Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 24. juni Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus. Der er indkommet et skriftligt spørgsmål.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 24. juni 2015. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus. Der er indkommet et skriftligt spørgsmål."

Transkript

1 Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 24. juni 2015 Tid 19:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus Der er indkommet et skriftligt spørgsmål. Jørgen Tousgaard Steen Jensen Medlemmer Lars Møller (V) Anders Broholm (V) Mogens Brag (V) Jens Ole Jensen (V) Helle Madsen (V) Kristina Lilly Frandsen (V) Mette Hardam (V) Pia Karlsen (V) Frode Thule Jensen (V) Jytte Høyrup (V) Carsten Sørensen (DF) Flemming Rasmussen (DF) Lars Oldager (DF) Karsten Drastrup (DF) Peter E. Nielsen (C) Ida Skov (Ø) Søren Visti Jensen (F) Bent H. Pedersen (A) Bahram Dehghan (A) Brian Kjær (A) Jens Hedegaard Kristensen (A) Karl Falden (A) Kenneth Bergen (A) Irene Hjortshøj (A) John Karlsson (A) Anders Brandt Sørensen (A) Ole Rørbæk Jensen (A) Jørgen Tousgaard (A) Erik Kyed Trolle (A) Bjarne Kvist (A) Birgit S. Hansen (A) - Formand

2 Spørgsmål 1 Frederikshavn Byråd - Referat juni 2015 Side 2 af 38

3 Svar på spørgsmål 1 Frederikshavn Byråd - Referat juni 2015 Side 3 af 38

4 Frederikshavn Byråd - Referat juni 2015 Side 4 af 38

5 Indholdsfortegnelse Åbne punkter 1. Forslag til tillæg til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Separering af Skagens nordøstlige del...5 Side 2. Godkendelse af takster for 2015 og 2016 for private, almene vandværker Affaldsplan for Frederikshavn Kommune Kommunal selvskyldnerkaution for driftskreditter i Frederikshavn Havn Budgetopfølgning 30. april Frederikshavn Kommune Ansøgning om kommunegaranti til lån - Skagen Kultur- og Fritidscenter Låneoptagelse for 2015 i juni - Frederikshavn Kommune Udviklingsstrategi - Muligheder for vækst, muligheder for mennesker Forslag til Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) Frederikshavner Ordningen Fælles forslag fra Enhedslisten, Socialdemokraterne og SF vedrørende betingelser for flytransport for kommunens ansatte og politikere Høringssvar om Sæby Havmøllepark Tinesvej 60, Hulsig...34 Underskrifter: Frederikshavn Byråd - Referat juni 2015 Side 5 af 38

6 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /15 Åben PMU Forslag til spildevandsplantillæg nr 1 - separering af Skagens nordøstlige del.pdf /15 Åben PMU Bilag 1_Oplandsskemaer 2.0.pdf /15 Åben PMU Bilag 2_Udløbsskemaer 2.0.pdf /15 Åben PMU Bilag 3_Berørte matrikler 2.0.pdf /15 Åben PMU Tegning T01_rev2 1.0.pdf /15 Åben PMU signaturforklaring 1.0.pdf /15 Åben PMU Bilag 4 Miljøvurdering-Scoping.pdf /15 Åben BR Tegning T01_rev3 med nyt trace af spvledn.pdf /15 Åben Miljøvurdering af tillæg nr 1 til Frederikshavn Kommunes spildevandsplan.pdf /15 Åben - Bilag med taktster pdf.pdf /15 Åben Udkast affaldsplan version 2.3a rev /15 Åben Miljøvurdering af forslag til affaldsplan for Frederikshavn Kommune - final /15 Åben Anlæg Forventet Regnskab med finansiering /15 Åben Kassefinansieret anlægsramme /15 Åben Budgetopfølgning 30. april Frederikshavn Kommune /15 Åben SKFC ansøgning, referat + bilag Ansøg-2,6mio-lån i KK.pdf /15 Åben VS: Tilstandsrapport på klimaskærm Skagen kultur & fritidscenter - Tilstandsrapport Skagen kultur & fritidscenter.pdf /15 Åben VS: Renovering af tage og facader ved taghus ved svømmehal - R Skagen Kultur og Fritidscenter, Tagflader.pdf /15 Åben Muligheder for Vækst, Muligheder for Mennesker pdf /15 Åben REVUS_2015_2018.pdf /15 Åben Høringssvar fra KKR vedr. REVUS.pdf /15 Åben Svarbrev fra Frederikshavn Kommune vedr. REVUS.pdf /15 Åben GODKENDT OG UNDERSKREVET FREDERIKSHAVNER ORDNING PR 1 JANUAR /15 Åben FOU s kommenterede forslag til FRH Ordning på møde den 16. marts /15 Åben Høringsmateriale - ændringer i Frederikshavner Ordningen /15 Åben Følgebrev til høringsparter vedr. tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune /15 Åben Høringssvar - Integrationsrådet /15 Åben Høringssvar - Frederikshavn Rideklub.pdf /15 Åben Høringssvar - Østervrå I.F del /15 Åben Høringssvar - Halinspektørgruppen.pdf /15 Åben Høringssvar - Østervrå I.F /15 Åben Høringssvar - Skagen Gymnastikforening /15 Åben Høringssvar - Frederikshavn Ungdoms Fællesråd (FUF) /15 Åben Høringssvar - Firmaidræt Sæby Frederikshavn 10 Byråd 85865/15 - Referat Åben juni 2015 Høringssvar - Idrætssamvirket Frederikshavns Side Kommune 6 af /15 Åben Høringssvar FFI Fodbold.doc

7 1. Forslag til tillæg til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Separering af Skagens nordøstlige del Åben sag Sagsnr: 15/15719 Forvaltning: CTM Sbh: bisl Besl. komp: PMU/ØU/BR Sagsfremstilling Som opfølgning på Frederikshavn Kommunes spildevandsplan , er der udarbejdet et forslag til tillæg til spildevandsplanen. Tillægget dækker et areal på ca. 89 ha i Skagens nordøstlige del, og giver mulighed for at kloakeringsprincippet ændres fra fælleskloakering til separatkloakering. Herved ledes spildevandet fra området fortsat til rensning på Skagen Renseanlæg, mens tag- og overfladevandet afkobles og afledes til Kattegat, via havnebassinet i Skagen Havn. Det skal understreges, at dette tillæg ikke tager stilling til regnvandsafledningen nord for området, hvor der i øjeblikket pågår en dialog mellem borgere, kommune og forsyning vedr. afledning af regn- og overfladevand. Baggrunden for separatkloakeringen er bl.a. I området findes der ældre og nedslidte kloakanlæg med mange driftsmæssige problemer. Separering af kloaksystemet giver væsentlige forbedringer af vandmiljøet, idet man erstatter aflastninger af opspædet spildevand fra overløbsbygværker med en separat regnvandsudledning. Herved reduceres de forurenende stofmængder betragteligt, herunder næringsstoffer, organisk stof, bakterier og virus. Risikoen for kælderoversvømmelser minimeres, idet man afleder regn- og spildevand i separate systemer. Et nyt separatsystem medvirker til klimasikring, idet regnvandssystemet opdimensioneres i forhold til en forøget regnintensitet. Regnvandsbelastningen på renseanlægget reduceres, hvilket medfører en forbedret spildevandsrensning, forøget kapacitet under regn, mindre el- og kemikalieforbrug samt mere stabil anlægsstyring. Der har været overvejet flere alternative muligheder for afledning af regnvand fra det fremtidige separatkloakerede område herunder udledning til Hvidegrøften eller Sønderstrand. Af hensyn til de mange natur-, miljø-, badevands- og kulturhistoriske interesser i områderne, er der valgt et udledningspunkt i havnebassinet og en ledningsføring, der begrænser påvirkningen af områderne. I forhold til den situation for afledning af spildevand og overfladevand som fremgår af gældende Spildevandsplan , er det beregnet, at antallet af aflastninger til Fyrgrøften vil blive nedbragt fra 241 aflastninger/år til 2 aflastninger/år. Antallet af aflastninger direkte til Kattegat vil blive nedbragt fra 235 aflastninger/år til 14 aflastninger/år. Den samlede mængde af udledte stoffer (BOD5, Total-N og Total-P) vil blive Frederikshavn Byråd - Referat juni 2015 Side 7 af 38

8 nedbragt med ca. 50 %. En miljøvurdering af planforslaget er under udarbejdelse, og scopingen er vedlagt dagsordenen som bilag. Selve miljøvurderingen vil følge planforslaget på byrådets dagsorden til mødet den 24. juni Arbejdet påbegyndes i 2016, og vil forløbe over en længere årrække. Det er af afgørende betydning for forsyningens planlægning og økonomiske dispositioner at planforslaget kan være endeligt vedtaget inden udgangen af september måned Indstilling Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til tillæg nr. 1 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan mv. udsendes i offentlig debat. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. juni 2015 Indstillingen tiltrædes. Afbud: Mogens Brag. Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2015 Anbefales. Supplerende sagsfremstilling Planforslaget er miljøvurderet i henhold til lov om miljøvurdering. I forbindelse med miljøvurderingen er der - efter at planforslaget er behandlet i Plan- og miljøudvalget og Økonomiudvalget - foretaget en mindre ændring i planforslaget, idet den planlagte ledning som skal gå til Skagen Renseanlægget er flyttet fra Bøjlevejens nordlige rabat til Bøjlevejens sydlige rabat. Ledningen er flyttet af hensyn til EF Habitatområdet for Skagens Gren og Skagerak, som er en del af Natura 2000-planerne. Med ændringen berøres Habitatområdet ikke af ledningsføringen. Der er i den forbindelse udarbejdet en revideret tegning med nyt tracé af ledningen. Ændringen giver anledning til følgende rettelser i tekst og bilag, inden planforslaget sendes ud i offentlig høring: Afsnit 4.1: Da den afskærende spildevandsledning er flyttet til en ny placering, udgår teksten om, at spildevandssystemet berører EF Habitatområdet Skagens Gren og Skagerak. Afsnit 5.2: Der skal indsættes et nyt kortudsnit med den nye placering af den afskærende spildevandsledning. Frederikshavn Byråd - Referat juni 2015 Side 8 af 38

9 Bilag 3: Der tilføjes følgende 3 matrikler, som kan blive pålagt servitut om offentlige kloakanlæg: 348, 132aa og 133r alle Skagen Markjorde. (Matriklerne omfatter Butterstien). En ny revideret tegning over det nye ledningstracé erstatter den eksisterende tegning.. Miljøvurderingen konkluderer, at planforslaget ikke indeholder tiltag, som vurderes at have væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Planforslaget indeholder derimod tiltag, som vurderes at have positive indvirkninger på biologisk mangfoldighed og vandkvalitet lokalt. Desuden vil der være mindre risiko for oversvømmelser ved kraftige regnhændelser. Pumpestationerne vil blive sikret mod tilbageløb i tilfælde af høj vandstand i havnen og således bidrage til klimasikring af oplandet. En fornyelse af kloaksystemet vil begrænse udsivning af spildevand og indsivning af grundvand og dermed forbedre beskyttelsen af grundvand. Sagen er siden behandlingen i Plan- og miljøudvalget og Økonomiudvalget tilføjet to følgende bilag: Tegning T01 rev3 med nyt trace af spildevandsledning Miljøvurdering af tillæg nr. 1 til Frederikahavn Kommunes spildevandsplan. Beslutning Frederikshavn Byråd den 24. juni 2015 Godkendt. Fraværende: Frode Thule Jensen og Jørgen Tousgaard, i stedet mødte Steen Jensen. Bilag PMU Forslag til spildevandsplantillæg nr 1 - separering af Skagens nordøstlige del.pdf (dok.nr.88818/15) PMU Bilag 1_Oplandsskemaer 2.0.pdf (dok.nr.88823/15) PMU Bilag 2_Udløbsskemaer 2.0.pdf (dok.nr.88832/15) PMU Bilag 3_Berørte matrikler 2.0.pdf (dok.nr.88834/15) PMU Tegning T01_rev2 1.0.pdf (dok.nr.88838/15) PMU signaturforklaring 1.0.pdf (dok.nr.88839/15) PMU Bilag 4 Miljøvurdering-Scoping.pdf (dok.nr.93346/15) BR Tegning T01_rev3 med nyt trace af spvledn.pdf (dok.nr.99812/15) Miljøvurdering af tillæg nr 1 til Frederikshavn Kommunes spildevandsplan.pdf (dok.nr /15) Frederikshavn Byråd - Referat juni 2015 Side 9 af 38

10 2. Godkendelse af takster for 2015 og 2016 for private, almene vandværker Sagsfremstilling Kommunen skal, jf. Vandforsyningslovens 53, godkende de private, almene vandværkers takster. Kommunens skal påse, at vandværket har en rimelig økonomi, dvs. at vandværket har tilstrækkelige midler til at dække de forventede kommende udgifter. På den anden side må vandværkerne ikke opbygge en formue, der overstiger det forventede behov. Åben sag Sagsnr: 15/15303 Forvaltning: CTM Sbh: paae Besl. komp: PMU/BR Forvaltningen har i 2009 anmodet vandværkerne om fremover at udarbejde 2-årige budgetter og takstblade for de næste 2 år, hvilket betyder at vandtaksten er politisk godkendt, når et nyt takstår påbegyndes. Taksterne for de private, almene vandværker ses i bilag (alle priser er ekskl. moms). Der er angivet takst for såvel 2015 som 2016 i tabellen. Ålbæk, Skærum, Østervrå og Understed Vandværk har ikke udarbejdet takstblad for Indstilling Teknik- og miljødirektøren indstiller, at takster for 2015 og 2016 godkendes af byrådet. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. juni 2015 Indstillingen tiltrædes. Afbud: Mogens Brag. Beslutning Frederikshavn Byråd den 24. juni 2015 Godkendt. Fraværende: Frode Thule Jensen og Jørgen Tousgaard, i stedet mødte Steen Jensen. Bilag - Bilag med taktster pdf.pdf (dok.nr.83589/15) Frederikshavn Byråd - Referat juni 2015 Side 10 af 38

11 3. Affaldsplan for Frederikshavn Kommune Sagsfremstilling Frederikshavn Kommune har i samarbejde med Frederikshavn Affald (tidligere AVØ) udarbejdet et forslag til ny affaldsplan for Frederikshavn Kommune. Åben sag Sagsnr: 13/465 Forvaltning: CTM Sbh: jecr Besl. komp: PMU/ØU/BR Planen understøtter regeringens ressourcestrategi, hvor målet blandt andet er, at vi skal genanvende 50 % af affaldet fra husholdningerne. En genanvendelse af 50 % af husholdningsaffaldet kræver en markant ændring i måden vi håndterer affald i forhold til i dag, hvor vi kun genanvender ca. 18 %. Planen fokuserer derfor på indsamling og behandling af husholdningsaffaldet. Planforslaget har været forelagt administrationen i Frederikshavn Affald (AVØ). Bestyrelsen for AVØ har endvidere på møde 17. juni 2014 anbefalet, at der fremover bliver søndagsåbent på genbrugspladserne i Skagen, Sæby og Ravnshøj og anbefalet lukning af en række små genbrugspladser. Planen udstikker rammerne for den fremtidige håndtering af affald, og den gælder for perioden Arbejdet med at udarbejde affaldsplanen er sket i dialog med de øvrige kommuner i Vendsyssel, Brønderslev, Hjørring og Jammerbugt. Resultatet af arbejdet har været, et ønske om fortsat samarbejde og et indgående kendskab til hinandens planer. Affaldsplanen har følgende overordnede fokusområder og initiativer: Øget sortering og genanvendelse af husholdningsaffaldet ved at arbejde henimod en o indførelse af nye indsamlingsordninger, der sikrer borgere let adgang til at sortere og dermed mere genanvende af husholdningsaffald, herunder organisk affald, pap & papir, plast- og metalaffald mv. o mere og bedre sortering på genbrugspladserne, så en mindre mængde affald udsorteres til forbrænding. Tilpasning af genbrugspladsstrukturen ved o nedlæggelse af 7 små genbrugspladser, der er utidssvarende indrettet i forhold til fremtidige sorteringskrav. Det drejer sig om pladserne i Jerup, Elling, Kvissel, Skærum, Bangsbo, Gærum og Vangen. o søndagsåbning på genbrugspladserne i Ravnshøj, Sæby og Skagen. Tilpasning af strukturen for forbrændingsanlæggene ved o nedlæggelse af Skagen forbrændingsanlæg således at kapaciteten tilpasses forbrændingsbehovet. Øget regionalt samarbejde. Aktuelt er der samarbejder med Frederikshavn Byråd - Referat juni 2015 Side 11 af 38

12 o nabokommunerne om undersøgelse af mulighederne for behandling og nyttiggørelse af bioaffald o flere nordjyske kommuner om mulighederne for anlæg til sortering af plast- og metalaffald. Forbedring og synliggørelse af affaldsindsamling på offentlige steder. o Aktuelt er der samarbejde mellem Forsyning og Park&Vej om bedre skraldespande og bedre information på bl.a. Palmestranden Forbedring af kvaliteten for bygge- og anlægsaffald til genanvendelse gennem o Generel og målrettet information til husholdninger og erhverv med henblik på at frasortere problematiske stoffer (PCB, blymaling, asbest m.v.) inden bygge- og anlægsaffaldet genanvendes. Samtidigt med at der sættes nye tiltag i gang, vil størstedelen af affaldsområdet fortsætte som hidtil. Udkast til affaldsplanen for Frederikshavn Kommune er miljøvurderet i henhold til lov om miljøvurdering. Miljøvurderingen fremhæver en række positive effekter ved planens gennemførelse. Negative effekter som følge af øget transportarbejder opvejes af positive effekter ved mere genanvendelse og mindre forbrænding. Bedre udsortering i flere affaldsfraktioner og udnyttelse af næringsstoffer og energi i det organiske affald vil samlet set føre til en reduktion i udledningen af forurenende stoffer og CO 2. Nedlæggelse af genbrugspladserne Jerup, Elling, Kvissel, Skærum, Bangsbo, Gærum og Vangen og henvisning af borgerne til større og bedre pladser i Frederikshavn, Strandby og Ravnshøj vil øge genanvendelsen. Nedlæggelse af forbrændingsanlægget i Skagen vil i det omfang affaldet til forbrænding fortrænges af mere miljøvenlige energiproduktioner til fjernvarmen i Skagen, så som bioaffald, solvarme, varmepumper drevet af strøm fra sol eller vind, samlet set føre til en reduktion i udledningen af forurenende stoffer og CO 2. Forslaget til Affaldssplan for Frederikshavn Kommune forelægges byrådet, inden forslaget fremlægges i offentlig høring i minimum otte uger. I offentlighedsfasen vil der være mulighed for kommentering og indsigelse fra borgere, virksomheder, interesseorganisationer m.fl. til forslaget. Byrådet vedtager på baggrund af de indkomne kommentarer og indsigelser det endelige indhold af Affaldsplan Byrådets vedtagelse kan ikke ankes til anden administrativ myndighed. Indstilling Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til affaldsplan og miljørapport udsendes i offentlig høring i 8 uger. Frederikshavn Byråd - Referat juni 2015 Side 12 af 38

13 Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. juni 2015 Indstillingen tiltrædes. Afbud: Mogens Brag Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2015 Indstillingen anbefales med bemærkning om, at man med hensyn til nedlæggelse af genbrugspladser godkender Frederikshavn Affald A/S s beslutning om nedlæggelse af 4 mindre genbrugspladser (Kvissel, Elling, Bangsbo og Skærum). Samtidig anbefales, at åbningstiden for genbrugspladsen i Ålbæk bliver ændret så den har samme åbningstider 6 dage ugentligt, som pladserne i Strandby og Østervrå. Beslutning Frederikshavn Byråd den 24. juni 2015 Jens Ole Jensen forlod mødet som inhabil. Tilbagesendes til fornyet behandling i Plan- og Miljøudvalget. Fraværende: Jørgen Tousgaard, i stedet mødte Steen Jensen. Bilag Udkast affaldsplan version 2.3a rev (dok.nr.88082/15) Miljøvurdering af forslag til affaldsplan for Frederikshavn Kommune - final (dok.nr.88088/15) Frederikshavn Byråd - Referat juni 2015 Side 13 af 38

14 4. Kommunal selvskyldnerkaution for driftskreditter i Frederikshavn Havn Sagsfremstilling Den kommunale selvstyrehavn, Frederikshavn Havn, søger om en kommunal selvskylder kaution for en driftskredit i havnens pengeinstitut på 7,5 mio. kr. Åben sag Sagsnr: 15/12441 Forvaltning: CØP Sbh: kajo Besl. komp: ØU/BR Udover ansøgningen om kommunal selvskylder kaution for en driftskredit søger Frederikshavn Havn om en anlægskredit til mellemfinansiering af låneberettigede anlægsudgifter på 67,5 mio. kr. Kommunale Selvstyrehavne er underlagt reglerne i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. samt Lov om havne. De centrale paragraffer for en Kommunal Selvstyrehavn i bekendtgørelsen og loven er: Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.: Kapitel 1, 2 stk. 18: En kommunes (i dette tilfælde havnen) adgang til i det enkelte regnskabsår at optage lån, svarer til summen af følgende kommunale nettoudgifter: Udgiften til anlægsarbejder i kommunale havne og kommunale selvstyrehavne. Kapitel 2, 9 stk. 2: Kassekreditten for kommunale fællesskaber, interessentskaber, andelsselskaber, aktieselskaber, anpartsselskaber og lignende med kommunal bestemmende indflydelse må maksimalt andrage 125 kr. pr. indbygger. Ved anlægsarbejder, der efter afslutningen kan finansieres ved optagelse af lån, kan der dog foretages yderligere træk på kassekreditten inden for et beløb, der svarer til det samlede provenu af de forventede lån, under forudsætning af, at konverteringen gennemføres snarest muligt efter arbejdets afslutning. I havnelovens 9, stk. 3 hedder det: Kommunalbestyrelsen skal efter havnebestyrelsens indstilling godkende bestyrelsesvedtægt og regnskaber samt beslutninger om optagelse af lån og om ansættelse og afskedigelse af havnechef. Af ovenstående følger at kommunalbestyrelsen skal godkende, at havnen har en driftskredit. Driftskreditten må maksimalt være på 125 kr. pr. indbygger svarende til 7,5 mio. kr. for Frederikshavn Havn. Derudover skal kommunalbestyrelsen godkende at Frederikshavn Havn har en kredit til mellemfinansiering af låneberettigede udgifter Frederikshavn Byråd - Referat juni 2015 Side 14 af 38

15 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at Frederikshavn Kommune i henhold til den kommunale lånebekendtgørelse og Lov om havne, indestår som selvskyldnerkautionist for de forpligtigelser som Den kommunale Selvstyrehavn, Frederikshavn Havn, forpligtiger sig for ved, at optage en driftskredit på maksimalt 7,5 mio. kr., og en kredit til finansiering af låneberettigede anlægsudgifter på maksimalt 67,5 mio. kr. Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2015 Anbefales. Beslutning Frederikshavn Byråd den 24. juni 2015 Godkendt. Fraværende: Jørgen Tousgaard, i stedet mødte Steen Jensen. Frederikshavn Byråd - Referat juni 2015 Side 15 af 38

16 5. Budgetopfølgning 30. april Frederikshavn Kommune Sagsfremstilling Hermed fremlægges budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for Frederikshavn Kommune for Økonomiudvalget og Byrådet. Budgetopfølgningen indeholder det første bud på et forventet regnskab for Åben sag Sagsnr: 15/179 Forvaltning: CØP Sbh: HAVE Besl. komp: ØU/BR Hvert enkelt udvalg har foretaget budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for eget udvalgsområde. Hovedkonklusionerne fra fagudvalgenes budgetopfølgninger indgår i den samlede budgetopfølgning. Den samlede konklusion på driftsbudgettet viser et forventet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 13,9 mio. kr. eksklusive bankbøger. Dette forventede merforbrug indeholder imidlertid Børne- og Ungdomsudvalgets forventede behov for at anvende de 19,0 mio. kr. af deres overførte overskud, som blev beskrevet i budgetbemærkningerne til budget Det samlede resultat for alle øvrige udvalgs driftsbevillinger udgør et forventet mindreforbrug på 5,1 mio. kr. Det forventede regnskab for anlæg og den forventede lånefinansiering af anlægsprojekter giver et likviditetstræk som svarer til det likviditetstræk, som anlægsområdet udgør i det oprindelige budget Dermed overholder det forventede regnskab for anlæg den finansierede ramme for anlæg som er indeholdt i oprindeligt budget I bilagene er vedlagt en liste med de anlæg som gennemføres i henhold til det forventede regnskab. Budgetopfølgningen viser, at det forventede regnskab pr overholder målsætningen om et overskud på minimum 150 mio. kr. på den ordinære driftsvirksomhed. Det forventede skattefinansierede anlægsregnskab udgør 67,1 mio. kr. Det er dermed under målsætningen på 80 mio. kr. Det var allerede tilfældet i det oprindelige anlægsbudget for 2015, som var på 62,2 mio. kr. Budget opfølgningen viser, at det er forventningen, at den gennemsnitlige kassebeholdning med udgangen af året 2015 som minimum udgør 80 mio. kr. og dermed overholdes målsætningen om at have en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 80 mio. kr. I budgetopfølgningen er der oplyst en række bevillingsmæssige ændringer, som byrådet skal tage stilling til. De bevillingsmæssige ændringer indstilles for at bringe budgettet i overensstemmelse med den viden som budgetopfølgningen pr. 30. april 2015 giver. Frederikshavn Byråd - Referat juni 2015 Side 16 af 38

17 Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at 1. Budgetopfølgningen pr. 30. april 2015 Frederikshavn Kommune godkendes. 2. De bevillingsmæssige ændringer, som fremgår af budgetopfølgningen og som netto betyder en forøgelse af de likvide midler på 0,8 mio. kr. godkendes. Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2015 Økonomiudvalget godkender, at der i 2015 flyttes 3,6 mio. kr. fra Arbejdsmarkedsudvalget budgetramme til Økonomiudvalgets budgetramme. For at fastholde indsatsen fremover, flyttes der fra 2016 og frem, 7,2 mio. kr. mellem de to udvalg. Som følge af Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af budgetopfølgningen pr. 30. april 2015, anbefaler Økonomiudvalget overfor byrådet følgende bevillingsmæssige ændringer: Afsatte midler på anlæg til Reservepulje, Bæredygtigt Børneområde på kr. nulstilles. Beløbet på kr. overføres til Børne- og Ungdomsudvalget driftsbudget. Der frigives kr. fra bankbøgerne, på centrale konti på Børne- og Ungdomsudvalgets driftsområde. Der er dermed frigivet kr. til forbrug på Børne- og Ungdomsudvalget driftsbudget. Reduktionen af de afsatte anlægsmidler, vil ikke påvirke den afsatte ramme til forbrug på anlægsområdet. Dermed giver omflytningen ikke et yderligere forbrug af kassebeholdningen i forhold til hvad der er indeholdt i forventet regnskab pr. 30. april Beslutning Frederikshavn Byråd den 24. juni 2015 Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt. Fraværende: Jørgen Tousgaard, i stedet mødte Steen Jensen. Bilag Anlæg Forventet Regnskab med finansiering (dok.nr.97026/15) Kassefinansieret anlægsramme (dok.nr.98370/15) Budgetopfølgning 30. april Frederikshavn Kommune (dok.nr.88262/15) Frederikshavn Byråd - Referat juni 2015 Side 17 af 38

18 6. Ansøgning om kommunegaranti til lån - Skagen Kultur- og Fritidscenter Sagsfremstilling Skagen Kultur- og Fritidscenter (SKFC) har den 28. april 2015 fremsendt ansøgning til Frederikshavn Kommune om kommunegaranti til lån til energioptimeringer i SKFC. Åben sag Sagsnr: 13/541 Forvaltning: CØP Sbh: sskr Besl. komp: KFU/ØU/BR Der ansøges om en kommunegaranteret låneoptagelse på kr. Der ansøges om en garanti for et lån med maksimal mulig løbetid, 25 år. SKFC anfører i ansøgningen at kunne forrente lånet gennem energibesparelser. En garanti for lånet belaster ikke den kommunale økonomi ud over selve garantistillelsen, idet der er tale om investeringer i energioptimering, der jf. lånebekendtgørelsen er låneberettigede udgifter. Den kommunale garanti skal anvendes til at optage energilån i Kommunekredit til dækning af udgifter til energioptimeringer i SKFC. Det drejer sig om 5 projekter: 1. Udskiftning til LED-pærer i idrætshal, nederste hal, spillergang, foyer, svømmehal og to omklædningsrum i svømmehallen, i alt kr., eksklusiv moms. 2. Modernisering og renovering af varmeautomatik i idrætshallen, de små haller, køkken og værelser m.m., i alt kr., eksklusiv moms. 3. Trykstyring af fjernvarme i svømmehallen, i alt kr., eksklusiv moms. 4. Udskiftning af tagflader ved tag over svømmehal, udskiftning af taghus ved vandrutsjebane og udskiftning af den våde 220 mm. rockwoolisolering til de nye energikrav på 350 mm. rockwool, i alt kr., eksklusiv moms. 5. Ny facade partier ved SKFC s hovedindgang med elektrisk skydedør og mulighed for at åbne vinduer (udluftning) i kontor og svømmehallens café. Der vil samtidig kunne etableres nødudgang fra kontoret., i alt kr., eksklusiv moms. Frederikshavn Kommune (Ejendomscenteret) har udarbejdet en tilstandsrapport (se bilag). I tilstandsrapporten konkluderes, at der inden for den nærmeste årrække bør foretages investeringer for i alt kr. eksklusiv moms i forhold til at vedligeholde den overordnede stand på bygningens klimaskærm. SKFC oplyser, at hvis kommunegarantien til energilånet bevilges, vil der blive udarbejdet et nyt vedligeholdelsesbudget for , hvor SKFC vil søge en hurtigere forbedring af murene. Endvidere har SKFC fået foretaget en forundersøgelse af tagflader ved tag over svømmehal og taghus ved vandruchebane (se bilag). I rapporten, der er udarbejdet af Blumensaat, Fugt- og Byggeteknik Aps, anbefales det (på side 7) at hovedparten af tagisoleringen fjernes og udskiftes som følge af at isoleringen er opfugtet. Frederikshavn Byråd - Referat juni 2015 Side 18 af 38

19 Ansøgningen har været til udtalelse hos Frederikshavn Kommunes revision om, hvorvidt udgifterne i ansøgningen om kommunal garantistillelse af lån, som ønskes optaget til Skagen Kultur og Fritidscenter til energirenovering falder indenfor de muligheder, der i lånebekendtgørelsen er opsat for at finansiere den type udgifter. Det kan i den forbindelse oplyses, at det er revisionens opfattelse, at udgifterne er låneberettigede. Indstilling Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at godkende ansøgning fra Skagen Kultur- og Fritidscenter om en kommunal garanti til låneoptagelse på kr. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015 Ansøgningen videresendes uden anbefaling. Karsten Drastrup forlod mødet efter behandling af pkt. 9. Fraværende: Bjarne Kvist, Mogens Brag. Beslutning Økonomiudvalget den 17. juni 2015 Indstillingen anbefales. Beslutning Frederikshavn Byråd den 24. juni 2015 Godkendt. Fraværende: Jørgen Tousgaard, i stedet mødte Steen Jensen. Bilag SKFC ansøgning, referat + bilag Ansøg-2,6mio-lån i KK.pdf (dok.nr.91822/15) VS: Tilstandsrapport på klimaskærm Skagen kultur & fritidscenter - Tilstandsrapport Skagen kultur & fritidscenter.pdf (dok.nr.91865/15) VS: Renovering af tage og facader ved taghus ved svømmehal - R Skagen Kultur og Fritidscenter, Tagflader.pdf (dok.nr.91968/15) Frederikshavn Byråd - Referat juni 2015 Side 19 af 38

20 7. Låneoptagelse for 2015 i juni - Frederikshavn Kommune Sagsfremstilling I forbindelse med budgetlægningen for 2015, blev der indregnet en forventet låneadgang på 81,4 mio. kr. Den er sammensat af projekter/områder med automatisk låneadgang og projekter hvortil der er søgt diverse lånepuljer fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvor Frederikshavn Kommune har modtaget tilsagn om dispensation fra lånebekendtgørelsen. Åben sag Sagsnr: 14/22642 Forvaltning: CØP Sbh: LECH Besl. komp: ØU/BR Efter vedtagelse af budgettet for 2015 er der til dato givet tillægsbevillinger til yderligere låneoptagelse på 81,7 mio. kr. heri indgår som en væsentlig del den overførte låneadgang fra På baggrund af opgørelsen af det forventede regnskab for 2015 pr. 30. april 2015 er der opgjort en samlet låneadgang på 111,2 mio. kr. Heraf er der optaget lån i januar 2015 på 50,0 mio. kr. (Likviditetslån). Der er således en forventet resterende låneadgang for 2015 på 61,2 mio. kr. Det indstilles, at der optages lån nu, til styrkelse af kassebeholdningen for det udlæg af låneberettigede udgifter, der har været foretaget i 1. halvår af året og finansiering af det forventede udlæg af låneberettigede udgifter for 2. halvår. Optagelsen af lånet på nuværende tidspunkt på baggrund af det forventede regnskab, vil ikke give anledning til bemærkninger fra kommunens revisor i forbindelse med aflæggelse af kommunens endelige regnskab. Såfremt det ved regnskabsafslutningen viser sig, at der er afholdt flere låneberettigede udgifter end forventet på nuværende tidspunkt, vil der blive fremsendt en ny sag for yderligere låneoptagelse af der resterende beløb, inden udgangen af marts Såfremt der er hjemtaget for meget i låneoptagelse, vil dette blive modregnet i låneoptagelsen for I den udstrækning den budgetterede låneoptagelse ikke udnyttes fuldt ud i 2015, vil der i forbindelse med overførsel af over-/underskud fra 2015 til 2016 af låneberettigede udgifter, blive overført den tilhørende lånefinansiering. I kommunens finansielle strategi fremgår det, at byrådet i forbindelse med kommunens låneoptagelse skal træffe beslutning om lånestørrelse samt løbetid. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der optages et lån på kr. med en løbetid på 25 år. Frederikshavn Byråd - Referat juni 2015 Side 20 af 38

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 8. oktober 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Stedfortræder

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 8. oktober 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Stedfortræder Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 8. oktober 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V)

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. maj 2015 Tid 16:00 Sted Konventum, Helsingør NB. Fraværende Ole Rørbæk Jensen og Karsten Drastrup Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V)

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 8. maj 2014 Tid 15:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 25. marts 2015. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 25. marts 2015. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 25. marts 2015 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Mogens Brag, Frode Thule Jensen, Lars Oldager, Peter E. Nielsen, Bent H. Pedersen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ekstraordinært møde Dato 24. juni 2009 Tid 18:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Erik Janum (V)

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Ordinært møde. Dato 11. februar 2015. Tid 14:30. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 11. februar 2015. Tid 14:30. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 11. februar 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 30. april 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 30. april 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard, Kenneth Bergen Steen Jensen, Renate

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 24. juni 2010 Tid 16:30 Sted Maskinhallen NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen, Pia Karlsen, Steen Klarup, Jens Porsborg,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

10-02-2014. Dato 10. februar 2014. Tid 16:00. Sted ML 0.28 NB.

10-02-2014. Dato 10. februar 2014. Tid 16:00. Sted ML 0.28 NB. Referat Teknisk Udvalg 10-02-2014 Dato 10. februar 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen Karsten Drastrup Lars Mejlvang Møller (V) - Formand Anders Broholm

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 22. april 2010 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende ML-FRE-Rådhus 0.23 Presse, borger, VIP rum Ordinært møde Renate Weilov, Steen Klarup kl.18.00 Stedfortræder

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28 Dagsorden Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. februar 2014 Tid 09:00 Sted ML 0.28 NB. Gæster: Kl. 9.30 Under pkt. 6 deltager socialudvalgsformand Jørgen Tousgaard Kl. 12 Under pkt. 13 deltager centerchef

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10.

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. juni 2014 Tid 09:00 Sted ML 2.77 NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10 Fraværende Poul-Erik Andersen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

En ny lånevejledning er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af foråret.

En ny lånevejledning er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af foråret. Til samtlige kommuner, KL og det kommunale tilsyn Ny bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. samt orientering om muligheden for at søge om lånedispensation fra to lånepuljer

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere