INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE"

Transkript

1 Dato 3. januar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 10. januar 2013, kl på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl a. Opfølgning på organisationskonference den 10. november 2012 (B) * b. Resultat af kundeundersøgelser samt ind- og fraflytterundersøgelser (D) * c. Initiativer vedrørende beboerdemokrati (B) * d. Realiseringen af forvaltningsrevisionens mål i 2012 samt mål for 2013, herunder tilpasning af årshjul (B) * e. Dialogmøde den 22. januar 2013 (B) - bilag kommer fra Lars f. Program for bestyrelsesseminar (B) * g. Konklusion vedrørende BKÅ Portalen (B) * h. Byggepolitik (D) i. Honorering af tiltrådte suppleanter (B) * j. Strategi for rekruttering af bestyrelsesmedlemmer (D) 2. Afdelinger kl a. Orientering vedrørende afdelingerne (O) * b. Kriterier for dispensation fra børnereglen (B) - bilag kommer fra Olav og Michael * c. Retablering af eksisterende aftrækskanaler i afdeling 29 Kalmargade (B) * 3. Administration kl a. Orientering fra administrationen (O) * b. Godkendelse af forretningsgang vedr. renoveringer (B) * c. Rabataftaler (B) * 4. Mødeevaluering kl Kommende møder kl a. Emner til næste møde, der holdes den 7. februar 2013 (B) b. Mødeplan (O) * 6. Eventuelt (O) Punkterne på dagsordenen er mærket (B) beslutning, (D) drøftelse eller (O) orientering. Vedlagte bilag er markeret med *.

2 NOTAT TIL PKT 1.a Opfølgning på organisationskonferencen DATO 3. januar 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING I det følgende sammenfattes de punkter fra Demokratiudvalgets opfølgningsplan ovenpå organisationskonferencen, som ikke klart ligger hos enten udvalget eller afdelingsbestyrelsen. Der er mange konkrete og brugbare ideer, men det skal selvfølgelig tages i betragtning, at der er tale om en ren og ufiltreret ønskeliste. Ikke alle ønsker fra konferencen skal pr. automatik imødekommes. Der er kun forslag ikke stillingtagen til, om afdelingsbestyrelser, endsige beboere, faktisk ønsker det, eller om det af andre grunde er hensigtsmæssigt. Det kan principielt blot være tale om én enkelt beboervalgts personlige kæphest, lige så vel som det kan være et bredt funderet ønske i organisationen, som virkelig kan løfte beboerdemokratiet. Det altoverskyggende hovedfokus i opfølgningen for organisationsbestyrelsen og administrationen er kommunikation. I forvejen har kommunikationsstrategien, der blev vedtaget af organisationsbestyrelsen i september sat skub i mange af tiltagene, men der kommer også yderligere ideer og ønsker frem. Generelle ønsker: Sms-service, Facebook, Web, Apps etc. Administrationen etablerer SMS-service. Da det er uklart, hvad organisationens Facebookstrategi skulle være, bruges der ikke særskilte kræfter på Facebook, men linkes alene til afdelingernes Facebook-sider. Det kan overvejes på et tidspunkt. Da målet ikke er klart, udvikles ikke egen smartphoneapp. Der allerede iværksat arbejde med udvikling af organisationens og afdelingernes web. Mere lettilgængelig hjemmeside med eget domænenavn Kommunikationen skal tilpasses de forskellige målgrupper Afdelingerne tilbydes at anskaffe egne domænenavne til siderne. Se i øvrigt projekt vedr. afdelingssiderne Konsekvens af kommunikationsstrategien.

3 Undersøge folks kommunikationsvaner Indgår i de forskellige kundeundersøgelser. Kan overvejes uddybet på et senere tidspunkt. BKÅ skal tydeligt markere, at der sker noget nyt med kommunikationen! Kurser til afd.bestyrelser om kommunikation Afdelingsbestyrelserne skal loyalt kommunikere beboernes ønsker til administrationen, der er behjælpelig med at gøre forslag præcise og forståelige. Administrationen skal kommunikere til beboerne og til afdelingsbestyrelserne i et let og forståeligt sprog Konsekvens af kommunikationsstrategien. Kursusudvalget eller BL? Bolden ligger hos afdelingsbestyrelser Konsekvens af kommunikationsstrategien. I foreslog administrationen at: Udbyde kurser til afdelingsbestyrelserne i beboerkommunikation hvordan afleverer en afsender sit budskab? Udbyde kommunikationskurser generelt og opgradere beboernes IT kvalifikationer Undersøge beboernes kommunikationsvaner og behov (fx ved spørgeskema, forskning, seminar) Sætte skub i udviklingen af den digitale kommunikation Opkvalificere de skriftlige budskaber (fx ved brevvask) Hjælpe afdelingerne med at lave en oversigt over afdelingernes profil/kendetegn, så der nemmere kan etableres fællesskaber på tværs i organisationen Kursusudvalget eller BL? Kursusudvalget eller BL? Indgår i de forskellige kundeundersøgelser. Kan overvejes uddybet på et senere tidspunkt Konsekvens af kommunikationsstrategien og digitaliseringsstrategien. Konsekvens af kommunikationsstrategien. Implementeres af administrationen I anbefaler organisationsbestyrelsen at: Sikre kommunikationsstrategi for administrationen, så kommunikationen bliver mere ensartet Sikre at administrationen kommunikerer mere elektronisk/grafisk Allerede implementeret. Konsekvens af kommunikationsstrategien. 2/3

4 Afholde kommunikationsseminar for hele organisationen Arbejde for nyt digitalt forum - etablering af en blog på nettet, hvor alle kan lægge gode ideer ind og/eller kommentere stort og småt Etablere en trivselsfond, så fattige afdelinger kan søge tilskud til aktiviteter Arbejde for at formidle glæderne ved frivilligt arbejde (fx portrætterer best.medl. på skift i beboerblad/ CV diplom) Forslag til kursusudvalget Afhængig af konklusion vedr. BKÅ Portalen Evt. overveje kommentarfunktion på web Afklares af bestyrelsen ifbm. udarbejdelse af budget Bestyrelsen har i februar 2012 taget stilling til, at man ikke ønsker at bruge organisations midler således. Administrationen udarbejder en skabelon til et diplom, der sendes til afgående afdelingsbestyrelsesmedlemmer Der portrætteres allerede jævnligt folkevalgte i Kvarteret INDSTILLING Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter og konkluderer om opfølgning på organisationskonferencen. Herunder indstilles det, at Demokratiudvalget bedes formidle den del af sammenfatningen, der vedrører afdelingsbestyrelserne, til disse. Det indstilles derudover, at bestyrelsen evaluerer organisationskonferencen og tager stilling til konferencens fremtidige form og indhold. 3/3

5 Udvikling af beboerdemokratiet Ideer og anbefalinger fra den 10. nov Boligkontoret Århus

6 Hvor ønsker I at beboerdemokratiet skal bevæge sig hen i fremtiden? Resultat af Billedøvelsen Mere/bedre information,- til beboerne men også internt blandt bestyrelserne Udvikle kommunikationsformerne Samarbejde på tværs i organisationen og arbejde for fællesskabet/samhørigheden Demokratiudvalg Være mere involverende og inddragende og få flere beboere med Arbejde for mangfoldighed Få flere til at deltage i afdelingsmøderne - Demokratiudvalg Andre deltagelsesformer til afdelingsmødet - Demokratiudvalg Tilbyde flere sociale aktiviteter

7 Resultat af billedøvelsen fortsat Resultatet blev kogt ned til, at følgende 4 områder/emner skulle udvikles: Kommunikation og information Fællesskab mere samarbejde på tværs i organisationen - Demokratiudvalg Involvering hvordan får vi engageret flere/fat i de frivillige?- Demokratiudvalg Synlighed et mere synligt beboerdemokrati Demokratiudvalg

8 Cafedebat 1 ideer til udvikling af kommunikation: I foreslog Sms service, Facebook, Web, Apps etc. Mere lettilgængelig hjemmeside med eget domænenavn Kommunikationen skal tilpasses de forskellige målgrupper Undersøge folks kommunikationsvaner BKÅ skal tydeligt markere, at der sker noget nyt med kommunikationen! Bedre information om beboerdemokratiet ved indflytning - Demokratiudvalg Kurser til afd.bestyrelser om kommunikation Afdelingsbestyrelserne skal loyalt kommunikere beboernes ønsker til administrationen, der er behjælpelig med at gøre forslag præcise og forståelige. Administrationen skal kommunikere til beboerne og til afdelingsbestyrelserne i et let og forståeligt sprog Information om kommandovejen mellem administrationen og beboere/bestyrelserne hvis behov - Demokratiudvalg

9 Cafedebat 1 Ideer til hvordan BKÅ kan sikre et bedre fællesskab i afdelingen og i organisationen I foreslog: Være mere åbne overfor forskellige ønsker sikre mangfoldigheden - Demokratiudvalg Få nogle af de unge til at lave en Facebook gruppe for afdelingen Lave mere målrettede aktiviteter til de forskellige beboergrupper Lave tilbudsorienterede aktiviteter Opsøge beboerne direkte/personlig henvendelse Passe på at succeskriteriet ikke sættes så højt, at det er svært at opleve succes

10 Cafedebat 1 Ideer til hvordan BKÅ kan involvere flere i beboerdemokratiet/få flere frivillige I foreslog: Byde nye beboere velkommen Etablere forskellige aktivitetsudvalg Information til beboerne om hvad der sker Sørge for at inddrage beboerne, så bestyrelserne ikke skal lave al arbejdet selv Lave kompetencekort i afdelingen over beboernes kompetencer, - hvad kan/vil beboerne evt. bidrage med ad hoc - Demokratiudvalg Afdelingsbestyrelsen skal være mere opsøgende forud for afdelingsmøderne, så man kan sikre at der kommer deltagere særligt ved større beslutninger Bruge den personlige kontakt

11 Cafedebat 1 Ideer til hvordan beboerdemokratiet i BKÅ kan være mere synligt I foreslog: Lave opslagstavler i afdelingen Lave velkomst til nye beboere Etablere aktivitetsudvalg mm. Sikre søgeord på nettet (fx Reginahøj gir ingen hits!) Lave blokmøder, opgangsmøder o.lign., hvor beboerne i forvejen har en fælles reference Arrangere mere end de obligatoriske afdelingsmøder Synlighed - Demokratiudvalg

12 Anbefalinger til administrationen I foreslog administrationen at: Udbyde kurser til afdelingsbestyrelserne i beboerkommunikation hvordan afleverer en afsender sit budskab? Udbyde kommunikationskurser generelt og opgradere beboernes IT kvalifikationer Undersøge beboernes kommunikationsvaner og behov (fx ved spørgeskema, forskning, seminar) Sætte skub i udviklingen af den digitale kommunikation Opkvalificere de skriftlige budskaber (fx ved brevvask) Hjælpe afdelingerne med at lave/udvikle en skabelon til kompetencekort - Demokratiudvalg Hjælpe afdelingerne med at lave en oversigt over afdelingernes profil/kendetegn, så der nemmere kan etableres fællesskaber på tværs i organisationen

13 Anbefalinger til organisationsbestyrelsen I anbefaler organisationsbestyrelsen at: Sikre kommunikationsstrategi for administrationen, så kommunikationen bliver mere ensartet Sikre at administrationen kommunikerer mere elektronisk/grafisk Afholde kommunikationsseminar for hele organisationen Arbejde for nyt digitalt forum - etablering af en blok på nettet, hvor alle kan lægge gode ideer ind og/eller kommentere stort og småt Arbejde for at der laves en DVD/USB stik, som kan byde nye lejere velkommen med grafisk information/kommunikation - Demokratiudvalg Etablere en trivselsfond, så fattige afdelinger kan søge tilskud til aktiviteter Afholde informationsmøder X gange om året for nye lejere - Demokratiudvalg Arbejde for at formidle glæderne ved frivilligt arbejde (fx portrætterer best.medl. på skift i beboerblad/ CV diplom konsulentens kommentar )

14 Anbefalinger til afdelingsbestyrelserne selv I foreslog afdelingsbestyrelserne at: Spørge beboerne direkte (stemme dørklokker, beboerundersøgelse) om, hvordan de ønsker kommunikationen med BKÅ skal være Samarbejde med administrationen om at lave IT kurser for at styrke beboernes IT kompetencer Være inkluderende og huske mangfoldigheden, når der bliver tilrettelagt aktiviteter Tænke målgruppeorienteret, når der udbydes aktiviteter i afdelingen Samarbejde med administrationen om at lave en profil af afdelingen, så der kan arrangeres aktiviteter på tværs i organisationen Samarbejde med administrationen om at lave kompetencekort over ressourcerne i afdelingen og spørge beboerne ved direkte kontakt - Demokratiudvalg Byde nye beboere velkommen i afdelingen og informere om beboerdemokratiet - Demokratiudvalg Sikre synlighed ved at tage billeder/navn af afdelingsbestyrelsen (synlig på afdelingens hjemmeside, hænge op centralt - Demokratiudvalg Informere om Det har vi gang i

15 NOTAT TIL PKT 1.b Afdelingsbestyrelsernes tilfredshed med administration DATO 3. januar 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Det er en del af konceptet for forvaltningsrevision, at der i slutningen af hvert år gennemføres en kvantitativ undersøgelse af tilfredshed blandt beboere, afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Undersøgelsen vedr. afdelingsbestyrelsers tilfredshed med administrationen blev gennemført første gang lige efter årsskiftet I december 2012 har afdelingsbestyrelserne på ny besvaret spørgsmålene i undersøgelsen. Metode Undersøgelsen er gennemført som en anonym onlinesurvey. Af de 245 afdelingsbestyrelsesmedlemmer har 84 svaret, hvilket er en svarprocent på godt 34. Sidste gang havde 89 svaret. Selv om undersøgelsen ikke er fuldstændig pålidelig og formodentlig har en systematisk skævhed ift. dem, der har oplevet problemer i samarbejdet, giver det dog et fornuftigt grundlag at vurder afdelingsbestyrelsernes tilfredshed på. den baggrund bør modellen gentages til næste år. Resultater Generelt er tilfredsheden øget en anelse fra begyndelse af 2012 til denne undersøgelse. Hvor den gennemsnitlige score var 2,8 sidst, er den nu 2,9. Det betyder dog, at målsætningen i forvaltningsrevisionen om at nå en score på 3,0 ikke er opnået, selv om det er positivt, at det er lykkedes at løfte tilfredsheden. Det gælder særligt, fordi det er lykkedes at skabe forbedringer på hovedparten af de områder, der på baggrund af sidste undersøgelse blev udpeget som indsatsområder. Fordelt på de enkelte spørgsmål har udviklingen været således mellem primo 2012 (blå) og ultimo 2012 (orange).

16 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Undersøgelsen i begyndelsen af 2012 førte til særligt fokus på forbedring på følgende områder i prioriteret rækkefølge: 1. Samarbejde med inspektør: Afdelingsbestyrelsernes vurdering af samarbejdet er klart forbedret, hvilket er positivt, og er tegn på at initiativerne ift. inspektørarbejdet, og ikke mindst inspektørernes egen indsats har båret frugt. Det skal dog bemærkes, at samarbejdet med inspektørerne fortsat scorer lavt. Det betyder, at der også fremover skal være fokus på samarbejdet med afdelingsbestyrelserne, hvilket bl.a. kommer il udtryk i den foreslåede forretningsgang for renoveringer samt den nyligt godkendte forretningsgang vedr. markvandringer. Måske må man også erkende, at det er en funktion, der er svær at opnå 100 % tilfredshed med. Efterspørgslen efter information og tiltag fra inspektøren er næsten ubegrænset, og det vil som regel også være inspektøren, der vil skulle give afdelingsbestyrelsen de dårlige nyheder om projekter, der ikke kan lade sig gøre, bede afdelingsbestyrelsen undgå at agere arbejdsgiver overfor ejendomsfunktionærerne m.m. 2. Support til afdelingsbestyrelser ifbm. afdelingsmøder: Hele arbejdet med afdelingsmøder har gennemgået en stor opgradering, og det viser sig i generelt klart forøget tilfredshed med servicen ifbm. afdelingsmøderne. 3. Opfølgning på afdelingsmøder: Se pkt. 2 ovenfor. 2/6

17 4. Afdelingshjemmesider: Utilfredsheden med afdelingshjemmesiderne er vokset yderligere over det seneste år, hvilket også debatten op organisationskonferencen den 10. november vidnede om. Der er derfor iværksat en række initiativer på området. 5. BKÅ Portalen og hjemmesiden: Tilfredsheden med BKÅ Portalen og hjemmesiden er også faldet. På begge områder pågår der dog en række initiativer for at målrette og forbedre informationen. Det hører også med til vurderingen af dette punkt, at tilfredsheden med informationen fra administrationen generelt er ganske høj og voksende. 6. Ekspeditionstid på henvendelser: Tilfredsheden med dette punkt er forbedret en anelse, hvilket bl.a. må tilskrives øget fokus i organisationen på svartiderne. Dette underbygges yderligere af en dybere analyse af de enkelte besvarelser: Service og samarbejde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Servicen fra sekretariatet Samarbejdet med inspektør Samarbejdet med Økonomi Medarbejderes tilgængelighed Ekspeditionstiden på henvendelser Indhold af tekstbemærkninger: Meget utilfreds Utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Generelt megen ros. Dog er der nogen kritik af samarbejdet med inspektørerne, der i nogle tilfælde opleves som langsommelige til at vende tilbage og vanskelige at samarbejde med, jf. dog ovenfor. Nogle anfører fortsat problemer med sene tilbagemeldinger eller manglende kvittering for modtagelse af henvendelser der er dog også kommentarer, der roser det modsatte. Enkelte anfører, at økonomi-området trods megen hjælp er svært og efterlyser flere redskaber og vejledninger. 3/6

18 Flere efterlyser, at man kan henvende sig ét sted i administrationen og ikke behøve vide, o det nu er den ene eller anden medarbejder, der har ansvaret for den problemstilling, det handler om. Information 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hjemmeside og BKÅ Portalen Henvendelser til administrationen Information generelt Afdelingens hjemmeside Meget utilfreds Utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Indhold af tekstbemærkninger: Stort set kun kommentarer vedr. afdelingshjemmesiderne. Flere efterlyser mere gennemgående kommunikation på engelsk, særlig til ungdomsboligafdelingerne. 4/6

19 Afdelingsmøder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Indkaldelser til afdelingsmøder Informationsmateriale til afdelingsmøder Deltagelse på afdelingsmøder Opfølgning på afdelingsmøder Support til afdelingsbestyrelsen Meget utilfreds Utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Indhold af tekstbemærkninger: Meget stor ros til det nye materiale til afdelingsmøderne. Et par stykker oplever fortsat langsommelig opfølgning på afdelingsmøderne. Ros til processen om afdelingsmøderne en enkelt oplever dog den nye proces som for styrende. Omvendt udfordrer enkelte, om det er rimeligt at lægge så meget ansvar på afdelingsbestyrelsen ifbm. afdelingsmøderne. Flere efterlyser inspektørens og/eller varmemesterens deltagelse. Enkelte kommentarer afslører, at kommunikationen med afdelingsbestyrelsen via afdelingens mail på bkaa.dk ikke altid fungerer. Nogle kommentarer tyder dog på at have handlet om tidligere års afdelingsmøder. I de generelle tekstbemærkninger går mange af de samme pointer igen. Enkelte peger dog på en anden problemstilling, nemlig udfordringerne i at samarbejde mellem professionelle og frivillige. Der er mange aspekter i dette. Helt basalt er det afgørende med en respekt og forståelse blandt personalet for de frivillige, der lægger et stort stykke arbejde i bl.a. afdelingsbestyrelserne. Dertil kommer nogle mere praktiske udfordringer, fx ift. placering af møderne. Det er oplagt, at afdelingsbestyrelserne har et ønske om placering af møder udenfor normal arbejdstid. Dette kolliderer dog både med ansættelsesvilkår og en sparsommelig økonomi, hvis inspektører og økonomimedarbejdere såvel som varmemestre mere end undtagelsesvis skal deltage i møder uden for normal arbejdstid. Den problemstilling vil det være relevant, at organisationsbestyrelsen forholder sig til. 5/6

20 INDSTILLING Det indstilles, at der følges op på undersøgelsen på følgende måde: Undersøgelsens overordnede resultater omtales uddybende på BKÅ Portalen Det er oplevelsen, at diskussionen om servicemål har betydet bedre svartider og klarere kommunikation fra administrationen. Det må forventes at have endnu større gennemslag i undersøgelsen for 2013 af afdelingsbestyrelsernes oplevelse af servicen fra administrationen. Der er i den forbindelse skabt ekstra fokus på, at alle medarbejdere tager bolden på alle henvendelser, så det ikke er nødvendigt at henvise til kolleger. Arbejdet med revision af afdelingssiderne er i fuld gang. I forbindelse med kommunikationen om afdelingsmøderne 2013 skal det understreges, at der er tale om tilbud fra administrationens side. Der vil dog også når organisationsbestyrelsen i maj drøfter køreplanen for afdelingsmøder 2013 være behov for en afklaring af ansvaret for afdelingsmøderne, da undersøgelsen er meget tvetydig på dette punkt. Endelig vil der også være behov for en bedre forventningsafstemning med afdelingsbestyrelsen om deltagelsen af specielt inspektør og varmemester på afdelingsmøderne. Der er allerede dialog med Kursusudvalget om afvikling af et kursus i økonomi for afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Administrationen afholder en workshop, hvor afdelingsbestyrelsesmedlemmer indbydes til at deltage i en afklarende drøftelse om bl.a. vægtningen mellem bestyrelse og administration ift. afdelingsmøder, konkrete ønsker vedr. kommunikation med administrationen, særlige behov for frivillige, roller og vilkår for samarbejde med inspektør og varmemester m.m. Der gennemføres på den baggrund en workshop i administrationen om vilkårene ved samarbejde med frivillige. Der er derudover behov for bestyrelsens afklaring af den nævnte problemstilling om bl.a. placering af mødeaktivitet m.m. 6/6

21 NOTAT TIL PKT 1.b Beboerundersøgelse 2012 DATO 3. januar 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Det er en del af konceptet for forvaltningsrevision, at der i slutningen af hvert år gennemføres en kvantitativ undersøgelse af tilfredshed blandt beboere, afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Undersøgelserne blev gennemført første gang omkring årsskiftet På organisationsbestyrelsens møde i september 2012 blev det vedr. beboerundersøgelsen konkluderet, at skulle sendes et spørgeskema i papirform til et antal tilfældigt udvalgte beboere på tværs af alle afdelinger for at sikre en højere grad af repræsentativitet end i Hvis ikke besvarelsesprocenten er høj nok, er man ikke sikker på, at det er repræsentativt, og hvis ikke det er repræsentativt tager vi ikke bestik af beboerne som helhed, men kun af dem, der lige her og nu råber højest. Metode Der blev tilfældigt udvalgt 250 beboere på tværs af alle afdelinger, som fik tilsendt et spørgeskema på papir. Af disse har 70 svaret, hvilket udgør 28 pct. Det er i sammenligning med den slags kundeundersøgelser en udmærket svarprocent, som gør undersøgelsen relativt valid. Som sidste år må der formodes at være en overvægt af beboere med noget på hjerte, der har svaret, alt andet lige med en mere kritisk vinkel end hovedparten. Men resultatet vil alligevel kunne give nogle værdifulde fingerpeg om beboernes holdninger. Der var i forlængelse af bestyrelsens beslutning udlovet en gave til i størrelsesordenen kr. blandt de indkomne svar. Stort set alle besvarelser deltog i lodtrækningen. Til sammenligning blev alle beboere spurgt i 2011 via en onlinesurvey, og her svarede 64 beboere fra det daværende Bo83, Højbo og VesterBo. 37 afdelinger var repræsenteret blandt svarene i år mod 34 sidste år, men med en meget mere repræsentativ fordeling, således at afdelinger med mange svar alle var store afdelinger. Dog mangler der fx stadig helt svar fra afdeling 28 Lindholmparken. På den baggrund bør modellen gentages til næste år.

22 Resultater 1 Resultaterne af undersøgelsen taler næsten for sig selv, idet resultatet for alle fire kategorier svarer til eller overgår målet for 2012, og at der for alle kategorier er tale om en markant forbedring siden undersøgelsen for Det skal dog i den forbindelse bemærkes, at undersøgelsen for 2011 ikke var særlig valid, og at der var grund til at antage, at der var en overvægt at kritiske beboere, der havde svaret. Ikke desto mindre, er der tale om en meget tilfredsstillende vurdering fra beboerne. Boligkvalitet ift. husleje Administration Ejendomsfunktionær Information ,5 2,7 2,4 2, ,0 3,2 3,3 3,1 Mål ,0 3,0 3,0 3,0 Ser man på sammensætningen af kategorierne fra meget utilfreds og utilfreds til tilfreds og meget tilfreds, viser undersøgelsen også en klar og meget positiv tendens: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Boligkvalitet vs. pris Administrationens service Ejendomsfunktionærs service Information fra Boligkontoret Århus Meget utilfreds Utilfreds Tilfreds Meget tilfreds 1 Ekskl. Fagbo 2 Værdierne adskiller sig marginalt fra dem, der blev rapporteret til bestyrelsen fra 2011-undersøgelsen, da denne også omfattede Fagbo. Data vedr. Fagbo er for sammenlignelighedens skyld fjernet fra 2011-materialet fremadrettet. 2/4

23 Indhold af tekstbemærkninger Sammenhæng mellem bolig og kvalitet Mange kommentarer om dårlig isolering, træk og høje varmeudgifter En del kommentarer om støj og dårlig lydisolering Tilfredshed med administrationen Gennemgående ros til servicen generelt Enkelte bemærkninger om for lange svartider Tilfredshed med ejendomsfunktionær Rigtig mange overordentlig positive også personlige bemærkninger Kun enkelte, mindre vigtige kritikpunkter af konkrete episoder Tilfredshed med information Rigtig mange rosende bemærkninger om information i almindelighed og Kvarteret i særdeleshed Flere efterlyser mere digital information Et par stykker har vanskeligt ved at navigere på web En enkelt efterlyser flere informationer vedr. renoveringer Generelle bemærkninger I de generelle bemærkninger efterlyses primært tiltag med relevans for den enkelte afdeling Beboerdemokrati 44,3 pct. angiver at have deltaget i mindst én beboerdemokratisk aktivitet det sidste år mod 53,1 pct. sidste år. Denne forskel skal dog formentlig i høj grad ses i lyset af skævheden i besvarelserne fra De 44,3 pct. repræsenterer stadig et højt tal, som overstiger målet på 40 pct. Af bemærkningerne vedr. beboerdemokrati fremgår udbredt tilfredshed, men der fremhæves dog også: Mødetidspunkterne kan være uhensigtsmæssige Mødeledelsen er ikke altid optimal Stridigheder internt i afdelingen kan være ødelæggende 3/4

24 INDSTILLING Det indstilles, at der følges op på undersøgelsen på følgende måde: Undersøgelsens overordnede resultater omtales i en artikel i Kvarteret De (mange) konkrete medarbejdere, der bliver rost skal have direkte besked Alle bemærkninger om fysiske forhold sendes til den relevante inspektør og varmemester med kopi til afdelingsbestyrelsen Øvrige tiltag fx social karakter i den enkelte afdeling sendes til afdelingsbestyrelse med kopi til varmemester De generelle problemstillinger ift. isolering, opvarmning m.m. behandles, når bestyrelsen har vedtaget en energistrategi. Det er oplevelsen, at diskussionen om servicemål har betydet væsentlig bedre svartider og klarere kommunikation fra administrationen. Det må forventes at have endnu større gennemslag i beboerundersøgelsen for Arbejdet med revision af såvel bk-aarhus.dk som afdelingssiderne er i fuld gang. Bemærkningerne om beboerdemokrati og afdelingsmøder oversendes til demokratiudvalget og inddraget derudover i organisationsbestyrelsen og administrationens diskussion af forberedelsen af afdelingsmøderne for /4

25 NOTAT TIL PKT 1.b Ind- og fraflytterundersøgelser DATO 3. januar 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Siden sommerferien 2012 er der systematisk blevet udsendt mails om at deltage i en onlinesurvey til alle ind- og fraflyttere. Godt 100 fraflyttere og knap 100 indflyttere har deltaget indtil videre. Undersøgelsen er næppe repræsentativ, men giver alligevel dels nogle konkrete input fra tekstbemærkningerne, dels nogle overordnede billeder af tilfredshed og områder med evt. utilfredshed. Indflyttere 4,0 Generel tilfredshed - indflyttere 3,5 3,33 3,27 3,35 3,10 3,0 2,5 2,0 1,5 Første møde Udlejningsmedarbejder Ejendomsfunktionær Information 1,0 0,5 0,0 2012

26 Tilfredshed med boligkvalitet 100% 90% 80% 28% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 69% 3% 2012 Bedre end forventet Som forventet Ringere end forventet Fraflyttere 4,0 Generel tilfredshed - fraflyttere 3,5 3,0 2,9 2,9 2,9 2,8 3,1 3,0 3,3 Boligkvalitet 2,5 Ejendomsfunktionær 2,0 Administration Information 1,5 Udlejningsmedarbejder Service ifbm. fraflytning 1,0 Total tilfredshed 0,5 0, /3

27 Flytteårsag 50% 45% 45% 40% 35% Udenomsarealer Familie 30% 25% 24% 28% Boligkvalitet Husleje Arbejde/uddannelse 20% 15% 10% 12% 15% 15% 6% 12% 12% Tryghed Anden bolig Naboer Andet 5% 0% 2012 Indstillet på at flytte tilbage 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 76% 24% Total Ja Nej INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsen tager oversigten til efterretning. 3/3

28 NOTAT TIL PKT 1.c Strategisk indsats vedr. beboerdemokrati DATO 3. januar 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER MH/forretningsudvalget PROBLEMSTILLING I forlængelse af bestyrelsesseminaret i marts 2012 fastlagde bestyrelsen følgende strategiske målsætning for Boligkontoret Århus for perioden : Nytænkning af beboerdemokratiet: Der er opstillet en målsætning for succesfuldt beboerdemokrati inkl. årlige opfølgningsmål Målsætningen blev efterfølgende godkendt på repræsentantskabsmødet den 22. maj Bestyrelsen besluttede at bede Demokratiudvalget udmønte målsætningen. Imidlertid har udvalget nu tilkendegivet, at man ikke vil kunne løse opgaven, da udvalget fokuserer meget på konkrete opgaver og projekter. Derfor må bestyrelsen nu forholde sig til en anden måde at udmønte målsætningen. INDSTILLING Det indstilles, at organisationsbestyrelsen nedsætter en lille arbejdsgruppe, der til bestyrelsesmødet den 7. marts kommer med et oplæg til en definition.

29 NOTAT TIL PKT 1.d Status på forvaltningsrevisionens mål i 2012 samt justering af mål for 2013 DATO 3. januar 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Status på forvaltningsrevisionen var det første hele år, hvor organisationen har været styret efter det nye forvaltningsrevisionskoncept. Organisationsbestyrelsen har løbende fået tilbagemeldinger på status. Samlet set er resultaterne blevet som følger: Målsætning Målepunkt Status ultimo 2011 Status ultimo 2012 Mål 2012 Din fremtidssikrede bolig Prioritering af renoveringsprojekter - x x Din fremtidssikrede bolig Kvalitet af nybyggeri Din fremtidssikrede bolig Kundetilfredshed med boligkvalitet ift. husleje 2,6 3,0 3,0 Nytænkning af beboerdemokratiet Nye tiltag i beboerdemokratiet 0 UDSAT TIL MAJ 3 Nytænkning af beboerdemokratiet Høj deltagelse 52% 44% 40% Nytænkning af beboerdemokratiet Beboervalgtes tilfredshed med service fra administrationen 2,8 2,9 3,0 Byens bedste service Kundetilfredshed med service fra ejendomsfunktionær 2,8 3,3 3,0 Byens bedste service Kundetilfredshed med service fra administration 2,4 3,2 3,0 Byens bedste service Kundetilfredshed med information 2,8 3,1 3,0

DIALOGMØDE DEN 21. JANUAR 2014

DIALOGMØDE DEN 21. JANUAR 2014 DIALOGMØDE DEN 21. JANUAR 2014 ORIENTERING FRA ADMINISTRATIONEN 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Beboertilfredshed 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Boligkvalitet

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

God selskabsskik følg eller forklar

God selskabsskik følg eller forklar God selskabsskik følg eller forklar Denne vejledning i god selskabsskik er et bidrag til arbejdet for almene boligorganisationer for at gøre det lettere at opnå fokus i den daglige ledelse. Din boligorganisation

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formand Søren Høgsberg foreslog

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

STATUSRAPPORTER fra udvalgene og organisationsbestyrelsen

STATUSRAPPORTER fra udvalgene og organisationsbestyrelsen STATUSRAPPORTER fra udvalgene og organisationsbestyrelsen Demokratiudvalget Visioner for samarbejdet mellem afd.best. og adm. se venligst vores gruppe på portalen Kerneopgaver for afdelingsbestyrelse evaluering

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte.

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte. Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Karen Schou Andersen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

INDKALDELSE TIL KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Dato 19. maj 2014 INDKALDELSE TIL KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 22. maj 2014, kl. ca. 22.00 på Hotel Scandic Østergade Århus C med følgende dagsorden: 1. Organisation a. Velkomst

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Mia Falck bestyrelsesmedlem X Per Hasager bestyrelsesmedlem

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Øvrige forslag til indsatser

Øvrige forslag til indsatser Øvrige forslag til indsatser På workshop den 16. marts 2013 blev der udarbejdet forslag til prioriterede indsatser, der skal bidrage til at virkeliggøre den nye vision for Slagelse Boligselskab. I dette

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 6. januar 2015 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 8. januar 2015, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:00

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Børn og Unge Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus Mødedato: 2. december 2014 Mødetid: 14.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligorganisationen: Formand

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/5 Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 51 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

KBS. Referat. Formand: Per Andersen Næstformand: Jan Lynge Pedersen

KBS. Referat. Formand: Per Andersen Næstformand: Jan Lynge Pedersen Referat KBS Kollegieboligselskabet Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 10. april 2013 kl. 17 00 på Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. Dagsorden: 1. Protokol 2. Meddelelser fra formanden/bestyrelsen

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Referat Kollegieboligselskabet

Referat Kollegieboligselskabet Referat Kollegieboligselskabet Bestyrelsesmødet onsdag den 12. december 2013 kl. 17 00 på Restaurant Målet, Jernbanegade 17, 5000 Odense C Dagsorden: 1. Protokol 2. Meddelelser fra formanden/bestyrelsen

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 9

Referat Afdelingsmøde afdeling 9 Referat Afdelingsmøde afdeling 9 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 9 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 14 beboere

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 15 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 10 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen 14.11. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014 REFERAT Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Mødetid: Onsdag den. 19.11.2014

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Tirsdag den 16. december 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere