StudentSamarbetet Øresund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "StudentSamarbetet Øresund"

Transkript

1 StudentSamarbetet Øresund Dagordning Möte den 3 november, kl 16 De Studerendes Råd, Danmarks Farmaceutiske Universitet Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde 2 Valg af dirigent og referent 3 Godkendelse af dagsorden 4 Referat fra forrige møde Bilaga 4 Informationspunkter 5 Nyt fra SSØ-sekretariatet 6 Nyt fra Øresundsuniversitetet 7 Projektet om nedsættelse af betaling for offentlig transport over Sundet 8 Iværksætterakademiet Bilag 8 - Pressemeddelelse 9 Tour de promo 10 Konferenceevaluering Stefan kompletterar med en specifikation över utgifterna Valärenden Bilaga Valda för StudentSamarbetet Øresund Följande grupper är inte längre aktiva och stryks därför från listan över grupper dit SSØ ska välja studentrepresentanter: Øresund Entrepreneurship Academy's styrgrupp Øresund Summer University Taskforce Øresund Study Gateway 11 Rektorskonferensen Ska väljas en svensk och en dansk med mandat till november Studentbrokommittén Ska väljas en svensk med mandat till april/maj 2007, en svensk och en dansk, samt eventuellt ytterligare en person, med mandat till november Diskussions- og beslutningspunkter SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

2 13 Studentbrokommitténs möte (Under förutsättning att detaljer kring mötets dagordning är kända.) 14 Rektorsutskottets möte (Under förutsättning att detaljer kring mötets dagordning är kända.) 15 Det globale uddannelsesmarked Onsdagen den 15 november anordnar Øresundsuniversitetets Internationale Udvalg ett seminarium om studieavgifter. Ska SSØ agera i samband med seminariet? 16 SSØ Vision and Mission Statements Bilag 16 Bilag 15 Inbydelse til seminar 17 Evaluering af forretningsorden Samarbejdet og forretningsordenen skal evalueres på årets sidste SSØ-møde. På det første SSØ-møde i det kommende år besluttes, hvilke ændringer der skal gennemføres. (SSØ Forretningsorden 6 stk. 1) Bilag 17 - Forretningsorden med föreslagna ändringar 18 Verksamhet 2007 Diskussion och eventuellt beslut om verksamheten det kommande året. Bilaga Budget 2007 På årets sidste møde vedtages et budget for det kommende år. (SSØ Forretningsorden 6 stk. 2) Bilaga Motion från Lunds Universitets Studentkårer: StudentSamarbetet Øresunds bokföring och pengahantering Motionen bordlades på föregående möte. Bilaga 20a Motion Bilaga 20b Gällande avtal med Studenterrådet Formalia 21 Næste møde Föreslås besluta om datum för vårens/forårets två möten. 22 Eventuelt SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

3 BILAGA 4 - Referat från mötet StudentSamarbetet Øresund Referat Möte den 5 september 2006 Danmarks Tekniske Universitet Närvarande Copenhagen Business School (CBS) Stefan K. Madsen Rasums Viemose Meddelat förhinder Øresundsuniversitetet Sara Stavås Virkelyst Bengt Streijffert Danmarks Farmaceutiske Universitet (DFU) Maria Louise Krog Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Ann Fugl-Meyer Peter Thestrup Högskolan Kristianstad (HKr) Marcus Johansson Københavns Universitet (KU) Martin Duus Lunds Universitet (LU) Erik Stenberg StudentSamarbetet Øresund David Ganrot Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde Ann hälsar välkomna. 2 Valg af dirigent og referent Ann väljs till dirigent och David till referent. 3 Godkendelse af dagsorden Punkt 11 blir 11a och en ny punkt 11b Iværksætterakademiet infogas. Punkt 13 blir 13b och en ny punkt 13a Studentbrokommitténs möte infogas. 4 Referat fra forrige møde Referatet godkänns. Informationspunkter 5 Nyt fra SSØ-sekretariatet David meddelar att Elisabet Månsson avsagt sig sin post i rektorskonferensen och därmed även sin plats i SSØ:s forretningsudvalg. 6 Nyt fra Øresundsuniversitetet Ingen från ØU är närvarande. Man låter dock hälsa att handlingarna till Studentbrokommitténs SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

4 BILAGA 4 - Referat från mötet möte i maj blev försenade på grund av sjukdom. Mötet uttrycker en önskan om att ØU är närvarande vid nästa SSØ-möte 7 Orientering om projektet om nedsættelse af betaling for offentlig transport over Sundet Stefan har skrivit till DSB, som dock inte verkar förstå problematiken. DSB menar att man som SU-berättigad (Statens Uddannelsesstøtte) redan kan få rabatt på resor till utbildningsorten. Man negligerar dock problematiken med att man bara kan få rabatt till den ursprungliga utbildningsorten och inte till valgfag på andra orter eller i Sverige. Förslag framförs om att man kanske kunde få någon student att skriva ett projekt eller en uppsats om problemen. 8 Øresund Academic Journal Rektorsutskottet avslog förslaget till journal. Förslaget har dock väckt en del uppmärksamhet bland universiteten, bland annat har förslaget diskuterats på KU och CBS. 9 Stardust-projektet Stardust finns nu på CBS och DTU och ett nationellt (danskt) nätverk är på gång. Bidraget från SSØ kommer främst att användas till att etablera nätverket på den svenska sidan av Sundet. 10 Tour de promo Stefan har haft ont om tid till touren. David ska kontakta de högskolor som inte har aktiva studenter inom SSØ för att försöka få dem att aktivera studenterna. Affischer ska tryckas upp för att synliggöra SSØ i samband med att möte hålls ute på medlemshögskolorna. 11a Konferenceevaluering Stefan presenterar utvärderingen. Han lovar att komplettera med en specifikation över utgifterna. 11b Iværksætterakademiet Iværksætterakademiet ska offentliggöras på måndag. Man har fått ihop 11,5 MDKK och ytterligare finansiering söks. Stefan ska skriva ett pressmeddelande om SSØ:s syn på Iværksætterakademin. Valärenden 12 Studentbrokommittén Rasmus Viemose avsäger sig sin plats i SBK. Troels Liebe Bentsen väljs som Rasmus ersättare. Resterande platser vakantsätts. Se bilaga 12. Diskussions- og beslutningspunkter 13a Studentbrokommitténs möte Dagordningen till mötet diskuteras. Anns sammanfattning av diskussionen finns i bilaga 13a. 13b Skal København have et Beslutas att SSØ inte ska agera i frågan. SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

5 superuniversitet? BILAGA 4 - Referat från mötet SSØ Vision and Mission Statements Det förslag som tagits fram av Mike Zernichow, Mads Holmen och Stefan K. Madsen till förra mötet skulle ha varit ute på granskning inför detta möte. Ingen av granskarna har dock fått det. Ärendet bordläggs till nästa möte. 15 Riktlinjer för ansökning om medel ur projektpotten Förslaget (bilaga 15) godkänns. Riktlinjerna ska inom kort publiceras på hemsidan. 16 Ansøgning til midler fra projektpuljen Ansökta medel (bilaga 16) beviljas under förutsättning att - SSØ får ha sin logotyp på hemsidans framsida under två månader - Rating.nu senast i mars 2007 redovisar för SSØ hur pengarna använts 17 Oprettelse af en post på regnskabet der hedder academic journal 18 Evaluering af sekretariatets arbejdsopgaver och erstatning 19 Motion från Lunds Universitets Studentkårer: StudentSamarbetet Øresunds bokföring och pengahantering Kostnadsposten Øresund Academic Journal, 300 DKK, förs in i budgeten. Bilag 17 Budget 2006 Sekretariatets utvärdering läggs till handlingarna. Motionen bordläggs till nästa möte. Formalia 20 Næste møde Nästa möte hålls fredagen den 3 november, kl 16 på Danmarks Farmaceutiske Universitet. 21 Eventuelt SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

6 BILAGA 4 - Referat från mötet Valda för StudentSamarbetet Øresund (SSØ) BILAG 12 Rektorskonferensen/-forsamlingen Från april 2006 till våren 2007: DK: Martin Duus SE: Erik Stenberg Från november 2005 till november 2006: DK: Stefan K. Madsen SE: Vakant Studentbrokommittén/Studentbrokomitéen (SBK) Från april 2006 till våren 2007: DK: Troels Liebe Bentsen SE: Vakant Från november 2005 till november 2006: DK: Ann Fugl-Meyer SE: Marcus Johansson (valdes i februari) SE/DK: Vakant Øresund Entrepreneurship Academy's styrgrupp DK: SE: Troels Liebe Bentsen Elisabet Månsson Øresund Entrepreneurship Academy's styrelse DK: SE: Rasmus Viemose Elisabet Månsson Øresund Summer University Ann Fugl-Meyer Øresund Study Gateway Henrik Friis SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

7 Studentbrokommitténs möte BILAGA 4 - Referat från mötet BILAG 13a Øresund Summer University Vi mener at fagligheden på Øresund CoreCourses er det vigtige. Det bør ikke være "pop-kurser" der har et lavt fagligt niveau. Vi støtter både CoreCourses der har et Øresundsperspektiv, herunder f.eks. Kirkegaard-kurser, og kurser indenfor stærke forskningsmiljøer. I størst muligt omfang skal det være et samarbejde på tværs af sundet, men ikke nødvednigvist et must. En problematik er forskellen på universitetsstudier i SE og DK. I DK vil et summeruniversity være en del af uddannelsen og noget som man højst sandsynligt får merit for på sin uddannelse. I Sverige vil denne type af kurser mere være et supplement og noget ekstra at "skrive på sit cv". I forhold til den Danske side er fagligheden derfor særligt vigtig, da dette ikke må udvande uddannelserne. (Selv om man måske altid ville blive fanget i en merit-fælde). Det har været tale om muligheden at lave kurser i svensk og dansk på den anden side af sundet. Dette synes vi er meget positivt. Fagligheden er her meget vigtig. Det kan ligge et problem i det faktum at det er svært at udbude et begyndersprog (med henblik på kommunikation, kultur mv.) på universitetesniveau. Dog er det noget der ville styrke regionen. Pilotprojekten Transportspøggsmålet er selvfølgelig vigtigt, for at ikke sige afgørende. Vi håber også at SBK eller mere Øresundsuniversitetet også arbejde med dette. Best-Practise guide er nødvendigt for at kunne komme videre. Man burde også generelt arbejde for bevidstgørelsen af universiteter såvel som studerende hvilke muligheder det findes indenfor tværfaglige projekter og andet samarbjde i regionen Ann (PF/DTU) SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

8 BILAGA 4 - Referat från mötet Riktlinjer för projektansökningar Kriterier för beviljande av medel Följande regler gäller för att medel ska beviljas till projektet: Projektet ska ha anknytning till SSØ och dess syften *, eller mer allmänt till studenter i Öresundsregionen: Utveckla samarbetet mellan studentorganisationerna under Øresundsuniversitetet. Säkra studenternas intressen i kraft av att vara studerande under Øresundsuniversitetet. Rikta sig till studenter på båda sidor Sundet. Vid projektets genomförande måste det klart framgå att det sker med stöd från SSØ. Projekt som är nytänkande och nyskapande prioriteras. Projektmedel kan inte beviljas till den ordinarie verksamheten. Ansökningar där det kan bedömas vara naturligt att den sökandes huvudman bör ta ett huvudsakligt ansvar för det sökta projektet kommer inte att prioriteras. För att bidrag ska ges till mer stadigvarande projekt måste verksamhetens fortsatta finansiering bedömas vara realistisk. Bidrag ges endast i undantagsfall till pågående verksamhet. Praktiska regler En komplett ansökan (enligt ansökningsmallen) ska ha inkommit till SSØ:s kansli inom fastställd tid. Innan utbetalning av beviljade medel kan ske måste projektansvarig skriftligen godkänna de villkor som angivits för erhållande av bidrag. Bidragsmottagare ska, senast vid tidpunkt som fastställts i samband med beslutet om att bidrag beviljas, lämna ekonomisk redovisning och rapport över hur medlen använts. Bidragsmottagare är skyldig att underrätta SSØ:s sekretariat om väsentliga förändringar som uppstår under genomförandet av ett projekt, så att SSØ kan ta ställning till huruvida det beviljade bidraget fortsatt får utnyttjas för projektets genomförande. Till SSØ:s uppgifter hör att följa upp och utvärdera resultatet av bidragsgivningen. SSØ har rätt att granska hur bidrag förbrukas i förhållande till ansökan och de villkor som angivits för erhållande av bidrag. Utbetalning kan ske engångsvis, dock med högst 85 procent av beviljat belopp. Resterande 15 procent utbetalas först efter det att SSØ godkänt inkommen resultatredovisning. * SSØs formål er at fungere som platform for samarbejdet mellem studenterorganisationerne under Øresundsuniversitetet. Herunder at formulere og arbejde for at sikre de interesser, de studerende måtte have, i kraft af at være studerende under Øresundsuniversitetet. SSØs arbejde kan finde sted indenfor studenterpolitiske områder. SSØs arbejde udføres bl.a. ved at inspirere og tage initiativer til konkrete samarbejder mellem studenterorganisationerne. Konkret koncentrerer arbejdet sig om at afholde møder i SSØ jvf. 4, samt at sikre afholdelsen af studenterkonferencer jvf. 3 for at diskutere de fælles spørgsmål. Derudover diskuteres rektorforsamlingens (RF) dagsorden i SSØ forud for møder i denne. De studerendes behov og krav til Øresundsuniversitetet bliver aktualiseret gennem studenterorganisationernes arbejde i SSØ. (Forretningsorden, 2 Formål) SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

9 BILAGA 4 - Referat från mötet Om ett projekt för vilket medel beviljats från SSØ inte genomförts, eller om redovisning och rapport för projektet trots påminnelse inte lämnats till SSØ, ska bidragsmottagaren åläggas att återbetala bidraget. Om ett bidrag, trots anmodan, inte återbetalas beslutar SSØ-mötet om åtgärd. Om ett projekt genomförts med stöd av bidrag från SSØ och projektet i väsentliga delar avviker från de grunder på vilka bidrag beviljats, eller om resultatrapporteringen ger anledning till mer allvarliga erinringar, beslutar SSØ-mötet om åtgärd. SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

10 BILAGA 4 - Referat från mötet Mall för ansökningar om SSØ:s projektmedel Projektets namn Sökande parter Adress, telefon och e-post Projektledare, telefon och e-post Nulägesbild Bakgrund Hur arbetar ni med dessa frågor idag? Syfte Vilket syfte har projektet? Varför vill ni starta det? Mål Vilket/a mål finns med projektet? Målgrupp Till vem/vilka riktar sig projektet? Genomförande Beskriv hur projektet skall genomföras Dokumentation Hur kommer projektet att dokumenteras? Utvärdering Hur kommer projektet att utvärderas? Tidsplan Hur ser tidsplanen ut för projektet? Ekonomi Hur ser finansieringen ut för projektet? Kostnadskalkyl fördelning av sökta ekonomiska medel SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

11 BILAGA 4 - Referat från mötet rating TO: SS0 Sekretariat FROM: RATING.NU DATE: SUBJECT Ansagning om statte Ratingnu C/O d. 7 himmel Projektet RATING.NU ansager hermed SS0 om statte til gennemfarelse af research og udvikling af Internet portalen RATING.NU, særligt til dækning af udgifter forbundet med: research i 0resundsregionen (5000,- Dkk), implementering af data fra 0resundsregionens universiteter (1 1000,- Dkk) og implementering af sprogmodul (11000,-Dkk) indenfor et budget pa i alt Dkk. RATING.NU skal være en internetportal, hvor studerende kan finde og dele information om erfaringer med uddannelser, fag og studiemiljaer. Portalen skal rumme den massive mængde af information og erfaring, som de studerende bærer p&, og i en lettilgængelig form kunne komme alle, der sager den til gode. Ved hjælp af en intelligent udviklet sragefunktion vil de studerende kunne finde, hvad de sager nemt og hurtigt, og finder de ikke det, de sager med det samme, vil yderligere indsnævringer af sagningen kunne foretages. RATING.NU vil muliggare, at de studerende kan ytre sig ved hjælp af numeriske ratings og kommentarer. 0nsker andre at kommentere yderligere, kan de ogsa dette, og folk vil kunne skrive direkte til forfatteren af kommentarerne, hvorved en dialog skabes og spargsmal kan uddybes. Vi mener, at denne kommunikationskanal pa nuværende tidspunkt kan være svær at finde. For studerende i 0resundsregionen vil muligheden for at danne netværk pa tværs af 0resund ages. Ligeledes vil det forage gennemsigtigheden af fagudbudet og de muligheder som studerende i dag kan have svært ved at finde rundt I. Dette vil fare til at flere studerende vælger fag ud fra parametre som er kompetencegivende og ikke kun ud fra geografisk placering. Vi tillader os at ansage SS0 om dækning af samtlige udgifter i forbindelse med ;L L delelementet i det beskrevne projekt og vil under alle omstændigheder være taknemmelige for ethvert tilskud, I matte prioritere at statte med. Matthias Flugge Hansen og Rasmu iemose Projektledelsen i RATING-NU \

12 BILAGA 4 - Referat från mötet rating ide oa baaarund Rating.nu C/O d. 7 himmel Snaregade K Der er i dag megen officiel information p& markedet. Leveret bade af Undervisningsministeriets egen portal (UG) og af skolerne selv. Der er dog helt klart et problem i, at den skærpede konkurrence skolerne imellem har fart til mere og mere reklamelignende ekstern kommunikation. PA trods af sin informative værdi, har en stor del af dette materiale ogsi3 en mere problematisk effekt: Nemlig, at jo mere reklamelignende materialet er, jo mere kan den studerende distancere sig fra informationen som la til grund for hans eller hendes valg. Dette farer til, at den studerende i langt hajere grad projicerer skylden for et darligt valg over p& skolen og i mange tilfælde har lettere ved at træffe valget om at droppe ud. Hvordan kan en studerende vælge rigtigt farste gang? Ved at fa en information, som den studerende i betydeligt hajere grad kan relatere sig til og pa den made i hajere grad finde anvendeligt til sit valg og til de konsekvenser som falger. Det vil sige information, der giver svar p& netop de parametre en studerende O ~S& tager stilling til, blot ofte kortere eller længere tid efter af de er pabegyndt et studie. Information som - hvis den er tilgængelig far den studerende vælger sit studie - vil supplere de mere faktuelle informationer, saledes at den vordende studerende far et betydeligt bedre grundlag for at træffe et holdbart valg. Det handler om, at give den kommende studerende et sæt af informationer som opleves som rigtige. Informationer som vurderes som s& personligt relevante, at den studerende selv oplever sit efterfalgende valg af studieretning som velfunderet og ikke som et bare "forelabigt gæt" eller blot en afpravning. Det regionale perspektiv For studerende i Oresundsregionen vil det være optimalt, at kunne læse om andre studerendes erfaringer. En studerende fra mbenhavns Universitet vil opdage, at der er mulighed for at tage fag i Malmo, fordi en anden studerende har gjort det far ham. Mere gennemsigtighed giver færre ukendte faktorer og derfor vil udvekslingen af kurser og viden blive nemmere. Ligeledes vil muligheden for at danne faglige netværk pa tværs af 0resund blive lettere for den almene studerende. Igennem RATINGs profilsystem og kontaktfunktion vil det være oplagt at tage kontakt til de studerende, hvis erfaringer man vil trække pa..

13 BILAGA 4 - Referat från mötet ratng teamet bag RATNG. NU Matthias Flugge Hansen Projektleder Funktion: Medudvikler af ideen og projektet. Varetager hovedsageligt opgaver indenfor PR, markedsfaring, udvikling, planlægning og design. Beskrivelse: Studerer International Markedsfaring p& Handelsh0jskolen i Kabenhavn og medejer af blup.nu. Rating.nu C/O d. 7 himmel Snaregade K Rasmus Viemose Projekt leder Funktion: Medudvikler af ideen og projektet. Varetager hovedsageligt opgaver indenfor PR, markedsfaring, finansiering og administration. Beskrivelse: Studerer International Markedsfaring p& Handelshajskolen i Krabenhavn og medejer af blup.nu. Dan Thrue Chefprogrammar og teknisk ansvarlig Funktion: Star for ledelsen af programmeringen og uddelegering af arbejde. Endvidere ansvarlig for det tekniske setup samt drift. Beskrivelse: Til dagligt programmar hos Nordic Insurance Software, ekstern konsulent hos 0restadsselskabet samt medejer af Played.dk Aps. Er autodidakt og har arbejdet med programmering de seneste 7 ar. Kim Rom Ekstern konsulent Funktion: Har været med til at udforme udviklingsstrategien og er Iabende involveret i udviklingen. Endvidere aktiv deltager i vurderingen af indtjeningspotentiale og muligheder. Beskrivelse: Er til dagligt kommunikationschef i Soft Trading og har tidligere arbejdet som kanalmanager og ansvarshavende redaktrar p& Jubii NS, senere en del af Lycos Europe. Stifter af flere succesfulde community-sites, bl.a. XplayN.com med mellem og hits om ugen. Allan Noer Ekstern konsulent Funktion: bbende teknisk radgivning og med til udformningen af det tekniske setup. Derudover Iabende sparring omkring udviklingen af sitet. Beskrivelse: Til daglig udviklingschef i Eniro Danmark A/S og teknisk direktar samt grundlægger af Polypath Aps. Har tidligere været udviklingschef hos Lycos Europe Entertainment samt udvikler hos Jubii NS.

14 BILAGA 4 - Referat från mötet Christina Scharfe Ekstern konsulent Funktion: Med til udviklingen af PR og markedsf0ringsstrategien. Labende sparring omkring udviklingen, PR og markedsfaring. Muligt bestyrelsesmedlem. Beskrivelse: Tidligere og partner igennem 6 ar i Holm Kommunikation A/S og nu medejer af Milla NS og Wellware NS. Stor erfaring med PR og kommunikation for store virksomheder, indenfor medicinalindustrien, it-teknologi, luftfartsselskaber, mv. Ratingnu C/O d. 7 himmel Snaregade l K Saren Viemose Ekstern konsulent Funktion: Radgiver omkring projektets konfliktmæssige potentiale og handtering af dette. Beskrivelse: Uddannet cand.tech.soc arbejder nu som freelance konsulent og ejer af kursus virksomheden Kalavig Kursuscenter. Arbejder bl.a. for NOKIA, DANSKE BANK og NOVO NORDISK. Saren Barlebo Ekstern konsulent Funktion: Radgiver og offentlig stifinder. Beskrivelse: Dekan p5 Handelshajskolen i Kabenhavn. Underviser og forsker p4 en række uddannelser inden for omradet Videnskabsteori. Star for en række internationale ph.d.-kurser inden for viden og ledelse.

15 BILAGA 4 - Referat från mötet BILAG 17 Budget 2006 Alla belopp i DKK. Intäkter Bidrag från ØU Summa intäkter Kostnader Honorar sekretariat Enligt avtal Lön forretningsfører Enligt avtal Telefon Porto Kontorsmaterial Summa förvaltningskostnader SSØ-möten möten Rektorskonferensen möte, 4 personer Rektorsutskottet möten, 2 personer StudentBroKomiteen möten Summa resor Politiska aktiviteter Øresund Academic Journal 300 Summa kostnader Beräknat resultat SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

16 BILAG 8 - Pressemeddelelse SSØ Sekretariat Sandgatan 2, 4 vån S Lund Pressemeddelelse StudentSamarbedet Øresund hilser Øresund Entrepreneurship Academy velkommen! Søndag d. 10. september bliver Nordeuropas største iværksætterakademi, Øresund Entrepreneurship Academy, sat i værk. Øresund Entrepreneurship Academy skal styrke udbudet af fag i entrepreneurship under Øresundsuniversitet og StudentSamarbedet Øresund er glade på de studerendes vegne. En positiv udvikling til glæde for de studerendes behov! Allerede nu er der masser af lyst og gå-på-mod blandt regionens universitetsstuderende til at starte egne virksomheder. Det ligger godt til stilen og selvopfattelsen blandt regionens studerende at være innovative, men indtil nu har der manglet fælles koordinering og udbygning af tilbud, specielt tværfaglige af slagsen. Der er allerede nu masser af lyst til at starte selv blandt de studerende, vi mangler dog tit nogle flere specifikke fag og mulighed for at møde andre studerende med andre fagligheder som man eventuelt kan lave firmaer sammen med senere. Jeg tror Øresund Entrepreneurship Academy er lige det der skal til på dette område, udtaler studerende Peter Thestrup fra Danmark Tekniske Universitet. Godt med studenterindflydelse StudentSamarbedet Øresund er specielt glade for den store grad af studenterindflydelse i projektet. Hele to studenterrepræsentanter, en dansk og en svensk, er tænkt med i bestyrelsen. Det er positivt for projektets fremtid, at man inddrager de studerendes synspunkter og ønsker i så høj grad, det er jo tros alt os som gerne skulle gå ud og starte virksomheder i fremtiden og derfor er vores ønsker og behov meget relevante, udtaler Erik Stenberg, studerende ved Lunds Universitet. Mere om SSØ: Mere om Øresundsuniversitetet: Henvendelser på denne pressemeddelelse kan rettes til SSØ Sekretariatet: David Ganrot StudenterSamarbejdetØresund er en netværksorganisation for studenterorganisationer på de 14 universiteter under Øresundsuniversitet. Netværket laver politisk, socialt og fagligt arbejde og er åbent for alle studerende ved de 14 universiteter.

17 Valda för StudentSamarbetet Øresund (SSØ) BILAGA Rektorskonferensen/-forsamlingen Från april 2006 till våren 2007: DK: Martin Duus SE: Erik Stenberg Från november 2005 till november 2006: DK: Stefan K. Madsen Ska väljas på mötet. SE: Vakant Ska väljas på mötet. Studentbrokommittén/Studentbrokomitéen (SBK) Från april 2006 till våren 2007: DK: Troels Liebe Bentsen SE: Vakant Ska väljas på mötet. Från november 2005 till november 2006: DK: Ann Fugl-Meyer Ska väljas på mötet. SE: Marcus Johansson (valdes i februari) Ska väljas på mötet. SE/DK: Vakant Ska väljas på mötet. Øresund Entrepreneurship Academy's styrgrupp DK: SE: Troels Liebe Bentsen Elisabet Månsson Øresund Entrepreneurship Academy's styrelse DK: SE: Rasmus Viemose Elisabet Månsson Øresund Summer University Taskforce Ann Fugl-Meyer Øresund Study Gateway Henrik Friis SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

18 BILAG 15 - Inbydelse til seminar Øresund, d. 3. oktober 2006 Øresundsuniversitetets Internationale Udvalg inviterer til: Det globale uddannelsesmarked seminar om studieafgifter i DK og SE onsdag d. 15. november 2006 kl i Ørestad Arne Jacobsens Allé 15-17, Auditoriet Program: Velkommen v/bengt Streijffert, Øresundsuniversitetet, samt præsentation af moderator Arne Carlsen, Danmarks Pædagogiske Universitet. Oplæg: Education made in Denmark - Kan danske universiteter stå distancen i den globale konkurrence? Jesper Langergaard, CIRIUS, Danmark Education made in Sweden har Sverige redan säkrat sig marknadsandelar? Detlef Clöwe, LU Education A/B, Sverige Betalende studerendes forventninger til kvalitet og service. Anders Uhrskov, DIS, Danmark Vad är läget i Sverige i frågan om avgifter för utländska studenter? Erland Ringborg, Utrikesdepartementet, Sverige Kaffe Workshops: Workshop 1: Markedsføring Workshop 2: Servicering Moderator: Jesper Langergaard Moderator: Erland Ringborg Paneldebat og diskussion med tilhørerne Afslutning Seminaret foregår på dansk og svensk. A ARNE JACOBSENS ALLE A BOX 117 DK-2300 KØBENHAVN S SE LUND T T F F W W

19 BILAG 15 - Inbydelse til seminar Øresund, d. 3. oktober 2006 Om moderator og oplægsholdere: Arne Carlsen, direktør for internationalisering. Danmarks Pædagogiske Universitet er et overbygningsuniversitet, som driver forskning og udbyder videregående forskningsbaserede uddannelser inden for hele det pædagogiske felt. Arne Carlsen er medlem af universitetets direktion, ansvarlig for udvikling og implementering af universitetets internationaliseringsstrategi, og leder af DPUs internationale kontor. Link til DPU: Jesper Langergaard, international projektkoordinator. CIRIUS er en styrelse i det danske Undervisnings-ministerium og arbejder for at styrke internationaliseringen af alle danske uddannelser. Jesper Langergaard arbejder med markedsføring af danske uddannelser i udlandet og med analyser og dokumentation inden for videregående uddannelser. Link til CIRIUS: Detlef Clöwe, VD, LU Education AB. LUEAB etablerades vid årsskiftet 2000/2001 som Lunds universitets utbildningsbolag med uppgift att marknadsföra och sälja utbildningar, s k uppdragsutbildning, från hela Lunds universitet. Detlef Clöwe tillträdde som VD i slutet av år Länk till LU Education: Anders Uhrskov, Direktør, DIS. Denmark's International Study Program er en selvejende uddannelsesinstitution, som har været aktiv siden DIS er et af Europas største study abroad-programmer for udenlandske - hovedsagelig amerikanske - universitetsstuderende, der ønsker at studere et semester eller to i København. Anders Uhrskov har arbejdet ved DIS siden Link til DIS: Erland Ringborg, Utrikesdepartementet. Erland Ringborg har varit ansvarig utredare av frågan om studieavgifter i högskolan. Den 30:e januari 2006 lämnades den offentliga utredningen Studieavgifter i högskolan till regeringen. Utredningen innehåller förslag om hur Sverige ska ta ställning till frågan om införandet av studieavgifter. Länk till utredningen: A ARNE JACOBSENS ALLE A BOX 117 DK-2300 KØBENHAVN S SE LUND T T F F W W

20 BILAG 15 - Inbydelse til seminar Øresund, d. 3. oktober 2006 Tilmelding/anmälan Seminaret er gratis og åbent for alle interesserede, men tilmelding er obligatorisk. Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet og senest mandag d. 6. november til Maria Novrup, Øresundsuniversitetet. Angiv navn, institution og hvilken workshop du ønsker at deltage i. Skriv til eller ring på tlf.: Transport Seminaret foregår i Auditoriet i stueetagen i KLP-bygningen på Arne Jacobsens Allé 15-17; ca. 7 min.s gang fra Ørestad station. Både Metro og Øresundstog/Regionaltog går til Ørestad station. KLP-bygningen nås ved at gå langs med det store shoppingcenter Field s til lyskrydset 500 m. nede; bygningen ligger på modsatte side. Link til kort på Krak.dk: ØU s sekretariat i København A ARNE JACOBSENS ALLE A BOX 117 DK-2300 KØBENHAVN S SE LUND T T F F W W

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Dagordning Möte den 5 september 2006, kl 16 Polyteknisk Forening, Danmarks Tekniske Universitet, Studentercentret i bygning 101E, lokal A Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde

Læs mere

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Dagordning Möte den 7 februari, kl 14 Studentkåren Malmö, Malmö högskola Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde 2 Valg af dirigent og referent 3 Godkendelse af dagsorden 4 Referat

Læs mere

Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund

Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund Studentkårerna vid: Lund den 26 april 2006 Lunds Universitet (LU) Københavns Universitet (KU) Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Handelshøjskolen i København (CBS) Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 6. april 2010 kl 16-19 på RUC Bilagsudsending, 23. marts 2010 Indhold Forslag til dagsorden 2 Bestyrelsens beretning de studerende er med på råd! 3 Studenterrådets regnskab 2009

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

DØK Intro 92. Intro håndbog

DØK Intro 92. Intro håndbog DØK Intro 92 Intro håndbog Forord Denne første udgave af DØK INTRO HÅNDBOGEN er udarbejdet undervejs af vejledergruppen i forbindelse med Intro 92 arbejdet. Den har derfor endnu ikke været brugt som grundlag

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

11/05/15. Praktik over Øresund. Mulighederne for praktikuddannelse i Sverige for elever på erhvervsuddannelser i Danmark

11/05/15. Praktik over Øresund. Mulighederne for praktikuddannelse i Sverige for elever på erhvervsuddannelser i Danmark 11/05/15 Praktik over Øresund Mulighederne for praktikuddannelse i Sverige for elever på erhvervsuddannelser i Danmark 2 PRAKTIK OVER ØRESUND DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem 1 Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem Af Sine Zambach(ansvh) og Mette Maagensen, CIEL Aktøranalyse og studentercase interviews til intern brug 2 Indhold Projekt baggrund... 3 Metode... 5 Aktøranalyse...

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Nr. 2 Juni 2008. E-portfolio og. selvfremstilling

Nr. 2 Juni 2008. E-portfolio og. selvfremstilling Nr. 2 Juni 2008 E-portfolio og selvfremstilling Indhold Er socialt software vejen for e-portfolio? Lise Agerbæk, Knowledge Lab 4 I et samfund af skuespillere og gøglere Lars Bo Løfgreen, Knowledge Lab

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10 Bestyrelsesmøde 13. juni 1 kl. 1:00 :00 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 13. MAJ 1 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA RUSFORMANDSKABET 9 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN Denne håndbog for frivillige tilhører: Håndbog for frivillige Layout og tryk: Datagraf Communications Udgiver: Hjerteforeningen 2014 1. udgave 1. oplag Indhold

Læs mere

Valg. Kopiering tilladt med oplysning af kilde Layout og Tryk Rosenberg Bogtryk A/S, Tlf. 44 97 37 37 Miljøcertificeret efter iso 14001

Valg. Kopiering tilladt med oplysning af kilde Layout og Tryk Rosenberg Bogtryk A/S, Tlf. 44 97 37 37 Miljøcertificeret efter iso 14001 6/2010 medlemsblad for Cabin Attendants Union Kopiering tilladt med oplysning af kilde Layout og Tryk Rosenberg Bogtryk A/S, Tlf. 44 97 37 37 Miljøcertificeret efter iso 14001 Meninger der udtrykkes på

Læs mere

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes elektronisk

Læs mere