Bilag til lokal arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til lokal arbejdstidsaftale 2011-2013 for lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen"

Transkript

1 Bilag til lokal arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen

2 Indholdsfortegnelse 1 Forståelsesramme Klasselæreropgaver Deltagelse i kurser/transport Pædagogisk Service Center (PSC) Praktiklærere Arbejdmiljørepræsentantarbejde Tillidsrepræsentanter Deltagelse i CMU, FMU, m.v Prøver og censur Koordinerende arbejde i relation til "Trommen" Naturskolevirksomhed Planlagt venskabsby/internationalt samarbejde... 19

3 1 Forståelsesramme Målet med Arbejdstidsaftale 08 er at skabe gode rammer for folkeskolens udvikling, og understøtte de fire skoler i Hørsholm Kommune som attraktive arbejdspladser. Det gør aftalen bl.a. ved at give lærerne ansvaret for selvstændigt og professionelt at løse den samlede undervisningsopgave, og give skoleledelserne ansvaret for at udvise klar og tydelig ledelse og for at sætte mål, rammer og give retning for lærernes arbejde. Arbejdet tager udgangspunkt i en samlet ramme om undervisningsopgaven. Rammen skal sikre, at der er den nødvendige tid til at løse opgaven kvalificeret. Rammen udfyldes som udgangspunkt af læreren og lærerteamet med det sigte, at skabe den optimale undervisning for eleverne. Det sker indenfor skolens og kommunens prioriteringer. Ledelsen og lærerne skal løbende være i dialog om mål og resultater i undervisningen. Aftalen afskaffer bureaukratiet i arbejdsplanlægningen og styrker mulighederne for et godt arbejdsmiljø på skolerne. Aftalen muliggør en enkel, fleksibel og ubureaukratisk planlægning på skolerne samt løbende prioriteringer og opprioriteringer, så arbejdsopgaverne kan tilpasses til de aktuelle behov i undervisningen. Lederens rolle Den gode og tydelige ledelse baserer sig på klar og løbende kommunikation på alle niveauer. Den gode og tydelige ledelse handler om andet end at være fysisk synlig. Tydelig ledelse er bl.a. kendetegnet ved klare mål og rammer, tydelige beslutningsveje, et fælles forankret værdigrundlag og en løbende forventningsafstemning om, hvornår og hvordan der ledes. Skolens ledelse leder og fordeler arbejdet og udnytter skolens lokale råderum inden for nationale og kommunale rammer og retninger. Skolens ledelse foretager de nødvendige prioriteringer i dialog med medarbejderne. Dette udøves forskelligt på de enkelte skoler afhængig af bl.a. faglige og strategiske udfordringer. Skolens ledelse fremmer et godt undervisnings- og arbejdsmiljø, hvor der er stort fokus på lærernes selvstændige professionelle virke til gavn for elevernes trivsel og udvikling. Lærerens rolle Grundtanken i 08-aftalen er, at lærerne og lærerteamene reelt får ansvar for selvstændigt og professionelt at løse undervisningsopgaven og de deraf afledte opgaver. Det betyder, at læreren skal målsætte/styrke den enkelte elevs faglige, personlige, kulturelle og sociale udvikling i relation til fællesskabets udvikling. Endvidere tilrettelægges et differentieret forældresamarbejde, der er passende for den enkelte elev. Den enkelte lærer bidrager til at videreudvikle teamsamarbejde, på klasse og årgangsniveau og at videreudvikle det interne og eksterne samarbejde med øvrige faggrupper, som er nødvendig for den samlede opgaves udførelse. Side 3

4 Læreren skal ud fra didaktiske og metodiske overvejelser kunne begrunde sine valg af metode og prioritering i forhold til skolens samlede opgaveløsning og kommunikere sine begrundelser både i faglig dialog med kolleger og ledelse og i samarbejdet med elever og forældre. Derved har læreren reelt et metodeansvar. Side 4

5 2 Klasselæreropgaver Til varetagelse af funktionen som klasselærer afsættes 75 timer årligt i kategorien andre opgaver til lærere og børnehaveklasseledere. Hvis opgaven deles mellem flere, afsættes 80 timer til opgaven. Timerne anses for medgået til bl.a. (jf. den centrale arbejdstidsaftales tilbagefaldsbestemmelse): Varetagelse af forældresamarbejdet med klassens forældre som gruppe og med den enkelte elevs forældre. Personlig rådgivning og vejledning af klassen/den enkelte elev vedrørende - uddannelses- og erhvervsmuligheder (i samarbejde med UU-vejlederen) - sociale opgaver Varetagelse af arbejdet vedrørende klassen som helhed samt de enkelte elever i forhold til - skolens ledelse, øvrige lærere og andre personalegrupper på skolen, - andre kommunale myndigheder, fx skolepsykologisk rådgivning, sundhedsplejen og ungdomsskolen - regelmæssig underretning af elever og forældre om skolens syn på elevernes udbytte af skolegangen Koordinering i forbindelse med fællesarrangementer for hele eller dele af skolen. Koordinering af opgaver i forbindelse med udtalelser vedrørende den enkelte elev/klasse. Koordinering af undervisningens indhold, planlægning og tilrettelæggelse. Tiden og de tilhørende opgaver kan fordeles mellem klassens teamlærere efter nærmere drøftelse mellem ledelse og lærere. Herudover indgår for børnehaveklasseledere også koordineringsopgaver i forhold til samarbejdet med børnehaver. Side 5

6 3 Deltagelse i kurser/transport Til lærere og børnehaveklasseledere, der deltager i et kursus afsættes som akkord kursets samlede timetal iflg. kursusopslaget. Hertil afsættes som akkord den mellem kredsen og kommunen aftalte transporttid ganget med antallet af kursusgange iflg. kursusopslaget. Indgår der i et kursus internatophold opgøres tiden hertil iflg. arbejdstidsaftalens 14 stk. 2 og medregnes herefter i akkorden. Tiden til transport og ventetid opgøres i henhold til nedenstående: Københavnsområdet* (egen bil) 50 min. pr. gang Center for Undervisningsmidler i Hillerød (egen bil) 50 min. pr. gang Københavnsområdet* (off. transp.) 2 timer pr. gang Center for Undervisningsmidler i Hillerød (off. transp.) 2 timer pr. gang Lokale kurser 15 min. pr. gang Øvrige kursussteder opgøres konkret *Med Københavnsområdet menes: KDAS, Blaagaard, Zahles Seminarium, Frh. Seminarium, CVU i Titangade, Dansk Sløjdlærerskole, Inst. For Idræt (Nørre Alle). Den sociale Højskole i KBH. (Kronprinsesse Sofiesvej 35, Frb.) Håndarbejdets Fremme (Fredericiagade) o.lign. steder. Der ydes befordringsgodtgørelse efter gældende regler beskrevet af Hørsholm Kommune. Reglerne kan indhentes på skolernes kontor. (Findes på kommunens intranet: Personaleinformation => Personaleforhold => Takster => Befordring) Ved videreuddannelse som er et led i skolernes uddannelsesstrategi, f.eks. læsevejleder, naturvejleder, skolebibliotekar m.m., sættes der tid af i lærernes tjenesteplaner efter følgende retningslinier: Der gives 17 timer pr. ETCS-point i lærerens tjenesteplan som en akkord. Akkorden dækker kursustid, forberedelsestid og til til opgaveskrivning. Transporttid opgøres særskilt. Side 6

7 4 Pædagogisk Service Center (PSC) Tid til arbejdet i det Pædagogiske Service Center tildeles efter nedenstående model under kategorien andre opgaver : Den samlede åbningstid til PSC tildeles efter følgende model: Hver skole tillægges en grundpulje på 590 timer, Vallerødskolen dog 600 timer. Herudover tillægges skolerne en pulje på 50 timer pr. normalklasse og 30 timer pr. specialklasse. Herudover tillægges der til IT-tekniske opgaver, netværksopgaver og vejledningsopgaver indenfor IT en pulje på 100 timer pr. skole, Vallerødskolen dog 116 timer. Til den tekniske håndtering, vedligeholdelse og ad-hocvejledning i forbindelse med de udleverede bærbare lærer-pc er afsættes 6 timer pr. pc som en timeramme 1 til itvejlederne i PSC. Til samarbejdsopgaver og møder internt og eksternt i forbindelse med PSC s arbejde (materialeudvalg, it-tekmøder og PSC-fællesmøder undtaget), til administrationsopgaver, læsning af bøger og forberedelse/faglig ajourføring til både bilbioteks,- medie- og it-vejledning samt klargøring af materialer tillægges medarbejderne på PSC en akkord på 50% af den samlede tildelte åbningstid. Den afsatte åbningstid betragtes i øvrigt som nettotid, der disponeres over skoleåret, under hensyn til PSC's funktion og lærerteamets øvrige arbejdsopgaver (f.eks. deltagelse i emne/faguger med konkrete klasser). I uforudsigelige, enkeltstående situationer kan åbningstiden veksles til brug for andre opgaver. Det samlede arbejde i PSC organiseres, planlægges og evalueres i øvrigt inden for rammerne af de opstillede mål for arbejdet i skolernes Pædagogiske Service Centre. Inden for den samlede åbningstid varetager medarbejderne i PSC endvidere vejledningsopgaver i relation til de opstillede Slutmål i Hørsholm-Medieplanen på sitet 1 Tildeles som en ekstrapulje uden for normeringen fordelt efter elevtal pr. skole. Antal lærerpc er defineres som antal ansatte lærere. Side 7

8 Planlægningen af samlede tid og opgavefordeling drøftes med den ansvarlige leder, der har PSC som ansvarsområde og administreres af PSC teamet selv. Ud over åbningstiden tildeles der følgende konkrete akkorder på PSC: Materialeudvalg (bogmøder). 2 skolebibliotekarer pr. skole tildeles hver 40 timer. 4 gange om året planlægges PSC-fællesmøder, så hele personalegruppen fra PSC kan deltage. 2 timer pr. møde pr. deltager. Deltagelse i skolernes fagudvalgsstruktur. Timerne til dette aftales lokalt. Til 2-3 lærere afsættes 15 timer til hver(incl. transporttid), til deltagelse i 6 itvejledermøder/kurser med deltagelse af kommunens PSC- og IT-konsulenter. Til vedligeholdelse af og ad-hocvejledning i lokalernes interaktive tavler med projektorer, højtalere og øvrige udstyr afsættes 20 minutter pr. tavlesæt som en timeramme til it-vejlederne i PSC. Til nye opgaver i forbindelse med prøver og test gives 25 timer til IT arbejdet. Tid til teknisk tilsyn til evt. stand-alone PC ere på skolerne, samt eventuel tid i forbindelse med terminsprøver og afgangsprøver aftales lokalt. Der afsættes tid til vejledning af it-rygsæk-elever, deres forældre og lærere (10 timer pr. 200 elever) Der er på PSC følgende arbejdsbeskrivelser: Lærerteamet i Pædagogisk Service Center (PSC) Yder inspiration, pædagogisk rådgivning og vejledning om alle typer læringsmidler i PSC til elever, lærere, og pædagoger inden for de opstillede mål og resultatkrav for PSC. Bestiller og registrerer alle læringsmidler (incl. engangsmaterialer) på skolen, herunder registrerer og sikrer vedligeholdelse af AV-materialer - formidler udlån heraf samt udlån fra klassesætsamlingen og fra eksterne samlinger (Center for Undervisningsmidler i København, Hørsholm Bibliotek, Den kommunale Fællessamling, andre skoler, m.v.) - DES ordning. Sammensætter og formidler emnesæt, frilæsningssæt og klassehåndbiblioteker til de enkelte klasser og skolefritidsordningen. Informerer og vejleder om brugen af IT i forbindelse med udlån, materialevalg og søgning i databaser samt varetager IT-tekniske opgaver i relation til netværk og tilhørende hardware jf. bilag 1A til denne aftale Vejleder inden for den afsatte tid i biblioteks-, medie og IT i henhold til de kommunalt udarbejdede planer på disse områder. Side 8

9 Rådgiver elever og lærere i forbindelse med valg og brug af læringsmidler i forbindelse med faglige- og tværfaglige opgaver/undervisningsforløb og til valg af bøger som fritidslæsning. Holder sig løbende orienteret om de læringsmidler der findes på markedet, om materialesamlinger på Center for Undervisningsmidler i København, den kommunale Fællessamling, m.v., samt orienterer sig i anvendelsen af IT-udstyr og anvendelsen af div. databaser, webtjenester, programmer i kommunens IT-basispakke. Deltager i samarbejdet med kommunens øvrige skoler og Hørsholm Bibliotek om informationsudveksling og Bogkuffert. Samarbejder om/koordinerer materialevalg, herunder evt. kassation, med skolens fagudvalg. Giver inden for de aftalte tidsrammer lærere og elever ad hoc vejledning og støtte i den generelle brug af IT-grundpakkens programmer, søgning på internet, digital lyd og videoredigering. Koordinerer arbejdet i PSC, og giver i fornødent omfang intern faglig support. Holder sig ajour med skolens pædagogiske udvikling og stiller i den sammenhæng inden for de givne rammer pædagogisk litteratur til rådighed. Er aktiv i forhold til oplysning og formidling af div. kulturtilbud, herunder formidling af information og materiale fra Trommens børneteatervirksomhed. Opgavebeskrivelse for den IT tekniske funktion på skolerne Tilsynet med det pædagogiske IT-miljø og dertil knyttede arbejdsstationer og printere varetages i samarbejde med og under anvisning af ITA/Skoler. Opgaverne er følgende: Generel support af elever og kolleger - løsning af mindre tekniske problemer m.m. Kontakt til ITA/skoler vedrørende brugeroprettelse/nedlæggelse samt formidling af og hjælp vedr. UNI-login til lærere og elever. Kontakt til ITA/skoler vedr. tekniske problemer. Almindelig vedligeholdelse af arbejdsstationer og printere og andet perifert udstyr - herunder indkøb af forbrugsvarer og reservedele. Tilsyn med IT-lokaler. Bestilling af teknisk support fra tredjepart. Installationer af programmer uden for fællesimages. Renholdelse af IT-udstyret. Installation af images på arbejdsstationer. Deltagelse i informationsmøder med andre skoler og ITA/skoler. Deltagelse i kursusforløb afviklet af ITA/skoler i takt med ændringer i driftsopgaverne. Side 9

10 Medvirke ved opsætning af ny hardware. Medvirke ved planlægning og gennemførelse af termins- og årsprøver i det omfang det er aftalt på den enkelte skole. Genstarte servere og aktivt udstyr ved fejlsituationer. Nulstille brugeres adgangskodeord, samt midlertidigt deaktivere/aktivere brugerkonti efter behov. Side 10

11 5 Praktiklærere Lærernes deltagelse i praktik reguleres ud fra central vedtaget rammeaftale vedr. praktik. Merit-praktik følger samme vilkår. I stedet for indregning i læreres tjenestetid for vejledningstimer, praktikundervisning samt skriftlig bedømmelse aftales det at der sker udbetaling af honorar på 235 kr. pr. time ( niveau), dog dobbelt sats for praktikundervisning. Opgaver i forbindelse med praktikkontaktlærer afregnes med 35 timer, idet der er indeholdt opgaver, der måtte være i forbindelse med merit-praktik (akkord incl. transport). Timerne kan efter lærerens valg i stedet udbetales med aktuel timeløn. Opgaven omfatter: Deltagelse i praktikråd (eller lignende organer) Deltagelse i møder med seminariets lærerteam Ad hoc møder Deltagelse i velkomstdag på skolen Evaluering på skolen Kontakt til de studerende, herunder bl.a. formidling af den indledende kontakt til praktiklærere Samarbejde med ledelse, bl.a. om planlægning af praktikforløb, praktikundervisning m.m. Informator/samarbejdspart i forhold til skolens praktiklærere. Øvrig godkendt mødevirksomhed i forbindelse med praktikken afregnes konkret. Afregning/afvikling aftales lokalt mellem leder og praktikkontaktlærer/praktiklærer. Udbetalte praktikhonorarer medgår i pensionsgrundlaget for OK-ansatte. Side 11

12 6 Arbejdmiljørepræsentantarbejde Arbejdsmiljørepræsentanten ved hver skole tillægges årligt 50 timer. Tiden medgår til at holde sig orienteret i relevant materiale vedr. sikkerhedsarbejdet, BSRudsendelser, lovstof, samt til arbejde forbundet med udfærdigelse af / opfølgning på skolens APV mv. Herudover tillægges arbejdsmiljørepræsentanten tid til deltagelse i skolens LMU- møder på linje med øvrige LMU-medlemmer. Side 12

13 7 Tillidsrepræsentanter På hver af kommunens 4 folkeskoler vælger lærerne en tillidsrepræsentant i henhold til bestemmelserne i MED-aftale i Hørsholm Kommune Til tillidsrepræsentantarbejdet fastsættes en årlig akkord på 200 timer samt 2.5 timer pr. lærer og børnehaveklasseleder i normeret stilling. Beregningsgrundlaget fastlåses i forbindelse med normeringsopgørelse for kommende skoleår, senest 1.4. Tiden gives til arbejdet som lokal tillidsrepræsentant og opgaver i henhold til gældende bestemmelser i MED-aftale i Hørsholm Kommune, inkl. møder i skolens LMU. Tiden omfatter endvidere TR's deltagelse i evt. nedsat koordinerende mødeorgan på skolerne. Side 13

14 8 Deltagelse i CMU, FMU, m.v. Vilkår for lærernes fællestillidsrepræsentant aftales mellem Personaleafdelingen og Hørsholm Lærerforening. Fra skoleåret 2010/12 er der aftalt 650 timer brutto til arbejdet. Til de lærere, der herudover er udpeget/valgt til centrale kommunale samarbejdsorganer (CMU og DMU for børne- og kulturområdet) afsættes der 25 timer pr. lærer som akkord, der også dækker transport, formøder og forberedelse. Side 14

15 9 Prøver og censur Tiden til prøver og censur tillægges de konkrete lærere efter følgende skema. Grundskemaet indgår i beregningen på følgende måde: Timetildelingerne er maksimale timetildelinger. Tiden fra grundskemaet i prøveperioden modregnes i timepuljerne for den enkelte lærer. 9. klasse Skriftligt Censur, skriftligt pr. klasse/hold Mundtligt pr. klasse/hold Censur, mundtligt pr. klasse/hold Humanistiske fag: Dansk B læsning og retstavning: B 18 t 2 delprøver: 5 t 12 t + 0,75 t/elev læsning og retstavning skriftlig fremstilling: synopseprøven: skriftlig fremstilling 7½ t 15 t + 0,75 t/elev Engelsk U 9 t B 18 t 12 t + 0,75 t/elev Kristendomsk. - - U 18 t 12 t + 0,75 t/elev Historie - - U 18 t 12 t + 0,75 t/elev Samfundsfag - - U 18 t 12 t + 0,75 t/elev Tysk / Fransk U 9 t U 18 t 12 t + 0,75 t/elev Naturfag: Matematik B 12 t (begge delprøver) delprøver: Færdighedsregning problemregning Fysik/kemi - - B 18 t 12 t + 0,75 t/elev Biologi Elektronisk prøve, - - U selvrettende Geografi U Elektronisk prøve, - - selvrettende Tid til lærere med censorvirksomhed i udtræksfag gives som overtid + 50%. Side 15

16 10.klasse Grundtimetal Elevafhængig Dansk 17 t. 1,50 t 47 t Matematik 17 t. 1,50 t 47 t Engelsk 14 t t 29 t Tysk / Fransk 14 t. 0,75 t 29 t Fysik kemi 14 t t 29 t I alt ved 20 elever Censorarbejde - 18 timer pr. hold. Herudover tillægges der til: praktiske prøver i sløjd, håndarbejde og hjemkundskab: læreren 10 timer pr. prøveomgang - censor 7.4 timer sygeeksamen og privatister: - 3 timer pr. elev projektopgave og obligatorisk selvvalgt opgave - 1 time pr. elev den skriftlige udtalelse i idræt ved 9. klasses afslutning: 2 timer pr. lærer beskikket censor: For en uges arbejde afregnes med 70 timer alt incl. Den nærmere planlægningsmæssige og beregningstekniske procedure aftales på hver enkelt skole mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten. Side 16

17 10 Koordinerende arbejde i relation til "Trommen" Til arbejdet forbundet med udvælgelse og overordnet planlægning af skoleforestillinger i Trommen tillægges koordinerende lærer en akkord på 60 årlige timer. I tiden medgår endvidere deltagelse i teaterfestivals og nødvendig medvirken i forbindelse med den praktiske og organisatoriske afvikling af skoleforestillingerne. (Hertil gives i fornødent omfang frihed fra normalt skema.) Ved deltagelse i godkendt kursus/mødevirksomhed, der ikke er taget højde for i planlægningen, fastholdes det for dagen(e) planlagte skema. Tid herudover indgår i den afsatte akkordtid. Det forudsættes at "kontaktlærerordning" for Trommen varetages af det pædagogiske servicecenter. Der afholdes koordinerende møder 3-4 gange om året, hvor årets skoleforestillinger planlægges, evalueres og koordineres. De pædagogiske servicecentre varetager endvidere nødvendige oplysnings- og koordinationsopgaver internt på skolen i forhold til "Trommens" aktiviteter. Side 17

18 11 Naturskolevirksomhed Til lærer, der varetager undervisningsopgaver i tilknytning til kommunens "Naturskole" fastsættes en timepulje på 385 årlige U-timer. Tiden gives til undervisningsopgaver for klasser fra kommunens folkeskoler enten i Naturskolens lokaler, i hjemmeklassen eller i form af udendørs arrangementer Det forudsættes, at der inden for den afsatte tidsramme lejlighedsvis gives mulighed for i forbindelse med forældrearrangementer at tilbyde klasser deltagelse fra "Naturskolen" til naturudflugter, nattergaleture, eller lign. Naturoplevelser. Læreren tillægges en faktor som beskrevet i aftalen under Omregningsfaktorer for opgaver i tilknytning til undervisningen, pkt. c. Det forudsættes dermed at øvrige arbejdsopgaver i tilknytning til Naturskolevirksomheden, herunder transport, møde- og planlægnings- virksomhed med repræsentanter fra andre naturskoler i regionen, forvaltningen m.v. er afregnet fuldt ud. Side 18

19 12 Planlagt venskabsby/internationalt samarbejde For lærere, der som gæstelærere tager til venskabsbyerne eller iøvrigt deltager i internationalt samarbejde, gives der til dækning af rejsetid, ophold, m.m en akkord på 50 timer for en uge. Arbejdsopgaver iflg. mødeplanen aflyses i fraværsdagene. Ved besøg fra venskabsbyerne eller lignende besøg tildeles 5 timer til den lærer, der koordinerer/tilrettelægger besøget. Side 19

Bilag til lokal arbejdstidsaftale 2013-2014 for lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen

Bilag til lokal arbejdstidsaftale 2013-2014 for lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen Bilag til lokal arbejdstidsaftale 2013-2014 for lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen 08.02.2013 Indholdsfortegnelse 1 Deltagelse i kurser/transport... 3 2 Pædagogisk Service Center (PSC)... 4

Læs mere

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret 2013-2014 Aftalen er indgået mellem Hørsholm Kommune og Danmarks Lærerforening, Kreds 29 på baggrund af Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i

Læs mere

Lokalaftale skoleåret 2008 2009, skoleafdelingen

Lokalaftale skoleåret 2008 2009, skoleafdelingen Lokalaftale skoleåret 2008 2009, skoleafdelingen I henhold til "Aftale om arbejdstid for lærere" 15, og "Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere" 17, er der mellem Hørsholm Kommune og Danmarks Lærerforening,

Læs mere

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune Denne aftale er en minimumsaftale. Der kan mellem skoleleder og tillidsrepræsentant aftales, at der afsættes yderligere tid til pædagogisk servicecenter. Der afsættes tid til pædagogisk servicecenter efter

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

KOMMUNEAFTALE OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE INDGÅET MELLEM HVIDOVRE KOMMUNE OG HVIDOVRE LÆRERFORENING

KOMMUNEAFTALE OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE INDGÅET MELLEM HVIDOVRE KOMMUNE OG HVIDOVRE LÆRERFORENING KOMMUNEAFTALE OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE INDGÅET MELLEM HVIDOVRE KOMMUNE OG HVIDOVRE LÆRERFORENING FOR SKOLEÅRENE 2011/12 OG 2012/13 1 1. Indledning Denne kommuneaftale er indgået

Læs mere

Professionsaftale for basisgruppen

Professionsaftale for basisgruppen Professionsaftale for basisgruppen mellem Børn og Skole og Favrskov Lærerforening kreds 137 0. Aftalegrundlag: Aftalen vedrører lokal udmøntning af Arbejdstidsaftale 08 (Aftale om arbejdstid for lærere

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på?

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Lokalt har din kreds og kommune forhandlet overgang til Arbejdstidsaftale 08. I mange kommuner har parterne aftalt lokale tilpasninger i form af tilføjelser og suppleringer,

Læs mere

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K 1. august 2007 Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne - et samlet overblik Den centrale arbejdstidsaftale beskriver,

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Prøveaftale for skoleåret 2016/17 vejledning (bilag til Silkeborgaftalen af 7. marts 2016)

Prøveaftale for skoleåret 2016/17 vejledning (bilag til Silkeborgaftalen af 7. marts 2016) 1. maj 2016 Prøveaftale for skoleåret 2016/17 vejledning (bilag til Silkeborgaftalen af 7. marts 2016) Prøveafvikling... 1 Administrativ vejledning... 1 Eksempel... 2 Folkeskolens 9. klasseprøver (FP9)

Læs mere

Evaluering og opfølgning:

Evaluering og opfølgning: Evaluering og opfølgning: Århus Privatskole underviser efter de af Undervisningsministeriet opstillede Fælles Mål (læs disse andetsteds på hjemmesiden under Lovpligtig information). Dette sikrer, at skolens

Læs mere

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune PRINCIPPER VEDR. DEN LØBENDE EVALUERING Evaluering og fastsættelse af mål er hinandens forudsætninger. For at styrke det fælles ansvar for elevernes læring opstiller lærerne tydelige mål, som formidles

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013)

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Nedenfor er der opstillet en række spørgsmål, der er blevet rejst i forhold til Arbejdstidsaftale 2008,

Læs mere

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende.

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende. FORHÅNDSAFTALE MELLEM AARHUS KOMMUNE, BØRN & UNGE OG ÅRHUS LÆRERFORENING VEDRØRENDE LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE 1. Generelt Dækningsområde Aftalen er gældende for alle lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende

Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende for skoleårene 2011/12 og 2012/13 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 21/211 Peder Syv Skolen 2632 Sagsnummer: 194 397 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde.

Læs mere

Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen. 50.22 O.11 29 / 2011 Side 1

Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen. 50.22 O.11 29 / 2011 Side 1 Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen KL Lærernes Centralorganisation 50.22 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.22 Side 2 Indledning... 3 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008. 50.32 O.11 33/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008. 50.32 O.11 33/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008 KL Lærernes Centralorganisation 50.32 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32 Side 2 Indledende bemærkninger... 4 Kapitel 1. Afgrænsning... 5 1. Hvem er

Læs mere

Notat om kommunikation med forældre.

Notat om kommunikation med forældre. Notat om kommunikation med forældre. På mange skoler arbejdes der i disse år med formen for kommunikation mellem lærere og forældre. Det er vigtigt her at være opmærksom på arbejdsfordelingen. Kredsen

Læs mere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Indledning Udgangspunktet for planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid er LOV 409 og bilag 1.1. om arbejdstid.

Læs mere

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn Vision Læringscentret skal være løftestang for skolens faglige, pædagogiske og didaktiske udvikling. Læringscentret skal være med til at skabe passende forstyrrelser,

Læs mere

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen.

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen. Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Aarhus Skolelederforening samt Børn og

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstid For at gøre aftalen enkel og ubureaukratisk bygger aftalen på et helt skoleår. Det maksimale undervisningstimetal er fastlagt for et skoleår. Hvis du ansættes

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse $ % & (( 2 1. Indledning ( $ % & ( * % * * $ % $ (, - * % $. ( * * / * ( 0 $ 1 3 1. Indledning - 2 - % ( ( ( % 33 ( 4 4 4 ( % & ( ( ( $, 1 %, 5 $$ %- /%4 $$&- 4

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen

Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen Skjoldenæsvej 70 4174 Jystrup 57 62 73 37 www.soeholmskolen.dk Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen - principper og organisering Der arbejdes mod et rummeligt og fleksibelt skolemiljø, hvor mangfoldighed

Læs mere

50.22 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen

50.22 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen Side 1 Forlængelse af aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen Indholdsfortegnelse Side 50.22 Side 2 Indledning... 3 1. Hvem er omfattet... 4 2. Generelle

Læs mere

Hierarki. Folkeskoleloven Bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Hierarki. Folkeskoleloven Bekendtgørelse om folkeskolens prøver Folkeskolens prøver Hierarki Ansvar for prøverne Prøvebekendtgørelsens opbygning Folkeskolens prøver Hvilke prøver? Hvem retter? Afholder ikke prøver Bestå-krav Elektroniske beviser Prøvemappens opbygning

Læs mere

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15 Årets evaluering af skolens samlede undervisning har flg. indhold: 1. Karakterer side 1 - Evaluering 1. - 2. kl side 2 - Evaluering 3. - 6. kl. side 3 - Evaluering 7. - 9. kl. side 4 2. IT-hverdag 2014-15

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

LOKALAFTALE mellem ALLERØD KOMMUNE og ALLERØD HØRSHOLM LÆRERFORENING

LOKALAFTALE mellem ALLERØD KOMMUNE og ALLERØD HØRSHOLM LÆRERFORENING LOKALAFTALE mellem ALLERØD KOMMUNE og ALLERØD HØRSHOLM LÆRERFORENING SKOLEÅRET 2012-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Lærere og børnehaveklasseledere... 3 Det enkelte team... 3 Skolens ledelse...

Læs mere

LOKALAFTALE mellem ALLERØD KOMMUNE og ALLERØD LÆRERFORENING

LOKALAFTALE mellem ALLERØD KOMMUNE og ALLERØD LÆRERFORENING LOKALAFTALE mellem ALLERØD KOMMUNE og ALLERØD LÆRERFORENING SKOLEÅRET 2011-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Lærere og børnehaveklasseledere... 3 Det enkelte team... 3 Skolens ledelse... 3 Samarbejdet

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune.

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. PLC - Analyseredskab De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. Analyseværktøjet er en del af et dokument, som beskriver vision

Læs mere

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser Klassetrin 0-10 0-10 0-10 Spor i almentilbud 1 Specialtilbud på skolen Ja Ja Ja Antal

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet FAGBESKRIVELSE Praktik Bilag 1 Praktik Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet Fagets identitet Faget praktik har en grundlæggende betydning

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2009/2010 Østervangsskolen Brevid: 919272 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Indhold 1. Evalueringsformer der benyttes på skolen 2. Evaluering af den samlede undervisning i skoleåret 3. Plan for opfølgning på evalueringen

Læs mere

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Sagsnr. 00.01.10-P20-105-13 Dato:12.5.2015 Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Horsens Kommune og Horsens Lærerforening

Læs mere

Uddannelsesplan Sunds skole

Uddannelsesplan Sunds skole Uddannelsesplan Sunds skole Sunds skole Nøddevej 13 7451 Sunds Mailadresse: sunds-skole@herning.dk Telefon: 96287750 Skoleleder Ebba Kyed sunky@herning.dk Viceskoleleder Ole Overgaard sunoo@herning.dk

Læs mere

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 1 Kolofon Foto Stengård Skole, april 2014 Kirsten Haase Layout GPV Produktion Gladsaxe TSL 2 Indledning Gladsaxe Kommune, Skolelederforeningen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Tårnby Kommune Pædagogisk Center. Information om kommunale netværk

Tårnby Kommune Pædagogisk Center. Information om kommunale netværk Tårnby Kommune Pædagogisk Center Information om kommunale netværk MØDERÆKKER 2010/ Forord Hermed udsendes information om møderækker for de kommunale udvalg og netværk i skoleåret 2010/. Formålet med møderækkerne

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i Idrætsbørnehaven Lærkereden

Uddannelsesplan for studerende i Idrætsbørnehaven Lærkereden Uddannelsesplan for studerende i Idrætsbørnehaven Lærkereden Navn:. Adresse:. Tlf.: I praktik perioden tilknyttet:.. Praktikperiode:. Praktikvejleder.: Idrætsbørnehaven Lærkereden er normeret til 80 børn

Læs mere

Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Lærerkreds

Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Lærerkreds Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Lærerkreds er enige om at indgå en lokal aftale om anvendelse nærværende arbejdstidsaftale for alle lærere ansat i Mariagerfjord Kommune. Det pligtige undervisningstimetal

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog 5. oktober 2010 Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog Forord Tillid, dialog og ansvar er omdrejningspunkterne, når vi taler relationer mellem medarbejdere og ledere på

Læs mere

Tj.mænd på løntrin 42 eller derover: Aktuelt løntrin - se skema 16.621,10 17,3 % (beløbet kan udbetales)

Tj.mænd på løntrin 42 eller derover: Aktuelt løntrin - se skema 16.621,10 17,3 % (beløbet kan udbetales) LØNOVERSIGT PR. 1. OKTOBER 2013 OMRÅDE 4 Lærere: OK-ansatte: Løntrin Årligt tillæg Månedsløn i alt 17,3% Grundløn - trin 30 3.835,64 26.273,13 Efter 4 år - trin 34* 3.835,64 27.781,80 Efter 8 år - trin

Læs mere

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine Uddannelsesplan Praktik 1. årgang Låsby Skole som uddannelsessted for lærerstuderende Generelt om skolen Låsby skole har ca. 400 elever. Skolen består af almenområdet 0.-9. klasse. Skolen er afdelingsopdelt:

Læs mere

LOKALAFTALE MELLEM ALLERØD LÆRERFORENING OG ALLERØD KOMMUNE

LOKALAFTALE MELLEM ALLERØD LÆRERFORENING OG ALLERØD KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 Lærere og børnehaveklasseledere... 2 Det enkelte team... 2 Skolens ledelse... 2 Samarbejdet mellem skolens ledelse og lærerne/ børnehaveklasselederne... 2 Samarbejde

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

Forhåndsaftale om funktionsløn.

Forhåndsaftale om funktionsløn. Ringkøbing Skjern Telefon 97 32 46 40 Nørregade 22 A Telefax 97 32 46 55 6950 Ringkøbing E-mail: 122@dlf.org www.dlf122.dk Ringkøbing, den 1. juli 2008 Lønaftale mellem Ringkøbing-Skjern kommune og Fjordkredsen

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Skovløkkeskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner

Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner Selvevaluering - kapitel 3 Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner

Læs mere

Fælles forståelse af OK 15, bilag 1.1

Fælles forståelse af OK 15, bilag 1.1 Bornholms Lærerforening og Bornholms Regionskommune har på baggrund af overenskomstens bilag 1.1 drøftet punkterne 1 15 samt håndtering af 6. ferieuge og rammer for løsning af TR- og AMR-opgaver. Processen

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Nyhedsbrev om folkeskolens afsluttende prøver 2011/12

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Trekronerskolen. For skoleåret 2011/2012. Sagsnr

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Trekronerskolen. For skoleåret 2011/2012. Sagsnr Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2011/2012 Trekronerskolen Sagsnr. 207352 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler Kvalitetsrapport 2009 Randers Kommunes Folkeskoler Indledning Skolens individuelle kvalitetsrapport indeholder både en kvantitativ og en kvalitativ del. Den kvantitative del omfatter faktuelle oplysninger

Læs mere

Integration på Enghøjskolen 2011/12

Integration på Enghøjskolen 2011/12 1 Mål 2 Baggrund 3 Handleplan 4 Måling Hvad vil vi? Hvorfor vil vi det? Hvordan vil vi gøre det? Hvordan kan det måles/vises, at målet nås? Lektiecafe Målet med lektiecafeen er, at give eleverne mulighed

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007 Kvalitetsrapport Skoleåret 2006 2007 1 Forord... 3 Bekendtgørelse, folkeskolen... 5 Bekendtgørelse, kvalitetsrapport... 6 Rammebetingelser... 11 Pædagogiske processer... 97 Resultater... 175 Vurderinger...

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Læringscenter. Funktionsbeskrivelse. Rantzausminde Skole - 2015 RANTZAUSMINDE SKOLES LÆRINGSCENTER - FUNKTIONSBESKRIVELSE 1

Læringscenter. Funktionsbeskrivelse. Rantzausminde Skole - 2015 RANTZAUSMINDE SKOLES LÆRINGSCENTER - FUNKTIONSBESKRIVELSE 1 Læringscenter Funktionsbeskrivelse Rantzausminde Skole - 2015 1 Introduktion Det traditionelle skolebibliotek eksisterer ikke længere! Der er kommet en ny bekendtgørelse for folkeskolens Pædagogiske Læringscenter

Læs mere

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau.

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau. FORHÅNDSAFTALE mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskoler pr. 1. august 2014 KAPITEL 1 Generelle bestemmelser 1 Aftalens

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Bilag 1 Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i maj 2011 og har til formål at belyse, hvad status er inden for temaerne, som er beskrevet

Læs mere

CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.)

CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.) CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.) Følgende opgørelsesmetoder for beregning af censorvederlag gælder alle censorer i læreruddannelsen, såvel eksterne som interne. I foråret 2014 har LLN

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé Skive Tlf Kvalitetskrav til praktikskolen

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé Skive Tlf Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor som lærer i

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Grundoplysninger: Kultur og særkende. Muldbjergskolen et læringssted for alle

Grundoplysninger: Kultur og særkende. Muldbjergskolen et læringssted for alle UCN: Udkast til Uddannelsesplaner på de enkelte praktikskoler og kvalitetskrav til de konkrete praktiknivauer Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til

Læs mere

Uddannelsesplan Klarup skole 2013-2014.

Uddannelsesplan Klarup skole 2013-2014. Uddannelsesplan Klarup skole 2013-2014. Grundoplysninger: Skole: Klarup skole Adresse: Hellasvej 17, 9270 Klarup Telefon: 9636-5500 Mail: klarupskole@aalborg.dk Webadresse: www.klarupskole.dk Kultur og

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Oddense Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Skolens slogan: Et godt sted at være, et godt sted at lære - Fokus på den enkelte elevs faglige

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Skoleåret Kvalitetsrapport Skoleåret 2007-2008 1 FORORD...5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...7 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen DATO: 190508 (GJ) Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De resterende felter er udfyldt af forvaltningen på forhånd - eller beregnes

Læs mere

7.0 Praktikker 7.1 Observationspraktik, 1. semester 7.2 2. semesterpraktik

7.0 Praktikker 7.1 Observationspraktik, 1. semester 7.2 2. semesterpraktik 7.0 Praktikker 7.1 Observationspraktik, 1. semester et med observationspraktikken er, at den studerende introduceres til dagligdagen i skolen vha. deltagerobservation i sine linjefag. tilegner sig viden

Læs mere

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Indledning Dette dokument er udarbejdet med afsæt i Lov 409 (LBK nr. 409 af 26/04/2013), overenskomst mellem

Læs mere