BERETNING september 2002 september 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING september 2002 september 2004"

Transkript

1 BERETNING september 2002 september 2004 D A N S K E F Y S I O T E R A P E U T E R

2 Forord Hvad skal være Danske Fysioterapeuters vision og værdier? Og hvordan skal foreningens struktur være, for at vi kommer tættere på vores mål? Det er to store spørgsmål, der har optaget foreningen det seneste år, og som vil komme til at optage en stor del af repræsentantskabsmødet den oktober. Politikere, tillidsvalgte og medlemmer har været inddraget i workshops og debatter, interne arbejdsudvalg har samlet, diskuteret og målrettet de mange input, og hovedbestyrelsen har haft til opgave at fremsætte forslag til repræsentantskabsmødet om foreningens fremtidige virke. Alt sammen for at vi i fællesskab kan skabe de bedst mulige forudsætninger og rammer for en moderne, faglig organisation, der kan varetage medlemmernes og fagets interesser. I denne beretning kan man læse om såvel visioner og struktur, som om nogle af de mange andre aktiviteter og opgaver, der har præget foreningen de seneste to år. Der er langt fra tale om en fuldstændig og detaljeret gennemgang af alle aktiviteter, men derimod en præsentation af udvalgte begivenheder, der tilsammen trækker nogle hovedlinier. Vil man se flere detaljer, ligger den lange beretning, dvs. den repræsentanterne får, på fysio.dk lige til at downloade, ligesom den kan rekvireres på papir ved henvendelse til sekretariatet. Benyt lejligheden til at kigge din forening i kortene og fortæl os meget gerne, om du synes vi har spillet dem rigtigt. Johnny Kuhr Formand for Danske Fysioterapeuter September

3 Operationen er ikke vellykket, før patienten har genvundet sin fulde funktionsevne og kan udfylde sin rolle i samfundet, og genoptræning bør ikke som nu blot være et appendiks til den primære behandling. Sådan lød det budskab, der fandt vej til både de landsdækkede morgenaviser, Radioavisen samt nyhederne på DR tv og TV2 i kølvandet på rapporten Genoptræning fra problem til princip. Foto: Henrik Frydkjær En sundhedspolitisk medspiller Fysioterapi og fysioterapeuter skal stå klart i bevidstheden hos beslutningstagere og i offentligheden. Danske Fysioterapeuter har derfor ansat en sundhedspolitisk konsulent, etableret et sundhedspolitisk beredskab samt udvalgt særlige fokusområder herunder genoptræning og motion på recept Som det efterhånden vil være de fleste bekendt, går det trægt med implementeringen af loven om genoptræningsplaner. Amterne overholder ganske enkelt ikke loven, og i det hele taget udnyttes potentialet i genoptræning lagt fra godt nok. Danske Fysioterapeuter indgik derfor et samarbejde med Ergoterapeutforeningen, Gigtforeningen, PKA og Huset Mandag Morgen for at få sat rehabilitering og genoptræning på den sundhedspolitiske dagsorden. Rapporten: Genoptræning fra problem til princip udkom i marts måned 2004, og konklusionen var klar: Genoptræning og rehabilitering er den største oversete velfærdsdagsorden i dagens Danmark. Rap-porten påviste, at der kan spares et tocifret milliardbeløb ved en mere koncentreret og systematisk genoptræningsindsats. Operationen er ikke vellykket, før patienten har genvundet sin fulde funktionsevne og kan udfylde sin rolle i samfundet, og genop- 3

4 træning bør ikke som nu blot være et appendiks til den primære behandling. Ikke uventet fandt konklusionen hurtigt vej til de landsdækkede morgenaviser, Radioavisen samt nyhederne på DR tv og TV2. Genoptræning fra problem til princip indeholder fire konkrete anbefalinger: Genoptræning bør være en rettighed for dem, der har behov, genoptræning skal ske systematisk og være resultatorienteret, der bør indføres en bred genoptrænings- og rehabiliteringskultur i sundhedsvæsenet, og endelig skal indsatsen være videnbaseret. Danske Fysioterapeuter har indledt dialog med bl.a. folketingspolitikere for at fastholde rapportens fire anbefalinger. Målet er, at Johnny Kuhr ved udgangen af 2004 har haft møder med samtlige af partiernes sundhedspolitiske ordførere samt indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V). Motion på recept Et andet fokusområde i DF s sundhedspolitiske indsats er motion på recept, eller mere overordnet: træning som terapi. Det er kun godt to år siden, vi første gang hørte om lægeordineret motion. På det tidspunkt var det noget særligt for Malmø, men siden har Danmark overhalet Sverige indenom, og i dag tilbydes motion på recept i godt halvdelen af landets amter. Den typiske model for motion på recept er, at lægen efter at have konstateret, at en patient er fysisk inaktiv og har risiko for at udvikle en livsstilssygdom, skriver en recept på motion, som siden indløses hos en fysioterapeut, indtil patienten efter tre-seks måneder sluses ud til motionstilbud i nærmiljøet. Det er ikke noget tilfælde, at den danske version af motion på recept i modsætning til den svenske er tæt knyttet til fysioterapeuter. Danske Fysioterapeuter har fra begyndelsen gjort sin indflydelse gældende over for såvel regionale som nationale beslutningstagere og embedsmænd, ligesom foreningen har været hurtigt ude med efteruddannelsestilbud, der har gjort fysioterapeuterne klar til den nye opgave. Hovedbestyrelsen har vedtaget to nye områder, som der skal sættes fokus på de kommende år. Nemlig børnefysioterapien og spørgsmålet om fysioterapeuters autonomi. 4

5 På kredskonferencen i juni 2004 tog deltagerne hul på debatten om foreningens nye struktur. E debat, der gerne skule finde sin afslutning på det kommende repræsentantskabsmøde. Foto: Niels Nyholm DF i nye klæder Foreningens politiske og administrative struktur samt ikke mindst mission, vision og værdier er taget op til revision som led i den opgave, der kort kan sammenfattes til: at opfinde foreningen på ny Hvad vil vi som faggruppe gerne opnå, og hvilke områder bør DF prioritere højest fremover? Foreningen skal have en klar idé om sine mål for at kunne udstikke retningen, og en proces med at få formuleret mission, vision og værdier har derfor optage foreningen i det seneste år. I løbet af processen er hovedbestyrelsen, tillidsrepræsentantrådet, lederfraktionen, fagligt forum, etisk udvalg, arbejdsmiljøudvalget, praksisudvalget samt kredse og sekretariat blevet hørt, og endelig tog over 300 medlemmer imod tilbuddet om at give deres besyv med i en medlemshøring på fysio.dk. Ny struktur Mission, vision og værdier forelægges på repræsentantskabsmødet den oktober, hvor også et forslag til ny struktur for foreningen skal diskuteres. Hovedtrækkene i dette forslag bliver fem regioner i stedet for 15 kredse, 5

6 et repræsentantskab suppleret med delegerede fra faggrupper, fagfora og fraktioner og plads i hovedbestyrelsen til fem regionsformænd. Baggrunden for ønsket om forandringer i strukturen er dels den forestående nedlæggelse af amterne, dels en tilbagevendende diskussion i foreningen om, hvorvidt den eksisterende struktur giver det bedst mulige afsæt til at få løst de mange forskellige opgaver. Spørgsmålene lyder blandt andet: Skal faggrupper, fagfora og fraktioner knyttes tættere til foreningen? Er opgavefordelingen mellem kredskontorer og sekretariat hensigtsmæssig? Og skal der knyttes stærkere formelle bånd til andre organisationer inden for Sundhedskartellet? Der er tale om den mest gennemgribende proces i Danske Fysioterapeuters 86-årige historie, lød vurderingen fra formand Johnny Kuhr i Fysioterapeuten, da han blev bedt op at opsummere arbejdet med mission, vision og værdier og den ny struktur. Vi har sat en proces i gang, hvor vi er i færd med at genopfinde foreningen på ny. Fart på faget Specialisterne myldrer frem, der bliver flere og flere mastere, og en forskningsenhed med en monofaglig master lurer i kulissen Flere og flere fysioterapeuter tager en kompetencegivende uddannelse på universitetsniveau. Blandt de fysioterapeuter, der allerede nu har taget en master- eller kandidatgrad, var der i august 2004 ti, der havde taget en forskeruddannelse og dermed opnået en ph.d. grad. En lille snes ph.d. studerende er på vej, og dermed skulle der i løbet af kort tid være fysioterapeuter med en forskeruddannelse. De seneste år har Danske Fysioterapeuter haft tæt kontakt med Syddansk Universitet. Foreningen forhandler for øjeblikket med universitetet om at oprette en forskningsenhed for Fysioterapi. På sigt skal forskningsenheden danne baggrund for, at der oprettes en monofaglig masteruddannelse i fysioterapi. Der skal skaffes økonomisk grundlag for en sådan forskningsenhed, og her har Danske Fysioterapeuter besluttet dels selv at bidrage med startkapital på en million kroner dels arbejde for at få såvel privat som offentlig støtte til yderligere finansiering. 6

7 Fagfestivalen bød på en passende lejlighed til at hylde Danske Fysioterapeu-ters tre første specialister, Karen Hastrup, Merete Husum og Henning Langberg. Foto: Niels Nyholm De første specialister Det stigende antal fysioterapeuter, der tager master-, kandidat- og ph.d. uddannelser, giver en tilsvarende stigning i ansøgninger til Specialisrådet blev året, hvor Danske Fysioterapeuters specialistordning kom på plads. Siden har Specialistrådet godkendt 17 fysioterapeuter, og en bunke på 26 ansøgninger om specialistgodkendelse ligger og venter på at blive behandlet på rådets næste møde. De nuværende specialister fordeler sig med 11 inden for området muskuloskeletal fysioterapi, to inden for neurofysioterapi og fire inden for det pædiatriske område. Det er herudover foreløbig muligt at blive specialist i geronto-geriatrisk fysioterapi, og Specialistrådet skal have beskrevet og godkendt yderligere tre områ- der: psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, rehabilitering samt forebyggelse og sundhedsfremme. Med beskrivelsen af de syv specialitsområder vil ordningen være fuldt udbygget i forhold til den beslutning, som Danske Fysioterapeuters repræsentantskab tidligere har truffet. Der vil dermed være skabt grundlag for at søge specialistordningen anerkendt i Sundhedsstyrelsen. 7

8 Flere af indlæggene på fagfestivalen trak så mange tilhørere, at siddepladserne blev udsolgt. Foto: Niels Nyholm 8

9 Fest for faget Danske Fysioterapeuters fagfestival fra fag til profession ville skabe faglig samling og identitet samt inspirere medlemmerne og koble fag med organisation. Det lykkedes For første gang i seks år indbød Danske Fysioterapeuter i 2003 medlemmerne til et landsdækkende fagligt arrangement fysioterapeuter takkede ja til invitationen og var i tre dage samlet i Odense Kongres Center. I løbet af fagfestivalen holdt 35 inviterede foredragsholdere fra blandt andet USA, Storbritannien, Norge og Sverige sammen med en række danske forskere og praktikere fra sundhedsområdet oplæg, ligesom omkring 90 fysioterapeuter fremlagde resultaterne af forsknings- og udviklingsprojekter. Programmet var godt, det faglige niveau højt og de fysiske rammer fine, lød evalueringerne, og den samlede karakter blev på 10,2 på 13-skalaen. Danske Fysioterapeuter ydede et økonomisk tilskud til festivalen for at holde deltagerbetalingen nede, og hovedbestyrelsen har besluttet, at der skal arrangeres fagfestival igen i foråret Flotte karakterer til fagfestival 517 deltagere på Danske Fysioterapeuters fagfestival valgte at give arrangementet karakterer. 98 ud af 100 vurderede, at programmet var godt eller meget godt. 9 ud 10 bedømte det faglige niveau som højt eller meget højt. 8 ud af 10 giver en samlet karakter efter 13-skalaen på 10 eller ud af 10 efterlyser mere praktisk udøvelse og mindre teoretisk viden. Fra evalueringen af Danske Fysioterapeuters fagfestival,

10 Op med kvaliteten i praksissektoren 9 ud af 10 patienter er tilfredse med kvaliteten af klinikkerne. Det viser en af de største patienttilfredshedsundersøgelser, der nogensinde er foretaget i Danmark patienter på 314 klinikker medvirkede i evalueringen af klinikkernes fysiske rammer, service og behandling. 9 ud af ti patienter var tilfredse. Foto: Henrik Frydkjær Et projekt vedrørende image- og kvalitetsudvikling i praksissektoren har blandt andet givet sig udslag i en af de største danske undersøgelser af patienttilfredshed nogensinde patienter på 314 klinikker medvirkede i evalueringen af klinikkernes fysiske rammer, service og behandling. Ni ud af ti patienter var tilfredse med klinikkerne, hvilket er et meget positivt resultat, sammenlignet med andre lignende undersøgelser eksempelvis i sygehusvæsenet. Specielt fik 10 fysioterapeuterne gode karakterer for en grundig undersøgelse, og for at være lyttende og imødekommende, mens patienterne var mere kritiske over for de fysiske rammer såsom adgangsforhold for handicappede samt åbne behandlingsrum. Patienternes vurdering er blevet formidlet videre til samarbejdspartnere, og på mange klinikker har evalueringerne medført konkrete initiativer og ændringer af praksis i forhold til indretningen af klinikken, serviceniveauet og den faglige kvalitet. I alt 580 fysioterapeuter deltog efterfølgende i lokale workshops som opfølgning på patientevalueringen og med fokus på god patientkommunikation. Image- og kvalitetsudviklingsprojektet var planlagt til at løbe over en toårig periode, men i 2003 blev det besluttet, at det inden for den afsatte økonomiske ramme skulle strækkes ud over yderligere et år, hvilket vil sige indtil udgangen af 2004.

11 Praksiscertifikat nummer 700 De praktiserende strømmer til kurserne i praksiscertifikatet. DF satser på, at kurserne skal være gratis for medlemmerne også i fremtiden Næsten 400 praktiserende fysioterapeuter har fået praksiscertifikatet, og 600 er aktuelt i gang med at tage et eller flere af efterårets 29 planlagte kurser. Inden årets udgang vil der være udleveret certifikat nr Da de første kurser i praksiscertifikatet blev udbudt i december 2002 tilmeldte 1000 medlemmer sig i løbet af 14 dage. Det svarer til mere end halvdelen af de medlemmer, som uddannelsen retter sig mod. Det er Praksisfonden, der har betalt hovedparten af kursusudgifterne, mens Danske Fysioterapeuter har lagt arbejdskraft til udvikling og planlægning samt til hovedparten af undervisningen. Fondens egenkapital er nu næsten opbrugt, man da DF gerne fortsat vil udbyde kurserne gratis, har foreningen stillet som krav i forhandlingerne om en ny overenskomst, at indbetalingen til fonden øges. Udgangspunktet er et ønske om at gøre praksiscertifikatet obligatorisk for praktiserende under sygesikringsoverenskomsten. Audit om behandling af patienter med ondt i nakken I efteråret 2004 gennemføres en auditundersøgelse af praktiserende fysioterapeuters behandling af nakkepatienter. Formålet er gennem selvevaluering at kvalitetssikre behandlingen af nakkepatienter i sektoren. Dels får hver fysioterapeut en mulighed for at reflektere over og evaluere sin egen praksis, dels giver det faget et skub i retning af at synliggøre fysioterapi og fysioterapeutisk behandling. 11

12 Ny overenskomst på praksisom Ny overenskomst på praksisområdet (foto) Afhængigt af resultatet af urafstemningen får 80 ridefysioterapeuter ny overenskomst fra 1. april Foto: Henrik Frydkjær 12

13 rådet I skrivende stund er det ikke lykkedes at afslutte forhandlingerne med Sygesikringen Opvarmningen til forhandlingerne om en ny overenskomst i praksissektoren gik i gang midt i Hovedkravene var, at økonomien i klinikkerne skal forbedres, og at der skal gøres plads til nye ydelser såsom laser, akupunktur, førstegangskonsultation uden lægehenvisning samt selvstændig træningsydelse. Også de kvalitative krav fik en høj prioritet, herunder flere midler til praksisfonden målrettet praksiscertifikat og projektetablering samt en indbetaling til en individuel efteruddannelseskonto, som den enkelte fysioterapeut kan trække på til målrettede kursustilbud. Endelig stillede DF krav om en pensionsordning for de praktiserende fysioterapeuter. Det viste sig dog hurtigt, at sygesikringens forhandlingsudvalg kun var indstillet på at foretage mindre økonomiske justeringer, ikke ville godkende akupunktur og laser som ydelse og afviste konsultation uden lægehenvisning med begrundelsen, at der efter sygesikringsreglerne ikke kan gives tilskud til ikkelægehenviste ydelser. Kvalitetsudviklingskravene fik en mere blandet modtagelse. Her var der gensidig vilje til at afsætte midler til praksisfonden, praksiscertifikat og forskningsaktiviteter, men sygesikringen ville ikke bidrage til en efteruddannelseskonto for den enkelte praktiserende. Endelig forlangte sygesikringen, at overenskomsternes økonomiske styringsregler blev fastholdt eller strammet, og at klinikkerne får pligt til at kommunikere og afregne elektronisk. Forhandlingerne brød derfor i midten af august 2004 midlertidigt sammen. Forhandlingerne blev afbrudt, så parterne kunne konsultere deres politiske baglande, men blev genoptaget i begyndelsen af september. Når dette læses er det ikke usandsynligt, at der er indgået forlig for en ny treårig periode. Ny ridefysioterapioverenskomst Samtidig med sammenbruddet i forhandlingerne, lykkedes det at få en aftale med sygesikringen på et andet område, nemlig ridefysioterapien. Den nuværende overenskomst er fra 1993, men fra 1. april 2005 får 80 ridefysioterapeuter ny overenskomst, hvor grundhonoraret forhøjes med 9,3 procent, og der som noget nyt indføres et særligt honorar for den første konsultation samt afstandstillæg. 13

14 Det kommunale netværk vokser Ny stor undersøgelse af arbejdsmiljøet Danske Fysioterapeuters arbejdsmiljøundersøgelse er fra 1992, men nu er der en ny på vej. I samarbejde med Center for Alternativ Samfunds Analyse, CASA, iværksatte foreningen i foråret 2004 en spørgeskemaundersøgelse, som omhandler såvel fysiske, psykiske som sociale faktorer. Hensigten er at få så præcist et billede som muligt af fysioterapeuters arbejdsforhold og arbejdsmiljø, herunder muligheder og dilemmaer. Resultaterne fra undersøgelsen skal danne grundlag for en prioriteret arbejdsmiljøindsats fra Danske Fysioterapeuters side, men også motivere til målrettet arbejdsmiljøindsats direkte på arbejdspladserne. Undersøgelsen var planlagt afsluttet med udgangen af august måned, men blev af tekniske årsager udsat til udgangen af december måned I september 2003 startede projekt kommunale netværk. Formålet med projektet er at sikre samarbejde og dialog mellem de kommunalt ansatte fysioterapeuter, Danske Fysioterapeuter og kredsbestyrelserne med det formål at styrke fysioterapeuternes rolle i primærsektoren. Til det kommunale netværk er tilknyttet 15 kommunalt ansatte fysioterapeuter (en valgt fra hver kreds) over en toårig periode. De netværksansvarliges opgaver har primært været at få skabt overblik over de lokale forhold i kredsen, eksempelvis antallet af kommunale fysioterapeuter, deres funktioner og behov. Arbejdet er forløbet godt, således at næsten alle kredse i dag har fået det nødvendige overblik, samtidig med at netværkspersonerne mange steder er blevet centrale figurer i samarbejdet mellem kredsbestyrelsen og de kommunalt ansatte fysioterapeuter. Strukturreformen vil få betydning for de kommunale arbejdspladser, og det er endnu vanskeligt at vide, hvorvidt det er muligt at få implementeret netværkets funktioner så solidt, at de er selvkørende ved projektets slutning i Danske Fysioterapeuter vil derfor evaluere netværkspersonernes funktion i foråret

15 Flere og flere fysioterapeuter tilknyttes virksomheder som konsulenter i forbindelse med sundhedsfremme. Foto: Birgitte Rødkjær Optimisme trods højeste ledigheds-tal i 12 år Arbejdsløsheden blandt fysioterapeuter har aldrig været højere, men da det samme gælder antallet af stillinger i kommunerne, er der alligevel grund til optimisme Efter et par år hvor arbejdsløshedstallet faldt svagt, er antallet af medlemmer, der er arbejdsløse i kortere eller længere perioder gået i vejret. I juli 2002 var 6 procent af medlemmerne berørt af arbejdsløshed, mens de tilsvarende tal for juni 2004 er 8,5 procent. Det er det højeste ledighedstal i 12 år. Beskæftigelsesudvalget vil derfor foretage en spørgeskemaundersøgelse blandt arbejdsløse og tidligere arbejdsløse medlemmer for at finde ud af, hvilke ønsker og behov de har for service fra Danske Fysioterapeuter. Derudover skal der laves et fremtidsstudie baseret på en fremskrivning af medlemsudviklingen de kommende 5-7 år sammenholdt med udviklingen på arbejdsmar- 15

16 kedet for at kunne give et kvalificeret gæt på, hvor de beskæftigelsesmæssige vækstområder ligger for fysioterapeuter. Og de dystre tal til trods er der grund til optimisme. Sagen er nemlig, at samtidig med, at antallet af fysioterapeuter, der er berørt af ledighed er gået i vejret, vokser antallet af fysioterapeutstillinger og arbejdsområder, hvor fysioterapeuter gør sig gældende. 16 Vækst i kommunerne På det offentlige område sker væksten først og fremmest i kommunerne. Hvor der i maj 2000 var 1,090 fuldtidsansatte fysioterapeuter i kommunerne, var der 1,501 i maj Det er en stigning på 28 procent, svarende til en årlig vækst på 7 procent. I amterne har væksten i samme periode været mere behersket, svarende til en årlig vækst på 2,7 procent. Væksten ser ud til at fortsætte. Der er ligeledes ansat flere fysioterapeuter i konsulentstillinger primært inden for arbejdsmiljø og ergonomi. De to love på genoptræningsområdet, der blev indført tilbage i 2001, har formentlig været med til understøtte den positive udvikling, ligesom den øgede politiske bevågenhed på sundhedsfremme og forebyggelse har betydet ansættelse af flere fysioterapeuter, først og fremmest i kommunerne. Og intet tyder på, at denne udvikling har toppet snarere tværtimod. Når det kommunale danmarkskort ændres 1. januar 2007, vil kommunerne få hovedansvaret for en styrket indsat i forhold til sundhedsfremme, forebyggelse og genoptræning. Det vil betyde, at der bliver brug for endnu flere fysioterapeuter i kommunerne. I det hele taget forventes strukturreformen at give et bedre grundlag for at udøve og udvikle det fysioterapeutiske arbejdsfelt og dermed skabe flere stillinger. Det forventes ligeledes, at klinikker, selvstændige og iværksættere får bedre mulighed for at byde ind på nye opgaver. Dels de opgaver, som tidligere blev varetaget af offentlig ansatte, dels de nye opgaver og funktioner, som kan følge af kommende sundhedscentre. Det vil betyde en mere variabel organisering af fysioterapeutiske ydelser fra kommune til kommune og måske også fra region til region. Samtidig har stadig flere medlemmer fundet beskæftigelse hos private leverandører af sundhedsydelser til virksomheder. Omkring 50 medlemmer er for tiden tilknyttet Falck Healthcare, 60 klinikker er engageret i den tværfaglige virksomhed Work4- health, ligesom der er dukket en del mindre lokale/regionale aktører op. Det mest almindelige er, at fysioterapeuter er engageret som selvstændige konsulenter og ikke ansat som funktionærer. Stadig flere medlemmer af Danske Fysioterapeuter arbejder på det private område uden for sygesikringsoverenskomsten. Freelance konsulent virksomhed: 38 Motionscenter: 32 Salgsvirksomhed: 5 Klinik uden ydernummer: 67 BST privat: 48 Hovedbeskæftigede i alt : 190

17 Reallønnen er steget Ledere og fysioterapeuter i særlige stillinger har fået mest, mens fysioterapeuter i basisstillinger halter bagefter Efter syv år med ny løn er der meget få indvendinger fra fysioterapeuterne mod, at funktioner og kvalifikationer giver løntilskud. Til gengæld er der utilfredshed med at arbejdsgiverne stiller så få penge til rådighed ved forhandlingerne og fortsat er svære at komme dialog med. Især på sygehusområdet har utilfredsheden været stor, mens de kommunale fysioterapeuter har fået lidt mere ud af de lokale forhandlinger. Særligt i kommunerne er forhandlingerne kommet tæt på det enkelte medlem. De fleste kommunale ledere og en del fysioterapeuter forhandler i dag selv deres egen løn, eventuelt med bistand fra kreds eller forhandlingsafdeling. Men på det amtslige sygehusområde og i H:S er det stadig de færreste afdelinger, der forhandler selv. De seneste par år er det blevet tydeligt, at mens ledere og fysioterapeuter i særlige stillinger har haft en væsentlig bedre lønudvikling end man kunne forvente, de ville have haft med gammel løn, så er fysioterapeuter i basisstillinger ikke fulgt med i samme grad. Problemstillingen er ikke speciel for fysioterapeuter, men ses i de fleste andre sammenlignelige faggrupper. Alle fysioterapeuter har dog som resten af arbejdsmarkedet oplevet, at deres realløn er steget. For perioden 1998 til 2003 blev prisstigningerne opgjort til 13,4 procent, mens lønstigningerne for fysioterapeuter lå på mellem 19,1 36,1 procent. Strategi skal styrke lederne Repræsentantskabet vedtog i 2002 en strategi for foreningens samarbejde med og tilbud til ledende fysioterapeuter, og siden har sekretariatet arbejdet for at implementere strategiens mange målsætninger. Som en del af strategien er sat seks projekter i gang i samarbejde med lederfraktionen. Det drejer sig om: Intropakke, som bl.a. skal indeholde en guide til nye ledere, der kan give svar på en række spørgsmål, man står overfor som ny i lederjobbet. Kursus for nye ledere. Temadag eller kort kursus med titlen Personaleledelse bliv klædt på. Et emne som blev særligt efterlyst i lederpejlingerne. Kursusforløb om kompetenceudvikling og karriereudvikling. En hjemmeside for ledere under fysio.dk Ledernetværk, bygget på hjemmesiden. 17

18 Fysioterapeuten besøgte Palle Senft, Tove Holst og Børge Bo Hansen på deres arbejdsplads som optakt til forhandlingerne om en ny overenskomst for de offentligt ansatte. Bedre betaling for ubekvemme arbejdstider, lød et af deres bud på et overenskomstkrav. Foto: Henrik Frydkjær Fra KTO til Sundhedskartellet Sundhedskartellet står på egne ben ved de kommende overenskomstforhandlinger 18

19 I december 2003 besluttede en enig hovedbestyrelse, at Danske Fysioterapeuter skulle forlade forhandlingsfællesskabet Kommunale Tjenestemænd og Overenskomst ansatte, KTO. Det var flere års opsparet utilfredshed med den måde, overenskomsten for omkring offentligt ansatte de seneste gange er blevet forhandlet og den perifere, rolle Danske Fysioterapeuter og de andre sundhedsfaglige organisationer har spillet i forhandlingsforløbet. Så da KTO s bestyrelse sagde nej til en ny forhandlingsmodel, som Sundhedskartellet havde udformet, valgte 11 af Sundhedskartellets 12 organisationer at melde sig ud af KTO. De forhandler derfor direkte med arbejdsgiverne om overenskomsten for Der blev varmet op til forhandlingerne i foråret 2004 med udsendelsen af et fælles debatoplæg fra Sundhedskartellet, en kick-off konference for 900 tillidsfolk og en række medlemsmøder, hvor kravene fra de enkelte organisationer blev samlet sammen. Derudover har Sundhedskartellet nedsat et snævert forhandlingsudvalg bestående af formændene fra Dansk Sygeplejeråd, Danske Bioanalytikere og Danske Fysioterapeuter. Medlemmernes ønsker til OK05 Efter indsamling af medlemmernes krav på debatmøder i alle kredse lyder hovedkravene på mere i løn til fysioterapeuter i basisstillingerne samt bedre arbejdstids- og pensionsvilkår. Stadig flere fysioterapeuter kommer til at arbejde om aftenen og i weekender, og derfor gælder det om at få reguleret aflønningen for de skæve arbejdstider. På pensionsområdet er ønsket bl.a. fuld pensionsdækning i hele barselsperioden. Endelig er der en lille håndfuld andre krav, som også vægtes højt. Eksempelvis forbedrede muligheder for kompetenceudvikling på arbejdspladserne, seniorordninger samt bedre vilkår for tillids- og sikkerhedsrepræsentanter. Den kommende overenskomstforhandling vil på baggrund af regeringens skattestop, den stramme kommuneaftale samt udsigterne til en ny strukturreform blive særdeles vanskelig. På denne baggrund vil det ikke være utænkeligt, at overenskomstforhandlingerne i 2005 igen vil komme til at foregå med forligsinstitutionens medvirken. 19

20 På repræsentantskabsmødet fremlægges TR-rådets bud på vision, strategiske mål og fokusområder for tillidsrepræsentanter i Danske Fysioterapeuter. Projektet bærer titlen Morgen-dagens TR, og opgaven de kommende år bliver at omsætte de fine ord til handlinger, så foreningens tilbud om uddannelse, udvikling, støtte, kollegialt samspil og vilkår kan understøtte muligheden for, at foreningens tillidsrepræsentanter får fodfæste, spændvidde og handlekraft 20 Morgendagens TR Ledestjerne: Morgendagens TR har fodfæste, spændvidde og handlekraft Strategiske mål: TR erne skaber sig en position, hvor de har formel og reel indflydelse og medbestemmelse. TR erne er på forkant med og tør påvirke den organisatoriske, ledelsesmæssige og fysioterapeutiske udvikling. TR erne har kompetence, vilje, mod og lyst til at afdække potentielle handlemuligheder og føre dem ud i livet, så de passer den konkrete situation. TR erne handler med udgangspunkt i arbejdspladsens liv, medlemmernes interesser, fagets udvikling og Danske Fysioterapeuters politik. TR erne er i stand til at sætte høje realistiske mål og løse opgaverne med overblik og respekt for de mange forskellige holdninger og interesser. Fokusområder: Uddannelse/udvikling, støtte og kollegialt samspil.

21 Danske Fysioterapeuter undersøgte forud for tillidsrepræsentantvalget i 2003, hvordan tillidsrepræsentanterne befandt sig med deres rolle. Undersøgelsen viste blandt andet, at den typiske tillidsrepræsentant i Danske Fysioterapeuter er kvinde og mellem 30 og 50 år. Hun har ikke været tillidsrepræsentant i mere end én eller to valgperioder og blev det, fordi der ikke var andre, der ville. Men interessen har grebet hende, og hun genopstiller gerne. Hun bruger mellem en og tre timer om ugen på sit tillidsrepræsentantarbejde, hvilket er mere, end hun brugte i Det er især lønforhandlinger, der tager tid. Foto: K]arin Riggelsen Gode karakterer til Fysioterapeuten 8 ud af 10 læsere er tilfredse eller meget tilfredse med fagbladet. Bedømt ud fra 13-skalaen får Fysioterapeuten en samlet karakter på et rundt 9-tal En stor læserundersøgelse fra 2003 giver Fysioterapeuten gode karakterer. Gennemgående vurderer læserne, at fagbladet er relevant og vedkommende og er skrevet i et godt og letlæseligt sprog. Størst interesse er der for faglige artikler om at udøve fysioterapi, nyt om uddannelse, kurser og konferencer samt stillingsannoncerne, som procent prioriterer. Mindst interesse er der for politisk og organisatorisk stof fra Danske Fysioterapeuter. Kun 11 procent prioriterer den slags artikler højt. Fagbladet bliver flittigt læst, viser undersøgelsen. Mere end 90 procent læser eller kigger i 5 ud af 6 blade, og 80 procent bruger mindst en halv time på at læse artikler i bladet. De fleste synes, der er en fin balance mellem de forskellige stoftyper, men hver fjerde læser kunne godt tænke sig flere faglige artikler, mens en ud af 25 læsere efterlyser flere organisatoriske artikler. Som følge af læserundersøgelsen er der foretaget flere redaktionelle justeringer af indholdet, bl.a. prioriteres flere faglige artikler med direkte relation til praksis, som var et af læserønskerne, ligesom fagbladet i september 2004 fik en lettere designmæssig justering. 21

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER ... og 10 andre gode grunde til at blive medlem 10 gode grunde til at blive medlem af Danske Fysioterapeuter: Du får fagbladet Fysioterapeuten 22 gange

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR s platform Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant 2 / TR I DANSKE FYSIOTERAPEUTER Kære tillidsrepræsentant Velkommen til og tak fordi, du vil være tillidsrepræsentant. Du er et

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Faglig chef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Fag med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 25.-26.08.10 2. Mødeaktivitet og

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

ORIENTERING OM DANSKE FYSIOTERAPEUTER FOR NYE FYSIOTERAPEUTSTUDERENDE

ORIENTERING OM DANSKE FYSIOTERAPEUTER FOR NYE FYSIOTERAPEUTSTUDERENDE ORIENTERING OM DANSKE FYSIOTERAPEUTER FOR NYE FYSIOTERAPEUTSTUDERENDE ARBEJDET SOM FYSIOTERAPEUT VELKOMMEN I PROFESSIONEN UDFRA EN FAGLIG OG ORGANISATORISK VINKEL MÅL med 1. semesterorientering: - at få

Læs mere

DANSKE F Y S I O T E R A P E U T E R BERETNING. Oktober 2002 september 2004

DANSKE F Y S I O T E R A P E U T E R BERETNING. Oktober 2002 september 2004 for- bagside_den lange 17/09/04 9:57 Side 1 DANSKE FY SI TE R BERETNING O U TERAP E Oktober 02 september 04 D A N S K E F Y S I O T E R A P E U T E R Indholdsfortegnelse Indledning 7 1 Sundhedspolitik

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 19 AD DAGSORDENENS PUNKT 4b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 7 - Danske Fysioterapeuters lederpolitik Fremsat af: Hovedbestyrelsen 1 2 3 4 5

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Danske Fysioterapeuters

Danske Fysioterapeuters Danske Fysioterapeuters nr. 3 nov. 2003 Refleksion over eget arbejdsmiljø på din arbejdsplads Læs notat fra DF s minitemadage om belastninger i fysioterapi Særskilt hjemmeside for TR/SR brug den!! www.fysio.dk

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

TR-rollen. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR-rollen. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR-rollen Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: være talsmand for de medarbejdere, der indgår

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 00 BILAG 1 AD DAGSORDENENS PUNKT b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 1 Danske Fysioterapeuter værdier, mission og vision Fremsat af: Hovedbestyrelsen 1 9 10

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

Til dig der er ergoterapeut og leder

Til dig der er ergoterapeut og leder Til dig der er ergoterapeut og leder Samarbejde, aktiviteter og muligheder etf.dk/leder Forord Ledelse i den offentlige sektor er i høj grad præget af de politiske paradigmer om rehabilitering, sundhedsfremme,

Læs mere

Derfor vil Danske Fysioterapeuter i strategiplan 2016 have som mål at få flere og mere tilfredse medlemmer.

Derfor vil Danske Fysioterapeuter i strategiplan 2016 have som mål at få flere og mere tilfredse medlemmer. Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision er at sætte dagsorden for, hvordan befolkningen opnår mere sundhed og sikrer fysioterapeuter

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi. Tirsdag den 28. maj 2013

Vederlagsfri fysioterapi. Tirsdag den 28. maj 2013 Vederlagsfri fysioterapi Tirsdag den 28. maj 2013 Resume 1989: 22 mio.kr. i overskud. 1990 erne: Ordningen vokser og vokser Overflytning i 2008. KL ønskede at overtage hele opgaven. Aktion om behandlingskrævende

Læs mere

Strategi- og virksomhedsplan

Strategi- og virksomhedsplan Strategi- og virksomhedsplan 2014 2016 Indledning I Socialt Lederforum ønsker vi, at Socialt Lederforum er en attraktiv interesseorganisation for tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse og særlige

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Generalforsamling 2010- Mundtlig beretning Regionsformanden Tine Nielsens mundtlig beretning 2010 Da jeg startede med at lave denne mundtlige beretning, havde

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder)

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Hvor er det intet mindre end fantastisk! Tænk at stå her og se på en hel sal fuld af prisvindere! Alle os her og alle vores kolleger har bidraget til

Læs mere

1. Årsmøde 4. juni Dansk Selskab for Fysioterapi 18. juli Nyhedsbrev Dansk Selskab for Fysioterapi juli 2014

1. Årsmøde 4. juni Dansk Selskab for Fysioterapi 18. juli Nyhedsbrev Dansk Selskab for Fysioterapi juli 2014 18. juli 2014 Nyhedsbrev juli 2014 1. Årsmøde 4. juni 2014 afholdt deres første årsmøde den 4. juni 2014 på HUSET i Middelfart. På dagen blev en ny bestyrelse valgt ind. Ved generalforsamlingen var 16

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Danske Fysioterapeuters strategi for fagets placering i sundhedsvæsenet. Fagfestival 2009

Danske Fysioterapeuters strategi for fagets placering i sundhedsvæsenet. Fagfestival 2009 Danske Fysioterapeuters strategi for fagets placering i sundhedsvæsenet. Fagfestival 2009 Disposition Ambitionen Forudsætningerne Potentialet Udfordringerne i sundhedsvæsenet Mulighederne Status. Ambitionen

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Vision, værdigrundlag og målsætninger. Dansk Sygeplejeråd

Vision, værdigrundlag og målsætninger. Dansk Sygeplejeråd Vision, værdigrundlag og målsætninger Dansk Sygeplejeråd En nødvendig og vigtig vision Dansk Sygeplejeråds vision er en realitet. Med denne vision baseret på medlemmernes ønsker har vi nu et klart pejlemærke

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Danske Fysioterapeuter og faget har et stærkt brand, der står klart for fysioterapeuter og for omverdenen

Danske Fysioterapeuter og faget har et stærkt brand, der står klart for fysioterapeuter og for omverdenen Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2018 Formål Strategiplan 2018 skal sætte retning for det politiske og administrative arbejde i alle dele af Danske Fysioterapeuter og sikre

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011 Referat fra regionsbestyrelsesmøde D. 4. november 2011 1. Fastholdelse og rekruttering 2. Status og indsatser vedr. nationale retningslinjer på ryg og knæ området her i regionen 3. Neurorehabilitering

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM september 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Fortrolig sag

Læs mere

HBM/14/6/2005 1. 27. juli 2005 J.nr. 4212

HBM/14/6/2005 1. 27. juli 2005 J.nr. 4212 HBM/14/6/2005 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2005 27. juli 2005 J.nr. 4212 UH Til stede: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Carsten B. Jensen

Læs mere

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 22. november 2010 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 1. december 2010 Deltagere: Hanne Munch, Anne Marie Svenningsen, Brian Errebo-Jensen

Læs mere

Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup.

Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup. Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup. Oplæg fra Sannie Jørgensen: Løntilskudsordning, hvad er det

Læs mere

Stærkt fokus på faglig udvikling og kvalitet

Stærkt fokus på faglig udvikling og kvalitet 20 Faglig kvalitet Danske Fysioterapeuters beretning 2012-2014 Stærkt fokus på faglig udvikling og kvalitet Kliniske retningslinjer og opsamling af fysioterapeutisk data i nationale kvalitetsdatabaser

Læs mere

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job.

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet (møde 3/2008) den 22/08/2008 J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 5. sept. 2008 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Karima

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009.

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Dagsorden for den fælles del: 1) Status på 3-partsforhandlingerne i region og kommunerne 2) Status på genoptræningsområdet 3) Danske fysioterapeuters

Læs mere

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december 2013 Dagsorden 1. Referat fra HBM d. 10. oktober 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Uddelinger fra Fonden for Forskning, Uddannelse og Praksisudvikling

Læs mere

Handlingsplan 2011-12

Handlingsplan 2011-12 AF:\Sekretariatet\Bestyrelse\Handlingsplan 2011-12\Udkast til handlingsplan 2011-12.docx 22. juni 2011/MP Handlingsplan 2011-12 Medlemsstrategi Aktiv, systematisk og målrettet kampagne for rekruttering

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM marts 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2016:

Læs mere

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g FOA: Teknik- og servicesektoren Mundtlig bere t n i n g Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Niels Åge Skovbo Layout og indhold: Teknik- og servicesektoren Oplag: 300 Tryk: FOAs

Læs mere

Referat. Referat fra møde i Etisk udvalg. Etisk udvalg 31. januar Karen Langvad 13. februar 2012

Referat. Referat fra møde i Etisk udvalg. Etisk udvalg 31. januar Karen Langvad 13. februar 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 31. januar 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 13. februar 2012 Deltagere: Jeanette Præstegaard, Hanne Munch, Annemarie Svenningsen,

Læs mere

Specialisering i fysioterapi

Specialisering i fysioterapi Dato: 28. september 2016 E-mail: moe@dsfys.dk NOTAT Specialisering i fysioterapi Model for godkendelse af specialisering Indledning Nærværende notat beskriver model for godkendelse af specialisering i

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Resultatet OK2015 Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Generelle krav Sikring af TR s tid til arbejdet. Lønstigninger - reallønsforbedringer. Fortsættelse af reguleringsordningen. Medfinansiering

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 21. august 2015 kl i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, st, 1358 København K

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 21. august 2015 kl i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, st, 1358 København K Referat til Regionsbestyrelsesmøde 21. august 2015 kl. 15.00-17.00 i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, st, 1358 København K Indhold Referat til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen

Læs mere

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL 4. NOVEMBER 2016 Forslag 6.A til repræsentantskabsmødet 4. november 2016: Medlemsdemokrati og repræsentantskab i FSL Indledning Gennem det sidste halvandet

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Budget 2015-16, 2. drøftelse 2.2 Strategiplan 2016, procesplan

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

HBM/8-9/9/2004 1. Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende

HBM/8-9/9/2004 1. Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende HBM/8-9/9/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. og 9. september 2004. 8. oktober 2004 J.nr. 411.10 ULA Til stede: Fraværende: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Marianne

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM december 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Rekruttering af

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Generalforsamling region Sjælland 28.februar 2011

Generalforsamling region Sjælland 28.februar 2011 Fremmødte: 23 Generalforsamling region Sjælland 28.februar 2011 Velkomst: regionsformand Lise Hansen 1. Dirigent: Karen Dam Referent: Merethe Fehrend Karen Dam erklærede generalforsamlingen lovligt varslet.

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

OK13 Det forhandler vi om

OK13 Det forhandler vi om OK13 Det forhandler vi om Forord Verden er i en økonomisk krise. I medierne og ved forhandlingsbordet fremfører arbejdsgiverne, at der kun er plads til meget små eller ingen lønstigninger til medarbejderne.

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Arbejdsmarked 13

Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Arbejdsmarked 13 Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Arbejdsmarked 13 Flere job trods krise Trods krise i kommunerne er antallet af kommunalt ansatte fysioterapeuter fortsat stigende, og det opvejes ikke af et

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Kvalitet Borgeren i centrum Fokus på borgeren og økonomien Den daglige drift - maskinrummet Personaledelen Sund økonomi Klik på boblerne og læs

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes.

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes. DANSKE KREDS STRATEGI 2016-2019 30. SEPTEMBER 2016 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde med i 2016-2019 for bedst muligt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere