HANDLEPLAN for. Lokalrådet i Aalborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune"

Transkript

1 HANDLEPLAN 2014 for Lokalrådet i Aalborg Kommune 1

2 1. Rammerne for lokalrådets arbejde Kredsrådet er det øverste strategiske forum for samarbejdet mellem Nordjyllands Politi og de 9 kommuner i politikredsen. Kredsrådet består af politidirektøren, der er formand for rådet, og borgmestrene fra kommunerne. Den overordnede ramme for det kriminalitetsforebyggende samarbejde er fastlagt i kredsrådets samarbejdsplan for Samarbejdsplanen indeholder en række indsats- og kriminalitetsområder, som aktuelt er særligt relevante for samarbejdet i Nordjylland. Handleplanen for 2014 i Aalborg Kommune er fastlagt i lokalrådet, som herved har udmøntet samarbejdsplanen i forhold til indsatsen i Aalborg kommune, hvor handleplanen er rammen for samarbejdet mellem Nordjyllands Politi, Aalborg Kommune og lokalsamfundet i Lokalrådet har med handleplanen for 2014 sikret en konkret udmøntning af de overordnede rammer og mål for kriminalitetsbekæmpelsen, den præventive indsats og det øvrige samarbejde. Handleplanen for 2014 er godkendt ved møde i Lokalrådet den 22. januar Handleplanen kan i løbet af året suppleres og justeres, når lokalrådet ud fra udviklingen i bl.a. kriminalitetsbilledet i kommunen finder dette relevant. 2. Lokalrådet i Aalborg Kommune Lokalrådet i Aalborg Kommune består af: Vicepolitiinspektør Poul Severinsen, Leder af Lokalpoliti Aalborg(formand), Direktør Preben Buchholt, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Direktør Vibeke Lei Stoustrup, Skole- og Kulturforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen (repræsenteret ved Preben Buchholt), Afdelingschef Kim G. Pedersen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Sektorleder Brian Klitgaard, Skole- og Kulturforvaltningen, Socialchef Hanne Manata, Socialafdelingen, formand for SSP og Trivsel, Politikommissær Ted Andersen, Forebyggelse, Nær- og Landpoliti, Aalborg. Denne sammensætning skal ses som en grundstamme i arbejdet, idet der ad hoc kan indkaldes yderligere repræsentanter, enten fra politi eller kommune, men i høj grad også fra andre organisationer i lokalsamfundet. Lokalrådet i Aalborg Kommune vil i 2014 afholde et ordinært møde i hvert kvartal. Udover ordinære møder, kan der efter behov afholdes møder til drøftelse af særlige temaer. I forbindelse med alle ordinære møder, redegør Nordjyllands Politi bl.a. med udgangspunkt i information fra politikredsens Efterretnings- og Analyseenhed 2

3 og politikredsens Kriminalpræventive Sekretariat for status i kommunen i forhold til de af kredsrådet udmeldte fokusområder, samt i forhold til det generelle kriminalitetsbillede. Suppleret med de kommunale myndigheders vurderinger, drøfter lokalrådet løbende behovet for iværksættelse af yderligere foranstaltninger, samt nødvendige tilpasninger af iværksatte foranstaltninger. 3. Det kriminalitetsforebyggende samarbejde Som anført i Samarbejdsplanen for 2014, står vi overfor en virkelighed, hvor en del af kriminaliteten bliver stadig mere kompleks. Det stiller krav til udvikling og anvendelse af ny teknologi og analyseværktøjer, ligesom et struktureret, effektivt og fremadrettet forebyggende arbejde er nødvendigt, når det fortsat skal være trygt at bo og færdes i Nordjylland. For lokalrådet i Aalborg kommune, er det i den forbindelse vigtigt, ikke blot at fokusere på SSPsamarbejdet, da det kriminalitetsforebyggende samarbejde strækker sig fra vugge til grav. Forebyggelse af kriminalitet bygger på et samarbejde med alle aktører, der har indflydelse på en eventuel kriminalitetsudvikling, herunder særligt forskellige afdelinger under skolerne, Ungdoms Uddannelserne, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Kriminalforsorgen og det psykiatriske system, men også boligforeninger, grundejerforeninger og fritids- og sportsforeninger. For at sikre en fælles og helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen mellem Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune, vil det etablerede tætte samarbejde på det kriminalitetsforebyggende område fortsætte i Dette skal ikke mindst ske gennem sparring og erfaringsudveksling, samt en systematisk og bredspektret indsats. Aalborg Kommune og Lokalpoliti Aalborg har udpeget følgende medarbejdere: SSP konsulent Bjarne Hansen, SSP konsulent Nuuradiin Salah Hussein, Politiassistent Jack Jensen som tilsammen udgør Rådet for Uheldige Grupperinger RUG og ad hoc deltagere / kontaktpersoner i Aalborg Kommune i forhold til konkrete projekter vedrørende Trivsel og SSP samarbejdet. 4. SSP- og trivselssamarbejdet i Aalborg Kommune 3

4 SSP- og trivselssamarbejdet i Aalborg Kommune udføres gennem et samarbejde mellem Skole- og Kulturforvaltningen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Kriminalforsorgen, Ungdomsuddannelserne i Aalborg Kommune og Politiet. Samarbejdet er udbygget med særlige interessenter for at dække hele den aldersmæssige målgruppe, der er op til 30 årige. Formålet med samarbejdet er bl.a. at: - Arbejde på en generel og specifik forebyggende indsats mod kriminalitet blandt børn og unge. - Forhindre børn og unges misbrug af rusmidler. - Sikre størst mulig grad af fysisk, psykisk og social trivsel. - Inddrage alle ressourcer i lokalområderne i SSP-samarbejdet. - Iværksætte information. - Synliggøre og aktivere lokale ressourcer og initiativer, for derved at muliggøre en samordnet indsats på børne- og ungeområdet. Den forebyggende indsats skal prioriteres højt. Arbejdet forudsætter et vist lokal- og personkendskab, samt indsigt i de øvrige parters muligheder og begrænsninger i eget arbejdsområde. Der henvises til nedenstående organisationsdiagram, der også viser sammenhængen mellem Trivsels- og SSP-samarbejdet på skolerne. Organisationsdiagram Kredsrådet Sekretariatet for trivselsforum og SSPsamarbejdet RUG-udvalg Lokalrådet 115-udvalg Exit-sekretariat Styregruppen for trivselsforum og SSP-samarbejdet INFO-hus Områdemøder for trivselspersoner SSP-områdeudvalg Det udvidede SSPsamarbejde og SSP+ Lokale trivselsforum og SSP-samarbejde 4

5 5. Udmøntning af indsatser - fokusområder Politioperative fokusområder Nordjyllands Politi vil i 2014 have særligt fokus på bekæmpelse af den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet, som indbrud, tyveri, narkokriminalitet, voldskriminalitet, samt uro, konfrontationer eller voldelige opgør i borgernes lokalområde. Der vil blive gennemført særlige indsatser rettet mod menneskehandel og prostitutionens bagmænd, utryghedsskabende adfærd og uro i festmiljøer, samt tyverier fra borgere i Aalborg centrum. Søgeværktøjet Socialsøg vil blive videreudviklet og der vil blive iværksat en forstærket indsats mod indbrud i privat beboelse og bekæmpelse af hæleri. Derudover vil der fortsat ske en konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer, ligesom en intensiveret indsats i de særligt udsatte boligområder vil blive prioriteret. Med henblik på fortsat at få nedbragt antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken, vil færdselsindsatsen også i 2014 være et fokus område. 6. Udpegning af lokale indsatsområder Som beskrevet i samarbejdsplanen har kredsrådet udpeget en række fælles fokusområder, som er særligt samarbejdsrelevante temaer i forhold til kommuner og det øvrige lokalsamfund. Ud fra lokale forhold, har det i lokalrådet været drøftet hvilke indsatsområder, der har størst relevans for Aalborg kommune, og lokalrådet er herved kommet frem til følgende: 1) Indbrud Indsatsen mod indbrud i privat beboelse og virksomheder har igennem flere år været et særligt fokusområde for Nordjyllands Politi, og politikredsen fortsætter i 2014 med en intensiveret indsats mod navnlig indbrud i privat beboelse. Der er i både 2012 og 2013 sket et fald i antal indbrud i Aalborg kommune, men der er fortsat alt for mange borgere, som er udsat for det. For at nedbringe antallet af indbrud, vil der sideløbende med den traditionelle politiindsats og efterforskning, i lokalrådet iværksættes tiltag, der medvirker til, at kommunens borgere, boligforeninger, mv., medvirker til sikring af egen bolig, indgåelse af naboaftaler, m.v. Der skal iværksættes en opmærksomheds indsats, således medarbejdere og borgere i Aalborg Kommune, i endnu højere grad bliver aktiveret, således man er opmærksomme på mistænkelig forhold. 2) Projekt Nabohjælp. Det Kriminalpræventive Råd og Trygfondens Projekt Nabohjælp vil lokalrådet i 2014 fortsat forsøge, at få kommunens borgere til at tilslutte sig. Baggrund for kampagnen er, at der blev begået ca indbrud om året i Danmark og 5

6 gennem tidligere kampagner har man konstateret, at nabohjælp virker og kan nedbringe antallet af indbrud med op til 25 %. Kommunen og politiets kommunikations medarbejdere vil have en central rolle i forbindelse med formidling til borgerne og politikredsens sikringsrådgiver, vil være tovholder ved borgermøder, mv. 3) De unges misbrug og færden i nattelivet Der vil fortsat være meget fokus på de unges misbrug af narkotika og brug af alkohol, og lokalrådet vil nøje vurdere, om der, som supplement til eksisterende tiltag i bl.a. festmiljøerne og SSP-regi, skal iværksættes andre målrettede indsatser, med deltagelse af kommune, politi og andre relevante aktører. Der vil også blive foretaget en vurdering af, om der er behov for yderligere tiltag, for at forebygge, at unge under 18 år, færdes i restaurationsmiljøet om natten. Det er Bevillingsnævnet, som er øverste myndighed på det bevillingsmæssige område. Lokalrådet informeres løbende om de tiltag, som gøres på bevillingsområdet. Der henvises i øvrigt til restaurationsplan for Aalborg kommune. Efterspørgslen efter alkohol og andre rusmidler kan påvirkes på mange måder, bl.a. ved at være i dialog med de forskellige målgrupper, lave decentrale politikker og generelt få skabt tydelige holdninger til rusmidler. Folkeskolen og Ungdomsuddannelserne udgør, sammen med blandt andre, arrangører af ungdomsfester og musikfestivaler, nogle af de væsentligste platforme i holdningspåvirkningen af børn og unge. Aalborg Kommune spiller også en stor rolle i forhold til at regulere udbud og efterspørgsel af alkohol og andre rusmidler. Trivselsforum og SSP-sekretariatet vil jfr. Rusmiddelpolitikken foretage følgende: Generelt niveau SSP-sekretariatet vil sikre omsætning af følgende indsatser: Aalborg Kommune vil fortsat være i dialog med detailhandlen om rusmiddelrelaterede emner eks. salg af alkohol til unge under 16 år, salg af lightere mv., som tydeligt skal bruges til snifning, salg til meget berusede personer, mv. Aalborg Kommune vil samarbejde med festmiljøet, samt foreninger der arrangerer events i Aalborg. Dette kan være i forhold til viden om rusmidler, konflikthåndtering, erfaringsudveksling, kampagner mv. Aalborg Kommune vil fortsat samarbejde med ungdomsuddannelserne, som bl.a. i 2013 førte til en fælles rusmiddelpolitik for uddannelsesinstitutioner, som spiller sammen med Aalborg Kommunes Rusmiddelpolitik. 6

7 Aalborg Kommune vil opfordre foreninger til at udarbejde rusmiddelpolitikker, hvor de forholder sig til alkohol til stævner, træningslejre, fester, alkohol i hallen, cafeteriet, klubhuse, arealer mv. Aalborg Kommune kan give rådgivning om formulering af en alkoholpolitik. Herudover vil SSP-sekretariatet i samarbejde rusmiddelkonsulenterne sikre omsætning af følgende: Aktører på forebyggelsesfeltet i folkeskolen skal så vidt muligt have samme viden om unge og rusmidler, og om hvilke forebyggelsesmetoder, der er evidens for. Specifikt niveau Det udvidede SSP-samarbejde og de lokale SSP-udvalg på skolerne skal i samarbejde sikre omsætning af følgende indsatser: Fagpersoner, som arbejder med udsatte børn og unge, skal have særlig fokus på rusmiddelproblematikker. Forældrenes rolle i arbejdet med rusmiddelforebyggelse i og udenfor folkeskolen skal fastholdes som et meget vigtigt fokusområde. SSP-samarbejdet skal sikre omsætning af følgende indsats: Aalborg Kommune vil sende tydelige signaler til børn og unge, og opfordrer derfor folkeskoler til at tage stilling til, om der må drikkes alkohol til arrangementer, lejrskoler mv., hvor der er børn og unge til stede. Individ niveau Sundhedsplejen skal sikre omsætning af følgende indsats: Aalborg Kommune vil sikre, at spørgsmål om alkoholforbrug bliver rutine i forbindelse med Sundhedsplejens samtaler med børnene i udskolingen. Center For Voksen skal sikre den behandlingsmæssige indsats for unge. 4) Særligt udsatte boligområder kriminelle/uheldige grupperinger Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi har et nært samarbejde om en forstærket politimæssig og kommunal indsats i primært Aalborg Øst, men også i Løvvangen i Nørresundby. Indsatsen skal bl.a. forebygge, at utilpassede unge, fra disse boligområder, involveres i kriminalitet og rekrutteres til bandemiljøet. Samarbejdet mod utryghed og kriminalitet vil fortsætte i 2014 og vil kunne udvides, til også at kunne inddrage andre boligområder, som findes at være relevante ud fra en politimæssig og kommunal vurdering. Boligselskaber, beboere, m.v. i berørte områder, vil blive inddraget i indsatsen. 7

8 Trivselsforum og SSP-samarbejdet vil i forhold til kriminelle/uheldige grupperinger foretage følgende: Generelt niveau Den etablerede mødestruktur i SSP-samarbejdet på områdeniveau, anvendes som inspiration til konkrete lokale kriminalpræventive tiltag og analyser, som målrettes lokalområdet i forbindelse med en generel forebyggelse af kriminalitet og dannelse af uheldige grupperinger, - herunder udarbejdelse af alternativer, så medlemskab af uheldige grupperinger ikke bliver attraktivt. Specifikt niveau Den etablerede mødestruktur i SSP-samarbejdets lokale SSP-udvalg på skolerne, samt mødestrukturen i det udvidede SSP-samarbejde, danner rammen for en specifik indsats til forebyggelse af kriminalitet/uheldige grupperinger. Individ niveau I den etablerede mødestruktur i SSP-samarbejdets lokale SSP-udvalg på skolerne og ved hjælp af pjecen SSP-vejledning i enkeltsagsbehandling på niveau 1 og 2, samt samarbejdet i det udvidede SSP og SSP+ sikres en intensiveret og koordineret indsats for børn og unge med henblik på at nedbringe antallet af lovovertrædelser og utrygskabende adfærd i Aalborg Kommune. Samtidig skærpes opmærksomheden på de konkrete unge, der forsøges rekrutteret ind i rockermiljøet. Med afsæt i Aalborg Kommune og Nordjyllands Politis samarbejdsaftale fortsættes med allerede iværksatte projekter. De 4 indsatsområder i Aalborg Øst: 1) Den hårde kerne 2) Den potentielt hårde kerne 3) Fritidscenter Smedegården 4) Sommerferieaktiviteter Herudover fortsætter samarbejdet i RUG omkring 115-udvalg i de særligt udsatte boligområder, men også i øvrige områder i byen. 5) 115-udvalg Samarbejdet vil i 2014 fortsætte, ud fra samme hensigt og aftaler, som beskrevet i Samarbejdsaftalen mellem Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi gældende fra 1. juni december Med afsæt i 115-udvalget deltog Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi i 2013 i et landsdækkende projekt vedr. kriminalitetsbekæmpelse i særligt udsatte boligområder (SUB), med Rigspolitiet som initiativtager. Det landsdækkende projekt blev afsluttet i 2013 og der skal i 2014 ske en lokal afslutning/evaluering. En del af dette, vil være en temadag for SSP frontpersonale hos kommune og politi. 8

9 I 2014 vil der også være fokus på de unge voksne, hvorfor samarbejdet udvides med: 6) SSP+ SSP+ er et dynamisk samarbejdsforum som har til formål at hjælpe unge voksne, som er kriminalitets- og udviklingstruet. Det er ligeledes formålet med indsatsen, at de unge som allerede er i kriminaliteten fravælger den kriminelle løbebane. SSP+ tilstræber at tilbyde en helhedsorienteret indsats med fokus på uddannelse, job, økonomi og bolig. Deltagerne i SSP+ samarbejdet er bl.a. repræsentanter fra JobcenterUng, SocialcenterUng, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Kriminalforsorgen, politiet og Center for tværfaglig forebyggelse. I 2013 blev der på 2 skoler i Aalborg Øst, indgået samarbejde med Nærpoliti Øst omkring et motorlærer projekt. Formålet med projektet er, at unge i området, primært unge kriminalitetstruede, vil få mulighed for, at blive undervist i motorlærer. Underviseren er en politiassistent fra Nærpoliti Øst. Samarbejdet og undervisningen vil fortsætte i På baggrund af resultatet fra Rigspolitiets tryghedsmåling fra 2013, vil lokalrådet i 2014 vurdere, hvilket indsatser denne viden kan give anledning til, i de særligt udsatte boligområder. 5) Trivsel elevfravær En af de centrale bevæggrunde for at igangsætte trivselsindsatsen var en konstatering af, at elevfraværet på Aalborg Kommunes skoler var højt, og at mange elever havde et meget omfattende fravær (drop-out). Der blev sat lighedstegn mellem elevfraværet og trivsel. Skoleafdelingen indledte i foråret 2012 et samarbejde med de 4 skoler, som i kvalitetsrapporten for 2011 havde størst fravær. Formålet var at afprøve metoder til at bekæmpe fravær. Skolerne har arbejdet med elevfravær på vidt forskellige måder. En skole har bl.a. fulgt tæt op på elevfraværet med samtaler med elever, forældre og lærere og har sat elevfravær på dagsordenen i elevråd og skolebestyrelser. En anden skole har bl.a. etableret en drop-in-funktion, der hver morgen tager imod elever med meget fravær. En tredje skole har bl.a. ændret organiseringen af undervisningen i udskolingen, således at undervisningen i højere grad tilpasses elevernes egne interesser og evner. En fjerde skole har bl.a. arbejdet på at forbedre kommunikationen om elevfravær, således at der ved konstateret fravær hurtigt kan rettes henvendelse til elev og forældre. Derudover arbejdes der med at ændre kulturen omkring elevfravær. 9

10 Kvalitetsrapporten for 2013 viser, at det i kun i begrænset omfang er lykkes at reducere elevfraværet på de fire projektskoler. Projekterne blev igangsat som opfølgning på kvalitetsrapporten for 2011 skoleåret 2010/11. I forhold til denne kvalitetsrapport har to af de fire skoler reduceret elevfraværet. På alle fire skoler er elevfraværet steget fra skoleåret 2011/12 til 2012/13. Denne tendens gør sig dog også gældende generelt på skolerne i Aalborg Kommune. På trods af at det kun i begrænset omfang er lykkedes at reducere elevfraværet, har projektet givet nogle brugbare erfaringer, som skolerne vil arbejde videre med i de kommende år. Men kvalitetsrapporten for 2013 viser, at det fortsat er nødvendigt at sætte fokus på elevfraværet. Det fremgår af kvalitetsrapporten, at elevfraværet generelt på skolerne er steget fra skoleåret 2011/2012 til skoleåret 2012/2013. En elev er i gennemsnit fraværende i 5,1% af undervisningstiden. I skoleåret 2011/2012 var det tilsvarende tal 4,9%. Der er lidt usikkerhed omkring årsagerne til stigningen bl.a. på grund af lock-out-perioden. Handlinger på forvaltningsniveau Der er 4 skoler, der ifølge kvalitetsrapporten har et elevfravær højere end 7,5% (15 dage i gennemsnit). De 4 skoler indkaldes til et dialogmøde, hvor det drøftes hvordan elevfraværet kan nedbringes. Erfaringerne fra fraværsprojekterne fra på fire skoler inddrages i arbejdet ligesom erfaringer fra øvrige kommuner inddrages. De øvrige skoler opfordres ligeledes til at afprøve metoder, der kan mindske elevfraværet. Hvis politiet træffer en elev i den skolepligtige alder i skoletiden uden for skolens område rettes henvendelse til skolen med henblik på at få eleven tilbage til undervisningen. Det er i forbindelse med "Overgrebspakken" i 2013 i Servicelovens 153, stk. 1, præciseret, at et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten. Der skal derfor ske underretning, hvis der konstateres et højt ulovligt fravær i skolen. Ændringen i lovgivningen præciseres over for skolerne med henblik på ændret praksis. Handlinger på skoleniveau Såfremt den enkelte skole har et højt fravær pr. elev, skal det overvejes, om der skal igangsættes forebyggende foranstaltninger. Handlinger på individuelt niveau Den enkelte skole har ansvaret for at holde sig orienteret om, hvordan elevfraværet udvikler sig. Det vil sige, at der månedligt/kvartalsvist udskrives lister over enkeltelevers fravær. Såfremt det viser sig, at enkeltelever har massivt 10

11 fravær, som ikke kan forklares ud fra banale kriterier (fx ekstraordinært fravær, som følge af rejse, sygdom eller andet) skal baggrunden for fraværet undersøges, og der skal tages initiativ til løsning af evt. problem. Trivselspersonen og skolens ledelse har ansvaret for at undersøge baggrund og igangsætte evt. handlinger. 6) Socialt belastede familier. I Nordjylland har der indenfor den seneste årrække været nogle triste sager om vanrøgt og seksuelt misbrug af børn. Dette har medført et endnu tættere samarbejde mellem kommunerne og politiet. Man ønsker herved på et så tidligt stadie som muligt at forebygge, at sociale sager udvikler sig til sager af denne karakter. Nordjyllands Politi har siden 2012 anvendt udpegningsværktøjet Socialsøg, hvor fokuspersoner udpeges. Politiet udfærdiger en analyse af fokuspersonen, som sendes til kommunen, som herefter kan vurdere, om der skal iværksættes en indsats. Der er lavet lokal aftale mellem Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi omkring dette samarbejde, som vil fortsætte i ) PSPK-samarbejdet/KSP-samarbejdet I 2010 iværksatte Nordjyllands Politi i samarbejde med kommunerne og Region Nordjylland et samarbejde mellem politi, socialforvaltning, psykiatri og kriminalforsorgen (PSPK-samarbejdet) med henblik på en målrettet forebyggende indsats overfor socialt udsatte personer. Initiativet skal sikre, at disse borgere får bedst mulig hjælp. Samtidig skal PSPK-samarbejdet forebygge, at de udsatte borgere udvikler eller fortsætter en kriminel adfærd. Samarbejdet har vist sig at være nyttig og vil fortsætte i KSP-samarbejdet i Nordjylland er etableret i efteråret Et samarbejde, hvor kriminalforsorgen, socialforvaltningen og politiet skaber rammerne for en koordineret indsats over for personer, der skal løslades. Formålet er at sikre, at de pågældende hjælpes videre i deres nye tilværelse og forebygge recidiv. Dette samarbejde videreføres i ) Rådet mod Uheldige Grupperinger Rådet mod Uheldige Grupperinger RUG, oprettet i 2009 og tidligere kaldet Banderådet, består som tidligere nævnt af 2 repræsentanter fra kommunen og 1 repræsentant fra politiet. Rådet indkalder ad hoc repræsentanter fra eks. foreningslivet, boligforeninger, handlende, m.v. til deltagelse i arbejdet. Formålet med rådet er bl.a. at imødegå, at børn og unge kommer ind i bandekriminalitet. 11

12 Rådet rapportere kvartalvis, ved en tilstandsrapport, som er suppleret med statistik omkring unge lovovertrædere, til Sekretariatet for Trivselsforum og SSP-samarbejdet. Der arbejdes i forskellige udvalg/samarbejdsfora, med forskellige indsatser, som bl.a. skal medvirke til, at primært børn og unge, men også voksne, ikke involveres i kriminalitet, herunder optages i rocker-/bandemiljøet, samt har mulighed for exit derfra. Dette foregår bl.a. i SSP, Udvidet SSP, SSP+, Radikaliseringsnetværk, Exit-enhed, m.v. SSP-sekretariatet vil være det koordinerende led, som sikrer en sammenhæng mellem de forskellige indsatser. 9) Exit-enhed Nordjyllands Politi, Aalborg Kommune og Kriminalforsorgen har siden 2012 samarbejdet omkring Exit-strategi for rocker-/bandemedlemmer. Der er etableret en Exit-enhed, med repræsentanter fra de forskellige myndigheder. Samarbejdet vil blive videreført i 2014, hvor der skal være yderligere fokus på preexit indsatsen. 10) Børnehus og Ungesamråd Som en del af regeringens overgrebspakke, blev der i efteråret 2013 oprettet Børnehuse i alle regioner. I Nordjylland blev Børnehuset etableret i Aalborg Kommune. Børnehuset sikrer koordinering og samarbejde om den samlede indsats mellem myndighedskommunen, politi og sundhedsvæsnet overfor børn, unge og deres familier i sager, hvor der er kendskab eller mistanke om, at et barn eller ung har været udsat for seksuelle overgreb eller vold. I 2013 oprettede Ungesamrådet sin sekretariatsfunktion, som skal varetages i Aalborg kommune. Ungesamrådet skal afgive en udtalelse til brug for de Nordjyske kommuners indstillinger til anklagemyndigheden, i mere alvorlige straffesager mod unge under 18 år. Disse samarbejder vil fortsætte i ) Helhedsorienteret forebyggelse af ekstremisme. Kriminalforsorgen, Aalborg kommune, Nordjyllands Politi og øvrige kommuner i Nordjylland samarbejder med PET og Social-, Børne- og Integrationsministeriet mod radikalisering. Samarbejdet er i Nordjylland forankret i Aalborg kommune i det såkaldte Info-hus. Samarbejdet vil fortsætte i Aalborg kommune har i sommeren 2013 indgået en aftale med Social-, børneog Integrationsministeriet om et nyt og proaktivt forebyggelseskoncept. Konceptet indebærer bl.a. tre uddannelsesforløb - Mentoruddannelsen, Forældrecoachuddannelsen og Ung til Ung dialog-uddannelsen. 12

13 Forebyggelseskonceptet skal modgå antidemokratiske og ekstremistiske miljøer i Danmark. I Aalborg kommune findes ikke samme udfordringer med radikalisering og ekstremisme, som i landets andre større kommuner. Ikke desto mindre findes forebyggelseskonceptets muligheder og værktøjer meget relevante og brugbare for at være på forkant med de uheldige udviklinger, som ses andre steder i Danmark og resten af Europa. Derudover er værktøjerne et godt supplement ift. Aalborg kommunes øvrige kriminalpræventive indsatser. Uddannelsesforløbende forventes at være afsluttet i foråret 2014, hvorefter de nyerhvervede kompetencer sættes i anvendelse. Samarbejdet med Social, børne- og integrationsministeriet forløber frem til 2015 og afsluttes med ekstern evaluator. 12) Fælles strategi En tryg kommune Aalborg kommune og Nordjyllands politi indgik i december 2013 aftale om, at der skal igangsættes et udviklingsarbejde, der skal sikre kendskab til hinandens overordnede strategier og træffe beslutning om fælles strategi, mål og handlingsplaner, for at sikre at Aalborg er en tryg kommune. Ansvarlige for det fælles strategiarbejde er fra Aalborg kommune, Socialchef Hanne Manata og fra Nordjyllands politi, Politiinspektør Stig Lundbo. Primo 2014 vil der blive nedsat en planlægningsgruppe med repræsentanter fra relevante forvaltninger i kommunen og afdelinger i politiet. Inden sommeren 2014, skal der være udfærdiget et handlingsorienteret strategioplæg. 13) Doping. Aalborg Kommunen har sammen med SIFA, DGI og Nordjyllands Politi de sidste 3 år arbejdet på at sætte dopingproblematikken på dagsordnen via en række indsatser, samt information og diskussion med foreninger mv. Indsatsen og det tværfaglige samarbejde har allerede flyttet meget, så der nu er meget større opmærksomhed og fokus på problematikken i foreningsverdenen, i fitnesscentrene, i misbrugsbehandlingen, SSP og ved politiet, m.v. Aalborg kommunes indsats mod unges brug af anabolske steroider er den første af sin art på dopingområdet. Derfor blev Aalborg kommune fremhævet i Kulturministeriets pressemeddelelse i november 2013 som forgangskommune med positive erfaringer, som skal udbredes til andre kommune. Styregruppen bag Aalborg kommunes antidoping indsats har i 2013 afholdt flere temadage/oplysningsvirksomhed, for at klæde relevante fagpersoner på til at kunne håndtere den stigende udfordring, som doping udgør. Styregruppen vil i 2014 i samarbejde med Anti Doping Danmark styrke indsatsen omkring de helt unge. Indsatsen tager dels udgangspunkt i de professionelle, som til daglig arbejder med børn og unge og dels de unge og deres forældre / familier. 13

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1. INDLEDNING

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2015 for SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter. Politidirektøren er formand

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 I. INDLEDNING I 2007 blev Danmarks politikredse og kommuner reformeret ved bl.a. etablering af større og mere bæredygtige enheder, der samtidig fik en række

Læs mere

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017 Frederikshavn Kommune KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Samarbejdet

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 16.juni 2017 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Patruljecenter Midt Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2017 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Koordinering af arbejdet med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Odense kommune og Fyns politi har indgået en aftale om, at den fremtidige

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2013 for SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI

SYDØSTJYLLANDS POLITI SYDØSTJYLLANDS POLITI Organisering af det kriminalitetsforebyggende arbejde i Sydøstjyllands Politi Indledning Forebyggelse af kriminalitet og især forebyggelse af ungdomskriminalitet er en af de væsentligste

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv.

Læs mere

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Forord

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 31. maj 2016 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Vejle Lokalpoliti Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2016 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Ledelsesstøtte & Kommunikation Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

Handlingsplan for Lokalrådet i Skanderborg Kommune 2016.

Handlingsplan for Lokalrådet i Skanderborg Kommune 2016. Til Lokalrådets medlemmer 1. april 2016 Sagsbehandler: abh SYDØSTJYLLANDS POLITI Lokalpolitiet i Skanderborg Adelgade 38 8660 Skanderborg Tlf.: 7258 3505 (mobil) Mail.: abh001@politi.dk Handlingsplan for

Læs mere

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Forord

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, samt andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i Sydøstjylland.

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet J.nr. 1200-10281-00009-10 Samarbejdsplan 2011 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune -

SAMARBEJDSPLAN 2014. - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune - SAMARBEJDSPLAN 2014 - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune - 1 Samarbejdsplan 2014 Indledning I december måned 2012 besluttede kredsrådet at gøre samarbejdsplanen til et

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune

SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune SAMARBEJDSPLAN 2015 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2013 for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen Side 1 Samarbejdsplan 2013 En

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

Udkast til strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" Høring.

Udkast til strategien Tryg Aalborg - en mere tryg kommune Høring. Punkt 5. Udkast til strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" 2014-2017. Høring. 2014-1516. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at at strategien

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Handleplan 2016 Lokalrådet Aalborg Kommune

Handleplan 2016 Lokalrådet Aalborg Kommune Handleplan 2016 Lokalrådet Aalborg Kommune - 1 - Lokalrådet i Aalborg Kommune Kredsrådet er det øverste strategiske forum for samarbejdet mellem Nordjyllands Politi og de 9 kommuner i politikredsen. Kredsrådet

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2014 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen 1 Overgreb mod børn Sikker Trafik Indsats mod indbrud og hæleri Tidlig kriminalpræventiv indsats i

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Aalborg Kommunes. Rusmiddelpolitik

Aalborg Kommunes. Rusmiddelpolitik Aalborg Kommunes Rusmiddelpolitik Indholdsfortegnelse Forord side 3 Indledning til politikken side 4 Alkohol og andre rusmidler i tal side 6 Aalborg Kommunes rolle på rusmiddelområdet side 8 Visioner side

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

Antidoping-kommuner

Antidoping-kommuner Ansøgningsskema for SATS-pulje Antidoping-kommuner 2015-2017 1. ANSØGER Kommunens navn: Aalborg Kommune Navn på projektleder: Bettina Bisp Jensen Projektleders stillingsbetegnelse: Konsulent Kontakt: Tlf.

Læs mere

FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD

FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD Sag 12/15137 Dok. 13499-15 Handlingsplan 2015 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD Vold i det private og offentlige rum er i høj grad en forbrydelse, der påvirker borgerne.

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef og Carsten Spliid, Leder af ETB.

Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef og Carsten Spliid, Leder af ETB. Hillerød Kommune REFERAT Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd Dato: 27.marts 2014 Sted: Mejeriet Møde nr. 22 Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Bornholm, den 9. juni 2010 Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Forord Danmark er opdelt i 12 politikredse, hvoraf Bornholms Politi udgør én politikreds. Politikredsen består geografisk

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2016

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2016 MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2016 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv.

Læs mere

Generel handleplan. Holstebro Kommune og lokalpolitiet i Holstebro. Lokalpolitiet i Holstebro

Generel handleplan. Holstebro Kommune og lokalpolitiet i Holstebro. Lokalpolitiet i Holstebro Generel handleplan 2016 Holstebro Kommune og lokalpolitiet i Holstebro Lokalpolitiet i Holstebro Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2016 for Midtog Vestjyllands

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

NORDJYLLANDS POLITI ... Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis Kredsråds 5. møde den 17. december 2007

NORDJYLLANDS POLITI ... Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis Kredsråds 5. møde den 17. december 2007 NORDJYLLANDS POLITI Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis Kredsråds 5. møde den 17. december 2007 Deltagere: Politidirektør Jens Henrik Højbjerg Vicepolitidirektør Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Østjylland Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Østjyllands Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Politisk målsætning I Esbjerg Kommune ydes der en konsekvent, hurtig og målrettet indsats overfor Kriminalitetstruede unge og unge lovovertrædere.

Læs mere

Samarbejdsplanen for kredsrådet

Samarbejdsplanen for kredsrådet Kredsrådet Syd- og Sønderjylland Samarbejdsplanen for kredsrådet Indholdsfortegnelse 1. Organisering af samarbejdet mellem rne og politiet i Syd- og Sønderjylland... 2 1.1 Det strategiske niveau... 2 1.2

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 17 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens

Læs mere

STATUS- OG STRATEGINOTAT

STATUS- OG STRATEGINOTAT STATUS- OG STRATEGINOTAT SSP-samarbejdet i Viborg Kommune JANUAR 2014 INDLEDNING SSP-samarbejdet i Viborg Kommune tager sit afsæt i det brede generelle forebyggende arbejde i forhold til risikoadfærd blandt

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet En sammenfatning af idékataloget til det lokale kriminalpræventive samarbejde Indhold Indledning 3 Helhedsorienteret samarbejde 4 Kredsrådets organisering

Læs mere

52. Forslag om temaemne til kredsrådsmødet den 30. september Samarbejde om polarisering, ekstremisme og radikalisering

52. Forslag om temaemne til kredsrådsmødet den 30. september Samarbejde om polarisering, ekstremisme og radikalisering Referat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid: Onsdag den 22. juni 2011 kl. 10.00 11.30 Sted: Politigården i Odense Afbud: Hans Jørgensen, Erik Christensen og Bjarne Nielsen, Curt Sørensen, Anker Boye, Arne

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde BAGGRUND Denne handleplan er lavet med baggrund i samarbejdsplan 2012 og de forventede opgaver for 2013 for kredsrådet for Syd- og Sønderjylland. Denne samarbejdsplan indeholder en overordnet beskrivelse

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 16 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Godkendt af Børne- og skoleudvalg og Lokalråd 2011 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Som en del af den sammenhængende

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 11. februar 2014. Deltagere:

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 11. februar 2014. Deltagere: Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 11. februar 2014 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør Claus Hilborg Chefanklager Søren

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 12. maj 2014

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 12. maj 2014 Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 12. maj 2014 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør Claus Hilborg Chefanklager Søren

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe

Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe 1. Indledning Københavns Vestegns Politi, Herlev Kommune, Ballerup Kommune og Gladsaxe Kommune indgår

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

SSP. SSP-politik for Aabenraa Kommune. SSP samarbejdets rammer/rolle i det kriminalpræventive arbejde

SSP. SSP-politik for Aabenraa Kommune. SSP samarbejdets rammer/rolle i det kriminalpræventive arbejde SSP SSP-politik for Aabenraa Kommune SSP samarbejdets rammer/rolle i det kriminalpræventive arbejde Forord Gennem en aktiv kriminalpræventiv indsats ønsker vi i SSP-regi at bidrage til, at Aabenraa kommune

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Sydøstjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Sydøstjyllands Politi. Planen træder

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Midt- og Vestjyllands

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 4.7.2016 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

Sammenhængende Børne- og ungepolitik

Sammenhængende Børne- og ungepolitik Sammenhængende Børne- og ungepolitik 2013 Vejen Kommunes overordnede vision At være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Vejen kommunes

Læs mere

Preben Moliin bød velkommen særligt til Birgitte Brandt, som indledningsvis var tilstede.

Preben Moliin bød velkommen særligt til Birgitte Brandt, som indledningsvis var tilstede. Referat af møde i Lokalråd Køge. Mødet afholdt den 19. juni 2008 kl. 17.00 på Køge Rådhus. Mødt: Preben Moliin, vicepolitiinspektør Boye Rasmussen, politikommissær Gunvor Abrahamsen, afdelingschef Mogens

Læs mere

Lokalråd Stevns Kommune. Referat af møde i lokalrådet onsdag den 18. juni 2014.

Lokalråd Stevns Kommune. Referat af møde i lokalrådet onsdag den 18. juni 2014. 1 Referat af møde i lokalrådet onsdag den 18. juni 2014. Til stede: John Jensen, Lasse Ottesen, Claus Brix Østergaard, Claus Darling Hansen, Tina Hedemann Jørgensen, Georg Vad-Nielsen, Gitte Geer, Jesper

Læs mere

Vejen til. - om præventivt partnerskab. 5 mm

Vejen til. - om præventivt partnerskab. 5 mm Vejen til Trygt Natteliv - om præventivt partnerskab 5 mm Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal DK-2600 Glostrup Telefon +45 4344 8888 Telefax +45 3343 0139 E-mail dkr@dkr.dk www.dkr.dk Layout

Læs mere

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Lokale 135a på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Hazel Laura Möller Ingrid Remy Mogens

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg

Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg Centrale aktører i SSP-samarbejdet SSP-styregruppen...1 SSP-konsulenten...1 Ungemedarbejderen på Silkeborg Ungdomsskole...2 Politiets forebyggelsesgruppe...3

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2016 VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS TRYGHED, SIKKERHED, FRED OG ORDEN Nordsjællands Politis opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det sker gennem

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet GLOSTRUP KOMMUNE SSP Skole Socialforvaltning - Politi Indsatsen mod ungdomskriminalitet et tillæg til Børnepolitikken herunder den sammenhængende børnepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 12. september

Læs mere

Hillerød Kommune REFERAT. Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd. Dato: 18.12.2014. Sted: Seglet. Møde nr. 24

Hillerød Kommune REFERAT. Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd. Dato: 18.12.2014. Sted: Seglet. Møde nr. 24 Hillerød Kommune REFERAT Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd Dato: 18.12.2014 Sted: Seglet Møde nr. 24 Afbud: Carsten Spliid, leder af ETB enheden og Hanne Frederiksen, Skolechef. Åben dagsorden: 1.

Læs mere

Dagsordenpunkt Ansvar Emne Beslutning Dead- Line. Orientering om arbejdet med gennemgangen af politireformen, herunder styrkelse af.

Dagsordenpunkt Ansvar Emne Beslutning Dead- Line. Orientering om arbejdet med gennemgangen af politireformen, herunder styrkelse af. 07. december 2008 Sagsbehandler: kgr LOKALPOLITIET Lokalstation Holbæk Vicepolitiinspektøren Rådhuspladsen 1 4300 Holbæk Telefon: 5943 1448 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5300 E-mail: kog001@politi.dk DAGSORDEN

Læs mere

Oplæg til en fælles tryghedsstrategi for Østjyllands Politi og Aarhus Kommune

Oplæg til en fælles tryghedsstrategi for Østjyllands Politi og Aarhus Kommune Bilag 1 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 16. marts 2017 Tryg i Aarhus Oplæg til en fælles tryghedsstrategi for Østjyllands Politi og Aarhus Kommune Tryghed er et grundlæggende behov for alle mennesker.

Læs mere