åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214"

Transkript

1 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

2 Indholdsfortegnelse 001. Evaluering af pilotprojekt - kontraktstyring Vesthimmerlands Biblioteker samt orientering om status på biblioteksområdet Ansøgning om anlægsbevilling til nyt indgangsparti til Turistkontoret Analyse af Vesthimmerlands Kommunes Idræts- og Fritidsfaciliteter Særordninger indenfor folkeoplysende foreninger Ansøgning om anlægsbevilling til etablering af lethal i Vegger Tilslutning til Kulturaftale Nordjylland Sundhedspolitik for Vesthimmerlands Kommune Til orientering - Dopingsag i Farsø Motionsklub Til orientering - Store Cykeldag i Vesthimmerland Til orientering - Vores kulturarv Vesthimmerland i dialog. Debatskabende formidlingsprojekt på Vesthimmerlands Museum Til orientering - Trelleborgene - Nomineret til verdensarv Til orientering - Økonimirapport for forskellige kulturelle aktiviteter 25 2

3 Medlemmer Torben Myrup Birgitte Tetzlaff Uffe Bro Ninni Lodahl Gjessing Asger Andersen Lise Harbo Henrik Degn Fraværende Torben Myrup Ninni Lodahl Gjessing Lise Harbo Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 001. Evaluering af pilotprojekt - kontraktstyring Vesthimmerlands Biblioteker samt orientering om status på biblioteksområdet Sagsnr.: 07/20254 Fraværende: Torben Myrup, Ninni Lodahl Gjessing, Lise Harbo Bilag: 17474/09Åben Vesthimmerlands Biblioteker - evaluering af pilotprojekt 17471/09Åben Vesthimmerlands Biblioteker - udkast til aftalestyring 17773/09Åben Bibliotekerne - udkast til visioner, værdier og indsatsområder Sagsfremstilling Byrådet vedtog den 20. december 2007 at iværksætte et pilotprojekt om kontraktstyring på biblioteksområdet i Pilotprojektet skulle jævnfør beslutningen evalueres i 4. kvartal 2008 med henblik på en eventuel forlængelse. Denne evaluering foreligger nu og anbefaler blandt andet en forlængelse. Der er dog i efteråret nedsat en bredere embedsmandsgruppe, der skal fremkomme med et forslag til en drejebog og en skabelon for aftalestyring. Bibliotekschefen har indgået i denne arbejdsgruppe og vil til orientering præsentere et udkast til, hvordan en eventuel aftale kunne se ud for biblioteksområdet. Biblioteket har i 2008 arbejdet med værdier, visioner og indsatsområder. Dette arbejde indgår i ovennævnte udkast. Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget. Økonomi Ingen. Administrationen indstiller - at pilotprojektet Kontraktstyring på Vesthimmerlands Biblioteker forlænges til 31. december 2009 eller indtil pilotprojektet kan afløses af en aftalestyringsmodel på området. Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Torben Myrup, Lise Harbo og Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 4

5 5 Vesthimmerlands Kommune, Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009

6 002. Ansøgning om anlægsbevilling til nyt indgangsparti til Turistkontoret Sagsnr.: 08/11493 Fraværende: Torben Myrup, Ninni Lodahl Gjessing, Lise Harbo Bilag: Sagsfremstilling Hermed ansøges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr til nyt indgangsparti til Turistkontoret, Torvegade 6, Løgstør. Bevillingen finansieres af rådighedsrammen på anlæg på kr , som tidligere godkendt på udvalgets møde den 6. november På Byrådets møde den 27. november 2008, blev Kultur- og Fritidsudvalgets prioritering af anlægsprojekter taget til efterretning samtidig med at indstillingen om - at de enkelte udvalg fortsat skal søge endelig anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb blev godkendt. Økonomi Anlægsrammen er afsat ved budgetvedtagelsen for Administrationen indstiller - at ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb godkendes og videresendes til Økonomiudvalget. Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Punktet tilbagesendes til fornyet behandling i Kultur- og fritidsudvalget. Jette Thomsen deltog ikke i behandlingen af punktet. Supplerende sagsfremstilling Punktet skal genbehandles i Kultur- og Fritidsudvalget ifølge beslutning på 6

7 Økonomiudvalgsmødet den 11. februar Administrationen indstiller - at det undersøges om turistkontoret kan flyttes fra sin nuværende adresse til Torvegade 15 i Løgstør i stueetagen, - at borgerservice og biblioteket inddrages i projektet og - at en eventuel flytning finder sted inden sæsonstart Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Torben Myrup, Lise Harbo og Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 7

8 003. Analyse af Vesthimmerlands Kommunes Idræts- og Fritidsfaciliteter Sagsnr.: 08/27884 Fraværende: Torben Myrup, Ninni Lodahl Gjessing, Lise Harbo Bilag: Sagsfremstilling Det er tidligere besluttet at analysen skal indeholde vedligeholdelsesplaner for kommunale og selvejende haller. Det drejer sig om 16 faciliteter. Analysens indhold vedr. vedligeholdelsesplaner foretages i nært samarbejde med Teknisk forvaltning. Vedr. Svømmeanlæg i Års og Farsø tages afsæt i det arbejde, der er igangsat. Vedligeholdsbehov for Vindblæs Multicenter og Ranum Multicenter er udført af kommunale medarbejdere. Fa. Krogh Madsen har udarbejdet tilstandsrapport for Aalestrup Idrætscenter. Samme firma laver tilstandsrapport for Løgstør Hallerne i uge 9. Eftersynet vedr. tilstandsrapporterne er udført visuelt. Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser. D.v.s der kan være skjulte skader, som ikke er vurderet. Udgifterne for tilstandsrapporter for de 2 anlæg deles mellem Teknisk- og Fritidsog kulturforvaltningen og afholdes indenfor budgettet. Der mangler tilstandsrapporter for 11 faciliteter. Teknisk forvaltning har ikke resurser til at udføre opgaven men henviser til, at arbejdet udføres af eksterne konsulenter. Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Det anslås, at udgifter til konsulenter for de resterende tilstandsrapporter på samme niveau som for Aalestrup Idrætscenter vil udgøre kr eksl. moms. Administrationen indstiller - at det afklares, om der skal søges tillægsbevilling til udarbejdelse af tilstandsrapporter eller der skal findes anden løsning til afdækning af vedligeholdelsesbehov i idræts- og fritidsfaciliteterne til brug for analysen. Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den

9 Indstillingen godkendt. Henrik Degn kan ikke tilslutte sig på grund af kommunens situation. Torben Myrup, Lise Harbo og Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 9

10 004. Særordninger indenfor folkeoplysende foreninger Sagsnr.: 07/15455 Fraværende: Torben Myrup, Ninni Lodahl Gjessing, Lise Harbo Bilag: 18554/09Åben Notat om særordninger Sagsfremstilling Regelsæt. Folkeoplysningsloven er en rammelov, som danner grundlag for kommunens fastsættelse af en tilskudsmodel til aktiviteter og lokaler ud fra lokale forhold. Vesthimmerlands Kommunes tilskudsmodel blev vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget d. 15. maj Harmonisering og overgangsordning. Iflg. folkeoplysningsloven 33 skal Kultur- og Fritidsudvalget sikre, at der ydes tilskud efter objektive kriterier, der giver lige tilskudsvilkår til virksomhed med samme funktion og indhold. Det er således fastsat i folkeoplysningsloven, at foreninger og borgere i kommunen skal behandles ens, såfremt de pågældende på ens måde opfylder betingelserne for tildeling af tilskud. I forbindelse med kommunesammenlægningen blev der via inddelingsloven givet byrådene mulighed for, i en overgangsperiode, at fravige forskelle i serviceniveauet. I overgangsårene 2007 og 2008 har der i Vesthimmerlands Kommune været en særlig udligningsordning, så foreningerne gradvist er blevet omfattet af de nye regler. Vesthimmerlands Kommunes tilskudsmodel har via en harmonisering ligestillet foreningslivet med hensyn til tilskudsmuligheder. Nogle foreninger vil efter harmoniseringen få øgede tilskudsmuligheder og andre reducerede tilskudsmuligheder. Tilskudsmodellen har fuld virkning fra Det ligger udenfor harmoniseringsordningen, at der skal gives kompensation til foreninger, der oplever reducerede tilskudsmuligheder. Særordninger. I de 4 gamle kommuner er der indgået særordninger om tilskudsmuligheder, som ikke ligger indenfor loven eller Vesthimmerlands Kommunes lokale regler, der er fastsat i medfør heraf. Uddrag fra kommunens retningslinjer vedr. lokaletilskud: Tilskud til driftsudgifter til egne lokaler ydes med 75% for medlemmer under 25 10

11 år og med 20% for medlemmer over 25 år. Ifølge loven og vedtagne retningslinjer ydes der ikke tilskud til udendørsarealer, bortset fra mål, net og banekridtning. Tilskud ydes efter dokumentation for udgifterne. Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget. Økonomi Ingen Administrationen indstiller - at det afklares om særordningerne skal afskaffes helt eller delvist eller ordningerne skal indarbejdes i kommunens retningslinjer for tilskud, så de er gældende for alle foreninger med samme funktion og indhold. - at de tilkendegivelser som fremkommer på Kultur- og Fritidsudvalgets møde tilrettes i ovennævnte inden sagen videresendes til forelæggelse på Folkeoplysningsudvalgets møde d. 9. marts at sagen genoptages på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 2. april, hvor der træffes endelige beslutning om særordningerne Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Henrik Degn tager forbehold med følgende bemærkninger. Jeg kan ikke gå ind for indstillingen, da jeg ikke mener det er muligt at tage stilling til alle aftaler på en og samme tid der foreligger vidt forskellige baggrunde og begrundelser for alle aftalerne. Jeg mener man bør gå i dialog med foreningerne omkring afvikling af aftalerne på en rimelig måde. Samtidig bør der nævnes at det i forvejen har været en hård og svær tid for foreningerne da deres betingelser i forvejen er blevet meget forringet ved kommunesammenlægningen. Torben Myrup, Lise Harbo og Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 11

12 005. Ansøgning om anlægsbevilling til etablering af lethal i Vegger Sagsnr.: 08/15996 Fraværende: Torben Myrup, Ninni Lodahl Gjessing, Lise Harbo Bilag: 18366/09Åben vedtægtsudkast til Vegger Lethal med kommunens rettelser 18973/09Åben Vegger lethal - ny finansieringsplan Sagsfremstilling I forbindelse med budgetlægningen for 2009 afsatte Byrådet et rådighedsbeløb på kr som tilskud til opførelse af lethal i Vegger. Vesthimmerlands Kommune skulle søge om medfinansieringstilskud hos Velfærdsministeriet på kr , således der i alt var kr som tilskudsmidler. Velfærdsministeriet meddeler den 14. januar 2009 afslag på Vesthimmerlands Kommunes ansøgning om medfinansieringstilskud. Ministeriet begrunder sit afslag med, at puljens formål er at bidrage til erhvervsudvikling og beskæftigelsesfremme. Initiativtagerne til lethallen har den fremsendt budget for opførelse af hal med tilhørende finansieringsplan. Opførelsessummen er budgetteret til Kr Moms 25% Kr I alt Kr Finansieringsplan: Told og Skat, momsrefusion Kr Lokale- og Anlægsfonden, 50%, ex. moms Kr Eu-midler Kr Kommunalt tilskud kr Vegger IF og Vegger IF venner kr Indsamlede midler kr Uafklarede fondsansøgninger, borgerindsamlinger mv. som afventer 1. spadestik kr I alt Kr Initiativtagerne oplyser, at der er accept om tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden, EU-midler, forenings- og indsamlede midler. Til den fulde finansiering mangler frigivelse af kommunens rådighedsbeløb, 12

13 indgåelse af aftale om frivillig momsregistrering med Skat og restbeløbet på kr som afventer 1. spadestik. Det er tidligere besluttet, at Vesthimmerlands Kommune er regnskabs- og tilsynsførende for anlægsarbejdet og hermed afholder anlægsudgifterne for den selvejende institution/initiativtagerne. Der er på nuværende tidspunkt udlagt kr af Vesthimmerlands Kommune i forbindelse med projekteringen. Vedtægter. Initiativtagerne har fremsendt vedtægter for den selvejende institution Vegger Lethal. Iflg. 16 kan vedtægter ændres uden forelæggelse for Vesthimmerlands Kommune. Udkastet ses at indeholder bestemmelser hvorefter Vegger Lethal kan modtage anlægstilskud fra Vesthimmerlands Kommune. Vedr. lokaletilskud til Vegger IF. I ansøgningen fra Vegger IF fra d om anlægstilskud anføres at der arbejdes på at lave en selvejende institution, således at driften kan hænge sammen under de gældende regler. Af det medsendte driftsbudget fremgår at den selvejende institution har en udlejningspris på kr. 217,- inkl. moms. Der er regnet med udlejning til en årlig lokaleudgift på ca. kr for Vegger IF. Det fremgår ikke af materialet, hvilke lokaletilskudsregler Vegger IF er omfattet af. Kulturudvalget har den behandlet ansøgning om tilskud til lethallen. Her blev oplyst at foreningens brug af hallen vil give et øget lokaletilskud på ca. kr Ansøgningen blev imødekommet med kr Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Der er i budget 2009 optaget en rådighedsramme på hvoraf kr tidligere er prioriteret til Vegger lethal. Vesthimmerlands Kommune vil få et kasseudlæg på op til kr indtil anlægsarbejdet er udført. Administrationen indstiller - at anlægsbevilling på kr og frigivelse af rådighedsbeløb fremsendes til Økonomiudvalget. Bevilling gives på betingelse af dokumentation for frivillig momsregistrering hos Skat. - at der ansøges om anlægsbevilling på kr i udgift og kr i indtægt. - at indgåelse af skriftlig aftale om frivillig momsregistrering med Skat skal 13

14 foreligge, inden projektet igangsættes. - at betingelsen for anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb først er opfyldt, når Kultur- og fritidsforvaltningen modtager skriftlig aftale om frivillig momsregistrering vedr. anlægsudgifter og når vedtægter for den selvejende institution Vegger Lethal er vedtaget med de eventuelle bemærkninger som anføres fra Vesthimmerlands Kommune. - at Kulturudvalgets beslutning på basis af et øget lokaletilskud på kr omformuleres til en øget lokaleudgift på max. kr hvortil Vegger IF indtil videre ydes lokaletilskud iflg. Vesthimmerlands Kommunes til enhver tid gældende retningslinjer med p.t. 75% for medlemmer under 25 år og med 20% for medlemmer over 25 år. Beløbet på kr er et årligt max. beløb i 2008 prisniveau. - at udkast til vedtægter godkendes efter der bl.a. er taget stilling til 16. Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Henrik Degn tager forbehold med følgende bemærkninger: Jeg tager forbehold for beslutningen da jeg finder det nødvendigt at få belyst og afdækket hal behovet altså få lavet analysen af Vesthimmerlands Kommunes Idræts- og fritidsfaciliteter. Torben Myrup, Lise Harbo og Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 14

15 006. Tilslutning til Kulturaftale Nordjylland Sagsnr.: 08/7617 Fraværende: Torben Myrup, Ninni Lodahl Gjessing, Lise Harbo Bilag: 18757/09Åben Udkast til kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Nordjylland for /09Åben Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår 18764/09Åben Vilkår for genforhandling, justering og opsigelse af kulturaftalen 18771/09Åben Ansvarsfordeling for temaer m.v. - Kulturaftale Nordjylland Sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommune har sammen med Regionen og de øvrige 10 kommuner i Nordjylland tidligere indgået en Kulturaftale med Kulturministeriet. De nuværende administrative - og politiske ledelser har udarbejdet et udkast til en ny Kulturaftale, et udkast der er udarbejdet i samspil med ministeriets embedsværk. Aftalen mangler ministerens endelige beslutning om tildeling af eventuel støtte til enkeltprojekter, der ventes ikke ønsker om ændringer i aftalens indhold fra ministerens side. De supplerende oplysninger fra ministeriet vil tilgå kommunerne straks. Kulturaftalen er et strategisk udviklingssamarbejde, der skal få Nordjylland til at fremstå som en progressiv og dynamisk del af Danmark med et levende kulturliv, der kendetegnes af det banebrydende, nytænkende og eksperimenterende i forening med respekten for historie, traditioner og lokal egenart. Kulturaftalen vil tværregionalt gennem fælles indsatser øge kvalitet og synlighed af det samlede kulturområde. Der fokuseres i aftalen på særlige politisk udpegede temaer. Kulturaftalen støtter projekter der understøtter aftalens mål og temaer. Midler til udviklingsarbejdet kommer fra kommunerne, Regionen og Kulturministeriet. Kulturaftalen rummer enkelte driftsopgaver, det er dels videreformidling af driftstilskud til kulturtilbud (Den 4-årige overgangsordning- tidligere amtsmidler), og dels drift af nogle tidligere amtslige ordninger. Blandt andet 1/1 kunstner til 1/4 pris, Med rød stue i biografen, og Med skolen i biografen. Kulturaftalen har en række samarbejdspartnere bl.a. Vækstforum, ApEx Center for Oplevelsesøkonomi. 15

16 Målsætninger for samarbejdet i Kulturaftale Nordjylland Der er foretaget enkelte justeringer i temaerne. Temaerne fremgår af målsætning 7 nedenfor. For målsætningerne for de enkelte temaer/fokusområder henvises til bilaget med selve aftaleteksten. I Kulturaftale Nordjylland arbejdes der med disse fælles overordnede kulturpolitiske målsætninger: 1. At styrke kvaliteten og synligheden i det samlede kulturtilbud i Nordjylland. 2. At understøtte regional vækst og sammenhæng gennem de fælles kulturpolitiske målsætninger. 3. At skabe sammenhæng i de enkelte kommuners/region Nordjyllands kulturpolitikker på udvalgte områder med udgangspunkt i samspillet mellem region/lokalsamfund og by/land med henblik på udvikling/fastholdelse af fyrtårne. 4. At fremme udvikling og udnyttelse af potentialerne i områdets kulturelle institutioner, vækstlag og netværk gennem øget fokus på arbejdsdeling, samarbejde, koordinering og synergivirkninger. 5. At tiltrække og fastholde videnstunge og kreative arbejdspladser gennem forbedrede kulturtilbud, øget synlighed og udbyggede vækstmiljøer for iværksættere og gennem talentudvikling. 6. At skabe kulturel tradition og fornyelse gennem medvirken til indgåelse af nye partnerskaber mellem kunstnere, private virksomheder, kulturinstitutioner og uddannelses-institutioner. 7. At arbejde for at opfylde disse målsætninger gennem satsninger og fyrtårnsprojekter inden for kulturaftalens temaer/fokusområder børnekultur, unge som kulturaktører og kulturbrugere, talentudvikling (teater, musik, billedkunst, litteratur, dans, film, blandformer etc.), kreative alliancer, kulturarvsklynge Nordjylland Cultural HeriTALEs samt kultur og oplevelsesøkonomi. Målsætningerne skal medvirke til disse ønskede effekter: At Nordjylland har et højt niveau inden for produktion af kultur, der gør en forskel og sætter sig spor i omgivelserne At Nordjylland har flest kunstnere, musikere, skuespillere, forfattere og andre kreative udøvere i Danmark målt pr. indbygger At Nordjylland er en magnet for ildsjæle og iværksættere inden for kultur, bl.a. grundet en indsats for at skabe gode vilkår og rammebetingelser 16

17 Organisering af Kulturaftalen er som nu med en politisk og administrativ ledelse. Politisk ledelse består af formændene fra hver af de 11 kommuners kulturudvalg plus Regionsrådet. Region Nordjylland og Aalborg Kommune deltager med hver to personer. Der ønskes udpeget suppleanter. Gruppen mødes 2-4 gange om året. Den politiske ledelse træffer beslutninger om iværksættelse af de fælles opgaver på et overordnet niveau. Administrativ ledelse består af de 12 kulturdirektører/kultur- og fritidschefer, Region Nordjylland og Aalborg Kommune deltager med hver to personer. Den administrative ledelse har ansvaret for udvikling, drift og løbende evaluering af kulturaftalen, herunder de enkelte indsatser. Der udpeges i lighed med i den politiske ledelse efter behov repræsentanter fra den administrative ledelse til udvalg, temagrupper etc. For at sikre den decentrale forankring og den enkelte kommunes/regionens ejerskab til kulturaftalen fordeler kommunerne og Region Nordjylland fortsat ansvaret for kulturaftalens udviklingstemaer og satsninger imellem sig, herunder driftsopgaver i regi af kulturaftalen. Tema- og satsningsansvar fremgår af det vedlagte bilag. Den enkelte repræsentant i administrativ ledelse må forvente at skulle anvende ca. 200 timer pr. år til opgaverne knyttet til administrativ ledelse. Som noget nyt i forhold til den tidligere kulturaftale udpeges der også et tværgående korps af fagligt funderede ressourcepersoner bestående af mindst én person fra hver af kommunerne og Region Nordjylland. Hver kommune bidrager med mindst én ressourceperson, og det forventede tidsforbrug er timer pr. år. Tværgående sekretariatsopgaver løses af kulturaftalens sekretariat. En koordinator har hovedansvaret for at sikre, at fælles administrative funktioner, der er knyttet til kulturaftalen overordnet set, udføres. Den hidtidige kulturaftale Evaluering af den hidtidige kulturaftale for udarbejdes i løbet af foråret 2009 og bliver sendt til kommunerne, Regionen og Kulturministeriet Sagen afgøres i Byrådet Økonomi I lighed med hidtil bygger den nye kulturaftale for på, at kommunerne og regionen bidrager økonomisk til de fælles indsatser efter indbyggertal, således at hver kommune og regionen afsætter 2,50 kr. pr. borger pr. år, der indbetales til kulturaftalen. Hertil kommer et mindre beløb til fælles møder m.v., hvorved der supplerende betales i alt kr. pr. år ved op til indbyggere, kr. ved op til indbyggere og kr. ved 17

18 over indbyggere. medarbejderresurser Administrationen indstiller - at Vesthimmerlands Kommune tilslutter sig Kulturaftalen Nordjylland at der afsættes midler til at indgå i samarbejdet for årene at der udpeges en repræsentant til kulturaftalens politiske ledelse samt en suppleant for denne. - at der afsættes de nødvendige administrative resurser Bilag vedr. projektbeskrivelse indeholdende beskrivelse af de projekter, som Kulturministeriet og Kulturregion Nordjylland støtter i fællesskab ved indgåelse af Kulturaftale Nordjylland kan rekvireres ved henvendelse til forvaltningen. Ved midtvejsforhandlingen af kulturaftalen primo 2010 vil der blive truffet beslutning om yderligere projekter, der støttes i fællesskab. Notat til bilag 3 projektbeskrivelser: Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere Projekt: Pilotprojekt C-money Projekt: Unge Aktive i Kulturlivet - UAK Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere, samt fokusområde 3: Talentudvikling Projekt: Talentudvikling rytmisk musik Projekter under Fokusområde 5: Kulturarvsklynge Nordjylland Projekt: Børglumbispen Stygge Krumpen en rejse i Børglumbispens univers Projekt: Digitalt brugercentreret indhold (kunsten Aalborg) Projekt: Bymuseum Aalborg Projekter under Fokusområde 6: Kultur og oplevelsesøkonomi Projekt: Nordatlantisk Inspiration Projekt: ApEx Imagination Den kulturelle rammebevilling: Teatret i Nordkraft (Aalborg) Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den

19 Indstillingen godkendt. Som suppleant vælges udvalgets næstformand. 19

20 007. Sundhedspolitik for Vesthimmerlands Kommune Sagsnr.: 09/356 Fraværende: Torben Myrup, Ninni Lodahl Gjessing, Lise Harbo Bilag: Sagsfremstilling Vesthimmerlands Sundhedspolitik er en politik for alle og skal bæres ved fælles kræfter og initiativer. I Kultur- og Fritidsudvalget ønskes en drøftelse af, hvordan arbejdet med Kulturog Fritidsområdet i Vesthimmerland kan understøtte den besluttede sundhedspolitik. Kultur- og Fritidsområdet indgår i de i politikken beskrevne indsatsområder under de enkelte temaer. Tidligere udleveret sundhedspolitik medbringes. Økonomi Administrationen indstiller - at sagen drøftes. Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Sagen sendes til udtalelse i Folkeoplysningsudvalget med bemærkning om, at udvalget bedes komme med konkrete forslag til mulige initiativer. Supplerende sagsfremstilling I henhold til beslutning i Kultur- og fritidsudvalget bedes Folkeoplysningsudvalget komme med konkrete forslag til mulige initiativer. Vesthimmerlands Kommunes sundhedspolitik er vedlagt dagsorden. Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den Administrationen udarbejder et samlet forslag på baggrund af drøftelserne. 20

21 Erling Sørensen, Kurt Nielsen, Mogens Juel, Yvonne Degn og Ida R. Hansen var fraværende. Supplerende sagsfremstilling Folkeoplysningsudvalgets forslag til sundhedspolitiske initiativer Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde den 15. januar 2009 at bede Folkeoplysningsudvalget om at komme med konkrete forslag til mulige initiativer på det sundhedspolitiske område. Med udgangspunkt i den besluttede sundhedspolitik besluttede Folkeoplysningsudvalget på sit møde den 10. februar 2009 at anbefale følgende initiativer: - at der udarbejdes en overordnet kommunal ramme for et sundt idrætsmiljø - at der indenfor rammen fokuseres på kost, alkohol og doping - at der iværksættes et innovativt projekt om sund kost i hallernes cafeterier - at indtagelse af alkohol i haller og klubhuse begrænses eller reguleres - at motionsklubber udarbejder handlingsplaner for antidoping politik - at klubberne tilbydes foredrag og oplysning om doping - at der undersøges, om der kan findes sponsorer til et projekt om drikkedunke til alle idrætsudøvende børn og unge - at foreningerne motiveres til at komme med forslag til tilbud til de foreningsløse unge - at den folkeoplysende voksenundervisning stiller sig til rådighed for debatskabende aftener i landsbyerne om livsstil - at der sammen med foreningerne iværksættes rekrutteringskampagne til fremskaffelse af nye ledere - at det undersøges om foreninger, der tager konkrete sundhedstiltag, kan honoreres særskilt Forslagene er ikke opstillet i prioriteret rækkefølge. Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Administrationen indstiller 21

22 - at de 6 første initiativer iværksættes - at Folkeoplysningsudvalget udarbejder en handlingsplan sammen med forvaltningen - at administrationen udarbejder forslag til overordnet ramme. Indstillingen godkendt Torben Myrup, Lise Harbo og Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 22

23 008. Til orientering - Dopingsag i Farsø Motionsklub Sagsnr.: 09/3785 Fraværende: Torben Myrup, Ninni Lodahl Gjessing, Lise Harbo Bilag: Sagsfremstilling Orientering om og drøftelse af dopingsagen i Farsø Motionsklub. Forvaltningen har afholdt møde med relevante parter i sagen og vil på den baggrund orientere om Farsø Motionsklubs eksklusion fra DGI. Økonomi Ingen Administrationen indstiller - at udvalget skal drøfte eventuelle konsekvenser eller forebyggende tiltag i forbindelse med sagen. Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den Farsø Motionsklub har redegjort for deres hidtidige initiativer på dopingområdet. Foreningen informerer om, at de fortsat frivilligt pr. kontrakt er tilmeldt Anti-Doping Danmark. Farsø Motionsklub fremsender forslag til handlingsplan til næste møde i Folkeoplysningsudvalget. Benny Hansen, Elo Sørensen, Erling Sørensen, Mogens Juel, Henning Als og Ole Johansen var fraværende. Inga Nielsen var suppleant for Henning Als. Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Taget til efterretning. Torben Myrup, Lise Harbo og Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den Udvalget ønsker kvartalvis opfølgning og information om evt. positiv test. 23

24 24 Vesthimmerlands Kommune, Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009

25 25 Vesthimmerlands Kommune, Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009

26 009. Til orientering - Store Cykeldag i Vesthimmerland Sagsnr.: 08/29285 Fraværende: Torben Myrup, Ninni Lodahl Gjessing, Lise Harbo Bilag: Sagsfremstilling Store Cykeldag er cyklen og cykelglædens årlige mærkedag. Dagen arrangeres af Dansk Cyklist Forbund hvert år, i 2009 afholdes Store Cykeldag søndag den 14. juni. Store Cykeldag i Vesthimmerland. Formålet med Store Cykeldag er at skabe en dag i kalenderåret, hvor alle med interesse for cykling kan motivere andre til at opleve glæden ved at cykle. Hensigten er at få flere til at cykle og at stoppe den markante nedgang i cykling, der er på landsplan, samt at støtte den positive udvikling, der er i nogle af de større byer. Store Cykeldag blev søsat i 2005 i anledning af Dansk Cyklist Forbunds 100 års jubilæum. Tanken er at opbygge en årlig tradition for at cykle en søndagstur med hele familien den anden søndag i juni. I Vesthimmerland cykles der på Himmerlandsstien og rundt om Vilsted Sø. Planlægningsarbejdet er i gang og borgerforeninger m.fl. er inviteret til et arbejdsmøde på Aars Rådhus 17. marts. Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Taget til efterretning. Torben Myrup, Lise Harbo og Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den Taget til efterretning. 26

27 010. Til orientering - Vores kulturarv Vesthimmerland i dialog. Debatskabende formidlingsprojekt på Vesthimmerlands Museum Sagsnr.: 09/1271 Fraværende: Torben Myrup, Ninni Lodahl Gjessing, Lise Harbo Bilag: Sagsfremstilling Vesthimmerlands Museum rykker ud i lokalområdet og ønsker at komme i dialog med borgerne om, hvad kulturarv er. Pro jektet har fået navnet Vores kulturarv Vesthimmerland i dialog og har til formål at skabe debat om kulturarvens rolle i nutidens samfund. Vesthimmerlands Museum anskaffer en campingvogn, indretter den til et rullende kulturarvskontor og tager rundt til de fire byer og 43 landsbyer i Vesthimmerlands Kommune. Campingvognen viser en mindre plancheudstilling og giver adgang til oplysninger om fortidsminder og kulturhistoriske seværdigheder i lokalområdet. Samtidig vil Vesthimmerlands Museum indsamle borgernes bud på genstande, steder og begivenheder med relation til den vesthimmerlandske kulturarv. Resultaterne af denne indsamling indgår i en udstilling på museet og et debat- og dialogforum på internettet. Udstillingen og netaktiviteterne afvikles samtidig med, at campingvognen kører i Vesthimmerland. Vesthimmerlands Museum har i forbindelse med projektet brug for hjælp til udpegning af de steder i lokalområdet, hvor campingvog nen kan placeres. Vognen skal gerne stå centralt i jeres område, helst der, hvor folk mødes - om det så er foran kroen, forsamlingshuset eller købmanden. Der er også brug for hjælp til at finde steder, hvor campingvognen kan parkeres i weekenden. Landsbyudvalget skal tage stilling til om man vil indgå i et samarbejde med Vesthimmerlands Museum om at få kontakt med borgerforeningerne under landbysamarbejdet til at hjælpe med udpegning af placeringssteder for campingvognen og eventuelle parkeringsmuligheder i weekenden. Beslutning i Landsbyudvalget den Landsbyudvalget besluttede at indgå i samarbejdet. Ilse Skadhauge Larsen, Gerda Sørensen og Inger Nielsen var fraværende. Jens Brøndum deltog som suppleant for Inger Nielsen. Karin Simensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 27

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Særordninger indenfor folkeoplysende foreninger 224 002. Analyse af Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Budgetopfølgning pr.30. april 2008 3 002. Anlægsbevilling til tilskud til Maritimt Oplevelsescenter

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Tillægsdagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 17:00 i Knabergaarden

Tillægsdagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 17:00 i Knabergaarden Tillægsdagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 17:00 i Knabergaarden Indholdsfortegnelse 001. Retningslinier for brug af reklamer og sponsorater i Vesthimmerlands Kommune 3 2 Medlemmer

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 001. Landdistriktspolitik 3 002. Erhvervsstrategi 4 003. Spørgeskemaundersøgelse 5 004. Landsbyernes

Læs mere

Åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 13. august 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

Åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 13. august 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 13. august 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Aars Svømmehal - Ansøgning om tillægsbevilling til tagrenovering 3 002. Løgstør Hallerne

Læs mere

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 018. Orientering - Lanternen, udarbejdelse af beslutningsgrundlag 38 019. Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 6. DECEMBER 2006 KL. 15.00 I MØDELOKALE 214, 1. SAL TORVEGADE

Læs mere

1. Oplæg om oplevelseszoner og drøftelse af nordjysk tilkendegivelse vedr. disse Bilag: Oplæg - oplevelseszoner

1. Oplæg om oplevelseszoner og drøftelse af nordjysk tilkendegivelse vedr. disse Bilag: Oplæg - oplevelseszoner DAGSORDEN Møde i den politiske ledelse fredag den 4. april 2008 kl. 10-12 i Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, Nørresundby mødelokale 2 i kælderen Deltagere: Bjarne Kvist, Frederikshavn Kommune

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 10. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 11. Plan for kurser og Temaforløb

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Fritids- og Kulturudvalget. Referat Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 13. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A)

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke, synliggøre og

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 TORSDAG DEN 22. MAJ 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 22. maj 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof Samarbejdsaftale For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 020. Valg af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget (fra foreninger og organisationer) 37 021. Udpegning

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning og regnskab 2009 Indhold: KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Jens Riise Dalgaard deltog fra kl. 15.40 og pkt. 2. Mødet sluttede

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne Pkt. 103 Salg af ejendomme Sagsnr. 91529 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal gives anlægsbevilling til salgsindtægter og udgifter i forbindelse med salg af ejendommen Sct. Ols Gade 15-17 og tages stilling

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 18-11-2009 Mødested: Bispen, lokale 12, 1. sal Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Børge Koch, Bent Steenberg, Birgit Sørensen,

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 16. november 2006 Mødelokale: Løgumkloster Rådhus, udvalgsværelse 1 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 16:00 Fraværende: Johan Sørensen 16. november 2006

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere