Fyr med god samvittighed. skorstensfejerlauget om miljødebatten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fyr med god samvittighed. skorstensfejerlauget om miljødebatten"

Transkript

1 Fyr med god samvittighed Informationsbrochure fra skorstensfejerlauget om miljødebatten

2 Fyr med god samvittighed Debatten om brændefyring og miljø har verseret i Danmark i flere år uden, at nogen er blevet klogere og uden, at nogen har et klart overblik over problemets reelle omfang. Debatten har til tider været skruet op i et nærmest hysterisk niveau. Tal og påstande er føget gennem luften, og flere miljøorganisationer med den private interesseorganisation Det Økologiske Råd helt i front har gang på gang hævdet, at brændeovne er den største kilde til luftforurening og at brændefyring er årsag til, at 200 danskere hvert år dør for tidligt. Desværre glemmer man hver gang at sætte tallene ind i en sammenhæng, så vi også får proportionerne med. Man glemmer f.eks. at nævne, at cirka 80% af luftforureningen i Danmark stammer fra udlandet, primært de østeuropæiske lande. Og man glemmer det væsentlige faktum, at luften i Danmark stadig bliver renere. Med denne publikation vil Skorstensfejerlauget gerne bringe nogle af de helt nødvendige nuancer og dokumenterede fakta ind i debatten. Dels for at give et reelt billede af, hvor stort problemet med forurening fra brændefyring er, og dels som en anerkendelse til de mange tusinde brændeovnsejere, der fyrer med omtanke og under ansvar for deres naboer og vores fælles miljø. Modsat de fleste andre aktører i debatten er vi som skorstensfejere ude i virkeligheden, hvor brændeovnene står. Vi møder de danske brændeovnsejere hver dag, og vi har en sikker opfattelse af, at problemet med forurening fra brændefyring bliver stadigt mindre i takt med, at gamle brændeovne udskiftes, og flere og flere fyrer rigtigt. På den baggrund vil vi gerne opfordre de danske brændeovnsejere til fortsat at fyre med god samvittighed. Med venlig hilsen Keld Lützhøft Jensen Oldermand i Skorstensfejerlauget 2

3 Proportionerne er vigtige Det bliver ofte hævdet, at danske brændeovne er årsag til 70% af partikelforureningen i Danmark. Det er et helt forkert udsagn, fordi man glemmer de vigtige proportioner. Man siger nemlig ikke noget om 70% af hvad % af partikelforureningen i luften over Danmark stammer fra udlandet, primært fra Østeuropa. De resterende 15-17% partikler stammer blandt andet fra skibstrafik og vejtrafikken, industrien, landbruget og fra brændefyring, altså også fra brændekedler og andre træfyrede enheder. Ifølge DCE Nationalt Center for Miljø og Energi bidrager brændeovne specifikt med 6-10% af de partikler, der er i luften, hvis man måler i et villaområde med mange brændeovne. For Danmark som helhed har DCE, da det hed Danmarks Miljøundersøgelser, opjort brændeovnes bidrag til gennemsnitlig 5% af partiklerne i den luft, vi indånder i Danmark. Sagt på en anden måde: Hvis brændeovnsmodstanderne fik deres ønske om at forbyde brændeovne i Danmark opfyldt, ville vi stå tilbage med mellem 90 og 95% af den forurening, vi har i dag. Problemet med luftforurening i Europa er grænseoverskridende og skal primært løses på EU-plan gennem en indsats i Østeuropa, ikke gennem forbud i Danmark. Kilder: DCE, Faglig rapport 779, 2010 DMU, Miljøprojekt 1021, 2005 FAKTA De danske krav til brænde ovne er blandt de strengeste i Europa. 83% af luftforureningen i Danmark kommer fra udlandet. Gennemsnitligt stammer 5% af partiklerne i udeluften fra brændeovne. 3

4 Luften bliver stadig renere Den til tider skingre debat om luftforurening i Danmark må ikke tages som udtryk for, at forureningen bliver stadig værre. Tværtimod er luften i Danmark siden 2007 blevet renere og renere, viser årlige målinger. Reelt er det kun på én eneste vejstrækning i Danmark, H. C. Andersens Boulevard i København man kan måle en luftforurening, der overstiger EU s grænseværdier. Alle andre steder er forureningen under EU s grænseværdier for alle forurenende stoffer. Luftkvaliteten i de større danske byer er blevet målt siden 1982, og for en række af de forurenende stoffer er der sket store reduktioner inden for de seneste årtier, fortæller DCE Nationalt Center For Miljø og Energi, tidligere kendt som Danmarks Miljøundersøgelser. Antallet af partikler og sod i luften er derfor også blevet reduceret. Det skyldes især et lavere indhold af svovl i brændstof og gennem indførelse af partikelfiltre på biler samt det faktum, at mange gamle brændeovne er blevet skiftet ud med nye, rent brændende ovne. Kilde: DCE, Danish Air Quality Monitoring Programme FAKTA Kun på H. C. Andersens Boulevard i København overstiger luftforureningen EU s grænseværdier. Alle andre steder i Danmark er vi under EU s grænser. Hetzen mod brændefyring kommer for sent. Udviklingen er for længst vendt, og holdningen hos brændeovnsbrugerne er ændret til gavn for miljøet. Der udskiftes årligt mellem og brændeovne i Danmark. 4

5 Brændeovnens udslip er reduceret med 60 procent Danske brændeovne bliver stadig mere miljøvenlige. Teknisk har brændeovnene udviklet sig, så udslippet af partikler over de seneste år er reduceret med 60%. Det viser en opgørelse fra Teknologisk Institut. Bedre lufttilførsel, bedre isolering af brændkammeret og nemmere betjening er nogle af årsagerne til, at udslippet er reduceret så markant. Over de seneste 11 år har danske brændeovne reduceret udledningen af partikler med 60% og hele 20% alene over de seneste 3 år. Partikeludledningen er nu nede på 2-3 gram pr. kg. brænde. Det danske lovkrav er 5 gram pr. kg., og det frivillige Svanemærkes krav er max. 4 gram pr. kg. brændsel. Kilde: Teknologisk Institut 5

6 Stor usikkerhed om brænderøg og sundhedseffekter Debatten om sundhedsrisikoen ved indånding af partikler fra brænderøg hviler på mangelfulde og usikre oplysninger. Også fra officielt hold oplyses det, at partikler fra danske brændeovne årligt er skyld i cirka 200 for tidlige dødsfald, cirka 160 hospitalsindlæggelser, 60 ekstra tilfælde af kronisk bronkitis m.v. Men en ny rapport fra DCE og Energi viser, at den sundhedsskadelige effekt af luftforurening har været overvurderet. Frem til 2020 vil færre personer end tidligere beregnet blive syge eller dø for tidligt som følge af luftforurening. Det er skærpede EU-regler og nationale indsatser bl.a. på brændeovnsområdet der har større effekt end tidligere beregnet. Hvor man på baggrund af beregninger fra 2006 mente, at personer ville dø for tidligt på grund af luftforurening i Danmark, justeres dette tal nu ned til for tidlige dødsfald. Tallet vil falde til i Den luftforurening, der stammer fra alle danske kilder, er årsag til 480 for tidligere dødsfald. Dette tal ventes at falde til 380 i 2020, og heraf skyldes de 30% forurening fra brændefyring. Derfor holder det officielle tal på 200 for tidlige dødsfald ikke. Desuden er der ikke taget højde for, at der siden 2008 er udskiftet yderligere cirka brændeovne i Danmark. Luftforurening fra danske kilder udgør kun 15-17% af den samlede luftforurening i Danmark. Resten kommer hertil fra udlandet. I 2012 sagde professor Torben Sigsgaard fra Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet til Jyllands-Posten: Så længe vi ikke ved, hvor 6 meget og hvordan den enkelte brændeovn bliver brugt, kan vi ikke med sikkerhed sige noget om, hvor meget befolkningen egentlig udsættes for brænderøg. Derfor kan man heller ikke med sikkerhed sige, hvor stor en sundhedsrisiko brænderøg udgør. Siden 2009 har ingen nordiske forsøg eller undersøgelser kunnet påvise helbredsskader ved indånding af brænderøg. Alle partikler kan i øvrigt ikke anses for at være lige sundhedsskadelige. Den svenske forsker Jacob Löndahl fra Universitetet i Lund påviste i 2009, at partikler fra brænderøg på grund af deres saltindhold efter indånding suger fugt fra luftvejene, hvorefter partiklen vokser, så den ikke kan glide ind i blodbanen. 80% af partiklerne udåndes ifølge Jacob Löndahl igen.

7 Kilder: Jyllands-Posten 2012 videnskab.dk 2013 Jacob Löndahl, Lunds Universitet 2009 DCE, februar 2015 FAKTA: Ingen kan med sikkerhed sige noget om sundhedseffekterne af brændefyring i Danmark. De officielle emissionsopgørelser baserer sig på gamle undersøgelser og tager ikke højde for den massive udskiftning af gamle brændeovne. Ikke alle partikler er lige farlige. Svensk forskning viser, at vi udånder 80% af de indåndede partikler fra brænderøg igen. 7

8 Brændefyring er vedvarende, CO2-neutral energi Ved afbrænding frigiver træet kun den mængde CO2, det optog, mens det voksede. Derfor er brændefyring CO2-neutral. Vi planter mere skov, end vi fælder i den vestlige verden. Derfor er opvarmning med brænde vedvarende energi. Kilde: Biolog Simon Skov, Københavns Universitet 8

9 Ny forskning: Danske doser af brænderøg ikke helbredsskadeligt Ny dansk forskning giver debatten om sundhedsrisikoen ved brænderøg nogle tiltrængte nuancer. Undersøgelser fra Københavns- og Aarhus Universitet viser, at mennesker, der udsættes for selv en stor mængde brænderøg i tre timer, ikke får længerevarende helbredseffekter. Forskerne konkluderer på baggrund af en række forsøg, at man nok ser diskrete påvirkninger af luftvejene men at der ikke er tale om en længerevarende effekt på luftveje, celler eller andre funktioner i kroppen. Det til trods for, at deltagerne i forsøget fik en dosis, som er langt større end den, man kan blive udsat for selv på en kold dag i et dansk villakvarter med ild i mange brændeovne. Det her er på et niveau, så det kan mærkes i luftvejene, så man vil sjældent komme i nærheden af at opleve det niveau i Danmark, med mindre ovnen er i stykker, skorstenen fungerer virkelig dårligt, eller man har et åbent ildsted indendørs, siger professor Steffen Loft, Institut ved Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, der var en af forsøgets ledere. Siden 2009 har ingen nordiske forsøg eller undersøgelser kunnet påvise helbredsskader ved indånding af brænderøg. Kilder: Jyllands-Posten

10 Brændefyring og indeklima Indeklimaet er også dukket op i debatten om brændeovne og miljø. I Danmark er der kun lavet ganske få målinger med meget forskellige resultater. Statens Byggeforskningsinstitut påviste i 2012, at partikler i luften inde i boligen kan forekomme ved optænding og ved åbning af lågen til brænde-ovnen. Men forsøg viste også, at der kan tændes op helt uden udslip af partikler til rummet, samt at der ikke udledes partikler i rummet, når brændeovnen bruges normalt med lågen lukket. Til gengæld viser andre forsøg hos SBI, at stearinlys kan udlede op til 50 gange så mange partikler, som der er målt fra brænderøg, nemlig op til 236 milliarder partikler pr. kubikmeter luft. Stearinlys er således den største kilde til partikelforurening inden døre, efterfulgt af radiatorer, cigaretrøg og madlavning. Der vil almindeligvis ikke kunne være tale om partikler i indeklimaet, hvis det fornødne skorstenstræk er til stede. Undertrykket i skorsten og brændeovn vil føre partikler op gennem skorstenen og absolut ikke ud i stuen. Brændeovne kan faktisk forbedre indeklimaet i en bolig. Forbrændingen i ovnen bruger ilt og skaber dermed et øget luftskifte i boligen. Mange har desuden en højere temperatur i rummene med brændeovn. Det udtørrer boligen og reducerer risikoen for skimmelsvamp. Faktisk findes der eksempler på, at astmatikere får det bedre af at opholde sig i boliger med brændeovn. FAKTA: Du kan sagtens bruge din brændeovn uden at udlede partikler til boligen. Det rigtige træk i skorstenen er vigtigt. Stearinlys og madlavning er de største kilder til partikelforurening inden døre. Brændeovnen øger luftskiftet og kan forbedre indeklimaet. 10

11 Hvad kan du gøre? Som brændeovnsbruger er der meget, du selv kan gøre for at skåne miljøet. Følg de enkle råd om fornuftig fyring: Er din brændeovn gammel og måske udtjent f.eks. fra før 1990 kan du med fordel skifte til en ny model. Den udleder langt under den halve mængde partikler og bruger mellem 40 og 50% mindre brænde. Du skal altid fyre med tørt, rent brænde. Køb kvalitetsbrænde og opbevar det under tag, før du fyrer med det. Træet er klar til ovnen, når vandindholdet er under 18%. Det konstaterer du nemt med en fugtighedsmåler, som købes i et pejsecenter eller i byggemarkedet. Husk i øvrigt, at brændefyring er en CO2-neutral og vedvarende energiform, bl.a. fordi vi i den vestlige verden har tilvækst af skov. Tænd op fra toppen. Læg lidt større brændestykker i bunden med mindre, tynde pinde stablet oven på. Tænd i toppen og lad flammerne arbejde sig ned i bålet. Det reducerer partikeludslippet med op til 80% i optændingsfasen. Brug kun rent og tørt træ. Vådt træ giver dårlig forbrænding og meget røg. Det giver også en dårlig fyringsøkonomi. Sørg for rigelig luft til forbrændingen. Skru først ned for luften, når flammerne bliver blålige. Gå ud og tjek. Røgen skal være næsten usynlig. Er røgen mørk og lugter grimt, gør du noget forkert. Spørg din skorstensfejermester. Kilder: Miljøstyrelsen Seniorforsker, ª biolog Simon Skov, Københavns Universitet DAPO - Foreningen af Danske Producenter af Pejse og Brændeovne 11

12 Den store opmærksomhed på brændefyring kommer for sent. Udviklingen er for længst vendt. Der udskiftes årligt ca til brændeovne. Over de seneste 11 år har danske brændeovne reduceret udledningen af partikler med 60% og hele 20% alene over de seneste 3 år. Ingen nyere nordiske forsøg eller undersøgelser har kunnet påvise helbredsskader ved indånding af brænderøg. De danske brændeovnsbrugere er blevet mere miljøbevidste og bedre til at fyre. Spørg din skorstensfejer. Han er din uvildige energi- og miljørådgiver. Skorstensfejerlauget har et tæt samarbejde med Miljøstyrelsen og med alle Danmarks kommuner. Skorstensfejerlauget af 11. februar Brancheorganisation for skorstensfejermestre i Danmark www. skorstensfejerlauget.dk

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

MiljøBiblioteket. Luftforurening med. Partikler. et sundhedsproblem. Hovedland. Red. Finn Palmgren

MiljøBiblioteket. Luftforurening med. Partikler. et sundhedsproblem. Hovedland. Red. Finn Palmgren 14 MiljøBiblioteket Luftforurening med Partikler et sundhedsproblem Red. Finn Palmgren Hovedland Jesper Christensen er seniorforsker i afdeling for Atmosfærisk Miljø, Danmarks Miljøundersøgelser under

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Resume og konklusioner På en liste over forskellige udvalgte parametre, der kan indgå i overvejelserne ved indkøb

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

Er sundhed et personligt valg?

Er sundhed et personligt valg? Nyhedernes Tænketank - et debatoplæg om forebyggelse i Danmark Debatoplægget er udarbejdet på opdrag fra 2 - et debatoplæg om forebyggelse i Danmark Udgivet af Huset Mandag Morgen og TrygFonden Copyright

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Jo mere udsat jo mere syg Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Kolofon Oplag: 2. Grafisk produktion og layout:

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning?

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning? GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Hvilke konsekvenser har rygning? HVILKE KONSEKVENSER HAR RYGNING? I dette tema kommer du til at arbejde med

Læs mere

Alle taler om vejret. hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark

Alle taler om vejret. hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark Alle taler om vejret hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark Forfattet af: Kjeld Mazanti Sørensen efter oplæg af Peter Nedergaard Produktion: Rostra Kommunikation A/S Tryk: Publikationskontoret.

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats

Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats 2010 Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats

Læs mere

Den sunde by. Dokumentation af de faktorer, som påvirker sundhed i den tætte by og forstaden som led i udvikling af bæredygtig planlægning

Den sunde by. Dokumentation af de faktorer, som påvirker sundhed i den tætte by og forstaden som led i udvikling af bæredygtig planlægning Den sunde by Dokumentation af de faktorer, som påvirker sundhed i den tætte by og forstaden som led i udvikling af bæredygtig planlægning Finn Kamper-Jørgensen Mette Kjøller Mette Toftager Den sunde by

Læs mere

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen?

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? s undersøgelse Ældrepakken et brugerperspektiv Resume og anbefalinger HJEMMEHJÆLP tid og omsorg savnes Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? 1 FORORD Usynlige forbedringer

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

SBi 2005:12. Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor?

SBi 2005:12. Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? SBi 2005:12 Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? Kirsten Gram-Hanssen SBi 2005:12 Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Sebastian Frederik Holleufer 2011 SA/m Samfundsfag A 3m 24 12/03/2014 Terminsprøve

Sebastian Frederik Holleufer 2011 SA/m Samfundsfag A 3m 24 12/03/2014 Terminsprøve Arbejde eller marginalisering? Fællesdel 1a) Denne opgave vil ud fra en liberalistisk grundholdning argumentere imod Christian Bøgh Kristensens syn på globaliseringens følger. Globalisering bliver defineret

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Vækstfaktorer på 12:10. Steen Bengtsson

Vækstfaktorer på 12:10. Steen Bengtsson Vækstfaktorer på det specialiserede socialområde 12:10 Steen Bengtsson 12:10 VÆKSTFAKTORER PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STEEN BENGTSSON KØBENHAVN 2012 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD

Læs mere

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model

Læs mere