BERETNING september 2002 september 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING september 2002 september 2004"

Transkript

1 BERETNING september 2002 september 2004 D A N S K E F Y S I O T E R A P E U T E R

2 Forord Hvad skal være Danske Fysioterapeuters vision og værdier? Og hvordan skal foreningens struktur være, for at vi kommer tættere på vores mål? Det er to store spørgsmål, der har optaget foreningen det seneste år, og som vil komme til at optage en stor del af repræsentantskabsmødet den oktober. Politikere, tillidsvalgte og medlemmer har været inddraget i workshops og debatter, interne arbejdsudvalg har samlet, diskuteret og målrettet de mange input, og hovedbestyrelsen har haft til opgave at fremsætte forslag til repræsentantskabsmødet om foreningens fremtidige virke. Alt sammen for at vi i fællesskab kan skabe de bedst mulige forudsætninger og rammer for en moderne, faglig organisation, der kan varetage medlemmernes og fagets interesser. I denne beretning kan man læse om såvel visioner og struktur, som om nogle af de mange andre aktiviteter og opgaver, der har præget foreningen de seneste to år. Der er langt fra tale om en fuldstændig og detaljeret gennemgang af alle aktiviteter, men derimod en præsentation af udvalgte begivenheder, der tilsammen trækker nogle hovedlinier. Vil man se flere detaljer, ligger den lange beretning, dvs. den repræsentanterne får, på fysio.dk lige til at downloade, ligesom den kan rekvireres på papir ved henvendelse til sekretariatet. Benyt lejligheden til at kigge din forening i kortene og fortæl os meget gerne, om du synes vi har spillet dem rigtigt. Johnny Kuhr Formand for Danske Fysioterapeuter September

3 Operationen er ikke vellykket, før patienten har genvundet sin fulde funktionsevne og kan udfylde sin rolle i samfundet, og genoptræning bør ikke som nu blot være et appendiks til den primære behandling. Sådan lød det budskab, der fandt vej til både de landsdækkede morgenaviser, Radioavisen samt nyhederne på DR tv og TV2 i kølvandet på rapporten Genoptræning fra problem til princip. Foto: Henrik Frydkjær En sundhedspolitisk medspiller Fysioterapi og fysioterapeuter skal stå klart i bevidstheden hos beslutningstagere og i offentligheden. Danske Fysioterapeuter har derfor ansat en sundhedspolitisk konsulent, etableret et sundhedspolitisk beredskab samt udvalgt særlige fokusområder herunder genoptræning og motion på recept Som det efterhånden vil være de fleste bekendt, går det trægt med implementeringen af loven om genoptræningsplaner. Amterne overholder ganske enkelt ikke loven, og i det hele taget udnyttes potentialet i genoptræning lagt fra godt nok. Danske Fysioterapeuter indgik derfor et samarbejde med Ergoterapeutforeningen, Gigtforeningen, PKA og Huset Mandag Morgen for at få sat rehabilitering og genoptræning på den sundhedspolitiske dagsorden. Rapporten: Genoptræning fra problem til princip udkom i marts måned 2004, og konklusionen var klar: Genoptræning og rehabilitering er den største oversete velfærdsdagsorden i dagens Danmark. Rap-porten påviste, at der kan spares et tocifret milliardbeløb ved en mere koncentreret og systematisk genoptræningsindsats. Operationen er ikke vellykket, før patienten har genvundet sin fulde funktionsevne og kan udfylde sin rolle i samfundet, og genop- 3

4 træning bør ikke som nu blot være et appendiks til den primære behandling. Ikke uventet fandt konklusionen hurtigt vej til de landsdækkede morgenaviser, Radioavisen samt nyhederne på DR tv og TV2. Genoptræning fra problem til princip indeholder fire konkrete anbefalinger: Genoptræning bør være en rettighed for dem, der har behov, genoptræning skal ske systematisk og være resultatorienteret, der bør indføres en bred genoptrænings- og rehabiliteringskultur i sundhedsvæsenet, og endelig skal indsatsen være videnbaseret. Danske Fysioterapeuter har indledt dialog med bl.a. folketingspolitikere for at fastholde rapportens fire anbefalinger. Målet er, at Johnny Kuhr ved udgangen af 2004 har haft møder med samtlige af partiernes sundhedspolitiske ordførere samt indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V). Motion på recept Et andet fokusområde i DF s sundhedspolitiske indsats er motion på recept, eller mere overordnet: træning som terapi. Det er kun godt to år siden, vi første gang hørte om lægeordineret motion. På det tidspunkt var det noget særligt for Malmø, men siden har Danmark overhalet Sverige indenom, og i dag tilbydes motion på recept i godt halvdelen af landets amter. Den typiske model for motion på recept er, at lægen efter at have konstateret, at en patient er fysisk inaktiv og har risiko for at udvikle en livsstilssygdom, skriver en recept på motion, som siden indløses hos en fysioterapeut, indtil patienten efter tre-seks måneder sluses ud til motionstilbud i nærmiljøet. Det er ikke noget tilfælde, at den danske version af motion på recept i modsætning til den svenske er tæt knyttet til fysioterapeuter. Danske Fysioterapeuter har fra begyndelsen gjort sin indflydelse gældende over for såvel regionale som nationale beslutningstagere og embedsmænd, ligesom foreningen har været hurtigt ude med efteruddannelsestilbud, der har gjort fysioterapeuterne klar til den nye opgave. Hovedbestyrelsen har vedtaget to nye områder, som der skal sættes fokus på de kommende år. Nemlig børnefysioterapien og spørgsmålet om fysioterapeuters autonomi. 4

5 På kredskonferencen i juni 2004 tog deltagerne hul på debatten om foreningens nye struktur. E debat, der gerne skule finde sin afslutning på det kommende repræsentantskabsmøde. Foto: Niels Nyholm DF i nye klæder Foreningens politiske og administrative struktur samt ikke mindst mission, vision og værdier er taget op til revision som led i den opgave, der kort kan sammenfattes til: at opfinde foreningen på ny Hvad vil vi som faggruppe gerne opnå, og hvilke områder bør DF prioritere højest fremover? Foreningen skal have en klar idé om sine mål for at kunne udstikke retningen, og en proces med at få formuleret mission, vision og værdier har derfor optage foreningen i det seneste år. I løbet af processen er hovedbestyrelsen, tillidsrepræsentantrådet, lederfraktionen, fagligt forum, etisk udvalg, arbejdsmiljøudvalget, praksisudvalget samt kredse og sekretariat blevet hørt, og endelig tog over 300 medlemmer imod tilbuddet om at give deres besyv med i en medlemshøring på fysio.dk. Ny struktur Mission, vision og værdier forelægges på repræsentantskabsmødet den oktober, hvor også et forslag til ny struktur for foreningen skal diskuteres. Hovedtrækkene i dette forslag bliver fem regioner i stedet for 15 kredse, 5

6 et repræsentantskab suppleret med delegerede fra faggrupper, fagfora og fraktioner og plads i hovedbestyrelsen til fem regionsformænd. Baggrunden for ønsket om forandringer i strukturen er dels den forestående nedlæggelse af amterne, dels en tilbagevendende diskussion i foreningen om, hvorvidt den eksisterende struktur giver det bedst mulige afsæt til at få løst de mange forskellige opgaver. Spørgsmålene lyder blandt andet: Skal faggrupper, fagfora og fraktioner knyttes tættere til foreningen? Er opgavefordelingen mellem kredskontorer og sekretariat hensigtsmæssig? Og skal der knyttes stærkere formelle bånd til andre organisationer inden for Sundhedskartellet? Der er tale om den mest gennemgribende proces i Danske Fysioterapeuters 86-årige historie, lød vurderingen fra formand Johnny Kuhr i Fysioterapeuten, da han blev bedt op at opsummere arbejdet med mission, vision og værdier og den ny struktur. Vi har sat en proces i gang, hvor vi er i færd med at genopfinde foreningen på ny. Fart på faget Specialisterne myldrer frem, der bliver flere og flere mastere, og en forskningsenhed med en monofaglig master lurer i kulissen Flere og flere fysioterapeuter tager en kompetencegivende uddannelse på universitetsniveau. Blandt de fysioterapeuter, der allerede nu har taget en master- eller kandidatgrad, var der i august 2004 ti, der havde taget en forskeruddannelse og dermed opnået en ph.d. grad. En lille snes ph.d. studerende er på vej, og dermed skulle der i løbet af kort tid være fysioterapeuter med en forskeruddannelse. De seneste år har Danske Fysioterapeuter haft tæt kontakt med Syddansk Universitet. Foreningen forhandler for øjeblikket med universitetet om at oprette en forskningsenhed for Fysioterapi. På sigt skal forskningsenheden danne baggrund for, at der oprettes en monofaglig masteruddannelse i fysioterapi. Der skal skaffes økonomisk grundlag for en sådan forskningsenhed, og her har Danske Fysioterapeuter besluttet dels selv at bidrage med startkapital på en million kroner dels arbejde for at få såvel privat som offentlig støtte til yderligere finansiering. 6

7 Fagfestivalen bød på en passende lejlighed til at hylde Danske Fysioterapeu-ters tre første specialister, Karen Hastrup, Merete Husum og Henning Langberg. Foto: Niels Nyholm De første specialister Det stigende antal fysioterapeuter, der tager master-, kandidat- og ph.d. uddannelser, giver en tilsvarende stigning i ansøgninger til Specialisrådet blev året, hvor Danske Fysioterapeuters specialistordning kom på plads. Siden har Specialistrådet godkendt 17 fysioterapeuter, og en bunke på 26 ansøgninger om specialistgodkendelse ligger og venter på at blive behandlet på rådets næste møde. De nuværende specialister fordeler sig med 11 inden for området muskuloskeletal fysioterapi, to inden for neurofysioterapi og fire inden for det pædiatriske område. Det er herudover foreløbig muligt at blive specialist i geronto-geriatrisk fysioterapi, og Specialistrådet skal have beskrevet og godkendt yderligere tre områ- der: psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, rehabilitering samt forebyggelse og sundhedsfremme. Med beskrivelsen af de syv specialitsområder vil ordningen være fuldt udbygget i forhold til den beslutning, som Danske Fysioterapeuters repræsentantskab tidligere har truffet. Der vil dermed være skabt grundlag for at søge specialistordningen anerkendt i Sundhedsstyrelsen. 7

8 Flere af indlæggene på fagfestivalen trak så mange tilhørere, at siddepladserne blev udsolgt. Foto: Niels Nyholm 8

9 Fest for faget Danske Fysioterapeuters fagfestival fra fag til profession ville skabe faglig samling og identitet samt inspirere medlemmerne og koble fag med organisation. Det lykkedes For første gang i seks år indbød Danske Fysioterapeuter i 2003 medlemmerne til et landsdækkende fagligt arrangement fysioterapeuter takkede ja til invitationen og var i tre dage samlet i Odense Kongres Center. I løbet af fagfestivalen holdt 35 inviterede foredragsholdere fra blandt andet USA, Storbritannien, Norge og Sverige sammen med en række danske forskere og praktikere fra sundhedsområdet oplæg, ligesom omkring 90 fysioterapeuter fremlagde resultaterne af forsknings- og udviklingsprojekter. Programmet var godt, det faglige niveau højt og de fysiske rammer fine, lød evalueringerne, og den samlede karakter blev på 10,2 på 13-skalaen. Danske Fysioterapeuter ydede et økonomisk tilskud til festivalen for at holde deltagerbetalingen nede, og hovedbestyrelsen har besluttet, at der skal arrangeres fagfestival igen i foråret Flotte karakterer til fagfestival 517 deltagere på Danske Fysioterapeuters fagfestival valgte at give arrangementet karakterer. 98 ud af 100 vurderede, at programmet var godt eller meget godt. 9 ud 10 bedømte det faglige niveau som højt eller meget højt. 8 ud af 10 giver en samlet karakter efter 13-skalaen på 10 eller ud af 10 efterlyser mere praktisk udøvelse og mindre teoretisk viden. Fra evalueringen af Danske Fysioterapeuters fagfestival,

10 Op med kvaliteten i praksissektoren 9 ud af 10 patienter er tilfredse med kvaliteten af klinikkerne. Det viser en af de største patienttilfredshedsundersøgelser, der nogensinde er foretaget i Danmark patienter på 314 klinikker medvirkede i evalueringen af klinikkernes fysiske rammer, service og behandling. 9 ud af ti patienter var tilfredse. Foto: Henrik Frydkjær Et projekt vedrørende image- og kvalitetsudvikling i praksissektoren har blandt andet givet sig udslag i en af de største danske undersøgelser af patienttilfredshed nogensinde patienter på 314 klinikker medvirkede i evalueringen af klinikkernes fysiske rammer, service og behandling. Ni ud af ti patienter var tilfredse med klinikkerne, hvilket er et meget positivt resultat, sammenlignet med andre lignende undersøgelser eksempelvis i sygehusvæsenet. Specielt fik 10 fysioterapeuterne gode karakterer for en grundig undersøgelse, og for at være lyttende og imødekommende, mens patienterne var mere kritiske over for de fysiske rammer såsom adgangsforhold for handicappede samt åbne behandlingsrum. Patienternes vurdering er blevet formidlet videre til samarbejdspartnere, og på mange klinikker har evalueringerne medført konkrete initiativer og ændringer af praksis i forhold til indretningen af klinikken, serviceniveauet og den faglige kvalitet. I alt 580 fysioterapeuter deltog efterfølgende i lokale workshops som opfølgning på patientevalueringen og med fokus på god patientkommunikation. Image- og kvalitetsudviklingsprojektet var planlagt til at løbe over en toårig periode, men i 2003 blev det besluttet, at det inden for den afsatte økonomiske ramme skulle strækkes ud over yderligere et år, hvilket vil sige indtil udgangen af 2004.

11 Praksiscertifikat nummer 700 De praktiserende strømmer til kurserne i praksiscertifikatet. DF satser på, at kurserne skal være gratis for medlemmerne også i fremtiden Næsten 400 praktiserende fysioterapeuter har fået praksiscertifikatet, og 600 er aktuelt i gang med at tage et eller flere af efterårets 29 planlagte kurser. Inden årets udgang vil der være udleveret certifikat nr Da de første kurser i praksiscertifikatet blev udbudt i december 2002 tilmeldte 1000 medlemmer sig i løbet af 14 dage. Det svarer til mere end halvdelen af de medlemmer, som uddannelsen retter sig mod. Det er Praksisfonden, der har betalt hovedparten af kursusudgifterne, mens Danske Fysioterapeuter har lagt arbejdskraft til udvikling og planlægning samt til hovedparten af undervisningen. Fondens egenkapital er nu næsten opbrugt, man da DF gerne fortsat vil udbyde kurserne gratis, har foreningen stillet som krav i forhandlingerne om en ny overenskomst, at indbetalingen til fonden øges. Udgangspunktet er et ønske om at gøre praksiscertifikatet obligatorisk for praktiserende under sygesikringsoverenskomsten. Audit om behandling af patienter med ondt i nakken I efteråret 2004 gennemføres en auditundersøgelse af praktiserende fysioterapeuters behandling af nakkepatienter. Formålet er gennem selvevaluering at kvalitetssikre behandlingen af nakkepatienter i sektoren. Dels får hver fysioterapeut en mulighed for at reflektere over og evaluere sin egen praksis, dels giver det faget et skub i retning af at synliggøre fysioterapi og fysioterapeutisk behandling. 11

12 Ny overenskomst på praksisom Ny overenskomst på praksisområdet (foto) Afhængigt af resultatet af urafstemningen får 80 ridefysioterapeuter ny overenskomst fra 1. april Foto: Henrik Frydkjær 12

13 rådet I skrivende stund er det ikke lykkedes at afslutte forhandlingerne med Sygesikringen Opvarmningen til forhandlingerne om en ny overenskomst i praksissektoren gik i gang midt i Hovedkravene var, at økonomien i klinikkerne skal forbedres, og at der skal gøres plads til nye ydelser såsom laser, akupunktur, førstegangskonsultation uden lægehenvisning samt selvstændig træningsydelse. Også de kvalitative krav fik en høj prioritet, herunder flere midler til praksisfonden målrettet praksiscertifikat og projektetablering samt en indbetaling til en individuel efteruddannelseskonto, som den enkelte fysioterapeut kan trække på til målrettede kursustilbud. Endelig stillede DF krav om en pensionsordning for de praktiserende fysioterapeuter. Det viste sig dog hurtigt, at sygesikringens forhandlingsudvalg kun var indstillet på at foretage mindre økonomiske justeringer, ikke ville godkende akupunktur og laser som ydelse og afviste konsultation uden lægehenvisning med begrundelsen, at der efter sygesikringsreglerne ikke kan gives tilskud til ikkelægehenviste ydelser. Kvalitetsudviklingskravene fik en mere blandet modtagelse. Her var der gensidig vilje til at afsætte midler til praksisfonden, praksiscertifikat og forskningsaktiviteter, men sygesikringen ville ikke bidrage til en efteruddannelseskonto for den enkelte praktiserende. Endelig forlangte sygesikringen, at overenskomsternes økonomiske styringsregler blev fastholdt eller strammet, og at klinikkerne får pligt til at kommunikere og afregne elektronisk. Forhandlingerne brød derfor i midten af august 2004 midlertidigt sammen. Forhandlingerne blev afbrudt, så parterne kunne konsultere deres politiske baglande, men blev genoptaget i begyndelsen af september. Når dette læses er det ikke usandsynligt, at der er indgået forlig for en ny treårig periode. Ny ridefysioterapioverenskomst Samtidig med sammenbruddet i forhandlingerne, lykkedes det at få en aftale med sygesikringen på et andet område, nemlig ridefysioterapien. Den nuværende overenskomst er fra 1993, men fra 1. april 2005 får 80 ridefysioterapeuter ny overenskomst, hvor grundhonoraret forhøjes med 9,3 procent, og der som noget nyt indføres et særligt honorar for den første konsultation samt afstandstillæg. 13

14 Det kommunale netværk vokser Ny stor undersøgelse af arbejdsmiljøet Danske Fysioterapeuters arbejdsmiljøundersøgelse er fra 1992, men nu er der en ny på vej. I samarbejde med Center for Alternativ Samfunds Analyse, CASA, iværksatte foreningen i foråret 2004 en spørgeskemaundersøgelse, som omhandler såvel fysiske, psykiske som sociale faktorer. Hensigten er at få så præcist et billede som muligt af fysioterapeuters arbejdsforhold og arbejdsmiljø, herunder muligheder og dilemmaer. Resultaterne fra undersøgelsen skal danne grundlag for en prioriteret arbejdsmiljøindsats fra Danske Fysioterapeuters side, men også motivere til målrettet arbejdsmiljøindsats direkte på arbejdspladserne. Undersøgelsen var planlagt afsluttet med udgangen af august måned, men blev af tekniske årsager udsat til udgangen af december måned I september 2003 startede projekt kommunale netværk. Formålet med projektet er at sikre samarbejde og dialog mellem de kommunalt ansatte fysioterapeuter, Danske Fysioterapeuter og kredsbestyrelserne med det formål at styrke fysioterapeuternes rolle i primærsektoren. Til det kommunale netværk er tilknyttet 15 kommunalt ansatte fysioterapeuter (en valgt fra hver kreds) over en toårig periode. De netværksansvarliges opgaver har primært været at få skabt overblik over de lokale forhold i kredsen, eksempelvis antallet af kommunale fysioterapeuter, deres funktioner og behov. Arbejdet er forløbet godt, således at næsten alle kredse i dag har fået det nødvendige overblik, samtidig med at netværkspersonerne mange steder er blevet centrale figurer i samarbejdet mellem kredsbestyrelsen og de kommunalt ansatte fysioterapeuter. Strukturreformen vil få betydning for de kommunale arbejdspladser, og det er endnu vanskeligt at vide, hvorvidt det er muligt at få implementeret netværkets funktioner så solidt, at de er selvkørende ved projektets slutning i Danske Fysioterapeuter vil derfor evaluere netværkspersonernes funktion i foråret

15 Flere og flere fysioterapeuter tilknyttes virksomheder som konsulenter i forbindelse med sundhedsfremme. Foto: Birgitte Rødkjær Optimisme trods højeste ledigheds-tal i 12 år Arbejdsløsheden blandt fysioterapeuter har aldrig været højere, men da det samme gælder antallet af stillinger i kommunerne, er der alligevel grund til optimisme Efter et par år hvor arbejdsløshedstallet faldt svagt, er antallet af medlemmer, der er arbejdsløse i kortere eller længere perioder gået i vejret. I juli 2002 var 6 procent af medlemmerne berørt af arbejdsløshed, mens de tilsvarende tal for juni 2004 er 8,5 procent. Det er det højeste ledighedstal i 12 år. Beskæftigelsesudvalget vil derfor foretage en spørgeskemaundersøgelse blandt arbejdsløse og tidligere arbejdsløse medlemmer for at finde ud af, hvilke ønsker og behov de har for service fra Danske Fysioterapeuter. Derudover skal der laves et fremtidsstudie baseret på en fremskrivning af medlemsudviklingen de kommende 5-7 år sammenholdt med udviklingen på arbejdsmar- 15

16 kedet for at kunne give et kvalificeret gæt på, hvor de beskæftigelsesmæssige vækstområder ligger for fysioterapeuter. Og de dystre tal til trods er der grund til optimisme. Sagen er nemlig, at samtidig med, at antallet af fysioterapeuter, der er berørt af ledighed er gået i vejret, vokser antallet af fysioterapeutstillinger og arbejdsområder, hvor fysioterapeuter gør sig gældende. 16 Vækst i kommunerne På det offentlige område sker væksten først og fremmest i kommunerne. Hvor der i maj 2000 var 1,090 fuldtidsansatte fysioterapeuter i kommunerne, var der 1,501 i maj Det er en stigning på 28 procent, svarende til en årlig vækst på 7 procent. I amterne har væksten i samme periode været mere behersket, svarende til en årlig vækst på 2,7 procent. Væksten ser ud til at fortsætte. Der er ligeledes ansat flere fysioterapeuter i konsulentstillinger primært inden for arbejdsmiljø og ergonomi. De to love på genoptræningsområdet, der blev indført tilbage i 2001, har formentlig været med til understøtte den positive udvikling, ligesom den øgede politiske bevågenhed på sundhedsfremme og forebyggelse har betydet ansættelse af flere fysioterapeuter, først og fremmest i kommunerne. Og intet tyder på, at denne udvikling har toppet snarere tværtimod. Når det kommunale danmarkskort ændres 1. januar 2007, vil kommunerne få hovedansvaret for en styrket indsat i forhold til sundhedsfremme, forebyggelse og genoptræning. Det vil betyde, at der bliver brug for endnu flere fysioterapeuter i kommunerne. I det hele taget forventes strukturreformen at give et bedre grundlag for at udøve og udvikle det fysioterapeutiske arbejdsfelt og dermed skabe flere stillinger. Det forventes ligeledes, at klinikker, selvstændige og iværksættere får bedre mulighed for at byde ind på nye opgaver. Dels de opgaver, som tidligere blev varetaget af offentlig ansatte, dels de nye opgaver og funktioner, som kan følge af kommende sundhedscentre. Det vil betyde en mere variabel organisering af fysioterapeutiske ydelser fra kommune til kommune og måske også fra region til region. Samtidig har stadig flere medlemmer fundet beskæftigelse hos private leverandører af sundhedsydelser til virksomheder. Omkring 50 medlemmer er for tiden tilknyttet Falck Healthcare, 60 klinikker er engageret i den tværfaglige virksomhed Work4- health, ligesom der er dukket en del mindre lokale/regionale aktører op. Det mest almindelige er, at fysioterapeuter er engageret som selvstændige konsulenter og ikke ansat som funktionærer. Stadig flere medlemmer af Danske Fysioterapeuter arbejder på det private område uden for sygesikringsoverenskomsten. Freelance konsulent virksomhed: 38 Motionscenter: 32 Salgsvirksomhed: 5 Klinik uden ydernummer: 67 BST privat: 48 Hovedbeskæftigede i alt : 190

17 Reallønnen er steget Ledere og fysioterapeuter i særlige stillinger har fået mest, mens fysioterapeuter i basisstillinger halter bagefter Efter syv år med ny løn er der meget få indvendinger fra fysioterapeuterne mod, at funktioner og kvalifikationer giver løntilskud. Til gengæld er der utilfredshed med at arbejdsgiverne stiller så få penge til rådighed ved forhandlingerne og fortsat er svære at komme dialog med. Især på sygehusområdet har utilfredsheden været stor, mens de kommunale fysioterapeuter har fået lidt mere ud af de lokale forhandlinger. Særligt i kommunerne er forhandlingerne kommet tæt på det enkelte medlem. De fleste kommunale ledere og en del fysioterapeuter forhandler i dag selv deres egen løn, eventuelt med bistand fra kreds eller forhandlingsafdeling. Men på det amtslige sygehusområde og i H:S er det stadig de færreste afdelinger, der forhandler selv. De seneste par år er det blevet tydeligt, at mens ledere og fysioterapeuter i særlige stillinger har haft en væsentlig bedre lønudvikling end man kunne forvente, de ville have haft med gammel løn, så er fysioterapeuter i basisstillinger ikke fulgt med i samme grad. Problemstillingen er ikke speciel for fysioterapeuter, men ses i de fleste andre sammenlignelige faggrupper. Alle fysioterapeuter har dog som resten af arbejdsmarkedet oplevet, at deres realløn er steget. For perioden 1998 til 2003 blev prisstigningerne opgjort til 13,4 procent, mens lønstigningerne for fysioterapeuter lå på mellem 19,1 36,1 procent. Strategi skal styrke lederne Repræsentantskabet vedtog i 2002 en strategi for foreningens samarbejde med og tilbud til ledende fysioterapeuter, og siden har sekretariatet arbejdet for at implementere strategiens mange målsætninger. Som en del af strategien er sat seks projekter i gang i samarbejde med lederfraktionen. Det drejer sig om: Intropakke, som bl.a. skal indeholde en guide til nye ledere, der kan give svar på en række spørgsmål, man står overfor som ny i lederjobbet. Kursus for nye ledere. Temadag eller kort kursus med titlen Personaleledelse bliv klædt på. Et emne som blev særligt efterlyst i lederpejlingerne. Kursusforløb om kompetenceudvikling og karriereudvikling. En hjemmeside for ledere under fysio.dk Ledernetværk, bygget på hjemmesiden. 17

18 Fysioterapeuten besøgte Palle Senft, Tove Holst og Børge Bo Hansen på deres arbejdsplads som optakt til forhandlingerne om en ny overenskomst for de offentligt ansatte. Bedre betaling for ubekvemme arbejdstider, lød et af deres bud på et overenskomstkrav. Foto: Henrik Frydkjær Fra KTO til Sundhedskartellet Sundhedskartellet står på egne ben ved de kommende overenskomstforhandlinger 18

19 I december 2003 besluttede en enig hovedbestyrelse, at Danske Fysioterapeuter skulle forlade forhandlingsfællesskabet Kommunale Tjenestemænd og Overenskomst ansatte, KTO. Det var flere års opsparet utilfredshed med den måde, overenskomsten for omkring offentligt ansatte de seneste gange er blevet forhandlet og den perifere, rolle Danske Fysioterapeuter og de andre sundhedsfaglige organisationer har spillet i forhandlingsforløbet. Så da KTO s bestyrelse sagde nej til en ny forhandlingsmodel, som Sundhedskartellet havde udformet, valgte 11 af Sundhedskartellets 12 organisationer at melde sig ud af KTO. De forhandler derfor direkte med arbejdsgiverne om overenskomsten for Der blev varmet op til forhandlingerne i foråret 2004 med udsendelsen af et fælles debatoplæg fra Sundhedskartellet, en kick-off konference for 900 tillidsfolk og en række medlemsmøder, hvor kravene fra de enkelte organisationer blev samlet sammen. Derudover har Sundhedskartellet nedsat et snævert forhandlingsudvalg bestående af formændene fra Dansk Sygeplejeråd, Danske Bioanalytikere og Danske Fysioterapeuter. Medlemmernes ønsker til OK05 Efter indsamling af medlemmernes krav på debatmøder i alle kredse lyder hovedkravene på mere i løn til fysioterapeuter i basisstillingerne samt bedre arbejdstids- og pensionsvilkår. Stadig flere fysioterapeuter kommer til at arbejde om aftenen og i weekender, og derfor gælder det om at få reguleret aflønningen for de skæve arbejdstider. På pensionsområdet er ønsket bl.a. fuld pensionsdækning i hele barselsperioden. Endelig er der en lille håndfuld andre krav, som også vægtes højt. Eksempelvis forbedrede muligheder for kompetenceudvikling på arbejdspladserne, seniorordninger samt bedre vilkår for tillids- og sikkerhedsrepræsentanter. Den kommende overenskomstforhandling vil på baggrund af regeringens skattestop, den stramme kommuneaftale samt udsigterne til en ny strukturreform blive særdeles vanskelig. På denne baggrund vil det ikke være utænkeligt, at overenskomstforhandlingerne i 2005 igen vil komme til at foregå med forligsinstitutionens medvirken. 19

20 På repræsentantskabsmødet fremlægges TR-rådets bud på vision, strategiske mål og fokusområder for tillidsrepræsentanter i Danske Fysioterapeuter. Projektet bærer titlen Morgen-dagens TR, og opgaven de kommende år bliver at omsætte de fine ord til handlinger, så foreningens tilbud om uddannelse, udvikling, støtte, kollegialt samspil og vilkår kan understøtte muligheden for, at foreningens tillidsrepræsentanter får fodfæste, spændvidde og handlekraft 20 Morgendagens TR Ledestjerne: Morgendagens TR har fodfæste, spændvidde og handlekraft Strategiske mål: TR erne skaber sig en position, hvor de har formel og reel indflydelse og medbestemmelse. TR erne er på forkant med og tør påvirke den organisatoriske, ledelsesmæssige og fysioterapeutiske udvikling. TR erne har kompetence, vilje, mod og lyst til at afdække potentielle handlemuligheder og føre dem ud i livet, så de passer den konkrete situation. TR erne handler med udgangspunkt i arbejdspladsens liv, medlemmernes interesser, fagets udvikling og Danske Fysioterapeuters politik. TR erne er i stand til at sætte høje realistiske mål og løse opgaverne med overblik og respekt for de mange forskellige holdninger og interesser. Fokusområder: Uddannelse/udvikling, støtte og kollegialt samspil.

21 Danske Fysioterapeuter undersøgte forud for tillidsrepræsentantvalget i 2003, hvordan tillidsrepræsentanterne befandt sig med deres rolle. Undersøgelsen viste blandt andet, at den typiske tillidsrepræsentant i Danske Fysioterapeuter er kvinde og mellem 30 og 50 år. Hun har ikke været tillidsrepræsentant i mere end én eller to valgperioder og blev det, fordi der ikke var andre, der ville. Men interessen har grebet hende, og hun genopstiller gerne. Hun bruger mellem en og tre timer om ugen på sit tillidsrepræsentantarbejde, hvilket er mere, end hun brugte i Det er især lønforhandlinger, der tager tid. Foto: K]arin Riggelsen Gode karakterer til Fysioterapeuten 8 ud af 10 læsere er tilfredse eller meget tilfredse med fagbladet. Bedømt ud fra 13-skalaen får Fysioterapeuten en samlet karakter på et rundt 9-tal En stor læserundersøgelse fra 2003 giver Fysioterapeuten gode karakterer. Gennemgående vurderer læserne, at fagbladet er relevant og vedkommende og er skrevet i et godt og letlæseligt sprog. Størst interesse er der for faglige artikler om at udøve fysioterapi, nyt om uddannelse, kurser og konferencer samt stillingsannoncerne, som procent prioriterer. Mindst interesse er der for politisk og organisatorisk stof fra Danske Fysioterapeuter. Kun 11 procent prioriterer den slags artikler højt. Fagbladet bliver flittigt læst, viser undersøgelsen. Mere end 90 procent læser eller kigger i 5 ud af 6 blade, og 80 procent bruger mindst en halv time på at læse artikler i bladet. De fleste synes, der er en fin balance mellem de forskellige stoftyper, men hver fjerde læser kunne godt tænke sig flere faglige artikler, mens en ud af 25 læsere efterlyser flere organisatoriske artikler. Som følge af læserundersøgelsen er der foretaget flere redaktionelle justeringer af indholdet, bl.a. prioriteres flere faglige artikler med direkte relation til praksis, som var et af læserønskerne, ligesom fagbladet i september 2004 fik en lettere designmæssig justering. 21

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 19 AD DAGSORDENENS PUNKT 4b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 7 - Danske Fysioterapeuters lederpolitik Fremsat af: Hovedbestyrelsen 1 2 3 4 5

Læs mere

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER ... og 10 andre gode grunde til at blive medlem 10 gode grunde til at blive medlem af Danske Fysioterapeuter: Du får fagbladet Fysioterapeuten 22 gange

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

HBM/8-9/9/2004 1. Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende

HBM/8-9/9/2004 1. Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende HBM/8-9/9/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. og 9. september 2004. 8. oktober 2004 J.nr. 411.10 ULA Til stede: Fraværende: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Marianne

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

Til dig der er ergoterapeut og leder

Til dig der er ergoterapeut og leder Til dig der er ergoterapeut og leder Samarbejde, aktiviteter og muligheder etf.dk/leder Forord Ledelse i den offentlige sektor er i høj grad præget af de politiske paradigmer om rehabilitering, sundhedsfremme,

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Merethe Fehrend, Lars Nielsen, Dorthea Stubbe Østergaard, Marjanne den Hollander, Mette Johansen(indtil

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2014 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2014 TR-uddannelse 2014 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Klik for at redigere i master

Klik for at redigere i master Klik for at redigere i master STRATEGI & HANDLINGSPLAN Vedtaget af bestyrelsen, januar 2014 Vision Privathospitaler skal integreres fuldt i det danske sundhedsvæsen Fra residualspiller til strategisk samarbejdspartner

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 27.-28. august 2014 For referat: Udarbejdelse: Mette Winsløw August

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger

Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Strategi: Forhandling og lønfastsættelse af ansatte i atypiske stillinger Forord Ved overenskomstforhandlingerne 2011 aftalte Sundhedskartellet bestemmelser for atypiske stillinger. Der er de senere år

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

OK 11 Debatoplæg. Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print. ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14

OK 11 Debatoplæg. Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print. ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14 OK11 DEBATOPLÆG 1 OK 11 Debatoplæg Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14 Copyright Sundhedskartellet 2010 Alle rettigheder

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

Handlingsplan 2011-12

Handlingsplan 2011-12 AF:\Sekretariatet\Bestyrelse\Handlingsplan 2011-12\Udkast til handlingsplan 2011-12.docx 22. juni 2011/MP Handlingsplan 2011-12 Medlemsstrategi Aktiv, systematisk og målrettet kampagne for rekruttering

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003.

HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003. HBM/12/3/2003 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003. Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen ( punkt 5 og 6) Tina Lambrecht ( punkt 5 og 6) Carsten B. Jensen Lise Hansen

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007. HBM/18/1/2007 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007. 31. januar 2007 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Tina Frank Lise Hansen

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Dagsorden 1. Referat til underskrift 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2013 2.2 Retningslinjer for refusion

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9. Hovedbestyrelsesmøde Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.15-17) Sted: Danske Fysioterapeuter, mødelokale A19 Nørre Voldgade 90, 1358 København K Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008

ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008 ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008 Inddragelse af ICF som referenceramme i kompetenceprogram for træningsområdet Strategi og erfaring med implementeringen Kirsten Piltoft og Henning Holm

Læs mere

14. marts 9-15. PKT 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Charlotte) Der var TR netværksmøde d. 28. februar

14. marts 9-15. PKT 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Charlotte) Der var TR netværksmøde d. 28. februar Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen i Region Nordjyllan Dato for møde: 14. marts 9-15 Dagsorden PKT 1: Valg af ordstyrer og referent PKT 2: Godkendelse af dagsorden. PKT 3: Opfølgning fra sidst

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

15.08.13 9.00 15.00. 5: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) Sidste SU møde d. 11. juni 2013.

15.08.13 9.00 15.00. 5: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) Sidste SU møde d. 11. juni 2013. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, Region Nordjylland Dato for møde: 15.08.13 9.00 15.00 Deltagere: Gitte, Lone, Karin, Preben, Ina, Marit, Anne Kirstine, Jette og Tina Afbud: Ulla Dagsorden

Læs mere