KFUM Centralforeningen Nøkkerosevej 23, 2400 København NV Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KFUM Centralforeningen Nøkkerosevej 23, 2400 København NV Tlf. 39 69 43 75"

Transkript

1 / VC HOVEDBESTYRELSEN (HB) Referat af ordinært HOVEDBESTYRELSESMØDE, Afholdt i HUSET på Nøkkerosevej 25, 2400 NV mandag den 19. november 2012: Til stede: Henrik Persson (HP) Rene Thor Olsen (RTO) Jens Risum (JR) Karin Nielsen (KN) Flemming Gutheil (FG) Thomas Sørensen (TS) Gunner Jensen (GJ) Børge W. Nielsen (BWN) Erik Nielsen (EN) Jørgen Østergaard (JØ) Henrik Nissen (HN) Stig Berthelsen (SB). samt forretningsføreren Vagn Christensen (VC) Afbud forelå fra: Rasmus Gammeltoft Hansen (RGH) Fraværende: Bent Lind (BL) Bo de Fries (BdF) repræsentant fra Badminton (?) 1. Referatgodkendelse: Referatet fra HB-mødet den 10. september 2012 blev godkendt, med de tilføjelser/rettelser der indkom fra henholdsvis Fodbold TS), Tennis (JØ) og på dette møde en lille tilføjelse fra FG. Referatet fra mødet den 10. september godkendtes herefter og man vedtog, at VC udsendte referatet en gang til til alle HB-medlemmer, og frigav referatet til opsætning på hjemmesiden (GJ bedes sikre denne opsætning på hjemmesiden). 2. Økonomi: JR gennemgik kort balanceregnskabet pr. oktober måned d.å. inklusive, og fortalte i denne forbindelse blandt andet - At kontingentindtægterne fra nedlemmerne bliver en del mindre end budgetteret på grund af seniormedlemstilbagegang i især Tennis-, Fodbold- og Håndboldafdelingerne. - At fællesudgifterne sandsynligvis kommer til at balancere med det budgetterede - At udgifterne til driften af HUSET sandsynligvis ligeledes kommer til at balancere - At udgifterne til driften (inklusive udgiften til vinduesudskiftningen og etableringen af de vandbesparende foranstaltninger i baderummene) af Lejren bliver en hel del dyrere end forudsat. - At årsregnskabet for indeværende kalenderår derfor sikkert kommer til at ligge lige under 100 t.kr., (godt 50 t.kr. højere end budgettet). - At ovenstående giver anledning til bekymring, al den stund at formuen ikke er uudtømmelig! - Endvidere, at likviditeten i andet halvår har været ok, og at der var blevet handlet papirer en gang efter sommerferien. VC fortalte, at alle årsregninger til afdelingerne er udarbejdet og tilsendes modtagerne i disse dage til forventet betaling senest den 5. december i år. VC fortalte endvidere, at der gik rygter om, at Tennisklubben og BenHur havde fået bevilget beløb fra Københavns Kommune (fra klubhus-puljen ). Tennisklubben, godt 1,5 mio.kr. til et nyt klubhus og BenHur ca. 20 t.kr. til støjdæmpende foranstaltning (loftplader) i HUSET. Efterfølgende har det vist sig, at TENNIS desværre ikke i denne omgang har fået bevilget pengene, men det er korrekt, at BenHur har fået penge til lyddæmpningsforanstaltningen.

2 VC og GJ undersøger om- og i hvilket omfang ddd (drengekoret) kan få/får til skud til afholdelse af lejre i Gentofte Kommune idet ddd jo nu er hjemmehørende i Gentofte Kommune, og ikke mere kan få tilskud (FOS) fra København. Centralforeningen mister en ikke uvæsentlig indtægt fra disse Lejr-tilskud fra det offentlige, dersom der ikke kommer noget fra Gentofte. 3. Fitness-HUSET: Åbnede i sidste måned og aktiviteterne er kommet i gang. En del medlemmer deltog i åbningsseancen ligesom CF (bl.a. v. HP) var til stede. HP overrakte en check som gave (1.000,- kr.), som FG takkede for. Ifølge FG behøver man ikke at oprette en selvstændig forening til-/for disse nye KFUMaktiviteter, hvorfor man i Håndboldklubben har besluttet at drive huset og dets aktiviteter fuldt og helt i Håndboldklubbens regi. Agitationsbrochure er fremstillet og flere af anlæggets klubber/foreninger har allerede bedt om tider, således selvsagt håndboldklubbens egne afdelinger, men også Boldklubbens U17 hold, BenHur-folk og flere enkeltpersoner er allerede i gang i centret. Prisen for et halvt års adgang er sat til 300 kr. for 6 måneder pr. person med mulighed for rabat for holdtilmeldinger! Interesserede kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til enten JR eller FG. 4. Kælderen i omklædningsbygningen: TS er udpeget som ankermand for færdiggørelsen af det af kommunen udførte svampebekæmpelsesarbejde. TS følger sagen til dørs hos kommunen og anmoder om at få færdiggjort arbejdet. Således resterer fortsat malerarbejde, gulvbelægning (man ønsker gulvklinker/-fliser) samt EL-finish. Når dette arbejde er udført skal bestyrelseslokalet genmøbleres med borde, stole, tavle m.v. ligesom vægge skal forskønnes med relevant ophæng. GJ gav i denne forbindelse meddelelse om, at man hos drengekoret var i besiddelse af en del stole, der måske kan bruges. Indretningen afventer TS s meddelelse om, at det håndværksmæssige bygningsarbejde er færdigt. VC beder Clas om at få fjernet de 2 affugtere, der har stået i lokalet siden vandindtrængningen tilbage i juli måned HUSET: Som tidligere beskrevet har BenHur fået tilsagn fra kommunen om tilskud til opsætning af lyddæmpende loft i stueetagen. BWN fremkommer snarest med plan for udførelsen. Prøve ønskes opsat, inden udførelse. BWN udfører fortsat små-elarbejde, således blandt andet EL-pæreudskiftning i loftpendler (der mangler p.t. lys i den store pendel i hall en) EN anmodede Boldklubben (SB/TS) om at få fjernet uvedkommende genstande fra kælderrummene (der står blandt andet en del tomme flasker og noget fodboldudstyr (sandsynligvis fra Fodboldskole-aktiviteterne!). SB/TS har initiativ. 6. LEJREN:

3 Vandforbruget, der gennem hele 2012 har været holdt øje med ser ud til at komme ned i et langt lavere leje end det, vi blev bonnet for i Forbruget i år ligger p.t. på godt 380 m3, med en forventning om et sluttal på ikke over 400 m3 hvilket er ca. 800 m3 mindre end sidste år. Da udlejningssituationen i år har været på niveau med de tidligere år, må der nødvendigvis være noget galt med 2011-forbruget (1.200 m3). VC følger sagen op hos Frederikssunds Vandforsyning når årsaflæsningen foreligger, lige efter nytår. Vi må være berettiget til et nedslag i betalingerne for de sikkert fejlagtige registrerede m3 vand i år De opsatte trykknap-armaturer til bruserne i baderummene (opsat i sommer) fungerer ikke helt optimalt. VC har talt med VVS-installatøren om at åbningsintervallet er for langt (4 minutter!). Installatøren prøver om der findes andre, og melder tilbage til VC hvis han kan finde alternativer. Problemet er, at vandtilførslen foregår med 2 rør (et varmtvandsrør og et koldtvandsrør) i modætning til det i Emdrupparken installerede, hvor der kun er et tilgangsrør (nemlig tempereret vand). VC følger sagen til dørs. Olieforbruget til opvarmning forventes at falde noget, primært på grund af lukning af udlejningerne i de 3 koldeste vintermåneder. Tilsynet (Preben Orfelt) skruer ned for varmen efter sidste udlejning i år (3. december), og der åbnes først op igen i forbindelse med første udlejning i 2013 (Fastelavnslejr i februar). Køkkeninventar (glas, porcelæn, bestik m.v.) er suppleret op, så alt hvad der skal være der er der! (Tingene primært tilført fra depot i HUSETs kælder). Der har været afholdt Brandsyn den 5. september. Bemærkningerne herfra er afklaret Terrænbelægningen på kunststofbanen er revnet/krakkeleret et par steder. VC tager kontakt til entreprenøren og anmoder om reparation hurtigst muligt. Der går rygter om, at et eller flere af de nye gulvbrædder i pejsestuen er revnet. VC tager på lejren inden jul og besigtiger og reklamerer (eventuelt) til Bredahl-Kristensen (entreprenøren), hvis det ved besigtigelsen viser sig at være en fejl! VC har endnu ikke udarbejdet forslag til AFBUDSPRIS for interne aflysninger af interne lejre. Forslaget forventes udarbejdet til HB s godkendelse senest i forbindelse med næste møde. VC kunne i øvrigt fortælle, at udlejningerne i år 2013 allerede er oppe på over 40 så næste år tegner til at blive mindst lige så godt rent udlejningsmæssigt som tidligere år. (der er ca. 50 udlejninger pr. år, 20 interne og 30 eksterne). VC fortalte afslutningsvist, at der er ansøgt om opsætning af en hjertestarter hos TRYGfonden. Svar herfra forventes en gang til foråret (TRYG behandler kun elektronisk ansøgninger og behandler sagerne kun 2 gange om året). 7. HALLEN: Timefordelingsplanerne er fastlagt. Alt kører efter planerne. Punktet udgår fremover.

4 I øvrigt kunne JR oplyse, at de gamle fodboldspillere igen har fået et par timer til deres badmintonspil om fredagen som af dem ønsket! 8. Udvalgene: Café-udvalget: intet nyt. Brugerbestyrelsen: FG fortalte fra sidst afholdte møde bl.a.: - At børneattester skal indhentes for ALLE, der har med børn under 15 år at gøre. Også Cafépersonalet m.fl. Hvis det viser sig ved kommunens tjek, at reglerne ikke overholdes, risikerer man at miste det tildelte FOStilskud. VC underretter Caféen om tiltaget. - At kommunen pludseligt har fundet godt 700 t.kr., der skal bruges inden årets udgang på vedligeholdelsesting i Emdrupparken. Clas og kommunens tekniske afdeling har allerede udarbejdet en plan for hvilke reparationsarbejder, der iværksættes, herunder maling af Fitness-HUSET, istandsættelse af vinduer og døre på personalebygningen og renovering af tennis-glas buret. - At rengøringsarbejdet i bygningerne i Emdrupparken er overgået til privat firma, efter kommunen har afholdt licitation over arbejdet TS fortalte, at man fra Boldklubbens side havde ytret ønske om eventuelt at kunne benytte en eller flere tennisbaner om vinteren til fodboldspil for de små årgange, gerne efter at der var pålagt plader eller lignende på grusbelægningen samt etableret lys over banerne. Tennisfolket havde talt imod dette forslag. HB fandt denne situation uheldig overfor kommunen, og der må findes en løsning på, at vi der benytter anlægget taler med en tunge når vi mødes med kommunens folk til disse brugerbestyrelsesmøder. HP tager initiativ til at koordinere de enkeltes ønsker overfor kommunen, og indkalder til møde med de interne brugerbestyrelsesmedlemmer en gang i januar måned. VC fortalte, at der er mulighed for at DBU vil kunne støtte anlæggelsen af en kunststofbane, der hvor folden i dag er placeret (bag den nuværende store kunsstoffodboldbane den såkaldte bane 3). TS undersøger nærmere hos DBU om muligheden. 9. administrationen/hjemmesiden: i.a.b. 10. Afdelingerne: Håndbold: turneringerne er godt gang. Tingene kører og fungerer generelt ok. Træner/ledersituationen er ligeledes ok. Spejd.Bispbj. ingen særlige bemærkninger BenHur: Ny kasserer ved at blive kørt i stilling. Ny hjemmeside under opsejling. Boldklubben (fodbold): årgangene 2006/7 og 8 opstartes nu. Der er fuld skrue på også gennem vinteren. Månedskontingent-opkrævningstanken er opgivet.

5 Tennis: Holdturneringerne ændres fra næste sæson, kønsopdelt. Vides dog p.t. ikke om det også gælder for de lavere rækker, eller systemet kun kommer til at gælde for divisionshold. Udendørssæsonen er afsluttet og indetennis en er begyndt planmæssigt. ddd: intet særligt. 11. Eventuelt. i.a.b. Ref.: VC

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade Dagsorden: 1. Valg af dirigent/referent 2. s årsberetning 3. Regnskab for 2010 4. Indkomne forslag

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3.

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. Sidste referat: Godkendt 4. Post: ingen 5. KF-julefrokost: årets julefrokost

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2013 ALLE Onsdag den 15. maj kl. 19:00 på Poulholm i Viborg: Distriktsgildeting. 1. GILDE Mandag den 22. april kl.

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere