Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010"

Transkript

1 Pejse og brændeovne Bygningsreglement 2010

2 Forord Bygningsreglement 2010, der trådte i kraft den 1. december 2010, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske be stemmelser, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en bræn deovn i enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og lignende samt i sommerhuse. Der bliver med jævne mellemrum udarbejdet tillæg til bygningsreglementet. Det opdaterede Bygningsreglement 2010 kan ses på Erhvervsog Boligstyrelsens hjemmeside Der skal ikke søges om byggetilladelse til sådanne installationer, men af hen syn til skorstensfejning skal kommunen underrettes, når der er opsat en ny pejs eller brændeovn. Formålet med de byggetekniske bestemmelser i bygningsreglementet er at forhindre, at der ved installationen opstår fare for brand, eksplosion, for giftning eller andre sundhedsmæssige gener. Det er derfor vigtigt, at bestemmelserne følges nøje. Det er husejeren selv, den tekniske rådgiver eller håndværker, der er ansvarlig for, at bestemmelserne overholdes. Bestemmelserne forudsætter, at installationsarbejdet udføres håndværksmæssigt forsvarligt, og at de materialer, der anvendes, er velegnede til formålet. I SBI-anvisning 189 inkl. tillæg findes mere detaljerede oplysninger om, hvordan ildsteder og skorstene kan installeres, så bestemmelserne overholdes. Denne pjece gennemgår bestemmelserne i bygningsreglementets afsnit 8 i tekst og forklarende illustrationer. Pjecen fortæller om åbne og lukke de ildsteder, krav til opstillingen, skorstenen og tilslutning til skorstenen samt om skorstensfejning. Sidst i pjecen findes en nyttig checkliste og et fortrykt brevkort, som kan anvendes, når kommunen skal underrettes om det nye ildsted. Dafolo A/S, januar Pejse og brændeovne

3 Åbent eller lukket ildsted? Et åbent ildsted er et ildsted uden låge foran fyrrummet, f.eks. en pejs uden indsats. Et lukket ildsted er et ildsted med låge foran fyrrummet, f.eks. en brænde ovn eller en pejseindsats med låger, der indbygges i en muret åben pejs. Hvilke krav er der til opstillingen? Forbrænding af fast brændsel kræver ilt. Af hensyn til både indeklima og for brændingen bør der derfor sikres tilstrækkelig lufttilførsel til det rum, hvor ildstedet stilles op. Vandbeholdere i brændeovne må ikke tilsluttes lukkede centralvarmeanlæg. Når en pejs eller en brændeovn ønskes opstillet på brændbare gulve, f.eks. trægulve, er der bestemte krav til brandbeskyttende belægning. Ved åbne ildsteder skal gulvet dækkes med ubrændbart materiale mindst 50 cm foran fyrings åbningen og mindst 15 cm til hver side. Ved lukkede ildsteder skal gulvet dækkes med ubrændbart materiale mindst 30 cm foran fyringsåbningen og mindst 15 cm til hver side. Det ubrændbare materiale kan ved begge typer ildsteder f.eks. være jern- eller metalplade, klinker eller lignende. Pejse og brændeovne 3

4 Afstande til brændbare materialer i væg og loft Ildsted og røgrør skal opstilles på en sådan måde, at der er en tilstrækkelig afstand til brændbare materialer i væg og loft. Et ildsted skal således holdes i en afstand af mindst 50 cm og røgrør i en afstand af mindst 30 cm fra brændbart materiale, både i væg og loft og fra evt. fast inventar. Ildstedet bør naturligvis også holdes i sikker afstand fra løst inventar. Disse generelle reg ler kan dog fraviges, hvis der opstilles en pejs eller en brændeovn, der er udført i overens stemmelse med standarderne DS/EN 13240, Brændeovne eller DS 887, Brændeovne. 4 Pejse og brændeovne

5 Den krævede mindsteafstand til brændbart materiale vil fremgå af kontrolmærket, og afstanden mellem fritstående lodrette røgrør og brændbart materiale kan reduceres til 22,5 cm. Disse afstande gælder ikke til fodpaneler. Afstandene måles fra ildstedets udvendige side. Ved murede pejse måles afstanden dog fra ildstedets indvendige side. Afstand fra skorstene Også skorstenen skal holdes i en tilstrækkelig afstand fra brændbare materialer. Fra ikke CE-mærkede stålskorstene, murede skorstene og elementskorstene skal der således være mindst 10 cm, og fra renselemme mindst 20 cm til brændbare materialer. Disse afstande måles fra den udvendige side. For en skorsten, der er CE-mærket i henhold til DS/EN og DS/EN 1858, er mindste afstand til brændbart materiale angivet i CE-mærknings informationen. Bjælker, spær og trappevanger kan dog anbringes direkte op ad murede skorstensvanger, hvis disse er mindst 22,8 cm tykke, eller skorstenen er isoleret tilsvarende. Trælofter og trægulve, som er højst 3 cm tykke, kan føres helt ind til en elementskorsten eller en muret skorsten, men skal holdes 5 cm fra en stålskorsten. Huse med stråtag Bygningsreglementet stiller særlige krav til skorstene, der installeres i eller i nærheden af bygninger med stråtag eller lignende, der ikke er klasse T belægning. Pejse og brændeovne 5

6 Murede skorstene, som føres gennem et stråtag eller lig nende, skal udføres, så der ikke opstår fare for brand i tagdækningen. Det kan sikres ved, at den murede skor sten fra mindst 30 cm under taget og opefter udføres af murværk, der er mindst 22,8 cm tykt, eller udføres af godkendte skorstenselementer, som skal mures med en mur, der er mindst 10,8 cm tyk. Murværket bør i taget beskyttes mod revnedannelser med et armeret pudslag på mindst 3 cm. Stålskorstene, som føres gennem et stråtag eller lignende, skal fra mindst 30 cm under taget og opefter føres gennem en skakt med en diameter, der er mindst 20 cm større end skorstenens diameter. Afstanden mellem renselem og stråtag bør være mindst 1 m. 6 Pejse og brændeovne

7 Skorstenen skal være så høj, at skorstenspiben rager mindst 80 cm op over tagryggen på huse med stråtag eller lignende, når skorstenens afstand fra stråtaget er mindre end 6 m. Skorstenspiben bør ikke forsynes med skorstenstag, skorstenshætte, gnistfang og lignende, da det kan øge risikoen for brandspredning, hvis der opstår en skorstensbrand. Tilslutning til skorsten Skorstenslysningens størrelse skal svare til den samlede indfyrede effekt fra det eller de ildsteder, der er tilsluttet skorstenen. Oplysninger om den indfyrede effekt kan normalt fås hos fabrikanten. Det er vigtigt, at lysningsarealet svarer til den indfyrede effekt. Et forkert lysningsareal kan give en dårlig forbrænding og dermed øge risikoen for kulilteforgiftning. Ved tilslutning af ildsteder for fast brændsel, dvs. pejse og brændeovne, bør lysningsarealet være mindst 175 cm 2 (15 cm i diameter). Hvis ildstedets fri åbning, f.eks. i en pejs uden indsats, er større end cm 2, bør skorstenens lysningsareal øges til mindst 300 cm 2 (19,5 cm i diameter). Et åbent ildsted skal altid tilsluttes sin egen skorsten. Et lukket ildsted må tilsluttes en skorsten, som også har aftræk fra andre lukkede ildsteder, f.eks. en centralvarmekedel. Pejse og brændeovne 7

8 Hvis der tilsluttes to eller flere ildsteder i modstående sider af samme skorsten, skal der være en højdeforskel mellem de to tilslutninger på mindst 25 cm. Pejse eller brændeovne må ifølge gasreglementet ikke sluttes til samme skorsten som et gasildsted. Skorstenshøjde Skorstenen skal have en sådan højde, at trækforholdene er i orden, og at røgen ikke generer. Fyring med fast brændsel stiller særlige krav til skorstenshøjden, da skorstenen ikke alene skal kunne suge røgen ud af ildstedet, men også kunne suge forbrændingsluften ind i ildstedet gennem luftspjældet. Det er en god idé at følge evt. anvisninger om mini mumshøjden fra leverandøren af ildstedet eller søge råd hos denne. Skorstenen bør under ingen omstændigheder placeres lavere end tagets højeste punkt. Hvis installationen af ildsted og skorsten medfører væsentlige røggener for omgivelserne, kan kommunen ifølge miljøbeskyttelsesloven kræve, at skorstenen forhøjes, el ler at der gennemføres andre ændringer, der kan brin ge generne til ophør. Hvis ulemperne ikke kan 8 Pejse og brændeovne

9 af hjælpes, kan kommunen forbyde, at anlægget bruges. Andre bestemmelser om skorstene og røgrør Skorstene og røgrør skal forsynes med renselemme. Størrelsen på renselemme i en skorsten skal mindst svare til skorstenens lysningsareal. Skorstenen skal være tilgængelig for udvendigt eftersyn. Hvis skorstenen skal renses fra toppen, skal skorstensfejeren have adgang til den, evt. ved montage af tagtrin eller stigetrin. Små stålskorstene, skorstenselementer og skorstensforinger skal opfylde bestemmelserne i Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr af 10. november 2008 om CE-mærkning og markedskontrol af byggevarer. Røgrør på under 1 m bør udføres af mindst 1 mm stålplade eller lignende. Længere røgrør bør udføres af stålplade på mindst 2 mm. Går et røgrør igennem et andet rum end det, hvor ildstedet er opstillet, kan røret enten udføres som en skorsten eller forsynes med en afskærmning, der sikrer forsvarlige brandmæssige forhold. En skorsten, der ikke har været brugt i nogen tid, bør undersøges for rev ner, fuglereder m.v., inden den igen tages i brug. Skorstensfejning Af hensyn til skorstensfejning skal kommunen underrettes, når der er opsat en ny pejs eller brændeovn. Det Pejse og brændeovne 9

10 Inden ildsted og skorsten opføres, check da følgende: Er der tale om opsætning af et åbent eller lukket ildsted? Skal ildstedet placeres i et rum, hvor gulvet er af brændbart materiale, f.eks. trægulv? Hvis det er tilfældet, er gulvet så i tilstrækkeligt omfang dækket med plade af ubrændbart materiale? Er afstanden fra ildstedet til brændbare materialer, f.eks. trækonstruktioner i væg, dørkarme og bræddebeklædninger, tilstrækkelig? Har du sikret dig en prøvningsattest? Er afstanden fra skorstenen til brændbare materialer, f.eks. bjælker og spær, overholdt? Hvis huset har stråtag, er de særlige afstands- og højdekrav så overholdt? Hvis skorstenen er placeret mindre end 6 m fra et stråtag på samme grund, er de særlige afstands- og højdekrav så overholdt? Svarer skorstenslysningens størrelse til ildstedets indfyrede varmeeffekt? Er der tilsluttet andre ildsteder til skorstenen? Har skorstenen en højde, der giver tilfredsstillende trækforhold, og som endvidere forebygger røggener? Er skorstenen og røgrør forsynet med renselemme, og er de store nok? Kan skorstensfejeren få adgang til eftersyn og rensning af skorstenen? Er røgrør udført i tilstrækkeligt kraftigt materiale? Er der luft nok til forbrændingen i det rum, hvor ildstedet stilles op? Er brevkortet til kommunen udfyldt og afsendt? 10 Pejse og brændeovne

11 kan gøres ved at bruge det brevkort, der er trykt i denne pjece. Gode råd om fyring Den måde, som en pejs eller en brændeovn anvendes på, har stor betydning for til smudsning af skorsten og røgrør. Pjecerne Før du fyrer løs og Korrekt fyring giver nærmere oplysninger og gode råd om brændsler, fyringsmetoved henvendelse til skorstens-fejeren. der m.v. Disse pjecer fås bl.a. Nyttige oplysninger og svar på spørgsmål kan endvidere indhentes på hjemmesiden Det meddeles herved, at der på ejendommen Matr.nr. Adresse Postnummer By Den (dato) er foretaget følgende: Ny pejs/brændeovn er opsat Pejsen/brændeovnen er tilsluttet en ny skorsten Ny pejs/brændeovn er tilsluttet en eksisterende skorsten Underskrift Pejse og brændeovne 11

12 Pjecen om pejse og brændeovne er udsendt af Dafolo A/S som led i en serie informationspjecer om Bygningsreglement Dafolo A/S Suderbovej Frederikshavn tlf.: Tegninger: Blåtårn Tegnestue ApS, Birgitte Borup Produktion: Dafolo A/S, tlf Varenr I informationsserien om Bygningsreglement 2008 indgår yder ligere 3 pjecer: Varenr Garager og carporte m.v. Varenr Indeklima Varenr Sommerhuse Bygningsreglement 2010 er udsendt af Erhvervs- og Boligstyrelsen december 2010 og kan købes hos Byggecentrum, tlf.: eller i boghan delen. SBI-anvisning 189 Småhuse inkl. tillæg er udgivet af Statens Byggeforskningsinstitut (By og Byg) og kan købes hos Byggecentrum, tlf.: eller i boghandelen. Frankeres som brev Til kommune

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010 Sommerhuse Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010 indeholder bestemmelser for opførelse af sommerhuse. Disse bestemmelser skal også anvendes ved forandringer i eller tilbygning til sommer

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

MONTAGEANVISNING. Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten

MONTAGEANVISNING. Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten MONTAGEANVISNING Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten Topmontering eller Bagudmontering Gå til det kapitel, der vedrører netop den monteringsmetode, som du skal anvende i din installation. Topmontering

Læs mere

Stålskorsten Monteringsanvisning

Stålskorsten Monteringsanvisning Stålskorsten Monteringsanvisning Indholdsfortegnelse: Klassificering Ø100/Ø150 mm s. 3 Anvendelse s. 4 Klassificering Ø200 mm s. 6 Lovkrav s. 8 Skorstenens højde s. 9 Rensning/skorstensfejning s. 10 Opstilling

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk Panorama & panorama xl Pejseindsats Opstillings og Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pejseindsats, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger Side 1 af 85 Print Download Luk vindue Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende

Læs mere

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan Line 25 og 25 S Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

Installation og brandsikring. Sådan fyrer du med biobrændsel

Installation og brandsikring. Sådan fyrer du med biobrændsel Installation og brandsikring Sådan fyrer du med biobrændsel Udarbejdet af FOFA(Foreningen af Producenter af Fastbrændsels Anlæg) i samarbejde med Skorstensfejerlauget, Teknologisk Institut, Forsikring

Læs mere

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK Varde Thurø 11 Installations og Brugervejledning 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK 1 2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du begynder med monteringen af din nye skorsten. Er der tvivlsspørgsmål

Læs mere

Enfamiliehuse og tilbygninger

Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Bygningsreglement BR10 Skal du opføre et enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er der en række regler og forhold, du skal

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico Version 2, 30/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12 MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING Scan DSA 12 Tillykke med din nye Scan indbygningsovn Du har valgt et produkt fra en af Europas førende producenter af brændeovne, og vi er overbeviste om, at du vil få stor

Læs mere

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V.

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. Forord Denne pjece er udarbejdet af lokalforeningen i Vejle amt af Dansk

Læs mere

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 Teknisk ståbi Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 O. Introduktion I denne publikation omtales de bygningsdele, som indgår ved de beskikkede bygningssagkyndiges besigtigelse i forbindelse

Læs mere

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab Du Kan - Du Må Vejledning til råderet i Køge Boligselskab Du Kan Du Må Om mulighederne til at forny og forandre Dette hæfte er en vejledning til hvordan du kan udføre forbedringer, fornyelser og forandringer

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

GR-B-4. 5 Skorstene og aftrækssystemer. 07-09-2010 1 af 15

GR-B-4. 5 Skorstene og aftrækssystemer. 07-09-2010 1 af 15 GR-B-4 5 Skorstene og aftrækssystemer 07-09-2010 1 af 15 5. AFTRÆKSSYSTEMER 5.1. Terminologi 5.1.1. Miljø og emissioner Listevirksomhed Virksomhed, som er nævnt i bilag 1 eller 2 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING RAIS RIVA NORDISK MILJØMÆRKNING 578 005 1 FYR MILJØVENLIGT! 5 Miljøvenlige råd til fornuftig fyring - sund fornuft for både miljø og pengepung. 1. Effektiv optænding. Brug

Læs mere

Den originale Aspirotor. Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø150

Den originale Aspirotor. Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø150 Den originale Aspirotor Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø0 1. udgave 1.9.2006 Indholdsfortegnelse Side Emne 3 Produktbeskrivelse 3 Udfyldning af produktskilt 4 Godkendelser og certifikater 5 Opmåling

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse. Udfærdiget i medfør af 3, 5 og 16, stk 3-4 i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24 juni 1998.

Bygningsreglement for småhuse. Udfærdiget i medfør af 3, 5 og 16, stk 3-4 i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24 juni 1998. Bygningsreglement for småhuse Udfærdiget i medfør af 3, 5 og 16, stk 3-4 i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24 juni 1998. Bolig- og Byministeriet København, den 25.6.1998 Bygningsreglement

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Vurdering af omfanget af dårlige skorstene til private brændeovne og brændekedler, regelgrundlag og løsningsmuligheder

Vurdering af omfanget af dårlige skorstene til private brændeovne og brændekedler, regelgrundlag og løsningsmuligheder Vurdering af omfanget af dårlige skorstene til private brændeovne og brændekedler, regelgrundlag og løsningsmuligheder Ole Schleicher og Jørgen Boje FORCE Technology Miljøprojekt Nr. 1192 2007 Miljøstyrelsen

Læs mere

Sikker med naturgas. Ren besked om naturgas og sikkerhed

Sikker med naturgas. Ren besked om naturgas og sikkerhed Sikker med naturgas Ren besked om naturgas og sikkerhed Viden og sikkerhed... Gas- og røglugt... Viden giver sikkerhed og sikkerhed giver tryghed... Lugter De gas ude eller inde? Denne brochure handler

Læs mere