Bilag til lokal arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til lokal arbejdstidsaftale 2011-2013 for lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen"

Transkript

1 Bilag til lokal arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen

2 Indholdsfortegnelse 1 Forståelsesramme Klasselæreropgaver Deltagelse i kurser/transport Pædagogisk Service Center (PSC) Praktiklærere Arbejdmiljørepræsentantarbejde Tillidsrepræsentanter Deltagelse i CMU, FMU, m.v Prøver og censur Koordinerende arbejde i relation til "Trommen" Naturskolevirksomhed Planlagt venskabsby/internationalt samarbejde... 19

3 1 Forståelsesramme Målet med Arbejdstidsaftale 08 er at skabe gode rammer for folkeskolens udvikling, og understøtte de fire skoler i Hørsholm Kommune som attraktive arbejdspladser. Det gør aftalen bl.a. ved at give lærerne ansvaret for selvstændigt og professionelt at løse den samlede undervisningsopgave, og give skoleledelserne ansvaret for at udvise klar og tydelig ledelse og for at sætte mål, rammer og give retning for lærernes arbejde. Arbejdet tager udgangspunkt i en samlet ramme om undervisningsopgaven. Rammen skal sikre, at der er den nødvendige tid til at løse opgaven kvalificeret. Rammen udfyldes som udgangspunkt af læreren og lærerteamet med det sigte, at skabe den optimale undervisning for eleverne. Det sker indenfor skolens og kommunens prioriteringer. Ledelsen og lærerne skal løbende være i dialog om mål og resultater i undervisningen. Aftalen afskaffer bureaukratiet i arbejdsplanlægningen og styrker mulighederne for et godt arbejdsmiljø på skolerne. Aftalen muliggør en enkel, fleksibel og ubureaukratisk planlægning på skolerne samt løbende prioriteringer og opprioriteringer, så arbejdsopgaverne kan tilpasses til de aktuelle behov i undervisningen. Lederens rolle Den gode og tydelige ledelse baserer sig på klar og løbende kommunikation på alle niveauer. Den gode og tydelige ledelse handler om andet end at være fysisk synlig. Tydelig ledelse er bl.a. kendetegnet ved klare mål og rammer, tydelige beslutningsveje, et fælles forankret værdigrundlag og en løbende forventningsafstemning om, hvornår og hvordan der ledes. Skolens ledelse leder og fordeler arbejdet og udnytter skolens lokale råderum inden for nationale og kommunale rammer og retninger. Skolens ledelse foretager de nødvendige prioriteringer i dialog med medarbejderne. Dette udøves forskelligt på de enkelte skoler afhængig af bl.a. faglige og strategiske udfordringer. Skolens ledelse fremmer et godt undervisnings- og arbejdsmiljø, hvor der er stort fokus på lærernes selvstændige professionelle virke til gavn for elevernes trivsel og udvikling. Lærerens rolle Grundtanken i 08-aftalen er, at lærerne og lærerteamene reelt får ansvar for selvstændigt og professionelt at løse undervisningsopgaven og de deraf afledte opgaver. Det betyder, at læreren skal målsætte/styrke den enkelte elevs faglige, personlige, kulturelle og sociale udvikling i relation til fællesskabets udvikling. Endvidere tilrettelægges et differentieret forældresamarbejde, der er passende for den enkelte elev. Den enkelte lærer bidrager til at videreudvikle teamsamarbejde, på klasse og årgangsniveau og at videreudvikle det interne og eksterne samarbejde med øvrige faggrupper, som er nødvendig for den samlede opgaves udførelse. Side 3

4 Læreren skal ud fra didaktiske og metodiske overvejelser kunne begrunde sine valg af metode og prioritering i forhold til skolens samlede opgaveløsning og kommunikere sine begrundelser både i faglig dialog med kolleger og ledelse og i samarbejdet med elever og forældre. Derved har læreren reelt et metodeansvar. Side 4

5 2 Klasselæreropgaver Til varetagelse af funktionen som klasselærer afsættes 75 timer årligt i kategorien andre opgaver til lærere og børnehaveklasseledere. Hvis opgaven deles mellem flere, afsættes 80 timer til opgaven. Timerne anses for medgået til bl.a. (jf. den centrale arbejdstidsaftales tilbagefaldsbestemmelse): Varetagelse af forældresamarbejdet med klassens forældre som gruppe og med den enkelte elevs forældre. Personlig rådgivning og vejledning af klassen/den enkelte elev vedrørende - uddannelses- og erhvervsmuligheder (i samarbejde med UU-vejlederen) - sociale opgaver Varetagelse af arbejdet vedrørende klassen som helhed samt de enkelte elever i forhold til - skolens ledelse, øvrige lærere og andre personalegrupper på skolen, - andre kommunale myndigheder, fx skolepsykologisk rådgivning, sundhedsplejen og ungdomsskolen - regelmæssig underretning af elever og forældre om skolens syn på elevernes udbytte af skolegangen Koordinering i forbindelse med fællesarrangementer for hele eller dele af skolen. Koordinering af opgaver i forbindelse med udtalelser vedrørende den enkelte elev/klasse. Koordinering af undervisningens indhold, planlægning og tilrettelæggelse. Tiden og de tilhørende opgaver kan fordeles mellem klassens teamlærere efter nærmere drøftelse mellem ledelse og lærere. Herudover indgår for børnehaveklasseledere også koordineringsopgaver i forhold til samarbejdet med børnehaver. Side 5

6 3 Deltagelse i kurser/transport Til lærere og børnehaveklasseledere, der deltager i et kursus afsættes som akkord kursets samlede timetal iflg. kursusopslaget. Hertil afsættes som akkord den mellem kredsen og kommunen aftalte transporttid ganget med antallet af kursusgange iflg. kursusopslaget. Indgår der i et kursus internatophold opgøres tiden hertil iflg. arbejdstidsaftalens 14 stk. 2 og medregnes herefter i akkorden. Tiden til transport og ventetid opgøres i henhold til nedenstående: Københavnsområdet* (egen bil) 50 min. pr. gang Center for Undervisningsmidler i Hillerød (egen bil) 50 min. pr. gang Københavnsområdet* (off. transp.) 2 timer pr. gang Center for Undervisningsmidler i Hillerød (off. transp.) 2 timer pr. gang Lokale kurser 15 min. pr. gang Øvrige kursussteder opgøres konkret *Med Københavnsområdet menes: KDAS, Blaagaard, Zahles Seminarium, Frh. Seminarium, CVU i Titangade, Dansk Sløjdlærerskole, Inst. For Idræt (Nørre Alle). Den sociale Højskole i KBH. (Kronprinsesse Sofiesvej 35, Frb.) Håndarbejdets Fremme (Fredericiagade) o.lign. steder. Der ydes befordringsgodtgørelse efter gældende regler beskrevet af Hørsholm Kommune. Reglerne kan indhentes på skolernes kontor. (Findes på kommunens intranet: Personaleinformation => Personaleforhold => Takster => Befordring) Ved videreuddannelse som er et led i skolernes uddannelsesstrategi, f.eks. læsevejleder, naturvejleder, skolebibliotekar m.m., sættes der tid af i lærernes tjenesteplaner efter følgende retningslinier: Der gives 17 timer pr. ETCS-point i lærerens tjenesteplan som en akkord. Akkorden dækker kursustid, forberedelsestid og til til opgaveskrivning. Transporttid opgøres særskilt. Side 6

7 4 Pædagogisk Service Center (PSC) Tid til arbejdet i det Pædagogiske Service Center tildeles efter nedenstående model under kategorien andre opgaver : Den samlede åbningstid til PSC tildeles efter følgende model: Hver skole tillægges en grundpulje på 590 timer, Vallerødskolen dog 600 timer. Herudover tillægges skolerne en pulje på 50 timer pr. normalklasse og 30 timer pr. specialklasse. Herudover tillægges der til IT-tekniske opgaver, netværksopgaver og vejledningsopgaver indenfor IT en pulje på 100 timer pr. skole, Vallerødskolen dog 116 timer. Til den tekniske håndtering, vedligeholdelse og ad-hocvejledning i forbindelse med de udleverede bærbare lærer-pc er afsættes 6 timer pr. pc som en timeramme 1 til itvejlederne i PSC. Til samarbejdsopgaver og møder internt og eksternt i forbindelse med PSC s arbejde (materialeudvalg, it-tekmøder og PSC-fællesmøder undtaget), til administrationsopgaver, læsning af bøger og forberedelse/faglig ajourføring til både bilbioteks,- medie- og it-vejledning samt klargøring af materialer tillægges medarbejderne på PSC en akkord på 50% af den samlede tildelte åbningstid. Den afsatte åbningstid betragtes i øvrigt som nettotid, der disponeres over skoleåret, under hensyn til PSC's funktion og lærerteamets øvrige arbejdsopgaver (f.eks. deltagelse i emne/faguger med konkrete klasser). I uforudsigelige, enkeltstående situationer kan åbningstiden veksles til brug for andre opgaver. Det samlede arbejde i PSC organiseres, planlægges og evalueres i øvrigt inden for rammerne af de opstillede mål for arbejdet i skolernes Pædagogiske Service Centre. Inden for den samlede åbningstid varetager medarbejderne i PSC endvidere vejledningsopgaver i relation til de opstillede Slutmål i Hørsholm-Medieplanen på sitet 1 Tildeles som en ekstrapulje uden for normeringen fordelt efter elevtal pr. skole. Antal lærerpc er defineres som antal ansatte lærere. Side 7

8 Planlægningen af samlede tid og opgavefordeling drøftes med den ansvarlige leder, der har PSC som ansvarsområde og administreres af PSC teamet selv. Ud over åbningstiden tildeles der følgende konkrete akkorder på PSC: Materialeudvalg (bogmøder). 2 skolebibliotekarer pr. skole tildeles hver 40 timer. 4 gange om året planlægges PSC-fællesmøder, så hele personalegruppen fra PSC kan deltage. 2 timer pr. møde pr. deltager. Deltagelse i skolernes fagudvalgsstruktur. Timerne til dette aftales lokalt. Til 2-3 lærere afsættes 15 timer til hver(incl. transporttid), til deltagelse i 6 itvejledermøder/kurser med deltagelse af kommunens PSC- og IT-konsulenter. Til vedligeholdelse af og ad-hocvejledning i lokalernes interaktive tavler med projektorer, højtalere og øvrige udstyr afsættes 20 minutter pr. tavlesæt som en timeramme til it-vejlederne i PSC. Til nye opgaver i forbindelse med prøver og test gives 25 timer til IT arbejdet. Tid til teknisk tilsyn til evt. stand-alone PC ere på skolerne, samt eventuel tid i forbindelse med terminsprøver og afgangsprøver aftales lokalt. Der afsættes tid til vejledning af it-rygsæk-elever, deres forældre og lærere (10 timer pr. 200 elever) Der er på PSC følgende arbejdsbeskrivelser: Lærerteamet i Pædagogisk Service Center (PSC) Yder inspiration, pædagogisk rådgivning og vejledning om alle typer læringsmidler i PSC til elever, lærere, og pædagoger inden for de opstillede mål og resultatkrav for PSC. Bestiller og registrerer alle læringsmidler (incl. engangsmaterialer) på skolen, herunder registrerer og sikrer vedligeholdelse af AV-materialer - formidler udlån heraf samt udlån fra klassesætsamlingen og fra eksterne samlinger (Center for Undervisningsmidler i København, Hørsholm Bibliotek, Den kommunale Fællessamling, andre skoler, m.v.) - DES ordning. Sammensætter og formidler emnesæt, frilæsningssæt og klassehåndbiblioteker til de enkelte klasser og skolefritidsordningen. Informerer og vejleder om brugen af IT i forbindelse med udlån, materialevalg og søgning i databaser samt varetager IT-tekniske opgaver i relation til netværk og tilhørende hardware jf. bilag 1A til denne aftale Vejleder inden for den afsatte tid i biblioteks-, medie og IT i henhold til de kommunalt udarbejdede planer på disse områder. Side 8

9 Rådgiver elever og lærere i forbindelse med valg og brug af læringsmidler i forbindelse med faglige- og tværfaglige opgaver/undervisningsforløb og til valg af bøger som fritidslæsning. Holder sig løbende orienteret om de læringsmidler der findes på markedet, om materialesamlinger på Center for Undervisningsmidler i København, den kommunale Fællessamling, m.v., samt orienterer sig i anvendelsen af IT-udstyr og anvendelsen af div. databaser, webtjenester, programmer i kommunens IT-basispakke. Deltager i samarbejdet med kommunens øvrige skoler og Hørsholm Bibliotek om informationsudveksling og Bogkuffert. Samarbejder om/koordinerer materialevalg, herunder evt. kassation, med skolens fagudvalg. Giver inden for de aftalte tidsrammer lærere og elever ad hoc vejledning og støtte i den generelle brug af IT-grundpakkens programmer, søgning på internet, digital lyd og videoredigering. Koordinerer arbejdet i PSC, og giver i fornødent omfang intern faglig support. Holder sig ajour med skolens pædagogiske udvikling og stiller i den sammenhæng inden for de givne rammer pædagogisk litteratur til rådighed. Er aktiv i forhold til oplysning og formidling af div. kulturtilbud, herunder formidling af information og materiale fra Trommens børneteatervirksomhed. Opgavebeskrivelse for den IT tekniske funktion på skolerne Tilsynet med det pædagogiske IT-miljø og dertil knyttede arbejdsstationer og printere varetages i samarbejde med og under anvisning af ITA/Skoler. Opgaverne er følgende: Generel support af elever og kolleger - løsning af mindre tekniske problemer m.m. Kontakt til ITA/skoler vedrørende brugeroprettelse/nedlæggelse samt formidling af og hjælp vedr. UNI-login til lærere og elever. Kontakt til ITA/skoler vedr. tekniske problemer. Almindelig vedligeholdelse af arbejdsstationer og printere og andet perifert udstyr - herunder indkøb af forbrugsvarer og reservedele. Tilsyn med IT-lokaler. Bestilling af teknisk support fra tredjepart. Installationer af programmer uden for fællesimages. Renholdelse af IT-udstyret. Installation af images på arbejdsstationer. Deltagelse i informationsmøder med andre skoler og ITA/skoler. Deltagelse i kursusforløb afviklet af ITA/skoler i takt med ændringer i driftsopgaverne. Side 9

10 Medvirke ved opsætning af ny hardware. Medvirke ved planlægning og gennemførelse af termins- og årsprøver i det omfang det er aftalt på den enkelte skole. Genstarte servere og aktivt udstyr ved fejlsituationer. Nulstille brugeres adgangskodeord, samt midlertidigt deaktivere/aktivere brugerkonti efter behov. Side 10

11 5 Praktiklærere Lærernes deltagelse i praktik reguleres ud fra central vedtaget rammeaftale vedr. praktik. Merit-praktik følger samme vilkår. I stedet for indregning i læreres tjenestetid for vejledningstimer, praktikundervisning samt skriftlig bedømmelse aftales det at der sker udbetaling af honorar på 235 kr. pr. time ( niveau), dog dobbelt sats for praktikundervisning. Opgaver i forbindelse med praktikkontaktlærer afregnes med 35 timer, idet der er indeholdt opgaver, der måtte være i forbindelse med merit-praktik (akkord incl. transport). Timerne kan efter lærerens valg i stedet udbetales med aktuel timeløn. Opgaven omfatter: Deltagelse i praktikråd (eller lignende organer) Deltagelse i møder med seminariets lærerteam Ad hoc møder Deltagelse i velkomstdag på skolen Evaluering på skolen Kontakt til de studerende, herunder bl.a. formidling af den indledende kontakt til praktiklærere Samarbejde med ledelse, bl.a. om planlægning af praktikforløb, praktikundervisning m.m. Informator/samarbejdspart i forhold til skolens praktiklærere. Øvrig godkendt mødevirksomhed i forbindelse med praktikken afregnes konkret. Afregning/afvikling aftales lokalt mellem leder og praktikkontaktlærer/praktiklærer. Udbetalte praktikhonorarer medgår i pensionsgrundlaget for OK-ansatte. Side 11

12 6 Arbejdmiljørepræsentantarbejde Arbejdsmiljørepræsentanten ved hver skole tillægges årligt 50 timer. Tiden medgår til at holde sig orienteret i relevant materiale vedr. sikkerhedsarbejdet, BSRudsendelser, lovstof, samt til arbejde forbundet med udfærdigelse af / opfølgning på skolens APV mv. Herudover tillægges arbejdsmiljørepræsentanten tid til deltagelse i skolens LMU- møder på linje med øvrige LMU-medlemmer. Side 12

13 7 Tillidsrepræsentanter På hver af kommunens 4 folkeskoler vælger lærerne en tillidsrepræsentant i henhold til bestemmelserne i MED-aftale i Hørsholm Kommune Til tillidsrepræsentantarbejdet fastsættes en årlig akkord på 200 timer samt 2.5 timer pr. lærer og børnehaveklasseleder i normeret stilling. Beregningsgrundlaget fastlåses i forbindelse med normeringsopgørelse for kommende skoleår, senest 1.4. Tiden gives til arbejdet som lokal tillidsrepræsentant og opgaver i henhold til gældende bestemmelser i MED-aftale i Hørsholm Kommune, inkl. møder i skolens LMU. Tiden omfatter endvidere TR's deltagelse i evt. nedsat koordinerende mødeorgan på skolerne. Side 13

14 8 Deltagelse i CMU, FMU, m.v. Vilkår for lærernes fællestillidsrepræsentant aftales mellem Personaleafdelingen og Hørsholm Lærerforening. Fra skoleåret 2010/12 er der aftalt 650 timer brutto til arbejdet. Til de lærere, der herudover er udpeget/valgt til centrale kommunale samarbejdsorganer (CMU og DMU for børne- og kulturområdet) afsættes der 25 timer pr. lærer som akkord, der også dækker transport, formøder og forberedelse. Side 14

15 9 Prøver og censur Tiden til prøver og censur tillægges de konkrete lærere efter følgende skema. Grundskemaet indgår i beregningen på følgende måde: Timetildelingerne er maksimale timetildelinger. Tiden fra grundskemaet i prøveperioden modregnes i timepuljerne for den enkelte lærer. 9. klasse Skriftligt Censur, skriftligt pr. klasse/hold Mundtligt pr. klasse/hold Censur, mundtligt pr. klasse/hold Humanistiske fag: Dansk B læsning og retstavning: B 18 t 2 delprøver: 5 t 12 t + 0,75 t/elev læsning og retstavning skriftlig fremstilling: synopseprøven: skriftlig fremstilling 7½ t 15 t + 0,75 t/elev Engelsk U 9 t B 18 t 12 t + 0,75 t/elev Kristendomsk. - - U 18 t 12 t + 0,75 t/elev Historie - - U 18 t 12 t + 0,75 t/elev Samfundsfag - - U 18 t 12 t + 0,75 t/elev Tysk / Fransk U 9 t U 18 t 12 t + 0,75 t/elev Naturfag: Matematik B 12 t (begge delprøver) delprøver: Færdighedsregning problemregning Fysik/kemi - - B 18 t 12 t + 0,75 t/elev Biologi Elektronisk prøve, - - U selvrettende Geografi U Elektronisk prøve, - - selvrettende Tid til lærere med censorvirksomhed i udtræksfag gives som overtid + 50%. Side 15

16 10.klasse Grundtimetal Elevafhængig Dansk 17 t. 1,50 t 47 t Matematik 17 t. 1,50 t 47 t Engelsk 14 t t 29 t Tysk / Fransk 14 t. 0,75 t 29 t Fysik kemi 14 t t 29 t I alt ved 20 elever Censorarbejde - 18 timer pr. hold. Herudover tillægges der til: praktiske prøver i sløjd, håndarbejde og hjemkundskab: læreren 10 timer pr. prøveomgang - censor 7.4 timer sygeeksamen og privatister: - 3 timer pr. elev projektopgave og obligatorisk selvvalgt opgave - 1 time pr. elev den skriftlige udtalelse i idræt ved 9. klasses afslutning: 2 timer pr. lærer beskikket censor: For en uges arbejde afregnes med 70 timer alt incl. Den nærmere planlægningsmæssige og beregningstekniske procedure aftales på hver enkelt skole mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten. Side 16

17 10 Koordinerende arbejde i relation til "Trommen" Til arbejdet forbundet med udvælgelse og overordnet planlægning af skoleforestillinger i Trommen tillægges koordinerende lærer en akkord på 60 årlige timer. I tiden medgår endvidere deltagelse i teaterfestivals og nødvendig medvirken i forbindelse med den praktiske og organisatoriske afvikling af skoleforestillingerne. (Hertil gives i fornødent omfang frihed fra normalt skema.) Ved deltagelse i godkendt kursus/mødevirksomhed, der ikke er taget højde for i planlægningen, fastholdes det for dagen(e) planlagte skema. Tid herudover indgår i den afsatte akkordtid. Det forudsættes at "kontaktlærerordning" for Trommen varetages af det pædagogiske servicecenter. Der afholdes koordinerende møder 3-4 gange om året, hvor årets skoleforestillinger planlægges, evalueres og koordineres. De pædagogiske servicecentre varetager endvidere nødvendige oplysnings- og koordinationsopgaver internt på skolen i forhold til "Trommens" aktiviteter. Side 17

18 11 Naturskolevirksomhed Til lærer, der varetager undervisningsopgaver i tilknytning til kommunens "Naturskole" fastsættes en timepulje på 385 årlige U-timer. Tiden gives til undervisningsopgaver for klasser fra kommunens folkeskoler enten i Naturskolens lokaler, i hjemmeklassen eller i form af udendørs arrangementer Det forudsættes, at der inden for den afsatte tidsramme lejlighedsvis gives mulighed for i forbindelse med forældrearrangementer at tilbyde klasser deltagelse fra "Naturskolen" til naturudflugter, nattergaleture, eller lign. Naturoplevelser. Læreren tillægges en faktor som beskrevet i aftalen under Omregningsfaktorer for opgaver i tilknytning til undervisningen, pkt. c. Det forudsættes dermed at øvrige arbejdsopgaver i tilknytning til Naturskolevirksomheden, herunder transport, møde- og planlægnings- virksomhed med repræsentanter fra andre naturskoler i regionen, forvaltningen m.v. er afregnet fuldt ud. Side 18

19 12 Planlagt venskabsby/internationalt samarbejde For lærere, der som gæstelærere tager til venskabsbyerne eller iøvrigt deltager i internationalt samarbejde, gives der til dækning af rejsetid, ophold, m.m en akkord på 50 timer for en uge. Arbejdsopgaver iflg. mødeplanen aflyses i fraværsdagene. Ved besøg fra venskabsbyerne eller lignende besøg tildeles 5 timer til den lærer, der koordinerer/tilrettelægger besøget. Side 19

Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler

Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler Lærere, børnehaveklasseledere og skolekonsulenter uden ledelsesbeføjelser Ballerup Kommune & Ballerup Lærerforening 2013/2014 1 Indledning Målet med aftalen

Læs mere

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013)

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Nedenfor er der opstillet en række spørgsmål, der er blevet rejst i forhold til Arbejdstidsaftale 2008,

Læs mere

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.32A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32A Side 2 Indledende bemærkninger...

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære af 9. august 2011 Perst.nr. 035-11 PKAT 0223, 0230, 0237, 0241 J.nr. 10-330-90 Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dialogdel

Indholdsfortegnelse Dialogdel Indholdsfortegnelse Dialogdel 1. Institutionens adresse mv. 4 2. Overordnet politisk målsætning 4 3. Delmål 6 Servicemål 7 4. Skolens overordnede målsætning 9 Distriktsskolen Pædagogisk målsætning 9 Timefordeling

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2007 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 EN NY KOMMUNE ET NYT SKOLESYN...3 1. SKOLESYN FOR VEJLE KOMMUNE... 4 1.1. LÆRINGSSYN...5 1.2.

Læs mere

FAQ. - om de nye arbejdstidsregler. Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.

FAQ. - om de nye arbejdstidsregler. Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler. FAQ - om de nye arbejdstidsregler Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Aftenmøder Som kompensationen for arbejde på hverdage i tidsrummet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, med de ændringer, der følger af i lov nr. 1569 af 21. december 2010, 1 i lov

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen Center for Undervisningsmidler Rapport om Mål og resultatstyring Maj 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1. 1 Baggrund... 4 1. 2 Rapportens formål...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 3. december 2008 Perst. nr. 072-08 PKAT nr. J.nr. 07-331-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008 1

Kvalitetsrapport 2008 1 Kvalitetsrapport 2008 1 Folkeskolerne FORORD... 4 Beskrivelse af Skive Kommunes Skolevæsen... 4 Det fælles skolevæsen/netværk... 4 Børnekulturnetværk... 4 Musik... 4 Billedkunst... 5 Film og medier...

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Espe skole 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Indhold Skolens værdigrundlag... 2 Principper:... 3 Skole/hjemsamarbejdet... 3 Skolens struktur... 3 Undervisningens organisering... 5 Arbejdets fordeling...

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere