Oplæg til Handleplan 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg til Handleplan 2008"

Transkript

1 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske tilbud Dokumentation af den specialpædagogiske indsats IT hjælp til elever med læsehandicap Rummeligt arbejdsmarked Job til Handicappede Kortlægning af barrierer Handicapspecialiserede jobkonsulenter Next job Førtidspensionister Gode boliger og botilbud Undersøgelse af behov og kapacitet Nye botilbud Kultur- og fritidstilbud til alle Kompetenceudvikling til frivillige ledere & trænere Kulturskolerne på Duntzfelts Alle 8 Aktiv Sommer og Aktivt Efterår Kokkeskole sund mad Bedre tilgængelighed Vurdering af tilgængelighed Uddannelse af tilgængelighedskonsulenter Tilgængelighedsforum Bygningssyn og registrering af tilgængelighed i kommunale bygninger Visuel formidling og kommunikation Aktiv samfundsdeltagelse Netværksbaseret ledsageordning for sindslidende Kvalitet i indsatsen Brugerundersøgelser på de sociale tilbud Ny model for brugerinddragelse & Brugeruddannelse Uddannelsesprogram for ledere og medarbejdere på aktivitets- & botilbud Alternative kommunikationsformer i sagsbehandlingen Tidlig indsats for børn med særlige behov og deres familier Tilbud til børn indenfor autismespekteret Handleplaner & pædagogiske planer Hjælpemidler - rundbordssamtale Aktiviteter på tværs af målene Pulje til aktiviteter 1

2 Handleplanen Kommunalbestyrelsen har på sit møde i februar 2008 vedtaget Handicappolitik i Gentofte Kommune for perioden Handicappolitikken fastlægger vision, bærende værdier og overordnede mål for indsatsen i forhold til at sikre gode rammer og vilkår for borgere i Gentofte Kommune med et handicap. Den konkrete udmøntning af handicappolitikken sker i form af en årlig handleplan. I handleplanen beskrives de konkrete aktiviteter og tiltag, der skal medvirke til at opfylde de mål der er vedtaget i handicappolitikken. Handleplanen bliver således både et udtryk for den konkrete prioritering af indsatsen i det pågældende år, og et styringsværktøj der danner grundlag for løbende at følge Gentofte Kommunes virkeliggørelse af vision, værdier og mål i handicappolitikken. De årlige handleplaner bliver til på grundlag af en årlig status på tidligere års handleplaner, andre igangværende aktiviteter og en dialogbaseret proces med interessenterne på handicapområdet om ønsker og behov til den fremtidige indsats. På den måde skabes der grundlag for en løbende prioritering af indsatsen. Handleplanen for det kommende år skal således vedtages af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med den årlige vedtagelse af Gentofte Plan i oktober måned. Handleplan 2008 Handleplan 2008 er den første handleplan, der er udarbejdet i forhold til handicappolitikken. Den er udarbejdet på grundlag af de ideer, ønsker og forslag der kom frem i dialogprocessen i 2007 i forbindelse med udformning af selve politikken. Det er hensigten, at alle områder i handicappolitikken på sigt skal understøttes af aktiviteter og tiltag i de årlige handleplaner. Dog vil der i denne første handleplan være aktiviteter, som ikke kan gennemføres fuldt ud i Disse aktiviteter må videreføres i de kommende års handleplaner. For at sikre, at handleplanerne allerede fra 2009 kommer til at spille hensigtsmæssigt sammen med Gentofte Plan vil der midt i 2008 blive taget initiativ til dialogprocessen, der skal danne grundlag for Handleplan Grundlaget for handleplanen De årlige handleplaner skal understøtte de bærende værdier og overordnede mål, der er formuleret i handicappolitikken, via konkrete aktiviteter og tiltag. Handleplanerne hviler derfor på følgende værdier og understøtter følgende målområder: Værdier Mennesket før handicappet Mangfoldighed og gensidig respekt Helhed og tidlig indsats Samarbejde og deltagelse Selvbestemmelse og medansvar Målområder Inkluderende daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser Et rummeligt arbejdsmarked Gode boliger og botilbud Kultur- og fritidstilbud til alle Bedre tilgængelighed Aktiv samfundsdeltagelse Kvalitet i indsatsen for borgere med handicap De økonomiske rammer En bærende præmis i Handicappolitikken er sektoransvarsprincippet. Herved forstås, at der på alle opgaveområde er et ansvar for at sikre, at rammer og vilkår for borgere med et handicap indtænkes i opgaveløsningen. En lang række af de aktiviteter og tiltag, der indgår i Handleplan 2008, og som vil indgå i de kommende års handleplaner, vil derfor være udtryk for en fokusering og prioritering i 2

3 forhold til de opgaver, der løses på området i forvejen. Hertil kommer at når arbejdet med handleplanerne kommer til at følge processen for Gentofte Plan, vil eventuelle ønsker til aktiviteter, der kræver budgetmæssige omprioriteringer eller ekstra ressourcer indgå i Kommunalbestyrelsens årlige prioriteringer af budgetmidlerne. Derudover har Kommunalbestyrelsen afsat et årligt budget på 1,5 mio. kr. til særlige aktiviteter, der skal understøtte handicappolitikken. Det vil fremgå nedenfor under de oplistede forslag til aktiviteter, hvilke der foreslås tilgodeset med midler. Kommunalbestyrelsen har endvidere afsat 10 mio. kr. hvert år, de næste 4 år, til at skabe bedre tilgængelighed i de kommunale bygninger. Disse midler er disponeret for 2008, hvorfor der ikke indgår forslag i forhold til disse midler i Handleplan Samarbejde om handicappolitik og handleplan Rigtig mange borgere, pårørende, medarbejdere og organisationer har samarbejdet og bidraget til indholdet i handicappolitikken og handleplanen. Resultaterne af handleplanen forudsætter at dette samarbejde fortsætter. Samarbejdet vil blandt andet foregå i Handicaprådet, hvor handleplanen løbende vil blive drøftet, og der vil blive samarbejdet om de enkelte projekter i handleplanen med repræsentanter for handicaporganisationerne, så de kan medvirke med deres ekspertise ved udvikling af de konkrete projekter. Men det er samtidigt også vigtigt, at alle andre fortsat deltager og bidrager med viden og engagement. Derfor rummer handleplanen både aktiviteter der sigter på at forbedre den faglige indsats i kommunen, og aktiviteter der retter sig direkte til borgere med handicap, og som vil fordre aktiv involvering af de berørte borgere. Hvordan medvirker jeg? Hensigten med handleplanen er at alle skal have mulighed for at medvirke og bidrage til aktiviteterne i handleplanen. Gå ind på handicappolitikkens hjemmeside Her finder du en oversigt over aktiviteterne i handleplanen med kontaktpersoner, og her kan du henvende dig, hvis: o du vil vide mere om handleplan og aktiviteter o du har forslag til aktiviteter til handleplanen På hjemmesiden er der også en vejledning, hvis du vil søge om midler i udviklingspuljen. Aktiviteterne I det følgende er aktiviteterne beskrevet, struktureret under de 7 mål i handicappolitikken. Aktiviteter på tværs af målene beskrevet sidst i handleplanen. MÅL: Inkluderende daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser Overgange i børns liv Der er behov for en særlig indsats for børn med særlige behov i forhold til de forskellige overgange og skift som børnene oplever. Derfor opstartes der i august 2008 et 2-årigt pilotprojekt. Projektet sætter fokus på overgangen mellem hjem og dagtilbud, mellem vuggestue og børnehave, samt overgangen til skole og GFO. 3

4 Formålet med projektet er at udvikle faglige metoder og tværfaglige netværk, der understøtter barn og familie i de forskellige overgange. Metoder og netværk der fokuserer på hvordan inklusion og overleveringer af børnenes behov videreformidles på barnets vej gennem de forskellige dagtilbud og skoledelen. Projektet planlægges som et tværfagligt forløb, med deltagelse af medarbejdere fra de respektive områder. Der planlægges med foredrag, faglige workshops og udvikling af tværfaglige netværk på forskellig vis. Pilotprojektet evalueres og følges op af en implementeringsfase. Ambassadører der skal fremme inklusion Gentofte Kommune har startet et fireårigt projekt frem til 2008, med sigte på social inklusion i daginstitutioner i kommunen. Projektet er i gang på kommunens 8 særlige daginstitutionstilbud, der har pladser til børn med særlige behov. I forlængelse af dette projekt vil der blive sat fokus på at uddanne en række personer, der skal fremme inklusion. Ambassadørerne skal især have fokus på at videreformidle og forankre handicappolitikkens værdier og mål. Det vil ske ved at de uddannes til at have fokus på inklusion, fritidsaktiviteter i nærmiljøet for børn og tilgængelighed i dagtilbud, skoler mm. Der vil være en tovholder, der uddanner og videndeler med ambassadørerne og der vil blive inddraget borgere med handicap og pårørende, som har en relevant viden om de problematikker ambassadørerne skal arbejde med. Uddannelsesforløbet indeholder flere pædagogiske vinkler. Bl.a. oprettelse af forskellige udgående pædagogiske teams, der videreudvikler den inkluderende praksis, som foregår i dagtilbuddene. Der vil endvidere blive oprettet et digitalt videndelingsrum, hvor det pædagogiske personale kan udveksle erfaringer samt hente inspiration og hjælp. Dette vil ske i samarbejde mellem personale og repræsentanter for relevante handicaporganisationer og andre organisationer, som har viden indenfor dette område. Succeskriterierne er at de inkluderende ambassadører formår at implementere handicappolitikken og at de udbreder inklusionen til de andre dagtilbud, der ikke har deltaget i inklusionsprojektet. Endvidere er der det kriterium at videndelingen bliver bredere implementeret blandt det pædagogiske personale i kommunen. Dette vil fremmes igennem kurser, formidling, oprettelse af netværk mm. Projektet gennemføres i samarbejde med NVIE (Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion) og med økonomisk tilskud fra Socialministeriet, Uddannelses-, inddragelses- og formidlingsdelen i projektet foreslås finansieret med kr. fra handleplanbudgettet i Ny strategi for de specialpædagogiske tilbud i folkeskolen Gentofte Kommune sætter fokus på de specialpædagogiske tilbud i folkeskolen. Der udarbejdes nu en samlet strategi for indsatsen for såvel børn med særlige behov som børn med særlige forudsætninger. Strategien skal beskrive de kommende 3-4 års udvikling af de specialpædagogiske tilbud. Strategien skal ligeledes beskrive, hvordan kommunen i fremtiden opfylder nærhedsprincippet for de børn, der har behov for et specialpædagogisk tilbud uden for den almindelige folkeskole, således at børnene så vidt muligt kan bevare kontakten til deres kammerater og sociale miljø. 4

5 Dokumentation af den specialpædagogiske indsats Sammen med ovennævnte specialpædagogiske indsats starter Gentofte Kommune en indsats, der retter sig mod at dokumentere resultater og effekter af den specialpædagogiske indsats og arbejdet med inklusion. Formålet er at skabe et bedre fundament for en vidensbaseret specialpædagogisk indsats. Dokumentationen og effektmålingerne vil tage udgangspunkt i såvel karaktermålinger i afgangsklasserne og gennemførselsprocenter i ungdomsuddannelserne, samt mere bløde målinger af inklusionsindsatsen. De første målinger af karakterer og gennemførselsprocenter i ungdomsuddannelserne vil foreligge i slutningen af 2008, mens en første samlet effektmåling for området forventes i IT hjælp til elever med læsehandicap læse- og staveprogrammet CD ORD bruges til alle elever med læsevanskeligheder. Programmet er tilgængeligt på alle skoler, og eleverne kan få det med hjem. CD Ord er et hjælpemiddel, der kan kompensere for elevernes vanskeligheder ved at læse og dermed også skrive. Det tager tid at udbrede programmet, og derfor afholder Gentofte Kommune workshops for forældre, så forældrene har mulighed for at arbejde med programmet sammen med børnene derhjemme. CD Ord er et relativt nyt program. Erfaringerne er gode, men endnu begrænsede. Derfor vil Gentofte Kommune i løbet af 2008 evaluere de første års resultater med brug af CD ORD, med henblik på at planlægge de kommende års indsats med IT hjælpemidler til børn med læsevanskeligheder. MÅL: Et rummeligt arbejdsmarked Job til borgere med handicap Projekt Job til borgere med handicap skal skabe viden om borgernes uddannelsesbehov og ønsker til beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Det vil bl.a. ske ved en kortlægning af barrierer for at borgere med handicap søger, opnår og fastholder beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Kortlægningen skal fokusere på barrierer - ud over selve handicappet. F.eks. barrierer hos arbejdsgivere, i forhold til befordring etc. Projektet har fokus på alle målgrupper, der i dag står udenfor arbejdsmarkedet på grund af et handicap. Det faglige mål er at udvikle og udbrede de mest effektive metoder til at hjælpe borgere med handicap til beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Projektet vil fokusere på målgruppens styrker, kompetencer og handlemuligheder i forhold til varig beskæftigelse på arbejdsmarkedet, og der skal formuleres visioner og helt konkrete værktøjer til jobformidling og jobskabelse - herunder: udvidelse af jobkonsulentordningen for nye målgrupper særlige jobkonsulenter til matchning og arbejdsformidling, mentorordninger og praktikker udvidelse af eksisterende ordninger Faglige jobnetværk hvor borgere med handicap, pårørende og jobkonsulenter videndeler og udveksler erfaringer Projektet foreslås finansieret dels inden for den eksisterende budgetramme og dels med kr. til dannelse af fagligt netværk fra handleplansbudgettet for

6 Uddannelse af jobkonsulenter Det kræver særlige kompetencer at rådgive om job til borgere med handicap og formidle kontakt mellem jobsøgende og fremtidige potentielle arbejdsgivere. Derfor vil Gentofte Kommune igangsætte en målrettet indsats i form af et uddannelsesforløb, der retter sig mod at uddanne en række jobkonsulenter, der skal have særlig fokus på jobmuligheder på private og offentlige virksomheder og på målgruppens jobønsker og muligheder Projektet foreslås finansieret med kr. fra handleplanbudgettet for Next-Job - Udvidelse af beskyttet beskæftigelse. Mange udviklingshæmmede har en hverdag med arbejde i form af beskyttet beskæftigelse. For at fremme muligheder for beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, igangsætter Gentofte Kommune en målrettet indsats på beskyttede værksteder. Indsatsen vil bestå i at finde gode trygge arbejdspladser, etablere målrettede uddannelsesforløb forud for beskæftigelsen og andre tiltag, der kan medvirke til at ordinær beskæftigelse bliver til en succes. Initiativet starter i slutningen af 2008, og drives af Gentofte Håndarbejdsværksted. En stor del af borgerne i undersøgelsen modtager førtidspension, som følge af deres handicap. På grundlag af undersøgelsen skal der iværksættes en særlig indsats på området. Som grundlag for denne indsats skal der foretages en yderligere afdækning af målgruppen med hensyn til deres forudsætninger og ønsker i forhold til fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Herudfra skal der udarbejdes en konkret plan for hvilke tiltag, der skal iværksættes for at skabe mulighed for at imødekomme ønskerne. Projektet finansieres med midler fra det Lokale Beskæftigelsesråd. MÅL: Gode boliger og botilbud Undersøgelse af behov og kapacitet For at tilvejebringe et optimalt grundlag for planlægning, udarbejdes i 2008 en behovsog kapacitetsanalyse af boligbehovet. Analysen skal vurdere hvilke boligbehov som voksne borgere med handicap har - samt kapacitet fordelt på målgrupper. Der tages udgangspunkt i kendt og forventet efterspørgsel, ventelister samt behov konstateret blandt andet gennem rammeaftalen. En særlig indsats for borgere på førtidspension I 2007 gennemførte kommunen en undersøgelse blandt kommunens førtidspensionister om deres ønsker til f.eks. skånejob. Undersøgelsen var baseret på et udvalg af førtidspensionister bosat i kommunen. Af dem der deltog i undersøgelsen tilkendegav 30 %, at de er interesserede i job. Resultatet svarer til at 10 % af de 1370 førtidspensionister der er bosat i kommunen er interesseret i et job. Nye botilbud. Gentofte Kommune har indledt et samarbejde med Gentofte Frie Børnevenner, om at anvende fem til otte lejeboliger på Tranegårdsvej til unge mennesker med et lettere støttebehov. Tilbuddet retter sig mod unge udviklingshæmmede. Gentofte Kommune er endvidere i færd med at afdække mulighederne for at etablere botilbud til borgere med autisme, hvor der aktuelt er efterspørgsel på botilbud. 6

7 MÅL: Kultur- og fritidstilbud til alle Kompetenceudvikling til frivillige ledere og trænere Der er brug for dygtige ledere og trænere i foreningerne. Derfor iværksætter Gentofte Kommune, i samarbejde med foreningerne, en række uddannelsesforløb for ledere og trænere. Uddannelsesforløbene retter sig generelt mod at skabe de bedste rammer for foreningernes virke, men også specifikt mod at skabe rum og forudsætninger for at borgere med handicap i højere grad deltager i det almindelige foreningsliv. Det gælder voksne med forskellige handicap, men også børn og unge med handicap, der har brug for at udfolde sig i foreningslivet. Det vil undervejs vise sig hvilke aktiviteter og foreningsområder, der i særlig grad er attraktive for borgere med handicap. Ud fra denne viden vil kompetenceudviklingen kunne målrettes mod disse aktiviteter og de specifikke behov. Kulturskolerne på Duntzfelts Allé 8 Der er brug for kulturtilbud til børn og unge med handicap. Både særlige målrettede tilbud, men også brug for at børn og unge med handicap kan deltage i eksisterende tilbud sammen med andre. Derfor sætter Kommunen en indsats i gang sammen med Kulturskolerne på Duntzfelts Allé. Her har både musikskolen, DramaBilled skolen og aftenskolerne til huse. Projektet starter, i samarbejde med forældre og pårørende, med at undersøge hvilke tilbud der vil være relevante at oprette for mindre børn, og relevante tilbud for større skolebørn. Der skal udvikles modeller for musik- og eller dramatilbud, hvor børn og unge med handicap kan deltage. Projektet foreslås finansieret med kr. fra handleplansbudgettet i 2008 Aktiv Sommer og Aktivt Efterår Aktiv Sommer og Aktivt Efterår er tilbud om ferieaktiviteter til børn og unge. Aktiviteterne afholdes af frivillige foreninger og Gentofte Kommune finansierer aktiviteterne, der kan være alt fra fægtning, ridning til rollespil. Der har hidtil ikke deltaget børn og unge med handicap. Derfor har kommunen iværksat en indsats for, sammen med foreningerne og forældre fra Søgaardsskolen, at planlægge aktiviteter, så børn og unge med handicap også kan deltage. Det tager tid at tilpasse aktiviteter og bemanding med kvalificerede hjælpere og instruktører, så der sigtes mod at udbyde aktiviteter for børn og unge med handicap ved Aktivt Efterår Projektet foreslås finansieret med kr. over handleplanbudgettet for 2008, til aflønning af hjælpere. Kokkeskole sund mad Mange borgere med en sindslidelse, der tager medicin, kan ofte få en øget sultfølelse, og tilegne sig usunde spisevaner. Derfor vil Gentofte Kommune iværksætte et forsøg med en kokkeskole for borgere med sindslidelse. På kokkeskolen skal der laves mad i fællesskab, under kyndig instruktion af en kok og med menuer, som også er mulige at gentage i eget køkken. Kokkeskolen er derfor en indsats både med sundhed og det sociale liv for øje. Tilbuddet udbydes som et tilbud for kommunens borgere. Med sindslidelse. Kokkeskolen kan gå i gang i efteråret Projektet foreslås finansieret med kr. fra handleplanbudgettet for

8 MÅL: Bedre tilgængelighed Vurdering af tilgængelighed ved anlægssager For at fremme sektoransvaret for bedre tilgængelighed i alle kommunens opgaveområder, vil Gentofte Kommune arbejde hen i mod en praksis, hvor sager der besluttes i det politiske system, på relevante områder, ledsages af en tilgængelighedsvurdering. I første omgang skal der tages stilling til hvilke sagstyper, det er mest relevant at lave tilgængelighedsvurdering i. Dernæst skal der udarbejdes en skabelon for udarbejdelse af tilgængelighedsvurderinger. Endelig skal der uddannes tilgængelighedskonsulenter, der har den fornødne viden om de relevante fag- og opgaveområder. Målet er, at vurdering af tilgængelighed tænkes med helt fra idé og skitseringsfase i et hvilket som helst anlægsprojekt. Uddannelse af tilgængelighedskonsulenter For at kunne arbejde systematisk med tilgængelighedsvurderinger, skal der uddannes tilgængelighedskonsulenter, der dækker de relevante opgaveområder. I første omgang skal det afdækkes, hvilke områder der skal omfattes af uddannelse af tilgængelighedskonsulenter, og der skal udarbejdes et uddannelsesprogram, der sikrer løbende uddannelse og efteruddannelse af konsulenterne. Målet er at uddanne et antal konsulenter i 2008, og fortsætte i 2009 og fremover i forhold til uddannelsesbehovet. Projektet foreslås finansieret med kr. til uddannelse fra handleplansbudgettet for Tilgængelighedsforum I tilknytning til uddannelsesprogrammet etableres et egentligt tilgængelighedsforum hvor der udveksles erfaringer og ideer mellem brugere, tilgængelighedskonsulenter og repræsentanter for handicaporganisationerne. Målet er at der i samarbejde mellem brugere og konsulenter på sigt opbygges en egentlig vidensbank om tilgængelighed. Projektet foreslås finansieret med kr. til etablering af tilgængelighedsforum fra handleplansbudgettet for 2008 Bygningssyn og registrering af tilgængelighed i kommunale bygninger For at kunne udvikle og løbende forbedre tilgængelighed i kommunale bygninger, er det nødvendigt at registrere den aktuelle status for tilgængelighed i kommunens bygninger. En sådan registrering vil blive gennemført i sammenhæng med udførelse af de ordinære bygningssyn, der fortages med henblik på vedligeholdelse. Registrering af tilgængelighed skal bruges til årlige prioritering af forbedringer og til at synliggøre tilgængelighed for brugere. I første omgang udarbejdes en overordnet status på den kommunale bygningsmasse. I næste omgang vil det være tilgængelighedskonsulenter, der skal stå for den løbende registrering. Projektet foreslås finansieret med kr. fra handleplansbudgettet for Visuel formidling og kommunikation Som et pilotprojekt udvikles en hjemmeside for udviklingshæmmede og sent udviklede unge, der er brugere af bo- og klubtilbud under Hjemmevejlederteamet. Målet er at udvikle en hjemmeside, der styrker den visuelle formidling og kommunikation blandt tilbuddenes brugere og personale. Projektet vil blive evalueret med henblik på lignende udviklingsprojekter på kommunens øvrige tilbud for borgere med handicap 8

9 Projektet starter i 1 kvartal 2008, og løber hele 2008 som pilotprojekt. MÅL: Aktiv samfundsdeltagelse Netværksbaseret ledsagerordning for sindslidende Mange sindslidende har brug for ledsagelse for at kunne færdes og deltage i almindelige samfundsaktiviteter. Angst og andre lidelser kan for mange gøre det umuligt at færdes uden for egen bolig. Samtidig er ledsagelse en opgave, der kunne være relevant for frivillige med lyst til at varetage opgaven. Der skal derfor iværksættes en undersøgelse, der på den ene side skal afdække behovet for ledsagere, og på den anden side afdække, hvem der kunne være potentielle ledsagere. Ledsagere kunne være pårørende, venner eller andre sindslidende, som har det så godt at de kan fungere som ressourcepersoner og ledsagere. Ordningen kunne fungere som et netværk og formidlingen af ledsagere gennem en hjemmeside eller gennem telefonkontakt. Undersøgelsen gennemføres sammen med repræsentanter for sindslidende og deres organisationer. Projektet foreslås finansieret med kr. fra handleplansbudgettet for MÅL: Kvalitet i indsatsen for borgere med handicap Brugerundersøgelser på de sociale tilbud Der er brug for viden om, hvordan kommunens institutioner og tilbud fungerer, og om hvordan brugere og pårørende oplever dagligdagen på tilbudene. Derfor vil Gentofte Kommune i løbet af 2008 gennemføre brugerundersøgelser blandt brugere og pårørende af de forskellige institutionstilbud i kommunen. Brugerundersøgelserne vil tage udgangspunkt i tilfredshed og udviklingsmål. Der vil blive anvendt forskellige undersøgelsesmodeller i forhold til forskellige målgrupper. For pårørende og brugere med tilstrækkelige sprogkompetencer vil der blive anvendt en spørgeskemaundersøgelse. I forhold til nonverbale brugere samt brugere med andre vanskeligheder, vil der blive brugt andre spørgeteknikker, der gør det muligt for dem, at give deres mening til kende. Brugerundersøgelserne vil blive gennemført i forskellige etaper på børn-, unge- og voksenområdet og med brug af pilotundersøgelser for at udvikle de bedste undersøgelsesmetoder. Resultatet skal anvendes til udvikling af faglighed og kvalitet i tilbudene. Succeskriteriet er, at brugerundersøgelserne leder til pædagogisk udvikling og at brugere og pårørende oplever selv- og med bestemmelse på deres liv, hverdag og deres individuelle livskvalitet. Projektet foreslås finansieret med kr. fra handleplansbudgettet for Ny model for brugerinddragelse og brugeruddannelse I 2007 gennemførte Gentofte Kommune en omfattende dialog om mål for og ideer til organisering af brugerindflydelsen på kommunens aktivitets- og botilbud. Som resultat af dialogprocessen blev der udarbejdet en ny model for brugerindflydelse, samt et sæt standardvedtægter for brugerbestyrelser og pårørenderåd. Begge dele har nu været i høring blandt interessenterne på området. Lige nu arbejdes der på et endeligt forslag til model for brugerindflydelse. Modellen der udarbejdes på grundlag af høringssvarene, skal efter planen vedtages på Kommunalbestyrelsens møde i april

10 Efter vedtagelse i Kommunalbestyrelsen skal modellen implementeres på alle kommunens aktivitets- og botilbud, så der alle steder kan arbejdes med udgangspunkt i den nye model fra 2. halvår af Erfaringerne med den nye model skal evalueres medio I sammenhæng med nye brugerbestyrelser etableres en brugeruddannelse. Målgruppen er brugere af de forskellige tilbud og indholdet i uddannelsen vil være indflydelse og deltagelse i demokratiske processer. Brugeruddannelsen vil blive tilrettelagt inden for de sociale tilbuds rammer og i et tæt samarbejde med personalet. Brugeruddannelsen skal sikre at brugerne af tilbudene har, eller får de nødvendige forudsætninger for at yde indflydelse på indholdet og tilrettelæggelsen af tilbudet. Projektet foreslås finansieret med kr. fra handleplansbudgettet for Uddannelsesprogram for ledere og medarbejdere på aktivitets- og botilbud En forudsætning for kvalitet på de sociale tilbud for handicappede er, at der løbende sker en pædagogisk og faglig kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere. Der generes løbende ny viden som følge af systematisk metodeudvikling, virkningsevaluering, forskning m.v. omkring arbejdet med voksne med handicap. For at sikre fortløbende kvalitetsudvikling for brugere og beboere på kommunens aktivitetstilbud, samt for at fastholde tilbudene som attraktive arbejdspladser, skal der etableres et formaliseret uddannelsesprogram for ledere og medarbejdere. Programmet skal have fokus på fastholdelse og inddragelse af ny viden på området, og kan være udarbejdet i 2. halvår Der skal endvidere igangsættes et arbejde med at etablere et formaliseret samarbejde med relevante uddannelsesudbydere, uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutioner m.v. En sådan model for formaliseret uddannelses- og forskningssamarbejde skal være etableret i løbet af Alternative kommunikationsformer i sagsbehandlingen I sagsbehandlingen opstår på nogle områder vanskeligheder med at kommunikere. Det kan f. eks være kommunikationsvanskeligheder mellem borgere med autisme og sagsbehandlere. Baggrunden er, at almindelig kommunikation i skrift og tale ikke opleves som værende fyldestgørende, idet disse borgere har brug for, at der også benyttes alternative kommunikationsformer. Der igangsættes et undersøgelsesprojekt, der dels skal afdække behovet for andre kommunikationsformer, dels skal afdække særlig viden om og erfaringer med inddragelse af andre kommunikationsformer i sagsbehandlingen, som bedre imødekommer de pågældendes behov. Undersøgelsesprojektet skal både inddrage erfaringer fra andre kommuner og den viden der findes hos videnscentre, brugerorganisationer m.v. Med udgangspunkt i undersøgelsen skal der udarbejdes forslag til hvordan andre relevante kommunikationsformer kan inddrages i den daglige sagsbehandling. Projektet foreslås finansieret med kr. fra handleplansbudgettet i Tidlig indsats for børn med særlige behov og deres familier Tidlig indsats, kræver faglig viden og kompetencer om området og de indsatser, der kan iværksættes for at støtte barn og familien bedst muligt. 10

11 Tidlig indsats er et indsatsområde på børneområdet, og der er fokus på opsøgende kontakt og tidlig opsporing, for at børn og familier i kommunen kan tilbydes den bedst mulige hjælp. Næste skridt i den tidlige indsats er et kompetenceprojekt, der skal udvikle personalets kompetencer i forhold til modtagelsen af børn, der er for tidligt født. Målet for kompetenceprojektet er at medarbejdere på 4 dagtilbud uddannes til modtagelse af tidligt fødte børn, og at pædagogiske kompetencer videreudvikles i forhold til børnene og forældrenes behov for støtte. Oprettelse af forældrenetværk er yderligere mål og handicappolitikkens mål og værdier er fundament for forløbet. Projektet forslås finansieret indenfor den eksisterende budgetramme i 2008, men med henblik på at handleplansbudgettet finansierer kompetenceprojektet med kr. i Tilbud til børn indenfor autismespekteret. Gentofte Kommune skal er ved at oprette et særligt tilbud til børn med vanskeligheder indenfor autismespekteret. Tilbuddet etableres fra august 2008 med plads til 6 børn i et kommunalt dagtilbud. For at imødekomme disse børns særlige behov vurderes det, at der er behov for at efteruddanne det pædagogiske personale. Uddannelsesforløbet er rettet mod de medarbejdere, som har det daglige ansvar for denne gruppe børn samt de medarbejdere, som har et sekundært ansvar for børnene. Børn med vanskeligheder inden for autismespekteret kan have mange forskellige ressourcer og behov. Disse særlige behov kan betyde, at disse børn isolerer sig socialt og har brug for hjælp i kontakten til andre. Ved at have denne børnegruppe sammen med normalt fungerende børn i en daginstitution, har medarbejderne mulighed for at arbejde med at inkludere disse børn med udgangspunkt i det enkelte barns udviklingsniveau. Arbejdet med at inkludere disse børn kræver, at den enkelte medarbejder har en viden om, hvad der ligger bag disse børns vanskeligheder og har kendskab til, hvordan man møder et barn med et handicap indenfor autismespekteret. Succeskriteriet er at der etableres et tilbud, der har fokus på tidlig indsats og inklusion af børnene med vanskeligheder indenfor autismespekteret samt udvikling af forældrenetværk. Kompetenceprojektet opstartes foråret Projektet foreslås finansieret med kr. fra handleplansbudgettet i Handleplaner og pædagogiske planer Handleplaner og pædagogiske planer er to arbejdsredskaber der sammen skal understøtte indsatsen til borgerne. Planerne er et vigtigt element i samarbejdet mellem den kommunale myndighed der træffer en afgørelse eller beslutning om en given foranstaltning, og den part der skal levere ydelsen til borgeren. Handleplanen skal sikre klarhed omkring formålet med indsatsen og sikre helhed og koordinering af ydelserne til borgeren. Den pædagogiske plan skal beskrive hvordan der konkret skal arbejdes med indsatsen, og hvordan der skal arbejdes hen i mod de mål med indsatsen, der er beskrevet i handleplanen. Derved understøtter og synliggør den Pædagogiske plan også den faglige indsats der ydes det enkelte sted eller af den enkelte medarbejder. Handleplaner og Pædagogiske planer vil være et prioriteret indsatsområde i Hjælpemidler Rundbordssamtaler Brugere af hjælpemidler har viden og erfaring om hjælpemidler og deres anvendelse og kvalitet. 11

12 Det skal undersøges om og hvordan, man i højere grad end i dag kan udnytte brugernes viden på det generelle plan i forbindelse med hjælpemidler og boligændringer. Det kan ske ved at repræsentanter for brugere af hjælpemidler, inviteres til en række rundbordssamtaler, hvor det sammen med Hjælpemidler drøftes og analyseres, hvordan brugernes viden bedst kan udnyttes. Brugeres viden og erfaring kan f.eks. inddrages i forbindelse med kommunens årlige revidering af kvalitetsstandarden på hjælpemidler og boligændringer. På handicappolitikkens hjemmeside kan man læse mere om formål med puljen og ansøgningsproceduren. Der foreslås afsat kr. fra handleplansbudgettet i 2008 til puljen. Det undersøges også om, der er brugbare erfaringer i andre kommuner og eventuelt andre lande. Målet er, i første omgang, at undersøge behov, muligheder og ideer til bedre udnyttelse af brugernes viden og erfaringer. Projektet foreslås finansieret med kr. til erfaringsindsamling og eventuelle studieture, fra handleplansbudgettet for 2008 Aktiviteter på tværs af målene Pulje til aktiviteter For at fremme bred deltagelse med borgerog bruger involvering etableres en pulje til aktiviteter på kr. Puljen skal give mulighed for løbende at kunne iværksætte relevante projekter og tiltag, der understøtter intentionerne med handicappolitikken. Formålet med puljen er at skabe muligheder for at borgere, brugere, pårørende og medarbejdere kan realisere lokale ideer og aktiviteter der fremmer målene i handicappolitikken. Der kan f.eks. søges penge til projekter, kompetenceudvikling, arrangementer, netværksdannelse, studieture, udflugter, foredrag, mv. 12

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Handicappolitik. (udkast)

Handicappolitik. (udkast) Handicappolitik (udkast) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Handicappolitiske grundprincipper... 2 Kommunal opgaveløsning... 3 Boliger og tilgængelighed i fysiske omgivelser... 4 Børn og unge... 5 Uddannelse

Læs mere

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar Handicappolitik for Ishøj Kommune Mennesket før handicappet Aktiv deltagelse og medansvar Ishøj Kommune 1 2 Aktiv deltagelse og medansvar Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Handicappolitik. Et liv som alle andre

Handicappolitik. Et liv som alle andre Handicappolitik Et liv som alle andre Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Handicappolitik Januar 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Handicappolitik Overordnet politik Norddjurs Kommunes overordnede politik er at sikre ligeværd og lige

Læs mere

Skanderborg Kommunes Handicappolitik

Skanderborg Kommunes Handicappolitik Skanderborg Kommunes Handicappolitik Lige muligheder og rettigheder for mennesker med handicap Vision Formål Udviklingsmål Opfølgning 1 Indledning Vision Byrådet besluttede i februar 2007 at pålægge Sundheds-

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast Handicappolitik 270208 Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast - 1 - Forord Handicappolitikken er forankret politisk i Økonomiudvalget, godkendt af Byrådet, og politikken er dækkende for hele Furesø Kommune.

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Retningslinier. for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse. I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen. Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen

Retningslinier. for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse. I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen. Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen Retningslinier for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen Hvorfor retningslinjer for brugere og pårørendes indflydelse

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Bilag 1 - Driftsmål 2010 Fagsekretariat Dagtilbud Børn samt daginstitutioner

Bilag 1 - Driftsmål 2010 Fagsekretariat Dagtilbud Børn samt daginstitutioner Bilag 1 - Driftsmål 2010 Fagsekretariat Dagtilbud Børn samt daginstitutioner Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

86. Budgetforslag 2008... 144 87. Tilsynsrapport for kommunalt tilsyn 2006 på døgninstituionerne indenfor børne- og unge- og familieområdet...

86. Budgetforslag 2008... 144 87. Tilsynsrapport for kommunalt tilsyn 2006 på døgninstituionerne indenfor børne- og unge- og familieområdet... Åbent referat Socialudvalget 27. august 2007, kl. 18.30 18.40 Fraværende: Karin Dubin 86. Budgetforslag 2008... 144 87. Tilsynsrapport for kommunalt tilsyn 2006 på døgninstituionerne indenfor børne- og

Læs mere

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2014 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Nærværende rammesætning udgør det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats-

Læs mere

Projekt Fremtidens Handicapområde Tættere på borgeren

Projekt Fremtidens Handicapområde Tættere på borgeren Projekt Fremtidens Handicapområde Tættere på borgeren Indhold Tættere på borgeren... 3 Status på anden fase af Fremtidens handicapområde... 3 Hvordan har vi arbejdet med borgerinddragelse... 3 Borgerinddragelsen

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

Inklusionsstrategi Solrød Kommune

Inklusionsstrategi Solrød Kommune Inklusionsstrategi Solrød Kommune 1 Inklusionsstrategi Solrød Kommune. Solrød Kommune har en ambition om at styrke inklusion til gavn for alle børn og unge. Solrød Kommunes strategi for inklusion beskriver

Læs mere

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 < Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås

Læs mere

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 Forslag til politiske indsatsområder og spørgsmål i relation hertil inden for Børn og Familie: Dagpleje: Politisk indsatsområde 1: Den Røde tråd 1. Beskriv kort jeres samarbejde

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Handicappolitik 5. marts 2012

Handicappolitik 5. marts 2012 5. marts 2012 Indledning Denne politik danner det overordnede grundlag for Rebild Kommunes løsning af opgaver for borgere med handicap. I praksis udmøntes handicappolitikken gennem kommunens kvalitetsstandarder,

Læs mere

Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune

Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst i kommunen. Visionen

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Handicappolitik i Kerteminde Kommune 2010-2011

Handicappolitik i Kerteminde Kommune 2010-2011 Handicappolitik i Kerteminde Kommune 2010-2011 Kerteminde Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i FN s standardregler fra 1993 om ligestilling af handicappede med andre borgere. Endvidere har Regeringens

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet et liv på egne præmisser Udgivet

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Handicappolitik. Billund Kommunes. Ligeværdighed og lige muligheder for alle næsten lige som

Handicappolitik. Billund Kommunes. Ligeværdighed og lige muligheder for alle næsten lige som Billund Kommunes Handicappolitik Godk. af Byrådet 15/12-15 Ligeværdighed og lige muligheder for alle næsten lige som Jorden Rundt 7200 Grindsted Tlf. 79 72 72 72 www.billund.dk Indhold Indledning......................................................................................................

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Hjørring Kommune HANDICAPPOLITIKKEN. Slutstatus for handleplan 2013 og 2014

Hjørring Kommune HANDICAPPOLITIKKEN. Slutstatus for handleplan 2013 og 2014 Hjørring Kommune HANDICAPPOLITIKKEN 19. december 2014 Side 1. Slutstatus for handleplan 2013 og 2014 Hjørring Kommunes Handicappolitik, der blev vedtaget i februar 2012, har til formål at sikre, at borgere

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Integrationspolitik 2014

Integrationspolitik 2014 Integrationspolitik 2014 Kommunalbestyrelsen den 19. august 2014 1. Indledning Integrationspolitikken beskriver rammen for integrationsindsatsen i Norddjurs Kommune. I Norddjurs Kommune er godt 6 % af

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Kommissorium for Egedal Kommunes handicappolitik 2012-2015

Kommissorium for Egedal Kommunes handicappolitik 2012-2015 Kommissorium for Egedal Kommunes handicappolitik 2012-2015 Dette kommissorium erstatter kommissorium udarbejdet i efteråret 2011. Formål Vi ønsker med udarbejdelse af denne handicappolitik at skabe øget

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune

Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst i kommunen. Visionen

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet 2014-2015 1 Side 2 / 6 Indledning Denne udviklingsaftale er indgået mellem Chefen for

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Refleksioner over dagens indlæg og debat med fokus på kommunernes fremtidige udfordringer

Refleksioner over dagens indlæg og debat med fokus på kommunernes fremtidige udfordringer Refleksioner over dagens indlæg og debat med fokus på kommunernes fremtidige udfordringer Ved Børne- og Kulturdirektør Per B. Christensen, formand for Børne- og Kulturchefforeningen på konferencen om Uddannelse

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag Handicappolitik S - et sammendrag Indhold Tilgængelighed 4 Information/kommunikation 6 Uddannelse og læring 8 Beskæftigelse 10 Kultur og fritid 12 Rehabilitering 14 Bolig 16 Hvordan bliver det til virkelighed?

Læs mere

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013 PLATANGÅRDEN AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Handicap og psykiatripolitik

Handicap og psykiatripolitik Handicap og psykiatripolitik Vedtaget i Byrådet i oktober 2008 Forord Handicap- og Psykiatripolitik er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i den første valgperiode i den nye Middelfart

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015 9 Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn

Læs mere