INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE"

Transkript

1 Dato 3. januar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 10. januar 2013, kl på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl a. Opfølgning på organisationskonference den 10. november 2012 (B) * b. Resultat af kundeundersøgelser samt ind- og fraflytterundersøgelser (D) * c. Initiativer vedrørende beboerdemokrati (B) * d. Realiseringen af forvaltningsrevisionens mål i 2012 samt mål for 2013, herunder tilpasning af årshjul (B) * e. Dialogmøde den 22. januar 2013 (B) - bilag kommer fra Lars f. Program for bestyrelsesseminar (B) * g. Konklusion vedrørende BKÅ Portalen (B) * h. Byggepolitik (D) i. Honorering af tiltrådte suppleanter (B) * j. Strategi for rekruttering af bestyrelsesmedlemmer (D) 2. Afdelinger kl a. Orientering vedrørende afdelingerne (O) * b. Kriterier for dispensation fra børnereglen (B) - bilag kommer fra Olav og Michael * c. Retablering af eksisterende aftrækskanaler i afdeling 29 Kalmargade (B) * 3. Administration kl a. Orientering fra administrationen (O) * b. Godkendelse af forretningsgang vedr. renoveringer (B) * c. Rabataftaler (B) * 4. Mødeevaluering kl Kommende møder kl a. Emner til næste møde, der holdes den 7. februar 2013 (B) b. Mødeplan (O) * 6. Eventuelt (O) Punkterne på dagsordenen er mærket (B) beslutning, (D) drøftelse eller (O) orientering. Vedlagte bilag er markeret med *.

2 NOTAT TIL PKT 1.a Opfølgning på organisationskonferencen DATO 3. januar 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING I det følgende sammenfattes de punkter fra Demokratiudvalgets opfølgningsplan ovenpå organisationskonferencen, som ikke klart ligger hos enten udvalget eller afdelingsbestyrelsen. Der er mange konkrete og brugbare ideer, men det skal selvfølgelig tages i betragtning, at der er tale om en ren og ufiltreret ønskeliste. Ikke alle ønsker fra konferencen skal pr. automatik imødekommes. Der er kun forslag ikke stillingtagen til, om afdelingsbestyrelser, endsige beboere, faktisk ønsker det, eller om det af andre grunde er hensigtsmæssigt. Det kan principielt blot være tale om én enkelt beboervalgts personlige kæphest, lige så vel som det kan være et bredt funderet ønske i organisationen, som virkelig kan løfte beboerdemokratiet. Det altoverskyggende hovedfokus i opfølgningen for organisationsbestyrelsen og administrationen er kommunikation. I forvejen har kommunikationsstrategien, der blev vedtaget af organisationsbestyrelsen i september sat skub i mange af tiltagene, men der kommer også yderligere ideer og ønsker frem. Generelle ønsker: Sms-service, Facebook, Web, Apps etc. Administrationen etablerer SMS-service. Da det er uklart, hvad organisationens Facebookstrategi skulle være, bruges der ikke særskilte kræfter på Facebook, men linkes alene til afdelingernes Facebook-sider. Det kan overvejes på et tidspunkt. Da målet ikke er klart, udvikles ikke egen smartphoneapp. Der allerede iværksat arbejde med udvikling af organisationens og afdelingernes web. Mere lettilgængelig hjemmeside med eget domænenavn Kommunikationen skal tilpasses de forskellige målgrupper Afdelingerne tilbydes at anskaffe egne domænenavne til siderne. Se i øvrigt projekt vedr. afdelingssiderne Konsekvens af kommunikationsstrategien.

3 Undersøge folks kommunikationsvaner Indgår i de forskellige kundeundersøgelser. Kan overvejes uddybet på et senere tidspunkt. BKÅ skal tydeligt markere, at der sker noget nyt med kommunikationen! Kurser til afd.bestyrelser om kommunikation Afdelingsbestyrelserne skal loyalt kommunikere beboernes ønsker til administrationen, der er behjælpelig med at gøre forslag præcise og forståelige. Administrationen skal kommunikere til beboerne og til afdelingsbestyrelserne i et let og forståeligt sprog Konsekvens af kommunikationsstrategien. Kursusudvalget eller BL? Bolden ligger hos afdelingsbestyrelser Konsekvens af kommunikationsstrategien. I foreslog administrationen at: Udbyde kurser til afdelingsbestyrelserne i beboerkommunikation hvordan afleverer en afsender sit budskab? Udbyde kommunikationskurser generelt og opgradere beboernes IT kvalifikationer Undersøge beboernes kommunikationsvaner og behov (fx ved spørgeskema, forskning, seminar) Sætte skub i udviklingen af den digitale kommunikation Opkvalificere de skriftlige budskaber (fx ved brevvask) Hjælpe afdelingerne med at lave en oversigt over afdelingernes profil/kendetegn, så der nemmere kan etableres fællesskaber på tværs i organisationen Kursusudvalget eller BL? Kursusudvalget eller BL? Indgår i de forskellige kundeundersøgelser. Kan overvejes uddybet på et senere tidspunkt Konsekvens af kommunikationsstrategien og digitaliseringsstrategien. Konsekvens af kommunikationsstrategien. Implementeres af administrationen I anbefaler organisationsbestyrelsen at: Sikre kommunikationsstrategi for administrationen, så kommunikationen bliver mere ensartet Sikre at administrationen kommunikerer mere elektronisk/grafisk Allerede implementeret. Konsekvens af kommunikationsstrategien. 2/3

4 Afholde kommunikationsseminar for hele organisationen Arbejde for nyt digitalt forum - etablering af en blog på nettet, hvor alle kan lægge gode ideer ind og/eller kommentere stort og småt Etablere en trivselsfond, så fattige afdelinger kan søge tilskud til aktiviteter Arbejde for at formidle glæderne ved frivilligt arbejde (fx portrætterer best.medl. på skift i beboerblad/ CV diplom) Forslag til kursusudvalget Afhængig af konklusion vedr. BKÅ Portalen Evt. overveje kommentarfunktion på web Afklares af bestyrelsen ifbm. udarbejdelse af budget Bestyrelsen har i februar 2012 taget stilling til, at man ikke ønsker at bruge organisations midler således. Administrationen udarbejder en skabelon til et diplom, der sendes til afgående afdelingsbestyrelsesmedlemmer Der portrætteres allerede jævnligt folkevalgte i Kvarteret INDSTILLING Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter og konkluderer om opfølgning på organisationskonferencen. Herunder indstilles det, at Demokratiudvalget bedes formidle den del af sammenfatningen, der vedrører afdelingsbestyrelserne, til disse. Det indstilles derudover, at bestyrelsen evaluerer organisationskonferencen og tager stilling til konferencens fremtidige form og indhold. 3/3

5 Udvikling af beboerdemokratiet Ideer og anbefalinger fra den 10. nov Boligkontoret Århus

6 Hvor ønsker I at beboerdemokratiet skal bevæge sig hen i fremtiden? Resultat af Billedøvelsen Mere/bedre information,- til beboerne men også internt blandt bestyrelserne Udvikle kommunikationsformerne Samarbejde på tværs i organisationen og arbejde for fællesskabet/samhørigheden Demokratiudvalg Være mere involverende og inddragende og få flere beboere med Arbejde for mangfoldighed Få flere til at deltage i afdelingsmøderne - Demokratiudvalg Andre deltagelsesformer til afdelingsmødet - Demokratiudvalg Tilbyde flere sociale aktiviteter

7 Resultat af billedøvelsen fortsat Resultatet blev kogt ned til, at følgende 4 områder/emner skulle udvikles: Kommunikation og information Fællesskab mere samarbejde på tværs i organisationen - Demokratiudvalg Involvering hvordan får vi engageret flere/fat i de frivillige?- Demokratiudvalg Synlighed et mere synligt beboerdemokrati Demokratiudvalg

8 Cafedebat 1 ideer til udvikling af kommunikation: I foreslog Sms service, Facebook, Web, Apps etc. Mere lettilgængelig hjemmeside med eget domænenavn Kommunikationen skal tilpasses de forskellige målgrupper Undersøge folks kommunikationsvaner BKÅ skal tydeligt markere, at der sker noget nyt med kommunikationen! Bedre information om beboerdemokratiet ved indflytning - Demokratiudvalg Kurser til afd.bestyrelser om kommunikation Afdelingsbestyrelserne skal loyalt kommunikere beboernes ønsker til administrationen, der er behjælpelig med at gøre forslag præcise og forståelige. Administrationen skal kommunikere til beboerne og til afdelingsbestyrelserne i et let og forståeligt sprog Information om kommandovejen mellem administrationen og beboere/bestyrelserne hvis behov - Demokratiudvalg

9 Cafedebat 1 Ideer til hvordan BKÅ kan sikre et bedre fællesskab i afdelingen og i organisationen I foreslog: Være mere åbne overfor forskellige ønsker sikre mangfoldigheden - Demokratiudvalg Få nogle af de unge til at lave en Facebook gruppe for afdelingen Lave mere målrettede aktiviteter til de forskellige beboergrupper Lave tilbudsorienterede aktiviteter Opsøge beboerne direkte/personlig henvendelse Passe på at succeskriteriet ikke sættes så højt, at det er svært at opleve succes

10 Cafedebat 1 Ideer til hvordan BKÅ kan involvere flere i beboerdemokratiet/få flere frivillige I foreslog: Byde nye beboere velkommen Etablere forskellige aktivitetsudvalg Information til beboerne om hvad der sker Sørge for at inddrage beboerne, så bestyrelserne ikke skal lave al arbejdet selv Lave kompetencekort i afdelingen over beboernes kompetencer, - hvad kan/vil beboerne evt. bidrage med ad hoc - Demokratiudvalg Afdelingsbestyrelsen skal være mere opsøgende forud for afdelingsmøderne, så man kan sikre at der kommer deltagere særligt ved større beslutninger Bruge den personlige kontakt

11 Cafedebat 1 Ideer til hvordan beboerdemokratiet i BKÅ kan være mere synligt I foreslog: Lave opslagstavler i afdelingen Lave velkomst til nye beboere Etablere aktivitetsudvalg mm. Sikre søgeord på nettet (fx Reginahøj gir ingen hits!) Lave blokmøder, opgangsmøder o.lign., hvor beboerne i forvejen har en fælles reference Arrangere mere end de obligatoriske afdelingsmøder Synlighed - Demokratiudvalg

12 Anbefalinger til administrationen I foreslog administrationen at: Udbyde kurser til afdelingsbestyrelserne i beboerkommunikation hvordan afleverer en afsender sit budskab? Udbyde kommunikationskurser generelt og opgradere beboernes IT kvalifikationer Undersøge beboernes kommunikationsvaner og behov (fx ved spørgeskema, forskning, seminar) Sætte skub i udviklingen af den digitale kommunikation Opkvalificere de skriftlige budskaber (fx ved brevvask) Hjælpe afdelingerne med at lave/udvikle en skabelon til kompetencekort - Demokratiudvalg Hjælpe afdelingerne med at lave en oversigt over afdelingernes profil/kendetegn, så der nemmere kan etableres fællesskaber på tværs i organisationen

13 Anbefalinger til organisationsbestyrelsen I anbefaler organisationsbestyrelsen at: Sikre kommunikationsstrategi for administrationen, så kommunikationen bliver mere ensartet Sikre at administrationen kommunikerer mere elektronisk/grafisk Afholde kommunikationsseminar for hele organisationen Arbejde for nyt digitalt forum - etablering af en blok på nettet, hvor alle kan lægge gode ideer ind og/eller kommentere stort og småt Arbejde for at der laves en DVD/USB stik, som kan byde nye lejere velkommen med grafisk information/kommunikation - Demokratiudvalg Etablere en trivselsfond, så fattige afdelinger kan søge tilskud til aktiviteter Afholde informationsmøder X gange om året for nye lejere - Demokratiudvalg Arbejde for at formidle glæderne ved frivilligt arbejde (fx portrætterer best.medl. på skift i beboerblad/ CV diplom konsulentens kommentar )

14 Anbefalinger til afdelingsbestyrelserne selv I foreslog afdelingsbestyrelserne at: Spørge beboerne direkte (stemme dørklokker, beboerundersøgelse) om, hvordan de ønsker kommunikationen med BKÅ skal være Samarbejde med administrationen om at lave IT kurser for at styrke beboernes IT kompetencer Være inkluderende og huske mangfoldigheden, når der bliver tilrettelagt aktiviteter Tænke målgruppeorienteret, når der udbydes aktiviteter i afdelingen Samarbejde med administrationen om at lave en profil af afdelingen, så der kan arrangeres aktiviteter på tværs i organisationen Samarbejde med administrationen om at lave kompetencekort over ressourcerne i afdelingen og spørge beboerne ved direkte kontakt - Demokratiudvalg Byde nye beboere velkommen i afdelingen og informere om beboerdemokratiet - Demokratiudvalg Sikre synlighed ved at tage billeder/navn af afdelingsbestyrelsen (synlig på afdelingens hjemmeside, hænge op centralt - Demokratiudvalg Informere om Det har vi gang i

15 NOTAT TIL PKT 1.b Afdelingsbestyrelsernes tilfredshed med administration DATO 3. januar 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Det er en del af konceptet for forvaltningsrevision, at der i slutningen af hvert år gennemføres en kvantitativ undersøgelse af tilfredshed blandt beboere, afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Undersøgelsen vedr. afdelingsbestyrelsers tilfredshed med administrationen blev gennemført første gang lige efter årsskiftet I december 2012 har afdelingsbestyrelserne på ny besvaret spørgsmålene i undersøgelsen. Metode Undersøgelsen er gennemført som en anonym onlinesurvey. Af de 245 afdelingsbestyrelsesmedlemmer har 84 svaret, hvilket er en svarprocent på godt 34. Sidste gang havde 89 svaret. Selv om undersøgelsen ikke er fuldstændig pålidelig og formodentlig har en systematisk skævhed ift. dem, der har oplevet problemer i samarbejdet, giver det dog et fornuftigt grundlag at vurder afdelingsbestyrelsernes tilfredshed på. den baggrund bør modellen gentages til næste år. Resultater Generelt er tilfredsheden øget en anelse fra begyndelse af 2012 til denne undersøgelse. Hvor den gennemsnitlige score var 2,8 sidst, er den nu 2,9. Det betyder dog, at målsætningen i forvaltningsrevisionen om at nå en score på 3,0 ikke er opnået, selv om det er positivt, at det er lykkedes at løfte tilfredsheden. Det gælder særligt, fordi det er lykkedes at skabe forbedringer på hovedparten af de områder, der på baggrund af sidste undersøgelse blev udpeget som indsatsområder. Fordelt på de enkelte spørgsmål har udviklingen været således mellem primo 2012 (blå) og ultimo 2012 (orange).

16 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Undersøgelsen i begyndelsen af 2012 førte til særligt fokus på forbedring på følgende områder i prioriteret rækkefølge: 1. Samarbejde med inspektør: Afdelingsbestyrelsernes vurdering af samarbejdet er klart forbedret, hvilket er positivt, og er tegn på at initiativerne ift. inspektørarbejdet, og ikke mindst inspektørernes egen indsats har båret frugt. Det skal dog bemærkes, at samarbejdet med inspektørerne fortsat scorer lavt. Det betyder, at der også fremover skal være fokus på samarbejdet med afdelingsbestyrelserne, hvilket bl.a. kommer il udtryk i den foreslåede forretningsgang for renoveringer samt den nyligt godkendte forretningsgang vedr. markvandringer. Måske må man også erkende, at det er en funktion, der er svær at opnå 100 % tilfredshed med. Efterspørgslen efter information og tiltag fra inspektøren er næsten ubegrænset, og det vil som regel også være inspektøren, der vil skulle give afdelingsbestyrelsen de dårlige nyheder om projekter, der ikke kan lade sig gøre, bede afdelingsbestyrelsen undgå at agere arbejdsgiver overfor ejendomsfunktionærerne m.m. 2. Support til afdelingsbestyrelser ifbm. afdelingsmøder: Hele arbejdet med afdelingsmøder har gennemgået en stor opgradering, og det viser sig i generelt klart forøget tilfredshed med servicen ifbm. afdelingsmøderne. 3. Opfølgning på afdelingsmøder: Se pkt. 2 ovenfor. 2/6

17 4. Afdelingshjemmesider: Utilfredsheden med afdelingshjemmesiderne er vokset yderligere over det seneste år, hvilket også debatten op organisationskonferencen den 10. november vidnede om. Der er derfor iværksat en række initiativer på området. 5. BKÅ Portalen og hjemmesiden: Tilfredsheden med BKÅ Portalen og hjemmesiden er også faldet. På begge områder pågår der dog en række initiativer for at målrette og forbedre informationen. Det hører også med til vurderingen af dette punkt, at tilfredsheden med informationen fra administrationen generelt er ganske høj og voksende. 6. Ekspeditionstid på henvendelser: Tilfredsheden med dette punkt er forbedret en anelse, hvilket bl.a. må tilskrives øget fokus i organisationen på svartiderne. Dette underbygges yderligere af en dybere analyse af de enkelte besvarelser: Service og samarbejde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Servicen fra sekretariatet Samarbejdet med inspektør Samarbejdet med Økonomi Medarbejderes tilgængelighed Ekspeditionstiden på henvendelser Indhold af tekstbemærkninger: Meget utilfreds Utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Generelt megen ros. Dog er der nogen kritik af samarbejdet med inspektørerne, der i nogle tilfælde opleves som langsommelige til at vende tilbage og vanskelige at samarbejde med, jf. dog ovenfor. Nogle anfører fortsat problemer med sene tilbagemeldinger eller manglende kvittering for modtagelse af henvendelser der er dog også kommentarer, der roser det modsatte. Enkelte anfører, at økonomi-området trods megen hjælp er svært og efterlyser flere redskaber og vejledninger. 3/6

18 Flere efterlyser, at man kan henvende sig ét sted i administrationen og ikke behøve vide, o det nu er den ene eller anden medarbejder, der har ansvaret for den problemstilling, det handler om. Information 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hjemmeside og BKÅ Portalen Henvendelser til administrationen Information generelt Afdelingens hjemmeside Meget utilfreds Utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Indhold af tekstbemærkninger: Stort set kun kommentarer vedr. afdelingshjemmesiderne. Flere efterlyser mere gennemgående kommunikation på engelsk, særlig til ungdomsboligafdelingerne. 4/6

19 Afdelingsmøder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Indkaldelser til afdelingsmøder Informationsmateriale til afdelingsmøder Deltagelse på afdelingsmøder Opfølgning på afdelingsmøder Support til afdelingsbestyrelsen Meget utilfreds Utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Indhold af tekstbemærkninger: Meget stor ros til det nye materiale til afdelingsmøderne. Et par stykker oplever fortsat langsommelig opfølgning på afdelingsmøderne. Ros til processen om afdelingsmøderne en enkelt oplever dog den nye proces som for styrende. Omvendt udfordrer enkelte, om det er rimeligt at lægge så meget ansvar på afdelingsbestyrelsen ifbm. afdelingsmøderne. Flere efterlyser inspektørens og/eller varmemesterens deltagelse. Enkelte kommentarer afslører, at kommunikationen med afdelingsbestyrelsen via afdelingens mail på bkaa.dk ikke altid fungerer. Nogle kommentarer tyder dog på at have handlet om tidligere års afdelingsmøder. I de generelle tekstbemærkninger går mange af de samme pointer igen. Enkelte peger dog på en anden problemstilling, nemlig udfordringerne i at samarbejde mellem professionelle og frivillige. Der er mange aspekter i dette. Helt basalt er det afgørende med en respekt og forståelse blandt personalet for de frivillige, der lægger et stort stykke arbejde i bl.a. afdelingsbestyrelserne. Dertil kommer nogle mere praktiske udfordringer, fx ift. placering af møderne. Det er oplagt, at afdelingsbestyrelserne har et ønske om placering af møder udenfor normal arbejdstid. Dette kolliderer dog både med ansættelsesvilkår og en sparsommelig økonomi, hvis inspektører og økonomimedarbejdere såvel som varmemestre mere end undtagelsesvis skal deltage i møder uden for normal arbejdstid. Den problemstilling vil det være relevant, at organisationsbestyrelsen forholder sig til. 5/6

20 INDSTILLING Det indstilles, at der følges op på undersøgelsen på følgende måde: Undersøgelsens overordnede resultater omtales uddybende på BKÅ Portalen Det er oplevelsen, at diskussionen om servicemål har betydet bedre svartider og klarere kommunikation fra administrationen. Det må forventes at have endnu større gennemslag i undersøgelsen for 2013 af afdelingsbestyrelsernes oplevelse af servicen fra administrationen. Der er i den forbindelse skabt ekstra fokus på, at alle medarbejdere tager bolden på alle henvendelser, så det ikke er nødvendigt at henvise til kolleger. Arbejdet med revision af afdelingssiderne er i fuld gang. I forbindelse med kommunikationen om afdelingsmøderne 2013 skal det understreges, at der er tale om tilbud fra administrationens side. Der vil dog også når organisationsbestyrelsen i maj drøfter køreplanen for afdelingsmøder 2013 være behov for en afklaring af ansvaret for afdelingsmøderne, da undersøgelsen er meget tvetydig på dette punkt. Endelig vil der også være behov for en bedre forventningsafstemning med afdelingsbestyrelsen om deltagelsen af specielt inspektør og varmemester på afdelingsmøderne. Der er allerede dialog med Kursusudvalget om afvikling af et kursus i økonomi for afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Administrationen afholder en workshop, hvor afdelingsbestyrelsesmedlemmer indbydes til at deltage i en afklarende drøftelse om bl.a. vægtningen mellem bestyrelse og administration ift. afdelingsmøder, konkrete ønsker vedr. kommunikation med administrationen, særlige behov for frivillige, roller og vilkår for samarbejde med inspektør og varmemester m.m. Der gennemføres på den baggrund en workshop i administrationen om vilkårene ved samarbejde med frivillige. Der er derudover behov for bestyrelsens afklaring af den nævnte problemstilling om bl.a. placering af mødeaktivitet m.m. 6/6

21 NOTAT TIL PKT 1.b Beboerundersøgelse 2012 DATO 3. januar 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Det er en del af konceptet for forvaltningsrevision, at der i slutningen af hvert år gennemføres en kvantitativ undersøgelse af tilfredshed blandt beboere, afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Undersøgelserne blev gennemført første gang omkring årsskiftet På organisationsbestyrelsens møde i september 2012 blev det vedr. beboerundersøgelsen konkluderet, at skulle sendes et spørgeskema i papirform til et antal tilfældigt udvalgte beboere på tværs af alle afdelinger for at sikre en højere grad af repræsentativitet end i Hvis ikke besvarelsesprocenten er høj nok, er man ikke sikker på, at det er repræsentativt, og hvis ikke det er repræsentativt tager vi ikke bestik af beboerne som helhed, men kun af dem, der lige her og nu råber højest. Metode Der blev tilfældigt udvalgt 250 beboere på tværs af alle afdelinger, som fik tilsendt et spørgeskema på papir. Af disse har 70 svaret, hvilket udgør 28 pct. Det er i sammenligning med den slags kundeundersøgelser en udmærket svarprocent, som gør undersøgelsen relativt valid. Som sidste år må der formodes at være en overvægt af beboere med noget på hjerte, der har svaret, alt andet lige med en mere kritisk vinkel end hovedparten. Men resultatet vil alligevel kunne give nogle værdifulde fingerpeg om beboernes holdninger. Der var i forlængelse af bestyrelsens beslutning udlovet en gave til i størrelsesordenen kr. blandt de indkomne svar. Stort set alle besvarelser deltog i lodtrækningen. Til sammenligning blev alle beboere spurgt i 2011 via en onlinesurvey, og her svarede 64 beboere fra det daværende Bo83, Højbo og VesterBo. 37 afdelinger var repræsenteret blandt svarene i år mod 34 sidste år, men med en meget mere repræsentativ fordeling, således at afdelinger med mange svar alle var store afdelinger. Dog mangler der fx stadig helt svar fra afdeling 28 Lindholmparken. På den baggrund bør modellen gentages til næste år.

22 Resultater 1 Resultaterne af undersøgelsen taler næsten for sig selv, idet resultatet for alle fire kategorier svarer til eller overgår målet for 2012, og at der for alle kategorier er tale om en markant forbedring siden undersøgelsen for Det skal dog i den forbindelse bemærkes, at undersøgelsen for 2011 ikke var særlig valid, og at der var grund til at antage, at der var en overvægt at kritiske beboere, der havde svaret. Ikke desto mindre, er der tale om en meget tilfredsstillende vurdering fra beboerne. Boligkvalitet ift. husleje Administration Ejendomsfunktionær Information ,5 2,7 2,4 2, ,0 3,2 3,3 3,1 Mål ,0 3,0 3,0 3,0 Ser man på sammensætningen af kategorierne fra meget utilfreds og utilfreds til tilfreds og meget tilfreds, viser undersøgelsen også en klar og meget positiv tendens: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Boligkvalitet vs. pris Administrationens service Ejendomsfunktionærs service Information fra Boligkontoret Århus Meget utilfreds Utilfreds Tilfreds Meget tilfreds 1 Ekskl. Fagbo 2 Værdierne adskiller sig marginalt fra dem, der blev rapporteret til bestyrelsen fra 2011-undersøgelsen, da denne også omfattede Fagbo. Data vedr. Fagbo er for sammenlignelighedens skyld fjernet fra 2011-materialet fremadrettet. 2/4

23 Indhold af tekstbemærkninger Sammenhæng mellem bolig og kvalitet Mange kommentarer om dårlig isolering, træk og høje varmeudgifter En del kommentarer om støj og dårlig lydisolering Tilfredshed med administrationen Gennemgående ros til servicen generelt Enkelte bemærkninger om for lange svartider Tilfredshed med ejendomsfunktionær Rigtig mange overordentlig positive også personlige bemærkninger Kun enkelte, mindre vigtige kritikpunkter af konkrete episoder Tilfredshed med information Rigtig mange rosende bemærkninger om information i almindelighed og Kvarteret i særdeleshed Flere efterlyser mere digital information Et par stykker har vanskeligt ved at navigere på web En enkelt efterlyser flere informationer vedr. renoveringer Generelle bemærkninger I de generelle bemærkninger efterlyses primært tiltag med relevans for den enkelte afdeling Beboerdemokrati 44,3 pct. angiver at have deltaget i mindst én beboerdemokratisk aktivitet det sidste år mod 53,1 pct. sidste år. Denne forskel skal dog formentlig i høj grad ses i lyset af skævheden i besvarelserne fra De 44,3 pct. repræsenterer stadig et højt tal, som overstiger målet på 40 pct. Af bemærkningerne vedr. beboerdemokrati fremgår udbredt tilfredshed, men der fremhæves dog også: Mødetidspunkterne kan være uhensigtsmæssige Mødeledelsen er ikke altid optimal Stridigheder internt i afdelingen kan være ødelæggende 3/4

24 INDSTILLING Det indstilles, at der følges op på undersøgelsen på følgende måde: Undersøgelsens overordnede resultater omtales i en artikel i Kvarteret De (mange) konkrete medarbejdere, der bliver rost skal have direkte besked Alle bemærkninger om fysiske forhold sendes til den relevante inspektør og varmemester med kopi til afdelingsbestyrelsen Øvrige tiltag fx social karakter i den enkelte afdeling sendes til afdelingsbestyrelse med kopi til varmemester De generelle problemstillinger ift. isolering, opvarmning m.m. behandles, når bestyrelsen har vedtaget en energistrategi. Det er oplevelsen, at diskussionen om servicemål har betydet væsentlig bedre svartider og klarere kommunikation fra administrationen. Det må forventes at have endnu større gennemslag i beboerundersøgelsen for Arbejdet med revision af såvel bk-aarhus.dk som afdelingssiderne er i fuld gang. Bemærkningerne om beboerdemokrati og afdelingsmøder oversendes til demokratiudvalget og inddraget derudover i organisationsbestyrelsen og administrationens diskussion af forberedelsen af afdelingsmøderne for /4

25 NOTAT TIL PKT 1.b Ind- og fraflytterundersøgelser DATO 3. januar 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Siden sommerferien 2012 er der systematisk blevet udsendt mails om at deltage i en onlinesurvey til alle ind- og fraflyttere. Godt 100 fraflyttere og knap 100 indflyttere har deltaget indtil videre. Undersøgelsen er næppe repræsentativ, men giver alligevel dels nogle konkrete input fra tekstbemærkningerne, dels nogle overordnede billeder af tilfredshed og områder med evt. utilfredshed. Indflyttere 4,0 Generel tilfredshed - indflyttere 3,5 3,33 3,27 3,35 3,10 3,0 2,5 2,0 1,5 Første møde Udlejningsmedarbejder Ejendomsfunktionær Information 1,0 0,5 0,0 2012

26 Tilfredshed med boligkvalitet 100% 90% 80% 28% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 69% 3% 2012 Bedre end forventet Som forventet Ringere end forventet Fraflyttere 4,0 Generel tilfredshed - fraflyttere 3,5 3,0 2,9 2,9 2,9 2,8 3,1 3,0 3,3 Boligkvalitet 2,5 Ejendomsfunktionær 2,0 Administration Information 1,5 Udlejningsmedarbejder Service ifbm. fraflytning 1,0 Total tilfredshed 0,5 0, /3

27 Flytteårsag 50% 45% 45% 40% 35% Udenomsarealer Familie 30% 25% 24% 28% Boligkvalitet Husleje Arbejde/uddannelse 20% 15% 10% 12% 15% 15% 6% 12% 12% Tryghed Anden bolig Naboer Andet 5% 0% 2012 Indstillet på at flytte tilbage 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 76% 24% Total Ja Nej INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsen tager oversigten til efterretning. 3/3

28 NOTAT TIL PKT 1.c Strategisk indsats vedr. beboerdemokrati DATO 3. januar 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER MH/forretningsudvalget PROBLEMSTILLING I forlængelse af bestyrelsesseminaret i marts 2012 fastlagde bestyrelsen følgende strategiske målsætning for Boligkontoret Århus for perioden : Nytænkning af beboerdemokratiet: Der er opstillet en målsætning for succesfuldt beboerdemokrati inkl. årlige opfølgningsmål Målsætningen blev efterfølgende godkendt på repræsentantskabsmødet den 22. maj Bestyrelsen besluttede at bede Demokratiudvalget udmønte målsætningen. Imidlertid har udvalget nu tilkendegivet, at man ikke vil kunne løse opgaven, da udvalget fokuserer meget på konkrete opgaver og projekter. Derfor må bestyrelsen nu forholde sig til en anden måde at udmønte målsætningen. INDSTILLING Det indstilles, at organisationsbestyrelsen nedsætter en lille arbejdsgruppe, der til bestyrelsesmødet den 7. marts kommer med et oplæg til en definition.

29 NOTAT TIL PKT 1.d Status på forvaltningsrevisionens mål i 2012 samt justering af mål for 2013 DATO 3. januar 2013 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Status på forvaltningsrevisionen var det første hele år, hvor organisationen har været styret efter det nye forvaltningsrevisionskoncept. Organisationsbestyrelsen har løbende fået tilbagemeldinger på status. Samlet set er resultaterne blevet som følger: Målsætning Målepunkt Status ultimo 2011 Status ultimo 2012 Mål 2012 Din fremtidssikrede bolig Prioritering af renoveringsprojekter - x x Din fremtidssikrede bolig Kvalitet af nybyggeri Din fremtidssikrede bolig Kundetilfredshed med boligkvalitet ift. husleje 2,6 3,0 3,0 Nytænkning af beboerdemokratiet Nye tiltag i beboerdemokratiet 0 UDSAT TIL MAJ 3 Nytænkning af beboerdemokratiet Høj deltagelse 52% 44% 40% Nytænkning af beboerdemokratiet Beboervalgtes tilfredshed med service fra administrationen 2,8 2,9 3,0 Byens bedste service Kundetilfredshed med service fra ejendomsfunktionær 2,8 3,3 3,0 Byens bedste service Kundetilfredshed med service fra administration 2,4 3,2 3,0 Byens bedste service Kundetilfredshed med information 2,8 3,1 3,0

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 8. marts 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 8. marts 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Byggeri (17.15-17.45) a.

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014-2015. Boligkontoret Århus

ÅRSBERETNING 2014-2015. Boligkontoret Århus ÅRSBERETNING 2014-2015 Boligkontoret Århus INDHOLD Ved strategiens ende kan en ny begynde... 4 Vi er kommet godt i mål... 6 Vores strategiske mål... 6 Kommunikationsmål... 8 Vores leveregler... 9 Fortsat

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 25. oktober 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 1. november 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (kl. 17:15

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 28. februar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. marts 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 31. oktober 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. november 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Beretning 2 013 1 Beretning 2013

Beretning 2 013 1 Beretning 2013 1 2 Indhold 4 3B - en boligforening med mange facetter 3 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 18 20 22 23 25 27 28 29 30 32 33 35 Nyt hovedkontor på Havneholmen Demokratiet på arbejde Hvad har organisationsbestyrelsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter 27 januar 2014 Indledning: Der er nedsat et udvalg med repræsentanter for LM Vestjylland, LM Østjylland, Virksundstyrelsen og Bibelcampingudvalget.

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 AB bladet Nr. 1 - April 2015 Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 Læs side 7-8 16. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg: Grethe

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Strategirapport 2009

Strategirapport 2009 Strategirapport 2009 15. juni 2009 Strategirapport for Frederiksberg Boligfond Indholdsfortegnelse Indledning 2 Strategiarbejdet 2 Introduktion til Frederiksberg Boligfond 3 Om Frederiksberg Kommune Frederiksberg

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Forretningsplan for Polyteknisk KollegieSelskab amba

Forretningsplan for Polyteknisk KollegieSelskab amba Dato: 20. november 2009 Opdateret: 2. september 2011 for Polyteknisk KollegieSelskab amba Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Virksomhedens målsætning... 4 Tidsplaner for udvikling... 5 1. års plan for

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Innovationsprojekt - AL2boligs klimablok i Langkærparken

Innovationsprojekt - AL2boligs klimablok i Langkærparken Innovationsprojekt - AL2boligs klimablok i Langkærparken Erfaringer med pilotprojekt i AL2boligs afdeling 111 Langkærparken vedrørende en omfattende lavenergi renovering af en standard boligblok. December

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere