Uddannelsesprogram. for. Specialpsykologuddannelsen i. børne- og ungdomspsykiatri. Region Midtjylland 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram. for. Specialpsykologuddannelsen i. børne- og ungdomspsykiatri. Region Midtjylland 2015"

Transkript

1 Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Region Midtjylland 2015 Uddannelsesforløb 1,2 og 3 Introduktions- og hoveduddannelse Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af uddannelsesstedet 1.1. Uddannelsen i Region Midtjylland 1.2. Præsentation af uddannelsesstedet: Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Midtjylland 2. Ansvarsfordeling 2.1 Den uddannelsesansvarlige psykolog 2.2 Hovedvejleder 2.3 Kollegiale vejledere og supervisorer 3. Den uddannelsessøgende psykologs rolle og arbejdsfunktioner 3.1. Psykologen på introuddannelsen 3.2. Psykologen på hoveduddannelsens 1. og 2. år 3.3. Psykologen på hoveduddannelsens 3. år 4. Beskrivelse af uddannelsesforløb 4.1. Overordnet introduktion til målbeskrivelserne 4.2. Forløbsplan og individuel uddannelsesplan 4.3. Bemærkninger til opnåelse af specifikke kompetencer på hoveduddannelsen i de 3 uddannelsesforløb 4.4. Teoretiske kurser 4.5. Logbog og attester 5. Læringsstrategier herunder supervision/ vejledning 6. Vurderingsmetoder /Evalueringsstrategier Bilag 1: Kliniske afsnits funktion og fordeling på matrikler samt forskningsafsnittet Bilag 2: Forløbsplan for de 3 uddannelsesforløb som starter i

3 1 Præsentation af uddannelsesstedet 1.1. Uddannelsen i Region Midtjylland Uddannelsesstedet er Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) som er en selvstændig afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. I 2012 opslås, der 3 uddannelsesstillinger af hver 4 års varighed i BUC. Stillingerne omfatter 1 års introuddannelse og 3 års hoveduddannelse. BUC består af 11 afsnit fordelt på 3 matrikler i hhv. Herning, Viborg og Risskov. Hvert uddannelsesforløb vil have ansættelse på minimum 2 matrikler, hvor der altid vil være en ansættelse af minimum 1 års varighed på BUCs matrikel i Risskov. De psykologer, der optages på de 3 uddannelsesforløb vil hver få udleveret en uddannelsesmappe, der som minimum indeholder: 1. Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen. 2. Logbog til dokumentation af opnåede kompetencer 3. Bevis for gennemgåede og godkendte kurser 4. Kompetencekort og andre skalaer til registrering af delmål 5. Skemaer til brug ved evalueringssamtaler 6. Skemaer til brug for den uddannelsessøgendes vurdering af uddannelsesstedet Uddannelsesansvarlig specialpsykolog for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Midtjylland: Ledende psykolog Gunvor Brandt, cand.psych., aut. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Specialist i klinisk børnepsykologi og psykoterapi Supervisor i klinisk børnepsykologi og psykoterapi Tlf: Oversigt over fordeling af de tre uddannelsesforløb - som startes op i 2015 på børne- og ungesiden og efter matrikel: Introduktionsudd. Forløb 1 Forløb 2 Forløb 3 Risskov Børn Risskov Børn Risskov Børn Hoveduddannelse år 1 Risskov Unge (st)* Risskov Unge (st)* Risskov Unge Hoveduddannelse år 2 Risskov Børn Viborg Børn Herning Børn Hoveduddannelse år 3 Viborg Børn Risskov Unge Risskov Unge (st)* *tilknytning til stationær funktion Den uddannelsessøgende psykolog vil i løbet af det samlede 4-årige uddannelsesforløb opnå kompetenceudvikling indenfor henholdsvis børne- og ungeområdet, og være tilknyttet forskellige afsnit, herunder som minimum et halvt år på et afsnit med stationær funktion. Rækkefølgen for, hvor man får funktion i uddannelsesforløbet kan skulle ændres i forhold til nærværende plan. På de respektive afsnit vil psykologen indgå i et tværfagligt team, og hermed deltage i møder og varetage opgaver på lige fod med sine kolleger, dog under hensyn til kompetenceniveau og uddannelsesbehov. Under såvel introduktionsuddannelsen som hoveduddannelsen vil den uddannelsessøgende psykolog være en del af den samlede psykologgruppe i BUC, og vil som sådan deltage i enkelte af 3

4 denne gruppes tværgående supervisions- og kompetenceudviklingsfora Præsentation af uddannelsesstedet: Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Midtjylland Region Midtjylland dækker et areal på km 3 og består af 19 kommuner. Indbyggertallet er på 1.3 mio, hvoraf godt er børn i aldersgruppen 0-18 år. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) er en selvstændig afdeling under Psykiatri & Social i Region Midtjylland. Centeret har det overordnede ansvar for sygehusbaserede indsat over børn og unge med psykiatrisk problemstillinger i regionen. Der er tale om et samlet center, som løser sine opgaver fra 3 geografiske enheder - Risskov, Herning og Viborg benævnt henholdsvis Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Herning Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Viborg Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Århus Universitetshospital Risskov. Der foregår såvel ambulant som stationær udredning og behandling i alle 3 enheder. Aldersgruppen er 0-17/20 år med undtagelse af Center for Spiseforstyrrelser. Dvs. alle nyhenvisninger på patienter < 18 år sendes til BUC, og BUC kan fortsætte undersøgelse og/eller behandling af patienter, som er startet i BUC inden det fyldte 18. år. Center for Spiseforstyrrelser har regionsdækkende funktion for alle patienter med en spiseforstyrrelse som hoveddiagnose - uanset alder. Centret er organiseret i 8 kliniske afsnit, hvoraf flere løser deres opgaver fra 2 geografiske enheder. 2 småbørnsafsnit (0-6 år) 3 skolebørnsafsnit (7-13 år) 2 ungeafsnit (14-17/20 år) Center for Spiseforstyrrelser Derudover er der i BUC 1 forskningsafsnit 1 sekretariat 1 lægesekretærgruppe I 2014 modtog centeret 4630 henvisninger, ca. halvdelen til børneafsnittene og ca. halvdelen til ungeafsnittene og Center for Spiseforstyrrelser.. Alle henvisninger modtages via psykiatriens centrale visitation (PCV). BUC-RM har omkring 550 ansatte, og der er aktuelt ca. 110 psykologer ansat, fordelt på alle afsnittene. 9 psykologer er ansat i uddannelsesstillinger til specialpsykolog, fra sept.2015 vil 12 psykologer være ansat i uddannelsesstillinger. Psykologerne ledes af de respektive afsnitsledelser. På hvert afsnit er én af psykologerne udpeget til psykologfaglig koordinator. BUC har en ledende psykolog med stabsfunktion overfor Centerledelsen og afsnitsledelser. Bilag 1 beskriver de enkelte kliniske afsnits funktion og deres fordeling på de tre matrikler og forskningsafsnittet beskrives. 2. Ansvarsfordeling 4

5 Aktuelle afsnit omhandler ansvarsfordelingen mellem uddannelsesansvarlig, hovedvejleder, øvrige vejledere og supervisorer samt den uddannelsessøgende selv, når det gælder gennemførelsen af uddannelsen til specialpsykolog. 2.1 Den uddannelsesansvarlige psykolog Den uddannelsesansvarlige psykolog er specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Den uddannelsesansvarlige psykolog har ansvaret for den overordnede koordinering af de enkelte uddannelsesforløb. Endvidere følger den uddannelsesansvarlige psykolog de enkelte uddannelsessøgende psykologer, og bistår afsnitsledelser, hovedvejledere og de uddannelsessøgende selv med tilrettelæggelsen af de konkrete uddannelsesforløb under bedst muligt hensyntagen til både målbeskrivelser og afsnittets opgaver. Den uddannelsesansvarlige psykolog indgår aftaler om konkrete fokuserede ophold ifølge uddannelsesprogrammet og indgåede samarbejdsaftaler. Den uddannelsesansvarlige psykolog deltager i overleveringsmøder ved skift fra intro- til hoveduddannelse og skift mellem funktionsområder på hoveduddannelsen. Her deltager den uddannelsesansvarlige, den uddannelsessøgende og hovedvejleder fra den funktion, som uddannelsessøgende forlader og den funktion som uddannelsessøgende tiltræder. Porteføljen gennemgås og den videre plan for uddannelsesforløbet fastlægges. Den uddannelsesansvarlige psykolog sikrer at et kort referat af overleveringsmødet gemmes indtil det enkelte uddannelsesforløb er afsluttet. Den uddannelsesansvarlige psykolog bistår hovedvejleder med evaluering af kompetencer ved behov herfor. Ved uhensigtsmæssige uddannelsesforløb indgår den uddannelsesansvarlige psykolog i forsøget på at finde en løsning og rådgiver det afsnit, hvor uddannelsen foregår, samt den uddannelsessøgende psykolog. Rådgivningen vil omhandle videreførelse, ændring i eller eventuel afslutning af uddannelsesforløbet. I disse tilfælde udarbejdes der altid skriftlige og bindende handleplaner i samarbejde mellem uddannelsesansvarlig psykolog, hovedvejleder, den uddannelsessøgende psykolog og dennes personaleleder. Handleplanerne vil blive opbevaret i den uddannelsessøgende psykologs personalemappe. 2.2 Hovedvejleder Hovedvejleder er som udgangspunkt uddannet specialpsykolog, men i implementeringsfasen af specialpsykologuddannelsen kan opgaven blive varetaget af en psykolog med en anden specialistuddannelse. Hovedvejlederen har ansvaret for at sikre gennemførelse af det individuelle uddannelsesforløb og den planlagte kompetenceudvikling i den del af uddannelsen som vedkommende varetager vejledningen af. Dette indebærer vejledning, evaluering, og attestering af kompetenceopnåelsen svarende til målbeskrivelserne. I løbet af det enkelte uddannelsesforløb vil den uddannelsessøgende psykolog skifte hovedvejleder, når der skiftes afsnitstilknytning. 2.3 Kollegiale vejledere og supervisorer Kollegiale vejledere har ansvar for at videregive viden om konkrete arbejdsopgaver til den uddannelsessøgende og give kollegial feedback i en samarbejdssituation. De kan i afgrænset omfang vejlede i forhold til specifikke kompetencer. Supervisorer for grupper eller individuelle forløb, som den uddannelsessøgende indgår i, har ansvar for at gennemføre supervisionen i forhold til de konkrete funktioner og kompetencer, som det på forhånd er aftalt. Kollegiale vejledere og supervisorer kan attestere opnåelsen af konkrete kompetencer, som de har vejledt og/eller superviseret i forhold til. De er desuden forpligtede til at melde tilbage til den uddannelsessøgende og hovedvejleder, hvis der er tale om utilfredsstillende forløb. 2.4 Den uddannelsessøgende psykolog Den uddannelsessøgende psykolog forholder sig aktivt til egen læring, medvirker til udarbejdelse af den individuelle uddannelsesplan, er opmærksom på om planen følges, giver feedback til hovedvejleder og gør opmærksom på problemer, hvis sådanne opstår. Den uddannelsessøgende holder sin uddannelsesmappe ajour, opdaterer løbende portefølje og sikrer attestation af opnåede kompetencer. 5

6 Tabel 2: Ansvars- og rolle fordeling mellem uddannelsesansvarlig, hovedvejleder, kollegiale vejledere og den uddannelsessøgende. Funktionsområder Den Uddannelsesansvarlige psykolog (Ledende psykolog) Uddannelsesplan - Planlægger og sikrer gennemførelsen af fokuserede ophold - Udarbejder individuel uddannelsesplan i samarbejde med den uddannelsessøgende psykolog og hovedvejledere. Dette i forbindelse med introduktionssamtale og fulgt op på overleveringsmøder - Sikrer uddannelsesmæssig status ved skift af hovedvejleder - Evt. justerer uddannelsesplan i samarbejde med den uddannelsessøgende psykolog og hovedvejlederen - Ansvarlig for udpegning af vejleder til forskningsopgaven, jf (evt. i samarbejde med forskningskompetent psykolog i Forskningsafsnittet) Klinisk vejledning - Udpeger hovedvejleder(e) til den uddannelsessøgende psykolog - Engagerer og instruerer - Medvirker ved status af kompetence udvikling (min. 2 x årligt i introforløb og 1 x årligt på hoveduddannelsen) Hovedvejleder (Specialpsykolog udpeget af den uddannelsesansvarlige psykolog) - Udarbejder individuel uddannelsesplan i samarbejde med den uddannelsessøgende psykolog og den uddannelsesansvarlig e psykolog - Informerer om uddannelsesplan - Sikrer gennemførelse af den individuelle uddannelsesplan - Inddrager den uddannelsesansvarlige psykolog i uhensigtsmæssige uddannelsesforløb - Evt. justerer uddannelsesplan i samarbejde med den uddannelsessøgende psykolog og den uddannelsesansvarlige psykolog Supervisorer og kollegiale vejledere (flere personer) Den uddannelsessøgende Uddannelsesprogram Udarbejder Er fortrolig med Kender Er fortrolig med - Holder sig orienteret - Sikrer introduktion til afsnittets opgaver - Udvælger og anvender pædagogiske redskaber - Yder klinisk vejledning min. 2 x månedligt - Yder supervision i forhold til specifikke kompetencer - Giver feedback på kompetenceudvikling (min. 3 x årligt). Herunder justeringssamtale - Giver kollegial vejledning og feedback i samarbejdssituationer - Yder i afgrænset omfang klinisk vejledning i forhold til specifikke kompetencer og/eller kliniske forløb - Yder supervision i afgrænset omfang i forhold til specifikke kompetencer - Medvirker selv aktivt til udarbejdelsen af en individuel uddannelsesplan - Holder uddannelsesmappen ajour og medbringer den til relevante møder - Er opmærksom på om planen følges og gør hovedvejleder opmærksom på problemer, hvis sådanne opstår - Medvirker til gennemførelse af den individuelle uddannelsesplan - Evt. justerer uddannelsesplan i samarbejde med hovedvejleder og den uddannelsesansvarlige psykolog - Deltager og forbereder sig - Giver feedback til vejleder med henblik på at sikre et optimalt samarbejde. - Giver feedback til hovedvejleder, hvis der er problemer med at opnå en given kompetence. 6

7 Evaluering af den uddannelsessøgende psykolog - Bidrager til evaluering af kompetencer i samarbejde med vejleder - Sikrer attestation af opnåede kompetencer i samarbejde med uddannelsessøgende psykolog. - Evaluerer den uddannelsessøgende psykologs kompetencer og inddrager ved behov herfor den uddannelsesansvarlig e psykolog i et samarbejde herom. - Attesterer opnåede kompetencer - Giver kollegial feedback til den uddannelsessøgende psykolog. - Attesterer opnåelsen af konkrete og specifikke kompetencer - Rapporter til hovedvejleder, hvis vejledningsforløb/ supervisionsforløb ikke forløber tilfredsstillende - Opdaterer løbende porteføljen/logbogen - Sikrer attestation af opnåede kompetencer. Evaluering af uddannelsen - Sikrer evaluering af uddannelsen - Giver afsnitsledelser og hovedvejledere feedback - Giver feedback om uddannelsesforløbet til uddannelsesansvarlig psykolog 3. Den uddannelsessøgende psykologs rolle og arbejdsfunktioner Den uddannelsessøgende psykolog indgår i det tværfaglige team på et afsnit, og deltager i møder og varetager opgaver på lige fod med sine kolleger, dog under hensyn til kompetenceniveau og uddannelsesbehov Psykologen på introuddannelsen: Klinisk arbejde sker under vejledning og supervision. Arbejdet skal bestå af: Anamneseoptagelse, psykopatologisk observation og beskrivelse under anvendelse af psykopatologiske grundbegreber, strukturerede diagnostiske interviews og anvendelse af diagnostiske ratingscales samt udførelse af basal psykologisk undersøgelse. Desuden sammenfatninger af undersøgelser samt mundtlig og skriftlig formidling til kolleger, patienter, pårørende og eksterne samarbejdsparter. Hertil caseformulering og forslag til behandlingsplan i samarbejde med team, psykoedukation, individuel terapi samt familieterapi i mindre komplicerede sager eller i samarbejde med erfaren kollega og ledelse af mindre komplicerede netværksmøder Psykologen på hoveduddannelsens 1. og 2. år Arbejdsmæssigt fokus for psykologen på dette uddannelsesniveau er fortsat det direkte kliniske arbejde med børn/unge, deres familier og netværk. Psykologen kan arbejde selvstændigt som klinisk psykolog og selvstændigt varetage sagsansvar, men fortsat under vejledning og supervision. Psykologen kan i en vis udstrækning selv analysere, planlægge og udføre sine funktioner og bidrage i relevante samarbejdsrelationer, men har brug for fortsat træning i alle funktioner. Psykologens kompetence mht. psykologiske undersøgelser vil være tiltaget og opgaverne skal indeholde tilstrækkelige udfordringer til at disse kompetencer udvikles yderligere. Psykologen kan varetage afgrænsede supervisionsopgaver i forhold til miljøpersonale og på 2. hoveduddannelsesår også vejledning af kolleger på introduktionsniveau. Psykologen kan iagttage og formidle observation af effekt og bivirkninger af psykofarmakologisk behandling. Psykologen kan udarbejde caseformulering, tilrettelægge og gennemføre psykologisk behandling, og skal i løbet af det 2. år i hoveduddannelsen have fået erfaring med de fleste relevante diagnoser i børne- og ungdomspsykiatri. 7

8 Psykologen kan også varetage nærmere afgrænsede supervisionsopgaver i forhold til distriktsog miljøpersonale. Psykologen kan ligeledes varetage afgrænsede undervisningsopgaver i forhold til team og afdeling. I løbet af hoveduddannelsens 2 år kan psykologen deltage i lokale udvalgs- og arbejdsgrupper. Senest inden afslutningen af hoveduddannelsens 2. år skal psykologen påbegynde og under relevant vejledning færdiggøre et metodeudviklingsprojekt eller kliniske forskningsprojekt Psykologen på hoveduddannelsens 3.år Psykologen har kompetence til at arbejde selvstændigt med psykologisk undersøgelse og behandling i forhold til en bred vifte af børne- og ungdomspsykiatriske problemstillinger. Psykologen er i stand til at analysere henvisninger/problemstillinger og planlægge undersøgelses- og behandlingsforløb samt at summere resultaterne i en sammenfatning. Psykologen kan selvstændigt udfærdige psykologiske undersøgelsesrapporter, caseformuleringer, epikriser og andre erklæringer, og bruger i større og større omfang vejledningen i forhold til at sikre at alle kompetencerne gennemføres. Psykologen kan på delegation påtage sig ledelses- og administrative opgaver. Psykologen kan indgå i forebyggelsesarbejde og regionale udvalgs- og arbejdsgrupper. Psykologen har senest på dette år opnået erfaring med alle relevante diagnoser i børne- og ungdomspsykiatri. Psykologen kan fortsat vejlede yngre psykologer og læger på introduktionsniveau, samt miljøog distriktspersonale. Det forventes at psykologen selvstændigt tager initiativ til at ajourføre sig fagligt. Psykologen kan undervise i klinisk psykologi vedr. børn, unge og familier for medicinstuderende og psykologistuderende samt på introduktionskurser internt. 4. Beskrivelse af uddannelsesforløb: 4.1. Overordnet introduktion til uddannelsesforløb og målbeskrivelser Uddannelsesprogrammerne er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om specialuddannelsen af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Målbeskrivelserne for specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri danner grundlag for udarbejdelsen af de enkelte uddannelsesprogrammer. Af målbeskrivelserne fremgår overordnet, at den uddannelsessøgende psykolog under det samlede forløb skal opnå erfaring med undersøgelse, diagnostik, klinisk case-formulering og psykologisk behandling af patienter inden for de vigtigste hovedafsnit af ICD-10 s psykiatriske diagnoser med relevans for børn og unge. Desuden fremgår at kompetencerne bør opnås indenfor såvel den akutte som planlagte behandling, herunder både stationær og ambulant behandling. Målbeskrivelserne kan i deres fulde ordlyd findes på hjemmesiden www. specialpsykologuddannelsen.dk 4.2. Forløbsplan og individuel uddannelsesplan Den individuelle uddannelsesplan udarbejdes på på baggrund af en forløbsplan, som viser på hvilke afsnit den uddannelsessøgende psykolog har funktion i det 4-årige uddannelsesforløb. Forløbsplanen er udarbejdet så det sikres at den uddannelsessøgende psykolog har mulighed for at opnå de minimumskompetencer, der ifølge målbeskrivelserne skal opnås i hhv. 8

9 introduktions- og hoveduddannelsesforløbet inden for de syv kompetenceområder/psykologroller: 1. Psykologisk ekspert 2. Kommunikator 3. Samarbejder 4. Leder/administrator 5. Sundhedsfremmer 6. Akademiker 7. Professionel Den uddannelsessøgende psykolog vil få udleveret skriftlige redskaber som kan tjene til overblik og sikring af at alle kompetencerne på henholdsvis introduktions- og hoveduddannelsesforløbet opnås. Ved hjælp af disse og målbeskrivelserne, som er et yderst vigtigt arbejdsredskab vil den uddannelsessøgende psykolog løbende kunne adressere delmål i samarbejde med hovedvejleder, superviser eller kollegial vejleder i forhold til en given kompetence. Ved konkretiseringen af den individuelle uddannelsesplan, som sker ved start af introuddannelsen og ved hvert funktionsskift på hoveduddannelsen, vil der blive udarbejdet en plan for hvor og hvordan en given kompetence bedst opnås på henholdsvis introduktions- og hoveduddannelsen. Konkretisering af anvendte termer i målbeskrivelserne: Kunne: Når denne term anvendes forventes det, at psykologen på specialpsykologniveau selv kan lægge en plan for og gennemføre denne opgave, men naturligvis også indhenter vejledning på de områder, der ikke er almene. Kunne beskrive: Betyder at psykologen på specialpsykologniveau har opnået indsigt i den teoretiske baggrund for emne, ved indføring i dagligdagskonferencer, teoretiske kurser eller teoretisk selvstudium. Kunne redegøre for: Betyder at psykologen kan opridse de relevante væsentlige fakta om dette emne. Under supervision kunne: Betyder at psykologen skal sikres supervision, før det kan forventes at vedkommende kan udføre en given opgave. Med overblik og faglig ekspertise kunne: Betyder at psykologen med den sikkerhed som grundlæggende viden og erfaring i et emne har tilført på specialpsykologniveau kan have overblik, prioritere og udvise empati i håndteringen af den beskrevne kompetence. Kunne varetage undersøgelse: Betyder at psykologen på specialpsykologniveau med overblik og faglig ekspertise kan udføre en given funktion Bemærkninger til opnåelse af specifikke kompetencer på hoveduddannelsen i de 3 uddannelsesforløb : Kunne foretage vurdering af akutte børne- og ungdomspsykiatriske lidelser: Kompetencen opnås ved, at psykologen følger en læge i vagt over en periode, og der tilstræbes deltagelse i 5 akutvurderinger. Den uddannelsesansvarlige psykolog er ansvarlig for at der træffes aftaler herom, og kompetencen vil skulle opnås i forbindelse med tilknytning til et ungdomsafsnit : Kunne identificere afvigende mor/barn relationer hos 0-3 årige: I tilfælde af at den uddannelsessøgende psykolog ikke i løbet af hoveduddannelse er ansat på afsnit A, Risskov, som varetager spædbarnspsykiatrien, vil der blive arrangeret studiebesøg i dette afsnit. Studiebesøget er af 4 dages varighed, og der vil desuden blive gennemført 9

10 videobaseret undervisning i mindre hold ved overlægen eller psykologspecialisten fra den spædbørnspsykiatriske funktion ved Afsnit A, Risskov. Undervisningen på et lille hold giver mulighed for at gå i dybden og involvere uddannelsespsykologerne aktivt : Kunne afgrænse psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri mht. målgrupper og overordnede problemstillinger og befordre sammenhæng i patientforløbene: Med henblik på opnåelse af denne kompetence gennemføres i starten af 3. år på hoveduddannelse et fokuseret ophold af en måneds varighed i voksenpsykiatrien ved Aarhus Universitetshospital Risskov eller i Regionspsykiatrien Vest. Der er etableret samarbejdsaftaler herfor. Den uddannelsessøgende vil under opholdet skulle stifte bekendtskab med forundersøgelse og behandling patienter med affektiv lidelse, patienter med akut psykotisk tilstand og patienter med en forstyrrelse inden for skizofrenispektret. Gennemførelse af opholdet med erhvervelse af ovenstående kompetencer attesteres af hovedvejlederen i specialpsykologuddannelse ved psykiatrien, mens evalueringen af kompetencen varetages af hovedvejlederen i BUC Skabe ny viden: Kunne gennemføre afgrænset forskningsprojekt og/eller kvalitetssikringsprojekt og/eller klinisk casestudie: Med henblik på at der sikres tid til konkretisering og evaluering af denne kompetence, skal projektet gennemføres inden udgangen af 2. år på hoveduddannelsen. Der skal ved påbegyndelsen sikres vejledning ved Ph.d uddannet vejleder, eller anden vejleder med forskningskompetence Teoretiske kurser Specialespecifikke kurser på Introduktionsuddannelsen o Psykopatologi I med fokus på diagnostik og komorbiditet (15 timer) o Psykopatologi II med fokus på udviklingsprocesser om normal og afvigende udvikling, herunder indre og ydre risikofaktorer, der har indflydelse på individers patologiske psykosociale udvikling (15 timer) o Psykologisk testmetode I (7,5 timer) o Neuropsykologisk testmetoder I (7,5 timer) o Ratingscales, observation og strukturerede interviews I (7,5 timer) o Biologiske behandlingsprincipper (15 timer) o Psykologisk behandling (7,5 timer) o Psykiatrilov (7,5 timer) o Forvaltningslov og klagesager (7,5 timer) I alt 90 timer, hvoraf enkelte kurser afholdes fælles med specialpsykologuddannelsen i Psykiatri (voksenpsykiatri). Generelle kurser på Introduktionsuddannelsen o Vejledning og supervision af andre (15 timer) I alt 15 timer, som tages fælles med specialpsykologuddannelsen i Psykiatri (voksenpsykiatri) Specialespecifikke kurser på Hoveduddannelsen o Psykopatologi III, inkl. neuropædiatri/neurologi (60 timer) o Biologiske behandlingsmetoder II (22,5 timer) o Psykologisk undersøgelsesmetode II (22,5 timer) o Neuropsykologisk undersøgelsesmetode II (15 timer) o Ratingscales, observation og strukturerede interviews II (15 timer) o Psykologisk behandling (75 timer) o Voksenpsykiatri/børne- og ungdomspsykiatri (7,5 timer) o Etik for psykologer (7,5 timer) I alt 225 timer, hvoraf enkelte kurser afholdes fælles med specialpsykologuddannelsen i 10

11 Psykiatri (voksen psykiatri) Generelle kurser på Hoveduddannelsen o Konsulentfunktion (15 timer) o Sundhedsvæsenets struktur og funktion (7,5 timer) o Ledelse, administration og samarbejde (3 moduler; 2 decentrale og 1 centralt) (67,5 timer) I alt 90 timer, som forventes afholdt fælles med specialpsykolog uddannelsen i Psykiatri (voksen psykiatri) Forskningskurser og træning på Hoveduddannelsen o Teori om forskningsmetode, statistisk, søgning i databaser m.v. og projektvejledning (75 timer) I alt 75 timer. 4.5 Logbog og attester I porteføljen forefindes en logbog til registrering af opnåede kompetencer. Logbogen indeholder samtlige mål fra målbeskrivelsen vedrørende intro- og hoveduddannelsen. Opnåelse af et mål skal attesteres ved dato og signatur af hovedvejleder eller uddannelsesansvarlig psykolog. Logbogen er et juridisk dokument og en forudsætning for godkendelse af specialpsykologuddannelsen. Deltagelse i kurser skal dokumenteres med skriftligt kursusbevis. Beviser for godkendte kurser er juridiske dokumenter og en forudsætning for godkendelse af specialpsykologuddannelsen. Den uddannelsesansvarlige psykolog skal i sidste del af hoveduddannelsesforløbet samlet attestere, at kurserne i kursusrækken i forbindelse med uddannelsen er godkendte. 5. Læringsstrategier Begrebet læringsstrategi omhandler den pædagogiske metode til læring. I kompetenceskemaet angives de anvendte læringsstrategier med kortfattet beskrivelse. Læringsstrategierne vejledning og supervision: Den uddannelsessøgende skal sikres i gennemsnit en ugentlig vejledning eller supervision under hele uddannelsesforløbet. Vejledning er en konkret, praktisk og opgaveorienteret læringsstrategi i forhold til håndtering af en arbejdsopgave, hvor vejleder har større ekspertise end den der modtager vejledning. Vejledningen er aftalt og foregår indenfor en fastsat tidsramme. Supervision er en læringsstrategi rettet mod overblik og refleksion over flere enkeltfaktorer i forhold til løsning af en arbejdsopgave/ forståelse af et problem. Der er tale om en fælles refleksionsproces, styret af supervisor, hvor supervisandens evne til refleksion over opgaven, styrkes. Supervisionen er aftalt og foregår indenfor en fastsat tidsramme. I klinisk kompetenceudvikling er der tale om en proces, hvor vejleders/supervisors rolle udvikler sig fra at være styrende, instruktiv, rådgivende og vejledende (vejleder) til at være mere dialogisk, konsultativ og reflekterende (supervisor). Dette afhængigt af den uddannelsessøgendes niveau i forhold til den konkrete kompetence og af uddannelsesniveau på specialpsykologuddannelsen. I forhold til de enkelte kompetencer er der ofte behov for både vejledning og supervision, og det er ikke hensigtsmæssigt at adskille de to læringsstrategier helt. Begge strategier kan f.eks. indgå i en læringssituation vedrørende psykologisk undersøgelse, selv om denne er defineret som vejledning/hhv. supervision. 11

12 Den løbende konkrete vejledning og læring, som den uddannelsessøgende opnår via de nærmeste kolleger og samarbejdsparter, er i denne sammenhæng hverken at forstå som vejledning eller supervision. Begge læringsstrategier kan foregå i gruppe, hvis det sikres, at der er klarhed over og fokus på de kompetencer, den enkelte uddannelsessøgende skal opnå. 12

13 Tabel 5 beskrivelse af læringstrategier: Læringsstrategi Casebaseret undervisning Supervision ved vejleder Feedback fra tværfagligt team Mesterlære Klinisk arbejde under supervision Oplæring i Klinisk arbejde Deltage i litteraturkonferencer Fokuseret ophold ved anden afdeling Selvstudium Rollespil Videobaseret feedback Feedback fra tværfagligt team under vejlederansvar Gruppesupervision Supervision ved psykoterapeutisk supervisor Studiebesøg Deltage i litteraturkonference Teoretisk kursus Deltagelse i organisatorisk arbejde administrativt arbejde Projektarbejde Beskrivelse Undervisning ud fra patientdata, skriftligt, video eller patientdeltagelse Supervision af dagligt arbejde ved udpeget vejleder med prioritering af udviklingsområder til senere efterfølgelse Feedback fra nærmeste samarbejdspartnere i team. Dette med henblik på justering i forhold til den konkrete arbejdsopgave og bevidstgørelse om indhold og egne holdninger. Den uddannelsessøgende beder selv om feedback Kompetencen opnås igennem flere trin: 1. Først at følge erfaren kollega 2. Derpå at blive fulgt af erfaren kollega med efterfølgende feedback 3. Dernæst at udføre opgaven alene med efterfølgende supervision Se ovenstående definition. Supervisionen skal være aftalt. Læring ved gennemgang og gentaget brug under vejledning Læring gennem erfaring, - gentagelse af funktion under vejledning Deltage i litteraturkonference Fokuseret ophold ved afdeling inden for andet speciale med henblik på indlæring af specifikke kompetencer Læsning af litteratur på eget initiativ som supplement til den teoretiske undervisning Undervisning ud fra aktiv deltagelse i rollespil Feedback fra vejleder på baggrund af videooptagelse af samspil med patient/familie Feedback etableres, struktureres og sikres af vejleder Supervisionen modtages i regi af gruppe på højest 8 deltagere, hvor supervisor er fast og der er fastlagte rammer for deltagelse indhold og tidsforbrug Supervision ved psykolog eller speciallæge som er specialist i psykoterapi Kortvarigt ophold ved specialafdeling/anden institution Deltage i konferencer, hvor relevant akademisk faglitteratur fremlægges og diskuteres Teoretisk undervisning på specialpsykologuddannelsen. Varetage specifikke fortløbende administrative eller organisatoriske opgaver i forhold til klinikken eller i forhold til faglige aktiviteter på tværs. Være deltager i arbejdsgruppe på arbejdspladsen om udviklingsprojekt eller lignende hvor kompleks viden skal omsættes og afrapporteres i en form som retter sig mod omsætning i praksis. 13

14 Kollegial diskussion under vejlederansvar Portefølje Vejleder tager ansvar for at kollegialt diskussionsforum er på tilstrækkeligt højt niveau, tidsafgrænset og målrettet Mappe hvor den uddannelsessøgende gemmer patientforløbsdata, kursusnoter, dokumentation for gennemførte kompetencer, kurser etc., som dokumentation for uddannelsens progression og grundlag for evaluering 6. Vurderingsmetoder /evalueringsstrategier Den uddannelsesansvarlige psykolog foretager i samarbejde med hovedvejlederen hvert år en evaluering af, hvorvidt der er en forventelig progression i udviklingen af kompetencer. Det sker midtvejs og ved afslutning af introåret og i forbindelse med evalueringssamtale ved afslutning af hvert år af hoveduddannelsen. Der udarbejdes et kortfattet resume af bedømmelsen efter afslutning af introforløb og efter afslutning af hvert år på hoveduddannelsen. Indholdet vil være kendt af den uddannelsessøgende psykolog og den næstkommende vejleder ved funktionsskift og det vil blive opbevares af den uddannelsesansvarlige psykolog indtil uddannelsen er afsluttet. Evalueringssamtale og justering af uddannelsesplan finder midtvejs på introåret og ved afslutning af hvert år på hoveduddannelsen. Her skal det sikres at uddannelsessøgende på introåret i passende omfang indhenter forventede kompetencer, og på hoveduddannelsen at den uddannelsessøgende har opnået og fået godkendt alle planlagte kompetencer i det forløb der afsluttes. Der skal tages stilling til eventuelle justeringer af uddannelsesplanen, og disse skal bringes videre til overleveringsmøde med kommende vejleder. Slutevalueringssamtale finder sted ved afslutning af introuddannelsen og ved af slutning af hoveduddannelsen. Her sker den endelige evaluering af, om uddannelseselementet kan godkendes, men også evalueringen fra uddannelsessøgende psykolog af uddannelsesstedet. Med henblik på at sikre, at den uddannelsessøgende psykolog har opnået de nødvendige kompetencer, foretages konkret evaluering af disse. Evalueringen kan være løbende (formativ) eller afsluttende (summativ). Den formative evaluering har til formål at evaluere status på det givne tidspunkt hvor langt er psykologen i uddannelsen, hvilke justeringer skal foretages. Den summative evaluering har til formål at sikre, at kompetencen er opnået. Følgende evalueringsstrategier for henholdsvis introduktions- og hoveduddannelse vil blive anvendt: Tabel 6 beskrivelse af evalueringsstrategier: Evalueringsstrategi Godkendelse af kursus Struktureret vejlederbedømmelse Struktureret vejledersamtale Vurdering af portefølje Audit af journaler Beskrivelse Skriftlig dokumentation for godkendelse af kursus Vejleders bedømmelse efter fastlagte kriterier som gennemgås i semistruktureret interview og/eller ved gennemgang af konkret udførte arbejdsopgaver Struktureret interview ud fra på forhånd fastlagte kriterier, der specielt er velegnet til at afdække viden og holdning. Forskellige dele af porteføljen inddrages i evaluering, herunder psykologens beskrivelse af udvalgte patientforløb, samt logbog til optælling af aktiviteter. Vurdering af portefølje sker altid i forbindelse med evalueringssamtaler Kritisk gennemgang af et antal journaler ud fra på forhånd fastlagte kriterier. 14

15 Audits på en række journaler skal foregå løbende, så det sikres at der sker progression vedrørende den aktuelle kompetence. Vurdering af skriftligt arbejde Gennemgang af skriftligt arbejde ud fra på forhånd fastlagte kriterier. Skriftligt arbejde er f.eks. psykologiske undersøgelser, epikriser, journalnotater og udtalelser. Vurdering skal foregå løbende så det sikres at der sker progression vedrørende den aktuelle kompetence Struktureret kollegial bedømmelse Struktureret observation hvor en eller flere erfarne kollegaer ud fra på forhånd fastlagte kriterier vurderer psykologens færdigheder. 360 graders bedømmelse Tværfaglig vurdering af udvalgte kompetencer, ved 5-10 af psykologen udvalgte personer med hvem psykologen samarbejder. Det er den uddannelsesansvarlige, der indsamler de skriftlige bedømmelser og drager en samlet konklusion ud fra disse. Foreslås foretaget inden midtvejsevaluering. Vurdering ved vejleder og den uddannelsesansvarlige Vejleder & den uddannelsesansvarliges samlede indtryk igennem det vejledningsforløb psykologen under uddannelse har været igennem 7. Evaluering af uddannelsesstedet og uddannelsesprogrammet Skemaer til brug for evaluering af uddannelsesstedet findes i uddannelsesmappen, den uddannelsessøgende vil skulle udfylde disse og aflevere dem til den uddannelsesansvarlige psykolog inden den endelige godkendelse finder sted. Der vil ved afslutning af et uddannelsesforløb blive afholdt struktureret evalueringssamtale mellem den uddannelsesansvarlige psykolog og den uddannelsessøgende. Den uddannelsesansvarlige psykolog har ansvar for at relevant information vedrørende evaluering videregives til centerledelsen, de respektive afsnitsledelser og hovedvejledere. 15

16 Bilag 1: Kliniske afsnit og fordeling på de tre matrikler i BUC Afsnit A Risskov og småbørnspsykiatrisk afsnit Herning Alment småbørnsafsnit for børn i alderen 0-6 år. Målgruppen er børn i alderen 0-6 år med vanskeligheder indenfor kontakt, opmærksomhed, sprog, begavelse og indlæring. Der ses ofte miljø- og følelsesmæssige problemer i kombination med disse vanskeligheder. Afsnittet har ambulatorier i Risskov og Herning Desuden rummes i Risskov et dagafsnit og et spædbarnsafsnit, som modtager spædbørn med mulige psykiske lidelser, problemer i forældre/barn samspillet eller børn af mødre med diagnosticerede psykiske lidelser. På afsnittet foretages ambulant udredning og behandling og i sværere tilfælde tilbydes også observation på dagafsnittet Afsnit B Risskov Specialafsnit for småbørn fra 0-6 år. Målgruppen er småbørn med neuropsykiatriske tilstande: Børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser/autismespektrumforstyrrelser. Børn har vanskeligheder med socialt samvær og kommunikation. Børn med specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder. Afsnittet består af et dagafsnit med 8 pladser samt et ambulatorium. På afsnittet fortages ambulant udredning og behandling samt i visse tilfælde ugeobservation og/eller dagindlæggelse af ugers varighed. To tværfaglige team varetager hhv. den ambulante funktion og betjener dagafsnittet. Afsnit B har konsulentfunktioner i forhold til en række af regionens specialtilbud til målgruppen, og afsnittet fortager dertil en begrænset mængde udredninger af voksne patienter, hvor der er mistanke om autismespektrumforstyrrelse. Afsnit C Risskov Alment børnepsykiatrisk afsnit for børn i alderen 7-13 år. Afsnittet består af et ambulatorium og et døgnafsnit. Målgruppen er børn med alvorlige børnepsykiatriske lidelser såsom depression, psykotiske reaktioner, svære tilfælde af angst og spiseforstyrrelser. Desuden børn med udviklingsforstyrrelser både af gennemgribende karakter (infantil autisme, Aspergers syndrom) og specifik karakter (opmærksomhedsforstyrrelser m.m.). Ofte er der tale om børn med komorbide vanskeligheder og børnenes situation er ofte kompliceret af indlæringsvanskeligheder og/eller psykosociale belastninger. På afsnittet foretages ambulant udredning og behandling, samt udredning og behandling under indlæggelse. Skolebørnsafsnit Herning-Viborg Alment børnepsykiatrisk afsnit børn i alderen 7-13 år. Afsnittet har ambulatorier i Herning og Viborg og desuden et døgnafsnit i Viborg Målgruppen er børn med alvorlige børnepsykiatriske lidelser såsom depression, psykotiske reaktioner, svære tilfælde af angst og tvangslidelser Desuden børn med udviklingsforstyrrelser både af gennemgribende karakter (infantil autisme, Aspergers syndrom) og specifik karakter (opmærksomhedsforstyrrelser m.m.). På afsnittet foretages ambulant udredning og behandling, samt udredning og behandling under indlæggelse. Afsnit D Risskov Specialafsnit for børn og unge med neuropsykiatriske tilstande. Målgruppen er børn i alderen 7-13 år med hyperkinetiske forstyrrelser (svære forstyrrelser af opmærksomhed i kombination med Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, 16

17 adfærdsforstyrrelser, sociale funktionsvanskeligheder, specifikke indlæringsvanskeligheder eller angst/depression), samt børn og unge i alderen 7-21 år med obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD, svære tvangstanker og -handlinger). Afsnittet arbejder med udredning af børn og unge i skolealderen med neuropsykiatriske tilstande. Desuden arbejdes med medicinsk, psykoterapeutisk og pædagogisk behandling af disse børn og unge. Børn og unge fra alle afsnittene i Risskov, der er i behandling med medicin pga. opmærksomhedsmæssige vanskeligheder, følges af ADHD-klinikken med vurdering af den medikamentelle behandling og rådgivning i forbindelse med behandlingen frem til den unge fylder 21 år. Ungdomspsykiatrisk ambulatorium. Almenpsykiatrisk afsnit som varetager undersøgelse og behandling af unge i alderen 14-17/20 år, med alvorlige psykiske forstyrrelser og sygdomme af en sådan art og sværhedsgrad, at indsatsen fra praktiserende læge, speciallæge, socialforvaltning eller Pædagogisk Psykologisk Rådgivning ikke er tilstrækkelig. Afsnittet har ambulatorier i Risskov og Herning Ungdomspsykiatrisk sengeafsnit Almenpsykiatrisk afsnit som varetager det stationære observations- og behandlingstilbud i forhold til unge i alderen 14-17/20 år. Afsnittet råder over sengepladser i Risskov og Herning. I Risskov er afsnittet opdelt i både en åben og samt en skærmet enhed. Afhængig af behovet er sengeafsnittet i Herning et åbent/lukket afsnit. Teamene varetager desuden funktioner i OPUS i forhold til unge med nydiagnostiseret skizofreni i hele BUC. Center for Spiseforstyrrelser afsnit G Center for Spiseforstyrrelser er en specialafdeling for behandling af personer med moderat til svær spiseforstyrrelse som hoveddiagnose uanset alder. Afsnittet yder ambulant behandling og dagbehandling i Risskov og Herning, samt døgnbehandling i Risskov. Som specialafdeling med landsdels- og landsfunktion behandler Centret alvorlige tilfælde af spiseforstyrrelser fra andre regioner. Centret har fast samarbejde med og konsulentfunktion for andre hospitalsafdelinger i Region Midtjylland Forskningsafsnittet Forskningsafsnit BUC har et selvstændigt forskningsafsnit ledet af professoren i børne- og ungdomspsykiatri ved Aarhus Universitet. En psykolog med forskningskompetence er tilknyttet enheden. Denne psykolog har - som en af sine funktioner - at initiere forskning i klinikken. BUC har desuden flere ansatte læger og psykologer med dr.med.- eller ph.d.-grad. Endelig er flere medarbejdere i BUC ansat med forskelligt timetal reserveret til forskning. Disse medarbejdere er også tilknyttet forskningsafsnittet 17

18 Bilag 2: Forløbsplaner for uddannelsforløb 1,2 og 3 Forløbsplan for uddannelsesstillinger til specialpsykolog 2015 BUC Region Midtjylland Forløb 1 Forløb 2 Forløb Afsnit C, Center for Afsnit A, Ungdomspsykiatrisk ambulatoriet Spiseforstyrrelser, Risskov Ambulatorium, Afsnit B Afsnit D stationær funktion Ungdomspsykiatrisk Sengeafsnit, Risskov Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium, Risskov Skolebørnsafsnit Viborg-Herning, ambulatoriet i Viborg Skolebørnsafsnit Viborg-Herning, ambulatoriet i Herning Herning Center for Spiseforstyrrelser, ambulatoriet, Risskov Ungdomspsykiatrisk Sengeafsnit, Risskov NB: Det kan forekomme, at nærværende plan skal ændres pga. ændringer i organisatoriske forhold i BUC, på uddannelsen eller pga. forhold vedrørende den uddannelsessøgendes forløb. I så fald vil ændringerne blive udarbejdet, så målbeskrivelserne fortsat kan opfyldes og kun gennemført under forudsætning af godkendelse i uddannelsesudvalget for specialpsykologuddannelsen i Børne- og ungdomspsykiatri. 18

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 2: Dag-/døgnafsnit for børn Blok 3: Dag-/døgnafsnit for unge Blok 4: Ungdomspsykiatriskambulatorium samt fokuseret ophold i psykiatri

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Uddannelsesprogram Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED

ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED SKEMATISK OVERSIGT OVER BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRIENS ORGANISATION 1 OVERSIGT OVER DE ENKELTE ENHEDER (AFDELINGER/AFSNIT, TEAMS OG SPECIAL-TEAMS) I BØRNE- OG

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb: 6a, b og c Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 5 a og b Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 3 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Hvidovre 01.12.2012

Læs mere

i Psykiatri, Region Nordjylland ved Voksenpsykiatrisk Afdeling Syd, Aalborg Psykiatriske Sygehus Århus Universitetshospital

i Psykiatri, Region Nordjylland ved Voksenpsykiatrisk Afdeling Syd, Aalborg Psykiatriske Sygehus Århus Universitetshospital Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri, Region Nordjylland ved Voksenpsykiatrisk Afdeling Syd, Aalborg Psykiatriske

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 7 Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Frederiksberg 01.12.2012 1

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 2 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Ballerup 01.12.2012

Læs mere

En ny uddannelse i psykiatrien. Uddannelsen af specialpsykologer

En ny uddannelse i psykiatrien. Uddannelsen af specialpsykologer En ny uddannelse i psykiatrien Uddannelsen af specialpsykologer 1 Side 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 7 7 7 8 9 9 9 9 10 11 12 12 14 16 18 21 1. Indledning 1.1 Uddannelse til specialpsykolog i psykiatrien

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri 1 Logbog for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Juli 2012 2 Indhold: 1. Vejledning til logbogen s. 3 2. Logbog for introduktionsuddannelsen s. 5 3. Logbog for hoveduddannelsen s. 12

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 4 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center København 01.12.2012

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

! " " " # # " "$% & "" "' ($ # " "$% & "" "'

!    # #  $% &  ' ($ #  $% &  ' Målbeskrivelse for uddannelse af specialpsykologer i psykiatri - baseret på de 7 psykologroller Ifølge Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri 1 er specialpsykologen

Læs mere

Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens

Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens 1 Indledning Denne version af uddannelsesprogrammet er udarbejdet februar 2015, efter vi i december 2014 indledte et uddannelsesmæssigt

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Bilag 1b: Kompetenceskema for hoveduddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri

Bilag 1b: Kompetenceskema for hoveduddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 2: Lukket/intensivt afsnit/akutmodtagelse/psykiatrisk skadestue BLOK 3: Ambulatorium/distriktspsykiatrisk center og/eller dagenhed for ikke-psykotiske lidelser BLOK 4: Fokuseret ophold i BUP samt

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri UDDANNELSESPROGRAM for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling M, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov Regionspsykiatrien Silkeborg Udarbejdet

Læs mere

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri 1 Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Juli 2011 2 Indhold: 1. Vejledning til logbogen s. 3 2. Logbog for introduktionsuddannelsen s. 5 3. Logbog for hoveduddannelsen s. 12 3 1. Vejledning

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark 1) Præsentation af uddannelsessted Psykiatrien i Haderslev og Augustenborg arbejder frem mod sammenlægning af afdelingerne

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Specialpsykologer i Psykiatrien Region Sjælland

Specialpsykologer i Psykiatrien Region Sjælland Specialpsykologer i Psykiatrien Region Sjælland frem mod år 2020 Forord... 3 Strukturen omkring uddannelsen på nationalt plan... 3 Den interne forankring af uddannelsen i Psykiatrien Region Sjælland...

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri

Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri DPS, VUU, marts 2008. Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri Læringsmetode og evalueringsstrategi er forslag. Der skal kun underskrift på hovedkompetence, men i nogle tilfælde kan det pga blokkens

Læs mere

Uddannelsesprogram for Uddannelsen til Specialpsykolog i Psykiatri Affektiv Søjle, AUH Risskov, Region Midtjylland. Psykiatri og Social

Uddannelsesprogram for Uddannelsen til Specialpsykolog i Psykiatri Affektiv Søjle, AUH Risskov, Region Midtjylland. Psykiatri og Social Uddannelsesprogram for Uddannelsen til Specialpsykolog i Psykiatri Affektiv Søjle, AUH Risskov, Region Midtjylland Psykiatri og Social Indhold Indhold...2 Organiseringen af Århus Universitetshospital Risskov

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002148 Afdelingsnavn Patologisk Institut Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato 14-01-2014

Læs mere

PORTEFØLJE. for. Speciallægeuddannelsen. i intern medicin: endokrinologi. Dansk Endokrinologisk Selskab. Juli 2007. Portefølje for (navn): Cpr.nr.

PORTEFØLJE. for. Speciallægeuddannelsen. i intern medicin: endokrinologi. Dansk Endokrinologisk Selskab. Juli 2007. Portefølje for (navn): Cpr.nr. PORTEFØLJE for Speciallægeuddannelsen i intern medicin: endokrinologi Dansk Endokrinologisk Selskab Juli 2007 Portefølje for (navn): _ 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab til: At fungere som

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord PORTEFØLJE for den kliniske basisuddannelse Videreuddannelsesregion Nord 2008 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab, som kan anvendes til at: fungere som fundament for samtale og vejledning tydeliggøre

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Psykologen i psykiatrien

Psykologen i psykiatrien Psykologen i psykiatrien af Rose-Marie Mollerup, Psykolog ved Århus Universitetshospital Risskov Hvad vil det sige at arbejde som psykolog inden for psykiatrien? Psykologer har som faggruppe metodefrihed,

Læs mere

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Århus Sygehus Afdeling Geriatrisk Afdeling Dato for besøg

Læs mere

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

NY praksis i psykiatrien

NY praksis i psykiatrien NY praksis i psykiatrien I lokalpsykiatrien er man sine steder langt fremme med en ændret arbejdsfordeling mellem psykologer og psykiatere. Psykolog Klaus Pedersen beskriver i dette interview et ekspanderende

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i:

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Uddannelsesprram Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Peqqinnissaqarfik Peqqissaaveqarfinnik Aqutsivik Sundhedsvæsenet Kystledelsen

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Kolding Anæstesiologisk afdeling

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Side 6: Hvordan ser dit amt ud? Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Psykiatrien i Storstrøms Amt modtager patienter fra hele Storstrøms Amt, der har ca. 260.000 indbyggere. Voksenpsykiatrien

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Gitte Eriksen, Ph.d., MPM, PKL Roar Maagaard, PKL Tak for lån af slides til Doris Østergaard, dr. med, MHPE, PKL Bente Malling, Ph.d., MHPE,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Velkommen Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Hvad kan jeg - som tutorlæge - udsættes for? Klinisk basislæge ( KBU ) Intro læge Fase 1 Fase

Læs mere

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES FORLØB 3 FREDERIKSBERG, GENTOFTE F (MED), HILLERØD, BISPEBJERG IDRÆT, FREDERIKSBERG UDDANNELSESPROGRAM INTERN MEDICIN: REUMATOLOGI Februar 2014 1 1. INTRODUKTION Kære uddannelsessøgende. Tillykke med din

Læs mere

Selskabsberetning. Ordinær generalforsamling 08.12.11

Selskabsberetning. Ordinær generalforsamling 08.12.11 Selskabsberetning Ordinær generalforsamling 08.12.11 Styrelsen Anegen Trillingsgaard Jesper Thybo Gunvor Brandt Ditte Lammers Vernal Ida Majlund Mikkelsen, kasserer Anne Kloster, sekretær Annette Anbert,

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med.

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Folketinget Per Per Hove Hove Thomsen Sundheds-og forebyggelsesudvalget, november 2014 Børne-og Ungdomspsykiatri anno 2014 Følgende

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Regionspsykiatrien Randers

Regionspsykiatrien Randers Valborg Iversen, oversygeplejerske 5/11-2010 Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Dialog

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Marts 2008 1 Målbeskrivelse for den fælles introduktionsuddannelse

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt.

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. Uddannelsesprram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. 1 Præsentation af Parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralsygehus Afdelingens organisation:

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

Århus Universitetshospital Risskov

Århus Universitetshospital Risskov Århus Universitetshospital Risskov Masterplan for funktion, opgaver og organisering August 2010 Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Indholdsfortegnelse 1. Resume...3 2. Baggrund for og formål med masterplanen...5

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2014-2016 Nicole Rosenberg Merete M. Mørch Krista Straarup Sanne Kjær Vandborg Ea Bøhm Jepsen Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

Gode kliniske ophold Hvordan?

Gode kliniske ophold Hvordan? Gode kliniske ophold Hvordan? Peter Bytzer & Lasse Bremholm Medicinsk afdeling, Køge Sygehus Det er ikke raketvidenskab Hvordan vurderer du overordnet afdelingen som uddannelsessted for tredjesemesterkandidatstuderende

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere