Nord-KAP Handleplan 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nord-KAP Handleplan 2011"

Transkript

1 Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Østre Allé Aalborg Tlf: Fax: Mail: Internet:

2 Indholdsfortegnelse. FORORD:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 MEDICINOMRÅDET... 5 PEB... 5 Nyhedsbreve... 5 Basislisten... 6 Fælles Medicinkort (FMK)... 6 Arbejdsgruppen vedr. analog substitution Benzodiazepiner... 7 Morfika... 7 Samarbejde mellem region og kommuner... 8 PRAKSISKONSULENTORDNINGEN... 9 Kronikerområdet... 9 Forløbsbeskrivelser UTILSIGTEDE HÆNDELSER APO (AUDIT PROJEKT ODENSE) BESØGSKONSULENTORDNINGEN DATAFANGSTMODULET NORDJYSK PRAKSISDAG NORDISK KONGRES ICPC UDDANNELSE EFTERUDDANNELSE AF PRAKSISPERSONALE INTEGRATION AF EFTERUDDANNELSESVEJLEDERNE (EUV) I KVALITETSARBEJDET FORSKNING INFORMATIONSFORMIDLING Nyhedsmail fra Nord-KAP...17 Praksisinformation Nordjylland Linksamling fra Nord-KAP...17 Afdelingssider til praktiserende læger Samspil med andre informationskanaler Samarbejde ORGANISERING BESTYRELSE FORRETNINGSUDVALG KOORDINERENDE LÆGER FAGLIGT FORUM DAK-E SEKRETARIATET DATAKONSULENTFUNKTIONEN BILAG 1 HANDLEPLAN FOR PKO PKO KOORDINATORER OG KONSULENTER PKO har følgende hovedopgaver i 2010: a Deltagelse i den nationale koordineringsgruppe for PK-ordningen c. Den nationale redaktionsgruppe for sundhed.dk Side 2/30

3 2 b Forløbsbeskrivelser c pakkeforløb d Arbejdet med sundhed.dk e Samarbejde med region og sygehusledelser f Systematisk brug af korrespondancer mellem AP og sygehuse g Kvalitet af kommunikationen mellem AP og sygehuse h praksiskonsulent på private hospitaler i Utilsigtede hændelser a Implementering af kronikermodeller b. Samarbejdet med Kronikerenheden BILAG 2 HANDLEPLAN PÅ IT-OMRÅDET: SUPPORT OG VEJLEDNINGER VEDRØRENDE IT Datafangst Telemedicin Undervisning Fælles Medicinkort (FMK)...29 etoken Henvisningshotellet Vejledninger og manualer Support og vejledninger vedrørende IT Digital signatur SEI (Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem) Datakonsulentsamarbejdet Side 3/30

4 Forord: Dette udkast til handleplan 2011 er tænkt som oplæg til drøftelse på bestyrelsesmødet d Efter input fra bestyrelsen vil den endelige udgave foreligge før næste møde. Samtidigt vil budget for 2011 blive tilrettet udfra eventuelle ændringer. Der forventes uændret budgetbeløb til rådighed. Der hersker i øjeblikket jo en betydelig usikkerhed omkring overenskomstsituationen. Dette oplæg har taget udgangspunkt i den nuværende overenskomst velvidende at handleplanen i den endelige udgave må justeres i henhold til de fremtidige aftaler. Hvis man ikke i sit daglige arbejde har tæt kontakt til kvalitetsudvikling i almen praksis, kan området være svært overskueligt. Vi har bestræbt os på at gøre handleplanen læsevenlig men vi modtager MEGET gerne ideer og forslag til forbedring af overskuelighed og relevans for bestyrelsen. Leo Thomsen Jørgen Peter Ærthøj Koordinerende læger Nord-KAP Læsevejledning: I indholdsfortegnelsen kan man klikke ned i den tilsvarende tekst ved at bruge Ctrl + klik. De væsentlige indsatsområder findes på siderne 4-15 og væsentlige ændringer fra 2009 er markeret med (farve). Mere uddybende handleplaner på de enkelte områder kan findes under bilag. Links til relevante dokumenter aktiveres ved Ctrl. + klik. Der forekommer en række funktioner indenfor kvalitetsarbejdet som i daglig tale benævnes med forkortelser. Funktionen er skrevet i sin helhed første gang med forkortelsen i parentes. Derefter anvendes forkortelsen i resten af dokumentet. Indsatsområder Side 4/30

5 Medicinområdet Lægemiddelenheden (LME) 1 har eksisteret siden august 2003 og blev evalueret i Her blev det fastslået, at Personlige Efteruddannelses Besøg (PEB) og skriftlig orientering i form af statistikker og nyhedsbreve fortsat er enhedens hovedydelse. Der er siden 2006 kommet et større fokus på forskellige delelementer af rationel farmakoterapi. LME har et ønske og plan om at foretage en evaluering af enheden på ny i Der starter en besøgskonsulentordning for almen praksis op i 2011 og det vil være hensigtsmæssigt at foretage en evaluering af LME inden den nye ordning rigtig bliver implementeret, idet denne ordning på nogle områder er sammenfaldende/ligner LME ordningen. PEB PEB (Personlige Efteruddannelses Besøg)er en veletableret metode til påvirkning af ordinationspraksis i den enkelte praksis. Der er høj deltagertilfredshed og metoden er evalueret. Før en besøgsrunde udvælges budskaber og indsatsområder nøje i samarbejde mellem konsulenterne, IRF, Klinisk farmakologisk afd. i Århus, Den Regionale Lægemiddelkomite og andre relevante aktører. Vi vil fortsætte bestræbelserne på at klinikker får besøg af samme læge og planlægning af besøgene foretages af sekretæren i Nord-KAP. Mål for besøg i 2011 At aflægge besøg hos mindst 70 % af lægerne i regionen. At aflægge besøg hos 90 % af nynedsatte. At udsende et personligt brev til nynedsatte og tilbyde et personligt besøg med introduktion til LME. At uddannelseslæger deltager i PEB i deres respektive klinikker. Besøgsrunden 2011 Denne besøgsrunde starter ultimo 2010 og vil omhandle: Opfølgning af tidligere emner/fokusområder Fokus på medicinafstemning/oprydning Introducering af hjælpeværktøjer Basislisten Ordiprax PEM/Medicin-IT folder er udarbejdet Nyhedsbreve Brevene ses som en væsentlig metode til formidling af relevante nyheder på terapiområdet, specielt med fokus på problemområder i Region Nordjylland. Produktionen sker i et samarbejde mellem konsulenterne i LME med praksissektorens lægemiddelkonsulent som redaktør. Nyhedsbrevene vil i 2011 i vid udstrækning levere budskaber, som er afstemt og udarbejdet i samarbejde med sekundær sektor, for også på den måde at påvirke et rationelt præparatvalg for begge sektorer, idet vi er klar over den afsmittende effekt, som den primære iværksatte behandling har på den fortsatte medicinering. Med den fælles elektroniske kommunikationsvej til lægerne, er der åbnet mulighed for hurtige meddelelser af aktuel karakter i form af Nyhedsmail. Udsendelse af nyhedsbreve foregår udelukkende elektronisk. 1 Lægemiddelenheden består af praktiserende læger: Marianne Siersbæk (leder), Jørgen Peter Ærthøj. Lone Maarbjerg, Mona Hansen, Morten Orth, Elin Eskelund, Jesper Holmelund, Mette F. Greth (udd. Læge) og Kirsten Nielsen (regional lægemiddelkons.) Side 5/30

6 Vi vil i 2011 Udsende 4 nyhedsbreve/år LME. Udsende korte relevante nyheder, som ikke kan afvente ordinære nyhedsbreve, i form af Nyhedsmail. Udbrede kendskabet til nyhedsbrevene blandt uddannelseslæger, læger i sekundær sektor og øvrige samarbejdspartnere. Basislisten LME har været initiativtager til at udvikle en elektronisk web baseret basisliste og de 5 regioner har nu aftalt løbende udvikling af en fælles platform for basislisterne. Siden kan ses på Herudover foregår en løbende udvikling og ajourføring af Region Nordjyllands indhold på basislisten i et samarbejde med Den Regionale Lægemiddelkomite og Klinisk farmakologisk afdeling i Aarhus. Der vil ske opdatering og udvidelse af terapiområder i forhold til emner fra den nye besøgsrunde. Brugen af basislisten er stadigvæk mindre end ønsket og vi vil øge markedsføringen af listen på besøgene og nyhedsbreve, gennem uddannelsesenheden specielt overfor kommende praktiserende læger. Alle lægesystemer har nu implementeret adgang til basislisten fra medicinmodulet. Vi vil i 2011 bevare formandsposten og at være webmaster for udvikle og implementere basislisten for almen praksis i Region Nordjylland på relevante terapiområder. tilstræbe mere end 200 unikke IT-besøg ugentligt på vores liste. styrke Markedsføring af listen som fokusområde i forbindelse med besøgsrunden Undervisningsindsats Undervisningsopgaver vil komme til at spille en større rolle både i forhold til praksispersonale, uddannelseslæger og i det tværfaglige samarbejde med kommunerne og deres hjemmesygeplejersker. Herudover vil vi styrke den generelle indsats i forhold til rationel medicinering af gamle, samt oprydning i den enkelte kliniks medicinkort, som et forarbejde til indførelsen af det fælles medicinkort. Fælles Medicinkort (FMK) Det tidligere arbejde i SDSD (sammenhængende digital sundhed i Danmark), et stort arbejde med at udvikle et fælles medicinkort er flyttet til National Sundheds-IT under Sundhedsstyrelsen. Vi følger udviklingen af det Fælles Medicinkort og vil fremadrettet bidrage med forslag til funktion og indhold, hvor der er behov for det. Der er ultimo 2010 foreslået at Den regionale Lægemiddelkomite drøfter implementering af FMK snarest. Herudover vil vi deltage i aktiviteter der skal implementere FMK i primær sektorer. Implementeringsprocessen har været forsinket, som forberedende indsats vil vi på besøgsrunden have fokus på opdaterede medicinlister og medicinsikkerhed. Arbejdsgruppen vedr. analog substitution. Alle regioner har dokumenteret et betydeligt besparelsespotentiale på flere terapiomrtåder. Derfor har praksissektoren, på opfordring fra LME nedsat en arbejdsgruppe med tværsektoriel repræsentation for Side 6/30

7 at bedre samarbejdet i sektorovergange og i hver af sektorerne at fremme brug af billigste produkter, der virkningsmæssigt ikke adskiller sig fra de dyre. Dette samarbejde har vist sig meget frugtbart og der har været arbejdet med PPI, Oxycodon, ATII er. Indsatsen vedr. PPI er/nexium og ATII er er ikke længere så aktuelt, idet tilskuddet bortfaldt til Nexium og til de dyre ATII er, således, at der kun er tilskud til losartan og kombinationer heraf, men processen følges dog fortsat i 2011 specielt på oxycodon forbruget. Arbejdsgruppen skal herudover finde andre relevante medicinområder i 2011, hvor en koordineret indsats kan medføre besparelser i primærsektoren uden at behandlingskvaliteten forringes. Et samarbejde omkring Antidepressiva er påbegyndt og fortsætter i det kommende år. Samarbejde med sekundærsektor Samarbejdet har i 2010 været udviklet og vores deltagelse i møderne i den regionale lægemiddelkomite og Aalborg sygehus lægemiddelstyregruppe samt de regionale specialistgrupper har været med til at skabe et bredt samarbejde og det danner baggrund for en mere ensartet brug af lægemidler i de 2 sektorer, så der i høj grad er overensstemmelse mellem basislisten og sekundær sektors rekommandationslister. Det er LME s hensigt at samarbejdet skal fortsætte i Benzodiazepiner Forbruget af disse stoffer er faldet markant i alle regioner, men er fortsat uhensigtsmæssigt højt. Der foreligger betydelig evidens for stoffernes skadelige bivirkninger og mangel på virkning ved et kontinuerligt forbrug. Indsatsen i Region Nordjylland har i høj grad båret frugt, idet vi er den region, der har det største fald gennem de sidste 2 år. Denne indsats skal fortsætte og vedligeholdes. Målet for 2011 er en yderligere reduktion af forbruget med 10 %. Vi tilbyder interesserede læger i efteruddannelsesgrupper eller kommuner i at deltage i afvikling af startmøder og stiller relevant informationsmateriale til rådighed, leverer ønskede statistikker og deltager som konsulenter i at gennemføre processen. Der er det samme tilbud til enkelt stående læger og praksis, der ønsker at foretage en indsats på området, Samtidigt vil vi understøtte processen via PEB, nyhedsbreve og uddannelsesinitiativer. Morfika Region Nordjylland har et meget højt forbrug af morfika og morfikalignende stoffer til behandling af ikke-maligne smerter og et højt forbrug af dyre morfika uden behandlingsmæssige fordele. Derfor tog LME i 2009 initiativ til et samarbejde med repræsentanter for Embedslæge-institutionen, Smerteklinikken, fra den regionale lægemiddelkomite og fra Palliativt team om samarbejdet og det har resulteret i udarbejdelse af en Smertemanual som er udsendt til alle læger i både primær og sekundær sektor i Der er på dette område arbejdet med implementering ved en fælles indsats i sektorerne i forbindelse med udgivelse af Smertemanualen via møder, nyhedsbreve, ledsaget af medieomtale - dette samarbejde vil fortsætte i Side 7/30

8 Et specielt fokusområde er brugen af de dyre morfika (oxycodon) hvor forbruget ønskes mindsket så oxycodon/morfin ratio i løbet af 2011 kommer ned på 22 %. Samarbejde mellem region og kommuner LME deltager i arbejdsgruppe vedr. medicingennemgang og dosisdispensering. En arbejdsgruppe beskæftiger sig med beskrivelse af et projekt vedr. medicingennemgang og procedurer for samarbejde på medicinområdet mellem hjemmesygeplejersker og praktiserende læger samt undervisning i emnet, som gerne skulle iværksættes i 2011 i dele af Aalborg kommune og Hjørring Kommune. En arbejdsgruppe er i gang med at beskrive aftaler og rolle fordelingen vedr. dosisdispensering, i håb om at mindske problemerne på dette område. Side 8/30

9 Praksiskonsulentordningen Praksiskonsulentordningen (PKO) har eksisteret i Nordjylland siden 1995, og har løbende skulle tilpasses de store forandringer, der er sket i sundhedsvæsenet men med stort set uændret vision: At styrke samarbejdet mellem sygehuse, de praktiserende læger og kommunerne til gavn for den enkelte patient. Der er bekendt at de praktiserende læger efterspørger større synlighed af PKO og andre konsulentordninger. Med henblik på at imødekomme dette ønske og tydeliggøre Nord-KAP i den enkelte praksis er projektet Besøgskonsulent startet ultimo Erfaringer fra dette arbejde vil indgå i opbygningen af den samlede konsulentstruktur fremadrettet. Hovedindsatsområderne er i 2010 at indgå i arbejdet nationalt og regionalt omkring: Fortsat at bedre samarbejdet med de regionale sygehuse med fokus på sammenhængende patientforløb og kommunikation. Følge implementering af den danske Kvalitetsmodel og understøtte udvikling af standarder på det tværsektorielle område. bedret kronikeromsorg i den enkelte praksis herunder et intensiveret samarbejde med Kronikerenheden, kommunerne og de kommunale lægelaug. udarbejdelse af Forløbsbeskrivelser. et forbedret Sundhed.dk. specielt med henblik på samlet information til almen praksis implementere anvendelsen af Utilsigtede hændelser som et læringsværktøj i den enkelte praksis. øge antallet af praksis der anvender ICPC kodning. øge antallet af praksis der anvender datafangstmodulet. Flere af disse områder er beskrevet selvstændigt nedenfor. Den samlede handleplan for PKO ses som Bilag 1 Handleplan for PKO 2010 Kronikerområdet Siden kommunalreformen har der været arbejdet intenst på at forbedre indsatsen overfor borgere med kronisk sygdom først og fremmest med fokus på de 8 folkesygdomme + demens, der er et specielt indsatområde i Region Nordjylland. I Region Nordjylland er indsatsen koordineret af Kronikerenheden. Praksiskonsulentordningen og øvrige kvalitetstiltag i Nord-KAP skal understøtte implementering af sundhedsaftaler indenfor de kroniske sygdomme i den enkelte praksis. Kommunen, det kommunale lægelaug og den kommunale praksiskonsulent er de lokale hovedansvarlige for implementeringen. Processen vil blive understøttet af møde- og uddannelsestilbud, der bliver udarbejdet i samarbejde mellem Kronikerenheden og Nord-KAP. I løbet af 2011 forventer vi: Side 9/30

10 At netværket mellem de kommunale praksiskonsulenter styrkes. At der ansættes fagspecifikke praksiskonsulenter inden for de kroniske sygdomme i takt med at de faglige fora inden for den sygdom oprettes. At Nord-KAP har repræsentation i de faglige fora for kroniske sygdomme. At der tilbydes understøttende tiltag til den enkelte praksis med henblik på at implementere sundhedsaftalerne (undervisning til læger og praksispersonale, IT/skriftligt materiale, der letter omsorgen for kroniske patienter). at den enkelte praksis har større fokus på en systematisk indsats overfor personer med kronisk sygdom, er startet med at arbejde udfra stratificeringsmodeller og understøtter den enkelte patient i egenomsorg. At Nord-KAP fortsætter den aktive rolle i de projekter som er igangsat via puljemidlerne til at styrke indsatsen overfor kronisk sygdom. De enkelte aktørers opgaver på kronikerområdet er uddybet i Bilag 1 PKO s opgaver i kronikerindsatsen Forløbsbeskrivelser En forløbsbeskrivelse er en vejledning til de praktiserende læger, i hvordan patientforløbet håndteres på tværs af sektorgrænser. Forløbsbeskrivelser udarbejdes i samarbejde mellem afdelinger og praksiskonsulenter. Nord-KAP arbejder systematisk med at samle, strukturere og standardisere forløbsbeskrivelser for de nordjyske læger. Arbejdet sker efter nationalt accepterede skabeloner og i tæt samarbejde med de øvrige regioner. Målet er flest mulige nationalt dækkende og færre regionalt dækkende. Praksiskonsulenterne er ankermænd i den koordinering, som er nødvendig for at sikre fælles retningslinjer. Regionalt dækkende forløbsbeskrivelser publiceres på Praksisinfo under et selvstændigt menupunkt. Et specielt vigtigt område er cancer- og hjertepakker. Vi vil i 2011: Tage initiativer til udarbejdelse af forløbsbeskrivelser på områder, hvor disse efterspørges. Udarbejde forløbsbeskrivelser på de kroniske sygdomme i overensstemmelse med udfyldningsaftalerne og de gældende vejledninger på området. Tilstræbe at alle praksiskonsulenter udarbejder mindst en forløbsbeskrivelse årligt. Aktiviteter i relation til KEU Side 10/30

11 Utilsigtede hændelser Der arbejdes på den fremtidige samarbejdsstruktur på området. Der i er Praksissektoren ansat en risikomanager og det er aftalt at der ansættes en praksiskonsulent på UTH området. Rammen bliver ca. 1 dag ugentligt. Punktet drøftes på bestyrelsesmødet d. 30. november 2010 og der vil i næste udgave foreligge en handleplan på området. APO (Audit projekt Odense). APO er et ressourcecenter for kvalitetsudvikling og efteruddannelse i Almen Praksis. APO s formål er, at udvikle og gennemføre kvalitetsudviklingsprojekter baseret på aktivitetsregistrering samt at analysere arbejdet i almen praksis i forbindelse med konkrete projekter. APO anvender et auditspørgeskema. APO tilbyder undersøgelser. Disse undersøgelser kan de regionale Kvalitets- og Efteruddannelses-udvalg vælge at udbyde til lægerne i regionen. Der bliver udleveret skemaer til aktivitetsregistrering, som returneres til APO, hvor de bearbejdes og returneres til lægen mhp. vurdering af resultatet. Dette sker i forbindelse med opfølgningsmøder. Datafangst er frigivet til brug i praksis, hvis det sker i forbindelse med tilmelding til en APO-audit. APO har et netværk, hvor Nordjylland er repræsenteret med en praksiskonsulent og en kvalitetsudviklingskonsulent. Vi vil i 2011 Fortsat deltage i APO-netværket herunder deltage i det årlige netværkstræf. Generelt vil vi vurdere de udbudte audits med stillingtagen til, hvorvidt de skal afvikles i Region Nordjylland efter beslutning i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Afklare hvilken støtte, der kan gives, hvis lægerne ønsker at anvende datafangst i forbindelse med en APO-audit. Besøgskonsulentordningen Besøgskonsulenten er en lægefaglig person, der fungerer som kontaktperson mellem almen praksis og Nord-KAP. Besøgskonsulenten har en basisviden om de faglige kvalitetstiltag, som Nord-KAP repræsenterer. Ordningen er startet i efteråret 2010 som et to-årigt forsøgsprojekt. Der er ansat 12 praktiserende læger, som gennem et kursusforløb er sikret et generelt overblik over Nord-KAPs ydelser. I første omgang er der afsat midler til, at 60 klinikker kan modtage besøg. Besøgskonsulenten er i stand til at præsentere Nord-KAPs væsentlige indsatsområder for kolleger og ansatte i praksis på et overordnet niveau, men indsamler samtidig de faglige/organisatoriske problemer, som praksis gerne vil have hjælp til at få løst. Disse emner kan Besøgskonsulenten Side 11/30

12 viderebringe til de relevante fagpersoner i Nord-KAP, der videre kan hjælpe praksis. Der tilstræbes løbende kontakt mellem besøgskonsulent og den enkelte praksis. Succeskriterier for besøgskonsulentordningen: At der hos 80 % aflægges 2 besøg på 2 år. At 80 % af klinikkerne ved spørgeskemaundersøgelse er meget tilfredse eller tilfredse med ordningen. At 80 % af konsulenterne er meget tilfredse eller tilfredse med arbejdet. At Nord-KAP vurderer at adgangen til den enkelte praksis og implementeringsprocessen omkring faglige tiltag er blevet lettere. Evaluering af besøgskonsulentordningen: Elektronisk spørgeskemaundersøgelse udsendes til deltagende praksis efter henholdsvis 1og 2 år og der er afviklet fokusgruppeinterview ved afslutning af projektet. Datafangstmodulet Er en enkel model som giver mulighed for at den enkelte praksis via ICPC-kodning får langt højere overblik over de data som ligger i det enkelte lægesystem. Det er en forudsætning for at praksis kan få overblik over populationen af kronikere. Data opsamles i en central database (Den almenmedicinske database) og der genereres rapporter som den enkelte praksis kan anvende til en intensiveret indsats bl.a. overfor kronikere. Anvendelsen af datafangst har været koblet sammen med diabetesforløbsydelsen. Datafangst indgik i de nu strandede overenskomstforhandlinger og der er ingen tvivl om at alle parter ser datafangst som et meget vigtigt redskab i det fremadrettede kvalitetsarbejde i almen praksis. Vi vil i 2011: Fortsætte samarbejdet med det Nationale Indikator Projekt (NIP) omkring diabetesdata. Udbrede kendskabet til datafangstmodulet via de gode kvalitetsmæssige erfaringer fra diabetes- forløbsydelsen. Udbrede kendskabet til datafangst hos konsulenterne i Nord-KAP. Understøtte implementring af datafangst som led i Kronikerprojektet. Lave en implementeringsplan for ICPC-kodning og Datafangst, når og hvis overenskomstsituationen er afklaret. Fortsat deltage i DAK-E`s baggrundsgruppe for datafangst. Nordjysk Praksisdag Nordjysk praksisdag er en undervisningsdag for praktiserende læger, praksispersonale og uddannelseslæger på vej til almen praksis. Dagen har været afholdt 5 gange sidst den 24. september 2010 med deltagelse af i alt 500 personer. Dagen fik en meget positiv evaluering. Praksisdag kan afholdes næste gang 2012, hvis Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget ønsker dette. Side 12/30

13 Nordisk Kongres 2011 Nordisk Kongres er et væsentlig forum, hvor ny forskning og nye initiativer præsenteres. Nord-KAP har i samarbejde med DGE tre gange tidligere arrangeret fællestur for praktiserende læger og yngre læger til Nordisk Kongres i almen medicin. I 2011 afholdes kongressen i Tromsø og Nord-KAP vil arrangere en fælles tur for de praktiserende læger og yngre læger i blokstilling. Formålet med at lave fælles arrangement til kongressen er at: Styrke det kollegiale sammenhold mellem regionens praktiserende læger. Understøtte præsentationen af almen praksis i Nordjylland. Styrke rekruttering og fastholdelse af yngre almen medicinere i regionen. Det er Nord-KAPs ønske, at de praktiserende læger og yngre læger i blokstilling bliver præsenteret for fælles arrangementet til Tromsø med fælles aktiviteter og muligheden for at holde oplæg og udarbejde præsentationer til kongressen. Der vil være specielt fokus på at motivere og understøtte yngre læger på vej i almen praksis i at deltage i arrangementet. ICPC ICPC (International Classification of Primary Care) er et kodesystem for symptomer og diagnoser udviklet til brug i almen praksis. ICPC har været i brug i Danmark siden En ensartet kodning giver mulighed for at lave statistikker og søgninger og muliggør udveksling af informationer. Formålet med ICPC kodning er altså informationssøgning og formidling i et bredere perspektiv. ICPC kodning er nødvendig for at kunne bruge flere og flere hjælpeværktøjer, f.eks. datafangst og Linkportalen. ICPC består af ca. 700 koder og er en pendant til sekundær sektors ca ICD10 koder. Cirka 25 % af de praktiserende læger koder ikke og yderligere 25 % koder kun få af deres kontakter. Vi vil i 2011: Fremme udbredelsen af ICPC kodning, datafangstmodulet og Linkportalen (beslutningsstøtte). Fortsat deltage i den nationale ICPC baggrundsgruppe. Uddannelse Uddannelsesenheden i Nord-KAP består af 3 delelementer: - Efteruddannelse af praksispersonale. - Almen Medicinsk Uddannelseskoordinatorer (AMU-funktionen). - Efteruddannelsesvejledere (EUV). Side 13/30

14 Opgaven med at integrere uddannelsesfunktionerne er i gang men langt fra afsluttet. Der er aftalt et møde med AMU erne og Regionen primo december og der planlægges en workshop med alle interessenter på uddannelsesområdet i februar-marts 2011 med det formål at fastlægge den fremtidige funktion af uddannelsesenheden. Efterfølgende vil handleplanen for blive udfærdiget. Nedenstående notater omfatter derfor først og uændret opgavevaretagelse indtil da. Efteruddannelse af praksispersonale På grund af stigende opgavemængde og faldende bemanding blandt de praktiserende læger, har en arbejdsgruppe nedsat under Nord-KAP primo 2008 udarbejdet en overordnet strategi for opkvalificering og løben efteruddannelse af klinikpersonale i almen praksis. Der har været afholdt kurser i bl.a. urinmikroskopi, telefonvisitation, den motiverende samtale, IT for klinikpersonale og flere andre emner gennem Kurserne har fortsat været afholdt decentralt, dvs. i Thisted, Hjørring og Aalborg. Tilbagemeldingerne fra kursisterne har fortsat været positive, så det er ønsket, at der skal afholdes nye kurser for praksispersonalet i Den iværksatte efteruddannelse af klinikpersonale skal videreudvikles. De moduler der allerede er etableret indenfor kronikerområdet (hjerte-kar sygdomme, astma og KOL, Diabetes og geriatri) skal fortsat udbydes i både forårs- og efterårssemesteret Dette sker i samarbejde med Kronikerenheden for at styrke relationerne til det kommunale. Der foreligger nu konkrete planer herfor. Det er tanken at kurserne skal udbydes efter klyngemodellen, så der opnås en samhørighed og mulighed for networking i de enkelte lokalområder. Vi vil i 2011: Styrke markedsføring af kurserne. Gøre kurserne endnu mere praksisrelevante og med fokus på implementering af tilegnet viden. Koordinere undervisning på kronikerområdet med Kronikerenheden mhp. at afholde tværsektorielle kurser. Styrke samarbejdet med andre aktører på banen bl.a. Lægeforeningens uddannelsessekretariat. Deltage i og følge udviklingen på uddannelsesområdet centralt. Deltage i planlægningen af fyraftensmøder for alle lægerne i Region Nordjylland. Integration af efteruddannelsesvejlederne (EUV) i kvalitetsarbejdet EUV har hidtil været en centralt forankret konsulent med ansvar for at servicere og udvikle efteruddannelsesgrupperne (DGE). Siden er funktionen lagt decentralt i regionerne og i den forbindelse skal der ske en integrering af EUV-funktionen i det øvrige konsulentarbejde. Side 14/30

15 EUV erne besidder nogle særlige kompetencer i form af indsigt i pædagogisk metode, erfaring med kursusudvikling og lignende som vil være meget vigtige i mange sammenhænge i kvalitetsarbejdet, men naturligvis især i uddannelses-sammenhænge bredt. Med udgangspunkt i deres kerneområde, som fortsat er styring af DGE, skal EUV ernes fremtidige virke i Nord-KAP tilrettelægges. Der vil således være behov for at EUV erne deltager i andre funktioner, herunder tilrettelæggelse af uddannelsesinitiativer. En meget vigtig funktion er DGE-nords hjemmeside, som indeholder store mængder af viden om uddannelse i praksis. I det der er vedtaget et fast tilskud til grupperne, bliver der frigjort ressourcer til mere relevante opgaver og det er tanken at EUVerne skal være en del af drivkraften bag en samlet pædagogisk platform. Vi vil i 2011: Fortsætte understøttelsen af de decentrale efteruddannelsesgrupper (EUV kerneydelse). Afholde fælles inspirationsmøder mellem undervisere der har relation til almen praksis. Arbejde med integration af de almen medicinske uddannelseskoordinatorer i Nord-KAP. Tilbyde efteruddannelsesgrupper relevante tilbud der understøtter Nord-KAPs fokusområder. Forskning. Per blev der etableret en Forskningsenhed i Almen Praksis i Region Nordjylland. Forskningsenheden bemandes fast af lederen på halv tid og der er bevilliget midler til hjælpepersonale (sekretær og IT hjælp) samt to Ph.d. studerende. Forskningsenheden fokuserer på rehabilitering i relation til bevægeapparatslidelser. Området omfatter store kroniske sygdomme som slidgigt i knæ og hofter, rygsygdomme, mv., men der er samtidig stor mangel på forskning i relation til hvorledes disse patienter bedst behandles i primærsektoren. Rehabilitering af borgere med disse lidelser er desuden en af de store opgaver for kommunerne, som forventes at blive en nær samarbejdspartner, specielt Aalborg Kommune, som har bevilliget midler til et Ph.d. forløb indenfor området. Ortopædkirurgi Nordjylland, geriatrisk afdeling og de reumatologisk afdelinger er andre oplagte samarbejdspartnere i sekundærsektoren. Udover sygdomme i bevægeapparatet vil enheden beskæftige sig bredt med de problemstillinger der er relevant for almen praksis. Betydning Den planlagte forskningsenhed forventes at få stor betydning i forhold til: At synliggøre Region Nordjylland i forhold til forskning og udvikling indenfor almen praksis med henblik på at øge rekrutteringen af almene medicinere til Regionen. Der har det seneste år været flere henvendelser fra læger på vej ind i almen medicin, som har efterspurgt mulighed for at forske. Det er afgørende, at der skabes en platform for at imødekomme sådanne ønsker. Side 15/30

16 At medvirke til forskningsmæssig uddannelse af almenmedicinere og andre med relation til almen praksis. Desuden i samarbejde med Aalborg Kommune at bidrage til, at nøglepersoner indenfor den kommunale rehabilitering får forskningsinteresse og/eller forskningsuddannelse. At fremme forskningen i rehabilitering og bidrage til, at den rehabilitering, der foregår i primærsektoren, bliver forskningsmæssigt forankret. Kun derved kan vi skabe reel udvikling på området og desuden få den nødvendige viden til at kunne lave kvalificerede prioriteringer indenfor området. Forskningsenheden vil desuden gerne understøtte og supplere det arbejde, der laves f.eks. i det kommende Evaluerings- og Videnscenter for Rehabilitering af Kronisk Sygdom på Sygehus Himmerland, Sundhedstjenesteforskningen i Regionen, klinisk epidemiologisk afdeling, Forskningens Hus ved Ålborg Sygehus og de øvrige aktiviteter i Kronikerenheden. Oversigt over aktiviteter relateret til Forskningsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland Øvrige Aktiviteter Handleplan for IT området er beskrevet i Bilag 2 Handleplan på IT-området: Informationsformidling Nord-KAP indtager med sin hjemmeside (www.praksisinfo.rn.dk) og Nyhedsmail fra Nord-KAP en nøgleposition mht. formidling af faglig information til praktiserende læger i Region Nordjylland. Hjemmesiden består af 200 sider og 650 link. På en typisk måned har sitet sidevisninger fordelt på unikke brugere. 600 brugere er kendte, hvilket betyder, at de bruger sitet jævnligt. Side 16/30

17 Nyhedsmail fra Nord-KAP har 550 abonnenter. 95 % af lægepraksis i regionen har 1 eller flere abonnenter. Der kommer løbende nye abonnenter og stort set ingen afmeldinger. Nyhedsmail fra Nord-KAP Nyhedsmail fra Nord-KAP vil i 2011 blive udsendt efter behov. Behovet har tidligere været 1 2 mail om ugen, og det bliver formentlig det samme i Anskaffelse af et modul til udsendelse af nyhedsmail indgår i Sundhed-dks planlægning, og sandsynligvis vil modulet være en realitet fra midten af På længere sigt skønnes redigering af nyhedsmail og integrering til hjemmeside herefter at udgøre en mindre arbejdsbyrde end i dag. På kort sigt vil overgangen til et nyt modul kræve en del ressourcer. Bl.a. skal alle abonnenter tilmeldes på ny med flere detailoplysninger, end vi pt. er i besiddelse af. Praksisinformation Nordjylland Ifølge sundhed.dk s produktionsplan vil et nyt CMS system være klar til brug februar 2011 og et nyt sundhed.dk baseret på dette CMS vil blive offentligt tilgængeligt på nettet maj Perioden februar maj 2011 skal bruges til migrering af indhold fra nuværende hjemmeside til det nye CMS. Linksamling fra Nord-KAP Sidst i 2010 vil Linksamling fra Nord-KAP blive udsendt med nyhedsmail for første gang. Linksamling fra Nord-KAP er en samling af internetadresser målrettet almen praksis. Linksamlingen skal i 2011 ajourføres og udbygges. Formålet med linksamlingen er at give almen praksis mulighed for på en enkel måde at vedligeholde en ajourført adresseliste til relevante hjemmesider. Afdelingssider til praktiserende læger Vi vil i 2011 fortsætte med at opfordre hyppige informations-leverandører til at oprette egne hjemmesider med nyheder til de praktiserende læger. Når leverandørerne lægger informationer ud på disse hjemmesider, vil vi linke til dem fra Nyhedsmail fra Nord-KAP. Formålet hermed er en arbejdsdeling, hvor leverandørerne selv formulerer og vedligeholder indholdet, og hvor Nord-KAP alene gør opmærksom på relevante nyheder. Samspil med andre informationskanaler Der eksisterer en del andre regionale og kommunale nyhedsbreve og hjemmesider med informationer rette mod de praktiserende læger. Eksempelvis Nordjysksundhed.dk, kraeftcentrumaalborg.dk, Nyt for PRAKSIS og Aalborg Kommunes hjemmeside. Vi vil arbejde for at al Informationer rettet mod de praktiserende læger i Region Nordjylland struktureres på en hensigtsmæssig og gerne ensartet måde. Og at sådan information søges integreret i Praksisinfo.rn.dk enten via eksport til portalen eller via linkning fra Praksisinfo.rn.dk. Side 17/30

18 Samarbejde På nationalt plan vil Nord-KAP fortsat arbejde for en ensartet opbygning af de 5 regioners Praksisinformation og tværgående søgefunktionaliteter. Vi vil fortsat deltage aktivt i de nationale redaktions- og webmastergrupper for Praksisinfo. Organisering Kvalitetsenheden for Almen Praksis (Nord-KAP) blev etableret pr. 1. januar Der foreligger en evaluering fra 2006 som danner baggrund for den nuværende organisering. Der arbejdes i øjeblikket med en fysisk flytning af enheden til Kvarterhuset, Ålborg Øst i fælles lokaler med Kronikerenheden. I 2010 har arbejdet i tiltagende grad været præget af usikkerhed og frustration over manglende fornyelse af overenskomsten. Det har betydet mindre gennemslagskraft i aktiviteterne og en usikkerhed omkring fælles målsætning for kvalitetsarbejdet. Herudover er det åbenbart at Faglig Forum ikke har haft den inspirerende effekt det var tiltænkt. Tilslutningen fra aktørerne har været vekslende og møder er blevet aflyst. Endelig er det i Prioriteringsnotatet aftalt at der inden 20.8 skal foretages en analyse af Nord-KAP med henblik på en bæredygtig struktur og en revurdering af den koordinerende funktion Dette arbejde er forsinket men vil blive gennemført indenfor de næste måneder. Nedenstående oversigt over organisering vil blive gennemskrevet når de nævnte aktiviteter er gennemført. Bestyrelse Bestyrelsen udgøres af medlemmerne af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget (KEU). Bestyrelsen fastlægger de overordnede retningslinjer for Nord-KAPs aktiviteter. Praksisudvalget har mulighed for at udpege 1 repræsentant fra DSAM til bestyrelsen efter indstilling fra DSAM og Praksissektoren har mulighed for at udpege 1 kommunal repræsentant til bestyrelsen efter indstilling fra Kommune Kontakt Rådet. Bestyrelsens sammensætning pr : Bjørn Danielsen, medlem af Regionsrådet. Gunhild Olesen Møller, medlem af Regionsrådet. Thomas Kastrup-Larsen, rådmand i Aalborg Kommune. Jens Winther jensen, Direktør, Region Nordjylland. Henrik Sprøgel, Praksissektorchef, Region Kaj Bernth, Praksisudvalgsformand. Karen Margrethe Bjerre, Praksisudvalget. Ole Friis Junge, Praksisudvalget. Søren Olsson, DSAM. Side 18/30

19 Nordjylland. Bestyrelsen disponerer over Nord-KAPs til rådighed stillede økonomiske midler på betingelse af, at der udarbejdes: Et årligt budget En årlig handleplan En årsberetning Et årsregnskab Bestyrelsens kompetencer og opgaver i forhold til Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget fremgår af Landsoverenskomsten 12 c og 12 D samt for finansieringens vedkommende 108 C stk. 2. Forretningsudvalg Nord-KAP ledes imellem bestyrelsesmøderne af et forretningsudvalg. Forretningsudvalgets medlemmer er de koordinerende læger i Nord-KAP samt en repræsentant udpeget af Praksissektoren og en repræsentant udpeget af de praktiserende læger. Forretningsudvalget refererer til bestyrelsen. Forretningsudvalgets beslutninger træffes i enighed. Forretningsudvalgets sammensætning pr : Kaj Bernth, Praksisudvalgsformand. Leo Thomsen, Koordinerende læge. Henrik Sprøgel, Praksissektorchef. Jørgen Peter Ærthøj, Koordinerende læge. Koordinerende læger Den daglige ledelse varetages af de koordinerende læger med hjælp fra sekretariatet. De koordinerende læger i Nord-KAP har det overordnede ansvar for: Samarbejdet med praksisudvalget, praksissektor og bestyrelsen for Nord-KAP. I samarbejde med fagligt forum og kronikerenheden at udarbejde årlige handleplan og årsrapport på området. Fagligt forum Fagligt forum har ingen selvstændig beslutningskompetence, men danner baggrund for drøftelser af mål og handleplaner om fremadrettede initiativer med delelementer fra en eller flere af områderne. Møderne i fagligt forum ledes af de koordinerende læger i Nord-KAP. Det faglige forum består af de koordinerende læger og repræsentanter fra praksisudvikling (Lægemiddelenhed, praksiskonsulentordningen, Praksissektoren, Praksisudvalget, uddannelsesområdet Side 19/30

20 (tager udgangspunkt i DGE, praksisuddannelse, AMU-funktionen og inddrager alle relevante aktører på uddannelsesområdet). DAK-E DAK-E, - Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed, er oprettet som en enhed i regi af Kvalitets- og InformatikFonden (KIF) i overensstemmelse med overenskomstaftalen mellem PLO og Sygesikringens Forhandlingsudvalg. Arbejdet i DAK-E tager udgangspunkt i den af overenskomstparterne aftalte rammeplan og er koordineret med Den Danske Kvalitetsmodel. DAK-E arbejder med: Datafangstmodulet skal implementeres til alle lægesystemer, således at den enkelte læge kan indberette patienters data til Dansk AlmenMedicinsk Database (DAMD). Et vigtigt led i datafangstmodulet er kvalitetsudvikling på baggrund af tilbagemelding af data til praksis. Diagnosekodningen (ICPC) skal fremmes, således at flere praktiserende læger koder - og koder ens. Indikatorerne for diabetes, KOL og lænderygsmerter er færdigudviklede og skal afprøves. Nye indikatorer skal udarbejdes. Kroniske patienter/patientforløb var et centralt indsatsområde i DAK-projektet og videreføres i DAK-E. Der er netop nu stor opfølgende aktivitet for almen praksis efter Sundhedsstyrelses rapport, "Kronisk sygdom". Mange patienter har gennem DanPEP-spørgeskemaet evalueret forskellige lægepraksis og resultaterne er anvendt til udvikling af praksis. DanPEP skal videreudvikles med både kvantitative og kvalitative aspekter, og flere læge vil få tilbud om at deltage. At koordinere kvalitetsudviklingen i almen praksis. Samarbejdet mellem DAK-E og de enkelte regioner samt på tværs af regionerne er derfor centralt: Omdrejningspunktet for samarbejdet til regionerne er KvalitetsFagligt Udvalg. Hertil kommer samarbejdet med praksiskoordinatorer, kvalitetsudviklingskonsulenter og efteruddannelsesvejledere. DAK-E deltager desuden i et internationalt samarbejde med almenmedicinere i andre europæiske lande. Omdrejningspunktet for dette samarbejde er EQuiP. For at hjælpe med her er der dannet et landsdækkende ICPC-kodenetværk i DAK regi. Nord-KAP og Region Nordjylland er repræsenteret i en række grupper under DAK-E. De enkelte grupper kan ses på Side 20/30

Nord-KAP Handleplan 2009

Nord-KAP Handleplan 2009 Nord-KAP Handleplan 2009 Nord-KAP Østre Allé 91 9000 Aalborg Tlf: 98 77 10 40 Fax: 98 15 10 37 Mail: nordkap@rn.dk Internet: www.nordkap.rn.dk Indholdsfortegnelse. FORORD:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Program Fredag den 7. marts. 11.00Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg

Program Fredag den 7. marts. 11.00Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg KEU Drifter nogle ting Nyudvikler Program Fredag den 7. marts Koordinerer Samarbejder 11.00Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg APU Institut DAK-E APO Forskningsenheden PKODet almenmedicinske hus

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Hjælpeværktøjer. af Lægemiddelenheden i Region Nordjylland

Hjælpeværktøjer. af Lægemiddelenheden i Region Nordjylland Hjælpeværktøjer af Lægemiddelenheden i Region Nordjylland BASISLIStEN Basislisten.dk er Lægemiddelenhedens bud på et rationelt præparatvalg ved førstegangsordination indenfor de mest brugte terapiområder

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Notat. vedr. informationssystem til understøttelse af samarbejdet mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis i Region Syddanmark

Notat. vedr. informationssystem til understøttelse af samarbejdet mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis i Region Syddanmark IT-styregruppen Dato: 13. juli 2007 Journalnr.: - Initialer: TLe Notat vedr. informationssystem til understøttelse af samarbejdet mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis i Region Syddanmark Baggrund

Læs mere

Konsulentnyt fra Nord-KAP

Konsulentnyt fra Nord-KAP 3. ÅRGANG 2. NUMMER Konsulentnyt fra Nord-KAP Juni 2015 Profil: Gitte Sand og Marianne Siersbæk I dette nummer: 1 Profil: Gitte Sand og Marianne Siersbæk 2 Nord-KAPs organisering 4 Konsulent rekrutteringsmøde

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i Praksis Strategi for udvikling 2012-2014 En del af virksomhedsgrundlaget i Nære Sundhedstilbud, Kvalitet og Lægemidler Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i praksis

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Kvalitetsudvikling i almen praksis

Kvalitetsudvikling i almen praksis Sekundær brug af EPJ data Kvalitetsudvikling i almen praksis Udvikling af IT værktøj Søren Friborg Implementering i 10 syst. Chef for Implementering i lægepraksis Den Almenmedicinske Kontakten lægepraksis

Læs mere

En styrket indsats for polyfarmacipatienter

En styrket indsats for polyfarmacipatienter N O T A T En styrket indsats for polyfarmacipatienter Regionernes nye kvalitetsdagsorden går ud på at rette fokus mod tiltag, der på samme tid forbedrer kvaliteten og mindsker omkostningerne. I den forbindelse

Læs mere

Der er ikke foretaget ændringer i handlingsplanen i forhold til den version der blev forelagt Samarbejdsudvalget i december 2010.

Der er ikke foretaget ændringer i handlingsplanen i forhold til den version der blev forelagt Samarbejdsudvalget i december 2010. Handlingsplan for kvalitetssikring af medicinering almen praksis som tovholder for patientens samlede medicinering Systematik i medicingennemgang i Region Syddanmark Der er ikke foretaget ændringer i handlingsplanen

Læs mere

Årsrapport. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden

Årsrapport. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Årsrapport 2009 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Indledning. side 3 2. Mål for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets arbejde side 3

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

Notat om styrkelse af samarbejdet imellem Region og PU for at styrke almen praksis som et integreret omdrejningspunkt i det nordjyske sundhedsvæsen.

Notat om styrkelse af samarbejdet imellem Region og PU for at styrke almen praksis som et integreret omdrejningspunkt i det nordjyske sundhedsvæsen. Notat om styrkelse af samarbejdet imellem Region og PU for at styrke almen praksis som et integreret omdrejningspunkt i det nordjyske sundhedsvæsen. Disposition: 1. Indledning 2. Formål 3. Indsatsområder

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Baggrund og formål Cancer i Praksis (CiP) blev etableret med det formål at udvikle kvaliteten inden for kræftområdet med udgangspunkt i almen praksis og dens samarbejde

Læs mere

Region Midtjylland. Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23

Region Midtjylland. Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23 Region Midtjylland Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23 Regionshuset Viborg Udkast til kommissorium for lægemiddelkomiteer i Region Midtjylland

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Ny overenskomst for almen praksis

Ny overenskomst for almen praksis Ny overenskomst for almen praksis - Det væsentligstei et kommunalt perspektiv Center for Sundhed og Omsorg Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm horsholm.dk Ny overenskomst for almen praksis. Regioner og praktiserende

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Årsrapport Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden

Årsrapport Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Årsrapport 2011 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Indledning. side 3 2. Mål for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets arbejde side 3

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Handleplan Nord-KAP 2013

Handleplan Nord-KAP 2013 Handleplan Nord-KAP 2013 Side 1/21 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Ledelses resumé... 3 1.2 Nord-KAP s vision... 4 1.3 Nord-KAP s mission... 4 1.4 Strategiske fokusområder... 4 2.0 Nord-KAP

Læs mere

Kvalitet og patientsikkerhed. 1.1 Den faglige kvalitet 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis

Kvalitet og patientsikkerhed. 1.1 Den faglige kvalitet 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis Kvalitet og patientsikkerhed 1.1 Den faglige kvalitet 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis 1.1 Den faglige kvalitet Formål At sikre høj faglig kvalitet. At sikre opfølgning på tilgængelig viden om den

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Utilsigtede Hændelser og Patientsikkerhed Indsatsområde: Tværgående tema Utilsigtede Hændelser og Patientsikkerhed Siden 2010 har det været lovpligtigt at rapportere

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/19 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialebeskrivelse Klinisk

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

DSKS årsmøde d. 9. januar 2009, kl. 9 12

DSKS årsmøde d. 9. januar 2009, kl. 9 12 DSKS årsmøde d. 9. januar 2009, kl. 9 12 Workshop : Monitorering af patientforløb i almen prakis Workshopleder: Chef for DAK-E Søren Friborg Formål: Workshoppen vil ud fra konkrete sygehistorier beskrive

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Notat: Initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse

Notat: Initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse Notat: Initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse Dato: 03.12.2011. I det nedenstående opsamles anbefalinger og forslag til initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse. For det første inddrages det

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser I nedenstående er udmøntningsplanen for den ældre medicinske patient præsenteret skematisk. Ønskesuddybet viden om udmøntningsplanen henvises til Fælles udmøntningsplan for den ældre medicinske patient

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet

Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet Journal nr: 14000943 27-02-2014 Formål (opgave): Konsulenterne i psykiatrisamarbejdet arbejder for patientforløb af høj kvalitet på tværs af sektorer herunder

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 (for Praksisplan for fodterapi 2017-2020)

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

sektorer Parallelsession F Billeddelen med relations-id rid13 rid2 blev ikke fundet i filen. i Patientsikkerhed på tværs af

sektorer Parallelsession F Billeddelen med relations-id rid13 rid2 blev ikke fundet i filen. i Patientsikkerhed på tværs af Billeddelen med relations-id rid3 blev ikke fundet i Billeddelen med relations-id rid13 rid2 blev ikke fundet i i Patientsikkerhed på tværs af sektorer Billeddelen med relations-id rid3 blev ikke fundet

Læs mere

Demensnetværk. Jesper Torp Nielsen

Demensnetværk. Jesper Torp Nielsen Demensnetværk Jesper Torp Nielsen Punkter Status for implementering af udredningsmodellen Rebild. Status på organiseringen af e for DÆMP/Demens afholdt møde i FFKS Andet? S u n d h e d s k o o r d i n

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder

Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder Baggrund: Det Administrative Kontaktforum besluttede i mødet den 15. juni, at økonomi, kvalitet og effekt skulle vurdere,

Læs mere

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Definition: Utilsigtet hændelse (UTH) skyldes ikke patientens sygdom er skadevoldende, eller kunne have været det forekommer i forbindelse med behandling/sundhedsfaglig

Læs mere

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser Område: Sundhedsområdet Afdeling: Center for Kvalitet, Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 11/32645 Dato: 5. december 2013 Udarbejdet af: Inge Pedersen, Allan Vejlgaard Jensen E mail: Inge.pedersen@rsyd.dk,

Læs mere

1.Indledning... 3. 1.1 Reorganisering af KE- projektkontoret... 3 1.2 Handleplanens indsatsområder... 3 1.3 Hvordan måler vi kvalitet?...

1.Indledning... 3. 1.1 Reorganisering af KE- projektkontoret... 3 1.2 Handleplanens indsatsområder... 3 1.3 Hvordan måler vi kvalitet?... Indhold 1.Indledning... 3 1.1 Reorganisering af KE- projektkontoret... 3 1.2 Handleplanens indsatsområder... 3 1.3 Hvordan måler vi kvalitet?... 4 2. De 7 indsatsområder... 4 2.1 Medicinordination... 4

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

9. Evt. - Henv. fra Aalborg Kommune ang. screening for type 2 diabetes

9. Evt. - Henv. fra Aalborg Kommune ang. screening for type 2 diabetes Det tværsektorielle forum for Diabetes type 2 Østre Allé 91 9000 Aalborg Tlf.: 98 77 10 50 www.kronikerenheden.dk Referat af mødet den 19. maj 2009 i det tværsektorielle forum for Type 2 diabetes. Dagsorden:

Læs mere

Aftale om evaluering af Praksiskonsulentordningen

Aftale om evaluering af Praksiskonsulentordningen Aftale om evaluering af Praksiskonsulentordningen Nærværende aftale er en revideret udgave af den indgåede aftale af 24.10.2012. Ændringer i aftalen vedrører de respondenter, der indgår i undersøgelsen,

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Statusrapport Implementering af Praksisplan for kiropraktik. Jnr Samarbejdsudvalget for kiropraktik

Statusrapport Implementering af Praksisplan for kiropraktik. Jnr Samarbejdsudvalget for kiropraktik Statusrapport 2016 - for implementering af Praksisplan for kiropraktik 2013-2016 Samarbejdsudvalget for kiropraktik Samarbejdsudvalget for kiropraktik Statusrapport 2016 Implementering af Praksisplan for

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Årsrapport 2010. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden

Årsrapport 2010. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Årsrapport 2010 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Indledning. side 3 2. Mål for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets arbejde side 3

Læs mere

Konsulentnyt fra Nord-KAP

Konsulentnyt fra Nord-KAP 2. ÅRGANG 2. NUMMER Konsulentnyt fra Nord-KAP Juni 2014 Ny i Nord-KAP: Henrik Schroll I dette nummer 1 Ny i Nord-KAP: Henrik Schroll 3 Forløbskoordination Skrøbelige Ældre 3 Smerteprojekt 4 Status på Rygprojekt

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

APO-internat. 2008 ICPC og Datafangst. 8. Marts 2008. Henrik Schroll

APO-internat. 2008 ICPC og Datafangst. 8. Marts 2008. Henrik Schroll APO-internat 2008 ICPC og Datafangst 8. Marts 2008 Henrik Schroll ICPC -kodenetværket ICPC kodning er nøglen n til: Kvalitetsudvikling Informationer (Linkportalen) Forskning (Ny viden i faget) ICPC -kodenetværket

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Side 1 Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Resume 17. april 2012 Brevid: 1601938 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 57 87 56 40 primaersundhed

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Hvordan organiserer vi os i kommunerne, så vi får mere patientsikkerhed?

Hvordan organiserer vi os i kommunerne, så vi får mere patientsikkerhed? Hvordan organiserer vi os i kommunerne, så vi får mere patientsikkerhed? Dansk Selskab for Patientsikkerhed, DSR og FOA 11. januar 2011 v/sundhedschef Helle Nyborg Rasmussen Disposition Overvejelser organisering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3.

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3. Driftsaftale 2009 Indholdsfortegnelse side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord 3.0 Resultatmål 4.0 Opfølgning Bilag 3 1.0 Overordnet

Læs mere

Kære psykologer med ydernummer i Region H,

Kære psykologer med ydernummer i Region H, Kære psykologer med ydernummer i Region H, Hermed nyheder fra Region H. Kurset i november Evaluering af psykoterapi v. psykolog Bernt Langvasbråten (Norge) Fremmødet var lidt mindre end vanligt (ca. 80

Læs mere

Grundaftale om værdier, samarbejde og organisering

Grundaftale om værdier, samarbejde og organisering 1. Formål Sundhedsaftalens parter i Region Syddanmark har valgt at udarbejde en grundaftale om værdier, samarbejde og organisering, fordi parterne mener, at et værdibaseret samarbejde er grundforudsætningen

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 9. oktober 2013 /MAJNIK Refer til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget NOTAT KKR MIDTJYLLAND Emner til drøftelse Praksisplanudvalget Formålet med denne henvendelse er at indlede en drøftelse i kommunerne om hvilke emner, kommunerne ønsker drøftet i Praksisplanudvalget. Praksisplanudvalgene

Læs mere

Den Nordjyske Kronikermodel. Forebyggelse og hjælp til selvhjælp gennem sundhedsteknologi

Den Nordjyske Kronikermodel. Forebyggelse og hjælp til selvhjælp gennem sundhedsteknologi Den Nordjyske Kronikermodel Forebyggelse og hjælp til selvhjælp gennem sundhedsteknologi 1 Indhold Udfordringen Den Nordjyske Kronikermodel Formål vision Understøttelse af sundhedsteknologi en ønskedrøm!?!

Læs mere

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Januar 2010 1 Udarbejdet af følgegruppen for evidens og monitorering

Læs mere

Referat af møde i referencegruppen for hjerte og karsygdomme

Referat af møde i referencegruppen for hjerte og karsygdomme Referat af møde i referencegruppen for hjerte og karsygdomme Tid: Mandag d. 17. november 2014 kl. 14.30 17.00 Sted: Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg, mødelokalet hos Sundhed og Sammenhæng 1. etage. Deltagere

Læs mere

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres.

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres. OPGAVEBESKRIVELSE OG KOMMISSORIUM j.nr. 7-203-02-293/1/SIMT FORLØBSPROGRAMMER FOR PERSONER MED TRAU- MATISKE HJERNESKADER OG TILGRÆNSENDE LIDEL- SER SAMT APOPLEKSI Baggrund nedsatte i 1995 et udvalg, som

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark.

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Praksisplanlægning og bæredygtige lægepraksis I Landsoverenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 10-06-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen. Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme

Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen. Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplægsholderen Alice Morsbøl, kontorchef Regional koordinerende funktion,

Læs mere