Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 24. juni Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus. Der er indkommet et skriftligt spørgsmål.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 24. juni 2015. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus. Der er indkommet et skriftligt spørgsmål."

Transkript

1 Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 24. juni 2015 Tid 19:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus Der er indkommet et skriftligt spørgsmål. Jørgen Tousgaard Steen Jensen Medlemmer Lars Møller (V) Anders Broholm (V) Mogens Brag (V) Jens Ole Jensen (V) Helle Madsen (V) Kristina Lilly Frandsen (V) Mette Hardam (V) Pia Karlsen (V) Frode Thule Jensen (V) Jytte Høyrup (V) Carsten Sørensen (DF) Flemming Rasmussen (DF) Lars Oldager (DF) Karsten Drastrup (DF) Peter E. Nielsen (C) Ida Skov (Ø) Søren Visti Jensen (F) Bent H. Pedersen (A) Bahram Dehghan (A) Brian Kjær (A) Jens Hedegaard Kristensen (A) Karl Falden (A) Kenneth Bergen (A) Irene Hjortshøj (A) John Karlsson (A) Anders Brandt Sørensen (A) Ole Rørbæk Jensen (A) Jørgen Tousgaard (A) Erik Kyed Trolle (A) Bjarne Kvist (A) Birgit S. Hansen (A) - Formand

2 Spørgsmål 1 Frederikshavn Byråd - Referat juni 2015 Side 2 af 38

3 Svar på spørgsmål 1 Frederikshavn Byråd - Referat juni 2015 Side 3 af 38

4 Frederikshavn Byråd - Referat juni 2015 Side 4 af 38

5 Indholdsfortegnelse Åbne punkter 1. Forslag til tillæg til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Separering af Skagens nordøstlige del...5 Side 2. Godkendelse af takster for 2015 og 2016 for private, almene vandværker Affaldsplan for Frederikshavn Kommune Kommunal selvskyldnerkaution for driftskreditter i Frederikshavn Havn Budgetopfølgning 30. april Frederikshavn Kommune Ansøgning om kommunegaranti til lån - Skagen Kultur- og Fritidscenter Låneoptagelse for 2015 i juni - Frederikshavn Kommune Udviklingsstrategi - Muligheder for vækst, muligheder for mennesker Forslag til Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) Frederikshavner Ordningen Fælles forslag fra Enhedslisten, Socialdemokraterne og SF vedrørende betingelser for flytransport for kommunens ansatte og politikere Høringssvar om Sæby Havmøllepark Tinesvej 60, Hulsig...34 Underskrifter: Frederikshavn Byråd - Referat juni 2015 Side 5 af 38

6 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /15 Åben PMU Forslag til spildevandsplantillæg nr 1 - separering af Skagens nordøstlige del.pdf /15 Åben PMU Bilag 1_Oplandsskemaer 2.0.pdf /15 Åben PMU Bilag 2_Udløbsskemaer 2.0.pdf /15 Åben PMU Bilag 3_Berørte matrikler 2.0.pdf /15 Åben PMU Tegning T01_rev2 1.0.pdf /15 Åben PMU signaturforklaring 1.0.pdf /15 Åben PMU Bilag 4 Miljøvurdering-Scoping.pdf /15 Åben BR Tegning T01_rev3 med nyt trace af spvledn.pdf /15 Åben Miljøvurdering af tillæg nr 1 til Frederikshavn Kommunes spildevandsplan.pdf /15 Åben - Bilag med taktster pdf.pdf /15 Åben Udkast affaldsplan version 2.3a rev /15 Åben Miljøvurdering af forslag til affaldsplan for Frederikshavn Kommune - final /15 Åben Anlæg Forventet Regnskab med finansiering /15 Åben Kassefinansieret anlægsramme /15 Åben Budgetopfølgning 30. april Frederikshavn Kommune /15 Åben SKFC ansøgning, referat + bilag Ansøg-2,6mio-lån i KK.pdf /15 Åben VS: Tilstandsrapport på klimaskærm Skagen kultur & fritidscenter - Tilstandsrapport Skagen kultur & fritidscenter.pdf /15 Åben VS: Renovering af tage og facader ved taghus ved svømmehal - R Skagen Kultur og Fritidscenter, Tagflader.pdf /15 Åben Muligheder for Vækst, Muligheder for Mennesker pdf /15 Åben REVUS_2015_2018.pdf /15 Åben Høringssvar fra KKR vedr. REVUS.pdf /15 Åben Svarbrev fra Frederikshavn Kommune vedr. REVUS.pdf /15 Åben GODKENDT OG UNDERSKREVET FREDERIKSHAVNER ORDNING PR 1 JANUAR /15 Åben FOU s kommenterede forslag til FRH Ordning på møde den 16. marts /15 Åben Høringsmateriale - ændringer i Frederikshavner Ordningen /15 Åben Følgebrev til høringsparter vedr. tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune /15 Åben Høringssvar - Integrationsrådet /15 Åben Høringssvar - Frederikshavn Rideklub.pdf /15 Åben Høringssvar - Østervrå I.F del /15 Åben Høringssvar - Halinspektørgruppen.pdf /15 Åben Høringssvar - Østervrå I.F /15 Åben Høringssvar - Skagen Gymnastikforening /15 Åben Høringssvar - Frederikshavn Ungdoms Fællesråd (FUF) /15 Åben Høringssvar - Firmaidræt Sæby Frederikshavn 10 Byråd 85865/15 - Referat Åben juni 2015 Høringssvar - Idrætssamvirket Frederikshavns Side Kommune 6 af /15 Åben Høringssvar FFI Fodbold.doc

7 1. Forslag til tillæg til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Separering af Skagens nordøstlige del Åben sag Sagsnr: 15/15719 Forvaltning: CTM Sbh: bisl Besl. komp: PMU/ØU/BR Sagsfremstilling Som opfølgning på Frederikshavn Kommunes spildevandsplan , er der udarbejdet et forslag til tillæg til spildevandsplanen. Tillægget dækker et areal på ca. 89 ha i Skagens nordøstlige del, og giver mulighed for at kloakeringsprincippet ændres fra fælleskloakering til separatkloakering. Herved ledes spildevandet fra området fortsat til rensning på Skagen Renseanlæg, mens tag- og overfladevandet afkobles og afledes til Kattegat, via havnebassinet i Skagen Havn. Det skal understreges, at dette tillæg ikke tager stilling til regnvandsafledningen nord for området, hvor der i øjeblikket pågår en dialog mellem borgere, kommune og forsyning vedr. afledning af regn- og overfladevand. Baggrunden for separatkloakeringen er bl.a. I området findes der ældre og nedslidte kloakanlæg med mange driftsmæssige problemer. Separering af kloaksystemet giver væsentlige forbedringer af vandmiljøet, idet man erstatter aflastninger af opspædet spildevand fra overløbsbygværker med en separat regnvandsudledning. Herved reduceres de forurenende stofmængder betragteligt, herunder næringsstoffer, organisk stof, bakterier og virus. Risikoen for kælderoversvømmelser minimeres, idet man afleder regn- og spildevand i separate systemer. Et nyt separatsystem medvirker til klimasikring, idet regnvandssystemet opdimensioneres i forhold til en forøget regnintensitet. Regnvandsbelastningen på renseanlægget reduceres, hvilket medfører en forbedret spildevandsrensning, forøget kapacitet under regn, mindre el- og kemikalieforbrug samt mere stabil anlægsstyring. Der har været overvejet flere alternative muligheder for afledning af regnvand fra det fremtidige separatkloakerede område herunder udledning til Hvidegrøften eller Sønderstrand. Af hensyn til de mange natur-, miljø-, badevands- og kulturhistoriske interesser i områderne, er der valgt et udledningspunkt i havnebassinet og en ledningsføring, der begrænser påvirkningen af områderne. I forhold til den situation for afledning af spildevand og overfladevand som fremgår af gældende Spildevandsplan , er det beregnet, at antallet af aflastninger til Fyrgrøften vil blive nedbragt fra 241 aflastninger/år til 2 aflastninger/år. Antallet af aflastninger direkte til Kattegat vil blive nedbragt fra 235 aflastninger/år til 14 aflastninger/år. Den samlede mængde af udledte stoffer (BOD5, Total-N og Total-P) vil blive Frederikshavn Byråd - Referat juni 2015 Side 7 af 38

8 nedbragt med ca. 50 %. En miljøvurdering af planforslaget er under udarbejdelse, og scopingen er vedlagt dagsordenen som bilag. Selve miljøvurderingen vil følge planforslaget på byrådets dagsorden til mødet den 24. juni Arbejdet påbegyndes i 2016, og vil forløbe over en længere årrække. Det er af afgørende betydning for forsyningens planlægning og økonomiske dispositioner at planforslaget kan være endeligt vedtaget inden udgangen af september måned Indstilling Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til tillæg nr. 1 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan mv. udsendes i offentlig debat. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. juni 2015 Indstillingen tiltrædes. Afbud: Mogens Brag. Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2015 Anbefales. Supplerende sagsfremstilling Planforslaget er miljøvurderet i henhold til lov om miljøvurdering. I forbindelse med miljøvurderingen er der - efter at planforslaget er behandlet i Plan- og miljøudvalget og Økonomiudvalget - foretaget en mindre ændring i planforslaget, idet den planlagte ledning som skal gå til Skagen Renseanlægget er flyttet fra Bøjlevejens nordlige rabat til Bøjlevejens sydlige rabat. Ledningen er flyttet af hensyn til EF Habitatområdet for Skagens Gren og Skagerak, som er en del af Natura 2000-planerne. Med ændringen berøres Habitatområdet ikke af ledningsføringen. Der er i den forbindelse udarbejdet en revideret tegning med nyt tracé af ledningen. Ændringen giver anledning til følgende rettelser i tekst og bilag, inden planforslaget sendes ud i offentlig høring: Afsnit 4.1: Da den afskærende spildevandsledning er flyttet til en ny placering, udgår teksten om, at spildevandssystemet berører EF Habitatområdet Skagens Gren og Skagerak. Afsnit 5.2: Der skal indsættes et nyt kortudsnit med den nye placering af den afskærende spildevandsledning. Frederikshavn Byråd - Referat juni 2015 Side 8 af 38

9 Bilag 3: Der tilføjes følgende 3 matrikler, som kan blive pålagt servitut om offentlige kloakanlæg: 348, 132aa og 133r alle Skagen Markjorde. (Matriklerne omfatter Butterstien). En ny revideret tegning over det nye ledningstracé erstatter den eksisterende tegning.. Miljøvurderingen konkluderer, at planforslaget ikke indeholder tiltag, som vurderes at have væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Planforslaget indeholder derimod tiltag, som vurderes at have positive indvirkninger på biologisk mangfoldighed og vandkvalitet lokalt. Desuden vil der være mindre risiko for oversvømmelser ved kraftige regnhændelser. Pumpestationerne vil blive sikret mod tilbageløb i tilfælde af høj vandstand i havnen og således bidrage til klimasikring af oplandet. En fornyelse af kloaksystemet vil begrænse udsivning af spildevand og indsivning af grundvand og dermed forbedre beskyttelsen af grundvand. Sagen er siden behandlingen i Plan- og miljøudvalget og Økonomiudvalget tilføjet to følgende bilag: Tegning T01 rev3 med nyt trace af spildevandsledning Miljøvurdering af tillæg nr. 1 til Frederikahavn Kommunes spildevandsplan. Beslutning Frederikshavn Byråd den 24. juni 2015 Godkendt. Fraværende: Frode Thule Jensen og Jørgen Tousgaard, i stedet mødte Steen Jensen. Bilag PMU Forslag til spildevandsplantillæg nr 1 - separering af Skagens nordøstlige del.pdf (dok.nr.88818/15) PMU Bilag 1_Oplandsskemaer 2.0.pdf (dok.nr.88823/15) PMU Bilag 2_Udløbsskemaer 2.0.pdf (dok.nr.88832/15) PMU Bilag 3_Berørte matrikler 2.0.pdf (dok.nr.88834/15) PMU Tegning T01_rev2 1.0.pdf (dok.nr.88838/15) PMU signaturforklaring 1.0.pdf (dok.nr.88839/15) PMU Bilag 4 Miljøvurdering-Scoping.pdf (dok.nr.93346/15) BR Tegning T01_rev3 med nyt trace af spvledn.pdf (dok.nr.99812/15) Miljøvurdering af tillæg nr 1 til Frederikshavn Kommunes spildevandsplan.pdf (dok.nr /15) Frederikshavn Byråd - Referat juni 2015 Side 9 af 38

10 2. Godkendelse af takster for 2015 og 2016 for private, almene vandværker Sagsfremstilling Kommunen skal, jf. Vandforsyningslovens 53, godkende de private, almene vandværkers takster. Kommunens skal påse, at vandværket har en rimelig økonomi, dvs. at vandværket har tilstrækkelige midler til at dække de forventede kommende udgifter. På den anden side må vandværkerne ikke opbygge en formue, der overstiger det forventede behov. Åben sag Sagsnr: 15/15303 Forvaltning: CTM Sbh: paae Besl. komp: PMU/BR Forvaltningen har i 2009 anmodet vandværkerne om fremover at udarbejde 2-årige budgetter og takstblade for de næste 2 år, hvilket betyder at vandtaksten er politisk godkendt, når et nyt takstår påbegyndes. Taksterne for de private, almene vandværker ses i bilag (alle priser er ekskl. moms). Der er angivet takst for såvel 2015 som 2016 i tabellen. Ålbæk, Skærum, Østervrå og Understed Vandværk har ikke udarbejdet takstblad for Indstilling Teknik- og miljødirektøren indstiller, at takster for 2015 og 2016 godkendes af byrådet. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. juni 2015 Indstillingen tiltrædes. Afbud: Mogens Brag. Beslutning Frederikshavn Byråd den 24. juni 2015 Godkendt. Fraværende: Frode Thule Jensen og Jørgen Tousgaard, i stedet mødte Steen Jensen. Bilag - Bilag med taktster pdf.pdf (dok.nr.83589/15) Frederikshavn Byråd - Referat juni 2015 Side 10 af 38

11 3. Affaldsplan for Frederikshavn Kommune Sagsfremstilling Frederikshavn Kommune har i samarbejde med Frederikshavn Affald (tidligere AVØ) udarbejdet et forslag til ny affaldsplan for Frederikshavn Kommune. Åben sag Sagsnr: 13/465 Forvaltning: CTM Sbh: jecr Besl. komp: PMU/ØU/BR Planen understøtter regeringens ressourcestrategi, hvor målet blandt andet er, at vi skal genanvende 50 % af affaldet fra husholdningerne. En genanvendelse af 50 % af husholdningsaffaldet kræver en markant ændring i måden vi håndterer affald i forhold til i dag, hvor vi kun genanvender ca. 18 %. Planen fokuserer derfor på indsamling og behandling af husholdningsaffaldet. Planforslaget har været forelagt administrationen i Frederikshavn Affald (AVØ). Bestyrelsen for AVØ har endvidere på møde 17. juni 2014 anbefalet, at der fremover bliver søndagsåbent på genbrugspladserne i Skagen, Sæby og Ravnshøj og anbefalet lukning af en række små genbrugspladser. Planen udstikker rammerne for den fremtidige håndtering af affald, og den gælder for perioden Arbejdet med at udarbejde affaldsplanen er sket i dialog med de øvrige kommuner i Vendsyssel, Brønderslev, Hjørring og Jammerbugt. Resultatet af arbejdet har været, et ønske om fortsat samarbejde og et indgående kendskab til hinandens planer. Affaldsplanen har følgende overordnede fokusområder og initiativer: Øget sortering og genanvendelse af husholdningsaffaldet ved at arbejde henimod en o indførelse af nye indsamlingsordninger, der sikrer borgere let adgang til at sortere og dermed mere genanvende af husholdningsaffald, herunder organisk affald, pap & papir, plast- og metalaffald mv. o mere og bedre sortering på genbrugspladserne, så en mindre mængde affald udsorteres til forbrænding. Tilpasning af genbrugspladsstrukturen ved o nedlæggelse af 7 små genbrugspladser, der er utidssvarende indrettet i forhold til fremtidige sorteringskrav. Det drejer sig om pladserne i Jerup, Elling, Kvissel, Skærum, Bangsbo, Gærum og Vangen. o søndagsåbning på genbrugspladserne i Ravnshøj, Sæby og Skagen. Tilpasning af strukturen for forbrændingsanlæggene ved o nedlæggelse af Skagen forbrændingsanlæg således at kapaciteten tilpasses forbrændingsbehovet. Øget regionalt samarbejde. Aktuelt er der samarbejder med Frederikshavn Byråd - Referat juni 2015 Side 11 af 38

12 o nabokommunerne om undersøgelse af mulighederne for behandling og nyttiggørelse af bioaffald o flere nordjyske kommuner om mulighederne for anlæg til sortering af plast- og metalaffald. Forbedring og synliggørelse af affaldsindsamling på offentlige steder. o Aktuelt er der samarbejde mellem Forsyning og Park&Vej om bedre skraldespande og bedre information på bl.a. Palmestranden Forbedring af kvaliteten for bygge- og anlægsaffald til genanvendelse gennem o Generel og målrettet information til husholdninger og erhverv med henblik på at frasortere problematiske stoffer (PCB, blymaling, asbest m.v.) inden bygge- og anlægsaffaldet genanvendes. Samtidigt med at der sættes nye tiltag i gang, vil størstedelen af affaldsområdet fortsætte som hidtil. Udkast til affaldsplanen for Frederikshavn Kommune er miljøvurderet i henhold til lov om miljøvurdering. Miljøvurderingen fremhæver en række positive effekter ved planens gennemførelse. Negative effekter som følge af øget transportarbejder opvejes af positive effekter ved mere genanvendelse og mindre forbrænding. Bedre udsortering i flere affaldsfraktioner og udnyttelse af næringsstoffer og energi i det organiske affald vil samlet set føre til en reduktion i udledningen af forurenende stoffer og CO 2. Nedlæggelse af genbrugspladserne Jerup, Elling, Kvissel, Skærum, Bangsbo, Gærum og Vangen og henvisning af borgerne til større og bedre pladser i Frederikshavn, Strandby og Ravnshøj vil øge genanvendelsen. Nedlæggelse af forbrændingsanlægget i Skagen vil i det omfang affaldet til forbrænding fortrænges af mere miljøvenlige energiproduktioner til fjernvarmen i Skagen, så som bioaffald, solvarme, varmepumper drevet af strøm fra sol eller vind, samlet set føre til en reduktion i udledningen af forurenende stoffer og CO 2. Forslaget til Affaldssplan for Frederikshavn Kommune forelægges byrådet, inden forslaget fremlægges i offentlig høring i minimum otte uger. I offentlighedsfasen vil der være mulighed for kommentering og indsigelse fra borgere, virksomheder, interesseorganisationer m.fl. til forslaget. Byrådet vedtager på baggrund af de indkomne kommentarer og indsigelser det endelige indhold af Affaldsplan Byrådets vedtagelse kan ikke ankes til anden administrativ myndighed. Indstilling Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til affaldsplan og miljørapport udsendes i offentlig høring i 8 uger. Frederikshavn Byråd - Referat juni 2015 Side 12 af 38

13 Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. juni 2015 Indstillingen tiltrædes. Afbud: Mogens Brag Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2015 Indstillingen anbefales med bemærkning om, at man med hensyn til nedlæggelse af genbrugspladser godkender Frederikshavn Affald A/S s beslutning om nedlæggelse af 4 mindre genbrugspladser (Kvissel, Elling, Bangsbo og Skærum). Samtidig anbefales, at åbningstiden for genbrugspladsen i Ålbæk bliver ændret så den har samme åbningstider 6 dage ugentligt, som pladserne i Strandby og Østervrå. Beslutning Frederikshavn Byråd den 24. juni 2015 Jens Ole Jensen forlod mødet som inhabil. Tilbagesendes til fornyet behandling i Plan- og Miljøudvalget. Fraværende: Jørgen Tousgaard, i stedet mødte Steen Jensen. Bilag Udkast affaldsplan version 2.3a rev (dok.nr.88082/15) Miljøvurdering af forslag til affaldsplan for Frederikshavn Kommune - final (dok.nr.88088/15) Frederikshavn Byråd - Referat juni 2015 Side 13 af 38

14 4. Kommunal selvskyldnerkaution for driftskreditter i Frederikshavn Havn Sagsfremstilling Den kommunale selvstyrehavn, Frederikshavn Havn, søger om en kommunal selvskylder kaution for en driftskredit i havnens pengeinstitut på 7,5 mio. kr. Åben sag Sagsnr: 15/12441 Forvaltning: CØP Sbh: kajo Besl. komp: ØU/BR Udover ansøgningen om kommunal selvskylder kaution for en driftskredit søger Frederikshavn Havn om en anlægskredit til mellemfinansiering af låneberettigede anlægsudgifter på 67,5 mio. kr. Kommunale Selvstyrehavne er underlagt reglerne i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. samt Lov om havne. De centrale paragraffer for en Kommunal Selvstyrehavn i bekendtgørelsen og loven er: Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.: Kapitel 1, 2 stk. 18: En kommunes (i dette tilfælde havnen) adgang til i det enkelte regnskabsår at optage lån, svarer til summen af følgende kommunale nettoudgifter: Udgiften til anlægsarbejder i kommunale havne og kommunale selvstyrehavne. Kapitel 2, 9 stk. 2: Kassekreditten for kommunale fællesskaber, interessentskaber, andelsselskaber, aktieselskaber, anpartsselskaber og lignende med kommunal bestemmende indflydelse må maksimalt andrage 125 kr. pr. indbygger. Ved anlægsarbejder, der efter afslutningen kan finansieres ved optagelse af lån, kan der dog foretages yderligere træk på kassekreditten inden for et beløb, der svarer til det samlede provenu af de forventede lån, under forudsætning af, at konverteringen gennemføres snarest muligt efter arbejdets afslutning. I havnelovens 9, stk. 3 hedder det: Kommunalbestyrelsen skal efter havnebestyrelsens indstilling godkende bestyrelsesvedtægt og regnskaber samt beslutninger om optagelse af lån og om ansættelse og afskedigelse af havnechef. Af ovenstående følger at kommunalbestyrelsen skal godkende, at havnen har en driftskredit. Driftskreditten må maksimalt være på 125 kr. pr. indbygger svarende til 7,5 mio. kr. for Frederikshavn Havn. Derudover skal kommunalbestyrelsen godkende at Frederikshavn Havn har en kredit til mellemfinansiering af låneberettigede udgifter Frederikshavn Byråd - Referat juni 2015 Side 14 af 38

15 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at Frederikshavn Kommune i henhold til den kommunale lånebekendtgørelse og Lov om havne, indestår som selvskyldnerkautionist for de forpligtigelser som Den kommunale Selvstyrehavn, Frederikshavn Havn, forpligtiger sig for ved, at optage en driftskredit på maksimalt 7,5 mio. kr., og en kredit til finansiering af låneberettigede anlægsudgifter på maksimalt 67,5 mio. kr. Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2015 Anbefales. Beslutning Frederikshavn Byråd den 24. juni 2015 Godkendt. Fraværende: Jørgen Tousgaard, i stedet mødte Steen Jensen. Frederikshavn Byråd - Referat juni 2015 Side 15 af 38

16 5. Budgetopfølgning 30. april Frederikshavn Kommune Sagsfremstilling Hermed fremlægges budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for Frederikshavn Kommune for Økonomiudvalget og Byrådet. Budgetopfølgningen indeholder det første bud på et forventet regnskab for Åben sag Sagsnr: 15/179 Forvaltning: CØP Sbh: HAVE Besl. komp: ØU/BR Hvert enkelt udvalg har foretaget budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for eget udvalgsområde. Hovedkonklusionerne fra fagudvalgenes budgetopfølgninger indgår i den samlede budgetopfølgning. Den samlede konklusion på driftsbudgettet viser et forventet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 13,9 mio. kr. eksklusive bankbøger. Dette forventede merforbrug indeholder imidlertid Børne- og Ungdomsudvalgets forventede behov for at anvende de 19,0 mio. kr. af deres overførte overskud, som blev beskrevet i budgetbemærkningerne til budget Det samlede resultat for alle øvrige udvalgs driftsbevillinger udgør et forventet mindreforbrug på 5,1 mio. kr. Det forventede regnskab for anlæg og den forventede lånefinansiering af anlægsprojekter giver et likviditetstræk som svarer til det likviditetstræk, som anlægsområdet udgør i det oprindelige budget Dermed overholder det forventede regnskab for anlæg den finansierede ramme for anlæg som er indeholdt i oprindeligt budget I bilagene er vedlagt en liste med de anlæg som gennemføres i henhold til det forventede regnskab. Budgetopfølgningen viser, at det forventede regnskab pr overholder målsætningen om et overskud på minimum 150 mio. kr. på den ordinære driftsvirksomhed. Det forventede skattefinansierede anlægsregnskab udgør 67,1 mio. kr. Det er dermed under målsætningen på 80 mio. kr. Det var allerede tilfældet i det oprindelige anlægsbudget for 2015, som var på 62,2 mio. kr. Budget opfølgningen viser, at det er forventningen, at den gennemsnitlige kassebeholdning med udgangen af året 2015 som minimum udgør 80 mio. kr. og dermed overholdes målsætningen om at have en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 80 mio. kr. I budgetopfølgningen er der oplyst en række bevillingsmæssige ændringer, som byrådet skal tage stilling til. De bevillingsmæssige ændringer indstilles for at bringe budgettet i overensstemmelse med den viden som budgetopfølgningen pr. 30. april 2015 giver. Frederikshavn Byråd - Referat juni 2015 Side 16 af 38

17 Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 1. Budgetopfølgningen pr. 30. april 2015 Frederikshavn Kommune godkendes. 2. De bevillingsmæssige ændringer, som fremgår af budgetopfølgningen og som netto betyder en forøgelse af de likvide midler på 0,8 mio. kr. godkendes. Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2015 Økonomiudvalget godkender, at der i 2015 flyttes 3,6 mio. kr. fra Arbejdsmarkedsudvalget budgetramme til Økonomiudvalgets budgetramme. For at fastholde indsatsen fremover, flyttes der fra 2016 og frem, 7,2 mio. kr. mellem de to udvalg. Som følge af Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af budgetopfølgningen pr. 30. april 2015, anbefaler Økonomiudvalget overfor byrådet følgende bevillingsmæssige ændringer: Afsatte midler på anlæg til Reservepulje, Bæredygtigt Børneområde på kr. nulstilles. Beløbet på kr. overføres til Børne- og Ungdomsudvalget driftsbudget. Der frigives kr. fra bankbøgerne, på centrale konti på Børne- og Ungdomsudvalgets driftsområde. Der er dermed frigivet kr. til forbrug på Børne- og Ungdomsudvalget driftsbudget. Reduktionen af de afsatte anlægsmidler, vil ikke påvirke den afsatte ramme til forbrug på anlægsområdet. Dermed giver omflytningen ikke et yderligere forbrug af kassebeholdningen i forhold til hvad der er indeholdt i forventet regnskab pr. 30. april Beslutning Frederikshavn Byråd den 24. juni 2015 Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt. Fraværende: Jørgen Tousgaard, i stedet mødte Steen Jensen. Bilag Anlæg Forventet Regnskab med finansiering (dok.nr.97026/15) Kassefinansieret anlægsramme (dok.nr.98370/15) Budgetopfølgning 30. april Frederikshavn Kommune (dok.nr.88262/15) Frederikshavn Byråd - Referat juni 2015 Side 17 af 38

18 6. Ansøgning om kommunegaranti til lån - Skagen Kultur- og Fritidscenter Sagsfremstilling Skagen Kultur- og Fritidscenter (SKFC) har den 28. april 2015 fremsendt ansøgning til Frederikshavn Kommune om kommunegaranti til lån til energioptimeringer i SKFC. Åben sag Sagsnr: 13/541 Forvaltning: CØP Sbh: sskr Besl. komp: KFU/ØU/BR Der ansøges om en kommunegaranteret låneoptagelse på kr. Der ansøges om en garanti for et lån med maksimal mulig løbetid, 25 år. SKFC anfører i ansøgningen at kunne forrente lånet gennem energibesparelser. En garanti for lånet belaster ikke den kommunale økonomi ud over selve garantistillelsen, idet der er tale om investeringer i energioptimering, der jf. lånebekendtgørelsen er låneberettigede udgifter. Den kommunale garanti skal anvendes til at optage energilån i Kommunekredit til dækning af udgifter til energioptimeringer i SKFC. Det drejer sig om 5 projekter: 1. Udskiftning til LED-pærer i idrætshal, nederste hal, spillergang, foyer, svømmehal og to omklædningsrum i svømmehallen, i alt kr., eksklusiv moms. 2. Modernisering og renovering af varmeautomatik i idrætshallen, de små haller, køkken og værelser m.m., i alt kr., eksklusiv moms. 3. Trykstyring af fjernvarme i svømmehallen, i alt kr., eksklusiv moms. 4. Udskiftning af tagflader ved tag over svømmehal, udskiftning af taghus ved vandrutsjebane og udskiftning af den våde 220 mm. rockwoolisolering til de nye energikrav på 350 mm. rockwool, i alt kr., eksklusiv moms. 5. Ny facade partier ved SKFC s hovedindgang med elektrisk skydedør og mulighed for at åbne vinduer (udluftning) i kontor og svømmehallens café. Der vil samtidig kunne etableres nødudgang fra kontoret., i alt kr., eksklusiv moms. Frederikshavn Kommune (Ejendomscenteret) har udarbejdet en tilstandsrapport (se bilag). I tilstandsrapporten konkluderes, at der inden for den nærmeste årrække bør foretages investeringer for i alt kr. eksklusiv moms i forhold til at vedligeholde den overordnede stand på bygningens klimaskærm. SKFC oplyser, at hvis kommunegarantien til energilånet bevilges, vil der blive udarbejdet et nyt vedligeholdelsesbudget for , hvor SKFC vil søge en hurtigere forbedring af murene. Endvidere har SKFC fået foretaget en forundersøgelse af tagflader ved tag over svømmehal og taghus ved vandruchebane (se bilag). I rapporten, der er udarbejdet af Blumensaat, Fugt- og Byggeteknik Aps, anbefales det (på side 7) at hovedparten af tagisoleringen fjernes og udskiftes som følge af at isoleringen er opfugtet. Frederikshavn Byråd - Referat juni 2015 Side 18 af 38

19 Ansøgningen har været til udtalelse hos Frederikshavn Kommunes revision om, hvorvidt udgifterne i ansøgningen om kommunal garantistillelse af lån, som ønskes optaget til Skagen Kultur og Fritidscenter til energirenovering falder indenfor de muligheder, der i lånebekendtgørelsen er opsat for at finansiere den type udgifter. Det kan i den forbindelse oplyses, at det er revisionens opfattelse, at udgifterne er låneberettigede. Indstilling Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at godkende ansøgning fra Skagen Kultur- og Fritidscenter om en kommunal garanti til låneoptagelse på kr. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015 Ansøgningen videresendes uden anbefaling. Karsten Drastrup forlod mødet efter behandling af pkt. 9. Fraværende: Bjarne Kvist, Mogens Brag. Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2015 Indstillingen anbefales. Beslutning Frederikshavn Byråd den 24. juni 2015 Godkendt. Fraværende: Jørgen Tousgaard, i stedet mødte Steen Jensen. Bilag SKFC ansøgning, referat + bilag Ansøg-2,6mio-lån i KK.pdf (dok.nr.91822/15) VS: Tilstandsrapport på klimaskærm Skagen kultur & fritidscenter - Tilstandsrapport Skagen kultur & fritidscenter.pdf (dok.nr.91865/15) VS: Renovering af tage og facader ved taghus ved svømmehal - R Skagen Kultur og Fritidscenter, Tagflader.pdf (dok.nr.91968/15) Frederikshavn Byråd - Referat juni 2015 Side 19 af 38

20 7. Låneoptagelse for 2015 i juni - Frederikshavn Kommune Sagsfremstilling I forbindelse med budgetlægningen for 2015, blev der indregnet en forventet låneadgang på 81,4 mio. kr. Den er sammensat af projekter/områder med automatisk låneadgang og projekter hvortil der er søgt diverse lånepuljer fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvor Frederikshavn Kommune har modtaget tilsagn om dispensation fra lånebekendtgørelsen. Åben sag Sagsnr: 14/22642 Forvaltning: CØP Sbh: LECH Besl. komp: ØU/BR Efter vedtagelse af budgettet for 2015 er der til dato givet tillægsbevillinger til yderligere låneoptagelse på 81,7 mio. kr. heri indgår som en væsentlig del den overførte låneadgang fra På baggrund af opgørelsen af det forventede regnskab for 2015 pr. 30. april 2015 er der opgjort en samlet låneadgang på 111,2 mio. kr. Heraf er der optaget lån i januar 2015 på 50,0 mio. kr. (Likviditetslån). Der er således en forventet resterende låneadgang for 2015 på 61,2 mio. kr. Det indstilles, at der optages lån nu, til styrkelse af kassebeholdningen for det udlæg af låneberettigede udgifter, der har været foretaget i 1. halvår af året og finansiering af det forventede udlæg af låneberettigede udgifter for 2. halvår. Optagelsen af lånet på nuværende tidspunkt på baggrund af det forventede regnskab, vil ikke give anledning til bemærkninger fra kommunens revisor i forbindelse med aflæggelse af kommunens endelige regnskab. Såfremt det ved regnskabsafslutningen viser sig, at der er afholdt flere låneberettigede udgifter end forventet på nuværende tidspunkt, vil der blive fremsendt en ny sag for yderligere låneoptagelse af der resterende beløb, inden udgangen af marts Såfremt der er hjemtaget for meget i låneoptagelse, vil dette blive modregnet i låneoptagelsen for I den udstrækning den budgetterede låneoptagelse ikke udnyttes fuldt ud i 2015, vil der i forbindelse med overførsel af over-/underskud fra 2015 til 2016 af låneberettigede udgifter, blive overført den tilhørende lånefinansiering. I kommunens finansielle strategi fremgår det, at byrådet i forbindelse med kommunens låneoptagelse skal træffe beslutning om lånestørrelse samt løbetid. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der optages et lån på kr. med en løbetid på 25 år. Frederikshavn Byråd - Referat juni 2015 Side 20 af 38

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget 24-06-2015 Dato 24. juni 2015 Tid 18:10 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Anders Brandt Sørensen (A) - Formand Frode Thule Jensen (V)

Læs mere

Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen, Karl Falden

Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen, Karl Falden Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 7. oktober 2015 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen, Karl Falden Poul

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015 Gældende: Forslag/overvejelser: Økonomisk konsekvens: Forudsætning for at modtage tilskud: Ansøgninger indsendes elektronisk på de tilhørende blanketter. Blanketter kan rekvireres på kommunens hjemmeside.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 31. august 2015 Tid 11:00 Sted Feyersgate 7, Larvik NB. Fraværende Bjarne Kvist, Ole Rørbæk Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 22. juni 2011 Tid 17:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 16. marts 2015 Tid 16:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen, Else Schaltz, Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 4. februar 2015 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Bjarne Kvist, Ole Rørbæk Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune

Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune Lov om miljøvurdering Lov om miljøvurdering af planer og programmer har til formål at fremme en bæredygtig udvikling ved at

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 8. oktober 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Stedfortræder

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 8. oktober 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Stedfortræder Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 8. oktober 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V)

Læs mere

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 17. august 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden Stedfortræder Medlemmer Lars Mejlvang Møller (V) - Formand

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ordinært møde Dato 9. juni 2015 Tid 12:00 Sted Skagen Rådhus, Byrådssalen, Sct. Laurentii Vej 87. NB. Fraværende Mogens Brag Stedfortræder Medlemmer Anders Brandt Sørensen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 1. juni 2015 Tid 17:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A (Børne- og Ungdomsudvalget)

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 19. november 2015 Tid 16:00 Sted 0.23 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V) Kristina

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. december 2011 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Byråd

Frederikshavn Kommunes Byråd Frederikshavn Kommunes Byråd Januar 2007 21. december 2009 Borgmester Erik Sørensen 1. Viceborgmester Bjarne Sørensen 2. Viceborgmester Hans Jørgen Kaptain Pr. 1. januar 2007 er Frederikshavn Byråd sammensat

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. maj 2015 Tid 16:00 Sted Konventum, Helsingør NB. Fraværende Ole Rørbæk Jensen og Karsten Drastrup Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V)

Læs mere

Ordinært møde. Dato 17. juni Tid 14:30. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 17. juni Tid 14:30. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 17. juni 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 3. september 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 11. marts 2015 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen (A)

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Ordinært møde. Mødetidspunkt: :30. Mødeafholdelse: ML VIP Loungen NB.

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Ordinært møde. Mødetidspunkt: :30. Mødeafholdelse: ML VIP Loungen NB. Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Mødetidspunkt: 09-03-2016 14:30 Mødeafholdelse: ML. 0.23 VIP Loungen NB. Tilstede: Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A) Carsten

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:30 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus

Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus Dagsorden Frederikshavn Byråd Ordinært møde Mødetidspunkt: 23-11-2016 19:00 Mødeafholdelse: Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Tilstede: Fraværende: Lars Møller (V) Anders Broholm (V) Mogens Brag (V)

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 07.04.2014 Dato 7. april 2014 Tid 17:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Afbud sendes til Susanne Andersen på mail suan@frederikshavn.dk Ingen Stedfortræder Medlemmer John Karlsson

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 28. august 2014 Tid 16:30 Sted Østervrå Kultur- og Fritidscenter NB. Fraværende Mogens Brag Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A) Henrik

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 25. marts 2015. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 25. marts 2015. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 25. marts 2015 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Mogens Brag, Frode Thule Jensen, Lars Oldager, Peter E. Nielsen, Bent H. Pedersen

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 27. maj 2015. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 27. maj 2015. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 27. maj 2015 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Erik Kyed Trolle Steen Jensen Lars Møller (V) Anders

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 4. september 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Jens Porsborg Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Jens Porsborg (C) Frode Thule

Læs mere

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7.

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 8. februar 2011 Tid 16:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 9 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 26. januar 2004 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Hans Krarup Olesen og Ingrid Hejslet med afbud. Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Forslag august 2015 Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. december 2014 Forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Indholdsfortegnelse 001. Farsø Petanque Klub - ansøgning om tilskud til udvidelse

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. oktober 2013 Tid 17:30 Sted VIP - Kantinen Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) -

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 8. maj 2014 Tid 15:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 1. oktober 2015 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen (A)

Læs mere

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 xx.xxxx 2014 Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den 07-04- 200 9 Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Lars Erik Hor nem ann, Sve nd Ros ager, Jes per Ulle mos e, Fi nn Olse n, B runo Han sen, Arn

Læs mere

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus)

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 11. december 2012 Tid 09:00 Sted NB. Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Under pkt. 3 deltager afdelingsleder Birgitte Kvist, Sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af

Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af 10.09.2014 03.09.2010 Ingen bemærkninger 19.01.2012 Forslag 3c placerer ingen mølle på areal tilhørende Grønhedevej 10 04.12.2012 Plan- og Miljøudvalget beslutter

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde Referat Sundhedsudvalget Ekstraordinært møde Dato 3. december 2012 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode Thule Jensen

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: 46903 Åben sag Sagsfremstilling Udvalget drøftede 12. marts 2014 forskellige muligheder for at give øget støtte til foreningslivet.

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus. Birgit S. Hansen (A) - Formand Bjarne Kvist (A)

Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus. Birgit S. Hansen (A) - Formand Bjarne Kvist (A) Dagsorden Frederikshavn Byråd Ordinært møde Mødetidspunkt: 04-10-2017 19:00 Mødeafholdelse: Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Tilstede: Fraværende: Birgit S. Hansen (A) - Formand Bjarne Kvist (A) Renate

Læs mere