HANDLEPLAN for. Lokalrådet i Aalborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune"

Transkript

1 HANDLEPLAN 2014 for Lokalrådet i Aalborg Kommune 1

2 1. Rammerne for lokalrådets arbejde Kredsrådet er det øverste strategiske forum for samarbejdet mellem Nordjyllands Politi og de 9 kommuner i politikredsen. Kredsrådet består af politidirektøren, der er formand for rådet, og borgmestrene fra kommunerne. Den overordnede ramme for det kriminalitetsforebyggende samarbejde er fastlagt i kredsrådets samarbejdsplan for Samarbejdsplanen indeholder en række indsats- og kriminalitetsområder, som aktuelt er særligt relevante for samarbejdet i Nordjylland. Handleplanen for 2014 i Aalborg Kommune er fastlagt i lokalrådet, som herved har udmøntet samarbejdsplanen i forhold til indsatsen i Aalborg kommune, hvor handleplanen er rammen for samarbejdet mellem Nordjyllands Politi, Aalborg Kommune og lokalsamfundet i Lokalrådet har med handleplanen for 2014 sikret en konkret udmøntning af de overordnede rammer og mål for kriminalitetsbekæmpelsen, den præventive indsats og det øvrige samarbejde. Handleplanen for 2014 er godkendt ved møde i Lokalrådet den 22. januar Handleplanen kan i løbet af året suppleres og justeres, når lokalrådet ud fra udviklingen i bl.a. kriminalitetsbilledet i kommunen finder dette relevant. 2. Lokalrådet i Aalborg Kommune Lokalrådet i Aalborg Kommune består af: Vicepolitiinspektør Poul Severinsen, Leder af Lokalpoliti Aalborg(formand), Direktør Preben Buchholt, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Direktør Vibeke Lei Stoustrup, Skole- og Kulturforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen (repræsenteret ved Preben Buchholt), Afdelingschef Kim G. Pedersen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Sektorleder Brian Klitgaard, Skole- og Kulturforvaltningen, Socialchef Hanne Manata, Socialafdelingen, formand for SSP og Trivsel, Politikommissær Ted Andersen, Forebyggelse, Nær- og Landpoliti, Aalborg. Denne sammensætning skal ses som en grundstamme i arbejdet, idet der ad hoc kan indkaldes yderligere repræsentanter, enten fra politi eller kommune, men i høj grad også fra andre organisationer i lokalsamfundet. Lokalrådet i Aalborg Kommune vil i 2014 afholde et ordinært møde i hvert kvartal. Udover ordinære møder, kan der efter behov afholdes møder til drøftelse af særlige temaer. I forbindelse med alle ordinære møder, redegør Nordjyllands Politi bl.a. med udgangspunkt i information fra politikredsens Efterretnings- og Analyseenhed 2

3 og politikredsens Kriminalpræventive Sekretariat for status i kommunen i forhold til de af kredsrådet udmeldte fokusområder, samt i forhold til det generelle kriminalitetsbillede. Suppleret med de kommunale myndigheders vurderinger, drøfter lokalrådet løbende behovet for iværksættelse af yderligere foranstaltninger, samt nødvendige tilpasninger af iværksatte foranstaltninger. 3. Det kriminalitetsforebyggende samarbejde Som anført i Samarbejdsplanen for 2014, står vi overfor en virkelighed, hvor en del af kriminaliteten bliver stadig mere kompleks. Det stiller krav til udvikling og anvendelse af ny teknologi og analyseværktøjer, ligesom et struktureret, effektivt og fremadrettet forebyggende arbejde er nødvendigt, når det fortsat skal være trygt at bo og færdes i Nordjylland. For lokalrådet i Aalborg kommune, er det i den forbindelse vigtigt, ikke blot at fokusere på SSPsamarbejdet, da det kriminalitetsforebyggende samarbejde strækker sig fra vugge til grav. Forebyggelse af kriminalitet bygger på et samarbejde med alle aktører, der har indflydelse på en eventuel kriminalitetsudvikling, herunder særligt forskellige afdelinger under skolerne, Ungdoms Uddannelserne, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Kriminalforsorgen og det psykiatriske system, men også boligforeninger, grundejerforeninger og fritids- og sportsforeninger. For at sikre en fælles og helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen mellem Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune, vil det etablerede tætte samarbejde på det kriminalitetsforebyggende område fortsætte i Dette skal ikke mindst ske gennem sparring og erfaringsudveksling, samt en systematisk og bredspektret indsats. Aalborg Kommune og Lokalpoliti Aalborg har udpeget følgende medarbejdere: SSP konsulent Bjarne Hansen, SSP konsulent Nuuradiin Salah Hussein, Politiassistent Jack Jensen som tilsammen udgør Rådet for Uheldige Grupperinger RUG og ad hoc deltagere / kontaktpersoner i Aalborg Kommune i forhold til konkrete projekter vedrørende Trivsel og SSP samarbejdet. 4. SSP- og trivselssamarbejdet i Aalborg Kommune 3

4 SSP- og trivselssamarbejdet i Aalborg Kommune udføres gennem et samarbejde mellem Skole- og Kulturforvaltningen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Kriminalforsorgen, Ungdomsuddannelserne i Aalborg Kommune og Politiet. Samarbejdet er udbygget med særlige interessenter for at dække hele den aldersmæssige målgruppe, der er op til 30 årige. Formålet med samarbejdet er bl.a. at: - Arbejde på en generel og specifik forebyggende indsats mod kriminalitet blandt børn og unge. - Forhindre børn og unges misbrug af rusmidler. - Sikre størst mulig grad af fysisk, psykisk og social trivsel. - Inddrage alle ressourcer i lokalområderne i SSP-samarbejdet. - Iværksætte information. - Synliggøre og aktivere lokale ressourcer og initiativer, for derved at muliggøre en samordnet indsats på børne- og ungeområdet. Den forebyggende indsats skal prioriteres højt. Arbejdet forudsætter et vist lokal- og personkendskab, samt indsigt i de øvrige parters muligheder og begrænsninger i eget arbejdsområde. Der henvises til nedenstående organisationsdiagram, der også viser sammenhængen mellem Trivsels- og SSP-samarbejdet på skolerne. Organisationsdiagram Kredsrådet Sekretariatet for trivselsforum og SSPsamarbejdet RUG-udvalg Lokalrådet 115-udvalg Exit-sekretariat Styregruppen for trivselsforum og SSP-samarbejdet INFO-hus Områdemøder for trivselspersoner SSP-områdeudvalg Det udvidede SSPsamarbejde og SSP+ Lokale trivselsforum og SSP-samarbejde 4

5 5. Udmøntning af indsatser - fokusområder Politioperative fokusområder Nordjyllands Politi vil i 2014 have særligt fokus på bekæmpelse af den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet, som indbrud, tyveri, narkokriminalitet, voldskriminalitet, samt uro, konfrontationer eller voldelige opgør i borgernes lokalområde. Der vil blive gennemført særlige indsatser rettet mod menneskehandel og prostitutionens bagmænd, utryghedsskabende adfærd og uro i festmiljøer, samt tyverier fra borgere i Aalborg centrum. Søgeværktøjet Socialsøg vil blive videreudviklet og der vil blive iværksat en forstærket indsats mod indbrud i privat beboelse og bekæmpelse af hæleri. Derudover vil der fortsat ske en konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer, ligesom en intensiveret indsats i de særligt udsatte boligområder vil blive prioriteret. Med henblik på fortsat at få nedbragt antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken, vil færdselsindsatsen også i 2014 være et fokus område. 6. Udpegning af lokale indsatsområder Som beskrevet i samarbejdsplanen har kredsrådet udpeget en række fælles fokusområder, som er særligt samarbejdsrelevante temaer i forhold til kommuner og det øvrige lokalsamfund. Ud fra lokale forhold, har det i lokalrådet været drøftet hvilke indsatsområder, der har størst relevans for Aalborg kommune, og lokalrådet er herved kommet frem til følgende: 1) Indbrud Indsatsen mod indbrud i privat beboelse og virksomheder har igennem flere år været et særligt fokusområde for Nordjyllands Politi, og politikredsen fortsætter i 2014 med en intensiveret indsats mod navnlig indbrud i privat beboelse. Der er i både 2012 og 2013 sket et fald i antal indbrud i Aalborg kommune, men der er fortsat alt for mange borgere, som er udsat for det. For at nedbringe antallet af indbrud, vil der sideløbende med den traditionelle politiindsats og efterforskning, i lokalrådet iværksættes tiltag, der medvirker til, at kommunens borgere, boligforeninger, mv., medvirker til sikring af egen bolig, indgåelse af naboaftaler, m.v. Der skal iværksættes en opmærksomheds indsats, således medarbejdere og borgere i Aalborg Kommune, i endnu højere grad bliver aktiveret, således man er opmærksomme på mistænkelig forhold. 2) Projekt Nabohjælp. Det Kriminalpræventive Råd og Trygfondens Projekt Nabohjælp vil lokalrådet i 2014 fortsat forsøge, at få kommunens borgere til at tilslutte sig. Baggrund for kampagnen er, at der blev begået ca indbrud om året i Danmark og 5

6 gennem tidligere kampagner har man konstateret, at nabohjælp virker og kan nedbringe antallet af indbrud med op til 25 %. Kommunen og politiets kommunikations medarbejdere vil have en central rolle i forbindelse med formidling til borgerne og politikredsens sikringsrådgiver, vil være tovholder ved borgermøder, mv. 3) De unges misbrug og færden i nattelivet Der vil fortsat være meget fokus på de unges misbrug af narkotika og brug af alkohol, og lokalrådet vil nøje vurdere, om der, som supplement til eksisterende tiltag i bl.a. festmiljøerne og SSP-regi, skal iværksættes andre målrettede indsatser, med deltagelse af kommune, politi og andre relevante aktører. Der vil også blive foretaget en vurdering af, om der er behov for yderligere tiltag, for at forebygge, at unge under 18 år, færdes i restaurationsmiljøet om natten. Det er Bevillingsnævnet, som er øverste myndighed på det bevillingsmæssige område. Lokalrådet informeres løbende om de tiltag, som gøres på bevillingsområdet. Der henvises i øvrigt til restaurationsplan for Aalborg kommune. Efterspørgslen efter alkohol og andre rusmidler kan påvirkes på mange måder, bl.a. ved at være i dialog med de forskellige målgrupper, lave decentrale politikker og generelt få skabt tydelige holdninger til rusmidler. Folkeskolen og Ungdomsuddannelserne udgør, sammen med blandt andre, arrangører af ungdomsfester og musikfestivaler, nogle af de væsentligste platforme i holdningspåvirkningen af børn og unge. Aalborg Kommune spiller også en stor rolle i forhold til at regulere udbud og efterspørgsel af alkohol og andre rusmidler. Trivselsforum og SSP-sekretariatet vil jfr. Rusmiddelpolitikken foretage følgende: Generelt niveau SSP-sekretariatet vil sikre omsætning af følgende indsatser: Aalborg Kommune vil fortsat være i dialog med detailhandlen om rusmiddelrelaterede emner eks. salg af alkohol til unge under 16 år, salg af lightere mv., som tydeligt skal bruges til snifning, salg til meget berusede personer, mv. Aalborg Kommune vil samarbejde med festmiljøet, samt foreninger der arrangerer events i Aalborg. Dette kan være i forhold til viden om rusmidler, konflikthåndtering, erfaringsudveksling, kampagner mv. Aalborg Kommune vil fortsat samarbejde med ungdomsuddannelserne, som bl.a. i 2013 førte til en fælles rusmiddelpolitik for uddannelsesinstitutioner, som spiller sammen med Aalborg Kommunes Rusmiddelpolitik. 6

7 Aalborg Kommune vil opfordre foreninger til at udarbejde rusmiddelpolitikker, hvor de forholder sig til alkohol til stævner, træningslejre, fester, alkohol i hallen, cafeteriet, klubhuse, arealer mv. Aalborg Kommune kan give rådgivning om formulering af en alkoholpolitik. Herudover vil SSP-sekretariatet i samarbejde rusmiddelkonsulenterne sikre omsætning af følgende: Aktører på forebyggelsesfeltet i folkeskolen skal så vidt muligt have samme viden om unge og rusmidler, og om hvilke forebyggelsesmetoder, der er evidens for. Specifikt niveau Det udvidede SSP-samarbejde og de lokale SSP-udvalg på skolerne skal i samarbejde sikre omsætning af følgende indsatser: Fagpersoner, som arbejder med udsatte børn og unge, skal have særlig fokus på rusmiddelproblematikker. Forældrenes rolle i arbejdet med rusmiddelforebyggelse i og udenfor folkeskolen skal fastholdes som et meget vigtigt fokusområde. SSP-samarbejdet skal sikre omsætning af følgende indsats: Aalborg Kommune vil sende tydelige signaler til børn og unge, og opfordrer derfor folkeskoler til at tage stilling til, om der må drikkes alkohol til arrangementer, lejrskoler mv., hvor der er børn og unge til stede. Individ niveau Sundhedsplejen skal sikre omsætning af følgende indsats: Aalborg Kommune vil sikre, at spørgsmål om alkoholforbrug bliver rutine i forbindelse med Sundhedsplejens samtaler med børnene i udskolingen. Center For Voksen skal sikre den behandlingsmæssige indsats for unge. 4) Særligt udsatte boligområder kriminelle/uheldige grupperinger Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi har et nært samarbejde om en forstærket politimæssig og kommunal indsats i primært Aalborg Øst, men også i Løvvangen i Nørresundby. Indsatsen skal bl.a. forebygge, at utilpassede unge, fra disse boligområder, involveres i kriminalitet og rekrutteres til bandemiljøet. Samarbejdet mod utryghed og kriminalitet vil fortsætte i 2014 og vil kunne udvides, til også at kunne inddrage andre boligområder, som findes at være relevante ud fra en politimæssig og kommunal vurdering. Boligselskaber, beboere, m.v. i berørte områder, vil blive inddraget i indsatsen. 7

8 Trivselsforum og SSP-samarbejdet vil i forhold til kriminelle/uheldige grupperinger foretage følgende: Generelt niveau Den etablerede mødestruktur i SSP-samarbejdet på områdeniveau, anvendes som inspiration til konkrete lokale kriminalpræventive tiltag og analyser, som målrettes lokalområdet i forbindelse med en generel forebyggelse af kriminalitet og dannelse af uheldige grupperinger, - herunder udarbejdelse af alternativer, så medlemskab af uheldige grupperinger ikke bliver attraktivt. Specifikt niveau Den etablerede mødestruktur i SSP-samarbejdets lokale SSP-udvalg på skolerne, samt mødestrukturen i det udvidede SSP-samarbejde, danner rammen for en specifik indsats til forebyggelse af kriminalitet/uheldige grupperinger. Individ niveau I den etablerede mødestruktur i SSP-samarbejdets lokale SSP-udvalg på skolerne og ved hjælp af pjecen SSP-vejledning i enkeltsagsbehandling på niveau 1 og 2, samt samarbejdet i det udvidede SSP og SSP+ sikres en intensiveret og koordineret indsats for børn og unge med henblik på at nedbringe antallet af lovovertrædelser og utrygskabende adfærd i Aalborg Kommune. Samtidig skærpes opmærksomheden på de konkrete unge, der forsøges rekrutteret ind i rockermiljøet. Med afsæt i Aalborg Kommune og Nordjyllands Politis samarbejdsaftale fortsættes med allerede iværksatte projekter. De 4 indsatsområder i Aalborg Øst: 1) Den hårde kerne 2) Den potentielt hårde kerne 3) Fritidscenter Smedegården 4) Sommerferieaktiviteter Herudover fortsætter samarbejdet i RUG omkring 115-udvalg i de særligt udsatte boligområder, men også i øvrige områder i byen. 5) 115-udvalg Samarbejdet vil i 2014 fortsætte, ud fra samme hensigt og aftaler, som beskrevet i Samarbejdsaftalen mellem Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi gældende fra 1. juni december Med afsæt i 115-udvalget deltog Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi i 2013 i et landsdækkende projekt vedr. kriminalitetsbekæmpelse i særligt udsatte boligområder (SUB), med Rigspolitiet som initiativtager. Det landsdækkende projekt blev afsluttet i 2013 og der skal i 2014 ske en lokal afslutning/evaluering. En del af dette, vil være en temadag for SSP frontpersonale hos kommune og politi. 8

9 I 2014 vil der også være fokus på de unge voksne, hvorfor samarbejdet udvides med: 6) SSP+ SSP+ er et dynamisk samarbejdsforum som har til formål at hjælpe unge voksne, som er kriminalitets- og udviklingstruet. Det er ligeledes formålet med indsatsen, at de unge som allerede er i kriminaliteten fravælger den kriminelle løbebane. SSP+ tilstræber at tilbyde en helhedsorienteret indsats med fokus på uddannelse, job, økonomi og bolig. Deltagerne i SSP+ samarbejdet er bl.a. repræsentanter fra JobcenterUng, SocialcenterUng, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Kriminalforsorgen, politiet og Center for tværfaglig forebyggelse. I 2013 blev der på 2 skoler i Aalborg Øst, indgået samarbejde med Nærpoliti Øst omkring et motorlærer projekt. Formålet med projektet er, at unge i området, primært unge kriminalitetstruede, vil få mulighed for, at blive undervist i motorlærer. Underviseren er en politiassistent fra Nærpoliti Øst. Samarbejdet og undervisningen vil fortsætte i På baggrund af resultatet fra Rigspolitiets tryghedsmåling fra 2013, vil lokalrådet i 2014 vurdere, hvilket indsatser denne viden kan give anledning til, i de særligt udsatte boligområder. 5) Trivsel elevfravær En af de centrale bevæggrunde for at igangsætte trivselsindsatsen var en konstatering af, at elevfraværet på Aalborg Kommunes skoler var højt, og at mange elever havde et meget omfattende fravær (drop-out). Der blev sat lighedstegn mellem elevfraværet og trivsel. Skoleafdelingen indledte i foråret 2012 et samarbejde med de 4 skoler, som i kvalitetsrapporten for 2011 havde størst fravær. Formålet var at afprøve metoder til at bekæmpe fravær. Skolerne har arbejdet med elevfravær på vidt forskellige måder. En skole har bl.a. fulgt tæt op på elevfraværet med samtaler med elever, forældre og lærere og har sat elevfravær på dagsordenen i elevråd og skolebestyrelser. En anden skole har bl.a. etableret en drop-in-funktion, der hver morgen tager imod elever med meget fravær. En tredje skole har bl.a. ændret organiseringen af undervisningen i udskolingen, således at undervisningen i højere grad tilpasses elevernes egne interesser og evner. En fjerde skole har bl.a. arbejdet på at forbedre kommunikationen om elevfravær, således at der ved konstateret fravær hurtigt kan rettes henvendelse til elev og forældre. Derudover arbejdes der med at ændre kulturen omkring elevfravær. 9

10 Kvalitetsrapporten for 2013 viser, at det i kun i begrænset omfang er lykkes at reducere elevfraværet på de fire projektskoler. Projekterne blev igangsat som opfølgning på kvalitetsrapporten for 2011 skoleåret 2010/11. I forhold til denne kvalitetsrapport har to af de fire skoler reduceret elevfraværet. På alle fire skoler er elevfraværet steget fra skoleåret 2011/12 til 2012/13. Denne tendens gør sig dog også gældende generelt på skolerne i Aalborg Kommune. På trods af at det kun i begrænset omfang er lykkedes at reducere elevfraværet, har projektet givet nogle brugbare erfaringer, som skolerne vil arbejde videre med i de kommende år. Men kvalitetsrapporten for 2013 viser, at det fortsat er nødvendigt at sætte fokus på elevfraværet. Det fremgår af kvalitetsrapporten, at elevfraværet generelt på skolerne er steget fra skoleåret 2011/2012 til skoleåret 2012/2013. En elev er i gennemsnit fraværende i 5,1% af undervisningstiden. I skoleåret 2011/2012 var det tilsvarende tal 4,9%. Der er lidt usikkerhed omkring årsagerne til stigningen bl.a. på grund af lock-out-perioden. Handlinger på forvaltningsniveau Der er 4 skoler, der ifølge kvalitetsrapporten har et elevfravær højere end 7,5% (15 dage i gennemsnit). De 4 skoler indkaldes til et dialogmøde, hvor det drøftes hvordan elevfraværet kan nedbringes. Erfaringerne fra fraværsprojekterne fra på fire skoler inddrages i arbejdet ligesom erfaringer fra øvrige kommuner inddrages. De øvrige skoler opfordres ligeledes til at afprøve metoder, der kan mindske elevfraværet. Hvis politiet træffer en elev i den skolepligtige alder i skoletiden uden for skolens område rettes henvendelse til skolen med henblik på at få eleven tilbage til undervisningen. Det er i forbindelse med "Overgrebspakken" i 2013 i Servicelovens 153, stk. 1, præciseret, at et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten. Der skal derfor ske underretning, hvis der konstateres et højt ulovligt fravær i skolen. Ændringen i lovgivningen præciseres over for skolerne med henblik på ændret praksis. Handlinger på skoleniveau Såfremt den enkelte skole har et højt fravær pr. elev, skal det overvejes, om der skal igangsættes forebyggende foranstaltninger. Handlinger på individuelt niveau Den enkelte skole har ansvaret for at holde sig orienteret om, hvordan elevfraværet udvikler sig. Det vil sige, at der månedligt/kvartalsvist udskrives lister over enkeltelevers fravær. Såfremt det viser sig, at enkeltelever har massivt 10

11 fravær, som ikke kan forklares ud fra banale kriterier (fx ekstraordinært fravær, som følge af rejse, sygdom eller andet) skal baggrunden for fraværet undersøges, og der skal tages initiativ til løsning af evt. problem. Trivselspersonen og skolens ledelse har ansvaret for at undersøge baggrund og igangsætte evt. handlinger. 6) Socialt belastede familier. I Nordjylland har der indenfor den seneste årrække været nogle triste sager om vanrøgt og seksuelt misbrug af børn. Dette har medført et endnu tættere samarbejde mellem kommunerne og politiet. Man ønsker herved på et så tidligt stadie som muligt at forebygge, at sociale sager udvikler sig til sager af denne karakter. Nordjyllands Politi har siden 2012 anvendt udpegningsværktøjet Socialsøg, hvor fokuspersoner udpeges. Politiet udfærdiger en analyse af fokuspersonen, som sendes til kommunen, som herefter kan vurdere, om der skal iværksættes en indsats. Der er lavet lokal aftale mellem Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi omkring dette samarbejde, som vil fortsætte i ) PSPK-samarbejdet/KSP-samarbejdet I 2010 iværksatte Nordjyllands Politi i samarbejde med kommunerne og Region Nordjylland et samarbejde mellem politi, socialforvaltning, psykiatri og kriminalforsorgen (PSPK-samarbejdet) med henblik på en målrettet forebyggende indsats overfor socialt udsatte personer. Initiativet skal sikre, at disse borgere får bedst mulig hjælp. Samtidig skal PSPK-samarbejdet forebygge, at de udsatte borgere udvikler eller fortsætter en kriminel adfærd. Samarbejdet har vist sig at være nyttig og vil fortsætte i KSP-samarbejdet i Nordjylland er etableret i efteråret Et samarbejde, hvor kriminalforsorgen, socialforvaltningen og politiet skaber rammerne for en koordineret indsats over for personer, der skal løslades. Formålet er at sikre, at de pågældende hjælpes videre i deres nye tilværelse og forebygge recidiv. Dette samarbejde videreføres i ) Rådet mod Uheldige Grupperinger Rådet mod Uheldige Grupperinger RUG, oprettet i 2009 og tidligere kaldet Banderådet, består som tidligere nævnt af 2 repræsentanter fra kommunen og 1 repræsentant fra politiet. Rådet indkalder ad hoc repræsentanter fra eks. foreningslivet, boligforeninger, handlende, m.v. til deltagelse i arbejdet. Formålet med rådet er bl.a. at imødegå, at børn og unge kommer ind i bandekriminalitet. 11

12 Rådet rapportere kvartalvis, ved en tilstandsrapport, som er suppleret med statistik omkring unge lovovertrædere, til Sekretariatet for Trivselsforum og SSP-samarbejdet. Der arbejdes i forskellige udvalg/samarbejdsfora, med forskellige indsatser, som bl.a. skal medvirke til, at primært børn og unge, men også voksne, ikke involveres i kriminalitet, herunder optages i rocker-/bandemiljøet, samt har mulighed for exit derfra. Dette foregår bl.a. i SSP, Udvidet SSP, SSP+, Radikaliseringsnetværk, Exit-enhed, m.v. SSP-sekretariatet vil være det koordinerende led, som sikrer en sammenhæng mellem de forskellige indsatser. 9) Exit-enhed Nordjyllands Politi, Aalborg Kommune og Kriminalforsorgen har siden 2012 samarbejdet omkring Exit-strategi for rocker-/bandemedlemmer. Der er etableret en Exit-enhed, med repræsentanter fra de forskellige myndigheder. Samarbejdet vil blive videreført i 2014, hvor der skal være yderligere fokus på preexit indsatsen. 10) Børnehus og Ungesamråd Som en del af regeringens overgrebspakke, blev der i efteråret 2013 oprettet Børnehuse i alle regioner. I Nordjylland blev Børnehuset etableret i Aalborg Kommune. Børnehuset sikrer koordinering og samarbejde om den samlede indsats mellem myndighedskommunen, politi og sundhedsvæsnet overfor børn, unge og deres familier i sager, hvor der er kendskab eller mistanke om, at et barn eller ung har været udsat for seksuelle overgreb eller vold. I 2013 oprettede Ungesamrådet sin sekretariatsfunktion, som skal varetages i Aalborg kommune. Ungesamrådet skal afgive en udtalelse til brug for de Nordjyske kommuners indstillinger til anklagemyndigheden, i mere alvorlige straffesager mod unge under 18 år. Disse samarbejder vil fortsætte i ) Helhedsorienteret forebyggelse af ekstremisme. Kriminalforsorgen, Aalborg kommune, Nordjyllands Politi og øvrige kommuner i Nordjylland samarbejder med PET og Social-, Børne- og Integrationsministeriet mod radikalisering. Samarbejdet er i Nordjylland forankret i Aalborg kommune i det såkaldte Info-hus. Samarbejdet vil fortsætte i Aalborg kommune har i sommeren 2013 indgået en aftale med Social-, børneog Integrationsministeriet om et nyt og proaktivt forebyggelseskoncept. Konceptet indebærer bl.a. tre uddannelsesforløb - Mentoruddannelsen, Forældrecoachuddannelsen og Ung til Ung dialog-uddannelsen. 12

13 Forebyggelseskonceptet skal modgå antidemokratiske og ekstremistiske miljøer i Danmark. I Aalborg kommune findes ikke samme udfordringer med radikalisering og ekstremisme, som i landets andre større kommuner. Ikke desto mindre findes forebyggelseskonceptets muligheder og værktøjer meget relevante og brugbare for at være på forkant med de uheldige udviklinger, som ses andre steder i Danmark og resten af Europa. Derudover er værktøjerne et godt supplement ift. Aalborg kommunes øvrige kriminalpræventive indsatser. Uddannelsesforløbende forventes at være afsluttet i foråret 2014, hvorefter de nyerhvervede kompetencer sættes i anvendelse. Samarbejdet med Social, børne- og integrationsministeriet forløber frem til 2015 og afsluttes med ekstern evaluator. 12) Fælles strategi En tryg kommune Aalborg kommune og Nordjyllands politi indgik i december 2013 aftale om, at der skal igangsættes et udviklingsarbejde, der skal sikre kendskab til hinandens overordnede strategier og træffe beslutning om fælles strategi, mål og handlingsplaner, for at sikre at Aalborg er en tryg kommune. Ansvarlige for det fælles strategiarbejde er fra Aalborg kommune, Socialchef Hanne Manata og fra Nordjyllands politi, Politiinspektør Stig Lundbo. Primo 2014 vil der blive nedsat en planlægningsgruppe med repræsentanter fra relevante forvaltninger i kommunen og afdelinger i politiet. Inden sommeren 2014, skal der være udfærdiget et handlingsorienteret strategioplæg. 13) Doping. Aalborg Kommunen har sammen med SIFA, DGI og Nordjyllands Politi de sidste 3 år arbejdet på at sætte dopingproblematikken på dagsordnen via en række indsatser, samt information og diskussion med foreninger mv. Indsatsen og det tværfaglige samarbejde har allerede flyttet meget, så der nu er meget større opmærksomhed og fokus på problematikken i foreningsverdenen, i fitnesscentrene, i misbrugsbehandlingen, SSP og ved politiet, m.v. Aalborg kommunes indsats mod unges brug af anabolske steroider er den første af sin art på dopingområdet. Derfor blev Aalborg kommune fremhævet i Kulturministeriets pressemeddelelse i november 2013 som forgangskommune med positive erfaringer, som skal udbredes til andre kommune. Styregruppen bag Aalborg kommunes antidoping indsats har i 2013 afholdt flere temadage/oplysningsvirksomhed, for at klæde relevante fagpersoner på til at kunne håndtere den stigende udfordring, som doping udgør. Styregruppen vil i 2014 i samarbejde med Anti Doping Danmark styrke indsatsen omkring de helt unge. Indsatsen tager dels udgangspunkt i de professionelle, som til daglig arbejder med børn og unge og dels de unge og deres forældre / familier. 13

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

STATUS- OG STRATEGINOTAT

STATUS- OG STRATEGINOTAT STATUS- OG STRATEGINOTAT SSP-samarbejdet i Viborg Kommune JANUAR 2014 INDLEDNING SSP-samarbejdet i Viborg Kommune tager sit afsæt i det brede generelle forebyggende arbejde i forhold til risikoadfærd blandt

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde BAGGRUND Denne handleplan er lavet med baggrund i samarbejdsplan 2012 og de forventede opgaver for 2013 for kredsrådet for Syd- og Sønderjylland. Denne samarbejdsplan indeholder en overordnet beskrivelse

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Organisering af SSP i Silkeborg Kommune

Organisering af SSP i Silkeborg Kommune SSP-model 2011 15. marts 2011 Organisering af SSP i Silkeborg Kommune Indhold: Organisering af SSP i Silkeborg Kommune...1 Mission...1 Vision...1 Værdier...1 Formålet med SSP-samarbejdet...2 På forebyggelsesniveau...2

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2012 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2009

VIRKSOMHEDSPLAN 2009 SYDØSTJYLLANDS VIRKSOMHEDSPLAN 2009 1. Indledning skal i 2009 løse en række vigtige og store opgaver. Politikredsen skal overordnet set virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet ved at udøve

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Indledning Østjyllands Politis vision er at styrke og udvikle evnen til at løse opgaverne i overensstemmelse med fremtidens

Læs mere

BERETNING TIL. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune.

BERETNING TIL. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune. KREDSRÅDET 2009 Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

BERETNING TIL KREDSRÅDET 2013. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune

BERETNING TIL KREDSRÅDET 2013. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune BERETNING Rebild Kommune TIL KREDSRÅDET 2013 Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg

Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg Organisering af samarbejdet mellem Esbjerg kommune & Esbjerg lokalpoliti Den samordnede handlingsplan er udarbejdet i overensstemmelse med

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2014 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning (udkast 11) Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende,

Læs mere

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem 1 Alkoholforebyggelse i kommunen Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem Projekt ansvarlig servering Baggrund Projektet er et delprojekt under projekt Alkoholforebyggelse

Læs mere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere -Forebyggelse i strategier og planer -Forebyggelse på operativt niveau -Forebyggelse på projektniveau Maria Bislev, sociolog,

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Formålet med Ishøj Kommunes reaktive kriminalitetsforebyggelsesindsats er, at skabe muligheder og betingelser for, at

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

28. april 2014 J.nr.: Lokalrådsmøde i Køge Sagsbehandler: John Jensen. Referat af møde i lokalrådet i Køge mandag den 7.

28. april 2014 J.nr.: Lokalrådsmøde i Køge Sagsbehandler: John Jensen. Referat af møde i lokalrådet i Køge mandag den 7. 28. april 2014 J.nr.: Lokalrådsmøde i Køge Sagsbehandler: John Jensen LOKALPOLITIET I KØGE Telefon: 2323 9175 E-mail: jje004@politi.dk Referat af møde i lokalrådet i Køge mandag den 7. april 2014 Til stede:

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes!

Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes! Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes! Når man bliver udsat for et indbrud, mister man ikke kun ting af økonomisk eller affektionsværdi. Når en fremmed har været trængt ind og gennemrodet ens bolig,

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

National strategi for forebyggelse af kriminalitet 2014 2015

National strategi for forebyggelse af kriminalitet 2014 2015 National strategi for forebyggelse af kriminalitet 2014 2015 Indhold Baggrund og formål 2 Nationalt Forebyggelsescenter 2 Fokusområder 2014 2015 3 Rigspolitiets (NFC) målsætninger og leverencer i 2014

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012

Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 Foreløbigt referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 I mødet deltog politidirektør Jørgen Ilum, borgmester Jan Petersen, borgmester Nils Borring, borgmester Jørn Nissen, borgmester Henning Jensen Nyhuus,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2014 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014 31. januar 2014 Sagsbehandler: CH NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 22. januar 2014 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens

Læs mere

DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for Solrød Kommune, torsdag den 11. september 2008.

DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for Solrød Kommune, torsdag den 11. september 2008. 11.september 2008 Sagsbehandler: - LOKALPOLITIET Karlslunde Stationsager 1 2690 Karlslunde Telefon: 114 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5100 E-mail: DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for Solrød Kommune,

Læs mere

Notat. SSP-struktur i Albertslund Kommune. Baggrund. De nye elementer. Børne og Undervisningsforvaltningen Stabsafdelingen. Revideret sommer 2008

Notat. SSP-struktur i Albertslund Kommune. Baggrund. De nye elementer. Børne og Undervisningsforvaltningen Stabsafdelingen. Revideret sommer 2008 Notat SSP-struktur i Albertslund Kommune Dato: 24. september 2008 Sags nr.: 08/9682 Sagsbehandler: MCA Revideret sommer 2008 Baggrund I foråret 2007 tegnede Børne- og Undervisningsforvaltningen en ny struktur

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Sammen kan vi mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Sammen kan vi mere SAMARBEJDSPLAN 2014 Sammen kan vi mere Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Dette kan kun ske i samarbejde med det øvrige samfund. Derfor er det helt afgørende, at der er etableret

Læs mere

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Bornholms regionskommune 2011 1 Forord...3 Indledning...3 Visionen for arbejdet...3 Bornholm i tal...4 Lovgivning...5 Aktører i det kriminalpræventive arbejde...9

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 4-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag den 10. december 2013.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 4-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag den 10. december 2013. Beslutningsreferat af møde nr. 4-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag den 10. december 2013 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 16. december 2013 Jour.nr.: 1200-10219-00007-13

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl.

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. Samarbejdsplan 2012 24. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. i politikredsen

Læs mere

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Undervisningsvejledning/ læseplan for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Forord... 3 Mål for SSP - samarbejdet i Horsens Kommune... 4 Undervisningens indhold i børnehaveklassen

Læs mere

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Socialcenter Vest YOT Team YOT Inddragelse af de unge og

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2013 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

KØBENHAVNS SAMARBEJDSPLAN 2014 FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS KØBENHAVN POLITI KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DRAGØR KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE

KØBENHAVNS SAMARBEJDSPLAN 2014 FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS KØBENHAVN POLITI KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DRAGØR KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE KØBENHAVNS SAMARBEJDSPLAN FOR KØBENHAVN POLITI KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DRAGØR KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Københanvs Politi 3 1.2 Vision og pejlemærker

Læs mere

PROJEKTRAPPORT vedrørende den fremtidige organisering af det kriminalpræventive arbejde

PROJEKTRAPPORT vedrørende den fremtidige organisering af det kriminalpræventive arbejde PROJEKTRAPPORT vedrørende den fremtidige organisering af det kriminalpræventive arbejde December 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Etablering af arbejdsgruppen...3 2.1.

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

SSP-Konsulenternes. Ydelseskata log

SSP-Konsulenternes. Ydelseskata log -Konsulenternes Ydelseskata log Indledning Denne folder giver et overblik over -konsulenternes ydelser til borgere, netværks- og samarbejdspartnere. Målgruppen for det forebyggende arbejde er alle børn

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

HOTSPOT INDRE NØRREBRO

HOTSPOT INDRE NØRREBRO HOTSPOT INDRE NØRREBRO Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Indre Nørrebro Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør Beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Karen Hækkerup (S), Flemming Møller Mortensen (S), Karina Lorentzen Dehnhardt

Læs mere

Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune

Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune Deltagere: Borgmester Laurids Rudebeck Kommunaldirektør Svend Erik Møller Borgmester

Læs mere

Indholdsfortegnelse. AALBORG KOMMUNE SSP-sekretariatet Skole-og Kulturforvaltningen Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby Tlf.nr.

Indholdsfortegnelse. AALBORG KOMMUNE SSP-sekretariatet Skole-og Kulturforvaltningen Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby Tlf.nr. 1 DET CENTRALE SSP-UDVALG AALBORG KOMMUNE SSP-sekretariatet Skole-og Kulturforvaltningen Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby Tlf.nr. 99 31 41 05 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Samarbejdet.... 4 Generelt

Læs mere

Dagsorden for lokalrådsmøde den 11. marts 2015.

Dagsorden for lokalrådsmøde den 11. marts 2015. 1 Dagsorden for lokalrådsmøde den 11. marts 2015. Orientering om restaurationsmiljøet - tilstede ind-/eksterne interessenter Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde Kriminalitetsbillede

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Seminar Als Research

Seminar Als Research Seminar Als Research 2012 1 Als Research Gør dig selv og dine medarbejdere klogere Als Research har siden 2004 arbejdet med opkvalificering af medarbejdere og med evalueringsrådgivnings- og kortlægningsopgaver

Læs mere

Plan for indsats imod ungdomskriminalitet

Plan for indsats imod ungdomskriminalitet Plan for indsats imod ungdomskriminalitet lndledning Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune

Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune Deltagere: Borgmester Tove Larsen Kommunaldirektør Niels Johannesen Borgmester Aase

Læs mere

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005 Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel September 2005 Forord Handel med børn har på det seneste været genstand for øget international fokus. Udnyttelse af og handel med børn

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Oplæg Odense SSP, årsag og forebyggelse; at arbejde vidensbaseret. v/maria Bislev og Gitte Lildholdt, DKR.

Oplæg Odense SSP, årsag og forebyggelse; at arbejde vidensbaseret. v/maria Bislev og Gitte Lildholdt, DKR. Oplæg Odense SSP, årsag og forebyggelse; at arbejde vidensbaseret v/maria Bislev og Gitte Lildholdt, DKR. Konsulent Cand. scient. soc. Maria Bislev Forebyggelsesenheden, DKR mbi@dkr.dk Specialkonsulent

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

PERSPEKTIVER PÅ KRIMINALITETSFOREBYGGELSE. Peter Rymann

PERSPEKTIVER PÅ KRIMINALITETSFOREBYGGELSE. Peter Rymann PERSPEKTIVER PÅ KRIMINALITETSFOREBYGGELSE Peter Rymann Agenda Tænk SSP-samarbejdet? Et behov for nye strategier? It is not the strongest species that survive, nor the smartest, but the ones most responsive

Læs mere