University College-akkreditering. Ingeniørhøjskolen i København opfølgningsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "University College-akkreditering. Ingeniørhøjskolen i København opfølgningsrapport"

Transkript

1 University College-akkreditering Ingeniørhøjskolen i København opfølgningsrapport

2

3 University College-akkreditering Ingeniørhøjskolen i København opfølgningsrapport 2007

4 University College-akkreditering. Ingeniørhøjskolen i København opfølgningsrapport Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på:

5 Indhold Indstilling efter opfølgning 7 Indstilling 9 1 Indledning Formål Organisering af akkrediteringen Vurderingsgrundlag Krav til dokumentation Vurdering Vægtning af kriterier Vurderingssystem Læsevejledning 15 2 Vision og strategier 17 3 Organisation og ledelse 19 4 Uddannelse 23 5 Kvalitetssikring og -udvikling 29 6 Undervisere og lærerkræfter 33 7 Forskningstilknytning 37 8 Fysiske og elektroniske ressourcer 39 9 Videncenter Samarbejde og partnerskaber Økonomi 49

6 6 University College akkreditering

7 Indstilling efter opfølgning Efter at have vurderet den supplerende dokumentation som Ingeniørhøjskolen København (IHK) har indsendt som led i opfølgningen på den tidligere akkreditering, indstiller Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) at Ingeniørhøjskolen København bliver godkendt til at få tildelt titlen University College. Indstillingen er baseret på en samlet vurdering i forhold til kriterierne for University College hvor Ingeniørhøjskolen København: opfylder 19 ud af de 20 centrale kriterier opfylder i alt 60 ud af 64 kriterier har 0 kriterier der er ikke opfyldt. Oversigten nedenfor indeholder de kriterier der er vurderet som delvist opfyldt eller ikke opfyldt, og som CVU et er forpligtet til at følge op på ifølge opfølgningsbekendtgørelsen. Centrale kriterier Kriterier der er delvist opfyldt: 5.4: Dokumentationen viser at IHK med områdestrategien for kvalitetsstyring og -udvikling har besluttet at dokumentation af resultater skal være baseret på regelmæssig dialog med de væsentligste interne og eksterne interessenter. Dokumentationen viser endvidere at studerende og medarbejdere inddrages i den nuværende kvalitetssikring, og at der arbejdes med at oprette studenterfora som fremover skal inddrages i kvalitetssikringsarbejdet. Ligeledes arbejdes der med at oprette dimittendfora og inddrage censorer på systematisk vis. En arbejdsgruppe er nedsat til at udvikle et fælles koncept for kontakten til dimittender, og IHK s regler for samarbejde og dialog med censorer er i færd med at blive udmøntet. Der er således dokumentation for at IHK er på vej mod en systematisk inddragelse af interne og eksterne interessenter uden at disse tiltag dog endnu er fuldt implementeret. Øvrige kriterier Kriterier der er delvist opfyldt: 2.5: Dokumentationen viser at IHK s samlede strategi årligt tages op til behandling på bestyrelsens møde i maj. Desuden fremgår det af dokumentationen at områdestrategierne revideres hvert andet år. Der foreligger dog stadig endnu ikke resultater af strategirevisionerne, da disse først finder sted i maj : Dokumentationen viser at IHK arbejder med at udvikle systematiske dimittendundersøgelser som skal indgå i kvalitetsudviklingen af uddannelserne, og at der allerede er gennemført dimittendundersøgelser. Der er nedsat en arbejdsgruppe på IHK der skal udvikle et fælles koncept for kontakten til dimittender. Der er således dokumentation for at IHK er på vej mod systematiske dimittendundersøgelser uden at disse tiltag dog endnu er fuldt implementeret. 5.7: Dokumentationen viser at IHK s områdestrategi for kvalitetsstyring og -udvikling skal vurderes årligt. På nuværende tidspunkt er slutevalueringssystemet i CampusNet blevet evalueret og revideret. Da kvalitetssikringsstrategien endnu ikke er fuldt implementeret, har IHK endnu ikke dokumenteret at der foreligger en systematisk og løbende vurdering af kvalitetssikringssystemet. Kvaliteten af vurderingsgrundlaget Det bemærkes at udgangspunktet for panelets vurdering IHK s opfølgningsredegørelse og den supplerende dokumentation helt overvejende lever op til kravene til dokumentationens karakter om at være skriftlig, gyldig, entydig og præcis. University College-akkreditering 7

8 Om dokumentationen er relevant og dækkende indgår i vurderingen af om kriterierne er opfyldt, og vil fremgå af de enkelte begrundelser. 8 University College akkreditering

9 Indstilling EVA indstiller at Ingeniørhøjskolen i København (IHK) godkendes med forbehold til at få tildelt titlen University College. Indstillingen er baseret på en samlet vurdering i forhold til kriterierne for University College hvor IHK: opfylder 16 ud af 20 af de centrale kriterier opfylder i alt 50 ud af 64 kriterier har ingen kriterier der er ikke opfyldt. Oversigten nedenfor indeholder de kriterier som er vurderet som delvist opfyldt, og som IHK skal følge op på for at blive godkendt. Centrale kriterier Kriterier der er delvist opfyldt: 4.6: Dokumentationen viser at den nye matrixorganisering i faggrupper sikrer samspil på tværs af både uddannelser og uddannelsesniveauer. Desuden dokumenteres konkrete eksempler på samspil mellem grunduddannelserne i form af fælles moduler og på pædagogiske tværgående aktiviteter som er med til at fremme samspillet. Endelig viser dokumentationen eksempler på samspil mellem grunduddannelse og efter- og videreuddannelse som dog er koncentreret om IT-området. Der savnes derfor større bredde i eksemplerne på samspil mellem grunduddannelser og efter- og videreuddannelse. 5.4: Dokumentationen viser at det med områdestrategien for kvalitetsstyring- og udvikling er besluttet at dokumentation af resultater skal være baseret på regelmæssig dialog med de væsentligste interne og eksterne interessenter. Det dokumenteres endvidere at studerende og medarbejdere inddrages i den nuværende kvalitetssikring, og at der arbejdes for at oprette studenterfora som fremover skal inddrages i kvalitetssikringsarbejdet. Ligeledes arbejdes der for at oprette dimittendfora og inddrage censorer på systematisk vis. Der er således dokumentation for at IHK er på vej mod en systematisk inddragelse af interne og eksterne interessenter. 9.6: Dokumentationen viser en række eksempler på hvordan udviklingsprojekter anvendes i grunduddannelserne. Desuden viser ansøgningerne om videncentermidler at IHK har gjort sig tanker om organisering af videncentrene og hvordan videncentrene vil blive etableret på tværs af fagområder og uddannelser og bl.a. vil arbejde mod udvikling af undervisningsmateriale til brug i ingeniøruddannelserne. Eftersom videncentrene endnu ikke er etableret, savnes der derimod dokumentation for hvordan organiseringen af videncenteraktiviteterne mere systematisk og løbende sikrer videnstrømmen i forhold til grunduddannelsernes medarbejdere og ikke mindst de studerende. 10.2: Dokumentationen viser at IHK indgår i samarbejde på regionalt, nationalt og internationalt niveau. Desuden viser dokumentation at IHK s direktion har tiltrådt et notat om strategiske overvejelser for regionalt og nationalt samarbejde og et notat for internationalt samarbejde. Der savnes dog dokumentation for hvordan de strategiske prioriteringer er koblet til den overordnede strategi og til områdestrategierne for videncenter eller andre strategiske overvejelser. Øvrige kriterier Kriterier der er delvist opfyldt: 2.5: Dokumentationen viser at den samlede strategi årligt tages op til behandling på bestyrelsens møde i maj. Desuden fremgår det af områdestrategierne at de revideres hvert andet år. Der foreligger dog endnu ikke resultater af strategirevisionerne. 5.3: Dokumentationen viser at der arbejdes med at opfylde de mål som er formuleret i strategi Som led i områdestrategien for kvalitetsstyring- og udvikling planlægger IHK at anvende en anerkendt model til selvevaluering som KVIK eller Business Exellence. Der er såle- University College-akkreditering 9

10 des dokumentation for at IHK er på vej mod systematisk at dokumentere at de lever op til kvalitetsmålene for de enkelte aktiviteter. 4.11: Dokumentationen viser at der er opstillet nye fælles rammer for praktikken, og at der i opfølgningsplanerne til professionsbachelorakkrediteringerne arbejdes med at udvikle samspillet mellem teori og praksis. Desuden dokumenteres eksempler på hvordan kurser tager udgangspunkt i erfaringer for praktikken. Endelig viser oversigten over mål og handlingsplaner i forbindelse med strategien, at der arbejdes med at udvikle ingeniørpraktikken og dens læringsmæssige indflydelse på uddannelser. Der er således dokumentation for at IHK er på vej til at videreudvikle læringspotentiale og samspillet mellem teori og praktik. 4.13: Dokumentation viser flere initiativer rettet mod at styrke vejledningsindsatsen og eksempler på tiltag i undervisningsformer som sigter mod fastholdelse af studerende. Der savnes dog dokumentation for systematik i registreringen af frafald og i undersøgelserne af årsagerne til frafald som kan indgå i kvalitetssikringen af uddannelserne. 4.14: Dokumentationen viser at IHK arbejder med at udvikle systematiske dimittendundersøgelser som skal indgå i kvalitetsudviklingen af uddannelserne, og at der allerede er gennemført nogle dimittendundersøgelser. Der er således dokumentation for at IHK er på vej mod systematiske dimittendundersøgelser. 5.5: Dokumentationen viser at det med områdestrategi for kvalitetsstyring- og udvikling er besluttet at viden og data skal indgå på systematisk vis i kvalitetssikringen. Den nuværende kvalitetssikring viser flere eksempler på hvordan viden og data er blevet inddraget i kvalitetsudvikling i form af opfølgning på akkrediteringer, censortilbagemeldinger og studerende. Der er således dokumentation for at IHK arbejder mod en brug af viden og data til at forbedre og udvikle kvalitet via systematisk opfølgningsarbejde. 5.7: Det fremgår af områdestrategien for kvalitetsstyring og udvikling skal vurderes årligt. Da kvalitetssikringsstrategien endnu ikke er udmøntet er det dog for tidligt i processen til at der foreligger en systematisk og løbende vurdering af kvalitetssikringssystemet. 7.4: Dokumentationen viser at der afholdes pædagogisk dage og interne kursusforløb med henblik på at fremme brugen af forskningsmetode og videnskabsteori. Desuden viser dokumentation at der på nogle af grunduddannelserne er indført forskningsmetode og videnskabsteori, mens der er planer herfor på de resterende uddannelser. Der savnes således dokumentation for inddragelse af forskningsmetode og videnskabsteori for samtlige grunduddannelser. 9.2: Dokumentationen viser at IHK dokumenterer deres kompetencer og resultater via formidling af udviklingsprojekter, indlæg på konferencer og lignende. Der savnes derimod en samlet formidling af viden og kompetencer for de respektive vidensområder så de er umiddelbart tilgængelige for offentligheden i form af eksempelvis hjemmeside eller informationsmateriale. 9.5: Dokumentationen viser at medarbejdere til en vis grad inddrages i udviklingsprojekter. Desuden viser dokumentationen få eksempler på hvordan de studerendes projekter trækker på viden fra udviklingsprojekterne og dermed hvordan de studerende inddrages direkte i videnceteraktiviteterne. Der savnes dog en uddybning af hvordan organiseringen af videncenteraktiviteterne vil sikre at de studerende og medarbejder i stigende grad vil blive involveret i videncenter- og udviklingsaktiviteter. Bemærkning til formen af dokumentationsmaterialet: Det bemærkes at udgangspunktet for panelets vurdering af IHK s selvevalueringsmateriale lever op til kravene til dokumentationens karakter; at den skal være skriftlig, gyldig, entydig og præcis. Hvorvidt dokumentationen er relevant og dækkende indgår i vurderingen af hvorvidt kriterierne er opfyldt og fremgår af begrundelserne. 10 University College akkreditering

11 1 Indledning Denne rapport er Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) bidrag til Undervisningsministeriets beslutningsgrundlag for tildelingen af titlen University College til IHK. IHK ansøgte første gang om titlen University College i maj EVA indstillede efterfølgende til Undervisningsministeriet at IHK ikke blev godkendt til titlen University College. Denne indstilling blev fulgt af Undervisningsministeriet i december IHK ansøgte igen i maj 2006, og efter at have gennemført en ny akkreditering af IHK indstillede EVA til Undervisningsministeriet at IHK blev godkendt med forbehold til titlen University College. Denne indstilling blev fulgt af Undervisningsministeriet i oktober Rapporten indeholder en vurdering af om IHK opfylder kriterierne for University College efter at have indsendt supplerende dokumentation til EVA i januar 2007, og beror dermed på om IHK kan overgå fra at være godkendt med forbehold til at være godkendt til titlen University College. I teksten er den nyindsendte dokumentation og EVA s vurdering af opfølgningsmaterialet i begrundelserne markeret med sort skrift. Tidligere dokumentation og vurdering er markeret med grå skrift. 1.1 Formål Som en del af sin handlingsplan for 2005 gennemfører EVA akkrediteringer af Centre for Videregående Uddannelse (CVU er) med henblik på at Undervisningsministeriet kan tildele institutionerne University College-betegnelsen. Formålet med University College-akkrediteringerne er at vurdere om det enkelte ansøgende CVU lever op til kriterierne for University College inden for de ti kvalitetsfelter som er defineret af Undervisningsministeriet. De ti kvalitetsfelter er: 1. Vision og strategier 2. Organisation og ledelse 3. Uddannelser 4. Kvalitetssikring 5. Undervisere/lærerkræfter 6. Forskningstilknytning 7. Information og faciliteter 8. Videncenter 9. Samarbejde og partnerskaber 10. Økonomi. 1.2 Organisering af akkrediteringen I forbindelse med akkrediteringerne har EVA nedsat et akkrediteringspanel der har ansvaret for det faglige indhold af akkrediteringerne. Akkrediteringspanelets medlemmer er: Formand Christian Nissen, cand.scient.pol., rådgiver Bjarne Lundager Jensen, direktør for Vindmølleindustrien EVA har nedsat en projektgruppe der har det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringen. Projektgruppens medlemmer er evalueringskonsulent Camilla Bjerre Damgård (projektleder), og evalueringskonsulent Eva Broegaard. University College-akkreditering 11

12 1.3 Vurderingsgrundlag University College-akkrediteringerne bygger på metodiske elementer som er internationalt anerkendte, og som bruges i akkrediterings- og evalueringsprocedurer af de europæiske evalueringsinstitutter der er medlem af ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education). De metodiske elementer har til formål at tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale som akkrediteringspanelet skal træffe sin afgørelse ud fra. Elementerne er: Selvevaluering og bilag Institutionsbesøg. Selvevaluering De CVU er der har ansøgt om titlen University College, har gennemført en selvevaluering. Hvert CVU har nedsat en selvevalueringsgruppe med ansvar for at udarbejde en selvevalueringsrapport. Rapporterne er udarbejdet på baggrund af en vejledning fra EVA. Gennem selvevalueringsrapporten og de tilhørende bilag har CVU et skullet dokumentere at institutionen opfylder kriterierne i de ti kvalitetsfelter. Undervejs i selvevalueringsprocessen har der været mulighed for at få vejledning fra EVA s projektgruppe om krav til dokumentation mv. Det har været institutionernes eget ansvar at tilvejebringe den fornødne dokumentation som danner grundlag for vurderingen, inden deadline for aflevering af selvevalueringsrapporten 2. maj Institutionsbesøg Efter at have modtaget og behandlet selvevalueringsrapporterne og bilag har akkrediteringspanelet og EVA s projektgruppe besøgt hvert af de ansøgende CVU er. Der er gennemført ét heldagsbesøg på hvert CVU. Formålet med besøget var at afklare gyldigheden af den indsendte dokumentation og give institutionerne mulighed for at komme med supplerende dokumentation. Supplerende dokumentation EVA inden besøget efterspurgt manglende dokumentation som ikke umiddelbart fremgik af institutionens selvevalueringsrapport og bilag, eller hvor der var tvivl om bilagenes status. Institutionerne har på baggrund af en mangelliste udarbejdet af EVA haft mulighed for at frembringe supplerende dokumentation under besøget og to arbejdsdage efter besøget. EVA s mulighed for at udarbejde mangellister inden besøget har været afhængig af den form, systematik og tilgængelighed som selvevalueringsrapporter og bilag blev afleveret i 2. maj Mangellisten kan derfor ikke ses som en fuldstændig liste. 1.4 Krav til dokumentation I vejledningen til selvevaluering og på informationsmødet for ansøgende CVU er 31. januar 2005 blev kravene til dokumentation præciseret. EVA stillede følgende krav til dokumentationen: Skriftlig: Dokumentationsmaterialet skal være skriftligt. Det blev præciseret på informationsmødet at elektronisk materiale skulle ligge i en printet version, fx print af hjemmeside. Gyldig: Dokumentationsmaterialet skal være eksisterende materiale og vedtagne planer som indgår i institutionens daglige virksomhed, i modsætning til materiale produceret til lejligheden. Præcis: Der skal henvises præcist til de steder i dokumentationsmaterialet der er centrale for besvarelsen, ved at angive dokumentnavn, sidetal og eventuelt afsnit. Krydshenvisninger i materialet accepteres. Entydig: Hvis opfyldelsen af et kriterium kan belyses ved blot at vedlægge et dokument, er det ikke nødvendigt at vedlægge samtlige dokumenter som foreslås i vejledningen til selvevaluering. Relevant og dækkende: Disse to kriterier dækker over den egentlige vurdering af om dokumentationsmaterialet i tilstrækkelig grad dokumenterer at kriteriet er opfyldt. 12 University College akkreditering

13 1.5 Vurdering Rapporten indeholder akkrediteringspanelets vurdering af om institutionerne opfylder kriterierne for at blive tildelt titlen University College. Akkrediteringspanelets indstilling til Undervisningsministeriet opererer med tre kategorier: godkendt godkendt med forbehold ikke godkendt. Godkendt EVA indstiller til Undervisningsministeriet at CVU et kan få tildelt titlen University College. Dette er forudsat at CVU et efterfølgende følger op de få kriterier der er ikke opfyldt eller delvist opfyldt. Godkendt med forbehold EVA indstiller til Undervisningsministeriet at CVU et inden for en nærmere fastsat tidshorisont skal følge op på de kriterier som er ikke opfyldt eller delvist opfyldt. Efter EVA s og UVM s godkendelse af opfølgningen kan CVU et anvende titlen University College. Ikke godkendt EVA indstiller til Undervisningsministeriet at CVU et inden for en nærmere fastsat tidshorisont skal følge op på de kriterier som er ikke opfyldt eller delvist opfyldt, og at det derefter vil få aflagt et supplerende institutionsbesøg. Efter EVA s og UVM s godkendelse af opfølgningen kan CVU et anvende titlen University College. 1.6 Vægtning af kriterier Akkrediteringspanelets indstilling baserer sig på en samlet vurdering i forhold til University College-kriterierne. Det medfører at det ikke er alle kriterier som vejer lige tungt. Som det fremgår af vejledningen til selvevalueringen, er der en række centrale kriterier der vejer tungt i University College-vurderingen. Kriterierne er: fornyelse af eksisterende uddannelser og udvikling af nye uddannelser tilknytning til relevante forskningsmiljøer udvikling af institutionen til et regionalt udviklings- og videncenter. Derudover har akkrediteringspanelet lagt vægt på de kriterier som fokuserer på at fremme den samlede organisatoriske kapacitet. Akkrediteringspanelet har derfor i sin vurdering lagt vægt på at CVU et dokumenterer at indsatsen ikke udelukkende foregår på nogle af partnerinstitutionerne, men at der skabes synergi og resultater gennem samarbejde horisontalt og vertikalt. Endelig er der lagt vægt på de kriterier som tilfører titlen en international troværdighed i forhold til at leve op til de krav der fra europæisk side stilles til videregående institutioners kvalitetssikring. De centrale kriterier er således følgende: Centrale kriterier 2.1 Har I formuleret en vision og en strategi der beskriver organisationens identitet 2.2 Har I udmøntet jeres vision og strategi i konkrete strategier og politikker 3.1 Har I sammenhæng i ledelsesindsatsen på tværs af organisationen horisontalt og vertikalt 3.2 Har I en ledelsesstruktur der understøtter vision og strategi 3.9 Skaber I sammenhæng, samspil, samdrift og synergi i og mellem de administrative enheders opgaveløsning, og har I en professionel administration Fortsættes næste side University College-akkreditering 13

14 fortsat fra forrige side 4.4 Medvirker I til den generelle uddannelsesdækning i regionen 4.6 Fremmer I samspil og udveksling af viden imellem grund-, efter- og videreuddannelserne 4.8 Udvikler I eksisterende og nye uddannelser 5.1 Har I formuleret en strategi for kvalitetssikring og udvikling 5.4 Understøtter I alle jeres aktiviteters kvalitet med et kvalitetssikringssystem der løbende og systematisk inddrager interne og eksterne interessenter til at udvikle aktiviteternes kvalitet 6.5 Har I formuleret en kendt politik for systematisk udvikling af undervisernes faglige og pædagogiske kompetencer, herunder for opnåelse af en lektorbedømmelse 6.6 Bruger I aktivt jeres forskningstilknytningsaftaler til at opkvalificere og inddrage jeres undervisere i forsknings- og udviklingsarbejde 7.1 Har I formuleret en strategi for forskningstilknytning af alle institutionens uddannelses-, udviklings- og videncenteraktiviteter 7.2 Anvender I forskningstilknytning til at øge institutionens volumen, faglige bredde og/eller faglige tyngde 9.1 Har I formuleret en strategi for jeres videncenterfunktion, herunder for jeres spydspidskompetence(r) eller udvikling heraf på regionalt eller nationalt niveau 9.3 Fremmer I videndeling og -spredning (videnomsætning af erfaringer og resultater) i forhold til professioner, erhverv og andre uddannelses- og forskningsinstitutioner 9.6 Trækker I på og giver viden tilbage til uddannelserne og medarbejderne 9.7 Fremmer I kompetenceudvikling og udfører udviklingsarbejde i samspil med de lokale og regionale offentlige og private virksomheder 10.2 Har I identificeret strategiske samarbejdspartnere på regionalt, nationalt og internationalt niveau 10.5 Har I etableret samarbejdsaftaler med relevante udenlandske uddannelsesinstitutioner med henblik på udveksling af studerende og undervisere Akkrediteringspanelet har valgt ikke at vurdere kvalitetsfelt 10 (kapitel 11) om økonomi. Det er panelets opfattelse at kriterierne overlapper det tilsyn som Undervisningsministeriet selv foretager af CVU ernes økonomi, og at det vil være uhensigtsmæssigt at underlægge CVU erne to vurderingsprocesser samtidigt. Derudover har akkrediteringspanelet ikke vurderet kriterium 4.3 om udbud af professionsbacheloruddannelser der opfylder kriterierne for akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Årsagen er at det er Undervisningsministeriet der skal godkende opfølgningsplaner for de uddannelser der er blevet godkendt med forbehold, og dermed afgøre om institutionerne opfylder kriterium 4.3. Endelig har akkrediteringspanelet valgt ikke at medtage kriterium 4.10 om udvælgelse og udvikling af undervisningsmateriale på baggrund af fælles kriterier for kvalitet og validitet da panelet finder det uhensigtsmæssigt at pålægge CVU erne denne praksis. 1.7 Vurderingssystem Akkrediteringspanelet og projektgruppen har systematisk gennemgået hvert kriterium i alle kvalitetsfelter på tværs af de ti ansøgende institutioner og vurderet om de ti institutioner opfyldte det pågældende kriterium. Den samlede vurdering er baseret på en vægtning af kriterierne og følgende vurderingssystem: Vurderingssystem Opfyldelse af de enkelte Opfyldt kriterier Delvist opfyldt Ikke opfyldt Kategorisering af kriterier Centrale kriterier Kriterier Fortsættes næste side 14 University College akkreditering

15 fortsat fra forrige side Godkendelseskategorier Godkendt Godkendt med forbehold Ikke godkendt Gærdehøjde for godkendelse Opfylder 17 ud af de 20 centrale kriterier (se uddybning nedenfor) Opfylder 80 procent af alle kriterier (51 ud af 64) Kun 3 kriterier må være ikke opfyldt Regler for godkendelse er baseret på følgende tre logikker: 1. At man som University College lever op til et sæt centrale kriterier. Signalværdien i dette er at panelet vurderer at opfyldelsen af netop disse kriterier vejer tungest i vurderingen. En procentgrænse angiver gærdehøjden. 2. At man som University College lever op til størstedelen af alle kriterier. Det er ikke tilstrækkeligt at fokusere indsatsen på de centrale kriterier, der skal også anlægges et helhedsperspektiv i vurderingen. Procentgrænsen angiver gærdehøjden. 3. At der en nedre grænse for hvor mange kriterier der slet ikke er taget initiativer for at imødekomme. En procentgrænse for ikke opfyldte kriterier signalerer at der skelnes mellem igangsatte processer (delvist opfyldt) og om der ikke er igangsat en proces (ikke opfyldt). Gærdehøjden for at blive godkendt, godkendt med forbehold og ikke godkendt til University College-titlen er således: Godkendt: Opfylde 17 ud af 20 (85 %) af alle centrale kriterier Opfylde 51 ud af 64 (80 %) af alle kriterier Kun 3 ud af 64 (maks. 5 %) må være ikke opfyldt af alle kriterier. Godkendt med forbehold: Opfylde 12 ud af 20 (60 %) af alle centrale kriterier Opfylde 32 ud af 64 (50 %) af alle kriterier 12 ud af 64 (maks. 20 %) ikke opfyldt af alle kriterier. Ikke godkendt: Opfylder ikke ovenstående gærdehøjder. 1.8 Læsevejledning For at understøtte den samlede vurdering indeholder indstillingen en systematisk vurdering af de enkelte kriterier der ligger til grund for akkrediteringen. Gennemgangen af det enkelte kriterium indeholder en vurdering af om kriteriet er opfyldt, delvist opfyldt eller ikke opfyldt. Vurderingen fra første ansøgning fremgår af parentesen efter den nuværende vurdering for på den måde at vise IHK s udvikling siden den første ansøgningsrunde. Af begrundelsen fremgår det hvorfor kriteriet er opfyldt, delvist opfyldt eller ikke opfyldt. Desuden angives den skriftlige dokumentation der ligger til grund for vurderingen. Som hovedregel henvises kun til det eller de dokumentationskilder for hvert kriterium som er vurderet mest relevant for opfyldelse af kriteriet, også selvom institutionen i selvevalueringen henviser til flere kilder for opfyldelse af samme kriterium. I de tilfælde kriteriet ikke er opfyldt, fremgår det af begrundelsen hvorfor dokumentationen ikke er tilstrækkelig. Det fremgår ligeledes hvad der er ny dokumentation fra denne runde og hvornår der henvises til dokumentation fra den tidligere ansøgning. University College-akkreditering 15

16 16 University College akkreditering

17 2 Vision og strategier Spørgsmål 2.1 Har I formuleret en vision og en strategi 1 der beskriver organisationens identitet? Kriteriet er opfyldt (kriteriet var tidligere delvist opfyldt). Bilag 2.1 Strategi 2006 Bilag 2.14 Indkaldelse til ekstraordinært møde i Samarbejdsudvalget Bilag 2.15 Brev fra bestyrelsesformand angående strategipakken. Begrundelse: Dokumentationen viser en tydelig formuleret og vedtaget strategi som beskriver IHK s vision og strategi, og hvordan IHK udfylder formålet for et CVU. Strategien er vedtaget i bestyrelsen og behandlet i samarbejdsudvalget. Spørgsmål 2.2 Har I udmøntet jeres vision og strategi i konkrete strategier og politikker? Kriteriet er opfyldt (kriteriet var tidligere delvist opfyldt). Bilag 2.1 Strategi 2006 Bilag 2.2 Personalepolitik (revideret) Bilag 2.3 Referat fra møde i Samarbejdsudvalget (nr. 2, 2006) Bilag 2.12 Beslutningsreferat fra direktionsmøde nr. 25/2006 Bilag 4f IHK mål og handlingsplaner Bilag 2.18 Informations- og kommunikationsstrategi (tidligere M1, 2.4) Bilag 2.19 Personalepolitik (tidligere M1, 3.10) Bilag 2.20 Sikkerhedspolitik (tidligere M1, 3.11) Bilag 2.21 Miljøpolitik (tidligere M1, 3.12) Bilag 2.22 Lønpolitik (tidligere M1, 3.14) Bilag 2.23 MUS-politik (tidligere M1, 3.13) Bilag Strategi for internationalisering (oplæg) (tidligere M1, 10.1). Begrundelse: Dokumentationen viser at visionen er udmøntet i dels en vækststrategi, dels en række områdestrategier som alle er integreret i den overordnede strategi for Disse strategier vil i løbet af 2006 blive udmøntet i handleplaner. Derudover viser dokumentationen eksempler på en række personaleadministrative politikker som er blevet revideret siden ansøgningen i Spørgsmål 2.3 Har I implementeret og kommunikeret jeres/institutionens vision, strategier og politikker i organisationen? 1 I akkrediteringen forstås begrebet strategi enten som et egentlig strategidokument eller som et dokument der indeholder strategiske overvejelser og er besluttet og kendt i organisationen. University College-akkreditering 17

18 Kriteriet er opfyldt (kriteriet var tidligere opfyldt). Bilag 2.4 Invitation til medarbejdermøde d. 1. marts 2006 Bilag 2.5 Beskrivelse af medarbejdermøde (fra Den Interne ) Bilag 2.12 Beslutningsreferat fra direktionsmøde nr. 25/2006 Bilag 2.13 Orientering om Action Camp 2006 Bilag 2.14 Indkaldelse til ekstraordinært møde i Samarbejdsudvalget Bilag 2.15 Brev fra bestyrelsesformand angående strategipakken Bilag 2.16 Invitation til medarbejdermøde d. 3. maj 2006 Bilag 7.17 Referat fra fælles studienævnsmøde Bilag 6c Udkast til program for Action Camp Begrundelse: Dokumentationen viser at strategi og politikker er kommunikeret i organisationen via medarbejdermøde, internt nyhedsbrev og møde i samarbejdsudvalget. Desuden dokumenteres det at strategien vil blive behandlet på en særskilt Action Camp for alle medarbejder med henblik på at udarbejde handleplaner. Det dokumenteres dermed at IHK s vision, strategier og politikker er kommunikeret bredt i organisationen. Spørgsmål 2.4 Har I sikret at ansvaret for udmøntning af strategier og politikker er klart defineret og placeret? Kriteriet er opfyldt (kriteriet var tidligere delvist opfyldt). Bilag 2.1 Strategi 2006 Bilag 3.1 IHK Organisationsplan 2006 Bilag 2.26 Organisationsdiagrammer (tidligere M1, 3.1) Bilag 2.27 Styrelsesregler (tidligere M2, 3). Begrundelse: Dokumentationen viser at den overordnede ansvars- og opgavefordeling mellem de respektive ledelsesstillinger, andre stillinger og formelle organer er fastlagt i styrelsesreglerne. Direktion har det overordnede ansvar for at de strategiske mål opfyldes. Desuden angives det under hver områdestrategi hvem der er ansvarlig for udmøntning og revision af strategien. Ansvaret for udmøntning af strategier og politikker er dermed klart defineret og placeret. Spørgsmål 2.5 Evaluerer I systematisk og løbende hvorvidt vision og strategier er relevante og hensigtsmæssige? Kriteriet er delvist opfyldt Dokumentation: Bilag 2.1 Strategi 2006 Bilag 3.3 Forretningsorden for bestyrelsen (2006). Begrundelse: Dokumentationen viser at den samlede strategi årligt tages op til behandling på bestyrelsens møde i maj. Desuden fremgår det af områdestrategierne at de revideres hvert andet år. Der foreligger dog endnu ikke resultater af strategirevisionerne. Begrundelse: Dokumentationen viser at IHK s samlede strategi årligt tages op til behandling på bestyrelsens møde i maj. Desuden fremgår det af dokumentationen at områdestrategierne revideres hvert andet år. Der foreligger dog stadig endnu ikke resultater af strategirevisionerne, da disse først finder sted i maj University College akkreditering

19 3 Organisation og ledelse Spørgsmål 3.1 Har I sammenhæng i ledelsesindsatsen på tværs af organisationen horisontalt og vertikalt 2? Kriteriet er opfyldt (kriteriet var tidligere delvist opfyldt). Bilag 3.1 IHK Organisationsplan 2006 Bilag 3.2 Beslutningsreferat fra direktionsmøde nr. 28 / 2006 Bilag 2.26 Organisationsdiagrammer (tidligere M1, 3.1) Bilag 3.9 Midlertidige vedtægter for IHK (tidligere M2, 2). Begrundelse: Dokumentationen viser at IHK er organiseret efter et matrixprincip med studiecentrer og faggrupper. Direktionen udgøres af rektor, studiechef, fagchef og administrator hvis rolle er gennem ledelse at skabe udvikling så de strategiske mål opfyldes. Studiechef, fagchef, studieledere og fagledere samarbejder om realiseringen af institutionens strategi og opfyldelse af områdestrategier. Dette sker bl.a. i det centrale studienævn. Dokumentationen viser således at der er skabt sammenhæng i ledelsesindsatsen på tværs af organisationen horisontalt og vertikalt. Spørgsmål 3.2 Har I en ledelsesstruktur der understøtter vision og strategi? Kriteriet er opfyldt (kriteriet var tidligere delvist opfyldt). Bilag 2.1 Strategi 2006 Bilag 3.1 IHK Organisationsplan 2006 Bilag 2.26 Organisationsdiagrammer (tidligere M1, 3.1) Bilag 2.27 Styrelsesregler (tidligere M2, 3). Begrundelse: Dokumentationen viser at den overordnede ansvars- og opgavefordeling mellem de respektive ledelsesstillinger, andre stillinger og formelle organer er fastlagt i styrelsesreglerne. Direktion har det overordnede ansvar for at de strategiske mål opfyldes. Desuden angives det under hver områdestrategi hvem der er ansvarlig for udmøntning og revision af strategier. Ansvaret for udmøntning af strategier og politikker er dermed klart defineret og placeret. Spørgsmål 3.3 Har I formuleret klare rammer for bestyrelsens(/-ernes) og bestyrelsesformandens(/-mændenes) virke? 2 I henhold til CVU-lovgivning vil et ubetinget godkendt CVU med partnere kunne have én CVU-bestyrelse og CVUbestyrelsesformand, og en eller flere studiebestyrelser og studiebestyrelsesformænd, og én CVU-rektor og en eller flere rektorer for partnerne. University College-akkreditering 19

20 Kriteriet er opfyldt (kriteriet var tidligere opfyldt). Bilag 3.3 Forretningsorden for bestyrelsen (2006) Bilag 3.10 Forretningsorden for bestyrelsen (2004) (tidligere M1, 3.3) Bilag 3.11 Vedtægter for IHK (tidligere M1, 2.3) (kap. 5, 6). Begrundelse: Dokumentationen viser rammerne for både bestyrelse og sektorråd i form af vedtægter og forretningsorden. Spørgsmål 3.4 Har I klart beskrevet ledelsesgruppens opgave- og ansvarsfordeling? Kriteriet er opfyldt (kriteriet var tidligere opfyldt). Bilag 2.1 Strategi 2006 Bilag 3.1 IHK Organisationsplan 2006 Bilag 2.26 Organisationsdiagrammer (tidligere M1, 3.1) Bilag 2.27 Styrelsesregler (tidligere M2, 3). Begrundelse: Dokumentationen viser at den overordnede ansvars- og opgavefordeling mellem de respektive ledelsesstillinger, andre stillinger og formelle organer er fastlagt i styrelsesreglerne. Direktion har det overordnede ansvar for at de strategiske mål opfyldes. Desuden angives det under hver områdestrategi hvem der er ansvarlig for udmøntning og revision af strategierne. Ansvaret for udmøntning af strategier og politikker er dermed klart defineret og placeret. Spørgsmål 3.5 Har I iværksat systematisk ledelsesudvikling? Kriteriet er opfyldt (kriteriet var tidligere opfyldt). Bilag 3.4 Lederuddannelse 2006 Bilag 2.23 MUS-politik (tidligere M1, 3.13) Bilag 3.13 Ledelsespolitik (tidligere M1, 3.18) Bilag 3.14 Oplæg til ledelsesudviklingsforløb på IHK (tidligere M1, 3.20) Bilag 3.15 Skema til ledervurdering (tidligere M1, 3.19). Begrundelse: Dokumentationen viser en ledelsespolitik hvor det fremgår at ledere på IHK forventes at gennemføre et lederuddannelsesforløb afhængigt af nuværende kompetencer. Der er udarbejdet et oplæg til lederudviklingsforløb, og der er aftale om årlige ledervurderinger med efterfølgende MUS om kompetencebehov. Endelig dokumenteres det at der er i forbindelse med ansættelse af nye ledere er igangsat en lederuddannelse i 2006 med fokus på professionel ledelse. Spørgsmål 3.6 Har I kommunikeret ledelsens opgave- og ansvarsfordeling til organisationen? Kriteriet er opfyldt (kriteriet var tidligere opfyldt). Bilag 2.24 Print af Offentlige Mapper fra intranettet (tidligere M1, 2.5) Bilag 3.16 Referat af styrelsesrådsmøde (tidligere M2, 8). 20 University College akkreditering

University College-akkreditering. Ingeniørhøjskolen i Købehavn

University College-akkreditering. Ingeniørhøjskolen i Købehavn University College-akkreditering Ingeniørhøjskolen i Købehavn University College-akkreditering Ingeniørhøjskolen i Købehavn 2006 University College-akkreditering 2006 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

University College-akkreditering. Ingeniørhøjskolen i København

University College-akkreditering. Ingeniørhøjskolen i København University College-akkreditering Ingeniørhøjskolen i København University College-akkreditering Ingeniørhøjskolen i København 2005 Indhold University College-akkreditering 2005 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

University College-akkreditering. Ingeniørhøjskolen i Århus - opfølgningsrapport

University College-akkreditering. Ingeniørhøjskolen i Århus - opfølgningsrapport University College-akkreditering Ingeniørhøjskolen i Århus - opfølgningsrapport University College-akkreditering Ingeniørhøjskolen i Århus - opfølgningsrapport 20056 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indhold

Læs mere

University College-akkreditering. CVU Sønderjylland

University College-akkreditering. CVU Sønderjylland University College-akkreditering CVU Sønderjylland University College-akkreditering CVU Sønderjylland 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indhold University College-akkreditering 2005 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

University College-akkreditering. CVU København & Nordsjælland

University College-akkreditering. CVU København & Nordsjælland University College-akkreditering CVU København & Nordsjælland University College-akkreditering CVU København & Nordsjælland 2006 University College-akkreditering 2006 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

University College-akkreditering. CVU Sjælland - opfølgningsrapport

University College-akkreditering. CVU Sjælland - opfølgningsrapport University College-akkreditering CVU Sjælland - opfølgningsrapport University College-akkreditering CVU Sjælland - opfølgningsrapport 20056 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indhold University College-akkreditering

Læs mere

University College-akkreditering. CVU Nordjylland

University College-akkreditering. CVU Nordjylland University College-akkreditering CVU Nordjylland University College-akkreditering CVU Nordjylland 2006 University College-akkreditering 2006 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

University College-akkreditering. Ingeniørhøjskolen i Århus

University College-akkreditering. Ingeniørhøjskolen i Århus University College-akkreditering Ingeniørhøjskolen i Århus University College-akkreditering Ingeniørhøjskolen i Århus 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indhold University College-akkreditering 2005 Danmarks

Læs mere

University College-akkreditering. CVU Syd

University College-akkreditering. CVU Syd University College-akkreditering CVU Syd University College-akkreditering CVU Syd 2006 University College-akkreditering 2006 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

University College-akkreditering. Sundheds CVU Nordjylland

University College-akkreditering. Sundheds CVU Nordjylland University College-akkreditering Sundheds CVU Nordjylland University College-akkreditering Sundheds CVU Nordjylland 2006 University College-akkreditering 2006 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

University College-akkreditering. Jysk CVU

University College-akkreditering. Jysk CVU University College-akkreditering Jysk CVU University College-akkreditering Jysk CVU 2006 University College-akkreditering 2006 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

University College-akkreditering. CVU Sjælland

University College-akkreditering. CVU Sjælland University College-akkreditering CVU Sjælland University College-akkreditering CVU Sjælland 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indhold University College-akkreditering 2005 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Ingeniørhøjskolen i København DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Ingeniørhøjskolen i København DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Ingeniørhøjskolen i København DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Ingeniørhøjskolen

Læs mere

University College-akkreditering. CVU Øresund

University College-akkreditering. CVU Øresund University College-akkreditering CVU Øresund University College-akkreditering CVU Øresund 2006 University College-akkreditering 2006 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

University College-akkreditering. CVU Midt-Vest

University College-akkreditering. CVU Midt-Vest University College-akkreditering CVU Midt-Vest University College-akkreditering CVU Midt-Vest 2006 University College-akkreditering 2006 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Elektronik

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Eksport ved Aalborg Universitet

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Eksport ved Aalborg Universitet Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Eksport ved Aalborg Universitet Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Eksport ved Aalborg Universitet

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet 2005

Læs mere

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Esbjerg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Esbjerg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Esbjerg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Esbjerg 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen af fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Aalborg Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Aalborg Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Aalborg Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Aalborg Universitet 2005

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning på Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning på Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning på Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning på Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 150123 af MeO og KP J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP Behandlet / godkendt af: 141112 Rektorat/Strategigruppe Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Syd, Næstved DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Syd, Næstved DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Syd, Næstved DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Syd, Næstved 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Maskin ved Ingeniørhøjskolen i København

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Maskin ved Ingeniørhøjskolen i København Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Maskin ved Ingeniørhøjskolen i København Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Maskin ved Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-549/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Rammer for lokal evalueringspraksis:

Rammer for lokal evalueringspraksis: Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Rammer for lokal evalueringspraksis: Rammen for lokal evalueringspraksis for sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg er Det fæles kvalitetssystem for UCL : Professionshøjskolen

Læs mere

University College-akkreditering. CVU Vita

University College-akkreditering. CVU Vita University College-akkreditering CVU Vita University College-akkreditering CVU Vita 2005 Rapport til Undervisningsministeriet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indhold University College-akkreditering 2005

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Interaktivt Design ved Syddansk Universitet i Sønderborg

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Interaktivt Design ved Syddansk Universitet i Sønderborg Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Interaktivt Design ved Syddansk Universitet i Sønderborg Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Byggeteknisk Højskole Haslev DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Byggeteknisk Højskole Haslev DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Byggeteknisk Højskole Haslev DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Byggeteknisk Højskole Haslev 2004 Indstilling

Læs mere

UCSJ revideret 4/11 2008.

UCSJ revideret 4/11 2008. UCSJ revideret 4/11 2008. Undervisningsministeriet Udviklingskontrakt 08-09 University College Sjælland Formelt: Periode: 1. September 2008 31.december 2009 Evaluering: juni 2009 Ressourceregnskab for

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Vejen mod 2020 10 mål for rejsen Vejen mod 2020 Strategi 2020 beskriver University College Lillebælts mission, vision og strategi. De danner tilsammen billedet af, hvad University

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

University College-akkreditering. CVU Storkøbenhavn - opfølgningsrapport

University College-akkreditering. CVU Storkøbenhavn - opfølgningsrapport University College-akkreditering CVU Storkøbenhavn - opfølgningsrapport University College-akkreditering CVU Storkøbenhavn - opfølgningsrapport 20056 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indhold University College-akkreditering

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 160614/160912 af MeO for Uddannelsesrådet J.nr.: 16/00020 Kvalitetssikring på DJM Ref: MA/MeO Behandlet / godkendt af: Rektoratet 160127 Uddannelsesrådet 160413 Politik for

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0145 DANMARKS

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering.

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering. UKF 26.02.2013 Pkt. 3 - bilag 2-12-0237 - ERSC - 18.02.2013 Kontakt: Erik Schmidt - ersc@ftf.dk - Tlf: 3336 8814 r ved institutionsakkreditering og prækvalificering. Notatet lægger op til en drøftelse

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen i kemi (Kemi og Bioteknologi) ved Aalborg Universitet Esbjerg

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen i kemi (Kemi og Bioteknologi) ved Aalborg Universitet Esbjerg Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen i kemi (Kemi og Bioteknologi) ved Aalborg Universitet Esbjerg Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0086/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering

Læs mere

University College-akkreditering. CVU Syd

University College-akkreditering. CVU Syd University College-akkreditering CVU Syd University College-akkreditering CVU Syd 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indhold University College-akkreditering 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Ingeniørhøjskolen i Århus DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Ingeniørhøjskolen i Århus DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Ingeniørhøjskolen i Århus DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Ingeniørhøjskolen i Århus 2005

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Akkreditering. Radiografuddannelsen ved Sygepleje- og Radiografskolen Københavns Amt DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Radiografuddannelsen ved Sygepleje- og Radiografskolen Københavns Amt DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Radiografuddannelsen ved Sygepleje- og Radiografskolen Københavns Amt DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Radiografuddannelsen ved Sygepleje- og Radiografskolen Københavns Amt 2005

Læs mere

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Aalborg Erhvervsakademi DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Aalborg Erhvervsakademi DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Aalborg Erhvervsakademi DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Aalborg Erhvervsakademi 2004 Indstilling i forbindelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, CVSU-Fyn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, CVSU-Fyn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen i Odense, CVSU-Fyn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen i Odense, CVSU-Fyn 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen af fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0083/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-473/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Integreret Design ved Ingeniørhøjskolen

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Integreret Design ved Ingeniørhøjskolen Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Integreret Design ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af uddannelserne nu og fremover

Ekstern kvalitetssikring af uddannelserne nu og fremover Ekstern kvalitetssikring af uddannelserne nu og fremover Oplæg for censorerne for ingeniøruddannelserne og diplomuddannelserne i teknik og it, 23. maj 2013 Evalueringskonsulent Martin Sørensen og chefkonsulent

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet med EVA Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på de videregående uddannelser ved Roskilde Handelsskole

Kvalitetsarbejdet på de videregående uddannelser ved Roskilde Handelsskole Kvalitetsarbejdet på de videregående uddannelser ved Roskilde Handelsskole Arbejdsglæde, anerkendelse og faglighed er afdelingens bærende værdier. Det er disse kvaliteter vores daglige arbejde skal kendetegnes

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

University College-akkreditering. CVU Vest - opfølgningsrapport

University College-akkreditering. CVU Vest - opfølgningsrapport University College-akkreditering CVU Vest - opfølgningsrapport University College-akkreditering CVU Vest 2006 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indhold University College-akkreditering 2006 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland.

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Formålet med kvalitetssikringen på EUC Sjælland er at understøtte skolens visioner og strategiplan, samt det pædagogiske og didaktiske grundlag.

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen i Roskilde Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-519/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Stærkstrøm ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Stærkstrøm ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Stærkstrøm ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Stærkstrøm

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer af Rektor Laust Joen Jakobsen Uddannelseschef Tove Hvid Persson Professionshøjskolen UCC København HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 14/6-2010 Reformer i professionshøjskolesektoren

Læs mere

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved Sundheds CVU Aalborg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved Sundheds CVU Aalborg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved Sundheds CVU Aalborg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved Sundheds CVU Aalborg 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sikring

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Maskin ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Maskin ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Maskin ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Maskin ved

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-524/SHC DANMARKS Evalueringsinstitut Udbud

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-491/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Odense Tekniske Skole

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Odense Tekniske Skole Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Odense Tekniske Skole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-535/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere