Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder"

Transkript

1 Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder

2 Indledning Statens Arkiver igangsatte i november 2012 et tilsyn med de statslige myndigheders arkivdannelse. Tilsynet blev for langt de fleste myndigheder afsluttet i løbet af januar og februar Statens Arkivers første bearbejdning af indberetningerne løb fra november 2012 til november Indberetningerne vil løbende blive brugt i de kommende års sagsbehandling på området. Med tilsynet startede Statens Arkiver en ny aktivitetsplan på det myndighedsvendte område. Sidste tilsyn af denne slags fandt sted i Siden da har den statslige sektor været igennem omfattende ressortændringer og en markant digitalisering. Der var derfor behov for et opdateret overblik over myndighedernes arkivdannelse til den videre sagsbehandling Denne rapport omfatter: Formålet med tilsynet Hvordan tilsynet blev gennemført Hvilke resultater det har vist Hvad oplysningerne fra tilsynet skal bruges til Tilsynet omfattede ca. 300 statslige myndigheder. Side 2 af 9

3 Formål med tilsynet Formålet med tilsynet var at skaffe oplysninger om hvilke it-systemer, papirarkivalier og digitale dokumentsamlinger, som den statslige forvaltning er ansvarlig for. Oplysningerne skal dels bruges til planlægning af afleveringsarbejdet og dels til udstedelse af opdaterede bevarings- og kassationsbestemmelser, herunder udarbejdelse af bestemmelser for hele sektorer som fx transport og uddannelsessektoren. Papirarkivalier Det er erfaringen gennem de senere år, at papirarkivalierne oftere end tidligere bliver glemt f.eks. i forbindelse med flytninger. De omfattende ressortændringer i 2011 betød, at mange departementer og styrelser blev ændret og arkivalier blev fordelt mellem de nye myndigheder. Ofte betød ressortændringerne også, at myndighederne fysisk flyttede adresse. Der har siden 2011 ikke været det antal indberetninger af overførsler af papirarkivalier, som man kunne forvente 1. Tilsynet blev derfor brugt til at følge op på, hvilke myndigheder, der har hvilke papirarkivalier i varetægt. Indberetningerne er derfor bl.a. brugt til at vurdere, om myndighederne har de arkivalier i varetægt, som de må forventes at have eller om der umiddelbart mangler noget. Oplysningerne er også fremadrettet nødvendige til konkret sagsbehandling og planlægning af myndighedernes afleveringer til Statens Arkiver. Myndighederne skulle indberette følgende oplysninger for hver arkivserie: arkivseries navn fx journalsager, personalesager eller lignede arkivskaber dvs. navnet på den myndighed, som har skabt arkivalierne startår slutår omfang i hyldemeter opbevaringssted It-systemer Statslige myndigheder er forpligtet til at anmelde alle nye it-systemer, f.eks. fagsystemer og ESDH-systemer til Statens Arkiver. Det var erfaringen, at myndighederne anmelder deres ESDH-systemer (som også skal godkendes), men glemmer at anmelde fagsystemer. Endvidere har ressortændringerne heller ikke på dette område affødt det antal af anmeldelser af systemer, som er overført mellem myndigheder, som man kunne have forventet. Tilsynet skulle således give et overblik over den enkelte myndigheds portefølje af itsystemer samt samle op på om alle systemer er anmeldt efter reglerne. Myndighederne skulle indberette følgende oplysninger for hvert it-system: systemets navn startår hvilket fagområde som anvender systemet 1 Jf. Statslige myndigheder er jf. cirkulære nr. 195 af 20. november 2001 forpligtet til at indberette modtagelse af arkivalier til Statens Arkiver Side 3 af 9

4 systemets formål og indhold om systemet indeholder dokumenter om systemet tidligere er anmeldt til Statens Arkiver. Oplysningerne vil fremadrettet fx blive brugt til samlede bevaringsvurdering af alle systemer på konkrete områder som uddannelsesinstitutionernes it-systemer, konkret sagsbehandling og planlægning af myndighedernes afleveringer af arkiveringsversioner til Statens Arkiver. Digitale dokumentsamlinger på fællesdrev og intranet Statens Arkiver er gennem de seneste år stadig oftere stødt på det fænomen, at myndigheder opbevarer en del dokumenter andre steder end i ESDH-systemet f.eks. fællesdrev eller intranet. I nogle tilfælde har der været tale om opbevaring både i ESDH-systemet og andre steder, i andre tilfælde har dokumenterne ikke været i ESDH-systemet, men kun på fællesdrev eller intranet. Eftersom dokumenter på fællesdrev og intranet som udgangspunkt ikke bliver afleveret til Statens Arkiver er en sådan praksis problematisk. Ved tilsynet blev der derfor spurgt ind til, hvorvidt der på fællesdrev og intranet fandtes dokumenter, som ikke også var lagret i ESDH-systemet. Hvis der findes dokumenter udenfor ESDH-systemet er det Statens Arkivers opgave, at foretage en vurdering af dokumenternes bevaringsværdi. Hvis dokumenterne er bevaringsværdige, skal der efterfølgende anvises en model for bevaring af dem. Myndighederne skulle indberette følgende oplysninger for hver dokumentsamling: dokumentsamlingens navn samlingens indhold startår Side 4 af 9

5 Fremgangsmåde hvordan blev tilsynet gennemført? Afgrænsning af tilsynet og adresser Tilsynet skulle som udgangspunkt omfatte alle statslige myndigheder. Der blev fra start sorteret nogle enstypemyndigheder fra for at mindske ressourceforbruget til tilsynet. Følgende myndigheder blev ikke kontaktet: Pastorater, menighedsråd og provstier Forsvarsmyndigheder, hvor alle arkivalier allerede er bestemt til kassation Meget små myndigheder, hvor arkivdannelsen må formodes at være ganske sparsom eller varetages af en overordnet myndighed For gymnasiernes vedkommende blev der udvalgt 10 gymnasier, som skulle besvare tilsynet. Dette skyldes, at der ikke er behov for at vide præcis, hvilke arkivalier ethvert gymnasium ligger inde med, men at få et opdateret overblik over, hvilke typer af arkivalier gymnasierne har samt omfanget af disse. Oplysningerne vil blive brugt til at fastsatte generelle bestemmelser for bevaring og kassation på gymnasieområdet. Det blev tilstræbt, at alle øvrige statslige myndigheder blev kontaktet. Tilsynet blev gennemført via et webbaseret spørgeskema, som forud for selve tilsynet var blevet testet af hos udvalgte myndigheder. Endvidere blev alle myndigheder varslet om tilsynet en måned før det blev iværksat. Vejledning af myndighederne Der blev til tilsynet udarbejdet følgende vejledningsmateriale, som blev lagt på Hjemmeside med introduktionsvideo, FAQ mv Vejledning om tilsyn2012 Video med anvisning på, hvordan man opmåler papirarkivalier Der blev hyppigt henvist til materiale, mens tilsynet stod på, og der gik mange mails afsted med links til siden. FAQ blev løbende opdateret, når spørgsmål optrådte flere gange. Endvidere blev der oprettet såvel en mailbox som et telefonnummer, hvor myndighederne kunne stille spørgsmål til tilsynet. Begge dele blev flittigt brugt. Bearbejdning af data Alle data fra tilsynet blev samlet i en database for videre bearbejdning. Databasen består af tabeller over papirarkivalier, digitale dokumentsamlinger, fagsystemer og administrative systemer. Det betyder, at det har været muligt at foretage en struktureret bearbejdning af data samt generere de afsluttende rapporter, som fx beskriver hele myndighedens arkivdannelse. Side 5 af 9

6 Endvidere har det været muligt i rapporten at angive, hvilke it-systemer hos myndigheder der er truffet beslutning for, hvilke der umiddelbart kan kasseres og hvilke der skal anmeldes. Alle myndigheder har i løbet af efteråret 2013 fået tilsendt en sådan rapport. De overordnede resultater af tilsynet Statens Arkiver fik ved tilsynet svar fra stort set alle myndigheder. Enkelte meget små myndigheder som fx Center for Boligsocial Udvikling, som telefonisk meddelte, at de var nyoprettede og ville anvende departementets ESDH og Særstatusområde Christiansø besvarede ikke tilsynet skriftligt. Langt de fleste myndigheder svarede indenfor fristen eller kontaktede os for at aftale en ny frist. De fleste myndigheder havde således indberettet deres arkivalier i marts måned Enkelte myndigheder måtte rykkes for indberetning flere gange. Fem større myndigheder blev indberettet til deres departement, hvilket efterfølgende førte til besvarelse af tilsynet. Så generelt var svarprocenten meget høj, om end det har taget tid, at få de sidste besvarelser i hus. Alt-i-alt er der tale om en tilfredsstillende besvarelsesrate fra myndighederne. Indberetningerne varierer dog en del. Nogle myndigheder har indberettet meget detaljeret, mens andre har holdt indberetningen på et relativt overordnet niveau, selvom der i vejledningen var forsøgt at lægge et ensartet niveau. De kommende års sagsbehandling vil tage udgangspunkt i tilsynet, men alt efter indberetningernes kvalitet vil det være nødvendigt at spørge ind til forskellige dele af myndighedernes arkivdannelse. Papirarkivalier I den statslige forvaltning findes endnu ca. 400 hyldekilometer papirarkivalier. Tallet dækker dog over, at alene Skat har ca. 100 kilometer ligningssager, hvoraf kun 10 % bevares med de nuværende regler, og at Sundhedsstyrelsen har ca. 30 kilometer dokumentation af lægemidler, som heller ikke skal bevares. Der er ligger således før yderligere kassationsbehandling ca. 280 hyldekilometer arkivalier ude i den statslige forvaltning. Det forventes, at ca kilometer af disse er bevaringsværdige og skal afleveres til Statens Arkiver. Den statslige forvaltning har således fortsat væsentlige mængder papirarkivalier stående, som skal behandles. Til sammenligning blev der ved sidste tilsyn i 2006 indberettet 292 hyldekilometer papirarkivalier. Det viser, at der i perioden forsat har været en tilvækst af papirarkivalier. Nogen af de mange hyldekilometer kan formentlig forklares med, at der ved tilsyn i 2006 ikke indgik alle de ca. 100 kilometer ligningssager fra SKAT, som nu er indberettet. Der kan også være andre områder, hvor staten har overtaget papirarkivalier fra kommunerne i forbindelse med kommunalreformen i Endvidere er en række uddannelsesinstitutioner f.eks. professionshøjskolerne blevet statslige. I tilsynet fik myndighederne mulighed for at angive hvornår i perioden , de gerne vil aflevere papirarkivalier. Disse ønsker er anvendt i forbindelse med planlægningen af afleveringer i perioden Side 6 af 9

7 It-systemer Der er blevet indberettet væsentligt flere it-systemer ved dette tilsyn end det var tilfældet i Dette kan skyldes to ting: Statens Arkiverhar ændret metoden for indberetning i forhold til det tidligere tilsyn i I 2006 blev myndighederne spurgt hvilke systemer, de ikke havde indberettet til Statens Arkiver (vedlagt en liste over de systemer, som var indberettet). Det havde mange myndigheder problemer med at finde ud af. Derfor blev de denne gang bedt om at indberette alle deres it-systemer, så Statens Arkiver efterfølgende selv kunne foretage denne vurdering. Det kan have været en medvirkende årsag til det store antal indberettede systemer. En anden forklaring er, at antallet af it-systemer i den statslige sektor ganske enkelt er steget, efterhånden som sektoren er blevet mere og mere digital. Dette er nok den væsentligste forklaring. Der er desværre ingen anden myndighed, som har et samlet overblik over statslige myndigheders itsystemer, som tallene kan holdes op imod. Der er dog kendte mangler i indberetningerne. Det gælder fx universiteternes indberetning af it-systemer med forskningsdata, hvor Statens Arkiver vil undersøge området på anden vis. Antal indberettede it-systemer Antal anmeldte it-systemer Systemer, som Statens Arkiver kender i forvejen Systemer, som umiddelbart kan kasseres Ikke relevante indberetninger (fx af applikationer) Systemer, som skal anmeldes En stor del af systemerne (1164) har kunnet kasseres alene ud fra de beskrivelser, som indgik i indberetningen. Det gælder fx systemer til intern administration i myndigheden. I de tilfælde, hvor et system ser ud til at indeholde bevaringsværdige data, er myndigheden blevet bedt om at foretage anmeldelse i henhold til cirkulære nr af 21. juni 2013 om anmeldelse af it-systemer. Anmeldelserne vil medføre et væsentligt ressourceforbrug hos Statens Arkiver, men er nødvendige for dels at sikre bevaringen af bevaringsværdige data og dels at kunne overholde lovgivningens bestemmelser om, at myndighederne ikke må slette data i deres it-systemer uden bemyndigelse fra Statens Arkiver. Systemer, som umiddelbart kan kasseres De mange indberetninger om systemer, som umiddelbart kan kasseres, giver anledning til at overveje om der kan udstedes en generel bestemmelse om data fra it-systemer, som altid må kasseres. De fleste af de systemer, som umiddelbart kan kasseres, er dog implementeringer af fællesstatslige systemer som M-tid (tidsregistreringssystem), efak (faktueringssystem), PeopleXS (rekrutteringssystem) hos den enkelte myndighed. Indberetningerne viser, at de fællesstatslige systemer nu er udbredt til hele sektoren, hvilket ikke var tilfældet ved sidste tilsyn i Det betyder, at der ved næste tilsyn ikke er Side 7 af 9

8 behov for at spørge om disse systemer hos den enkelte myndighed, hvilket vil nedbringe antallet af indberetninger betragteligt. Sharepoint-systemer Ved en gennemgang af de indberettede systemer falder det i øjene, at der er indberettet mange Sharepoint-systemer. Sharepoint-systemer er dokumentbærende systemer, som kan anvendes til alt fra intern vidensdeling til projektsites for millardprojekter. Meget tyder på, at disse systemer nogen gange spiller sammen med myndighedernes ESDH-systemer eller ligefrem bliver en konkurrent til ESDH. Dette er derfor et område, som Statens Arkiver skal have fokus på og have større viden om. Dette opnås bl.a. ved de anmeldelser, som kommer ind i forlængelse af tilsynet. Det betyder formentlig, at der vil være en del sharepoint-systemer, som skal afleveres til Statens Arkiver eller, at der på anden vis skal træffes aftale om arkiveringen af de sager og dokumenter i disse systemer. Ressortændringer Oplysningerne fra tilsynet kan anvendes til opdatere en lang række systemer med korrekte oplysninger om hvilken myndighed, som er ansvarlig for arkiveringen af systemet. Dette gælder fx er alle de systemer, som er overgået fra Sundhedsstyrelsen til Statens Serum Institut, Sundhedsdokumentation, som nu er registreret med korrekt afleveringsansvarlig myndighed. Det betyder, at Statens Arkiver har fået et opdateret overblik over, hvilken myndighed, der er ansvarlige for arkiveringen af de forskellige systemer. Det kan spare mange timers jagt i afleveringssagsbehandlingen på den ansvarlige myndighed. Endvidere har tilsynet bekræftet, at mange af de myndigheder som blev sammenlagt i 2011 fortsat kører med flere ESDH-systemer. Det er ikke nødvendigvis noget problem, så længe der er klare procedurer for hvor myndighedens fælles/overordnende sager ligger, og sager og dokumenter kan fremsøges struktureret. Dette vil være et opmærksomhedspunkt ved aflevering af ESDH-systemer fra sammenbragte myndigheder som fx Erhvervsstyrelsen, som består af det tidligere Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Dokumentsamlinger Der er blevet indberettet over 2500 digitale dokumentsamlinger. Samlingerne indeholder alt fra egentlig korrespondance, kontrakter, mødereferater til visdomsbøger. Kvaliteten af indberetninger er meget varierende. Nogle dokumentsamlinger burde ikke være indberettet, da dokumenterne ved nærmere eftersyn faktisk var i ESDH-systemet. Indberetningerne bekræfter dog, at der i forvaltningerne i større omfang bliver lagt dokumenter på fælles-drev og intranet, som burde indgå i andre systemer. Fænomenet findes både i store og små myndigheder. Oplysningerne om dokumentsamlinger vil blive brugt i sagsbehandlingen fx vil der i forbindelse med afleveringer af ESDH blive fulgt op på, om myndigheden har materiale liggende udenfor systemet. Side 8 af 9

9 Konklusion Med tilsynet har Statens Arkiver fået en stor mængde oplysninger om de statslige myndigheders arkivdannelse, som i de kommende år vil kunne anvendes til såvel planlægning af afleveringsarbejdet som nødvendige analyser af den statslige sektors arkivdannelse. Der er anmeldt langt flere it-systemer end forventet og mængden af papirarkivalier er også større end forventet. Det betyder, at uden tilsynet kunne bevaringsværdige data var gået tabt. Oplysningerne fra tilsynet danner således grundlag for, at Statens Arkiver kan sikre bevaringen af de arkivalier fra den statslige sektor, som i fremtiden bliver blandt kilderne til vor tids Danmarkshistorie. Oplysningerne har allerede dannet grundlag for: Udarbejdelse af tidsplan for myndighedernes aflevering af papirarkivalier i de kommende 3 år, herunder estimat for hvor mange hyldekilometer arkivalier, der skal afleveres før den statslige forvaltning er hele tømt for papirarkivalier Udtræk af tal til Digitaliseringsstyrelsen, som ønskede oplysninger om, hvor mange it-systemer, som findes i den statslige sektor Indledende analyse af hvilke systemer, der findes fx på universiteterne mhp. at udarbejde ensartede principper for bevaring og kassation af de mange systemer på området. Flere tilsvarende analyser planlægges på andre områder. Tilsynet har også givet myndighederne et bedre overblik over deres arkivdannelse. Det har således været tydeligt at se, at de myndigheder, som der er god kontakt til, og som har en god arkivpraksis, indberettede hurtigt og uden større problemer. For de myndigheder, som ikke i forvejen havde overblik over deres arkivdannelse, var indberetningen derimod en stor opgave. Det gav anledning til en del frustrationer hos visse myndigheder. Der var typisk tale om myndigheder, som havde været igennem omfattende ressortændringer og derfor havde modtaget papirarkivalier og it-systemer fra flere forskellige myndigheder. Tilsynet har således sat fokus på, at det er nødvendigt for myndighederne at vide hvilke arkivalier, de ligger inde med, for at kunne håndtere dem korrekt og med så få ressourcer som muligt. Tilsynet har ikke blot betydet, at Statens Arkiver har fået tal for antallet af hyldekilometer og anvendte itsystemer i den statslige sektor. Det har også sikret et bedre indblik i, hvordan den statslige forvaltning i dag dokumenterer sin virksomhed. Et indblik, som vil blive udbygget, efterhånden som oplysningerne bliver anvendt i konkrete sager og ved tværgående sammenligninger af forskellige myndigheders arkivdannelse. Ligeledes giver oplysningerne et indblik i hvordan digitaliseringen af den statslige sektor konkret foregår. Generelt set viser tilsynet, at forvaltningen kan løse arkiveringsopgaven mere hensigtsmæssigt ved at have overblik over sin portefølje af arkiver og it-systemer. Dette er en problematik Statens Arkiver vil adressere via rådgivning og efteruddannelse af myndighedernes personale, så den viden Statens Arkiver har fået i tilsynet kanaliseres tilbage til myndighederne. Side 9 af 9

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Side 1 af 17 PS97-2CRD-E2K6 Distributionsform Email Papir Brevfletning Email cla@sa.dk Kunde Christian Larsen PS97-2CRD-E2K6 Velkommen til spørgeskemaundersøgelsen i forbindelse med Rigsarkivets tilsyn

Læs mere

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Dette dokument beskriver Rigsarkivets strategi for modtagelse og bevaring af digitalt skabte arkivalier. Ved digitalt skabte arkivalier forstås upubliceret

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Side 1 Indhold Baggrund for undersøgelse... 3 Organisering... 4 Tilgængelighed... 5 Papirarkivalier... 7 Digitale arkivalier...

Læs mere

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner.

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner. Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Møde: netværksmøde for kommuner og regioner, der afleverer arkivalier til Statens Arkiver Dato og tidspunkt: 23. april 2013 kl. 10-14 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014

Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014 Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014 1. Indledning I henhold til Statens Arkivers rammeaftale med Kulturministeriet skal der i

Læs mere

Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer

Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer Statens Arkiver og Kommunernes Landsforening 2005 Version 1.0 DocuLive KMD Sag KOM*IT Navision MADS Vejman Win PPR DSI Sund Vejledende kassationsliste

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

Referat. Statens Arkiver Rigsarkivet. Bevarings- og Kassationsafdelingen

Referat. Statens Arkiver Rigsarkivet. Bevarings- og Kassationsafdelingen Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 29. august 2013 kl. 10-14.25 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 978 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier fra de regionale

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene 2003 Indledning Formålet med de nye bestemmelser Dette er en vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelser

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet I medfør af 5, stk. 1, i ulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II)

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv...1 En vejledning til kommuner og regionerindholdsfortegnelse...1

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001

Læs mere

Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering

Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering 37 Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering Selvom elektronisk arkivering for alvor er ved at få fodfæste i den statslige sektor, vil myndighederne i mange år frem fortsat skulle bruge deres

Læs mere

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007.

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Arkivinstruks for Thisted Kommune Arkivinstruks Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Status Gl. Thisted Kommune Den gamle Thisted Kommune har i 1989-92 gennemført et kassationsprojekt,

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2011 Opdateret december 2014 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv.... 1 En vejledning

Læs mere

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Generelle Retningslinjer 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord...4 2. Hvad er Aalborg Stadsarkiv...5 3. Hvad er arkivalier?...5 4. Hvem gælder instruksen for?...6 5.

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier som er skabt eller tilvejebragt af I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier Arkivhåndbog for statslige myndigheder Fra informationer til arkivalier Udgiver: Statens Arkiver ISBN 87-7479-217-0 Redaktion: Lars Martin Petersen, Kirsten Villadsen Statens Arkiver Kristmar og Mette

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn med kommunerne 2010

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn med kommunerne 2010 Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn med kommunerne 2010 Statens Arkiver februar 2011 Statens Arkiver, j.nr. 2010-014829 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Fremgangsmåde og tilsynets forløb...

Læs mere

Referat Indsamling og Bevaring

Referat Indsamling og Bevaring Referat Indsamling og Bevaring Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 26. februar 2015 kl. 10-15 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra Rigsarkivet: vicedirektør Kirsten Villadsen,

Læs mere

Brugerundersøgelse blandt statslige myndigheder

Brugerundersøgelse blandt statslige myndigheder Brugerundersøgelse blandt statslige myndigheder Efteråret 2012, rapporten er udarbejdet i 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Svarprocent og metode... 4 2. Hvem har besvaret undersøgelsen... 5

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Skatteministeriet - Digitale arkiver. Peter Hansen, 13. maj 2014

Skatteministeriet - Digitale arkiver. Peter Hansen, 13. maj 2014 Skatteministeriet - Digitale arkiver Peter Hansen, 13. maj 2014 ESDH i Skatteministeriet Skatteministeriet gennemførte i 2012 et stort konsolideringsprojekt, hvor en række ESDH-systemer blev samlet i én

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DRG-systemet (beretning nr. 11/2010) 4. marts 2014 RN 404/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Indledning: I forbindelse med digital underskrift af årsrapporten, opstår der en række problemstillinger, som vi

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen December 2009, j.nr. 09/00155 BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

WHITEPAPER DokumentBroker

WHITEPAPER DokumentBroker WHITEPAPER DokumentBroker Copyright 2013 DokumentBrokeren er en selvstændig arkitekturkomponent, som uafhængigt af forretningsapplikation og kontorpakke, genererer dokumenter af forskellige typer og formater,

Læs mere

I reform til fremtiden. 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold

I reform til fremtiden. 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold I reform til fremtiden Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 8. maj 2006 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold 1. Ønskerunden

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Arbejdsmiljørapport 2014 Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Indhold Arbejdsmiljøorganisationen... 3 Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen... 3 Aktiviteter for 2014... 3 Fraværshåndtering... 3 Beredskabsplaner...

Læs mere

Digital bevaring status og viden 2014

Digital bevaring status og viden 2014 Digital bevaring status og viden 2014 Indledning I dag dokumenterer den offentlige forvaltning næste udelukkende sit arbejde digitalt, enten i et ESDHsystem og/eller i fagsystemer. Det samme gælder mange

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Nyt om informationer og systemer i den offentlige forvaltning

Nyt om informationer og systemer i den offentlige forvaltning Nyt om informationer og systemer i den offentlige forvaltning - set fra Statens Arkiver 2012 September 2012 Ressortændringer Polsas og døgnrapporter Universiteter Datadisciplin Aargang 0 Super- styrelser

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Sikkerhedsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Sikkerhedsstyrelsen Statens Arkivers bevarings og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Sikkerhedsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Sag og Dokument - Høringskonference. Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb

Sag og Dokument - Høringskonference. Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb Sag og Dokument - Høringskonference Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb Jeg vil sige noget om Hvad det er vi gør i Økonomistyrelsen? Erfaringer fra FESD Hvor vi står

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune

BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010, j.nr. 10/01354 BBR-tilsynsrapport for Ishøj kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Ishøj kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Sikring af kvalitet i ESDHsystemer i drift Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Baggrund for ESDH-drift og udvikling i Vejle Stadsarkiv Januar 2009 fra projekt til drift Hidtil i direktionssekretariatet

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 12. august 2008, j.nr. 08/00535 BBR-tilsynsrapport for Århus kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Århus kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bevarings- og kassationsbestemmelser 2015 Indholdsfortegnelse Bevarings- og Kassationsbestemmelser for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. 1. Bevaringsværdigt

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur området Styring af registreringer, herunder sagsakter T2 03.09.07 Formål Afgrænsning At sikre følgende: * At registreringer i sager styres, dvs. journaliseres systematisk,

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet Bekendtgørelse nr. 690 af 11. juni 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet I medfør af 5, i s bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Maj 2014 Ref. nr.: 5-2014 Indhold Indhold... 1 Boligstøtte... 2 Udbetaling af boligstøtte til almene boligorganisationer...

Læs mere

ARKIVDANNING OG DIGITAL ARKIVERING I PRIVAT SEKTOR. SAMDOK-konferencen 16. oktober 2014 Tine Weirsøe, Scandinavian Information Audit INDHOLD

ARKIVDANNING OG DIGITAL ARKIVERING I PRIVAT SEKTOR. SAMDOK-konferencen 16. oktober 2014 Tine Weirsøe, Scandinavian Information Audit INDHOLD ARKIVDANNING OG DIGITAL ARKIVERING I PRIVAT SEKTOR SAMDOK-konferencen 16. oktober 2014 Tine Weirsøe, Scandinavian Information Audit www.information-audit.dk INDHOLD Mål med arkivdannelse i private virksomheder

Læs mere

Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K

Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K Skatteministeren Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 17146815 EAN-nr. 5798000033757 www.skm.dk

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Rapport om. praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden. 1. januar - 31. december 2011

Rapport om. praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden. 1. januar - 31. december 2011 Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden 1. januar - 31. december 2011 2012 1 Indledning... 3 Indledning... 3 Aflevering af papirarkivalier... 4 Digital bevaring...

Læs mere

Moduler KOMDAs ydelser er delt ind i fire moduler, der kan købes til af den enkelte deltager. Modulerne kan vælges uafhængigt af hinanden.

Moduler KOMDAs ydelser er delt ind i fire moduler, der kan købes til af den enkelte deltager. Modulerne kan vælges uafhængigt af hinanden. KOMDA KOMDA er et arkivsamarbejde mellem Aalborg Stadsarkiv og en række kommunale arkiver om håndtering af digitale arkivalier. KOMDA sikrer opbevaring af digitale arkivalier for de deltagende arkiver

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport.

Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport. Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport. 1. Baggrunden for ledelsesevalueringen: Vordingborg Kommune er omfattet af lov om et kvalitetssystem for den

Læs mere

Anvisning om ordning, behandling og pakning m.v. af arkivalier som skal afleveres til Statens Arkiver (august 2009)

Anvisning om ordning, behandling og pakning m.v. af arkivalier som skal afleveres til Statens Arkiver (august 2009) Anvisning om ordning, behandling og pakning m.v. af arkivalier som skal afleveres til Statens Arkiver (august 2009) Aflevering af arkivalier fra statslige myndigheder til Statens Arkiver foregår i henhold

Læs mere

ESDH TEM ESDH-SYSTEMET CAPTIA - KVIKQUIDE: HVAD SKAL JOURNALISERES?

ESDH TEM ESDH-SYSTEMET CAPTIA - KVIKQUIDE: HVAD SKAL JOURNALISERES? ESDH Cap - SYS tia TEM ESDH-SYSTEMET CAPTIA - KVIKQUIDE: HVAD SKAL JOURNALISERES? ESDH-SYSTEMET CAPTIA 3 INDHOLD Hvorfor skal vi journalisere?... 4 Hvad skal journaliseres? Forskellige typer af sager,

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser.

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser. 26. juni 2009 J.nr. 2009-4116- Myndighedskrav Myndighedskrav til SU-administration 1. Indledning Myndighedskravene fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) beskriver de opgaver og beføjelser,

Læs mere

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år.

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Uddannelsesministeriets ressortområde 8 universiteter 7 professionshøjskoler + Danmarks Medie og Journalisthøjskole og Ingeniørhøjskolen

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Overblik over fejl og mangler i BBR

Overblik over fejl og mangler i BBR Overblik over fejl og mangler i BBR Maj 2007 1 Indledning I Rigsrevisionens beretning nr.10 / 2003 kritiseres økonomi- og erhvervsministeren for ikke at have tilvejebragt et tilstrækkeligt overblik over

Læs mere

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen?

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen? Hvad koster det at stå på ventelisten? Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Hvor lang er ventetiden? Er der to forskellige ventelister? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper

Læs mere

Informationer og systemer i den offentlige forvaltning

Informationer og systemer i den offentlige forvaltning Informationer og systemer i den offentlige forvaltning - set fra Statens Arkiver 2011 Maj 2012 Stat, kommuner og regioner GIS og GML Digitaliseringsstrategi, før og nu Integrerede systemer Bevaringsværdige

Læs mere

Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering

Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering 55 Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering Anmeldelse af elektroniske arkivsystemer Alle myndigheder har ifølge arkivbekendtgørelsen pligt til at anvende et arkivsystem til sikring

Læs mere

Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm

Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm Offentlig revision Folketinget Finansudvalget Øvrige politiske udvalg De af Folketinget valgte

Læs mere

Ressourceregnskab. 18. november 2010 Ressourceregnskab Side 1

Ressourceregnskab. 18. november 2010 Ressourceregnskab Side 1 Ressourceregnskab Formål: belyse uddannelsesinstitutionernes prioriteringer, kvalitet og resultater Målgrupper: Bestyrelser Intern ledelse Benchmark-partnere Offentligheden Undervisningsministeriet Rigsrevisionen

Læs mere

Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2012-31.12.2012

Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2012-31.12.2012 TILGÆNGELIGHEDSUDVALGET v/ fmd. dommer Anders Martin Jensen Retten i Næstved Gardehusarvej 5, Næstved B E R E T N I N G 18 Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2012-31.12.2012

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere