StudentSamarbetet Øresund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "StudentSamarbetet Øresund"

Transkript

1 StudentSamarbetet Øresund Dagordning Möte den 3 november, kl 16 De Studerendes Råd, Danmarks Farmaceutiske Universitet Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde 2 Valg af dirigent og referent 3 Godkendelse af dagsorden 4 Referat fra forrige møde Bilaga 4 Informationspunkter 5 Nyt fra SSØ-sekretariatet 6 Nyt fra Øresundsuniversitetet 7 Projektet om nedsættelse af betaling for offentlig transport over Sundet 8 Iværksætterakademiet Bilag 8 - Pressemeddelelse 9 Tour de promo 10 Konferenceevaluering Stefan kompletterar med en specifikation över utgifterna Valärenden Bilaga Valda för StudentSamarbetet Øresund Följande grupper är inte längre aktiva och stryks därför från listan över grupper dit SSØ ska välja studentrepresentanter: Øresund Entrepreneurship Academy's styrgrupp Øresund Summer University Taskforce Øresund Study Gateway 11 Rektorskonferensen Ska väljas en svensk och en dansk med mandat till november Studentbrokommittén Ska väljas en svensk med mandat till april/maj 2007, en svensk och en dansk, samt eventuellt ytterligare en person, med mandat till november Diskussions- og beslutningspunkter SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

2 13 Studentbrokommitténs möte (Under förutsättning att detaljer kring mötets dagordning är kända.) 14 Rektorsutskottets möte (Under förutsättning att detaljer kring mötets dagordning är kända.) 15 Det globale uddannelsesmarked Onsdagen den 15 november anordnar Øresundsuniversitetets Internationale Udvalg ett seminarium om studieavgifter. Ska SSØ agera i samband med seminariet? 16 SSØ Vision and Mission Statements Bilag 16 Bilag 15 Inbydelse til seminar 17 Evaluering af forretningsorden Samarbejdet og forretningsordenen skal evalueres på årets sidste SSØ-møde. På det første SSØ-møde i det kommende år besluttes, hvilke ændringer der skal gennemføres. (SSØ Forretningsorden 6 stk. 1) Bilag 17 - Forretningsorden med föreslagna ändringar 18 Verksamhet 2007 Diskussion och eventuellt beslut om verksamheten det kommande året. Bilaga Budget 2007 På årets sidste møde vedtages et budget for det kommende år. (SSØ Forretningsorden 6 stk. 2) Bilaga Motion från Lunds Universitets Studentkårer: StudentSamarbetet Øresunds bokföring och pengahantering Motionen bordlades på föregående möte. Bilaga 20a Motion Bilaga 20b Gällande avtal med Studenterrådet Formalia 21 Næste møde Föreslås besluta om datum för vårens/forårets två möten. 22 Eventuelt SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

3 BILAGA 4 - Referat från mötet StudentSamarbetet Øresund Referat Möte den 5 september 2006 Danmarks Tekniske Universitet Närvarande Copenhagen Business School (CBS) Stefan K. Madsen Rasums Viemose Meddelat förhinder Øresundsuniversitetet Sara Stavås Virkelyst Bengt Streijffert Danmarks Farmaceutiske Universitet (DFU) Maria Louise Krog Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Ann Fugl-Meyer Peter Thestrup Högskolan Kristianstad (HKr) Marcus Johansson Københavns Universitet (KU) Martin Duus Lunds Universitet (LU) Erik Stenberg StudentSamarbetet Øresund David Ganrot Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde Ann hälsar välkomna. 2 Valg af dirigent og referent Ann väljs till dirigent och David till referent. 3 Godkendelse af dagsorden Punkt 11 blir 11a och en ny punkt 11b Iværksætterakademiet infogas. Punkt 13 blir 13b och en ny punkt 13a Studentbrokommitténs möte infogas. 4 Referat fra forrige møde Referatet godkänns. Informationspunkter 5 Nyt fra SSØ-sekretariatet David meddelar att Elisabet Månsson avsagt sig sin post i rektorskonferensen och därmed även sin plats i SSØ:s forretningsudvalg. 6 Nyt fra Øresundsuniversitetet Ingen från ØU är närvarande. Man låter dock hälsa att handlingarna till Studentbrokommitténs SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

4 BILAGA 4 - Referat från mötet möte i maj blev försenade på grund av sjukdom. Mötet uttrycker en önskan om att ØU är närvarande vid nästa SSØ-möte 7 Orientering om projektet om nedsættelse af betaling for offentlig transport over Sundet Stefan har skrivit till DSB, som dock inte verkar förstå problematiken. DSB menar att man som SU-berättigad (Statens Uddannelsesstøtte) redan kan få rabatt på resor till utbildningsorten. Man negligerar dock problematiken med att man bara kan få rabatt till den ursprungliga utbildningsorten och inte till valgfag på andra orter eller i Sverige. Förslag framförs om att man kanske kunde få någon student att skriva ett projekt eller en uppsats om problemen. 8 Øresund Academic Journal Rektorsutskottet avslog förslaget till journal. Förslaget har dock väckt en del uppmärksamhet bland universiteten, bland annat har förslaget diskuterats på KU och CBS. 9 Stardust-projektet Stardust finns nu på CBS och DTU och ett nationellt (danskt) nätverk är på gång. Bidraget från SSØ kommer främst att användas till att etablera nätverket på den svenska sidan av Sundet. 10 Tour de promo Stefan har haft ont om tid till touren. David ska kontakta de högskolor som inte har aktiva studenter inom SSØ för att försöka få dem att aktivera studenterna. Affischer ska tryckas upp för att synliggöra SSØ i samband med att möte hålls ute på medlemshögskolorna. 11a Konferenceevaluering Stefan presenterar utvärderingen. Han lovar att komplettera med en specifikation över utgifterna. 11b Iværksætterakademiet Iværksætterakademiet ska offentliggöras på måndag. Man har fått ihop 11,5 MDKK och ytterligare finansiering söks. Stefan ska skriva ett pressmeddelande om SSØ:s syn på Iværksætterakademin. Valärenden 12 Studentbrokommittén Rasmus Viemose avsäger sig sin plats i SBK. Troels Liebe Bentsen väljs som Rasmus ersättare. Resterande platser vakantsätts. Se bilaga 12. Diskussions- og beslutningspunkter 13a Studentbrokommitténs möte Dagordningen till mötet diskuteras. Anns sammanfattning av diskussionen finns i bilaga 13a. 13b Skal København have et Beslutas att SSØ inte ska agera i frågan. SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

5 superuniversitet? BILAGA 4 - Referat från mötet SSØ Vision and Mission Statements Det förslag som tagits fram av Mike Zernichow, Mads Holmen och Stefan K. Madsen till förra mötet skulle ha varit ute på granskning inför detta möte. Ingen av granskarna har dock fått det. Ärendet bordläggs till nästa möte. 15 Riktlinjer för ansökning om medel ur projektpotten Förslaget (bilaga 15) godkänns. Riktlinjerna ska inom kort publiceras på hemsidan. 16 Ansøgning til midler fra projektpuljen Ansökta medel (bilaga 16) beviljas under förutsättning att - SSØ får ha sin logotyp på hemsidans framsida under två månader - Rating.nu senast i mars 2007 redovisar för SSØ hur pengarna använts 17 Oprettelse af en post på regnskabet der hedder academic journal 18 Evaluering af sekretariatets arbejdsopgaver och erstatning 19 Motion från Lunds Universitets Studentkårer: StudentSamarbetet Øresunds bokföring och pengahantering Kostnadsposten Øresund Academic Journal, 300 DKK, förs in i budgeten. Bilag 17 Budget 2006 Sekretariatets utvärdering läggs till handlingarna. Motionen bordläggs till nästa möte. Formalia 20 Næste møde Nästa möte hålls fredagen den 3 november, kl 16 på Danmarks Farmaceutiske Universitet. 21 Eventuelt SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

6 BILAGA 4 - Referat från mötet Valda för StudentSamarbetet Øresund (SSØ) BILAG 12 Rektorskonferensen/-forsamlingen Från april 2006 till våren 2007: DK: Martin Duus SE: Erik Stenberg Från november 2005 till november 2006: DK: Stefan K. Madsen SE: Vakant Studentbrokommittén/Studentbrokomitéen (SBK) Från april 2006 till våren 2007: DK: Troels Liebe Bentsen SE: Vakant Från november 2005 till november 2006: DK: Ann Fugl-Meyer SE: Marcus Johansson (valdes i februari) SE/DK: Vakant Øresund Entrepreneurship Academy's styrgrupp DK: SE: Troels Liebe Bentsen Elisabet Månsson Øresund Entrepreneurship Academy's styrelse DK: SE: Rasmus Viemose Elisabet Månsson Øresund Summer University Ann Fugl-Meyer Øresund Study Gateway Henrik Friis SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

7 Studentbrokommitténs möte BILAGA 4 - Referat från mötet BILAG 13a Øresund Summer University Vi mener at fagligheden på Øresund CoreCourses er det vigtige. Det bør ikke være "pop-kurser" der har et lavt fagligt niveau. Vi støtter både CoreCourses der har et Øresundsperspektiv, herunder f.eks. Kirkegaard-kurser, og kurser indenfor stærke forskningsmiljøer. I størst muligt omfang skal det være et samarbejde på tværs af sundet, men ikke nødvednigvist et must. En problematik er forskellen på universitetsstudier i SE og DK. I DK vil et summeruniversity være en del af uddannelsen og noget som man højst sandsynligt får merit for på sin uddannelse. I Sverige vil denne type af kurser mere være et supplement og noget ekstra at "skrive på sit cv". I forhold til den Danske side er fagligheden derfor særligt vigtig, da dette ikke må udvande uddannelserne. (Selv om man måske altid ville blive fanget i en merit-fælde). Det har været tale om muligheden at lave kurser i svensk og dansk på den anden side af sundet. Dette synes vi er meget positivt. Fagligheden er her meget vigtig. Det kan ligge et problem i det faktum at det er svært at udbude et begyndersprog (med henblik på kommunikation, kultur mv.) på universitetesniveau. Dog er det noget der ville styrke regionen. Pilotprojekten Transportspøggsmålet er selvfølgelig vigtigt, for at ikke sige afgørende. Vi håber også at SBK eller mere Øresundsuniversitetet også arbejde med dette. Best-Practise guide er nødvendigt for at kunne komme videre. Man burde også generelt arbejde for bevidstgørelsen af universiteter såvel som studerende hvilke muligheder det findes indenfor tværfaglige projekter og andet samarbjde i regionen Ann (PF/DTU) SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

8 BILAGA 4 - Referat från mötet Riktlinjer för projektansökningar Kriterier för beviljande av medel Följande regler gäller för att medel ska beviljas till projektet: Projektet ska ha anknytning till SSØ och dess syften *, eller mer allmänt till studenter i Öresundsregionen: Utveckla samarbetet mellan studentorganisationerna under Øresundsuniversitetet. Säkra studenternas intressen i kraft av att vara studerande under Øresundsuniversitetet. Rikta sig till studenter på båda sidor Sundet. Vid projektets genomförande måste det klart framgå att det sker med stöd från SSØ. Projekt som är nytänkande och nyskapande prioriteras. Projektmedel kan inte beviljas till den ordinarie verksamheten. Ansökningar där det kan bedömas vara naturligt att den sökandes huvudman bör ta ett huvudsakligt ansvar för det sökta projektet kommer inte att prioriteras. För att bidrag ska ges till mer stadigvarande projekt måste verksamhetens fortsatta finansiering bedömas vara realistisk. Bidrag ges endast i undantagsfall till pågående verksamhet. Praktiska regler En komplett ansökan (enligt ansökningsmallen) ska ha inkommit till SSØ:s kansli inom fastställd tid. Innan utbetalning av beviljade medel kan ske måste projektansvarig skriftligen godkänna de villkor som angivits för erhållande av bidrag. Bidragsmottagare ska, senast vid tidpunkt som fastställts i samband med beslutet om att bidrag beviljas, lämna ekonomisk redovisning och rapport över hur medlen använts. Bidragsmottagare är skyldig att underrätta SSØ:s sekretariat om väsentliga förändringar som uppstår under genomförandet av ett projekt, så att SSØ kan ta ställning till huruvida det beviljade bidraget fortsatt får utnyttjas för projektets genomförande. Till SSØ:s uppgifter hör att följa upp och utvärdera resultatet av bidragsgivningen. SSØ har rätt att granska hur bidrag förbrukas i förhållande till ansökan och de villkor som angivits för erhållande av bidrag. Utbetalning kan ske engångsvis, dock med högst 85 procent av beviljat belopp. Resterande 15 procent utbetalas först efter det att SSØ godkänt inkommen resultatredovisning. * SSØs formål er at fungere som platform for samarbejdet mellem studenterorganisationerne under Øresundsuniversitetet. Herunder at formulere og arbejde for at sikre de interesser, de studerende måtte have, i kraft af at være studerende under Øresundsuniversitetet. SSØs arbejde kan finde sted indenfor studenterpolitiske områder. SSØs arbejde udføres bl.a. ved at inspirere og tage initiativer til konkrete samarbejder mellem studenterorganisationerne. Konkret koncentrerer arbejdet sig om at afholde møder i SSØ jvf. 4, samt at sikre afholdelsen af studenterkonferencer jvf. 3 for at diskutere de fælles spørgsmål. Derudover diskuteres rektorforsamlingens (RF) dagsorden i SSØ forud for møder i denne. De studerendes behov og krav til Øresundsuniversitetet bliver aktualiseret gennem studenterorganisationernes arbejde i SSØ. (Forretningsorden, 2 Formål) SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

9 BILAGA 4 - Referat från mötet Om ett projekt för vilket medel beviljats från SSØ inte genomförts, eller om redovisning och rapport för projektet trots påminnelse inte lämnats till SSØ, ska bidragsmottagaren åläggas att återbetala bidraget. Om ett bidrag, trots anmodan, inte återbetalas beslutar SSØ-mötet om åtgärd. Om ett projekt genomförts med stöd av bidrag från SSØ och projektet i väsentliga delar avviker från de grunder på vilka bidrag beviljats, eller om resultatrapporteringen ger anledning till mer allvarliga erinringar, beslutar SSØ-mötet om åtgärd. SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

10 BILAGA 4 - Referat från mötet Mall för ansökningar om SSØ:s projektmedel Projektets namn Sökande parter Adress, telefon och e-post Projektledare, telefon och e-post Nulägesbild Bakgrund Hur arbetar ni med dessa frågor idag? Syfte Vilket syfte har projektet? Varför vill ni starta det? Mål Vilket/a mål finns med projektet? Målgrupp Till vem/vilka riktar sig projektet? Genomförande Beskriv hur projektet skall genomföras Dokumentation Hur kommer projektet att dokumenteras? Utvärdering Hur kommer projektet att utvärderas? Tidsplan Hur ser tidsplanen ut för projektet? Ekonomi Hur ser finansieringen ut för projektet? Kostnadskalkyl fördelning av sökta ekonomiska medel SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

11 BILAGA 4 - Referat från mötet rating TO: SS0 Sekretariat FROM: RATING.NU DATE: SUBJECT Ansagning om statte Ratingnu C/O d. 7 himmel Projektet RATING.NU ansager hermed SS0 om statte til gennemfarelse af research og udvikling af Internet portalen RATING.NU, særligt til dækning af udgifter forbundet med: research i 0resundsregionen (5000,- Dkk), implementering af data fra 0resundsregionens universiteter (1 1000,- Dkk) og implementering af sprogmodul (11000,-Dkk) indenfor et budget pa i alt Dkk. RATING.NU skal være en internetportal, hvor studerende kan finde og dele information om erfaringer med uddannelser, fag og studiemiljaer. Portalen skal rumme den massive mængde af information og erfaring, som de studerende bærer p&, og i en lettilgængelig form kunne komme alle, der sager den til gode. Ved hjælp af en intelligent udviklet sragefunktion vil de studerende kunne finde, hvad de sager nemt og hurtigt, og finder de ikke det, de sager med det samme, vil yderligere indsnævringer af sagningen kunne foretages. RATING.NU vil muliggare, at de studerende kan ytre sig ved hjælp af numeriske ratings og kommentarer. 0nsker andre at kommentere yderligere, kan de ogsa dette, og folk vil kunne skrive direkte til forfatteren af kommentarerne, hvorved en dialog skabes og spargsmal kan uddybes. Vi mener, at denne kommunikationskanal pa nuværende tidspunkt kan være svær at finde. For studerende i 0resundsregionen vil muligheden for at danne netværk pa tværs af 0resund ages. Ligeledes vil det forage gennemsigtigheden af fagudbudet og de muligheder som studerende i dag kan have svært ved at finde rundt I. Dette vil fare til at flere studerende vælger fag ud fra parametre som er kompetencegivende og ikke kun ud fra geografisk placering. Vi tillader os at ansage SS0 om dækning af samtlige udgifter i forbindelse med ;L L delelementet i det beskrevne projekt og vil under alle omstændigheder være taknemmelige for ethvert tilskud, I matte prioritere at statte med. Matthias Flugge Hansen og Rasmu iemose Projektledelsen i RATING-NU \

12 BILAGA 4 - Referat från mötet rating ide oa baaarund Rating.nu C/O d. 7 himmel Snaregade K Der er i dag megen officiel information p& markedet. Leveret bade af Undervisningsministeriets egen portal (UG) og af skolerne selv. Der er dog helt klart et problem i, at den skærpede konkurrence skolerne imellem har fart til mere og mere reklamelignende ekstern kommunikation. PA trods af sin informative værdi, har en stor del af dette materiale ogsi3 en mere problematisk effekt: Nemlig, at jo mere reklamelignende materialet er, jo mere kan den studerende distancere sig fra informationen som la til grund for hans eller hendes valg. Dette farer til, at den studerende i langt hajere grad projicerer skylden for et darligt valg over p& skolen og i mange tilfælde har lettere ved at træffe valget om at droppe ud. Hvordan kan en studerende vælge rigtigt farste gang? Ved at fa en information, som den studerende i betydeligt hajere grad kan relatere sig til og pa den made i hajere grad finde anvendeligt til sit valg og til de konsekvenser som falger. Det vil sige information, der giver svar p& netop de parametre en studerende O ~S& tager stilling til, blot ofte kortere eller længere tid efter af de er pabegyndt et studie. Information som - hvis den er tilgængelig far den studerende vælger sit studie - vil supplere de mere faktuelle informationer, saledes at den vordende studerende far et betydeligt bedre grundlag for at træffe et holdbart valg. Det handler om, at give den kommende studerende et sæt af informationer som opleves som rigtige. Informationer som vurderes som s& personligt relevante, at den studerende selv oplever sit efterfalgende valg af studieretning som velfunderet og ikke som et bare "forelabigt gæt" eller blot en afpravning. Det regionale perspektiv For studerende i Oresundsregionen vil det være optimalt, at kunne læse om andre studerendes erfaringer. En studerende fra mbenhavns Universitet vil opdage, at der er mulighed for at tage fag i Malmo, fordi en anden studerende har gjort det far ham. Mere gennemsigtighed giver færre ukendte faktorer og derfor vil udvekslingen af kurser og viden blive nemmere. Ligeledes vil muligheden for at danne faglige netværk pa tværs af 0resund blive lettere for den almene studerende. Igennem RATINGs profilsystem og kontaktfunktion vil det være oplagt at tage kontakt til de studerende, hvis erfaringer man vil trække pa..

13 BILAGA 4 - Referat från mötet ratng teamet bag RATNG. NU Matthias Flugge Hansen Projektleder Funktion: Medudvikler af ideen og projektet. Varetager hovedsageligt opgaver indenfor PR, markedsfaring, udvikling, planlægning og design. Beskrivelse: Studerer International Markedsfaring p& Handelsh0jskolen i Kabenhavn og medejer af blup.nu. Rating.nu C/O d. 7 himmel Snaregade K Rasmus Viemose Projekt leder Funktion: Medudvikler af ideen og projektet. Varetager hovedsageligt opgaver indenfor PR, markedsfaring, finansiering og administration. Beskrivelse: Studerer International Markedsfaring p& Handelshajskolen i Krabenhavn og medejer af blup.nu. Dan Thrue Chefprogrammar og teknisk ansvarlig Funktion: Star for ledelsen af programmeringen og uddelegering af arbejde. Endvidere ansvarlig for det tekniske setup samt drift. Beskrivelse: Til dagligt programmar hos Nordic Insurance Software, ekstern konsulent hos 0restadsselskabet samt medejer af Played.dk Aps. Er autodidakt og har arbejdet med programmering de seneste 7 ar. Kim Rom Ekstern konsulent Funktion: Har været med til at udforme udviklingsstrategien og er Iabende involveret i udviklingen. Endvidere aktiv deltager i vurderingen af indtjeningspotentiale og muligheder. Beskrivelse: Er til dagligt kommunikationschef i Soft Trading og har tidligere arbejdet som kanalmanager og ansvarshavende redaktrar p& Jubii NS, senere en del af Lycos Europe. Stifter af flere succesfulde community-sites, bl.a. XplayN.com med mellem og hits om ugen. Allan Noer Ekstern konsulent Funktion: bbende teknisk radgivning og med til udformningen af det tekniske setup. Derudover Iabende sparring omkring udviklingen af sitet. Beskrivelse: Til daglig udviklingschef i Eniro Danmark A/S og teknisk direktar samt grundlægger af Polypath Aps. Har tidligere været udviklingschef hos Lycos Europe Entertainment samt udvikler hos Jubii NS.

14 BILAGA 4 - Referat från mötet Christina Scharfe Ekstern konsulent Funktion: Med til udviklingen af PR og markedsf0ringsstrategien. Labende sparring omkring udviklingen, PR og markedsfaring. Muligt bestyrelsesmedlem. Beskrivelse: Tidligere og partner igennem 6 ar i Holm Kommunikation A/S og nu medejer af Milla NS og Wellware NS. Stor erfaring med PR og kommunikation for store virksomheder, indenfor medicinalindustrien, it-teknologi, luftfartsselskaber, mv. Ratingnu C/O d. 7 himmel Snaregade l K Saren Viemose Ekstern konsulent Funktion: Radgiver omkring projektets konfliktmæssige potentiale og handtering af dette. Beskrivelse: Uddannet cand.tech.soc arbejder nu som freelance konsulent og ejer af kursus virksomheden Kalavig Kursuscenter. Arbejder bl.a. for NOKIA, DANSKE BANK og NOVO NORDISK. Saren Barlebo Ekstern konsulent Funktion: Radgiver og offentlig stifinder. Beskrivelse: Dekan p5 Handelshajskolen i Kabenhavn. Underviser og forsker p4 en række uddannelser inden for omradet Videnskabsteori. Star for en række internationale ph.d.-kurser inden for viden og ledelse.

15 BILAGA 4 - Referat från mötet BILAG 17 Budget 2006 Alla belopp i DKK. Intäkter Bidrag från ØU Summa intäkter Kostnader Honorar sekretariat Enligt avtal Lön forretningsfører Enligt avtal Telefon Porto Kontorsmaterial Summa förvaltningskostnader SSØ-möten möten Rektorskonferensen möte, 4 personer Rektorsutskottet möten, 2 personer StudentBroKomiteen möten Summa resor Politiska aktiviteter Øresund Academic Journal 300 Summa kostnader Beräknat resultat SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

16 BILAG 8 - Pressemeddelelse SSØ Sekretariat Sandgatan 2, 4 vån S Lund Pressemeddelelse StudentSamarbedet Øresund hilser Øresund Entrepreneurship Academy velkommen! Søndag d. 10. september bliver Nordeuropas største iværksætterakademi, Øresund Entrepreneurship Academy, sat i værk. Øresund Entrepreneurship Academy skal styrke udbudet af fag i entrepreneurship under Øresundsuniversitet og StudentSamarbedet Øresund er glade på de studerendes vegne. En positiv udvikling til glæde for de studerendes behov! Allerede nu er der masser af lyst og gå-på-mod blandt regionens universitetsstuderende til at starte egne virksomheder. Det ligger godt til stilen og selvopfattelsen blandt regionens studerende at være innovative, men indtil nu har der manglet fælles koordinering og udbygning af tilbud, specielt tværfaglige af slagsen. Der er allerede nu masser af lyst til at starte selv blandt de studerende, vi mangler dog tit nogle flere specifikke fag og mulighed for at møde andre studerende med andre fagligheder som man eventuelt kan lave firmaer sammen med senere. Jeg tror Øresund Entrepreneurship Academy er lige det der skal til på dette område, udtaler studerende Peter Thestrup fra Danmark Tekniske Universitet. Godt med studenterindflydelse StudentSamarbedet Øresund er specielt glade for den store grad af studenterindflydelse i projektet. Hele to studenterrepræsentanter, en dansk og en svensk, er tænkt med i bestyrelsen. Det er positivt for projektets fremtid, at man inddrager de studerendes synspunkter og ønsker i så høj grad, det er jo tros alt os som gerne skulle gå ud og starte virksomheder i fremtiden og derfor er vores ønsker og behov meget relevante, udtaler Erik Stenberg, studerende ved Lunds Universitet. Mere om SSØ: Mere om Øresundsuniversitetet: Henvendelser på denne pressemeddelelse kan rettes til SSØ Sekretariatet: David Ganrot StudenterSamarbejdetØresund er en netværksorganisation for studenterorganisationer på de 14 universiteter under Øresundsuniversitet. Netværket laver politisk, socialt og fagligt arbejde og er åbent for alle studerende ved de 14 universiteter.

17 Valda för StudentSamarbetet Øresund (SSØ) BILAGA Rektorskonferensen/-forsamlingen Från april 2006 till våren 2007: DK: Martin Duus SE: Erik Stenberg Från november 2005 till november 2006: DK: Stefan K. Madsen Ska väljas på mötet. SE: Vakant Ska väljas på mötet. Studentbrokommittén/Studentbrokomitéen (SBK) Från april 2006 till våren 2007: DK: Troels Liebe Bentsen SE: Vakant Ska väljas på mötet. Från november 2005 till november 2006: DK: Ann Fugl-Meyer Ska väljas på mötet. SE: Marcus Johansson (valdes i februari) Ska väljas på mötet. SE/DK: Vakant Ska väljas på mötet. Øresund Entrepreneurship Academy's styrgrupp DK: SE: Troels Liebe Bentsen Elisabet Månsson Øresund Entrepreneurship Academy's styrelse DK: SE: Rasmus Viemose Elisabet Månsson Øresund Summer University Taskforce Ann Fugl-Meyer Øresund Study Gateway Henrik Friis SSØ-Sekretariatet Sandgatan 2 S Lund stud.oresund.org

18 BILAG 15 - Inbydelse til seminar Øresund, d. 3. oktober 2006 Øresundsuniversitetets Internationale Udvalg inviterer til: Det globale uddannelsesmarked seminar om studieafgifter i DK og SE onsdag d. 15. november 2006 kl i Ørestad Arne Jacobsens Allé 15-17, Auditoriet Program: Velkommen v/bengt Streijffert, Øresundsuniversitetet, samt præsentation af moderator Arne Carlsen, Danmarks Pædagogiske Universitet. Oplæg: Education made in Denmark - Kan danske universiteter stå distancen i den globale konkurrence? Jesper Langergaard, CIRIUS, Danmark Education made in Sweden har Sverige redan säkrat sig marknadsandelar? Detlef Clöwe, LU Education A/B, Sverige Betalende studerendes forventninger til kvalitet og service. Anders Uhrskov, DIS, Danmark Vad är läget i Sverige i frågan om avgifter för utländska studenter? Erland Ringborg, Utrikesdepartementet, Sverige Kaffe Workshops: Workshop 1: Markedsføring Workshop 2: Servicering Moderator: Jesper Langergaard Moderator: Erland Ringborg Paneldebat og diskussion med tilhørerne Afslutning Seminaret foregår på dansk og svensk. A ARNE JACOBSENS ALLE A BOX 117 DK-2300 KØBENHAVN S SE LUND T T F F W W

19 BILAG 15 - Inbydelse til seminar Øresund, d. 3. oktober 2006 Om moderator og oplægsholdere: Arne Carlsen, direktør for internationalisering. Danmarks Pædagogiske Universitet er et overbygningsuniversitet, som driver forskning og udbyder videregående forskningsbaserede uddannelser inden for hele det pædagogiske felt. Arne Carlsen er medlem af universitetets direktion, ansvarlig for udvikling og implementering af universitetets internationaliseringsstrategi, og leder af DPUs internationale kontor. Link til DPU: Jesper Langergaard, international projektkoordinator. CIRIUS er en styrelse i det danske Undervisnings-ministerium og arbejder for at styrke internationaliseringen af alle danske uddannelser. Jesper Langergaard arbejder med markedsføring af danske uddannelser i udlandet og med analyser og dokumentation inden for videregående uddannelser. Link til CIRIUS: Detlef Clöwe, VD, LU Education AB. LUEAB etablerades vid årsskiftet 2000/2001 som Lunds universitets utbildningsbolag med uppgift att marknadsföra och sälja utbildningar, s k uppdragsutbildning, från hela Lunds universitet. Detlef Clöwe tillträdde som VD i slutet av år Länk till LU Education: Anders Uhrskov, Direktør, DIS. Denmark's International Study Program er en selvejende uddannelsesinstitution, som har været aktiv siden DIS er et af Europas største study abroad-programmer for udenlandske - hovedsagelig amerikanske - universitetsstuderende, der ønsker at studere et semester eller to i København. Anders Uhrskov har arbejdet ved DIS siden Link til DIS: Erland Ringborg, Utrikesdepartementet. Erland Ringborg har varit ansvarig utredare av frågan om studieavgifter i högskolan. Den 30:e januari 2006 lämnades den offentliga utredningen Studieavgifter i högskolan till regeringen. Utredningen innehåller förslag om hur Sverige ska ta ställning till frågan om införandet av studieavgifter. Länk till utredningen: A ARNE JACOBSENS ALLE A BOX 117 DK-2300 KØBENHAVN S SE LUND T T F F W W

20 BILAG 15 - Inbydelse til seminar Øresund, d. 3. oktober 2006 Tilmelding/anmälan Seminaret er gratis og åbent for alle interesserede, men tilmelding er obligatorisk. Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet og senest mandag d. 6. november til Maria Novrup, Øresundsuniversitetet. Angiv navn, institution og hvilken workshop du ønsker at deltage i. Skriv til eller ring på tlf.: Transport Seminaret foregår i Auditoriet i stueetagen i KLP-bygningen på Arne Jacobsens Allé 15-17; ca. 7 min.s gang fra Ørestad station. Både Metro og Øresundstog/Regionaltog går til Ørestad station. KLP-bygningen nås ved at gå langs med det store shoppingcenter Field s til lyskrydset 500 m. nede; bygningen ligger på modsatte side. Link til kort på Krak.dk: ØU s sekretariat i København A ARNE JACOBSENS ALLE A BOX 117 DK-2300 KØBENHAVN S SE LUND T T F F W W

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Referat Möte den 5 september 2006 Danmarks Tekniske Universitet Närvarande Copenhagen Business School (CBS) Stefan K. Madsen Rasums Viemose Meddelat förhinder Øresundsuniversitetet

Læs mere

Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund

Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund Studentkåren Malmö, Mah Lund den 22 mars 2006 Forenede Studenterråd, KU Studenterrådet, RUC De Studerendes Råd, DB Moderate Studenter/De Studerendes Råd, CBS De Studerendes Råd, DFH Polyteknisk Forening,

Læs mere

Referat av SSØ-möte den 8 februari 2006 vid Copenhagen Business School

Referat av SSØ-möte den 8 februari 2006 vid Copenhagen Business School Referat av SSØ-möte den 8 februari 2006 vid Copenhagen Business School Dagordning Formalia 1 Velkomst og navnerunde 2 Valg af dirigent og referent 3 Godkendelse af dagsorden 4 Referat fra forrige møde

Læs mere

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Dagordning Möte den 5 september 2006, kl 16 Polyteknisk Forening, Danmarks Tekniske Universitet, Studentercentret i bygning 101E, lokal A Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde

Læs mere

Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund

Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund Studentkåren Malmö, Mah Lund den 31 januari 2006 Forenede Studenterråd, KU Studenterrådet, RUC De Studerendes Råd, DB Moderate Studenter/De Studerendes Råd, CBS De Studerendes Råd, DFH Polyteknisk Forening,

Læs mere

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Dagordning Möte den 7 februari, kl 14 Studentkåren Malmö, Malmö högskola Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde 2 Valg af dirigent og referent 3 Godkendelse af dagsorden 4 Referat

Læs mere

Dagordning Möte den 25 april, kl 15 Studenterrådet, Københavns universitet

Dagordning Möte den 25 april, kl 15 Studenterrådet, Københavns universitet Dagordning Möte den 25 april, kl 15 Studenterrådet, Københavns universitet Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde 2 Valg af dirigent og referent 3 Godkendelse af dagsorden 4 Referat fra forrige møde

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

4 Referat fra forrige møde Bilaga 4

4 Referat fra forrige møde Bilaga 4 Dagordning Möte den 31 januari 2008, kl 16 Plats: Malmö, Norra Neptunigatan 5, 3 vån Studentkåren Malmös lokaler Transport: Tag Toget till Malmö Centralstation. Lokalen ligger nära stationen, gångavstånd.

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted Dato 03.09.2015 Etablering af Dansk EvalueringsSelskab Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk EvalueringsSelskab Foreningens navn forkortes DES. Foreningens internationale navn er Danish

Læs mere

Vedtægter ELSA Copenhagen

Vedtægter ELSA Copenhagen Vedtægter ELSA Copenhagen KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er The European Law Students Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN Roskilde Universitet Varför är det en bra idé? Om du åker på utbyte till Malmö University kan

Læs mere

Cphbusiness Students Vedtægter

Cphbusiness Students Vedtægter Cphbusiness Students Vedtægter 1. Navn og postadresse Foreningens navn er: Cphbusiness Students Foreningens postadresse er: Cphbusiness Students Landemærket 11, 5. sal 1119 København K 2. Formål Cphbusiness

Læs mere

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for CBS Students

Vedtægter for CBS Students Vedtægter for CBS Students 1 Navn Organisationens navn er: CBS Students 2. Hjemsted Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune 3. Formål Organisation har til formål at virke som interesseorganisation

Læs mere

RAMS - Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift

RAMS - Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift Vedtægter for samarbejde mellem menighedsråd i medfør af bekendtgørelse nr. 164 af 16. marts 2004 af lov om menighedsråd om RAMS - Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift De menighedsråd i sogne beliggende

Læs mere

REFERAT. Møde den: 4. marts Dekanmøde med studerende. Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref.

REFERAT. Møde den: 4. marts Dekanmøde med studerende. Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref. Møde den: 4. marts 2011 REFERAT Dekanmøde med studerende Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref.) Dato: 09. marts 2011 Sagsnr.: Ref: Side 1/5 Dagsorden 1.

Læs mere

Aftalen er gældende for alle fakulteter i Danmark, se bilag. Aftalen er sidst revideret juni 2005.

Aftalen er gældende for alle fakulteter i Danmark, se bilag. Aftalen er sidst revideret juni 2005. KVL juni 2005 Åbent marked for ph.d.-kurser Aftale mellem alle fakulteter i den danske universitetsverden Aftalen er gældende for alle fakulteter i Danmark, se bilag. Aftalen er sidst revideret juni 2005.

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1/6 Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1 Navn Partnerskabets navn er Partnerskab for Termisk Forgasning. Partnerskabet er stiftet som en forening i 2014 og er hjemmehørende i Danmark. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Oktober 2015 Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter benævnt Brugerklubben ). 2 Brugerklubben er et indkøbsfællesskab,

Læs mere

Vedtægter for Den Demokratiske Skole

Vedtægter for Den Demokratiske Skole Vedtægter for Den Demokratiske Skole 1. Navn og tilhørsforhold 1.1. Foreningens Navn er: Den Demokratiske Skole 1.2. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune 2. Formål 2.1. Foreningens formål er at opretholde

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsens forretningsorden ARC - I/S Amager Ressourcecenter Bestyrelsens forretningsorden I medfør af 11, stk. 2, i vedtægten fastsættes denne forretningsorden for bestyrelsen for ARC - I/S Amager

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Med venlig hilsen Patrick Steffen Pedersen På vegne af BasisBaren, Havestuen, Kablah!, O SohnBaren, Wunderbar, Mærkbar, DE-klubben og Bajers Bar

Med venlig hilsen Patrick Steffen Pedersen På vegne af BasisBaren, Havestuen, Kablah!, O SohnBaren, Wunderbar, Mærkbar, DE-klubben og Bajers Bar Ansøgning af underskudsbevilling til Tour de Fredagsbar Tour de Fredagsbar (i resten af ansøgningen forkortet TdF) er en aktivitet, hvor studerende ved Aalborg Universitet på tværs af studieretninger og

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Side 1 / 6 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde Forretningsorden for bestyrelsen i XXX A/S CVR-nr. XXXXXXXX 1. Bestyrelsens første møde Bestyrelsen afholder sit første (konstituerende) møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Mødet ledes af det bestyrelsesmedlem,

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155426 UDKAST VEDTÆGTER FOR FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S CVR-nr. 34 08 61 92 1. SELSKABETS NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v.

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AALBORG UNIVERSITETS STUDENTERHUS 1. Navn og hjemmel. Stk. 1: Foreningens navn er Aalborg Universitets Studenterhus, i daglig tale kaldet Studenterhuset. Foreningen er stiftet

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

NAVN OG HJEMSTED FORMÅL MEDLEMSOPTAGELSE

NAVN OG HJEMSTED FORMÅL MEDLEMSOPTAGELSE 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "Eksperimenterende Danske Radioamatører" (EDR). Foreningen er tilsluttet "The International Amateur Radio Union" (IARU). Foreningens adresse er foreningens kontor.

Læs mere

Vedtægter for OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab

Vedtægter for OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab Vedtægter for OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab 1 Fællesskabets navn og organisation 2 Historien 3 Fællesskabets filosofi, fællesskab, licensformer og formål 4 Medlemskab 4 Kontingent for medlemskab

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Foreningen 1. Foreningen for Bevaringsværdige Bygninger er en sammenslutning af private ejere af bevaringsværdige bygninger i Danmark. Ved bevaringsværdige

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014.

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014. AVALAK s VEDTÆGTER Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014. ORGANISATIONENS NAVN: 1. AVALAK (Organisationen for Grønlandske Studerende i Danmark) Stk.

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse 1 Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Arbejdstitel (herefter benævnt Institutionen). Dens hjemsted er Tønder Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Vedtægter for Studenterhus Odense

Vedtægter for Studenterhus Odense Vedtægter for Studenterhus Odense Dato for ikrafttræden: 13. juni 2013 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Studenterhus Odense og har hjemsted i Odense Kommune. I daglig tale også kaldet Studenterhus

Læs mere

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Vedtægter for Spejderne Stiftelse De fem internationalt anerkendte spejderkorps i Danmark og Sydslesvig: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Doc.nr.: Vedtægter

Doc.nr.: Vedtægter B Ø R S M Æ G L E R F O R E N I N G E N Doc.nr.: 263289 Vedtægter Side 2 I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Børsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Børsmæglerforeningen"

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Vedtægter for DanskOase et fornyelses- og menighedsnetværk

Vedtægter for DanskOase et fornyelses- og menighedsnetværk et fornyelses- og menighedsnetværk 1 Navn Oase-bevægelsen i Danmark er stiftet den 25. august 1989 i Århus. Efter fusion med Dansk Oases Menighedsnetværk er navnet på bevægelsen fra 4. januar 2002 "Dansk

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

Vedtægter. Dansk Energi

Vedtægter. Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi, vedtaget på generalforsamlingen den 23. maj 2006. 05/401 Indholdsfortegnelse Vedtægter: 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL OG VIRKEMIDLER... 3 3.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for TURISMENETVÆRK SJÆLLAND - MØN

V E D T Æ G T E R. for TURISMENETVÆRK SJÆLLAND - MØN V E D T Æ G T E R for TURISMENETVÆRK SJÆLLAND - MØN Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er TURISMENETVÆRK SJÆLLAND-MØN. Foreningens hjemsted er i den kommune, hvor foreningens til enhver tid

Læs mere

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi Sidst revideret den 22. februar 2001 Vedtægter for Lykeion - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi 2 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Foreningens navn er: Lykeion tværfaglig begrebsdannelse og terminologi.

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for EDR

Forslag til nye vedtægter for EDR Forslag til nye vedtægter for EDR 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "Eksperimenterende Danske Radioamatører" (EDR). Foreningen er tilsluttet "The International Amateur Radio Union" (IARU). Foreningens

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 6 SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET 1. Regelgrundlag 1. XXsamarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Brande Fjernvarme amba. Forretningsorden

Brande Fjernvarme amba. Forretningsorden Brande Fjernvarme amba Forretningsorden Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Bestyrelsens konstituering. 3. Bestyrelsesmøder. 4. Formandens rolle. 5. Dagsorden. 6. Beslutninger. 7. Beslutningsprotokol.

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Globalt Fokus Hjemsted: København, Danmark 2 Vision og formål Den overordnede vision for den Globalt Fokus er en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker

Læs mere

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER.

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 25. juni 09 VEDTÆGTER FOR Organisationen Danske Museer 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 2 Formål Organisationen er en interesseorganisation og et samarbejdsorgan for danske

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere