geoforum.dk mødestedet for geografisk information december 2008 Vi skal være mere internationale side 3 Bygninger i 3D - en realitet side 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "geoforum.dk mødestedet for geografisk information december 2008 Vi skal være mere internationale side 3 Bygninger i 3D - en realitet side 4"

Transkript

1 99 december 2008 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Vi skal være mere internationale side 3 Bygninger i 3D - en realitet side 4 GIS og geodata - my way side 8 Danmark set fra oven side 12 Meld dig til Geoforums spændende arrangementer side 19

2 geoforum.dk ISSN Medlemsblad for Geoforum Danmark. Geoforum er en ideel forening, der på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information. Geoforum Danmark Kalvebod Brygge København V Tlf Fax Redaktionen Ansvarshavende redaktør: Sekretariatschef Jesper Skovdal Christiansen Geoforum Danmark Grafiker Mette Borg Geoforum Danmark Forsidefoto: Scoresbysund i Grønland Fotograferet af Lars Brodersen Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42 A Postboks Hvidovre Tlf Fax Oplag: Kommende numre Deadline Nr december 2008 Nr januar 2009 Se annoncepriser på Indholdsfortegnelse Leder... 3 Mere end to millioner bygninger i 3D er en realitet!... 4 GIS og geodata my way... 8 Danmark set fra oven Nyt fra virksomhederne...16 Mødekalender Bestyrelse og udvalgsformænd Bestyrelse Michael Israelson, Intergraph, Inge Flensted, Herning Kommune, Per Friborg, Vejdirektoratet, Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KU, Nils Bo Wille-Jørgensen, Grontmij Carl Bro A/S, Kirsten Elbo, Erhvervs og Byggestyrelsen, Mads Staunskjær, Scankort A/S, Suppleanter Jørgen Grum, Kort & Matrikelstyrelsen, Bo Overgaard, Blominfo A/S, Udvalgsformænd Kortdage 2008 Hans Ravnkjær Larsen, Geomatic aps, Arrangementsgruppe Øst Jacob Møller Sørensen, BlomInfo A/S, Arrangementsgruppe Vest Anders Bo Andersen, BlomInfo A/S, Tidsskriftsgruppen Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KU, Uddannelsesudvalg Flemming Christensen, Silkeborg Kommune, WMS/WFS gruppen Bo Overgaard, Blominfo A/S, INSPIRE back-up Inge Flensted, Herning Kommune, Ortofotogruppen Søren Buch, BlomInfo A/S, Forskningsudvalg Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KU 3D udvalg Lars Flemming, COWI, geoforum.dk 99 december 2008

3 Vi skal være mere internationale Af Michael Israelson, Præsident for Geoforum Danmark Der var engang, hvor vi i Danmark havde vores egne udvekslingsformater, vores egne dataspecifikationer og hvor vi selv lavede kort udelukkende til brug i Danmark. Søgetjenesterne kom fra lokale virksomheder som KRAK og Jubii, og man kunne sige, at forretningsmiljøet i Danmark var lokalt. Sådan er det ikke mere. Google har overhalet både KRAK og Jubii og Internet-tjenester oversvømmer os nu med lækker kortfunktionalitet og avancerede søgefunktioner. INSPIRE strukturerer data efter europæiske standarder. Og amerikanske firmaer leverer de fleste geografiske informationssystemer. Vi kan ikke bare nedsætte et udvalg mellem kommunerne og KMS, der specificerer data, som skal bruges i Danmark. For en lang række anvendelsers vedkommende tages den slags beslutninger af Google i USA eller Nokia i Finland. Og internationaliseringen vil sandsynligvis fortsætte. Vi vil opleve en stigende udvikling indenfor standardisering, som vil være internationalt drevet. Ligeledes vil EU i stigende grad komme til at påvirke beslutninger og tiltag herhjemme. Det er derfor nødvendigt, at vi i Danmark orienterer os mere internationalt. For at påvirke udviklingen er vi nødt til at orientere os globalt. Dette er også en del af Geoforums netop vedtagne strategi. Vi skal i Danmark etablere et stærkt forskningsmiljø, der gør det interessant for udenlandske forskere at komme til Danmark. Vi skal ud i verden og fortælle om alle de unikke initiativer, vi tager. Og vi skal lære af udlandet for at blive endnu bedre. Ved at orientere os internationalt vil vi også tiltrække interesse fra internationale virksomheder. Tænk nu hvis Nokia besluttede at placere sin udviklingsafdeling for geodatatjenester i Danmark. Eller hvis Google brugte danske firmaer til at lave geografiske søgninger. For at opnå den slags resultater skal vi fokusere på at udvikle vores kompetencer i Danmark, og vi skal markere os på den globale scene med innovative og værdiskabende løsninger inden for anvendelse af geodata. Det er en investering i fremtiden, som helt sikkert vil give bedre afkast, end hvad de fleste investorer i finanssektoren oplever i denne tid. Michael Israelson Præsident for Geoforum geoforum.dk 99 december

4 Mere end to millioner bygninger i 3D er en realitet! Af Jesper Rye Rasmussen, BlomInfo A/S Jesper Rye Rasmussen fortæller her, hvordan man i BlomInfo har produceret en landsdækkende 3Dbygningsmodel, der indeholder alle bygninger i Danmark. 3D-modellen kan anvendes indenfor den offentlige planlægning af vores byer og det åbne land, men også til løsninger i den private sektor eksempelvis til Internetportaler og til navigation. Dannelsen af 3D-bygningsmodellen Den digitale 3D-bygningsmodel er resultatet af mange måneders udviklingsarbejde og udnyttelse af informationer fra firmaets digitale højdemodel og ortofotos. Endvidere indgår bygningstemaet fra et vektorkort i produktionen. 3D-bygningsmodellen er produceret i en fuldautomatisk proces. Tagfladerne i 3D-bygningsmodellen er dannet ved at udtrække og filtrere informationer fra højdemodellen indenfor fodaftrykket af bygningerne i vektorkortet. Højdemodellen sikrer, at bygningerne ligger rigtigt i niveau. 3D-bygningsmodellen er et visuelt produkt i form af en tredimensionel generaliseret gengivelse af bygningerne. Der er ikke tale om en meget præcis geometri i tagformerne, men en bedst mulig repræsentation af den enkelte bygnings faktiske form. Ved at tilføje tagformer bliver modellen meget mere realistisk end en simpel klodsmodel med flade tage. Bygningsmodellen kan suppleres med farver, tekstur eller skråbilleder på facaderne. Vi har udviklet automatiske rutiner til teksturering af facader med skråfotos. Ortofotos kan endvidere draperes på terrænet. Detaljerede fotogrammetrisk målte 3D bymodeller eller arkitektprojekter kan indarbejdes i den automatisk producerede bygningsmodel. Endvidere kan facaderne tekstureres med skråfotos eller med digitale billeder optaget fra terræn. Indlejring af projekter og detaljerede områder i den generelle model sikrer, at helhederne opleves meget mere realistisk. 3D-bygningsmodellen i offentlig planlægning Det er oplagt at bruge 3D-bygningsmodellen indenfor by- og landskabsplanlægning. Konkrete projekter eller idéoplæg som for eksempel enkeltbygninger, større bebyggelser, lokalplanområder, vindmøller eller nye anlæg kan indarbejdes i den digitale model. På den måde kan modellen støtte diskussioner og vurderinger af konkrete planer og projekter, fordi områderne er genkendelige i den virtuelle model. I den sammenhæng ønsker mange kommuner selv at arbejde med 3D-modellering i planlægningsprocesserne, både i de indledende idéfaser og i forbindelse med de lidt tungere visualiseringsopgaver. De simple skitseringer er lette at komme i gang med, mens de mere omfattende databearbejdninger og visualiseringer, naturligt nok, kræver avanceret software og uddannelse i at bruge programmerne. Volumenstudier og analyser af lys/skyggeforhold foretages med enkle midler. Det kan gøres ved at indsætte simple klodser med de ønskede dimensioner i grundmodellen, sætte lys på og så vurdere resultatet. Indarbejdning af arkitektprojekter og generering af fotorealistiske videosekvenser forudsætter både professionel software (f.eks. MicroStation, Autocad eller Autodesk 3ds Max) og kendskab til at redigere i 3Dvektordata. Eksempler på anvendelser 3D-bygningsmodellen er velegnet til modellering og visualisering af oversvømmelsesscenarier. Ved at supplere den digitale højdemodel med bygninger bliver områderne for det første mere genkendelige, når visualiseringerne skal præsenteres. For det andet har bygningerne be tydning for de hydrauliske bereg ninger, der kan foretages i forbindelse med analyser af oversvømmelsestruede områder både i kystnære områder og lavtliggende områder generelt. Det kan eksempelvis være lavninger i byer, hvor kraftige skybrud forårsager oversvømmelser, fordi afløbssystemerne ikke kan lede regnvandet væk hurtigt nok. 4 geoforum.dk 99 december 2008

5 3D BY 2008 BLOMINFOS LANDSDÆKKENDE 3D BYGNINGSMODEL Ideel til kommune- og lokalplanlægning, byggesagsbehandling, støjkortlægning, simulering af vandstandsstigninger, skitseprojektering, synlighedsanalyser geoforum.dk 99 december 2008 Masnedøgade København Ø Tlf.: True Møllevej Tilst Tlf.:

6 Bygningerne placeres på den digitale højdemodel. Endvidere kan ortofotos eller andre korttyper draperes på terrænet. En tredje anvendelse er til analyse og visualisering af registerinformation i 3D. Mange kommuner har fået gennemført en bygningsgeokodning og da de enkelte ob jekter i 3D-bygningsmodellen er tilføjet en attributværdi, kan analyseresultater kobles med 3Dmodellen. Dermed kan resultaterne præsenteres på en helt anden måde. Data kan leveres på en række formater, herunder DSFL, MicroStation DGN eller Autodesk DXF. Bygningsmodellen kan også leveres som interaktive 3D-filer og dermed give brugerne umiddelbar adgang til at flyve rundt i den virtuelle model. At arbejde med 3D-modeller kan med andre ord gøres enkelt eller meget avanceret der er værktøjer til det hele. Behov, ønsker og kompetencer kan derfor udvikles i takt med, at brugerne bliver fortrolige med den tredje dimension i data. Internetportaler, mobiltelefoner og navigation Både Microsofts Virtual Earth og Google Earth har i de senere år gjort 3D-bymodeller tilgængelige på Internettet. Begge firmaer har massive satsninger i gang på området, og vi vil i de kommende år se langt flere byer i Europa på de to portaler. Detaljeringsniveauet vil variere og med nye teknologier samt køb af eksisterende 3D-bymodeller, kan der forventes mange fotorealistiske modeller på Internet. Andre portaler har tilsvarende services ude eller på vej, eksempelvis indenfor ejendomshandel. Publicering af danske 3D-bymodeller ved hjælp af Google eller Microsoft teknologi er muligt og afprøvet mange gange. Der er dog umiddelbart et problem med de højdemodeller, som indgår i de to portaler, fordi de har en meget grov opløsning. Det medfører, at bygningerne ofte ligger meget højt (eller måske svæver) over terræn, alternativt 6 geoforum.dk 99 december 2008

7 Digitale skråfotos er allerede tilgængelige i mobiltelefoner, eksempelvis Apples iphone. I 2009 vil digitale 3D bymodeller komme i navigationssystemer og efter al sandsynlighed også på mobiltelefoner. forsvinder ned i terrænet. Der kan så snydes med bygningerne i forhold til terræn, men det er ikke den bedste løsning, specielt fordi vi Danmark netop har en god højdemodel som grundlag for bygningsmodellerne og disses placering i de rigtige koter. Også på mobil- og navigationsområdet vinder 3D-bymodeller indpas. TeleAtlas har besluttet at integrere 3D-data i sine navigationsløsninger og Location Based Services. Det er en nyskabelse indenfor navigationsindustrien og dermed kommer 3D-bymodellerne helt ud til slutbrugernes mobile enheder, hvad enten det så er i navigationssystemer eller i mobiltelefoner. Denne udvikling er interessant på mange måder. Dels er det en spændende udvikling rent teknologisk. Dels viser det med al tydelighed, at når stærke kommercielle kræfter kan se potentialet, kommer der en helt anden dynamik og vo- lumen i geodataproduktionen. For brugere eksempelvis kommuner medfører det, at 3D-data allerede er produceret og tilgængelige. Det er ikke længere et spørgsmål om at overveje, hvorvidt der skal rekvireres en leverandør til at producere data og så vente på, at det bliver leveret. Nu er 3D-bygningsmodellen blevet hyldevare og nok så vigtigt, at løbende ajourføringer og forbedringer kan forventes, fordi der er flere kunder i butikken. Er du flyttet eller har du skiftet job? Vi har stærkt brug for at have en korrekt medlemsfortegnelse. Derfor vil vi opfordre dig til som medlem af Geoforum at give besked til os på om enhver adresse ændring eller evt. ændring i mailadresse. Kun derved sikrer du dig fortsat at modtage dette blad samt øvrige medde l elser rettidigt. Ændring af din medlemsstatus vil vi også gerne have besked om. Med venlig hilsen Sekretariatet geoforum.dk 99 december

8 GIS og geodata my way Af Thomas Balstrøm cool. Fra den dag blev jeg mere og mere motiveret for både at forske og ikke mindst at undervise i GIS. Specielt med en forkærlighed for rasterbaserede GIS-analyser, fordi datamodellen og værktøjerne er så dejligt simple at gå til: hele verden repræsenteres af tematiske lag opbygget af kvadratiske celler, og bearbejdes som lå de lagret i en stak af matricer. Artikelserien, der skal give indblik i danske forskeres arbejde på Geoforums fagområde, er denne gang taget over Atlanten for at besøge Thomas Balstrøm. Thomas er lektor ved Institut for Geografi og Geologi (IGG), Københavns Universitet. Han har undervist i GIS siden 1988 og har været med til at opbygge GIS-kompetencerne for mange af de folk, som i dag er ansat i den offentlige og private sektor. Han fortæller her om sin forskning, og om hvad han lige nu bedriver tiden med frem til påsken 2009 under sit ophold ved ESRIs hovedkvarter i Redlands, Californien. En forhistorie Min interesse for GIS blev for alvor vakt i 1986, da jeg som licentiatstuderende anskaffede et open source rasterbaseret GIS kaldet MAP udviklet af Joseph Berry og C. Dana Tomlin. Programmets tutorial viste, hvorledes man kunne planlægge et vejforløb fra den nordlige til den sydlige del af en skovlokalitet ved byen Petersham i Massachusetts, USA, som skulle passere midten af området, undgå stejle bjerge og krydse vandløb så få steder som muligt. Da resultaterne blev vist frem på skærmen, nåede min underkæbe næsten gulvet, for metoden var mere end I 1988 begyndte jeg at undervise i GIS og tog bl.a. udgangspunkt i datasættet fra Petersham, som også blev analyseret i Tomlin s fantastiske lærebog i raster-gis fra Jeg skrev bl.a. en øvelse om, hvor langt man maksimalt burde sejle ud i områdets vandløb (Figur 1) fra en fiktiv kanoudlejer, hvis man skulle retur inden aften. En eksercits som faldt fuldstændig til jorden, da jeg besøgte Petersham under en ferietur i Der tabte jeg nemlig kæben igen, da det viste sig, at de fleste vandløb kun var smalle grøfter som i vore hjemlige skove (se Figur 2). Jeg troede, de var brede som Susåen ja nærmest floder, fordi cellestørrelsen i data jo var 20 meter! Jeg var blevet snydt af datarepræsentationen og havde skabt mit eget forkerte billede af den virkelige verden ud fra en kartografisk misopfattelse. Jeg undskylder hermed, hvis der blandt læserne af dette er studerende fra dengang, som jeg måtte have vildledt... Figur 1. Abstraktion af den virkelige verden omkr. byen Petersham. Figur 2. Et udsnit af den virkelige verden fra Figur 1. Igangværende forsknings områder Jeg færdiggjorde min licentiatafhandling i 1990 om en GIS-baseret vurdering af jordressourcer og arealanvendelse omkr. Ribe Aa, og siden da har jeg været ansat som adjunkt og siden som lektor ved IGG. Skåret ind til benet er min forskning fokuseret på naturgeografiske anvendelser af GIS (stadig specielt jordressourcer) samt de datarepræsentationer (vektor/raster) og analytiske værktøjer, som er knyttet dertil. I 1993 besluttede vi ved IGG at basere vores undervisning på ES- RIs software, og gennem årene har jeg opbygget et godt samarbejde med ESRI ved bl.a. at give dem konstruktiv feedback på problemer med at benytte deres programmel i undervisningsmæssige sammenhænge. Det er foreløbig kulmineret med, at jeg er på forskningsophold ved deres hovedkvarter i Redlands, Californien i 8 måneder frem til påsken Så her bor jeg med min hustru (Charlotte Bjerregaard, som midlertidigt arbejder for ESRIs Nautical Solution Team) og vores datter 8 geoforum.dk 99 december 2008

9 3D-DK 3D-DK Et stærkt overblik i 3D 3D-DK er en innovativ 3D-model, som viser bygninger, landskaber og terræn i hele Danmark fra enhver tænkelig vinkel 3D-DK giver fleksible muligheder for at vise områder og kommuner i forskellige detaljeringsgrader afhængigt af behov og budget 3D-DK er et stærkt visuelt værktøj til planlægning, sagsbehandling og formidling af aktuelle informationer for fagfolk, politikere og borgere 3D-DK giver mulighed for at kombinere egne data, registre og bygningspolygoner, så der opnås en total 3D-GIS løsning For mere info kontakt venligst Louise Halkjær på tlf geoforum.dk 99 december 2008 Scankort a/s Selsmosevej 2 DK Taastrup

10 og sender venlige varme juletanker hjem til jer alle i det kolde land. Jeg har kontor midt i team et, som udvikler de basale dele af ESRIs geoprocesseringsmiljø. Indtil nu har jeg dygtiggjort mig i programmeringssproget Python til udviklingen af scripts, som bl.a. kan lette min tilrettelæggelse af data til videre analyse. Mit foretrukne datasæt, Den Danske Jordprofildatabase, indeholder analysedata og tilhørende beskrivelser af jordbundsprofiler, som jeg selv var med til at skaffe til veje som studerende omkr Databasen blev i sin tid etableret for at vurdere vandingsbehov for afgrøder og udvaskningen af næringsstoffer fra rodzonen og vedligeholdes af Danmarks Jordbrugsforskning i Foulum. Databasen indeholder oplysninger om 2508 jordbundsprofiler landet over, lag for lag set i vertikale snit ned til 2 meters dybde og har en mængde fysiske og kemiske data om kornstørrelser (gruset, sandet, leret), organisk stof, nærings-ioner, ph, plantetilgængeligt vandindhold mv. Alle profildata er relateret til punktkoordinater, så man kan koble yderligere information til hver enkelt lokalitet om beliggenheden i landskabet (højt/lavt), aflejringernes alder, det nuværende klima mv. Lige nu undersøger jeg ph-værdier i bestemte dybder for at relatere disse til aflejringsmiljøerne under den seneste og næstsidste glaciation af Danmark. Til hjælp benytter jeg rumlige statistikværktøjer til først at vurdere, hvorvidt sammenfaldende klynger af ph-værdier baseres på en tilfældighed, eller om de er reelle. Disse værktøjer er også velegnede til at finde såkaldte outliers dvs. observationer, som falder uden for det generelle mønster og måtte skyldes fejl eller lokale forskelle i aflejringsmiljøet. Viden herom er væsentlig for senere at vurdere, om data for en lokal Figur 3. ph-værdier i ca. 2 m s dybde. jordprofil kan udbredes til det omkringliggende land ved en såkaldt rumlig opskalering. Ved ESRI arbejder jeg sammen med udviklerne af deres Spatial Analysis Toolbox om at implementere cluster-analyser, som udnytter kombinationen af data- og koordinatværdier ved udpegninger af klynger i data (se Figur 3 og 4). Et andet igangværende projekt er tilpasningen af en datamodel oprindeligt udviklet til håndtering af vejstræknings-information (og senere hen vandløb) til også at kunne lagre registreringen af ressourcer langs kyster. Det har nemlig alle dage været vanskeligt at lagre information om kystfænomener i den klassiske vektor-orienterede GIS-datamodel. I stedet kan en datamodel baseret på dynamisk strækningsopdeling (kaldet Linear Reference System ) måske benyttes, hvor der ud fra en fælles rutereference foretages en vilkårlig underopdeling i forhold til fænome ner, som optræder langs denne. Ligesom et vandløbsnetværk løbende kan opdeles ved ændringer i bredde, fald, vandføring og fauna, forestiller jeg mig, at dette system også kan benyttes til klassifikationer af kyster. Kystlinien skal så benyttes som rutereference for fænomener, der enten optræder hav- eller landværts herfor 2. Måske er nogle af jer derhjemme interesserede i et samarbejde herom, hvis ESRI kan få det til at virke? Jeg er også blevet knyttet til en revitalisering af bogen Understanding GIS the Arc/Info Method, som i 1990 præsenterede en projektorienteret løsning på et simpelt 10 geoforum.dk 99 december 2008

11 Thomas Balstrøm Uddannet som cand.scient. i naturgeografi ved Geografisk Institut, Københavns Universitet (GIKU) i 1985 med speciale i estimeringen af høstudbytter ud fra jordbundsgeografiske forhold i Odsherred : Kandidatstipendiat og et års projektansættelse under Landbrugsministeriet: Forskning i integrationen af GIS og digitale satellitbilleder. Udviklede et interface mellem et raster-gis og et billedbehandlingssystem, CHIPS, udviklet ved GIKU. Sammenlignede jordbunds- og terrænforhold med fordelingen af forskellige afgrøder klassificeret ud fra SPOT- og Landsat-billeder. Blev lic.scient. i Figur 4. 5 beregnede klynger i data fra figur 3. lokaliseringsproblem. Gennem en årrække har jeg påpeget overfor ESRI, hvor svært det er at omsætte formuleringen af en konkret geografisk problemstilling til en GISarbejdsgang. Specielt hvis man er uerfaren GIS-bruger, er det uoverskueligt at finde de rette værktøjer. Så i tilknytning til en ny udgave af førnævnte bog, overvejer vi nu i fællesskab, hvordan denne vigtige fase af en GIS-arbejdsproces kan gøres lettere for brugerne. Når jeg vender hjem Jeg glæder mig til at komme hjem og arbejde med min nyerhvervede viden i både forsknings- og ikke mindst undervisningsmæssige sammenhænge. For jeg har altid syntes, at det er sjovt at lære fra mig og har det derfor svært med, at man som universitetsansat i dag stort set kun vejes på at publicere forskningsartikler og skaffe projekter til huse for bl.a. at bidrage til aflønningen af et stadigt voksende administrationsapparat. Man krediteres kun sekundært for at undervise og uddanne nye kvalificerede kandidater til det stadigt voksende og umættelige geodata-arbejdsmarked. Samfundet bør ligesom ved satsningen i bio- og nanoteknologi også prioritere GIS og geodataområdet til glæde for samfundsudviklingen. Jeg håber, at alle i Geoforums regi vil prøve at hjælpe denne proces på vej ved at gøre deres indflydelse gældende og ved at etablere samarbejder med universiteterne på både forsknings- og uddannelsesområdet, så vi i fællesskab kan bidrage til en optimal udnyttelse af den rivende udvikling af geoteknolo gierne ?: Adjunkt og fra 1994 ansat som lektor i GIS og jordbundsgeografi ved GIKU nu Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet. Var med til at etablere geoinformatik-bacheloruddannelsen i 1993 og har været ansvarlig for mange GIS-kurser og vejledningsopgaver. Omkr tilknyttet forskellige rådgivningsprojekter i Ghana og har siden 1999 deltaget i opbygningen af en jordprofildatabase for landene i EU. Forsker dog primært i problemstillinger knyttet til de hjemlige breddegrader og ser frem til snart at undersøge sammenhænge mellem terræn- og jordbundsforhold med udgangspunkt i de nye laser-skannede højdemodeller. Var i 1994 og 1998 medforfatter og medredaktør af bøgerne GIS i Danmark og GIS i Danmark 2 og i 2006 Bogen om GIS og geodata udgivet på eget forlag. Er aktiv i Geoforum s uddannelsesog forskningspolitiske udvalg. For kursuskatalog og CV se Fodnoter 1) C.D. Tomlin: Geographic Information Systems and Cartographic Modeling. Prentice-Hall, NJ. ISBN: ) Se Balstrøm, T., Jacobi, O. & Bodum, L. (2006): Bogen om GIS og geodata, s Forlaget GIS & Geodata, Kbh. geoforum.dk 99 december

12 Danmark set fra oven Af Jesper Skovdal Christiansen, Artikel Mette Borg, Foto og layout En kølig morgen i oktober havde Mette og jeg sat os for at snuse til, hvordan produktion af kort og geodata forløber fra ende til anden dette indebar også luftfotografering, en lille kilometer over jordoverfladen. Det blev en oplevelsesrig dag for os begge og der blev åbnet op for et større indblik og et nyt perspektiv på kortproduktion. Kortproduktion med udgangspunkt i luftfotografering foregår i stor stil i Danmark med de tre firmaer, Scankort, BlomInfo og COWI, som de toneangivende på området. Kortprodukterne er efterhånden i så bragende god kvalitet og detaljegrad, og er samtidig så udbredte i GIS-applikationer på Internet, at det er en eftertragtet vare alle må simpelthen have disse flotte og brugbare kort. De tre virksomheder er i øvrigt dybt engagerede i Geoforums Ortofotogruppe, der i øjeblikket er i gang med at revidere og forbedre ortofotospecikationen, som blev udarbejdet i et arbejde, der forventes færdig i sommeren Piper NAVAJO PA motorer á 310 HK 8 personer fod ( m) 2,8 tons 360 km/t Det var Scankort og deres udstyrsleverandør, Brock og Michelsen, der havde inviteret os til denne dag og de havde sammensat et flot program, hvor vi kom igennem mange aspekter af kortproduktionen. Vi begyndte dagen meget belejligt med at høre nærmere om kameraudstyret, der er meget centralt i luftfotograferingen, hos Brock og Michelsen, der forhandler Zeiss produkter. Der er tale om optik og elektronik, der på ingen måde tåler sammenligning med ens eget digitalkamera. Men udstyret er dybest set et digitalkamera, der er uhyre præcist. Det kan holde til rystelserne i flyet og alligevel levere et perfekt resultat. Og det kan processere et gigantisk antal billeder lynhurtigt og lagre absurd store datamængder. Morten Stensballe forklarede: Der Ready for take off skete især en landvinding på lagringsområdet, da man gik over til at benytte solid state diske (SSD) indbygget i kamerahuset frem for de tidligere filmruller, der var tunge som et ondt år og vanskelige at håndtere i flyet. Og så er den nye teknologi vægt- og dermed også energibesparende. Der er løbende sket forbedringer i udstyret og vi kan også forvente os mere af fremtiden, fortalte Pia Dalskov. Det er 12 geoforum.dk 99 december 2008

13 Digital Mapping Camera Zeiss DMC main camera 4 høj-opløselige 7000 x 4000 PAN kamera hoveder 4 multispektrale 3000 x 2000 kamera hoveder Endeligt billede x pixels Radiometrisk opløsning: 12 bit 256GB Solid State Disk (SSD) lagringsenhed Kan operere i op til 8 km højde Vægt under 200 kg Det digitale kamere er placeret i et hul skåret til i bunden af Navajo en Foto Morten Stensballe kostbart udstyr for kortproducenterne, men det skaber også fantastiske resultater. Derpå tog vi videre til Scankort, for en rundvisning i produktionsfaciliteterne. Her produceres kort- og geodata til såvel Danmark som udlandet. Ved hjælp af flyvefotografering og laserscanning foretages kortlægningen og der kan udarbejdes ortofotos, GIS-temaer og 3Dbymodeller. Der foregår en række processer, fra optagelsen kommer hjem fra en nyligt overstået flyvefotografering, og til det færdige resultat foreligger. Især, når det gælder skabelsen af GIS-temakort (vektorkortlægning), er der brug for en manuel indsats som fortrinsvis foregår i virksomhedens datterselskaber i Bangladesh. Fordelen er primært at holde prisen nede og få produktet hurtigt udarbejdet. Kvalitetskontrol af produkterne foregår til gengæld herhjemme. Hos Scankort fik vi også talt med Mads Staunskjær, der fortalte om dagens og fremtidens udfordringer: Den primære udfordring omkring kortproduktion er de svimlende datamængder. For hver flyvedag bliver der produceret 6 Tb 1 (6 mio. Mb 2 ) færdigprodukt. Og Mads fortsatte: Den forskningsmæssige indsats og ressource er et stærkt forsømt område. Det har primært været skov-verdenen, der har interesseret sig for disse tekniker, og vi kan få et vidensinput fra Sverige, hvor skovsektoren er en væsentlig større drivkraft end i Danmark. Her er der plads til forbedring og måske kunne en afdækning i samarbejde mellem f.eks. LIFE, GRAS, Aalborg Universitet, GEUS samt Københavns Universitet hjælpe, efterlyste Mads. For tiden er der et potentiale i fotografering i det nær-infrarøde spektrum i forhold til miljø- og natur-undersøgelser. Men også varmeudslipsproblemer og hele CO 2 -debatten er med til at drive udviklingen mod denne teknik, sluttede Mads. Scankort råder over tre mindre fly til at gennemføre selve luftfotograferingen. Og denne del af besøget var ubetinget der, hvor både Mette og jeg havde lidt sommerfugle i maven. Men da Niels Vinther bød os velkommen til Roskilde Lufthavn, forklarede lidt om det togt, vi var på vej ud på, over en sandwich, og på sin rolige facon først fik os til at hjælpe med at skubbe flyet ud af hangaren, derpå viste os kameraet, der var sindigt gyroophængt i bunden af flyet, og endelig gelejdede os ind i kabinen, ja så følte vi os alligevel fuldstændig trygge ved situationen. Vi sad begge med den fornemmelse, at Niels havde prøvet dette her et utal af gange før, og at flyvningen for ham var, som når vi andre sætter os bag rattet i bilen for at trille ud på en tur uden antydning af bekymring. Luftfotograferingen gennemføres ved systematisk at flyve frem og tilbage over det planlagte område og tage billeder af jordoverfladen med kameraet monteret i bunden af flyveren. Flyvningen skal helst foregå i lige linier med en passende afstand mellem billederne og en passende afstand mellem flyvelinierne. Det 1) Terabyte geoforum.dk 2) Megabyte 99 december

14 En ordentlig flok mennesker forsamlet på en mark lidt uden for Roskilde. Foto Scankort (Roskildefestival 2008) normale overlap mellem billederne er 60 % og mellem flyvelinierne er det %. Det planlagte togt var en tur til Kalundborg med et par parallelle flyvelinier ud over Røsnæs. Vejret var desværre blevet lidt mere skyet siden morgenstunden, så der var ingen forhåbning om, at de optagne billeder kunne komme til at indgå i kortproduktionen. Det skal være flot solskinsvejr, hvis billederne skal blive gode. Og dette års sommervejr har desværre langt fra tilgodeset de danske kortproducenter, så der er uheldigvis ikke mange gode optagelser af Danmark i Ikke desto mindre er 2008 det første år med et samlet landsdækkende digitalt produkt. Ved optagelserne til det landsdækkende ortofoto er der blevet fløjet ca km og taget ca billeder fra en højde af m, udført som et samarbejde mellem Blom- Info og Scankort. Vi tog turen ud over Røsnæs og bevægede os ind på flyvelinien. Da vi var i position, kunne vi på flyets instrumenter følge med i, hvornår fotoene skulle tages. Kort tid før det første fotosted, begyndte kameraet at køre i position. Det blev automatisk indstillet til at fotografere i lod, så fotoene bliver taget helt ortogo- 14 geoforum.dk 99 december 2008

15 nalt (vinkelret) på jordoverfladen. Og så kørte alting ellers som en automatisk proces med fotooptagelser dirigeret af flyets position og hastighed og derved skudt af med et billede for hver 3,5 sekunder. Da den første linie var fløjet og punkterne i den fotograferet, var det tid til en u-vending. Dog gjorde Niels, til alle ombordværendes lettelse, ikke den hurtigst mulige vending, hvorved flyet ville have været tiltet groft. Og så fløj vi ellers lige så nydeligt i position til den anden flyvelinie parallelt med den første, dog orienteret i modsat retning. Også den blev hurtigt overfløjet og fotooptagelserne kom i kassen. Inden hjemturen var der lige tid til en afstikker ned til Storebæltsbroen og langs med broen udover havet og krydsende henover Sprogø i en stor vending et fantastisk syn at se broen på denne måde, selv i det bygevejr, som havde sneget sig ind på os i Vestsjælland. Geoforums udsendte medarbejdere synes begge, at det alt i alt var en rigtig begivenhedsrig dag, der satte klare spor i vores hukommelse om, at kortproduktion in reality er en omfattende og krævende proces, men med et imponerende resultat efterhånden. Og resultatet, ja det er et meget vellignende billede af, hvordan Danmark ser ud fra oven. Og så fik vi også lige en lejlighed til at flyve over Roskilde og tage et par billeder som det så tydeligt fremgår af billedet side 14. Captain and his crew Øverst pilot Niels Vinther, Scankort og Pia Dalskov, Brock og Michelsen Nederst co pilot Jesper Skovdal Christiansen og Mette Borg, Geoforum geoforum.dk 99 december

16 Nyt fra virksomhederne Nye Medarbejdere i ATKINS GIS & IT Egne GIS-temaer kombineret med Google Maps. Standardiseret sags be hand ling = optimeret sagsbehand ling Endnu 3 medarbejdere er ansat i ATKINS GIS & IT. Mette Eldam Wolstrup er ansat i ATKINS, som GIS-analytiker. Mette skal primært arbejde med projekter tilknyttet EU Kommissionen - herunder bearbejdning og præsentation af miljødata til den fælles europæiske vandmiljødataportal WISE. Mette kommer fra en stilling i Miljøstyrelsens enhed for vand. Jacob Bo Flygare er ansat som ITudvikler i ATKINS. Det næste halve år er han dog udlånt til vores interne kommunikationsafdeling, hvor han skal være med til at udvikle Atkins nye SharePoint-baserede intranet. Herefter vil Jakob overgå til udvikling af løsninger, hvor bl.a. GIS integreres i kundernes CRM og intranet løsninger. Tom Havemose er ansat som ITudvikler i GIS & IT, hvor han skal arbejde med GIS og softwareudvikling. Tom er uddannet civilingeniør fra DTU og har tidligere været ansat hos bl.a. Oticon og Betfair Games. Geodata Danmark har i samarbejde med kommuner udviklet en komplet løsning som gør det muligt at kombinere egne data med Google Maps. Løsningen muliggør at integrere egne gis-data som temaer oven på kortene i Google Maps på en let og enkel måde og uden at man behøver at skulle kunne programmere. Formålet er, at en web-redaktør selv kan udføre arbejdet med at opsætte og indsætte egne temaer sammen med Google Maps temaer i hjemmesider. Der kan vises såvel vektortemaer som komplette grundkort selvfølgelig med de hastigheder som er kendetegnet ved Google Maps. Data bliver mashed med Google data i henhold til de metoder, som er foreskrevet i Google Maps API. Geodata Danmark tilbyder som en del af løsningen at hoste de data som skal vises på Geodata Danmarks Nethotel. Løsningen omfatter et sammenhængende sæt af moduler dels værktøjer til at generere de data, som skal integreres på Google Maps og værktøjer til at konfigurere illustrationer til indlejring i hjemmesider. Løsningen understøtter også anvendelse med OpenLayers som web-klient i stedet for Google Maps. Du kan læse mere om løsningen på Geodata Danmarks hjemmeside Informi GIS har udsendt en ny udgave af IG VAKS, der giver sagsbehandlere og planlæggere enkle redskaber og nem adgang til data. Med IG VAKS har vi samlet de redskaber, der tit bruges når GIS anvendes i forbindelse med planlægning, sagsbehandling og konfliktsøgning. Værktøjerne kan anvendes hver for sig til indlæsning af grundkort og temakort eller samlet i en arbejdsgang, der omfatter fx søgning, konfliktsøgning, layoutvalg, metadatavisning og eksport til pdf. Læs mere om produktet på vores hjemmeside. Kontaktperson telefon: Hjemmeside: Intergraph indgår samarbejds aftale med Aalborg Universitet Intergraph indgår samarbejdsaftale med Aalborg Universitet til GIS-undervisningen på landinspektørstudiet. GeoMedia har været efterspurgt af de studerende med henblik på at få et kendskab til softwaren, inden de skal ud i erhvervslivet efter endt uddannelse. Geomedia vil blive anvendt i stadig stigende grad de kommende år. 16 geoforum.dk 99 december 2008

17 DDO land kvalitet til tiden Pitney Bowes MapInfo åbner dansk kontor NIRAS Informatik opruster De store forventninger til DDO land 2008 er indfriet til fulde. De første ordrer blev leveret primo oktober, og de første landsleverancer leveres medio november DDO land 2008 er med sin opløsning på 12,5 cm Danmarks mest detaljerede landsdækkende ortofoto. Da fotograferingen blev gennemført i løbet af tre uger i maj, er kvaliteten meget ensartet. Fødevareministeriet har valgt DDO land 2008 som grundlag for print af markblokkort 2009 Fødevareministeriet har valgt COWI til at printe markblokkort i 2009, og kortene printes med DDO land 2008 som baggrundskort. Hovedopgaven skal udføres i december og januar måneder. Pitney Bowes MapInfo, førende leverandør af location intelligence, har annonceret åbningen af sit første danske kontor. Det nye kontor i Odense vil udgøre en base, der kan tjene det danske marked, både direkte og gennem partnere. Kontoret bliver en del af Pitney Bowes Danmarks kontor i Odense (Thulevej 14, 5210 Odense NV). Før blev Pitney Bowes MapInfo primært repræsenteret i Danmark af COWI A/S. Som partner vil COWI A/S stadig levere deres stærke Pitney Bowes MapInfo-løsninger, der omfatter salg af software, GIS-projekter, kundesupport og kursus. Kontakt Hjemmeside: Hos NIRAS Informatik opruster vi til fremtiden og har således sagt goddag til flere nye medarbejdere i efteråret I Ålborg er der ansat 4 nye medarbejdere, herunder bl.a. projektlederen Kristian Verwold. I Århus er der ansat 3 nye udviklere og i Allerød 2 udviklere samt GIS-konsulent Mikkel W. Toft. Derudover har vi samlet Informatikholdet i Århus under ét tag. Dette skete den 27. oktober 2008, da de tidligere medarbejdere fra U-GIS flyttede ind i NIRAS s lokaler på Åboulevarden 80, Århus. De kan nu træffes på tlf Vi er således styrket hos NIRAS Informatik, og vi ser derfor nu frem til nye og spændende opgaver sammen med vores kunder og samarbejdspartnere. Sekretariatet ønsker alle medlemmer Samt tak for et godt samarbejde til alle frivillige i vores forskellige udvalg. Og tak til alle der har ydet bidrag til bladet i form af artikler og annoncer. Gå på og se de nye arrangementer for geoforum.dk 99 december

18 Nyt fra virksomhederne Bentleys geospatiale platfor me er nu kommet i nye og udvidede versioner i november måned. 3D Desktop GIS Med de seneste V8i releases af Bentley Map, PowerMap og PowerMap Field fuldender Bentley målsætning om at supportere GIS funktionaliteter osv. på flere niveauer, både som stand-alone platform og overbygning til MicroStation; hvor CAD og GIS smelter sammen til en meget slagkraftig 3D platform. Som tillæg kan Bentley Descartes V8i anvendes til avanceret 2D og 3D raster håndtering, redigering osv. For alle løsninger gælder, at man udnytter de nye funktioner, der er kommet til MicroStation V8i, bl.a. direkte support af alverdens koordinatsystemer, on-the-fly transformationer, WMS og WFS support osv. Server GIS Bentley Geospatial Server V8i er Bentleys svar på avanceret Enterprise GIS til større organisationer og virksomheder, der ønsker at optimere deres eksisterende workflow, hvor fokus kan være: Mulighed for multibruger adgang til spatiale databaser; udnytte mulighederne for at udveksle informationer med andre systemer, formater og diverse data kilder uden at man skal konvertere; tilgå og søge informationer via spatialt indekserede features, databaser, filer og dokumenter; intelligent plot distribuering og publicering via Bentley Geo Web Publisher V8i. Kontaktperson Peter Byrn, , Læs mere på Ortofoto til landbrugssektoren samt two-hole flyvning i Grønland Scankort og BlomInfo har som tidligere annonceret i Geoforum.dk indgået aftale med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Fødevareministeriet) om leverance af det fælles etablerede 2008-ortofoto for hele Danmark. Aftalen medfører endvidere, at der er sikkerhed for et landsdækkende ortofoto igen i 2010, idet aftalen med Fødevareministeriet inkluderer, at Scankort og BlomInfo gennemfører en ny landsflyvning i Vi har samtidig styrket vort tilbud til den samlede landbrugssektor, idet vi har indgået en forhandleraftale med DataLogisk, som leverer data og programmer til landbrugsrådgivere og landmænd. Den succesfulde fotoflyvning til det landsdækkende ortofoto i juni måned har været en af mange spændende fotoopgaver for Scankort i sæson 2008, hvor det dårlige fotovejr i marts/april kombineret med tidligt løvspring dog har givet store udfordringer i forhold til de opgaver, der skulle fotograferes inden løvspring. Scankorts flyvninger i 2008 har omfattet mere end optagelser, hvoraf en del er optaget i Grønland i august måned. Under Grønlandsmissionen benyttede vi vores twohole fly til simultan flyvning med både LiteMapper laserscanner og DMC digitale kamera, hvilket meget costeffektivt sikrer vores kunder en detaljeret og nøjagtighed højdemodel samt et højtopløseligt ortofoto baseret på én og samme flyvning. Kontakt Laurids Rolighed Larsen for yderligere oplysninger Vil du ha en nyhed med i geoforum.dk? Brug denne sektion til at fortælle om nyheder fra din virksomhed. Det kan være et nyt produkt, en ny kontrakt, en ny medarbejder, ny... Blot det er en nyhed, er den velkommen! Hvis du vil have en på min del se, når vi nærmer os deadline, så skriv til Sekretariatet på Angiv: Virksomhedsnyhed i emnefeltet. Bliv automatisk orienteret om møder og arrangemen ter i Geoforums mødekalender... lige før det sker! Tilmeld dig på vores huskeservice på 18 geoforum.dk november december oktober 2008

19 Geoforums Mødekalender DATO STED TITEL 2009 Tirsdag 27. januar København GIS og trafik Torsdag 5. februar Århus Digital kommuneplan 2009 Tirsdag 24. februar København Status på 3D udvalgets arbejde Onsdag 4. marts Århus FOT og 3D - workshop Onsdag 11. marts Odense Seminar om Danmarks Højdemodel Kongresser og møder 2008 DATO TITEL OG STED juni GSDI 11 World Conference, Sponsor and exhibitor prospectus, Rotterdam, Holland 24. juni 27th Urban Data Management Symposium, Ljubjana, Slovenien 24. august Agile 2009 Conference, Chicago USA 24. august ScanGIS The 12th Scandinavian Research Confernce on Geographical Information Science, Roskilde Danmark For detaljerede programmer fra vores internationale samarbejdsorganisationer se under aktiviteter Her finder du links til programmer for EUROGI, ISPRS, ICA, INSPIRE og EuroSDR. geoforum.dk 99 december

20 Geoforum Danmark Kalvebod Brygge Kbh V KORT fra COWI ny applikation Applikationen KORT fra COWI er den nemme og sikre vej til digitale kort døgnet rundt på kontoret og i marken. Kortdata hentes direkte via internettet fra COWIs kortdatabaser. Med en bærbar pc, en opkobling til internettet og applikationen har man et brugervenligt kortværktøj, som kan bruges hvor som helst. Alle data samlet i én applikation Med KORT fra COWI kan man få nem adgang til hele COWIs omfattende samling af kort og geodata, som bl.a. omfatter en perlerække af historiske landsdækkende ortofotos. Nem adgang til højdedata Anvendelse af store mængder af højdedata er en udfordring for mange. Med applikationen er det nu blevet meget nemmere at arbejde med de enorme datamængder. Kongens Lyngby Parallelvej Kongens Lyngby Tlf Fax Odense Odensevej Odense S Tlf Fax Silkeborg Nygade Silkeborg Tlf Fax Aalborg Thulebakken Aalborg Tlf Fax

DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK

DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK Trelleborg ved Slagelse er en ringborg, opført ca. år 980. Inden for ringvolden er der spor af i alt 16 langhuse. DANMARKS DIGITALE ORTOFOTO 2012 COWI stiller endnu engang

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Maj 2007 Geoforum har fået ny præsident De første ord fra vores nye Præsident Lederen side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Maj 2007 Geoforum har fået ny præsident De første ord fra vores nye Præsident Lederen side 3 84 Maj 2007 Geoforum har fået ny præsident geoforum.dk mødestedet for geografisk information De første ord fra vores nye Præsident Lederen side 3 Invitation til afskedsreception for Peter Normann Hansen

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2008 Geoforums strategi 2013 lanceret side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2008 Geoforums strategi 2013 lanceret side 3 98 november 2008 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Geoforums strategi 2013 lanceret side 3 Reportage og billeder fra Kortdage 2008 side 4, 7 og 8 Et liv med GIS ved Skov & Landskab side

Læs mere

3D visualisering af trafik omkring ny letbane

3D visualisering af trafik omkring ny letbane 3D visualisering af trafik omkring ny letbane Ole Munk Riberholt COWI A/S Indledning I foråret 2005 tog Københavns Amt initiativ til en udstilling om den mulige kommende letbane på Ring 3. Til udstillingen

Læs mere

3D matriklen i et fremtidsperspektiv

3D matriklen i et fremtidsperspektiv 3D matriklen i et fremtidsperspektiv Lars Bodum Center for 3D GeoInformation Aalborg Universitet Esben Munk Sørensen Land Management Aalborg Universitet Hvad er problemet? Vi diskuterer mange gange løsninger

Læs mere

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Julemøde i Vest 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Konsolidering i de autoritative registre Grunde i matriklen incl. ejerlejligheder og bygninger på lejet grund Præmatrikel Bygninger i

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2007 Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage side 6

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2007 Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage side 6 89 november 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage 2007 side 6 Et forsvar af den sjældne slags side 10 Rapport

Læs mere

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008 Helsingør Kommune 1. Baggrund og projektgruppe 2. Rapporten 3. Behov og ønsker 4. Muligheder og standarder 5. Principper for GIS 6. Organisation og Økonomi 7. Efterfølgende 8. (Anvendelses eksempler) 1

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information februar 2009 Leder om magtens korridorer side 3 Nye GI uddannelser på DTU side 4

geoforum.dk mødestedet for geografisk information februar 2009 Leder om magtens korridorer side 3 Nye GI uddannelser på DTU side 4 101 februar 2009 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Leder om magtens korridorer side 3 Nye GI uddannelser på DTU side 4 Anmeldelse af white paper side 8 Ny redegørelse fra KMS side 11 GPS

Læs mere

Vejledning til. KORT fra COWI. Version 30-10-2009

Vejledning til. KORT fra COWI. Version 30-10-2009 Vejledning til KORT fra COWI Version 30-10-2009 Indhold 1. Indledning... 3 2. Hvad er KORT fra COWI?... 3 3. Hvordan installeres KORT fra COWI?... 3 4. HJÆLP, jeg kan ikke få KORT fra COWI til at virke

Læs mere

MapInfo Professional v11.0 & v11.0.3 Februar 2012

MapInfo Professional v11.0 & v11.0.3 Februar 2012 MapInfo Professional v11.0 & v11.0.3 Februar 2012 Peter Horsbøll Møller, Systems Engineer Pitney Bowes Software MapInfo for Windows MapInfo Professional Start på Microsoft.NET integration Investeringer

Læs mere

GIS data kilder oa til anvendelse i WindPRO 2.3. Morten Lybech Thøgersen, EMD

GIS data kilder oa til anvendelse i WindPRO 2.3. Morten Lybech Thøgersen, EMD GIS data kilder oa til anvendelse i WindPRO 2.3 Morten Lybech Thøgersen, EMD Datakilder til GIS oa. for anvendelse i WindPRO Indenlandske Amter Skov og Naturstyrelsen Kort og matrikelstyrelsen Miljøministeriets

Læs mere

Geoservices og åbne kommunikationsstandarder

Geoservices og åbne kommunikationsstandarder Geoservices og åbne kommunikationsstandarder Introduktion til geografiske webservice opbygning og anvendelse Thor Jessen, Softwarearkitekt, COWI A/S Aske Butze-Ruhnenstierne, GIS-udvikler, COWI A/S September

Læs mere

Geodata standardisering

Geodata standardisering Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Fosako møde 19. marts 2009 - Nyt fra Grundkort Fyn

Fosako møde 19. marts 2009 - Nyt fra Grundkort Fyn 18/3-2009 GKF-09-007 Fosako møde 19. marts 2009 - Nyt fra Grundkort Fyn De fynske kommuner forventer i samarbejde med KMS at etablere FOT i 2010. Udbuddet forventes udarbejdet og udsendt ultimo 2009. Fyn

Læs mere

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010 INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Status på implementering af Lov om Infrastruktur for Geografisk Information 3.

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information oktober 2008 Kort er blevet et nyt medie i journalistik side 4 Automatisk bygningsgenkendelse

geoforum.dk mødestedet for geografisk information oktober 2008 Kort er blevet et nyt medie i journalistik side 4 Automatisk bygningsgenkendelse 97 oktober 2008 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Kort er blevet et nyt medie i journalistik side 4 Automatisk bygningsgenkendelse fra fly- og satellit billeder se side 8 Fremtidige perspektiver

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information April 2007 Geoforum lever og lever sundt Lederen side 3 Årsberetning for 2006 side 6

geoforum.dk mødestedet for geografisk information April 2007 Geoforum lever og lever sundt Lederen side 3 Årsberetning for 2006 side 6 83 April 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Geoforum lever og lever sundt Lederen side 3 Årsberetning for 2006 side 6 Præsentation af Bestyrelsens kandidat til præsidentposten side

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Danmark rundt med DDO land Danmarks Digitale Ortofoto

Danmark rundt med DDO land Danmarks Digitale Ortofoto COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund. COWI er førende på sit felt, fordi vores

Læs mere

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM 3 HÅNDTER EJENDOMME, ORGANISATIONER OG AFTALER ONLINE Caretakerfm står for CaretakerFacilitiesManagement og er et it-værktøj,

Læs mere

Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky

Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky P R O D U K T S P E C I F I K A T I O N Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky Data version 2.0 - Januar 2015 Januar 2015 Rentemestervej 8, 2400 København NV, Tlf.: 7254 5000, E-mail: gst@gst.dk Data version

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Referat for 7. møde i GeoDanmark Produktionsforum. Tid og Sted. Deltagere. 1. Velkomst og forventninger til dagen

Referat for 7. møde i GeoDanmark Produktionsforum. Tid og Sted. Deltagere. 1. Velkomst og forventninger til dagen GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: xxxx xxxx e-mail: catje@gst.dk ref: : Catrine Jensen Referat for 7. møde i GeoDanmark Produktionsforum 24. marts

Læs mere

Dagsorden for 9. møde i GeoDanmark Produktionsforum

Dagsorden for 9. møde i GeoDanmark Produktionsforum GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: xxxx xxxx e-mail: catje@gst.dk ref: : Catrine Gylling Jensen 23. juni 2015 Dagsorden for 9. møde i GeoDanmark Produktionsforum

Læs mere

Netværk om digitale kommuneplaner - projektplan 1. Baggrund for projektet

Netværk om digitale kommuneplaner - projektplan 1. Baggrund for projektet Netværk om digitale kommuneplaner - projektplan 1. Baggrund for projektet Kommunalreformen og kommunernes nye plankompetencer er en god anledning for kommunerne til at udarbejde den nye kommuneplan digitalt.

Læs mere

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev NY Input Management-Løsning! Indhold: LaserNet v6.6 LaserNet Webinars NY LaserNet Input Management-løsning Nyt Produkt: LaserNet Client Nye Features & Functions Ny medarbejder

Læs mere

Sampling tools til ArcGIS

Sampling tools til ArcGIS Sampling tools til ArcGIS Thomas Balstrøm Institut for Samfundsplanlægning og Udvikling, Aalborg Universitet tb@plan.aau.dk Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31 Om sampling og hvorfor det er så

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Nyhedsbrev oktober 2014 Haderslev, 28. oktober 2014 udgravningsdata.dk Tlf: 73 52 34 69/24 60 78 53 Så er efteråret over os og det er tid til refleksion over årets hidtidige aktiviteter i MUD, samt fremtidige

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen M I L J Ø M I N I S T E R I E T KORT & MATRIKELSTYRELSEN Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen Version 1.1, 2002-08-19 Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV Tlf.

Læs mere

Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12

Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12 Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12 Andreas Johannsen Communications Manager & Co-founder andreas@synkron.dk www.synkron.dk Om Synkron Synkron har lavet CMS siden '97 Markedsledende

Læs mere

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh Digital Kommuneplan Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet landinspektør Martin Høgh Agenda 1. Hvad er en digital kommuneplan? - Hvilke datatyper indgår, forskellige ambitionsniveauer,

Læs mere

Kravspecifikation for bibos1

Kravspecifikation for bibos1 Oktober 2011 Projekt for Århus Kommunes Biblioteker i samarbejde med Odense Centralbibliotek og Silkeborg Bibliotekerne Indhold 1. Baggrund for projektet... 2 1.1 Projektets formål... 2 2. Tilbud... 3

Læs mere

3D-LASERSCANNING - FREMTIDENS OPMÅLING

3D-LASERSCANNING - FREMTIDENS OPMÅLING 3D-LASERSCANNING - FREMTIDENS OPMÅLING Velegnet til: Komplet målfast 3D model til brug for projektering As-built dokumentation Opmåling til facade- og bygningsrenovering Opmåling af broer m.m. i trafikerede

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

AARHUS TECH - MEDIEGRAFIKER DIANA SØRENSEN PORTFOLIO H1 ...

AARHUS TECH - MEDIEGRAFIKER DIANA SØRENSEN PORTFOLIO H1 ... AARHUS TECH - MEDIEGRAFIKER DIANA SØRENSEN PORTFOLIO H1............................................. GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW Der skal til Væksthuset i Botanisk Have laves folie til opklæbning på

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.:

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.: ClinicCare Web Produktblad 2012 Psykologjournal ClinicCare/ Novolog ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Indhold Journalmodulets opbygning

Læs mere

SKG møde. 9. møde 7. maj 2012

SKG møde. 9. møde 7. maj 2012 SKG møde 9. møde 7. maj 2012 Dagsorden SKG møde 7. maj 2012 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde v/ Vicedirektør Kåre Clemmesen, KMS 2. Meddelelser orienteringspunkt a)

Læs mere

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

De nye perspektiver på mindre end en time

De nye perspektiver på mindre end en time De nye perspektiver på mindre end en time Hans Ravnkjær Larsen De nye alternativer 50 minutter med gnist: 5 tempofyldte nedslag 15 minutters debat 1 godt afsæt Ignite-konceptet: 1 passion 20 slides 15

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

VÆRDIKORTLÆGNING OG RISIKOANALYSE IFM. UDARBEJDELSE AF KLIMATILPASNINGSPLAN

VÆRDIKORTLÆGNING OG RISIKOANALYSE IFM. UDARBEJDELSE AF KLIMATILPASNINGSPLAN DECEMBER 2012 FAXE KOMMUNE VÆRDIKORTLÆGNING OG RISIKOANALYSE IFM. UDARBEJDELSE AF KLIMATILPASNINGSPLAN TEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Geokodning af BBR-data. Integration i den kommunale sagsbehandling. Gevinster. Sten Frandsen

Geokodning af BBR-data. Integration i den kommunale sagsbehandling. Gevinster. Sten Frandsen Geokodning af BBR-data Integration i den kommunale sagsbehandling Gevinster Sten Frandsen Teknisk Assistent Kortteknikker GIS-medarbejder 1989 Odense Tekniske Skole 1990 GeoMasters / Kampsax 1997 Nyborg

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

BKOOL LANCERER ONE, DEN MEST PRISBILLIGE HOMETRAINER MED PROGRESSIV MODSTANDSKURVE

BKOOL LANCERER ONE, DEN MEST PRISBILLIGE HOMETRAINER MED PROGRESSIV MODSTANDSKURVE BKOOL LANCERER ONE, DEN MEST PRISBILLIGE HOMETRAINER MED PROGRESSIV MODSTANDSKURVE Med autentisk cykelfornemmelse og indbygget simulator Madrid den 4. august 2015. Teknologifirmaet Bkool, der laver interaktive

Læs mere

geoforum.dk Masser af nyt mødestedet for geografisk information oktober 2007 Lederen: Hvor skal Geoforum hen? side 3 Fortæl mig hvor du bor,

geoforum.dk Masser af nyt mødestedet for geografisk information oktober 2007 Lederen: Hvor skal Geoforum hen? side 3 Fortæl mig hvor du bor, 88 oktober 2007 Masser af nyt geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: Hvor skal Geoforum hen? side 3 Fortæl mig hvor du bor, så side 6 Nyt fra Landinspektørstudiet side 10 ICA s 14.

Læs mere

WebGraf Brugermøde. Grafdage den 27/10-2011 Ved Peter Norvin 28-10-2011. 2011 Orbicon A/S

WebGraf Brugermøde. Grafdage den 27/10-2011 Ved Peter Norvin 28-10-2011. 2011 Orbicon A/S WebGraf Brugermøde Grafdage den 27/10-2011 Ved Peter Norvin Dagsorden Velkomst og dagsorden Status over kunder oktober 2011 Information om WebGraf produkterne WebGraf Kort WebGraf Punktregistrering WebGraf

Læs mere

Løbende ajourføring af GeoDanmarkdata - Hvorfor og hvordan

Løbende ajourføring af GeoDanmarkdata - Hvorfor og hvordan Løbende ajourføring af GeoDanmarkdata - Hvorfor og hvordan Thorbjørn Vang Søndergaard, GISkonsulent, Kolding Kommune Rasmus Klog, GIS-administrator, Vejle Kommune Baggrund Vi har deltaget i s pilotprojekt

Læs mere

Udfordringer og løsninger. ved anvendelse af Bentley Map og Geospatial Administrator til landmåling

Udfordringer og løsninger. ved anvendelse af Bentley Map og Geospatial Administrator til landmåling Udfordringer og løsninger ved anvendelse af Bentley Map og Geospatial Administrator til landmåling Anders Sorgenfri Jensen Landinspektør / systemudvikler CAD-afdeling (?) Baggrund Aldrende produktionssystem

Læs mere

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System De sidste par år er internettet gået fra at være endnu en marketingaktivitet for de fleste organisationer til at blive et strategisk og forretningskritisk

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet Vejen til bedre og billigere energirapporter ENERGIOPTIMERING Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL En strøm af kvalitet R&M-EL Energioptimering Nyt koncept sikrer bedre og billigere energirapporter

Læs mere

5 spørgsmål om koordinatsystemer du ville ønske, du aldrig havde stillet! Erik Wirring Landinspektørfirmaet LE34. (ew@le34.dk)

5 spørgsmål om koordinatsystemer du ville ønske, du aldrig havde stillet! Erik Wirring Landinspektørfirmaet LE34. (ew@le34.dk) 5 spørgsmål om koordinatsystemer du ville ønske, du aldrig havde stillet! Erik Wirring Landinspektørfirmaet LE34 (ew@le34.dk) 5 spørgsmål om koordinatsystemer du vil ønske du aldrig havde stillet! 1. Hvorfor

Læs mere

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Skanderborg, 16. juni, 2013 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940 8747, Fax: +45 98151739 E-mail: mj(at)es.aau.dk

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2014 2. halvår - København/Odense/Aarhus

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2014 2. halvår - København/Odense/Aarhus Kursusbeskrivelser Kursuskalender 2014 2. halvår - København/Odense/Aarhus Kalender Kursusdage i 2014 2. halvår Trin 1 Trin 2 Trin 3 Webinars August 13. København 15. Aarhus 27. København 10. København

Læs mere

Hvad er Input Management?

Hvad er Input Management? XP Input Management 2 Hvad er Input Management? På jævnt dansk betyder Input Management indsamling, håndtering og lagring af papirdokumenter. Det omfatter alle typer dokumenter, som f.eks. breve fra kunder

Læs mere

Geomatic a/s center for geoinformatik 11. marts 2009

Geomatic a/s center for geoinformatik 11. marts 2009 Find dig selv http://www.geomatic.dk/find+dig+selv eller på vores professionelle vaskehal: https://www.conzoom.eu/find-dig-selv/ Og vil du høre mere? marketing- og kommunikationschef Hans Ravnkjær Larsen

Læs mere

Droner Generelt om droner Hvad kan de, og hvad må de? Hvordan fungerer de? Drone-information til hvad? Spørgsmål

Droner Generelt om droner Hvad kan de, og hvad må de? Hvordan fungerer de? Drone-information til hvad? Spørgsmål DRONER INTELLIGENT BRUG AF NY TEKNOLOGI Droner Generelt om droner Hvad kan de, og hvad må de? Hvordan fungerer de? Drone-information til hvad? Spørgsmål 1 Hvis vi havde haft dronerne lidt før. 3. december

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

C-WEB. Construction WEB C-WEB

C-WEB. Construction WEB C-WEB C-WEB TM Construction WEB C-WEB TM Construction WEB Digital byggestyring 01 Hvad er C-WEB TM 02 Fordele 03 Kom nemt igang C-WEB TM er et projektstyringsværktøj til håndtering af forespørgsler, tilsyn,

Læs mere

G I S GIS. geografi, landinspektør, plan & miljø 1. semester. kursusgang nr. 1. Lars Brodersen

G I S GIS. geografi, landinspektør, plan & miljø 1. semester. kursusgang nr. 1. Lars Brodersen GIS geografi, landinspektør, plan & miljø 1. semester kursusgang nr. 1 Lars Brodersen Program for 1. kursusgang 1. Kursusintroduktion. 2. Introduktion til GIS og kort; hvorfor er GIS og kort så effektivt

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Marts 2007 Bestyrelsens kandidat til præsidentposten Lederen side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Marts 2007 Bestyrelsens kandidat til præsidentposten Lederen side 3 82 Marts 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Bestyrelsens kandidat til præsidentposten Lederen side 3 Sidste nyt om de kommen de Kortdage side 4 Indkaldelse til Generalforsamling Demokratisering

Læs mere

Årsmøde 14. Spatial Suite Årsmøde 22. og 23. april

Årsmøde 14. Spatial Suite Årsmøde 22. og 23. april Årsmøde 14 Spatial Suite Årsmøde 22. og 23. april VELKOMMEN Velkommen til Spatial Suite Årsmøde 2014 GIS&IT er glad for igen i år at kunne invitere dig til Spatial Suite årsmøde i de skønne omgivelser

Læs mere

Kom i gang med. Find på Programmér Del

Kom i gang med. Find på Programmér Del Kom i gang med Find på Programmér Del version 1.3 SCRATCH er et nyt programmeringssprog. Med Scratch kan du lave dine egne interaktive animationer, spil og musik. Scratch er gratis og "open source". Du

Læs mere

Smarte byer og nye samarbejdsformer

Smarte byer og nye samarbejdsformer Smarte byer og nye samarbejdsformer Else Kloppenborg, Specialkonsulent Københavns Kommune, Teknik- & Miljøforvaltningen Green Cities konference, 23. oktober 2014, Allerød - Hvad er en smart by? - Skal

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

MAPINFO PROFESSIONAL V11.5

MAPINFO PROFESSIONAL V11.5 MAPINFO PROFESSIONAL V11.5 Pinpointing potential has never been so easy! Insights Danmark 2012 13. september 2012 Peter Horsbøll Møller, Senior Systems Engineer LAD OS SE PÅ MAPINFO PROFESSIONAL V11.5

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

Frie data og nye muligheder for at skabe værdi for din virksomhed. Bo Overgaard, bo@septima.dk Septima www.septima.dk

Frie data og nye muligheder for at skabe værdi for din virksomhed. Bo Overgaard, bo@septima.dk Septima www.septima.dk Frie data og nye muligheder for at skabe værdi for din virksomhed Bo Overgaard, bo@septima.dk Septima www.septima.dk Vi har arbejdet med GIS og offentlige data herunder Geodata i mange år Etableret januar

Læs mere

FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014

FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014 FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration #1 FKG Fælleskommunale Geodatasamarbejde FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014 1 FKG datamodellen Version

Læs mere

Online data fra Miljøportalen

Online data fra Miljøportalen Online data fra Miljøportalen Generelt er to betegnelser for eksterne data hentet via internet ind i Næsgaard Markkort. WMS WMS står for Web Map Services og er en standard til at udveksle data mellem en

Læs mere

VandGraf VarmeGraf ElGraf Brugermøde

VandGraf VarmeGraf ElGraf Brugermøde VandGraf VarmeGraf ElGraf Brugermøde Ved Lars Bodin & Jesper Stahl Madsen Program Programændringer og fejlrettelser: Ny VandGraf brugervejledning! Forbedret Lukkeplan v/jsma Brugerdefinerede layout og

Læs mere

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning Map of the future Innovation Bolig og Beklædning Hvordan navigerer din virksomhed i fremtidens livsstils industri? Kunne det være interessant med et landkort over fremtidens ukendte territorier? Ville

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

EazyProject Projektstyring

EazyProject Projektstyring EazyProject Projektstyring EazyProject sikrer, at vi har det fulde overblik over kommunens udbud også i forhold til tids- og ressourceforbrug. Derfor kan vi nemt planlægge os ud af spidsbelastninger. Controller

Læs mere

Hvad kommer der i MicroStation (SelectSeries 3)

Hvad kommer der i MicroStation (SelectSeries 3) Hvad kommer der i MicroStation (SelectSeries 3) Grafdage 2011 Tine Lai Andersen, Bentley Systems Fordelen ved V8i Samarbejde og innovation 2 WWW.BENTLEY.COM Hvad er de store nyheder i V8i (SELECTseries

Læs mere

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer DVT - det sikre valg DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer INTELLIGENT TV OVERVÅGNING - INTRODUKTION DVT lancerer en ny serie af revolutionerende TV Overvågning, der især

Læs mere

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA Praktiserende Landinspektørers Forening Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA 02 Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA Om minimaks og MIA minimaks er Kort & Matrikelstyrelsens nye matrikulære

Læs mere

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse 1 Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse Kl. 09.00-12. 00 "Drop-In" Opsøgende erhvervsdialog med Bygge- og anlægsbranchen: Københavns Erhvervscenter's team for for Bygge- og anlægbranchen

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information april 2009 Leder om synergi mellem det offentlige og det private side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information april 2009 Leder om synergi mellem det offentlige og det private side 3 103 april 2009 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Leder om synergi mellem det offentlige og det private side 3 Generalforsamling i Geoforum side 4 3D-bymodel for Geneve side 6 Om domænebestyrelser

Læs mere

Succes med intranet til Office 365

Succes med intranet til Office 365 Succes med intranet til Office 365 Agenda 8.30 9.00 Morgenmad og registrering 9.00 9.10 Præsentation af Webtop 9.10 9.45 Hvad er Office 365? 9.45 10.15 Hvad skal et moderne intranet kunne? 10.15 10.30

Læs mere

Ondisplay - Digitalt informationssystem

Ondisplay - Digitalt informationssystem Ondisplay - Digitalt informationssystem Instore TV, Infoskærme eller digital skitning Instore TV blev fra den spæde begyndelse i USA introduceret som en ny mediekanal primært i detailforretninger. Et faktum

Læs mere

HPA VÆRKSTEDSUDSTYR. Avanceret image teknologi 4-hjulsmåling C-1000

HPA VÆRKSTEDSUDSTYR. Avanceret image teknologi 4-hjulsmåling C-1000 HPA VÆRKSTEDSUDSTYR Avanceret image teknologi 4-hjulsmåling C-1000 Innovativ måleteknik med digitale CCD kameraer Generel karakteristik Ny 4-hjulsmåling med 4 passive reflektorer og højopløsnings digitale

Læs mere