Bilag 3: Forslag til IT-investeringspuljen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3: Forslag til IT-investeringspuljen"

Transkript

1 Bilag 3: Forslag til ITinvesteringspuljen Økonomiudvalgets forslag til ITinvesteringspuljen ITinvesteringspuljen (1000. kr. ) Nr. Forslag ØK IT1 ITarkitektur ØK IT2 Ny didital kommunikationsplan for Ringsted Kommune ØKIT3 Konsolidering af ITsystemer (Social og Sundhedsparaplyen) ØKIT4 Sammenlægning af Borgerservice og Bibliotek samt optimering af digitale processer i Ringsted Kommune Forslag i alt ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan og Boligudvalg, KMU=Klima og Miljøudvalg, BUU=Børne og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg 1

2 ITinvesteringspuljen FORSLAG ØK IT1 INDSTILLING MED BUSINESS CASE OM PROJEKT: ITARKITEKTUR I paradigmeskiftet fra de mangeårige KMD programmet, til de nye fællesejede KOMBIT systemer, er det nødvendigt for kommunen at kende den sammenhæng som systemerne skal indgå i det er nødvendigt at kende ITarkitekturen. INDSTILLING OG BESLUTNING IT & Indkøbschefen indstiller at, Der igangsættes et 2 årigt arkitekturprojekt som klarlægger kommunens ITarkitektur 1 De nødvendige nye snitflader kravspecificeres og udbydes 2 Arkitekturprojektet etableres i samarbejde med Sorø Kommune 3 Projektet finansieres gennem ITinvesteringspuljen med 0,75 mio. i 2014 og 2015 PROBLEMSTILLING SAMT POLITISK OG STRATEGISK FORANKRING Siden årtusindeskiftet er antallet af IT services (programmer) voldsomt forøget i Ringsted Kommune. Før år 2000 var der ca. 200 services, mens der i dag er ca Kompleksiteten er samtidig steget kraftigt, da disse systemer udover at skulle supporteres og driftes, også for en stor dels vedkommende er indbyrdes forbundne og er afhængige af hindanden. Denne kompleksitet gør, at det er næsten umuligt at overskue hvordan den enkelte service fungerer. Derfor indkøbes der ofte nye services, hvor man i praksis kunne have brugt noget eksisterende. Den absolut største udfordring er når de nuværende KMD monopol ITsystemer over de næste 10 år skal udskiftes til nye fællesoffentlige KOMBIT systemer. Hvert af de 16 KMD systemer har et meget stort antal tilslutninger, kaldet integrationer, til andre systemer. Det er vigtigt at disse integrationer fungerer efter at et nyt KOMBIT system er idriftsat. Beskrivelsen af systemerne og integrationerne, kaldet ITarkitekturen, findes ikke i Ringsted Kommune. KOMBIT har givet udtryk for at der kan spares op imod 25% af den nuværende KMD udgift når alle KMD systemerne er udskiftet med KOMBIT systemer. Men de nye KOMBIT systemer vil formodentlig ikke kunne integreres i Ringsted Kommunes ITmiljø uden en dokumenteres ITarkitektur. Det vil også være svært at konsolidere andre ITsystemer uden en veldokumenteret arkitektur. LØSNINGSBESKRIVELSE For at lave en gennemgribende analyse af ITarkitekturen, kræves der ressourcer med både dyb teknisk indsigt og ITprocesindsigt. Sorø Kommune har igennem en længere periode haft fokus på arkitektursammenhænge. I særdeleshed det forestående paradigmeskifte hvor KMD systemer skiftes til KOMBIT systemer har haft fokus. Sorø Kommune er partnerkommune med KOMBIT. I partnerskabet hjælper 2

3 KOMBIT Sorø Kommune med at finde den rette metode til at implementere de nye KOMBIT systemer. I denne proces har man i Sorø Kommune opdaget at, uden en ITarkitekturbeskrivelse, er det ikke muligt at sikre en succesfuld implementering af nye systemer. Ringsted Kommune står i samme situation. Hverken Ringsted eller Sorø kommune råder over kompetencer, som kan analysere og dokumentere ITarkitektur. Kan man så ikke optimere og konsolidere før den komplette ITarkitektur er dokumenteret? Jo bestemt! I takt med at konsolideringsmuligheder opdages, så kan de implementeres. Der er derfor tale om en proces med et stort potentiale mens det er i gang. Bl.a. vi klarlægningen af indkøb af data (CPR, CVR, osv.) betyde at data vil kunne genbruges og dermed ikke skal købes på ny til hvert system. Ringsted Kommune køber i dag, stort set, et nyt datasæt til hvert system der er i drift. Sorø Kommune har tilbudt Ringsted Kommune at deltage i et fælles projekt, hvor ITarkitekturen i begge kommuner analyseres og dokumenteres over en 2årig periode. Løsningen består i at der projektansættes 2 personer i 2 år. Den ene er en højt specialiseret ITarkitekt og den anden har speciale i at kravspecificere og udbyde ITløsninger og snitflader. Det vurderes at det pga. jobmarkedet er muligt at projektansætte denne type specialister nu. ØKONOMI Mio. kr. (Pris og Lønregulering(P/L) for bevillingsåret) Estimatsikkerhed i pct. Omkostninger Anlægsinvesteringer total Driftsomkostninger total 0,8 0,8 Omkostninger total 0,8 0,8 Gevinster Anlægsgevinster total Overførselsgevinster total Driftsgevinster total Gevinster total Samlet nettoændring/årlig indtjening total (Gevinst minus omkostning) Internt ressourceforbrug i projektet Årsværk 1,0 1,0 Omkostning (i mio. kr.) Personalemæssige konsekvenser (Angives i årsværk. Økonomisk sum indregnes i gevinst ovenfor. Reduktioner angives med minus) Udgifterne afholdes gennem ITinvesteringspuljen. Sorø bidrager med samme beløb til projektet i begge år. Lønnen for en ITarkitekt anslås til at være ca. 1 mio. kr. årligt. Lønnen for en udbudsspecialist på ITområdet vurderes til at være ca. 0,6 mio. kr. årligt. Det interne årsværk som skal afsættes, er en del af den nuværende ITdrift/digitalisering. Den mulige effektivisering er beskrevet i tilhørende Effektiviseringsforslag konsolidering af ITsystemer 3

4 GEVINSTER Gevinst Hvordan opnås gevinsten Ansvarlig for Forventet opfølgning afslutningsdato ITArkitektur Analyse og dokumentation IT & Indkøb 31/ Konsolidering af Antallet af ITsystemer som kan IT & Indkøb 31/ ITsystemer sammenlægges eller afvikles Datakonsolidering Nødvendige fællesdata IT & Indkøb 31/ indkøbes færre gange Hvordan måles gevinsten RISICI Fastholdelse af projektansat ITarkitekt. Da specialisten projektansættes kan denne tænkes at vælge et fast job i stedet. Ringsted/Sorø anser dog ikke dette for sandsynligt, da selve opgaven vurderes til at være meget attraktiv. Samlet risikovurdering (sæt ét kryds) Høj risiko Middel risiko Lav risiko VIDERE PROCES Sorø Kommune er parat til at igangsætte projektet og de har finansiering i Det vil være muligt at påbegynde projektet i oktober 2013, hvor Sorø ansættes og betaler for de nødvendige ressourcer. Ringsted Kommune deltager så fra ITarkitekturen og dokumentationen af denne, har stor betydning for om de nye KOMBIT systemer kan tages i brug. Derfor skal denne være på plads, når de første nye systemer kommer ultimo Der betales for flere dobbelte systemer og især for dobbelt indkøb af data. Jo hurtigere projektet igangsættes, vil disse fejl opdages og der vil kunne opnås økonomiske gevinster. De økonomiske gevinster er beskrevet i Effektiviseringsforslag konsolidering af ITsystemer. 4

5 ITINVESTERINGSPULJEN FORSLAG ØKIT2 NY DIGITAL KOMMUNIKATIONSPLATFORM FOR RINGSTED KOMMUNE INDSTILLING MED BUSINESS CASE OM PROJEKT NY DIGITAL KOMMUNIKATIONSPLATFORM FOR RINGSTED KOMMUNE MED UNDERPROJEKTERNE NY DESIGNPROFIL, NYT INTRANET OG NY HJEMMESIDE INDSTILLING OG BESLUTNING Erhvervs og Kommunikationssekretariatet samt ITIndkøbsstaben indstiller, at der udarbejdes: 1. Ny designprofil for Ringsted Kommune, herunder digitale skabeloner for breve, foldere mv. samt design for ny hjemmeside og nyt intranet og informationsarkitektur for disse 2. Nyt intranet for Ringsted Kommune i fælleskommunal open sourceløsning 3. Ny hjemmeside for Ringsted Kommune i fælleskommunal open sourceløsning 4. PROBLEMSTILLING SAMT POLITISK OG STRATEGISK FORANKRING Ringsted Kommune har i dag en hjemmeside og et intranet, som er etableret på to forskellige teknologiske platforme i hhv og Digitaliseringsmæssigt tvinges kommunerne i stigende grad (bl.a. i form af Det Udvidede Totalbalanceprincip) til at vende borgerne til at benytte digitale selvbetjeningsløsninger. Ligeledes skal kommunikation mellem kommune og borgerne fra år 2015 foregå digitalt. Kommunikationsmæssigt er der siden kommunens eksisterende hjemmeside blev udviklet og etableret i 2006/2007 kommet mange nye muligheder for at kommunikere med borgerne via fx sociale medier, og der er kommet mange nye platforme (tablets, smart phones mv.), og borgerne forventer i stigende grad, at kommunerne er til stede på disse medier eller indtænker disse i deres kommunikationskanaler og platforme, og dette er vanskeligt i de eksisterende løsninger i Ringsted Kommune i dag. Kommunerne har hidtil ofte udviklet selvstændige hjemmesider/intranet med forskellige eksterne leverandører og på forskellige teknologiske platforme groft sagt har der hidtil eksisteret 98 forskellige kommunale hjemmeside/intranetløsninger. I forsommeren 2012 har en række kommuner herunder Ringsted Kommune etableret det mellemkommunale hjemmesidefællesskab OS2, hvor kommunerne samarbejder om at udvikle webløsninger (hjemmesider og intranet) og dermed fremadrettet udvikle fx en standardkommunehjemmeside, som hver enkelt kommune så kan tilpasse netop deres behov. Det betyder, at kommunerne i stigende grad selv (og sammen med de øvrige kommuner i OS2fællesskabet) får ansvaret for at udvikle og drive deres hjemmeside/intranet og i mindre grad bliver mindre afhængige af eksterne ydelser på området. LØSNINGSBESKRIVELSE For at forbedre muligheden for at kunne leve op til de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier, for at lette det administrative arbejde på tværs af intranet og hjemmeside, og for at skabe nye muligheder for at kommunikere med borgerne foreslås det derfor, at Ringsted Kommune i løbet af 2013 og 2014 udvikler og overgår til et nyt intranet og en ny hjemmeside i en fælleskommunal open sourceløsning. Projektet består af tre dele: 1. Ny designprofil for Ringsted Kommune, herunder digitale skabeloner for breve, foldere mv. samt design for ny hjemmeside og nyt intranet og informationsarkitektur for disse 5

6 som skal være færdig og endelig besluttet i oktober 2013 således, at kommunen fra 1. januar 2014 når der fx sendes breve, mails mv. gør dette i den nye designprofil 2. Nyt intranet for Ringsted Kommune i fælleskommunal open sourceløsning, som skal være i drift den 1. januar 2014 og dermed kan understøtte eventuel ny organisation 3. Ny hjemmeside for Ringsted Kommune i fælleskommunal open sourceløsning, som skal være i drift 1. september 2014 Hovedmålene for det samlede projekt er: Ny hjemmeside o Mere selvbetjening færre betjeninger ansigttilansigt o Direkte sagsindsigt til borgerne o Bedre og mere målrettet information til borgerne klar prioritering af information til relevante målgrupper o Bedre dialogmuligheder o Bedre/tidssvarende branding/markedsføring af Ringsted Kommune Nyt intranet o Flere digitaliserede arbejdsgange (intern selvbetjening) og mindre papir o Bedre understøttelse af tværgående samarbejder o Nemmere og mere åben kommunikationskanal for intern kommunikation Nyt design o Bedre/tidssvarende branding/markedsføring af Ringsted Kommune o Bedre og overskuelig opbygning af hjemmeside/intranet o Nemmere intern produktion af tryksager mv. Ringsted Kommunes digitaliseringsgruppe er styregruppe for projekt ny digital kommunikationsplatform. Projektejere er cheferne for Erhvervs og Kommunikationssekretariatet samt ITog Indkøbsstaben. Projektledere er konsulenter i Erhvervs og Kommunikationssekretariatet samt ITog Indkøbsstaben. Projekt og arbejdsarbejdsgrupper nedsættes for hvert af de tre delprojekter med inddragelse af relevante fagpersoner fra administrationen. ØKONOMI Grundlæggende handler projektet om at overgå fra to eksternt udvikle og eksternt drevne systemer på hjemmeside og intranet til ét internt drevet og udviklet system. Det økonomiske rationale i projektet skal findes i, at kommunen dermed på sigt vil: Få én teknisk platform, som er udviklet på en gratis platform og at udviklingsomkostningerne til hjemmeside/intranet løbende deles med de øvrige kommuner i OS2hjemmesidefællesskabet Få én teknisk platform, som alle kommunens afdelinger og institutioner SKAL bruge og dermed nedbringe forbruget af ekstern bistand til hjemmesideudvikling og drift Få en hjemmeside, som kan fungere som platform for stadigt flere digitale selvbetjeningsløsninger, som reducerer forbruget af administrative ressourcer Mio. kr. (Pris og Lønregulering(P/L) for bevillingsåret) Omkostninger Anlægsinvesteringer total Driftsomkostninger total Estimatsikkerhed i pct. 6

7 Omkostninger total 0,9 0,9 Gevinster Anlægsgevinster total Overførselsgevinster total Driftsgevinster total Gevinster total 0,4 0,9 1,1 Samlet nettoændring/årlig indtjening total (Gevinst minus omkostning) 0,9 0,5 0,9 1,1 Internt ressourceforbrug i projektet Årsværk Omkostning (i mio. kr.) Personalemæssige konsekvenser (Angives i årsværk. Økonomisk sum indregnes i gevinst ovenfor. Reduktioner angives med minus) Omkostningerne til projektet i 2013 på kroner kan afholdes af de overførte midler fra 2012 på ITinvesteringspuljen. Omkostningerne i 2014 søges afholdt af ITinvesteringspuljen. GEVINSTER Ved fuld implementering er gevinsterne i 2016 er gevinsterne følgende: Gevinst Hvordan opnås gevinsten Ansvarlig for opfølgning Forventet afslutningsdato Digitalisering af interne arbejdsgange omkring indberetning af kørsel, ferie, sygdom mv. Mål i alt 9 digitaliserede arbejdsgange. Besparelsen hentes ved en samlet reduktion af administrationsmidler i kommunen Licens til eksisterende platforme (Sitecore/Sharepoint) bortfalder ved brug af gratis open source platform Alle institutioner SKAL anvende ny fælleskommunal løsning til hjemmeside. Ingen indkøb af eksterne leverancer vedr. hjemmeside på institutions og afdelingsniveau. Derved reduceres udgifterne til eksterne platforme og udviklings og driftstimer. Primært kulturelle institutioner, som i dag har selvstændige løsninger Ny digital designskabelon skal reducere eksterne indkøb af ydelser til opsætning af fx foldere, plakater mv. Skal anvendes af alle afdelinger og institutioner. Besparelsen hentes ved generel reduktion af administrationsmidler i kommunen Ingen kommunale annoncer i lokalavis som følge af, at der oprettes bedre annonceringsmulighed på ny hjemmeside/facebook. Besparelsen hentes ved reduktion af borger og brugerinddragelseskontoen (borgerinformationskontoen) IT/indkøbsstaben samt HRstaben. IT/indkøbsstaben IT/Indkøbsstaben Erhvervs og Kommunikationssekretariatet Erhvervs og Kommunikationssekretariatet 2016 er fuld gevinst opnået og varig Fuld implementeret i 2015 Fuldt implementeret i 2015 Fuldt implementeret i 2014 Fuldt implementeret i 2014 Hvordan måles gevinsten Mere selvbetjening færre ansigttilansigt betjeninger Ny hjemmeside er nødvendig for at realisere besparelser på de såkaldte digitale bølge2projekter, hvor kommunerne tvinges til digitalisering af arbejdsgange ift. borgerne IT/Indkøbsstaben Fuldt implementeret i

8 RISICI Under udarbejdelse LEDELSESPRIORITERING Under udarbejdelse VIDERE PROCES Under udarbejdelse 8

9 ITINVESTERINGSPULJEN Forslagsstiller Staben Nummer ØKIT3 Forslag Konsolidering af ITsystemer (Social og Sundhedsparaplyen) Bevilling Styringsområde (politikområde) Sundhed, Børn og Unge Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter 600 Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Ringsted kommune har i de senere år anskaffet forskellige ITsystemer som anvendes til dokumentation og arbejdstilrettelæggelse. Parallelt hermed kommer der i forhold til fællesoffentlige og fælleskommunale initiativer til dokumentation og metoder, hvilket stille krav til anskaffelse af yderligere nye systemer (specielt understøttelse af børne unge området og ældre området, DUBU og DHUV). Der udvikles i øjeblikket særskilte ITløsninger i KOMBIT regi, som Ringsted kommune kan vælge at tilkøbe. Et andet alternativ er, at samle data og metoder i en systemsammenhæng. Flere leverandører (eks. CSC og KMD) tilbyder en sådan sammenhæng i løsningen. Fordelen ved at have en systemsammenhæng, er at data ligger ét sted og at oplysninger om borgere således ikke skal hentes/sendes/indtastes i flere forskellige IT systemer. Der vil således blive skabt en mere enkel ITinfrastruktur og brugeradministration vil kunne håndteres centralt. Ydermere vil der på sigt være en økonomisk fordel ved at samle systemerne. Systemsammenhængen betyder ikke at det er nøjagtigt det samme system en børn og unge sagsbehandler og en voksensagsbehandler benytter i det daglige, men at de data som de 9

10 oparbejder og behandler lander i samme system, som ligger under deres fagsystem I forhold til borger sagsbehandling, sikres at alle data vil være tilgængelige for sagsbehandleren. Med et centralt tværgående system vil der kunne skabes en reel enhedsforvaltning, da borgerens data automatisk vil følge fra barn til ung og videre til voksen. Dette vil kunne skabe sammenhængskraft på tværs af forvaltninger og centre. Ulempen er, at det fælles system ikke vil have den samme faglige tilpasning til de forskellige fagligheder, som autonome og individuelle systemer kan have. Forslagets indhold Nærværende effektiviseringsforslag omhandler beskrivelse og businesscase i forhold til konsolidering af it systemer. Berørte systemer/områder: Social på voksenområdet (IT understøttelse af DHUV udredningsmetoden) Social på børne og ungeområdet (IT understøttelse af DUBU udredningsmetoden). Dette system vil kunne træde i stedet for KOMBITs DUBU system Effektmåling metode og system til styring af informationer om borgere, dels på Myndighedsdelen samt på Bostedsdelen Hjælpemidler System til Bosteder Omsorgssystemet Adgang til sagsbehandling fra mobile enheder (PDA, PAD mv.) Borgeres adgang til egen sag Forslagets økonomi En del af de berørte systemer findes i dag ikke i Ringsted Kommune. Systemer som f.eks. DUBU, DHUV, sikker kommunikation med mobile enheder, hjælpemiddelsystem samt borgeres adgang til egen sag, skal anskaffes. Særligt DUBU og DHUV skal pga. lovkrav anskaffes og implementeres. Som udgangspunkt vil der derfor skulle investeres i disse systemer, som vil have en væsentlig merudgift for Ringsted Kommune. Ved at skabe en systemsammenhæng, hvor der gennem effektivt indkøb sikres en programsuite, som vil kunne indgå i sammenhængen, vil de nye systemer kunne indkøbes inden for den nuværende økonomi. I praksis vil de nye systemer kunne anskaffes udgiftsneutralt. Forslagets personalemæssige konsekvenser Ingen forslagets forventede effekt Da systemerne anskaffes på samme datagrundlag, vil der kunne skabes et reelt grundlag for en tværgående enhedsforvaltning. afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder 10

11 Implementering af forslaget Overgang til ét fælles system, er en kompleks opgave. Nogle dele af området håndteres på nuværende tidspunkt i ITsystemer og andre dele af området skal digitaliseres fra bunden. Dette betyder, at implementering af et fælles ITsystem skal implementeres trinvist i samarbejde med faglige medarbejdere i de respektive områder. Skitse til plan: Børne/unge området: Efterår Der er lovkrav om, at Ringsted kommune skal dokumentere jf. DUBU udredningsmetoden. Bosted system: Efterår Handicap og Misbrugsområdet har brug for system til dokumentation af det daglige arbejde. Social på ældreområdet: forår 2014, omlægning i forhold til DHUV metoden, som pt. kan understøttes vha. nuværende IT system. Hjælpemidler: Efterår 2014, Ringsted kommune skal i forhold til udbudsreglerne undersøge markedet for leverandører. Inden en endelig projekt/implementeringsplan kan fastlægges, så vil det være nødvendigt med en endnu dybere analyse af det samlede område. Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Da alle oplysninger omkring en borger, som har været sagsbehandlet, vil være tilstede uden at skulle oprettes på ny, vil der kunne skabes en mere sammenhængende borgerbetjening og myndighedsbehandling. F.eks. ved borgerskift fra børn og unge til ungeenhed. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Samlet årligt budget for hele området er (2012 beløb): 2,1 mio. kr. 11

12 ITINVESTERINGSPULJEN Forslagsstiller Nummer Forslag Bevilling Styringsområde (politikområde) Borgerservice samt IT og Indkøbsstaben ØKIT4 Sammenlægning af Borgerservice og Biblioteket samt optimering af digitale processer i Ringsted kommune Angiv den bevilling som udvidelsesforslaget vedrører Angiv det styringsområde (politikområde) som forslaget vedrører Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninge r i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Digitaliseringspotentialet i Ringsted kommune kan effektiviseres dels ved en sammenlægning af Borgerservice og Biblioteket og dels ved en optimering af anvendelsen af digitale arbejdsgange for medarbejdere og anvendelse af selvbetjeningsløsninger for borgere. Hvis effekten skal imødekommes, er det nødvendigt at der arbejde intensivt dels på de interne arbejdsgange samt med en påvirkning af Ringsted kommunes borgere. For at opnå mest mulig effekt, skal Borgerservice tænkes på tværs af organisationen. Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Forslaget stilles idet der er et forventet potentiale i at sammenlægge borgernære opgaver det sted hvor borgerne er. Ligeledes forventes der, at der ved effektivisering af arbejdsgange samt udnyttelse af bedre arbejdsgange kan opnås en langsigtet besparelse i ressourcer samtidig med at borgerne får den nødvendige hjælp til digital selvbetjening. Forslagets indhold Forslaget omfatter følgende: 12

13 Sammenlægning af Borgerservice og Bibliotek Effektivisering af digitale arbejdsgange, således at medarbejderne arbejder mere effektivt vha. optimerede processer Udnyttelse af Bølge projekterne således at selvbetjeningsløsninger bliver en attraktiv kanal for borgerne Forslagets økonomi Forslaget er sammensat således, at der i år 2014 og 2015 afsættes midler til indsatser for at fremme digitaliserings og effektiviseringsprocesser i den kommunale forvaltning, herunder arbejde med at fremme brugen af selvbetjeningsløsninger. På baggrund af disse tiltag vil der med i start i 2014 og i de efterfølgende år kunne effektiviseringer. Forslagets personalemæssige konsekvenser Effektiviseringen vil ske i form af personalebesparelser set bredt i forhold til Borgerbetjening med videre. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Forslaget skal ses i sammenhæng med effektiviseringsforslaget omkring ny kommunikationsplatform, og anlægsforslaget vedr. sammenlægningen af Borgerservice og Bibliotek samt øvrige digitaliseringstiltag. Implementering af forslaget Der vil blive udarbejdet særskilt projektplan for forløbet. Forslagets konsekvenser for serviceniveauet På sigt vil ændringer i forhold til en mere digital borgerbetjening have indvirkning på serviceniveauet i form af forbedrede, hurtigere og nemmere adgang til kommunale serviceydelser. I første ombæring vil der dog kunne imødeses en reduktion af den oplevede servicekvalitet. Det er således vigtigt, at projektet også følges op af kommunikation til Ringsted kommunes borgere. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Forslaget ligger i forlængelse af nationale og lokale digitaliseringsstrategier. 13

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

Oversigt over forslag til IT-investeringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer

Oversigt over forslag til IT-investeringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer Oversigt over forslag til ITinvesteringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer 3 4 ITinvesteringspuljen (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl og

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Til Direktørforum Indstilling med business case om personlige forebyggelsesplaner, peer to-peer support grupper og kommunikationsteknologi til borgere med sindslidelse, der ønsker at leve et mere selvstændigt

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Plan- og Boligudvalget forslag til budget 2014

Plan- og Boligudvalget forslag til budget 2014 Plan og Boligudvalget forslag til budget 2014 Oversigt ønskelisteforslag drift Ønskelisteforslag drift (1000. kr.) Nr. 2014 2015 2016 2017 D1 Bygningsvedligeholdelse 4.470 4.470 4.470 4.470 i alt 4.470

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Digitaliseringsgruppen. Referat

Digitaliseringsgruppen. Referat Digitaliseringsgruppen Referat Dato: 7. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 13:30 Sted: Medlemmer: Fraværende medlemmer: Mødes i Borgerservice herefter Udvalgsværelset Lars Svenningsen, Anders M. Sørensen, Betina

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Læs mere

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Godkendt på direktionsmødet den 26. november 2012 1 Indledning Ledelsesinformation (LIS) er en af direktionens indsatsområder. De kommende års

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU Implementering og indhentning af gevinster Erfaringer fra DUBU Agenda Hvordan bidrager forandringsledelse til et vellykket projekt? Janni Bormann, Konsulent, KOMBIT DUBU implementering i praksis? Anders

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune Monopolbrudsprogrammet Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune 1 Programleder, MPP Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Direkte Telefon: 7259 6858 Mobilnummer: 7259 6858 E-mail:

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Reviderede kanalpriser. November 2012

Reviderede kanalpriser. November 2012 Reviderede kanalpriser November 2012 Kanalpriser Der er udarbejdet nye kanalpriser med forskellige kanalpriser for hhv. informations- og transaktionshenvendelser samt baseret på opgavegrupperinger Kanalpriserne

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger Udfordringer i monopolarbejdet i kommunerne Hvad er koblingen til andre systemer og UDK? Ansvarsfordeling mellem kommune og KOMBIT? Hvad kommer

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Beredskabskatalog i alt 2.930 2.930 2.930 2.930

Beredskabskatalog i alt 2.930 2.930 2.930 2.930 09.07.2012 - Beredskabskatalog Nr. 1000 kr. 2013 2014 2015 2016 1 Visionspuljen 1.925 1.925 1.925 1.925 2 Kommunalbestyrelsen: møder, rejser, repr., udd. 100 100 100 100 3 Politisk organisation: fælles

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger Temamøde: Obligatorisk digital selvbetjening for borgere og for erhvervslivet Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger v/ adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen,

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Udgifter til det specialiserede socialområde er stigende. Derfor er det vigtigere end

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 version 02.11. 2010 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Staben november 2010 Indhold 1. En kanalstrategi for Århus Kommune baggrunden

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid 2 Titel Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Citizen-projekterne og service- og kanalstrategi har baggrund i to forhold:

Citizen-projekterne og service- og kanalstrategi har baggrund i to forhold: Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2014. Citizen.2016 Dette katalog beskriver den overordnede ramme og målet med de effektiviseringsforslag, der indgår i Citizen.2016 og som er input til budgetforhandlingerne

Læs mere

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN V/ Chefkonsulent Morten Hass Tre budskaber Rammearkitekturen er kommunernes fælles krav og infrastruktur Hvert fælles projekt udbygger rammearkitekturen Når ny fælles

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere Jens Kjellerup Digitaliseringschef Ballerup Kommmune & Bestyrelsen OS 2 - Offentlig Digitaliseringsfællesskab jeh2@balk.dk Tlf. +45 2477 4242 Agenda Digitaliseringslandskabet

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer NOTAT Bilag 4 Udmøntning af tværgående effektiviseringer I forbindelse med vedtagelsen af budgettet den 3. oktober 2013 i BR indgår der jf. tabel 1 følgende tværgående effektiviseringer på Børneog Ungdomsudvalgets

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune Digital Økonomi Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune 24-10-2011 FREDERICIA KOMMUNE 23. september 2011 Strategi for Digital Økonomi Baggrund Det strategiske udviklingsprojekt Fredericia

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere