PRÆSIDIET PROTOKOL. fra mødet onsdag den 2. maj 2001 kl Paul-Henri Spaak-Bygningen Mødeværelse 6 B 01 BRUXELLES INDHOLD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRÆSIDIET PROTOKOL. fra mødet onsdag den 2. maj 2001 kl. 18.30-20.30. Paul-Henri Spaak-Bygningen Mødeværelse 6 B 01 BRUXELLES INDHOLD"

Transkript

1 PE-5/BUR/PV/ PRÆSIDIET PROTOKOL fra mødet onsdag den 2. maj 2001 kl Paul-Henri Spaak-Bygningen Mødeværelse 6 B 01 BRUXELLES INDHOLD 1. Godkendelse af den forslåede dagsorden Godkendelse af protokollerne fra møderne den februar og 1. marts Notat af 6. marts 2001 fra generalsekretæren om finansinspektørens rapport nr. 01/01 til institutionen - En oversigt over de vigtigste kontrolspørgsmål i 2000 og 1999 med administrationens svar Notat af 22. marts 2001 fra generalsekretæren om den nye personalepolitik i Parlamentet: En første evaluering og nogle forslag til justering Rapport fra LALUMIÈRE og PROVAN om de administrative følger af Frederiksen-sagen Punkter, der foreslås afgjort uden forhandling 6.1. Notat af 5. april 2001 fra generalsekretæren om Europadagen den 9. maj Notat fra kvæstorerne med forslag om ændring af artikel 28 i regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer - Forlængelse af fristen for forelæggelse af lægeerklæringer i forbindelse med fravær Side PV\443651DA.doc 2/27 PE /PRÆS

2 7. Diverse sager og hastesager Sager til orientering Tid og sted for næste møde...27 PV\443651DA.doc 3/27 PE /PRÆS

3 PRÆSIDIET PROTOKOL fra mødet onsdag den 2. maj 2001 kl BRUXELLES Mødet åbnet kl af Europa-Parlamentets formand, FONTAINE. Næstformænd: D. MARTIN IMBENI G. SCHMID FRIEDRICH LALUMIÉRE PODESTÀ VIDAL-QUADRAS ROCA COLOM I NAVAL MARINHO WIEBENGA PUERTA ONESTA Til stede var: Nicole FONTAINE, formand Kvæstorer: BANOTTI QUISTHOUDT-ROWOHL POOS Afbud: PROVAN PACHECO PEREIRA DUCARME, kvæstor BALFE, kvæstor I mødet deltog endvidere: PRIESTLEY, generalsekretær PE /PRÆS 4/27 PV\443651DA.doc

4 Indbudt til at deltage i behandlingen af punkt 5: PASQUALOTTO, formand for Personaleudvalget Tilstedeværende tjenestemænd: Formandens Kabinet: RIBERA D'ALCALÀ BRUNAGEL EHLERS DUCLOUX NANCY BASSOT Generalsekretærens Kabinet: STRATIGAKIS AGUIRIANO NALDA CLARK Generalsekretariatet: GD I RØMER/F. RATTI/SUÁREZ MELLA GD II NICKEL GD III ROLVERING GD IV CIOFFI GD V COINTAT GD VI RIEFFEL GD VII WILSON GD VIII LOPEZ VEIGA Juridisk GARZÓN CLARIANA Tjeneste Konsulent VANHAEREN PV\443651DA.doc 5/27 PE /PRÆS

5 De politiske gruppers sekretariater: RUHRMANN LAFOREST CORLETT SERVELLON WEHRLING VANGRUNDERBEEK BUGALHO (PPE-DE) (PSE) (ELDR) (GUE/NGL) (Verts/ALE) (EDD) (NI) Som mødesekretærer fungerede KYST, LANE, VANDENBOSCH og HUBER. PE /PRÆS 6/27 PV\443651DA.doc

6 1. Godkendelse af den forslåede dagsorden Præsidiet - tog den foreslåede dagsorden (PE /PRÆS) til efterretning; - påhørte et indlæg af PUERTA, der ønskede at vide, hvornår Præsidiet ville få forelagt notatet om sikkerhedsforholdene; - påhørte et indlæg af generalsekretæren, der svarede, at man var ved at lægge sidste hånd på et tekstudkast, der var baseret på G. SCHMIDs nærmere bemærkninger, og som ville blive forelagt Præsidiet på dets næste møde; - godkendte den foreslåede dagsorden, som den fremgår af denne protokol. PV\443651DA.doc 7/27 PE /PRÆS

7 2. Godkendelse af protokollerne fra møderne den 12.&14. februar og 1. marts 2001 PV BUR Præsidiet - tog til efterretning og godkendte protokollerne fra møderne den 12.&14. februar (PE /PRÆS) og 1. marts 2001 (PE /PRÆS). PE /PRÆS 8/27 PV\443651DA.doc

8 3. Notat af 6. marts 2001 fra generalsekretæren om finansinspektørens rapport nr. 01/01 til institutionen - En oversigt over de vigtigste kontrolspørgsmål i 2000 og 1999 med administrationens svar Præsidiet - tog følgende dokumenter til efterretning: - ændret notat af 9. april 2001 fra generalsekretæren om finansinspektørens rapport nr. 01/01 til institutionen: En oversigt over de vigtigste kontrolspørgsmål i 2000 og 1999 med administrationens svar (PE /PRÆS/ændr. + bil. 1 og 2), - notat af 20. marts 2001 fra O'HANNRACHAIN om administrationens svar på finansinspektørens rapport nr. 01/01 med yderligere svar fra administrationen (PE /PRÆS); - påhørte et indlæg af generalsekretæren, der anførte, at finansinspektøren i henhold til finansforordningen fuldt ud havde ret til at aflægge rapport til institutionen på et hvilket som helst tidspunkt og om ethvert relevant problem; generalsekretæren påpegede, at finansinspektøren ligesom året forinden havde forelagt sin rapport i februar, og at den ganske vist ikke var bestemt til at indgå i dechargeproceduren, men ikke desto mindre var blevet stillet til rådighed for dechargeordføreren og Budgetkontroludvalget; generalsekretæren understregede, at administrationen efter forelæggelsen af rapporten havde udarbejdet svar på den, og at finansinspektøren havde formuleret yderligere svar herpå, som administrationen havde reageret på i supplerende svar; med hensyn til rapportens indhold anførte generalsekretæren, at den samlet omhandlede en række spørgsmål, som Præsidiet og Budgetkontroludvalget allerede var gjort opmærksom på; de vedrørte bl.a. rejseudgifter, justeringskoefficienter for pensionsudbetalinger, ansættelsen PV\443651DA.doc 9/27 PE /PRÆS

9 af en arkitekt og hjælpeansatte til mødeperioderne i Strasbourg, Frederiksen-sagen, ejendomspolitikken, informationskontoret i Dublin og sikkerhedskontrakter; hvert enkelt af disse spørgsmål havde været genstand for enten et påtegningsafslag, som Præsidiet derefter havde vedtaget at se bort fra, eller en særlig rapport til institutionen, som også var blevet behandlet i Præsidiet; efter generalsekretærens opfattelse indeholdt finansinspektørens rapport ikke nogen nye oplysninger desangående; endvidere nævnte finansinspektøren ikke noget om Præsidiets afgørelser om at se bort fra de pågældende påtegningsafslag eller grundene hertil, men nøjedes med at fremsætte de bemærkninger igen, som havde ledsaget hans oprindelige påtegningsafslag; generalsekretæren påpegede, at han godt kunne forstå det, hvis Præsidiet følte sig noget desorienteret over rapporten, idet den udelukkende omhandlede spørgsmål, som Præsidiet allerede havde taget stilling til, og kunne efterlade det indtryk, at der herskede en konflikt mellem de forskellige afdelinger til skade for institutionens interesser; generalsekretæren tilføjede, at denne fremgangsmåde ikke var i overensstemmelse med anerkendt revisionspraksis, hvorefter der fandt en omfattende høring sted, inden en revisionsrapport blev offentliggjort; han selv havde gjort, hvad han kunne, og foreslået finansinspektøren at følge en sådan fremgangsmåde fremover; generalsekretæren påpegede, at en lignende rapport fra finansinspektøren året forinden havde kompliceret dechargeproceduren; den seneste rapport havde imidlertid ikke haft samme virkning; man havde næsten enstemmigt vedtaget decharge, hvilket viste, hvor store fremskridt der var blevet gjort med hensyn til forbedring af Parlamentets finansforvaltning; men hvis finansinspektørens rapport var blevet offentliggjort uden bemærkninger, kunne den have efterladt et uheldigt indtryk; generalsekretæren meddelte, at Præsidiet på mødet i slutningen af maj ville få forelagt en sammenlignende undersøgelse af påtegningsafslag i andre institutioner og et notat med forslag til reform af Parlamentets procedure på dette område; Præsidiet ville også inden for en nær fremtid blive hørt om nogle ændringer, der skulle foretages i Parlamentets interne PE /PRÆS 10/27 PV\443651DA.doc

10 bestemmelser i forlængelse af reformen af finansforordningen, hvorefter der ville blive sondret mellem finansinspektør og intern revisor; afslutningsvis påpegede generalsekretæren, at Præsidiet anmodedes om at tage finansinspektørens rapport samt administrationens svar til efterretning og pålægge tjenestegrenene at fortsætte arbejdet med at forbedre Parlamentets finansforvaltning; - påhørte et indlæg af FRIEDRICH, der anførte, at han var overrasket over tonen i brevvekslingen med finansinspektøren; han foreslog, at Budgetkontroludvalget blev anmodet om at se nærmere på de spørgsmål, der var omhandlet i finansinspektørens rapport; med hensyn til proceduren for afgørelser om at se bort fra påtegningsafslag mente han, at der måtte findes en mere effektiv procedure for at modvirke den fremherskende opfattelse blandt journalister, at afgørelser fra Præsidiet om at se bort fra påtegningsafslag i sig selv var suspekte; han ønskede oplysninger om, hvad der var sket med forslaget om at gøre formanden ansvarlig for sådanne afgørelser i samråd med nogle næstformænd; - påhørte et indlæg af IMBENI, der anførte, at rapporten gennemgik gamle spørgsmål igen, som administrationen allerede havde givet passende svar på; med hensyn til indførelse af en ny procedure for afgørelser om at se bort fra påtegningsafslag mente han, at formanden, næstformanden med ansvar for budgetspørgsmål og Budgetkontroludvalgets formand, men ikke udvalget som helhed, var kompetente til at træffe sådanne afgørelser; - påhørte et indlæg af PODESTÀ, der mente, at generalsekretærens forslag vedrørende en ny procedure gik i den rigtige retning, idet de gik ud på dialog og høring, inden der blev truffet endelig afgørelse; - påhørte et indlæg af generalsekretæren, som meddelte, at der på dagsordenen for Præsidiets møde den 30. maj 2001 ville være et notat om ændring af proceduren for afgørelser om at se bort fra påtegningsafslag samt en sammenlignende analyse af praksis i de andre institutioner; PV\443651DA.doc 11/27 PE /PRÆS

11 han påpegede endvidere, at de foreliggende dokumenter ville blive fremsendt til Budgetkontroludvalget efter mødet; PV BUR noterede sig og godkendte generalsekretærens notat om finansinspektørens rapport nr. 01/01 til institutionen og administrationens svar; - pålagde generalsekretæren at fortsætte sine bestræbelser med henblik på at:. sikre større overensstemmelse med finansforordningens bestemmelser og gennemførelsesbestemmelserne,. gøre den administrative forvaltning mere effektiv. PE /PRÆS 12/27 PV\443651DA.doc

12 4. Notat af 22. marts 2001 fra generalsekretæren om den nye personalepolitik i Parlamentet: En første evaluering og nogle forslag til justering Præsidiet - tog følgende dokumenter til efterretning:. notat af 22. marts 2001 fra generalsekretæren om den nye personalepolitik i Parlamentet: En første evaluering og nogle forslag til justering (PE /PRÆS),. notat af 22. marts 2001 fra PASQUALOTTO, formand for Personaleudvalget, til generalsekretæren (PE /PRÆS); - påhørte et indlæg af generalsekretæren, der anførte, at sagen drejede sig om Parlamentets personalepolitik og ikke om de reformer, Kommissionen havde foreslået, og som Præsidiet havde drøftet på sit tidligere møde; med hensyn til Kommissionens reformforslag meddelte han, at sagsmappen indeholdt et notat om et initiativ, som formanden havde lanceret sammen med formændene for de øvrige institutioner, og som havde fået en meget positiv modtagelse; med hensyn til Parlamentets egen personalepolitik påpegede generalsekretæren, at evalueringsrapporten var blevet udarbejdet efter pålæg fra plenarforsamlingen; den var blevet udarbejdet sammen med generaldirektørerne, Personaleudvalget og personalets fagforeninger; den behandlede problemer, der var opstået, og foreslog en række ændringer; generalsekretæren understregede, at den nye politik først havde været gennemført fuldt ud fra 1999; i forbindelse med de specifikke spørgsmål anførte han, at: PV\443651DA.doc 13/27 PE /PRÆS

13 Ansættelse - oprettelsen af et interinstitutionelt ansættelseskontor, som Parlamentet gik stærkt ind for, var vigtig i lyset af personalebehovene efter udvidelsen; generalsekretæren meddelte, at der ville være udarbejdet et endeligt forslag inden årets udgang; Bedømmelsesrapporter - der blev nu foretaget bedømmelse på årsbasis; det var et byrdefuldt arbejde, men det havde bidraget til at fremme dialogen inden for tjenestegrenene; bedømmerne var blevet opfordret til at sikre, at bedømmelserne var præcise og dækkende for at gøre det lettere at forfremme efter fortjeneste; Forfremmelser - den nye forfremmelsespolitik var iværksat takket være aftalen mellem Præsidiet og Budgetudvalget om at sørge for de nødvendige opnormeringer; han påpegede, at denne politik sammen med ændringerne af bedømmelsesordningen var blevet anvendt som model i andre institutioner, herunder Kommissionen; han foreslog dog en række småændringer med henblik på hurtig forfremmelse efter tre års forløb af særlig fortjenstfuldt personale ved at indføre bedre procedurer vedrørende inkompetent personale og fjerne en række forvridninger, der berørte tjenestemænd, som havde arbejdet for en anden institution eller tidligere havde udført samme opgaver som midlertidigt ansatte; Forfremmelser fra en kategori til en anden - disse forfremmelser ville blive støttet ved særlige uddannelsesprogrammer og ved afholdelse af prøver på grundlag af test og interview samt bedømmelse; PE /PRÆS 14/27 PV\443651DA.doc

14 Mobilitet - dette havde været det mest kontroversielle aspekt af den nye personalepolitik, men mobilitetsordningen var blevet anvendt på en fleksibel måde; generalsekretæren foreslog, at fleksibiliteten blev øget ved at fremskynde mobilitet for nyansatte og forhale den for ældre, mere erfarent personale; selve principperne ville dog forblive uændret, idet de havde bidraget til at gøre personalet mere dynamisk; han kunne kun glæde sig over, at Personaleudvalget fortsat støttede mobilitetspolitikken og endog ønskede, at den blev udvidet til at omfatte andre kategorier; Uddannelse - uddannelsesprogrammet måtte styrkes, ikke alene med hensyn til ressourcer, men også med hensyn til indhold; i den forbindelse fokuseredes der på to mål: bedre indkøringsprogrammer for nyansatte og specialuddannelse for nuværende og kommende personale i ledende stillinger; Lige muligheder - der var gjort nogle fremskridt på dette område, men resultaterne havde dog været skuffende, idet der ikke fandtes en tilstrækkelig stor kritisk masse af forfremmeligt kvindeligt personale; de foranstaltninger, der var truffet vedrørende overgang fra LA til A og omvendt, havde dog givet nogle gode resultater, idet størstedelen af LA-tjenestemændene var kvinder; afslutningsvis påpegede generalsekretæren, at gennemførelsen af den nye politik havde involveret meget ekstraarbejde for Generaldirektoratet for Personale (GD V), og at der i notatet derfor også foresloges styrkelse og omdefinering af GD V i erkendelse heraf; han anmodede om, at Præsidiet godkendte de foreliggende forslag og foreslog, at der blev foretaget endnu en evaluering i 2003; PV\443651DA.doc 15/27 PE /PRÆS

15 - påhørte et indlæg af PASQUALOTTO, der takkede formanden for indbydelsen til at tale på mødet; han anførte, at det drejede sig om en vigtig debat, som fandt sted på et vigtigt tidspunkt, og som viste, at både dialog og høring var den rette måde at indføre ændringer, og at det var muligt at indføre nye arbejdsmetoder uden at ændre vedtægten; med hensyn til de enkelte punkter i evalueringsrapporten påpegede han, at: - det interinstitutionelle ansættelseskontor måtte fungere i alle institutionernes interesse, og at det også skulle have en personalerepræsentation; - Personaleudvalget støttede de ændringer, der foresloges vedrørende personalebedømmelse, forfremmelsespolitik og karriereplanlægning, men insisterede på, at disse ændringer blev betragtet som del af en samlet pakke; - Personaleudvalget bifaldt, at generalsekretæren havde erkendt behovet for at fremskynde mobilitet for yngre ansatte og forhale den for ældre tjenestemænd; - Personaleudvalget mente, at der måtte gøres yderligere fremskridt med hensyn til den interne kommunikation både inden for tjenestegrenene og mellem disse; - forfremmelser fra en kategori til en anden måtte fremmes, idet de ville gøre det lettere for Parlamentet at dække sine behov for ekspertise og ville vise, at der kunne opnås en dynamisk og moderniseret personaleressource uden afskaffelse af personalekategorierne; - Personaleudvalget foreslog med hensyn til den foreslåede ændring af bestemmelserne vedrørende overgang fra LA til A og omvendt, at kvoten blev forhøjet fra tre til fem, og at en af disse blev forbeholdt lønklasse LA3/A3; - påhørte et indlæg af LALUMIÈRE, der anførte, at sidste gang, hun havde beskæftiget sig med personalepolitikken, havde været i 1997, og at hun påskønnede, at der var blevet gjort PE /PRÆS 16/27 PV\443651DA.doc

16 fremskridt siden da; dette ville styrke Parlamentets position under forhandlingerne med de andre institutioner om de forslåede ændringer af vedtægten; hun erkendte, at der ikke var gjort så hurtige fremskridt vedrørende lige muligheder, som hun havde håbet, men at det ville tage tid, ganske givet mere end to år, at opnå resultater på dette område; hun gik stærkt ind for forfremmelser fra en kategori til en anden, idet det ville være godt for såvel institutionen som det pågældende personale; udbygning af denne politik ville også være et nyttigt modargument mod Kommissionens forslag om en lineær karrierestruktur, der umiddelbart forekom attraktiv, men som i virkeligheden ville skade idéen om en uafhængig europæisk offentlig administration; hun støttede bestræbelserne på at forbedre uddannelsen af nuværende og potentielle ansatte i ledende stillinger og nyansatte; hun mente også, at der burde lægges vægt på udvikling af konceptuelle færdigheder, idet Parlamentet med sine øgede beføjelser ville have brug for tjenestemænd, der kunne komme med nye idéer; hun støttede oprettelsen af et interinstitutionelt ansættelseskontor, men påpegede, at man måtte undgå en alt for bureaukratisk tilgang i forbindelse med ansættelser; hun støttede endvidere forslaget om at styrke GDV og omdefinere dets rolle og opgaver; - påhørte et indlæg af ONESTA, der anførte, at han tilsluttede sig generalsekretærens og LALUMIÈREs bemærkninger; han anmodede dog om, at man var opmærksom på personale ansat på korttidskontrakter, herunder hjælpeansatte under mødeperioderne i Strasbourg og freelance sproglærere; han anmodede om, at der blev foretaget en undersøgelse af deres administrative situation; han mente, at de under alle omstændigheder burde tilbydes kontrakter af over en måneds varighed; - påhørte et indlæg af FRIEDRICH, der anførte, at han betragtede ansættelseskontoret som en slags tjenesteyder, der arbejdede for alle institutionerne; han gik dog ud fra, at kontoret ikke skulle kunne afgøre, hvilke ansøgere Parlamentet faktisk ansatte; med hensyn til mobilitet rejste han det spørgsmål, om denne politik havde øget effektiviteten, og om den rent faktisk ikke havde medført, at eksperter blev fjernet fra deres stillinger; han havde fået at vide, at der havde været problemer i forbindelse med gennemførelsen af denne politik; han ønskede at PV\443651DA.doc 17/27 PE /PRÆS

17 vide, om det var tilfældet, og hvilken form for problemer der var tale om; han mente, at en løsning kunne gå ud på at indrømme flere undtagelser; han støttede dog mobilitet for yngre ansatte, idet det gav dem mulighed for at opnå et bredt EP-erfaringsgrundlag på et tidligt karrieretrin; - påhørte et indlæg af WIEBENGA, der tilsluttede sig generalsekretærens notat og LALUMIÈREs bemærkninger; han anførte, at ansættelsesprocedurerne ofte var alt for lange, og anførte som eksempel proceduren med henblik på besættelse af stillingen som chef for informationskontoret i Haag; i dette tilfælde skulle den forestående pensionering af den tidligere chef have gjort det muligt at indlede ansættelsesproceduren tidligere; med hensyn til lige muligheder støttede han forhøjelse af kvoten for overgang fra A3 til LA3 og omvendt; han foreslog endvidere, at eksterne ansøgere fik adgang til alle A1- og A2-stillinger; - påhørte et indlæg af SCHMID, der påpegede, at ikke alene A3-tjenestemænd, men også potentielle ledere blandt A4- og A5-tjenestemænd burde have adgang til de personlige lederkurser; han mente også, at lederne burde uddannes i grundlæggende lederfærdigheder; han var derimod betænkelig ved forslaget om at give udenforstående adgang til A1/A2- stillinger; i visse tilfælde ville det være berettiget, men i andre ville manglende kendskab til Parlamentets arbejdsgange hæmme deres effektivitet; - påhørte et indlæg af PUERTA, der anførte, at det klart fremgik af drøftelsen, at der var konsensus mellem administrationen og Præsidiet på dette område; han støttede bibeholdelsen af personalekategorier, hvis der samtidig førtes en passende personalepolitik, og tjenestemændene fik mulighed for at komme op i en højere kategori; han mente også, at mobilitetsordningen burde anvendes på en fleksibel måde, for så vidt som denne fleksibilitet ikke blev diskretionær; afslutningsvis gav han udtryk for den opfattelse, at man behandlede spørgsmålet om ansættelseskontorets funktion og situationen for ansatte på korttidskontrakter; PE /PRÆS 18/27 PV\443651DA.doc

18 - påhørte et indlæg af MARTIN, der anførte, at det ofte var vanskeligt at komme til bunds i ansættelsesprocedurer, hvilket illustreredes af det forhold, at procedurer med henblik på besættelse af en stilling åbenbart først kunne indledes, når den pågældende stilling var blevet ledig; han gik stærkt ind for mobilitet som et middel til at sikre et dynamisk generalsekretaritat og påpegede, at der burde indrømmes så få undtagelser som muligt; han mente dog, at tjenestemænd, der nærmede sig pensionsalderen, generelt burde være undtaget; han anførte endvidere, at besparelsesforanstaltninger vedrørende personale som f.eks. restriktioner for tjenesterejser til Strasbourg og hoteller var demotiverende og ikke stod i forhold til de besparelser, der faktisk blev opnået; - påhørte et indlæg af generalsekretæren, der som svar på ONESTAs bemærkninger anførte, at der var et forslag under udarbejdelse med henblik på forbedring af situationen for lokalt ansatte under mødeperioderne i Strasbourg; han anførte endvidere, at Kommissionen havde planer om at fremlægge et forslag, hvorefter kontrakter for hjælpeansatte kunne løbe i tre år i stedet for et år som nu; som svar på FRIEDRICH' bemærkninger anførte generalsekretæren, at hans rapport i den korrekte sproglige udgave fastslog, at mobilitet var et nøgleprincip og ikke nøgleprincippet i den nye personalepolitik; generalsekretæren understregede, at der havde været behov for mobilitet for at komme ud af en situation, hvor tjenestemænd kunne forblive i samme stilling i mange år; mobilitetsordningen var blevet anvendt intelligent, og der havde været en hel del undtagelser; der havde dog været nogle problemer, som skulle tackles ved at sikre, at "mobile" tjenestemænd fik en bedre uddannelse; med hensyn til WIEBENGAs bemærkninger om forsinkelser i forbindelse med ansættelsen af en ny chef for informationskontoret i Haag gav generalsekretæren ham ret i, at der var behov for bedre planlægning i forbindelse med førtidspensionering; PV\443651DA.doc 19/27 PE /PRÆS

19 med hensyn til andre spørgsmål, der var blevet rejst under drøftelsen, anførte generalsekretæren, at: PV BUR der allerede var mulighed for overgang mellem LA og A, og at forslaget gik ud på at udvide denne ordning til LA3 inden for et loft på fem overførsler om året, - der ganske givet kunne arrangeres kurser i lederfærdigheder som foreslået af SCHMID, - ansættelseskontoret ville blive bemandet med fastansatte tjenestemænd med særligt kendskab til ansættelsesprocedurer og skulle opstille lister over ansøgere, men ikke foretage ansættelse, - ældre tjenestemænd allerede systematisk blev undtaget fra mobilitetsordningen, - der burde afholdes faglige uddannelseskurser på den bedst mulige måde, og at han i den forbindelse ville rette henvendelse til Kommissionen for at udvirke, at de interinstitutionelle kurser tog hensyn til mødeperioderne i Strasbourg, - der ville blive indført nye procedurer med henblik på det ringe antal ikke-fortjenstfulde tjenestemænd; - påhørte et indlæg af PASQUALOTTO, der anførte, at Personaleudvalget i nogen tid havde anmodet om talmæssige oplysninger vedrørende korttidskontrakter; han understregede, at Personaleudvalget var imod udvidelse af ordningen med lokaltansatte og gik ind for, at lokaltansatte blev indordnet under Generalsekretariatet; med hensyn til ansættelse i ledende stillinger tilrådede han, at man ikke satsede for meget på ansøgere udefra, idet dette ville demoralisere A3-tjenestemændene og være ude af tråd med strategien, hvorefter de blev uddannet i lederfærdigheder; - tog til efterretning: de fremskridt, der var gjort i forbindelse med gennemførelsen af den nye personalepolitik, samt generalsekretærens rapport og henstillinger; - godkendte under hensyntagen til visse bemærkninger fra nogle næstformænd forslagene om konsolidering, forbedring og ajourføring af personalepolitikken som omhandlet i generalsekretærens rapport; PE /PRÆS 20/27 PV\443651DA.doc

20 - godkendte omlægningen af GD V's arbejdsområde, således at det får til opgave at gennemføre personalepolitikken, overvåge indførte ændringer og foreslå nye initiativer, samt oprettelsen inden for dette generaldirektorat og under dets generaldirektør af en ny tjeneste for menneskelige ressourcer og planlægning af personalepolitik, opbygget omkring den eksisterende Interne Organisationsenhed; - opfordrede LALUMIÈRE til sammen med generalsekretæren senere at forelægge en undersøgelse af den administrative situation for ansatte i Parlamentet på korttidskontrakter; - pålagde generalsekretæren at foretage en fornyet evaluering af Parlamentets personalepolitik i PV\443651DA.doc 21/27 PE /PRÆS

21 5. Rapport fra LALUMIÈRE og PROVAN om de administrative følger af Frederiksen-sagen Præsidiet - tog til efterretning: rapport fra LIENEMANN og PROVAN om de administrative følger af Frederiksen-sagen (PE /PRÆS); - påhørte et indlæg af generalsekretæren, der anførte, at man havde draget lære af både Frederiksen-sagen og den efterfølgende undersøgelse; som følge heraf krævede alle forfremmelser nu oprettelse af en udvælgelseskomité og interview med alle ansøgere under ledelse af højtstående tjenestemænd, herunder fra andre generaldirektorater end det, den pågældende stilling vedrørte; der var blevet truffet foranstaltninger for at sikre bedre samarbejde tjenestegrenene imellem, navnlig med hensyn til Juridisk Tjeneste; generalsekretæren anførte endvidere, at det med reformen af proceduren for afgørelser om at se bort fra påtegningsforslag og indførelsen af mobilitetsordningen ville være lettere at undgå en gentagelse af, hvad der var sket i forbindelse med Frederiksen-sagen; - påhørte et indlæg af LALUMIÈRE, der understregede, at hun ikke havde været med til at udarbejde rapporten; hun havde det indtryk, at man uden nærmere kendskab til sagens detaljer måtte læse mellem linjerne i rapporten for at kunne foretage en indgående vurdering af dens indhold; hun var enig i, at der kunne gennemføres forbedringer for at undgå, at sager af denne art skulle gentage sig; hun mente dog, at nogle af forslagene gik for vidt, navnlig vedrørende samarbejdet mellem de forskellige tjenestegrene, hvor kravene til Juridisk Tjeneste overskred dens ressourcer; - påhørte et indlæg af COLOM I NAVAL, der tilsluttede sig LALUMIÈREs bemærkninger og påpegede, at Juridisk Tjeneste nu var alvorligt underbemandet; udlicitering af en del af dens arbejde var ikke en passende løsning; han anmodede om, at generalsekretæren sammen med PE /PRÆS 22/27 PV\443651DA.doc

22 SCHMID, næstformand, undersøgte Juridisk Tjenestes personalebehov inden førstebehandlingen af Parlamentets 2002-budget i oktober; på MARINHOs vegne anførte han, at rapporten om Frederiksen-sagen indeholdt en række kritiske bemærkninger vedrørende den tidligere juridiske konsulent, CAMPINOS, hvilket han fandt uberettiget; - påhørte et indlæg af formanden, der foreslog, at nogle passager i rapporten blev ændret, og at der blev tilføjet nogle punkter i forlængelse af de bemærkninger, der var blevet fremsat under drøftelsen; hun foreslog endvidere, at rapporten blev endeligt godkendt på et senere møde i Præsidiet; - vedtog at godkende rapporten endeligt på et senere møde. PV\443651DA.doc 23/27 PE /PRÆS

23 6. Sager, der foreslås afgjort uden forhandling 6.1. Notat af 5. april 2001 fra generalsekretæren om Europadagen den 9. maj 2001 Præsidiet, - tog til efterretning uden forhandling: notat af 5. april 2001 fra generalsekretæren om Europadagen og de forskellige planlagte initiativer og arrangementer på Europa-Parlamentets tre arbejdssteder og i EU-medlemsstaterne (PE /PRÆS) Notat fra kvæstorerne med forslag om ændring af artikel 28 i regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer - Forlængelse af fristen for forelæggelse af lægeerklæringer i forbindelse med fravær Præsidiet, der traf afgørelse uden forhandling, - tog til efterretning: notat af 25. april 2001 fra QUISTHOUDT-ROWOHL med et forslag om ændring af artikel 22 og 22a i ovennævnte regulativ (PE /PRÆS + bil.); - godkendte ændringen af artikel 28, stk. 2, i regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer som foreslået af kvæstorerne. PE /PRÆS 24/27 PV\443651DA.doc

24 7. Diverse sager og hastesager Der forelå ikke nogen sager til behandling under dette punkt. PV\443651DA.doc 25/27 PE /PRÆS

25 8. Sager til orientering Præsidiet - tog følgende dokumenter til efterretning: - Skrivelse af 3. april 2001 fra formanden til Anna LINDH, formand for EU-Rådet, om interinstitutionel høring om den administrative reform (PE /PRÆS) - Skrivelse af 3. april 2001 fra formanden til PRODI, formand for Kommissionen, om interinstitutionel høring om den administrative reform (PE /PÆS) - Notat af 24. april 2001 fra generalsekretæren til formanden om ændring af personalevedtægten (PE /PRÆS). PE /PRÆS 26/27 PV\443651DA.doc

26 9. Tid og sted for næste møde Præsidiet - vedtog at holde sit næste møde mandag den 14. maj 2001 kl i Strasbourg. * * * Mødet hævet kl * * * PV\443651DA.doc 27/27 PE /PRÆS

PRÆSIDIET PROTOKOL. fra mødet onsdag den 3. december 2003 kl. 18.30-20.30. PHS-Bygningen Mødeværelse 6 B 01. Bruxelles INDHOLD

PRÆSIDIET PROTOKOL. fra mødet onsdag den 3. december 2003 kl. 18.30-20.30. PHS-Bygningen Mødeværelse 6 B 01. Bruxelles INDHOLD PE-5/BUR/PV/2003-18 PRÆSIDIET PROTOKOL fra mødet onsdag den 3. december 2003 kl. 18.30-20.30 PHS-Bygningen Mødeværelse 6 B 01 Bruxelles INDHOLD 1. Godkendelse af den foreslåede dagsorden...5 Side 2. Godkendelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 14.3.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 6 Regnskabsåret

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 18 Regnskabsåret

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær EUROPA-PARLAMENTET SJ-0190/01 JDW/cn Luxembourg, den 17. august 2001 SJ(00)D/27266 Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær Om: Udtalelse om tjenestemænds ret til godtgørelse af ikke afholdt ferie ved

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 4 Regnskabsåret

Læs mere

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg Punkt 7 a) PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 Ang.: Dagsordenens punkt 7 a) Medlemmernes forsikringsordning TIL ORIENTERING På mødet i oktober 2007 principgodkendte

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD

EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Artikel 1 De forskellige former

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUROPAKOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 29/10/2010 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2010 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 27, 30 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUR FRA KAPITEL 3001 Administrative udgifter

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014. forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen.

Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014. forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen. Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014 forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen for Europa-Parlamentets næstformand Sylvie Guillaume og Kommissionens førstenæstformand,

Læs mere

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument Mødedokument RETTELSE DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES MED DE ÆNDRINGER, SOM FORMANDEN VIL FORESLÅ VED BEGYNDELSEN AF MØDET ONSDAG DEN 31. MAJ 2006 30/05/06 PE DA DA Forklaring af procedurerne

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Rapport om opfølgning af dechargebeslutningen vedrørende

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 12.11.2008

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 12.11.2008 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.11.2008 C(2008) 6866 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 12.11.2008 om ordningen for udstationering af nationale eksperter og for nationale eksperter

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 6. marts 2013 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat af 5. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 148 434 066 154 783 464 130 265 796,51 5 Indtægter

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 118 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 9. november 2004 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2004-165-0615 Dok.: CAA20416 G R U N D N O

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Fra Sydslesvigsekretariatet deltog Steffen Bang og Susan Parwini.

Fra Sydslesvigsekretariatet deltog Steffen Bang og Susan Parwini. Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat af ordinært møde den 30.

Læs mere

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 157 087 000 141 824 893 151 844 215,77 5 Indtægter

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

BILAG til VEDTAGNE TEKSTER

BILAG til VEDTAGNE TEKSTER 2007-2008 BILAG til VEDTAGNE TEKSTER fra mødet torsdag den 7. juni 2007 EUROPA-PARLAMENTETS BUDGETOVERSLAG FOR REGNSKABSÅRET 2008 (forretningsordenens artikel 73, stk. 4) P6_TA-PROV(2007)06-07(ANN01) FORELØBIG

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender FORELØBIG 2004/0141(CNS) 8.11.2004 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling i foreningerne i Sparinvest med tilhørende afdelinger:

Dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling i foreningerne i Sparinvest med tilhørende afdelinger: Fondsbørsmeddelelse af 8. marts 2007. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger, Specialforeningen

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

5HIRUPHQDI.RPPLVVLRQHQ(WnUVHQHUH

5HIRUPHQDI.RPPLVVLRQHQ(WnUVHQHUH 0(02 Bruxelles, 28 Februar 2001 5HIRUPHQDI.RPPLVVLRQHQ(WnUVHQHUH Baggrundsorientering 1. marts 2001 Reformen af Kommissionen: Et år senere %DJJUXQGVRULHQWHULQJ±PDUWV %HKRYHWIRUUHIRUP Den uafhængige ekspertkomité

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 CT/CA-002/2015/01DA INDHOLD I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2015

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0153(COD) 12.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted Nævnet har modtaget klagen den 28. februar 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Kredit- og risikoudvalgs opgaver og beføjelser.

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, 2008 X Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets to direktiver om enklere

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere