PRÆSIDIET PROTOKOL. fra mødet onsdag den 2. maj 2001 kl Paul-Henri Spaak-Bygningen Mødeværelse 6 B 01 BRUXELLES INDHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRÆSIDIET PROTOKOL. fra mødet onsdag den 2. maj 2001 kl. 18.30-20.30. Paul-Henri Spaak-Bygningen Mødeværelse 6 B 01 BRUXELLES INDHOLD"

Transkript

1 PE-5/BUR/PV/ PRÆSIDIET PROTOKOL fra mødet onsdag den 2. maj 2001 kl Paul-Henri Spaak-Bygningen Mødeværelse 6 B 01 BRUXELLES INDHOLD 1. Godkendelse af den forslåede dagsorden Godkendelse af protokollerne fra møderne den februar og 1. marts Notat af 6. marts 2001 fra generalsekretæren om finansinspektørens rapport nr. 01/01 til institutionen - En oversigt over de vigtigste kontrolspørgsmål i 2000 og 1999 med administrationens svar Notat af 22. marts 2001 fra generalsekretæren om den nye personalepolitik i Parlamentet: En første evaluering og nogle forslag til justering Rapport fra LALUMIÈRE og PROVAN om de administrative følger af Frederiksen-sagen Punkter, der foreslås afgjort uden forhandling 6.1. Notat af 5. april 2001 fra generalsekretæren om Europadagen den 9. maj Notat fra kvæstorerne med forslag om ændring af artikel 28 i regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer - Forlængelse af fristen for forelæggelse af lægeerklæringer i forbindelse med fravær Side PV\443651DA.doc 2/27 PE /PRÆS

2 7. Diverse sager og hastesager Sager til orientering Tid og sted for næste møde...27 PV\443651DA.doc 3/27 PE /PRÆS

3 PRÆSIDIET PROTOKOL fra mødet onsdag den 2. maj 2001 kl BRUXELLES Mødet åbnet kl af Europa-Parlamentets formand, FONTAINE. Næstformænd: D. MARTIN IMBENI G. SCHMID FRIEDRICH LALUMIÉRE PODESTÀ VIDAL-QUADRAS ROCA COLOM I NAVAL MARINHO WIEBENGA PUERTA ONESTA Til stede var: Nicole FONTAINE, formand Kvæstorer: BANOTTI QUISTHOUDT-ROWOHL POOS Afbud: PROVAN PACHECO PEREIRA DUCARME, kvæstor BALFE, kvæstor I mødet deltog endvidere: PRIESTLEY, generalsekretær PE /PRÆS 4/27 PV\443651DA.doc

4 Indbudt til at deltage i behandlingen af punkt 5: PASQUALOTTO, formand for Personaleudvalget Tilstedeværende tjenestemænd: Formandens Kabinet: RIBERA D'ALCALÀ BRUNAGEL EHLERS DUCLOUX NANCY BASSOT Generalsekretærens Kabinet: STRATIGAKIS AGUIRIANO NALDA CLARK Generalsekretariatet: GD I RØMER/F. RATTI/SUÁREZ MELLA GD II NICKEL GD III ROLVERING GD IV CIOFFI GD V COINTAT GD VI RIEFFEL GD VII WILSON GD VIII LOPEZ VEIGA Juridisk GARZÓN CLARIANA Tjeneste Konsulent VANHAEREN PV\443651DA.doc 5/27 PE /PRÆS

5 De politiske gruppers sekretariater: RUHRMANN LAFOREST CORLETT SERVELLON WEHRLING VANGRUNDERBEEK BUGALHO (PPE-DE) (PSE) (ELDR) (GUE/NGL) (Verts/ALE) (EDD) (NI) Som mødesekretærer fungerede KYST, LANE, VANDENBOSCH og HUBER. PE /PRÆS 6/27 PV\443651DA.doc

6 1. Godkendelse af den forslåede dagsorden Præsidiet - tog den foreslåede dagsorden (PE /PRÆS) til efterretning; - påhørte et indlæg af PUERTA, der ønskede at vide, hvornår Præsidiet ville få forelagt notatet om sikkerhedsforholdene; - påhørte et indlæg af generalsekretæren, der svarede, at man var ved at lægge sidste hånd på et tekstudkast, der var baseret på G. SCHMIDs nærmere bemærkninger, og som ville blive forelagt Præsidiet på dets næste møde; - godkendte den foreslåede dagsorden, som den fremgår af denne protokol. PV\443651DA.doc 7/27 PE /PRÆS

7 2. Godkendelse af protokollerne fra møderne den 12.&14. februar og 1. marts 2001 PV BUR Præsidiet - tog til efterretning og godkendte protokollerne fra møderne den 12.&14. februar (PE /PRÆS) og 1. marts 2001 (PE /PRÆS). PE /PRÆS 8/27 PV\443651DA.doc

8 3. Notat af 6. marts 2001 fra generalsekretæren om finansinspektørens rapport nr. 01/01 til institutionen - En oversigt over de vigtigste kontrolspørgsmål i 2000 og 1999 med administrationens svar Præsidiet - tog følgende dokumenter til efterretning: - ændret notat af 9. april 2001 fra generalsekretæren om finansinspektørens rapport nr. 01/01 til institutionen: En oversigt over de vigtigste kontrolspørgsmål i 2000 og 1999 med administrationens svar (PE /PRÆS/ændr. + bil. 1 og 2), - notat af 20. marts 2001 fra O'HANNRACHAIN om administrationens svar på finansinspektørens rapport nr. 01/01 med yderligere svar fra administrationen (PE /PRÆS); - påhørte et indlæg af generalsekretæren, der anførte, at finansinspektøren i henhold til finansforordningen fuldt ud havde ret til at aflægge rapport til institutionen på et hvilket som helst tidspunkt og om ethvert relevant problem; generalsekretæren påpegede, at finansinspektøren ligesom året forinden havde forelagt sin rapport i februar, og at den ganske vist ikke var bestemt til at indgå i dechargeproceduren, men ikke desto mindre var blevet stillet til rådighed for dechargeordføreren og Budgetkontroludvalget; generalsekretæren understregede, at administrationen efter forelæggelsen af rapporten havde udarbejdet svar på den, og at finansinspektøren havde formuleret yderligere svar herpå, som administrationen havde reageret på i supplerende svar; med hensyn til rapportens indhold anførte generalsekretæren, at den samlet omhandlede en række spørgsmål, som Præsidiet og Budgetkontroludvalget allerede var gjort opmærksom på; de vedrørte bl.a. rejseudgifter, justeringskoefficienter for pensionsudbetalinger, ansættelsen PV\443651DA.doc 9/27 PE /PRÆS

9 af en arkitekt og hjælpeansatte til mødeperioderne i Strasbourg, Frederiksen-sagen, ejendomspolitikken, informationskontoret i Dublin og sikkerhedskontrakter; hvert enkelt af disse spørgsmål havde været genstand for enten et påtegningsafslag, som Præsidiet derefter havde vedtaget at se bort fra, eller en særlig rapport til institutionen, som også var blevet behandlet i Præsidiet; efter generalsekretærens opfattelse indeholdt finansinspektørens rapport ikke nogen nye oplysninger desangående; endvidere nævnte finansinspektøren ikke noget om Præsidiets afgørelser om at se bort fra de pågældende påtegningsafslag eller grundene hertil, men nøjedes med at fremsætte de bemærkninger igen, som havde ledsaget hans oprindelige påtegningsafslag; generalsekretæren påpegede, at han godt kunne forstå det, hvis Præsidiet følte sig noget desorienteret over rapporten, idet den udelukkende omhandlede spørgsmål, som Præsidiet allerede havde taget stilling til, og kunne efterlade det indtryk, at der herskede en konflikt mellem de forskellige afdelinger til skade for institutionens interesser; generalsekretæren tilføjede, at denne fremgangsmåde ikke var i overensstemmelse med anerkendt revisionspraksis, hvorefter der fandt en omfattende høring sted, inden en revisionsrapport blev offentliggjort; han selv havde gjort, hvad han kunne, og foreslået finansinspektøren at følge en sådan fremgangsmåde fremover; generalsekretæren påpegede, at en lignende rapport fra finansinspektøren året forinden havde kompliceret dechargeproceduren; den seneste rapport havde imidlertid ikke haft samme virkning; man havde næsten enstemmigt vedtaget decharge, hvilket viste, hvor store fremskridt der var blevet gjort med hensyn til forbedring af Parlamentets finansforvaltning; men hvis finansinspektørens rapport var blevet offentliggjort uden bemærkninger, kunne den have efterladt et uheldigt indtryk; generalsekretæren meddelte, at Præsidiet på mødet i slutningen af maj ville få forelagt en sammenlignende undersøgelse af påtegningsafslag i andre institutioner og et notat med forslag til reform af Parlamentets procedure på dette område; Præsidiet ville også inden for en nær fremtid blive hørt om nogle ændringer, der skulle foretages i Parlamentets interne PE /PRÆS 10/27 PV\443651DA.doc

10 bestemmelser i forlængelse af reformen af finansforordningen, hvorefter der ville blive sondret mellem finansinspektør og intern revisor; afslutningsvis påpegede generalsekretæren, at Præsidiet anmodedes om at tage finansinspektørens rapport samt administrationens svar til efterretning og pålægge tjenestegrenene at fortsætte arbejdet med at forbedre Parlamentets finansforvaltning; - påhørte et indlæg af FRIEDRICH, der anførte, at han var overrasket over tonen i brevvekslingen med finansinspektøren; han foreslog, at Budgetkontroludvalget blev anmodet om at se nærmere på de spørgsmål, der var omhandlet i finansinspektørens rapport; med hensyn til proceduren for afgørelser om at se bort fra påtegningsafslag mente han, at der måtte findes en mere effektiv procedure for at modvirke den fremherskende opfattelse blandt journalister, at afgørelser fra Præsidiet om at se bort fra påtegningsafslag i sig selv var suspekte; han ønskede oplysninger om, hvad der var sket med forslaget om at gøre formanden ansvarlig for sådanne afgørelser i samråd med nogle næstformænd; - påhørte et indlæg af IMBENI, der anførte, at rapporten gennemgik gamle spørgsmål igen, som administrationen allerede havde givet passende svar på; med hensyn til indførelse af en ny procedure for afgørelser om at se bort fra påtegningsafslag mente han, at formanden, næstformanden med ansvar for budgetspørgsmål og Budgetkontroludvalgets formand, men ikke udvalget som helhed, var kompetente til at træffe sådanne afgørelser; - påhørte et indlæg af PODESTÀ, der mente, at generalsekretærens forslag vedrørende en ny procedure gik i den rigtige retning, idet de gik ud på dialog og høring, inden der blev truffet endelig afgørelse; - påhørte et indlæg af generalsekretæren, som meddelte, at der på dagsordenen for Præsidiets møde den 30. maj 2001 ville være et notat om ændring af proceduren for afgørelser om at se bort fra påtegningsafslag samt en sammenlignende analyse af praksis i de andre institutioner; PV\443651DA.doc 11/27 PE /PRÆS

11 han påpegede endvidere, at de foreliggende dokumenter ville blive fremsendt til Budgetkontroludvalget efter mødet; PV BUR noterede sig og godkendte generalsekretærens notat om finansinspektørens rapport nr. 01/01 til institutionen og administrationens svar; - pålagde generalsekretæren at fortsætte sine bestræbelser med henblik på at:. sikre større overensstemmelse med finansforordningens bestemmelser og gennemførelsesbestemmelserne,. gøre den administrative forvaltning mere effektiv. PE /PRÆS 12/27 PV\443651DA.doc

12 4. Notat af 22. marts 2001 fra generalsekretæren om den nye personalepolitik i Parlamentet: En første evaluering og nogle forslag til justering Præsidiet - tog følgende dokumenter til efterretning:. notat af 22. marts 2001 fra generalsekretæren om den nye personalepolitik i Parlamentet: En første evaluering og nogle forslag til justering (PE /PRÆS),. notat af 22. marts 2001 fra PASQUALOTTO, formand for Personaleudvalget, til generalsekretæren (PE /PRÆS); - påhørte et indlæg af generalsekretæren, der anførte, at sagen drejede sig om Parlamentets personalepolitik og ikke om de reformer, Kommissionen havde foreslået, og som Præsidiet havde drøftet på sit tidligere møde; med hensyn til Kommissionens reformforslag meddelte han, at sagsmappen indeholdt et notat om et initiativ, som formanden havde lanceret sammen med formændene for de øvrige institutioner, og som havde fået en meget positiv modtagelse; med hensyn til Parlamentets egen personalepolitik påpegede generalsekretæren, at evalueringsrapporten var blevet udarbejdet efter pålæg fra plenarforsamlingen; den var blevet udarbejdet sammen med generaldirektørerne, Personaleudvalget og personalets fagforeninger; den behandlede problemer, der var opstået, og foreslog en række ændringer; generalsekretæren understregede, at den nye politik først havde været gennemført fuldt ud fra 1999; i forbindelse med de specifikke spørgsmål anførte han, at: PV\443651DA.doc 13/27 PE /PRÆS

13 Ansættelse - oprettelsen af et interinstitutionelt ansættelseskontor, som Parlamentet gik stærkt ind for, var vigtig i lyset af personalebehovene efter udvidelsen; generalsekretæren meddelte, at der ville være udarbejdet et endeligt forslag inden årets udgang; Bedømmelsesrapporter - der blev nu foretaget bedømmelse på årsbasis; det var et byrdefuldt arbejde, men det havde bidraget til at fremme dialogen inden for tjenestegrenene; bedømmerne var blevet opfordret til at sikre, at bedømmelserne var præcise og dækkende for at gøre det lettere at forfremme efter fortjeneste; Forfremmelser - den nye forfremmelsespolitik var iværksat takket være aftalen mellem Præsidiet og Budgetudvalget om at sørge for de nødvendige opnormeringer; han påpegede, at denne politik sammen med ændringerne af bedømmelsesordningen var blevet anvendt som model i andre institutioner, herunder Kommissionen; han foreslog dog en række småændringer med henblik på hurtig forfremmelse efter tre års forløb af særlig fortjenstfuldt personale ved at indføre bedre procedurer vedrørende inkompetent personale og fjerne en række forvridninger, der berørte tjenestemænd, som havde arbejdet for en anden institution eller tidligere havde udført samme opgaver som midlertidigt ansatte; Forfremmelser fra en kategori til en anden - disse forfremmelser ville blive støttet ved særlige uddannelsesprogrammer og ved afholdelse af prøver på grundlag af test og interview samt bedømmelse; PE /PRÆS 14/27 PV\443651DA.doc

14 Mobilitet - dette havde været det mest kontroversielle aspekt af den nye personalepolitik, men mobilitetsordningen var blevet anvendt på en fleksibel måde; generalsekretæren foreslog, at fleksibiliteten blev øget ved at fremskynde mobilitet for nyansatte og forhale den for ældre, mere erfarent personale; selve principperne ville dog forblive uændret, idet de havde bidraget til at gøre personalet mere dynamisk; han kunne kun glæde sig over, at Personaleudvalget fortsat støttede mobilitetspolitikken og endog ønskede, at den blev udvidet til at omfatte andre kategorier; Uddannelse - uddannelsesprogrammet måtte styrkes, ikke alene med hensyn til ressourcer, men også med hensyn til indhold; i den forbindelse fokuseredes der på to mål: bedre indkøringsprogrammer for nyansatte og specialuddannelse for nuværende og kommende personale i ledende stillinger; Lige muligheder - der var gjort nogle fremskridt på dette område, men resultaterne havde dog været skuffende, idet der ikke fandtes en tilstrækkelig stor kritisk masse af forfremmeligt kvindeligt personale; de foranstaltninger, der var truffet vedrørende overgang fra LA til A og omvendt, havde dog givet nogle gode resultater, idet størstedelen af LA-tjenestemændene var kvinder; afslutningsvis påpegede generalsekretæren, at gennemførelsen af den nye politik havde involveret meget ekstraarbejde for Generaldirektoratet for Personale (GD V), og at der i notatet derfor også foresloges styrkelse og omdefinering af GD V i erkendelse heraf; han anmodede om, at Præsidiet godkendte de foreliggende forslag og foreslog, at der blev foretaget endnu en evaluering i 2003; PV\443651DA.doc 15/27 PE /PRÆS

15 - påhørte et indlæg af PASQUALOTTO, der takkede formanden for indbydelsen til at tale på mødet; han anførte, at det drejede sig om en vigtig debat, som fandt sted på et vigtigt tidspunkt, og som viste, at både dialog og høring var den rette måde at indføre ændringer, og at det var muligt at indføre nye arbejdsmetoder uden at ændre vedtægten; med hensyn til de enkelte punkter i evalueringsrapporten påpegede han, at: - det interinstitutionelle ansættelseskontor måtte fungere i alle institutionernes interesse, og at det også skulle have en personalerepræsentation; - Personaleudvalget støttede de ændringer, der foresloges vedrørende personalebedømmelse, forfremmelsespolitik og karriereplanlægning, men insisterede på, at disse ændringer blev betragtet som del af en samlet pakke; - Personaleudvalget bifaldt, at generalsekretæren havde erkendt behovet for at fremskynde mobilitet for yngre ansatte og forhale den for ældre tjenestemænd; - Personaleudvalget mente, at der måtte gøres yderligere fremskridt med hensyn til den interne kommunikation både inden for tjenestegrenene og mellem disse; - forfremmelser fra en kategori til en anden måtte fremmes, idet de ville gøre det lettere for Parlamentet at dække sine behov for ekspertise og ville vise, at der kunne opnås en dynamisk og moderniseret personaleressource uden afskaffelse af personalekategorierne; - Personaleudvalget foreslog med hensyn til den foreslåede ændring af bestemmelserne vedrørende overgang fra LA til A og omvendt, at kvoten blev forhøjet fra tre til fem, og at en af disse blev forbeholdt lønklasse LA3/A3; - påhørte et indlæg af LALUMIÈRE, der anførte, at sidste gang, hun havde beskæftiget sig med personalepolitikken, havde været i 1997, og at hun påskønnede, at der var blevet gjort PE /PRÆS 16/27 PV\443651DA.doc

16 fremskridt siden da; dette ville styrke Parlamentets position under forhandlingerne med de andre institutioner om de forslåede ændringer af vedtægten; hun erkendte, at der ikke var gjort så hurtige fremskridt vedrørende lige muligheder, som hun havde håbet, men at det ville tage tid, ganske givet mere end to år, at opnå resultater på dette område; hun gik stærkt ind for forfremmelser fra en kategori til en anden, idet det ville være godt for såvel institutionen som det pågældende personale; udbygning af denne politik ville også være et nyttigt modargument mod Kommissionens forslag om en lineær karrierestruktur, der umiddelbart forekom attraktiv, men som i virkeligheden ville skade idéen om en uafhængig europæisk offentlig administration; hun støttede bestræbelserne på at forbedre uddannelsen af nuværende og potentielle ansatte i ledende stillinger og nyansatte; hun mente også, at der burde lægges vægt på udvikling af konceptuelle færdigheder, idet Parlamentet med sine øgede beføjelser ville have brug for tjenestemænd, der kunne komme med nye idéer; hun støttede oprettelsen af et interinstitutionelt ansættelseskontor, men påpegede, at man måtte undgå en alt for bureaukratisk tilgang i forbindelse med ansættelser; hun støttede endvidere forslaget om at styrke GDV og omdefinere dets rolle og opgaver; - påhørte et indlæg af ONESTA, der anførte, at han tilsluttede sig generalsekretærens og LALUMIÈREs bemærkninger; han anmodede dog om, at man var opmærksom på personale ansat på korttidskontrakter, herunder hjælpeansatte under mødeperioderne i Strasbourg og freelance sproglærere; han anmodede om, at der blev foretaget en undersøgelse af deres administrative situation; han mente, at de under alle omstændigheder burde tilbydes kontrakter af over en måneds varighed; - påhørte et indlæg af FRIEDRICH, der anførte, at han betragtede ansættelseskontoret som en slags tjenesteyder, der arbejdede for alle institutionerne; han gik dog ud fra, at kontoret ikke skulle kunne afgøre, hvilke ansøgere Parlamentet faktisk ansatte; med hensyn til mobilitet rejste han det spørgsmål, om denne politik havde øget effektiviteten, og om den rent faktisk ikke havde medført, at eksperter blev fjernet fra deres stillinger; han havde fået at vide, at der havde været problemer i forbindelse med gennemførelsen af denne politik; han ønskede at PV\443651DA.doc 17/27 PE /PRÆS

17 vide, om det var tilfældet, og hvilken form for problemer der var tale om; han mente, at en løsning kunne gå ud på at indrømme flere undtagelser; han støttede dog mobilitet for yngre ansatte, idet det gav dem mulighed for at opnå et bredt EP-erfaringsgrundlag på et tidligt karrieretrin; - påhørte et indlæg af WIEBENGA, der tilsluttede sig generalsekretærens notat og LALUMIÈREs bemærkninger; han anførte, at ansættelsesprocedurerne ofte var alt for lange, og anførte som eksempel proceduren med henblik på besættelse af stillingen som chef for informationskontoret i Haag; i dette tilfælde skulle den forestående pensionering af den tidligere chef have gjort det muligt at indlede ansættelsesproceduren tidligere; med hensyn til lige muligheder støttede han forhøjelse af kvoten for overgang fra A3 til LA3 og omvendt; han foreslog endvidere, at eksterne ansøgere fik adgang til alle A1- og A2-stillinger; - påhørte et indlæg af SCHMID, der påpegede, at ikke alene A3-tjenestemænd, men også potentielle ledere blandt A4- og A5-tjenestemænd burde have adgang til de personlige lederkurser; han mente også, at lederne burde uddannes i grundlæggende lederfærdigheder; han var derimod betænkelig ved forslaget om at give udenforstående adgang til A1/A2- stillinger; i visse tilfælde ville det være berettiget, men i andre ville manglende kendskab til Parlamentets arbejdsgange hæmme deres effektivitet; - påhørte et indlæg af PUERTA, der anførte, at det klart fremgik af drøftelsen, at der var konsensus mellem administrationen og Præsidiet på dette område; han støttede bibeholdelsen af personalekategorier, hvis der samtidig førtes en passende personalepolitik, og tjenestemændene fik mulighed for at komme op i en højere kategori; han mente også, at mobilitetsordningen burde anvendes på en fleksibel måde, for så vidt som denne fleksibilitet ikke blev diskretionær; afslutningsvis gav han udtryk for den opfattelse, at man behandlede spørgsmålet om ansættelseskontorets funktion og situationen for ansatte på korttidskontrakter; PE /PRÆS 18/27 PV\443651DA.doc

18 - påhørte et indlæg af MARTIN, der anførte, at det ofte var vanskeligt at komme til bunds i ansættelsesprocedurer, hvilket illustreredes af det forhold, at procedurer med henblik på besættelse af en stilling åbenbart først kunne indledes, når den pågældende stilling var blevet ledig; han gik stærkt ind for mobilitet som et middel til at sikre et dynamisk generalsekretaritat og påpegede, at der burde indrømmes så få undtagelser som muligt; han mente dog, at tjenestemænd, der nærmede sig pensionsalderen, generelt burde være undtaget; han anførte endvidere, at besparelsesforanstaltninger vedrørende personale som f.eks. restriktioner for tjenesterejser til Strasbourg og hoteller var demotiverende og ikke stod i forhold til de besparelser, der faktisk blev opnået; - påhørte et indlæg af generalsekretæren, der som svar på ONESTAs bemærkninger anførte, at der var et forslag under udarbejdelse med henblik på forbedring af situationen for lokalt ansatte under mødeperioderne i Strasbourg; han anførte endvidere, at Kommissionen havde planer om at fremlægge et forslag, hvorefter kontrakter for hjælpeansatte kunne løbe i tre år i stedet for et år som nu; som svar på FRIEDRICH' bemærkninger anførte generalsekretæren, at hans rapport i den korrekte sproglige udgave fastslog, at mobilitet var et nøgleprincip og ikke nøgleprincippet i den nye personalepolitik; generalsekretæren understregede, at der havde været behov for mobilitet for at komme ud af en situation, hvor tjenestemænd kunne forblive i samme stilling i mange år; mobilitetsordningen var blevet anvendt intelligent, og der havde været en hel del undtagelser; der havde dog været nogle problemer, som skulle tackles ved at sikre, at "mobile" tjenestemænd fik en bedre uddannelse; med hensyn til WIEBENGAs bemærkninger om forsinkelser i forbindelse med ansættelsen af en ny chef for informationskontoret i Haag gav generalsekretæren ham ret i, at der var behov for bedre planlægning i forbindelse med førtidspensionering; PV\443651DA.doc 19/27 PE /PRÆS

19 med hensyn til andre spørgsmål, der var blevet rejst under drøftelsen, anførte generalsekretæren, at: PV BUR der allerede var mulighed for overgang mellem LA og A, og at forslaget gik ud på at udvide denne ordning til LA3 inden for et loft på fem overførsler om året, - der ganske givet kunne arrangeres kurser i lederfærdigheder som foreslået af SCHMID, - ansættelseskontoret ville blive bemandet med fastansatte tjenestemænd med særligt kendskab til ansættelsesprocedurer og skulle opstille lister over ansøgere, men ikke foretage ansættelse, - ældre tjenestemænd allerede systematisk blev undtaget fra mobilitetsordningen, - der burde afholdes faglige uddannelseskurser på den bedst mulige måde, og at han i den forbindelse ville rette henvendelse til Kommissionen for at udvirke, at de interinstitutionelle kurser tog hensyn til mødeperioderne i Strasbourg, - der ville blive indført nye procedurer med henblik på det ringe antal ikke-fortjenstfulde tjenestemænd; - påhørte et indlæg af PASQUALOTTO, der anførte, at Personaleudvalget i nogen tid havde anmodet om talmæssige oplysninger vedrørende korttidskontrakter; han understregede, at Personaleudvalget var imod udvidelse af ordningen med lokaltansatte og gik ind for, at lokaltansatte blev indordnet under Generalsekretariatet; med hensyn til ansættelse i ledende stillinger tilrådede han, at man ikke satsede for meget på ansøgere udefra, idet dette ville demoralisere A3-tjenestemændene og være ude af tråd med strategien, hvorefter de blev uddannet i lederfærdigheder; - tog til efterretning: de fremskridt, der var gjort i forbindelse med gennemførelsen af den nye personalepolitik, samt generalsekretærens rapport og henstillinger; - godkendte under hensyntagen til visse bemærkninger fra nogle næstformænd forslagene om konsolidering, forbedring og ajourføring af personalepolitikken som omhandlet i generalsekretærens rapport; PE /PRÆS 20/27 PV\443651DA.doc

20 - godkendte omlægningen af GD V's arbejdsområde, således at det får til opgave at gennemføre personalepolitikken, overvåge indførte ændringer og foreslå nye initiativer, samt oprettelsen inden for dette generaldirektorat og under dets generaldirektør af en ny tjeneste for menneskelige ressourcer og planlægning af personalepolitik, opbygget omkring den eksisterende Interne Organisationsenhed; - opfordrede LALUMIÈRE til sammen med generalsekretæren senere at forelægge en undersøgelse af den administrative situation for ansatte i Parlamentet på korttidskontrakter; - pålagde generalsekretæren at foretage en fornyet evaluering af Parlamentets personalepolitik i PV\443651DA.doc 21/27 PE /PRÆS

21 5. Rapport fra LALUMIÈRE og PROVAN om de administrative følger af Frederiksen-sagen Præsidiet - tog til efterretning: rapport fra LIENEMANN og PROVAN om de administrative følger af Frederiksen-sagen (PE /PRÆS); - påhørte et indlæg af generalsekretæren, der anførte, at man havde draget lære af både Frederiksen-sagen og den efterfølgende undersøgelse; som følge heraf krævede alle forfremmelser nu oprettelse af en udvælgelseskomité og interview med alle ansøgere under ledelse af højtstående tjenestemænd, herunder fra andre generaldirektorater end det, den pågældende stilling vedrørte; der var blevet truffet foranstaltninger for at sikre bedre samarbejde tjenestegrenene imellem, navnlig med hensyn til Juridisk Tjeneste; generalsekretæren anførte endvidere, at det med reformen af proceduren for afgørelser om at se bort fra påtegningsforslag og indførelsen af mobilitetsordningen ville være lettere at undgå en gentagelse af, hvad der var sket i forbindelse med Frederiksen-sagen; - påhørte et indlæg af LALUMIÈRE, der understregede, at hun ikke havde været med til at udarbejde rapporten; hun havde det indtryk, at man uden nærmere kendskab til sagens detaljer måtte læse mellem linjerne i rapporten for at kunne foretage en indgående vurdering af dens indhold; hun var enig i, at der kunne gennemføres forbedringer for at undgå, at sager af denne art skulle gentage sig; hun mente dog, at nogle af forslagene gik for vidt, navnlig vedrørende samarbejdet mellem de forskellige tjenestegrene, hvor kravene til Juridisk Tjeneste overskred dens ressourcer; - påhørte et indlæg af COLOM I NAVAL, der tilsluttede sig LALUMIÈREs bemærkninger og påpegede, at Juridisk Tjeneste nu var alvorligt underbemandet; udlicitering af en del af dens arbejde var ikke en passende løsning; han anmodede om, at generalsekretæren sammen med PE /PRÆS 22/27 PV\443651DA.doc

22 SCHMID, næstformand, undersøgte Juridisk Tjenestes personalebehov inden førstebehandlingen af Parlamentets 2002-budget i oktober; på MARINHOs vegne anførte han, at rapporten om Frederiksen-sagen indeholdt en række kritiske bemærkninger vedrørende den tidligere juridiske konsulent, CAMPINOS, hvilket han fandt uberettiget; - påhørte et indlæg af formanden, der foreslog, at nogle passager i rapporten blev ændret, og at der blev tilføjet nogle punkter i forlængelse af de bemærkninger, der var blevet fremsat under drøftelsen; hun foreslog endvidere, at rapporten blev endeligt godkendt på et senere møde i Præsidiet; - vedtog at godkende rapporten endeligt på et senere møde. PV\443651DA.doc 23/27 PE /PRÆS

23 6. Sager, der foreslås afgjort uden forhandling 6.1. Notat af 5. april 2001 fra generalsekretæren om Europadagen den 9. maj 2001 Præsidiet, - tog til efterretning uden forhandling: notat af 5. april 2001 fra generalsekretæren om Europadagen og de forskellige planlagte initiativer og arrangementer på Europa-Parlamentets tre arbejdssteder og i EU-medlemsstaterne (PE /PRÆS) Notat fra kvæstorerne med forslag om ændring af artikel 28 i regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer - Forlængelse af fristen for forelæggelse af lægeerklæringer i forbindelse med fravær Præsidiet, der traf afgørelse uden forhandling, - tog til efterretning: notat af 25. april 2001 fra QUISTHOUDT-ROWOHL med et forslag om ændring af artikel 22 og 22a i ovennævnte regulativ (PE /PRÆS + bil.); - godkendte ændringen af artikel 28, stk. 2, i regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer som foreslået af kvæstorerne. PE /PRÆS 24/27 PV\443651DA.doc

24 7. Diverse sager og hastesager Der forelå ikke nogen sager til behandling under dette punkt. PV\443651DA.doc 25/27 PE /PRÆS

25 8. Sager til orientering Præsidiet - tog følgende dokumenter til efterretning: - Skrivelse af 3. april 2001 fra formanden til Anna LINDH, formand for EU-Rådet, om interinstitutionel høring om den administrative reform (PE /PRÆS) - Skrivelse af 3. april 2001 fra formanden til PRODI, formand for Kommissionen, om interinstitutionel høring om den administrative reform (PE /PÆS) - Notat af 24. april 2001 fra generalsekretæren til formanden om ændring af personalevedtægten (PE /PRÆS). PE /PRÆS 26/27 PV\443651DA.doc

26 9. Tid og sted for næste møde Præsidiet - vedtog at holde sit næste møde mandag den 14. maj 2001 kl i Strasbourg. * * * Mødet hævet kl * * * PV\443651DA.doc 27/27 PE /PRÆS

PRÆSIDIET PROTOKOL. fra mødet onsdag den 3. december 2003 kl. 18.30-20.30. PHS-Bygningen Mødeværelse 6 B 01. Bruxelles INDHOLD

PRÆSIDIET PROTOKOL. fra mødet onsdag den 3. december 2003 kl. 18.30-20.30. PHS-Bygningen Mødeværelse 6 B 01. Bruxelles INDHOLD PE-5/BUR/PV/2003-18 PRÆSIDIET PROTOKOL fra mødet onsdag den 3. december 2003 kl. 18.30-20.30 PHS-Bygningen Mødeværelse 6 B 01 Bruxelles INDHOLD 1. Godkendelse af den foreslåede dagsorden...5 Side 2. Godkendelse

Læs mere

PRÆSIDIET PROTOKOL. fra mødet tirsdag den 13. juni 2000. Louise Weiss-Bygningen mødeværelse R 1/1 STRASBOURG INDHOLD

PRÆSIDIET PROTOKOL. fra mødet tirsdag den 13. juni 2000. Louise Weiss-Bygningen mødeværelse R 1/1 STRASBOURG INDHOLD PE-5/BUR/PV/2000-10 PRÆSIDIET PROTOKOL fra mødet tirsdag den 13. juni 2000 Louise Weiss-Bygningen mødeværelse R 1/1 STRASBOURG INDHOLD 1. Godkendelse af den foreslåede dagsorden...6 2. Godkendelse af protokollen

Læs mere

PRÆSIDIET. PROTOKOL fra mødet. mandag den 1. september (18.30-20.30) og onsdag den 3. september 2003 (18.30-20.00)

PRÆSIDIET. PROTOKOL fra mødet. mandag den 1. september (18.30-20.30) og onsdag den 3. september 2003 (18.30-20.00) PE-5/BUR/PV/2003-12 PRÆSIDIET PROTOKOL fra mødet mandag den 1. september (18.30-20.30) og onsdag den 3. september 2003 (18.30-20.00) Louise Weiss-Bygningen Mødeværelse R1.1 Strasbourg INDHOLD 1.Godkendelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORERNE PROTOKOL. Fra mødet den 15. januar 2003 kl. 15.00. Mødeværelse N 3.5 - Louise Weiss-Bygningen (LOW) Strasbourg INDHOLD

EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORERNE PROTOKOL. Fra mødet den 15. januar 2003 kl. 15.00. Mødeværelse N 3.5 - Louise Weiss-Bygningen (LOW) Strasbourg INDHOLD CQ PV 15.01.03 EUROPA-PARLAMENTET PV01/03 KVÆSTORERNE PROTOKOL Fra mødet den 15. januar 2003 kl. 15.00 Mødeværelse N 3.5 - Louise Weiss-Bygningen (LOW) Strasbourg INDHOLD Side 1. Godkendelse af den foreslåede

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET PV 13/01

EUROPA-PARLAMENTET PV 13/01 EUROPA-PARLAMENTET PV 13/01 KVÆSTORKOLLEGIET PROTOKOL fra mødet den 12. december 2001 kl. 15.00 Mødeværelse N3.5 - Louise Weiss-Bygningen (LOW) Strasbourg INDHOLD 1. Godkendelse af den foreslåede dagsorden...3

Læs mere

KVÆSTORERNE PROTOKOL

KVÆSTORERNE PROTOKOL CQ PV 03.09.2003 PV 09/03 EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORERNE PROTOKOL fra mødet den 3. september 2003 kl. 15.00 Mødeværelse N 3.5 - Louise Weiss-Bygningen STRASBOURG INDHOLD Side 1. Godkendelse af den foreslåede

Læs mere

KVÆSTORKOLLEGIET. PROTOKOL fra mødet den 19. januar 2000 STRASBOURG INDHOLD. 1. Godkendelse af den foreslåede dagsorden... 3

KVÆSTORKOLLEGIET. PROTOKOL fra mødet den 19. januar 2000 STRASBOURG INDHOLD. 1. Godkendelse af den foreslåede dagsorden... 3 PV 01/00 KVÆSTORKOLLEGIET PROTOKOL fra mødet den 19. januar 2000 STRASBOURG INDHOLD Side 1. Godkendelse af den foreslåede dagsorden... 3 2. Godkendelse af protokollerne fra møderne den 30. november 1999

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORERNE PROTOKOL. fra mødet den 9. marts 2005 kl. 15.00 Mødeværelse S 3.4 - Louise Weiss-Bygningen (LOW) STRASBOURG INDHOLD

EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORERNE PROTOKOL. fra mødet den 9. marts 2005 kl. 15.00 Mødeværelse S 3.4 - Louise Weiss-Bygningen (LOW) STRASBOURG INDHOLD PE-6/QUAEST/PV/2005-04 EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORERNE PROTOKOL P PV 04/2005 fra mødet den 9. marts 2005 kl. 15.00 Mødeværelse S 3.4 - Louise Weiss-Bygningen (LOW) STRASBOURG INDHOLD Side 1. Godkendelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORKOLLEGIET PROTOKOL. fra mødet den 15. maj 2002 kl Mødeværelse N3.5 - Louise Weiss-Bygningen (LOW) Strasbourg

EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORKOLLEGIET PROTOKOL. fra mødet den 15. maj 2002 kl Mødeværelse N3.5 - Louise Weiss-Bygningen (LOW) Strasbourg PV 05/02 EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORKOLLEGIET PROTOKOL fra mødet den 15. maj 2002 kl. 15.00 Mødeværelse N3.5 - Louise Weiss-Bygningen (LOW) Strasbourg INDHOLD 1. Godkendelse af den foreslåede dagsorden...

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORERNE PROTOKOL. fra mødet mandag den 12. juli 2004 kl. 17.30 og tirsdag den 13. juli 2004 kl. 10.30

EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORERNE PROTOKOL. fra mødet mandag den 12. juli 2004 kl. 17.30 og tirsdag den 13. juli 2004 kl. 10.30 PE-5/QUAEST/PV/2004-8 EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORERNE PROTOKOL fra mødet mandag den 12. juli 2004 kl. 17.30 og tirsdag den 13. juli 2004 kl. 10.30 Mødeværelse 6B01 - Paul-Henri SPAAK-Bygningen Bruxelles

Læs mere

FORMANDSKONFERENCEN PROTOKOL. fra mødet torsdag den 9. november 2000 kl. 15.00-17.30. Paul-Henri Spaak-Bygningen, mødeværelse 6 B 01 BRUXELLES INDHOLD

FORMANDSKONFERENCEN PROTOKOL. fra mødet torsdag den 9. november 2000 kl. 15.00-17.30. Paul-Henri Spaak-Bygningen, mødeværelse 6 B 01 BRUXELLES INDHOLD PE-5/CP/PV/2000-23 FORMANDSKONFERENCEN PROTOKOL fra mødet torsdag den 9. november 2000 kl. 15.00-17.30 Paul-Henri Spaak-Bygningen, mødeværelse 6 B 01 BRUXELLES INDHOLD 1. Godkendelse af den foreslåede

Læs mere

KVÆSTORKOLLEGIET PROTOKOL. fra mødet den 6. juni 2000 BRUXELLES INDHOLD. 1. Godkendelse af den foreslåede dagsorden... 2

KVÆSTORKOLLEGIET PROTOKOL. fra mødet den 6. juni 2000 BRUXELLES INDHOLD. 1. Godkendelse af den foreslåede dagsorden... 2 PE 6/00 KVÆSTORKOLLEGIET PROTOKOL fra mødet den 6. juni 2000 BRUXELLES INDHOLD Side 1. Godkendelse af den foreslåede dagsorden... 2 2. Behandling af resultaterne af luftkvalitetsanalyserne i Louise-Weiss-Bygningen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORERNE PROTOKOL. fra mødet den 23. april 2008 kl. 15.00 Mødeværelse S 3.4 - Louise Weiss-bygningen (LOW) STRASBOURG.

EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORERNE PROTOKOL. fra mødet den 23. april 2008 kl. 15.00 Mødeværelse S 3.4 - Louise Weiss-bygningen (LOW) STRASBOURG. PE-6/QUAEST/PV/2008-08 EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORERNE PROTOKOL fra mødet den 23. april 2008 kl. 15.00 Mødeværelse S 3.4 - Louise Weiss-bygningen (LOW) STRASBOURG Indhold 1. Vedtagelse af dagsordenen...

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORERNE PROTOKOL. fra det ordinære møde tirsdag den 2. juli 2013 kl Mødelokale S LOW-Bygningen Strasbourg INDHOLD

EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORERNE PROTOKOL. fra det ordinære møde tirsdag den 2. juli 2013 kl Mødelokale S LOW-Bygningen Strasbourg INDHOLD PE-7/QUAEST/PV/2013-07 EUROPA-PARLAMENTET PV 07/2013 KVÆSTORERNE PROTOKOL fra det ordinære møde tirsdag den 2. juli 2013 kl. 16.00 Mødelokale S 3.4 - LOW-Bygningen Strasbourg PV\1002806.doc INDHOLD 1.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær EUROPA-PARLAMENTET SJ-0190/01 JDW/cn Luxembourg, den 17. august 2001 SJ(00)D/27266 Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær Om: Udtalelse om tjenestemænds ret til godtgørelse af ikke afholdt ferie ved

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 14.3.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 6 Regnskabsåret

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 18 Regnskabsåret

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 12 Regnskabsåret

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORERNE PROTOKOL. fra det ordinære møde tirsdag den 10. september 2013 kl. 16.00 Mødelokale S 3.4 LOW-Bygningen Strasbourg

EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORERNE PROTOKOL. fra det ordinære møde tirsdag den 10. september 2013 kl. 16.00 Mødelokale S 3.4 LOW-Bygningen Strasbourg PE-7/QUAEST/PV/2013-09 EUROPA-PARLAMENTET P PV 9/2013 KVÆSTORERNE PROTOKOL fra det ordinære møde tirsdag den 10. september 2013 kl. 16.00 Mødelokale S 3.4 LOW-Bygningen Strasbourg INDHOLD 1. Vedtagelse

Læs mere

PRÆSIDIET PROTOKOL. fra mødet onsdag den 19. september 2001 kl Paul-Henri Spaak-Bygningen, mødeværelse 6 B 01 BRUXELLES INDHOLD

PRÆSIDIET PROTOKOL. fra mødet onsdag den 19. september 2001 kl Paul-Henri Spaak-Bygningen, mødeværelse 6 B 01 BRUXELLES INDHOLD PE-5/BUR/PV/2001-13 PRÆSIDIET PROTOKOL fra mødet onsdag den 19. september 2001 kl. 18.00-20.30 Paul-Henri Spaak-Bygningen, mødeværelse 6 B 01 BRUXELLES INDHOLD 1. Godkendelse af den foreslåede dagsorden...6

Læs mere

- hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 283 (C5-0575/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 71, stk.

- hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 283 (C5-0575/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 71, stk. P5_TA(2004)0111 Tjenestemandsvedtægten * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om ændret forslag til Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORERNE PROTOKOL

EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORERNE PROTOKOL PE-6/QUAEST/PV/2007-8 EUROPA-PARLAMENTET PV 8 /2007 KVÆSTORERNE PROTOKOL fra det ekstraordinære møde den 6. juni 2007 kl. 14.00 Mødelokale 06B054 - Paul-Henri Spaak-Bygningen BRUXELLES INDHOLD 1. Vedtagelse

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

PROTOKOL EUROPA-PARLAMENTET P R Æ S I D I E T. Bruxelles. fra mødet. Mødeværelse 6B01 - Paul-Henri Spaak-Bygningen PV BUR

PROTOKOL EUROPA-PARLAMENTET P R Æ S I D I E T. Bruxelles. fra mødet. Mødeværelse 6B01 - Paul-Henri Spaak-Bygningen PV BUR EUROPA-PARLAMENTET PV BUR 27.04.2005 PE-6/BUR/PV/2005-06 P R Æ S I D I E T PROTOKOL fra mødet 27-04-2005 Mødeværelse 6B01 - Paul-Henri Spaak-Bygningen - - - Bruxelles PV\567702.doc PE 356.046/BUR PE-6/BUR/PV/2005-06

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

KVÆSTORKOLLEGIET PROTOKOL. fra mødet den 17. november 1999. Strasbourg INDHOLD. 1. Godkendelse af den foreslåede dagsorden... 3

KVÆSTORKOLLEGIET PROTOKOL. fra mødet den 17. november 1999. Strasbourg INDHOLD. 1. Godkendelse af den foreslåede dagsorden... 3 PV 13/99 KVÆSTORKOLLEGIET PROTOKOL fra mødet den 17. november 1999 Strasbourg INDHOLD Side 1. Godkendelse af den foreslåede dagsorden... 3 2. Godkendelse af protokollen fra mødet den 27. oktober 1999...3

Læs mere

FORMANDSKONFERENCEN PROTOKOL. fra mødet. torsdag den 19. september 2002 kl. 15.00-17.30. Paul-Henri Spaak-Bygningen - mødeværelse 6 B 01 BRUXELLES

FORMANDSKONFERENCEN PROTOKOL. fra mødet. torsdag den 19. september 2002 kl. 15.00-17.30. Paul-Henri Spaak-Bygningen - mødeværelse 6 B 01 BRUXELLES PE-5/CP/PV/2002-23 FORMANDSKONFERENCEN PROTOKOL fra mødet torsdag den 19. september 2002 kl. 15.00-17.30 Paul-Henri Spaak-Bygningen - mødeværelse 6 B 01 BRUXELLES og torsdag den 26. september 2002 kl.

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 9. juni 2015 Forslag om bedre lovgivning i EU Europa-Kommissionen fremlagde

Læs mere

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. november 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0400 (CNS) 14950/14 FISC 182 ECOFIN 1002 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14532/14

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 4 Regnskabsåret

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET P R Æ S I D I E T PROTOKOL. fra det ekstraordinære møde Louise WEISS-Bygningen - Mødeværelse R 1.

EUROPA-PARLAMENTET P R Æ S I D I E T PROTOKOL. fra det ekstraordinære møde Louise WEISS-Bygningen - Mødeværelse R 1. EUROPA-PARLAMENTET PV BUR 19-11-2008 PE-6/BUR/PV/2008-18 P R Æ S I D I E T PROTOKOL fra det ekstraordinære møde 19-11-2008 Louise WEISS-Bygningen - Mødeværelse R 1.1 - - - Strasbourg P R Æ S I D I E T

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

FORMANDSKONFERENCEN PROTOKOL. fra møderne torsdag den 7. marts 2002 kl Paul-Henri Spaak-Bygningen, mødeværelse 6 B 01 BRUXELLES

FORMANDSKONFERENCEN PROTOKOL. fra møderne torsdag den 7. marts 2002 kl Paul-Henri Spaak-Bygningen, mødeværelse 6 B 01 BRUXELLES PE-5/CP/PV/2002-08 FORMANDSKONFERENCEN PROTOKOL fra møderne torsdag den 7. marts 2002 kl. 15.00-17.30 Paul-Henri Spaak-Bygningen, mødeværelse 6 B 01 BRUXELLES og onsdag den 13. marts 2002 kl. 15.00-17.30

Læs mere

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg Punkt 7 a) PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 Ang.: Dagsordenens punkt 7 a) Medlemmernes forsikringsordning TIL ORIENTERING På mødet i oktober 2007 principgodkendte

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutninger om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2000

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 20.2.2014 2011/0185(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter

Læs mere

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. marts 2016 (OR. en) 6674/16 FISC 33 ECOFIN 189 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 6452/16 Vedr.: Adfærdskodeksens

Læs mere

10340/16 gng/jb/bh 1 DG G 2B

10340/16 gng/jb/bh 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0011 (CNS) 10340/16 FISC 103 ECOFIN 624 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET. Meddelelse til medlemmerne. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004

EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET. Meddelelse til medlemmerne. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004 EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET Meddelelse til medlemmerne Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 3 Regnskabsåret 2004. GENERALDIREKTORATET

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 * fremsætte en afvisningspåstand og langt mindre fritage Retten fra at påse, at vedtægtens frister er overholdt. 2. Den udtrykkelige afvisning af en ansøgning, der finder sted efter den stiltiende afvisning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Bruxelles, 01-0452 NOTAT

Bruxelles, 01-0452 NOTAT Bruxelles, 01-0452 NOTAT Om: Anmodning om at se bort fra påtegningsafslag nr. 01/05 på forslag til udgiftsforpligtelse nr. 7101 vedrørende rammekontrakten "Papirkurve med affaldssortering" I overensstemmelse

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0597 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0597 Offentligt Europaudvalget KOM () 0597 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12. COM() 597 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om oplysninger om indvirkningen på budgettet af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.6.2005 KOM(2005) 248 endelig 2002/0061 (COD) UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN i henhold til EF-traktatens

Læs mere

FORMANDSKONFERENCEN PROTOKOL. fra mødet torsdag den 6. juli 2000 kl Louise WEISS-Bygningen, mødeværelse R 1/1 STRASBOURG

FORMANDSKONFERENCEN PROTOKOL. fra mødet torsdag den 6. juli 2000 kl Louise WEISS-Bygningen, mødeværelse R 1/1 STRASBOURG PE-5/CP/PV/2000-14 FORMANDSKONFERENCEN PROTOKOL fra mødet torsdag den 6. juli 2000 kl. 15.00-17.30 Louise WEISS-Bygningen, mødeværelse R 1/1 STRASBOURG INDHOLD Side 1. Godkendelse af den foreslåede dagsorden...6

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) 14291/17 ADD 1 COLAC 123 CFSP/PESC 1007 FORSLAG fra: modtaget: 13. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS

EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS Forbindelser med offentligheden I hvidbogen om administrativ reform, som Kommissionen vedtog den 1. marts 2000, understreges nøgleprincipperne for en europæisk

Læs mere

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOTE fra: til: Formandskabet

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 25.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0080/2008 af Cédric Callens, luxembourgsk statsborger, om urimelig aflønning af kontraktansatte

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET I. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2016 COM(2016) 816 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Status og de mulige veje frem med hensyn til den manglende gensidighed

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0296(CNS) 26.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD

EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Artikel 1 De forskellige former

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2015 COM(2015) 159 final 2015/0081 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol

Læs mere

BESTEMMELSER OM MEDIEREPRÆSENTANTERS OPTAGELSER I EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER

BESTEMMELSER OM MEDIEREPRÆSENTANTERS OPTAGELSER I EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER 4.4 BESTEMMELSER OM MEDIEREPRÆSENTANTERS OPTAGELSER I EUROPA-PARLAMENTETS BYGNINGER PRÆSIDIETS AFGØRELSE AF 7. SEPTEMBER 2015 EUROPA-PARLAMENTETS PRÆSIDIUM HAR under henvisning til artikel 25, stk. 2,

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

BUDGETKONTROLUDVALGET SPØRGSMÅL TIL HØRINGEN AF DET INDSTILLEDE KOMMISSIONSMEDLEM NEIL KINNOCK. 30. august 7. september 1999 GENERELLE SPØRGSMÅL..

BUDGETKONTROLUDVALGET SPØRGSMÅL TIL HØRINGEN AF DET INDSTILLEDE KOMMISSIONSMEDLEM NEIL KINNOCK. 30. august 7. september 1999 GENERELLE SPØRGSMÅL.. BUDGETKONTROLUDVALGET SPØRGSMÅL TIL HØRINGEN AF DET INDSTILLEDE KOMMISSIONSMEDLEM NEIL KINNOCK 30. august 7. september 1999 GENERELLE SPØRGSMÅL.. 2 ADGANG TIL OPLYSNINGER. 3 REFORM AF KOMMISSIONEN. 4 PERSONALEVEDTÆGTEN

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.01.2008 SEK(2008) 24 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til Rapport om konsekvensanalysen af forslag, der tager

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 BILAG til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i det stabiliserings-

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport

Læs mere

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument Mødedokument RETTELSE DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES MED DE ÆNDRINGER, SOM FORMANDEN VIL FORESLÅ VED BEGYNDELSEN AF MØDET ONSDAG DEN 31. MAJ 2006 30/05/06 PE DA DA Forklaring af procedurerne

Læs mere

interinstitutioneleaftalemelemeuropa-parlamentetogrådetomfremsendelsetileuropa-

interinstitutioneleaftalemelemeuropa-parlamentetogrådetomfremsendelsetileuropa- ConseilUE RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION PUBLIC Bruxeles,den8.oktober2012(11.10) (OR.en) 14595/12 LIMITE PE443 INST569 RELEX898 JAI670 CSC62 NOTE fra: til: Vedr.: GruppenvedrørendeAlmindeligeAnliggender Coreper/Rådet

Læs mere

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER 23.4.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 103/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION INDHOLD AFSNIT

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 1112/05/DA WP 103 Udtalelse 1/2005 om databeskyttelsesniveauet i Canada i forbindelse med luftfartsselskabers overførsel af PNR- og API-oplysninger Vedtaget

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2011/0332(NLE) 2.4.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER

SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER EUROPA- PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 18.12.2012 SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER til Rådet Budgetkontroludvalget DV\922653.doc PE502.044v02-00 1. Underkastes regnskaberne kontrol af regnskabsføreren

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORERNE PROTOKOL. fra mødet onsdag den 21. april 2010 kl. 15.00 Mødeværelse S 3.4 LOW-Bygningen STRASBOURG INDHOLD

EUROPA-PARLAMENTET KVÆSTORERNE PROTOKOL. fra mødet onsdag den 21. april 2010 kl. 15.00 Mødeværelse S 3.4 LOW-Bygningen STRASBOURG INDHOLD PE-7/QUAEST/PV/2010-04 EUROPA-PARLAMENTET P PV 04/2010 KVÆSTORERNE PROTOKOL PV\817963.doc fra mødet onsdag den 21. april 2010 kl. 15.00 Mødeværelse S 3.4 LOW-Bygningen STRASBOURG INDHOLD 1. Vedtagelse

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 29.8.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1657/2013 af Paul Ryan, irsk statsborger, om nødvendigheden af en reform af Europaskolesystemet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND

DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND Den Europæiske Ombudsmand foretager undersøgelser af sager vedrørende fejl og forsømmelser i Den Europæiske Unions institutioner, organer, kontorer og agenturer og handler på

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.5.2017 COM(2017) 227 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om fastlæggelse af Kommissionens holdning som følge af Europa-Parlamentets beslutning

Læs mere