Årsberetning DOF Storstrøm 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning DOF Storstrøm 2014"

Transkript

1 Årsberetning DOF Storstrøm 2014 Medlemsstatus og PR-udvalget DOF har de senere år haft medlemsfremgang, men det er ikke DOF Storstrøm der bidrager til medlemsfremgangen. Igen i år har DOF Storstrøm en mindre medlemsnedgang på 13 medlemmer, så medlemsantallet nu er på Fordelingen af medlemstyperne er Kernemedlem: 459, Husstandsmedlem: 86, juniormedlem: 10 og medlem: 485. En af grundene til den mindre medlemsnedgang de senere år kan skyldes PR-udvalgets lavere aktivitetsniveau. De sidste 15 år har PR-udvalget udført en stor hvervningsindsats for DOF Storstrøm, men udvalget har neddroslet aktiviteterne og PR-udvalget har i år kun deltaget i 1 arrangement: 10-årsjubilæet på Avnø Naturcenter. DOF Storstrøms trailer og depot med informationsmateriale findes på Avnø Naturcenter. Bestyrelsen Bestyrelsen har udover generalforsamling afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2014, og DOF Storstrøm har været repræsenteret i årets 2 repræsentantskabsmøder, hvor forårsrepræsentantskabsmødet blev afholdt i Maribo. 2 fra bestyrelsen har ikke ønsket at genopstille. Lars Munk og Hans Schou Frederiksen har af tidsmæssige årsager valgt at træde ud af bestyrelsen. Lars og Hans har henholdsvis siddet i bestyrelsen 12 og 1 år og begge takkes for deres indsats i bestyrelsen. Lars kan nu bruge mere tid på Lyttesholm Naturcenter og Fugleværnsfondens arealer ved Hyllekrog, mens vi vil se Hans som turleder på bl.a. Nordfalster. Vor kommunekontaktpersoner deltager i de grønne råd og får herigennem kontakt til andre organisationer og kommunale forvaltninger, og selvom de grønne råd kun er rådgivende er det vigtig for DOF at markere sig på møderne. Kommunekontaktpersonerne modtager i løbet af året fra kommunerne mange sager, der skal gennemlæses og tages stilling til. Herunder vil nogle af de vigtigste sager som DOF Storstrøm har engageret sig i blive beskrevet: Kommunerne er i gang med at udpege nye områder til opsætning af vindmøller. Guldborgsund Kommune udsendte i foråret høringsbrev om igangsætning af miljøvurdering af vindmølleområder til en vindmølleplan. Kommunen havde beskrevet 11 områder, der kan være egnede til opstilling af vindmøller. Et af de beskrevne områder var Birkemose, øst for Gedser meget tæt på Gedser Odde, hvor der hvert efterår ses millioner af udtrækkende fugle. Louis Hansen, Hans Lind og Clausjannic Labuz fik udarbejdet en indsigelse mod forslaget om opsætning af 4 kæmpevindmøller ved Birkemose. Forslaget om opsætning af vindmøller ved Birkemose blev fjernet og nu ventes der på den endelige vindmølleplan for Guldborgsund Kommune. Lolland Kommune fremlagde en plan om at anvende rottegift i det åbne land, samt opsætte rovfuglepæle. Rottegiften skulle udlægges i kasser, som både mus og rotter kan komme i, og dermed fare for såkaldt sekundære forgiftninger af rovfugle og ugler. Vor kommunerepræsentant i Lolland kommune Ole Friis Larsen gik ind i sagen og fremførte DOF s synspunkter vedr. rottegift i det åbne

2 land i lokale medier og overfor kommunen. Efter sagen var taget op på et Grønt Råds møde opgav Lolland kommuneplanerne om udsætning af rottegift i det åbne land. I en nylig udkommet rapport fra Miljøstyrelsen med titel: Spredning af anti-koagulante rodenticider med mus og eksponeringsrisiko for rovdyr kan der læses at forekomsten af rodenticider i rovdyr, rovfugle og ugler er meget høj i Danmark, men effekten af den høje eksponering på bestandene af rovdyr og fugle kendes ikke. Lokalbestyrelsen har indgået en 5-årig samarbejdsaftale med Guldborgsund Kommune. Hovedformålet med aftalen er at foretage kortlægning af udvalgte fuglearter samt naturformidlingsopgaver, og lokalafdelingen modtager honorar for ydelserne. Lokalafdelingen har forpligtiget sig til at foretage kortlægning af ynglefugle på øer, holme og strandenge - kontrol af opsatte redekasser for Stor Skallesluger, Vendehals og Perleugle - udarbejde status for sjældne ynglefugle: rovfugle, Trane og Plettet Rørvagtel kortlægning af ynglefugle på Horreby Lyng samt naturformidlingsaktiviteter. Hjemmeside og Facebook. Efter lokalbladets ophør i slutningen af 2012 fik lokalafdelingen ny hjemmeside og den har nu eksisteret i et par år. Møder, ture, bestyrelsesreferater, nyheder fra bestyrelsen m.m. bliver lagt ind på hjemmesiden, og via bloggen var det hensigten at medlemmerne kunne deltage mere aktivt på hjemmesiden, men bloggen bliver stort set ikke brugt. DOF Storstrøm kom i løbet af 2010 på websitet Facebook som en gruppe, hvor der nu er 220 medlemmer. Gruppens navn er DOF Storstroem, og hvis man har en facebookprofil kan man tilmelde sig gruppen. På sitet vises bl.a. fotos, skrives små beretninger, og der annonceres møder og ture. Ture, arrangementer og kurser Stortursudvalget havde i 2014 arrangeret 3 dages tur til Hallands Väderö i maj, samt en Nandutur til Tyskland og begge ture blev gennemført. Derudover var der arrangeret ørnetur til Skåne, men denne tur blev aflyst på grund af for få tilmeldinger. Der har været afholdt ca. 40 ture i lokalafdelingen, heraf er en stor del af turene er arrangeret af Fugleværnsfonden. Derudover var der arrangeret 7 turmøder, hvor ideen er, at deltagerne mødes ved en p-plads og herfra køres der samlet til en fuglelokalitet. På Ørnens Dag blev der traditionen tro afholdt arrangementer ved Avnø, Hasselø, Nyord hvorimod Maribosøerne var blevet udskiftet med Saksfjedinddæmningen på det sydlige Lolland. Der var i alt 650 besøgende. Flest besøgende havde Avnø med ca. 400 besøgende. Ved Avnø er arrangementet i samarbejde med DN, Avnø Naturcenter og Natur og Ungdom. Der er flere forskellige aktiviteter for børnene bl.a. bålaktiviteter, bygning af redekasser og indendørs filmfremvisning, og der serveres kaffe, te, saftevand og småkager til de besøgende. På Tårnenes Dag var det de samme 5 tårne sidste år som deltog i konkurrencen: Gedser, Hyllekrog, Susåens udløb, Hejrede Sø og Avnø. Hejrede Sø blev placeret som nr. 5 med 70 arter, og blev altså vinder i den lokale konkurrence. DOF Vestjylland er tovholder på arrangementet, der er en konkurrence imellem tårnene om at se flest forskellige fuglearter på samme dag. Tårnenes Dag har nu også fået sin egen Facebookside.

3 I 2014 udbød DOF Storstrøm fuglestemmekursus i foråret og trækfuglekursus i efteråret til alle interesserede. Kurserne blev afholdt over 8 aftener + 4 ekskursioner med Leif Schack-Nielsen som underviser på fuglestemmekurset og Lars W. Christoffersen som underviser på trækfuglekurset. Der var stor interesse for kurserne med i alt 39 deltagere. Årets Julefrokost startede med fugletur på Avnø, og derefter spisning og hyggeligt samvær i centeret med ca. 35 deltagere. Caretakerprojektet, Atlas lll og punkttællinger Caretakerprojektet blev afsluttet fra centralt hold i løbet af 2013, og ansvaret for at videreføre caretakernetværket vil komme til at ligge i lokalafdelingerne. Lokalbestyrelsen skal have afklaret, hvem der fortsætter som caretakerkoordinator og dels hvem der fortsætter som lokalitetskontaktperson og hjemmesideansvarlig. Lokalbestyrelsen vil bestræbe sig på, at der fortsat er medlemmer, der vil være med til at overvåge og formidle de vigtige fuglelokaliteter i lokalafdelingen, og i forbindelse med udarbejdelse af høringssvar til naturplanerne, der er i høring i 2015, er det også vigtigt at der er lokale ornitologer der har føling med hvordan det går med fuglebestandene i caretakerområderne. I foråret 2014 startede ATLAS lll projektet, der er delt op i tre undersøgelser: 1) de danske yngelfugles udbredelse, 2) tætheder og bestandsestimater af ynglende og overvintrende fugle og 3) bestandsoptællinger af 18 udvalgte ynglende fuglearter. For nylig blev der afholdt ATLAS lll møde i Nykøbing F., hvor 12 atlasdeltagere var mødt frem. Her gav Thomas Vikstrøm en informativ status over den foreløbige atlasdækning i DOF Storstrøm. DOF Storstrøm er delt op i 216 kvadrater og foreløbig er ca. 70 % af kvadraterne uddelt til kvadratansvarlige. Der er ikke foretaget så mange timetælleture, men denne tællemetode er også ny for de fleste. D juni vil DOF Storstrøm afholde atlaslejr på Naturskolen ved Maribosøerne, og her vil timetælleturene være et emne der sættes ekstra fokus på. Det er ikke nødvendigt at være kvadratansvarlig for at kunne indtaste observationer. Hvis du er oprettet som bruger i DOFbasen kan du indtaste dine observationer af ynglefugle i ATLASmodulet, og der skal lyde en opfordring til at medlemmerne deltager i ATLAS projektet på denne måde. For hver kommune i DOF Storstrøm er der en lokalkoordinator, men Finn Jensen har af tidsmæssige årsager stoppet som lokalkoordinator i Næstved kommune, så til denne kommune skal der findes en ny lokalkoordinator. Et af de optællingsprojekter, der ikke må glemmes mens ATLAS lll projektet kører, er punkttællingerne. Punkttællingsprojektet er et vigtigt redskab i naturovervågningen, da ynglefugle- og vinterfugleruterne registrerer bestandsændringerne for vore almindelige fugle. I DOF Storstrøm er der de sidste par optalt på ca. 25 ynglefugleruter og ca. 20 vinterruter. Redekasser Stor Skallesluger samarbejde med Falster Golfklub. Flere medlemmer af DOF Storstrøm har siden 1993 udført et kæmpestort arbejde med opsætning af St. Skalleslugerkasser i kystnære skove i DOF Storstrøm. Indtil kommunalreformen var Storstrøms Amt i en lang årrække tovholder på St. Skalleslugerprojektet, men først de sidste par år har lokalbestyrelsen nu gået aktivt ind i projektet som tovholder.

4 Tjek af kasserne på en række lokaliteter viste at mindst 50 % af kasserne er defekte og trængte til at blive udskiftet. I slutningen af 2013 afholdte DOF Storstrøm et møde med kommunerne Faxe, Stevns, Vordingborg og Guldborgsund om St. Skalleslugerprojektet, og mødet resulterede i at de fire kommuner ville finansiere produktion, nedtagning af defekte og opsætning af 65 St. Skalleslugerkasser. Med professionel hjælp blev mange defekte kasser nedtaget og 65 nye er opsat i Flere medlemmer af lokalafdelingen har anvist stederne, hvor kasserne skulle sættes op. Vordingborg kommune købte yderligere 65 kasser og Bjarne Hemmingsen fik ekstra travlt med opsætning af 65 kasser, og næsten alle kasser er sat op, og med opsatte kasser i 2012 er der de sidste par år opsat ca. 150 nye kasser i DOF Storstrømsområdet. Med økonomisk hjælp fra Projekt Fokuseret Fugleforvaltning og DOF Storstrøm er der indkøbt 4 trådløse kameraer, således frivillige fra lokalafdelingen de kommende år har bedre mulighed for at tjekke kasserne for yngel. Kassernes placering blev lokaliseret med GPS og med hjælp fra Projekt Fokuseret Fugleforvaltning er alle kasser plottet ind på et Googlemap. Kontrol af kasserne i det sene forår viste at nogle af de nye kasser allerede var taget i brug af Stor Skallesluger, og i 2014 er bestanden af St. Skallesluger i DOF Storstrøm efter kasseeftersyn og obs. af ungekuld vurderet til at være på par. I 2013 blev bestanden vurderet til par. På landsplan vurderes ynglebestanden i 2014 at være på ca. 100 par. En henvendelse fra Falster Golfklub til DOF Storstrøm er nu resulteret i et samarbejde mellem golfklubben og Gedser Fuglestation, hvor fuglestationen kan komme med råd og vejledning til en grønnere profil på golfbanen. Der er nu bl.a. foreløbig indgået aftaler om opsætning redekasser, naturvandringer samt kortlægning af golfbanens fugle, flora, svampe, padder og insekter. Med økonomisk støtte fra DOF Storstrøm blev der i foråret opsat 30 stærekasser, 27 mejsekasser og 3 vendehalskasser. Alle stærekasser blev taget i brug af stær, og de gik til angreb på stankelbenslarverne på golfbanens greens. På den første naturvandring i området var der 90 deltagere. Fugleværnsfonden og dens arbejdsgrupper Flere af Fugleværnsfondens reservater bl.a. Nyord Enge, Hyllekrog/Saksfjed, Ravnstrup Sø og Barup Sø ligger i DOF Storstrøms område. Fugleværnfonden og dens arbejdsgrupper er ikke en del af lokalafdelingen, men et stort antal lokale medlemmer laver et stort stykke arbejde på reservaterne bl. a. som tilsynsførende, med naturpleje, optællinger og afholdelse af ture. Lokalbestyrelsen modtager referaterne fra arbejdsgruppernes møder, og her kan bestyrelsen følge med i den store aktivitet der foregår i reservaterne. Gedser Fuglestation I 2014 har der været fuld dækning på ringmærkningen. I foråret var det primært Simon Davies (Storbritannien) med periodevis assistance fra Johan Funder Castenschiold, der forestod ringmærkningen. I løbet af efteråret arbejdede flere ringmærkere sammen om de mange fugle: Henrik Jørgensen startede sæsonen, efterfulgt af Anders Odd Nielsen, Heidi Frederiksen samt Joe og Abbi (Australien og Canada), i perioder med hjælp fra lokale mærkere. Derudover har en god håndfuld X-mærkere været under oplæring. Årets resultat blev overordentlig godt, idet fugle blev mærket, hvilket er det næsthøjeste antal nogensinde. Efteråret var præget af de rekordstore mængder af fuglekonge (over blev mærket), og nævnes bør træløber med hele 81. To lundsangere, fem høgesangere og tre flodsan-

5 gere var glædelige overraskelser, men det helt store clou kom dog 18. oktober, hvor en ung gråstrubet drossel kunne mærkes, ny art for Danmark! Observationerne på Gedser Odde blev, på privat basis, dækket i rimelig grad, især andet halvår, og der kom mange spændende iagttagelser i bogen: I foråret kastede især maj en del gode fugle af sig: Citronvipstjert, hvidvinget terne, hvidskægget terne, buskrørsanger, biæder og tophejre. Senere på året blev der f.eks. set lille skrigeørn, kongeederfugl samt mange mellemkjover, lille kjove og rødstrubet piber. Der har været stor aktivitet på GFU gennem årets løb: I flæng skal blot nævnes to åbent husarrangementer, trækfugleture forår og efterår, arbejdsdage, weekendkursus for nye ringmærkere samt en del formidlinger for skoleklasser og diverse grupper. Trækobservationer ved Hyllekrog Fra 2009 til 2014 er forårstrækket ved Hyllekrog blevet dækket dagligt fra omkring 1. marts til omkring 8. juni af Preben Berg med assistance af flere ornitologer. I 2014 blev der bogført rekordmange fugle ialt trækkende fugle. Igen i år blev Ederfugle kønsbestemt i løbet af foråret, som led i undersøgelsen af hunprocenten i de direkte trækkende fugle, og hunprocenten blev i år ca. 33%. Resume af forårstrækket ved Hyllekrog, forårstræktotaler for Hyllekrog og træktotaler for rovfugle for Hyllekrog efterår findes på DOF Storstrøms hjemmeside under lokalitetsrapporter. Lokalgrupper De 4 lokalgrupper (Haslev, Næstved, Allerslev, Nykøbing F.) afholder primært månedlige møder i vinterhalvåret, og mødernes indhold har i år bl.a. været rejseberetninger fra Mongoliet, Australien, Goa, Svalbard, Sri Lanka, Israel, Afrika, Kina, Indien, Uganda, Mecklenburg og Malta samt emner fra hjemlige lokaliteter: Halsmærkede gæs, Fuglestemmer, Aage W. Jensens fondes arealer, Hyllekrog og Fuglene på Lolland/Falster. Lokalmøderne er velbesøgte med ofte over 20 deltagere. Derudover har Haslev Lokalgruppe med Leif Tureby som turleder afholdt ugentlige fuglestemmeture i Haslev i månederne maj og juni. DOF basen I DOFbasestatistikken kan der aflæses at der i DOF Storstrøm i 2014 var indtastet lidt flere observationer i forhold til 2013 ca , hvilket svarer til ca. 10% af alle indtastninger. Til gengæld indtastes der ikke så mange observationer af ynglepar. I 2014 blev det kun til 522 indtastninger af ynglepar. DOFbasens to lokalkoordinatorer Leif Schack-Nielsen og Clausjannic Labuz er begyndt at indtegne lokaliteternes udbredelsesområde, og lokaliteterne på Møn er færdigindtegnet. Lokaliteternes udbredelsesområde kan ses på DOFbasen under lokaliteternes placering. Lokalkoordinatorerne har oprettet en gruppe på Facebook, der er et glimrende kommunikationssted for brugere og koordinatorer, og der er oprettet et DOFbasemodul til DOF Storstrøms hjemmeside. Til slut en tak til alle medlemmer i DOF Storstrøm og til alle de aktive medlemmer der yder et stort arbejde for foreningen. Til bestyrelsen en stor tak for det gode samarbejde i 2014.

Årsberetning DOF Storstrøm 2015

Årsberetning DOF Storstrøm 2015 Årsberetning DOF Storstrøm 2015 Medlemsstatus og PR-udvalget DOF har de senere år haft medlemsfremgang, men det er ikke DOF Storstrøm der bidrager til medlemsfremgangen. Igen i år har DOF Storstrøm en

Læs mere

Årsberetning DOF Storstrøm 2011

Årsberetning DOF Storstrøm 2011 Årsberetning DOF Storstrøm 2011 Af Michael Thelander, formand Medlemsstatus og PR-udvalget Efter flere års medlemsfremgang i DOF Storstrøm er udviklingen nu vendt og medlemstallet faldt med ca. 35 i 2011,

Læs mere

Årsberetning DOF Storstrøm 2016

Årsberetning DOF Storstrøm 2016 Årsberetning DOF Storstrøm 2016 Medlemsstatus og PR-udvalget DOF har de senere år haft medlemsfremgang, men det er ikke DOF Storstrøm der bidrager til medlemsfremgangen. I år har DOF Storstrøm en medlemsnedgang

Læs mere

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Atlas III - en kort fortælling om den tredje store kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Oplæg til møde i Svendborgs Grønne Råd, den 23. april 2014 Niels Andersen Sådan arbejder DOF for fuglene Kort

Læs mere

DOFbasen fylder 10 år

DOFbasen fylder 10 år 15. maj 2012 DOFbasen fylder 10 år Af Timme Nyegaard, Henning Heldbjerg og Steen Brølling Den 15. maj 2002 var det for første gang muligt at gå ind på hjemmesiden www.dofbasen.dk og downloade et program,

Læs mere

Fuglebestandes udvikling I tid og rum: Betydning af citizen science-baseret fugleovervågning for naturforvaltning

Fuglebestandes udvikling I tid og rum: Betydning af citizen science-baseret fugleovervågning for naturforvaltning Fuglebestandes udvikling I tid og rum: Betydning af citizen science-baseret fugleovervågning for naturforvaltning Charlotte M. Moshøj, Thomas Vikstrøm, Timme Nyegaard, Henning Heldbjerg. Dansk Ornitologisk

Læs mere

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Nr. 1 - Marts 2009 Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Dansk Ornitologisk Forening - Storstrøm Udgiver Dansk Ornitologisk Forening lokalafdeling Storstrøm ISSN 0105-5755 Tryk Als Offset 6440

Læs mere

I 2011 tilstræbes tillige gennemført en DOF-base-aften et centralt sted i Vestsjælland for nye og lettere trænede brugere.

I 2011 tilstræbes tillige gennemført en DOF-base-aften et centralt sted i Vestsjælland for nye og lettere trænede brugere. Handlingsplan for DOF-Vestsjælland, 2011 DOF arbejder i Danmark og internationalt indenfor følgende fire spor: indsamling og udbredelse af viden om fugle formidling af fugleoplevelser i naturen beskyttelse

Læs mere

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Nr. 1 - Marts 2010 Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Dansk Ornitologisk Forening - Storstrøm Udgiver Dansk Ornitologisk Forening lokalafdeling Storstrøm ISSN 0105-5755 Tryk Als Offset 6440

Læs mere

DOF Storstrøm. Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 1. marts 2017 klokken hos Bo Kayser i Stensby

DOF Storstrøm. Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 1. marts 2017 klokken hos Bo Kayser i Stensby Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 1. marts 2017 klokken 18.00-23.00 hos Bo Kayser i Stensby Tilstede: Michael Thelander (MT), Stig Jürgensen (SJ), Bente Larsen (BL), Henrik Dahl (HD), Birgitte Norby

Læs mere

Udpegning af egnede opsætningssteder til redekasser til Stor Skallesluger

Udpegning af egnede opsætningssteder til redekasser til Stor Skallesluger Udpegning af egnede opsætningssteder til redekasser til Stor Skallesluger Heidi M. Thomsen, Jørn Dyhrberg Larsen, Michael Thelander og Jan Blichert- Hansen Projekt Fokuseret Fugleforvaltning, Stor Skallesluger

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

Atlas III. Vejledning til feltundersøgelserne. Dansk Ornitologisk Forening 2013 Revideret udgave august 2015

Atlas III. Vejledning til feltundersøgelserne. Dansk Ornitologisk Forening 2013 Revideret udgave august 2015 Atlas III Vejledning til feltundersøgelserne Fotograf: Ulrik Bruun Dansk Ornitologisk Forening 2013 Revideret udgave august 2015 Dansk Ornitologisk Forening Vesterbrogade 140 1620 København V Tlf. 33 28

Læs mere

Gedser Fuglestation. Strategi og drift 2015 og frem

Gedser Fuglestation. Strategi og drift 2015 og frem Gedser Fuglestation Strategi og drift 2015 og frem Af Bo Kayser, Hans Lind, Rune Tjørnløv og Michael Thelander August 2015 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. HISTORIE... 3 3. VISION... 3 3.1 Gedser Fuglestations

Læs mere

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente er nok den flotteste rovfugl i den danske fauna, og tilmed en art i fremgang. Arten findes kun i Europa, og vi har derfor en ekstra forpligtigelse til

Læs mere

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde.

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde. Vestsjællandske subrariteter VI Af Lasse Braae I dette nummer er der fokus på skovens fugle, og valget er derfor faldet på nogle arter, der optræder som relativt fåtallige ynglefuglearter i de danske skove.

Læs mere

Årsberetning for DOF-Bornholm 2016

Årsberetning for DOF-Bornholm 2016 Årsberetning for DOF-Bornholm 2016 Det er igen blevet den tid på året hvor vi skal kigge ned i motorrummet på lokalafdelingen og se hvordan det hele kører. Og jeg synes faktisk roligt at man kan sige,

Læs mere

Hvad er min rolle som kvadratansvarlig?

Hvad er min rolle som kvadratansvarlig? Hvad er min rolle som kvadratansvarlig? Som kvadratansvarlig skal du: sikre og koordinere, at kvadratet bliver dækket tilstrækkeligt mht. alle arter, at der gennemføres tre TimeTælleTure, samt at der sker

Læs mere

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Nr. 3 - december 2008 Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Dansk Ornitologisk Forening - Storstrøm Udgiver Dansk Ornitologisk Forening lokalafdeling Storstrøm ISSN 0105-5755 Tryk Als Offset

Læs mere

Fugleværnsfondens arbejdsgrupper er uundværlige

Fugleværnsfondens arbejdsgrupper er uundværlige Fugleværnsfondens arbejdsgrupper er uundværlige Jonna Odgaard, journalist og bestyrelsesmedlem i Fugleværnsfonden Uden arbejdsgrupperne går det ikke. Det er Fugleværnsfondens bestyrelse meget bevidst om.

Læs mere

Naturvisioner for Bøtø Plantage

Naturvisioner for Bøtø Plantage Naturvisioner for Bøtø Plantage 1 Indledning... 3 Almindelig beskrivelse... 3 Status og skovkort... 3 Offentlige reguleringer... 4 Natura 2000... 4 Naturbeskyttelseslovens 3... 4 Nøglebiotoper... 4 Bevaring

Læs mere

Konsolidering og fokusering 2013-16

Konsolidering og fokusering 2013-16 Konsolidering og fokusering 2013-16 Med strategien DOF 2013-2016 sætter Dansk Ornitologisk Forening endnu en gang mål for de kommende års aktiviteter. Strategien er blevet til i et samarbejde mellem DOF

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

50 år med Citizen Science Does size matter?

50 år med Citizen Science Does size matter? Does size matter? Dansk Ornitologisk Forening: Mark Desholm, Irina Levinsky, Thomas Vikstrøm, Iben Hove Sørensen, Timme Nyegaard, Michael Fink Jørgensen, Thomas Lehmberg, Nathia Brandtberg, Theo Askov,

Læs mere

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Nr. 1 - Marts 2011 Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Dansk Ornitologisk Forening - Storstrøm Udgiver Dansk Ornitologisk Forening lokalafdeling Storstrøm ISSN 0105-5755 Tryk Als Offset 6440

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

Fuglestationsudvalget i DOF

Fuglestationsudvalget i DOF Referat fra møde afholdt den 8.-9. oktober 2016 på Blåvand Fuglestation Tilstede: Bent Jakobsen (BJ), Hans Lind (HL), Bo Kayser (BK) (referent), Henning Ettrup (HE) og Mark Desholm (MD). Afbud: John Frikke

Læs mere

Dato: 1. marts 2016 Årsberetning DOF København 2015

Dato: 1. marts 2016 Årsberetning DOF København 2015 Dato: 1. marts 2016 Årsberetning DOF København 2015 1: Bestyrelsen: Hans Harrestrup Andersen, formand, repræsentantskabet (R), dettes forretningsudvalg, Naturpolitisk udvalg (NPU), Grønt råd Lejre kommune,

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening - lokalafdelingen for Østjylland. Årsberetning for 2013

Dansk Ornitologisk Forening - lokalafdelingen for Østjylland. Årsberetning for 2013 Dansk Ornitologisk Forening - lokalafdelingen for Østjylland Årsberetning for 2013 Årets gang i Østjylland Bemærkelsesværdige fugle 2013 blev igen et år med mange spændende og sjældne fugle. Bla. en Gråsejler,

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

"Draget" - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde.

Draget - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde. Naturgenopretning på Knudshoved Odde. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen. Knudshoved Odde er et unikt naturområde i Sydsjælland, et overdrevslandskab med mange små bakker adskilt af flade arealer, hvor man

Læs mere

Medlemmerne udpeges for en 4-årig periode, for de kommunale repræsentanter gælder udpegningen for en valgperiode.

Medlemmerne udpeges for en 4-årig periode, for de kommunale repræsentanter gælder udpegningen for en valgperiode. Falster Statsskovdistrikt Landsdelscenter Storstrøm J.nr. Ref. Juni 2007 Nyt brugerråd efter kommunalreformen Brugerrådets sammensætning Efter kommunalreformen er det nødvendigt at ændre sammensætningen

Læs mere

Bestandsvurderinger for 2014 Projekt Fokuseret Fugleforvaltning

Bestandsvurderinger for 2014 Projekt Fokuseret Fugleforvaltning Bestandsvurderinger for 214 Projekt Fokuseret Fugleforvaltning Redigeret af Nathia Brandtberg og Jørn Dyhrberg Larsen Projekt Fokuseret Fugleforvaltning har til formål at stabilisere og øge bestanden for

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Formandens beretning for 2014.

Formandens beretning for 2014. Formandens beretning for 2014. Aflagt på generalforsamlingen 24. februar 2015. Det ligger ligesom i kortene, at en formandsberetning skal se tilbage på året, der er gået selvom det er ulig mere spændende

Læs mere

Jeg HAR sendt den samme skrivelse til Struer Kommune pr. post og vedlagt diverse fotos fra området her, som vi holder meget af.

Jeg HAR sendt den samme skrivelse til Struer Kommune pr. post og vedlagt diverse fotos fra området her, som vi holder meget af. Fra Vibeke Nielsen [vibeke@bikat.dk] Til!De tekniske områder [teknisk@struer.dk] CC BCC Emne Vindmølleplan. "Hindsels" på Thyholm Afsendt 07-02-2015 20:05:24 Modtaget 07-02-2015 20:05:24 indmøllesagen.odt

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

Referat fra Grønt Råds møde den 20. marts 2014 Mødet bliver afholdt på Enghavevej 10, 7400 Herning fra kl. 15-17 i lokale E 2.40.

Referat fra Grønt Råds møde den 20. marts 2014 Mødet bliver afholdt på Enghavevej 10, 7400 Herning fra kl. 15-17 i lokale E 2.40. TEKNIK OG MILJØ Til Grønt Råds medlemmer og suppleanter Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8144 ngolh@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 00.00.00-P19-560-06

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Rørhøg Circus aeruginosus Art Census-område undersøgelse for Stigsnæs, Sydvestsjælland 1992 til 2009

Rørhøg Circus aeruginosus Art Census-område undersøgelse for Stigsnæs, Sydvestsjælland 1992 til 2009 09-013 RØRHØG CIRCUS AERUGINOSUS MARSH HARRIER ROHRWEIHE Rørhøg Circus aeruginosus Art Census-område undersøgelse for Stigsnæs, Sydvestsjælland 1992 til 2009 af Benth Micho Møller Indledning. Census-undersøgelse

Læs mere

Skal og kan befolkningen overtage naturovervågningen i Danmark?

Skal og kan befolkningen overtage naturovervågningen i Danmark? Skal og kan befolkningen overtage naturovervågningen i Danmark? Anders P. Tøttrup @anderstottrup Naturmødet 2017 Center for Macroecology, Evolution and Climate Statens Naturhistoriske Museum University

Læs mere

Status og tiltag for fuglenes diversitet

Status og tiltag for fuglenes diversitet Status og tiltag for fuglenes diversitet COWI - biodiversitetsseminar 24. april 2009 Henning Heldbjerg, Dansk Ornitologisk Forening Status og tiltag for fuglenes diversitet DOF s fugleovervågning Viden

Læs mere

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 23 til 28 Af Per Bomholt Foto: Bente Holm-Petersen Marts 27 Den Røde Glente ynglede i 28 spredt i ung moræne landskaberne i Danmark. Bestanden andrager ca. 7 registrerede

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Mødesteder Hesnæs Havn Bønnetvej, kør til havneområdet og parker på arealet ved den sorte toiletbygning. Ulslev Strand Østersøvej, kør til P-pladsen

Læs mere

Generelt om hjemmesiden.

Generelt om hjemmesiden. Velkomsthilsen til dig der er ny på DOF Fyn webben. Kære nye bruger. Velkommen til den nye hjemmeside for DOF Fyn. Vi vil her give dig en guide til siden, som vi håber at du får gavn af. Generelt om hjemmesiden.

Læs mere

REGISTRERINGSMETODE OG VEJLEDNINGER Moniteringsvejledning for Rød Glente Milvus milvus

REGISTRERINGSMETODE OG VEJLEDNINGER Moniteringsvejledning for Rød Glente Milvus milvus 2008-002 RØD GLENTE MILVUS MILVUS RED KITE - ROTMILAN REGISTRERINGSMETODE OG VEJLEDNINGER Moniteringsvejledning for Rød Glente Milvus milvus Nedenstående registreringsmode er anvendt af Rovfuglegruppen

Læs mere

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Nr. 3 - December 2012 Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Dansk Ornitologisk Forening - Storstrøm Udgiver Dansk Ornitologisk Forening lokalafdeling Storstrøm ISSN 0105-5755 Tryk Als Offset

Læs mere

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel)

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) MANNEKLUBBEN GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) VELKOMST: Velkommen til Manneklubbens generalforsamlingen. Klubben består i dag af 86 medlemmer. VI MINDES

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Kongeørnen i Århus amt

Kongeørnen i Århus amt Kongeørnen i Århus amt Jørgen Terp Laursen INDLEDNING. Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Århus amt har i en snes år foretaget årlige indsamlinger af fugleiagttagelser fra amtet. Materialet,

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 27. januar 2011 kl. 09.00 Mødelokale 1

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 27. januar 2011 kl. 09.00 Mødelokale 1 Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 27. januar 2011 kl. 09.00 Mødelokale 1 Dagsorden: Siden sidst.... 1 Evaluering af Grønt Råds arbejde.... 2 Vand og Naturplaner.... 4 Retablering af Bisbækken....

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Nr. 3 - December 2011 Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Dansk Ornitologisk Forening - Storstrøm Udgiver Dansk Ornitologisk Forening lokalafdeling Storstrøm ISSN 0105-5755 Tryk Als Offset

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan Revision af kapitel 12.9 Naturparker

Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan Revision af kapitel 12.9 Naturparker Bilag 1 Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan 2010-2022 - Revision af kapitel 12.9 Naturparker September 2015 Her indsættes annonce for offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg i HVAD ER

Læs mere

Naturdage på Gedser Odde

Naturdage på Gedser Odde Naturdage på Gedser Odde Naturdage afholdt sommer 2016 Afrapportering af 31. oktober 2016 for Naturdage, 12. juli, 4. august og 18. september 2016 Naturdage på Gedser Odde Naturdage afholdt sommer 2016

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand Dagsorden

Læs mere

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. april 2013 Ole Thorup Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Formidling på reservaterne

Formidling på reservaterne Formidling på reservaterne Af Allan Gudio Nielsen, naturvejleder i Fugleværnsfonden At spærre spændende naturområder af for nysgerrige for at beskytte fuglelivet er ikke vejen frem, hvis man vil have folk

Læs mere

Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006

Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006 Strøm stæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006 Dansk Ornitologisk Forening i Storstrøms Amt Udgiver Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Storstrøms amt ISSN 0105-5755 Tryk Grafo 2

Læs mere

Referat af møde i Arbejdsgruppen Nivå Bugt Strandenge mandag den 25. august 2014

Referat af møde i Arbejdsgruppen Nivå Bugt Strandenge mandag den 25. august 2014 1 Referat af møde i Arbejdsgruppen Nivå Bugt Strandenge mandag den 25. august 2014 Deltagere: Anders, Birgitte, Bo, Carsten, Finn, Ivan, Jan, Lene, Lise, Peter, Stine, Uffe, Uve, Walther, Marie- Louise

Læs mere

Ansøgningsskema : Entry # 51. Pulje. Oplysninger om ansøger. Vaelg den pulje, du gerne vil soge. Pulje til synliggørelse. Jeg soger som: Forening

Ansøgningsskema : Entry # 51. Pulje. Oplysninger om ansøger. Vaelg den pulje, du gerne vil soge. Pulje til synliggørelse. Jeg soger som: Forening Pulje Vaelg den pulje, du gerne vil soge Pulje til synliggørelse Oplysninger om ansøger Jeg soger som: Forening Navn (forening, institution osv.) Region Syd v, Formanden for Fotoklubben Guldborgsund Jan

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 302 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 302 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 302 Offentligt Folketingets Miljøudvalg Christiansborg 1240 København K Pesticider og Genteknologi J.nr. 001-12649 17. marts 2015 Folketingets

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater

DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater AARHUS UNIVERSITET 1.februar 2010 DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater Stefan Pihl, Karsten Laursen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Bjarne Søgaard & Thomas Bregnballe Hvordan

Læs mere

Årsberetning for DOF-Bornholm 2012

Årsberetning for DOF-Bornholm 2012 Årsberetning for DOF-Bornholm 2012 Foreningen har igen i 2012 haft et begivenhedsrigt år. Hvordan er det så gået? Jeg synes faktisk, der er al mulig grund til, at foreningens medlemmer giver sig selv et

Læs mere

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 20. september 2015 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 JULI - AUGUST 2015 Tekst og foto: Henrik Knudsen Så er det atter

Læs mere

Referat Brugerrådsmøde 22. oktober 2009

Referat Brugerrådsmøde 22. oktober 2009 Referat Brugerrådsmøde 22. oktober 2009 SKOV- OG NATURSTYRELSEN Storstrøm J.nr. SNS-217-00014 Ref. meska Den 9. november 2009 Referat af Brugerrådsmøde 22. oktober 2009. Mødedeltagere: Sven Jean Larsen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej Blåvand

Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej Blåvand Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 1. februar 2016 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 4 SEPTEMBER - DECEMBER 2015 Tekst: Henrik Knudsen og John Frikke Så kom

Læs mere

Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen

Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen 15. maj 2012 Efter ti år er der mange garvede brugere af DOFbasen. Måske er DU én af dem. Men kender du nu også basens muligheder til bunds? Her er en

Læs mere

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Nr. 1 - Marts 2012 Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Dansk Ornitologisk Forening - Storstrøm Udgiver Dansk Ornitologisk Forening lokalafdeling Storstrøm ISSN 0105-5755 Tryk Als Offset 6440

Læs mere

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Kolding Kommune Teknisk Forvaltning Miljø Natur og Vand Overvågning af Løvfrø, Kolding kommune, 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT

Læs mere

BRKK bestyrelsen Opgaveliste 2014-02-06

BRKK bestyrelsen Opgaveliste 2014-02-06 Opgave Status Bestyrelsesspørgsmål Håndtering af klager og personsager Der skal laves en vejledning og en plan over hvordan personsager skal håndteres Ansvarsliste Overblik over hvem der har lejet skabe

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Rørhøg Circus aeruginosus Art Census-område undersøgelse for Holsteinborg, Sydvestsjælland

Rørhøg Circus aeruginosus Art Census-område undersøgelse for Holsteinborg, Sydvestsjælland 09-020 RØRHØG CIRCUS AERUGINOSUS MARSH HARRIER ROHRWEIHE Rørhøg Circus aeruginosus Art Census-område undersøgelse for Holsteinborg, Sydvestsjælland Af Benth Micho Møller Indledning. Census-undersøgelse

Læs mere

Rasmus Due Nielsen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Karsten Laursen og Thomas Eske Holm.

Rasmus Due Nielsen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Karsten Laursen og Thomas Eske Holm. Landsdækkende Midvintertælling 2016 Rasmus Due Nielsen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Karsten Laursen og Thomas Eske Holm. I vinteren 2015/16 skal der laves en landsdækkende optælling af overvintrende

Læs mere

Tårnfalk Falco tinnunculus bestand og produktion i redekasseprojekt

Tårnfalk Falco tinnunculus bestand og produktion i redekasseprojekt 09-006 TÅRNFALK FALCO TINNUNCULUS COMMON KESTREL - TURMFALK Tårnfalk Falco tinnunculus bestand og produktion i redekasseprojekt i Vestsjælland 99-997. Arbejdsgruppen Danmarks Rovfugle Meddelelse Nr. 009-006.

Læs mere

Bilag til: TA. Nr.: A17. Oprettet: Forfattere: Lars Christian Adrados, Kåre Fog, Bjarne Søgaard

Bilag til: TA. Nr.: A17. Oprettet: Forfattere: Lars Christian Adrados, Kåre Fog, Bjarne Søgaard ne Dokumenttype: Bilag til TA til ekstensiv overvågning af padder Bilag til: TA. Nr.: A17 Version: 1 Oprettet: 9.6.2011 Forfattere: Lars Christian Adrados, Kåre Fog, Bjarne Søgaard Gyldig fra: 1.5.2011

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Årsberetning DOF-Bornholm 2008

Årsberetning DOF-Bornholm 2008 Årsberetning DOF-Bornholm 2008 I løbet af året holdt vi syv bestyrelsesmøder. Alle ni bestyrelsesmedlemmer har i årets løb ydet en stor indsats og har vist et flot engagement for fuglesagen på Bornholm.

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2013. Dato: 02-09-2013. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2013. Dato: 02-09-2013. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2013 Dato: 02-09-2013 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Susanne Wærling SW Bent Schwartzbach BS Louise Munchaus Adsbøl LA Preben

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Udpegning af egnede opsætningssteder til redekasser til Perleugle

Udpegning af egnede opsætningssteder til redekasser til Perleugle Udpegning af egnede opsætningssteder til redekasser til Perleugle Heidi M. Thomsen, Jørn Dyhrberg Larsen og Klaus Dichmann Projekt Fokuseret Fugleforvaltning, Perleugle i kasse. Foto: Johanna M. Hartmann

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Nr. 1 - Marts 2012 Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Dansk Ornitologisk Forening - Storstrøm Udgiver Dansk Ornitologisk Forening lokalafdeling Storstrøm ISSN 0105-5755 Tryk Als Offset 6440

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Observationer i Naturparken 2014

Observationer i Naturparken 2014 SKET I 2014 Sammendrag af nyheder og arrangementer i 2014. Støtteforeningen for Tystrup-Bavelse Naturpark Observationer i Naturparken 2014 Send os oplysninger du vil have med i Observationer på data@naturpark-tystrupbavelse.dk

Læs mere

Årsberetningen 2012. Årsmødet forestiller vi os vil tage ca. en time. Dog alt efter debattens omfang.

Årsberetningen 2012. Årsmødet forestiller vi os vil tage ca. en time. Dog alt efter debattens omfang. Årsmøde 2012 for Ældre Sagen Maribo-Holeby-Rødby. Aftenens program: Hjertelig velkommen til Ældre Sagens årsmøde 2012. Det glæder bestyrelsen at se, at så mange møder op. Årsmødet forestiller vi os vil

Læs mere

BLÅVAND NATURCENTER. Kvalitetsturisme ved Blåvandshuk

BLÅVAND NATURCENTER. Kvalitetsturisme ved Blåvandshuk BLÅVAND NATURCENTER Kvalitetsturisme ved Blåvandshuk Blåvandshuk, Danmarks vestligste punkt, er kendt for sit karakteristiske fyrtårn, det fantastiske fugletræk, de spændende klit- og hedelandskaber og

Læs mere

Natur- Miljøteamet er sekretariat for Grønt Råd og varetager formandskabet for Grønt Råd.

Natur- Miljøteamet er sekretariat for Grønt Råd og varetager formandskabet for Grønt Råd. Notat 27. januar 2011 Dok. nr. 5998875 Sags id. 863351 Teknik og Miljømyndighed Natur og Miljø Dan Raahauge BERETNING FOR GRØNT RÅD 2009-2010 T 54676426 Grønt Råd blev oprettet af Byrådet i 2007. Grønt

Læs mere

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune I V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune Varde Kommune sigter mod en CO2 neutral energiproduktion Vision Varde Byråd ønsker at medvirke til, at de nationale mål for udnyttelse af alternative energikilder

Læs mere

Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 1/2006

Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 1/2006 Strøm stæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 1/2006 Dansk Ornitologisk Forening i Storstrøms Amt Udgiver Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Storstrøms amt ISSN 0105-5755 Tryk Grafo 2

Læs mere

Titel: Overvågning af sangsvane Cygnus cygnus som ynglefugl

Titel: Overvågning af sangsvane Cygnus cygnus som ynglefugl Titel: Overvågning af sangsvane Cygnus cygnus som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA. nr.: A107 Version:

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere