Nord-KAP Handleplan 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nord-KAP Handleplan 2011"

Transkript

1 Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Østre Allé Aalborg Tlf: Fax: Mail: Internet:

2 Indholdsfortegnelse. FORORD:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 MEDICINOMRÅDET... 5 PEB... 5 Nyhedsbreve... 5 Basislisten... 6 Fælles Medicinkort (FMK)... 6 Arbejdsgruppen vedr. analog substitution Benzodiazepiner... 7 Morfika... 7 Samarbejde mellem region og kommuner... 8 PRAKSISKONSULENTORDNINGEN... 9 Kronikerområdet... 9 Forløbsbeskrivelser UTILSIGTEDE HÆNDELSER APO (AUDIT PROJEKT ODENSE) BESØGSKONSULENTORDNINGEN DATAFANGSTMODULET NORDJYSK PRAKSISDAG NORDISK KONGRES ICPC UDDANNELSE EFTERUDDANNELSE AF PRAKSISPERSONALE INTEGRATION AF EFTERUDDANNELSESVEJLEDERNE (EUV) I KVALITETSARBEJDET FORSKNING INFORMATIONSFORMIDLING Nyhedsmail fra Nord-KAP...17 Praksisinformation Nordjylland Linksamling fra Nord-KAP...17 Afdelingssider til praktiserende læger Samspil med andre informationskanaler Samarbejde ORGANISERING BESTYRELSE FORRETNINGSUDVALG KOORDINERENDE LÆGER FAGLIGT FORUM DAK-E SEKRETARIATET DATAKONSULENTFUNKTIONEN BILAG 1 HANDLEPLAN FOR PKO PKO KOORDINATORER OG KONSULENTER PKO har følgende hovedopgaver i 2010: a Deltagelse i den nationale koordineringsgruppe for PK-ordningen c. Den nationale redaktionsgruppe for sundhed.dk Side 2/30

3 2 b Forløbsbeskrivelser c pakkeforløb d Arbejdet med sundhed.dk e Samarbejde med region og sygehusledelser f Systematisk brug af korrespondancer mellem AP og sygehuse g Kvalitet af kommunikationen mellem AP og sygehuse h praksiskonsulent på private hospitaler i Utilsigtede hændelser a Implementering af kronikermodeller b. Samarbejdet med Kronikerenheden BILAG 2 HANDLEPLAN PÅ IT-OMRÅDET: SUPPORT OG VEJLEDNINGER VEDRØRENDE IT Datafangst Telemedicin Undervisning Fælles Medicinkort (FMK)...29 etoken Henvisningshotellet Vejledninger og manualer Support og vejledninger vedrørende IT Digital signatur SEI (Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem) Datakonsulentsamarbejdet Side 3/30

4 Forord: Dette udkast til handleplan 2011 er tænkt som oplæg til drøftelse på bestyrelsesmødet d Efter input fra bestyrelsen vil den endelige udgave foreligge før næste møde. Samtidigt vil budget for 2011 blive tilrettet udfra eventuelle ændringer. Der forventes uændret budgetbeløb til rådighed. Der hersker i øjeblikket jo en betydelig usikkerhed omkring overenskomstsituationen. Dette oplæg har taget udgangspunkt i den nuværende overenskomst velvidende at handleplanen i den endelige udgave må justeres i henhold til de fremtidige aftaler. Hvis man ikke i sit daglige arbejde har tæt kontakt til kvalitetsudvikling i almen praksis, kan området være svært overskueligt. Vi har bestræbt os på at gøre handleplanen læsevenlig men vi modtager MEGET gerne ideer og forslag til forbedring af overskuelighed og relevans for bestyrelsen. Leo Thomsen Jørgen Peter Ærthøj Koordinerende læger Nord-KAP Læsevejledning: I indholdsfortegnelsen kan man klikke ned i den tilsvarende tekst ved at bruge Ctrl + klik. De væsentlige indsatsområder findes på siderne 4-15 og væsentlige ændringer fra 2009 er markeret med (farve). Mere uddybende handleplaner på de enkelte områder kan findes under bilag. Links til relevante dokumenter aktiveres ved Ctrl. + klik. Der forekommer en række funktioner indenfor kvalitetsarbejdet som i daglig tale benævnes med forkortelser. Funktionen er skrevet i sin helhed første gang med forkortelsen i parentes. Derefter anvendes forkortelsen i resten af dokumentet. Indsatsområder Side 4/30

5 Medicinområdet Lægemiddelenheden (LME) 1 har eksisteret siden august 2003 og blev evalueret i Her blev det fastslået, at Personlige Efteruddannelses Besøg (PEB) og skriftlig orientering i form af statistikker og nyhedsbreve fortsat er enhedens hovedydelse. Der er siden 2006 kommet et større fokus på forskellige delelementer af rationel farmakoterapi. LME har et ønske og plan om at foretage en evaluering af enheden på ny i Der starter en besøgskonsulentordning for almen praksis op i 2011 og det vil være hensigtsmæssigt at foretage en evaluering af LME inden den nye ordning rigtig bliver implementeret, idet denne ordning på nogle områder er sammenfaldende/ligner LME ordningen. PEB PEB (Personlige Efteruddannelses Besøg)er en veletableret metode til påvirkning af ordinationspraksis i den enkelte praksis. Der er høj deltagertilfredshed og metoden er evalueret. Før en besøgsrunde udvælges budskaber og indsatsområder nøje i samarbejde mellem konsulenterne, IRF, Klinisk farmakologisk afd. i Århus, Den Regionale Lægemiddelkomite og andre relevante aktører. Vi vil fortsætte bestræbelserne på at klinikker får besøg af samme læge og planlægning af besøgene foretages af sekretæren i Nord-KAP. Mål for besøg i 2011 At aflægge besøg hos mindst 70 % af lægerne i regionen. At aflægge besøg hos 90 % af nynedsatte. At udsende et personligt brev til nynedsatte og tilbyde et personligt besøg med introduktion til LME. At uddannelseslæger deltager i PEB i deres respektive klinikker. Besøgsrunden 2011 Denne besøgsrunde starter ultimo 2010 og vil omhandle: Opfølgning af tidligere emner/fokusområder Fokus på medicinafstemning/oprydning Introducering af hjælpeværktøjer Basislisten Ordiprax PEM/Medicin-IT folder er udarbejdet Nyhedsbreve Brevene ses som en væsentlig metode til formidling af relevante nyheder på terapiområdet, specielt med fokus på problemområder i Region Nordjylland. Produktionen sker i et samarbejde mellem konsulenterne i LME med praksissektorens lægemiddelkonsulent som redaktør. Nyhedsbrevene vil i 2011 i vid udstrækning levere budskaber, som er afstemt og udarbejdet i samarbejde med sekundær sektor, for også på den måde at påvirke et rationelt præparatvalg for begge sektorer, idet vi er klar over den afsmittende effekt, som den primære iværksatte behandling har på den fortsatte medicinering. Med den fælles elektroniske kommunikationsvej til lægerne, er der åbnet mulighed for hurtige meddelelser af aktuel karakter i form af Nyhedsmail. Udsendelse af nyhedsbreve foregår udelukkende elektronisk. 1 Lægemiddelenheden består af praktiserende læger: Marianne Siersbæk (leder), Jørgen Peter Ærthøj. Lone Maarbjerg, Mona Hansen, Morten Orth, Elin Eskelund, Jesper Holmelund, Mette F. Greth (udd. Læge) og Kirsten Nielsen (regional lægemiddelkons.) Side 5/30

6 Vi vil i 2011 Udsende 4 nyhedsbreve/år LME. Udsende korte relevante nyheder, som ikke kan afvente ordinære nyhedsbreve, i form af Nyhedsmail. Udbrede kendskabet til nyhedsbrevene blandt uddannelseslæger, læger i sekundær sektor og øvrige samarbejdspartnere. Basislisten LME har været initiativtager til at udvikle en elektronisk web baseret basisliste og de 5 regioner har nu aftalt løbende udvikling af en fælles platform for basislisterne. Siden kan ses på Herudover foregår en løbende udvikling og ajourføring af Region Nordjyllands indhold på basislisten i et samarbejde med Den Regionale Lægemiddelkomite og Klinisk farmakologisk afdeling i Aarhus. Der vil ske opdatering og udvidelse af terapiområder i forhold til emner fra den nye besøgsrunde. Brugen af basislisten er stadigvæk mindre end ønsket og vi vil øge markedsføringen af listen på besøgene og nyhedsbreve, gennem uddannelsesenheden specielt overfor kommende praktiserende læger. Alle lægesystemer har nu implementeret adgang til basislisten fra medicinmodulet. Vi vil i 2011 bevare formandsposten og at være webmaster for udvikle og implementere basislisten for almen praksis i Region Nordjylland på relevante terapiområder. tilstræbe mere end 200 unikke IT-besøg ugentligt på vores liste. styrke Markedsføring af listen som fokusområde i forbindelse med besøgsrunden Undervisningsindsats Undervisningsopgaver vil komme til at spille en større rolle både i forhold til praksispersonale, uddannelseslæger og i det tværfaglige samarbejde med kommunerne og deres hjemmesygeplejersker. Herudover vil vi styrke den generelle indsats i forhold til rationel medicinering af gamle, samt oprydning i den enkelte kliniks medicinkort, som et forarbejde til indførelsen af det fælles medicinkort. Fælles Medicinkort (FMK) Det tidligere arbejde i SDSD (sammenhængende digital sundhed i Danmark), et stort arbejde med at udvikle et fælles medicinkort er flyttet til National Sundheds-IT under Sundhedsstyrelsen. Vi følger udviklingen af det Fælles Medicinkort og vil fremadrettet bidrage med forslag til funktion og indhold, hvor der er behov for det. Der er ultimo 2010 foreslået at Den regionale Lægemiddelkomite drøfter implementering af FMK snarest. Herudover vil vi deltage i aktiviteter der skal implementere FMK i primær sektorer. Implementeringsprocessen har været forsinket, som forberedende indsats vil vi på besøgsrunden have fokus på opdaterede medicinlister og medicinsikkerhed. Arbejdsgruppen vedr. analog substitution. Alle regioner har dokumenteret et betydeligt besparelsespotentiale på flere terapiomrtåder. Derfor har praksissektoren, på opfordring fra LME nedsat en arbejdsgruppe med tværsektoriel repræsentation for Side 6/30

7 at bedre samarbejdet i sektorovergange og i hver af sektorerne at fremme brug af billigste produkter, der virkningsmæssigt ikke adskiller sig fra de dyre. Dette samarbejde har vist sig meget frugtbart og der har været arbejdet med PPI, Oxycodon, ATII er. Indsatsen vedr. PPI er/nexium og ATII er er ikke længere så aktuelt, idet tilskuddet bortfaldt til Nexium og til de dyre ATII er, således, at der kun er tilskud til losartan og kombinationer heraf, men processen følges dog fortsat i 2011 specielt på oxycodon forbruget. Arbejdsgruppen skal herudover finde andre relevante medicinområder i 2011, hvor en koordineret indsats kan medføre besparelser i primærsektoren uden at behandlingskvaliteten forringes. Et samarbejde omkring Antidepressiva er påbegyndt og fortsætter i det kommende år. Samarbejde med sekundærsektor Samarbejdet har i 2010 været udviklet og vores deltagelse i møderne i den regionale lægemiddelkomite og Aalborg sygehus lægemiddelstyregruppe samt de regionale specialistgrupper har været med til at skabe et bredt samarbejde og det danner baggrund for en mere ensartet brug af lægemidler i de 2 sektorer, så der i høj grad er overensstemmelse mellem basislisten og sekundær sektors rekommandationslister. Det er LME s hensigt at samarbejdet skal fortsætte i Benzodiazepiner Forbruget af disse stoffer er faldet markant i alle regioner, men er fortsat uhensigtsmæssigt højt. Der foreligger betydelig evidens for stoffernes skadelige bivirkninger og mangel på virkning ved et kontinuerligt forbrug. Indsatsen i Region Nordjylland har i høj grad båret frugt, idet vi er den region, der har det største fald gennem de sidste 2 år. Denne indsats skal fortsætte og vedligeholdes. Målet for 2011 er en yderligere reduktion af forbruget med 10 %. Vi tilbyder interesserede læger i efteruddannelsesgrupper eller kommuner i at deltage i afvikling af startmøder og stiller relevant informationsmateriale til rådighed, leverer ønskede statistikker og deltager som konsulenter i at gennemføre processen. Der er det samme tilbud til enkelt stående læger og praksis, der ønsker at foretage en indsats på området, Samtidigt vil vi understøtte processen via PEB, nyhedsbreve og uddannelsesinitiativer. Morfika Region Nordjylland har et meget højt forbrug af morfika og morfikalignende stoffer til behandling af ikke-maligne smerter og et højt forbrug af dyre morfika uden behandlingsmæssige fordele. Derfor tog LME i 2009 initiativ til et samarbejde med repræsentanter for Embedslæge-institutionen, Smerteklinikken, fra den regionale lægemiddelkomite og fra Palliativt team om samarbejdet og det har resulteret i udarbejdelse af en Smertemanual som er udsendt til alle læger i både primær og sekundær sektor i Der er på dette område arbejdet med implementering ved en fælles indsats i sektorerne i forbindelse med udgivelse af Smertemanualen via møder, nyhedsbreve, ledsaget af medieomtale - dette samarbejde vil fortsætte i Side 7/30

8 Et specielt fokusområde er brugen af de dyre morfika (oxycodon) hvor forbruget ønskes mindsket så oxycodon/morfin ratio i løbet af 2011 kommer ned på 22 %. Samarbejde mellem region og kommuner LME deltager i arbejdsgruppe vedr. medicingennemgang og dosisdispensering. En arbejdsgruppe beskæftiger sig med beskrivelse af et projekt vedr. medicingennemgang og procedurer for samarbejde på medicinområdet mellem hjemmesygeplejersker og praktiserende læger samt undervisning i emnet, som gerne skulle iværksættes i 2011 i dele af Aalborg kommune og Hjørring Kommune. En arbejdsgruppe er i gang med at beskrive aftaler og rolle fordelingen vedr. dosisdispensering, i håb om at mindske problemerne på dette område. Side 8/30

9 Praksiskonsulentordningen Praksiskonsulentordningen (PKO) har eksisteret i Nordjylland siden 1995, og har løbende skulle tilpasses de store forandringer, der er sket i sundhedsvæsenet men med stort set uændret vision: At styrke samarbejdet mellem sygehuse, de praktiserende læger og kommunerne til gavn for den enkelte patient. Der er bekendt at de praktiserende læger efterspørger større synlighed af PKO og andre konsulentordninger. Med henblik på at imødekomme dette ønske og tydeliggøre Nord-KAP i den enkelte praksis er projektet Besøgskonsulent startet ultimo Erfaringer fra dette arbejde vil indgå i opbygningen af den samlede konsulentstruktur fremadrettet. Hovedindsatsområderne er i 2010 at indgå i arbejdet nationalt og regionalt omkring: Fortsat at bedre samarbejdet med de regionale sygehuse med fokus på sammenhængende patientforløb og kommunikation. Følge implementering af den danske Kvalitetsmodel og understøtte udvikling af standarder på det tværsektorielle område. bedret kronikeromsorg i den enkelte praksis herunder et intensiveret samarbejde med Kronikerenheden, kommunerne og de kommunale lægelaug. udarbejdelse af Forløbsbeskrivelser. et forbedret Sundhed.dk. specielt med henblik på samlet information til almen praksis implementere anvendelsen af Utilsigtede hændelser som et læringsværktøj i den enkelte praksis. øge antallet af praksis der anvender ICPC kodning. øge antallet af praksis der anvender datafangstmodulet. Flere af disse områder er beskrevet selvstændigt nedenfor. Den samlede handleplan for PKO ses som Bilag 1 Handleplan for PKO 2010 Kronikerområdet Siden kommunalreformen har der været arbejdet intenst på at forbedre indsatsen overfor borgere med kronisk sygdom først og fremmest med fokus på de 8 folkesygdomme + demens, der er et specielt indsatområde i Region Nordjylland. I Region Nordjylland er indsatsen koordineret af Kronikerenheden. Praksiskonsulentordningen og øvrige kvalitetstiltag i Nord-KAP skal understøtte implementering af sundhedsaftaler indenfor de kroniske sygdomme i den enkelte praksis. Kommunen, det kommunale lægelaug og den kommunale praksiskonsulent er de lokale hovedansvarlige for implementeringen. Processen vil blive understøttet af møde- og uddannelsestilbud, der bliver udarbejdet i samarbejde mellem Kronikerenheden og Nord-KAP. I løbet af 2011 forventer vi: Side 9/30

10 At netværket mellem de kommunale praksiskonsulenter styrkes. At der ansættes fagspecifikke praksiskonsulenter inden for de kroniske sygdomme i takt med at de faglige fora inden for den sygdom oprettes. At Nord-KAP har repræsentation i de faglige fora for kroniske sygdomme. At der tilbydes understøttende tiltag til den enkelte praksis med henblik på at implementere sundhedsaftalerne (undervisning til læger og praksispersonale, IT/skriftligt materiale, der letter omsorgen for kroniske patienter). at den enkelte praksis har større fokus på en systematisk indsats overfor personer med kronisk sygdom, er startet med at arbejde udfra stratificeringsmodeller og understøtter den enkelte patient i egenomsorg. At Nord-KAP fortsætter den aktive rolle i de projekter som er igangsat via puljemidlerne til at styrke indsatsen overfor kronisk sygdom. De enkelte aktørers opgaver på kronikerområdet er uddybet i Bilag 1 PKO s opgaver i kronikerindsatsen Forløbsbeskrivelser En forløbsbeskrivelse er en vejledning til de praktiserende læger, i hvordan patientforløbet håndteres på tværs af sektorgrænser. Forløbsbeskrivelser udarbejdes i samarbejde mellem afdelinger og praksiskonsulenter. Nord-KAP arbejder systematisk med at samle, strukturere og standardisere forløbsbeskrivelser for de nordjyske læger. Arbejdet sker efter nationalt accepterede skabeloner og i tæt samarbejde med de øvrige regioner. Målet er flest mulige nationalt dækkende og færre regionalt dækkende. Praksiskonsulenterne er ankermænd i den koordinering, som er nødvendig for at sikre fælles retningslinjer. Regionalt dækkende forløbsbeskrivelser publiceres på Praksisinfo under et selvstændigt menupunkt. Et specielt vigtigt område er cancer- og hjertepakker. Vi vil i 2011: Tage initiativer til udarbejdelse af forløbsbeskrivelser på områder, hvor disse efterspørges. Udarbejde forløbsbeskrivelser på de kroniske sygdomme i overensstemmelse med udfyldningsaftalerne og de gældende vejledninger på området. Tilstræbe at alle praksiskonsulenter udarbejder mindst en forløbsbeskrivelse årligt. Aktiviteter i relation til KEU Side 10/30

11 Utilsigtede hændelser Der arbejdes på den fremtidige samarbejdsstruktur på området. Der i er Praksissektoren ansat en risikomanager og det er aftalt at der ansættes en praksiskonsulent på UTH området. Rammen bliver ca. 1 dag ugentligt. Punktet drøftes på bestyrelsesmødet d. 30. november 2010 og der vil i næste udgave foreligge en handleplan på området. APO (Audit projekt Odense). APO er et ressourcecenter for kvalitetsudvikling og efteruddannelse i Almen Praksis. APO s formål er, at udvikle og gennemføre kvalitetsudviklingsprojekter baseret på aktivitetsregistrering samt at analysere arbejdet i almen praksis i forbindelse med konkrete projekter. APO anvender et auditspørgeskema. APO tilbyder undersøgelser. Disse undersøgelser kan de regionale Kvalitets- og Efteruddannelses-udvalg vælge at udbyde til lægerne i regionen. Der bliver udleveret skemaer til aktivitetsregistrering, som returneres til APO, hvor de bearbejdes og returneres til lægen mhp. vurdering af resultatet. Dette sker i forbindelse med opfølgningsmøder. Datafangst er frigivet til brug i praksis, hvis det sker i forbindelse med tilmelding til en APO-audit. APO har et netværk, hvor Nordjylland er repræsenteret med en praksiskonsulent og en kvalitetsudviklingskonsulent. Vi vil i 2011 Fortsat deltage i APO-netværket herunder deltage i det årlige netværkstræf. Generelt vil vi vurdere de udbudte audits med stillingtagen til, hvorvidt de skal afvikles i Region Nordjylland efter beslutning i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Afklare hvilken støtte, der kan gives, hvis lægerne ønsker at anvende datafangst i forbindelse med en APO-audit. Besøgskonsulentordningen Besøgskonsulenten er en lægefaglig person, der fungerer som kontaktperson mellem almen praksis og Nord-KAP. Besøgskonsulenten har en basisviden om de faglige kvalitetstiltag, som Nord-KAP repræsenterer. Ordningen er startet i efteråret 2010 som et to-årigt forsøgsprojekt. Der er ansat 12 praktiserende læger, som gennem et kursusforløb er sikret et generelt overblik over Nord-KAPs ydelser. I første omgang er der afsat midler til, at 60 klinikker kan modtage besøg. Besøgskonsulenten er i stand til at præsentere Nord-KAPs væsentlige indsatsområder for kolleger og ansatte i praksis på et overordnet niveau, men indsamler samtidig de faglige/organisatoriske problemer, som praksis gerne vil have hjælp til at få løst. Disse emner kan Besøgskonsulenten Side 11/30

12 viderebringe til de relevante fagpersoner i Nord-KAP, der videre kan hjælpe praksis. Der tilstræbes løbende kontakt mellem besøgskonsulent og den enkelte praksis. Succeskriterier for besøgskonsulentordningen: At der hos 80 % aflægges 2 besøg på 2 år. At 80 % af klinikkerne ved spørgeskemaundersøgelse er meget tilfredse eller tilfredse med ordningen. At 80 % af konsulenterne er meget tilfredse eller tilfredse med arbejdet. At Nord-KAP vurderer at adgangen til den enkelte praksis og implementeringsprocessen omkring faglige tiltag er blevet lettere. Evaluering af besøgskonsulentordningen: Elektronisk spørgeskemaundersøgelse udsendes til deltagende praksis efter henholdsvis 1og 2 år og der er afviklet fokusgruppeinterview ved afslutning af projektet. Datafangstmodulet Er en enkel model som giver mulighed for at den enkelte praksis via ICPC-kodning får langt højere overblik over de data som ligger i det enkelte lægesystem. Det er en forudsætning for at praksis kan få overblik over populationen af kronikere. Data opsamles i en central database (Den almenmedicinske database) og der genereres rapporter som den enkelte praksis kan anvende til en intensiveret indsats bl.a. overfor kronikere. Anvendelsen af datafangst har været koblet sammen med diabetesforløbsydelsen. Datafangst indgik i de nu strandede overenskomstforhandlinger og der er ingen tvivl om at alle parter ser datafangst som et meget vigtigt redskab i det fremadrettede kvalitetsarbejde i almen praksis. Vi vil i 2011: Fortsætte samarbejdet med det Nationale Indikator Projekt (NIP) omkring diabetesdata. Udbrede kendskabet til datafangstmodulet via de gode kvalitetsmæssige erfaringer fra diabetes- forløbsydelsen. Udbrede kendskabet til datafangst hos konsulenterne i Nord-KAP. Understøtte implementring af datafangst som led i Kronikerprojektet. Lave en implementeringsplan for ICPC-kodning og Datafangst, når og hvis overenskomstsituationen er afklaret. Fortsat deltage i DAK-E`s baggrundsgruppe for datafangst. Nordjysk Praksisdag Nordjysk praksisdag er en undervisningsdag for praktiserende læger, praksispersonale og uddannelseslæger på vej til almen praksis. Dagen har været afholdt 5 gange sidst den 24. september 2010 med deltagelse af i alt 500 personer. Dagen fik en meget positiv evaluering. Praksisdag kan afholdes næste gang 2012, hvis Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget ønsker dette. Side 12/30

13 Nordisk Kongres 2011 Nordisk Kongres er et væsentlig forum, hvor ny forskning og nye initiativer præsenteres. Nord-KAP har i samarbejde med DGE tre gange tidligere arrangeret fællestur for praktiserende læger og yngre læger til Nordisk Kongres i almen medicin. I 2011 afholdes kongressen i Tromsø og Nord-KAP vil arrangere en fælles tur for de praktiserende læger og yngre læger i blokstilling. Formålet med at lave fælles arrangement til kongressen er at: Styrke det kollegiale sammenhold mellem regionens praktiserende læger. Understøtte præsentationen af almen praksis i Nordjylland. Styrke rekruttering og fastholdelse af yngre almen medicinere i regionen. Det er Nord-KAPs ønske, at de praktiserende læger og yngre læger i blokstilling bliver præsenteret for fælles arrangementet til Tromsø med fælles aktiviteter og muligheden for at holde oplæg og udarbejde præsentationer til kongressen. Der vil være specielt fokus på at motivere og understøtte yngre læger på vej i almen praksis i at deltage i arrangementet. ICPC ICPC (International Classification of Primary Care) er et kodesystem for symptomer og diagnoser udviklet til brug i almen praksis. ICPC har været i brug i Danmark siden En ensartet kodning giver mulighed for at lave statistikker og søgninger og muliggør udveksling af informationer. Formålet med ICPC kodning er altså informationssøgning og formidling i et bredere perspektiv. ICPC kodning er nødvendig for at kunne bruge flere og flere hjælpeværktøjer, f.eks. datafangst og Linkportalen. ICPC består af ca. 700 koder og er en pendant til sekundær sektors ca ICD10 koder. Cirka 25 % af de praktiserende læger koder ikke og yderligere 25 % koder kun få af deres kontakter. Vi vil i 2011: Fremme udbredelsen af ICPC kodning, datafangstmodulet og Linkportalen (beslutningsstøtte). Fortsat deltage i den nationale ICPC baggrundsgruppe. Uddannelse Uddannelsesenheden i Nord-KAP består af 3 delelementer: - Efteruddannelse af praksispersonale. - Almen Medicinsk Uddannelseskoordinatorer (AMU-funktionen). - Efteruddannelsesvejledere (EUV). Side 13/30

14 Opgaven med at integrere uddannelsesfunktionerne er i gang men langt fra afsluttet. Der er aftalt et møde med AMU erne og Regionen primo december og der planlægges en workshop med alle interessenter på uddannelsesområdet i februar-marts 2011 med det formål at fastlægge den fremtidige funktion af uddannelsesenheden. Efterfølgende vil handleplanen for blive udfærdiget. Nedenstående notater omfatter derfor først og uændret opgavevaretagelse indtil da. Efteruddannelse af praksispersonale På grund af stigende opgavemængde og faldende bemanding blandt de praktiserende læger, har en arbejdsgruppe nedsat under Nord-KAP primo 2008 udarbejdet en overordnet strategi for opkvalificering og løben efteruddannelse af klinikpersonale i almen praksis. Der har været afholdt kurser i bl.a. urinmikroskopi, telefonvisitation, den motiverende samtale, IT for klinikpersonale og flere andre emner gennem Kurserne har fortsat været afholdt decentralt, dvs. i Thisted, Hjørring og Aalborg. Tilbagemeldingerne fra kursisterne har fortsat været positive, så det er ønsket, at der skal afholdes nye kurser for praksispersonalet i Den iværksatte efteruddannelse af klinikpersonale skal videreudvikles. De moduler der allerede er etableret indenfor kronikerområdet (hjerte-kar sygdomme, astma og KOL, Diabetes og geriatri) skal fortsat udbydes i både forårs- og efterårssemesteret Dette sker i samarbejde med Kronikerenheden for at styrke relationerne til det kommunale. Der foreligger nu konkrete planer herfor. Det er tanken at kurserne skal udbydes efter klyngemodellen, så der opnås en samhørighed og mulighed for networking i de enkelte lokalområder. Vi vil i 2011: Styrke markedsføring af kurserne. Gøre kurserne endnu mere praksisrelevante og med fokus på implementering af tilegnet viden. Koordinere undervisning på kronikerområdet med Kronikerenheden mhp. at afholde tværsektorielle kurser. Styrke samarbejdet med andre aktører på banen bl.a. Lægeforeningens uddannelsessekretariat. Deltage i og følge udviklingen på uddannelsesområdet centralt. Deltage i planlægningen af fyraftensmøder for alle lægerne i Region Nordjylland. Integration af efteruddannelsesvejlederne (EUV) i kvalitetsarbejdet EUV har hidtil været en centralt forankret konsulent med ansvar for at servicere og udvikle efteruddannelsesgrupperne (DGE). Siden er funktionen lagt decentralt i regionerne og i den forbindelse skal der ske en integrering af EUV-funktionen i det øvrige konsulentarbejde. Side 14/30

15 EUV erne besidder nogle særlige kompetencer i form af indsigt i pædagogisk metode, erfaring med kursusudvikling og lignende som vil være meget vigtige i mange sammenhænge i kvalitetsarbejdet, men naturligvis især i uddannelses-sammenhænge bredt. Med udgangspunkt i deres kerneområde, som fortsat er styring af DGE, skal EUV ernes fremtidige virke i Nord-KAP tilrettelægges. Der vil således være behov for at EUV erne deltager i andre funktioner, herunder tilrettelæggelse af uddannelsesinitiativer. En meget vigtig funktion er DGE-nords hjemmeside, som indeholder store mængder af viden om uddannelse i praksis. I det der er vedtaget et fast tilskud til grupperne, bliver der frigjort ressourcer til mere relevante opgaver og det er tanken at EUVerne skal være en del af drivkraften bag en samlet pædagogisk platform. Vi vil i 2011: Fortsætte understøttelsen af de decentrale efteruddannelsesgrupper (EUV kerneydelse). Afholde fælles inspirationsmøder mellem undervisere der har relation til almen praksis. Arbejde med integration af de almen medicinske uddannelseskoordinatorer i Nord-KAP. Tilbyde efteruddannelsesgrupper relevante tilbud der understøtter Nord-KAPs fokusområder. Forskning. Per blev der etableret en Forskningsenhed i Almen Praksis i Region Nordjylland. Forskningsenheden bemandes fast af lederen på halv tid og der er bevilliget midler til hjælpepersonale (sekretær og IT hjælp) samt to Ph.d. studerende. Forskningsenheden fokuserer på rehabilitering i relation til bevægeapparatslidelser. Området omfatter store kroniske sygdomme som slidgigt i knæ og hofter, rygsygdomme, mv., men der er samtidig stor mangel på forskning i relation til hvorledes disse patienter bedst behandles i primærsektoren. Rehabilitering af borgere med disse lidelser er desuden en af de store opgaver for kommunerne, som forventes at blive en nær samarbejdspartner, specielt Aalborg Kommune, som har bevilliget midler til et Ph.d. forløb indenfor området. Ortopædkirurgi Nordjylland, geriatrisk afdeling og de reumatologisk afdelinger er andre oplagte samarbejdspartnere i sekundærsektoren. Udover sygdomme i bevægeapparatet vil enheden beskæftige sig bredt med de problemstillinger der er relevant for almen praksis. Betydning Den planlagte forskningsenhed forventes at få stor betydning i forhold til: At synliggøre Region Nordjylland i forhold til forskning og udvikling indenfor almen praksis med henblik på at øge rekrutteringen af almene medicinere til Regionen. Der har det seneste år været flere henvendelser fra læger på vej ind i almen medicin, som har efterspurgt mulighed for at forske. Det er afgørende, at der skabes en platform for at imødekomme sådanne ønsker. Side 15/30

16 At medvirke til forskningsmæssig uddannelse af almenmedicinere og andre med relation til almen praksis. Desuden i samarbejde med Aalborg Kommune at bidrage til, at nøglepersoner indenfor den kommunale rehabilitering får forskningsinteresse og/eller forskningsuddannelse. At fremme forskningen i rehabilitering og bidrage til, at den rehabilitering, der foregår i primærsektoren, bliver forskningsmæssigt forankret. Kun derved kan vi skabe reel udvikling på området og desuden få den nødvendige viden til at kunne lave kvalificerede prioriteringer indenfor området. Forskningsenheden vil desuden gerne understøtte og supplere det arbejde, der laves f.eks. i det kommende Evaluerings- og Videnscenter for Rehabilitering af Kronisk Sygdom på Sygehus Himmerland, Sundhedstjenesteforskningen i Regionen, klinisk epidemiologisk afdeling, Forskningens Hus ved Ålborg Sygehus og de øvrige aktiviteter i Kronikerenheden. Oversigt over aktiviteter relateret til Forskningsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland Øvrige Aktiviteter Handleplan for IT området er beskrevet i Bilag 2 Handleplan på IT-området: Informationsformidling Nord-KAP indtager med sin hjemmeside (www.praksisinfo.rn.dk) og Nyhedsmail fra Nord-KAP en nøgleposition mht. formidling af faglig information til praktiserende læger i Region Nordjylland. Hjemmesiden består af 200 sider og 650 link. På en typisk måned har sitet sidevisninger fordelt på unikke brugere. 600 brugere er kendte, hvilket betyder, at de bruger sitet jævnligt. Side 16/30

17 Nyhedsmail fra Nord-KAP har 550 abonnenter. 95 % af lægepraksis i regionen har 1 eller flere abonnenter. Der kommer løbende nye abonnenter og stort set ingen afmeldinger. Nyhedsmail fra Nord-KAP Nyhedsmail fra Nord-KAP vil i 2011 blive udsendt efter behov. Behovet har tidligere været 1 2 mail om ugen, og det bliver formentlig det samme i Anskaffelse af et modul til udsendelse af nyhedsmail indgår i Sundhed-dks planlægning, og sandsynligvis vil modulet være en realitet fra midten af På længere sigt skønnes redigering af nyhedsmail og integrering til hjemmeside herefter at udgøre en mindre arbejdsbyrde end i dag. På kort sigt vil overgangen til et nyt modul kræve en del ressourcer. Bl.a. skal alle abonnenter tilmeldes på ny med flere detailoplysninger, end vi pt. er i besiddelse af. Praksisinformation Nordjylland Ifølge sundhed.dk s produktionsplan vil et nyt CMS system være klar til brug februar 2011 og et nyt sundhed.dk baseret på dette CMS vil blive offentligt tilgængeligt på nettet maj Perioden februar maj 2011 skal bruges til migrering af indhold fra nuværende hjemmeside til det nye CMS. Linksamling fra Nord-KAP Sidst i 2010 vil Linksamling fra Nord-KAP blive udsendt med nyhedsmail for første gang. Linksamling fra Nord-KAP er en samling af internetadresser målrettet almen praksis. Linksamlingen skal i 2011 ajourføres og udbygges. Formålet med linksamlingen er at give almen praksis mulighed for på en enkel måde at vedligeholde en ajourført adresseliste til relevante hjemmesider. Afdelingssider til praktiserende læger Vi vil i 2011 fortsætte med at opfordre hyppige informations-leverandører til at oprette egne hjemmesider med nyheder til de praktiserende læger. Når leverandørerne lægger informationer ud på disse hjemmesider, vil vi linke til dem fra Nyhedsmail fra Nord-KAP. Formålet hermed er en arbejdsdeling, hvor leverandørerne selv formulerer og vedligeholder indholdet, og hvor Nord-KAP alene gør opmærksom på relevante nyheder. Samspil med andre informationskanaler Der eksisterer en del andre regionale og kommunale nyhedsbreve og hjemmesider med informationer rette mod de praktiserende læger. Eksempelvis Nordjysksundhed.dk, kraeftcentrumaalborg.dk, Nyt for PRAKSIS og Aalborg Kommunes hjemmeside. Vi vil arbejde for at al Informationer rettet mod de praktiserende læger i Region Nordjylland struktureres på en hensigtsmæssig og gerne ensartet måde. Og at sådan information søges integreret i Praksisinfo.rn.dk enten via eksport til portalen eller via linkning fra Praksisinfo.rn.dk. Side 17/30

18 Samarbejde På nationalt plan vil Nord-KAP fortsat arbejde for en ensartet opbygning af de 5 regioners Praksisinformation og tværgående søgefunktionaliteter. Vi vil fortsat deltage aktivt i de nationale redaktions- og webmastergrupper for Praksisinfo. Organisering Kvalitetsenheden for Almen Praksis (Nord-KAP) blev etableret pr. 1. januar Der foreligger en evaluering fra 2006 som danner baggrund for den nuværende organisering. Der arbejdes i øjeblikket med en fysisk flytning af enheden til Kvarterhuset, Ålborg Øst i fælles lokaler med Kronikerenheden. I 2010 har arbejdet i tiltagende grad været præget af usikkerhed og frustration over manglende fornyelse af overenskomsten. Det har betydet mindre gennemslagskraft i aktiviteterne og en usikkerhed omkring fælles målsætning for kvalitetsarbejdet. Herudover er det åbenbart at Faglig Forum ikke har haft den inspirerende effekt det var tiltænkt. Tilslutningen fra aktørerne har været vekslende og møder er blevet aflyst. Endelig er det i Prioriteringsnotatet aftalt at der inden 20.8 skal foretages en analyse af Nord-KAP med henblik på en bæredygtig struktur og en revurdering af den koordinerende funktion Dette arbejde er forsinket men vil blive gennemført indenfor de næste måneder. Nedenstående oversigt over organisering vil blive gennemskrevet når de nævnte aktiviteter er gennemført. Bestyrelse Bestyrelsen udgøres af medlemmerne af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget (KEU). Bestyrelsen fastlægger de overordnede retningslinjer for Nord-KAPs aktiviteter. Praksisudvalget har mulighed for at udpege 1 repræsentant fra DSAM til bestyrelsen efter indstilling fra DSAM og Praksissektoren har mulighed for at udpege 1 kommunal repræsentant til bestyrelsen efter indstilling fra Kommune Kontakt Rådet. Bestyrelsens sammensætning pr : Bjørn Danielsen, medlem af Regionsrådet. Gunhild Olesen Møller, medlem af Regionsrådet. Thomas Kastrup-Larsen, rådmand i Aalborg Kommune. Jens Winther jensen, Direktør, Region Nordjylland. Henrik Sprøgel, Praksissektorchef, Region Kaj Bernth, Praksisudvalgsformand. Karen Margrethe Bjerre, Praksisudvalget. Ole Friis Junge, Praksisudvalget. Søren Olsson, DSAM. Side 18/30

19 Nordjylland. Bestyrelsen disponerer over Nord-KAPs til rådighed stillede økonomiske midler på betingelse af, at der udarbejdes: Et årligt budget En årlig handleplan En årsberetning Et årsregnskab Bestyrelsens kompetencer og opgaver i forhold til Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget fremgår af Landsoverenskomsten 12 c og 12 D samt for finansieringens vedkommende 108 C stk. 2. Forretningsudvalg Nord-KAP ledes imellem bestyrelsesmøderne af et forretningsudvalg. Forretningsudvalgets medlemmer er de koordinerende læger i Nord-KAP samt en repræsentant udpeget af Praksissektoren og en repræsentant udpeget af de praktiserende læger. Forretningsudvalget refererer til bestyrelsen. Forretningsudvalgets beslutninger træffes i enighed. Forretningsudvalgets sammensætning pr : Kaj Bernth, Praksisudvalgsformand. Leo Thomsen, Koordinerende læge. Henrik Sprøgel, Praksissektorchef. Jørgen Peter Ærthøj, Koordinerende læge. Koordinerende læger Den daglige ledelse varetages af de koordinerende læger med hjælp fra sekretariatet. De koordinerende læger i Nord-KAP har det overordnede ansvar for: Samarbejdet med praksisudvalget, praksissektor og bestyrelsen for Nord-KAP. I samarbejde med fagligt forum og kronikerenheden at udarbejde årlige handleplan og årsrapport på området. Fagligt forum Fagligt forum har ingen selvstændig beslutningskompetence, men danner baggrund for drøftelser af mål og handleplaner om fremadrettede initiativer med delelementer fra en eller flere af områderne. Møderne i fagligt forum ledes af de koordinerende læger i Nord-KAP. Det faglige forum består af de koordinerende læger og repræsentanter fra praksisudvikling (Lægemiddelenhed, praksiskonsulentordningen, Praksissektoren, Praksisudvalget, uddannelsesområdet Side 19/30

20 (tager udgangspunkt i DGE, praksisuddannelse, AMU-funktionen og inddrager alle relevante aktører på uddannelsesområdet). DAK-E DAK-E, - Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed, er oprettet som en enhed i regi af Kvalitets- og InformatikFonden (KIF) i overensstemmelse med overenskomstaftalen mellem PLO og Sygesikringens Forhandlingsudvalg. Arbejdet i DAK-E tager udgangspunkt i den af overenskomstparterne aftalte rammeplan og er koordineret med Den Danske Kvalitetsmodel. DAK-E arbejder med: Datafangstmodulet skal implementeres til alle lægesystemer, således at den enkelte læge kan indberette patienters data til Dansk AlmenMedicinsk Database (DAMD). Et vigtigt led i datafangstmodulet er kvalitetsudvikling på baggrund af tilbagemelding af data til praksis. Diagnosekodningen (ICPC) skal fremmes, således at flere praktiserende læger koder - og koder ens. Indikatorerne for diabetes, KOL og lænderygsmerter er færdigudviklede og skal afprøves. Nye indikatorer skal udarbejdes. Kroniske patienter/patientforløb var et centralt indsatsområde i DAK-projektet og videreføres i DAK-E. Der er netop nu stor opfølgende aktivitet for almen praksis efter Sundhedsstyrelses rapport, "Kronisk sygdom". Mange patienter har gennem DanPEP-spørgeskemaet evalueret forskellige lægepraksis og resultaterne er anvendt til udvikling af praksis. DanPEP skal videreudvikles med både kvantitative og kvalitative aspekter, og flere læge vil få tilbud om at deltage. At koordinere kvalitetsudviklingen i almen praksis. Samarbejdet mellem DAK-E og de enkelte regioner samt på tværs af regionerne er derfor centralt: Omdrejningspunktet for samarbejdet til regionerne er KvalitetsFagligt Udvalg. Hertil kommer samarbejdet med praksiskoordinatorer, kvalitetsudviklingskonsulenter og efteruddannelsesvejledere. DAK-E deltager desuden i et internationalt samarbejde med almenmedicinere i andre europæiske lande. Omdrejningspunktet for dette samarbejde er EQuiP. For at hjælpe med her er der dannet et landsdækkende ICPC-kodenetværk i DAK regi. Nord-KAP og Region Nordjylland er repræsenteret i en række grupper under DAK-E. De enkelte grupper kan ses på Side 20/30

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II 2007 Opfølgning på Kræftplan II Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Kræftplan; Cancer Sprog: Dansk Kategori: Udredning

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud

Regionernes nære sundhedstilbud Regionernes nære sundhedstilbud Regionerne har en vision om et helt sundhedsvæsen, hvor kvalitet er ledestjernen. Et helt sundhedsvæsen, hvor patienten er i centrum, og der er sammenhæng mellem sygehusets

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland

Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland 1 PROGRAM FOR HÅNDTERING AF UTILSIGTEDE HÆNDELSER I REGION NORDJYLLAND Udgivet af Kvalitetskontoret, Sundhed Plan og Kvalitet Primær

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

Styring i praksis. Inspiration fra British Columbia. Jakob Hansen Pia Kürstein Kjellberg

Styring i praksis. Inspiration fra British Columbia. Jakob Hansen Pia Kürstein Kjellberg Styring i praksis Inspiration fra British Columbia Jakob Hansen Pia Kürstein Kjellberg Dansk Sundhedsinstitut December 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende institution oprettet

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Afslutnings- og status rapport

Afslutnings- og status rapport Afslutnings- og status rapport Indsats til forebyggelse af selvmord blandt ældre i Region Nordjylland 2006-2009 Elene Fleischer, Ph.d Jonna Pleisner, Overlæge Projektleder Projektansvarlig fleischer@elene.dk

Læs mere

Praksismanagement. Administration ledelsesstøtte: beskrivelse - behov - barrierer

Praksismanagement. Administration ledelsesstøtte: beskrivelse - behov - barrierer Praksismanagement Administration ledelsesstøtte: beskrivelse - behov - barrierer Afrapportering Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 Anbefalinger... 4 Baggrund, herunder litteratur... 5 Projektets

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Kliniske vejledninger i almen praksis

Kliniske vejledninger i almen praksis Kliniske vejledninger i almen praksis Kåre Jansbøl Ann Nielsen Marie Henriette Madsen Jessica Larsen Pia Kürstein Kjellberg RAPPORT 2012.03 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595 2100

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Videnscentrene...2 Forskning...2 Videnscenterfunktion om Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn, SISO...4 Team for Seksuelt Misbrugte

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere