DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET. E-Aflevering. Afrapportering for forår og efterår 2011 (projektets 2. og 3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET. E-Aflevering. Afrapportering for forår og efterår 2011 (projektets 2. og 3."

Transkript

1 DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET E-Aflevering Afrapportering for forår og efterår 2011 (projektets 2. og 3. semester) Projektleder Annette Q Pedersen, ITMEDIA og projektgruppen for E-Aflevering. Marts 2012

2 Indholdsfortegnelse Projektet og dets baggrund... 3 E- aflevering på Det Humanistiske Fakultet... 3 Projekt: E-Aflevering Projektets overordnede formål... 3 Fremgangsmåde: Inddragelse og gennemsigtighed... 3 Delmål F Delmål E Projektorganisering... 4 Baggrund for projektet... 4 Forårssemesteret Opfølgning på evalueringerne fra E Studerende... 6 Institutadministratorerne... 6 Censorer... 6 Undervisere... 7 Eksamensmedarbejdere... 7 Løsninger på de tekniske udfordringer... 7 Forberedelser til E Eksamensmedarbejdernes forberedelser... 7 Fildistribution til censorer... 8 Scannemuligheder på fakultetet... 8 ipads til undervisere... 8 Absalon-kaos ved semesterstart... 9 Information til studerende... 9 Information til censorer... 9 IKK Musik Vidensdeling om projekt e-aflevering Resultater af de 4 evalueringer (E2011) Evaluering: Studerende Evaluering: Undervisere Evalueringsopsamling: Censorer Evaluering: Eksamensmedarbejdere Vejledninger IT-systemerne og samarbejde med UIT, KIT osv Konklusion Studerende Eksamensmedarbejdere Undervisere Censorer KU-samarbejde om de tekniske løsninger Projektgruppen og projektarbejdet Overordnede konklusioner for Mål for og afslutning af projektet Censorer Tidsplan E-eksamen BA-opgaver

3 Projektet og dets baggrund E- aflevering på Det Humanistiske Fakultet Projekt e-aflevering startede med mindst én aflevering pr. uddannelse i efterårssemesteret 2010 (rapporten kan hentes på itmedia.hum.ku.dk/projekter/e-aflevering) som resulterede i 128 elektroniske afleveringer. I foråret 2011 blev projektet udskudt pga. problemer med indførelsen af Stads som nyt administrativt IT-system for hele KU - et af de 6 institutter (ToRS) valgte dog at fortsætte med e-afleveringerne. I efteråret 2011 blev alt afleveret elektronisk - med få undtagelser. Der afleveres stadig opgaver til mundtligt forsvar på papir, nodepapirer og særlige formidlingsopgaver som kræver anden aflevering grundet form eller indhold. Denne rapport beskriver projektets resultater og evalueringsresultaterne for de 2 semestre i Projekt: E-Aflevering Indtil 2010 modtog Det Humanistiske Fakultet ca opgavebesvarelser fra de studerende pr. semester. De studerende fremmødte med 3 udprintede kopier, som blev håndteret og distribueret til undervisere og censorer i papirform. Projekt e-aflevering forsøger, hvor det er muligt at afskaffe papiraflevering, for at opnå følgende: Projektets overordnede formål Modernisering af afleveringsvilkårene og eksamensafholdelsen på Humaniora, KU. Lettelse af den administrative byrde. Lettere adgang for studerende og undervisere til opgaver. Besparelse på porto, sortering, opsyn mv. Fremme internationalisering, fjernundervisning og mobilitet. På linje med bestræbelserne i Grøn Campus: Minimere papirforbruget! Fremgangsmåde: Inddragelse og gennemsigtighed De elektroniske afleveringer skal foregå i universitetets E-læringssystem Absalon. Der er således ikke tale om indførelse af ny IT, men derimod om en forandring af arbejdsgangene for håndtering af opgaver for alle involverede parter - hvilket ikke er nogen let opgave. Arbejdsgangen i projektet er derfor også at inddrage alle relevante parter, så meget som muligt i processen - for derved at få lavet de bedst mulige løsninger, så der kan tages højde for særlige forhold på fag og institutter. Målet med projektet er at få lavet gode og holdbare løsninger for dem, der skal bruge dem. Endnu en dimension i projektet er gennemsigtighed: For at give flest muligt af de involverede eller interesserede mulighed for at følge med og komme med input, gøres alt materiale løbende tilgængeligt på projektets hjemmeside: itmedia.hum.ku.dk/projekter/eaflevering/ 3

4 Delmål F2011 I forårssemesteret 2011 udskydes processen med indførelse af e-aflevering et semester. Det skyldes dels problemerne med indførelsen af det nye administrative system Stads, dels at der fortsat manglede en sikker måde at distribuere filer til censorerne. Det officielle sagsnotat om udskydelsen kan læses på projektets hjemmeside. Der var dog e-aflevering på alt undtagen opgaver med mundtligt forsvar på institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) - erfaringerne herfra er medtaget i denne rapport, men det meste af denne rapport vil dreje sig om E2011. Delmål E2011 Al opgaveudlevering og aflevering af skriftlige opgaver sker elektronisk. Undtaget er dog specialer1, afleveringer med mundtligt forsvar og særlige formidlingsopgaver (fx. store lyd- og videofiler). Projektorganisering Projektejer: Dekan Ulf Riber Hedetoft (E2011) (i F2011 Fakultetsdirektør Michael Cholewa-Madsen) Projektleder: E-læringskonsulent Annette Q Pedersen (ITMEDIA) Projektdeltagere: Lars Palmqvist (ITMEDIA) Mette Low Wittrup Sørensen (Fakultetsservice, eksamensteamet) Anne Korsholm Bergenholtz (Eksamensmedarbejder, ToRS) Emil N. Munk (Studentermedhjælp) Styregruppen bestod ud over projektgruppen og projektejeren af: Prodekan for uddannelse Jens Erik Mogensen (fra E2011) Studiechef Annette Christina Moe Baggrund for projektet Der har tidligere været lavet pilotprojekter med elektronisk aflevering og eksamen på Det Humanistiske Fakultet. Der er generelt enighed på fakultetet om, at vi bør kunne tilbyde vores studerende bedre og mere moderne afleveringsvilkår og at papiradministrationen er tung og tidskrævende. Fra politisk side er der samme strømninger: (nu tidligere) Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen har presset på for at få digitaliseret på universiteterne, og der er i disse år generelt et politisk pres på at få rationaliseret universiteternes administration. 1 Specialerne er undtaget, da de skal håndteres af KU og Det Kongelige Bibliotek i fællesskab - projektet om aflevering (og senere tilgængelighed på biblioteket) hedder Diskurs - læs mere på https://diskurs.kb.dk 4

5 Forårssemesteret 2011 I forårssemesteret 2011 var det planlagt at projektet skulle skaleres til at omfatte de fleste afleveringer - men både fakultetets, institutternes eksamensafdelinger og administrationer er hårdt presset af mange implementeringsproblemer med det nye administrative system Stads. Stads giver problemer med holdsætning, skemalægning og eksamensplanlægning. Desuden er der stadig visse tekniske udfordringer med fejl, der ikke er rettet i centrale systemer - og det har det stadig ikke været muligt at finde en løsning på, hvordan besvarelserne kan udsendes elektronisk til censorerne. Fakultetsdirektør Michael Cholewa- Madsen (og projektgruppen) udskyder derfor e-afleveringen - jf. sagsnotat af 1. april af de 6 institutter udskyder derfor e-afleveringen til E2011. Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) er ikke så ramt af de tekniske udfordringer (der er mange små fag, og dermed ikke så store afleveringer). Desuden har ToRS tidligere haft forsøg med elektronisk aflevering - og allerede i E2010 valgte instituttet at modtage en stor del af afleveringerne elektronisk, ikke kun at leve op til minimumskravet om én pr. uddannelse. På den baggrund vurderer ToRS, at de kan fortsætte med e-afleveringerne (frem for at gå tilbage til papir), og i F2011 afleveres alt undtagen specialer og opgaver med mundtligt forsvar på ToRS elektronisk. For at understøtte e-afleveringen på ToRS afholder vi et infomøde om e-aflevering i praksis for interesserede undervisere på ToRS den 2. maj. Evalueringen af e-afleveringen på ToRS for de studerende viser at tilfredsheden stiger, også undervejs i processen. Modellen viser de studerendes holdninger før og efter e- afleveringen i procent: Forventninger Reel oplevelse Praktisk Smart Besværligt Stressende 5

6 Tendensen er generelt, at de studerende har oplevet, at det ikke blev så slemt som forventet. Dog har lidt flere fundet det mere besværligt end forventet. Overordnet er det positivt at hele 70 hhv. 60 % har oplevet e-afleveringen som Praktisk/Smart frem for Besværligt/Stressende (begge 19%). At det samlede antal giver mere end 100 % skyldes, at det har været muligt at angive flere svar - altså kunne man vælge at sætte kryds i fx. Praktisk og Stressende, eller både Besværligt og Stressende. Men der er ikke nogen påfaldende mønstre. De tekniske vanskeligheder faldt i kategorierne (fra flest til færrest): Konvertering til pdf-filer Problemer med at lokalisere afleveringsrum Problemer med forside (fx. formatering, der ændrer eget dokument) Upload-grænse (for store filer) Opfølgning på evalueringerne fra E2010 I løbet af forårssemesteret 2011 samlede projektgruppen op på de problemer, der dukkede op i evalueringerne fra E2010 og på ToRS i F2011. Studerende De studerende savnede i 2010 en kvittering fra Absalon om at deres opgave var afleveret - det skyldes flere forvirrende signaler. Den blå prik, der burde forsvinde, når opgaven var afleveret forsvandt ikke, dette tekniske problem blev rettet. Når man har afleveret sin opgave i Absalon, var status "Ej rettet", det blev ændret så status nu er "Afleveret". Den misvisende tæller der på den studerendes forside opgjorde fx. 13 dage til "en uge" blev helt fjernet. Endelig reviderede vi vores instruktionsvideo til de studerende, så det blev klarere, hvordan de selv kunne tjekke, at de havde afleveret. Vi har også på vejledningssiden lagt et screenshot, der viser hvordan det skal se ud i Absalon, når opgaven er afleveret. Institutadministratorerne Vi havde i E2010 fået tilbagemeldinger fra nogle institutadministratorer, der synes de manglede information om projektet. Projektleder Annette Q Pedersen deltog derfor 27/4 i et møde i Forum for chefer og institutadministratorer (CIA) og fremlagde evalueringen af E2010 samt planerne for projektet i Desuden blev det aftalt, hvordan institutadministratorerne kan holdes bedst muligt informeret fremover. Censorer Fakultetets censorportal har fået en side med information om e-aflevering - censorerne er blevet gjort opmærksomme på, at de kan finde al relevant information dér i al kommunikation fra KU (fx. information om hvilket gratis program vi anbefaler til at kommentere PDF-filer). Vi udsendte naturligvis også et informationsbrev om udskydelsen i F

7 Undervisere Underviserne påtalte (ud over deres studerendes problemer) mest af alt de nye arbejdsrutiner med elektronisk retning - og e-bogslæsernes manglende kommentarfunktion. Det var på denne baggrund, vi foreslog dekanatet at indkøbe ipads, for at se om det kunne afhjælpe denne problematik. Eksamensmedarbejdere Der var ikke så meget feedback om deres eget arbejde i evalueringerne, de fleste af eksamensmedarbejdernes kommentarer gik på, hvilke ting studerende, undervisere og censorer søgte hjælp hos dem om - så disse udfordringer er behandlet under disse grupper. Men vi fortsatte det gode samarbejde og løbende kontakt med eksamensmedarbejderne for at få rettet til. Løsninger på de tekniske udfordringer En del af de problemer der har været med Absalon løses, da systemet midt på sommeren 2011 flyttes til It's Learnings (systemleverandøren) egne servere i Norge. Dels bliver fejlmeldingen lettere, dels opgraderes systemet til en nyere version. Det løser i stort omfang de performanceproblemer Absalon har lidt under i E alting går nu meget hurtigere for undervisere og studerende (administratordelen har stadig problemer med tempoet, og der arbejdes fortsat på det). Plagiatsystemet er også blevet opgraderet, og det løser problemet fra E at systemet ikke kunne henvise til filer den genkendte fra tidligere aflevering i Absalon. Underviseren kan altså se, hvilken opgave der er overensstemmelse med - og dermed at der ikke er tale om plagiat, blot genaflevering fra den samme student. Der blev også fra systemadministratorernes side (UIT) arbejdet med at få styr på eksamensmedarbejdernes rettigheder i Absalon - da deres administratorkonti uden grund mistede rettigheder. Samtlige eksamensmedarbejdere fik en ekstra administratorprofil, hvilket i nogen grad løste problemet. Forberedelser til E2011 For at forberede processen bedst muligt, deltager Annette Pedersen og Lars Palmqvist i HUM-LT-møde (Humanioras ledelsesteam) for at orientere om status på projektet, og for at få institutternes input til, hvordan den fulde implementering af e-aflevering i efterårssemesteret kan ske bedst muligt på alle fag. Henover sommeren skifter fakultetets ledelse (både dekanat og fakultetsdirektør), så projektet får ny ejer, nemlig Dekan Ulf Hedetoft - der vælger at fortsætte projektet som planlagt. Det officielle sagsnotat af 30/8 bekendtgør også, at fakultetet vil indkøbe 15 ipads til hvert institut (90 i alt), der fx. kan bruges til elektronisk retning af opgaver. Køreplanen for E2011 er således, at alle opgaver skal afleveres elektronisk, medmindre det er specialer, opgaver med mundtligt forsvar eller særlige formidlingsopgaver. Eksamensmedarbejdernes forberedelser Vi afholder workshop for eksamensmedarbejderne 31/8, hvor de informeres om dekanens beslutning om, at e-afleveringen fortsætter som planlagt, og om at der er fundet en løsning på fildistributionen til censorer via KUnet. Ellers bruges dagen på at udveksle erfaringer, 7

8 tips og eventuelle bekymringer på tværs af institutterne. Stemningen er optimistisk - eksamensmedarbejderne er ved godt mod og giver udtryk for at de er klar til at håndtere e- aflevering i fuld skala. Senere på semestret holder vi i hele uge 43 "fælles arbejdsdage" for eksamensmedarbejdere. Her kan eksamensmedarbejderne sidde og oprette de mange opgaver for første gang sammen, og få hjælp til at komme godt i gang. Nogle benytter tilbuddet, andre har prøvet det før, og har ikke noget behov for tilbuddet, og endnu andre opretter opgaverne senere med personlig hjælp fra ITMEDIA, hvor der er behov for det. Fildistribution til censorer Vi har fra projektets start efterspurgt en løsning på, hvordan vi kan distribuere de studerendes besvarelser til censorerne. Det letteste ville være, hvis det kunne ske direkte fra Absalon, uden at censorerne får adgang til undervisningsrummet eller skal finde rundt derinde (hvilket de jo ikke bliver betalt for), men det er desværre ikke muligt. Filerne må ikke distribueres på , da det ikke er en sikker distributionsform, ligesom det heller ikke kan lade sig gøre ved større afleveringer, da filpakkerne simpelthen ville blive for store. Løsningen bliver, at eksamensmedarbejderne henter filpakken til censor ud af Absalon og derefter uploader den til et grupperum i KUnet (vores Sharepoint-baserede intranet). Så tildeler de censor rettigheder, så den rigtige censor får adgang til den - hvorefter systemet automatisk sender en mail til censor om at filpakken ligger klar til afhentning. Censor føres fra et link i mailen forbi KUnets login-side og får derefter automatisk downloadet deres filpakke. Dette kræver dog at alle censorer genoprettes i (personaleregistreringssystemet) Scanpas - så de får en profil til kun dette formål. Ergo har vi en student til at oprette de ca censorer i Scan Pas, det tager ca. 3 uger. Og resulterer i at censorerne får tilsendt et overraskende standardbrev fra KU om deres nye identitet (mere om det under censorernes evaluering). Scannemuligheder på fakultetet Vi undersøger også, hvilke muligheder der er for at vores studerende kan indscanne bilag, blanketter mv, hvis de ikke findes elektronisk. Der er mulighed for at scanne både hos (tidl. studenterafdelingen) og på fakultetets kopimaskiner, hvilket vi henviser til på informationssiden for studerende. ipads til undervisere De bevilligede ipads anskaffes og ITMEDIA og HUMIT samarbejder om at finde en opsætning, der kan fungere i praksis (Apple har stadig ikke en løsning for at distribuere til mange ipads, og 90 brugerkonti til formålet virkede uoverskueligt). Softwareløsningen bliver app'en Goodreader - der både kan bruges til at annotere PDF-filer og håndtere filhentningen fx. fra en server, eller via ipadens browser direkte fra Absalon. Der findes andre programmer, der kan Annotere eller håndtere filer, men Goodreader er den bedste løsning, der kan begge dele på en brugervenlig måde. Denne app for-installeres af HUMIT via en institutkonto. Ønsker folk at installere andre apps selv, så har de mulighed for også at knytte en privat Apple konto til. HUMIT udbyder support på ipads, hvor man kan komme og få hjælp til tekniske problemer, eller få opdateret sin Goodreader. 8

9 ITMEDIA udbyder introduktionskurser til ipad som redskab til at rette opgaver. Der afholdes kurser på samtlige institutter i løbet af efteråret, så alle kan komme godt i gang med at rette på ipad. ITMEDIA laver også en instruktionsvideo om brugen, den ligger sammen med al anden information om ipads til e-aflevering på Absalon-kaos ved semesterstart Da semesteret starter er alt kaos i E-Læringssystemet Absalon - eller det føles i hvert fald sådan for de fleste. For det nye administrative system Stads og skemaplanlægningsprogrammet Syllabus leverer dårlige data til Absalon. Studerende dukker ikke op i rummene, rum sammenlægges ikke hvor de skal, studerende og undervisere "falder af" systemet uden klar grund. Alle er bekymrede for at skulle holde e- aflevering i fuld skala i Absalon om et par måneder. Men paradoksalt nok fungerer Absalon selv faktisk bedre end nogensinde før, nu hvor det kører på systemleverandørens egne servere og er blevet opgraderet. De mange datafejl løses (heldigvis for e-afleveringen) i løbet af semestrets første uger, men skaber meget kaos og utryghed. Information til studerende De studerende informeres på alle platforme om e-afleveringen: Der er en artikel i nov/decnummeret af Humanist 2, nyheder på intranettet og opslag på infoskærmene på KUA. Først om at der er e-aflevering for alle, og da afleveringen nærmer sig om, at der IKKE må afleveres word-dokumenter, men kun PDF-filer til e-aflevering. Alle steder forklares at de studerende kan finde mere information og instruktionsvideoer på: Vi holder også et arrangement for studerende, der i november kan møde op og få en introduktion til e-aflevering i Absalon, lære at lave en PDF-fil osv. Få studerende møder op, men dem, der gør, er glade for tilbuddet om hjælp. Information til censorer Censorerne varsles via brev til censorformandskaberne om at e-afleveringen vil være standard fra efteråret Siden efteråret 2010 har der været varslet om e-aflevering, så det er ikke nogen overraskelse - men der kommer igen ca. en håndfuld henvendelser fra censorerne både med konkrete spørgsmål til processen og af mere principiel karakter. Censorformændene for hhv. Dansk og Historie har henvendt sig og inviteres til et møde med dekanen og projektgruppen, hvor de kan fremføre deres punkter og få svar på spørgsmål. På opfordring fra disse censorer udarbejdes, der en folder til censorerne med den information, der også er tilgængelig i censorportalen - fx. om installation af det anbefalede PDF-kommenteringsprogram. Censorformændene kan så medsende denne, når de videreformidler information til deres censorkorps. Emner som udprintning, ekstrabetaling og eventuel printerrefusion bringes også på banen - men fakultetet har desværre ikke mulighed for at kompensere censorer, der ønsker at udprinte opgavebesvarelserne. 2 Artiklen kan findes her: 9

10 IKK Musik Musikvidenskab har særlige problematikker i forhold til aflevering af noder og lydfiler. For få Musik godt i gang med e-aflevering, har vi samarbejdet med dem om at få afdækket deres særlige behov, undersøge software og -licens situationen på musik, og mulighederne for studenterlicenser til musikprogrammer. Inden vintereksamen udarbejdede Musik en liste over hvilke eksaminer, der umiddelbart kunne holdes som e-aflevering - og hvilke der måtte undtages i denne termin. Ca. halvdelen blev afleveret elektronisk i E2011. Der arbejdes fremadrettet med at kunne få alle afleveringer med, og med muligheden for evt. at tilbyde introduktion til musiksoftware til de studerende. Målet er de fleste (om ikke alle) afleveringer kan komme med allerede i F2012. Vidensdeling om projekt e-aflevering Selv om Det Humanistiske Fakultet har været tidligt ude, er vi ikke de eneste, der er i gang med at digitalisere papirprocesser og modernisere de studerendes afleverings eller eksamensvilkår. Vi har derfor i projektet løbende delt erfaringer med alle der har interesse for projektet. Projektets hjemmeside er frit tilgængelig for alle, men vi har også været ude at fortælle om projektet. I dette semester fx. på Geografi på KU, der overvejer at gå i gang, og på seminaret "Digital eksamen på universiteterne" afholdt 15/ på Aarhus Universitet af Det nationale netværk for IKT-støttet læring. Vi har også opsamlet og formidlet projektet, og erfaringerne derfra, i tidsskriftet Læring og Medier (LOM) nr. 8, der udkom i november Vi har dels lavet en video om projektet, dels en artikel om hvordan vi har håndteret forandringsprocesserne. Video ligger på projektets hjemmeside 3 og artiklen "Implementering af organisatoriske forandringsprocesser ved indførelse af elektronisk aflevering og eksamen" findes i LOM nr. 7/8 (2011) 4 Videoen om projektet er pr. 20/ blevet set af 502 unikke brugere. 3 Videoen permanente URL er: 4 Link til artiklen i LOM 10

11 Resultater af de 4 evalueringer (E2011) Evaluering: Studerende De studerende er meget glade for e-aflevering. 742 har deltaget i evalueringen, heraf har 627 besvaret alle spørgsmålene. De fleste har afleveret en enkelt opgave eller to Forventninger Reel oplevelse Praktisk Smart Besværligt Stressende Andet For mange af de studerende er det første gang de har e-aflevering, men der er (ligesom på ToRS i foråret) en klar positiv respons. Blandt dem der svarer "Andet" udtrykkes undren over også at skulle aflevere papirudgaver samtidigt med den elektroniske udgave. Det var ikke planen fra vores side, men et enkelt institut (Engerom) havde bedt de studerende også aflevere papir - et forhold der også kan have medvirket til at hæve stressniveauet - da de jo dårligt kunne stå på instituttet og aflevere papir, samtidigt med at de skulle uploade deres opgave. Hele 72,2% synes, at det har været nemt eller meget nemt at aflevere elektronisk, mens kun 10,4% har fundet det svært eller meget svært. Hele 74 % har ikke oplevet tekniske problemer, blandt de 22,5 % der rapporterer om problemer har det typisk drejet sig om: Ingen adgang til intranettet, og dermed til Absalon Konvertering af filer til PDF-format Uploadproblemer pga. for store filer (uploadgrænsen) Aflevering af.py (python filer) på datalogi Meget lang uploadtid Problemer med at finde afleveringsrummet i Absalon Forsider, der kopieres ind og ændrer formatering på hele opgaven. Gruppeafleveringer Forvirring om tilladt afleveringsformat 11

12 Hele 73,3% af de studerende søgte ikke hjælp - det kan skyldes at 74% ikke oplevede problemer, og 69% fandt det nemt eller meget nemt at aflevere elektronisk. Af dem der søgte hjælp kontaktede 18,2% deres eget institut. I øvrigt er der søgt hjælp hos HUMITs helpdesk, venner, familie, medstuderende, tutor, facebookgrupper for studerende og undervisere. Derudover nævnes eksamensmedarbejdere og studieadministration - der nok burde have været med i kategorien "eget institut". De fleste (63,2%) var (evt. meget) tilfredse med den hjælp de fik, mens 17,7 enten var (evt. meget) utilfredse. Halvdelen af de studerende (49,1%) har besøgt hjemmesiden om e-aflevering (og 15,6% er i tvivl om de har besøgt siden). 69,3% svarer at de ikke har set instruktionsvideoer på hjemmesiden, 25,5% har set én video, mens 5,2% har set flere (hele 91,3% er i øvrigt neutrale, tilfredse eller meget tilfredse med vejledningerne). Blandt dem, der savnede vejledning drejede det sig mest om PDF-formatet: Sammenlægning af 2 PDF-filer, konvertering til PDF (der findes både vejledninger og video) samt forvirring over at Absalon fortæller om mange afleveringsformater. Enkelte savner også stadig en kvittering på aflevering. Ud fra den klare tendens om at de studerende søger hjælp på deres eget institut, er det vigtigt, at vi sørger for at institutterne også fremover er klædt godt på til at hjælpe. Ang. de rapporterede problemer, så skyldes en del at Absalon var utilgængelig i 2 dage i eksamensperioden pga. et totalt nedbrud på navneserveren ku.dk. Selv om Absalon fungerede kunne de studerende ikke komme ind. Vi slås stadig med uploadgrænsen, der blokeres af plagiatkontrollen - og håber fortsat UIT kan nå frem til en automatisk løsning, så systemet selv kan slå fra ved for stores filer, frem for at afvise besvarelserne. Uploadproblemerne på datalogi med pythonfiler (.py) kan måske også skyldes plagiatkontrollen, da den håndterer færre filformater end Absalon selv. Her vil vi kontakte instituttet for at få undersøgt hvilke filtyper de bruger som afleveringsformater, og om de kan håndteres af systemet. Vi bedt undervisere og institutter henvende sig til os, hvis de har store afleveringer eller afleveringer i andre formater, så vi kan sikre os, at Absalon kan modtage dem - men vi har ikke hørt noget fra datalogi. Men vi koordinerer med dem inden næste afleveringstermin, så samme problem ikke opstår. Problemerne med forsideformatering, der smitter af på resten af opgaven kan klares ved at merge (sammenlægge) de to PDF-filer, frem for at indsætte forsiden i fx worddokumentet, før der laves en PDF. Vi har allerede udarbejdet vejledninger og video om hvordan man gør, så det kan undgås til næste gang. Men det kan også være en ide at få gennemset institutternes forsider for uheldig formatering. Nogle studerende er stadig forvirrede over at Absalon fortæller om en hel række mulige afleveringsformater (inkl. worddokumenter), mens de kun må aflevere PDF-filer. Men når det efter halvandet år stadig ikke kan lade sig gøre at få leverandøren til at fjerne eller ændre den forvirrende tekst (der stammer fra plagiatsystemet), så må vi glæde os over at det dog er lykkedes os af få formidlet kravet om aflevering i PDF. 94% af de studerende har afleveret PDF-filer, et fremskridt fra de 80,3% i E2010. Af dem der ikke afleverede PDF-filer skulle nogle aflevere i andet format, og kun 3% svarer at de ikke vidste det, eller ikke kunne finde ud af det. I feltet til øvrige kommentarer nævner de studerende (i parentesen antallet af denne type kommentarer): Savner en bekræftelse på at afleveringen er gået igennem (37) Finder det dumt og stressende at de også skulle aflevere papir samtidigt (32) 12

13 Positive tilkendegivelser om E-aflevering med opfordring til at fortsætte (20) Forsideproblemerne - dels formatering, dels at nogle skal underskrives i hånden og scannes ind (19) Forvirring over modstridende information om afleveringsformatet (12) Utryghed over efterfølgende at logge på Absalon og se "For sent" med rødt - trods at de allerede har afleveret til tiden. (12) Problemer med at uploade filer med store billeder (5) Forvirring over at Absalon afrunder 3,5 dage til 3 dage (3) Efterspørger instruktionsvideoer optaget i det nye design (3) Ud over de allerede behandlede problematikker skal vi have fjernet kravet om underskrift på forsiderne. Det misvisende "For sent" kan klares ved at eksamensmedarbejderne sætter opgaven til at lukke - fx ved midnat efter afleveringen, så forsvinder den fra de studerendes forside mv. Vi har talt om, hvorvidt vi skulle vejlede om at ændre størrelse på digitale billeder (resize) - og det ser ud til at der er et behov. Og endelig skal den dobbelte aflevering digitalt + papir fjernes. Vi antager at det er studerende på Engerom - som er det eneste institut, der har krævet dette. Vi har på vejledningssiden lagt et screenshot, der viser hvordan det skal se ud i Absalon, når opgaven er afleveret - men de studerende ønsker sig altså stadig en kvittering fx. via e- mail. Evaluering: Undervisere 65 har udfyldt evalueringsskemaet, heraf har 61 besvaret alle spørgsmålene. Det er ikke mange i betragtning af, at det har været adviseret både på KUnet og af eksamensmedarbejderne lokalt på institutterne. Fordelingen er ikke lige på institutterne. Saxo er det institut, hvor flest undervisere har deltaget i e-aflevering med 43% (28 besvarelser) efterfulgt af IKK 31% (20) INSS 11% (7) MEF 8% (5) ToRS 5% (3) og færrest på Engerom 3% (2). At tallet er så lavt på ToRS kan skyldes at det for mange nu er 3. semester de har e- aflevering, og det kan evt. være at Engeroms dobbeltaflevering med papir har fået underviserne der til at mene de ikke havde e-aflevering - men ellers kan den lave deltagelse undre. Til sammenligning fik vi i E2010 ca. 50 besvarelser på trods af at højst 127 undervisere havde e-aflevering. Tallene må altså tages med dette forbehold. 13

14 Forventninger Reel oplevelse 10 0 Praktisk Smart Besværligt Stressende Andet Generelt er underviserne noget mindre begejstrede end de studerende. Dog er der heldigvis en klar tendens til at e-afleveringen ikke levede op til de bekymrede forventninger. Efter at have prøvet det mener flere det er Praktisk/Smart og færre at det er Besværligt/Stressende. Underviserne har selv hentet deres opgavebesvarelser i Absalon, 5% har sågar læst dem direkte i Absalon - kun 6% har fået dem på anden vis, fx. på mail (3%), USB-stik eller printet. De fleste synes det var nemt eller meget nemt (74 %), 14 % var neutrale, mens 12 % fandt det svært. 31% af underviserne rapporterer om tekniske vanskeligheder (ca. 20 prs.). Der rapporteres om disse problemer: Besvær med kommenteringen (4) Kunne ikke udskrive PDF (3) KUnet nede / ikke adgang til opgaver på Absalon (3) Modtog opgaver i forskelligt format, fx. wordfiler (2) Manglede trådløst netværk til at hente opgaverne over på ipad (2) Opgaver der forsvandt (sidenhen fundet) (1) Problemer mellem PC og Mac (1) Forvirring over at plagiatkontrollen reagerer på forsiderne (1) 47% søgte ikke hjælp, mens 42% søgte hjælp på eget institut, 11% hos HUMIT og 11% andre steder. De fleste (60%) var tilfredse eller meget tilfredse med hjælpen, 30% neutrale og kun 10% eller 1 respondent var meget utilfreds. Angående læsning og kommentering af opgaver, så har 65% slet ikke printet nogen opgaver ud, mens 26% har printet mellem 1 og 26 opgaver. I E2010 var det 60%, der havde printet i hvert fald nogle af opgaverne, så det er et væsentligt fald. Kommenteringen 14

15 er foretaget på flere måder (også hos den enkelte underviser) - og vi finder det positivt, at så mange har forsøgt sig med elektroniske retteteknikker Noter på papir ved siden af Skrevet ind i opgaven Printet og noteret på elektronisk opgaven Andet De nyindkøbte ipads har været i brug hos 50% af underviserne. Overordnet er tilfredsheden stor - lidt mere med læsningen end med annoteringen. Men rigtig mange har tydeligvis været glade for muligheden for at rette elektronisk på ipad. E-bogslæserne har til gengæld næsten ikke været i brug blandt de deltagende undervisere. På spørgsmålet om, hvordan det har været at rette elektronisk, svarer over halvdelen at det har været det samme eller ligefrem lettere, mens kun 23% fandt det sværere (det er et fald fra 51% i E2010): 15

16 11% Lettere 24% 23% 42% Det samme Sværere Har ikke rettet elektronisk På spørgsmålet om hvorvidt det bliver lettere næste gang svarer 57% nej, mens 43% svarer ja, hvilket er en stigning i forhold til E2010, hvor 30% mente det ville blive lettere fremover. Vi kan håbe, at der er sammenfald mellem de håbefulde og dem, der fandt det svært denne gang. De fleste har været tilfredse med vejledningerne (kun 10% er utilfredse eller meget utilfredse). Der ønskes fremadrettet vedledning om, eller opmærksomhed på: Installation af software på egen ipad Sammenlignelige annotationer med censors Hvad der sker med den akademiske tænkning, når arbejdsprocessen lægges om At de studerende kun afleverer én samlet PDF-fil (ikke 2-3 dokumenter) Vejledninger/erfaringer fra folk med erfaring med elektronisk retning Information om, hvordan man uploader eksamensspørgsmål (findes allerede) Trådløst netværk til ipads Angående trådløst netværk så har vi rejst spørgsmålet - og svaret er, at der ikke kan bruges midler på at udvide den trådløse dækning i gamle KUA, der skal rives ned snart. Til gengæld er der fokus på, at KUA2-byggeriet afleveres med fuld dækning på trådløst netværk. Vi tager selvfølgelig de gode ideer og forslag med i det videre arbejde med e-aflevering. Derudover er der fortsat en opgave i at gøre underviserne opmærksom på de eksisterende vejledninger, selv om der er tilfredshed med informationsniveauet. 20% har slet ikke brugt vejledningerne (måske fordi de ikke kender til dem) og kun 5% har benyttet idekataloget over elektroniske rettemuligheder: Vi kan også se på statistikken over vores instruktionsvideoer, at videoerne til underviserne ikke er så anvendte (alle tal er unikke brugere): Oplægget om plagiatsystemet: 55 Installer PDF-viewer-softwaren til at kommentere PDF-filer: 40 Download besvarelserne fra Absalon: 42 Videoerne om at kommentere på Windows eller Mac er begge set under 30 gange hver. 16

17 Evalueringsopsamling: Censorer Det er første gang vi for alvor har haft e-aflevering hos de eksterne censorer. 102 har deltaget i evalueringen, heraf har 87 besvaret alle spørgsmålene. Der er tale om 92% eksterne censorer og 8% interne censorer Forventninger Reel oplevelse Praktisk Smart Besværligt Stressende Andet Censorerne er den mindst begejstrede gruppe. Der er flest der synes det er Besværligt, de fleste af uddybningerne under Andet er også negative kommentarer. Faktisk har censorerne som den eneste gruppe oplevet, at den reelle oplevelse var værre end de havde forventet. Censorerne oplever informationsniveauet som middelmådigt: 57% svarer hverken/eller, 29% mener informationsniveauet har været lavt eller meget lavt, mens kun 14% synes det har været højt eller meget højt. Det er klart ud fra svarene at mange af problemerne har skyldes distributionen gennem KUnet. Der har været forundring over at modtage et papirbrev med login-information uden forklaring et par måneder før eksamen. Og så har der været mange problemer med at få leverancerne via KUnet (sharepoint) til at fungere ordentligt. Det her første gang vi har brugt denne metode, og derfor har der både være begyndervanskeligheder blandt eksamensmedarbejderne, der skulle tildele rettigheder i systemet og blandt censorerne, der skulle logge ind på KUnet for at modtage deres filer. Men selve systemet har også været plaget af problemer. Måske derfor har næsten halvdelen af censorerne faktisk til slut fået tilsendt besvarelserne på som det fremgår af diagrammet (de interne censorer har selv hentet opgaverne direkte i Absalon). 46% 9% 45% Via e- mail Hentede selv på Absalon 17

18 Kommentarerne afslører problemer med rettigheder til at se opgaverne, ikke-aktive links, manglende tilsendelse af brugernavn og password og sågar at censor har fået et link til forkerte besvarelser. Der er flere, der har følt sig grundigt informeret (40%) end det modsatte (24%), men 36% føler sig usikre på systemet, mens kun 19% var trygge ved det. Kun 38% har ikke søgt hjælp - så der har været massiv brug for hjælp. Institutterne har hjulpet 34%, Brugerservice, der står for KUnet har hjulpet 7%, HUMITs helpdesk har hjulpet 3%, mens 17% har søgt hjælp andre steder. 69% af censorerne har printet (nogle af) deres opgaver, mens 31% har rettet elektronisk. Dog har kun 47% rettet og bedømt opgaverne ved at notere på udprint: Noter på papir ved siden af 5% 13% 46% 23% 13% Skrevet i opgave på e- læser/ computer Printet opgaven og noteret på den På ipad Andet Kommentarerne til kategorien "Andet" viser, at der er tale om andre typer elektronik retning, fx. notetagning i et elektronisk dokument ved siden af, direkte i en, noter i et særligt noteprogram, eller en kombination af forskellige metoder. Alt i alt har over halvdelen af censorerne altså rettet elektronisk, og det på trods af at vi ikke som med vores egne undervisere har mulighed for fx. at stille ipads til rådighed for dem. Det viser at mange af censorerne enten er vant til at håndtere opgaver elektronisk (fx. fra gymnasieskolen, eller egne institutioner) - og/eller har et rimeligt niveau af IT-literacy. Det antyder også at en hel del ikke har problemer med at rette og kommentere besvarelser elektronisk, men har været besværet af de mange problemer med distributionsmetoden via KUnet. Generelt mener 61% ikke det ændrer ved rettearbejdet, 27% synes det har været sværere, mens 11% synes, at det var lettere at rette elektronisk. 48% forventer at det vil være det samme næste gang, 17 % tror det bliver lettere, mens 35% ikke forventer at det bliver lettere. Vejledningerne på nettet er blevet brugt af 36%, hvoraf 85% var enten neutrale eller tilfredse, kun 16% var utilfredse med vejledningerne. Til e-afleveringen savner censorerne vejledninger om Login-proceduren på KUnet og mere information om læse/annoteringsprogrammer til ipad. Men på spørgsmålet om vejledninger, handlede de fleste svar faktisk om andre ting end e-aflevering: manglende pensumlister, henvisninger til studieordninger, information om indsendelse af censorregnskab og rapporter. Det tyder på at censorerne i det hele taget føler sig dårligt informeret, men sjældent har mulighed for at gøre opmærksom på det. 18

19 Censorportalen er blevet opdateret både med information om e-aflevering og har også oplysninger om afregning mv. så forhåbentlig vil det afhjælpe situationen, når flere opdager den. Vi har i al kommunikation om e-aflevering gjort opmærksom på at censorerne kan finde al relevant information dér. Den skriftlige kommunikation foregår via censorformændene, der videreformidler til deres censorkorps. Vi går absolut ud fra, at de alle videresender informationen, men alligevel føler mange censorer sig altså underinformeret. Evaluering: Eksamensmedarbejdere Vi har indtil videre kun fået 6 evalueringssvar fra de ca. 25 medarbejdere. Vi håber det skyldes at der ikke er de store problemer - men har valgt at genåbne spørgeskemaet for at få mere feedback. Mere om det senere. Vejledninger Som det fremgår af de forskellige evalueringer har de studerende i høj grad opdaget og brugt vejledningerne. Undervisere og censorer har i mindre grad brugt vejledningerne, nogle måske fordi de ikke kender til dem - så der er stadig en oplysningsopgave i forhold til dem. Der er også i evalueringerne gode ideer til yderligere vejledninger, som vi vil følge op på. Vores instruktionsvideoer er blevet flittigt set. I afleveringsperioden i E2011 er videoen til studerende om at hente og aflevere sin opgave i Absalon blevet set af unikke brugere. Den engelske udgave af samme video er set af 135 unikke brugere. Som det fremgår af statistikken topper visningen omkring de store afleveringsdage. 19

20 I løbet af projektets 3 semestre er den danske udgave i alt blevet set af 3926 unikke brugere: Også videoen om opgaveoprettelse i Absalon er blevet flittigt set af undervisere og medarbejdere. 780 unikke brugere har set den danske udgave, mens 39 har set den engelske version. I løbet af E2011 er en del af videovejledningerne blevet genindspillet, da Absalon lige før eksamen fik nyt udseende. Så videoerne er nu opdateret, så det er med det nye design. IT-systemerne og samarbejde med UIT, KIT osv. Fildistributionen til censorerne har været et smertensbarn i hele projektet - vi har som også beskrevet i sidste års rapport forsøgt at få KUs centraladministration til at hjælpe med en gennemtænkt løsning. Men der har ikke været megen hjælp at få til at tænke i helhedsløsninger. UIT og KIT har tydeligvis været presset - så alle har haft rigeligt at gøre med at passe deres egne systemer. Så det lette svar har været "det kan desværre ikke lade sig gøre i vores system". Den mindst ringe løsning, der kunne lade sig gøre, var at distribuere filpakkerne til censorerne via KUnet. Det krævede at eksamensmedarbejderne hentede filpakkerne i Absalon og uploadede dem i KUnet, for så at tildele dem rettigheder. Der er mange fejlkilder (også menneskelige, det er en presset periode), og heller ikke KUnet (Sharepoint) har fungeret fejlfrit. Den valgte løsning har således været den eneste løsning, omend det var mindst ringe løsning. Det betød også, at vi selv måtte stå for at genoprette næsten 1000 censorer (der allerede findes i systemet) i ScanPas. Oprettelsen resulterede i at de alle modtog et autogenereret papirbrev med deres login og password, samt sågar en blanket til udstedelse af IDkort. Censorerne blev enten forvirrede eller ignorerede skrivelsen, og manglede så deres password, da de senere skulle hente deres opgaver. Alle de tekniske problemer, der stadig opleves med aflevering af opgaver i Absalon er velkendte fra E2010, men er stadig ikke blevet udbedret. Fx. Der er stadig generelle performanceproblemer for administratorer Rettigheder - eksamensmedarbejderne har igen uden grund mistet deres adminrettigheder her i evalueringsperioden. Status på upload (fx. en statusbar), så de studerende kan se, at der faktisk sker noget At plagiatsystemetet kan slå fra automatisk ved for store filer, frem for at blokere for aflevering Om plagiatsystemet kan overspringe billeder (der giver for store filer) Sletter man en enkelt besvarelse, kan den ikke genfindes i rummets skraldespand. Problemer med tegnsæt (fx. polsk) i testmodulet. Opgaveoprettelsen udsender mails til alle i rummet, inden der tildeles rettigheder på opgaven (selv om kun 2 skal have opgaven, sendes der altså mail til alle ) MEF har op til 800 i deres grupperum. Den forvirrende tekst fra plagiatkontrollen: Tilladte filtyper: Microsoft Word (doc), Microsoft Word 2007 (docx), Internetfil (htm), Internetfil (html), Open Office (odt), Adobe Acrobat (pdf), Rich text-format (rtf), Open Office (sxw), Tekstdokument (txt) 20

E-Aflevering Afsluttende rapport (Projekt e-aflevering 2010-2012)

E-Aflevering Afsluttende rapport (Projekt e-aflevering 2010-2012) DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET E-Aflevering Afsluttende rapport (Projekt e-aflevering 2010-2012) Projektleder Annette Q Pedersen, ITMEDIA og projektgruppen for E-Aflevering. April 2013

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere

DeiC Digital eksamen 1. oktober 2014

DeiC Digital eksamen 1. oktober 2014 DeiC Digital eksamen 1. oktober 2014 v. Jan Danielsen Chef it-arkitekt Koncern-it Københavns Universitet Dias 1 Målrettet IT Koncern-it indhold Baggrund Samarbejdet Udbuddet Løsningen Implementering Dias

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk Generelle vilkår for brug af IT ved skriftlige terminsprøver, årsprøver

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 3 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

IT baserede eksamensformer Forsøg med afholdelse af skriftlig eksamen via Studienet. Karen Louise Møller Thomas Bendsen Anne Sofie Landbo

IT baserede eksamensformer Forsøg med afholdelse af skriftlig eksamen via Studienet. Karen Louise Møller Thomas Bendsen Anne Sofie Landbo IT baserede eksamensformer Forsøg med afholdelse af skriftlig eksamen via Studienet Karen Louise Møller Thomas Bendsen Anne Sofie Landbo VF5 IT baserede eksamensformer Forsøg med afholdelse af skriftlig

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk GENERELLE VILKÅR FOR BRUG AF IT VED SKRIFTLIGE TERMINSPRØ- VER, ÅRSPRØVER

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 4 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Ved brug af skolens IT-udstyr til skriftlig eksamen skal du: Medbringe dit UNI-login Oprette sidehoved/-fod til dine dokumenter (skolen har en færdig skabelon, som

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 3 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Guide til elektronisk retning

Guide til elektronisk retning Guide til elektronisk retning Jens Sveistrup, Gl. Hellerup Gymnasium Elektronisk aflevering er med elevernes større anvendelse af computer i undervisningen og med Lectios store udbredelse blevet mere og

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit Luvit mini-manual Januar 2009, Jane Andersen Kom i gang med Luvit Hvad er Luvit? Luvit er et web-baseret it-system, som indeholder et kursus undervisningsmaterialer, øvelser og elektroniske konferencer,

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere Dokument: bibos installationsvejledning bibos version: 2.1.0.1 released 25. oktober 2013 Senest redigeret: 5. februar 2014 af Niels Schmidt Petersen,

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere 1.Udgave okt. 2014 IT-Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som medarbejder,

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013. KAPITEL TO... 21 Din første notesbog: Madopskrifter

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013. KAPITEL TO... 21 Din første notesbog: Madopskrifter INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Lars Ljungqvist KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013 Hvad skal vi bruge OneNote til?... 10 Nyheder i OneNote 2013... 11 Download OneNote 2013 gratis hos Microsoft...

Læs mere

Hvad efterspørges? Fra opgavestillelse, over besvarelse til bedømmelse og til og med klagemuligheden er udløbet.

Hvad efterspørges? Fra opgavestillelse, over besvarelse til bedømmelse og til og med klagemuligheden er udløbet. Præsentation af UNIwise og WISEflow - 2014 Hvad efterspørges? En fælles løsning til digital eksamen Fra opgavestillelse, over besvarelse til bedømmelse og til og med klagemuligheden er udløbet. En løsning

Læs mere

Installation af webtrees på et webhotel ved webhosting.dk

Installation af webtrees på et webhotel ved webhosting.dk Installation af webtrees på et webhotel ved webhosting.dk Når du har fået bekræftelse på dit webhotel er blevet oprettet er du klar til at installere webtrees. En god idé er at installere et FTP program

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland. Fronter brugervejledning

Erhvervsakademi Sjælland. Fronter brugervejledning Erhvervsakademi Sjælland Fronter brugervejledning Indhold Kom godt i gang med Fronter: De studerendes manual Intro... 2 Jeg har brug for hjælp!... 2 Hvordan kommer jeg på Fronter?... 2 Gør dig selv synlig

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

360 Papirløse Møder - til ipad eller Tablet-PC

360 Papirløse Møder - til ipad eller Tablet-PC 360 Papirløse Møder - til ipad eller Tablet-PC en effektiv, miljøvenlig og engagerede måde at få adgang til dagsordner og mødepapirer! 360 Papirløse Møder - til ipad og Tablet PC To unik papirløs løsning

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Digitale stedprøver på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Håndbog for studerende

Digitale stedprøver på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Håndbog for studerende Digitale stedprøver på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Håndbog for studerende 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Retningslinjer... 4 Før prøven... 4 Under prøven... 5 Efter prøven... 6 Programmer

Læs mere

Hvad er Stormbasen? Undervisning. Side 2

Hvad er Stormbasen? Undervisning. Side 2 Stormrådet 15. juni 2012 Niels S. Larsen KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Implementeringsguide til Stormbasen Tlf. 41 71 50 00 Fax 41 71 51 00 CVR-nr. 30 74 16 33 stormraadet@stormraadet.dk

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSGRUPPEN / TJEK MEDARBEJDERE...2 KORTLÆGNING...3 START KORTLÆGNING...5 BESVARELSE AF SPØRGESKEMA UDEN E-MAIL...6 TILFØJ/FJERN BRUGER FRA EN KORTLÆGNING:...8 SEND PÅMINDELSER...9

Læs mere

It-introduktion Velkommen som it-bruger på

It-introduktion Velkommen som it-bruger på It-introduktion Velkommen som it-bruger på Telefon 89 36 32 00 e-mail servicedesk@aabc.dk www.myservicedesk.dk Telefon 89 36 32 00 e-mail servicedesk@aabc.dk www.myservicedesk.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI

ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI Socio-tekniske systemer: SEPTIGON-modellen Anvende psykologisk viden og metoder i udforskning

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC IT-VEJLEDNINGER TIL MAC Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt Dit brugernavn

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

IT-VEJLEDNING TIL MAC

IT-VEJLEDNING TIL MAC IT-VEJLEDNING TIL MC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning Open Call 2015 Ansøgningsvejledning OPEN CALL 2015 OPEN CALL 2015 Aarhus 2017 inviterer nye kulturprojekter til at blive en del af programmet et helt år med kulturelle oplevelser! Vi udvikler et program,

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

De har ikke et tastatur. Nogle funktioner er mere besværlige end på en pc. Kræver lidt tilvænning i ft. specialfunktioner.

De har ikke et tastatur. Nogle funktioner er mere besværlige end på en pc. Kræver lidt tilvænning i ft. specialfunktioner. App Formål/anvendelse Fordele Udfordringer Hvad skal de lære Tip Pages Skrive opgaver og notater Keynotes imovie Splice Lave præsentationer og vise dem for klassen Små videoproduktioner, med film, musik,

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Med til at lave handlingsplanen har været akademisk medarbejder Stine Rønde

Med til at lave handlingsplanen har været akademisk medarbejder Stine Rønde Intro Kvalitetsafdelingen gennemførte ultimo 2014 en studentertilfredshedsundersøgelse blandt alle VIAs studerende. På Psykomotorikuddannelsen besvarede 71 % af de studerende undersøgelsen. Samarbejds-

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 40 studerende den

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

fotografisk kommunikation

fotografisk kommunikation x DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve 2014 fotografisk kommunikation 1/2 Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Fotografisk Kommunikation Del 1:

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Første indstilling af ipad

Første indstilling af ipad Første indstilling af ipad Hvordan indstilles en helt ny ipad til elever i 3.- 8. klasse i Rudersdal kommune Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 1 Ny elev-ipad Rudersdal Den udleverede ipad er et

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails Opsætningsvejledning til ipad Mail App Det Kongelige Bibliotek 22-11-2013 Denne vejledning beskriver brugeropsætning af ipad Mail App, således at en arkivskaber

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod)

EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod) EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod) ios-brugermanual til EasyIQ app Indhold Funktioner i EasyIQ App en... 2 Download EasyIQ app en i App Store... 2 Start og log på EasyIQ app en...

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

Manual til dropbox på ipad

Manual til dropbox på ipad Manual til dropbox på ipad Af Randi Majgård Høgh VIFIN Indholdsfortegnelse Forord 3 Oprettelse af dropbox på IPad 5 Download video til din IPad 16 Download billeder til din IPad. 20 Link et billeder, en

Læs mere

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Side 1 Vejledning i brug af hjemmeside og intranet 1 Indledning... 2 2 Hjemmesiden... 3 2.1 Kolonnen i venstre side... 3 2.1.1 Øverst... 3 2.1.2 I midten...

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde

Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde SkoleKom... 2 Øvelse 1 Start SkoleKom... 2 Øvelse 2 Find en person på SkoleKom... 2 Svar på indlæg... 3 Øvelse 3 Svar på et indlæg i FC-Skole-IT...

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM (print i farver om muligt) VERSION 1.5 3. FEBRUAR 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opret bruger, log på og find relevante udbud...

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC IT-VEJLEDNINGER TIL MAC Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt Dit brugernavn

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

FAQ & vejledning til ScanJour Captia 4.5

FAQ & vejledning til ScanJour Captia 4.5 FAQ & vejledning til ScanJour Captia 4.5 Indhold Om vejledningen... 2 Support... 2 FAQ problemer og løsninger... 3 Installation... 3 CDO mangler... 3 Hukommelsesfejl... 3 Import af dokument... 4 Fejl ved

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. Land: Spanien Periode: Fra: August 2013 Til: januar 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Billedoptimering i indkaldelsesbreve

Billedoptimering i indkaldelsesbreve Billedoptimering i indkaldelsesbreve Af Flemming Madsen I denne vejledning vil vi vise, hvordan du som skoleadministrator optimerer billeder i rtfdokumenter og dermed kan generere breve med skolens logo

Læs mere

Informationsmateriale til eksterne undervisere

Informationsmateriale til eksterne undervisere Informationsmateriale til eksterne undervisere Hvordan er man ekstern underviser på audiologopædi? Dette er en vejledning for eksterne undervisere for Audiologopædi v/ Institut for Nordiske Studier og

Læs mere