Referat af fællesmødet fredag den 28. marts 2014 kl i mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af fællesmødet fredag den 28. marts 2014 kl. 13.00 i mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing."

Transkript

1 Mødedeltagerne: Orla Spenner, Peter Steen Jensen, Hans Lund, Lennart Jørgensen, Flemming Kehman, Egon Gaarde, Hans Bertelsen, Borgmester Bjarne Nielsen, Teknisk chef John Kjær Andersen, Direktør Peter Andreasen, AFBUD Udviklingsdirektør Anne-Lene Haveløkke. (referent) Direktionen Fredensvej Rudkøbing Tlf Fax april 2014 J. nr. 13/14252 Ref: alh Referat af fællesmødet fredag den 28. marts 2014 kl i mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing. Mødet var indkaldt med skrivelse af den 30. januar 2014 med følgende: DAGSORDEN. 1. Indledning og velkomst v/borgmester Bjarne Nielsen, Langeland Kommune 2. Er der etableret nye sommerhusgrundejerforeninger på Langeland? v/john Kjær 3. Takster og gebyrer - herunder orientering vedrørende status for vand, spildevand og affald i forhold til sommerhusejere v/peter Andreasen. 4. Ønsker vedr. kommende affaldsordninger. Affaldsstationer med mulighed for åbent nogle søndage om året? mulighed for etablering af den gamle flisordning igen? I 2014 er der tale om uændret serviceniveau. Der foregår pt. kun indledende politiske drøftelser vedrørende den kommende affaldsplan. På mødet giver parterne en status, men de indkomne ønsker forventes ikke at være behandlet på tidspunktet for mødets afholdelse. 5. Mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser. Redegørelse for status vedrørende den aktuelle situation på Langeland. Endvidere status for igangværende analyse bestilt på Aalborg Universitet. v/anne-lene Haveløkke 6. Nyt landskabsatlas for Langeland Kommune, v/anne-lene Haveløkke 7. Status for naturgenopretning i Piledybet v/john Kjær

2 8. Rekreative stier på Ristinge. Stiforbindelse mellem Piledybet og Østersøbadet og mellem Nørreballe Nor og Østersøvej. Anlægsbudgettet v/john Kjær 9. Opsætning af de kommunale badebroer på Langeland v/john Kjær 10. Hybenroser i klitterne. Må de gro i klitterne eller må man fjerne dem? v/john Kjær 11. Nyt om kommunens Blå Flag ordninger, og status for opsætning af shelters v/john Kjær 12. Problemer med gamle servitutter i de enkelte grundejerforeninger. Hvordan skal den enkelte grundejerforening forholde sig til disse gamle servitutter? v/john Kjær 13. Ønske om fartbegrænsning på Ristingevej, fra udkørsel af Humble og fremad mod Ristinge. Tidligere har kommunen givet udtryk for, efter kontakt til politiet at svaret var, at dette ønske ikke kunne opfyldes? v/john Kjær 14. Hvad erlægges i grundskyld af sommerhusejerne? v/anne-lene Haveløkke 15. Eventuelt. Ad punkt 1. Indledning og velkomst. Borgmester Bjarne Nielsen bød indledningsvis velkommen, og understregede, at kommunen er meget glad for det årlige fællesmøde, hvor det er rigtig godt at få snakket om en række emner af fælles interesse. I år har det dog været lidt svært at få kalenderen til at hænge sammen, hvorfor mødet i stedet afholdes i marts. Der var enighed mellem parterne om, at januar er et godt tidspunkt til afholdelsen af mødet, hvorfor fællesmødet i 2015 planlægges afholdt i januar igen. Ad punkt 2. Er der etableret nye sommerhusgrundejerforeninger på Langeland? v/john Kjær Der er ingen nye foreninger p.t., men kommunen er informeret om, at et par nye skulle være undervejs. Foreningen på Drejet i Spodsbjerg har henvendt sig fordi man gerne vil deltage i møderne. John Kjær giver foreningen de nødvendige kontaktoplysninger. Ad punkt 3. Takster og gebyrer - herunder orientering vedrørende status for vand, spildevand og affald i forhold til sommerhusejere v/peter Andreasen. Der var desværre afbud fra Peter Andreasen, Langeland Forsyning A/S. Der var derfor forslag om, at pågældende inviteres til et særskilt møde i foreningen. John Kjær Andersen kunne dog fortælle, at prisblad fra Langeland Forsyning A/S for affald, vand og spildevand kan findes på Ad punkt 4. Ønsker vedr. kommende affaldsordninger. Affaldsstationer med mulighed for åbent nogle søndage om året? mulighed for etablering af den gamle flisordning igen? 2/5

3 I 2014 er der tale om uændret serviceniveau. Der foregår pt. kun indledende politiske drøftelser vedrørende den kommende affaldsplan. På mødet giver parterne en status, men de indkomne ønsker forventes ikke at være behandlet på tidspunktet for mødets afholdelse. Under punktet var der en længere drøftelse af de forskellige ønsker. John Kjær Andersen fortalte om den igangværende proces med udarbejdelsen af en ny affaldsplan for Langeland Kommune. Der er møde med deltagelse af bestyrelsen i Langeland Forsyning A/S og fagudvalget i Langeland Kommune i april, hvor man drøfter de forskellige behov og konkrete indholdskrav til planen. Affaldsplanen skal være godkendt af Kommunalbestyrelsen senest i oktober Med planen fastlægges serviceniveauet. Langeland Kommune kunne oplyse, at ordningen med en flismaskine ikke bliver genindført af konkurrencehensyn. Ejerne henvises derfor til de private entreprenører, som tilbyder denne service. Ad punkt 5. Mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser. Redegørelse for status vedrørende den aktuelle situation på Langeland. Endvidere status for igangværende analyse bestilt på Aalborg Universitet. v/anne-lene Haveløkke Anne-Lene Haveløkke fortalte om de tiltag kommunen allerede tidligere har iværksat på området, nemlig: Indsamling af eksempler (minikatalog med beskrivelse af konsekvenser). Møder mellem Langeland Kommune og Erhvervs- og Telestyrelsen, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og AUC her, hvor de lokale udfordringer og eksempler drøftes. KL spørgeskema om de lokale oplevelser generelt. KL-møder om emnet. Udarbejdelsen af en masteplan for Langeland Kommune. Løbende dialog med de kommercielle teleselskaber. Kommunen har meddelt tilladelse til TDC til opsætning af en ny mast i Bagenkop. Uddybende analyse af bredbånd på Langeland, udført af Aalborg Universitet som dokumentationsmateriale. Kommunen fortsætter i øvrigt drøftelserne med Staten om støtte til etableringen af højhastighedsforbindelser i hele kommunen på baggrund af den uddybende dokumentation, der nu er tilvejebragt. Analysen om bredbånd på Langeland kan ses på kommunens hjemmeside IT%20og%20Digitali sering/langeland_rapport_v3.pdf 3/5

4 Borgmester Bjarne Nielsen fortalte uddybende om, hvorfor hurtigt bredbånd er vigtigt for både borgere, turister, gæster, virksomheder osv. Herefter var der under punktet en længere drøftelse af mulighederne inden for især turisterhvervet. Ad punkt 6. Nyt landskabsatlas for Langeland Kommune, v/anne-lene Haveløkke Anne-Lene Haveløkke fortalte om og viste det nye Landskabsatlas for Langeland Kommune. Atlasset kan ses på hjemmesiden og købes hos de 2 boghandlere på Langeland. Atlasset er udarbejdet i samarbejde med Naturstyrelsen og er et klart kvalitetsprodukt - når man bevæger sig rundt i natur og landskab. Publikationen kan endvidere anbefales til alle gæster i blandt andet sommerhuse. Atlas for Langeland Kommune kan ses på: Ad punkt 7. Status for naturgenopretning i Piledybet v/john Kjær John Kjær Andersen fortalte om status og om at der nu er gennemført forundersøgelse, herunder hvorvidt projektet giver utilsigtede gener. Der har endvidere været markvandringer, besigtigelser og øvrig dialog om projektet. Ad punkt 8. Rekreative stier på Ristinge. Stiforbindelse mellem Piledybet og Østersøbadet og mellem Nørreballe Nor og Østersøvej. På sidste møde blev det aftalt, at Langeland Kommune skulle forsøge at vurdere overordnet på de vigtigste elementer. John Kjær Andersen startede med at vise skitser over det drøftede samt kortmateriale for de pågældende områder. Det er klart at ønskerne ikke kan gennemføres uden at foretage ekspropriation af privat ejendom med større økonomiske udgifter til følge. Der kan også være andre forhindringer, som kommunen dog ikke har belyst i denne sammenhæng. Ad punkt 9. Opsætning af de kommunale badebroer på Langeland v/john Kjær John Kjær Andersen fortalte at kommunens deadline for opsætning af badebroer er den 15. maj. Der blev endvidere orienteret om nye tilladelser til opsætningen af private med offentlig adgang. Ad punkt 10. Hybenroser i klitterne. Må de gro i klitterne eller må man fjerne dem? v/john Kjær Man kan fjerne hybenroserne på egen ejendom. Selv om der er tale om en invasiv art, skal man dog være opmærksom på, at man ikke må fjerne disse på anden mands ejendom. Ad punkt 11. Nyt om kommunens Blå Flag ordninger, og status for opsætning af shelters v/john Kjær 4/5

5 Blå-flag-strande kører som hidtil godt, og kommunen har netop fået nye standere. Kommunen opretholder den hidtidige aktivitet. Der arbejdes p.t. på tilladelser til etablering af shelters langs kysten via Naturstyrelsen. Tanken er at styrke turismen eksempelvis turister som sejler havkajak. Ad punkt 12. Problemer med gamle servitutter i de enkelte grundejerforeninger. Hvordan skal den enkelte grundejerforening forholde sig til disse gamle servitutter? v/john Kjær Tinglyste servitutter skal altid overholdes. Sagerne kan rejses enkeltvis ved tilsendelse til forvaltningen. Selve sagsbehandlingen i kommunens forvaltning er gratis, men øvrige udgifter påhviler altid ejeren. Ad punkt 13. Ønske om fartbegrænsning på Ristingevej, fra udkørsel af Humble og fremad mod Ristinge. Tidligere har kommunen givet udtryk for, efter kontakt til politiet, at svaret var, at dette ønske ikke kunne opfyldes? v/john Kjær Under punktet var der en længere snak om behovet. Det blev aftalt, at John Kjær Andersen iværksætter de nødvendige trafiktællinger, som er et dokumentationskrav inden en eventuel snak med Politiet om ændringer for fremtiden. Ad punkt 14. Hvad erlægges i grundskyld af sommerhusejerne? v/anne-lene Haveløkke Langeland Kommune har ingen undersøgelser, hvor indtægter og udgifter i forbindelse med sommerhusejere eller andre turister/gæster dokumenteres. Da dette er en større øvelse, har kommunen heller ikke af ressourcehensyn p.t. planer om at igangsætte sådanne undersøgelser. Kommunens Regnskabsafdeling vurderer dog skønsmæssigt, at grundskylden for sommerhusejerne er i størrelsesordenen ca. kr. 10 mio. dog med førnævnte forbehold. Ad punkt 15. Eventuelt. Egon Gaarde havde sendt ekstra punkter til drøftelse under eventuelt. Borgmester Bjarne Nielsen orienterede om den forundersøgelse, som p.t. er besluttet omkring anlæg af svømmefaciliteter på Langeland. Herefter skal sagen til ny behandling i Kommunalbestyrelsen. Han fortalte endvidere om status vedrørende ideen om et vand- og wellnesshus i Bagenkop, hvor en privat forening er i gang med, at undersøge muligheder for anlæg og kommende drift, herunder afdækning af finansieringsmulighederne. Under punktet blev i øvrigt en række konkrete tiltag og forbedringer på turismeområdet drøftet. Spørgsmålet om udlændiges muligheder for at købe sommerhuse blev også bredt drøftet. Borgmester Bjarne Nielsen orienterede afslutningsvis om den større bevilling Langeland Kommune har fået fra Staten via den såkaldte Landsbypulje til forbedring og nedrivning af faldefærdige huse m.m. 5/5

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014

Referat fra Lysets generalforsamling, 29. oktober 2014 Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014 1. Valg af op til 2 dirigenter 2. Vedtagelse af dagsorden 3. Valg af referent 4. Godkendelse af referat 5. Formandens beretning 6. Kassereren aflægger

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Deltagere: Marianne Riise - Arne Beck Hansen - Frank Jeppesen - Bente Søgaard - Søren Jørgensen - Nicolai Nieman - Klaus Jørn Soldam

Deltagere: Marianne Riise - Arne Beck Hansen - Frank Jeppesen - Bente Søgaard - Søren Jørgensen - Nicolai Nieman - Klaus Jørn Soldam Referat fra Lokalrådsmøde nr. 4 Dato: 24. juni 2015, kl. 19.00 21.30 Sted: BSI s klubhus Deltagere: Marianne Riise - Arne Beck Hansen - Frank Jeppesen - Bente Søgaard - Søren Jørgensen - Nicolai Nieman

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet 9. september

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen,

Læs mere

Uvelse Lystrup Lokalråd

Uvelse Lystrup Lokalråd Uvelse Lystrup Lokalråd Nyhedsbrev nr. 8 Efterår 2014 www.uvelselystrup.dk Nyt nummer af Lokalrådets nyhedsbrev. Læs mere om fællesmøde vedr. spildevandsplanen, høje hastigheder, nyt fra Hanebjerg skyttecenter

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Mødedeltagere. Mødets deltagere. Referat Opgaveliste. Mødets deltagere og referent. Deltagere: Fraværende: Mødeleder: Top

Mødedeltagere. Mødets deltagere. Referat Opgaveliste. Mødets deltagere og referent. Deltagere: Fraværende: Mødeleder: Top Mødereferat d.: 10-12-2009 kl.: 16:30 til 22:00 : Grundejerkontaktudvalg Afholdt: Gillelejehuset, Birkevang 214, Gilleleje - Den gl. Byrådssal og efterfølgende Kantinen Mødedeltagere Mødets deltagere Referat

Læs mere

Nyhedsbrevet SGH 7. Årgang nr. 1 Januar 2015. SGH Årsberetning for 2014

Nyhedsbrevet SGH 7. Årgang nr. 1 Januar 2015. SGH Årsberetning for 2014 SGH Årsberetning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Frederikhaves Beboerrepræsentation

Frederikhaves Beboerrepræsentation Formål med mødet: Beslutning om punkterne på dagsordnen m.v. Dato: 28.04.2014 Varighed: 17:00 18:00 Tilstedeværende: Annette Bendtsen (AB), Vagn Baxter (VB), Ellen Nielsen (EN), Lars Bo Andersen () Fraværende:

Læs mere

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 LA21-Nyhedsbrevet et er i luften igen! Velkommen til det første nummer af det nye elektroniske LA21-Nyhedsbrev. Efter en længere pause samarbejder Miljøministeriet, Amtsrådsforeningen

Læs mere

Formandsmøde den 29. november 2012.

Formandsmøde den 29. november 2012. Formandsmøde den 29. november 2012. Formanden for sammenslutningen Kurt Wriedt åbnede mødet med at byde velkommen til de 28 fremmødte medlemmer, som repræsenterede 21 grundejerforeninger, samt fra Tårnby

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere