Bilag til lokal arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til lokal arbejdstidsaftale 2011-2013 for lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen"

Transkript

1 Bilag til lokal arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen

2 Indholdsfortegnelse 1 Forståelsesramme Klasselæreropgaver Deltagelse i kurser/transport Pædagogisk Service Center (PSC) Praktiklærere Arbejdmiljørepræsentantarbejde Tillidsrepræsentanter Deltagelse i CMU, FMU, m.v Prøver og censur Koordinerende arbejde i relation til "Trommen" Naturskolevirksomhed Planlagt venskabsby/internationalt samarbejde... 19

3 1 Forståelsesramme Målet med Arbejdstidsaftale 08 er at skabe gode rammer for folkeskolens udvikling, og understøtte de fire skoler i Hørsholm Kommune som attraktive arbejdspladser. Det gør aftalen bl.a. ved at give lærerne ansvaret for selvstændigt og professionelt at løse den samlede undervisningsopgave, og give skoleledelserne ansvaret for at udvise klar og tydelig ledelse og for at sætte mål, rammer og give retning for lærernes arbejde. Arbejdet tager udgangspunkt i en samlet ramme om undervisningsopgaven. Rammen skal sikre, at der er den nødvendige tid til at løse opgaven kvalificeret. Rammen udfyldes som udgangspunkt af læreren og lærerteamet med det sigte, at skabe den optimale undervisning for eleverne. Det sker indenfor skolens og kommunens prioriteringer. Ledelsen og lærerne skal løbende være i dialog om mål og resultater i undervisningen. Aftalen afskaffer bureaukratiet i arbejdsplanlægningen og styrker mulighederne for et godt arbejdsmiljø på skolerne. Aftalen muliggør en enkel, fleksibel og ubureaukratisk planlægning på skolerne samt løbende prioriteringer og opprioriteringer, så arbejdsopgaverne kan tilpasses til de aktuelle behov i undervisningen. Lederens rolle Den gode og tydelige ledelse baserer sig på klar og løbende kommunikation på alle niveauer. Den gode og tydelige ledelse handler om andet end at være fysisk synlig. Tydelig ledelse er bl.a. kendetegnet ved klare mål og rammer, tydelige beslutningsveje, et fælles forankret værdigrundlag og en løbende forventningsafstemning om, hvornår og hvordan der ledes. Skolens ledelse leder og fordeler arbejdet og udnytter skolens lokale råderum inden for nationale og kommunale rammer og retninger. Skolens ledelse foretager de nødvendige prioriteringer i dialog med medarbejderne. Dette udøves forskelligt på de enkelte skoler afhængig af bl.a. faglige og strategiske udfordringer. Skolens ledelse fremmer et godt undervisnings- og arbejdsmiljø, hvor der er stort fokus på lærernes selvstændige professionelle virke til gavn for elevernes trivsel og udvikling. Lærerens rolle Grundtanken i 08-aftalen er, at lærerne og lærerteamene reelt får ansvar for selvstændigt og professionelt at løse undervisningsopgaven og de deraf afledte opgaver. Det betyder, at læreren skal målsætte/styrke den enkelte elevs faglige, personlige, kulturelle og sociale udvikling i relation til fællesskabets udvikling. Endvidere tilrettelægges et differentieret forældresamarbejde, der er passende for den enkelte elev. Den enkelte lærer bidrager til at videreudvikle teamsamarbejde, på klasse og årgangsniveau og at videreudvikle det interne og eksterne samarbejde med øvrige faggrupper, som er nødvendig for den samlede opgaves udførelse. Side 3

4 Læreren skal ud fra didaktiske og metodiske overvejelser kunne begrunde sine valg af metode og prioritering i forhold til skolens samlede opgaveløsning og kommunikere sine begrundelser både i faglig dialog med kolleger og ledelse og i samarbejdet med elever og forældre. Derved har læreren reelt et metodeansvar. Side 4

5 2 Klasselæreropgaver Til varetagelse af funktionen som klasselærer afsættes 75 timer årligt i kategorien andre opgaver til lærere og børnehaveklasseledere. Hvis opgaven deles mellem flere, afsættes 80 timer til opgaven. Timerne anses for medgået til bl.a. (jf. den centrale arbejdstidsaftales tilbagefaldsbestemmelse): Varetagelse af forældresamarbejdet med klassens forældre som gruppe og med den enkelte elevs forældre. Personlig rådgivning og vejledning af klassen/den enkelte elev vedrørende - uddannelses- og erhvervsmuligheder (i samarbejde med UU-vejlederen) - sociale opgaver Varetagelse af arbejdet vedrørende klassen som helhed samt de enkelte elever i forhold til - skolens ledelse, øvrige lærere og andre personalegrupper på skolen, - andre kommunale myndigheder, fx skolepsykologisk rådgivning, sundhedsplejen og ungdomsskolen - regelmæssig underretning af elever og forældre om skolens syn på elevernes udbytte af skolegangen Koordinering i forbindelse med fællesarrangementer for hele eller dele af skolen. Koordinering af opgaver i forbindelse med udtalelser vedrørende den enkelte elev/klasse. Koordinering af undervisningens indhold, planlægning og tilrettelæggelse. Tiden og de tilhørende opgaver kan fordeles mellem klassens teamlærere efter nærmere drøftelse mellem ledelse og lærere. Herudover indgår for børnehaveklasseledere også koordineringsopgaver i forhold til samarbejdet med børnehaver. Side 5

6 3 Deltagelse i kurser/transport Til lærere og børnehaveklasseledere, der deltager i et kursus afsættes som akkord kursets samlede timetal iflg. kursusopslaget. Hertil afsættes som akkord den mellem kredsen og kommunen aftalte transporttid ganget med antallet af kursusgange iflg. kursusopslaget. Indgår der i et kursus internatophold opgøres tiden hertil iflg. arbejdstidsaftalens 14 stk. 2 og medregnes herefter i akkorden. Tiden til transport og ventetid opgøres i henhold til nedenstående: Københavnsområdet* (egen bil) 50 min. pr. gang Center for Undervisningsmidler i Hillerød (egen bil) 50 min. pr. gang Københavnsområdet* (off. transp.) 2 timer pr. gang Center for Undervisningsmidler i Hillerød (off. transp.) 2 timer pr. gang Lokale kurser 15 min. pr. gang Øvrige kursussteder opgøres konkret *Med Københavnsområdet menes: KDAS, Blaagaard, Zahles Seminarium, Frh. Seminarium, CVU i Titangade, Dansk Sløjdlærerskole, Inst. For Idræt (Nørre Alle). Den sociale Højskole i KBH. (Kronprinsesse Sofiesvej 35, Frb.) Håndarbejdets Fremme (Fredericiagade) o.lign. steder. Der ydes befordringsgodtgørelse efter gældende regler beskrevet af Hørsholm Kommune. Reglerne kan indhentes på skolernes kontor. (Findes på kommunens intranet: Personaleinformation => Personaleforhold => Takster => Befordring) Ved videreuddannelse som er et led i skolernes uddannelsesstrategi, f.eks. læsevejleder, naturvejleder, skolebibliotekar m.m., sættes der tid af i lærernes tjenesteplaner efter følgende retningslinier: Der gives 17 timer pr. ETCS-point i lærerens tjenesteplan som en akkord. Akkorden dækker kursustid, forberedelsestid og til til opgaveskrivning. Transporttid opgøres særskilt. Side 6

7 4 Pædagogisk Service Center (PSC) Tid til arbejdet i det Pædagogiske Service Center tildeles efter nedenstående model under kategorien andre opgaver : Den samlede åbningstid til PSC tildeles efter følgende model: Hver skole tillægges en grundpulje på 590 timer, Vallerødskolen dog 600 timer. Herudover tillægges skolerne en pulje på 50 timer pr. normalklasse og 30 timer pr. specialklasse. Herudover tillægges der til IT-tekniske opgaver, netværksopgaver og vejledningsopgaver indenfor IT en pulje på 100 timer pr. skole, Vallerødskolen dog 116 timer. Til den tekniske håndtering, vedligeholdelse og ad-hocvejledning i forbindelse med de udleverede bærbare lærer-pc er afsættes 6 timer pr. pc som en timeramme 1 til itvejlederne i PSC. Til samarbejdsopgaver og møder internt og eksternt i forbindelse med PSC s arbejde (materialeudvalg, it-tekmøder og PSC-fællesmøder undtaget), til administrationsopgaver, læsning af bøger og forberedelse/faglig ajourføring til både bilbioteks,- medie- og it-vejledning samt klargøring af materialer tillægges medarbejderne på PSC en akkord på 50% af den samlede tildelte åbningstid. Den afsatte åbningstid betragtes i øvrigt som nettotid, der disponeres over skoleåret, under hensyn til PSC's funktion og lærerteamets øvrige arbejdsopgaver (f.eks. deltagelse i emne/faguger med konkrete klasser). I uforudsigelige, enkeltstående situationer kan åbningstiden veksles til brug for andre opgaver. Det samlede arbejde i PSC organiseres, planlægges og evalueres i øvrigt inden for rammerne af de opstillede mål for arbejdet i skolernes Pædagogiske Service Centre. Inden for den samlede åbningstid varetager medarbejderne i PSC endvidere vejledningsopgaver i relation til de opstillede Slutmål i Hørsholm-Medieplanen på sitet 1 Tildeles som en ekstrapulje uden for normeringen fordelt efter elevtal pr. skole. Antal lærerpc er defineres som antal ansatte lærere. Side 7

8 Planlægningen af samlede tid og opgavefordeling drøftes med den ansvarlige leder, der har PSC som ansvarsområde og administreres af PSC teamet selv. Ud over åbningstiden tildeles der følgende konkrete akkorder på PSC: Materialeudvalg (bogmøder). 2 skolebibliotekarer pr. skole tildeles hver 40 timer. 4 gange om året planlægges PSC-fællesmøder, så hele personalegruppen fra PSC kan deltage. 2 timer pr. møde pr. deltager. Deltagelse i skolernes fagudvalgsstruktur. Timerne til dette aftales lokalt. Til 2-3 lærere afsættes 15 timer til hver(incl. transporttid), til deltagelse i 6 itvejledermøder/kurser med deltagelse af kommunens PSC- og IT-konsulenter. Til vedligeholdelse af og ad-hocvejledning i lokalernes interaktive tavler med projektorer, højtalere og øvrige udstyr afsættes 20 minutter pr. tavlesæt som en timeramme til it-vejlederne i PSC. Til nye opgaver i forbindelse med prøver og test gives 25 timer til IT arbejdet. Tid til teknisk tilsyn til evt. stand-alone PC ere på skolerne, samt eventuel tid i forbindelse med terminsprøver og afgangsprøver aftales lokalt. Der afsættes tid til vejledning af it-rygsæk-elever, deres forældre og lærere (10 timer pr. 200 elever) Der er på PSC følgende arbejdsbeskrivelser: Lærerteamet i Pædagogisk Service Center (PSC) Yder inspiration, pædagogisk rådgivning og vejledning om alle typer læringsmidler i PSC til elever, lærere, og pædagoger inden for de opstillede mål og resultatkrav for PSC. Bestiller og registrerer alle læringsmidler (incl. engangsmaterialer) på skolen, herunder registrerer og sikrer vedligeholdelse af AV-materialer - formidler udlån heraf samt udlån fra klassesætsamlingen og fra eksterne samlinger (Center for Undervisningsmidler i København, Hørsholm Bibliotek, Den kommunale Fællessamling, andre skoler, m.v.) - DES ordning. Sammensætter og formidler emnesæt, frilæsningssæt og klassehåndbiblioteker til de enkelte klasser og skolefritidsordningen. Informerer og vejleder om brugen af IT i forbindelse med udlån, materialevalg og søgning i databaser samt varetager IT-tekniske opgaver i relation til netværk og tilhørende hardware jf. bilag 1A til denne aftale Vejleder inden for den afsatte tid i biblioteks-, medie og IT i henhold til de kommunalt udarbejdede planer på disse områder. Side 8

9 Rådgiver elever og lærere i forbindelse med valg og brug af læringsmidler i forbindelse med faglige- og tværfaglige opgaver/undervisningsforløb og til valg af bøger som fritidslæsning. Holder sig løbende orienteret om de læringsmidler der findes på markedet, om materialesamlinger på Center for Undervisningsmidler i København, den kommunale Fællessamling, m.v., samt orienterer sig i anvendelsen af IT-udstyr og anvendelsen af div. databaser, webtjenester, programmer i kommunens IT-basispakke. Deltager i samarbejdet med kommunens øvrige skoler og Hørsholm Bibliotek om informationsudveksling og Bogkuffert. Samarbejder om/koordinerer materialevalg, herunder evt. kassation, med skolens fagudvalg. Giver inden for de aftalte tidsrammer lærere og elever ad hoc vejledning og støtte i den generelle brug af IT-grundpakkens programmer, søgning på internet, digital lyd og videoredigering. Koordinerer arbejdet i PSC, og giver i fornødent omfang intern faglig support. Holder sig ajour med skolens pædagogiske udvikling og stiller i den sammenhæng inden for de givne rammer pædagogisk litteratur til rådighed. Er aktiv i forhold til oplysning og formidling af div. kulturtilbud, herunder formidling af information og materiale fra Trommens børneteatervirksomhed. Opgavebeskrivelse for den IT tekniske funktion på skolerne Tilsynet med det pædagogiske IT-miljø og dertil knyttede arbejdsstationer og printere varetages i samarbejde med og under anvisning af ITA/Skoler. Opgaverne er følgende: Generel support af elever og kolleger - løsning af mindre tekniske problemer m.m. Kontakt til ITA/skoler vedrørende brugeroprettelse/nedlæggelse samt formidling af og hjælp vedr. UNI-login til lærere og elever. Kontakt til ITA/skoler vedr. tekniske problemer. Almindelig vedligeholdelse af arbejdsstationer og printere og andet perifert udstyr - herunder indkøb af forbrugsvarer og reservedele. Tilsyn med IT-lokaler. Bestilling af teknisk support fra tredjepart. Installationer af programmer uden for fællesimages. Renholdelse af IT-udstyret. Installation af images på arbejdsstationer. Deltagelse i informationsmøder med andre skoler og ITA/skoler. Deltagelse i kursusforløb afviklet af ITA/skoler i takt med ændringer i driftsopgaverne. Side 9

10 Medvirke ved opsætning af ny hardware. Medvirke ved planlægning og gennemførelse af termins- og årsprøver i det omfang det er aftalt på den enkelte skole. Genstarte servere og aktivt udstyr ved fejlsituationer. Nulstille brugeres adgangskodeord, samt midlertidigt deaktivere/aktivere brugerkonti efter behov. Side 10

11 5 Praktiklærere Lærernes deltagelse i praktik reguleres ud fra central vedtaget rammeaftale vedr. praktik. Merit-praktik følger samme vilkår. I stedet for indregning i læreres tjenestetid for vejledningstimer, praktikundervisning samt skriftlig bedømmelse aftales det at der sker udbetaling af honorar på 235 kr. pr. time ( niveau), dog dobbelt sats for praktikundervisning. Opgaver i forbindelse med praktikkontaktlærer afregnes med 35 timer, idet der er indeholdt opgaver, der måtte være i forbindelse med merit-praktik (akkord incl. transport). Timerne kan efter lærerens valg i stedet udbetales med aktuel timeløn. Opgaven omfatter: Deltagelse i praktikråd (eller lignende organer) Deltagelse i møder med seminariets lærerteam Ad hoc møder Deltagelse i velkomstdag på skolen Evaluering på skolen Kontakt til de studerende, herunder bl.a. formidling af den indledende kontakt til praktiklærere Samarbejde med ledelse, bl.a. om planlægning af praktikforløb, praktikundervisning m.m. Informator/samarbejdspart i forhold til skolens praktiklærere. Øvrig godkendt mødevirksomhed i forbindelse med praktikken afregnes konkret. Afregning/afvikling aftales lokalt mellem leder og praktikkontaktlærer/praktiklærer. Udbetalte praktikhonorarer medgår i pensionsgrundlaget for OK-ansatte. Side 11

12 6 Arbejdmiljørepræsentantarbejde Arbejdsmiljørepræsentanten ved hver skole tillægges årligt 50 timer. Tiden medgår til at holde sig orienteret i relevant materiale vedr. sikkerhedsarbejdet, BSRudsendelser, lovstof, samt til arbejde forbundet med udfærdigelse af / opfølgning på skolens APV mv. Herudover tillægges arbejdsmiljørepræsentanten tid til deltagelse i skolens LMU- møder på linje med øvrige LMU-medlemmer. Side 12

13 7 Tillidsrepræsentanter På hver af kommunens 4 folkeskoler vælger lærerne en tillidsrepræsentant i henhold til bestemmelserne i MED-aftale i Hørsholm Kommune Til tillidsrepræsentantarbejdet fastsættes en årlig akkord på 200 timer samt 2.5 timer pr. lærer og børnehaveklasseleder i normeret stilling. Beregningsgrundlaget fastlåses i forbindelse med normeringsopgørelse for kommende skoleår, senest 1.4. Tiden gives til arbejdet som lokal tillidsrepræsentant og opgaver i henhold til gældende bestemmelser i MED-aftale i Hørsholm Kommune, inkl. møder i skolens LMU. Tiden omfatter endvidere TR's deltagelse i evt. nedsat koordinerende mødeorgan på skolerne. Side 13

14 8 Deltagelse i CMU, FMU, m.v. Vilkår for lærernes fællestillidsrepræsentant aftales mellem Personaleafdelingen og Hørsholm Lærerforening. Fra skoleåret 2010/12 er der aftalt 650 timer brutto til arbejdet. Til de lærere, der herudover er udpeget/valgt til centrale kommunale samarbejdsorganer (CMU og DMU for børne- og kulturområdet) afsættes der 25 timer pr. lærer som akkord, der også dækker transport, formøder og forberedelse. Side 14

15 9 Prøver og censur Tiden til prøver og censur tillægges de konkrete lærere efter følgende skema. Grundskemaet indgår i beregningen på følgende måde: Timetildelingerne er maksimale timetildelinger. Tiden fra grundskemaet i prøveperioden modregnes i timepuljerne for den enkelte lærer. 9. klasse Skriftligt Censur, skriftligt pr. klasse/hold Mundtligt pr. klasse/hold Censur, mundtligt pr. klasse/hold Humanistiske fag: Dansk B læsning og retstavning: B 18 t 2 delprøver: 5 t 12 t + 0,75 t/elev læsning og retstavning skriftlig fremstilling: synopseprøven: skriftlig fremstilling 7½ t 15 t + 0,75 t/elev Engelsk U 9 t B 18 t 12 t + 0,75 t/elev Kristendomsk. - - U 18 t 12 t + 0,75 t/elev Historie - - U 18 t 12 t + 0,75 t/elev Samfundsfag - - U 18 t 12 t + 0,75 t/elev Tysk / Fransk U 9 t U 18 t 12 t + 0,75 t/elev Naturfag: Matematik B 12 t (begge delprøver) delprøver: Færdighedsregning problemregning Fysik/kemi - - B 18 t 12 t + 0,75 t/elev Biologi Elektronisk prøve, - - U selvrettende Geografi U Elektronisk prøve, - - selvrettende Tid til lærere med censorvirksomhed i udtræksfag gives som overtid + 50%. Side 15

16 10.klasse Grundtimetal Elevafhængig Dansk 17 t. 1,50 t 47 t Matematik 17 t. 1,50 t 47 t Engelsk 14 t t 29 t Tysk / Fransk 14 t. 0,75 t 29 t Fysik kemi 14 t t 29 t I alt ved 20 elever Censorarbejde - 18 timer pr. hold. Herudover tillægges der til: praktiske prøver i sløjd, håndarbejde og hjemkundskab: læreren 10 timer pr. prøveomgang - censor 7.4 timer sygeeksamen og privatister: - 3 timer pr. elev projektopgave og obligatorisk selvvalgt opgave - 1 time pr. elev den skriftlige udtalelse i idræt ved 9. klasses afslutning: 2 timer pr. lærer beskikket censor: For en uges arbejde afregnes med 70 timer alt incl. Den nærmere planlægningsmæssige og beregningstekniske procedure aftales på hver enkelt skole mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten. Side 16

17 10 Koordinerende arbejde i relation til "Trommen" Til arbejdet forbundet med udvælgelse og overordnet planlægning af skoleforestillinger i Trommen tillægges koordinerende lærer en akkord på 60 årlige timer. I tiden medgår endvidere deltagelse i teaterfestivals og nødvendig medvirken i forbindelse med den praktiske og organisatoriske afvikling af skoleforestillingerne. (Hertil gives i fornødent omfang frihed fra normalt skema.) Ved deltagelse i godkendt kursus/mødevirksomhed, der ikke er taget højde for i planlægningen, fastholdes det for dagen(e) planlagte skema. Tid herudover indgår i den afsatte akkordtid. Det forudsættes at "kontaktlærerordning" for Trommen varetages af det pædagogiske servicecenter. Der afholdes koordinerende møder 3-4 gange om året, hvor årets skoleforestillinger planlægges, evalueres og koordineres. De pædagogiske servicecentre varetager endvidere nødvendige oplysnings- og koordinationsopgaver internt på skolen i forhold til "Trommens" aktiviteter. Side 17

18 11 Naturskolevirksomhed Til lærer, der varetager undervisningsopgaver i tilknytning til kommunens "Naturskole" fastsættes en timepulje på 385 årlige U-timer. Tiden gives til undervisningsopgaver for klasser fra kommunens folkeskoler enten i Naturskolens lokaler, i hjemmeklassen eller i form af udendørs arrangementer Det forudsættes, at der inden for den afsatte tidsramme lejlighedsvis gives mulighed for i forbindelse med forældrearrangementer at tilbyde klasser deltagelse fra "Naturskolen" til naturudflugter, nattergaleture, eller lign. Naturoplevelser. Læreren tillægges en faktor som beskrevet i aftalen under Omregningsfaktorer for opgaver i tilknytning til undervisningen, pkt. c. Det forudsættes dermed at øvrige arbejdsopgaver i tilknytning til Naturskolevirksomheden, herunder transport, møde- og planlægnings- virksomhed med repræsentanter fra andre naturskoler i regionen, forvaltningen m.v. er afregnet fuldt ud. Side 18

19 12 Planlagt venskabsby/internationalt samarbejde For lærere, der som gæstelærere tager til venskabsbyerne eller iøvrigt deltager i internationalt samarbejde, gives der til dækning af rejsetid, ophold, m.m en akkord på 50 timer for en uge. Arbejdsopgaver iflg. mødeplanen aflyses i fraværsdagene. Ved besøg fra venskabsbyerne eller lignende besøg tildeles 5 timer til den lærer, der koordinerer/tilrettelægger besøget. Side 19

KOMMUNEAFTALE OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE INDGÅET MELLEM HVIDOVRE KOMMUNE OG HVIDOVRE LÆRERFORENING

KOMMUNEAFTALE OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE INDGÅET MELLEM HVIDOVRE KOMMUNE OG HVIDOVRE LÆRERFORENING KOMMUNEAFTALE OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE INDGÅET MELLEM HVIDOVRE KOMMUNE OG HVIDOVRE LÆRERFORENING FOR SKOLEÅRENE 2011/12 OG 2012/13 1 1. Indledning Denne kommuneaftale er indgået

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013)

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Nedenfor er der opstillet en række spørgsmål, der er blevet rejst i forhold til Arbejdstidsaftale 2008,

Læs mere

LOKALAFTALE mellem ALLERØD KOMMUNE og ALLERØD HØRSHOLM LÆRERFORENING

LOKALAFTALE mellem ALLERØD KOMMUNE og ALLERØD HØRSHOLM LÆRERFORENING LOKALAFTALE mellem ALLERØD KOMMUNE og ALLERØD HØRSHOLM LÆRERFORENING SKOLEÅRET 2012-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Lærere og børnehaveklasseledere... 3 Det enkelte team... 3 Skolens ledelse...

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008. 50.32 O.11 33/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008. 50.32 O.11 33/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008 KL Lærernes Centralorganisation 50.32 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32 Side 2 Indledende bemærkninger... 4 Kapitel 1. Afgrænsning... 5 1. Hvem er

Læs mere

Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Lærerkreds

Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Lærerkreds Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Lærerkreds er enige om at indgå en lokal aftale om anvendelse nærværende arbejdstidsaftale for alle lærere ansat i Mariagerfjord Kommune. Det pligtige undervisningstimetal

Læs mere

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende.

1. Generelt. Pensionsforhold Lokalt aftalte tillæg som gives som trin og/eller kronetillæg er pensionsgivende. FORHÅNDSAFTALE MELLEM AARHUS KOMMUNE, BØRN & UNGE OG ÅRHUS LÆRERFORENING VEDRØRENDE LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE 1. Generelt Dækningsområde Aftalen er gældende for alle lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Notat om kommunikation med forældre.

Notat om kommunikation med forældre. Notat om kommunikation med forældre. På mange skoler arbejdes der i disse år med formen for kommunikation mellem lærere og forældre. Det er vigtigt her at være opmærksom på arbejdsfordelingen. Kredsen

Læs mere

A08 aftale om arbejdstid mellem Silkeborg Lærerforening og Silkeborg Kommune

A08 aftale om arbejdstid mellem Silkeborg Lærerforening og Silkeborg Kommune Silkeborg Lærerforening A08 aftale om arbejdstid mellem Silkeborg Lærerforening og Silkeborg Kommune Indledning Målet med Arbejdstidsaftale 08 er at skabe gode rammer for folkeskolens udvikling og understøtte

Læs mere

Uddannelsesudvalget vedkender sig, at både den nye overenskomst på lærerområdet og folkeskolereformen i høj grad lægger op til decentral

Uddannelsesudvalget vedkender sig, at både den nye overenskomst på lærerområdet og folkeskolereformen i høj grad lægger op til decentral Internt cirkulære Børne- og Uddannelsesforvaltningen Dato 4. februar 2014 Cirkulære nr. 04022014 Emne: Administrationsgrundlag for Skolevæsenet Uddannelsesudvalgets værdi- og rammesætning Indledning: Uddannelsesudvalget

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15 Årets evaluering af skolens samlede undervisning har flg. indhold: 1. Karakterer side 1 - Evaluering 1. - 2. kl side 2 - Evaluering 3. - 6. kl. side 3 - Evaluering 7. - 9. kl. side 4 2. IT-hverdag 2014-15

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Lokalaftale mellem Solrød Kommune og Solrød Lærerforening for lærere og børnehaveklasseledere 2011-2012 og 2012-2013

Lokalaftale mellem Solrød Kommune og Solrød Lærerforening for lærere og børnehaveklasseledere 2011-2012 og 2012-2013 Lokalaftale mellem Solrød Kommune og Solrød Lærerforening for lærere og børnehaveklasseledere 2011-2012 og 2012-2013 Version: 06-04-2011 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse Aftale om arbejdstid... 3 Bilag

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.)

CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.) CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.) Følgende opgørelsesmetoder for beregning af censorvederlag gælder alle censorer i læreruddannelsen, såvel eksterne som interne. I foråret 2014 har LLN

Læs mere

Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler

Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler Lærere, børnehaveklasseledere og skolekonsulenter uden ledelsesbeføjelser Ballerup Kommune & Ballerup Lærerforening 2013/2014 1 Indledning Målet med aftalen

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer...2 2. Kompetencer...6 3. Specielle tilbud på skolen...8 4. Elever og økonomi...9

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Lokalaftale CVU København & Nordsjælland

Lokalaftale CVU København & Nordsjælland Lokalaftale CVU København & Nordsjælland Aftalens dækningsområde: Lokal aftalen omfatter medarbejdere ansat på LC- og AC-overenskomst i Videncentre, Enheder og Programmer ved CVU København & Nordsjælland,

Læs mere

Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner

Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner Selvevaluering - kapitel 3 Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017.

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017. Initiativer til videreudvikling af folkeskolens prøver Folkeskoleforligskredsen har i november 2014 aftalt nedenstående initiativer til videreudvikling af prøverne i folkeskolen. I. Oversigt over initiativer:

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole som uddannelsessted Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole er firesporet og rummer ud over almenklasser også kommunens specialklasserække

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 8 4. Elever og økonomi...

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag på baggrund af [Lov 409] om lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid Tønder Kommune 27.februar 2014 2 Administrationsgrundlag Lov 409 Indhold LOVGRUNDLAG... 3 ARBEJDSTID FOR

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Regelgrundlaget fremgår af 14 og bilag 5 i bekendtgørelse nr. 749 af 13. juli 2009 om folkeskolens afsluttende prøver (Prøvebekendtgørelsen)

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folkeskolens afgangsprøver () på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folketinget vedtog d. 30. marts 2006 en ny lov for folkeskolen (Lov nr. 313 af 19. april 2006) loven kan ses på Undervisningsministeriets

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Fursund Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Fursund Skole er en fusionsskole, dannet af Fur og Selde Skole. Skolen har fra aug. måned

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Uddannelse og kompetencer Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Pædagogisk uddannet med solid Pædagogisk

Læs mere

AFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN OG KØBENHAVNS LÆRERFORENING OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE

AFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN OG KØBENHAVNS LÆRERFORENING OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE AFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN OG KØBENHAVNS LÆRERFORENING OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE Indledning Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening har i forbindelse

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for dagundervisere Skoleåret 2013-2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for dagundervisere. I denne folder finder

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Lokalaftale. Aftale om arbejdstids- og lønforhold for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskolerne i Skive Kommune.

Lokalaftale. Aftale om arbejdstids- og lønforhold for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskolerne i Skive Kommune. Lokalaftale Aftale om arbejdstids- og lønforhold for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskolerne i Skive Kommune Skive Kommune Gældende fra den 1. august 2012 Indholdsfortegnelse GRUNDLAG FOR ARBEJDSTIDSAFTALEN

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag Ny skolereform 0. klasse 0. klasse 14 - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse Engelsk 2 7 - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters

Læs mere

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål Opgaveoversigten Opgaveoversigten - hvad skal med? Skal opgaver som fx legepatrulje, elevrådsarbejde og andre opgaver, hvor der indgår elever,

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016. Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland

Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016. Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016 Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Målgruppe...

Læs mere

Elevens faglige. standpunkt og. generelle udbytte af undervisningen. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj.

Elevens faglige. standpunkt og. generelle udbytte af undervisningen. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Undersøgelsesværktøj. r. Kapitel 2.a Undersøgelsesværktøj til opgørelse

Læs mere

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam.

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam. SFO - ledelsesteam: Det er ledelsens opgave at sikre en optimal fungerende SFO indenfor de rammer og konkrete vilkår, som bl.a. er beskrevet i folkeskoleloven, kommunens/b/u forvaltningens mål nævnt i

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.2018 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Krogårdskolen Adresse Skoleager 1, 2670 Greve Webadresse: www.krogaaardskolen.dk Telefon: 43 97 31 35 Kontaktoplysning generelt: krogaardskolen@greve.dk

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

læsning indskoling trivsel og undervisningsmiljø sund mad/skole

læsning indskoling trivsel og undervisningsmiljø sund mad/skole Al-Hilal skolen Evaluering Ifølge Friskolelovens krav til evaluering i de frie skoler skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014 Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 20 Tilsynet er gennemført i perioden marts september i.h.t. Bekendtgørelse om certificeret tilsyn på frie grundskoler. Skolens navn: Privatskole, Nr. Truevej

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.32A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32A Side 2 Indledende bemærkninger...

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen Skolebiblioteket Et kvalitetsløft i folkeskolen Kommunernes Skolebiblioteksforening 2011 Skolebiblioteket er en del af folkeskoleloven, og i Bekendtgørelse om skolebiblioteker i folkeskolen hedder det:

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Samarbejdsgrundlag. på baggrund af [Lov 409] og OK15 om lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid

Samarbejdsgrundlag. på baggrund af [Lov 409] og OK15 om lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid Samarbejdsgrundlag på baggrund af [Lov 409] og OK15 om lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid Skoleåret 2015-2016 Indhold SAMARBEJDSGRUNDLAGET... 3 LOV- OG OVERENSKOMSTGRUNDLAG... 3 ØVRIGE UNDERVISNINGSOMRÅDER

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for dagundervisere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for dagundervisere. I denne folder finder du alle de informationer,

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Lyshøjskolen, 2014 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! 1 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Status Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

Teamledelse. Dagtilbud Broen

Teamledelse. Dagtilbud Broen Teamledelse Dagtilbud Broen Teamledelse Indbyrdes sparring, faglig udvikling, strategisk udvikling af dagtilbudet og en hensigtsmæssig udnyttelse af områdets økonomiske ressourcer. Ledelsesteamet har de

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE MÅL: Alle elever skal trives og blive så dygtige, de kan! 2+5 x 2 DANSK VEJEN DERTIL: En ny skoledag der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere