Evaluering af Korta programmet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Korta programmet"

Transkript

1 UFL-rapport Nr 2007:01 Göteborgs universitet Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning Evaluering af Korta programmet En læreruddannelse på Göteborgs Universitet Vibe Aarkrog Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet

2 UFL-rapport Göteborgs universitet Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning Nr 2007:01 Evaluering af Korta programmet En læreruddannelse på Göteborgs Universitet Vibe Aarkrog Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet

3 Göteborgs universitet Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning Box Göteborg tfn (vxl) fax Rapport nr 2007:01 ISSN Vibe Aarkrog Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet 2

4 Forord I denne rapport redegøres der for resultaterne af en evaluering af Korta programmet. Korta programmet er en læreruddannelse, der varer 18 måneder og gennemføres på Göteborgs Universitet. Evalueringen er gennemført på baggrund af et opdrag fra Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning (UFL) ved Göteborgs Universitet. I oplægget til opdraget hedder det om formålet med evalueringen: Syftet med utvärderingen är att identifiera potentiella förbättringsområden i den granskade utbildningen. (Utvärderingsuppdrag). Evalueringen er gennemført i perioden februar til juli 2007 og omfatter de studerende, der begyndte på uddannelsen i efteråret 2005 og som således har afsluttet denne, samt de studerende, der begyndte på uddannelsen i 2006, og som afslutter uddannelsen januar Datamaterialet omfatter en spørgeskemaundersøgelse til de studerende, interview med de forskellige aktører på uddannelsen og et seminar hvor formålet var, at aktørerne kunne diskutere de foreløbige resultater af evalueringen. Endelig omfatter datamaterialet lærernes evalueringsrapporter, der bygger på skriftlige og mundtlige evalueringer ved afslutningen af de enkelte kurser. Som det vil fremgå af evalueringen, er det overordnede indtryk, at der er stor tilfredshed med Korta programmet. Alligevel håber jeg, at evalueringsresultaterne kan anvendes som inspiration til at gøre en god læreruddannelse endnu bedre. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle, der har bidraget til evalueringen, for et godt og behageligt samarbejde. Vibe Aarkrog Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet Juli

5 Innehållsförteckning Forord Ordforklaring og læsevejledning Læsevejledning Resume Evalueringens formål, indhold og metode Hvad kendetegner Korta programmet? Formål og indhold med evalueringen Datamaterialets omfang De studerende og deres udbytte og generelle vurdering af korta programmet Hvem er de studerende? De studerendes udbytte og generelle vurdering af korta programmet Indhold og organisering af HFU Relevansen af kurserne Lærernes formidling af det faglige stof Vejledning og eksamensarbejde Organisering og sammenhæng VFU og praksisseminarerne Praksisseminarerne Samspillet mellem HFU og VFU Hensynet til de studerendes forudsætninger Udvikling af kommunikative færdigheder

6 1. Ordforklaring og læsevejledning Her følger en liste over den danske oversættelse af de centrale svenske ord og begreber i forbindelse med evalueringen af Korta programmet. Svensk Ämnesdidaktik Betyg Handledar Hemtentan Institution Lagom Lokale lärarutbildere Program Termin Yrke Dansk Fagdidaktik Karakter Vejleder Skriftlig hjemmeopgave Institut Passende Lokale vejledere Uddannelse Semester Erhverv 1.1 Læsevejledning Kapitel 2 giver et resume af formålet med evalueringen, datamaterialet og resultaterne. Dette kapitel er skrevet til dem, der ikke har så megen tid. Resumeet er samtidigt den samlede konklusion på rapporten. I kapitel 3 karakteriseres Korta programmet som udgangspunkt for en beskrivelse af indholdet af evalueringen og af datamaterialets indhold og omfang. I kapitel 4-9 redegøres der for resultaterne af evalueringen. 5

7 2. Resume Formålet med evalueringen af Korta programmet er formuleret således i evalueringsopdraget: Syftet med utvärderingen är att identifiera potentiella förbättringsområden i den granskade utbildningen. Med henblik på at kunne pege på de potentielle forbedringsmuligheder er der udarbejdet et evalueringsdesign, der tager udgangspunkt i karakteristika ved Korta programmet. Evalueringen fokuserer således på følgende temaer: De studerendes generelle opfattelse af og tilfredshed med Korta programmet Indholdet og organisering af HFU Organisering og indholdet af VFU og praksisseminarerne Samspillet mellem teori og praksis og mellem HFU og VFU Hensynet til de studerendes forskellige forudsætninger, det vil sige til studerende med erhvervserfaring, henholdsvis med akademisk/almen baggrund Udvikling af kommunikative færdigheder. Datamaterialet omfatter: Spørgeskema til de studerende på årgang 05 og 06 Interview med studerende, lærere, studievejleder, kursusadministrator og VFUledere Kursusevalueringer Øvrigt materiale om uddannelsen. Evalueringen af Korte programmet viser, at: 1. De studerende er godt tilfredse med uddannelsen; det gælder både den højskoleforlagte uddannelse (HFU) og den virksomhedsforlagte uddannelse (VFU). 2. De studerende vurderer, at alle kurserne i HFU-delen er relevante, men at nogle er mere relevante end andre. Således bliver didaktik og fagdidaktik igen og igen fremhævet som særligt relevante. De studerende ønsker mere undervisning i HFU 6

8 der ligger tæt op af selve udførelsen af lærergerningen, for eksempel et kursus i konflikthåndtering. Til gengæld ønsker de en reduktion af kurset i holdbar udvikling. 3. Der er relativt megen kritik af organiseringen af HFU-delen, hvad angår den kursusansvarliges muligheder for at råde over de økonomiske midler til kurset og bemande kurserne. Det, at uddannelsen gennemføres på forskellige institutter, styrker det faglige niveau, men det stiller krav om en tydelig ansvarsfordeling og et højt informationsniveau. 4. De studerende er tilfredse med længden og placeringen af VFU. Hovedparten er ligeledes tilfredse med vejledningen, de arbejdsopgaver, de får mulighed for at varetage i praktikken, relationen til VFU-leder, VFU-vejlederne og andre kolleger i VFU. En mindre del af de studerende er relativt utilfredse, og det fremgår af deres kommentarer, at de har savnet mere vejledning både fra VFU-vejledere og VFUlederne. 5. De studerende lægger vægt på, at der er sammenhæng mellem HFU og VFU, hvilket blandt andet kommer til udtryk i deres kommentarer til VFU-delen af uddannelsen. Her savner de nemlig en bedre tidsmæssig kobling af didaktik, fagdidaktik og læringsteori med praktikken i VFU. 6. De studerende peger flere steder på behov for mere information. Det gælder internt på HFU-delen, hvor organiseringen af kurserne indebærer, at de gennemføres på forskellige institutter, stiller ekstra krav til informationsniveauet. Det gælder endvidere HFU s information, om hvor de studerende skal i praktik og information til VFU om deres forpligtelser i forbindelse med praktikken. 7. Ifølge de studerende er der god sammenhæng mellem teori og praksis eller mellem HFU og VFU på nogle kurser, medens de kniber mere på andre. Resultaterne af evalueringen peger på, at der skal arbejdes videre med en styrkelse af kontakten mellem HFU og VFU, herunder, at VFU-vejlederne skal have tidsmæssig mulighed for i større udstrækning af kunne deltage i aktiviteter for eksempel på universitetet. De studerendes svar viser desuden, at de henfører den manglende sammenhæng mellem teori og praksis til, at de har for lidt tid i VFU til at være lærlinge. 7

9 8. Der er stor positivitet over for, at studerende med almene og studerende med erhvervsfaglige forudsætninger undervises på samme hold. Evalueringen peger på, at studerende med erhvervsfaglig baggrund har et mere anvendelsesorienteret syn på teori end studerende med almen baggrund. Evalueringen viser også, at studerende med erhvervsfaglig baggrund har relativt vanskeligere ved at lære sig den akademiske skrivestil og derfor skal bruge megen tid på dette. 9. Ifølge de studerende er der for mange skriftlige hjemmeopgaver. Ikke mindst i forbindelse med VFU-delen af uddannelsen oplever de studerende, at de skal for meget på en gang. Derudover kunne de tænke sig mere feedback på deres skriftlige arbejde. 10. De studerende lægger vægt på at få mulighed for at reflektere både i VFU og på praksisseminarerne. På grund af stoftrængsel er der ifølge de studerende for lidt tid til dette, og de ønsker, at refleksion over erfaringer fra VFU spiller en central rolle på praksisseminarerne. Generelt peger evalueringen på nogle tilbagevendende temaer og problemstillinger. Den ene væsentlige problemstilling drejer sig om organiseringen af HFU-delen, herunder den kursusansvarliges beføjelser i forbindelse med planlægning og gennemførelse af kurser. Organiseringen af HFU-delen har betydning for informationen af de studerende, hvad angår ikke blot den røde tråd i HFU-delen, men også samspillet med VFU. Den anden væsentlige problemstilling drejer sig om koblingen af teori og praksis. Den dukker op i forbindelse med de studerendes vurdering af relevansen af de forskellige kurser, i deres ønsker om vejledning i VFU-delen og endeligt i forbindelse med forskellen på at være studerende med almen henholdsvis erhvervsfaglig baggrund. Evalueringen viser, at Korta programmet er bedre end sit rygte, i den forstand at de studerende er blevet positivt overrasket over det høje teoretiske niveau. Men netop det høje teoretiske niveau medfører, at man kan forbedre uddannelsen på forskellige områder. 8

10 3. Evalueringens formål, indhold og metode I dette kapitel redegøres der for karakteristika ved Korta programmet for på denne baggrund at beskrive de centrale temaer i evalueringen. Derudover gives der en oversigt over omfanget af datamaterialet. 3.1 Hvad kendetegner Korta programmet? Korte programmet er en læreruddannelse for kommende lærere, der svarer til 60 point og varer 18 måneder eller tre semestre. Den indeholder højskoleforlagt uddannelse (HFU), der gennemføres af forskellige institutter på Göteborgs Universitet og virksomhedsforlagt uddannelse (VFU), hvor den studerende er i praktik på en grundskole eller et gymnasium. HFU udgør i alt 40 point og indeholder følgende tre temaer med tilhørende kurser fordelt på tre semestre: Første semester: Lärarprofessionens samhällsuppdrag, der omfatter kurserne Skolans plats i samhället og Skolans arbete A og B. Andet semester: Lärarprofessionens didaktiske uppdrag, der omfatter kurserne: Yrkes- och ämnesdidaktik i fokus A, Teorier om lärande og lärandets villkor og Yrkes- och ämnes-didaktik i fokus B. Tredje semester: Lärarprofessionens elevuppdrag, herunder kurserne Mänskliga möten og Vetenskaplig metod. Derudover gennemfører de studerende deres Eksamensarbete. VFU udgør i alt 20 point og gennemføres vekslende med HFU på de første to semestre. I første semester er der to VFU-perioder af hver fem uger og i andet semester tre VFUperioder af henholdsvis en, syv og tre uger. For hver VFU-periode er der beskrevet nogle mål, som den studerende skal nå og nogle forslag til indholdet af praktikken. I forbindelse med de samfundsmæssige kurser på første semester i VFU en skal den studerende koncentrere sig om skolens organisering, værdigrundlag og samarbejde med det omgivende samfund. I denne første VFU-periode følger den studerende de erfarne lærere 9

11 i VFU, men deltager også selv i gennemførelse af dele af undervisningen, møder med videre. I den anden VFU-periode i første semester går den studerende tættere på, hvordan selve undervisningen foregår og skal nu selv have ansvaret for gennemførelse af undervisningssekvenser. I andet semester skal VFU spille sammen med HFU-undervisningen i fagdidaktik og læring, og den studerende skal følgelig undervise og i det hele taget tage ansvar for det, som indgår i lærerrollen, for eksempel planlægge og gennemføre lektioner. På den sidste VFU-periode skal den studerende beskæftige sig med blandt andet karaktergivning. Under hele VFU lægges der vægt på den studerendes evne til at anvende IKT. Uddannelsen rekrutterer såvel studerende med almen akademisk baggrund, der sigter mod at skulle undervise i de almene boglige fag og studerende med en erhvervsfaglig baggrund, der sigter mod at skulle undervise i erhvervsfaglige eller kunstneriske fag. Korta programmet er således kendetegnet ved: At være relativt kort. At veksle mellem teori og praksis, herunder at tilstræbe en sammenhæng mellem teori og praksis. At indeholde både didaktiske, læringsteoretiske og samfundsmæssige elementer. At rekruttere studerende med såvel almen akademisk som erhvervsfaglig baggrund. 3.2 Formål og indhold med evalueringen I opdraget til evalueringen af Korta programmet beskrives formålet således: Syftet med utvärderingen är att identifiera potentiella förbättringsområden i den granskade utbildningen. Det betyder, at der i nærværende rapport på baggrund af en redegørelse for resultaterne af evalueringen peges på de udfordringer eller spørgsmål, som resultaterne giver anledning til i forhold til en videreudvikling af uddannelsen. 10

12 Evalueringen drejer sig om første gennemløb af uddannelsen (efteråret januar 2007) og den del af andet gennemløb (efteråret 2006 til januar 2008), der ligger inden for evalueringsperioden. Det læringsmæssige formål med og karakteristika ved Korta programmet er ifølge Förslag till uppläggning av det Korta lärarutbildningsprogrammet, AOU 60 p : Korta programmet henvender sig til studerende, der allerede har en akademisk uddannelse eller solid erhvervserfaring med relevans for lærergerningen og rekrutterer således aldersmæssigt modne studerende. Uddannelsen skal være hele universitets anliggende og omfatter derfor flere fakulteter og dermed flere institutter. Der skal være samspil mellem HFU og VFU, hvor VFU indgår som del i det enkelte kursus. Der lægges vægt på teoretisk refleksion i relation til VFU blandt andet på praksisseminarerne og skriftlig dokumentation over de studerendes refleksioner (s. 6). Dette udmøntes i en række krav til uddannelsen, der adskiller den fra tidligere læreruddannelser: Mere vægt på, at VFU er omdrejningspunktet i uddannelsen, det vil sige, at der lægges et større ansvar over på VFU-lederne og de lokale vejledere, og der indføres praksisseminarer. Skolerne skal medvirke til, at teoretisk viden og praktiske erfaringer kan spille sammen (s. 8) Tydeligere fokus og struktur i semestrene. Der stilles krav om, at der er en tydelig sammenhæng mellem de enkelte delkurser inden for det enkelte semester (s. 6). Kommunikative færdigheder i form af læsning af komplicerede tekster og mundtlig og skriftlig formulering (s. 6). Der lægges særligt vægt på, at de studerende formulerer sig skriftligt om deres uddannelse (s. 12). Der lægges vægt på refleksion over egen læring og udvikling af fagidentitet som lærer (s. 7). Sammenhæng mellem teori og praksis er både HFU og VFU anliggende (s. 7). Samarbejdet skal også omfatte bedømmelsen af de studerende (s. 9). Der lægges vægt på vejledning (s. 12) og på at hjælpe studerende, der ikke har erfaring med akademisk skrivning. De studerende skal kunne fungere sammen i en studiegruppe (s. 7). I uddannelsen skal der være mulighed for, at studerende med akademisk baggrund kan kvalificere sig til erhvervet som lærer, og at studerende med erhvervserfaringer kan skifte fra udøvelsen af et erhverv til et andet. Da de to grupper af studerende 11

13 optages på samme hold, lægges der vægt på, at studerende med erhvervserfaring, kan inddrage deres erhvervserfaring, således at der sker en afstemning mellem de studerendes forudsætninger og forventninger og kursernes indhold (s. 3). Udover en redegørelse for de studerendes udbytte og vurdering af uddannelsen, skal følgende temaer således indgå i evalueringen: Indholdet og organisering af HFU Organisering og indholdet af VFU og praksisseminarerne Samspillet mellem teori og praksis og mellem HFU og VFU Hensynet til de studerendes forskellige forudsætninger, det vil sige til studerende med erhvervserfaring, henholdsvis med akademisk/almen baggrund. Udvikling af kommunikative færdigheder. 3.1 Datamaterialets omfang Datamaterialet omfatter: Elektronisk spørgeskema til de studerende årgang 2005 og 2006 samt båndede individuelle interview med syv studerende, heraf tre med akademisk og fire med erhvervsfaglig baggrund. Interviewene har haft en varighed på minutter. Båndede delvis individuelle/ delvis gruppeinterview med følgende syv HFU-lærere, en studievejleder og en kursusadministrator samt med to VFU-ledere. Hovedparten af interviewene har haft en varighed på minutter. Evalueringer af de enkelte kurser. Disse evalueringer anvendes hovedsageligt til at tjekke, om de resultater, der fremgår af spørgeskema- og interviewundersøgelserne kan bekræftes i kursusevalueringerne. Seminar for hfu-lærere, vfu-ledere og studerende med henblik på at diskutere resultaterne af evalueringen og formulere forslag til videreudvikling. Seminariet drejede sig om de tre temaer, som ifølge evalueringsresultaterne især giver anledning til videreudvikling af Korta programmet : Indholdet og rækkefølgen i HFU- og VFU-delene af uddannelsen, herunder vægtningen af de forskellige kurser, organiseringen af HFU og samspillet mellem HFU og VFU. Formålet med seminaret var også at undersøge, om aktørerne kunne genkende de resultater, der var fundet i evalueringen. 12

14 Øvrigt materiale om baggrunden for og indholdet af Korta programmet. Spørgeskemaundersøgelsen har desværre givet en ringe svarprocent, idet 14 ud af 138 studerende (svarprocent 10) fra årgang 05 og 25 ud af 123 studerende årgang 06 (svarprocent 20) har besvaret skemaet. Den lave svarprocent kan skyldes, at de studerende oplevede, at de allerede havde svaret på lignende spørgsmål i evalueringerne af de enkelte kurser, og eller at spørgsmålene var formuleret på dansk. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen indgår i evalueringen, men det er vigtigt at tage højde for den lave svarprocent. Da der er et vist overlap til spørgsmålene i kursusevalueringerne, kan spørgeskemaundersøgelsen og kursusevalueringerne understøtte hinanden. Redegørelsen for evalueringsresultaterne bygger på en vurdering af, om de forskellige udsagn optræder flere gange ikke blot i for eksempel interviewene men især på tværs af interview, spørgeskemaundersøgelse og kursusvurdering. Som det fremgår ovenfor, anvendtes seminaret for de forskellige aktører i juni måned derudover som et validitetstjek. I det følgende redegøres der for resultaterne af evalueringen, først af de studerendes generelle udbytte og dernæst med fokus på de særlige karakteristika ved Korta programmet, som er beskrevet ovenfor. 13

15 4. De studerende og deres udbytte og generelle vurdering af korta programmet Kapitlet indledes med en kort karakteristik af de studerende. Herefter følger en redegørelse for de studerendes generelle tilfredshed med og opfattelse af uddannelsen, herunder deres opfattelse af informationen om uddannelsen. 4.1 Hvem er de studerende? Ifølge spørgeskemaundersøgelsen er syv ud af ti studerende kvinder og aldersmæssigt er hovedparten af de studerende mellem 25 og 40 år. De studerende, der har besvaret spørgeskemaet, har som højeste uddannelsesbaggrund hovedsageligt en akademisk uddannelse, men en relativt forskellig uddannelsesbaggrund, der blandt andet omfatter ph.d., økonom, ingeniør, sygeplejerske, jurist, magister eller cand phil i forskellige humanistiske eller naturvidenskabelige fag, eksamen fra gymnasium og en enkelt værktøjsmager. De studerende, der har besvaret spørgeskemaet, repræsenterer en forholdsvis bred arbejdserfaring, der blandt andet omfatter: lærer, sygeplejerske, økonom, postbud og miljøkonsulent. På årgang 05 har otte af de 14 studerende haft arbejde ved siden af deltagelsen i Korta programmet og på årgang 06 har ligeledes syv af de 25 studerende haft arbejde. De fleste af dem, der har svaret, har mellem fem og ti timers erhvervsarbejde om ugen. Langt hovedparten af de studerende på årgang 05 har ifølge oplysninger fra kursusadministratoren gennemført uddannelsen; ifølge spørgeskemaundersøgelsen har omkring to ud af de 14 studerende overvejet at afbryde uddannelsen, hvilket en studerende på årgang 05 har begrundet således: Det har varit många otroligt dåliga moment i utbildningen. Det mesta beror på att det inte funnits en helhetsbild i programmet och därmed har man inte haft någon dialog. Samt att de lärare vi haft ofta sett oss vuxna som mindre ovetande gymnasieelever. 14

16 Tre studerende på 06 har overvejet at afbryde uddannelsen, og de har begrundet deres overvejelser således: Det är dålig struktur och kort framförhållning på schema. Det är även för lite träning på konflikthantering. Ville inte arbeta som lärare. Fel yrkesval. Det fremgår således, at der kan være mange forskellige grunde til, at de studerende overvejer at afbryde eller måske ligefrem afbryder uddannelsen. På årgang 05 var der ifølge kursusadministrator 111 studerende, der ville uddanne sig til at undervise i almene fag og derfor havde en almen akademisk baggrund og 26, der sigtede mod undervisningen i erhvervsrettede fag og havde en erhvervsrettet baggrund. Blandt de 14 studerende på årgang 05 svarer ti, at de søgte ind på uddannelsen med en akademisk baggrund og fire, at de søgte ind med en erhvervsfaglig baggrund. På årgang 06 er der ifølge kursusadministrator 79 almene studerende og 24 erhvervsrettede studerende, og i spørgeskemaundersøgelsen har 20 af de 25 studerende en akademisk og fem en erhvervsfaglig baggrund. Blandt besvarelserne fra årgang 05 er der altså en overrepræsentation af studerende med erhvervsfaglig baggrund (men tallene er små!) medens andelen af årgang 06 studerende med erhvervsfaglig baggrund i spørgeskemaundersøgelsen svarer til den samlede andel studerende med erhvervsfaglig baggrund De studerendes udbytte og generelle vurdering af korta programmet Hovedparten af de studerende, der indgår i spørgeskemaundersøgelsen, har haft et positivt udbytte af uddannelsen. Og dette er ligeledes det gennemgående indtryk i interviewene med de studerende. De studerende er generelt tilfredse med både HFU- og VFU-delene af uddannelsen og med, at VFU kun indgår i de første to semestre. 1 I øvrigt svarer antal studerende ikke helt til det, der er opgivet i forbindelse med udsendelsen af spørgeskemaet, hvor der var studerende og studerende? 15

17 De studerende er tilfredse med, at man på uddannelsen tilstræber, at HFU og VFU skal supplere og berige hinanden, men det fremgår også, at koblingen af teori og praksis og af HFU og VFU er en fortsat udfordring, sådan som denne lidt fortvivlede kommentar viser: Det känns som två olika världar det man läser och det man upplever. (studerende årgang 06). I interviewene hvilket i øvrigt også fremgår i nogle af kursusevalueringerne - er det gennemgående indtryk, at de studerende er blevet positivt overraskede over uddannelsens niveau. De udtrykker således, at læreruddannelsen har haft et dårligt rygte af at være for slap, hvilket har ledt de studerende til at tro, at de kunne gennemføre uddannelsen med venstre hånd. Dette har vist sig at være en undervurdering, hvorfor de studerende blandt andet har erkendt, at det er vanskeligt at have job sideløbende med studiet. Hovedparten af de studerende svarer således, at de opfatter det faglige niveau som passende på samtlige kurser. Blandt de studerende på årgang 06 er der dog en relativ større andel (en tredjedel), der vurderer det faglige niveau på kurset Skolens plats i samhället som for højt. Måske er årgang 06 s vurdering udtryk for, at disse studerende stadig har i frisk erindring, at dette var det første kursus på uddannelsen, og at de i forhold til deres forventninger overraskedes over det relative høje niveau. Senere hen - i det tilbageblik, som årgang 05 anlægger, vurderes niveauet anderledes. Samtidig giver de studerende udtryk for, at ambitionerne nogle gange er lidt for høje. De kalder det korvstopping. Dette skyldes ikke blot stoftrængsel, men også at nogle af de teoretiske tekster er vanskelige at læse og forstå, at de studerende løbende skal udarbejde skriftlige opgaver, og at det kan være vanskeligt at leve op til kravene på både HFU og VFU; det sidste gælder især på andet semester. De studerendes svar viser sammenfattende, at man i den videre udvikling af Korta programmet både skal overveje, hvordan det faglige niveau skal være men ikke mindst, hvor meget de studerende skal lære. Med andre ord: De studerendes kritik vedrører i høj grad det kvantitative: Man skal nå for meget på for kort tid. De studerende er generelt tilfredse med seminarerne og praksisseminarerne og med vægtningen mellem seminarer og forelæsninger. I interviewene fremgår det dog, at det er vigtigt, at seminarerne giver mulighed for at tage udgangspunkt i de studerendes erfaringer og behov (ikke mindst praksisseminarerne), og at formen klart adskiller sig fra forelæsningerne. Ifølge interviewene med de studerende og kursusevalueringerne varierer kvali- 16

18 teten af HFU-seminarerne, og her lægger de studerende vægt på, at lærerne ikke forelæser på seminarerne men i stedet skal være gode til at lede en diskussion. Dette stiller også krav om, at de studerende er aktive: Kraven på "aktivit deltagande" i seminariegrupperna borde skärpas. Allt för många sitter bara av tiden och deltar inte i diskussionen. Det har blivit slappare ju längre in i läsåret vi kommit. (studerende årgang 06). I forbindelse med seminarerne i HFU fremhæver flere studerende, at de skriftlige krav har været for omfattende. Hovedparten af de studerende er tilfredse med den information, de har fået før uddannelsens start. Informationen har væsentligst drejet sig om indholdet af HFU og VFU og om uddannelsens faglige krav, som omkring halvdelen af de studerende svarer, at de har fået information om. En mindre del af de studerende mener, at de har fået information om omfanget af det skriftlige arbejde på studiet og om indholdet af de enkelte kurser. Interviewene viser, at nogle studerende opfatter, at der er relativt meget skriftligt arbejde på uddannelsen, og at de gerne ville informeres bedre om disse krav før uddannelsens start. De studerende har givet forskellige kommentarer om informationen, for eksempel: Informationen kom väldigt kort tid innan kursstart. Innehållet var dock utförligt när det väl kom. Bättre helhetsbild över hela utbildningen bör ges före start. Jag fick mest kursplaner och de är svåra att förstå utan att man får helheten. Man vet ju inte riktigt vad "lärarprofessionens samhällsuppdrag" t ex kommer att innehålla i praktiken. I synnerhet "Mänskliga möten" verkar göra mig besviken när det gäller innehållet. Bara en massa teorier istället för spännande klassrumsmetodik! Vi fick ett sammanställt material om vad som visade de stora dragen, det var bra. Men under kursens gång har informationen om upplägget varit usel (från schemaläggning till kursernas upplägg). Informationen om den praktiska biten var i stort sett frånvarande. Dålig kommunikation mellan pedagogen och studenten. Eftersom programmet har rykte om sig att vara relativt slappt, vore det på sin plats med infor- 17

19 mation som pekar på att programmet innebär ganska mycket arbete. (För att detta skall vara trovärdigt måste man nog hänvisa till exempelvis kursutvärderingar). De studerende lægger således vægt på, at de får information om de faglige krav og om det specifikke indhold af de enkelte kurser set i forhold til uddannelsens helhed. Såvel i spørgeskemaundersøgelsen som i interviewene fremgår det, at de studerende især savner mere information undervejs i uddannelsen, blandt andet fordi kurserne ligger på forskellige institutter. De studerende har for eksempel savnet bedre information om skemaændringer. Jeg vender tilbage til de studerendes behov for information i redegørelsen for resultaterne vedrørende såvel HFU- som VFU-delene af uddannelsen. 18

20 5. Indhold og organisering af HFU I dette kapitel redegøres der først for de studerendes og lærernes opfattelse af indholdet, undervisningen og vejledningen på HFU og dernæst for organiseringen af HFU med vægt på planlægning og gennemførelse af de enkelte kurser. 5.1 Relevansen af kurserne Da uddannelsen er tilrettelagt som en vekseluddannelse, hvor de studerende veksler mellem HFU og VFU, vil de studerende naturligt løbende vurdere relevansen af den teoretiske undervisning i forhold til den praktiske udførelse af lærergerningen. De studerende er blevet spurgt om deres opfattelse af relevansen af de forskellige kurser, hvor de havde svarmulighederne: relevant, delvis relevant og ikke relevant. Langt hovedparten af de studerende opfatter samtlige kurser som relevante eller delvis relevante. Medens en nogenlunde lige stor andel af de studerende på årgang 05 opfatter alle kurserne som relevante, er der nogle forskelle i opfattelsen blandt de studerende på årgang 06: Relativt flere af de studerende på årgang 06 synes således at opfatte de kurser, der ligger tættest på udførelsen af lærergerningen, som mere relevante end de kurser, der har en relativt mere perifer rolle i forhold til lærergerningen. Således opfatter 21 ud af 25 kurset: Lärarprofessionens didaktiska uppdrag, herunder Yrkes och ämnesdidatik i fokus A som relevant, og 11 af 25 opfatter kurset: Teorier om lärande och lärandets villkor som relevant Til sammenligning opfatter otte ud af 25 kurset Lärarprofessionens samhällsuppdrag, herunder Skolans plats i samhället som relevant 2 og seks ud af 25 Skolans arbete som relevant. Dette fremgår også af de studerendes kommentarer vedrørende relevansen af kurserne (årgang 06): För lite didaktik och metodik, och för mycket teori! Hur kan man utexaminera gymnasielärare i Fysik utan att ge en enda poäng specifik Fysikdidaktik?? 2 De studerende på årgang 06 havde ved tidspunktet for dataindsamlingen kun gennemført kurserne til og med Teorier om lärande og lärandets villkor. 19

Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007

Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007 Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007 Vibe Aarkrog Studieleder for masteruddannelserne Formålet med dette notat er at opsummere de væsentligste resultater af

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Foråret 2014 1 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget WIZ Vi kommer fra HISINGS BACKA Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Skälltorpsskolan Type

Læs mere

Evalueringsrapport Master i it

Evalueringsrapport Master i it Evalueringsrapport Master i it Fagpakken It-forretningsforståelse og tilbudsproces Linjen i Organisation Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring Skolen for Erkendelses- og Forandringsprocesser

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget Frede 3 Vi kommer fra Sorø Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Frederiksberg Sole Type lag:

Læs mere

FIRST LEGO League. Västerås 2012

FIRST LEGO League. Västerås 2012 FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Grandma s Cookies Vi kommer fra Västerås Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 11 jenter og 10 gutter. Vi representerer Internationella

Læs mere

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN Roskilde Universitet Varför är det en bra idé? Om du åker på utbyte till Malmö University kan

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 1: Velfærdssamfund i forandring...

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Torstedskolen-6a-3 Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Torstedskolen

Læs mere

Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07

Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07 Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07 Formål og indhold Formålet er, at I finder inspiration til at diskutere og især videreudvikle

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet)

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 1 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Grundkursus i

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Extremeteam Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hattingskolen Type

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 40 studerende den

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 134 studerende den 22. januar

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? det handler om det jeg laver! og jeg kan sætte teorierne på min dagligdag Jeg har kun deltaget på 2 af modulets 6 gange, derfor kan jeg ikke vurdere det i

Læs mere

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Semesterevaluering Læring og forandringsprocesser, 7 semester, efteråret 2012, København Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Køn Alder Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?

Læs mere

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx

Læs mere

Evalueringsrapport MLP 1. semester

Evalueringsrapport MLP 1. semester Evalueringsrapport MLP 1. semester Master i Læreprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, MLP 1. semester, forår 2013 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet Sigurjón Mýrdal sigurjon.myrdal@mrn.is Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD Styrelsemöte, Reykjavík 29.11.2016 NLS

Læs mere

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg er lidt atypisk da jeg er kommet springende ind på 3. semester, og jeg syntes der gik lang tid inden jeg "fattede"

Læs mere

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 3: Samfundsøkonomi...

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne.

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0067 Klageren: XX Linköping, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Evalueringsrapport semester fuldtid

Evalueringsrapport semester fuldtid Evalueringsrapport 1.+3. semester fuldtid Master i Læreprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, MLP 1.+3. semester, forår 2012 Evalueringsundersøgelsen

Læs mere

Evalueringsrapport Master i it

Evalueringsrapport Master i it Evalueringsrapport Master i it Master i IT Fagpakken Globale projekter Studienævn for It og Læring, AAU. Forår 2015 Evalueringsrapport, Globale projekter, forår 2015 Evalueringsundersøgelsen blev sendt

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Hammerum Skole Swagger Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hammerum

Læs mere

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 55,8 % har besvaret skemaet om dette tilvalg. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Hermed præsenteres for fjerde gang resultaterne af undervisningsevalueringen

Læs mere

Nordisk Allkunst Danmark 2015

Nordisk Allkunst Danmark 2015 Nordisk Allkunst Danmark 2015 K unst I dræt K ultur F E S T I V A L Fuglsøcentret 22-26 juni 2015 NYHEDSBREV NR. 3 Nordisk Allkunst Danmark 2015 Indhold: Velkommen fra projektgruppen (Sonny) side 3 Vennesmykker

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport MPL 1. semester efteråret 2016

SurveyXact Semesterevalueringsrapport MPL 1. semester efteråret 2016 SurveyXact Semesterevalueringsrapport MPL 1. semester efteråret 2016 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 7 studerende den 6. januar 2017. Der er blevet rykket 1 gang, den 24.

Læs mere

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik Evaluering af Master i Sundhedspædagogik I foråret 2009 blev der udbudt et modul på masteruddannelsen i Sundhedspædagogik: Sundhed i et samfundsmæssigt og. Der var 29 tilmeldte på dette modul, hvoraf 14

Læs mere

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET E V A L U E R I N G S R A P P O R T F O R B A C H E L O R - O G K A N D I D A T U D D A N N E L S E N I I N F O R

Læs mere

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling?

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Mette Andresen er leder af NAVIMAT, Nationalt Videncenter for Matematikdidaktik, i Danmark. www.navimat.dk Inledning I selve foredraget på Biennalen

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Sundhedsinformatik 1. studieår, forår 2015

Sundhedsinformatik 1. studieår, forår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 15 studerende den 16. juni 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 23. juni 2015. Fristen for besvarelse udløb den 1. juli 2015. Ud af de

Læs mere

Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014.

Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014. Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014. Om evalueringsundersøgelsen Spørgeskemaet er sendt til 44 studerende på mail den 3. juli 2014. Der er udsendt rykkere

Læs mere

Evalueringsrapport. Evaluering af 2. semester på Master i Læreprocesser Specialiseringen i Ledelses- og Organisationspsykologi LOOP

Evalueringsrapport. Evaluering af 2. semester på Master i Læreprocesser Specialiseringen i Ledelses- og Organisationspsykologi LOOP Evalueringsrapport Evaluering af 2. semester på Master i Læreprocesser Specialiseringen i Ledelses- og Organisationspsykologi LOOP Efterår 2012 Evalueringsrapport, LOOP 2. semester, efterår 2012 Evalueringsundersøgelsen

Læs mere

Sexologi 2. studieår, forår 2015

Sexologi 2. studieår, forår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 25 studerende den 16. juni 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 23. juni 2015. Fristen for besvarelse udløb den 1. juli 2015. Ud af de

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Evalueringsrapport, Fagpakken Masterprojekt, linjen i Organisation, efterår 2012

Evalueringsrapport, Fagpakken Masterprojekt, linjen i Organisation, efterår 2012 Evalueringsrapport Fagpakken Masterprojekt Masteruddannelsen i it, linjen i Organisation Skolen for Erkendelses- og Forandringsprocesser & Master i it-sekretariatet, Aalborg Universitet Efterår 2012 1

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

Idræt kandidat 1. semester, efteråret 2014

Idræt kandidat 1. semester, efteråret 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 22 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

Opfølgning på evaluering af :

Opfølgning på evaluering af : Opfølgning på evaluering af : Modul 12 / forår 2016; HOLD 13II ABCD; opgjort august 2016 Evalueringens grundlag - svarprocent Skemaet er udsendt til 121 studerende 102 har helt eller delvist gennemført,

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, KBH 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, KBH 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, KBH 7. semester efteråret 2013 Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet

Læs mere

Rapport, data fra dimittendundersøgelse, juni 2012, Læreruddannelsen på Fyn.

Rapport, data fra dimittendundersøgelse, juni 2012, Læreruddannelsen på Fyn. 1 Læreruddannelsen på Fyn, UCL. Rapport med data fra dimittendundersøgelsen juni 2012. Rapport, data fra dimittendundersøgelse, juni 2012, Læreruddannelsen på Fyn. Indhold 1. Indledning 2. Deltagere 3.

Læs mere

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 5. semester Interpersonel kommunikation: Kender du læringsmålene for kurset? Interpersonel

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 2, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? I relation

Læs mere

Evalueringsrapport for bachelor- og kandidatuddannelsen i It og Sundhed 2013/2014

Evalueringsrapport for bachelor- og kandidatuddannelsen i It og Sundhed 2013/2014 Evalueringsrapport for bachelor- og kandidatuddannelsen i It og Sundhed 2013/2014 Indledning Uddannelsen i It og Sundhed optog de første studerende i 2008 og i 2014 blev de første kandidater færdige. I

Læs mere

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter 31. MARTS 2009 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Fælles procedure for

Læs mere

Papir, glas, støbejern, elge og vandmølle

Papir, glas, støbejern, elge og vandmølle Papir, glas, støbejern, elge og vandmølle Alebo info@alebo.se http://www.alebo.se 180 km 2h 55 min Starts: Alebo Pensionat, Södra vägen, Unnaryd, Sweden Ends: Södra vägen 53, Unnaryd, Sweden Start Point:

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 85 studerende den 21. januar 2015.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Evaluering af optagelsesprocedurer ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Evaluering af optagelsesprocedurer ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Evaluering af optagelsesprocedurer ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet 1. Nuværende optagelsesprocedure I 2002 startede Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet efter forudgående aftale

Læs mere

Studenteraktiverende undervisning og rollen som instruktor inden for de naturvidenskabelige uddannelser DUN-konferencen 2012

Studenteraktiverende undervisning og rollen som instruktor inden for de naturvidenskabelige uddannelser DUN-konferencen 2012 Studenteraktiverende undervisning og rollen som instruktor inden for de naturvidenskabelige uddannelser DUN-konferencen 2012 Thomas R.S. Albrechtsen & Claus Michelsen Center for Naturvidenskabernes og

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelserne vedr. 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19 og 20 gælder for studerende indskrevet 1. september 2011 og senere: Rettelserne er markeret

Læs mere

Kinesiske områdestudier Semesterevaluering forår 2013

Kinesiske områdestudier Semesterevaluering forår 2013 Kinesiske områdestudier Semesterevaluering forår 2013 Generelle oplysninger: Hvilken uddannelse går du på dette semester? Praktikophold: Har du været på praktikophold på dette semester Studieophold: Har

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på htx Studieområdet på htx og hhx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

MedIS kandidat 1. semester, efterår 2014

MedIS kandidat 1. semester, efterår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 40 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Evalueringsrapport Master i it

Evalueringsrapport Master i it Evalueringsrapport Master i it Masterprojektet på Linjen i Organisation Studienævn for Uddannelse, læring og forandring Skolen for Erkendelses- og forandringsprocesser Master i it-sekretariatet på AAU

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014

Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014 Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014 Indhold Indledning... 3 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau?... 3 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket

Læs mere

Laursens Realskole. Uddannelsesplan for praktikken på 1. og 2. årgang

Laursens Realskole. Uddannelsesplan for praktikken på 1. og 2. årgang Laursens Realskole Uddannelsesplan for praktikken på 1. og 2. årgang Om Laursens Realskole Laursens Realskole er en gammel, privat grundskole beliggende i hjertet af Aarhus. Vi bor i hyggelige, gamle bygninger

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Modul 8 Dato for evaluering: 17.11.16 2016 Modul/semesteransvarlig: MT Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten:

Læs mere

Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014

Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014 Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 6. semester Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset?

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning

Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning På Masteruddannelsen i vejledning blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning på modulerne og Vejledning i praksis. På modulet var der 30 studerende tilmeldt,

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen En kvalitativ undersøgelse Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendens jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastning

Læs mere

Survey Xact evalueringsrapport ILOO 9. semester København/Aalborg efteråret 2014

Survey Xact evalueringsrapport ILOO 9. semester København/Aalborg efteråret 2014 Survey Xact evalueringsrapport ILOO 9. semester København/Aalborg efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 41 studerende den 20. januar 2015. Der er blevet rykket en

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

Status på modulevalueringer ved Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus 2014 og handlingsplan for 2015

Status på modulevalueringer ved Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus 2014 og handlingsplan for 2015 Dato: 10-03-2015 Revideret: 29-09-2015 Journalnr.: U0251-4-04-1-14 Ref.: ktho/tiht Status på modulevalueringer ved Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus 2014 og handlingsplan for 2015 Jf. uddannelsens procedurebeskrivelse

Læs mere

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 54,5 % har besvaret skemaet til tilvalgslinjens fag. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

Læs mere

Sundhedsteknologi bachelor 3. semester, efterår 2015

Sundhedsteknologi bachelor 3. semester, efterår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 41 studerende den 3. februar 2016. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2016. Fristen for besvarelse udløb den 12. februar 2016.

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2016... 1 Modul 8: Verdenspolitik... 2 Modul 10: Pædagogik og samf.

Læs mere

Folkesundhedsvidenskab 9. semester, efterår 2015

Folkesundhedsvidenskab 9. semester, efterår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 74 studerende den 3. februar 2016. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2016. Fristen for besvarelse udløb den 12. februar 2016.

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Praktikophold Har du været på praktikophold

Læs mere

Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber.

Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber. Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber. Nærværende rammer beskriver evalueringsplaner og praktiske anliggender, der er aftalt mellem studienævn, Institut for Farmaci,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Svarprocent: 67% (64/96) Studieglæde 75 75 75 71 71 69 69 [+2] 68 69 65 66 [+2] 66 [-2] 65 [+2] 62 [-2] 2 Studieglæde 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse?

Læs mere

På hvilke(n) institution(er), har du fulgt fagpakker i løbet af din uddannelse til Master i it?

På hvilke(n) institution(er), har du fulgt fagpakker i løbet af din uddannelse til Master i it? Evalueringsrapport, Fagpakken Masterprojekt, efterår 2015 Evalueringsundersøgelsen blev sendt til 4 studerende den 2/2 2016. Tre har gennemført hele undersøgelsen, mens en kun har besvaret en del af undersøgelsen,

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Evaluering af bachelorforløbet 2012, Læreruddannelsen på Fyn

Evaluering af bachelorforløbet 2012, Læreruddannelsen på Fyn 1 Læreruddannelsen på Fyn. Evaluering af bachelorforløbet 2012. Rapport med data. KAAG okt 2012 Evaluering af bachelorforløbet 2012, Læreruddannelsen på Fyn Redegørelse for evalueringen Der er indsamlet

Læs mere

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet?

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet? Evaluering Modul/ semester: Modul 13 Dato for evaluering: 31/10 2016 Modul/semesteransvarlig: PKN Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 10/14 71% Hvis svarprocenten på de elektroniske

Læs mere