åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214"

Transkript

1 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

2 Indholdsfortegnelse 001. Evaluering af pilotprojekt - kontraktstyring Vesthimmerlands Biblioteker samt orientering om status på biblioteksområdet Ansøgning om anlægsbevilling til nyt indgangsparti til Turistkontoret Analyse af Vesthimmerlands Kommunes Idræts- og Fritidsfaciliteter Særordninger indenfor folkeoplysende foreninger Ansøgning om anlægsbevilling til etablering af lethal i Vegger Tilslutning til Kulturaftale Nordjylland Sundhedspolitik for Vesthimmerlands Kommune Til orientering - Dopingsag i Farsø Motionsklub Til orientering - Store Cykeldag i Vesthimmerland Til orientering - Vores kulturarv Vesthimmerland i dialog. Debatskabende formidlingsprojekt på Vesthimmerlands Museum Til orientering - Trelleborgene - Nomineret til verdensarv Til orientering - Økonimirapport for forskellige kulturelle aktiviteter 25 2

3 Medlemmer Torben Myrup Birgitte Tetzlaff Uffe Bro Ninni Lodahl Gjessing Asger Andersen Lise Harbo Henrik Degn Fraværende Torben Myrup Ninni Lodahl Gjessing Lise Harbo Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 001. Evaluering af pilotprojekt - kontraktstyring Vesthimmerlands Biblioteker samt orientering om status på biblioteksområdet Sagsnr.: 07/20254 Fraværende: Torben Myrup, Ninni Lodahl Gjessing, Lise Harbo Bilag: 17474/09Åben Vesthimmerlands Biblioteker - evaluering af pilotprojekt 17471/09Åben Vesthimmerlands Biblioteker - udkast til aftalestyring 17773/09Åben Bibliotekerne - udkast til visioner, værdier og indsatsområder Sagsfremstilling Byrådet vedtog den 20. december 2007 at iværksætte et pilotprojekt om kontraktstyring på biblioteksområdet i Pilotprojektet skulle jævnfør beslutningen evalueres i 4. kvartal 2008 med henblik på en eventuel forlængelse. Denne evaluering foreligger nu og anbefaler blandt andet en forlængelse. Der er dog i efteråret nedsat en bredere embedsmandsgruppe, der skal fremkomme med et forslag til en drejebog og en skabelon for aftalestyring. Bibliotekschefen har indgået i denne arbejdsgruppe og vil til orientering præsentere et udkast til, hvordan en eventuel aftale kunne se ud for biblioteksområdet. Biblioteket har i 2008 arbejdet med værdier, visioner og indsatsområder. Dette arbejde indgår i ovennævnte udkast. Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget. Økonomi Ingen. Administrationen indstiller - at pilotprojektet Kontraktstyring på Vesthimmerlands Biblioteker forlænges til 31. december 2009 eller indtil pilotprojektet kan afløses af en aftalestyringsmodel på området. Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Torben Myrup, Lise Harbo og Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 4

5 5 Vesthimmerlands Kommune, Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009

6 002. Ansøgning om anlægsbevilling til nyt indgangsparti til Turistkontoret Sagsnr.: 08/11493 Fraværende: Torben Myrup, Ninni Lodahl Gjessing, Lise Harbo Bilag: Sagsfremstilling Hermed ansøges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr til nyt indgangsparti til Turistkontoret, Torvegade 6, Løgstør. Bevillingen finansieres af rådighedsrammen på anlæg på kr , som tidligere godkendt på udvalgets møde den 6. november På Byrådets møde den 27. november 2008, blev Kultur- og Fritidsudvalgets prioritering af anlægsprojekter taget til efterretning samtidig med at indstillingen om - at de enkelte udvalg fortsat skal søge endelig anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb blev godkendt. Økonomi Anlægsrammen er afsat ved budgetvedtagelsen for Administrationen indstiller - at ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb godkendes og videresendes til Økonomiudvalget. Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Punktet tilbagesendes til fornyet behandling i Kultur- og fritidsudvalget. Jette Thomsen deltog ikke i behandlingen af punktet. Supplerende sagsfremstilling Punktet skal genbehandles i Kultur- og Fritidsudvalget ifølge beslutning på 6

7 Økonomiudvalgsmødet den 11. februar Administrationen indstiller - at det undersøges om turistkontoret kan flyttes fra sin nuværende adresse til Torvegade 15 i Løgstør i stueetagen, - at borgerservice og biblioteket inddrages i projektet og - at en eventuel flytning finder sted inden sæsonstart Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Torben Myrup, Lise Harbo og Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 7

8 003. Analyse af Vesthimmerlands Kommunes Idræts- og Fritidsfaciliteter Sagsnr.: 08/27884 Fraværende: Torben Myrup, Ninni Lodahl Gjessing, Lise Harbo Bilag: Sagsfremstilling Det er tidligere besluttet at analysen skal indeholde vedligeholdelsesplaner for kommunale og selvejende haller. Det drejer sig om 16 faciliteter. Analysens indhold vedr. vedligeholdelsesplaner foretages i nært samarbejde med Teknisk forvaltning. Vedr. Svømmeanlæg i Års og Farsø tages afsæt i det arbejde, der er igangsat. Vedligeholdsbehov for Vindblæs Multicenter og Ranum Multicenter er udført af kommunale medarbejdere. Fa. Krogh Madsen har udarbejdet tilstandsrapport for Aalestrup Idrætscenter. Samme firma laver tilstandsrapport for Løgstør Hallerne i uge 9. Eftersynet vedr. tilstandsrapporterne er udført visuelt. Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser. D.v.s der kan være skjulte skader, som ikke er vurderet. Udgifterne for tilstandsrapporter for de 2 anlæg deles mellem Teknisk- og Fritidsog kulturforvaltningen og afholdes indenfor budgettet. Der mangler tilstandsrapporter for 11 faciliteter. Teknisk forvaltning har ikke resurser til at udføre opgaven men henviser til, at arbejdet udføres af eksterne konsulenter. Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Det anslås, at udgifter til konsulenter for de resterende tilstandsrapporter på samme niveau som for Aalestrup Idrætscenter vil udgøre kr eksl. moms. Administrationen indstiller - at det afklares, om der skal søges tillægsbevilling til udarbejdelse af tilstandsrapporter eller der skal findes anden løsning til afdækning af vedligeholdelsesbehov i idræts- og fritidsfaciliteterne til brug for analysen. Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den

9 Indstillingen godkendt. Henrik Degn kan ikke tilslutte sig på grund af kommunens situation. Torben Myrup, Lise Harbo og Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 9

10 004. Særordninger indenfor folkeoplysende foreninger Sagsnr.: 07/15455 Fraværende: Torben Myrup, Ninni Lodahl Gjessing, Lise Harbo Bilag: 18554/09Åben Notat om særordninger Sagsfremstilling Regelsæt. Folkeoplysningsloven er en rammelov, som danner grundlag for kommunens fastsættelse af en tilskudsmodel til aktiviteter og lokaler ud fra lokale forhold. Vesthimmerlands Kommunes tilskudsmodel blev vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget d. 15. maj Harmonisering og overgangsordning. Iflg. folkeoplysningsloven 33 skal Kultur- og Fritidsudvalget sikre, at der ydes tilskud efter objektive kriterier, der giver lige tilskudsvilkår til virksomhed med samme funktion og indhold. Det er således fastsat i folkeoplysningsloven, at foreninger og borgere i kommunen skal behandles ens, såfremt de pågældende på ens måde opfylder betingelserne for tildeling af tilskud. I forbindelse med kommunesammenlægningen blev der via inddelingsloven givet byrådene mulighed for, i en overgangsperiode, at fravige forskelle i serviceniveauet. I overgangsårene 2007 og 2008 har der i Vesthimmerlands Kommune været en særlig udligningsordning, så foreningerne gradvist er blevet omfattet af de nye regler. Vesthimmerlands Kommunes tilskudsmodel har via en harmonisering ligestillet foreningslivet med hensyn til tilskudsmuligheder. Nogle foreninger vil efter harmoniseringen få øgede tilskudsmuligheder og andre reducerede tilskudsmuligheder. Tilskudsmodellen har fuld virkning fra Det ligger udenfor harmoniseringsordningen, at der skal gives kompensation til foreninger, der oplever reducerede tilskudsmuligheder. Særordninger. I de 4 gamle kommuner er der indgået særordninger om tilskudsmuligheder, som ikke ligger indenfor loven eller Vesthimmerlands Kommunes lokale regler, der er fastsat i medfør heraf. Uddrag fra kommunens retningslinjer vedr. lokaletilskud: Tilskud til driftsudgifter til egne lokaler ydes med 75% for medlemmer under 25 10

11 år og med 20% for medlemmer over 25 år. Ifølge loven og vedtagne retningslinjer ydes der ikke tilskud til udendørsarealer, bortset fra mål, net og banekridtning. Tilskud ydes efter dokumentation for udgifterne. Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget. Økonomi Ingen Administrationen indstiller - at det afklares om særordningerne skal afskaffes helt eller delvist eller ordningerne skal indarbejdes i kommunens retningslinjer for tilskud, så de er gældende for alle foreninger med samme funktion og indhold. - at de tilkendegivelser som fremkommer på Kultur- og Fritidsudvalgets møde tilrettes i ovennævnte inden sagen videresendes til forelæggelse på Folkeoplysningsudvalgets møde d. 9. marts at sagen genoptages på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 2. april, hvor der træffes endelige beslutning om særordningerne Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Henrik Degn tager forbehold med følgende bemærkninger. Jeg kan ikke gå ind for indstillingen, da jeg ikke mener det er muligt at tage stilling til alle aftaler på en og samme tid der foreligger vidt forskellige baggrunde og begrundelser for alle aftalerne. Jeg mener man bør gå i dialog med foreningerne omkring afvikling af aftalerne på en rimelig måde. Samtidig bør der nævnes at det i forvejen har været en hård og svær tid for foreningerne da deres betingelser i forvejen er blevet meget forringet ved kommunesammenlægningen. Torben Myrup, Lise Harbo og Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 11

12 005. Ansøgning om anlægsbevilling til etablering af lethal i Vegger Sagsnr.: 08/15996 Fraværende: Torben Myrup, Ninni Lodahl Gjessing, Lise Harbo Bilag: 18366/09Åben vedtægtsudkast til Vegger Lethal med kommunens rettelser 18973/09Åben Vegger lethal - ny finansieringsplan Sagsfremstilling I forbindelse med budgetlægningen for 2009 afsatte Byrådet et rådighedsbeløb på kr som tilskud til opførelse af lethal i Vegger. Vesthimmerlands Kommune skulle søge om medfinansieringstilskud hos Velfærdsministeriet på kr , således der i alt var kr som tilskudsmidler. Velfærdsministeriet meddeler den 14. januar 2009 afslag på Vesthimmerlands Kommunes ansøgning om medfinansieringstilskud. Ministeriet begrunder sit afslag med, at puljens formål er at bidrage til erhvervsudvikling og beskæftigelsesfremme. Initiativtagerne til lethallen har den fremsendt budget for opførelse af hal med tilhørende finansieringsplan. Opførelsessummen er budgetteret til Kr Moms 25% Kr I alt Kr Finansieringsplan: Told og Skat, momsrefusion Kr Lokale- og Anlægsfonden, 50%, ex. moms Kr Eu-midler Kr Kommunalt tilskud kr Vegger IF og Vegger IF venner kr Indsamlede midler kr Uafklarede fondsansøgninger, borgerindsamlinger mv. som afventer 1. spadestik kr I alt Kr Initiativtagerne oplyser, at der er accept om tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden, EU-midler, forenings- og indsamlede midler. Til den fulde finansiering mangler frigivelse af kommunens rådighedsbeløb, 12

13 indgåelse af aftale om frivillig momsregistrering med Skat og restbeløbet på kr som afventer 1. spadestik. Det er tidligere besluttet, at Vesthimmerlands Kommune er regnskabs- og tilsynsførende for anlægsarbejdet og hermed afholder anlægsudgifterne for den selvejende institution/initiativtagerne. Der er på nuværende tidspunkt udlagt kr af Vesthimmerlands Kommune i forbindelse med projekteringen. Vedtægter. Initiativtagerne har fremsendt vedtægter for den selvejende institution Vegger Lethal. Iflg. 16 kan vedtægter ændres uden forelæggelse for Vesthimmerlands Kommune. Udkastet ses at indeholder bestemmelser hvorefter Vegger Lethal kan modtage anlægstilskud fra Vesthimmerlands Kommune. Vedr. lokaletilskud til Vegger IF. I ansøgningen fra Vegger IF fra d om anlægstilskud anføres at der arbejdes på at lave en selvejende institution, således at driften kan hænge sammen under de gældende regler. Af det medsendte driftsbudget fremgår at den selvejende institution har en udlejningspris på kr. 217,- inkl. moms. Der er regnet med udlejning til en årlig lokaleudgift på ca. kr for Vegger IF. Det fremgår ikke af materialet, hvilke lokaletilskudsregler Vegger IF er omfattet af. Kulturudvalget har den behandlet ansøgning om tilskud til lethallen. Her blev oplyst at foreningens brug af hallen vil give et øget lokaletilskud på ca. kr Ansøgningen blev imødekommet med kr Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Der er i budget 2009 optaget en rådighedsramme på hvoraf kr tidligere er prioriteret til Vegger lethal. Vesthimmerlands Kommune vil få et kasseudlæg på op til kr indtil anlægsarbejdet er udført. Administrationen indstiller - at anlægsbevilling på kr og frigivelse af rådighedsbeløb fremsendes til Økonomiudvalget. Bevilling gives på betingelse af dokumentation for frivillig momsregistrering hos Skat. - at der ansøges om anlægsbevilling på kr i udgift og kr i indtægt. - at indgåelse af skriftlig aftale om frivillig momsregistrering med Skat skal 13

14 foreligge, inden projektet igangsættes. - at betingelsen for anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb først er opfyldt, når Kultur- og fritidsforvaltningen modtager skriftlig aftale om frivillig momsregistrering vedr. anlægsudgifter og når vedtægter for den selvejende institution Vegger Lethal er vedtaget med de eventuelle bemærkninger som anføres fra Vesthimmerlands Kommune. - at Kulturudvalgets beslutning på basis af et øget lokaletilskud på kr omformuleres til en øget lokaleudgift på max. kr hvortil Vegger IF indtil videre ydes lokaletilskud iflg. Vesthimmerlands Kommunes til enhver tid gældende retningslinjer med p.t. 75% for medlemmer under 25 år og med 20% for medlemmer over 25 år. Beløbet på kr er et årligt max. beløb i 2008 prisniveau. - at udkast til vedtægter godkendes efter der bl.a. er taget stilling til 16. Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Henrik Degn tager forbehold med følgende bemærkninger: Jeg tager forbehold for beslutningen da jeg finder det nødvendigt at få belyst og afdækket hal behovet altså få lavet analysen af Vesthimmerlands Kommunes Idræts- og fritidsfaciliteter. Torben Myrup, Lise Harbo og Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 14

15 006. Tilslutning til Kulturaftale Nordjylland Sagsnr.: 08/7617 Fraværende: Torben Myrup, Ninni Lodahl Gjessing, Lise Harbo Bilag: 18757/09Åben Udkast til kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Nordjylland for /09Åben Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår 18764/09Åben Vilkår for genforhandling, justering og opsigelse af kulturaftalen 18771/09Åben Ansvarsfordeling for temaer m.v. - Kulturaftale Nordjylland Sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommune har sammen med Regionen og de øvrige 10 kommuner i Nordjylland tidligere indgået en Kulturaftale med Kulturministeriet. De nuværende administrative - og politiske ledelser har udarbejdet et udkast til en ny Kulturaftale, et udkast der er udarbejdet i samspil med ministeriets embedsværk. Aftalen mangler ministerens endelige beslutning om tildeling af eventuel støtte til enkeltprojekter, der ventes ikke ønsker om ændringer i aftalens indhold fra ministerens side. De supplerende oplysninger fra ministeriet vil tilgå kommunerne straks. Kulturaftalen er et strategisk udviklingssamarbejde, der skal få Nordjylland til at fremstå som en progressiv og dynamisk del af Danmark med et levende kulturliv, der kendetegnes af det banebrydende, nytænkende og eksperimenterende i forening med respekten for historie, traditioner og lokal egenart. Kulturaftalen vil tværregionalt gennem fælles indsatser øge kvalitet og synlighed af det samlede kulturområde. Der fokuseres i aftalen på særlige politisk udpegede temaer. Kulturaftalen støtter projekter der understøtter aftalens mål og temaer. Midler til udviklingsarbejdet kommer fra kommunerne, Regionen og Kulturministeriet. Kulturaftalen rummer enkelte driftsopgaver, det er dels videreformidling af driftstilskud til kulturtilbud (Den 4-årige overgangsordning- tidligere amtsmidler), og dels drift af nogle tidligere amtslige ordninger. Blandt andet 1/1 kunstner til 1/4 pris, Med rød stue i biografen, og Med skolen i biografen. Kulturaftalen har en række samarbejdspartnere bl.a. Vækstforum, ApEx Center for Oplevelsesøkonomi. 15

16 Målsætninger for samarbejdet i Kulturaftale Nordjylland Der er foretaget enkelte justeringer i temaerne. Temaerne fremgår af målsætning 7 nedenfor. For målsætningerne for de enkelte temaer/fokusområder henvises til bilaget med selve aftaleteksten. I Kulturaftale Nordjylland arbejdes der med disse fælles overordnede kulturpolitiske målsætninger: 1. At styrke kvaliteten og synligheden i det samlede kulturtilbud i Nordjylland. 2. At understøtte regional vækst og sammenhæng gennem de fælles kulturpolitiske målsætninger. 3. At skabe sammenhæng i de enkelte kommuners/region Nordjyllands kulturpolitikker på udvalgte områder med udgangspunkt i samspillet mellem region/lokalsamfund og by/land med henblik på udvikling/fastholdelse af fyrtårne. 4. At fremme udvikling og udnyttelse af potentialerne i områdets kulturelle institutioner, vækstlag og netværk gennem øget fokus på arbejdsdeling, samarbejde, koordinering og synergivirkninger. 5. At tiltrække og fastholde videnstunge og kreative arbejdspladser gennem forbedrede kulturtilbud, øget synlighed og udbyggede vækstmiljøer for iværksættere og gennem talentudvikling. 6. At skabe kulturel tradition og fornyelse gennem medvirken til indgåelse af nye partnerskaber mellem kunstnere, private virksomheder, kulturinstitutioner og uddannelses-institutioner. 7. At arbejde for at opfylde disse målsætninger gennem satsninger og fyrtårnsprojekter inden for kulturaftalens temaer/fokusområder børnekultur, unge som kulturaktører og kulturbrugere, talentudvikling (teater, musik, billedkunst, litteratur, dans, film, blandformer etc.), kreative alliancer, kulturarvsklynge Nordjylland Cultural HeriTALEs samt kultur og oplevelsesøkonomi. Målsætningerne skal medvirke til disse ønskede effekter: At Nordjylland har et højt niveau inden for produktion af kultur, der gør en forskel og sætter sig spor i omgivelserne At Nordjylland har flest kunstnere, musikere, skuespillere, forfattere og andre kreative udøvere i Danmark målt pr. indbygger At Nordjylland er en magnet for ildsjæle og iværksættere inden for kultur, bl.a. grundet en indsats for at skabe gode vilkår og rammebetingelser 16

17 Organisering af Kulturaftalen er som nu med en politisk og administrativ ledelse. Politisk ledelse består af formændene fra hver af de 11 kommuners kulturudvalg plus Regionsrådet. Region Nordjylland og Aalborg Kommune deltager med hver to personer. Der ønskes udpeget suppleanter. Gruppen mødes 2-4 gange om året. Den politiske ledelse træffer beslutninger om iværksættelse af de fælles opgaver på et overordnet niveau. Administrativ ledelse består af de 12 kulturdirektører/kultur- og fritidschefer, Region Nordjylland og Aalborg Kommune deltager med hver to personer. Den administrative ledelse har ansvaret for udvikling, drift og løbende evaluering af kulturaftalen, herunder de enkelte indsatser. Der udpeges i lighed med i den politiske ledelse efter behov repræsentanter fra den administrative ledelse til udvalg, temagrupper etc. For at sikre den decentrale forankring og den enkelte kommunes/regionens ejerskab til kulturaftalen fordeler kommunerne og Region Nordjylland fortsat ansvaret for kulturaftalens udviklingstemaer og satsninger imellem sig, herunder driftsopgaver i regi af kulturaftalen. Tema- og satsningsansvar fremgår af det vedlagte bilag. Den enkelte repræsentant i administrativ ledelse må forvente at skulle anvende ca. 200 timer pr. år til opgaverne knyttet til administrativ ledelse. Som noget nyt i forhold til den tidligere kulturaftale udpeges der også et tværgående korps af fagligt funderede ressourcepersoner bestående af mindst én person fra hver af kommunerne og Region Nordjylland. Hver kommune bidrager med mindst én ressourceperson, og det forventede tidsforbrug er timer pr. år. Tværgående sekretariatsopgaver løses af kulturaftalens sekretariat. En koordinator har hovedansvaret for at sikre, at fælles administrative funktioner, der er knyttet til kulturaftalen overordnet set, udføres. Den hidtidige kulturaftale Evaluering af den hidtidige kulturaftale for udarbejdes i løbet af foråret 2009 og bliver sendt til kommunerne, Regionen og Kulturministeriet Sagen afgøres i Byrådet Økonomi I lighed med hidtil bygger den nye kulturaftale for på, at kommunerne og regionen bidrager økonomisk til de fælles indsatser efter indbyggertal, således at hver kommune og regionen afsætter 2,50 kr. pr. borger pr. år, der indbetales til kulturaftalen. Hertil kommer et mindre beløb til fælles møder m.v., hvorved der supplerende betales i alt kr. pr. år ved op til indbyggere, kr. ved op til indbyggere og kr. ved 17

18 over indbyggere. medarbejderresurser Administrationen indstiller - at Vesthimmerlands Kommune tilslutter sig Kulturaftalen Nordjylland at der afsættes midler til at indgå i samarbejdet for årene at der udpeges en repræsentant til kulturaftalens politiske ledelse samt en suppleant for denne. - at der afsættes de nødvendige administrative resurser Bilag vedr. projektbeskrivelse indeholdende beskrivelse af de projekter, som Kulturministeriet og Kulturregion Nordjylland støtter i fællesskab ved indgåelse af Kulturaftale Nordjylland kan rekvireres ved henvendelse til forvaltningen. Ved midtvejsforhandlingen af kulturaftalen primo 2010 vil der blive truffet beslutning om yderligere projekter, der støttes i fællesskab. Notat til bilag 3 projektbeskrivelser: Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere Projekt: Pilotprojekt C-money Projekt: Unge Aktive i Kulturlivet - UAK Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere, samt fokusområde 3: Talentudvikling Projekt: Talentudvikling rytmisk musik Projekter under Fokusområde 5: Kulturarvsklynge Nordjylland Projekt: Børglumbispen Stygge Krumpen en rejse i Børglumbispens univers Projekt: Digitalt brugercentreret indhold (kunsten Aalborg) Projekt: Bymuseum Aalborg Projekter under Fokusområde 6: Kultur og oplevelsesøkonomi Projekt: Nordatlantisk Inspiration Projekt: ApEx Imagination Den kulturelle rammebevilling: Teatret i Nordkraft (Aalborg) Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den

19 Indstillingen godkendt. Som suppleant vælges udvalgets næstformand. 19

20 007. Sundhedspolitik for Vesthimmerlands Kommune Sagsnr.: 09/356 Fraværende: Torben Myrup, Ninni Lodahl Gjessing, Lise Harbo Bilag: Sagsfremstilling Vesthimmerlands Sundhedspolitik er en politik for alle og skal bæres ved fælles kræfter og initiativer. I Kultur- og Fritidsudvalget ønskes en drøftelse af, hvordan arbejdet med Kulturog Fritidsområdet i Vesthimmerland kan understøtte den besluttede sundhedspolitik. Kultur- og Fritidsområdet indgår i de i politikken beskrevne indsatsområder under de enkelte temaer. Tidligere udleveret sundhedspolitik medbringes. Økonomi Administrationen indstiller - at sagen drøftes. Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Sagen sendes til udtalelse i Folkeoplysningsudvalget med bemærkning om, at udvalget bedes komme med konkrete forslag til mulige initiativer. Supplerende sagsfremstilling I henhold til beslutning i Kultur- og fritidsudvalget bedes Folkeoplysningsudvalget komme med konkrete forslag til mulige initiativer. Vesthimmerlands Kommunes sundhedspolitik er vedlagt dagsorden. Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den Administrationen udarbejder et samlet forslag på baggrund af drøftelserne. 20

21 Erling Sørensen, Kurt Nielsen, Mogens Juel, Yvonne Degn og Ida R. Hansen var fraværende. Supplerende sagsfremstilling Folkeoplysningsudvalgets forslag til sundhedspolitiske initiativer Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde den 15. januar 2009 at bede Folkeoplysningsudvalget om at komme med konkrete forslag til mulige initiativer på det sundhedspolitiske område. Med udgangspunkt i den besluttede sundhedspolitik besluttede Folkeoplysningsudvalget på sit møde den 10. februar 2009 at anbefale følgende initiativer: - at der udarbejdes en overordnet kommunal ramme for et sundt idrætsmiljø - at der indenfor rammen fokuseres på kost, alkohol og doping - at der iværksættes et innovativt projekt om sund kost i hallernes cafeterier - at indtagelse af alkohol i haller og klubhuse begrænses eller reguleres - at motionsklubber udarbejder handlingsplaner for antidoping politik - at klubberne tilbydes foredrag og oplysning om doping - at der undersøges, om der kan findes sponsorer til et projekt om drikkedunke til alle idrætsudøvende børn og unge - at foreningerne motiveres til at komme med forslag til tilbud til de foreningsløse unge - at den folkeoplysende voksenundervisning stiller sig til rådighed for debatskabende aftener i landsbyerne om livsstil - at der sammen med foreningerne iværksættes rekrutteringskampagne til fremskaffelse af nye ledere - at det undersøges om foreninger, der tager konkrete sundhedstiltag, kan honoreres særskilt Forslagene er ikke opstillet i prioriteret rækkefølge. Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Administrationen indstiller 21

22 - at de 6 første initiativer iværksættes - at Folkeoplysningsudvalget udarbejder en handlingsplan sammen med forvaltningen - at administrationen udarbejder forslag til overordnet ramme. Indstillingen godkendt Torben Myrup, Lise Harbo og Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 22

23 008. Til orientering - Dopingsag i Farsø Motionsklub Sagsnr.: 09/3785 Fraværende: Torben Myrup, Ninni Lodahl Gjessing, Lise Harbo Bilag: Sagsfremstilling Orientering om og drøftelse af dopingsagen i Farsø Motionsklub. Forvaltningen har afholdt møde med relevante parter i sagen og vil på den baggrund orientere om Farsø Motionsklubs eksklusion fra DGI. Økonomi Ingen Administrationen indstiller - at udvalget skal drøfte eventuelle konsekvenser eller forebyggende tiltag i forbindelse med sagen. Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den Farsø Motionsklub har redegjort for deres hidtidige initiativer på dopingområdet. Foreningen informerer om, at de fortsat frivilligt pr. kontrakt er tilmeldt Anti-Doping Danmark. Farsø Motionsklub fremsender forslag til handlingsplan til næste møde i Folkeoplysningsudvalget. Benny Hansen, Elo Sørensen, Erling Sørensen, Mogens Juel, Henning Als og Ole Johansen var fraværende. Inga Nielsen var suppleant for Henning Als. Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Taget til efterretning. Torben Myrup, Lise Harbo og Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den Udvalget ønsker kvartalvis opfølgning og information om evt. positiv test. 23

24 24 Vesthimmerlands Kommune, Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009

25 25 Vesthimmerlands Kommune, Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009

26 009. Til orientering - Store Cykeldag i Vesthimmerland Sagsnr.: 08/29285 Fraværende: Torben Myrup, Ninni Lodahl Gjessing, Lise Harbo Bilag: Sagsfremstilling Store Cykeldag er cyklen og cykelglædens årlige mærkedag. Dagen arrangeres af Dansk Cyklist Forbund hvert år, i 2009 afholdes Store Cykeldag søndag den 14. juni. Store Cykeldag i Vesthimmerland. Formålet med Store Cykeldag er at skabe en dag i kalenderåret, hvor alle med interesse for cykling kan motivere andre til at opleve glæden ved at cykle. Hensigten er at få flere til at cykle og at stoppe den markante nedgang i cykling, der er på landsplan, samt at støtte den positive udvikling, der er i nogle af de større byer. Store Cykeldag blev søsat i 2005 i anledning af Dansk Cyklist Forbunds 100 års jubilæum. Tanken er at opbygge en årlig tradition for at cykle en søndagstur med hele familien den anden søndag i juni. I Vesthimmerland cykles der på Himmerlandsstien og rundt om Vilsted Sø. Planlægningsarbejdet er i gang og borgerforeninger m.fl. er inviteret til et arbejdsmøde på Aars Rådhus 17. marts. Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Taget til efterretning. Torben Myrup, Lise Harbo og Ninni Lodahl Gjessing deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den Taget til efterretning. 26

27 010. Til orientering - Vores kulturarv Vesthimmerland i dialog. Debatskabende formidlingsprojekt på Vesthimmerlands Museum Sagsnr.: 09/1271 Fraværende: Torben Myrup, Ninni Lodahl Gjessing, Lise Harbo Bilag: Sagsfremstilling Vesthimmerlands Museum rykker ud i lokalområdet og ønsker at komme i dialog med borgerne om, hvad kulturarv er. Pro jektet har fået navnet Vores kulturarv Vesthimmerland i dialog og har til formål at skabe debat om kulturarvens rolle i nutidens samfund. Vesthimmerlands Museum anskaffer en campingvogn, indretter den til et rullende kulturarvskontor og tager rundt til de fire byer og 43 landsbyer i Vesthimmerlands Kommune. Campingvognen viser en mindre plancheudstilling og giver adgang til oplysninger om fortidsminder og kulturhistoriske seværdigheder i lokalområdet. Samtidig vil Vesthimmerlands Museum indsamle borgernes bud på genstande, steder og begivenheder med relation til den vesthimmerlandske kulturarv. Resultaterne af denne indsamling indgår i en udstilling på museet og et debat- og dialogforum på internettet. Udstillingen og netaktiviteterne afvikles samtidig med, at campingvognen kører i Vesthimmerland. Vesthimmerlands Museum har i forbindelse med projektet brug for hjælp til udpegning af de steder i lokalområdet, hvor campingvog nen kan placeres. Vognen skal gerne stå centralt i jeres område, helst der, hvor folk mødes - om det så er foran kroen, forsamlingshuset eller købmanden. Der er også brug for hjælp til at finde steder, hvor campingvognen kan parkeres i weekenden. Landsbyudvalget skal tage stilling til om man vil indgå i et samarbejde med Vesthimmerlands Museum om at få kontakt med borgerforeningerne under landbysamarbejdet til at hjælpe med udpegning af placeringssteder for campingvognen og eventuelle parkeringsmuligheder i weekenden. Beslutning i Landsbyudvalget den Landsbyudvalget besluttede at indgå i samarbejdet. Ilse Skadhauge Larsen, Gerda Sørensen og Inger Nielsen var fraværende. Jens Brøndum deltog som suppleant for Inger Nielsen. Karin Simensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 27

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Særordninger indenfor folkeoplysende foreninger 224 002. Analyse af Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 001. Orientering om partiskift for byrådsmedlem Bjarne Jensen 5 002. Strukturanalyse vedrørende samarbejdet

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 020. Valg af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget (fra foreninger og organisationer) 37 021. Udpegning

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Varde Kommune Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Onsdag den 17-06-2015 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3

Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Onsdag den 17-06-2015 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3 Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Onsdag den 17-06-2015 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Finn Olsen, Jens Munk, Jesper Ullemose, Bo Hansen, Curt Sørensen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen MØDESTED: MØDEDATO: Repræsentationslokale 08-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 12.30 16.15 Deltagere: Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen,

Læs mere