geoforum.dk mødestedet for geografisk information december 2008 Vi skal være mere internationale side 3 Bygninger i 3D - en realitet side 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "geoforum.dk mødestedet for geografisk information december 2008 Vi skal være mere internationale side 3 Bygninger i 3D - en realitet side 4"

Transkript

1 99 december 2008 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Vi skal være mere internationale side 3 Bygninger i 3D - en realitet side 4 GIS og geodata - my way side 8 Danmark set fra oven side 12 Meld dig til Geoforums spændende arrangementer side 19

2 geoforum.dk ISSN Medlemsblad for Geoforum Danmark. Geoforum er en ideel forening, der på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information. Geoforum Danmark Kalvebod Brygge København V Tlf Fax Redaktionen Ansvarshavende redaktør: Sekretariatschef Jesper Skovdal Christiansen Geoforum Danmark Grafiker Mette Borg Geoforum Danmark Forsidefoto: Scoresbysund i Grønland Fotograferet af Lars Brodersen Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42 A Postboks Hvidovre Tlf Fax Oplag: Kommende numre Deadline Nr december 2008 Nr januar 2009 Se annoncepriser på Indholdsfortegnelse Leder... 3 Mere end to millioner bygninger i 3D er en realitet!... 4 GIS og geodata my way... 8 Danmark set fra oven Nyt fra virksomhederne...16 Mødekalender Bestyrelse og udvalgsformænd Bestyrelse Michael Israelson, Intergraph, Inge Flensted, Herning Kommune, Per Friborg, Vejdirektoratet, Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KU, Nils Bo Wille-Jørgensen, Grontmij Carl Bro A/S, Kirsten Elbo, Erhvervs og Byggestyrelsen, Mads Staunskjær, Scankort A/S, Suppleanter Jørgen Grum, Kort & Matrikelstyrelsen, Bo Overgaard, Blominfo A/S, Udvalgsformænd Kortdage 2008 Hans Ravnkjær Larsen, Geomatic aps, Arrangementsgruppe Øst Jacob Møller Sørensen, BlomInfo A/S, Arrangementsgruppe Vest Anders Bo Andersen, BlomInfo A/S, Tidsskriftsgruppen Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KU, Uddannelsesudvalg Flemming Christensen, Silkeborg Kommune, WMS/WFS gruppen Bo Overgaard, Blominfo A/S, INSPIRE back-up Inge Flensted, Herning Kommune, Ortofotogruppen Søren Buch, BlomInfo A/S, Forskningsudvalg Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KU 3D udvalg Lars Flemming, COWI, geoforum.dk 99 december 2008

3 Vi skal være mere internationale Af Michael Israelson, Præsident for Geoforum Danmark Der var engang, hvor vi i Danmark havde vores egne udvekslingsformater, vores egne dataspecifikationer og hvor vi selv lavede kort udelukkende til brug i Danmark. Søgetjenesterne kom fra lokale virksomheder som KRAK og Jubii, og man kunne sige, at forretningsmiljøet i Danmark var lokalt. Sådan er det ikke mere. Google har overhalet både KRAK og Jubii og Internet-tjenester oversvømmer os nu med lækker kortfunktionalitet og avancerede søgefunktioner. INSPIRE strukturerer data efter europæiske standarder. Og amerikanske firmaer leverer de fleste geografiske informationssystemer. Vi kan ikke bare nedsætte et udvalg mellem kommunerne og KMS, der specificerer data, som skal bruges i Danmark. For en lang række anvendelsers vedkommende tages den slags beslutninger af Google i USA eller Nokia i Finland. Og internationaliseringen vil sandsynligvis fortsætte. Vi vil opleve en stigende udvikling indenfor standardisering, som vil være internationalt drevet. Ligeledes vil EU i stigende grad komme til at påvirke beslutninger og tiltag herhjemme. Det er derfor nødvendigt, at vi i Danmark orienterer os mere internationalt. For at påvirke udviklingen er vi nødt til at orientere os globalt. Dette er også en del af Geoforums netop vedtagne strategi. Vi skal i Danmark etablere et stærkt forskningsmiljø, der gør det interessant for udenlandske forskere at komme til Danmark. Vi skal ud i verden og fortælle om alle de unikke initiativer, vi tager. Og vi skal lære af udlandet for at blive endnu bedre. Ved at orientere os internationalt vil vi også tiltrække interesse fra internationale virksomheder. Tænk nu hvis Nokia besluttede at placere sin udviklingsafdeling for geodatatjenester i Danmark. Eller hvis Google brugte danske firmaer til at lave geografiske søgninger. For at opnå den slags resultater skal vi fokusere på at udvikle vores kompetencer i Danmark, og vi skal markere os på den globale scene med innovative og værdiskabende løsninger inden for anvendelse af geodata. Det er en investering i fremtiden, som helt sikkert vil give bedre afkast, end hvad de fleste investorer i finanssektoren oplever i denne tid. Michael Israelson Præsident for Geoforum geoforum.dk 99 december

4 Mere end to millioner bygninger i 3D er en realitet! Af Jesper Rye Rasmussen, BlomInfo A/S Jesper Rye Rasmussen fortæller her, hvordan man i BlomInfo har produceret en landsdækkende 3Dbygningsmodel, der indeholder alle bygninger i Danmark. 3D-modellen kan anvendes indenfor den offentlige planlægning af vores byer og det åbne land, men også til løsninger i den private sektor eksempelvis til Internetportaler og til navigation. Dannelsen af 3D-bygningsmodellen Den digitale 3D-bygningsmodel er resultatet af mange måneders udviklingsarbejde og udnyttelse af informationer fra firmaets digitale højdemodel og ortofotos. Endvidere indgår bygningstemaet fra et vektorkort i produktionen. 3D-bygningsmodellen er produceret i en fuldautomatisk proces. Tagfladerne i 3D-bygningsmodellen er dannet ved at udtrække og filtrere informationer fra højdemodellen indenfor fodaftrykket af bygningerne i vektorkortet. Højdemodellen sikrer, at bygningerne ligger rigtigt i niveau. 3D-bygningsmodellen er et visuelt produkt i form af en tredimensionel generaliseret gengivelse af bygningerne. Der er ikke tale om en meget præcis geometri i tagformerne, men en bedst mulig repræsentation af den enkelte bygnings faktiske form. Ved at tilføje tagformer bliver modellen meget mere realistisk end en simpel klodsmodel med flade tage. Bygningsmodellen kan suppleres med farver, tekstur eller skråbilleder på facaderne. Vi har udviklet automatiske rutiner til teksturering af facader med skråfotos. Ortofotos kan endvidere draperes på terrænet. Detaljerede fotogrammetrisk målte 3D bymodeller eller arkitektprojekter kan indarbejdes i den automatisk producerede bygningsmodel. Endvidere kan facaderne tekstureres med skråfotos eller med digitale billeder optaget fra terræn. Indlejring af projekter og detaljerede områder i den generelle model sikrer, at helhederne opleves meget mere realistisk. 3D-bygningsmodellen i offentlig planlægning Det er oplagt at bruge 3D-bygningsmodellen indenfor by- og landskabsplanlægning. Konkrete projekter eller idéoplæg som for eksempel enkeltbygninger, større bebyggelser, lokalplanområder, vindmøller eller nye anlæg kan indarbejdes i den digitale model. På den måde kan modellen støtte diskussioner og vurderinger af konkrete planer og projekter, fordi områderne er genkendelige i den virtuelle model. I den sammenhæng ønsker mange kommuner selv at arbejde med 3D-modellering i planlægningsprocesserne, både i de indledende idéfaser og i forbindelse med de lidt tungere visualiseringsopgaver. De simple skitseringer er lette at komme i gang med, mens de mere omfattende databearbejdninger og visualiseringer, naturligt nok, kræver avanceret software og uddannelse i at bruge programmerne. Volumenstudier og analyser af lys/skyggeforhold foretages med enkle midler. Det kan gøres ved at indsætte simple klodser med de ønskede dimensioner i grundmodellen, sætte lys på og så vurdere resultatet. Indarbejdning af arkitektprojekter og generering af fotorealistiske videosekvenser forudsætter både professionel software (f.eks. MicroStation, Autocad eller Autodesk 3ds Max) og kendskab til at redigere i 3Dvektordata. Eksempler på anvendelser 3D-bygningsmodellen er velegnet til modellering og visualisering af oversvømmelsesscenarier. Ved at supplere den digitale højdemodel med bygninger bliver områderne for det første mere genkendelige, når visualiseringerne skal præsenteres. For det andet har bygningerne be tydning for de hydrauliske bereg ninger, der kan foretages i forbindelse med analyser af oversvømmelsestruede områder både i kystnære områder og lavtliggende områder generelt. Det kan eksempelvis være lavninger i byer, hvor kraftige skybrud forårsager oversvømmelser, fordi afløbssystemerne ikke kan lede regnvandet væk hurtigt nok. 4 geoforum.dk 99 december 2008

5 3D BY 2008 BLOMINFOS LANDSDÆKKENDE 3D BYGNINGSMODEL Ideel til kommune- og lokalplanlægning, byggesagsbehandling, støjkortlægning, simulering af vandstandsstigninger, skitseprojektering, synlighedsanalyser geoforum.dk 99 december 2008 Masnedøgade København Ø Tlf.: True Møllevej Tilst Tlf.:

6 Bygningerne placeres på den digitale højdemodel. Endvidere kan ortofotos eller andre korttyper draperes på terrænet. En tredje anvendelse er til analyse og visualisering af registerinformation i 3D. Mange kommuner har fået gennemført en bygningsgeokodning og da de enkelte ob jekter i 3D-bygningsmodellen er tilføjet en attributværdi, kan analyseresultater kobles med 3Dmodellen. Dermed kan resultaterne præsenteres på en helt anden måde. Data kan leveres på en række formater, herunder DSFL, MicroStation DGN eller Autodesk DXF. Bygningsmodellen kan også leveres som interaktive 3D-filer og dermed give brugerne umiddelbar adgang til at flyve rundt i den virtuelle model. At arbejde med 3D-modeller kan med andre ord gøres enkelt eller meget avanceret der er værktøjer til det hele. Behov, ønsker og kompetencer kan derfor udvikles i takt med, at brugerne bliver fortrolige med den tredje dimension i data. Internetportaler, mobiltelefoner og navigation Både Microsofts Virtual Earth og Google Earth har i de senere år gjort 3D-bymodeller tilgængelige på Internettet. Begge firmaer har massive satsninger i gang på området, og vi vil i de kommende år se langt flere byer i Europa på de to portaler. Detaljeringsniveauet vil variere og med nye teknologier samt køb af eksisterende 3D-bymodeller, kan der forventes mange fotorealistiske modeller på Internet. Andre portaler har tilsvarende services ude eller på vej, eksempelvis indenfor ejendomshandel. Publicering af danske 3D-bymodeller ved hjælp af Google eller Microsoft teknologi er muligt og afprøvet mange gange. Der er dog umiddelbart et problem med de højdemodeller, som indgår i de to portaler, fordi de har en meget grov opløsning. Det medfører, at bygningerne ofte ligger meget højt (eller måske svæver) over terræn, alternativt 6 geoforum.dk 99 december 2008

7 Digitale skråfotos er allerede tilgængelige i mobiltelefoner, eksempelvis Apples iphone. I 2009 vil digitale 3D bymodeller komme i navigationssystemer og efter al sandsynlighed også på mobiltelefoner. forsvinder ned i terrænet. Der kan så snydes med bygningerne i forhold til terræn, men det er ikke den bedste løsning, specielt fordi vi Danmark netop har en god højdemodel som grundlag for bygningsmodellerne og disses placering i de rigtige koter. Også på mobil- og navigationsområdet vinder 3D-bymodeller indpas. TeleAtlas har besluttet at integrere 3D-data i sine navigationsløsninger og Location Based Services. Det er en nyskabelse indenfor navigationsindustrien og dermed kommer 3D-bymodellerne helt ud til slutbrugernes mobile enheder, hvad enten det så er i navigationssystemer eller i mobiltelefoner. Denne udvikling er interessant på mange måder. Dels er det en spændende udvikling rent teknologisk. Dels viser det med al tydelighed, at når stærke kommercielle kræfter kan se potentialet, kommer der en helt anden dynamik og vo- lumen i geodataproduktionen. For brugere eksempelvis kommuner medfører det, at 3D-data allerede er produceret og tilgængelige. Det er ikke længere et spørgsmål om at overveje, hvorvidt der skal rekvireres en leverandør til at producere data og så vente på, at det bliver leveret. Nu er 3D-bygningsmodellen blevet hyldevare og nok så vigtigt, at løbende ajourføringer og forbedringer kan forventes, fordi der er flere kunder i butikken. Er du flyttet eller har du skiftet job? Vi har stærkt brug for at have en korrekt medlemsfortegnelse. Derfor vil vi opfordre dig til som medlem af Geoforum at give besked til os på om enhver adresse ændring eller evt. ændring i mailadresse. Kun derved sikrer du dig fortsat at modtage dette blad samt øvrige medde l elser rettidigt. Ændring af din medlemsstatus vil vi også gerne have besked om. Med venlig hilsen Sekretariatet geoforum.dk 99 december

8 GIS og geodata my way Af Thomas Balstrøm cool. Fra den dag blev jeg mere og mere motiveret for både at forske og ikke mindst at undervise i GIS. Specielt med en forkærlighed for rasterbaserede GIS-analyser, fordi datamodellen og værktøjerne er så dejligt simple at gå til: hele verden repræsenteres af tematiske lag opbygget af kvadratiske celler, og bearbejdes som lå de lagret i en stak af matricer. Artikelserien, der skal give indblik i danske forskeres arbejde på Geoforums fagområde, er denne gang taget over Atlanten for at besøge Thomas Balstrøm. Thomas er lektor ved Institut for Geografi og Geologi (IGG), Københavns Universitet. Han har undervist i GIS siden 1988 og har været med til at opbygge GIS-kompetencerne for mange af de folk, som i dag er ansat i den offentlige og private sektor. Han fortæller her om sin forskning, og om hvad han lige nu bedriver tiden med frem til påsken 2009 under sit ophold ved ESRIs hovedkvarter i Redlands, Californien. En forhistorie Min interesse for GIS blev for alvor vakt i 1986, da jeg som licentiatstuderende anskaffede et open source rasterbaseret GIS kaldet MAP udviklet af Joseph Berry og C. Dana Tomlin. Programmets tutorial viste, hvorledes man kunne planlægge et vejforløb fra den nordlige til den sydlige del af en skovlokalitet ved byen Petersham i Massachusetts, USA, som skulle passere midten af området, undgå stejle bjerge og krydse vandløb så få steder som muligt. Da resultaterne blev vist frem på skærmen, nåede min underkæbe næsten gulvet, for metoden var mere end I 1988 begyndte jeg at undervise i GIS og tog bl.a. udgangspunkt i datasættet fra Petersham, som også blev analyseret i Tomlin s fantastiske lærebog i raster-gis fra Jeg skrev bl.a. en øvelse om, hvor langt man maksimalt burde sejle ud i områdets vandløb (Figur 1) fra en fiktiv kanoudlejer, hvis man skulle retur inden aften. En eksercits som faldt fuldstændig til jorden, da jeg besøgte Petersham under en ferietur i Der tabte jeg nemlig kæben igen, da det viste sig, at de fleste vandløb kun var smalle grøfter som i vore hjemlige skove (se Figur 2). Jeg troede, de var brede som Susåen ja nærmest floder, fordi cellestørrelsen i data jo var 20 meter! Jeg var blevet snydt af datarepræsentationen og havde skabt mit eget forkerte billede af den virkelige verden ud fra en kartografisk misopfattelse. Jeg undskylder hermed, hvis der blandt læserne af dette er studerende fra dengang, som jeg måtte have vildledt... Figur 1. Abstraktion af den virkelige verden omkr. byen Petersham. Figur 2. Et udsnit af den virkelige verden fra Figur 1. Igangværende forsknings områder Jeg færdiggjorde min licentiatafhandling i 1990 om en GIS-baseret vurdering af jordressourcer og arealanvendelse omkr. Ribe Aa, og siden da har jeg været ansat som adjunkt og siden som lektor ved IGG. Skåret ind til benet er min forskning fokuseret på naturgeografiske anvendelser af GIS (stadig specielt jordressourcer) samt de datarepræsentationer (vektor/raster) og analytiske værktøjer, som er knyttet dertil. I 1993 besluttede vi ved IGG at basere vores undervisning på ES- RIs software, og gennem årene har jeg opbygget et godt samarbejde med ESRI ved bl.a. at give dem konstruktiv feedback på problemer med at benytte deres programmel i undervisningsmæssige sammenhænge. Det er foreløbig kulmineret med, at jeg er på forskningsophold ved deres hovedkvarter i Redlands, Californien i 8 måneder frem til påsken Så her bor jeg med min hustru (Charlotte Bjerregaard, som midlertidigt arbejder for ESRIs Nautical Solution Team) og vores datter 8 geoforum.dk 99 december 2008

9 3D-DK 3D-DK Et stærkt overblik i 3D 3D-DK er en innovativ 3D-model, som viser bygninger, landskaber og terræn i hele Danmark fra enhver tænkelig vinkel 3D-DK giver fleksible muligheder for at vise områder og kommuner i forskellige detaljeringsgrader afhængigt af behov og budget 3D-DK er et stærkt visuelt værktøj til planlægning, sagsbehandling og formidling af aktuelle informationer for fagfolk, politikere og borgere 3D-DK giver mulighed for at kombinere egne data, registre og bygningspolygoner, så der opnås en total 3D-GIS løsning For mere info kontakt venligst Louise Halkjær på tlf geoforum.dk 99 december 2008 Scankort a/s Selsmosevej 2 DK Taastrup

10 og sender venlige varme juletanker hjem til jer alle i det kolde land. Jeg har kontor midt i team et, som udvikler de basale dele af ESRIs geoprocesseringsmiljø. Indtil nu har jeg dygtiggjort mig i programmeringssproget Python til udviklingen af scripts, som bl.a. kan lette min tilrettelæggelse af data til videre analyse. Mit foretrukne datasæt, Den Danske Jordprofildatabase, indeholder analysedata og tilhørende beskrivelser af jordbundsprofiler, som jeg selv var med til at skaffe til veje som studerende omkr Databasen blev i sin tid etableret for at vurdere vandingsbehov for afgrøder og udvaskningen af næringsstoffer fra rodzonen og vedligeholdes af Danmarks Jordbrugsforskning i Foulum. Databasen indeholder oplysninger om 2508 jordbundsprofiler landet over, lag for lag set i vertikale snit ned til 2 meters dybde og har en mængde fysiske og kemiske data om kornstørrelser (gruset, sandet, leret), organisk stof, nærings-ioner, ph, plantetilgængeligt vandindhold mv. Alle profildata er relateret til punktkoordinater, så man kan koble yderligere information til hver enkelt lokalitet om beliggenheden i landskabet (højt/lavt), aflejringernes alder, det nuværende klima mv. Lige nu undersøger jeg ph-værdier i bestemte dybder for at relatere disse til aflejringsmiljøerne under den seneste og næstsidste glaciation af Danmark. Til hjælp benytter jeg rumlige statistikværktøjer til først at vurdere, hvorvidt sammenfaldende klynger af ph-værdier baseres på en tilfældighed, eller om de er reelle. Disse værktøjer er også velegnede til at finde såkaldte outliers dvs. observationer, som falder uden for det generelle mønster og måtte skyldes fejl eller lokale forskelle i aflejringsmiljøet. Viden herom er væsentlig for senere at vurdere, om data for en lokal Figur 3. ph-værdier i ca. 2 m s dybde. jordprofil kan udbredes til det omkringliggende land ved en såkaldt rumlig opskalering. Ved ESRI arbejder jeg sammen med udviklerne af deres Spatial Analysis Toolbox om at implementere cluster-analyser, som udnytter kombinationen af data- og koordinatværdier ved udpegninger af klynger i data (se Figur 3 og 4). Et andet igangværende projekt er tilpasningen af en datamodel oprindeligt udviklet til håndtering af vejstræknings-information (og senere hen vandløb) til også at kunne lagre registreringen af ressourcer langs kyster. Det har nemlig alle dage været vanskeligt at lagre information om kystfænomener i den klassiske vektor-orienterede GIS-datamodel. I stedet kan en datamodel baseret på dynamisk strækningsopdeling (kaldet Linear Reference System ) måske benyttes, hvor der ud fra en fælles rutereference foretages en vilkårlig underopdeling i forhold til fænome ner, som optræder langs denne. Ligesom et vandløbsnetværk løbende kan opdeles ved ændringer i bredde, fald, vandføring og fauna, forestiller jeg mig, at dette system også kan benyttes til klassifikationer af kyster. Kystlinien skal så benyttes som rutereference for fænomener, der enten optræder hav- eller landværts herfor 2. Måske er nogle af jer derhjemme interesserede i et samarbejde herom, hvis ESRI kan få det til at virke? Jeg er også blevet knyttet til en revitalisering af bogen Understanding GIS the Arc/Info Method, som i 1990 præsenterede en projektorienteret løsning på et simpelt 10 geoforum.dk 99 december 2008

11 Thomas Balstrøm Uddannet som cand.scient. i naturgeografi ved Geografisk Institut, Københavns Universitet (GIKU) i 1985 med speciale i estimeringen af høstudbytter ud fra jordbundsgeografiske forhold i Odsherred : Kandidatstipendiat og et års projektansættelse under Landbrugsministeriet: Forskning i integrationen af GIS og digitale satellitbilleder. Udviklede et interface mellem et raster-gis og et billedbehandlingssystem, CHIPS, udviklet ved GIKU. Sammenlignede jordbunds- og terrænforhold med fordelingen af forskellige afgrøder klassificeret ud fra SPOT- og Landsat-billeder. Blev lic.scient. i Figur 4. 5 beregnede klynger i data fra figur 3. lokaliseringsproblem. Gennem en årrække har jeg påpeget overfor ESRI, hvor svært det er at omsætte formuleringen af en konkret geografisk problemstilling til en GISarbejdsgang. Specielt hvis man er uerfaren GIS-bruger, er det uoverskueligt at finde de rette værktøjer. Så i tilknytning til en ny udgave af førnævnte bog, overvejer vi nu i fællesskab, hvordan denne vigtige fase af en GIS-arbejdsproces kan gøres lettere for brugerne. Når jeg vender hjem Jeg glæder mig til at komme hjem og arbejde med min nyerhvervede viden i både forsknings- og ikke mindst undervisningsmæssige sammenhænge. For jeg har altid syntes, at det er sjovt at lære fra mig og har det derfor svært med, at man som universitetsansat i dag stort set kun vejes på at publicere forskningsartikler og skaffe projekter til huse for bl.a. at bidrage til aflønningen af et stadigt voksende administrationsapparat. Man krediteres kun sekundært for at undervise og uddanne nye kvalificerede kandidater til det stadigt voksende og umættelige geodata-arbejdsmarked. Samfundet bør ligesom ved satsningen i bio- og nanoteknologi også prioritere GIS og geodataområdet til glæde for samfundsudviklingen. Jeg håber, at alle i Geoforums regi vil prøve at hjælpe denne proces på vej ved at gøre deres indflydelse gældende og ved at etablere samarbejder med universiteterne på både forsknings- og uddannelsesområdet, så vi i fællesskab kan bidrage til en optimal udnyttelse af den rivende udvikling af geoteknolo gierne ?: Adjunkt og fra 1994 ansat som lektor i GIS og jordbundsgeografi ved GIKU nu Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet. Var med til at etablere geoinformatik-bacheloruddannelsen i 1993 og har været ansvarlig for mange GIS-kurser og vejledningsopgaver. Omkr tilknyttet forskellige rådgivningsprojekter i Ghana og har siden 1999 deltaget i opbygningen af en jordprofildatabase for landene i EU. Forsker dog primært i problemstillinger knyttet til de hjemlige breddegrader og ser frem til snart at undersøge sammenhænge mellem terræn- og jordbundsforhold med udgangspunkt i de nye laser-skannede højdemodeller. Var i 1994 og 1998 medforfatter og medredaktør af bøgerne GIS i Danmark og GIS i Danmark 2 og i 2006 Bogen om GIS og geodata udgivet på eget forlag. Er aktiv i Geoforum s uddannelsesog forskningspolitiske udvalg. For kursuskatalog og CV se Fodnoter 1) C.D. Tomlin: Geographic Information Systems and Cartographic Modeling. Prentice-Hall, NJ. ISBN: ) Se Balstrøm, T., Jacobi, O. & Bodum, L. (2006): Bogen om GIS og geodata, s Forlaget GIS & Geodata, Kbh. geoforum.dk 99 december

12 Danmark set fra oven Af Jesper Skovdal Christiansen, Artikel Mette Borg, Foto og layout En kølig morgen i oktober havde Mette og jeg sat os for at snuse til, hvordan produktion af kort og geodata forløber fra ende til anden dette indebar også luftfotografering, en lille kilometer over jordoverfladen. Det blev en oplevelsesrig dag for os begge og der blev åbnet op for et større indblik og et nyt perspektiv på kortproduktion. Kortproduktion med udgangspunkt i luftfotografering foregår i stor stil i Danmark med de tre firmaer, Scankort, BlomInfo og COWI, som de toneangivende på området. Kortprodukterne er efterhånden i så bragende god kvalitet og detaljegrad, og er samtidig så udbredte i GIS-applikationer på Internet, at det er en eftertragtet vare alle må simpelthen have disse flotte og brugbare kort. De tre virksomheder er i øvrigt dybt engagerede i Geoforums Ortofotogruppe, der i øjeblikket er i gang med at revidere og forbedre ortofotospecikationen, som blev udarbejdet i et arbejde, der forventes færdig i sommeren Piper NAVAJO PA motorer á 310 HK 8 personer fod ( m) 2,8 tons 360 km/t Det var Scankort og deres udstyrsleverandør, Brock og Michelsen, der havde inviteret os til denne dag og de havde sammensat et flot program, hvor vi kom igennem mange aspekter af kortproduktionen. Vi begyndte dagen meget belejligt med at høre nærmere om kameraudstyret, der er meget centralt i luftfotograferingen, hos Brock og Michelsen, der forhandler Zeiss produkter. Der er tale om optik og elektronik, der på ingen måde tåler sammenligning med ens eget digitalkamera. Men udstyret er dybest set et digitalkamera, der er uhyre præcist. Det kan holde til rystelserne i flyet og alligevel levere et perfekt resultat. Og det kan processere et gigantisk antal billeder lynhurtigt og lagre absurd store datamængder. Morten Stensballe forklarede: Der Ready for take off skete især en landvinding på lagringsområdet, da man gik over til at benytte solid state diske (SSD) indbygget i kamerahuset frem for de tidligere filmruller, der var tunge som et ondt år og vanskelige at håndtere i flyet. Og så er den nye teknologi vægt- og dermed også energibesparende. Der er løbende sket forbedringer i udstyret og vi kan også forvente os mere af fremtiden, fortalte Pia Dalskov. Det er 12 geoforum.dk 99 december 2008

13 Digital Mapping Camera Zeiss DMC main camera 4 høj-opløselige 7000 x 4000 PAN kamera hoveder 4 multispektrale 3000 x 2000 kamera hoveder Endeligt billede x pixels Radiometrisk opløsning: 12 bit 256GB Solid State Disk (SSD) lagringsenhed Kan operere i op til 8 km højde Vægt under 200 kg Det digitale kamere er placeret i et hul skåret til i bunden af Navajo en Foto Morten Stensballe kostbart udstyr for kortproducenterne, men det skaber også fantastiske resultater. Derpå tog vi videre til Scankort, for en rundvisning i produktionsfaciliteterne. Her produceres kort- og geodata til såvel Danmark som udlandet. Ved hjælp af flyvefotografering og laserscanning foretages kortlægningen og der kan udarbejdes ortofotos, GIS-temaer og 3Dbymodeller. Der foregår en række processer, fra optagelsen kommer hjem fra en nyligt overstået flyvefotografering, og til det færdige resultat foreligger. Især, når det gælder skabelsen af GIS-temakort (vektorkortlægning), er der brug for en manuel indsats som fortrinsvis foregår i virksomhedens datterselskaber i Bangladesh. Fordelen er primært at holde prisen nede og få produktet hurtigt udarbejdet. Kvalitetskontrol af produkterne foregår til gengæld herhjemme. Hos Scankort fik vi også talt med Mads Staunskjær, der fortalte om dagens og fremtidens udfordringer: Den primære udfordring omkring kortproduktion er de svimlende datamængder. For hver flyvedag bliver der produceret 6 Tb 1 (6 mio. Mb 2 ) færdigprodukt. Og Mads fortsatte: Den forskningsmæssige indsats og ressource er et stærkt forsømt område. Det har primært været skov-verdenen, der har interesseret sig for disse tekniker, og vi kan få et vidensinput fra Sverige, hvor skovsektoren er en væsentlig større drivkraft end i Danmark. Her er der plads til forbedring og måske kunne en afdækning i samarbejde mellem f.eks. LIFE, GRAS, Aalborg Universitet, GEUS samt Københavns Universitet hjælpe, efterlyste Mads. For tiden er der et potentiale i fotografering i det nær-infrarøde spektrum i forhold til miljø- og natur-undersøgelser. Men også varmeudslipsproblemer og hele CO 2 -debatten er med til at drive udviklingen mod denne teknik, sluttede Mads. Scankort råder over tre mindre fly til at gennemføre selve luftfotograferingen. Og denne del af besøget var ubetinget der, hvor både Mette og jeg havde lidt sommerfugle i maven. Men da Niels Vinther bød os velkommen til Roskilde Lufthavn, forklarede lidt om det togt, vi var på vej ud på, over en sandwich, og på sin rolige facon først fik os til at hjælpe med at skubbe flyet ud af hangaren, derpå viste os kameraet, der var sindigt gyroophængt i bunden af flyet, og endelig gelejdede os ind i kabinen, ja så følte vi os alligevel fuldstændig trygge ved situationen. Vi sad begge med den fornemmelse, at Niels havde prøvet dette her et utal af gange før, og at flyvningen for ham var, som når vi andre sætter os bag rattet i bilen for at trille ud på en tur uden antydning af bekymring. Luftfotograferingen gennemføres ved systematisk at flyve frem og tilbage over det planlagte område og tage billeder af jordoverfladen med kameraet monteret i bunden af flyveren. Flyvningen skal helst foregå i lige linier med en passende afstand mellem billederne og en passende afstand mellem flyvelinierne. Det 1) Terabyte geoforum.dk 2) Megabyte 99 december

14 En ordentlig flok mennesker forsamlet på en mark lidt uden for Roskilde. Foto Scankort (Roskildefestival 2008) normale overlap mellem billederne er 60 % og mellem flyvelinierne er det %. Det planlagte togt var en tur til Kalundborg med et par parallelle flyvelinier ud over Røsnæs. Vejret var desværre blevet lidt mere skyet siden morgenstunden, så der var ingen forhåbning om, at de optagne billeder kunne komme til at indgå i kortproduktionen. Det skal være flot solskinsvejr, hvis billederne skal blive gode. Og dette års sommervejr har desværre langt fra tilgodeset de danske kortproducenter, så der er uheldigvis ikke mange gode optagelser af Danmark i Ikke desto mindre er 2008 det første år med et samlet landsdækkende digitalt produkt. Ved optagelserne til det landsdækkende ortofoto er der blevet fløjet ca km og taget ca billeder fra en højde af m, udført som et samarbejde mellem Blom- Info og Scankort. Vi tog turen ud over Røsnæs og bevægede os ind på flyvelinien. Da vi var i position, kunne vi på flyets instrumenter følge med i, hvornår fotoene skulle tages. Kort tid før det første fotosted, begyndte kameraet at køre i position. Det blev automatisk indstillet til at fotografere i lod, så fotoene bliver taget helt ortogo- 14 geoforum.dk 99 december 2008

15 nalt (vinkelret) på jordoverfladen. Og så kørte alting ellers som en automatisk proces med fotooptagelser dirigeret af flyets position og hastighed og derved skudt af med et billede for hver 3,5 sekunder. Da den første linie var fløjet og punkterne i den fotograferet, var det tid til en u-vending. Dog gjorde Niels, til alle ombordværendes lettelse, ikke den hurtigst mulige vending, hvorved flyet ville have været tiltet groft. Og så fløj vi ellers lige så nydeligt i position til den anden flyvelinie parallelt med den første, dog orienteret i modsat retning. Også den blev hurtigt overfløjet og fotooptagelserne kom i kassen. Inden hjemturen var der lige tid til en afstikker ned til Storebæltsbroen og langs med broen udover havet og krydsende henover Sprogø i en stor vending et fantastisk syn at se broen på denne måde, selv i det bygevejr, som havde sneget sig ind på os i Vestsjælland. Geoforums udsendte medarbejdere synes begge, at det alt i alt var en rigtig begivenhedsrig dag, der satte klare spor i vores hukommelse om, at kortproduktion in reality er en omfattende og krævende proces, men med et imponerende resultat efterhånden. Og resultatet, ja det er et meget vellignende billede af, hvordan Danmark ser ud fra oven. Og så fik vi også lige en lejlighed til at flyve over Roskilde og tage et par billeder som det så tydeligt fremgår af billedet side 14. Captain and his crew Øverst pilot Niels Vinther, Scankort og Pia Dalskov, Brock og Michelsen Nederst co pilot Jesper Skovdal Christiansen og Mette Borg, Geoforum geoforum.dk 99 december

16 Nyt fra virksomhederne Nye Medarbejdere i ATKINS GIS & IT Egne GIS-temaer kombineret med Google Maps. Standardiseret sags be hand ling = optimeret sagsbehand ling Endnu 3 medarbejdere er ansat i ATKINS GIS & IT. Mette Eldam Wolstrup er ansat i ATKINS, som GIS-analytiker. Mette skal primært arbejde med projekter tilknyttet EU Kommissionen - herunder bearbejdning og præsentation af miljødata til den fælles europæiske vandmiljødataportal WISE. Mette kommer fra en stilling i Miljøstyrelsens enhed for vand. Jacob Bo Flygare er ansat som ITudvikler i ATKINS. Det næste halve år er han dog udlånt til vores interne kommunikationsafdeling, hvor han skal være med til at udvikle Atkins nye SharePoint-baserede intranet. Herefter vil Jakob overgå til udvikling af løsninger, hvor bl.a. GIS integreres i kundernes CRM og intranet løsninger. Tom Havemose er ansat som ITudvikler i GIS & IT, hvor han skal arbejde med GIS og softwareudvikling. Tom er uddannet civilingeniør fra DTU og har tidligere været ansat hos bl.a. Oticon og Betfair Games. Geodata Danmark har i samarbejde med kommuner udviklet en komplet løsning som gør det muligt at kombinere egne data med Google Maps. Løsningen muliggør at integrere egne gis-data som temaer oven på kortene i Google Maps på en let og enkel måde og uden at man behøver at skulle kunne programmere. Formålet er, at en web-redaktør selv kan udføre arbejdet med at opsætte og indsætte egne temaer sammen med Google Maps temaer i hjemmesider. Der kan vises såvel vektortemaer som komplette grundkort selvfølgelig med de hastigheder som er kendetegnet ved Google Maps. Data bliver mashed med Google data i henhold til de metoder, som er foreskrevet i Google Maps API. Geodata Danmark tilbyder som en del af løsningen at hoste de data som skal vises på Geodata Danmarks Nethotel. Løsningen omfatter et sammenhængende sæt af moduler dels værktøjer til at generere de data, som skal integreres på Google Maps og værktøjer til at konfigurere illustrationer til indlejring i hjemmesider. Løsningen understøtter også anvendelse med OpenLayers som web-klient i stedet for Google Maps. Du kan læse mere om løsningen på Geodata Danmarks hjemmeside Informi GIS har udsendt en ny udgave af IG VAKS, der giver sagsbehandlere og planlæggere enkle redskaber og nem adgang til data. Med IG VAKS har vi samlet de redskaber, der tit bruges når GIS anvendes i forbindelse med planlægning, sagsbehandling og konfliktsøgning. Værktøjerne kan anvendes hver for sig til indlæsning af grundkort og temakort eller samlet i en arbejdsgang, der omfatter fx søgning, konfliktsøgning, layoutvalg, metadatavisning og eksport til pdf. Læs mere om produktet på vores hjemmeside. Kontaktperson telefon: Hjemmeside: Intergraph indgår samarbejds aftale med Aalborg Universitet Intergraph indgår samarbejdsaftale med Aalborg Universitet til GIS-undervisningen på landinspektørstudiet. GeoMedia har været efterspurgt af de studerende med henblik på at få et kendskab til softwaren, inden de skal ud i erhvervslivet efter endt uddannelse. Geomedia vil blive anvendt i stadig stigende grad de kommende år. 16 geoforum.dk 99 december 2008

17 DDO land kvalitet til tiden Pitney Bowes MapInfo åbner dansk kontor NIRAS Informatik opruster De store forventninger til DDO land 2008 er indfriet til fulde. De første ordrer blev leveret primo oktober, og de første landsleverancer leveres medio november DDO land 2008 er med sin opløsning på 12,5 cm Danmarks mest detaljerede landsdækkende ortofoto. Da fotograferingen blev gennemført i løbet af tre uger i maj, er kvaliteten meget ensartet. Fødevareministeriet har valgt DDO land 2008 som grundlag for print af markblokkort 2009 Fødevareministeriet har valgt COWI til at printe markblokkort i 2009, og kortene printes med DDO land 2008 som baggrundskort. Hovedopgaven skal udføres i december og januar måneder. Pitney Bowes MapInfo, førende leverandør af location intelligence, har annonceret åbningen af sit første danske kontor. Det nye kontor i Odense vil udgøre en base, der kan tjene det danske marked, både direkte og gennem partnere. Kontoret bliver en del af Pitney Bowes Danmarks kontor i Odense (Thulevej 14, 5210 Odense NV). Før blev Pitney Bowes MapInfo primært repræsenteret i Danmark af COWI A/S. Som partner vil COWI A/S stadig levere deres stærke Pitney Bowes MapInfo-løsninger, der omfatter salg af software, GIS-projekter, kundesupport og kursus. Kontakt Hjemmeside: Hos NIRAS Informatik opruster vi til fremtiden og har således sagt goddag til flere nye medarbejdere i efteråret I Ålborg er der ansat 4 nye medarbejdere, herunder bl.a. projektlederen Kristian Verwold. I Århus er der ansat 3 nye udviklere og i Allerød 2 udviklere samt GIS-konsulent Mikkel W. Toft. Derudover har vi samlet Informatikholdet i Århus under ét tag. Dette skete den 27. oktober 2008, da de tidligere medarbejdere fra U-GIS flyttede ind i NIRAS s lokaler på Åboulevarden 80, Århus. De kan nu træffes på tlf Vi er således styrket hos NIRAS Informatik, og vi ser derfor nu frem til nye og spændende opgaver sammen med vores kunder og samarbejdspartnere. Sekretariatet ønsker alle medlemmer Samt tak for et godt samarbejde til alle frivillige i vores forskellige udvalg. Og tak til alle der har ydet bidrag til bladet i form af artikler og annoncer. Gå på og se de nye arrangementer for geoforum.dk 99 december

18 Nyt fra virksomhederne Bentleys geospatiale platfor me er nu kommet i nye og udvidede versioner i november måned. 3D Desktop GIS Med de seneste V8i releases af Bentley Map, PowerMap og PowerMap Field fuldender Bentley målsætning om at supportere GIS funktionaliteter osv. på flere niveauer, både som stand-alone platform og overbygning til MicroStation; hvor CAD og GIS smelter sammen til en meget slagkraftig 3D platform. Som tillæg kan Bentley Descartes V8i anvendes til avanceret 2D og 3D raster håndtering, redigering osv. For alle løsninger gælder, at man udnytter de nye funktioner, der er kommet til MicroStation V8i, bl.a. direkte support af alverdens koordinatsystemer, on-the-fly transformationer, WMS og WFS support osv. Server GIS Bentley Geospatial Server V8i er Bentleys svar på avanceret Enterprise GIS til større organisationer og virksomheder, der ønsker at optimere deres eksisterende workflow, hvor fokus kan være: Mulighed for multibruger adgang til spatiale databaser; udnytte mulighederne for at udveksle informationer med andre systemer, formater og diverse data kilder uden at man skal konvertere; tilgå og søge informationer via spatialt indekserede features, databaser, filer og dokumenter; intelligent plot distribuering og publicering via Bentley Geo Web Publisher V8i. Kontaktperson Peter Byrn, , Læs mere på Ortofoto til landbrugssektoren samt two-hole flyvning i Grønland Scankort og BlomInfo har som tidligere annonceret i Geoforum.dk indgået aftale med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Fødevareministeriet) om leverance af det fælles etablerede 2008-ortofoto for hele Danmark. Aftalen medfører endvidere, at der er sikkerhed for et landsdækkende ortofoto igen i 2010, idet aftalen med Fødevareministeriet inkluderer, at Scankort og BlomInfo gennemfører en ny landsflyvning i Vi har samtidig styrket vort tilbud til den samlede landbrugssektor, idet vi har indgået en forhandleraftale med DataLogisk, som leverer data og programmer til landbrugsrådgivere og landmænd. Den succesfulde fotoflyvning til det landsdækkende ortofoto i juni måned har været en af mange spændende fotoopgaver for Scankort i sæson 2008, hvor det dårlige fotovejr i marts/april kombineret med tidligt løvspring dog har givet store udfordringer i forhold til de opgaver, der skulle fotograferes inden løvspring. Scankorts flyvninger i 2008 har omfattet mere end optagelser, hvoraf en del er optaget i Grønland i august måned. Under Grønlandsmissionen benyttede vi vores twohole fly til simultan flyvning med både LiteMapper laserscanner og DMC digitale kamera, hvilket meget costeffektivt sikrer vores kunder en detaljeret og nøjagtighed højdemodel samt et højtopløseligt ortofoto baseret på én og samme flyvning. Kontakt Laurids Rolighed Larsen for yderligere oplysninger Vil du ha en nyhed med i geoforum.dk? Brug denne sektion til at fortælle om nyheder fra din virksomhed. Det kan være et nyt produkt, en ny kontrakt, en ny medarbejder, ny... Blot det er en nyhed, er den velkommen! Hvis du vil have en på min del se, når vi nærmer os deadline, så skriv til Sekretariatet på Angiv: Virksomhedsnyhed i emnefeltet. Bliv automatisk orienteret om møder og arrangemen ter i Geoforums mødekalender... lige før det sker! Tilmeld dig på vores huskeservice på 18 geoforum.dk november december oktober 2008

19 Geoforums Mødekalender DATO STED TITEL 2009 Tirsdag 27. januar København GIS og trafik Torsdag 5. februar Århus Digital kommuneplan 2009 Tirsdag 24. februar København Status på 3D udvalgets arbejde Onsdag 4. marts Århus FOT og 3D - workshop Onsdag 11. marts Odense Seminar om Danmarks Højdemodel Kongresser og møder 2008 DATO TITEL OG STED juni GSDI 11 World Conference, Sponsor and exhibitor prospectus, Rotterdam, Holland 24. juni 27th Urban Data Management Symposium, Ljubjana, Slovenien 24. august Agile 2009 Conference, Chicago USA 24. august ScanGIS The 12th Scandinavian Research Confernce on Geographical Information Science, Roskilde Danmark For detaljerede programmer fra vores internationale samarbejdsorganisationer se under aktiviteter Her finder du links til programmer for EUROGI, ISPRS, ICA, INSPIRE og EuroSDR. geoforum.dk 99 december

20 Geoforum Danmark Kalvebod Brygge Kbh V KORT fra COWI ny applikation Applikationen KORT fra COWI er den nemme og sikre vej til digitale kort døgnet rundt på kontoret og i marken. Kortdata hentes direkte via internettet fra COWIs kortdatabaser. Med en bærbar pc, en opkobling til internettet og applikationen har man et brugervenligt kortværktøj, som kan bruges hvor som helst. Alle data samlet i én applikation Med KORT fra COWI kan man få nem adgang til hele COWIs omfattende samling af kort og geodata, som bl.a. omfatter en perlerække af historiske landsdækkende ortofotos. Nem adgang til højdedata Anvendelse af store mængder af højdedata er en udfordring for mange. Med applikationen er det nu blevet meget nemmere at arbejde med de enorme datamængder. Kongens Lyngby Parallelvej Kongens Lyngby Tlf Fax Odense Odensevej Odense S Tlf Fax Silkeborg Nygade Silkeborg Tlf Fax Aalborg Thulebakken Aalborg Tlf Fax

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2008 Geoforums strategi 2013 lanceret side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2008 Geoforums strategi 2013 lanceret side 3 98 november 2008 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Geoforums strategi 2013 lanceret side 3 Reportage og billeder fra Kortdage 2008 side 4, 7 og 8 Et liv med GIS ved Skov & Landskab side

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2007 Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage side 6

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2007 Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage side 6 89 november 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage 2007 side 6 Et forsvar af den sjældne slags side 10 Rapport

Læs mere

geoforum.dk HUSK! Tilmelding til Kortdage mødestedet for geografisk information september 2007 Lederen: EC GI & GIS Workshop til Danmark side 3

geoforum.dk HUSK! Tilmelding til Kortdage mødestedet for geografisk information september 2007 Lederen: EC GI & GIS Workshop til Danmark side 3 HUSK! Tilmelding til Kortdage 87 september 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: EC GI & GIS Workshop til Danmark side 3 Helt nyt kursus i kartografi side 6 Tak til Jordbrugsakademikerne

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Januar 2007 Hvad byder det nye år os? Lederen side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Januar 2007 Hvad byder det nye år os? Lederen side 3 81 Januar 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Hvad byder det nye år os? Lederen side 3 Geodata spiller en central rolle i fremtidens beredskab side 4 Nye stærke initiativer omkring Landinspektøruddannelsen

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information

geoforum.dk mødestedet for geografisk information 62 Januar 200 Januar 2005 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Hvorfor mon de flager på borgen? Har de endelig hørt om geodata? Er det valget eller noget helt 3.die? Læs præsidentens Nytårshilsen

Læs mere

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information August 2004 57 geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Kortdage 2004 Mennesket i Fokus Se lederen side 3 Ridderne om det runde bord samlet i Odense for at diskutere FOT Geoforum bringer billederne!

Læs mere

NR.4/09. December. Målebladet NR4/09 1

NR.4/09. December. Målebladet NR4/09 1 NR.4/09 December Målebladet NR4/09 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag: 10-14 30 Tirsdag og onsdag: 9-14 30

Læs mere

NR.1/10. Marts. Målebladet NR1/10 1

NR.1/10. Marts. Målebladet NR1/10 1 NR.1/10 Marts Målebladet NR1/10 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag: 10-14 30 Tirsdag og onsdag: 9-14 30 Torsdag:

Læs mere

NR.4/11. December. Målebladet nr4/11 1

NR.4/11. December. Målebladet nr4/11 1 NR.4/11 December Målebladet nr4/11 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Anelystparken 37D, 8381 Tilst. Kontortid: Mandag - onsdag 10-14 30 Torsdag: 10-17 Fredag:

Læs mere

GIS-Strategiplan 2008

GIS-Strategiplan 2008 Rapport Version 1.06 GIS-Strategiplan 2008 Udarbejdet af GIS-funktionen, Administration, Teknisk Forvaltning: Anja Jerow (akj53) og Erling Kristensen (ekr53) I samarbejde med COWI a/s: Minna Vadskjær (mvd)

Læs mere

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG?

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? Bilag til rapporten En undersøgelse af forskerservices ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,KADK Udarbejdet af: Maiken Bjerrum

Læs mere

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning!

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning! POLITIK OG LEDELSE PÅ DET KOMMUNALTEKNISKE OMRÅDE JANUAR 2008 NR. 1 TEKNIK & MILJØ STADS OG HAVNEINGENIØREN Klima Camp `08 Tværgående samarbejde om klima Kommuner skal kunne støtte billige boliger Byggesagsbehandling

Læs mere

momentum 05:08 Færdig som brandmand Få styr på licenserne Få overblik og spar penge Dynamisk IT: Fra brandslukning til strategisk aktiv

momentum 05:08 Færdig som brandmand Få styr på licenserne Få overblik og spar penge Dynamisk IT: Fra brandslukning til strategisk aktiv M i c r o s o f t Da n mark maj/08 05:08 momentum Få overblik og spar penge Få styr på licenserne Færdig som brandmand Dynamisk IT: Fra brandslukning til strategisk aktiv oftware (Har du læst det med småt

Læs mere

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bips forandres for altid leder bips nyt 2 : 13 2 Lars Coling, formand

Læs mere

MÅLEBLADET NR2/2013 MÅLEBLADET NR.1 FEBRUAR 2012. Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt,

MÅLEBLADET NR2/2013 MÅLEBLADET NR.1 FEBRUAR 2012. Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt, Bo Overgaard fra det nystartede Jeg har også et brevkort, der er benyttet Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt, med fokus på dybdedataopsamling i det Arktiske

Læs mere

Program for KORTDAGE. 16. - 18. november Hotel Comwell Kolding

Program for KORTDAGE. 16. - 18. november Hotel Comwell Kolding Program for KORTDAGE 2005 16. - 18. november Hotel Comwell Kolding 09:00-10.00 Ankomst og registrering Konferenceprogram Onsdag d. 16. november 2005 Kortdage 2005 åbner 10.00-10.15 Velkomst ved Peter Normann

Læs mere

Velkommen til "Din virksomhed", som er information til vores kunder blandt mindre og mellemstore virksomheder. AF CHRISTIAN RINGHEIM, MARKEDSCHEF

Velkommen til Din virksomhed, som er information til vores kunder blandt mindre og mellemstore virksomheder. AF CHRISTIAN RINGHEIM, MARKEDSCHEF NOVEMBER 2003 INvirksomhed KUNDEBLAD FRA MICROSOFT DANMARK Microsoft Skru bare op for forventningerne til Velkommen til "Din virksomhed", som er information til vores kunder blandt mindre og mellemstore

Læs mere

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling #46 December 2013 Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling 12 10 Beboerøkonomi på Kellersvej 10: Smart regneark bliver til nyt modul Marielund: Musik, piller og Bosted System! 18 Autisme Center

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere

Prosa. Sådan får du forretningsforståelse. Tema: Whistleblowere afslører urimelige arbejdsvilkår side 9. side 12-18

Prosa. Sådan får du forretningsforståelse. Tema: Whistleblowere afslører urimelige arbejdsvilkår side 9. side 12-18 Prosa b l a d e t De it-professionelles fagblad 7/8 Juli/August 2010 Tema: Sådan får du forretningsforståelse side 12-18 Whistleblowere afslører urimelige arbejdsvilkår side 9 Dit netværk afgør om du får

Læs mere

bips nyt 4 : 12 læs om:

bips nyt 4 : 12 læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 4 : 12 læs om: 4 jysk hospital kodes med CCS 6 cuneco søger afprøvningsprojekter 20 bips konferencen i tal og billeder 28 landets længste

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Nr. 3 december 2003. business intelligence

Nr. 3 december 2003. business intelligence Nr. 3 december 2003 business intelligence Indhold Samarbejde med resultater... 3 Lars Qvortrup Business Intelligence til små og mellemstore virksomheder 4 Tim Hansson og Thomas Møhring Fælles viden og

Læs mere

3 : 12. bips nyt. læs om:

3 : 12. bips nyt. læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 3 : 12 læs om: 4 den nye dokumenthåndteringsmanual 6 hvad du kan se på bips konferencen 20 ekj s universitetserfaringer 28 små arkitekter

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

CITY-ringen i København har dannet baggrund for en artikel om landmålernes. liv og arbejde somme tider langt under Københavns overflade.

CITY-ringen i København har dannet baggrund for en artikel om landmålernes. liv og arbejde somme tider langt under Københavns overflade. CITY-ringen i København har dannet baggrund for en artikel om landmålernes Landmålingstekniker Kurt Lyndgård har prøvet at skifte fra et lille landinspektørfirma På Aarhus - Herning motorvejen er den nye

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere