Årsberetning DOF Storstrøm 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning DOF Storstrøm 2014"

Transkript

1 Årsberetning DOF Storstrøm 2014 Medlemsstatus og PR-udvalget DOF har de senere år haft medlemsfremgang, men det er ikke DOF Storstrøm der bidrager til medlemsfremgangen. Igen i år har DOF Storstrøm en mindre medlemsnedgang på 13 medlemmer, så medlemsantallet nu er på Fordelingen af medlemstyperne er Kernemedlem: 459, Husstandsmedlem: 86, juniormedlem: 10 og medlem: 485. En af grundene til den mindre medlemsnedgang de senere år kan skyldes PR-udvalgets lavere aktivitetsniveau. De sidste 15 år har PR-udvalget udført en stor hvervningsindsats for DOF Storstrøm, men udvalget har neddroslet aktiviteterne og PR-udvalget har i år kun deltaget i 1 arrangement: 10-årsjubilæet på Avnø Naturcenter. DOF Storstrøms trailer og depot med informationsmateriale findes på Avnø Naturcenter. Bestyrelsen Bestyrelsen har udover generalforsamling afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2014, og DOF Storstrøm har været repræsenteret i årets 2 repræsentantskabsmøder, hvor forårsrepræsentantskabsmødet blev afholdt i Maribo. 2 fra bestyrelsen har ikke ønsket at genopstille. Lars Munk og Hans Schou Frederiksen har af tidsmæssige årsager valgt at træde ud af bestyrelsen. Lars og Hans har henholdsvis siddet i bestyrelsen 12 og 1 år og begge takkes for deres indsats i bestyrelsen. Lars kan nu bruge mere tid på Lyttesholm Naturcenter og Fugleværnsfondens arealer ved Hyllekrog, mens vi vil se Hans som turleder på bl.a. Nordfalster. Vor kommunekontaktpersoner deltager i de grønne råd og får herigennem kontakt til andre organisationer og kommunale forvaltninger, og selvom de grønne råd kun er rådgivende er det vigtig for DOF at markere sig på møderne. Kommunekontaktpersonerne modtager i løbet af året fra kommunerne mange sager, der skal gennemlæses og tages stilling til. Herunder vil nogle af de vigtigste sager som DOF Storstrøm har engageret sig i blive beskrevet: Kommunerne er i gang med at udpege nye områder til opsætning af vindmøller. Guldborgsund Kommune udsendte i foråret høringsbrev om igangsætning af miljøvurdering af vindmølleområder til en vindmølleplan. Kommunen havde beskrevet 11 områder, der kan være egnede til opstilling af vindmøller. Et af de beskrevne områder var Birkemose, øst for Gedser meget tæt på Gedser Odde, hvor der hvert efterår ses millioner af udtrækkende fugle. Louis Hansen, Hans Lind og Clausjannic Labuz fik udarbejdet en indsigelse mod forslaget om opsætning af 4 kæmpevindmøller ved Birkemose. Forslaget om opsætning af vindmøller ved Birkemose blev fjernet og nu ventes der på den endelige vindmølleplan for Guldborgsund Kommune. Lolland Kommune fremlagde en plan om at anvende rottegift i det åbne land, samt opsætte rovfuglepæle. Rottegiften skulle udlægges i kasser, som både mus og rotter kan komme i, og dermed fare for såkaldt sekundære forgiftninger af rovfugle og ugler. Vor kommunerepræsentant i Lolland kommune Ole Friis Larsen gik ind i sagen og fremførte DOF s synspunkter vedr. rottegift i det åbne

2 land i lokale medier og overfor kommunen. Efter sagen var taget op på et Grønt Råds møde opgav Lolland kommuneplanerne om udsætning af rottegift i det åbne land. I en nylig udkommet rapport fra Miljøstyrelsen med titel: Spredning af anti-koagulante rodenticider med mus og eksponeringsrisiko for rovdyr kan der læses at forekomsten af rodenticider i rovdyr, rovfugle og ugler er meget høj i Danmark, men effekten af den høje eksponering på bestandene af rovdyr og fugle kendes ikke. Lokalbestyrelsen har indgået en 5-årig samarbejdsaftale med Guldborgsund Kommune. Hovedformålet med aftalen er at foretage kortlægning af udvalgte fuglearter samt naturformidlingsopgaver, og lokalafdelingen modtager honorar for ydelserne. Lokalafdelingen har forpligtiget sig til at foretage kortlægning af ynglefugle på øer, holme og strandenge - kontrol af opsatte redekasser for Stor Skallesluger, Vendehals og Perleugle - udarbejde status for sjældne ynglefugle: rovfugle, Trane og Plettet Rørvagtel kortlægning af ynglefugle på Horreby Lyng samt naturformidlingsaktiviteter. Hjemmeside og Facebook. Efter lokalbladets ophør i slutningen af 2012 fik lokalafdelingen ny hjemmeside og den har nu eksisteret i et par år. Møder, ture, bestyrelsesreferater, nyheder fra bestyrelsen m.m. bliver lagt ind på hjemmesiden, og via bloggen var det hensigten at medlemmerne kunne deltage mere aktivt på hjemmesiden, men bloggen bliver stort set ikke brugt. DOF Storstrøm kom i løbet af 2010 på websitet Facebook som en gruppe, hvor der nu er 220 medlemmer. Gruppens navn er DOF Storstroem, og hvis man har en facebookprofil kan man tilmelde sig gruppen. På sitet vises bl.a. fotos, skrives små beretninger, og der annonceres møder og ture. Ture, arrangementer og kurser Stortursudvalget havde i 2014 arrangeret 3 dages tur til Hallands Väderö i maj, samt en Nandutur til Tyskland og begge ture blev gennemført. Derudover var der arrangeret ørnetur til Skåne, men denne tur blev aflyst på grund af for få tilmeldinger. Der har været afholdt ca. 40 ture i lokalafdelingen, heraf er en stor del af turene er arrangeret af Fugleværnsfonden. Derudover var der arrangeret 7 turmøder, hvor ideen er, at deltagerne mødes ved en p-plads og herfra køres der samlet til en fuglelokalitet. På Ørnens Dag blev der traditionen tro afholdt arrangementer ved Avnø, Hasselø, Nyord hvorimod Maribosøerne var blevet udskiftet med Saksfjedinddæmningen på det sydlige Lolland. Der var i alt 650 besøgende. Flest besøgende havde Avnø med ca. 400 besøgende. Ved Avnø er arrangementet i samarbejde med DN, Avnø Naturcenter og Natur og Ungdom. Der er flere forskellige aktiviteter for børnene bl.a. bålaktiviteter, bygning af redekasser og indendørs filmfremvisning, og der serveres kaffe, te, saftevand og småkager til de besøgende. På Tårnenes Dag var det de samme 5 tårne sidste år som deltog i konkurrencen: Gedser, Hyllekrog, Susåens udløb, Hejrede Sø og Avnø. Hejrede Sø blev placeret som nr. 5 med 70 arter, og blev altså vinder i den lokale konkurrence. DOF Vestjylland er tovholder på arrangementet, der er en konkurrence imellem tårnene om at se flest forskellige fuglearter på samme dag. Tårnenes Dag har nu også fået sin egen Facebookside.

3 I 2014 udbød DOF Storstrøm fuglestemmekursus i foråret og trækfuglekursus i efteråret til alle interesserede. Kurserne blev afholdt over 8 aftener + 4 ekskursioner med Leif Schack-Nielsen som underviser på fuglestemmekurset og Lars W. Christoffersen som underviser på trækfuglekurset. Der var stor interesse for kurserne med i alt 39 deltagere. Årets Julefrokost startede med fugletur på Avnø, og derefter spisning og hyggeligt samvær i centeret med ca. 35 deltagere. Caretakerprojektet, Atlas lll og punkttællinger Caretakerprojektet blev afsluttet fra centralt hold i løbet af 2013, og ansvaret for at videreføre caretakernetværket vil komme til at ligge i lokalafdelingerne. Lokalbestyrelsen skal have afklaret, hvem der fortsætter som caretakerkoordinator og dels hvem der fortsætter som lokalitetskontaktperson og hjemmesideansvarlig. Lokalbestyrelsen vil bestræbe sig på, at der fortsat er medlemmer, der vil være med til at overvåge og formidle de vigtige fuglelokaliteter i lokalafdelingen, og i forbindelse med udarbejdelse af høringssvar til naturplanerne, der er i høring i 2015, er det også vigtigt at der er lokale ornitologer der har føling med hvordan det går med fuglebestandene i caretakerområderne. I foråret 2014 startede ATLAS lll projektet, der er delt op i tre undersøgelser: 1) de danske yngelfugles udbredelse, 2) tætheder og bestandsestimater af ynglende og overvintrende fugle og 3) bestandsoptællinger af 18 udvalgte ynglende fuglearter. For nylig blev der afholdt ATLAS lll møde i Nykøbing F., hvor 12 atlasdeltagere var mødt frem. Her gav Thomas Vikstrøm en informativ status over den foreløbige atlasdækning i DOF Storstrøm. DOF Storstrøm er delt op i 216 kvadrater og foreløbig er ca. 70 % af kvadraterne uddelt til kvadratansvarlige. Der er ikke foretaget så mange timetælleture, men denne tællemetode er også ny for de fleste. D juni vil DOF Storstrøm afholde atlaslejr på Naturskolen ved Maribosøerne, og her vil timetælleturene være et emne der sættes ekstra fokus på. Det er ikke nødvendigt at være kvadratansvarlig for at kunne indtaste observationer. Hvis du er oprettet som bruger i DOFbasen kan du indtaste dine observationer af ynglefugle i ATLASmodulet, og der skal lyde en opfordring til at medlemmerne deltager i ATLAS projektet på denne måde. For hver kommune i DOF Storstrøm er der en lokalkoordinator, men Finn Jensen har af tidsmæssige årsager stoppet som lokalkoordinator i Næstved kommune, så til denne kommune skal der findes en ny lokalkoordinator. Et af de optællingsprojekter, der ikke må glemmes mens ATLAS lll projektet kører, er punkttællingerne. Punkttællingsprojektet er et vigtigt redskab i naturovervågningen, da ynglefugle- og vinterfugleruterne registrerer bestandsændringerne for vore almindelige fugle. I DOF Storstrøm er der de sidste par optalt på ca. 25 ynglefugleruter og ca. 20 vinterruter. Redekasser Stor Skallesluger samarbejde med Falster Golfklub. Flere medlemmer af DOF Storstrøm har siden 1993 udført et kæmpestort arbejde med opsætning af St. Skalleslugerkasser i kystnære skove i DOF Storstrøm. Indtil kommunalreformen var Storstrøms Amt i en lang årrække tovholder på St. Skalleslugerprojektet, men først de sidste par år har lokalbestyrelsen nu gået aktivt ind i projektet som tovholder.

4 Tjek af kasserne på en række lokaliteter viste at mindst 50 % af kasserne er defekte og trængte til at blive udskiftet. I slutningen af 2013 afholdte DOF Storstrøm et møde med kommunerne Faxe, Stevns, Vordingborg og Guldborgsund om St. Skalleslugerprojektet, og mødet resulterede i at de fire kommuner ville finansiere produktion, nedtagning af defekte og opsætning af 65 St. Skalleslugerkasser. Med professionel hjælp blev mange defekte kasser nedtaget og 65 nye er opsat i Flere medlemmer af lokalafdelingen har anvist stederne, hvor kasserne skulle sættes op. Vordingborg kommune købte yderligere 65 kasser og Bjarne Hemmingsen fik ekstra travlt med opsætning af 65 kasser, og næsten alle kasser er sat op, og med opsatte kasser i 2012 er der de sidste par år opsat ca. 150 nye kasser i DOF Storstrømsområdet. Med økonomisk hjælp fra Projekt Fokuseret Fugleforvaltning og DOF Storstrøm er der indkøbt 4 trådløse kameraer, således frivillige fra lokalafdelingen de kommende år har bedre mulighed for at tjekke kasserne for yngel. Kassernes placering blev lokaliseret med GPS og med hjælp fra Projekt Fokuseret Fugleforvaltning er alle kasser plottet ind på et Googlemap. Kontrol af kasserne i det sene forår viste at nogle af de nye kasser allerede var taget i brug af Stor Skallesluger, og i 2014 er bestanden af St. Skallesluger i DOF Storstrøm efter kasseeftersyn og obs. af ungekuld vurderet til at være på par. I 2013 blev bestanden vurderet til par. På landsplan vurderes ynglebestanden i 2014 at være på ca. 100 par. En henvendelse fra Falster Golfklub til DOF Storstrøm er nu resulteret i et samarbejde mellem golfklubben og Gedser Fuglestation, hvor fuglestationen kan komme med råd og vejledning til en grønnere profil på golfbanen. Der er nu bl.a. foreløbig indgået aftaler om opsætning redekasser, naturvandringer samt kortlægning af golfbanens fugle, flora, svampe, padder og insekter. Med økonomisk støtte fra DOF Storstrøm blev der i foråret opsat 30 stærekasser, 27 mejsekasser og 3 vendehalskasser. Alle stærekasser blev taget i brug af stær, og de gik til angreb på stankelbenslarverne på golfbanens greens. På den første naturvandring i området var der 90 deltagere. Fugleværnsfonden og dens arbejdsgrupper Flere af Fugleværnsfondens reservater bl.a. Nyord Enge, Hyllekrog/Saksfjed, Ravnstrup Sø og Barup Sø ligger i DOF Storstrøms område. Fugleværnfonden og dens arbejdsgrupper er ikke en del af lokalafdelingen, men et stort antal lokale medlemmer laver et stort stykke arbejde på reservaterne bl. a. som tilsynsførende, med naturpleje, optællinger og afholdelse af ture. Lokalbestyrelsen modtager referaterne fra arbejdsgruppernes møder, og her kan bestyrelsen følge med i den store aktivitet der foregår i reservaterne. Gedser Fuglestation I 2014 har der været fuld dækning på ringmærkningen. I foråret var det primært Simon Davies (Storbritannien) med periodevis assistance fra Johan Funder Castenschiold, der forestod ringmærkningen. I løbet af efteråret arbejdede flere ringmærkere sammen om de mange fugle: Henrik Jørgensen startede sæsonen, efterfulgt af Anders Odd Nielsen, Heidi Frederiksen samt Joe og Abbi (Australien og Canada), i perioder med hjælp fra lokale mærkere. Derudover har en god håndfuld X-mærkere været under oplæring. Årets resultat blev overordentlig godt, idet fugle blev mærket, hvilket er det næsthøjeste antal nogensinde. Efteråret var præget af de rekordstore mængder af fuglekonge (over blev mærket), og nævnes bør træløber med hele 81. To lundsangere, fem høgesangere og tre flodsan-

5 gere var glædelige overraskelser, men det helt store clou kom dog 18. oktober, hvor en ung gråstrubet drossel kunne mærkes, ny art for Danmark! Observationerne på Gedser Odde blev, på privat basis, dækket i rimelig grad, især andet halvår, og der kom mange spændende iagttagelser i bogen: I foråret kastede især maj en del gode fugle af sig: Citronvipstjert, hvidvinget terne, hvidskægget terne, buskrørsanger, biæder og tophejre. Senere på året blev der f.eks. set lille skrigeørn, kongeederfugl samt mange mellemkjover, lille kjove og rødstrubet piber. Der har været stor aktivitet på GFU gennem årets løb: I flæng skal blot nævnes to åbent husarrangementer, trækfugleture forår og efterår, arbejdsdage, weekendkursus for nye ringmærkere samt en del formidlinger for skoleklasser og diverse grupper. Trækobservationer ved Hyllekrog Fra 2009 til 2014 er forårstrækket ved Hyllekrog blevet dækket dagligt fra omkring 1. marts til omkring 8. juni af Preben Berg med assistance af flere ornitologer. I 2014 blev der bogført rekordmange fugle ialt trækkende fugle. Igen i år blev Ederfugle kønsbestemt i løbet af foråret, som led i undersøgelsen af hunprocenten i de direkte trækkende fugle, og hunprocenten blev i år ca. 33%. Resume af forårstrækket ved Hyllekrog, forårstræktotaler for Hyllekrog og træktotaler for rovfugle for Hyllekrog efterår findes på DOF Storstrøms hjemmeside under lokalitetsrapporter. Lokalgrupper De 4 lokalgrupper (Haslev, Næstved, Allerslev, Nykøbing F.) afholder primært månedlige møder i vinterhalvåret, og mødernes indhold har i år bl.a. været rejseberetninger fra Mongoliet, Australien, Goa, Svalbard, Sri Lanka, Israel, Afrika, Kina, Indien, Uganda, Mecklenburg og Malta samt emner fra hjemlige lokaliteter: Halsmærkede gæs, Fuglestemmer, Aage W. Jensens fondes arealer, Hyllekrog og Fuglene på Lolland/Falster. Lokalmøderne er velbesøgte med ofte over 20 deltagere. Derudover har Haslev Lokalgruppe med Leif Tureby som turleder afholdt ugentlige fuglestemmeture i Haslev i månederne maj og juni. DOF basen I DOFbasestatistikken kan der aflæses at der i DOF Storstrøm i 2014 var indtastet lidt flere observationer i forhold til 2013 ca , hvilket svarer til ca. 10% af alle indtastninger. Til gengæld indtastes der ikke så mange observationer af ynglepar. I 2014 blev det kun til 522 indtastninger af ynglepar. DOFbasens to lokalkoordinatorer Leif Schack-Nielsen og Clausjannic Labuz er begyndt at indtegne lokaliteternes udbredelsesområde, og lokaliteterne på Møn er færdigindtegnet. Lokaliteternes udbredelsesområde kan ses på DOFbasen under lokaliteternes placering. Lokalkoordinatorerne har oprettet en gruppe på Facebook, der er et glimrende kommunikationssted for brugere og koordinatorer, og der er oprettet et DOFbasemodul til DOF Storstrøms hjemmeside. Til slut en tak til alle medlemmer i DOF Storstrøm og til alle de aktive medlemmer der yder et stort arbejde for foreningen. Til bestyrelsen en stor tak for det gode samarbejde i 2014.

Nr. 1 marts 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Rørhøgen i Århus Amt DOF 100 år!

Nr. 1 marts 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Rørhøgen i Århus Amt DOF 100 år! Nr. 1 marts 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT Rørhøgen i Århus Amt DOF 100 år! 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade 138-140 1620 København

Læs mere

Nr. 3 september 2008 36. årg.

Nr. 3 september 2008 36. årg. Nr. 3 september 2008 36. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ØSTJYLLAND Søravnen er dit lokalblad - få det gratis tilsendt 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade

Læs mere

Handling bag ordene. Årsberetning 2008

Handling bag ordene. Årsberetning 2008 Handling bag ordene Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Handling bag ordene De optimistiske meldinger om stadig fremgang for havørn, kongeørn, vandrefalk, rød glente og skestork kan ikke opveje, at 40

Læs mere

100 år som fuglenes fagforening. Årsberetning 2006

100 år som fuglenes fagforening. Årsberetning 2006 100 år som fuglenes fagforening Årsberetning 2006 Årsberetning 2006 100 år som fuglenes fagforening Fredag den 13. oktober 2006 vil for altid være mejslet ind i DOFs historie. Den dag markerede vi foreningens

Læs mere

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening 5. ARGANG NR. 1, MAR. 1997. Foreningen for fuglebeskyttelse

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening 5. ARGANG NR. 1, MAR. 1997. Foreningen for fuglebeskyttelse lssn 0908-858X Postbesørget blad HAVREVIMPEN DOF. FYN Dansk Ornitologisk Forening Foreningen for fuglebeskyttelse 5. ARGANG NR. 1, MAR. 1997 Formandsberetning Ørnetur Halens fugle Fyns Hoved forår 1996

Læs mere

Årsberetninger for FSD 2014

Årsberetninger for FSD 2014 Årsberetninger for FSD 2014 Forlag Den nye udgave af Anders Lundbergs bog Stammen en grundbog blev udgivet. Udgaven er væsentligt udvidet i forhold til tidligere udgaver, idet den er på 442 sider mod de

Læs mere

Årgang 31 Nr. 3. December 2013

Årgang 31 Nr. 3. December 2013 Årgang 31 Nr. 3 December 2013 Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland HJEJLEN Hjejlen årgang 31 nr.3 december 2013 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, NORDVESTJYLLAND Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Danmarks Naturfredningsforening Lokalafdelingsbestyrelse Stevns arbejde i 2008

Danmarks Naturfredningsforening Lokalafdelingsbestyrelse Stevns arbejde i 2008 Danmarks Naturfredningsforening Lokalafdelingsbestyrelse Stevns arbejde i 2008 2008 har i høj grad været præget af samarbejde med andre foreninger og organisationer. Det har været meget positivt og har

Læs mere

August 2008, 17. årg, nr. 2. NATUR vejleder. Tema: Naturpleje og Naturgenopretning

August 2008, 17. årg, nr. 2. NATUR vejleder. Tema: Naturpleje og Naturgenopretning RNATURVEJLEDE August 2008, 17. årg, nr. 2 NATUR vejleder FORENI NGEN Tema: Naturpleje og Naturgenopretning RNATURVEJLEDE FORENI NGEN Naturvejlederforeningen i Danmark Naturvejlederforeningen i Danmark

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011

Bestyrelsens beretning 2011 Bestyrelsens beretning 2011 Inden vi kunne tage hul på sæsonen 2011 måtte vi for 2. år i træk igennem en hård vinter med masser af sne og en lang periode med frost, hvilket betød, at vores havnebassin

Læs mere

Nr. 3 januar 2013. Et nyt svampeår er i gang

Nr. 3 januar 2013. Et nyt svampeår er i gang Nr. 3 januar 2013 Et nyt svampeår er i gang Foreningen er gået i gang med sit 108. år. De mere end 2000 medlemmer kan traditionen tro se frem til over 150 arrangementer i løbet af 2013, heraf mindst 100

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Årsberetning 2012 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2012 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-79-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179799 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

peretning for 2OO2 Fuglqnes Dag'

peretning for 2OO2 Fuglqnes Dag' 1L 'ml q p' br Martg2003 o 31. å. D,A N S K, LOKALA RNIT.9LOGIEiK FERENINEi D'E L 1N c; E.N Å R H U S A M + 'fr :.i, Sorn lrerre - så hund peretning for 2OO2 Fuglqnes Dag' j Dansk Omltologtsr, Forenlng

Læs mere

SØM. Mens vi venter på Årslev,Engsø 7.,:;" Markpiber på Anhdt 2OO2. ri " ,,4'- ''o. trl DANSK ORNITELOGISK LQKALAFDELINGEN. FORENINGi ARHUgiAMT

SØM. Mens vi venter på Årslev,Engsø 7.,:; Markpiber på Anhdt 2OO2. ri  ,,4'- ''o. trl DANSK ORNITELOGISK LQKALAFDELINGEN. FORENINGi ARHUgiAMT Fitl'_ Ø SØM r"tr1 p trl DANSK ORNITELOGISK LQKALAFDELINGEN Nr. 4 o Decemr 2W2. 30. årgang FORENINGi ARHUgiAMT,,4'- -,e"-.:6j:..:;t'-.--:..::." 7.,:;" ri " ''o Mens vi venter på Årslev,Engsø Markpir på

Læs mere

Årsberetning 2008. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2008. Polyteknisk Forening Årsberetning 2008 Polyteknisk Forening 5. februar 2009 Indhold 1 PF Organisationen 7 1.1 Bestyrelsen............................. 7 1.2 Fællesrådet............................. 10 1.2.1 Fællesrådets Forretningsudvalg..............

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2013

Museum Lolland-Falster 2013 ÅRSBERETNING 2013 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2013 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-82-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179829 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 4 Juni 2011 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder

Læs mere

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Omegnens Fritidshaveforening Nr. 169-44 årgang - Februar 2013 NYT FRA Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Nyt fra områderne De Skøre Kugler Kontingenter Generalforsamling 2013 Omegnens Fritidshaveforening

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2014

Museum Lolland-Falster 2014 ÅRSBERETNING 2014 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2014 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-86-5 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179867 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Akademikernes Centralorganisation

Akademikernes Centralorganisation Akademikernes Centralorganisation Evaluering af Akademikerkampagnen Marts 2011 1. KONKLUSION 2 2. BAGGRUND OG METODE 4 2.1 BAGGRUND FOR EVALUERINGEN... 4 2.2 METODE... 4 3. AKADEMIKERKAMPAGNEN - BAGGRUND

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2002 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere