åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214"

Transkript

1 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

2 Indholdsfortegnelse 001. Evaluering af pilotprojekt - kontraktstyring Vesthimmerlands Biblioteker samt orientering om status på biblioteksområdet Ansøgning om anlægsbevilling til nyt indgangsparti til Turistkontoret Analyse af Vesthimmerlands Kommunes Idræts- og Fritidsfaciliteter Særordninger indenfor folkeoplysende foreninger Ansøgning om anlægsbevilling til etablering af lethal i Vegger Tilslutning til Kulturaftale Nordjylland Sundhedspolitik for Vesthimmerlands Kommune Til orientering - Dopingsag i Farsø Motionsklub Til orientering - Store Cykeldag i Vesthimmerland Til orientering - Vores kulturarv Vesthimmerland i dialog. Debatskabende formidlingsprojekt på Vesthimmerlands Museum Til orientering - Trelleborgene - Nomineret til verdensarv Til orientering - Økonimirapport for forskellige kulturelle aktiviteter 25 2

3 Medlemmer Torben Myrup Birgitte Tetzlaff Uffe Bro Ninni Lodahl Gjessing Asger Andersen Lise Harbo Henrik Degn Fraværende Torben Myrup Ninni Lodahl Gjessing Lise Harbo Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 001. Evaluering af pilotprojekt - kontraktstyring Vesthimmerlands Biblioteker samt orientering om status på biblioteksområdet Sagsnr.: 07/20254 Fraværende: Torben Myrup, Ninni Lodahl Gjessing, Lise Harbo Bilag: 17474/09Åben Vesthimmerlands Biblioteker - evaluering af pilotprojekt 17471/09Åben Vesthimmerlands Biblioteker - udkast til aftalestyring 17773/09Åben Bibliotekerne - udkast til visioner, værdier og indsatsområder Sagsfremstilling Byrådet vedtog den 20. december 2007 at iværksætte et pilotprojekt om kontraktstyring på biblioteksområdet i Pilotprojektet skulle jævnfør beslutningen evalueres i 4. kvartal 2008 med henblik på en eventuel forlængelse. Denne evaluering foreligger nu og anbefaler blandt andet en forlængelse. Der er dog i efteråret nedsat en bredere embedsmandsgruppe, der skal fremkomme med et forslag til en drejebog og en skabelon for aftalestyring. Bibliotekschefen har indgået i denne arbejdsgruppe og vil til orientering præsentere et udkast til, hvordan en eventuel aftale kunne se ud for biblioteksområdet. Biblioteket har i 2008 arbejdet med værdier, visioner og indsatsområder. Dette arbejde indgår i ovennævnte udkast. Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget. Økonomi Ingen. Administrationen indstiller - at pilotprojektet Kontraktstyring på Vesthimmerlands Biblioteker forlænges til 31. december 2009 eller indtil pilotprojektet kan afløses af en aftalestyringsmodel på området. Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Torben Myrup, Lise Harbo og Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 4

5 5 Vesthimmerlands Kommune, Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009

6 002. Ansøgning om anlægsbevilling til nyt indgangsparti til Turistkontoret Sagsnr.: 08/11493 Fraværende: Torben Myrup, Ninni Lodahl Gjessing, Lise Harbo Bilag: Sagsfremstilling Hermed ansøges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr til nyt indgangsparti til Turistkontoret, Torvegade 6, Løgstør. Bevillingen finansieres af rådighedsrammen på anlæg på kr , som tidligere godkendt på udvalgets møde den 6. november På Byrådets møde den 27. november 2008, blev Kultur- og Fritidsudvalgets prioritering af anlægsprojekter taget til efterretning samtidig med at indstillingen om - at de enkelte udvalg fortsat skal søge endelig anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb blev godkendt. Økonomi Anlægsrammen er afsat ved budgetvedtagelsen for Administrationen indstiller - at ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb godkendes og videresendes til Økonomiudvalget. Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Punktet tilbagesendes til fornyet behandling i Kultur- og fritidsudvalget. Jette Thomsen deltog ikke i behandlingen af punktet. Supplerende sagsfremstilling Punktet skal genbehandles i Kultur- og Fritidsudvalget ifølge beslutning på 6

7 Økonomiudvalgsmødet den 11. februar Administrationen indstiller - at det undersøges om turistkontoret kan flyttes fra sin nuværende adresse til Torvegade 15 i Løgstør i stueetagen, - at borgerservice og biblioteket inddrages i projektet og - at en eventuel flytning finder sted inden sæsonstart Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Torben Myrup, Lise Harbo og Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 7

8 003. Analyse af Vesthimmerlands Kommunes Idræts- og Fritidsfaciliteter Sagsnr.: 08/27884 Fraværende: Torben Myrup, Ninni Lodahl Gjessing, Lise Harbo Bilag: Sagsfremstilling Det er tidligere besluttet at analysen skal indeholde vedligeholdelsesplaner for kommunale og selvejende haller. Det drejer sig om 16 faciliteter. Analysens indhold vedr. vedligeholdelsesplaner foretages i nært samarbejde med Teknisk forvaltning. Vedr. Svømmeanlæg i Års og Farsø tages afsæt i det arbejde, der er igangsat. Vedligeholdsbehov for Vindblæs Multicenter og Ranum Multicenter er udført af kommunale medarbejdere. Fa. Krogh Madsen har udarbejdet tilstandsrapport for Aalestrup Idrætscenter. Samme firma laver tilstandsrapport for Løgstør Hallerne i uge 9. Eftersynet vedr. tilstandsrapporterne er udført visuelt. Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser. D.v.s der kan være skjulte skader, som ikke er vurderet. Udgifterne for tilstandsrapporter for de 2 anlæg deles mellem Teknisk- og Fritidsog kulturforvaltningen og afholdes indenfor budgettet. Der mangler tilstandsrapporter for 11 faciliteter. Teknisk forvaltning har ikke resurser til at udføre opgaven men henviser til, at arbejdet udføres af eksterne konsulenter. Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Det anslås, at udgifter til konsulenter for de resterende tilstandsrapporter på samme niveau som for Aalestrup Idrætscenter vil udgøre kr eksl. moms. Administrationen indstiller - at det afklares, om der skal søges tillægsbevilling til udarbejdelse af tilstandsrapporter eller der skal findes anden løsning til afdækning af vedligeholdelsesbehov i idræts- og fritidsfaciliteterne til brug for analysen. Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den

9 Indstillingen godkendt. Henrik Degn kan ikke tilslutte sig på grund af kommunens situation. Torben Myrup, Lise Harbo og Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 9

10 004. Særordninger indenfor folkeoplysende foreninger Sagsnr.: 07/15455 Fraværende: Torben Myrup, Ninni Lodahl Gjessing, Lise Harbo Bilag: 18554/09Åben Notat om særordninger Sagsfremstilling Regelsæt. Folkeoplysningsloven er en rammelov, som danner grundlag for kommunens fastsættelse af en tilskudsmodel til aktiviteter og lokaler ud fra lokale forhold. Vesthimmerlands Kommunes tilskudsmodel blev vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget d. 15. maj Harmonisering og overgangsordning. Iflg. folkeoplysningsloven 33 skal Kultur- og Fritidsudvalget sikre, at der ydes tilskud efter objektive kriterier, der giver lige tilskudsvilkår til virksomhed med samme funktion og indhold. Det er således fastsat i folkeoplysningsloven, at foreninger og borgere i kommunen skal behandles ens, såfremt de pågældende på ens måde opfylder betingelserne for tildeling af tilskud. I forbindelse med kommunesammenlægningen blev der via inddelingsloven givet byrådene mulighed for, i en overgangsperiode, at fravige forskelle i serviceniveauet. I overgangsårene 2007 og 2008 har der i Vesthimmerlands Kommune været en særlig udligningsordning, så foreningerne gradvist er blevet omfattet af de nye regler. Vesthimmerlands Kommunes tilskudsmodel har via en harmonisering ligestillet foreningslivet med hensyn til tilskudsmuligheder. Nogle foreninger vil efter harmoniseringen få øgede tilskudsmuligheder og andre reducerede tilskudsmuligheder. Tilskudsmodellen har fuld virkning fra Det ligger udenfor harmoniseringsordningen, at der skal gives kompensation til foreninger, der oplever reducerede tilskudsmuligheder. Særordninger. I de 4 gamle kommuner er der indgået særordninger om tilskudsmuligheder, som ikke ligger indenfor loven eller Vesthimmerlands Kommunes lokale regler, der er fastsat i medfør heraf. Uddrag fra kommunens retningslinjer vedr. lokaletilskud: Tilskud til driftsudgifter til egne lokaler ydes med 75% for medlemmer under 25 10

11 år og med 20% for medlemmer over 25 år. Ifølge loven og vedtagne retningslinjer ydes der ikke tilskud til udendørsarealer, bortset fra mål, net og banekridtning. Tilskud ydes efter dokumentation for udgifterne. Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget. Økonomi Ingen Administrationen indstiller - at det afklares om særordningerne skal afskaffes helt eller delvist eller ordningerne skal indarbejdes i kommunens retningslinjer for tilskud, så de er gældende for alle foreninger med samme funktion og indhold. - at de tilkendegivelser som fremkommer på Kultur- og Fritidsudvalgets møde tilrettes i ovennævnte inden sagen videresendes til forelæggelse på Folkeoplysningsudvalgets møde d. 9. marts at sagen genoptages på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 2. april, hvor der træffes endelige beslutning om særordningerne Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Henrik Degn tager forbehold med følgende bemærkninger. Jeg kan ikke gå ind for indstillingen, da jeg ikke mener det er muligt at tage stilling til alle aftaler på en og samme tid der foreligger vidt forskellige baggrunde og begrundelser for alle aftalerne. Jeg mener man bør gå i dialog med foreningerne omkring afvikling af aftalerne på en rimelig måde. Samtidig bør der nævnes at det i forvejen har været en hård og svær tid for foreningerne da deres betingelser i forvejen er blevet meget forringet ved kommunesammenlægningen. Torben Myrup, Lise Harbo og Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 11

12 005. Ansøgning om anlægsbevilling til etablering af lethal i Vegger Sagsnr.: 08/15996 Fraværende: Torben Myrup, Ninni Lodahl Gjessing, Lise Harbo Bilag: 18366/09Åben vedtægtsudkast til Vegger Lethal med kommunens rettelser 18973/09Åben Vegger lethal - ny finansieringsplan Sagsfremstilling I forbindelse med budgetlægningen for 2009 afsatte Byrådet et rådighedsbeløb på kr som tilskud til opførelse af lethal i Vegger. Vesthimmerlands Kommune skulle søge om medfinansieringstilskud hos Velfærdsministeriet på kr , således der i alt var kr som tilskudsmidler. Velfærdsministeriet meddeler den 14. januar 2009 afslag på Vesthimmerlands Kommunes ansøgning om medfinansieringstilskud. Ministeriet begrunder sit afslag med, at puljens formål er at bidrage til erhvervsudvikling og beskæftigelsesfremme. Initiativtagerne til lethallen har den fremsendt budget for opførelse af hal med tilhørende finansieringsplan. Opførelsessummen er budgetteret til Kr Moms 25% Kr I alt Kr Finansieringsplan: Told og Skat, momsrefusion Kr Lokale- og Anlægsfonden, 50%, ex. moms Kr Eu-midler Kr Kommunalt tilskud kr Vegger IF og Vegger IF venner kr Indsamlede midler kr Uafklarede fondsansøgninger, borgerindsamlinger mv. som afventer 1. spadestik kr I alt Kr Initiativtagerne oplyser, at der er accept om tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden, EU-midler, forenings- og indsamlede midler. Til den fulde finansiering mangler frigivelse af kommunens rådighedsbeløb, 12

13 indgåelse af aftale om frivillig momsregistrering med Skat og restbeløbet på kr som afventer 1. spadestik. Det er tidligere besluttet, at Vesthimmerlands Kommune er regnskabs- og tilsynsførende for anlægsarbejdet og hermed afholder anlægsudgifterne for den selvejende institution/initiativtagerne. Der er på nuværende tidspunkt udlagt kr af Vesthimmerlands Kommune i forbindelse med projekteringen. Vedtægter. Initiativtagerne har fremsendt vedtægter for den selvejende institution Vegger Lethal. Iflg. 16 kan vedtægter ændres uden forelæggelse for Vesthimmerlands Kommune. Udkastet ses at indeholder bestemmelser hvorefter Vegger Lethal kan modtage anlægstilskud fra Vesthimmerlands Kommune. Vedr. lokaletilskud til Vegger IF. I ansøgningen fra Vegger IF fra d om anlægstilskud anføres at der arbejdes på at lave en selvejende institution, således at driften kan hænge sammen under de gældende regler. Af det medsendte driftsbudget fremgår at den selvejende institution har en udlejningspris på kr. 217,- inkl. moms. Der er regnet med udlejning til en årlig lokaleudgift på ca. kr for Vegger IF. Det fremgår ikke af materialet, hvilke lokaletilskudsregler Vegger IF er omfattet af. Kulturudvalget har den behandlet ansøgning om tilskud til lethallen. Her blev oplyst at foreningens brug af hallen vil give et øget lokaletilskud på ca. kr Ansøgningen blev imødekommet med kr Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Der er i budget 2009 optaget en rådighedsramme på hvoraf kr tidligere er prioriteret til Vegger lethal. Vesthimmerlands Kommune vil få et kasseudlæg på op til kr indtil anlægsarbejdet er udført. Administrationen indstiller - at anlægsbevilling på kr og frigivelse af rådighedsbeløb fremsendes til Økonomiudvalget. Bevilling gives på betingelse af dokumentation for frivillig momsregistrering hos Skat. - at der ansøges om anlægsbevilling på kr i udgift og kr i indtægt. - at indgåelse af skriftlig aftale om frivillig momsregistrering med Skat skal 13

14 foreligge, inden projektet igangsættes. - at betingelsen for anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb først er opfyldt, når Kultur- og fritidsforvaltningen modtager skriftlig aftale om frivillig momsregistrering vedr. anlægsudgifter og når vedtægter for den selvejende institution Vegger Lethal er vedtaget med de eventuelle bemærkninger som anføres fra Vesthimmerlands Kommune. - at Kulturudvalgets beslutning på basis af et øget lokaletilskud på kr omformuleres til en øget lokaleudgift på max. kr hvortil Vegger IF indtil videre ydes lokaletilskud iflg. Vesthimmerlands Kommunes til enhver tid gældende retningslinjer med p.t. 75% for medlemmer under 25 år og med 20% for medlemmer over 25 år. Beløbet på kr er et årligt max. beløb i 2008 prisniveau. - at udkast til vedtægter godkendes efter der bl.a. er taget stilling til 16. Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Henrik Degn tager forbehold med følgende bemærkninger: Jeg tager forbehold for beslutningen da jeg finder det nødvendigt at få belyst og afdækket hal behovet altså få lavet analysen af Vesthimmerlands Kommunes Idræts- og fritidsfaciliteter. Torben Myrup, Lise Harbo og Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 14

15 006. Tilslutning til Kulturaftale Nordjylland Sagsnr.: 08/7617 Fraværende: Torben Myrup, Ninni Lodahl Gjessing, Lise Harbo Bilag: 18757/09Åben Udkast til kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Nordjylland for /09Åben Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår 18764/09Åben Vilkår for genforhandling, justering og opsigelse af kulturaftalen 18771/09Åben Ansvarsfordeling for temaer m.v. - Kulturaftale Nordjylland Sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommune har sammen med Regionen og de øvrige 10 kommuner i Nordjylland tidligere indgået en Kulturaftale med Kulturministeriet. De nuværende administrative - og politiske ledelser har udarbejdet et udkast til en ny Kulturaftale, et udkast der er udarbejdet i samspil med ministeriets embedsværk. Aftalen mangler ministerens endelige beslutning om tildeling af eventuel støtte til enkeltprojekter, der ventes ikke ønsker om ændringer i aftalens indhold fra ministerens side. De supplerende oplysninger fra ministeriet vil tilgå kommunerne straks. Kulturaftalen er et strategisk udviklingssamarbejde, der skal få Nordjylland til at fremstå som en progressiv og dynamisk del af Danmark med et levende kulturliv, der kendetegnes af det banebrydende, nytænkende og eksperimenterende i forening med respekten for historie, traditioner og lokal egenart. Kulturaftalen vil tværregionalt gennem fælles indsatser øge kvalitet og synlighed af det samlede kulturområde. Der fokuseres i aftalen på særlige politisk udpegede temaer. Kulturaftalen støtter projekter der understøtter aftalens mål og temaer. Midler til udviklingsarbejdet kommer fra kommunerne, Regionen og Kulturministeriet. Kulturaftalen rummer enkelte driftsopgaver, det er dels videreformidling af driftstilskud til kulturtilbud (Den 4-årige overgangsordning- tidligere amtsmidler), og dels drift af nogle tidligere amtslige ordninger. Blandt andet 1/1 kunstner til 1/4 pris, Med rød stue i biografen, og Med skolen i biografen. Kulturaftalen har en række samarbejdspartnere bl.a. Vækstforum, ApEx Center for Oplevelsesøkonomi. 15

16 Målsætninger for samarbejdet i Kulturaftale Nordjylland Der er foretaget enkelte justeringer i temaerne. Temaerne fremgår af målsætning 7 nedenfor. For målsætningerne for de enkelte temaer/fokusområder henvises til bilaget med selve aftaleteksten. I Kulturaftale Nordjylland arbejdes der med disse fælles overordnede kulturpolitiske målsætninger: 1. At styrke kvaliteten og synligheden i det samlede kulturtilbud i Nordjylland. 2. At understøtte regional vækst og sammenhæng gennem de fælles kulturpolitiske målsætninger. 3. At skabe sammenhæng i de enkelte kommuners/region Nordjyllands kulturpolitikker på udvalgte områder med udgangspunkt i samspillet mellem region/lokalsamfund og by/land med henblik på udvikling/fastholdelse af fyrtårne. 4. At fremme udvikling og udnyttelse af potentialerne i områdets kulturelle institutioner, vækstlag og netværk gennem øget fokus på arbejdsdeling, samarbejde, koordinering og synergivirkninger. 5. At tiltrække og fastholde videnstunge og kreative arbejdspladser gennem forbedrede kulturtilbud, øget synlighed og udbyggede vækstmiljøer for iværksættere og gennem talentudvikling. 6. At skabe kulturel tradition og fornyelse gennem medvirken til indgåelse af nye partnerskaber mellem kunstnere, private virksomheder, kulturinstitutioner og uddannelses-institutioner. 7. At arbejde for at opfylde disse målsætninger gennem satsninger og fyrtårnsprojekter inden for kulturaftalens temaer/fokusområder børnekultur, unge som kulturaktører og kulturbrugere, talentudvikling (teater, musik, billedkunst, litteratur, dans, film, blandformer etc.), kreative alliancer, kulturarvsklynge Nordjylland Cultural HeriTALEs samt kultur og oplevelsesøkonomi. Målsætningerne skal medvirke til disse ønskede effekter: At Nordjylland har et højt niveau inden for produktion af kultur, der gør en forskel og sætter sig spor i omgivelserne At Nordjylland har flest kunstnere, musikere, skuespillere, forfattere og andre kreative udøvere i Danmark målt pr. indbygger At Nordjylland er en magnet for ildsjæle og iværksættere inden for kultur, bl.a. grundet en indsats for at skabe gode vilkår og rammebetingelser 16

17 Organisering af Kulturaftalen er som nu med en politisk og administrativ ledelse. Politisk ledelse består af formændene fra hver af de 11 kommuners kulturudvalg plus Regionsrådet. Region Nordjylland og Aalborg Kommune deltager med hver to personer. Der ønskes udpeget suppleanter. Gruppen mødes 2-4 gange om året. Den politiske ledelse træffer beslutninger om iværksættelse af de fælles opgaver på et overordnet niveau. Administrativ ledelse består af de 12 kulturdirektører/kultur- og fritidschefer, Region Nordjylland og Aalborg Kommune deltager med hver to personer. Den administrative ledelse har ansvaret for udvikling, drift og løbende evaluering af kulturaftalen, herunder de enkelte indsatser. Der udpeges i lighed med i den politiske ledelse efter behov repræsentanter fra den administrative ledelse til udvalg, temagrupper etc. For at sikre den decentrale forankring og den enkelte kommunes/regionens ejerskab til kulturaftalen fordeler kommunerne og Region Nordjylland fortsat ansvaret for kulturaftalens udviklingstemaer og satsninger imellem sig, herunder driftsopgaver i regi af kulturaftalen. Tema- og satsningsansvar fremgår af det vedlagte bilag. Den enkelte repræsentant i administrativ ledelse må forvente at skulle anvende ca. 200 timer pr. år til opgaverne knyttet til administrativ ledelse. Som noget nyt i forhold til den tidligere kulturaftale udpeges der også et tværgående korps af fagligt funderede ressourcepersoner bestående af mindst én person fra hver af kommunerne og Region Nordjylland. Hver kommune bidrager med mindst én ressourceperson, og det forventede tidsforbrug er timer pr. år. Tværgående sekretariatsopgaver løses af kulturaftalens sekretariat. En koordinator har hovedansvaret for at sikre, at fælles administrative funktioner, der er knyttet til kulturaftalen overordnet set, udføres. Den hidtidige kulturaftale Evaluering af den hidtidige kulturaftale for udarbejdes i løbet af foråret 2009 og bliver sendt til kommunerne, Regionen og Kulturministeriet Sagen afgøres i Byrådet Økonomi I lighed med hidtil bygger den nye kulturaftale for på, at kommunerne og regionen bidrager økonomisk til de fælles indsatser efter indbyggertal, således at hver kommune og regionen afsætter 2,50 kr. pr. borger pr. år, der indbetales til kulturaftalen. Hertil kommer et mindre beløb til fælles møder m.v., hvorved der supplerende betales i alt kr. pr. år ved op til indbyggere, kr. ved op til indbyggere og kr. ved 17

18 over indbyggere. medarbejderresurser Administrationen indstiller - at Vesthimmerlands Kommune tilslutter sig Kulturaftalen Nordjylland at der afsættes midler til at indgå i samarbejdet for årene at der udpeges en repræsentant til kulturaftalens politiske ledelse samt en suppleant for denne. - at der afsættes de nødvendige administrative resurser Bilag vedr. projektbeskrivelse indeholdende beskrivelse af de projekter, som Kulturministeriet og Kulturregion Nordjylland støtter i fællesskab ved indgåelse af Kulturaftale Nordjylland kan rekvireres ved henvendelse til forvaltningen. Ved midtvejsforhandlingen af kulturaftalen primo 2010 vil der blive truffet beslutning om yderligere projekter, der støttes i fællesskab. Notat til bilag 3 projektbeskrivelser: Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere Projekt: Pilotprojekt C-money Projekt: Unge Aktive i Kulturlivet - UAK Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere, samt fokusområde 3: Talentudvikling Projekt: Talentudvikling rytmisk musik Projekter under Fokusområde 5: Kulturarvsklynge Nordjylland Projekt: Børglumbispen Stygge Krumpen en rejse i Børglumbispens univers Projekt: Digitalt brugercentreret indhold (kunsten Aalborg) Projekt: Bymuseum Aalborg Projekter under Fokusområde 6: Kultur og oplevelsesøkonomi Projekt: Nordatlantisk Inspiration Projekt: ApEx Imagination Den kulturelle rammebevilling: Teatret i Nordkraft (Aalborg) Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den

19 Indstillingen godkendt. Som suppleant vælges udvalgets næstformand. 19

20 007. Sundhedspolitik for Vesthimmerlands Kommune Sagsnr.: 09/356 Fraværende: Torben Myrup, Ninni Lodahl Gjessing, Lise Harbo Bilag: Sagsfremstilling Vesthimmerlands Sundhedspolitik er en politik for alle og skal bæres ved fælles kræfter og initiativer. I Kultur- og Fritidsudvalget ønskes en drøftelse af, hvordan arbejdet med Kulturog Fritidsområdet i Vesthimmerland kan understøtte den besluttede sundhedspolitik. Kultur- og Fritidsområdet indgår i de i politikken beskrevne indsatsområder under de enkelte temaer. Tidligere udleveret sundhedspolitik medbringes. Økonomi Administrationen indstiller - at sagen drøftes. Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Sagen sendes til udtalelse i Folkeoplysningsudvalget med bemærkning om, at udvalget bedes komme med konkrete forslag til mulige initiativer. Supplerende sagsfremstilling I henhold til beslutning i Kultur- og fritidsudvalget bedes Folkeoplysningsudvalget komme med konkrete forslag til mulige initiativer. Vesthimmerlands Kommunes sundhedspolitik er vedlagt dagsorden. Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den Administrationen udarbejder et samlet forslag på baggrund af drøftelserne. 20

21 Erling Sørensen, Kurt Nielsen, Mogens Juel, Yvonne Degn og Ida R. Hansen var fraværende. Supplerende sagsfremstilling Folkeoplysningsudvalgets forslag til sundhedspolitiske initiativer Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde den 15. januar 2009 at bede Folkeoplysningsudvalget om at komme med konkrete forslag til mulige initiativer på det sundhedspolitiske område. Med udgangspunkt i den besluttede sundhedspolitik besluttede Folkeoplysningsudvalget på sit møde den 10. februar 2009 at anbefale følgende initiativer: - at der udarbejdes en overordnet kommunal ramme for et sundt idrætsmiljø - at der indenfor rammen fokuseres på kost, alkohol og doping - at der iværksættes et innovativt projekt om sund kost i hallernes cafeterier - at indtagelse af alkohol i haller og klubhuse begrænses eller reguleres - at motionsklubber udarbejder handlingsplaner for antidoping politik - at klubberne tilbydes foredrag og oplysning om doping - at der undersøges, om der kan findes sponsorer til et projekt om drikkedunke til alle idrætsudøvende børn og unge - at foreningerne motiveres til at komme med forslag til tilbud til de foreningsløse unge - at den folkeoplysende voksenundervisning stiller sig til rådighed for debatskabende aftener i landsbyerne om livsstil - at der sammen med foreningerne iværksættes rekrutteringskampagne til fremskaffelse af nye ledere - at det undersøges om foreninger, der tager konkrete sundhedstiltag, kan honoreres særskilt Forslagene er ikke opstillet i prioriteret rækkefølge. Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Administrationen indstiller 21

22 - at de 6 første initiativer iværksættes - at Folkeoplysningsudvalget udarbejder en handlingsplan sammen med forvaltningen - at administrationen udarbejder forslag til overordnet ramme. Indstillingen godkendt Torben Myrup, Lise Harbo og Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 22

23 008. Til orientering - Dopingsag i Farsø Motionsklub Sagsnr.: 09/3785 Fraværende: Torben Myrup, Ninni Lodahl Gjessing, Lise Harbo Bilag: Sagsfremstilling Orientering om og drøftelse af dopingsagen i Farsø Motionsklub. Forvaltningen har afholdt møde med relevante parter i sagen og vil på den baggrund orientere om Farsø Motionsklubs eksklusion fra DGI. Økonomi Ingen Administrationen indstiller - at udvalget skal drøfte eventuelle konsekvenser eller forebyggende tiltag i forbindelse med sagen. Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den Farsø Motionsklub har redegjort for deres hidtidige initiativer på dopingområdet. Foreningen informerer om, at de fortsat frivilligt pr. kontrakt er tilmeldt Anti-Doping Danmark. Farsø Motionsklub fremsender forslag til handlingsplan til næste møde i Folkeoplysningsudvalget. Benny Hansen, Elo Sørensen, Erling Sørensen, Mogens Juel, Henning Als og Ole Johansen var fraværende. Inga Nielsen var suppleant for Henning Als. Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Taget til efterretning. Torben Myrup, Lise Harbo og Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den Udvalget ønsker kvartalvis opfølgning og information om evt. positiv test. 23

24 24 Vesthimmerlands Kommune, Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009

25 25 Vesthimmerlands Kommune, Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009

26 009. Til orientering - Store Cykeldag i Vesthimmerland Sagsnr.: 08/29285 Fraværende: Torben Myrup, Ninni Lodahl Gjessing, Lise Harbo Bilag: Sagsfremstilling Store Cykeldag er cyklen og cykelglædens årlige mærkedag. Dagen arrangeres af Dansk Cyklist Forbund hvert år, i 2009 afholdes Store Cykeldag søndag den 14. juni. Store Cykeldag i Vesthimmerland. Formålet med Store Cykeldag er at skabe en dag i kalenderåret, hvor alle med interesse for cykling kan motivere andre til at opleve glæden ved at cykle. Hensigten er at få flere til at cykle og at stoppe den markante nedgang i cykling, der er på landsplan, samt at støtte den positive udvikling, der er i nogle af de større byer. Store Cykeldag blev søsat i 2005 i anledning af Dansk Cyklist Forbunds 100 års jubilæum. Tanken er at opbygge en årlig tradition for at cykle en søndagstur med hele familien den anden søndag i juni. I Vesthimmerland cykles der på Himmerlandsstien og rundt om Vilsted Sø. Planlægningsarbejdet er i gang og borgerforeninger m.fl. er inviteret til et arbejdsmøde på Aars Rådhus 17. marts. Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Taget til efterretning. Torben Myrup, Lise Harbo og Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den Taget til efterretning. 26

27 010. Til orientering - Vores kulturarv Vesthimmerland i dialog. Debatskabende formidlingsprojekt på Vesthimmerlands Museum Sagsnr.: 09/1271 Fraværende: Torben Myrup, Ninni Lodahl Gjessing, Lise Harbo Bilag: Sagsfremstilling Vesthimmerlands Museum rykker ud i lokalområdet og ønsker at komme i dialog med borgerne om, hvad kulturarv er. Pro jektet har fået navnet Vores kulturarv Vesthimmerland i dialog og har til formål at skabe debat om kulturarvens rolle i nutidens samfund. Vesthimmerlands Museum anskaffer en campingvogn, indretter den til et rullende kulturarvskontor og tager rundt til de fire byer og 43 landsbyer i Vesthimmerlands Kommune. Campingvognen viser en mindre plancheudstilling og giver adgang til oplysninger om fortidsminder og kulturhistoriske seværdigheder i lokalområdet. Samtidig vil Vesthimmerlands Museum indsamle borgernes bud på genstande, steder og begivenheder med relation til den vesthimmerlandske kulturarv. Resultaterne af denne indsamling indgår i en udstilling på museet og et debat- og dialogforum på internettet. Udstillingen og netaktiviteterne afvikles samtidig med, at campingvognen kører i Vesthimmerland. Vesthimmerlands Museum har i forbindelse med projektet brug for hjælp til udpegning af de steder i lokalområdet, hvor campingvog nen kan placeres. Vognen skal gerne stå centralt i jeres område, helst der, hvor folk mødes - om det så er foran kroen, forsamlingshuset eller købmanden. Der er også brug for hjælp til at finde steder, hvor campingvognen kan parkeres i weekenden. Landsbyudvalget skal tage stilling til om man vil indgå i et samarbejde med Vesthimmerlands Museum om at få kontakt med borgerforeningerne under landbysamarbejdet til at hjælpe med udpegning af placeringssteder for campingvognen og eventuelle parkeringsmuligheder i weekenden. Beslutning i Landsbyudvalget den Landsbyudvalget besluttede at indgå i samarbejdet. Ilse Skadhauge Larsen, Gerda Sørensen og Inger Nielsen var fraværende. Jens Brøndum deltog som suppleant for Inger Nielsen. Karin Simensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 27

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Særordninger indenfor folkeoplysende foreninger 224 002. Analyse af Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Indholdsfortegnelse 001. Farsø Petanque Klub - ansøgning om tilskud til udvidelse

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 16. marts 2009 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 16. marts 2009 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 16. marts 2009 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 001. Fordeling af projektpuljen for 2009 3 002. Sjøstrup Beboerforenings ansøgning om optagelse

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Indholdsfortegnelse 001. Orientering om status på biblioteksområdet 108 002. Takster 2009 - Biblioteksområdet 109 003. Politisk

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine Indholdsfortegnelse 001. Idrætsforeningen KVIK - ansøgning om lokaletilskud til trænningsophold 3 002. Vældgård

Læs mere

Referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 26. marts 2008 kl. 18:00 i Aars Byrådssal

Referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 26. marts 2008 kl. 18:00 i Aars Byrådssal Referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 26. marts 2008 kl. 18:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 001. Forslag til regelsæt om det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 3 2 Medlemmer Benny

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering - Orienteringer fra administrationen 3 002. Folkeoplysningspolitik - udkast

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Indholdsfortegnelse 1. Ansøgning om tilskud til voksenundervisning for 2008 3 2. Fortolkning af regler for

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 16:00. Dialogmøde med Rebild Kulturskole

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 16:00. Dialogmøde med Rebild Kulturskole REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Dialogmøde med Rebild Kulturskole 17:00. Kultur-Fritidsudvalget Sted: Kulturstationen, Sverriggårdsvej 4, Skørping. Møde slut: 18:10 Fraværende: Søren Søe Larsen

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. MARTS 2007 KL. 17.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. MARTS 2007 KL. 17.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. MARTS 2007 KL. 17.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 1. Konstituering 3 2. Anmodning om udtrædelse som suppleant til Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 07. april 2011 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 07. april 2011 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 07. april 2011 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 011. Orientering - Orienteringer fra administrationen 3 012. Lokaletilskud til foreningernes

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Budgetopfølgning pr.30. april 2008 3 002. Anlægsbevilling til tilskud til Maritimt Oplevelsescenter

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. oktober 2007

Vesthimmerlands Kommune, Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. oktober 2007 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. oktober 2007 Vesthimmerlands Kommune, Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. Tilskud til befordring af børn til træning

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Landsbyudvalget udpegning af formand og valg af næstformand 3 002. Mødekalender for 2010 5 003.

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel Indholdsfortegnelse 103. Aars Tennisklub - Ansøgning om tilskud til afholdelse af DM for veteraner i 2013

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Dagsorden for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 10. april 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214

Dagsorden for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 10. april 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Dagsorden for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 10. april 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 1. Ansøgning om anlægsbevilling til renovering af Farsø Svømmehal 25 2. Ansøgning om anlægsbevilling

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør Indholdsfortegnelse 018. Landsbyudvalget - Kvalitetsfondsmidler 2011 26 019. Himmerlands Kulturklub

Læs mere

Tillægsdagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 17:00 i Knabergaarden

Tillægsdagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 17:00 i Knabergaarden Tillægsdagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 17:00 i Knabergaarden Indholdsfortegnelse 001. Retningslinier for brug af reklamer og sponsorater i Vesthimmerlands Kommune 3 2 Medlemmer

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 001. Landdistriktspolitik 3 002. Erhvervsstrategi 4 003. Spørgeskemaundersøgelse 5 004. Landsbyernes

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Aalestrup Skytteforening - beregning af medlemstilskud. 3 002. Hvalpsund Boldklub - udvidelse

Læs mere

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland KulturKANten 2013-2016 Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden som en kombination af idéen om at videreudvikle den gamle kulturaftale (KulturAftale

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat af ekstraordinært møde Fredag den 21. september 2007 kl. 15:30 i Biblioteket Medlemmer: Lone Rytter Holm (A) Brian Hemmingsen (A) Hanne Iversen (A) Anne Marie Lyduch

Læs mere

Referat Kultur- og Fritidsudvalget

Referat Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 Ordinært møde Mødetidspunkt: 10-01-2018 16:00 Mødeafholdelse: mødelokale 027 NB Tilstede: Anders Broholm (V) - formand Asger Mortensen (V) Bjarke Dyhr Lynnerup

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Oplægget blev drøftet. Det er vigtigt, at der både på første og andet møde indgår 2-3 konkrete gode eksempler.

Oplægget blev drøftet. Det er vigtigt, at der både på første og andet møde indgår 2-3 konkrete gode eksempler. REFERAT Møde i den politiske ledelse torsdag den 22. maj 2008 kl. 10-12 i Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, Nørresundby mødelokale 2 i kælderen Deltagere: Bjarne Kvist, Frederikshavn Kommune

Læs mere

Åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 13. august 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

Åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 13. august 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 13. august 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Aars Svømmehal - Ansøgning om tillægsbevilling til tagrenovering 3 002. Løgstør Hallerne

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 22. april 2008 kl. 19:00 i Løgstør Gæstekantine

Referat for Landsbyudvalgets møde den 22. april 2008 kl. 19:00 i Løgstør Gæstekantine Referat for Landsbyudvalgets møde den 22. april 2008 kl. 19:00 i Løgstør Gæstekantine Indholdsfortegnelse 1. Drøftelse af forskellige generelle spørgsmål henhørende under teknisk Forvaltning 3 2. Evaluering

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 05. oktober 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 18:30 Fraværende: Johan Kristensen 05. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 6. DECEMBER 2006 KL. 15.00 I MØDELOKALE 214, 1. SAL TORVEGADE

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 03. februar 2010 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 03. februar 2010 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 03. februar 2010 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 012. Aars Tennisklub - tilskud til tennisanlæg 23 013. Rosengården i Haubro - bortfald af

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 018. Orientering - Lanternen, udarbejdelse af beslutningsgrundlag 38 019. Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl. 08.00. EKSTRAORDINÆRT MØDE 1. Meddelelser 2. Ansøgning om skoleintegreret musiktilbud i partnerskab mellem Holstebro

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 12. oktober 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Stadion, Ved Stadion 6, 2820 Gentofte Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. maj 2011 kl. 15:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. maj 2011 kl. 15:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. maj 2011 kl. 15:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 041. Kultur- og Fritidsudvalget - regnskab 2010 80 042. Kultur- og Fritidsudvalget - budgetorientering

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00.

Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. ALLERØD KOMMUNE Kultur- og Idrætsudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. Medlemmer: Formand - Flemming

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE HANDICAPRÅD ONSDAG DEN 11. MAJ 2006 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS, HIMMERLANDSGADE 27, AARS UDVALGSVÆRELSE 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Evaluering af kommunale samarbejder 260 002. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Kultur-

Læs mere

7. Godkendelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland

7. Godkendelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland Ringkøbing-Skjern Kommune Kultur- og Fritidsudvalget 10. november 2015 7. Godkendelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland 2015-2018 15-027162 Sagsfremstilling Forslag til ny kulturaftale mellem Kulturministeren

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl. 09.30-10.30 Sted Nordsøen Oceanarium, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals - mødelokale: Stornoway Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 35 Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Beredskabsplanen for Vesthimmerlands Kommune Generelle del. 3 002. Finansiel

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud. Revideret september 2016

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud. Revideret september 2016 Kulturelle tilskud Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Revideret september 2016 Kulturelle tilskud rammer og vilkår Rudersdal Kommune har en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke,

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Onsdag den 17. juni 2009 Kl. 18.30 i Mødelokale F 2 v/ hovedindgangen Frederikssund Rådhus Mødedeltagere: Jens Brogaard Jensen (V) Alice Linning Annelise Hansen

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Dagsorden for Frivilligrådets møde den 12. september 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum

Dagsorden for Frivilligrådets møde den 12. september 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum Dagsorden for Frivilligrådets møde den 12. september 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum Indholdsfortegnelse 018. Tids- og handleplaner for udarbejdelse af Frivilligpolitik som underpolitik til

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 06. november 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 06. november 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 06. november 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Anlægsbudget 2009 133 002. Budgetaftale 2009 vedrørende de statsanerkendte museer 134

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsen

Referat. Regionsbestyrelsen Referat Regionsbestyrelsen Mødedato: 10. december 2009 Starttidspunkt for møde: 15.00 Sluttidspunkt for møde: 17:00 Lokale: Rådhuset, Adelgade 44, Skanderborg Fraværende: m. afbud: Einer Madsen, Lars Møller,

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Referat. af Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. august 2016, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27

Referat. af Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. august 2016, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Mødedato: 18. august 2016 Side: 1 Referat af Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. august 2016, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Åben dagsorden Medlemmer Finn Jensen (Formand) - 19428 Dina

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler Gældende fra 1. januar 2012

Læs mere

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden Referat Dato: 09-12-2015 14:00:00 Udvalg: 17, stk. 4-udvalg - Administrations- og idrætscenter på Fælleden Sted: Konferencesalen, Skanderborg Rådhus 22 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 15/60664 Mikael

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet

Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet I følgende notat beskrives de puljer og ordninger på kultur- og fritidsområdet, der er søgbare af foreninger m.v. Kultursamvirket kulturpuljen

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 22. september 2010 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 22. september 2010 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 22. september 2010 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 105. Budget 2011 - Høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget og Landsbyudvalget 197 106.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 10. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 11. Plan for kurser og Temaforløb

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 14. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 15. Nyt fra formanden 2 16. Nyt fra

Læs mere

Åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 04. oktober 2012 kl. 17:00 i Gæstekantinen i Løgstør

Åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 04. oktober 2012 kl. 17:00 i Gæstekantinen i Løgstør Åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 04. oktober 2012 kl. 17:00 i Gæstekantinen i Løgstør Indholdsfortegnelse 028. Årets Landsbypris 2012 50 029. Landsbyernes årsmøde 2012 52 030. NT-køreplan - Indkaldelse

Læs mere