VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden"

Transkript

1 VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge Sportsfiskerforening nedsætte en række forskellige udvalg/afdeling som hver især udføre nogle delmål/opgaver som er fastlagt for det enkelte udvalg/afdeling. Hvert udvalg varetager en række specifikke arbejdsopgaver og bidrager på denne måde til at nå den overordnede VISION & MÅLSÆTNING for Køge Sportsfiskerforening. Udvalgene vil herefter i tæt samarbejde med bestyrelsen søge at nå de delmål/opgaver der er fastlagt i denne handlingsplan. Skabe rammerne for en spændende og attraktiv forening, hvis formål er at samle alle sportsfiskere i Køge og omegn at arbejde på en forbedring sportsfiskerfærdigheder samt bevarelse af fiskevandene og ophjælpning af fiskebestanden. For på denne måde give vores medlemmer og gæster en god naturoplevelse ved vores vandløb, hvad enten man er medefisker, spinnefisker eller fisker med prop og orm eller flue, der kan fiskes gedder, aborre, havørreder og rimter Genetablerer den oprindelige bestand af havørreder i henholdsvis Tryggevælde og Køge å. Ved forbedring af vandløbene, opfiskning af moderfisk og efterfølgende udsætning af yngel at bringe bestanden på et niveau, hvor den fremadrettet kan reproducere sig selv. (Udover ovennævnte vandløb med fiskeret, skal også nævnes Vedskølle å som er en meget vigtig gyde å, her må der ikke fiskes.) Opretholde og udbygge det gode samarbejde med foreningens lodsejere for at sikre, at de tiltag, der løbende bliver gjort fra KSFs side, altid tilgodeser naturen og er i overensstemmelse med både KSFs og den enkelte lodsejers interesser. 1

2 MEDLEMSPOLITIK FOR MEDLEMMER AF SOM MEDLEM AF KSF FORVENTES DET: At du har læst og sat dig ind i foreningens overordnede VISION & MÅLSÆTNING. At du har læst og sat dig ind i foreningens love vedtægter og øvrige politikker. At du orienterer dig om det arbejde, der løbende pågår i foreningens forskellige udvalg samt at du i lighed med de øvrige medlemmer bidrager til dette arbejde. At du ved fiskevandet optræder som ambassadør for KSF og altid udviser en høj fiskemoral over for både medfiskere og lodsejere. At du ved fiskevandet altid behandler naturen så skånsomt som overhovedet muligt. At du overfor omverdenen altid optræder som et medlem, KSF og de øvrige medlemmer kan være stolte af. FORMÅL: At sikre, at de mangeartede arbejdsopgaver, der nødvendigvis skal udføres, for at foreningen fungere optimalt, fordeles over så stor en gruppe af medlemmer som muligt. At sikre at foreningen gode renomme og omdømme til stadighed bevares og altid opfattes positivt af alle foreningens interessenter. herunder. Lodsejere: Kommunale myndigheder Danmarks sportsfiskerforbund POLITIK: Øvrige medlemmer mm DTU Aqua Fiskeridirektoratet Andre brugere af naturen Ud over det fiskevand foreningen råder over i dag, har man som medlem af KSF mulighed for at benytte sig af alle klubbens faciliteter samt en lang række arrangementer og aktiviteter, som afvikles hen over sommerog vintersæson. Tilstedeværelsen af alle disse aktiviteter er dog betinget af, at man som medlem bidrager til det store frivillige arbejde, der nødvendigvis skal gøres, for at foreningen fungerer optimalt. For at sikre ovenstående har KSF udarbejdet denne politik indeholdende en række forventninger, som gælder for såvel nye som gamle medlemmer af foreningen 2

3 PRAKTISK UDVALG I TYPISKE ARBEJDSOPGAVER KUNNE F.EKS. VÆRE. Beskæring af træer og buske samt siv til de respektive fiskepladser. Ryde adgangsveje Opsætning af borde med bænke på udvalgte steder efter aftale med lodsejere. Vedligehold af skilte langs åen samt opsætning af nye. Vedligehold af klublokaler Gå til hånde hvor der er brug for det Praktisk udvalg ser frem til at høre fra dig, leder af praktisk udvalg/afdeling vil senere fremgå af KSFs hjemmeside. I praktisk udvalg vi har det ikke endnu men håber vi får det vil arbejdsopgaverne være meget forskellige og der er altid brug for et medlem der ikke er bange for at tage fat. Medlemmer af praktisk udvalg vil arbejde tæt sammen med bestyrelsen Det ville være ønskeligt at udvalget består af 5-6 mand, som sammen med udvalgsformanden planlægger de kommende arbejdsopgaver. De arbejdsopgaver der dukker op henover sæsonen udføres normalt af udvalgets medlemmer, ved større opgaver suppleres der med flere hænder. Hvis du har lidt tid og energi tilovers er du velkommen til at give en hånd med, vi kan altid bruge din hjælp. Rent geografisk dækker KSF et stort område som omfatter tryggevælde og dele af Køge å, Vedskølle å, Samt klublokale, så arbejdsopgaverne er mangeartede så vi kan altid bruge et par hænder mere. 3

4 VANDPLEJEUDVALG KØGE- SPORTSFISKERFORENING FORMÆNDENE FOR DE RESPEKTIVE UDVALG VIL SENERE FREMGÅ AF KSFs. HJEMMESIDE. Vandplejeudvalget sørger for at vedligeholde alle foreningens vandløb, her er det vigtigt at ikke mindst de små vandløb der har forbindelse til Tryggevælde og Køge å, da disse små vandløb alle er potentielle gydepladser for havørreder. Som tidligere nævnt er Vedskølle å af stor betydning for udbredelsen af havørrederne i området og har derfor vandplejeudvalgets store bevågenhed. Disse små vandløb/bække er yderst interessante for KSF, det er kvaliteten og miljøforholdene som er bestemmende for, om havørreder vælger at gyde heri. Vandføring, vandkvalitet, strømforhold og bundforhold er alle forhold, som afgør resultatet af gydningen, desværre sker der tit at disse vandløb sander til eller mister de egenskaber som gør dem interessante som gydepladser, her er det at vandplejeudvalget med initiativer til vandløbsforbedringer kommer ind i billedet. De laver aftaler med lodsejerne og forhandler med kommunale myndigheder når det så er på plads, så er det vandplejeudvalget som står for udlægningen af gydegrus på nogle i forvejen anviste strækninger. En ophjælpning af Aborre bestanden, som er en svær opgave, ville være ønskeligt i en eller anden form i en ikke alt for fjern fremtid. I KSF, er det vandplejeudvalget der står for elfiskeriet af moderfisk, efter strygningen sendes æg og sæd videre til det dambrug som står for det videre forløb, for på denne måde at oparbejde og vedligeholde fisk af egen stamme, dette arbejde foregår altid i henhold til udsætningsplanen. Formanden for vandplejeudvalget kan ses på KSFs. Hjemmeside. 4

5 OPSYNSUDVALG I KØGE- SPORTSFISKERFORENING Laksen du ser her på billedet er fanget i Lagan Sverige af Lars post medlem KSF. Formanden for opsynsudvalget foretager 2 gange årligt indberetning til Fiskeridirektoratet vedrørende antal kontrollerede lystfiskere samt evt. Overtrædelser og antallet af udstedte girokort. KSF råder over et antal fiskeriopsynsmænd og fiskeriopsynsassistenter. Fiskeriopsynsmændene er underlagt fiskeridirektoratet og har derfor myndighed til at udstede girokort, såfremt der iagttages overtrædelse af gældende regler. Fiskeriopsynsmændene har ret til at kontrollere både fiskekort udstedt af Køge- Sportsfiskerforening og statsfisketegn. Fiskeriopsynsassistenterne har kun ret til at kontrollere fiskekort udstedt af KSF. Foruden kontrol af fiskekort og fisketegn er opgaven også at vejlede omkring etik og regler ved vore fiskevande. Opsynsudvalgets medlemmer er alle erfarne fiskere med et stort lokalkendskab, som de gerne deler med vore mange medlemmer og dagkortfiskere. Man kan som medlem altid forlange at se gyldigt fisketegn 5

6 JUNIORUDVALGET I Juniorudvalget står selv for planlægning og afvikling af de aktiviteter, som foregår hen over året. Aktiviteterne kunne være. Havørredtur til anden sjællandsk å Hornfisketur Havørredtur til jysk å Klubmesterskab junior Tur til Sverige 2012 På de lange vinteraftener er det klublokalet der er rammen for de unge mennesker. Af aktiviteter kan nævnes. Fluebinding Stangbygning Fremstilling af endegrej Filmvisning, konkurrencer, mm KSF. Lægger stor vægt på at arbejdet med de unge mennesker sker i et sundt miljø. Det betyder et røgfrit miljø samtidig er indtagelse af øl og spiritus naturligvis forbudt Voksne Lystfiskere ved om nogen, hvad det er for glæder og naturoplevelser der kan opleves gennem fiskeriet, ikke kun det sus der mærkes når proppen forsvinder eller når fluen bliver taget, men alle de mange timer der tilbringes med ligesindede, og de venskaber der skabes gennem årene er man først rigtig lystfisker varer det livet ud. I Køge Sportsfiskerforenings lokalområde er der mange unge piger og drenge som har disse naturoplevelser til gode, vi kunne godt tænke os i KSF at hjælpe dem lidt på vej, så ikke alt skal læres på den hårde måde. Disse unge mennesker vil vi gerne lære alt om de variationer, der findes inden for fiskeriet, men så sandelig også hvordan man optræder og færdes i naturen og ikke mindst hvad der er god fiskemoral og etik. KSF overvejer af denne grund at nedsætte et juniorudvalg som henover sommer og vinterhalvåret står for aktivering og instruktion af de unge mennesker, normalt vil sådan et udvalg bestå af en formand og to voksne medlemmer. Herudover ville det være ønskeligt at kunne tilknytte to medlemmer som har gennemgået Juniorlederuddannelsen hos Danmarkssportsfiskerforbund, denne uddannelse/kursus er for junior op til 18 år. 6

7 DET NYE INFORMATIONS UDVALG I KØGESPORTSFISKERFORENING For at sikre at medlemmer, lodsejere og andre interessegrupper altid er opdateret omkring de seneste nyheder og tiltag i foreningen, forventer vi KSF at nedsætte et udvalg bestående af den nuværende redaktør og den nye webmaster for den nye hjemmeside, de vil så på professionel vis stå for bladet Prambroen samt artikler og nyhedsstof til KSFs nye Hjemmeside. Det svære må vi også meddele at vi fremtiden ikke har økonomi til at udgive prambroen mere end 1 gang årligt på grund af medlemsnedgang. Det er det nye udvalgs målsætning at hjemmesiden skal indeholde en blanding af artikler, fotos, annoncer og information til medlemmerne samt materiale over fiskevand Hvor KSF har lejet fiskeretten. Det er også udvalgets målsætning, at KSFs hjemmeside skal være medlemmernes og andres foretrukne medie, når det drejer sig om at hente information om KSF. KSFs Nye hjemmeside skulle gerne blive blandt en af de mest læste hjemmesider inden for sit område derfor vil informationsudvalget at hjemmesiden altid er opdateret med relevant info til de besøgende modsat bladet. Det kunne være en forureningssag som øjeblikkeligt ville blive lagt på hjemmesiden. Nu er det ikke sådan at bladet afgår ved døden. Det kommer en gang på papir sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen og de 3 andre numre kommer på hjemmesiden i en PDF fil, og en meget læsevenlig Magazinudgave. På hjemmesiden finder man relevant information om en lang række ting, som er: Overordnet VISION & MÅLSÆTNING Politikker Udvalgsarbejde Vedtægter Bestyrelse Fangstrapportering Lodsejerkontakt Og anden information Herudover kan man til fisketuren finde information omkring Fangstrapporter Medlemstegning Dagkortsalgssteder Juniorsider Fotogallerier Kortmateriale Nyhedsbreve Relevante Links m.m. 7

www.syddanske.dk Inde i bladet finder du bl.a.

www.syddanske.dk Inde i bladet finder du bl.a. 29. årgang nr. 2 april 2013 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Forårskonkurrencen 2013 Fluefiskekonkurrence

Læs mere

SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING

SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING MEDLEMSMAPPE 2008 INDHOLD Side 3-5 FORENINGENS LOVE 6-14 BESTEMMELSER FOR FORENINGENS FISKERI, MATERIEL MV. 14 KORTSALGSSTEDER 15 FREDNINGSTIDER OG MINDSTEMÅL 16 JUNIORAFDELING.

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

ALF Med g lemsb n lad a for Aarhus Lystfi skerforening 02 / 2011 41. årg

ALF Med g lemsb n lad a for Aarhus Lystfi skerforening 02 / 2011 41. årg ALF Medlemsblad for Aarhus Lystfiskerforening 02 / 2011 41. årgang 2 3 stk. kun 89,- 200,- A.Jensen vandtætte flue æsker Flere varianter. Frit valg. Pr. stk. 4 stk. kun 100,- Loop Incite fluesæt. Fås i

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Velkommen til et nyt skoleår

Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til et nyt skoleår Med modtagelsen af de nye elever i børnehaveklassen er alle ombord på det gode skib Matthæus, og kursen er sat mod nye mål. Et nyt skoleår på Matthæusgades Skole er som et

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev - Godt Nytår! Som I allerede er orienteret om, udsender Syddanske Lystfiskere ikke længere klubblad 4 gange om året, som vi ellers har gjort

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Klik her og læs pdf-info

Klik her og læs pdf-info Klik her og læs pdf-info 4SXIFLTLYTWXIFLITLRFWYXMFW[N *SM SIXPFXYJPZWXZXRJI-JSWNP2TWYJSXJS )JWJWK QJINLJUQFIXJWYNQGFLJ 4SXIFLI RFOJWIJWM SIXPZWXZXRJI -JSWNP2TWYJSXJS8P^SIINLFYGTTPJJSUQFIX.SIJSIJWJWMJQYZIXTQLYh,VWDUWHQDIPDUWVNRPPHUDOOHGHVS

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

PRAMBROEN. December 2010-40. Årgang, Nr. 4. Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8.

PRAMBROEN. December 2010-40. Årgang, Nr. 4. Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8. PRAMBROEN Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8. Medlemsblad for Køge Sportsfiskerforening December 2010-40. Årgang, Nr. 4 Køge Sportsfiskerforening

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Referat og beretning for GENERALFORSAMLING FOR 2013 Den 20. februar 2014 kl.19.00 på Hotel Arnbjerg.

Referat og beretning for GENERALFORSAMLING FOR 2013 Den 20. februar 2014 kl.19.00 på Hotel Arnbjerg. Dagsorden Referat og beretning for GENERALFORSAMLING FOR 2013 Den 20. februar 2014 kl.19.00 på Hotel Arnbjerg. 1. Valg af dirigent Erik Nielsen valgt. Erik konstaterede at generalforsamlingen var lovlig

Læs mere

Velkommen til DcH Harlev - en afdeling under Dansk Civile Hundeførerforening

Velkommen til DcH Harlev - en afdeling under Dansk Civile Hundeførerforening Velkommen til DcH Harlev - en afdeling under Dansk Civile Hundeførerforening Dch-Harlev vil med denne information byde velkommen til nye medlemmer. Heri får du nogle oplysninger om foreningen, træningen,

Læs mere

Som paraplyorganisation er det væsentligt for DHF at kende medlemmernes udfordringer for at kunne være mere relevante, støtte og lave bedre tilbud.

Som paraplyorganisation er det væsentligt for DHF at kende medlemmernes udfordringer for at kunne være mere relevante, støtte og lave bedre tilbud. Om undersøgelsen Foreningsundersøgelsen er et initiativ, som Dansk Historisk Fællesråd (DHF) har taget for at undersøge, hvordan historiske foreninger ser på fremtiden. Undersøgelsen er gennemført via

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Nyt Junior- turprogram Copyrights 2011 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2011 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Om Next Stop. God læselyst. Peter Mindegaard og Asger Grønlund Andersen

Om Next Stop. God læselyst. Peter Mindegaard og Asger Grønlund Andersen Om Next Stop Af foromtalen af Next Stop fremgår det, at man i 2011 og 2012 vil besøge alle klubber i Danmark, som kunne tænke sig at give den gas og skubbe forbundet videre i udviklingen af dansk squash.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere