Evaluering af Korta programmet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Korta programmet"

Transkript

1 UFL-rapport Nr 2007:01 Göteborgs universitet Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning Evaluering af Korta programmet En læreruddannelse på Göteborgs Universitet Vibe Aarkrog Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet

2 UFL-rapport Göteborgs universitet Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning Nr 2007:01 Evaluering af Korta programmet En læreruddannelse på Göteborgs Universitet Vibe Aarkrog Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet

3 Göteborgs universitet Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning Box Göteborg tfn (vxl) fax Rapport nr 2007:01 ISSN Vibe Aarkrog Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet 2

4 Forord I denne rapport redegøres der for resultaterne af en evaluering af Korta programmet. Korta programmet er en læreruddannelse, der varer 18 måneder og gennemføres på Göteborgs Universitet. Evalueringen er gennemført på baggrund af et opdrag fra Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning (UFL) ved Göteborgs Universitet. I oplægget til opdraget hedder det om formålet med evalueringen: Syftet med utvärderingen är att identifiera potentiella förbättringsområden i den granskade utbildningen. (Utvärderingsuppdrag). Evalueringen er gennemført i perioden februar til juli 2007 og omfatter de studerende, der begyndte på uddannelsen i efteråret 2005 og som således har afsluttet denne, samt de studerende, der begyndte på uddannelsen i 2006, og som afslutter uddannelsen januar Datamaterialet omfatter en spørgeskemaundersøgelse til de studerende, interview med de forskellige aktører på uddannelsen og et seminar hvor formålet var, at aktørerne kunne diskutere de foreløbige resultater af evalueringen. Endelig omfatter datamaterialet lærernes evalueringsrapporter, der bygger på skriftlige og mundtlige evalueringer ved afslutningen af de enkelte kurser. Som det vil fremgå af evalueringen, er det overordnede indtryk, at der er stor tilfredshed med Korta programmet. Alligevel håber jeg, at evalueringsresultaterne kan anvendes som inspiration til at gøre en god læreruddannelse endnu bedre. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle, der har bidraget til evalueringen, for et godt og behageligt samarbejde. Vibe Aarkrog Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet Juli

5 Innehållsförteckning Forord Ordforklaring og læsevejledning Læsevejledning Resume Evalueringens formål, indhold og metode Hvad kendetegner Korta programmet? Formål og indhold med evalueringen Datamaterialets omfang De studerende og deres udbytte og generelle vurdering af korta programmet Hvem er de studerende? De studerendes udbytte og generelle vurdering af korta programmet Indhold og organisering af HFU Relevansen af kurserne Lærernes formidling af det faglige stof Vejledning og eksamensarbejde Organisering og sammenhæng VFU og praksisseminarerne Praksisseminarerne Samspillet mellem HFU og VFU Hensynet til de studerendes forudsætninger Udvikling af kommunikative færdigheder

6 1. Ordforklaring og læsevejledning Her følger en liste over den danske oversættelse af de centrale svenske ord og begreber i forbindelse med evalueringen af Korta programmet. Svensk Ämnesdidaktik Betyg Handledar Hemtentan Institution Lagom Lokale lärarutbildere Program Termin Yrke Dansk Fagdidaktik Karakter Vejleder Skriftlig hjemmeopgave Institut Passende Lokale vejledere Uddannelse Semester Erhverv 1.1 Læsevejledning Kapitel 2 giver et resume af formålet med evalueringen, datamaterialet og resultaterne. Dette kapitel er skrevet til dem, der ikke har så megen tid. Resumeet er samtidigt den samlede konklusion på rapporten. I kapitel 3 karakteriseres Korta programmet som udgangspunkt for en beskrivelse af indholdet af evalueringen og af datamaterialets indhold og omfang. I kapitel 4-9 redegøres der for resultaterne af evalueringen. 5

7 2. Resume Formålet med evalueringen af Korta programmet er formuleret således i evalueringsopdraget: Syftet med utvärderingen är att identifiera potentiella förbättringsområden i den granskade utbildningen. Med henblik på at kunne pege på de potentielle forbedringsmuligheder er der udarbejdet et evalueringsdesign, der tager udgangspunkt i karakteristika ved Korta programmet. Evalueringen fokuserer således på følgende temaer: De studerendes generelle opfattelse af og tilfredshed med Korta programmet Indholdet og organisering af HFU Organisering og indholdet af VFU og praksisseminarerne Samspillet mellem teori og praksis og mellem HFU og VFU Hensynet til de studerendes forskellige forudsætninger, det vil sige til studerende med erhvervserfaring, henholdsvis med akademisk/almen baggrund Udvikling af kommunikative færdigheder. Datamaterialet omfatter: Spørgeskema til de studerende på årgang 05 og 06 Interview med studerende, lærere, studievejleder, kursusadministrator og VFUledere Kursusevalueringer Øvrigt materiale om uddannelsen. Evalueringen af Korte programmet viser, at: 1. De studerende er godt tilfredse med uddannelsen; det gælder både den højskoleforlagte uddannelse (HFU) og den virksomhedsforlagte uddannelse (VFU). 2. De studerende vurderer, at alle kurserne i HFU-delen er relevante, men at nogle er mere relevante end andre. Således bliver didaktik og fagdidaktik igen og igen fremhævet som særligt relevante. De studerende ønsker mere undervisning i HFU 6

8 der ligger tæt op af selve udførelsen af lærergerningen, for eksempel et kursus i konflikthåndtering. Til gengæld ønsker de en reduktion af kurset i holdbar udvikling. 3. Der er relativt megen kritik af organiseringen af HFU-delen, hvad angår den kursusansvarliges muligheder for at råde over de økonomiske midler til kurset og bemande kurserne. Det, at uddannelsen gennemføres på forskellige institutter, styrker det faglige niveau, men det stiller krav om en tydelig ansvarsfordeling og et højt informationsniveau. 4. De studerende er tilfredse med længden og placeringen af VFU. Hovedparten er ligeledes tilfredse med vejledningen, de arbejdsopgaver, de får mulighed for at varetage i praktikken, relationen til VFU-leder, VFU-vejlederne og andre kolleger i VFU. En mindre del af de studerende er relativt utilfredse, og det fremgår af deres kommentarer, at de har savnet mere vejledning både fra VFU-vejledere og VFUlederne. 5. De studerende lægger vægt på, at der er sammenhæng mellem HFU og VFU, hvilket blandt andet kommer til udtryk i deres kommentarer til VFU-delen af uddannelsen. Her savner de nemlig en bedre tidsmæssig kobling af didaktik, fagdidaktik og læringsteori med praktikken i VFU. 6. De studerende peger flere steder på behov for mere information. Det gælder internt på HFU-delen, hvor organiseringen af kurserne indebærer, at de gennemføres på forskellige institutter, stiller ekstra krav til informationsniveauet. Det gælder endvidere HFU s information, om hvor de studerende skal i praktik og information til VFU om deres forpligtelser i forbindelse med praktikken. 7. Ifølge de studerende er der god sammenhæng mellem teori og praksis eller mellem HFU og VFU på nogle kurser, medens de kniber mere på andre. Resultaterne af evalueringen peger på, at der skal arbejdes videre med en styrkelse af kontakten mellem HFU og VFU, herunder, at VFU-vejlederne skal have tidsmæssig mulighed for i større udstrækning af kunne deltage i aktiviteter for eksempel på universitetet. De studerendes svar viser desuden, at de henfører den manglende sammenhæng mellem teori og praksis til, at de har for lidt tid i VFU til at være lærlinge. 7

9 8. Der er stor positivitet over for, at studerende med almene og studerende med erhvervsfaglige forudsætninger undervises på samme hold. Evalueringen peger på, at studerende med erhvervsfaglig baggrund har et mere anvendelsesorienteret syn på teori end studerende med almen baggrund. Evalueringen viser også, at studerende med erhvervsfaglig baggrund har relativt vanskeligere ved at lære sig den akademiske skrivestil og derfor skal bruge megen tid på dette. 9. Ifølge de studerende er der for mange skriftlige hjemmeopgaver. Ikke mindst i forbindelse med VFU-delen af uddannelsen oplever de studerende, at de skal for meget på en gang. Derudover kunne de tænke sig mere feedback på deres skriftlige arbejde. 10. De studerende lægger vægt på at få mulighed for at reflektere både i VFU og på praksisseminarerne. På grund af stoftrængsel er der ifølge de studerende for lidt tid til dette, og de ønsker, at refleksion over erfaringer fra VFU spiller en central rolle på praksisseminarerne. Generelt peger evalueringen på nogle tilbagevendende temaer og problemstillinger. Den ene væsentlige problemstilling drejer sig om organiseringen af HFU-delen, herunder den kursusansvarliges beføjelser i forbindelse med planlægning og gennemførelse af kurser. Organiseringen af HFU-delen har betydning for informationen af de studerende, hvad angår ikke blot den røde tråd i HFU-delen, men også samspillet med VFU. Den anden væsentlige problemstilling drejer sig om koblingen af teori og praksis. Den dukker op i forbindelse med de studerendes vurdering af relevansen af de forskellige kurser, i deres ønsker om vejledning i VFU-delen og endeligt i forbindelse med forskellen på at være studerende med almen henholdsvis erhvervsfaglig baggrund. Evalueringen viser, at Korta programmet er bedre end sit rygte, i den forstand at de studerende er blevet positivt overrasket over det høje teoretiske niveau. Men netop det høje teoretiske niveau medfører, at man kan forbedre uddannelsen på forskellige områder. 8

10 3. Evalueringens formål, indhold og metode I dette kapitel redegøres der for karakteristika ved Korta programmet for på denne baggrund at beskrive de centrale temaer i evalueringen. Derudover gives der en oversigt over omfanget af datamaterialet. 3.1 Hvad kendetegner Korta programmet? Korte programmet er en læreruddannelse for kommende lærere, der svarer til 60 point og varer 18 måneder eller tre semestre. Den indeholder højskoleforlagt uddannelse (HFU), der gennemføres af forskellige institutter på Göteborgs Universitet og virksomhedsforlagt uddannelse (VFU), hvor den studerende er i praktik på en grundskole eller et gymnasium. HFU udgør i alt 40 point og indeholder følgende tre temaer med tilhørende kurser fordelt på tre semestre: Første semester: Lärarprofessionens samhällsuppdrag, der omfatter kurserne Skolans plats i samhället og Skolans arbete A og B. Andet semester: Lärarprofessionens didaktiske uppdrag, der omfatter kurserne: Yrkes- och ämnesdidaktik i fokus A, Teorier om lärande og lärandets villkor og Yrkes- och ämnes-didaktik i fokus B. Tredje semester: Lärarprofessionens elevuppdrag, herunder kurserne Mänskliga möten og Vetenskaplig metod. Derudover gennemfører de studerende deres Eksamensarbete. VFU udgør i alt 20 point og gennemføres vekslende med HFU på de første to semestre. I første semester er der to VFU-perioder af hver fem uger og i andet semester tre VFUperioder af henholdsvis en, syv og tre uger. For hver VFU-periode er der beskrevet nogle mål, som den studerende skal nå og nogle forslag til indholdet af praktikken. I forbindelse med de samfundsmæssige kurser på første semester i VFU en skal den studerende koncentrere sig om skolens organisering, værdigrundlag og samarbejde med det omgivende samfund. I denne første VFU-periode følger den studerende de erfarne lærere 9

11 i VFU, men deltager også selv i gennemførelse af dele af undervisningen, møder med videre. I den anden VFU-periode i første semester går den studerende tættere på, hvordan selve undervisningen foregår og skal nu selv have ansvaret for gennemførelse af undervisningssekvenser. I andet semester skal VFU spille sammen med HFU-undervisningen i fagdidaktik og læring, og den studerende skal følgelig undervise og i det hele taget tage ansvar for det, som indgår i lærerrollen, for eksempel planlægge og gennemføre lektioner. På den sidste VFU-periode skal den studerende beskæftige sig med blandt andet karaktergivning. Under hele VFU lægges der vægt på den studerendes evne til at anvende IKT. Uddannelsen rekrutterer såvel studerende med almen akademisk baggrund, der sigter mod at skulle undervise i de almene boglige fag og studerende med en erhvervsfaglig baggrund, der sigter mod at skulle undervise i erhvervsfaglige eller kunstneriske fag. Korta programmet er således kendetegnet ved: At være relativt kort. At veksle mellem teori og praksis, herunder at tilstræbe en sammenhæng mellem teori og praksis. At indeholde både didaktiske, læringsteoretiske og samfundsmæssige elementer. At rekruttere studerende med såvel almen akademisk som erhvervsfaglig baggrund. 3.2 Formål og indhold med evalueringen I opdraget til evalueringen af Korta programmet beskrives formålet således: Syftet med utvärderingen är att identifiera potentiella förbättringsområden i den granskade utbildningen. Det betyder, at der i nærværende rapport på baggrund af en redegørelse for resultaterne af evalueringen peges på de udfordringer eller spørgsmål, som resultaterne giver anledning til i forhold til en videreudvikling af uddannelsen. 10

12 Evalueringen drejer sig om første gennemløb af uddannelsen (efteråret januar 2007) og den del af andet gennemløb (efteråret 2006 til januar 2008), der ligger inden for evalueringsperioden. Det læringsmæssige formål med og karakteristika ved Korta programmet er ifølge Förslag till uppläggning av det Korta lärarutbildningsprogrammet, AOU 60 p : Korta programmet henvender sig til studerende, der allerede har en akademisk uddannelse eller solid erhvervserfaring med relevans for lærergerningen og rekrutterer således aldersmæssigt modne studerende. Uddannelsen skal være hele universitets anliggende og omfatter derfor flere fakulteter og dermed flere institutter. Der skal være samspil mellem HFU og VFU, hvor VFU indgår som del i det enkelte kursus. Der lægges vægt på teoretisk refleksion i relation til VFU blandt andet på praksisseminarerne og skriftlig dokumentation over de studerendes refleksioner (s. 6). Dette udmøntes i en række krav til uddannelsen, der adskiller den fra tidligere læreruddannelser: Mere vægt på, at VFU er omdrejningspunktet i uddannelsen, det vil sige, at der lægges et større ansvar over på VFU-lederne og de lokale vejledere, og der indføres praksisseminarer. Skolerne skal medvirke til, at teoretisk viden og praktiske erfaringer kan spille sammen (s. 8) Tydeligere fokus og struktur i semestrene. Der stilles krav om, at der er en tydelig sammenhæng mellem de enkelte delkurser inden for det enkelte semester (s. 6). Kommunikative færdigheder i form af læsning af komplicerede tekster og mundtlig og skriftlig formulering (s. 6). Der lægges særligt vægt på, at de studerende formulerer sig skriftligt om deres uddannelse (s. 12). Der lægges vægt på refleksion over egen læring og udvikling af fagidentitet som lærer (s. 7). Sammenhæng mellem teori og praksis er både HFU og VFU anliggende (s. 7). Samarbejdet skal også omfatte bedømmelsen af de studerende (s. 9). Der lægges vægt på vejledning (s. 12) og på at hjælpe studerende, der ikke har erfaring med akademisk skrivning. De studerende skal kunne fungere sammen i en studiegruppe (s. 7). I uddannelsen skal der være mulighed for, at studerende med akademisk baggrund kan kvalificere sig til erhvervet som lærer, og at studerende med erhvervserfaringer kan skifte fra udøvelsen af et erhverv til et andet. Da de to grupper af studerende 11

13 optages på samme hold, lægges der vægt på, at studerende med erhvervserfaring, kan inddrage deres erhvervserfaring, således at der sker en afstemning mellem de studerendes forudsætninger og forventninger og kursernes indhold (s. 3). Udover en redegørelse for de studerendes udbytte og vurdering af uddannelsen, skal følgende temaer således indgå i evalueringen: Indholdet og organisering af HFU Organisering og indholdet af VFU og praksisseminarerne Samspillet mellem teori og praksis og mellem HFU og VFU Hensynet til de studerendes forskellige forudsætninger, det vil sige til studerende med erhvervserfaring, henholdsvis med akademisk/almen baggrund. Udvikling af kommunikative færdigheder. 3.1 Datamaterialets omfang Datamaterialet omfatter: Elektronisk spørgeskema til de studerende årgang 2005 og 2006 samt båndede individuelle interview med syv studerende, heraf tre med akademisk og fire med erhvervsfaglig baggrund. Interviewene har haft en varighed på minutter. Båndede delvis individuelle/ delvis gruppeinterview med følgende syv HFU-lærere, en studievejleder og en kursusadministrator samt med to VFU-ledere. Hovedparten af interviewene har haft en varighed på minutter. Evalueringer af de enkelte kurser. Disse evalueringer anvendes hovedsageligt til at tjekke, om de resultater, der fremgår af spørgeskema- og interviewundersøgelserne kan bekræftes i kursusevalueringerne. Seminar for hfu-lærere, vfu-ledere og studerende med henblik på at diskutere resultaterne af evalueringen og formulere forslag til videreudvikling. Seminariet drejede sig om de tre temaer, som ifølge evalueringsresultaterne især giver anledning til videreudvikling af Korta programmet : Indholdet og rækkefølgen i HFU- og VFU-delene af uddannelsen, herunder vægtningen af de forskellige kurser, organiseringen af HFU og samspillet mellem HFU og VFU. Formålet med seminaret var også at undersøge, om aktørerne kunne genkende de resultater, der var fundet i evalueringen. 12

14 Øvrigt materiale om baggrunden for og indholdet af Korta programmet. Spørgeskemaundersøgelsen har desværre givet en ringe svarprocent, idet 14 ud af 138 studerende (svarprocent 10) fra årgang 05 og 25 ud af 123 studerende årgang 06 (svarprocent 20) har besvaret skemaet. Den lave svarprocent kan skyldes, at de studerende oplevede, at de allerede havde svaret på lignende spørgsmål i evalueringerne af de enkelte kurser, og eller at spørgsmålene var formuleret på dansk. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen indgår i evalueringen, men det er vigtigt at tage højde for den lave svarprocent. Da der er et vist overlap til spørgsmålene i kursusevalueringerne, kan spørgeskemaundersøgelsen og kursusevalueringerne understøtte hinanden. Redegørelsen for evalueringsresultaterne bygger på en vurdering af, om de forskellige udsagn optræder flere gange ikke blot i for eksempel interviewene men især på tværs af interview, spørgeskemaundersøgelse og kursusvurdering. Som det fremgår ovenfor, anvendtes seminaret for de forskellige aktører i juni måned derudover som et validitetstjek. I det følgende redegøres der for resultaterne af evalueringen, først af de studerendes generelle udbytte og dernæst med fokus på de særlige karakteristika ved Korta programmet, som er beskrevet ovenfor. 13

15 4. De studerende og deres udbytte og generelle vurdering af korta programmet Kapitlet indledes med en kort karakteristik af de studerende. Herefter følger en redegørelse for de studerendes generelle tilfredshed med og opfattelse af uddannelsen, herunder deres opfattelse af informationen om uddannelsen. 4.1 Hvem er de studerende? Ifølge spørgeskemaundersøgelsen er syv ud af ti studerende kvinder og aldersmæssigt er hovedparten af de studerende mellem 25 og 40 år. De studerende, der har besvaret spørgeskemaet, har som højeste uddannelsesbaggrund hovedsageligt en akademisk uddannelse, men en relativt forskellig uddannelsesbaggrund, der blandt andet omfatter ph.d., økonom, ingeniør, sygeplejerske, jurist, magister eller cand phil i forskellige humanistiske eller naturvidenskabelige fag, eksamen fra gymnasium og en enkelt værktøjsmager. De studerende, der har besvaret spørgeskemaet, repræsenterer en forholdsvis bred arbejdserfaring, der blandt andet omfatter: lærer, sygeplejerske, økonom, postbud og miljøkonsulent. På årgang 05 har otte af de 14 studerende haft arbejde ved siden af deltagelsen i Korta programmet og på årgang 06 har ligeledes syv af de 25 studerende haft arbejde. De fleste af dem, der har svaret, har mellem fem og ti timers erhvervsarbejde om ugen. Langt hovedparten af de studerende på årgang 05 har ifølge oplysninger fra kursusadministratoren gennemført uddannelsen; ifølge spørgeskemaundersøgelsen har omkring to ud af de 14 studerende overvejet at afbryde uddannelsen, hvilket en studerende på årgang 05 har begrundet således: Det har varit många otroligt dåliga moment i utbildningen. Det mesta beror på att det inte funnits en helhetsbild i programmet och därmed har man inte haft någon dialog. Samt att de lärare vi haft ofta sett oss vuxna som mindre ovetande gymnasieelever. 14

16 Tre studerende på 06 har overvejet at afbryde uddannelsen, og de har begrundet deres overvejelser således: Det är dålig struktur och kort framförhållning på schema. Det är även för lite träning på konflikthantering. Ville inte arbeta som lärare. Fel yrkesval. Det fremgår således, at der kan være mange forskellige grunde til, at de studerende overvejer at afbryde eller måske ligefrem afbryder uddannelsen. På årgang 05 var der ifølge kursusadministrator 111 studerende, der ville uddanne sig til at undervise i almene fag og derfor havde en almen akademisk baggrund og 26, der sigtede mod undervisningen i erhvervsrettede fag og havde en erhvervsrettet baggrund. Blandt de 14 studerende på årgang 05 svarer ti, at de søgte ind på uddannelsen med en akademisk baggrund og fire, at de søgte ind med en erhvervsfaglig baggrund. På årgang 06 er der ifølge kursusadministrator 79 almene studerende og 24 erhvervsrettede studerende, og i spørgeskemaundersøgelsen har 20 af de 25 studerende en akademisk og fem en erhvervsfaglig baggrund. Blandt besvarelserne fra årgang 05 er der altså en overrepræsentation af studerende med erhvervsfaglig baggrund (men tallene er små!) medens andelen af årgang 06 studerende med erhvervsfaglig baggrund i spørgeskemaundersøgelsen svarer til den samlede andel studerende med erhvervsfaglig baggrund De studerendes udbytte og generelle vurdering af korta programmet Hovedparten af de studerende, der indgår i spørgeskemaundersøgelsen, har haft et positivt udbytte af uddannelsen. Og dette er ligeledes det gennemgående indtryk i interviewene med de studerende. De studerende er generelt tilfredse med både HFU- og VFU-delene af uddannelsen og med, at VFU kun indgår i de første to semestre. 1 I øvrigt svarer antal studerende ikke helt til det, der er opgivet i forbindelse med udsendelsen af spørgeskemaet, hvor der var studerende og studerende? 15

17 De studerende er tilfredse med, at man på uddannelsen tilstræber, at HFU og VFU skal supplere og berige hinanden, men det fremgår også, at koblingen af teori og praksis og af HFU og VFU er en fortsat udfordring, sådan som denne lidt fortvivlede kommentar viser: Det känns som två olika världar det man läser och det man upplever. (studerende årgang 06). I interviewene hvilket i øvrigt også fremgår i nogle af kursusevalueringerne - er det gennemgående indtryk, at de studerende er blevet positivt overraskede over uddannelsens niveau. De udtrykker således, at læreruddannelsen har haft et dårligt rygte af at være for slap, hvilket har ledt de studerende til at tro, at de kunne gennemføre uddannelsen med venstre hånd. Dette har vist sig at være en undervurdering, hvorfor de studerende blandt andet har erkendt, at det er vanskeligt at have job sideløbende med studiet. Hovedparten af de studerende svarer således, at de opfatter det faglige niveau som passende på samtlige kurser. Blandt de studerende på årgang 06 er der dog en relativ større andel (en tredjedel), der vurderer det faglige niveau på kurset Skolens plats i samhället som for højt. Måske er årgang 06 s vurdering udtryk for, at disse studerende stadig har i frisk erindring, at dette var det første kursus på uddannelsen, og at de i forhold til deres forventninger overraskedes over det relative høje niveau. Senere hen - i det tilbageblik, som årgang 05 anlægger, vurderes niveauet anderledes. Samtidig giver de studerende udtryk for, at ambitionerne nogle gange er lidt for høje. De kalder det korvstopping. Dette skyldes ikke blot stoftrængsel, men også at nogle af de teoretiske tekster er vanskelige at læse og forstå, at de studerende løbende skal udarbejde skriftlige opgaver, og at det kan være vanskeligt at leve op til kravene på både HFU og VFU; det sidste gælder især på andet semester. De studerendes svar viser sammenfattende, at man i den videre udvikling af Korta programmet både skal overveje, hvordan det faglige niveau skal være men ikke mindst, hvor meget de studerende skal lære. Med andre ord: De studerendes kritik vedrører i høj grad det kvantitative: Man skal nå for meget på for kort tid. De studerende er generelt tilfredse med seminarerne og praksisseminarerne og med vægtningen mellem seminarer og forelæsninger. I interviewene fremgår det dog, at det er vigtigt, at seminarerne giver mulighed for at tage udgangspunkt i de studerendes erfaringer og behov (ikke mindst praksisseminarerne), og at formen klart adskiller sig fra forelæsningerne. Ifølge interviewene med de studerende og kursusevalueringerne varierer kvali- 16

18 teten af HFU-seminarerne, og her lægger de studerende vægt på, at lærerne ikke forelæser på seminarerne men i stedet skal være gode til at lede en diskussion. Dette stiller også krav om, at de studerende er aktive: Kraven på "aktivit deltagande" i seminariegrupperna borde skärpas. Allt för många sitter bara av tiden och deltar inte i diskussionen. Det har blivit slappare ju längre in i läsåret vi kommit. (studerende årgang 06). I forbindelse med seminarerne i HFU fremhæver flere studerende, at de skriftlige krav har været for omfattende. Hovedparten af de studerende er tilfredse med den information, de har fået før uddannelsens start. Informationen har væsentligst drejet sig om indholdet af HFU og VFU og om uddannelsens faglige krav, som omkring halvdelen af de studerende svarer, at de har fået information om. En mindre del af de studerende mener, at de har fået information om omfanget af det skriftlige arbejde på studiet og om indholdet af de enkelte kurser. Interviewene viser, at nogle studerende opfatter, at der er relativt meget skriftligt arbejde på uddannelsen, og at de gerne ville informeres bedre om disse krav før uddannelsens start. De studerende har givet forskellige kommentarer om informationen, for eksempel: Informationen kom väldigt kort tid innan kursstart. Innehållet var dock utförligt när det väl kom. Bättre helhetsbild över hela utbildningen bör ges före start. Jag fick mest kursplaner och de är svåra att förstå utan att man får helheten. Man vet ju inte riktigt vad "lärarprofessionens samhällsuppdrag" t ex kommer att innehålla i praktiken. I synnerhet "Mänskliga möten" verkar göra mig besviken när det gäller innehållet. Bara en massa teorier istället för spännande klassrumsmetodik! Vi fick ett sammanställt material om vad som visade de stora dragen, det var bra. Men under kursens gång har informationen om upplägget varit usel (från schemaläggning till kursernas upplägg). Informationen om den praktiska biten var i stort sett frånvarande. Dålig kommunikation mellan pedagogen och studenten. Eftersom programmet har rykte om sig att vara relativt slappt, vore det på sin plats med infor- 17

19 mation som pekar på att programmet innebär ganska mycket arbete. (För att detta skall vara trovärdigt måste man nog hänvisa till exempelvis kursutvärderingar). De studerende lægger således vægt på, at de får information om de faglige krav og om det specifikke indhold af de enkelte kurser set i forhold til uddannelsens helhed. Såvel i spørgeskemaundersøgelsen som i interviewene fremgår det, at de studerende især savner mere information undervejs i uddannelsen, blandt andet fordi kurserne ligger på forskellige institutter. De studerende har for eksempel savnet bedre information om skemaændringer. Jeg vender tilbage til de studerendes behov for information i redegørelsen for resultaterne vedrørende såvel HFU- som VFU-delene af uddannelsen. 18

20 5. Indhold og organisering af HFU I dette kapitel redegøres der først for de studerendes og lærernes opfattelse af indholdet, undervisningen og vejledningen på HFU og dernæst for organiseringen af HFU med vægt på planlægning og gennemførelse af de enkelte kurser. 5.1 Relevansen af kurserne Da uddannelsen er tilrettelagt som en vekseluddannelse, hvor de studerende veksler mellem HFU og VFU, vil de studerende naturligt løbende vurdere relevansen af den teoretiske undervisning i forhold til den praktiske udførelse af lærergerningen. De studerende er blevet spurgt om deres opfattelse af relevansen af de forskellige kurser, hvor de havde svarmulighederne: relevant, delvis relevant og ikke relevant. Langt hovedparten af de studerende opfatter samtlige kurser som relevante eller delvis relevante. Medens en nogenlunde lige stor andel af de studerende på årgang 05 opfatter alle kurserne som relevante, er der nogle forskelle i opfattelsen blandt de studerende på årgang 06: Relativt flere af de studerende på årgang 06 synes således at opfatte de kurser, der ligger tættest på udførelsen af lærergerningen, som mere relevante end de kurser, der har en relativt mere perifer rolle i forhold til lærergerningen. Således opfatter 21 ud af 25 kurset: Lärarprofessionens didaktiska uppdrag, herunder Yrkes och ämnesdidatik i fokus A som relevant, og 11 af 25 opfatter kurset: Teorier om lärande och lärandets villkor som relevant Til sammenligning opfatter otte ud af 25 kurset Lärarprofessionens samhällsuppdrag, herunder Skolans plats i samhället som relevant 2 og seks ud af 25 Skolans arbete som relevant. Dette fremgår også af de studerendes kommentarer vedrørende relevansen af kurserne (årgang 06): För lite didaktik och metodik, och för mycket teori! Hur kan man utexaminera gymnasielärare i Fysik utan att ge en enda poäng specifik Fysikdidaktik?? 2 De studerende på årgang 06 havde ved tidspunktet for dataindsamlingen kun gennemført kurserne til og med Teorier om lärande og lärandets villkor. 19

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne.

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0067 Klageren: XX Linköping, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling?

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Mette Andresen er leder af NAVIMAT, Nationalt Videncenter for Matematikdidaktik, i Danmark. www.navimat.dk Inledning I selve foredraget på Biennalen

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet)

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 40 studerende den

Læs mere

Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07

Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07 Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07 Formål og indhold Formålet er, at I finder inspiration til at diskutere og især videreudvikle

Læs mere

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 55,8 % har besvaret skemaet om dette tilvalg. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet

Læs mere

Evalueringsrapport MLP 1. semester

Evalueringsrapport MLP 1. semester Evalueringsrapport MLP 1. semester Master i Læreprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, MLP 1. semester, forår 2013 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Inom svenskundervisningen arbetar många

Inom svenskundervisningen arbetar många Processarbete i matematik en inledning Inom svenskundervisningen arbetar många lärare med skrivprocessen. För denna har det under lång tid funnits en väl utarbetad metodik och en stor del av eleverna är

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss.

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss. Samtalsledarna samlade utanför Bäckaskogs slott. Samtaleledere samlet udenfor Bäckaskogs Slot. Udviklet Utvecklad kommunikation kommunikation og bedre trivsel och bättre trivsel og bedre møde och bemötande

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign. Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 54,5 % har besvaret skemaet til tilvalgslinjens fag. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for forevisning af ugyldigt JoJo-kort, idet kvittering for betalingen manglede.

Kontrolafgift på 750 kr. for forevisning af ugyldigt JoJo-kort, idet kvittering for betalingen manglede. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0306 Klageren: XX Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 5. semester Interpersonel kommunikation: Kender du læringsmålene for kurset? Interpersonel

Læs mere

Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester?

Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester? 7. semester, Kommunikation, Humanistisk Informatik, København Udsendt til: 41 Besvaret af: 10 + 5 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering efterår 2014 Hvor mange timer

Læs mere

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket semester

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Yderst relevant i forhold til den fokus der er på styring af

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12

Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12 Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 10 52,6% 11-15 timer 3 15,8% 16-20 timer

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Fællesrådet har udpeget nedenstående fokusområde til evaluering i dette studieår.

Fællesrådet har udpeget nedenstående fokusområde til evaluering i dette studieår. 1 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 Undersøgelse af studieaktivitet, rapport Læreruddannelsen på Fyn, marts 2012 Rapporten indeholder:

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg er lidt atypisk da jeg er kommet springende ind på 3. semester, og jeg syntes der gik lang tid inden jeg "fattede"

Læs mere

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Krogårdskolen Adresse Skoleager 1, 2670 Greve Webadresse: www.krogaaardskolen.dk Telefon: 43 97 31 35 Kontaktoplysning generelt: krogaardskolen@greve.dk

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk

Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Hvilke kurser på 1. semester Hvilke kurser på 3. semester Hvilke kurser

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU

Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU Vejlederfunktionen hvad tænker du? Hvad er den største udfordring/det svære ved at være vejleder? Hvad er det sjove/spændende ved at være vejleder? Skriv det

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført en studentertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester EvalOrgLedF-12 Navn: Organisation/ledelse kursus F2012 Dato: 2012-05-07 11:29:16 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg 7. semester efteråret 2013 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 69 studerende den 4. februar 2014.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12

Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12 Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12 Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Sammenhæng mellem specielt første modul (første dag) og de to øvrige

Læs mere

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska Lyckönskningar : Giftermål Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - Professionshøjskoler samlet December 12 - Svarprocent: 21% (1/9) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011 DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011 Vedr.: Sagsbehandler: Kurser udbudt af Datalogisk Institut ved det Naturvidenskabelige fakultet i studieår 2010/11

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere

Transfer - sammenhæng mellem uddannelse og anvendelse Oplæg på baggrund af flg. kilder:

Transfer - sammenhæng mellem uddannelse og anvendelse Oplæg på baggrund af flg. kilder: Transfer - sammenhæng mellem uddannelse og anvendelse Oplæg på baggrund af flg. kilder: Bjarne Wahlgren og Vibe Aarkrog (2012): Transfer Kompetence i en professionel sammenhæng. Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

På väg mot IT i undervisningen

På väg mot IT i undervisningen På väg mot IT i undervisningen Morten Blomhøj Göte Dahland disputerade i maj 1998 på en avhandling om IT i svensk matematikundervisning, som här anmäls av fakultetsopponenten. Frågeställningar om möjligheter

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Projektbeskrivelse. Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe

Projektbeskrivelse. Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe Projektbeskrivelse Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe I denne undersøgelse sætter EVA fokus på, hvilke erfaringer danske og udenlandske universiteter har med at håndtere de udfordringer,

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Spørsmål og svar - MyTeam

Spørsmål og svar - MyTeam Spørsmål og svar - MyTeam Efkon AB 2010-2013 Mange tak till den danske oversættelse af Michael Neergaard, Næstved/Herlufsholm Håndbold. 1. SPØRGSMÅL OG SVAR... 2 1.1. VI VILL SNABBT VETA HUR MÅNGA SOM

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010 DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010 Vedr.: Kurser udbudt af Datalogisk Institut 2009/10 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz Kim

Læs mere

Bilag B. Universitetsuddannelser i Sverige og Danmark

Bilag B. Universitetsuddannelser i Sverige og Danmark Bilag B Universitetsuddannelser i Sverige og Danmark Uddannelsesprogrammer og fri kombination af kurser i Sverige I 1993 afskaffedes det såkaldte linjesystem i Sverige. Universiteter og högskoler fik herefter

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Trivselsundersøgelse n n og e-designer: Landskronagade 6-7 København Ø T 6 6 F 6 6 99 Indholdsfortegnelse Indledning... Metode... Trivselsanalyse for design... 7 Styrker og indsatsområder... 9 Hold. gang...

Læs mere

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER Arbejdsgruppen for netværket MUSUND - Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2009 København, Dansk Design Center http://www.ddc.dk/ 21 & 22 OKTOBER 2009 Kreativitet

Læs mere

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg?

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? Invitation til konference Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? CBS Frederiksberg, tirsdag den 8.marts 2011 Intro Du skal være hjertelig velkommen til at deltage

Læs mere

Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet.

Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet. MARC NEWSON FOR Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet. Godt design har altid handlet om tidsløse produkter... som har en følelse af kvalitet. MARC NEWSON SMEG-INTE

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Fredag 22. august kl. 9 10.30 Sektionsmøde Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste (Se siderne 243-260 i Bind I) Referent:

Læs mere

evejledning vejledning i det virtuelle rum

evejledning vejledning i det virtuelle rum evejledning vejledning i det virtuelle rum 11. April 2011 2 Hvad er evejledning? Et landsdækkende vejledningstilbud med lang åbningstid! Anvender udelukkende digitale medier i kontakten med de vejledningssøgende

Læs mere