Oplæg til Handleplan 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg til Handleplan 2008"

Transkript

1 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske tilbud Dokumentation af den specialpædagogiske indsats IT hjælp til elever med læsehandicap Rummeligt arbejdsmarked Job til Handicappede Kortlægning af barrierer Handicapspecialiserede jobkonsulenter Next job Førtidspensionister Gode boliger og botilbud Undersøgelse af behov og kapacitet Nye botilbud Kultur- og fritidstilbud til alle Kompetenceudvikling til frivillige ledere & trænere Kulturskolerne på Duntzfelts Alle 8 Aktiv Sommer og Aktivt Efterår Kokkeskole sund mad Bedre tilgængelighed Vurdering af tilgængelighed Uddannelse af tilgængelighedskonsulenter Tilgængelighedsforum Bygningssyn og registrering af tilgængelighed i kommunale bygninger Visuel formidling og kommunikation Aktiv samfundsdeltagelse Netværksbaseret ledsageordning for sindslidende Kvalitet i indsatsen Brugerundersøgelser på de sociale tilbud Ny model for brugerinddragelse & Brugeruddannelse Uddannelsesprogram for ledere og medarbejdere på aktivitets- & botilbud Alternative kommunikationsformer i sagsbehandlingen Tidlig indsats for børn med særlige behov og deres familier Tilbud til børn indenfor autismespekteret Handleplaner & pædagogiske planer Hjælpemidler - rundbordssamtale Aktiviteter på tværs af målene Pulje til aktiviteter 1

2 Handleplanen Kommunalbestyrelsen har på sit møde i februar 2008 vedtaget Handicappolitik i Gentofte Kommune for perioden Handicappolitikken fastlægger vision, bærende værdier og overordnede mål for indsatsen i forhold til at sikre gode rammer og vilkår for borgere i Gentofte Kommune med et handicap. Den konkrete udmøntning af handicappolitikken sker i form af en årlig handleplan. I handleplanen beskrives de konkrete aktiviteter og tiltag, der skal medvirke til at opfylde de mål der er vedtaget i handicappolitikken. Handleplanen bliver således både et udtryk for den konkrete prioritering af indsatsen i det pågældende år, og et styringsværktøj der danner grundlag for løbende at følge Gentofte Kommunes virkeliggørelse af vision, værdier og mål i handicappolitikken. De årlige handleplaner bliver til på grundlag af en årlig status på tidligere års handleplaner, andre igangværende aktiviteter og en dialogbaseret proces med interessenterne på handicapområdet om ønsker og behov til den fremtidige indsats. På den måde skabes der grundlag for en løbende prioritering af indsatsen. Handleplanen for det kommende år skal således vedtages af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med den årlige vedtagelse af Gentofte Plan i oktober måned. Handleplan 2008 Handleplan 2008 er den første handleplan, der er udarbejdet i forhold til handicappolitikken. Den er udarbejdet på grundlag af de ideer, ønsker og forslag der kom frem i dialogprocessen i 2007 i forbindelse med udformning af selve politikken. Det er hensigten, at alle områder i handicappolitikken på sigt skal understøttes af aktiviteter og tiltag i de årlige handleplaner. Dog vil der i denne første handleplan være aktiviteter, som ikke kan gennemføres fuldt ud i Disse aktiviteter må videreføres i de kommende års handleplaner. For at sikre, at handleplanerne allerede fra 2009 kommer til at spille hensigtsmæssigt sammen med Gentofte Plan vil der midt i 2008 blive taget initiativ til dialogprocessen, der skal danne grundlag for Handleplan Grundlaget for handleplanen De årlige handleplaner skal understøtte de bærende værdier og overordnede mål, der er formuleret i handicappolitikken, via konkrete aktiviteter og tiltag. Handleplanerne hviler derfor på følgende værdier og understøtter følgende målområder: Værdier Mennesket før handicappet Mangfoldighed og gensidig respekt Helhed og tidlig indsats Samarbejde og deltagelse Selvbestemmelse og medansvar Målområder Inkluderende daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser Et rummeligt arbejdsmarked Gode boliger og botilbud Kultur- og fritidstilbud til alle Bedre tilgængelighed Aktiv samfundsdeltagelse Kvalitet i indsatsen for borgere med handicap De økonomiske rammer En bærende præmis i Handicappolitikken er sektoransvarsprincippet. Herved forstås, at der på alle opgaveområde er et ansvar for at sikre, at rammer og vilkår for borgere med et handicap indtænkes i opgaveløsningen. En lang række af de aktiviteter og tiltag, der indgår i Handleplan 2008, og som vil indgå i de kommende års handleplaner, vil derfor være udtryk for en fokusering og prioritering i 2

3 forhold til de opgaver, der løses på området i forvejen. Hertil kommer at når arbejdet med handleplanerne kommer til at følge processen for Gentofte Plan, vil eventuelle ønsker til aktiviteter, der kræver budgetmæssige omprioriteringer eller ekstra ressourcer indgå i Kommunalbestyrelsens årlige prioriteringer af budgetmidlerne. Derudover har Kommunalbestyrelsen afsat et årligt budget på 1,5 mio. kr. til særlige aktiviteter, der skal understøtte handicappolitikken. Det vil fremgå nedenfor under de oplistede forslag til aktiviteter, hvilke der foreslås tilgodeset med midler. Kommunalbestyrelsen har endvidere afsat 10 mio. kr. hvert år, de næste 4 år, til at skabe bedre tilgængelighed i de kommunale bygninger. Disse midler er disponeret for 2008, hvorfor der ikke indgår forslag i forhold til disse midler i Handleplan Samarbejde om handicappolitik og handleplan Rigtig mange borgere, pårørende, medarbejdere og organisationer har samarbejdet og bidraget til indholdet i handicappolitikken og handleplanen. Resultaterne af handleplanen forudsætter at dette samarbejde fortsætter. Samarbejdet vil blandt andet foregå i Handicaprådet, hvor handleplanen løbende vil blive drøftet, og der vil blive samarbejdet om de enkelte projekter i handleplanen med repræsentanter for handicaporganisationerne, så de kan medvirke med deres ekspertise ved udvikling af de konkrete projekter. Men det er samtidigt også vigtigt, at alle andre fortsat deltager og bidrager med viden og engagement. Derfor rummer handleplanen både aktiviteter der sigter på at forbedre den faglige indsats i kommunen, og aktiviteter der retter sig direkte til borgere med handicap, og som vil fordre aktiv involvering af de berørte borgere. Hvordan medvirker jeg? Hensigten med handleplanen er at alle skal have mulighed for at medvirke og bidrage til aktiviteterne i handleplanen. Gå ind på handicappolitikkens hjemmeside Her finder du en oversigt over aktiviteterne i handleplanen med kontaktpersoner, og her kan du henvende dig, hvis: o du vil vide mere om handleplan og aktiviteter o du har forslag til aktiviteter til handleplanen På hjemmesiden er der også en vejledning, hvis du vil søge om midler i udviklingspuljen. Aktiviteterne I det følgende er aktiviteterne beskrevet, struktureret under de 7 mål i handicappolitikken. Aktiviteter på tværs af målene beskrevet sidst i handleplanen. MÅL: Inkluderende daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser Overgange i børns liv Der er behov for en særlig indsats for børn med særlige behov i forhold til de forskellige overgange og skift som børnene oplever. Derfor opstartes der i august 2008 et 2-årigt pilotprojekt. Projektet sætter fokus på overgangen mellem hjem og dagtilbud, mellem vuggestue og børnehave, samt overgangen til skole og GFO. 3

4 Formålet med projektet er at udvikle faglige metoder og tværfaglige netværk, der understøtter barn og familie i de forskellige overgange. Metoder og netværk der fokuserer på hvordan inklusion og overleveringer af børnenes behov videreformidles på barnets vej gennem de forskellige dagtilbud og skoledelen. Projektet planlægges som et tværfagligt forløb, med deltagelse af medarbejdere fra de respektive områder. Der planlægges med foredrag, faglige workshops og udvikling af tværfaglige netværk på forskellig vis. Pilotprojektet evalueres og følges op af en implementeringsfase. Ambassadører der skal fremme inklusion Gentofte Kommune har startet et fireårigt projekt frem til 2008, med sigte på social inklusion i daginstitutioner i kommunen. Projektet er i gang på kommunens 8 særlige daginstitutionstilbud, der har pladser til børn med særlige behov. I forlængelse af dette projekt vil der blive sat fokus på at uddanne en række personer, der skal fremme inklusion. Ambassadørerne skal især have fokus på at videreformidle og forankre handicappolitikkens værdier og mål. Det vil ske ved at de uddannes til at have fokus på inklusion, fritidsaktiviteter i nærmiljøet for børn og tilgængelighed i dagtilbud, skoler mm. Der vil være en tovholder, der uddanner og videndeler med ambassadørerne og der vil blive inddraget borgere med handicap og pårørende, som har en relevant viden om de problematikker ambassadørerne skal arbejde med. Uddannelsesforløbet indeholder flere pædagogiske vinkler. Bl.a. oprettelse af forskellige udgående pædagogiske teams, der videreudvikler den inkluderende praksis, som foregår i dagtilbuddene. Der vil endvidere blive oprettet et digitalt videndelingsrum, hvor det pædagogiske personale kan udveksle erfaringer samt hente inspiration og hjælp. Dette vil ske i samarbejde mellem personale og repræsentanter for relevante handicaporganisationer og andre organisationer, som har viden indenfor dette område. Succeskriterierne er at de inkluderende ambassadører formår at implementere handicappolitikken og at de udbreder inklusionen til de andre dagtilbud, der ikke har deltaget i inklusionsprojektet. Endvidere er der det kriterium at videndelingen bliver bredere implementeret blandt det pædagogiske personale i kommunen. Dette vil fremmes igennem kurser, formidling, oprettelse af netværk mm. Projektet gennemføres i samarbejde med NVIE (Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion) og med økonomisk tilskud fra Socialministeriet, Uddannelses-, inddragelses- og formidlingsdelen i projektet foreslås finansieret med kr. fra handleplanbudgettet i Ny strategi for de specialpædagogiske tilbud i folkeskolen Gentofte Kommune sætter fokus på de specialpædagogiske tilbud i folkeskolen. Der udarbejdes nu en samlet strategi for indsatsen for såvel børn med særlige behov som børn med særlige forudsætninger. Strategien skal beskrive de kommende 3-4 års udvikling af de specialpædagogiske tilbud. Strategien skal ligeledes beskrive, hvordan kommunen i fremtiden opfylder nærhedsprincippet for de børn, der har behov for et specialpædagogisk tilbud uden for den almindelige folkeskole, således at børnene så vidt muligt kan bevare kontakten til deres kammerater og sociale miljø. 4

5 Dokumentation af den specialpædagogiske indsats Sammen med ovennævnte specialpædagogiske indsats starter Gentofte Kommune en indsats, der retter sig mod at dokumentere resultater og effekter af den specialpædagogiske indsats og arbejdet med inklusion. Formålet er at skabe et bedre fundament for en vidensbaseret specialpædagogisk indsats. Dokumentationen og effektmålingerne vil tage udgangspunkt i såvel karaktermålinger i afgangsklasserne og gennemførselsprocenter i ungdomsuddannelserne, samt mere bløde målinger af inklusionsindsatsen. De første målinger af karakterer og gennemførselsprocenter i ungdomsuddannelserne vil foreligge i slutningen af 2008, mens en første samlet effektmåling for området forventes i IT hjælp til elever med læsehandicap læse- og staveprogrammet CD ORD bruges til alle elever med læsevanskeligheder. Programmet er tilgængeligt på alle skoler, og eleverne kan få det med hjem. CD Ord er et hjælpemiddel, der kan kompensere for elevernes vanskeligheder ved at læse og dermed også skrive. Det tager tid at udbrede programmet, og derfor afholder Gentofte Kommune workshops for forældre, så forældrene har mulighed for at arbejde med programmet sammen med børnene derhjemme. CD Ord er et relativt nyt program. Erfaringerne er gode, men endnu begrænsede. Derfor vil Gentofte Kommune i løbet af 2008 evaluere de første års resultater med brug af CD ORD, med henblik på at planlægge de kommende års indsats med IT hjælpemidler til børn med læsevanskeligheder. MÅL: Et rummeligt arbejdsmarked Job til borgere med handicap Projekt Job til borgere med handicap skal skabe viden om borgernes uddannelsesbehov og ønsker til beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Det vil bl.a. ske ved en kortlægning af barrierer for at borgere med handicap søger, opnår og fastholder beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Kortlægningen skal fokusere på barrierer - ud over selve handicappet. F.eks. barrierer hos arbejdsgivere, i forhold til befordring etc. Projektet har fokus på alle målgrupper, der i dag står udenfor arbejdsmarkedet på grund af et handicap. Det faglige mål er at udvikle og udbrede de mest effektive metoder til at hjælpe borgere med handicap til beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Projektet vil fokusere på målgruppens styrker, kompetencer og handlemuligheder i forhold til varig beskæftigelse på arbejdsmarkedet, og der skal formuleres visioner og helt konkrete værktøjer til jobformidling og jobskabelse - herunder: udvidelse af jobkonsulentordningen for nye målgrupper særlige jobkonsulenter til matchning og arbejdsformidling, mentorordninger og praktikker udvidelse af eksisterende ordninger Faglige jobnetværk hvor borgere med handicap, pårørende og jobkonsulenter videndeler og udveksler erfaringer Projektet foreslås finansieret dels inden for den eksisterende budgetramme og dels med kr. til dannelse af fagligt netværk fra handleplansbudgettet for

6 Uddannelse af jobkonsulenter Det kræver særlige kompetencer at rådgive om job til borgere med handicap og formidle kontakt mellem jobsøgende og fremtidige potentielle arbejdsgivere. Derfor vil Gentofte Kommune igangsætte en målrettet indsats i form af et uddannelsesforløb, der retter sig mod at uddanne en række jobkonsulenter, der skal have særlig fokus på jobmuligheder på private og offentlige virksomheder og på målgruppens jobønsker og muligheder Projektet foreslås finansieret med kr. fra handleplanbudgettet for Next-Job - Udvidelse af beskyttet beskæftigelse. Mange udviklingshæmmede har en hverdag med arbejde i form af beskyttet beskæftigelse. For at fremme muligheder for beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, igangsætter Gentofte Kommune en målrettet indsats på beskyttede værksteder. Indsatsen vil bestå i at finde gode trygge arbejdspladser, etablere målrettede uddannelsesforløb forud for beskæftigelsen og andre tiltag, der kan medvirke til at ordinær beskæftigelse bliver til en succes. Initiativet starter i slutningen af 2008, og drives af Gentofte Håndarbejdsværksted. En stor del af borgerne i undersøgelsen modtager førtidspension, som følge af deres handicap. På grundlag af undersøgelsen skal der iværksættes en særlig indsats på området. Som grundlag for denne indsats skal der foretages en yderligere afdækning af målgruppen med hensyn til deres forudsætninger og ønsker i forhold til fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Herudfra skal der udarbejdes en konkret plan for hvilke tiltag, der skal iværksættes for at skabe mulighed for at imødekomme ønskerne. Projektet finansieres med midler fra det Lokale Beskæftigelsesråd. MÅL: Gode boliger og botilbud Undersøgelse af behov og kapacitet For at tilvejebringe et optimalt grundlag for planlægning, udarbejdes i 2008 en behovsog kapacitetsanalyse af boligbehovet. Analysen skal vurdere hvilke boligbehov som voksne borgere med handicap har - samt kapacitet fordelt på målgrupper. Der tages udgangspunkt i kendt og forventet efterspørgsel, ventelister samt behov konstateret blandt andet gennem rammeaftalen. En særlig indsats for borgere på førtidspension I 2007 gennemførte kommunen en undersøgelse blandt kommunens førtidspensionister om deres ønsker til f.eks. skånejob. Undersøgelsen var baseret på et udvalg af førtidspensionister bosat i kommunen. Af dem der deltog i undersøgelsen tilkendegav 30 %, at de er interesserede i job. Resultatet svarer til at 10 % af de 1370 førtidspensionister der er bosat i kommunen er interesseret i et job. Nye botilbud. Gentofte Kommune har indledt et samarbejde med Gentofte Frie Børnevenner, om at anvende fem til otte lejeboliger på Tranegårdsvej til unge mennesker med et lettere støttebehov. Tilbuddet retter sig mod unge udviklingshæmmede. Gentofte Kommune er endvidere i færd med at afdække mulighederne for at etablere botilbud til borgere med autisme, hvor der aktuelt er efterspørgsel på botilbud. 6

7 MÅL: Kultur- og fritidstilbud til alle Kompetenceudvikling til frivillige ledere og trænere Der er brug for dygtige ledere og trænere i foreningerne. Derfor iværksætter Gentofte Kommune, i samarbejde med foreningerne, en række uddannelsesforløb for ledere og trænere. Uddannelsesforløbene retter sig generelt mod at skabe de bedste rammer for foreningernes virke, men også specifikt mod at skabe rum og forudsætninger for at borgere med handicap i højere grad deltager i det almindelige foreningsliv. Det gælder voksne med forskellige handicap, men også børn og unge med handicap, der har brug for at udfolde sig i foreningslivet. Det vil undervejs vise sig hvilke aktiviteter og foreningsområder, der i særlig grad er attraktive for borgere med handicap. Ud fra denne viden vil kompetenceudviklingen kunne målrettes mod disse aktiviteter og de specifikke behov. Kulturskolerne på Duntzfelts Allé 8 Der er brug for kulturtilbud til børn og unge med handicap. Både særlige målrettede tilbud, men også brug for at børn og unge med handicap kan deltage i eksisterende tilbud sammen med andre. Derfor sætter Kommunen en indsats i gang sammen med Kulturskolerne på Duntzfelts Allé. Her har både musikskolen, DramaBilled skolen og aftenskolerne til huse. Projektet starter, i samarbejde med forældre og pårørende, med at undersøge hvilke tilbud der vil være relevante at oprette for mindre børn, og relevante tilbud for større skolebørn. Der skal udvikles modeller for musik- og eller dramatilbud, hvor børn og unge med handicap kan deltage. Projektet foreslås finansieret med kr. fra handleplansbudgettet i 2008 Aktiv Sommer og Aktivt Efterår Aktiv Sommer og Aktivt Efterår er tilbud om ferieaktiviteter til børn og unge. Aktiviteterne afholdes af frivillige foreninger og Gentofte Kommune finansierer aktiviteterne, der kan være alt fra fægtning, ridning til rollespil. Der har hidtil ikke deltaget børn og unge med handicap. Derfor har kommunen iværksat en indsats for, sammen med foreningerne og forældre fra Søgaardsskolen, at planlægge aktiviteter, så børn og unge med handicap også kan deltage. Det tager tid at tilpasse aktiviteter og bemanding med kvalificerede hjælpere og instruktører, så der sigtes mod at udbyde aktiviteter for børn og unge med handicap ved Aktivt Efterår Projektet foreslås finansieret med kr. over handleplanbudgettet for 2008, til aflønning af hjælpere. Kokkeskole sund mad Mange borgere med en sindslidelse, der tager medicin, kan ofte få en øget sultfølelse, og tilegne sig usunde spisevaner. Derfor vil Gentofte Kommune iværksætte et forsøg med en kokkeskole for borgere med sindslidelse. På kokkeskolen skal der laves mad i fællesskab, under kyndig instruktion af en kok og med menuer, som også er mulige at gentage i eget køkken. Kokkeskolen er derfor en indsats både med sundhed og det sociale liv for øje. Tilbuddet udbydes som et tilbud for kommunens borgere. Med sindslidelse. Kokkeskolen kan gå i gang i efteråret Projektet foreslås finansieret med kr. fra handleplanbudgettet for

8 MÅL: Bedre tilgængelighed Vurdering af tilgængelighed ved anlægssager For at fremme sektoransvaret for bedre tilgængelighed i alle kommunens opgaveområder, vil Gentofte Kommune arbejde hen i mod en praksis, hvor sager der besluttes i det politiske system, på relevante områder, ledsages af en tilgængelighedsvurdering. I første omgang skal der tages stilling til hvilke sagstyper, det er mest relevant at lave tilgængelighedsvurdering i. Dernæst skal der udarbejdes en skabelon for udarbejdelse af tilgængelighedsvurderinger. Endelig skal der uddannes tilgængelighedskonsulenter, der har den fornødne viden om de relevante fag- og opgaveområder. Målet er, at vurdering af tilgængelighed tænkes med helt fra idé og skitseringsfase i et hvilket som helst anlægsprojekt. Uddannelse af tilgængelighedskonsulenter For at kunne arbejde systematisk med tilgængelighedsvurderinger, skal der uddannes tilgængelighedskonsulenter, der dækker de relevante opgaveområder. I første omgang skal det afdækkes, hvilke områder der skal omfattes af uddannelse af tilgængelighedskonsulenter, og der skal udarbejdes et uddannelsesprogram, der sikrer løbende uddannelse og efteruddannelse af konsulenterne. Målet er at uddanne et antal konsulenter i 2008, og fortsætte i 2009 og fremover i forhold til uddannelsesbehovet. Projektet foreslås finansieret med kr. til uddannelse fra handleplansbudgettet for Tilgængelighedsforum I tilknytning til uddannelsesprogrammet etableres et egentligt tilgængelighedsforum hvor der udveksles erfaringer og ideer mellem brugere, tilgængelighedskonsulenter og repræsentanter for handicaporganisationerne. Målet er at der i samarbejde mellem brugere og konsulenter på sigt opbygges en egentlig vidensbank om tilgængelighed. Projektet foreslås finansieret med kr. til etablering af tilgængelighedsforum fra handleplansbudgettet for 2008 Bygningssyn og registrering af tilgængelighed i kommunale bygninger For at kunne udvikle og løbende forbedre tilgængelighed i kommunale bygninger, er det nødvendigt at registrere den aktuelle status for tilgængelighed i kommunens bygninger. En sådan registrering vil blive gennemført i sammenhæng med udførelse af de ordinære bygningssyn, der fortages med henblik på vedligeholdelse. Registrering af tilgængelighed skal bruges til årlige prioritering af forbedringer og til at synliggøre tilgængelighed for brugere. I første omgang udarbejdes en overordnet status på den kommunale bygningsmasse. I næste omgang vil det være tilgængelighedskonsulenter, der skal stå for den løbende registrering. Projektet foreslås finansieret med kr. fra handleplansbudgettet for Visuel formidling og kommunikation Som et pilotprojekt udvikles en hjemmeside for udviklingshæmmede og sent udviklede unge, der er brugere af bo- og klubtilbud under Hjemmevejlederteamet. Målet er at udvikle en hjemmeside, der styrker den visuelle formidling og kommunikation blandt tilbuddenes brugere og personale. Projektet vil blive evalueret med henblik på lignende udviklingsprojekter på kommunens øvrige tilbud for borgere med handicap 8

9 Projektet starter i 1 kvartal 2008, og løber hele 2008 som pilotprojekt. MÅL: Aktiv samfundsdeltagelse Netværksbaseret ledsagerordning for sindslidende Mange sindslidende har brug for ledsagelse for at kunne færdes og deltage i almindelige samfundsaktiviteter. Angst og andre lidelser kan for mange gøre det umuligt at færdes uden for egen bolig. Samtidig er ledsagelse en opgave, der kunne være relevant for frivillige med lyst til at varetage opgaven. Der skal derfor iværksættes en undersøgelse, der på den ene side skal afdække behovet for ledsagere, og på den anden side afdække, hvem der kunne være potentielle ledsagere. Ledsagere kunne være pårørende, venner eller andre sindslidende, som har det så godt at de kan fungere som ressourcepersoner og ledsagere. Ordningen kunne fungere som et netværk og formidlingen af ledsagere gennem en hjemmeside eller gennem telefonkontakt. Undersøgelsen gennemføres sammen med repræsentanter for sindslidende og deres organisationer. Projektet foreslås finansieret med kr. fra handleplansbudgettet for MÅL: Kvalitet i indsatsen for borgere med handicap Brugerundersøgelser på de sociale tilbud Der er brug for viden om, hvordan kommunens institutioner og tilbud fungerer, og om hvordan brugere og pårørende oplever dagligdagen på tilbudene. Derfor vil Gentofte Kommune i løbet af 2008 gennemføre brugerundersøgelser blandt brugere og pårørende af de forskellige institutionstilbud i kommunen. Brugerundersøgelserne vil tage udgangspunkt i tilfredshed og udviklingsmål. Der vil blive anvendt forskellige undersøgelsesmodeller i forhold til forskellige målgrupper. For pårørende og brugere med tilstrækkelige sprogkompetencer vil der blive anvendt en spørgeskemaundersøgelse. I forhold til nonverbale brugere samt brugere med andre vanskeligheder, vil der blive brugt andre spørgeteknikker, der gør det muligt for dem, at give deres mening til kende. Brugerundersøgelserne vil blive gennemført i forskellige etaper på børn-, unge- og voksenområdet og med brug af pilotundersøgelser for at udvikle de bedste undersøgelsesmetoder. Resultatet skal anvendes til udvikling af faglighed og kvalitet i tilbudene. Succeskriteriet er, at brugerundersøgelserne leder til pædagogisk udvikling og at brugere og pårørende oplever selv- og med bestemmelse på deres liv, hverdag og deres individuelle livskvalitet. Projektet foreslås finansieret med kr. fra handleplansbudgettet for Ny model for brugerinddragelse og brugeruddannelse I 2007 gennemførte Gentofte Kommune en omfattende dialog om mål for og ideer til organisering af brugerindflydelsen på kommunens aktivitets- og botilbud. Som resultat af dialogprocessen blev der udarbejdet en ny model for brugerindflydelse, samt et sæt standardvedtægter for brugerbestyrelser og pårørenderåd. Begge dele har nu været i høring blandt interessenterne på området. Lige nu arbejdes der på et endeligt forslag til model for brugerindflydelse. Modellen der udarbejdes på grundlag af høringssvarene, skal efter planen vedtages på Kommunalbestyrelsens møde i april

10 Efter vedtagelse i Kommunalbestyrelsen skal modellen implementeres på alle kommunens aktivitets- og botilbud, så der alle steder kan arbejdes med udgangspunkt i den nye model fra 2. halvår af Erfaringerne med den nye model skal evalueres medio I sammenhæng med nye brugerbestyrelser etableres en brugeruddannelse. Målgruppen er brugere af de forskellige tilbud og indholdet i uddannelsen vil være indflydelse og deltagelse i demokratiske processer. Brugeruddannelsen vil blive tilrettelagt inden for de sociale tilbuds rammer og i et tæt samarbejde med personalet. Brugeruddannelsen skal sikre at brugerne af tilbudene har, eller får de nødvendige forudsætninger for at yde indflydelse på indholdet og tilrettelæggelsen af tilbudet. Projektet foreslås finansieret med kr. fra handleplansbudgettet for Uddannelsesprogram for ledere og medarbejdere på aktivitets- og botilbud En forudsætning for kvalitet på de sociale tilbud for handicappede er, at der løbende sker en pædagogisk og faglig kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere. Der generes løbende ny viden som følge af systematisk metodeudvikling, virkningsevaluering, forskning m.v. omkring arbejdet med voksne med handicap. For at sikre fortløbende kvalitetsudvikling for brugere og beboere på kommunens aktivitetstilbud, samt for at fastholde tilbudene som attraktive arbejdspladser, skal der etableres et formaliseret uddannelsesprogram for ledere og medarbejdere. Programmet skal have fokus på fastholdelse og inddragelse af ny viden på området, og kan være udarbejdet i 2. halvår Der skal endvidere igangsættes et arbejde med at etablere et formaliseret samarbejde med relevante uddannelsesudbydere, uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutioner m.v. En sådan model for formaliseret uddannelses- og forskningssamarbejde skal være etableret i løbet af Alternative kommunikationsformer i sagsbehandlingen I sagsbehandlingen opstår på nogle områder vanskeligheder med at kommunikere. Det kan f. eks være kommunikationsvanskeligheder mellem borgere med autisme og sagsbehandlere. Baggrunden er, at almindelig kommunikation i skrift og tale ikke opleves som værende fyldestgørende, idet disse borgere har brug for, at der også benyttes alternative kommunikationsformer. Der igangsættes et undersøgelsesprojekt, der dels skal afdække behovet for andre kommunikationsformer, dels skal afdække særlig viden om og erfaringer med inddragelse af andre kommunikationsformer i sagsbehandlingen, som bedre imødekommer de pågældendes behov. Undersøgelsesprojektet skal både inddrage erfaringer fra andre kommuner og den viden der findes hos videnscentre, brugerorganisationer m.v. Med udgangspunkt i undersøgelsen skal der udarbejdes forslag til hvordan andre relevante kommunikationsformer kan inddrages i den daglige sagsbehandling. Projektet foreslås finansieret med kr. fra handleplansbudgettet i Tidlig indsats for børn med særlige behov og deres familier Tidlig indsats, kræver faglig viden og kompetencer om området og de indsatser, der kan iværksættes for at støtte barn og familien bedst muligt. 10

11 Tidlig indsats er et indsatsområde på børneområdet, og der er fokus på opsøgende kontakt og tidlig opsporing, for at børn og familier i kommunen kan tilbydes den bedst mulige hjælp. Næste skridt i den tidlige indsats er et kompetenceprojekt, der skal udvikle personalets kompetencer i forhold til modtagelsen af børn, der er for tidligt født. Målet for kompetenceprojektet er at medarbejdere på 4 dagtilbud uddannes til modtagelse af tidligt fødte børn, og at pædagogiske kompetencer videreudvikles i forhold til børnene og forældrenes behov for støtte. Oprettelse af forældrenetværk er yderligere mål og handicappolitikkens mål og værdier er fundament for forløbet. Projektet forslås finansieret indenfor den eksisterende budgetramme i 2008, men med henblik på at handleplansbudgettet finansierer kompetenceprojektet med kr. i Tilbud til børn indenfor autismespekteret. Gentofte Kommune skal er ved at oprette et særligt tilbud til børn med vanskeligheder indenfor autismespekteret. Tilbuddet etableres fra august 2008 med plads til 6 børn i et kommunalt dagtilbud. For at imødekomme disse børns særlige behov vurderes det, at der er behov for at efteruddanne det pædagogiske personale. Uddannelsesforløbet er rettet mod de medarbejdere, som har det daglige ansvar for denne gruppe børn samt de medarbejdere, som har et sekundært ansvar for børnene. Børn med vanskeligheder inden for autismespekteret kan have mange forskellige ressourcer og behov. Disse særlige behov kan betyde, at disse børn isolerer sig socialt og har brug for hjælp i kontakten til andre. Ved at have denne børnegruppe sammen med normalt fungerende børn i en daginstitution, har medarbejderne mulighed for at arbejde med at inkludere disse børn med udgangspunkt i det enkelte barns udviklingsniveau. Arbejdet med at inkludere disse børn kræver, at den enkelte medarbejder har en viden om, hvad der ligger bag disse børns vanskeligheder og har kendskab til, hvordan man møder et barn med et handicap indenfor autismespekteret. Succeskriteriet er at der etableres et tilbud, der har fokus på tidlig indsats og inklusion af børnene med vanskeligheder indenfor autismespekteret samt udvikling af forældrenetværk. Kompetenceprojektet opstartes foråret Projektet foreslås finansieret med kr. fra handleplansbudgettet i Handleplaner og pædagogiske planer Handleplaner og pædagogiske planer er to arbejdsredskaber der sammen skal understøtte indsatsen til borgerne. Planerne er et vigtigt element i samarbejdet mellem den kommunale myndighed der træffer en afgørelse eller beslutning om en given foranstaltning, og den part der skal levere ydelsen til borgeren. Handleplanen skal sikre klarhed omkring formålet med indsatsen og sikre helhed og koordinering af ydelserne til borgeren. Den pædagogiske plan skal beskrive hvordan der konkret skal arbejdes med indsatsen, og hvordan der skal arbejdes hen i mod de mål med indsatsen, der er beskrevet i handleplanen. Derved understøtter og synliggør den Pædagogiske plan også den faglige indsats der ydes det enkelte sted eller af den enkelte medarbejder. Handleplaner og Pædagogiske planer vil være et prioriteret indsatsområde i Hjælpemidler Rundbordssamtaler Brugere af hjælpemidler har viden og erfaring om hjælpemidler og deres anvendelse og kvalitet. 11

12 Det skal undersøges om og hvordan, man i højere grad end i dag kan udnytte brugernes viden på det generelle plan i forbindelse med hjælpemidler og boligændringer. Det kan ske ved at repræsentanter for brugere af hjælpemidler, inviteres til en række rundbordssamtaler, hvor det sammen med Hjælpemidler drøftes og analyseres, hvordan brugernes viden bedst kan udnyttes. Brugeres viden og erfaring kan f.eks. inddrages i forbindelse med kommunens årlige revidering af kvalitetsstandarden på hjælpemidler og boligændringer. På handicappolitikkens hjemmeside kan man læse mere om formål med puljen og ansøgningsproceduren. Der foreslås afsat kr. fra handleplansbudgettet i 2008 til puljen. Det undersøges også om, der er brugbare erfaringer i andre kommuner og eventuelt andre lande. Målet er, i første omgang, at undersøge behov, muligheder og ideer til bedre udnyttelse af brugernes viden og erfaringer. Projektet foreslås finansieret med kr. til erfaringsindsamling og eventuelle studieture, fra handleplansbudgettet for 2008 Aktiviteter på tværs af målene Pulje til aktiviteter For at fremme bred deltagelse med borgerog bruger involvering etableres en pulje til aktiviteter på kr. Puljen skal give mulighed for løbende at kunne iværksætte relevante projekter og tiltag, der understøtter intentionerne med handicappolitikken. Formålet med puljen er at skabe muligheder for at borgere, brugere, pårørende og medarbejdere kan realisere lokale ideer og aktiviteter der fremmer målene i handicappolitikken. Der kan f.eks. søges penge til projekter, kompetenceudvikling, arrangementer, netværksdannelse, studieture, udflugter, foredrag, mv. 12

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab Handicappolitik 2013-16 Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Indledning... 5 Værdier og principper... 6 FN s handicapkonvention... 8 Mål for handicappolitikken...

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Den 18. september inviterede borgmester Hans Toft og Handicaprådet til borgermøde på Gentofte Rådhus, hvor temaet var evalueringen

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009. Handicappolitik

Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009. Handicappolitik Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009 Handicappolitik Indhold Forord..................................................................................... 3 Indledning................................................................................

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Døvblindekonsulenter Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Til kommunale rådgivere, sagsbehandlere og andre professionelle Hvem er døvblindekonsulenterne? Døvblindekonsulenterne

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Dato: 30. oktober 2014 Sagsnummer: 14/20228 I udarbejdelsen af tids- og

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Ingen faglært håndværker vil mene, at han kan bygge et parcelhus effektivt alene, hjemme på eget værksted. Det

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet 1. januar 2015 Hviddalen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet Hviddalen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Handleplaner. 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken

Handleplaner. 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken Social- og Sundhedssekretariatet Dok. nr. 306-2009-1889039 Handleplaner 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken Funktionsnedsættelsen i sig selv gør ikke den enkelte handicappet. Handicappet

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overordnet ambition... 4 Temaer... 4 1. Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse... 4 2. Det gode ældre liv for borgere med

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

November 2014. Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud. Center for Handicap og Psykiatri

November 2014. Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud. Center for Handicap og Psykiatri November 2014 Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud Center for Handicap og Psykiatri INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag - Serviceloven 3 Handicappolitikkens

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie Aabenraa Kommune

Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie Aabenraa Kommune Børnehandicapområdet Aabenraa Posekærvej 20 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 8590 E-mail: posekaer@aabenraa.dk www.boernehandicapomraadet.dk Dato 10. juli 2014 Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Vigtige valg - Guide til unge med handicap

Vigtige valg - Guide til unge med handicap Vigtige valg - Guide til unge med handicap Bolig Uddannelse Arbejde Fritidsaktiviteter Kolofon Vigtige valg Udgiver: Servicestyrelsen 2009 Tekst og redaktion: Janina Gaarde Rasmussen og Stine Grønbæk Jensen,

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Vision: Med udgangspunkt i individuelle ønsker, behov og ressourcer skal mennesker med epilepsi tilbydes attraktive, fleksible og differentierede boliger/boformer.

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere