PRÆSIDIET PROTOKOL. fra mødet onsdag den 2. maj 2001 kl Paul-Henri Spaak-Bygningen Mødeværelse 6 B 01 BRUXELLES INDHOLD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRÆSIDIET PROTOKOL. fra mødet onsdag den 2. maj 2001 kl. 18.30-20.30. Paul-Henri Spaak-Bygningen Mødeværelse 6 B 01 BRUXELLES INDHOLD"

Transkript

1 PE-5/BUR/PV/ PRÆSIDIET PROTOKOL fra mødet onsdag den 2. maj 2001 kl Paul-Henri Spaak-Bygningen Mødeværelse 6 B 01 BRUXELLES INDHOLD 1. Godkendelse af den forslåede dagsorden Godkendelse af protokollerne fra møderne den februar og 1. marts Notat af 6. marts 2001 fra generalsekretæren om finansinspektørens rapport nr. 01/01 til institutionen - En oversigt over de vigtigste kontrolspørgsmål i 2000 og 1999 med administrationens svar Notat af 22. marts 2001 fra generalsekretæren om den nye personalepolitik i Parlamentet: En første evaluering og nogle forslag til justering Rapport fra LALUMIÈRE og PROVAN om de administrative følger af Frederiksen-sagen Punkter, der foreslås afgjort uden forhandling 6.1. Notat af 5. april 2001 fra generalsekretæren om Europadagen den 9. maj Notat fra kvæstorerne med forslag om ændring af artikel 28 i regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer - Forlængelse af fristen for forelæggelse af lægeerklæringer i forbindelse med fravær Side PV\443651DA.doc 2/27 PE /PRÆS

2 7. Diverse sager og hastesager Sager til orientering Tid og sted for næste møde...27 PV\443651DA.doc 3/27 PE /PRÆS

3 PRÆSIDIET PROTOKOL fra mødet onsdag den 2. maj 2001 kl BRUXELLES Mødet åbnet kl af Europa-Parlamentets formand, FONTAINE. Næstformænd: D. MARTIN IMBENI G. SCHMID FRIEDRICH LALUMIÉRE PODESTÀ VIDAL-QUADRAS ROCA COLOM I NAVAL MARINHO WIEBENGA PUERTA ONESTA Til stede var: Nicole FONTAINE, formand Kvæstorer: BANOTTI QUISTHOUDT-ROWOHL POOS Afbud: PROVAN PACHECO PEREIRA DUCARME, kvæstor BALFE, kvæstor I mødet deltog endvidere: PRIESTLEY, generalsekretær PE /PRÆS 4/27 PV\443651DA.doc

4 Indbudt til at deltage i behandlingen af punkt 5: PASQUALOTTO, formand for Personaleudvalget Tilstedeværende tjenestemænd: Formandens Kabinet: RIBERA D'ALCALÀ BRUNAGEL EHLERS DUCLOUX NANCY BASSOT Generalsekretærens Kabinet: STRATIGAKIS AGUIRIANO NALDA CLARK Generalsekretariatet: GD I RØMER/F. RATTI/SUÁREZ MELLA GD II NICKEL GD III ROLVERING GD IV CIOFFI GD V COINTAT GD VI RIEFFEL GD VII WILSON GD VIII LOPEZ VEIGA Juridisk GARZÓN CLARIANA Tjeneste Konsulent VANHAEREN PV\443651DA.doc 5/27 PE /PRÆS

5 De politiske gruppers sekretariater: RUHRMANN LAFOREST CORLETT SERVELLON WEHRLING VANGRUNDERBEEK BUGALHO (PPE-DE) (PSE) (ELDR) (GUE/NGL) (Verts/ALE) (EDD) (NI) Som mødesekretærer fungerede KYST, LANE, VANDENBOSCH og HUBER. PE /PRÆS 6/27 PV\443651DA.doc

6 1. Godkendelse af den forslåede dagsorden Præsidiet - tog den foreslåede dagsorden (PE /PRÆS) til efterretning; - påhørte et indlæg af PUERTA, der ønskede at vide, hvornår Præsidiet ville få forelagt notatet om sikkerhedsforholdene; - påhørte et indlæg af generalsekretæren, der svarede, at man var ved at lægge sidste hånd på et tekstudkast, der var baseret på G. SCHMIDs nærmere bemærkninger, og som ville blive forelagt Præsidiet på dets næste møde; - godkendte den foreslåede dagsorden, som den fremgår af denne protokol. PV\443651DA.doc 7/27 PE /PRÆS

7 2. Godkendelse af protokollerne fra møderne den 12.&14. februar og 1. marts 2001 PV BUR Præsidiet - tog til efterretning og godkendte protokollerne fra møderne den 12.&14. februar (PE /PRÆS) og 1. marts 2001 (PE /PRÆS). PE /PRÆS 8/27 PV\443651DA.doc

8 3. Notat af 6. marts 2001 fra generalsekretæren om finansinspektørens rapport nr. 01/01 til institutionen - En oversigt over de vigtigste kontrolspørgsmål i 2000 og 1999 med administrationens svar Præsidiet - tog følgende dokumenter til efterretning: - ændret notat af 9. april 2001 fra generalsekretæren om finansinspektørens rapport nr. 01/01 til institutionen: En oversigt over de vigtigste kontrolspørgsmål i 2000 og 1999 med administrationens svar (PE /PRÆS/ændr. + bil. 1 og 2), - notat af 20. marts 2001 fra O'HANNRACHAIN om administrationens svar på finansinspektørens rapport nr. 01/01 med yderligere svar fra administrationen (PE /PRÆS); - påhørte et indlæg af generalsekretæren, der anførte, at finansinspektøren i henhold til finansforordningen fuldt ud havde ret til at aflægge rapport til institutionen på et hvilket som helst tidspunkt og om ethvert relevant problem; generalsekretæren påpegede, at finansinspektøren ligesom året forinden havde forelagt sin rapport i februar, og at den ganske vist ikke var bestemt til at indgå i dechargeproceduren, men ikke desto mindre var blevet stillet til rådighed for dechargeordføreren og Budgetkontroludvalget; generalsekretæren understregede, at administrationen efter forelæggelsen af rapporten havde udarbejdet svar på den, og at finansinspektøren havde formuleret yderligere svar herpå, som administrationen havde reageret på i supplerende svar; med hensyn til rapportens indhold anførte generalsekretæren, at den samlet omhandlede en række spørgsmål, som Præsidiet og Budgetkontroludvalget allerede var gjort opmærksom på; de vedrørte bl.a. rejseudgifter, justeringskoefficienter for pensionsudbetalinger, ansættelsen PV\443651DA.doc 9/27 PE /PRÆS

9 af en arkitekt og hjælpeansatte til mødeperioderne i Strasbourg, Frederiksen-sagen, ejendomspolitikken, informationskontoret i Dublin og sikkerhedskontrakter; hvert enkelt af disse spørgsmål havde været genstand for enten et påtegningsafslag, som Præsidiet derefter havde vedtaget at se bort fra, eller en særlig rapport til institutionen, som også var blevet behandlet i Præsidiet; efter generalsekretærens opfattelse indeholdt finansinspektørens rapport ikke nogen nye oplysninger desangående; endvidere nævnte finansinspektøren ikke noget om Præsidiets afgørelser om at se bort fra de pågældende påtegningsafslag eller grundene hertil, men nøjedes med at fremsætte de bemærkninger igen, som havde ledsaget hans oprindelige påtegningsafslag; generalsekretæren påpegede, at han godt kunne forstå det, hvis Præsidiet følte sig noget desorienteret over rapporten, idet den udelukkende omhandlede spørgsmål, som Præsidiet allerede havde taget stilling til, og kunne efterlade det indtryk, at der herskede en konflikt mellem de forskellige afdelinger til skade for institutionens interesser; generalsekretæren tilføjede, at denne fremgangsmåde ikke var i overensstemmelse med anerkendt revisionspraksis, hvorefter der fandt en omfattende høring sted, inden en revisionsrapport blev offentliggjort; han selv havde gjort, hvad han kunne, og foreslået finansinspektøren at følge en sådan fremgangsmåde fremover; generalsekretæren påpegede, at en lignende rapport fra finansinspektøren året forinden havde kompliceret dechargeproceduren; den seneste rapport havde imidlertid ikke haft samme virkning; man havde næsten enstemmigt vedtaget decharge, hvilket viste, hvor store fremskridt der var blevet gjort med hensyn til forbedring af Parlamentets finansforvaltning; men hvis finansinspektørens rapport var blevet offentliggjort uden bemærkninger, kunne den have efterladt et uheldigt indtryk; generalsekretæren meddelte, at Præsidiet på mødet i slutningen af maj ville få forelagt en sammenlignende undersøgelse af påtegningsafslag i andre institutioner og et notat med forslag til reform af Parlamentets procedure på dette område; Præsidiet ville også inden for en nær fremtid blive hørt om nogle ændringer, der skulle foretages i Parlamentets interne PE /PRÆS 10/27 PV\443651DA.doc

10 bestemmelser i forlængelse af reformen af finansforordningen, hvorefter der ville blive sondret mellem finansinspektør og intern revisor; afslutningsvis påpegede generalsekretæren, at Præsidiet anmodedes om at tage finansinspektørens rapport samt administrationens svar til efterretning og pålægge tjenestegrenene at fortsætte arbejdet med at forbedre Parlamentets finansforvaltning; - påhørte et indlæg af FRIEDRICH, der anførte, at han var overrasket over tonen i brevvekslingen med finansinspektøren; han foreslog, at Budgetkontroludvalget blev anmodet om at se nærmere på de spørgsmål, der var omhandlet i finansinspektørens rapport; med hensyn til proceduren for afgørelser om at se bort fra påtegningsafslag mente han, at der måtte findes en mere effektiv procedure for at modvirke den fremherskende opfattelse blandt journalister, at afgørelser fra Præsidiet om at se bort fra påtegningsafslag i sig selv var suspekte; han ønskede oplysninger om, hvad der var sket med forslaget om at gøre formanden ansvarlig for sådanne afgørelser i samråd med nogle næstformænd; - påhørte et indlæg af IMBENI, der anførte, at rapporten gennemgik gamle spørgsmål igen, som administrationen allerede havde givet passende svar på; med hensyn til indførelse af en ny procedure for afgørelser om at se bort fra påtegningsafslag mente han, at formanden, næstformanden med ansvar for budgetspørgsmål og Budgetkontroludvalgets formand, men ikke udvalget som helhed, var kompetente til at træffe sådanne afgørelser; - påhørte et indlæg af PODESTÀ, der mente, at generalsekretærens forslag vedrørende en ny procedure gik i den rigtige retning, idet de gik ud på dialog og høring, inden der blev truffet endelig afgørelse; - påhørte et indlæg af generalsekretæren, som meddelte, at der på dagsordenen for Præsidiets møde den 30. maj 2001 ville være et notat om ændring af proceduren for afgørelser om at se bort fra påtegningsafslag samt en sammenlignende analyse af praksis i de andre institutioner; PV\443651DA.doc 11/27 PE /PRÆS

11 han påpegede endvidere, at de foreliggende dokumenter ville blive fremsendt til Budgetkontroludvalget efter mødet; PV BUR noterede sig og godkendte generalsekretærens notat om finansinspektørens rapport nr. 01/01 til institutionen og administrationens svar; - pålagde generalsekretæren at fortsætte sine bestræbelser med henblik på at:. sikre større overensstemmelse med finansforordningens bestemmelser og gennemførelsesbestemmelserne,. gøre den administrative forvaltning mere effektiv. PE /PRÆS 12/27 PV\443651DA.doc

12 4. Notat af 22. marts 2001 fra generalsekretæren om den nye personalepolitik i Parlamentet: En første evaluering og nogle forslag til justering Præsidiet - tog følgende dokumenter til efterretning:. notat af 22. marts 2001 fra generalsekretæren om den nye personalepolitik i Parlamentet: En første evaluering og nogle forslag til justering (PE /PRÆS),. notat af 22. marts 2001 fra PASQUALOTTO, formand for Personaleudvalget, til generalsekretæren (PE /PRÆS); - påhørte et indlæg af generalsekretæren, der anførte, at sagen drejede sig om Parlamentets personalepolitik og ikke om de reformer, Kommissionen havde foreslået, og som Præsidiet havde drøftet på sit tidligere møde; med hensyn til Kommissionens reformforslag meddelte han, at sagsmappen indeholdt et notat om et initiativ, som formanden havde lanceret sammen med formændene for de øvrige institutioner, og som havde fået en meget positiv modtagelse; med hensyn til Parlamentets egen personalepolitik påpegede generalsekretæren, at evalueringsrapporten var blevet udarbejdet efter pålæg fra plenarforsamlingen; den var blevet udarbejdet sammen med generaldirektørerne, Personaleudvalget og personalets fagforeninger; den behandlede problemer, der var opstået, og foreslog en række ændringer; generalsekretæren understregede, at den nye politik først havde været gennemført fuldt ud fra 1999; i forbindelse med de specifikke spørgsmål anførte han, at: PV\443651DA.doc 13/27 PE /PRÆS

13 Ansættelse - oprettelsen af et interinstitutionelt ansættelseskontor, som Parlamentet gik stærkt ind for, var vigtig i lyset af personalebehovene efter udvidelsen; generalsekretæren meddelte, at der ville være udarbejdet et endeligt forslag inden årets udgang; Bedømmelsesrapporter - der blev nu foretaget bedømmelse på årsbasis; det var et byrdefuldt arbejde, men det havde bidraget til at fremme dialogen inden for tjenestegrenene; bedømmerne var blevet opfordret til at sikre, at bedømmelserne var præcise og dækkende for at gøre det lettere at forfremme efter fortjeneste; Forfremmelser - den nye forfremmelsespolitik var iværksat takket være aftalen mellem Præsidiet og Budgetudvalget om at sørge for de nødvendige opnormeringer; han påpegede, at denne politik sammen med ændringerne af bedømmelsesordningen var blevet anvendt som model i andre institutioner, herunder Kommissionen; han foreslog dog en række småændringer med henblik på hurtig forfremmelse efter tre års forløb af særlig fortjenstfuldt personale ved at indføre bedre procedurer vedrørende inkompetent personale og fjerne en række forvridninger, der berørte tjenestemænd, som havde arbejdet for en anden institution eller tidligere havde udført samme opgaver som midlertidigt ansatte; Forfremmelser fra en kategori til en anden - disse forfremmelser ville blive støttet ved særlige uddannelsesprogrammer og ved afholdelse af prøver på grundlag af test og interview samt bedømmelse; PE /PRÆS 14/27 PV\443651DA.doc

14 Mobilitet - dette havde været det mest kontroversielle aspekt af den nye personalepolitik, men mobilitetsordningen var blevet anvendt på en fleksibel måde; generalsekretæren foreslog, at fleksibiliteten blev øget ved at fremskynde mobilitet for nyansatte og forhale den for ældre, mere erfarent personale; selve principperne ville dog forblive uændret, idet de havde bidraget til at gøre personalet mere dynamisk; han kunne kun glæde sig over, at Personaleudvalget fortsat støttede mobilitetspolitikken og endog ønskede, at den blev udvidet til at omfatte andre kategorier; Uddannelse - uddannelsesprogrammet måtte styrkes, ikke alene med hensyn til ressourcer, men også med hensyn til indhold; i den forbindelse fokuseredes der på to mål: bedre indkøringsprogrammer for nyansatte og specialuddannelse for nuværende og kommende personale i ledende stillinger; Lige muligheder - der var gjort nogle fremskridt på dette område, men resultaterne havde dog været skuffende, idet der ikke fandtes en tilstrækkelig stor kritisk masse af forfremmeligt kvindeligt personale; de foranstaltninger, der var truffet vedrørende overgang fra LA til A og omvendt, havde dog givet nogle gode resultater, idet størstedelen af LA-tjenestemændene var kvinder; afslutningsvis påpegede generalsekretæren, at gennemførelsen af den nye politik havde involveret meget ekstraarbejde for Generaldirektoratet for Personale (GD V), og at der i notatet derfor også foresloges styrkelse og omdefinering af GD V i erkendelse heraf; han anmodede om, at Præsidiet godkendte de foreliggende forslag og foreslog, at der blev foretaget endnu en evaluering i 2003; PV\443651DA.doc 15/27 PE /PRÆS

15 - påhørte et indlæg af PASQUALOTTO, der takkede formanden for indbydelsen til at tale på mødet; han anførte, at det drejede sig om en vigtig debat, som fandt sted på et vigtigt tidspunkt, og som viste, at både dialog og høring var den rette måde at indføre ændringer, og at det var muligt at indføre nye arbejdsmetoder uden at ændre vedtægten; med hensyn til de enkelte punkter i evalueringsrapporten påpegede han, at: - det interinstitutionelle ansættelseskontor måtte fungere i alle institutionernes interesse, og at det også skulle have en personalerepræsentation; - Personaleudvalget støttede de ændringer, der foresloges vedrørende personalebedømmelse, forfremmelsespolitik og karriereplanlægning, men insisterede på, at disse ændringer blev betragtet som del af en samlet pakke; - Personaleudvalget bifaldt, at generalsekretæren havde erkendt behovet for at fremskynde mobilitet for yngre ansatte og forhale den for ældre tjenestemænd; - Personaleudvalget mente, at der måtte gøres yderligere fremskridt med hensyn til den interne kommunikation både inden for tjenestegrenene og mellem disse; - forfremmelser fra en kategori til en anden måtte fremmes, idet de ville gøre det lettere for Parlamentet at dække sine behov for ekspertise og ville vise, at der kunne opnås en dynamisk og moderniseret personaleressource uden afskaffelse af personalekategorierne; - Personaleudvalget foreslog med hensyn til den foreslåede ændring af bestemmelserne vedrørende overgang fra LA til A og omvendt, at kvoten blev forhøjet fra tre til fem, og at en af disse blev forbeholdt lønklasse LA3/A3; - påhørte et indlæg af LALUMIÈRE, der anførte, at sidste gang, hun havde beskæftiget sig med personalepolitikken, havde været i 1997, og at hun påskønnede, at der var blevet gjort PE /PRÆS 16/27 PV\443651DA.doc

16 fremskridt siden da; dette ville styrke Parlamentets position under forhandlingerne med de andre institutioner om de forslåede ændringer af vedtægten; hun erkendte, at der ikke var gjort så hurtige fremskridt vedrørende lige muligheder, som hun havde håbet, men at det ville tage tid, ganske givet mere end to år, at opnå resultater på dette område; hun gik stærkt ind for forfremmelser fra en kategori til en anden, idet det ville være godt for såvel institutionen som det pågældende personale; udbygning af denne politik ville også være et nyttigt modargument mod Kommissionens forslag om en lineær karrierestruktur, der umiddelbart forekom attraktiv, men som i virkeligheden ville skade idéen om en uafhængig europæisk offentlig administration; hun støttede bestræbelserne på at forbedre uddannelsen af nuværende og potentielle ansatte i ledende stillinger og nyansatte; hun mente også, at der burde lægges vægt på udvikling af konceptuelle færdigheder, idet Parlamentet med sine øgede beføjelser ville have brug for tjenestemænd, der kunne komme med nye idéer; hun støttede oprettelsen af et interinstitutionelt ansættelseskontor, men påpegede, at man måtte undgå en alt for bureaukratisk tilgang i forbindelse med ansættelser; hun støttede endvidere forslaget om at styrke GDV og omdefinere dets rolle og opgaver; - påhørte et indlæg af ONESTA, der anførte, at han tilsluttede sig generalsekretærens og LALUMIÈREs bemærkninger; han anmodede dog om, at man var opmærksom på personale ansat på korttidskontrakter, herunder hjælpeansatte under mødeperioderne i Strasbourg og freelance sproglærere; han anmodede om, at der blev foretaget en undersøgelse af deres administrative situation; han mente, at de under alle omstændigheder burde tilbydes kontrakter af over en måneds varighed; - påhørte et indlæg af FRIEDRICH, der anførte, at han betragtede ansættelseskontoret som en slags tjenesteyder, der arbejdede for alle institutionerne; han gik dog ud fra, at kontoret ikke skulle kunne afgøre, hvilke ansøgere Parlamentet faktisk ansatte; med hensyn til mobilitet rejste han det spørgsmål, om denne politik havde øget effektiviteten, og om den rent faktisk ikke havde medført, at eksperter blev fjernet fra deres stillinger; han havde fået at vide, at der havde været problemer i forbindelse med gennemførelsen af denne politik; han ønskede at PV\443651DA.doc 17/27 PE /PRÆS

17 vide, om det var tilfældet, og hvilken form for problemer der var tale om; han mente, at en løsning kunne gå ud på at indrømme flere undtagelser; han støttede dog mobilitet for yngre ansatte, idet det gav dem mulighed for at opnå et bredt EP-erfaringsgrundlag på et tidligt karrieretrin; - påhørte et indlæg af WIEBENGA, der tilsluttede sig generalsekretærens notat og LALUMIÈREs bemærkninger; han anførte, at ansættelsesprocedurerne ofte var alt for lange, og anførte som eksempel proceduren med henblik på besættelse af stillingen som chef for informationskontoret i Haag; i dette tilfælde skulle den forestående pensionering af den tidligere chef have gjort det muligt at indlede ansættelsesproceduren tidligere; med hensyn til lige muligheder støttede han forhøjelse af kvoten for overgang fra A3 til LA3 og omvendt; han foreslog endvidere, at eksterne ansøgere fik adgang til alle A1- og A2-stillinger; - påhørte et indlæg af SCHMID, der påpegede, at ikke alene A3-tjenestemænd, men også potentielle ledere blandt A4- og A5-tjenestemænd burde have adgang til de personlige lederkurser; han mente også, at lederne burde uddannes i grundlæggende lederfærdigheder; han var derimod betænkelig ved forslaget om at give udenforstående adgang til A1/A2- stillinger; i visse tilfælde ville det være berettiget, men i andre ville manglende kendskab til Parlamentets arbejdsgange hæmme deres effektivitet; - påhørte et indlæg af PUERTA, der anførte, at det klart fremgik af drøftelsen, at der var konsensus mellem administrationen og Præsidiet på dette område; han støttede bibeholdelsen af personalekategorier, hvis der samtidig førtes en passende personalepolitik, og tjenestemændene fik mulighed for at komme op i en højere kategori; han mente også, at mobilitetsordningen burde anvendes på en fleksibel måde, for så vidt som denne fleksibilitet ikke blev diskretionær; afslutningsvis gav han udtryk for den opfattelse, at man behandlede spørgsmålet om ansættelseskontorets funktion og situationen for ansatte på korttidskontrakter; PE /PRÆS 18/27 PV\443651DA.doc

18 - påhørte et indlæg af MARTIN, der anførte, at det ofte var vanskeligt at komme til bunds i ansættelsesprocedurer, hvilket illustreredes af det forhold, at procedurer med henblik på besættelse af en stilling åbenbart først kunne indledes, når den pågældende stilling var blevet ledig; han gik stærkt ind for mobilitet som et middel til at sikre et dynamisk generalsekretaritat og påpegede, at der burde indrømmes så få undtagelser som muligt; han mente dog, at tjenestemænd, der nærmede sig pensionsalderen, generelt burde være undtaget; han anførte endvidere, at besparelsesforanstaltninger vedrørende personale som f.eks. restriktioner for tjenesterejser til Strasbourg og hoteller var demotiverende og ikke stod i forhold til de besparelser, der faktisk blev opnået; - påhørte et indlæg af generalsekretæren, der som svar på ONESTAs bemærkninger anførte, at der var et forslag under udarbejdelse med henblik på forbedring af situationen for lokalt ansatte under mødeperioderne i Strasbourg; han anførte endvidere, at Kommissionen havde planer om at fremlægge et forslag, hvorefter kontrakter for hjælpeansatte kunne løbe i tre år i stedet for et år som nu; som svar på FRIEDRICH' bemærkninger anførte generalsekretæren, at hans rapport i den korrekte sproglige udgave fastslog, at mobilitet var et nøgleprincip og ikke nøgleprincippet i den nye personalepolitik; generalsekretæren understregede, at der havde været behov for mobilitet for at komme ud af en situation, hvor tjenestemænd kunne forblive i samme stilling i mange år; mobilitetsordningen var blevet anvendt intelligent, og der havde været en hel del undtagelser; der havde dog været nogle problemer, som skulle tackles ved at sikre, at "mobile" tjenestemænd fik en bedre uddannelse; med hensyn til WIEBENGAs bemærkninger om forsinkelser i forbindelse med ansættelsen af en ny chef for informationskontoret i Haag gav generalsekretæren ham ret i, at der var behov for bedre planlægning i forbindelse med førtidspensionering; PV\443651DA.doc 19/27 PE /PRÆS

19 med hensyn til andre spørgsmål, der var blevet rejst under drøftelsen, anførte generalsekretæren, at: PV BUR der allerede var mulighed for overgang mellem LA og A, og at forslaget gik ud på at udvide denne ordning til LA3 inden for et loft på fem overførsler om året, - der ganske givet kunne arrangeres kurser i lederfærdigheder som foreslået af SCHMID, - ansættelseskontoret ville blive bemandet med fastansatte tjenestemænd med særligt kendskab til ansættelsesprocedurer og skulle opstille lister over ansøgere, men ikke foretage ansættelse, - ældre tjenestemænd allerede systematisk blev undtaget fra mobilitetsordningen, - der burde afholdes faglige uddannelseskurser på den bedst mulige måde, og at han i den forbindelse ville rette henvendelse til Kommissionen for at udvirke, at de interinstitutionelle kurser tog hensyn til mødeperioderne i Strasbourg, - der ville blive indført nye procedurer med henblik på det ringe antal ikke-fortjenstfulde tjenestemænd; - påhørte et indlæg af PASQUALOTTO, der anførte, at Personaleudvalget i nogen tid havde anmodet om talmæssige oplysninger vedrørende korttidskontrakter; han understregede, at Personaleudvalget var imod udvidelse af ordningen med lokaltansatte og gik ind for, at lokaltansatte blev indordnet under Generalsekretariatet; med hensyn til ansættelse i ledende stillinger tilrådede han, at man ikke satsede for meget på ansøgere udefra, idet dette ville demoralisere A3-tjenestemændene og være ude af tråd med strategien, hvorefter de blev uddannet i lederfærdigheder; - tog til efterretning: de fremskridt, der var gjort i forbindelse med gennemførelsen af den nye personalepolitik, samt generalsekretærens rapport og henstillinger; - godkendte under hensyntagen til visse bemærkninger fra nogle næstformænd forslagene om konsolidering, forbedring og ajourføring af personalepolitikken som omhandlet i generalsekretærens rapport; PE /PRÆS 20/27 PV\443651DA.doc

20 - godkendte omlægningen af GD V's arbejdsområde, således at det får til opgave at gennemføre personalepolitikken, overvåge indførte ændringer og foreslå nye initiativer, samt oprettelsen inden for dette generaldirektorat og under dets generaldirektør af en ny tjeneste for menneskelige ressourcer og planlægning af personalepolitik, opbygget omkring den eksisterende Interne Organisationsenhed; - opfordrede LALUMIÈRE til sammen med generalsekretæren senere at forelægge en undersøgelse af den administrative situation for ansatte i Parlamentet på korttidskontrakter; - pålagde generalsekretæren at foretage en fornyet evaluering af Parlamentets personalepolitik i PV\443651DA.doc 21/27 PE /PRÆS

21 5. Rapport fra LALUMIÈRE og PROVAN om de administrative følger af Frederiksen-sagen Præsidiet - tog til efterretning: rapport fra LIENEMANN og PROVAN om de administrative følger af Frederiksen-sagen (PE /PRÆS); - påhørte et indlæg af generalsekretæren, der anførte, at man havde draget lære af både Frederiksen-sagen og den efterfølgende undersøgelse; som følge heraf krævede alle forfremmelser nu oprettelse af en udvælgelseskomité og interview med alle ansøgere under ledelse af højtstående tjenestemænd, herunder fra andre generaldirektorater end det, den pågældende stilling vedrørte; der var blevet truffet foranstaltninger for at sikre bedre samarbejde tjenestegrenene imellem, navnlig med hensyn til Juridisk Tjeneste; generalsekretæren anførte endvidere, at det med reformen af proceduren for afgørelser om at se bort fra påtegningsforslag og indførelsen af mobilitetsordningen ville være lettere at undgå en gentagelse af, hvad der var sket i forbindelse med Frederiksen-sagen; - påhørte et indlæg af LALUMIÈRE, der understregede, at hun ikke havde været med til at udarbejde rapporten; hun havde det indtryk, at man uden nærmere kendskab til sagens detaljer måtte læse mellem linjerne i rapporten for at kunne foretage en indgående vurdering af dens indhold; hun var enig i, at der kunne gennemføres forbedringer for at undgå, at sager af denne art skulle gentage sig; hun mente dog, at nogle af forslagene gik for vidt, navnlig vedrørende samarbejdet mellem de forskellige tjenestegrene, hvor kravene til Juridisk Tjeneste overskred dens ressourcer; - påhørte et indlæg af COLOM I NAVAL, der tilsluttede sig LALUMIÈREs bemærkninger og påpegede, at Juridisk Tjeneste nu var alvorligt underbemandet; udlicitering af en del af dens arbejde var ikke en passende løsning; han anmodede om, at generalsekretæren sammen med PE /PRÆS 22/27 PV\443651DA.doc

22 SCHMID, næstformand, undersøgte Juridisk Tjenestes personalebehov inden førstebehandlingen af Parlamentets 2002-budget i oktober; på MARINHOs vegne anførte han, at rapporten om Frederiksen-sagen indeholdt en række kritiske bemærkninger vedrørende den tidligere juridiske konsulent, CAMPINOS, hvilket han fandt uberettiget; - påhørte et indlæg af formanden, der foreslog, at nogle passager i rapporten blev ændret, og at der blev tilføjet nogle punkter i forlængelse af de bemærkninger, der var blevet fremsat under drøftelsen; hun foreslog endvidere, at rapporten blev endeligt godkendt på et senere møde i Præsidiet; - vedtog at godkende rapporten endeligt på et senere møde. PV\443651DA.doc 23/27 PE /PRÆS

23 6. Sager, der foreslås afgjort uden forhandling 6.1. Notat af 5. april 2001 fra generalsekretæren om Europadagen den 9. maj 2001 Præsidiet, - tog til efterretning uden forhandling: notat af 5. april 2001 fra generalsekretæren om Europadagen og de forskellige planlagte initiativer og arrangementer på Europa-Parlamentets tre arbejdssteder og i EU-medlemsstaterne (PE /PRÆS) Notat fra kvæstorerne med forslag om ændring af artikel 28 i regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer - Forlængelse af fristen for forelæggelse af lægeerklæringer i forbindelse med fravær Præsidiet, der traf afgørelse uden forhandling, - tog til efterretning: notat af 25. april 2001 fra QUISTHOUDT-ROWOHL med et forslag om ændring af artikel 22 og 22a i ovennævnte regulativ (PE /PRÆS + bil.); - godkendte ændringen af artikel 28, stk. 2, i regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer som foreslået af kvæstorerne. PE /PRÆS 24/27 PV\443651DA.doc

24 7. Diverse sager og hastesager Der forelå ikke nogen sager til behandling under dette punkt. PV\443651DA.doc 25/27 PE /PRÆS

25 8. Sager til orientering Præsidiet - tog følgende dokumenter til efterretning: - Skrivelse af 3. april 2001 fra formanden til Anna LINDH, formand for EU-Rådet, om interinstitutionel høring om den administrative reform (PE /PRÆS) - Skrivelse af 3. april 2001 fra formanden til PRODI, formand for Kommissionen, om interinstitutionel høring om den administrative reform (PE /PÆS) - Notat af 24. april 2001 fra generalsekretæren til formanden om ændring af personalevedtægten (PE /PRÆS). PE /PRÆS 26/27 PV\443651DA.doc

26 9. Tid og sted for næste møde Præsidiet - vedtog at holde sit næste møde mandag den 14. maj 2001 kl i Strasbourg. * * * Mødet hævet kl * * * PV\443651DA.doc 27/27 PE /PRÆS

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108 4. KONTROL INDHOLD INDLEDNING 4.1. Grundtræk 4.2. Igangværende reformer 4.3. Andre kontrolmekanismer 4.4. Den valgte fremgangsmåde 4.5. Første beretning - afgrænsning af problemområder INTERN KONTROL 4.6.

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER ÅRSBERETNING FOR 2001 & ARBEJDSPROGRAM FOR 2002

OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER ÅRSBERETNING FOR 2001 & ARBEJDSPROGRAM FOR 2002 OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER ÅRSBERETNING FOR 2001 & ARBEJDSPROGRAM FOR 2002 DA Mange yderligere oplysninger er tilgængelige på vores websted (http://www.cdt.eu.int) OVERSÆTTELSESCENTRET

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den

Læs mere

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken Europa-Kommissionen Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Europa-Kommissionen Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål

Læs mere

Samarbejdsudvalg i staten

Samarbejdsudvalg i staten Centralrådet for statens samarbejdsudvalg Samarbejdsudvalg i staten Jubilæumsskrift udgivet i anledning af 50 året for de første statslige samarbejdsbestemmelser December 1999 Indhold Forord...............................

Læs mere

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01)

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01) 1.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 1 REVISIONSRETTEN I medfør af traktaterne (EKSF-traktatens artikel 45 C, stk. 4, EF-traktatens artikel 248, stk. 4, og Euratom-traktatens artikel 160 C,

Læs mere

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009 For Ligebehandlingsnævnet 1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 4. KENDER DU LIGEBEHANDLINGSNÆVNET?

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3099 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt B e s k æ f t i g e l s e s m i n i s t e r i e t S o c i a l m i n i s t e r i e t Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse

Læs mere

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. for the 2008 financial year

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. for the 2008 financial year DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors for the 2008 financial year Den 9. juni 2009 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa. FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V Telefon: 3343 4600 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs Dommer Hans Kardel Sekretær Stanley Lie, direkte 3343

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010 Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder Retlige Anliggender DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.10.2010 KOM(2010) 603 endelig RAPPORT OM

Læs mere

Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester

Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Dato: 10. marts 2008 J.nr.: 11-4371 HS/FAL/DAM/AHJ Anonymiseret udgave

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

ADMINISTRATIONSUDVALGET AF 1960

ADMINISTRATIONSUDVALGET AF 1960 ADMINISTRATIONSUDVALGET AF 1960 5. BETÆNKNING REVISIONSDEPARTEMENTERNES OG HOVEDREVISIONENS FORHOLD BETÆNKNING NR. 408 1960 Administrationsudvalgets betænkning Bilag Indholdsfortegnelse I. Administrationsudvalgets

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Side 1. Styrelsesloven fastsætter nogle principper, som sikrer Lagtinget den afgørende magt over og kontrol med landskassens økonomiske forhold:

Side 1. Styrelsesloven fastsætter nogle principper, som sikrer Lagtinget den afgørende magt over og kontrol med landskassens økonomiske forhold: Side 1 Bemærkninger til lovforslaget Generelle bemærkninger Indledning Revisionen af landsregnskabet og andre offentlige regnskaber samt behandlingen og godkendelsen i Lagtinget er vigtige elementer i

Læs mere

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b Side 1 af 36 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 E-mail: post@domstolsstyrelsen.dk MPK10504/Sagsbeh.mpk J.nr. 02.04.01.02.1999-1.40 RAPPORT OM

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere