Bilag 3: Forslag til IT-investeringspuljen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3: Forslag til IT-investeringspuljen"

Transkript

1 Bilag 3: Forslag til ITinvesteringspuljen Økonomiudvalgets forslag til ITinvesteringspuljen ITinvesteringspuljen (1000. kr. ) Nr. Forslag ØK IT1 ITarkitektur ØK IT2 Ny didital kommunikationsplan for Ringsted Kommune ØKIT3 Konsolidering af ITsystemer (Social og Sundhedsparaplyen) ØKIT4 Sammenlægning af Borgerservice og Bibliotek samt optimering af digitale processer i Ringsted Kommune Forslag i alt ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan og Boligudvalg, KMU=Klima og Miljøudvalg, BUU=Børne og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg 1

2 ITinvesteringspuljen FORSLAG ØK IT1 INDSTILLING MED BUSINESS CASE OM PROJEKT: ITARKITEKTUR I paradigmeskiftet fra de mangeårige KMD programmet, til de nye fællesejede KOMBIT systemer, er det nødvendigt for kommunen at kende den sammenhæng som systemerne skal indgå i det er nødvendigt at kende ITarkitekturen. INDSTILLING OG BESLUTNING IT & Indkøbschefen indstiller at, Der igangsættes et 2 årigt arkitekturprojekt som klarlægger kommunens ITarkitektur 1 De nødvendige nye snitflader kravspecificeres og udbydes 2 Arkitekturprojektet etableres i samarbejde med Sorø Kommune 3 Projektet finansieres gennem ITinvesteringspuljen med 0,75 mio. i 2014 og 2015 PROBLEMSTILLING SAMT POLITISK OG STRATEGISK FORANKRING Siden årtusindeskiftet er antallet af IT services (programmer) voldsomt forøget i Ringsted Kommune. Før år 2000 var der ca. 200 services, mens der i dag er ca Kompleksiteten er samtidig steget kraftigt, da disse systemer udover at skulle supporteres og driftes, også for en stor dels vedkommende er indbyrdes forbundne og er afhængige af hindanden. Denne kompleksitet gør, at det er næsten umuligt at overskue hvordan den enkelte service fungerer. Derfor indkøbes der ofte nye services, hvor man i praksis kunne have brugt noget eksisterende. Den absolut største udfordring er når de nuværende KMD monopol ITsystemer over de næste 10 år skal udskiftes til nye fællesoffentlige KOMBIT systemer. Hvert af de 16 KMD systemer har et meget stort antal tilslutninger, kaldet integrationer, til andre systemer. Det er vigtigt at disse integrationer fungerer efter at et nyt KOMBIT system er idriftsat. Beskrivelsen af systemerne og integrationerne, kaldet ITarkitekturen, findes ikke i Ringsted Kommune. KOMBIT har givet udtryk for at der kan spares op imod 25% af den nuværende KMD udgift når alle KMD systemerne er udskiftet med KOMBIT systemer. Men de nye KOMBIT systemer vil formodentlig ikke kunne integreres i Ringsted Kommunes ITmiljø uden en dokumenteres ITarkitektur. Det vil også være svært at konsolidere andre ITsystemer uden en veldokumenteret arkitektur. LØSNINGSBESKRIVELSE For at lave en gennemgribende analyse af ITarkitekturen, kræves der ressourcer med både dyb teknisk indsigt og ITprocesindsigt. Sorø Kommune har igennem en længere periode haft fokus på arkitektursammenhænge. I særdeleshed det forestående paradigmeskifte hvor KMD systemer skiftes til KOMBIT systemer har haft fokus. Sorø Kommune er partnerkommune med KOMBIT. I partnerskabet hjælper 2

3 KOMBIT Sorø Kommune med at finde den rette metode til at implementere de nye KOMBIT systemer. I denne proces har man i Sorø Kommune opdaget at, uden en ITarkitekturbeskrivelse, er det ikke muligt at sikre en succesfuld implementering af nye systemer. Ringsted Kommune står i samme situation. Hverken Ringsted eller Sorø kommune råder over kompetencer, som kan analysere og dokumentere ITarkitektur. Kan man så ikke optimere og konsolidere før den komplette ITarkitektur er dokumenteret? Jo bestemt! I takt med at konsolideringsmuligheder opdages, så kan de implementeres. Der er derfor tale om en proces med et stort potentiale mens det er i gang. Bl.a. vi klarlægningen af indkøb af data (CPR, CVR, osv.) betyde at data vil kunne genbruges og dermed ikke skal købes på ny til hvert system. Ringsted Kommune køber i dag, stort set, et nyt datasæt til hvert system der er i drift. Sorø Kommune har tilbudt Ringsted Kommune at deltage i et fælles projekt, hvor ITarkitekturen i begge kommuner analyseres og dokumenteres over en 2årig periode. Løsningen består i at der projektansættes 2 personer i 2 år. Den ene er en højt specialiseret ITarkitekt og den anden har speciale i at kravspecificere og udbyde ITløsninger og snitflader. Det vurderes at det pga. jobmarkedet er muligt at projektansætte denne type specialister nu. ØKONOMI Mio. kr. (Pris og Lønregulering(P/L) for bevillingsåret) Estimatsikkerhed i pct. Omkostninger Anlægsinvesteringer total Driftsomkostninger total 0,8 0,8 Omkostninger total 0,8 0,8 Gevinster Anlægsgevinster total Overførselsgevinster total Driftsgevinster total Gevinster total Samlet nettoændring/årlig indtjening total (Gevinst minus omkostning) Internt ressourceforbrug i projektet Årsværk 1,0 1,0 Omkostning (i mio. kr.) Personalemæssige konsekvenser (Angives i årsværk. Økonomisk sum indregnes i gevinst ovenfor. Reduktioner angives med minus) Udgifterne afholdes gennem ITinvesteringspuljen. Sorø bidrager med samme beløb til projektet i begge år. Lønnen for en ITarkitekt anslås til at være ca. 1 mio. kr. årligt. Lønnen for en udbudsspecialist på ITområdet vurderes til at være ca. 0,6 mio. kr. årligt. Det interne årsværk som skal afsættes, er en del af den nuværende ITdrift/digitalisering. Den mulige effektivisering er beskrevet i tilhørende Effektiviseringsforslag konsolidering af ITsystemer 3

4 GEVINSTER Gevinst Hvordan opnås gevinsten Ansvarlig for Forventet opfølgning afslutningsdato ITArkitektur Analyse og dokumentation IT & Indkøb 31/ Konsolidering af Antallet af ITsystemer som kan IT & Indkøb 31/ ITsystemer sammenlægges eller afvikles Datakonsolidering Nødvendige fællesdata IT & Indkøb 31/ indkøbes færre gange Hvordan måles gevinsten RISICI Fastholdelse af projektansat ITarkitekt. Da specialisten projektansættes kan denne tænkes at vælge et fast job i stedet. Ringsted/Sorø anser dog ikke dette for sandsynligt, da selve opgaven vurderes til at være meget attraktiv. Samlet risikovurdering (sæt ét kryds) Høj risiko Middel risiko Lav risiko VIDERE PROCES Sorø Kommune er parat til at igangsætte projektet og de har finansiering i Det vil være muligt at påbegynde projektet i oktober 2013, hvor Sorø ansættes og betaler for de nødvendige ressourcer. Ringsted Kommune deltager så fra ITarkitekturen og dokumentationen af denne, har stor betydning for om de nye KOMBIT systemer kan tages i brug. Derfor skal denne være på plads, når de første nye systemer kommer ultimo Der betales for flere dobbelte systemer og især for dobbelt indkøb af data. Jo hurtigere projektet igangsættes, vil disse fejl opdages og der vil kunne opnås økonomiske gevinster. De økonomiske gevinster er beskrevet i Effektiviseringsforslag konsolidering af ITsystemer. 4

5 ITINVESTERINGSPULJEN FORSLAG ØKIT2 NY DIGITAL KOMMUNIKATIONSPLATFORM FOR RINGSTED KOMMUNE INDSTILLING MED BUSINESS CASE OM PROJEKT NY DIGITAL KOMMUNIKATIONSPLATFORM FOR RINGSTED KOMMUNE MED UNDERPROJEKTERNE NY DESIGNPROFIL, NYT INTRANET OG NY HJEMMESIDE INDSTILLING OG BESLUTNING Erhvervs og Kommunikationssekretariatet samt ITIndkøbsstaben indstiller, at der udarbejdes: 1. Ny designprofil for Ringsted Kommune, herunder digitale skabeloner for breve, foldere mv. samt design for ny hjemmeside og nyt intranet og informationsarkitektur for disse 2. Nyt intranet for Ringsted Kommune i fælleskommunal open sourceløsning 3. Ny hjemmeside for Ringsted Kommune i fælleskommunal open sourceløsning 4. PROBLEMSTILLING SAMT POLITISK OG STRATEGISK FORANKRING Ringsted Kommune har i dag en hjemmeside og et intranet, som er etableret på to forskellige teknologiske platforme i hhv og Digitaliseringsmæssigt tvinges kommunerne i stigende grad (bl.a. i form af Det Udvidede Totalbalanceprincip) til at vende borgerne til at benytte digitale selvbetjeningsløsninger. Ligeledes skal kommunikation mellem kommune og borgerne fra år 2015 foregå digitalt. Kommunikationsmæssigt er der siden kommunens eksisterende hjemmeside blev udviklet og etableret i 2006/2007 kommet mange nye muligheder for at kommunikere med borgerne via fx sociale medier, og der er kommet mange nye platforme (tablets, smart phones mv.), og borgerne forventer i stigende grad, at kommunerne er til stede på disse medier eller indtænker disse i deres kommunikationskanaler og platforme, og dette er vanskeligt i de eksisterende løsninger i Ringsted Kommune i dag. Kommunerne har hidtil ofte udviklet selvstændige hjemmesider/intranet med forskellige eksterne leverandører og på forskellige teknologiske platforme groft sagt har der hidtil eksisteret 98 forskellige kommunale hjemmeside/intranetløsninger. I forsommeren 2012 har en række kommuner herunder Ringsted Kommune etableret det mellemkommunale hjemmesidefællesskab OS2, hvor kommunerne samarbejder om at udvikle webløsninger (hjemmesider og intranet) og dermed fremadrettet udvikle fx en standardkommunehjemmeside, som hver enkelt kommune så kan tilpasse netop deres behov. Det betyder, at kommunerne i stigende grad selv (og sammen med de øvrige kommuner i OS2fællesskabet) får ansvaret for at udvikle og drive deres hjemmeside/intranet og i mindre grad bliver mindre afhængige af eksterne ydelser på området. LØSNINGSBESKRIVELSE For at forbedre muligheden for at kunne leve op til de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier, for at lette det administrative arbejde på tværs af intranet og hjemmeside, og for at skabe nye muligheder for at kommunikere med borgerne foreslås det derfor, at Ringsted Kommune i løbet af 2013 og 2014 udvikler og overgår til et nyt intranet og en ny hjemmeside i en fælleskommunal open sourceløsning. Projektet består af tre dele: 1. Ny designprofil for Ringsted Kommune, herunder digitale skabeloner for breve, foldere mv. samt design for ny hjemmeside og nyt intranet og informationsarkitektur for disse 5

6 som skal være færdig og endelig besluttet i oktober 2013 således, at kommunen fra 1. januar 2014 når der fx sendes breve, mails mv. gør dette i den nye designprofil 2. Nyt intranet for Ringsted Kommune i fælleskommunal open sourceløsning, som skal være i drift den 1. januar 2014 og dermed kan understøtte eventuel ny organisation 3. Ny hjemmeside for Ringsted Kommune i fælleskommunal open sourceløsning, som skal være i drift 1. september 2014 Hovedmålene for det samlede projekt er: Ny hjemmeside o Mere selvbetjening færre betjeninger ansigttilansigt o Direkte sagsindsigt til borgerne o Bedre og mere målrettet information til borgerne klar prioritering af information til relevante målgrupper o Bedre dialogmuligheder o Bedre/tidssvarende branding/markedsføring af Ringsted Kommune Nyt intranet o Flere digitaliserede arbejdsgange (intern selvbetjening) og mindre papir o Bedre understøttelse af tværgående samarbejder o Nemmere og mere åben kommunikationskanal for intern kommunikation Nyt design o Bedre/tidssvarende branding/markedsføring af Ringsted Kommune o Bedre og overskuelig opbygning af hjemmeside/intranet o Nemmere intern produktion af tryksager mv. Ringsted Kommunes digitaliseringsgruppe er styregruppe for projekt ny digital kommunikationsplatform. Projektejere er cheferne for Erhvervs og Kommunikationssekretariatet samt ITog Indkøbsstaben. Projektledere er konsulenter i Erhvervs og Kommunikationssekretariatet samt ITog Indkøbsstaben. Projekt og arbejdsarbejdsgrupper nedsættes for hvert af de tre delprojekter med inddragelse af relevante fagpersoner fra administrationen. ØKONOMI Grundlæggende handler projektet om at overgå fra to eksternt udvikle og eksternt drevne systemer på hjemmeside og intranet til ét internt drevet og udviklet system. Det økonomiske rationale i projektet skal findes i, at kommunen dermed på sigt vil: Få én teknisk platform, som er udviklet på en gratis platform og at udviklingsomkostningerne til hjemmeside/intranet løbende deles med de øvrige kommuner i OS2hjemmesidefællesskabet Få én teknisk platform, som alle kommunens afdelinger og institutioner SKAL bruge og dermed nedbringe forbruget af ekstern bistand til hjemmesideudvikling og drift Få en hjemmeside, som kan fungere som platform for stadigt flere digitale selvbetjeningsløsninger, som reducerer forbruget af administrative ressourcer Mio. kr. (Pris og Lønregulering(P/L) for bevillingsåret) Omkostninger Anlægsinvesteringer total Driftsomkostninger total Estimatsikkerhed i pct. 6

7 Omkostninger total 0,9 0,9 Gevinster Anlægsgevinster total Overførselsgevinster total Driftsgevinster total Gevinster total 0,4 0,9 1,1 Samlet nettoændring/årlig indtjening total (Gevinst minus omkostning) 0,9 0,5 0,9 1,1 Internt ressourceforbrug i projektet Årsværk Omkostning (i mio. kr.) Personalemæssige konsekvenser (Angives i årsværk. Økonomisk sum indregnes i gevinst ovenfor. Reduktioner angives med minus) Omkostningerne til projektet i 2013 på kroner kan afholdes af de overførte midler fra 2012 på ITinvesteringspuljen. Omkostningerne i 2014 søges afholdt af ITinvesteringspuljen. GEVINSTER Ved fuld implementering er gevinsterne i 2016 er gevinsterne følgende: Gevinst Hvordan opnås gevinsten Ansvarlig for opfølgning Forventet afslutningsdato Digitalisering af interne arbejdsgange omkring indberetning af kørsel, ferie, sygdom mv. Mål i alt 9 digitaliserede arbejdsgange. Besparelsen hentes ved en samlet reduktion af administrationsmidler i kommunen Licens til eksisterende platforme (Sitecore/Sharepoint) bortfalder ved brug af gratis open source platform Alle institutioner SKAL anvende ny fælleskommunal løsning til hjemmeside. Ingen indkøb af eksterne leverancer vedr. hjemmeside på institutions og afdelingsniveau. Derved reduceres udgifterne til eksterne platforme og udviklings og driftstimer. Primært kulturelle institutioner, som i dag har selvstændige løsninger Ny digital designskabelon skal reducere eksterne indkøb af ydelser til opsætning af fx foldere, plakater mv. Skal anvendes af alle afdelinger og institutioner. Besparelsen hentes ved generel reduktion af administrationsmidler i kommunen Ingen kommunale annoncer i lokalavis som følge af, at der oprettes bedre annonceringsmulighed på ny hjemmeside/facebook. Besparelsen hentes ved reduktion af borger og brugerinddragelseskontoen (borgerinformationskontoen) IT/indkøbsstaben samt HRstaben. IT/indkøbsstaben IT/Indkøbsstaben Erhvervs og Kommunikationssekretariatet Erhvervs og Kommunikationssekretariatet 2016 er fuld gevinst opnået og varig Fuld implementeret i 2015 Fuldt implementeret i 2015 Fuldt implementeret i 2014 Fuldt implementeret i 2014 Hvordan måles gevinsten Mere selvbetjening færre ansigttilansigt betjeninger Ny hjemmeside er nødvendig for at realisere besparelser på de såkaldte digitale bølge2projekter, hvor kommunerne tvinges til digitalisering af arbejdsgange ift. borgerne IT/Indkøbsstaben Fuldt implementeret i

8 RISICI Under udarbejdelse LEDELSESPRIORITERING Under udarbejdelse VIDERE PROCES Under udarbejdelse 8

9 ITINVESTERINGSPULJEN Forslagsstiller Staben Nummer ØKIT3 Forslag Konsolidering af ITsystemer (Social og Sundhedsparaplyen) Bevilling Styringsområde (politikområde) Sundhed, Børn og Unge Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter 600 Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Ringsted kommune har i de senere år anskaffet forskellige ITsystemer som anvendes til dokumentation og arbejdstilrettelæggelse. Parallelt hermed kommer der i forhold til fællesoffentlige og fælleskommunale initiativer til dokumentation og metoder, hvilket stille krav til anskaffelse af yderligere nye systemer (specielt understøttelse af børne unge området og ældre området, DUBU og DHUV). Der udvikles i øjeblikket særskilte ITløsninger i KOMBIT regi, som Ringsted kommune kan vælge at tilkøbe. Et andet alternativ er, at samle data og metoder i en systemsammenhæng. Flere leverandører (eks. CSC og KMD) tilbyder en sådan sammenhæng i løsningen. Fordelen ved at have en systemsammenhæng, er at data ligger ét sted og at oplysninger om borgere således ikke skal hentes/sendes/indtastes i flere forskellige IT systemer. Der vil således blive skabt en mere enkel ITinfrastruktur og brugeradministration vil kunne håndteres centralt. Ydermere vil der på sigt være en økonomisk fordel ved at samle systemerne. Systemsammenhængen betyder ikke at det er nøjagtigt det samme system en børn og unge sagsbehandler og en voksensagsbehandler benytter i det daglige, men at de data som de 9

10 oparbejder og behandler lander i samme system, som ligger under deres fagsystem I forhold til borger sagsbehandling, sikres at alle data vil være tilgængelige for sagsbehandleren. Med et centralt tværgående system vil der kunne skabes en reel enhedsforvaltning, da borgerens data automatisk vil følge fra barn til ung og videre til voksen. Dette vil kunne skabe sammenhængskraft på tværs af forvaltninger og centre. Ulempen er, at det fælles system ikke vil have den samme faglige tilpasning til de forskellige fagligheder, som autonome og individuelle systemer kan have. Forslagets indhold Nærværende effektiviseringsforslag omhandler beskrivelse og businesscase i forhold til konsolidering af it systemer. Berørte systemer/områder: Social på voksenområdet (IT understøttelse af DHUV udredningsmetoden) Social på børne og ungeområdet (IT understøttelse af DUBU udredningsmetoden). Dette system vil kunne træde i stedet for KOMBITs DUBU system Effektmåling metode og system til styring af informationer om borgere, dels på Myndighedsdelen samt på Bostedsdelen Hjælpemidler System til Bosteder Omsorgssystemet Adgang til sagsbehandling fra mobile enheder (PDA, PAD mv.) Borgeres adgang til egen sag Forslagets økonomi En del af de berørte systemer findes i dag ikke i Ringsted Kommune. Systemer som f.eks. DUBU, DHUV, sikker kommunikation med mobile enheder, hjælpemiddelsystem samt borgeres adgang til egen sag, skal anskaffes. Særligt DUBU og DHUV skal pga. lovkrav anskaffes og implementeres. Som udgangspunkt vil der derfor skulle investeres i disse systemer, som vil have en væsentlig merudgift for Ringsted Kommune. Ved at skabe en systemsammenhæng, hvor der gennem effektivt indkøb sikres en programsuite, som vil kunne indgå i sammenhængen, vil de nye systemer kunne indkøbes inden for den nuværende økonomi. I praksis vil de nye systemer kunne anskaffes udgiftsneutralt. Forslagets personalemæssige konsekvenser Ingen forslagets forventede effekt Da systemerne anskaffes på samme datagrundlag, vil der kunne skabes et reelt grundlag for en tværgående enhedsforvaltning. afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder 10

11 Implementering af forslaget Overgang til ét fælles system, er en kompleks opgave. Nogle dele af området håndteres på nuværende tidspunkt i ITsystemer og andre dele af området skal digitaliseres fra bunden. Dette betyder, at implementering af et fælles ITsystem skal implementeres trinvist i samarbejde med faglige medarbejdere i de respektive områder. Skitse til plan: Børne/unge området: Efterår Der er lovkrav om, at Ringsted kommune skal dokumentere jf. DUBU udredningsmetoden. Bosted system: Efterår Handicap og Misbrugsområdet har brug for system til dokumentation af det daglige arbejde. Social på ældreområdet: forår 2014, omlægning i forhold til DHUV metoden, som pt. kan understøttes vha. nuværende IT system. Hjælpemidler: Efterår 2014, Ringsted kommune skal i forhold til udbudsreglerne undersøge markedet for leverandører. Inden en endelig projekt/implementeringsplan kan fastlægges, så vil det være nødvendigt med en endnu dybere analyse af det samlede område. Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Da alle oplysninger omkring en borger, som har været sagsbehandlet, vil være tilstede uden at skulle oprettes på ny, vil der kunne skabes en mere sammenhængende borgerbetjening og myndighedsbehandling. F.eks. ved borgerskift fra børn og unge til ungeenhed. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Samlet årligt budget for hele området er (2012 beløb): 2,1 mio. kr. 11

12 ITINVESTERINGSPULJEN Forslagsstiller Nummer Forslag Bevilling Styringsområde (politikområde) Borgerservice samt IT og Indkøbsstaben ØKIT4 Sammenlægning af Borgerservice og Biblioteket samt optimering af digitale processer i Ringsted kommune Angiv den bevilling som udvidelsesforslaget vedrører Angiv det styringsområde (politikområde) som forslaget vedrører Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninge r i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Digitaliseringspotentialet i Ringsted kommune kan effektiviseres dels ved en sammenlægning af Borgerservice og Biblioteket og dels ved en optimering af anvendelsen af digitale arbejdsgange for medarbejdere og anvendelse af selvbetjeningsløsninger for borgere. Hvis effekten skal imødekommes, er det nødvendigt at der arbejde intensivt dels på de interne arbejdsgange samt med en påvirkning af Ringsted kommunes borgere. For at opnå mest mulig effekt, skal Borgerservice tænkes på tværs af organisationen. Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Forslaget stilles idet der er et forventet potentiale i at sammenlægge borgernære opgaver det sted hvor borgerne er. Ligeledes forventes der, at der ved effektivisering af arbejdsgange samt udnyttelse af bedre arbejdsgange kan opnås en langsigtet besparelse i ressourcer samtidig med at borgerne får den nødvendige hjælp til digital selvbetjening. Forslagets indhold Forslaget omfatter følgende: 12

13 Sammenlægning af Borgerservice og Bibliotek Effektivisering af digitale arbejdsgange, således at medarbejderne arbejder mere effektivt vha. optimerede processer Udnyttelse af Bølge projekterne således at selvbetjeningsløsninger bliver en attraktiv kanal for borgerne Forslagets økonomi Forslaget er sammensat således, at der i år 2014 og 2015 afsættes midler til indsatser for at fremme digitaliserings og effektiviseringsprocesser i den kommunale forvaltning, herunder arbejde med at fremme brugen af selvbetjeningsløsninger. På baggrund af disse tiltag vil der med i start i 2014 og i de efterfølgende år kunne effektiviseringer. Forslagets personalemæssige konsekvenser Effektiviseringen vil ske i form af personalebesparelser set bredt i forhold til Borgerbetjening med videre. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Forslaget skal ses i sammenhæng med effektiviseringsforslaget omkring ny kommunikationsplatform, og anlægsforslaget vedr. sammenlægningen af Borgerservice og Bibliotek samt øvrige digitaliseringstiltag. Implementering af forslaget Der vil blive udarbejdet særskilt projektplan for forløbet. Forslagets konsekvenser for serviceniveauet På sigt vil ændringer i forhold til en mere digital borgerbetjening have indvirkning på serviceniveauet i form af forbedrede, hurtigere og nemmere adgang til kommunale serviceydelser. I første ombæring vil der dog kunne imødeses en reduktion af den oplevede servicekvalitet. Det er således vigtigt, at projektet også følges op af kommunikation til Ringsted kommunes borgere. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v. Forslaget ligger i forlængelse af nationale og lokale digitaliseringsstrategier. 13

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

Oversigt over forslag til IT-investeringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer

Oversigt over forslag til IT-investeringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer Oversigt over forslag til ITinvesteringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer 3 4 ITinvesteringspuljen (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl og

Læs mere

Budget 2014: Oversigt over forslag til IT-investeringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer

Budget 2014: Oversigt over forslag til IT-investeringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer Budget 2014: Oversigt over forslag til ITinvesteringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer 1 ITinvesteringspuljen (For at komme hen til et forslag, skal man trykke

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] 1 Tandplejen indkøb af Digitale røntgenapparater 840 2 Tandplejen øge budgettet med 100 kr. per barn 770 3

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

ANLÆG - ØNSKELISTEFORSLAG. Kultur- og trivselsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

ANLÆG - ØNSKELISTEFORSLAG. Kultur- og trivselsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Kultur- og trivselsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Ekstra bevilling til etablering af boldbane i Gyrstinge 800 DRIFT: 2 Øget driftstilskud til Ringsted

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G 1. Ledelsesresumé Baggrund I forbindelse med vedtagelsen

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Organisatorisk forankring og proces

Organisatorisk forankring og proces Organisatorisk forankring og proces Effektivisering gennem digitalisering E2012-projektet Odense Kommune 4 strategi forretning teknik Vandfaldsmodel udrulning S P O R Parallelspor strategisk spor forretningsspor

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag 1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag Effektiviseringsforslag 2012 2013 2014 2015 Beskrivelse Arealoptimering -1.500-1.500-1.500-1.500 Øget udnyttelse af eksisterende arealer på Islands Brygge

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016

Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016 Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016 Nr. Effektiviseringsforslag [Hele 1.000 kr.] Tværgående effektiviseringsforslag År 2013 Effektivisering TV 1 Hjemmearbejdspladser 300 X TV 2 Kørselskontor

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T 1. Ledelsesresumé Projektet om Digital post og fjernprint har fokus på at understøtte anvendelse

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven.

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Bilag 3 og 4 vedr. gennemførelse af effektiviserings og digitaliseringsopgaven 2012 til og med Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Dette bilag indeholder

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING BORGERBETJENING BORGERBETJENING DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING Marianne Mortensen (mjt@kl.dk) og Flemming Engstrøm (flen@kl.dk) STRATEGIEN STRATEGIEN Hvad kan I forvente i dag? Overblik over

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner)

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302

07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302 Koncernservice Koncernadministration NOTAT Til Økonomiudvalget Foranalyse om nyt økonomisystem I det følgende gives en status på foranalysen vedrørende nyt økonomisystem. Foranalysen er gennemført i foråret

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Økonomiudvalgets område

Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Økonomiudvalgets område Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på s område Nr. Løsninger på forventet merforbrug - i mio. kr. Politikområde 2017 2018 2019 2020 1 Øge antal af antal sager pr. sagsbehandler - Børn -0,5-0,5-0,5-0,2

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Dette notat præsenterer tilbagemelding på den politiske aftale for 2015 for Økonomiudvalget i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2015.

Dette notat præsenterer tilbagemelding på den politiske aftale for 2015 for Økonomiudvalget i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2015. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 30. juli 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.14-S00-1-15 Opfølgning på politisk aftale 2015 Dette notat præsenterer tilbagemelding

Læs mere

Fordeling af KOMBIT-udlodning til udgifter i forbindelse med monopolbruddet Budgetnotat. BORGMESTERENS AFDE- LING Fælles Service Aarhus Kommune

Fordeling af KOMBIT-udlodning til udgifter i forbindelse med monopolbruddet Budgetnotat. BORGMESTERENS AFDE- LING Fælles Service Aarhus Kommune Fordeling af KOMBIT-udlodning til udgifter i forbindelse med monopolbruddet Budgetnotat Indstilling Det indstilles, at det her fremsendte overblik over omstillingsomkostninger godkendes som grundlag for

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag

Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag Kultur og Trivsels udvalgets effektiviseringsforslag 2014 Nr. Effektiviseringsforslag [Hele 1.000 kr.] År 2014 Effekti v isering Type Service redukti on 1 Ringsted

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Læs mere

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Baggrund Store grupper af borgere ønsker i stadig større grad at anvende digitale medier som indgang til det offentlige. Mens de yngre generationer ligefrem

Læs mere

Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)

Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Kvalitetsmodel Forslag 1 Etablering af kommunalt tilbud om høreapparatbehandling til borgere med ukomplicerede høretab Etablering af et kommunalt tilbud, som sikrer borgerne et reelt frit valg mellem offentlig

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget Økonomiudvalget Med et budget på 468,5 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 12 % af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne

ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Baggrund Virksomhederne skal

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Godkendt 3. oktober 2011 Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Baggrund En helt ny æra for it-understøttelsen af den kommunale sektor er indledt med salget af KMD og i forbindelse med den netop

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet NOTAT 2. januar 2017 Journal nr. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet Sagsbehandler SUJKR Indledning og baggrund I budget 2017 blev det besluttet at der

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Til Direktørforum Indstilling med business case om personlige forebyggelsesplaner, peer to-peer support grupper og kommunikationsteknologi til borgere med sindslidelse, der ønsker at leve et mere selvstændigt

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Den kommunale digitaliseringsdagsorden

Den kommunale digitaliseringsdagsorden Program for dagen 9.30: Overblik og sammenhænge i de to digitale strategier 10.30: Strategierne i fagligt perspektiv 12.00: Betydningen for din kommune 12.30: Opsamling, sandwich og tak for i dag! Den

Læs mere

P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 )

P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 ) P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 ) Projekt omkring afprøvning af MOXspecifikationen 1. Formål og baggrund Projekter er et delprojekt under Sager på tværs af it-løsninger og organisatoriske skel, der

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service 1. primære aktiviteter Primære aktiviteter Der er tale om løn, drifts- og udviklingsbudgettet på følgende områder: (generelt) HR & Kommunikation Sekretariat Digitalisering & Effektivisering Økonomi 2.

Læs mere