Oplæg til Handleplan 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg til Handleplan 2008"

Transkript

1 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske tilbud Dokumentation af den specialpædagogiske indsats IT hjælp til elever med læsehandicap Rummeligt arbejdsmarked Job til Handicappede Kortlægning af barrierer Handicapspecialiserede jobkonsulenter Next job Førtidspensionister Gode boliger og botilbud Undersøgelse af behov og kapacitet Nye botilbud Kultur- og fritidstilbud til alle Kompetenceudvikling til frivillige ledere & trænere Kulturskolerne på Duntzfelts Alle 8 Aktiv Sommer og Aktivt Efterår Kokkeskole sund mad Bedre tilgængelighed Vurdering af tilgængelighed Uddannelse af tilgængelighedskonsulenter Tilgængelighedsforum Bygningssyn og registrering af tilgængelighed i kommunale bygninger Visuel formidling og kommunikation Aktiv samfundsdeltagelse Netværksbaseret ledsageordning for sindslidende Kvalitet i indsatsen Brugerundersøgelser på de sociale tilbud Ny model for brugerinddragelse & Brugeruddannelse Uddannelsesprogram for ledere og medarbejdere på aktivitets- & botilbud Alternative kommunikationsformer i sagsbehandlingen Tidlig indsats for børn med særlige behov og deres familier Tilbud til børn indenfor autismespekteret Handleplaner & pædagogiske planer Hjælpemidler - rundbordssamtale Aktiviteter på tværs af målene Pulje til aktiviteter 1

2 Handleplanen Kommunalbestyrelsen har på sit møde i februar 2008 vedtaget Handicappolitik i Gentofte Kommune for perioden Handicappolitikken fastlægger vision, bærende værdier og overordnede mål for indsatsen i forhold til at sikre gode rammer og vilkår for borgere i Gentofte Kommune med et handicap. Den konkrete udmøntning af handicappolitikken sker i form af en årlig handleplan. I handleplanen beskrives de konkrete aktiviteter og tiltag, der skal medvirke til at opfylde de mål der er vedtaget i handicappolitikken. Handleplanen bliver således både et udtryk for den konkrete prioritering af indsatsen i det pågældende år, og et styringsværktøj der danner grundlag for løbende at følge Gentofte Kommunes virkeliggørelse af vision, værdier og mål i handicappolitikken. De årlige handleplaner bliver til på grundlag af en årlig status på tidligere års handleplaner, andre igangværende aktiviteter og en dialogbaseret proces med interessenterne på handicapområdet om ønsker og behov til den fremtidige indsats. På den måde skabes der grundlag for en løbende prioritering af indsatsen. Handleplanen for det kommende år skal således vedtages af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med den årlige vedtagelse af Gentofte Plan i oktober måned. Handleplan 2008 Handleplan 2008 er den første handleplan, der er udarbejdet i forhold til handicappolitikken. Den er udarbejdet på grundlag af de ideer, ønsker og forslag der kom frem i dialogprocessen i 2007 i forbindelse med udformning af selve politikken. Det er hensigten, at alle områder i handicappolitikken på sigt skal understøttes af aktiviteter og tiltag i de årlige handleplaner. Dog vil der i denne første handleplan være aktiviteter, som ikke kan gennemføres fuldt ud i Disse aktiviteter må videreføres i de kommende års handleplaner. For at sikre, at handleplanerne allerede fra 2009 kommer til at spille hensigtsmæssigt sammen med Gentofte Plan vil der midt i 2008 blive taget initiativ til dialogprocessen, der skal danne grundlag for Handleplan Grundlaget for handleplanen De årlige handleplaner skal understøtte de bærende værdier og overordnede mål, der er formuleret i handicappolitikken, via konkrete aktiviteter og tiltag. Handleplanerne hviler derfor på følgende værdier og understøtter følgende målområder: Værdier Mennesket før handicappet Mangfoldighed og gensidig respekt Helhed og tidlig indsats Samarbejde og deltagelse Selvbestemmelse og medansvar Målområder Inkluderende daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser Et rummeligt arbejdsmarked Gode boliger og botilbud Kultur- og fritidstilbud til alle Bedre tilgængelighed Aktiv samfundsdeltagelse Kvalitet i indsatsen for borgere med handicap De økonomiske rammer En bærende præmis i Handicappolitikken er sektoransvarsprincippet. Herved forstås, at der på alle opgaveområde er et ansvar for at sikre, at rammer og vilkår for borgere med et handicap indtænkes i opgaveløsningen. En lang række af de aktiviteter og tiltag, der indgår i Handleplan 2008, og som vil indgå i de kommende års handleplaner, vil derfor være udtryk for en fokusering og prioritering i 2

3 forhold til de opgaver, der løses på området i forvejen. Hertil kommer at når arbejdet med handleplanerne kommer til at følge processen for Gentofte Plan, vil eventuelle ønsker til aktiviteter, der kræver budgetmæssige omprioriteringer eller ekstra ressourcer indgå i Kommunalbestyrelsens årlige prioriteringer af budgetmidlerne. Derudover har Kommunalbestyrelsen afsat et årligt budget på 1,5 mio. kr. til særlige aktiviteter, der skal understøtte handicappolitikken. Det vil fremgå nedenfor under de oplistede forslag til aktiviteter, hvilke der foreslås tilgodeset med midler. Kommunalbestyrelsen har endvidere afsat 10 mio. kr. hvert år, de næste 4 år, til at skabe bedre tilgængelighed i de kommunale bygninger. Disse midler er disponeret for 2008, hvorfor der ikke indgår forslag i forhold til disse midler i Handleplan Samarbejde om handicappolitik og handleplan Rigtig mange borgere, pårørende, medarbejdere og organisationer har samarbejdet og bidraget til indholdet i handicappolitikken og handleplanen. Resultaterne af handleplanen forudsætter at dette samarbejde fortsætter. Samarbejdet vil blandt andet foregå i Handicaprådet, hvor handleplanen løbende vil blive drøftet, og der vil blive samarbejdet om de enkelte projekter i handleplanen med repræsentanter for handicaporganisationerne, så de kan medvirke med deres ekspertise ved udvikling af de konkrete projekter. Men det er samtidigt også vigtigt, at alle andre fortsat deltager og bidrager med viden og engagement. Derfor rummer handleplanen både aktiviteter der sigter på at forbedre den faglige indsats i kommunen, og aktiviteter der retter sig direkte til borgere med handicap, og som vil fordre aktiv involvering af de berørte borgere. Hvordan medvirker jeg? Hensigten med handleplanen er at alle skal have mulighed for at medvirke og bidrage til aktiviteterne i handleplanen. Gå ind på handicappolitikkens hjemmeside Her finder du en oversigt over aktiviteterne i handleplanen med kontaktpersoner, og her kan du henvende dig, hvis: o du vil vide mere om handleplan og aktiviteter o du har forslag til aktiviteter til handleplanen På hjemmesiden er der også en vejledning, hvis du vil søge om midler i udviklingspuljen. Aktiviteterne I det følgende er aktiviteterne beskrevet, struktureret under de 7 mål i handicappolitikken. Aktiviteter på tværs af målene beskrevet sidst i handleplanen. MÅL: Inkluderende daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser Overgange i børns liv Der er behov for en særlig indsats for børn med særlige behov i forhold til de forskellige overgange og skift som børnene oplever. Derfor opstartes der i august 2008 et 2-årigt pilotprojekt. Projektet sætter fokus på overgangen mellem hjem og dagtilbud, mellem vuggestue og børnehave, samt overgangen til skole og GFO. 3

4 Formålet med projektet er at udvikle faglige metoder og tværfaglige netværk, der understøtter barn og familie i de forskellige overgange. Metoder og netværk der fokuserer på hvordan inklusion og overleveringer af børnenes behov videreformidles på barnets vej gennem de forskellige dagtilbud og skoledelen. Projektet planlægges som et tværfagligt forløb, med deltagelse af medarbejdere fra de respektive områder. Der planlægges med foredrag, faglige workshops og udvikling af tværfaglige netværk på forskellig vis. Pilotprojektet evalueres og følges op af en implementeringsfase. Ambassadører der skal fremme inklusion Gentofte Kommune har startet et fireårigt projekt frem til 2008, med sigte på social inklusion i daginstitutioner i kommunen. Projektet er i gang på kommunens 8 særlige daginstitutionstilbud, der har pladser til børn med særlige behov. I forlængelse af dette projekt vil der blive sat fokus på at uddanne en række personer, der skal fremme inklusion. Ambassadørerne skal især have fokus på at videreformidle og forankre handicappolitikkens værdier og mål. Det vil ske ved at de uddannes til at have fokus på inklusion, fritidsaktiviteter i nærmiljøet for børn og tilgængelighed i dagtilbud, skoler mm. Der vil være en tovholder, der uddanner og videndeler med ambassadørerne og der vil blive inddraget borgere med handicap og pårørende, som har en relevant viden om de problematikker ambassadørerne skal arbejde med. Uddannelsesforløbet indeholder flere pædagogiske vinkler. Bl.a. oprettelse af forskellige udgående pædagogiske teams, der videreudvikler den inkluderende praksis, som foregår i dagtilbuddene. Der vil endvidere blive oprettet et digitalt videndelingsrum, hvor det pædagogiske personale kan udveksle erfaringer samt hente inspiration og hjælp. Dette vil ske i samarbejde mellem personale og repræsentanter for relevante handicaporganisationer og andre organisationer, som har viden indenfor dette område. Succeskriterierne er at de inkluderende ambassadører formår at implementere handicappolitikken og at de udbreder inklusionen til de andre dagtilbud, der ikke har deltaget i inklusionsprojektet. Endvidere er der det kriterium at videndelingen bliver bredere implementeret blandt det pædagogiske personale i kommunen. Dette vil fremmes igennem kurser, formidling, oprettelse af netværk mm. Projektet gennemføres i samarbejde med NVIE (Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion) og med økonomisk tilskud fra Socialministeriet, Uddannelses-, inddragelses- og formidlingsdelen i projektet foreslås finansieret med kr. fra handleplanbudgettet i Ny strategi for de specialpædagogiske tilbud i folkeskolen Gentofte Kommune sætter fokus på de specialpædagogiske tilbud i folkeskolen. Der udarbejdes nu en samlet strategi for indsatsen for såvel børn med særlige behov som børn med særlige forudsætninger. Strategien skal beskrive de kommende 3-4 års udvikling af de specialpædagogiske tilbud. Strategien skal ligeledes beskrive, hvordan kommunen i fremtiden opfylder nærhedsprincippet for de børn, der har behov for et specialpædagogisk tilbud uden for den almindelige folkeskole, således at børnene så vidt muligt kan bevare kontakten til deres kammerater og sociale miljø. 4

5 Dokumentation af den specialpædagogiske indsats Sammen med ovennævnte specialpædagogiske indsats starter Gentofte Kommune en indsats, der retter sig mod at dokumentere resultater og effekter af den specialpædagogiske indsats og arbejdet med inklusion. Formålet er at skabe et bedre fundament for en vidensbaseret specialpædagogisk indsats. Dokumentationen og effektmålingerne vil tage udgangspunkt i såvel karaktermålinger i afgangsklasserne og gennemførselsprocenter i ungdomsuddannelserne, samt mere bløde målinger af inklusionsindsatsen. De første målinger af karakterer og gennemførselsprocenter i ungdomsuddannelserne vil foreligge i slutningen af 2008, mens en første samlet effektmåling for området forventes i IT hjælp til elever med læsehandicap læse- og staveprogrammet CD ORD bruges til alle elever med læsevanskeligheder. Programmet er tilgængeligt på alle skoler, og eleverne kan få det med hjem. CD Ord er et hjælpemiddel, der kan kompensere for elevernes vanskeligheder ved at læse og dermed også skrive. Det tager tid at udbrede programmet, og derfor afholder Gentofte Kommune workshops for forældre, så forældrene har mulighed for at arbejde med programmet sammen med børnene derhjemme. CD Ord er et relativt nyt program. Erfaringerne er gode, men endnu begrænsede. Derfor vil Gentofte Kommune i løbet af 2008 evaluere de første års resultater med brug af CD ORD, med henblik på at planlægge de kommende års indsats med IT hjælpemidler til børn med læsevanskeligheder. MÅL: Et rummeligt arbejdsmarked Job til borgere med handicap Projekt Job til borgere med handicap skal skabe viden om borgernes uddannelsesbehov og ønsker til beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Det vil bl.a. ske ved en kortlægning af barrierer for at borgere med handicap søger, opnår og fastholder beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Kortlægningen skal fokusere på barrierer - ud over selve handicappet. F.eks. barrierer hos arbejdsgivere, i forhold til befordring etc. Projektet har fokus på alle målgrupper, der i dag står udenfor arbejdsmarkedet på grund af et handicap. Det faglige mål er at udvikle og udbrede de mest effektive metoder til at hjælpe borgere med handicap til beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Projektet vil fokusere på målgruppens styrker, kompetencer og handlemuligheder i forhold til varig beskæftigelse på arbejdsmarkedet, og der skal formuleres visioner og helt konkrete værktøjer til jobformidling og jobskabelse - herunder: udvidelse af jobkonsulentordningen for nye målgrupper særlige jobkonsulenter til matchning og arbejdsformidling, mentorordninger og praktikker udvidelse af eksisterende ordninger Faglige jobnetværk hvor borgere med handicap, pårørende og jobkonsulenter videndeler og udveksler erfaringer Projektet foreslås finansieret dels inden for den eksisterende budgetramme og dels med kr. til dannelse af fagligt netværk fra handleplansbudgettet for

6 Uddannelse af jobkonsulenter Det kræver særlige kompetencer at rådgive om job til borgere med handicap og formidle kontakt mellem jobsøgende og fremtidige potentielle arbejdsgivere. Derfor vil Gentofte Kommune igangsætte en målrettet indsats i form af et uddannelsesforløb, der retter sig mod at uddanne en række jobkonsulenter, der skal have særlig fokus på jobmuligheder på private og offentlige virksomheder og på målgruppens jobønsker og muligheder Projektet foreslås finansieret med kr. fra handleplanbudgettet for Next-Job - Udvidelse af beskyttet beskæftigelse. Mange udviklingshæmmede har en hverdag med arbejde i form af beskyttet beskæftigelse. For at fremme muligheder for beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, igangsætter Gentofte Kommune en målrettet indsats på beskyttede værksteder. Indsatsen vil bestå i at finde gode trygge arbejdspladser, etablere målrettede uddannelsesforløb forud for beskæftigelsen og andre tiltag, der kan medvirke til at ordinær beskæftigelse bliver til en succes. Initiativet starter i slutningen af 2008, og drives af Gentofte Håndarbejdsværksted. En stor del af borgerne i undersøgelsen modtager førtidspension, som følge af deres handicap. På grundlag af undersøgelsen skal der iværksættes en særlig indsats på området. Som grundlag for denne indsats skal der foretages en yderligere afdækning af målgruppen med hensyn til deres forudsætninger og ønsker i forhold til fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Herudfra skal der udarbejdes en konkret plan for hvilke tiltag, der skal iværksættes for at skabe mulighed for at imødekomme ønskerne. Projektet finansieres med midler fra det Lokale Beskæftigelsesråd. MÅL: Gode boliger og botilbud Undersøgelse af behov og kapacitet For at tilvejebringe et optimalt grundlag for planlægning, udarbejdes i 2008 en behovsog kapacitetsanalyse af boligbehovet. Analysen skal vurdere hvilke boligbehov som voksne borgere med handicap har - samt kapacitet fordelt på målgrupper. Der tages udgangspunkt i kendt og forventet efterspørgsel, ventelister samt behov konstateret blandt andet gennem rammeaftalen. En særlig indsats for borgere på førtidspension I 2007 gennemførte kommunen en undersøgelse blandt kommunens førtidspensionister om deres ønsker til f.eks. skånejob. Undersøgelsen var baseret på et udvalg af førtidspensionister bosat i kommunen. Af dem der deltog i undersøgelsen tilkendegav 30 %, at de er interesserede i job. Resultatet svarer til at 10 % af de 1370 førtidspensionister der er bosat i kommunen er interesseret i et job. Nye botilbud. Gentofte Kommune har indledt et samarbejde med Gentofte Frie Børnevenner, om at anvende fem til otte lejeboliger på Tranegårdsvej til unge mennesker med et lettere støttebehov. Tilbuddet retter sig mod unge udviklingshæmmede. Gentofte Kommune er endvidere i færd med at afdække mulighederne for at etablere botilbud til borgere med autisme, hvor der aktuelt er efterspørgsel på botilbud. 6

7 MÅL: Kultur- og fritidstilbud til alle Kompetenceudvikling til frivillige ledere og trænere Der er brug for dygtige ledere og trænere i foreningerne. Derfor iværksætter Gentofte Kommune, i samarbejde med foreningerne, en række uddannelsesforløb for ledere og trænere. Uddannelsesforløbene retter sig generelt mod at skabe de bedste rammer for foreningernes virke, men også specifikt mod at skabe rum og forudsætninger for at borgere med handicap i højere grad deltager i det almindelige foreningsliv. Det gælder voksne med forskellige handicap, men også børn og unge med handicap, der har brug for at udfolde sig i foreningslivet. Det vil undervejs vise sig hvilke aktiviteter og foreningsområder, der i særlig grad er attraktive for borgere med handicap. Ud fra denne viden vil kompetenceudviklingen kunne målrettes mod disse aktiviteter og de specifikke behov. Kulturskolerne på Duntzfelts Allé 8 Der er brug for kulturtilbud til børn og unge med handicap. Både særlige målrettede tilbud, men også brug for at børn og unge med handicap kan deltage i eksisterende tilbud sammen med andre. Derfor sætter Kommunen en indsats i gang sammen med Kulturskolerne på Duntzfelts Allé. Her har både musikskolen, DramaBilled skolen og aftenskolerne til huse. Projektet starter, i samarbejde med forældre og pårørende, med at undersøge hvilke tilbud der vil være relevante at oprette for mindre børn, og relevante tilbud for større skolebørn. Der skal udvikles modeller for musik- og eller dramatilbud, hvor børn og unge med handicap kan deltage. Projektet foreslås finansieret med kr. fra handleplansbudgettet i 2008 Aktiv Sommer og Aktivt Efterår Aktiv Sommer og Aktivt Efterår er tilbud om ferieaktiviteter til børn og unge. Aktiviteterne afholdes af frivillige foreninger og Gentofte Kommune finansierer aktiviteterne, der kan være alt fra fægtning, ridning til rollespil. Der har hidtil ikke deltaget børn og unge med handicap. Derfor har kommunen iværksat en indsats for, sammen med foreningerne og forældre fra Søgaardsskolen, at planlægge aktiviteter, så børn og unge med handicap også kan deltage. Det tager tid at tilpasse aktiviteter og bemanding med kvalificerede hjælpere og instruktører, så der sigtes mod at udbyde aktiviteter for børn og unge med handicap ved Aktivt Efterår Projektet foreslås finansieret med kr. over handleplanbudgettet for 2008, til aflønning af hjælpere. Kokkeskole sund mad Mange borgere med en sindslidelse, der tager medicin, kan ofte få en øget sultfølelse, og tilegne sig usunde spisevaner. Derfor vil Gentofte Kommune iværksætte et forsøg med en kokkeskole for borgere med sindslidelse. På kokkeskolen skal der laves mad i fællesskab, under kyndig instruktion af en kok og med menuer, som også er mulige at gentage i eget køkken. Kokkeskolen er derfor en indsats både med sundhed og det sociale liv for øje. Tilbuddet udbydes som et tilbud for kommunens borgere. Med sindslidelse. Kokkeskolen kan gå i gang i efteråret Projektet foreslås finansieret med kr. fra handleplanbudgettet for

8 MÅL: Bedre tilgængelighed Vurdering af tilgængelighed ved anlægssager For at fremme sektoransvaret for bedre tilgængelighed i alle kommunens opgaveområder, vil Gentofte Kommune arbejde hen i mod en praksis, hvor sager der besluttes i det politiske system, på relevante områder, ledsages af en tilgængelighedsvurdering. I første omgang skal der tages stilling til hvilke sagstyper, det er mest relevant at lave tilgængelighedsvurdering i. Dernæst skal der udarbejdes en skabelon for udarbejdelse af tilgængelighedsvurderinger. Endelig skal der uddannes tilgængelighedskonsulenter, der har den fornødne viden om de relevante fag- og opgaveområder. Målet er, at vurdering af tilgængelighed tænkes med helt fra idé og skitseringsfase i et hvilket som helst anlægsprojekt. Uddannelse af tilgængelighedskonsulenter For at kunne arbejde systematisk med tilgængelighedsvurderinger, skal der uddannes tilgængelighedskonsulenter, der dækker de relevante opgaveområder. I første omgang skal det afdækkes, hvilke områder der skal omfattes af uddannelse af tilgængelighedskonsulenter, og der skal udarbejdes et uddannelsesprogram, der sikrer løbende uddannelse og efteruddannelse af konsulenterne. Målet er at uddanne et antal konsulenter i 2008, og fortsætte i 2009 og fremover i forhold til uddannelsesbehovet. Projektet foreslås finansieret med kr. til uddannelse fra handleplansbudgettet for Tilgængelighedsforum I tilknytning til uddannelsesprogrammet etableres et egentligt tilgængelighedsforum hvor der udveksles erfaringer og ideer mellem brugere, tilgængelighedskonsulenter og repræsentanter for handicaporganisationerne. Målet er at der i samarbejde mellem brugere og konsulenter på sigt opbygges en egentlig vidensbank om tilgængelighed. Projektet foreslås finansieret med kr. til etablering af tilgængelighedsforum fra handleplansbudgettet for 2008 Bygningssyn og registrering af tilgængelighed i kommunale bygninger For at kunne udvikle og løbende forbedre tilgængelighed i kommunale bygninger, er det nødvendigt at registrere den aktuelle status for tilgængelighed i kommunens bygninger. En sådan registrering vil blive gennemført i sammenhæng med udførelse af de ordinære bygningssyn, der fortages med henblik på vedligeholdelse. Registrering af tilgængelighed skal bruges til årlige prioritering af forbedringer og til at synliggøre tilgængelighed for brugere. I første omgang udarbejdes en overordnet status på den kommunale bygningsmasse. I næste omgang vil det være tilgængelighedskonsulenter, der skal stå for den løbende registrering. Projektet foreslås finansieret med kr. fra handleplansbudgettet for Visuel formidling og kommunikation Som et pilotprojekt udvikles en hjemmeside for udviklingshæmmede og sent udviklede unge, der er brugere af bo- og klubtilbud under Hjemmevejlederteamet. Målet er at udvikle en hjemmeside, der styrker den visuelle formidling og kommunikation blandt tilbuddenes brugere og personale. Projektet vil blive evalueret med henblik på lignende udviklingsprojekter på kommunens øvrige tilbud for borgere med handicap 8

9 Projektet starter i 1 kvartal 2008, og løber hele 2008 som pilotprojekt. MÅL: Aktiv samfundsdeltagelse Netværksbaseret ledsagerordning for sindslidende Mange sindslidende har brug for ledsagelse for at kunne færdes og deltage i almindelige samfundsaktiviteter. Angst og andre lidelser kan for mange gøre det umuligt at færdes uden for egen bolig. Samtidig er ledsagelse en opgave, der kunne være relevant for frivillige med lyst til at varetage opgaven. Der skal derfor iværksættes en undersøgelse, der på den ene side skal afdække behovet for ledsagere, og på den anden side afdække, hvem der kunne være potentielle ledsagere. Ledsagere kunne være pårørende, venner eller andre sindslidende, som har det så godt at de kan fungere som ressourcepersoner og ledsagere. Ordningen kunne fungere som et netværk og formidlingen af ledsagere gennem en hjemmeside eller gennem telefonkontakt. Undersøgelsen gennemføres sammen med repræsentanter for sindslidende og deres organisationer. Projektet foreslås finansieret med kr. fra handleplansbudgettet for MÅL: Kvalitet i indsatsen for borgere med handicap Brugerundersøgelser på de sociale tilbud Der er brug for viden om, hvordan kommunens institutioner og tilbud fungerer, og om hvordan brugere og pårørende oplever dagligdagen på tilbudene. Derfor vil Gentofte Kommune i løbet af 2008 gennemføre brugerundersøgelser blandt brugere og pårørende af de forskellige institutionstilbud i kommunen. Brugerundersøgelserne vil tage udgangspunkt i tilfredshed og udviklingsmål. Der vil blive anvendt forskellige undersøgelsesmodeller i forhold til forskellige målgrupper. For pårørende og brugere med tilstrækkelige sprogkompetencer vil der blive anvendt en spørgeskemaundersøgelse. I forhold til nonverbale brugere samt brugere med andre vanskeligheder, vil der blive brugt andre spørgeteknikker, der gør det muligt for dem, at give deres mening til kende. Brugerundersøgelserne vil blive gennemført i forskellige etaper på børn-, unge- og voksenområdet og med brug af pilotundersøgelser for at udvikle de bedste undersøgelsesmetoder. Resultatet skal anvendes til udvikling af faglighed og kvalitet i tilbudene. Succeskriteriet er, at brugerundersøgelserne leder til pædagogisk udvikling og at brugere og pårørende oplever selv- og med bestemmelse på deres liv, hverdag og deres individuelle livskvalitet. Projektet foreslås finansieret med kr. fra handleplansbudgettet for Ny model for brugerinddragelse og brugeruddannelse I 2007 gennemførte Gentofte Kommune en omfattende dialog om mål for og ideer til organisering af brugerindflydelsen på kommunens aktivitets- og botilbud. Som resultat af dialogprocessen blev der udarbejdet en ny model for brugerindflydelse, samt et sæt standardvedtægter for brugerbestyrelser og pårørenderåd. Begge dele har nu været i høring blandt interessenterne på området. Lige nu arbejdes der på et endeligt forslag til model for brugerindflydelse. Modellen der udarbejdes på grundlag af høringssvarene, skal efter planen vedtages på Kommunalbestyrelsens møde i april

10 Efter vedtagelse i Kommunalbestyrelsen skal modellen implementeres på alle kommunens aktivitets- og botilbud, så der alle steder kan arbejdes med udgangspunkt i den nye model fra 2. halvår af Erfaringerne med den nye model skal evalueres medio I sammenhæng med nye brugerbestyrelser etableres en brugeruddannelse. Målgruppen er brugere af de forskellige tilbud og indholdet i uddannelsen vil være indflydelse og deltagelse i demokratiske processer. Brugeruddannelsen vil blive tilrettelagt inden for de sociale tilbuds rammer og i et tæt samarbejde med personalet. Brugeruddannelsen skal sikre at brugerne af tilbudene har, eller får de nødvendige forudsætninger for at yde indflydelse på indholdet og tilrettelæggelsen af tilbudet. Projektet foreslås finansieret med kr. fra handleplansbudgettet for Uddannelsesprogram for ledere og medarbejdere på aktivitets- og botilbud En forudsætning for kvalitet på de sociale tilbud for handicappede er, at der løbende sker en pædagogisk og faglig kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere. Der generes løbende ny viden som følge af systematisk metodeudvikling, virkningsevaluering, forskning m.v. omkring arbejdet med voksne med handicap. For at sikre fortløbende kvalitetsudvikling for brugere og beboere på kommunens aktivitetstilbud, samt for at fastholde tilbudene som attraktive arbejdspladser, skal der etableres et formaliseret uddannelsesprogram for ledere og medarbejdere. Programmet skal have fokus på fastholdelse og inddragelse af ny viden på området, og kan være udarbejdet i 2. halvår Der skal endvidere igangsættes et arbejde med at etablere et formaliseret samarbejde med relevante uddannelsesudbydere, uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutioner m.v. En sådan model for formaliseret uddannelses- og forskningssamarbejde skal være etableret i løbet af Alternative kommunikationsformer i sagsbehandlingen I sagsbehandlingen opstår på nogle områder vanskeligheder med at kommunikere. Det kan f. eks være kommunikationsvanskeligheder mellem borgere med autisme og sagsbehandlere. Baggrunden er, at almindelig kommunikation i skrift og tale ikke opleves som værende fyldestgørende, idet disse borgere har brug for, at der også benyttes alternative kommunikationsformer. Der igangsættes et undersøgelsesprojekt, der dels skal afdække behovet for andre kommunikationsformer, dels skal afdække særlig viden om og erfaringer med inddragelse af andre kommunikationsformer i sagsbehandlingen, som bedre imødekommer de pågældendes behov. Undersøgelsesprojektet skal både inddrage erfaringer fra andre kommuner og den viden der findes hos videnscentre, brugerorganisationer m.v. Med udgangspunkt i undersøgelsen skal der udarbejdes forslag til hvordan andre relevante kommunikationsformer kan inddrages i den daglige sagsbehandling. Projektet foreslås finansieret med kr. fra handleplansbudgettet i Tidlig indsats for børn med særlige behov og deres familier Tidlig indsats, kræver faglig viden og kompetencer om området og de indsatser, der kan iværksættes for at støtte barn og familien bedst muligt. 10

11 Tidlig indsats er et indsatsområde på børneområdet, og der er fokus på opsøgende kontakt og tidlig opsporing, for at børn og familier i kommunen kan tilbydes den bedst mulige hjælp. Næste skridt i den tidlige indsats er et kompetenceprojekt, der skal udvikle personalets kompetencer i forhold til modtagelsen af børn, der er for tidligt født. Målet for kompetenceprojektet er at medarbejdere på 4 dagtilbud uddannes til modtagelse af tidligt fødte børn, og at pædagogiske kompetencer videreudvikles i forhold til børnene og forældrenes behov for støtte. Oprettelse af forældrenetværk er yderligere mål og handicappolitikkens mål og værdier er fundament for forløbet. Projektet forslås finansieret indenfor den eksisterende budgetramme i 2008, men med henblik på at handleplansbudgettet finansierer kompetenceprojektet med kr. i Tilbud til børn indenfor autismespekteret. Gentofte Kommune skal er ved at oprette et særligt tilbud til børn med vanskeligheder indenfor autismespekteret. Tilbuddet etableres fra august 2008 med plads til 6 børn i et kommunalt dagtilbud. For at imødekomme disse børns særlige behov vurderes det, at der er behov for at efteruddanne det pædagogiske personale. Uddannelsesforløbet er rettet mod de medarbejdere, som har det daglige ansvar for denne gruppe børn samt de medarbejdere, som har et sekundært ansvar for børnene. Børn med vanskeligheder inden for autismespekteret kan have mange forskellige ressourcer og behov. Disse særlige behov kan betyde, at disse børn isolerer sig socialt og har brug for hjælp i kontakten til andre. Ved at have denne børnegruppe sammen med normalt fungerende børn i en daginstitution, har medarbejderne mulighed for at arbejde med at inkludere disse børn med udgangspunkt i det enkelte barns udviklingsniveau. Arbejdet med at inkludere disse børn kræver, at den enkelte medarbejder har en viden om, hvad der ligger bag disse børns vanskeligheder og har kendskab til, hvordan man møder et barn med et handicap indenfor autismespekteret. Succeskriteriet er at der etableres et tilbud, der har fokus på tidlig indsats og inklusion af børnene med vanskeligheder indenfor autismespekteret samt udvikling af forældrenetværk. Kompetenceprojektet opstartes foråret Projektet foreslås finansieret med kr. fra handleplansbudgettet i Handleplaner og pædagogiske planer Handleplaner og pædagogiske planer er to arbejdsredskaber der sammen skal understøtte indsatsen til borgerne. Planerne er et vigtigt element i samarbejdet mellem den kommunale myndighed der træffer en afgørelse eller beslutning om en given foranstaltning, og den part der skal levere ydelsen til borgeren. Handleplanen skal sikre klarhed omkring formålet med indsatsen og sikre helhed og koordinering af ydelserne til borgeren. Den pædagogiske plan skal beskrive hvordan der konkret skal arbejdes med indsatsen, og hvordan der skal arbejdes hen i mod de mål med indsatsen, der er beskrevet i handleplanen. Derved understøtter og synliggør den Pædagogiske plan også den faglige indsats der ydes det enkelte sted eller af den enkelte medarbejder. Handleplaner og Pædagogiske planer vil være et prioriteret indsatsområde i Hjælpemidler Rundbordssamtaler Brugere af hjælpemidler har viden og erfaring om hjælpemidler og deres anvendelse og kvalitet. 11

12 Det skal undersøges om og hvordan, man i højere grad end i dag kan udnytte brugernes viden på det generelle plan i forbindelse med hjælpemidler og boligændringer. Det kan ske ved at repræsentanter for brugere af hjælpemidler, inviteres til en række rundbordssamtaler, hvor det sammen med Hjælpemidler drøftes og analyseres, hvordan brugernes viden bedst kan udnyttes. Brugeres viden og erfaring kan f.eks. inddrages i forbindelse med kommunens årlige revidering af kvalitetsstandarden på hjælpemidler og boligændringer. På handicappolitikkens hjemmeside kan man læse mere om formål med puljen og ansøgningsproceduren. Der foreslås afsat kr. fra handleplansbudgettet i 2008 til puljen. Det undersøges også om, der er brugbare erfaringer i andre kommuner og eventuelt andre lande. Målet er, i første omgang, at undersøge behov, muligheder og ideer til bedre udnyttelse af brugernes viden og erfaringer. Projektet foreslås finansieret med kr. til erfaringsindsamling og eventuelle studieture, fra handleplansbudgettet for 2008 Aktiviteter på tværs af målene Pulje til aktiviteter For at fremme bred deltagelse med borgerog bruger involvering etableres en pulje til aktiviteter på kr. Puljen skal give mulighed for løbende at kunne iværksætte relevante projekter og tiltag, der understøtter intentionerne med handicappolitikken. Formålet med puljen er at skabe muligheder for at borgere, brugere, pårørende og medarbejdere kan realisere lokale ideer og aktiviteter der fremmer målene i handicappolitikken. Der kan f.eks. søges penge til projekter, kompetenceudvikling, arrangementer, netværksdannelse, studieture, udflugter, foredrag, mv. 12

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Selv- og medbestemmelse

Selv- og medbestemmelse Et udviklingsprojekt i SpecialUndervisningsNetværket 2013 Afsluttende rapport 1 1. Resumé Medborgerskab og selv- og medbestemmelse handler om at være en del af samfundet. For at kunne udøve medborgerskab

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere

Notat. Evaluering af Handicappolitik. Daniella Andersen Wellejus 16.00.00-P22-9-07. Udarbejdet af: Dato: 19-04-2015. Sagsnummer.: Version nr.

Notat. Evaluering af Handicappolitik. Daniella Andersen Wellejus 16.00.00-P22-9-07. Udarbejdet af: Dato: 19-04-2015. Sagsnummer.: Version nr. Notat Evaluering af Handicappolitik Udarbejdet af: Sagsnummer.: Daniella Andersen Wellejus Dato: 19-04-2015 Version nr.: 1 16.00.00-P22-9-07 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Børne- og ungestrategien

Børne- og ungestrategien Børne- og ungestrategien Indhold Introduktion 3 1. Strategiens baggrund og målsætninger 3 2. Arbejdet med strategien 4 3. Strategiens indhold 5 4. Næste skridt - at omsætte strategien til handling 6 Fokusområde

Læs mere

Udmøntning af satspuljen for 2014 Delaftale for social-, børne- og integrationsområdet

Udmøntning af satspuljen for 2014 Delaftale for social-, børne- og integrationsområdet Udmøntning af satspuljen for 2014 Delaftale for social-, børne- og integrationsområdet Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og SF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse Afsluttende rapport for projekt ForSpring et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse 2 Rapport for projekt ForSpring FORORD Gennem de sidste mange år er personer med funktionsnedsættelse

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere