Ændringer i huseftersynsordningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændringer i huseftersynsordningen"

Transkript

1 KANDIDATAFHANDLING, JURA, AALBORG UNIVERSITET Ændringer i huseftersynsordningen Betydningen heraf, samt eventuelle problemstillinger Udarbejdet af: Lise Møller Andersen, og Camilla Vinther Hansen, Aflevering: 16. maj 2012 Vejleder: Jørgen Nielsen

2 Titelblad Kandidatafhandling 10. semester, Juridisk Institut, Aalborg Universitet. Emne: Ændringer i huseftersynsordningen - Betydningen heraf, samt eventuelle problemstillinger Udarbejdet i perioden: 1. februar 2012 til 16. maj Afleveringsdato: 16. maj Udarbejdet af: Camilla Vinther Hansen Lise Møller Andersen Studienr.: Studienr.: Vejleder: Jørgen Nielsen Side 2 af 67

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Metode og afgrænsning Baggrunden for huseftersynsordningen Huseftersynsordningens anvendelse og omfang Ændringer i huseftersynsordningen og deres betydning Ejerskifteforsikringen Elinstallationer VVS-installationer Fugtskade Dækning af forøgede byggeudgifter Erstatningsopgørelsen og afskrivningstabeller for udvalgte bygningsdele Dækningsmaksimum Selvrisiko Stikledninger mv. udenfor bygningen, herunder kloakker Ejerskifteforsikringens begyndelsestidspunkt og forsikringstiden Forhold afdækket ved teknisk revision før overtagelsesdag Forsikringsselskabers udbud af ejerskifteforsikringer Tilstandsrapporten Karakterbeskrivelser og oplysning om udbedringsomkostninger Bygningsdeles forventede restlevetid Hustypebeskrivelser Tillæg udarbejdet udenfor huseftersynsordningen Disciplinær- og Klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Side 3 af 67

4 5.3 Elinstallationsrapporten Disciplinær- og forbrugerklager mod den autoriserede elinstallatør Elinstallatørens eleftersyn ctr. den bygningssagkyndiges huseftersyn Elautorisationens omfang Overgangsperioden Oplysninger fra ejendomsmægler samt udarbejdelse af tillæg Konklusion Summary Litteraturliste Artikler Bekendtgørelser Betænkninger Bilag Bøger Domme Hjemmesider Håndbøger Kendelser Lovforslag, love og bemærkninger Notater og breve Rapporter Vedtægter Side 4 af 67

5 1 Indledning Huseftersynsordningen er en frivillig forbrugerbeskyttelsesordning, som skal beskytte køber og sælger mod problemer med fysiske mangler ved køb og salg af fast ejendom. Ordningen inden 1. maj 2012 bestod af to elementer: en tilstandsrapport som resultat af en bygningsgennemgang og en ejerskifteforsikring. Ordningen medfører, at en sælger kan blive fritaget for ansvar for fysiske mangler ved bygningen, der måtte vise sig efter handlens gennemførelse. Køber kan forsikre sig mod disse fysiske mangler, som ikke er omtalt i tilstandsrapporten, ved at tegne en ejerskifteforsikring. Da ordningen med huseftersyn havde eksisteret i 10 år blev der af Realdania i 2006 udarbejdet en rapport, hvor fokus var på forbrugernes forventninger og krav til en fremtidig revideret huseftersynsordning, samt at gøre status på den nuværende huseftersynsordning, og mulige fremtidige forbedringer og ændringer heri. Målet med rapporten var at sikre en ordning, der forbrugerbeskyttelsesmæssigt også rækker fremover. Det fremgår af rapporten, at huseftersynsordningen anvendes i ni ud af 10 bolighandler, og at næsten 90 % af boligejerne tillægger ordningen stor betydning, og der er opbakning til at videreføre huseftersynsordningen, samt til at udbygge og forbedre den. På trods af den høje grad af forbrugertilfredshed med ordningen og anvendelse heraf, viser rapporten imidlertid også, at forbrugerne ikke helt er klar over, hvordan ordningen reelt fungerer. 1 På baggrund af bl.a. Realdanias rapport om huseftersynsordningen, blev der af Justitsministeriet nedsat et udvalg til at vurdere huseftersynsordningen. Udvalget afgav herefter betænkning nr. 1520/2010 om huseftersynsordningen, hvor de vurderede, om ordningen fungerer tilfredsstillende, eller om der er behov for at foretage ændringer heri. Som følge af betænkningen om huseftersynsordningen er der vedtaget et lovforslag, som medfører ændringer i huseftersynsordningen. Hensigten med ændringerne er, at forbrugerne sikres en høj og tidssvarende beskyttelse i forbindelse med handel med fast ejendom. Det vedtagne lovforslag skal med ændringerne i højere grad imødekomme forbrugernes forventninger til ordningen og sikre en bedre forståelse af ordningen. Ændringerne i huseftersynsordningen trådte i kraft den 1. maj I denne kandidatafhandling vil vi se nærmere på ændringerne i huseftersynsordningen og foretage en vurdering af ændringernes betydning ved forbrugernes handel med fast ejendom. 1 Realdania, Huseftersynsordningen plus, minus 10 år set med forbrugerøjne, s. 33 og s. 5-7 Side 5 af 67

6 - Vi vil undersøge og vurdere ændringerne vedrørende ejerskifteforsikringens og tilstandsrapportens omfang og indhold, samt vurdere betydningen af elinstallationsrapportens indførelse i ordningen. - Samtidig vil vi vurdere fordele og ulemper ved ændringerne, med særlig vægt på balancen mellem køber og sælger og de mulige økonomiske konsekvenser af ændringerne. 2 Metode og afgrænsning Vi vil anvende almindelig retsdogmatisk, juridisk metode til at belyse dette område. Denne afhandling er blevet udarbejdet primært før ændringernes ikrafttræden den 1. maj 2012, hvorfor vi har anvendt terminologien i dag om tiden før ændringernes ikrafttræden. Love, bekendtgørelser og håndbøger mv., som trådte i kraft pr. 1. maj 2012 omtales som den ændrede eller den nye. Tanken bag afhandlingen er, at en almindelig køber og sælger skal kunne anvende den til at forstå, hvad ændringerne i huseftersynsordningens består i, og hvad disse medfører, ligesom fagfolk indenfor branchen også skal kunne bruge afhandlingen til at blive opdateret på området. I kapitel 3 vil vi redegøre for baggrunden for indførelse af huseftersynsordningen, samt de ændringer der er foretaget siden ordningens indførelse. I kapitel 4 vil vi redegøre for anvendelsen af huseftersynsordningen og dens funktion ved forbrugernes handel med fast ejendom. I kapitel 5 vil vi gennemgå de relevante ændringer vedrørende ejerskifteforsikringens dækningsområde og tilstandsrapportens omfang og indhold. Herunder foretages en analyse af ændringernes betydning og vurdering af behovet for at ændre ordningen. Desuden vil vi redegøre for den nye elinstallationsrapports indførelse i ordningen, samt mulige problemstillinger herved. I kapitel 6 vil vi se nærmere på, hvordan ændringerne i ordningen gennemføres, og hvordan der skal forholdes, hvis der er udarbejdet en tilstandsrapport inden reglerne trådte i kraft den 1. maj 2012, og ejendommen endnu ikke var solgt ved reglernes ikrafttræden. I kapitel 7 vil vi konkludere på ændringerne i huseftersynsordningen. Side 6 af 67

7 Vi afgrænser os overfor, COWI A/S rapport fra 2005 vedrørende tilstandsrapporters kvalitet, og vil heller ikke yderligere behandle tilstandsrapporters kvalitet. Vi afgrænser os også overfor, hvilke krav der stilles til at blive beskikket bygningssagkyndig, og vil ikke gennemgå alle krav til en autoriseret elinstallatør og autoriseret elinstallatørvirksomhed indenfor huseftersynsordningen. Vi vil ikke nærmere behandle, hvad der skal til for at pålægge den bygningssagkyndige og elinstallatøren ansvar. Vi har udvalgt de vedtagne ændringer og forslag til ændringer, som vi finder mest relevante for sælger og køber ved handel med fast ejendom, og vi afgrænser os derfor overfor de resterende forslag til ændringer. Da vores fokus er på huseftersynsordningen, vil vi ikke belyse, hvornår der foreligger en mangel udenfor huseftersynsordningen. Vi vil heller ikke belyse, hvad der skal til for, at noget udgør en mangel. 3 Baggrunden for huseftersynsordningen Huseftersynsordningen trådte i kraft den 1. januar 1996 i medfør af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv., som herefter omtales som forbrugerbeskyttelsesloven. Det er en frivillig ordning, som sælger kan vælge at anvende. Formålet med ordningen er at sikre køber og sælger beskyttelse ved køb af fast ejendom, og begrænse problemerne med mangler ved fast ejendom. 2 Inden huseftersynsordningen blev etableret, var mangler ved fast ejendom ikke lovreguleret, men udviklet gennem retspraksis og teori, og ved analogislutninger fra købeloven. I tilfælde af mangler ved en fast ejendom, var en køber derfor overladt til at anvende de almindelige regler om mangler ved salgsgenstanden, hvor køber kunne gøre mangelsbeføjelser som at hæve, kræve erstatning eller forholdsmæssigt afslag, gældende. 3 Såfremt en sælger i dag vælger ikke at anvende huseftersynsordningen, gælder de almindelige mangelsregler, som er udviklet for fast ejendom, jf. omtale ovenfor. En sælger kan da blive gjort ansvarlig for fysiske mangler ved bygningen i indtil 10 år efter handlen, jf. forældelseslovens 4 3, stk. 3, nr. 3. En af grundene til, at huseftersynsordningen blev indført var, at en køber blev skuffet i sine forventninger i forbindelse med køb af fast ejendom, da denne ikke havde fået tilstrækkelige oplysninger om ejendommen inden købet. Køber anlagde herefter sag ved domstolene, hvor praksis viste en tendens til at idømme sælgeren af den faste ejendom en pligt til at betale forholdsmæssigt afslag i købesummen, eller erstatning for sine forglemmelser. Den praksis 2 Betænkning om huseftersynsordningen nr. 1520, s og Realdania, Huseftersynsordningen plus, minus 10 år set med forbrugerøjne, s Betænkning om huseftersynsordningen nr. 1520, s. 83 og Hus- og Ejerskifteforsikring, s Lov nr. 522 om forældelse af fordringer Side 7 af 67

8 medførte, at sælger blev skuffet i sine forventninger om, at det var en endelig handel, og blev i stedet mødt med et krav fra køber. 5 De mange retssager ved domstolene om mangler ved fast ejendom, var ikke hensigtsmæssige for nogen af parterne, og lovgiver ønskede derfor at begrænse antallet af retssager. For at skabe tryghed for såvel køber som sælger, og begrænse antallet af retssager, blev der for sælger indført en lovreguleret mulighed for hæftelsesfritagelse for fysiske mangler ved ejendommen. Sælger opnåede denne hæftelsesfritagelse ved at få udarbejdet en tilstandsrapport af en bygningssagkyndig, og fremlægge et bindende ejerskifteforsikringstilbud for køberen. På denne måde kunne sælger sikres mod på et senere tidspunkt at blive mødt med krav fra køber i anledning af fysiske mangler ved bygningerne, forudsat at sælger ikke havde handlet svigagtigt eller groft uagtsomt. For køberen betød huseftersynsordningen, at dennes beslutningsgrundlag blev mere fyldestgørende, idet køberen fik større viden om ejendommens fysiske tilstand inden købet. Ydermere blev køberen bekendt med i hvilket omfang og til hvilken pris, denne ville kunne forsikre sig ved en ejerskifteforsikring mod risiko for skjulte mangler, som ikke var omtalt i tilstandsrapporten. 6 Den væsentligste ændring i huseftersynsordningen skete i år Siden indførelsen i 1996 blev huseftersynsordningen anvendt i stigende grad, og før lovændringen blev der anvendt huseftersyn i 85 % af alle ejendomshandler. Huseftersynsordningen levede imidlertid ikke op til lovgivers forventninger, idet der inden ændringen kun blev tegnet ejerskifteforsikringer i 14 % af ejendomshandlerne. 8 Køber fik derfor ikke den beskyttelse, som var formålet med huseftersynsordningen, og der var en ubalance mellem sælger og køber, idet sælger blev fritaget for sin mangelshæftelse vedrørende fysiske mangler ved bygningerne, mens køber ikke var forsikringsdækket mod risikoen for skjulte mangler, som ikke var opdaget ved bygningsgennemgangen, og derfor ikke var omtalt i tilstandsrapporten. For at sikre balancen mellem køber og sælger blev det besluttet, at sælgeren skulle være med til at finansiere forsikringspræmien ved at betale halvdelen af præmien på den tilbudte ejerskifteforsikring, hvis køberen tegnede ejerskifteforsikringen, således at flere købere fremover ville tegne ejerskifteforsikring. Endvidere blev det indført, at ejerskifteforsikringen ikke kun skulle dække fejl, der ikke var omtalt i rapporten, men også fejl der var omtalt i rapporten, men som var beskrevet misvisende eller ufyldestgørende. Derudover blev der i ejendomsmæglerloven (lov 5 Fast ejendom Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse, s Betænkning om huseftersynsordningen nr. 1520, s Lov om ændring af forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, lov om sætning af fast ejendom og ligningsloven nr. 437, Betænkning om huseftersynsordningen nr. 1520, s Realdania, Huseftersynsordningen plus, minus 10 år set med forbrugerøjne, s. 33 og 36 Side 8 af 67

9 om omsætning af fast ejendom) indført en pligt for ejendomsformidlere til at rådgive købere om behovet og muligheden for at tegne ejerskifteforsikring mod skjulte fejl og mangler, som ikke var omtalt i tilstandsrapporten. 9 4 Huseftersynsordningens anvendelse og omfang Huseftersynsordningen er reguleret i forbrugerbeskyttelseslovens 10 kapitel 1. Den anvendes ved aftaler om køb af fast ejendom, når ejendommen hovedsageligt anvendes til beboelse for sælgeren, eller hovedsageligt er bestemt til beboelse for køberen, jf. forbrugerbeskyttelseslovens 1, stk. 1. Begrebet fast ejendom omfatter ikke ubebyggede grunde, grunde med bygning under opførelse eller køb af landbrugsejendomme, der er undergivet landbrugspligt, jf. forbrugerbeskyttelsesloven 1, stk. 2. Anvendes huseftersynsordningen indebærer det, at køber som udgangspunkt ikke kan påberåbe sig overfor en sælger, at en bygnings fysiske tilstand er mangelfuld, jf. forbrugerbeskyttelseslovens 2, stk. 1, når køber inden købsaftalens indgåelse har modtaget: 1. skriftlig vejledning om retsvirkningerne af anvendelse af huseftersynsordningen, 2. en tilstandsrapport om bygningernes fysiske tilstand, der maksimalt må være seks måneder gammel, fra sælger, 3. et fremlagt tilbud om ejerskifteforsikring fra sælger og 4. sælger skriftligt og bindende har tilbudt køber at betale halvdelen af præmien for en 5- årig forsikringsperiode, jf. forbrugerbeskyttelseslovens 2, stk Det betyder, at hvis sælgeren er frigjort for sit normale 10-årige hæftelsesansvar i forældelsesloven vedrørende en bygnings fysiske tilstand, jf. betingelserne ovenfor, må køberen rette krav mod sit forsikringsselskab. Det er dog en forudsætning, at køber inden overtagelse af ejendommen har tegnet en ejerskifteforsikring mod skjulte fejl og mangler, der ikke er nævnt i tilstandsrapporten, eller er klart forkert beskrevet. Tilbuddet på ejerskifteforsikring udarbejdes på baggrund af tilstandsrapporten, og prisen afhænger derfor af ejendommens stand. Hvis intet forsikringsselskab vil tilbyde en ejerskifteforsikring, fx fordi ejendommens tilstand er så ringe, jf. tilstandsrapporten, er sælger stadig fritaget for ansvar for fysiske mangler ved bygningen, hvis denne sammen med tilstandsrapporten præsenterer et skriftligt begrundet afslag fra forsikringsselskaberne. 9 Betænkning om huseftersynsordningen nr. 1520, s Lov nr om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. Side 9 af 67

10 Ejerskifteforsikringens dækningsomfang omfatter fejl ved bygningernes fysiske tilstand, der var til stede ved købers overtagelse af ejendommen, og som ikke er omtalt, eller er klart forkert beskrevet i tilstandsrapporten, jf. forbrugerbeskyttelseslovens 5, stk. 1, nr. 1. Ejerskifteforsikringstilbuddet skal leve op til mindstedækningsbekendtgørelsen 11 for, at sælgeren er frigjort for sin mangelshæftelse, jf. forbrugerbeskyttelseslovens 5, stk. 3 og mindstedækningsbekendtgørelsens 1. Mindstedækningsbekendtgørelsen omhandler de nærmere krav til ejerskifteforsikringens dækningsomfang. Af forsikringsselskabernes ejerskifteforsikringstilbud skal det fremgå om og i givet fald på hvilke punkter, forsikringens dækningsomfang er udvidet i forhold til mindstedækningsbekendtgørelsen. Selvom sælger opfylder betingelserne ovenfor, er der i forbrugerbeskyttelseslovens 2, stk. 5 undtagelser til ansvarsfritagelsen. Køberen kan påberåbe sig forhold, som er opstået efter udarbejdelsen eller fornyelsen af tilstandsrapporten, samt påberåbe sig, at et forhold strider mod en servitut eller offentligretlige forskrifter. Er en bygning opført i strid med de på opførelsestidspunktet gældende regler, er den i strid med offentligretlige forskrifter. Begrebet offentligretlige forskrifter er synonymt med ulovlige bygningsindretninger. 12 Køberen kan desuden påberåbe sig en mangel, såfremt sælgeren har ydet en garanti med hensyn til det pågældende forhold, eller har handlet svigagtigt eller groft uagtsomt. Hvis sælger har opført bygningen med salg for øje, er denne ikke beskyttet af reglerne i forbrugerbeskyttelsesloven, og køber kan derfor rette et krav mod sælger. Da sælgerbeskyttelsen i forbrugerbeskyttelsesloven alene omfatter faktiske mangler vedrørende bygningerne, som i loven er betegnet fysiske mangler, jf. 2, stk. 1, hæfter sælger uændret for vanhjemmel og andre retlige mangler, samt mangler, der vedrører grunden. 5 Ændringer i huseftersynsordningen og deres betydning Siden indførelsen af huseftersynsordningen i 1996, er der foretaget nogle få ændringer i ordningen. De nye ændringer medfører en omfattende revision af huseftersynsordningen, og nedenfor er resultatet heraf. 5.1 Ejerskifteforsikringen Ved at tegne en ejerskifteforsikring, har køber mulighed for at sikre sig mod større økonomiske udgifter til skjulte skader, som i forbrugerbeskyttelseslovens omtales som fejl, som var til stede 11 Bekendtgørelse nr. 705 om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. 12 Fast ejendom Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse, s. 252 Side 10 af 67

11 ved købers overtagelse af ejendommen. Ejerskifteforsikringen er frivillig, og hvis køber vælger ikke at tegne en ejerskifteforsikring, har det alene betydning for køberen selv. Sælger er frigjort fra sit ansvar ved at vælge at anvende huseftersynsordningen dvs. fremlægge tilstandsrapport, den nu indførte elinstallationsrapport, som omtales nærmere i afsnit og 5.3., og bindende tilbud på ejerskifteforsikring inden handlen er indgået, uanset om køber tegner en ejerskifteforsikring eller ej. Ejerskifteforsikringen dækker de skader, der ikke er beskrevet i tilstandsrapporten, dog med de undtagelser, der evt. er nævnt i forsikringsbetingelserne. Den bygningssagkyndiges gennemgang af ejendommen er visuel, og derfor kan der dukke skjulte skader op, eller nærliggende risiko herfor, når køber flytter ind, ligesom den bygningssagkyndige kan have beskrevet forholdet forkert eller misvisende, og dette dækker ejerskifteforsikringen. Ejerskifteforsikringen dækker ikke småfejl ved ejendommen, ligesom den ikke dækker skader, der opstår på grund af manglende vedligeholdelse, eller skader som følge af slid og ælde. Standardejerskifteforsikringen dækker som udgangspunkt ikke ulovlige bygningsindretninger, herunder ulovlige el- og VVS-installationer, medmindre der er nærliggende risiko for skade. Køber har dog i dag mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring med udvidet dækning, der dækker disse forhold. 13 Ejerskifteforsikringen skal som minimum dække skader, som anmeldes i de første fem år efter forsikringens ikrafttræden. Af Realdanias rapport fremgår det, at mange forbrugere, ca. 68 %, ikke er klar over, i hvilke situationer og hvilke skader, ejerskifteforsikringen reelt dækker. 14 Endvidere viser undersøgelsen, at boligejerne gerne vil have en mere omfattende minimumsdækning, og 54 % er villige til at betale mere for dette. 15 Heroverfor står det faktum, at geografi og ejendomspriser har stor betydning for tilbøjeligheden til at tegne en ejerskifteforsikring. Rapportens analyseresultater har vist, at 92 % af forbrugerne i hovedstadsområdet har tegnet eller overvejer at tegne en ejerskifteforsikring, mens tallet fx kun er 65 % i Vestjylland. Analysen viser også, at interessen for ejerskifteforsikring stiger proportionalt med husprisernes størrelse. På ejendomme med en salgspris på under 1 mio. kr., havde kun 64 % af forbrugerne tegnet eller overvejet at tegne en ejerskifteforsikring. Der kan være risiko for, at tegningsprocenten på disse 13 Dansk Forsikringsret, s Realdania, Huseftersynsordningen plus, minus 10 år set med forbrugerøjne, s Realdania, Huseftersynsordningen plus, minus 10 år set med forbrugerøjne, s. 106 Side 11 af 67

12 ejendomme bliver endnu lavere, såfremt ændringerne i huseftersynsordningen medfører en præmiestigning på ejerskifteforsikringen Elinstallationer Det følger af forbrugerbeskyttelseslovens 2, stk. 5, at et forhold, som er i strid med en offentligretlig forskrift, fx en ulovlig elinstallation, i dag ikke er omfattet af huseftersynsordningen og sælgers ansvarsfritagelse. Bestemmelsen medfører dog ikke, at sælger hæfter for eventuelle skader som følge af, at en bygningsdel er ulovlig. Det afgørende for, om et forhold er i strid med offentligretlige forskrifter er, om der er tale om et forhold, der er omfattet af ejerskifteforsikringen som en skade. Dette blev fastslået i U H. U H: I forbindelse med køb af en fast ejendom modtog køberne en tilstandsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring, men de tegnede ikke forsikringen. Sælger oplyste, at han selv havde udgravet størstedelen af kælderen og indrettet værelser og badeværelse. Da køber senere ville udgrave den resterende del af kælderen, viste der sig at være en mangel ved kældergulvet i form af ødelæggelse af isoleringen og risiko for vandindtrængen. Udførelsen af kældergulvet var ikke i overensstemmelse med bygningsreglementet. Køber påberåbte sig derfor, at forholdet var i strid med offentligretlige forskrifter, og at sælger skulle hæfte herfor, jf. forbrugerbeskyttelseslovens 2, stk. 5. Efter de standardvilkår for ejerskifteforsikringer, der var gældende, ville en mangel som den foreliggende, selvom forhold vedrørende bygningernes lovlighed i henhold til byggelovgivningen mv. som udgangspunkt var undtaget, være dækningsberettiget. Dette var begrundet i, at forholdet havde medført en skade i forsikringsvilkårenes forstand, dvs. en fejl i forbrugerbeskyttelseslovens forstand. Højesteret fandt derfor, at køber ikke kunne påberåbe sig undtagelsen i forbrugerbeskyttelseslovens 2, stk. 5 overfor sælger, da forholdet var omfattet af huseftersynsordningen og dermed af sælgers ansvarsfritagelse i forbrugerbeskyttelseslovens 2, stk. 1. Da køber ikke havde tegnet forsikring, kunne de dermed ikke få skaden dækket. Højesteret har med ovenstående dom fastslået, at en mangel i en handel, hvor huseftersynsordningen finder anvendelse, enten vil være en faktisk mangel, som er dækket af den ejerskifteforsikring, som køber har haft mulighed for at tegne, eller også vil det være en ulovlig bygningsindretning, som sælger hæfter for, jf. forbrugerbeskyttelseslovens 2, stk. 5. Hvornår noget er i strid med offentligretlige forskrifter, fortolkes ud fra om forholdet er dækket af ejerskifteforsikringen som en skade, jf. mindstedækningsbekendtgørelsen. 17 Af pkt. 4 i bilag til mindstedækningsbekendtgørelsen for ejerskifteforsikringer, fremgår det, at ejerskifteforsikringens standarddækning ikke dækker bygningens funktionsforhold, forhold vedrørende bygningens overensstemmelse med servitutter eller lovlighed i henhold til offentligretlige forskrifter, samt æstetiske eller arkitektoniske forhold, medmindre der som følge af det pågældende forhold er sket en skade, eller er nærliggende risiko for skade. 16 Realdania, Huseftersynsordningen plus, minus 10 år set med forbrugerøjne, s Fast ejendom Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse, s. 256 Side 12 af 67

13 På baggrund af ovennævnte begrænsninger i ejerskifteforsikringens standarddækning og nedenstående praksis fra Ankenævnet for Forsikring, er nedsat funktion eller funktionssvigt af elinstallationer, eller sådanne installationers ulovlighed, ikke omfattet af standarddækningen, medmindre det kan bevises, at der er sket en skade, eller der er nærliggende risiko for skade. Skade skal, i henhold til pkt. 2 i mindstedækningsbekendtgørelsen, forstås som brud, lægekage, deformering, svækkelse, revnedannelse, ødelæggelse eller andre fysiske forhold i bygningen, der nedsætter bygningernes værdi eller brugbarhed nævneværdigt i forhold til tilsvarende intakte bygninger af samme alder i almindelig god vedligeholdelsesstand. Hvis en ulovlig elinstallation eller følger heraf bliver anset for en skade, og omfattet af ejerskifteforsikringens dækning som i kendelsen nedenfor, så er forholdet ikke i strid med offentligretlige forskrifter, og det medfører, at sælger er ansvarsfri, jf. forbrugerbeskyttelseslovens 2, stk. 1, da det hører under huseftersynsordningen. AK55.417: I denne afgørelse var der ulovlige elinstallationer, som medførte, at køber fik stød, når denne rørte ved vandhanerne. Ankenævnet fandt, at det var en skade som følge af den ulovlige elinstallation, som var dækningsberettiget, og ejerskifteforsikringen skulle derfor dække udbedring af elinstallationen. Det er den eneste kendelse, hvor Ankenævnet har fundet, at ulovligt el er omfattet af ejerskifteforsikringen som en skade. Baggrunden for, at Ankenævnet i kendelsen ovenfor fandt, at det var en skade i henhold til ejerskifteforsikringens dækningsomfang, kan skyldes, at de ulovlige elinstallationer har vist sig i bygningen ved elektrisk stød. Det at Ankenævnet finder, at forsikringsselskabet skal dække, er ikke ensbetydende med, at forsikringstager er sikret dækning. Forsikringsselskabet kan nægte at følge kendelsen, hvorefter forsikringstager er nødsaget til at rejse sag ved domstolene. Forsikringsselskaberne følger dog som regel kendelserne fra Ankenævnet. 18 Flere kendelser fra Ankenævnet for Forsikring viser, at det kan være yderst vanskeligt for forsikringstageren at bevise, at ulovlige forhold ved elinstallationer har medført en skade, eller en nærliggende risiko for skade, jf. kendelserne nedenfor. AK : Forsikringstager havde anmeldt ulovlige elinstallationer til sit ejerskifteforsikringsselskab. En syns- og skønsmand udtalte i sin skønsrapport, at installationerne ikke var udført efter de på udførelsestidspunktet gældende regler, og derfor var ulovlige. Selskabet afviste dækning af de ulovlige elinstallationer under henvisning til, at elinstallationernes funktionsduelighed og lovlighed ikke er omfattet af standarddækningen, og at de ulovlige elinstallationer ikke udgjorde en skade, eller nærliggende risiko for skade. Ankenævnet fandt det ikke sandsynliggjort, 18 Om Ankenævnet Side 13 af 67

14 at forholdene ved elinstallationerne var skader, eller medførte nærliggende risiko for skader, og forsikringsselskabet skulle derfor ikke dække. AK : En autoriseret elinstallatør, som havde gennemgået elinstallationerne for køber efter dennes overtagelse af ejendommen, fandt flere ulovlige forhold. Forsikringstager anmeldte de ulovlige elinstallationer til sit ejerskifteforsikringsselskab. Selskabet afviste at yde dækning for de ulovlige elinstallationer, da de ikke mente, at der var tale om skade eller nærliggende risiko for skade. Ankenævnet udtalte, at en elinstallations ulovlighed, ikke i sig selv udgør en dækningsberettigende skade. Da de ulovlige elinstallationer ikke indebar en nærliggende risiko for skade på de forsikrede bygninger eller bygningsdele, fandt ankenævnet ikke grundlag for, at selskabet skulle dække. Ulovlige elinstallationer vil som oftest ikke blive betragtet som en skade i standardejerskifteforsikringens forstand. Hvis en ulovlig elinstallation ikke bliver anset for en skade, og derfor ikke er omfattet af standardejerskifteforsikringens dækningsomfang, er sælgers ansvar ikke bortfaldet, jf. forbrugerbeskyttelseslovens 2, stk. 1, jf. 2, stk. 5. Sælger hæfter for den ulovlige elinstallation efter de almindelige mangelsregler for fast ejendom. Sælgers hæftelse forudsætter dog et ansvarsgrundlag, herunder culpa eller garanti, eller at der foreligger en betydelig mangel, der kan begrunde et forholdsmæssigt afslag i købesummen. 19 Hvis sælger ikke vil vedkende sig kravet, er køber nødsaget til at anlægge sag ved de almindelige domstole. Ved konstatering af ulovlige elinstallationer i ejendommen, har køberne i en række sager ved domstolene, overfor sælger, påberåbt sig forholdsmæssigt afslag i købesummen. I vurderingen af, om en køber kan kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen, indgår om der foreligger en betydelig afvigelse fra den kontraktmæssige stand. Det, der har været tungen på vægtskålen i afgørelserne er, om udbedringsomkostningerne for de ulovlige elinstallationer på handelstidspunktet var væsentlige i forhold til købesummen. I domspraksis har det vist sig, at der er foretaget en vurdering ud fra parternes hypotetiske vilje. Det vil sige, at for der kan tilkendes køber et afslag i købesummen, tages der udgangspunkt i, om kendskab til de ulovlige elinstallationer på handelstidspunktet ville have medført en klart lavere købesum. 20 Ligesom det også kan tages i betragtning, om køber har ladet manglerne ved de ulovlige elinstallationer udbedre, da det er en indikation på, om manglen er væsentlig for køber. U H: I denne 3-2-afgørelse fra Højesteret, hvor køber efter overtagelse af ejendommen, havde konstateret, at ejendommens elinstallationer var ulovlige, blev køber tilkendt forholdsmæssigt afslag i købesummen svarende til udgifterne til lovliggørelse af elinstallationerne. Tre dommere fandt, at kendskab til manglerne på handelstidspunktet ville have medført en nedsættelse af købesummen svarende til udbedringsomkostningerne. De fandt, at udbedringsomkostninger ikke var uvæsentlige, hverken isoleret set, eller i forhold til købesummens størrelse. To 19 Fast ejendom Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse, s U2010B.49, Den hypotetiske vilje og betingelser for afslagsbeføjelsen, s. 1 Side 14 af 67

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Boligudvalget 2010-11 L 89, endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. maj 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-7005-0036

Læs mere

Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen

Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen AIDA den 23. februar 2012 Direktør Henning Jønsson, Ankenævnet for Forsikring, Advokat, Forsikring & Pension Disposition Nye regler

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Større forbrugerbeskyttelse ved hushandel

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Større forbrugerbeskyttelse ved hushandel Større forbrugerbeskyttelse ved hushandel Danmark har fået en ny og forbedret huseftersynsordning. Ordningen anvendes af forbrugerne ved hushandler. Forsikringsbranchen (Forsikring & Pension) har været

Læs mere

JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen

JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 92 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: ET Formueretskontoret

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99 for ejendommen Sælger Helene Hansen Adresse Vorgodvej 12 Postnr. og by 2770 Kastrup Dato 16.04.2013 Udløbsdato 16.04.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.:

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING

EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING - Betydning for købers retstilling ved mangler Kandidatafhandling udarbejdet af: Lene Braad, studie nr. 2008-3549 Afleveringsdato: 2. december 2013 Vejleder: Karina Hedegaard Hansen

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Forsikring og erstatning

Forsikring og erstatning Forsikring og erstatning Køb af fast ejendom Indledning EAL 19 Ifølge EAL 19, stk. 1 er der ikke erstatningsansvar for skader der er dækket af en tingsforsikring. Typisk tænker man at EAL gælder erstatning

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder,

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, Sikkerhedsstyrelsen Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk s svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter Hermed følger s bemærkninger til "Håndbog

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40 87 50 22

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40 87 50 22 for ejendommen Sælger Rita Vinding Adresse Østerbro 8 Postnr. og by 8570 Trustrup Dato 30.07.2015 Udløbsdato 30.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.:

Læs mere

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis H.P. Rosenmeier Hvorfor jeg er her Det er vist efterhånden noget af et presset job at være bygningssagkyndig. Der er ikke lang tid til at lave tilstandsrapporterne,

Læs mere

Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke

Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke Sådan er loven om erstatning ved en bolighandel Hvis der efter en bolighandel bliver opdag et alvorlige fejl eller mangler ved boligen, kan køber rejse

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port 2 2650 Hvidovre Tlf.: 35816055

Elinstallationsrapport for ejendommen. ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port 2 2650 Hvidovre Tlf.: 35816055 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Anders & Pia Bruun Trouvillevej 1a 3100 Hornbæk Dato 14.07.2014 Udløbsdato 14.07.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port

Læs mere

mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget.

mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 8 1.1 Specialets opbygning... 9 2. Afgrænsning af emne... 10 3. Metode... 11 4. Gældende ret... 12 4.1 Fast ejendom regelsæt og begrebsafklaring... 12 4.1.1 Aftalen,

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf.: 32501499

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf.: 32501499 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Sven Erik Jensen Dickens Alle 21b 2860 Søborg Dato 27.01.2014 Udløbsdato 27.01.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Erik Christensen Adresse Frederiksberg Bakke 5 Postnr. og by 8830 Tjele Dato 07.08.2014 Udløbsdato 07.08.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre Tlf.: 36702899

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre Tlf.: 36702899 for ejendommen Sælger Aslani Adresse Østergårds Alle 3 Postnr. og by 2500 Valby Dato 11.12.2014 Udløbsdato 11.12.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Boveskovgård. Hareskov Elektric A/S Kirke Værløsevej 20 Box 262 3500 Værløse Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Boveskovgård. Hareskov Elektric A/S Kirke Værløsevej 20 Box 262 3500 Værløse Tlf. for ejendommen Sælger Naturstyrelsen Boveskovgård Adresse Folehavevej 6 Postnr. og by 2970 Hørsholm Dato 18.03.2015 Udløbsdato 18.03.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Hareskov Elektric A/S Kirke

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.: 66 19 45 00

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.: 66 19 45 00 for ejendommen Sælger Lene Rønnow Trankjær Adresse Kalørvej 19 Postnr. og by 5491 Blommenslyst Dato 14.05.2014 Udløbsdato 14.05.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 5047 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Hvem er dækket? 3 2 Ved skade 3 3 Anden forsikring 3 4 Opkrævning af præmie og afgifter 3

Læs mere

Titelblad. Kandidateksamen i Jura. Eksamen: Aalborg Universitet. Uddannelsessted: Dansk: Emne:

Titelblad. Kandidateksamen i Jura. Eksamen: Aalborg Universitet. Uddannelsessted: Dansk: Emne: 1 Titelblad Eksamen: Uddannelsessted: Emne: Kandidateksamen i Jura Aalborg Universitet Dansk: Parternes retsstilling i tvivlstilfælde om huseftersynsordningens rækkevidde Engelsk: The parties legal position

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199 for ejendommen Sælger Christian Olsson Adresse Drosselvej 4 Postnr. og by 4200 Slagelse Dato 03.04.2014 Udløbsdato 03.04.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dan Cederhoft-Bohnhardt. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dan Cederhoft-Bohnhardt. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Dan Cederhoft-Bohnhardt Adresse Rigtrupvej 18 Postnr. og by 8370 Hadsten Dato 09.01.2015 Udløbsdato 09.01.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov Tlf.: 24 22 41 59

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov Tlf.: 24 22 41 59 for ejendommen Sælger Niels Johan Thorvald Frey Adresse Høgebovej 12 Postnr. og by 8500 Grenaa Dato 07.08.2013 Udløbsdato 07.08.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov

Læs mere

Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke

Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke Sådan er loven om forbrugerbeskyttelse ved en bolighandel Hvis der efter en bolighandel bliver opdag et alvorlige fejl eller

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Hovedstaden. Aut Elinstallatør v/lars Nielsen Regnbuen 45 3400 Hillerød Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Hovedstaden. Aut Elinstallatør v/lars Nielsen Regnbuen 45 3400 Hillerød Tlf. for ejendommen Sælger Naturstyrelsen Hovedstaden Adresse Ermelundsvej 129 Postnr. og by 2820 Gentofte Dato 21.08.2015 Udløbsdato 21.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut Elinstallatør v/lars

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kristine Berggren Nielsen og Kasper Overgaard Berggren Poulsen

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kristine Berggren Nielsen og Kasper Overgaard Berggren Poulsen for ejendommen Sælger Kristine Berggren Nielsen og Kasper Overgaard Berggren Poulsen Adresse Ringebæk Søvej 17 Postnr. og by 2660 Brøndby Strand Dato 20.02.2015 Udløbsdato 20.02.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars og Thilde Henrichsen. Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630 Taastrup Tlf.: 40526751

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars og Thilde Henrichsen. Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630 Taastrup Tlf.: 40526751 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Lars og Thilde Henrichsen Daltoftevej 10A 2860 Søborg Dato 30.08.2015 Udløbsdato 30.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik as Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 70 25 57 57. Steffan Jessen

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik as Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 70 25 57 57. Steffan Jessen for ejendommen Sælger Inge marie wortmann Adresse vestergade 33 Postnr. og by 6330 padborg Dato 14.05.2012 Udløbsdato 14.05.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Eftersyn udført af factum2 el & teknik

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Cecilie Maria Bohr & Kasper Larsen. El:Con Middelfart A/S Finlandsgade 20 8200 Aarhus N Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Cecilie Maria Bohr & Kasper Larsen. El:Con Middelfart A/S Finlandsgade 20 8200 Aarhus N Tlf. for ejendommen Sælger Cecilie Maria Bohr & Kasper Larsen Adresse Horseballevej 34 Postnr. og by 5672 Broby Dato 02.05.2013 Udløbsdato 02.05.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El:Con Middelfart A/S

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria Louise Kolath Petersen. Insta A/S Murervænget 3. 4700 Næstved. Tlf.: 55 75 19 19

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria Louise Kolath Petersen. Insta A/S Murervænget 3. 4700 Næstved. Tlf.: 55 75 19 19 for ejendommen Sælger Maria Louise Kolath Petersen Adresse Ejbyvej 24 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 18.03.2014 Udløbsdato 18.03.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Insta A/S Murervænget 3 4700 Næstved

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense C Tlf.: 66 13 56 46

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense C Tlf.: 66 13 56 46 for ejendommen Sælger Jette Tornbjerg Adresse Væbnerhatten 204 Postnr. og by 5220 Odense SØ Dato 30.08.2013 Udløbsdato 30.08.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Bravida Danmark A/S Svendborgvej 226. 5260 Odense S. Tlf.: 65 68 33 00

Elinstallationsrapport for ejendommen. Bravida Danmark A/S Svendborgvej 226. 5260 Odense S. Tlf.: 65 68 33 00 for ejendommen Sælger Karsten Brandt Clausen Adresse Grønvej 99 Postnr. og by 5260 Odense S Dato 25.06.2012 Udløbsdato 25.06.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Bravida Danmark A/S Svendborgvej 226

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99 for ejendommen Sælger Leif Søkilde Adresse Hvidovre Enghavevej 59 Postnr. og by 2650 Hvidovre Dato 31.05.2015 Udløbsdato 31.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør v/lars Nielsen Birkehøjvej 2 3200 Helsinge Tlf.: 29703264

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør v/lars Nielsen Birkehøjvej 2 3200 Helsinge Tlf.: 29703264 for ejendommen Sælger Ole Hiort Adresse Østkæret 2 Postnr. og by 3230 Græsted Dato 10.10.2013 Udløbsdato 10.10.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør v/lars Nielsen Birkehøjvej 2 3200

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf. for ejendommen Sælger Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater Adresse Vibevej 17 Postnr. og by 8830 Tjele Dato 23.07.2015 Udløbsdato 23.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1096527/ban

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1096527/ban for ejendommen Sælger Poul Erik Knudsen Adresse Marienborg Alle 123 Postnr. og by 2860 Søborg Dato 16.07.2015 Udløbsdato 16.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Anita andersen (Boet efter Jacob Nyboe Pedersen) CODEX ADVOKATER

Elinstallationsrapport for ejendommen. Anita andersen (Boet efter Jacob Nyboe Pedersen) CODEX ADVOKATER for ejendommen Sælger Anita andersen (Boet efter cob Nyboe Pedersen) CODEX ADVOKATER Adresse Sallvej 180 Postnr. og by 8450 Hammel Dato 27.05.2015 Udløbsdato 27.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Birgit & Peter Finn Giødesen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Birgit & Peter Finn Giødesen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf. for ejendommen Sælger Birgit & Peter Finn Giødesen Adresse Fjordvej 70 Postnr. og by 6000 Kolding Dato 17.08.2015 Udløbsdato 17.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør Kai Hansen

Læs mere

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom.

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Lokalbolig Frederikssund ApS v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over

Læs mere

Forsikring & Pension. L 35 - Delautorisationer. Huseftersynsordningen

Forsikring & Pension. L 35 - Delautorisationer. Huseftersynsordningen Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Forsikring & Pension L 35 - Delautorisationer Huseftersynsordningen Konsekvenser for forbrugere og forsikringsselskaber Høring i Folketinget

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Tomas Jensen & Kira Svensson. Boligeeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Tomas Jensen & Kira Svensson. Boligeeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf. for ejendommen Sælger Tomas Jensen & Kira Svensson Adresse Risbystræde 20 Postnr. og by 2620 Albertslund Dato 15.04.2014 Udløbsdato 15.04.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Boligeeftersyn P/S Guldbergsgade

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Krebs Arnbo Gyldenløves Kvarter 32 2680 Solrød Strand Tlf.: 60 60 60 44

Elinstallationsrapport for ejendommen. Krebs Arnbo Gyldenløves Kvarter 32 2680 Solrød Strand Tlf.: 60 60 60 44 for ejendommen Sælger Dannie Truberg Adresse Bredagervej 74 Postnr. og by 4100 Ringsted Dato 27.06.2013 Udløbsdato 27.06.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Krebs Arnbo Gyldenløves Kvarter 32 2680

Læs mere

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Aftale om bevissikring og regresfrafald mellem ejerskifteforsikringsselskaber og de bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskaber (bevissikringsaftalen) af

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Gert Gammelgaard Adresse Åskrænten 10 Postnr. og by 7540 Haderup Dato 26.09.2014 Udløbsdato 26.09.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.:

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. rene nielsen (Boet efter bjarne dahl nielsen) VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. rene nielsen (Boet efter bjarne dahl nielsen) VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf. for ejendommen Sælger rene nielsen (Boet efter bjarne dahl nielsen) Adresse Rolighedsvej 12 Postnr. og by 8450 Hammel Dato 25.03.2015 Udløbsdato 25.03.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL ApS

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 41770317

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 41770317 for ejendommen Sælger Energinet.dk Adresse Charlottenlundvej 23 Postnr. og by 8620 Kjellerup Dato 26.02.2015 Udløbsdato 26.02.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014 Sag 155/2013 (2. afdeling) Flemming Frits Elkjær (advokat Egon Bjørn Andersen) mod Sigrid Christensen (advokat Michael Clemmensen, beskikket) I tidligere

Læs mere

Mangler ved fast ejendom

Mangler ved fast ejendom Mangler ved fast ejendom Specialkursus Danske Advokater Torsdag den 9. oktober 2013 Kl. 13.00 17.00 WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Finn Pedersen, Henrik Stage og Morten Dahl v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København K. Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis i samarbejde med Statsaut. ejendomsmægler MDE, Daniel Hammer 02-11-2006 Helsebakken 11 A, 2900, Hellerup Ejendomsmægleren

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. El:Con Middelfart A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 64 41 04 91

Elinstallationsrapport for ejendommen. El:Con Middelfart A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 64 41 04 91 for ejendommen Sælger Tommi Svend Højbjerg Adresse Langstedgyden 5 Postnr. og by 5610 Assens Dato 09.03.2014 Udløbsdato 09.03.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El:Con Middelfart A/S Ryhavevej 50

Læs mere

KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08

KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08 KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10052 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1. Der er monteret kobberrør i brugsvandsinstallationen før galvaniserede stålrør. (i vandretningen) Pkt.2. Tæring og lille

Læs mere

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Kapitel 1. Afgrænsning og begreber 17 1. Fremstillingens udstrækning og afgrænsning

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Om os. Tilsynsmyndighed er Finanstilsynet. FRIDA Forsikring Agentur A/S Telefon: +45 7070 7879 Web: www.fridaforsikring.dk

Om os. Tilsynsmyndighed er Finanstilsynet. FRIDA Forsikring Agentur A/S Telefon: +45 7070 7879 Web: www.fridaforsikring.dk Om os Når du køber din næste bolig eller vælger at bygge et nyt hjem, skal der træffes mange store beslutninger. Forsikring af huset er blot én af dem. Her er FRIDA din partner. FRIDA er specialister indenfor

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Struer Kommune, Organisation & Udvikling, Att. P.E. Lystbæk

Elinstallationsrapport for ejendommen. Struer Kommune, Organisation & Udvikling, Att. P.E. Lystbæk for ejendommen Sælger Struer Kommune, Organisation & Udvikling, Att. P.E. Lystbæk Adresse Hjermvej 67 Postnr. og by 7560 Hjerm Dato 15.08.2012 Udløbsdato 15.08.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13. 8700 Horsens. Tlf.: 70261199

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13. 8700 Horsens. Tlf.: 70261199 for ejendommen Sælger Kent Lyager Laursen Adresse Anemonevej 22 Postnr. og by 8700 Horsens Dato 26.02.2015 Udløbsdato 26.02.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700

Læs mere

Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08

Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08 Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra dækning

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96 for ejendommen Sælger Niels Otto Hansen Adresse Kongshusvej 146 Postnr. og by 8300 Odder Dato 04.05.2015 Udløbsdato 04.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200

Læs mere

Ejerlejlighed købt som beset

Ejerlejlighed købt som beset - 1 Ejerlejlighed købt som beset Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Spørgsmål 1651 Kære Tommy Christiansen Uden medvirken af ejendomsmægler købte et familiemedlem i efteråret 2013 en ejerlejlighed,

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Øster Lindet El-Service ApS Lindevej 10 Øster Lindet 6630 Rødding Tlf.: 74846337

Elinstallationsrapport for ejendommen. Øster Lindet El-Service ApS Lindevej 10 Øster Lindet 6630 Rødding Tlf.: 74846337 for ejendommen Sælger kob Møller Buchwald Adresse Engvej 5 Postnr. og by 6640 Lunderskov Dato 18.11.2014 Udløbsdato 18.11.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Øster Lindet El-Service ApS Lindevej 10

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. El:Con Sjælland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 36 77 36 10

Elinstallationsrapport for ejendommen. El:Con Sjælland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 36 77 36 10 for ejendommen Sælger Heidi Nørregaard Adresse Bodegårdsvej 14 Postnr. og by 3050 Humlebæk Dato 24.11.2013 Udløbsdato 24.11.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El:Con Sjælland A/S Ryhavevej 50 8210

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074 Besigtigelse d. 16. august 2013. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199 for ejendommen Sælger Niels & nne Refsgaard Adresse Liljehaven 35 Postnr. og by 2765 Smørum Dato 07.05.2014 Udløbsdato 07.05.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. januar

Læs mere

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Tina Goth Vinkelvej 10 3400 Hillerød. Knud Erik Nielsen Helle-Ager 5 Rågeleje 3210 Vejby

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Tina Goth Vinkelvej 10 3400 Hillerød. Knud Erik Nielsen Helle-Ager 5 Rågeleje 3210 Vejby 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Tina Goth Vinkelvej 10 3400 Hillerød og Knud Erik Nielsen Helle-Ager 5 Rågeleje 3210 Vejby Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede vidste eller burde

Læs mere

Tak for det fremsendte høringsmateriale vedr. betænkning nr. 1520 om huseftersynsordningen.

Tak for det fremsendte høringsmateriale vedr. betænkning nr. 1520 om huseftersynsordningen. Justitsministeriet 20. august 2010 Høring af betænkning om huseftersynsordningen Tak for det fremsendte høringsmateriale vedr. betænkning nr. 1520 om huseftersynsordningen. BfBE har været medlem af Justitsministeriets

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring.

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring. 1 København, den 4. februar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Frands-Christian Laursen v/adv. Jan Allan Svendsen St. Kongensgade 49 1022 København K. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal fortabe sit salær

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Klaus Andersen og Flemming Møller Jensen Torvet 9 4930 Maribo Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

RETTEN I SØNDERBORG DOM. Afsagt den 28. juni 2012 i sag nr. BS C8-1538/2010: Kenneth Bøttcher og Maria Todsen mod Hans Boserup

RETTEN I SØNDERBORG DOM. Afsagt den 28. juni 2012 i sag nr. BS C8-1538/2010: Kenneth Bøttcher og Maria Todsen mod Hans Boserup RETTEN I SØNDERBORG DOM Afsagt den 28. juni 2012 i sag nr. BS C8-1538/2010: Kenneth Bøttcher og Maria Todsen mod Hans Boserup og sag nr. BS C8-2236/2011: Hans Boserup mod K Sagens baggrund og parternes

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby Juridisk Afdeling J.nr.: 2014-18755 JSS/tik Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks 13 9100 Aalborg CVR: 29189420 (i det følgende benævnt Sælger ), Ejendommen Ejendomsnr. 299890. Udbyder

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 5-årig Forsikringsbetingelser nr. E11 1. maj 2012

Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 5-årig Forsikringsbetingelser nr. E11 1. maj 2012 Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 5-årig Forsikringsbetingelser nr. E11 1. maj 2012 1. Hvem er sikret på policen Sikret på policen er den i policen oplyste forsikringstager (køber). 2. Hvad er

Læs mere