Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø"

Transkript

1 Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

2 Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

3 Vejledning om opsætning af husstandsvindmøller. 26. januar 2012 Begrebet Husstandsvindmølle dækker over enkeltstående vindmøller med et rotorareal på 200 m² (svaren-de til en radius på ca. 8 m) og derunder og med en totalhøjde på maksimal 25 m og med en maksimal effekt på 25 kw. Husstandsvindmøller med et rotorareal på 1 5 m² benævnes Minimøller og vindmøller med et rotorareal på op til 1 m² benævnes Mikromøller. Ansøgningsmateriale En ansøgning om at opstille en vindmølle er en byggesag. Ansøgningen til kommunen sker normalt ved at benytte et anmeldelsesskema vedrørende byggearbejde efter byggeloven. Ansøgningen skal være skriftlig og være dateret og underskrevet af ejer. Hvis vindmøllen står på lejet grund, skal der være en skriftlig accept fra grundejer. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om post eller BBR-adresse og matrikelbetegnelse samt en tydelig beskrivelse af det arbejde, der ønskes udført. Ansøgningsskema kan findes på kommunens hjemmeside under Teknik og Forsyning Bolig og ejendom Byggeri Ansøgningsske-ma. Ansøgningen sendes til Teknik og Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge eller elektronisk til og der skal vedlægges en række bilag: 1.Kort over ejendommen, hvor møllens placering og den eksisterende be byggelse er vist. Skel-afstand og afstand mellem møllen og den eksisterende bebyggelse skal fremgå. Møllen skal placeres i umiddelbar tilknytning til bebyggelsen, hvilket i praksis betyder en afstand på maksimalt m, men gerne mindre. Den maksimale afstand vil afhængigt af de konkrete for-hold for den enkelte ejendom. Det afgørende er, at ejendom mens bygninger og eventuel beplantning sammen med vindmøllen vil opleves som en enhed i landskabet. Normalt bør møllen også placeres så langt væk fra offentlig vej som muligt. Vingerne må naturligvis ikke komme ind over naboskel, dvs. minimum afstand til naboskel er vingeradius (tegningsmateriale skal være målfast og målsat!). Hvis vindmøllen bli ver placeret tæt på matrikelskel, vil kommunen kræve, at den bliver afsat af en landinspektør, for at sikre at ingen dele af vindmøllen overskrider skelet. 3

4 2. Der skal vedlægges en målfast tegning over møllen, der viser møllen forfra og fra siden, hvor det tydeligt fremgår: 1) Hvor høj møllen er totalt fra niveau til vingespids 2) Tårnhøjden og vingediameteren 3) Oplysning om tårntype, effekt m.v. (fremgår normalt af de tekniske specifikationer fra producenten). 4

5 3. Der skal vedlægges en typegodkendelse af vindmøllen, der er udstedt af en certificerende virksomhed. En typegodkendelse er kun gældende i mellem 1 og 5 år afhængig af typen. Bemærk, at ved flytning og ombygning af vindmøller, kræver det også en godkendelse iht. Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstil ling, opstilling, vedligeholdelse og service af vindmøller 1). Godkendelsesordningen administreres af Energistyrelsens Godkendelses sekretariat for Vindmøller, der har til huse på Forskningscenter Risø. Læs mere her: 4. Der skal vedlægges en støjrapport. Rapporten skal inde holde en lydtrykstabel, der på baggrund af støjmålin gerne viser det beregnede støjniveau i db(a) i forskel lige afstande fra vindmøllen ved vindhastigheder på 6 og 8 m/sek. For vindmøller, der er anmeldt efter 1. januar 2012 er der krav om, at den samlede lavfrekvente støj ikke overstiger 20 db målt indendørs i de omkringliggende nabobeboelser, dette gælder også ved vindhastigheder på 6 og 8 m/sek. Støjberegningerne skal være foretaget af et af miljøministeriets godkendte labo ratorier (DANAK) jfr. reglerne herom i bekendtgørel se om støj fra vindmøller 2) og bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. 3). Det er normalt leverandøren, der fremskaffer støjrap porten. Det er vigtigt, at støjmålingerne er foretaget på en tilsvarende vindmølletype med samme tårnhøjde, da højden kan have indvirkning på støjen. Godkendte laboratorier kan findes på Miljøstyrelsens reference labo ratorium for støjmålinger på hjemmesiden 5 Lydtrykstabel

6 5. Støjgrænser 6. For at sikre, at vindmøllen ikke vil medføre væsentlige gener for omgivel serne som f.eks. skyggekast, kan Teknik & Miljø kræve, at der skal frem sendes dokumentation for skyggekast. Som en tommelfingerregel vil det blive krævet når en nabos opholdsareal ligger nærmere end 4 gange vindmøllens totalhøjde fra vindmøllen. Der er ingen faste regler for, hvor store gener fra skyggekast en vindmølle må påføre naboerne. I miljøministeriets vejledning om planlæg-ning for vindmøller anbefales det dog, at det ved planlægningen for vindmøller sikres, at nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer om året. Dokumentationen for skyg-gekast udføres typisk i et edb-program som WinPro. 6

7 ny Ny mølle Skuggemodtager Kortet viser hvor møllen er placeret og hvilke ejendomme, der vil blive udsat for skyggekast (markeret med grønne punkter, de grå linjer angiver de lyse timer) Graffen viser for den enkelte ejendom, hvor mange timer skyggekastet den vil være udsat for I de tilfælde, hvor der er tvivl om vindmøllen indvirkning på det omkringliggende område og landskab, vil der ligeledes kræves en fotorealistisk visualisering af vindmøllen, hvor den ses fra forskellige vinkler. 7

8 I de tilfælde, hvor der er tvivl om vindmøllen indvirkning på det omkringliggende område og landskab, vil der ligeledes kræves en fotorealistisk visualisering af vindmøllen, hvor den ses fra forskellige vinkler. 8

9 Tilladelser Landzonetilladelsen vil altid blive betinget af, at møllen inkl. fundamenter skal fjernes uden udgifter for det offentlige, når den har været ude af drift i 1 år. En ansøgning om landzonetilladelse skal altid vurderes konkret, og der er også en række mere planlæg-ningsmæssige forhold, der skal vurderes, f.eks. beliggenhed i kystnærhedszone, Natura 2000 område, inte-resseområde for naturbeskyttelse m.v. I forbindelse med sagsbehandlingen af landzonesagen af en husstandsvindmølle, bliver der foretaget en VVM screening iht. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 4). Mini- og mikromøller screenes ikke. Endvidere kan der være regler i andre love, der kræver en tilladelse eller i værste fald bevirker, at vindmøllen ikke kan stilles op som ansøgt. Det vil især være bestemmelser i naturbeskyttelsesloven, f.eks. fortidsmindebeskyttelse, strandbeskyttelse, kirkebyggelinie og skovbyggelinie. Skovbyggelinien er normalt ikke til hinder for en vindmølle, mens de andre 3 linjer normalt vil udelukke en opstilling. Byggelovmæssigt skal en vindmølle anmeldes iht. bygningsreglementet bestemmelser om Anmeldelser. For en anmeldelse gælder det, at byggearbejdet kan påbegyndes 2 uger efter kommunen har modtaget anmeldelsen. Dette gælder dog kun, hvis projektet er fuldt oplyst, ikke kræver dispensation og anmeldelsen indeholder div. tilladelser efter anden lovgivning! Normal praksis i BRK er, at anmeldelsen modtages af en byggesagsbehandler, der så sørger for at indhente de tilladelser som kommunen er myndighed for. Når sagen så er fuldt oplyst og der er givet de nødvendige tilladelser efter anden lovgivning, f.eks. landzonetilladelse efter planloven, udstedes der så en Meddelelse om byggearbejde (tilladelse). I forbindelse med udstedelsen vil der blive opkrævet et byggesagsgebyr. Byggesagsgebyrer kan ses på kommunens hjemmeside under Teknik og Forsyning Bolig og ejendom Byggeri Gebyrer. 9

10 Hvad skal du indsende? Tjekliste: En kort men tydelig beskrivelse af møllen, fabrikat, type, effekt og tårntype Angivelse af, at dit byggeri tilhører gruppe 3 Nødvendige oplysninger til identifikation af ejendommen og matrikel En fuldmagt fra ejendommens ejer, såfremt denne ikke er ansøger En beliggenhedsplan med møllens præcise placering på grunden (Se skitse øverst side 4) En tegning, der viser møllen fra siden og forfra (Se skitse nederst side 4) En typegodkendelsen på møllen med tårn (Se side 5) Støjrapport der indeholder en lydtrykstabel (Se side 5) Hvor det skønnes, at vindmøllen kan være til særlig gene for naboerne, vil der endvidere blive krævet: Skyggekastberegning (Se side 6-7) Visualisering (Se side 7-8) Tegningsmateriale, målsat og målfast, i 3 eksemplarer, gerne i A3 og A4 format. Ansøgningen sendes til Teknik & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Ansøgningen kan evt. indsendes elektronisk til Ovennævnte tjekliste er vejledende. Kommunen kan anmode om flere oplysninger, hvis det er nødvendigt for sagsbehandlingen. 10

11 Lovgrundlag o.lign. 1) Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, frem stilling, opstilling, vedligeholdelse og service af vindmøller, BEK nr. 651 af 26/06/2008 2) Bekendtgørelse om støj fra vindmøller BEK nr af 15/12/2011 3) Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede perso-ner m.v. BEK nr. 866 af 01/07/2010 4) Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virk ning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning BEK nr af 15/12/2010 Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller CIR1H nr af 22/05/2009 Vejlednings-notat om Information om myndighedskrav ved opstilling mv. af mindre el-producerende vindmøller fra By- og Landskabsstyrelsen fra d der kan ses på Naturstyrelsens Miljøministeriets hjemmeside

12

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller

Læs mere

På vej til vedvarende energi. - med vindmøller

På vej til vedvarende energi. - med vindmøller På vej til vedvarende energi - med vindmøller Indhold side Forord - giv din mening til kende 4 Resumé 5 1. Klimaudfordringen hvilke mål skal vi nå? 6 2. Husstandsmøller eller store vindmøller? 8 3. Hvor

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt.

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. februar 2013 J.nr.: NMK-41-00049 & NMK-33-00485 Ref.: ilgra AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes miljøvurdering

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer

Læs mere

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Inden du bygger BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem dit byggeprojekt. Der er en del

Læs mere

Vindmøller ved Store Løgtvedgård

Vindmøller ved Store Løgtvedgård PLAN BYG OG MILJØ Vindmøller ved Store Løgtvedgård VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Forord Kalundborg Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af tre vindmøller ved Store Løgtvedgård med

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Marts 2014 Visualisering af fem nye vindmøller med en totalhøjde på 150 m ved Grønkærvej set fra bavnehøjen ved Møborg

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Indholdsfortegnelse 11.7 Vindmølleplan.............................................3 Indledning...............................................4

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126 Sags. nr. 727-2009-82796 Forslag til Lokalplan nr. 1126 Vindmølleområde syd for Torrild Marts 2015 er udarbejdet af Odder Kommune i samarbejde med Urland. Nærmere oplysninger om lokalplanen fås hos: Odder

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010

BYGNINGSREGLEMENT 2010 BYGNINGSREGLEMENT 2010 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner 5. Brandforhold 6. Indeklima 7. Energiforbrug 8. Installationer Efteruddannelse

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Lokalplanforslag 1039 i høring

Lokalplanforslag 1039 i høring Offentliggjort på www.koege.dk den 9.9.2013 Lokalplanforslag 1039 i høring Køge Byråd har den 27. august 2013 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1039 for vindmøller på Køge Havn, VVM-redegørelse

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg.

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Ramme Varmeværk Sejrsvej 6 Ramme Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Lemvig Kommune har den 9. marts 2015 modtaget en ansøgning vedrørende opførelse af siloanlæg til træpiller

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Gode råd inden du opsætter Solenergianlæg

Gode råd inden du opsætter Solenergianlæg Gode råd inden du opsætter Solenergianlæg 3 4 5 6 7 9 10 11 14 18 24 25 Indhold: Først.. Hvad er et solenergianlæg? Generelt Tænk på naboerne Når lokalplanen siger... Byggeloven og brand Bygnings- og Boligregisteret

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Enfamiliehuse og tilbygninger

Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Bygningsreglement BR10 Skal du opføre et enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er der en række regler og forhold, du skal

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger Side 1 af 85 Print Download Luk vindue Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende

Læs mere

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1.

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1. Erhverv J.nr. Udsendt: 8. september 2011 Revideret: 20. december 2011 Miljøstyrelsens vejledning til kravene i 15 a i husdyrgødningsbekendtgørelsen om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og

Læs mere

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Beregning af timeprisen 4. Hvor præcist skal sagsbehandlingstiden opgøres og hvad kan medregnes? 5. Hvor detaljeret skal fakturaen være? 6. Erfaringer fra kommuner, der

Læs mere