Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015"

Transkript

1 Silkeborg Kajakklub att. Lars Damgaard januar 2015 Sag nr. EMN Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015 Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015 Silkeborg Kommune giver hermed Silkeborg Kajakklub tilladelse til at opsætte alle 9 baner i det optagelige robenaanlæg på Silkeborg Langsø til afholdelse af Silkeborg Regatta lørdag 15. august Tilladelsen gives med de nedenfor nævnte vilkår. Kommunen giver tilladelse til, at følgebåde kan følge roerne med en fart, der overstiger de tilladte 5 knob på Silkeborg Langsø. Silkeborg Kommune giver samtidig dispensation fra naturbeskyttelseslovens 16 (sø- og åbeskyttelseslinjen) til at opsætte dommertårn, telte, salgsvogn, tilskuertribune og toiletter m.m. på ejendommen matr. nr. 433af, Silkeborg Markjorder med adressen Sølystvej 111, der ejes af Silkeborg Kommune. Anlæggene må opstilles i forbindelse med afholdelse af Regattaen. Ansøgning Silkeborg Kommune har med mail af 4. januar 2015 modtaget en ansøgning fra Silkeborg Kajakklub om tilladelse til at opsætte alle 9 baner af det eksisterende, optagelige robaneanlæg på Silkeborg Langsøs midterbassin til afholdelse af Silkeborg Regatta lørdag 15. august Samtidig ansøger kajakklubben om at bruge Sølystparken i forbindelse med stævnet og opsætte dommertårn, telte, salgsvogn, mobil tilskuertribune og toiletter mv. Anlæggene opstilles fredag før stævnet og fjernes igen mandag efter stævnet. Silkeborg Kommunes bemærkninger Ifølge regulativet for Silkeborg Langsø kan kommunen uden for fuglenes yngletider (1. marts til 1. juli) og efter samråd med politiet give tilladelse til, at der på Silkeborg Langsøs midterste del gennemføres særlige aktiviteter såsom kapsejlads og vandskiløb, og til at Bodil Deen Petersen Direkte tlf.: Teknik og Miljøafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg Tlf.:

2 der i forbindelse med disse afholdes særlige stævner, konkurrencer og opvisninger. Sådanne aktiviteter henlægges til særlige af kommunen udpegede områder eller baner, som skal være tydeligt afmærkede. Det optagelige robaneanlæg ligger midt i Silkeborg Langsø med de faste, permanente anlæg placeret på bunden af søen. Når anlægget opsættes, markeres banerne med wirer i 2 m dybde og bøjer i vandoverfladen med 25 m mellemrum. Silkeborg Kommune har i årene 2008 til 2014 givet tilladelse til at opsætte tre baner af robaneanlægget i juli og august og til at opsætte hele robaneanlægget med 9 baner til stævner. Lovgrundlag Bekendtgørelse nr. 416 af 30. april 2013 om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandvandløb og søer fra Tørring til Randers. Regulativ af 1. december 1988 for Silkeborg Langsø samt Remstrup Å fra Silkeborg Papirfabrik til Silkeborg Langsø. Tilladelse af 24. april 1996 fra Århus Amt til Silkeborg Kommune til etablering af et optageligt robaneanlæg på Silkeborg Langsø. Dispensationen fra naturbeskyttelseslovens 16 er meddelt i medfør af lovens 65, stk. 2. Bekendtgørelse nr. 408 af 01. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Høring af ansøgningen Nærværende ansøgning har været i høring hos Naturstyrelsen Søhøjlandet. Naturstyrelsen har med mail af 9. januar 2015 meddelt, at det er Naturstyrelsens opfattelse, at de ansøgte aktiviteter ligger inden for rammerne af de aktiviteter Naturstyrelsen normalt giver tilladelse til. På den baggrund finder Naturstyrelsen Søhøjlandet, der administrerer statens rettigheder i Remstrup Å og Silkeborg Langsø, at der kan meddeles tilladelse til at gennemføre arrangementerne på Silkeborg Langsø, hvor staten har fastholdt retten til jagt, fiskeri og andre rettigheder, som ellers ville tilhøre bredejerne. Ansøgningen har også været i høring hos Grundejerforeningen Sølyst, der varetager interesserne for grundejerne langs Sølystvej, der har fiske- og jagtrettigheder i den nordlige del af Silkeborg Langsø. Grundejerforeningen Sølyst v/knud Erik Bang har med mail af 22. januar godkendt stævnet. Silkeborg Kommunes afdeling for Kultur og Fritid vil behandle Kajakklubbens ansøgning om brug af Sølystparken og Sølystskolen mv. under stævnerne. Side 2

3 International naturbeskyttelse Ifølge habitatdirektivets artikel 12 om strengt beskyttede arter må kommunen ikke give tilladelse til noget, der kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de arter, der er omfattet af direktivets bilag IV. Dette gælder bl.a. odderen, der lever i Gudenåsystemet og Silkeborg Langsø. Opsætning og brug af robanen vurderes ikke at få negativ effekt for odderen, da den primært svømmer eller løber langs søbredden og langt overvejende er nataktiv. Afholdelsen af stævnet vurderes heller ikke at skade odderen, da stævnet foregår med udgangspunkt i Sølystparken, hvor der i forvejen er en del færdsel og aktiviteter. Alle arter af flagermus er også strengt beskyttede efter bilag IV. Arter som vandflagermus og damflagermus lever i området og fouragerer hovedsageligt over vandområder som Silkeborg Langsø. Flagermusene er nataktive og vil derfor først fouragere, når stævnet er overstået. Robaneanlægget ligger 2,9 km opstrøms habitatområde H45 Gudenå og Gjern Bakker. På grund af afstanden, anlæggets omfang og de tilknyttede aktiviteter vurderes det, at det ansøgte ikke vil påvirke arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget. Afgørelse om robaneanlæg Ud fra en samlet afvejning af regler og lovgivning, hensyn til natur og miljø samt Naturklagenævnets afgørelse af 18. november 2008 om tilladelse til robaneanlægget, vurderer kommunen, at der kan meddeles tilladelse til alle 9 baner i anlægget og bruge dem til stævne lørdag 15. august 2015 samt opsætte anlæggene i Sølystparken som beskrevet. Vilkår Alle 9 baner og tilhørende platforme mv. til det optagelige robaneanlæg må opsættes til Silkeborg Regatta, der afholdes lørdag 15. august Banerne må benyttes i tidsrummet kl Baneanlægget må opsættes tidligst en uge før stævnet, og det skal være fjernet senest en uge efter stævnet. Motorbåde, der benyttes til opsætning og nedtagning af banen, skal overholde den gældende hastighedsgrænse på 5 knob på Silkeborg Langsø. Under stævnet må hastigheden for følgebåde svare til de både, de følger. Kun i akutte faresituationer må der sejles uden hastighedsbegrænsning. De anvendte motorbåde skal være forsynet med registreringsnummer eller gæstenummerplader. Kajakklubben er ansvarlig for, at sikkerhedsregler i forhold til sejlads mv. overholdes under stævnerne. Dispensation fra søbeskyttelseslinjen til opsætning af anlæg i Sølystparken Formålet med naturbeskyttelseslovens 16 (sø- og åbeskyttelseslinje) er at sikre søer og åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for Side 3

4 plante- og dyreliv. Bestemmelsen omfatter et forbud mod at placere bebyggelse (bygninger, campingvogne og lignende), foretage beplantning eller ændringer i terrænet i en afstand af 150 m fra de omfattede søer og åer. Bestemmelsen administreres forholdsvis restriktivt, især for bebyggelse og beplantning i uberørte ådale og søbredder. Silkeborg Kommune vurderer, at der kan gives dispensation til det ansøgte, da Sølystparken ligger meget bynært og i forvejen i ret stort omfang anvendes til rekreative aktiviteter om sommeren. Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at containere og telte mv. placeres i tilknytning til de øvrige anlæg i Sølystparken i et område med bymæssig bebyggelse og i en kortere periode. Dyre- og plantelivets levevilkår i og omkring søen samt arealets funktion som spredningskorridor, forringes efter kommunens vurdering ikke som følge af det ansøgte. Klagevejledning Tilladelsen efter regulativet til opsætning af robanerne kan ifølge vandløbslovens 80 a påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Tilladelsen kan også påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter sejladsbekendtgørelsens 15 i henhold til reglerne i Naturbeskyttelseslovens kapitel 12. Dispensationen fra søbeskyttelseslinjen til opsætning af landanlæg kan påklages efter reglerne i Naturbeskyttelseslovens kapitel 12. Sådanne tilladelser skal ifølge sejladsbekendtgørelsen offentliggøres, hvilket vil ske på kommunens hjemmeside. Klageberettigede er: den afgørelsen er rettet til, enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagen udfald lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i sagens udfald, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for Side 4

5 at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Naturog Miljøklagenævnet, som træffer afgørelsen om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Ansøger vil straks få besked, hvis der modtages klage. Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. I tilfælde af klage må dispensationen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af Natur- og Miljøklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet. Hvis dispensationen ikke udnyttes inden 3 år, bortfalder den. Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter modtagelsen af dette brev. Med venlig hilsen Bodil Deen Petersen Biolog Malene Ultang Biolog Kopi til: Naturstyrelsen, Søhøjlandet, Ole Juul Andersen, Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Ornitologisk Forenings Lokalkomité, Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, Sportsfiskerforbundet: ; Dansk Kano og Kajak Forbund, Dansk Forening for Rosport, Grundejerforeningen Sølyst, v/knud Erik Bang, Silkeborg Windsurfingklub, v/keld Meisner, Silkeborg Roklub, Silkeborg Motorbådsklub, Silkeborg Fiskeriforening, Silkeborg Politi, Silkeborg Kommune, Kultur og Fritid, att. Torben Nielsen og Anja Stokvad Jensen Side 5

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1).

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1). Returadresse Land og vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Sten Laursen Overvej 4 6933 Kibæk TILLADELSE TIL MIDLERTIDIG GRUNDVANDSSÆNKNING NORD FOR FJELSTERVANG SOM KONSEKVENS AF RÅSTOFINDVINDING

Læs mere

Dispensation til skæring af undervandvegetation i Bagsværd Sø

Dispensation til skæring af undervandvegetation i Bagsværd Sø Naturteam Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Hovedgade 86-90 2880 Bagsværd 24. marts 2015 Dispensation til skæring

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7)

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7) Helle og Carsten Herlev Bakkekammen 112 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-17-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund,

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning BYG OG MILJØ Dato: 13. januar 2015 Reference: Marie Karlsson Direkte telefon: 8959 4005 E-mail: marik@norddjurs.dk Journalnr.:

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg.

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Ramme Varmeværk Sejrsvej 6 Ramme Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Lemvig Kommune har den 9. marts 2015 modtaget en ansøgning vedrørende opførelse af siloanlæg til træpiller

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16 Eivind Johansen og Lene Gerd Sørensen Nordre Strandvej 182 A 3140 Ålsgårde Den 2. oktober 2014 Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 Lindy Søgaard Nielsen Mejerivejen 10 Fabjerg 7620 Lemvig 27. april 2015 12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 på adressen Mejerivejen 10 762 Lemvig Teknik &

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S Bolind Handel, Østmarken 6, 2860 Søborg

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S Bolind Handel, Østmarken 6, 2860 Søborg Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk A/S Bolind Handel Østmarken 6 2680 Søborg 9. juni 2015 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter.

Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter. Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter. Holbæk Kommune giver tilladelse til at indvinde 1000 m 3 vand pr. år til vanding af af kartofler og rodfrugter på matr. nr. 12,

Læs mere

Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15

Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15 Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Egevej 27, Skuldelev 4050 Skibby Dato 23. april 2015 Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15 PLAN, VEJ OG MILJØ Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund - 19 tilladelse til etablering

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere