VIRKSOMHEDSPLAN Afdelingen for tosprogede unge AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE VIRKSOMHEDSPLAN Side 0 af 51

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSOMHEDSPLAN 2007-2009 Afdelingen for tosprogede unge AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE VIRKSOMHEDSPLAN 2007 2009. Side 0 af 51"

Transkript

1 AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE VIRKSOMHEDSPLAN Side 0 af 51

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... side 2 2. De overordnede rammer... side 3 a) Baggrund og præsentation b) Fysiske rammer og personale c) Lovgrundlag og kommunalpolitiske beslutninger og politikker d) Grundlag for udvikling og økonomi 3. Opgaver og aktiviteter... side 9 a) Koordinering b) Undervisningens organisering og fagrække c) Kultur, sport og sundhed d) Pædagogik og didaktik e) Samarbejdet om og med de unge f) Det socialpædagogiske arbejde 4. Målgruppe og elevprofiler... side 20 a) Generelt om målgruppen b) Udviklingen i elevprofiler og prognoser 5. Det interne og eksterne samarbejde... side 22 a) Arbejdsvilkår og arbejdets tilrettelæggelse b) Internt samarbejde og pædagogisk udvikling c) Samarbejdspartnere og netværk 6. Evaluering og dokumentation... side 27 a) Udvikling af forskellige evaluerings- og dokumentationsformer b) Status på mål og indsatser i Udfordringer og forventninger... side Værdier, visioner og målsætninger for side Politik- og indsatsområder side 33 Side 1 af 51

3 1. Indledning AFD. FOR TOSPROGEDE UNGEs hovedopgave er at tilbyde målrettede undervisningsforløb for tosprogede unge og at samarbejde om integrationsopgaver med øvrige aktører på ungeområdet. Det fordrer, at vi har overblik over målgruppen, at vi har overblik over aktører på ungeområdet og på integrationsområdet, at vi kan arbejde i netværk og at vi er i stand til at indrette os i forhold til nye lovgivninger, ændringer i den kommunale struktur mv. Denne virksomhedsplanperiode strækker sig over 3 kalenderår og 3 skoleår, og eftersom vores organisation er under stadig udvikling og forandring, har vi af hensyn til aktualiteten vægtet at beskrive organisationens hvad og hvorfor. Vedrørende aktuelle beskrivelser af organisationens hvordan, dvs. forhold, som løbende ændres og tilpasses, henviser vi til hjemmesiden Virksomhedsplanen for er den fjerde i AFD. FOR TOSPROGEDE UNGEs historie. Når indeværende planperiode afsluttes i december 2009, nærmer AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE sig sin 10 års fødselsdag. Det er dokumenteret, at Integrationsindsatsen er nødvendig og at den har gjort en forskel i relation til tosprogede unges integration i uddannelsessystemet, og at AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE har en betydelig andel heri. Derfor benytter vi lejligheden til at synliggøre vores forventninger til fremtiden både for os selv, samarbejdspartnere og beslutningstagere. AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE får rigtig mange henvendelser og forespørgsler fra konsulenter i kommuner og ministerier, fra studerende på forskellige uddannelsesinstitutioner og andre, som på forskellig vis arbejder med unge og integration. Vi håber derfor, at indeværende virksomhedsplan kan medvirke til at dække også dette informationsbehov. Afsnit 2 6 er statusbeskrivelser af rammer, opgaver, målgruppe, samarbejde samt evaluering og dokumentation. Afsnit 7 9 er fremadrettede beskrivelser af udfordringer, forventninger, værdier, visioner, målsætninger samt politik- og indsatsområder. Ambitionen er således, at virksomhedsplanen for bliver et konstruktivt arbejdsredskab for organisationen, og at den giver nye samarbejdspartnere, ledere i forvaltningerne, politikere samt andre interesserede indsigt i organisationen. Side 2 af 51

4 2. De overordnede rammer 2.a. Baggrund og præsentation Tosprogede unge, som kommer til Danmark midt i eller efter grundskoleforløbet (folkeskolen), kan have svært ved at profitere af og honorere kravene i uddannelsessystemet. I lovgivningen for netop denne målgruppe er der ensidigt fokus på at lære dansk - defineret som sprog og kultur samt fokus på at blive selvforsørgende, dvs. væk fra integrationsydelse eller kontanthjælp. Målgruppens behov for tilegnelse af almen og faglig viden, personlig udvikling og almen dannelse samt almene prøver er ikke tilstrækkeligt tilgodeset gennem gældende lovgivning, og uddannelsessystemerne er generelt endnu ikke gearet til integrationsopgaver herunder en flerkulturel dimension i undervisning og vejledning. Det kræver derfor en særlig kommunal indsats og et samarbejde på tværs af institutionerne at sikre, at tosprogede unge tilbydes en undervisning, som giver dem mulighed for at honorere krav til fx afgangsprøver, og at de efterfølgende støttes i overgangen fra grundskolen til starten på en ungdomsuddannelse. Figur 1.a.: Det ordinære uddannelsessystem i relation til tosprogede unge UNGDOMSUDDANNELSER Erhvervsskoler, gymnasier mv. 16 ARBEJDS- MARKEDET Beskæftigelsesprojekter Produktionsskolen år Sprogcenter 18 år Særlige skoletilbud 18 år Ungdomsskolen år Folkeskolen 6 16 år VUC 18 år I slutningen af 90 erne blev det dokumenteret, at et stort antal tosprogede unge pendlede rundt mellem projekter og uddannelsesinstitutioner (figur 1.a.) og i stort omfang endte med at frafalde ungdomsuddannelserne. Aalborg Kommune besluttede derfor i foråret 1999 at oprette en samlet, koordineret og målrettet indsats (figur 1.b.) for at sikre tosprogede Side 3 af 51

5 unges integration i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i fritiden. Ansvaret blev organisatorisk placeret i Aalborg Ungdomsskole, som den 1. august 2000 oprettede AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE. Grundtanken i Integrationsindsatsen for tosprogede unge i Aalborg er, at man via koordinering og samarbejde på tværs af kommunale enheder og ordinære uddannelsessystemer (modsat særlige projekter) kan og skal sikre, at også tosprogede unge opnår de nødvendige kompetencer til at få fodfæste i uddannelser og på arbejdsmarkedet. Integrationsindsatsen er således: det koordinerede samarbejde på tværs af institutioner om opgaver vedrørende tosprogede unge, dvs. undervisning/uddannelse samt støtte, rådgivning og vejledning de særlige tiltag i forhold til tosprogede unge, som ikke har, eller ikke forventes at få et fuldt grundskoleforløb, eller som har behov for støtte for at få fodfæste i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i ungdomsmiljøer/foreningslivet baseret på samarbejdsaftaler mellem kommunale og ikke-kommunale aktører og interessenter på ungeområdet lokale tiltag, som lukker huller i lovgivning og regelsæt, og som for den enkelte unge binder systemerne sammen Figur 1.b: Integrationsindsatsen som det netværk, der binder ordinære uddannelsessystemer sammen UNGDOMSUDDANNELSER Erhvervsskoler, gymnasier mv. 16 ARBEJDS- MARKEDET Beskæftigelsesprojekter Produktionsskolen år INTEGRATIONSINDSATSEN år Sprogcenter 18 år Særlige skoletilbud 18 år Ungdomsskolen år Folkeskolen 6 16 år VUC 18 år Side 4 af 51

6 Integrationsindsatsen er således en kommunalpolitisk beslutning om at yde en særlig indsats via et netværk af samarbejdende institutioner. AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE er en selvstændig institution, som er en afdeling under Aalborg Ungdomsskole er sekretariat og koordinerende enhed for Integrationsindsatsen er skole for elever i basis-, prøve- og erhvervsforberedende klasser har undervisningslokaler og kontorer på Ny Kastetvej 1 3 i Aalborg har klasser/hold på - og i samarbejde med - flere uddannelsesinstitutioner i Aalborg AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE er således én af mange aktører på ungeområdet (se figur 2). Koordineringsopgaver og sekretariatsfunktioner under AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE består i behandling af henvisninger og visitation af unge, koordinering og organisering af klassetyper, afrapporteringer og opgørelser til forvaltninger, pædagogisk udvikling og kompetenceforløb for medarbejdere samt ajourføring af elevdatabase og udarbejdelse af statistik. Undervisningsopgaverne under AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE består i at oprette målrettede tilbud, herunder danskuddannelse, til årige tosprogede unge, som ikke er sikret den grundlæggende undervisning via de ordinære tilbud, eller som har behov for støtte i ordinære uddannelser eller på arbejdsmarkedet. Gennem aktiviteter og samarbejde med aktører inden for fritidsområdet skal AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE desuden medvirke til de unges integration i fritids- og ungdomsmiljøer. Figur 2: Aktører på ungeområdet i Aalborg UDDANNELSESOMRÅDET Folkeskolen Gymnasier/hf Produktionsskolen VUC Handelsskolen Teknisk skole Afd. for tosprogede unge SOSU Foreninger FRITIDSOMRÅDET Ungdomsskolen UU-Aalborg Ungdomscentret Fritidsklubber Socialcentrene DET SOCIALE OMRÅDE Jobcentrene BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET At arbejde i netværk og at indgå i formelle og uformelle samarbejdsrelationer er en forudsætning for at indfri målsætningen for Integrationsindsatsen. Side 5 af 51

7 2.b. Fysiske rammer og personale Som koordinerende enhed bliver AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE i manges øjne identisk med Integrationsindsatsen. For de fleste, både unge og samarbejdspartnere, er det logisk at koble undervisningsaktiviteter til en fysisk lokalitet. I foregående afsnit er redegjort for AFD. FOR TOSPROGEDE UNGEs status i relation til opgaver i Integrationsindsatsen. Her redegøres for de fysiske rammer i blæksprutte-organisationen. AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE har som institution adresse på Ny Kastetvej 1 3 i Aalborg, hvor vi siden august har lejet lokaler af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU- Aalborg). Her er administrationen og nogle af undervisningsaktiviteterne placeret. De øvrige undervisningsaktiviteter foregår på uddannelsesinstitutioner rundt omkring i byen, idet AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE har klasser/hold (elever og lærere) på VUC, SOSU-Nord, Teknisk skole, Handelsskolen og Produktionsskolen. På Ny Kastetvej er der i alt ca. 500 m 2 til rådighed. Det samlede bygningskompleks består af en ældre villa, som er indrettet med kontorer til personalet i UU og til leder og assistent i AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE. Endvidere er der pædagogisk værksted til materialesamling og lærerforberedelse. Personalet i AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE og UU-Aalborg deler frokoststue og toiletter. En nyere tilbygning til villaen består af en undervisningsfløj i to etager med foyer, 5 undervisningslokaler, et kontor til socialpædagogen samt 4 elevtoiletter og en sal i kælderen. Fra foyeren er der udgang til en have, hvor der er opstillet borde og bænke. 400 meter fra Ny Kastetvej ligger Sportshøjskolen, hvor AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE lejer undervisnings- og værkstedslokaler (kreativt værksted). AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE råder desuden over 2 minibusser og kan benytte Ungdomsskolens mange øvrige faciliteter. Personalet i AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE består af et antal lærere 2, en socialpædagog, en assistent og en leder. Alle er så vidt muligt fuldtidsansatte, dog kan der i perioder være ansat en lærer på deltid. ¾ dele af personalegruppen har været med fra starten i år Det er gennem årene lykkedes at have en ligelig fordeling på køn. Personalets kompetencer, udvikling og arbejdsvilkår er beskrevet i afsnit 5. 1 I perioden august 2000 til juli 2004 lejede Afd. for tosprogede unge lokaler af Teknisk skole på Lindholm Brygge i Nørresundby. 2 Antallet af lærere er afhængigt af elevtal og undervisningsaktiviteter. Antallet har ligget mellem 12 og 18 lærere. Side 6 af 51

8 2.c. Lovgrundlag og kommunalpolitiske beslutninger og politikker De fleste institutioner fungerer på grundlag af én lovgivning. For AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE gælder imidlertid, at opgaverne udføres i forhold til en meget bred målgruppe og i samarbejde med forskellige aktører på ungeområdet, og dermed i henhold til flere lovgivninger. De vigtigste love i relation til de pædagogiske opgaver i AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE er: lov om ungdomsskoler: Grundlaget for etablering af AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE. lov om danskuddannelse: AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE er godkendt som udbyder i relation til årige med ungeprofil. lov om undervisningsmiljø: Gælder alle undervisningsinstitutioner. lov om integration: Unge med integrationskontrakt henvises til danskuddannelse og supplerende undervisning i AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats: Unge med jobplan henvises til danskuddannelse og aktivering/supplerende undervisning i AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE. lov om folkeskolen: AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE løser undervisningsopgaver for og i samarbejde med folkeskolen i relation til under 18-årige. lov om erhvervsskoler: AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE samarbejder med erhvervsskolerne om fleksible grundforløb og varetager bl.a. faget Erhvervsrettet Andetsprogsdansk. lov om almen voksenuddannelse: AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE samarbejder med VUC om prøveforberedende undervisning på AVU-niveau. lov om produktionsskoler: AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE samarbejder med Produktionsskolen om undervisningstilbud. lov om vejledning: UEA-undervisning, arbejdet med uddannelsesbog og uddannelsesplan samt udskolingsaktiviteter foregår i samarbejde med UU-Aalborg. Overordnede kommunale beslutninger, som direkte vedrører AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE: Den koordinerede integrationsindsats for årige unge i Aalborg, vedtaget i foråret 2000, og senest revideret i januar Heraf fremgår at: Det overordnede mål er, at de unge erhverver sig faglige, sproglige, kulturelle, personlige, sociale og almene forudsætninger for og kompetencer til at indgå i ordinære uddannelser og på arbejdsmarkedet, og at de unge erhverver sig forudsætninger for og kompetencer til at tage del i demokratiske processer herunder at indgå i fritidstilbud og ungdomsmiljøer Aalborg Kommunes Integrationspolitik, vedtaget i august 2005 Aalborg Kommunes Børne- og Ungepolitik, vedtaget i foråret 2007 Side 7 af 51

9 2.d. Grundlag for udvikling og økonomi AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE har ansvar for koordinering og tilrettelæggelse af målrettede forløb for tosprogede unge, og har dermed ansvar for en stor del af den samlede pædagogiske udvikling i Integrationsindsatsen. AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE har ikke en årlig elevnormering eller et fast budget. AFD. FOR TO- SPROGEDE UNGE fungerer i kraft af de aftaler 3, der indgås med forvaltninger, undervisningsinstitutioner og omegnskommuner 4. Aftalerne indgås på baggrund af oplæg fra AFD. FOR TO- SPROGEDE UNGE indeholdende prognoser for elevtal og et skønnet behov for undervisningsaktiviteter samt dokumentation af foregående års aktiviteter og resultater. Det økonomiske grundlag har siden august 2000 været baseret på indtægter via: Årlig bevilling fra Skoleforvaltningen til undervisning af under 18-årige Aftale om månedspladspris med Socialforvaltningen 5 for de over 18-årige i aktivering Taxameterordning fastsat af Socialforvaltningen vedr. unge i danskuddannelse Fast bevilling fra Skoleforvaltningen og Socialforvaltningen til støtte i ordinære forløb Månedspladspris og taxameterordning for unge fra omegnskommuner Salg af undervisning til erhvervsskolerne Denne finansieringsmodel tager hverken højde for princippet om løbende indtag af et ukendt antal elever med meget forskellige profiler, eller kravet om fleksibilitet og oprettelse af målrettede undervisningstilbud. Dette har medført en række vanskeligheder i forhold til: muligheder for at indgå samarbejdsaftaler og være en troværdig samarbejdspartner planlægning i forhold til klassetyper udmelding af undervisningstilbud i god tid til vejledningssystemet planlægning af lærerressourcer etablering af selvstyrende teams om klasser/elevgrupper personalegruppens arbejdsforhold kontinuitet i den pædagogiske udvikling herunder kompetenceudvikling For at løse problemstillingerne i relation til ovenstående, herunder ændringer i målgruppens antal og profiler samt samarbejdet på tværs af institutionerne, har AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE været primusmotor i udarbejdelse af forslag til ændringer i Integrationsindsatsen 6. 3 Samarbejdsaftalerne er beskrevet i afsnit 5c og 6a. 4 Efter kommunesammenlægningen er der meget få elever fra omegnskommuner. 5 Fra januar 2007 Familie- og Beskæftigelsesafdelingen 6 Forslaget forventes behandlet politisk i forbindelse med budget Side 8 af 51

10 3. Opgaver og aktiviteter 3.a. Koordinering AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE koordinerer Integrationsindsatsens undervisningstilbud. 80 % af de samlede undervisningsaktiviteter henhører under AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE, hvoraf over halvdelen organiseres i samarbejde med og i fysisk tilknytning til ordinære uddannelsesinstitutioner. Der er gennem årene udviklet en model med 3 undervisningstyper: Basisundervisning, prøve- og erhvervsforberedende undervisning og støtte i ordinære forløb. Under hver undervisningstype etableres målrettede forløb 7, der bl.a. er organiseret som klasser, hold, lektiecaféer og studiegrupper. Det er en model, som viser sig at være gennemskuelig, og som giver den enkelte unge mulighed for et målrettet forløb og et synligt uddannelses- eller erhvervsmæssigt perspektiv at tilgodese Integrationsindsatsens overordnede målsætninger og principperne om samspil mellem forskellige undervisningsregi at være fleksibel, idet den kan tilpasses ændringer i omfanget af unge i de forskellige undervisningstyper Figur 3: Undervisningstyper og klasser i Integrationsindsatsen BASISUNDERVISNING MODTAGEKLASSER år i folkeskolen PRØVE- OG ERHVERVS- FORBEREDENDE UNDERVISNING PRØVEFORBEREDENDE KLASSER år i Afd. for tosprogede unge 10. klasse TOSPROGET LINJE år i folkeskolen STØTTE I ORDINÆRE UDDANNELSER / JOB ERHVERVSRETTET ANDETSPROGSDANSK + FLEKSIBLE GRUNDFORLØB år Teknisk skole/handelsskolen BASISKLASSER år i Afd. for tospr. unge UNGEKLASSE år på VUC KOMBINATIONSKLASSER år Afd. for tosprogede unge i samarbejde med erhvervsskoler Støtte i ungdomsuddannelser år Støtte på arbejdsmarkedet år 7 På er alle/aktuelle klassetyper beskrevet med målgruppe, mål, indhold og varighed. 8 Betegnelsen erstatter den tidligere ERHVERVSKLASSE. Side 9 af 51

11 Indskrivning sker efter henvisning fra PPR, UU eller Job- og Socialcentrene. Som følge af såvel løbende henvisning/indskrivning 9 af nye elever som udslusning af gamle elever sker der ændringer i holddannelserne i løbet af skoleåret. Profilerne i skemaet illustrerer, hvorfor der i Integrationsindsatsen arbejdes med prognoser for elevtal 10. Henvisere Målgruppeprofil Undervisningsbehov PPR og UU Nyankomne årige, årige fra Modtageklasser (M3, M4) årige, som ikke profiterer af undervisningen i klasse tilflyttere fra andre kommuner u/ 18 år Jobcentrene Nyankomne årige tilflyttere fra andre kommuner o/ 18 år UU årige, påbegyndt en ungdomsuddannelse eller frafaldstruede tilflyttere fra andre kommuner o/18 år Basisundervisning Prøve- og erhvervsforberedende undervisning Basisundervisning eller Prøve- og erhvervsforberedende undervisning Støtte i ordinære forløb Grundlaget for etablering af klassetyper og holddannelse er: PPRs oversigter med elever til/fra modtageklasser, dvs. elever, som fortsætter i folkeskolens modtageklasser eller overgår til klasser i AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE AFD. FOR TOSPROGEDE UNGEs oversigter med elever, som hhv. fortsætter i klasser i AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE, overgår til folkeskolens 10. klasser (primært 10. klasse Tosproget Linje), overgår til Ungeklassen på VUC eller udsluses med støtte i ungdomsuddannelse Kopi af uddannelsesplaner fra UU-Aalborg med elever fra folkeskolens 9. eller 10. klasser, som har behov for støtte i en ungdomsuddannelse 2.b. Undervisningens organisering og fagrække Undervisningen i klassetyper under AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE organiseres i fagblokke. Med udgangspunkt i en fag- og timefordelingsplan for hver klassetype udarbejdes skemaer i forhold til den aktuelle elevgruppe. Som følge af det løbende indtag og den løbende udslusning justeres skemaerne flere gange årligt. Ifølge lovgivningen skal alle udlændinge over 18 år som minimum bestå en danskuddannelse bestående af 6 modultest og afsluttende prøve i læseforståelse, mundtlige færdigheder 9 Procedurer for henvisning, visitation og indskrivning findes på 10 Udviklingen i elevtal og prognoser er beskrevet i afsnit 4. Side 10 af 51

12 og skriftlig fremstilling. Danskuddannelsen er normeret til 1,2 årsværk, og skal være afsluttet inden for 3 år. I AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE integreres danskuddannelsen og modultestning i det samlede undervisningstilbud. Eksempel på fag-, aktivitets- og timefordelingsplan for klassetyper under AFD. FOR TOSPROGE- DE UNGE: Fag Basisklasse Erhvervsklasse Kombinationsklasser Dansk, samfundsfag, historie Engelsk Matematik Naturfag Tysk / ekstra dansk Sundhed og bevægelse Individuel praktik / Værksted Lektioner pr. uge Øvrige aktiviteter Erhvervspraktik 2 x 1 uge 2 x 1 uge - Præsentationskurser mv. 2 x 1 uge 2 x 1 uge - Lejrskole 3 dage 1 uge 3 dage Temauger 4 x 1 uge 4 x 1 uge 4 x 1 uge Projekt 2 x 1 uge 2 x 1 uge 4 x 1 uge Kombinationsklasser er klasser eller hold, hvor undervisningen er organiseret som en kombination af 3/5 almen fagundervisning i AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE og 2/5 undervisning på en erhvervsskole eller praktik i en virksomhed. Forløbene tilrettelægges i et tværfagligt samarbejde mellem lærerne i AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE og lærerne på den pågældende erhvervsskole. Praktikforløb aftales mellem læreren i AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE og den enkelte praktikvært. I samarbejde med UU-Aalborg aftales årligt omfanget af erhvervspraktik, præsentationskurser og brobygningsforløb i de enkelte klassetyper. Herefter udarbejder klasselærer og UUvejleder en årsplan for de forskellige vejledningsaktiviteter; herunder uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsundervisning, orienteringsmøder for forældre og pårørende samt udarbejdelse/justering af uddannelsesplan med videre. I klassetyperne på Ny Kastetvej afvikles 4 årlige temauger på tværs af klasserne. Temaugerne placeres umiddelbart før en ferie og har et overordnet emne som fx sundhed, højtider, undervisningsmiljøvurdering og natur & kultur. Ekskursioner og lejrskoler indgår som obligatoriske aktiviteter i hver klassetype, og tilrettelægges i tilknytning til et tema i under- Side 11 af 51

13 visningen med faglige, kulturelle og sociale mål. Foruden de obligatoriske fag og aktiviteter er der en række fællesarrangementer, der knytter sig til skoleåret og årets højtider. Disse traditioner - fx motionsdag, juleafslutning, dimission og sommerfest - er med til at styrke fællesskabet. Herudover udvider AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE til stadighed sit netværk med nye samarbejdspartnere, som bidrager til udvikling af pædagogiske aktiviteter og forskellige arrangementer på tværs af klasser, elevgrupper og medarbejdere. Dette er beskrevet yderligere i afsnit 5. Hver klasse har en klasselærer og 2 3 faglærere. Så vidt det er muligt, dannes faste lærerteam om den enkelte klassetype. For at kunne tilgodese fagrækken har enkelte lærere dog undervisning i flere klassetyper. Lærerteamet er bl.a. ansvarlig for at udarbejde en årsplan, som tilgodeser den konkrete elevgruppe, fagrækken samt øvrige aktiviteter. Således er teamet ansvarlig for, at undervisning i IT, UEA 11 og afvikling af modultest integreres i årsplanen. Eksempel på skema for klasse under Afd. for tosprogede unge: moduler Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag DANSK NATURFAG ENGELSK DANSK MATEMATIK Pause Pause Pause Pause Pause MATEMATIK DANSK NATURFAG MATEMATIK ENGELSK Pause Pause Pause Pause Pause DANSK NATURFAG DANSK Pause Pause Pause Pause TYSK / DANSK IDRÆT & SVØMNING TYSK / DANSK Støtten i ordinære forløb organiseres i samarbejde med den enkelte uddannelsesinstitution. Der har gennem årene været forskellige samarbejdskonstellationer. Eksempler fra seneste planperiode er: Ungeklassen, som er etableret i et samarbejde med VUC. Forløbet afsluttes med AVUprøve i fagene dansk, engelsk, matematik og naturfag. Klassens fag- og timerække samt projektuger og lejrskole aftales/justeres årligt, og visitationen til klassen foregår i fællesskab. Der dannes et lærerteam om klassen med lærere fra VUC og AFD. FOR TOSPROGEDE UN- GE. Sidstnævnte varetager klasselærerfunktion og tolærerordning i dansk, samfundsfag, matematik og naturfag. 11 Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering Side 12 af 51

14 Smedeprojektet, som er etableret i et samarbejde mellem Håndværk og Teknik på Teknisk skole, og som er et særligt tilrettelagt grundforløb. En lærer fra AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE varetager klasselærerfunktion samt undervisningen i Erhvervsrettet Andetsprogsdansk. Erhvervsrettet Andetsprogsdansk på Teknisk skole og Handelsskolen varetages af AFD. FOR TOSPROGEDE UNGEs lærere, og tilrettelægges som individuel undervisning eller holdundervisning for tosprogede unge i et omfang af 6-10 lektioner ugentligt på hver af de forskellige afdelinger/indgange til erhvervsuddannelserne. Studiestøtte for tosprogede unge i gymnasiale uddannelser tilbydes 1 2 eftermiddage om ugen i et omfang af i alt 4 6 lektioner, og foregår på VUC. Studiestøtten varetages af lærere fra AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE, og foregår som lektiehjælp for tosprogede unge fra forskellige uddannelsesinstitutioner. Omfanget af behovet for støtte i ordinære forløb er stadig stigende, og behovet for især på erhvervsuddannelserne at styrke og formalisere samarbejde om visitation og indhold er øget. Dette er et indsatsområde i planperioden (se s. 37). 3.c. Kultur, sport og sundhed En del af Integrationsindsatsens målsætning er, at tosprogede unge integreres i fritidstilbud og ungdomsmiljøer. AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE bevilges ikke ressourcer til denne opgave, da realiseringen af målsætningen sker i et samarbejde med Ungdomsskolens øvrige afdelinger og ungdomshuse samt andre aktører på fritidsområdet. AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE bidrager til unges integration i fritidstilbud og ungdomsmiljøer ved: at de unge gennem undervisningen får indblik i og erfaringer med et bredt udsnit af sportslige og kulturelle tilbud at fritidsrelaterede emner integreres i den daglige undervisning og i ekskursioner at klasselærere og socialpædagog samarbejder med medarbejdere i Ungdomsskolens øvrige afdelinger om information og tilmelding til undervisning i den almene ungdomsskole og aktiviteter i ungdomshusene at arrangere idrætsaktiviteter i samarbejde med det etablerede fritids- og foreningsliv at klasselærere og socialpædagog informerer og inddrager forældre og pårørende i relevante aktiviteter at medarbejdere informerer samarbejdspartnere om de unge og deres forudsætninger Side 13 af 51

15 Eksempler på den konkrete udmøntning af ovenstående er: Erhvervsklassens deltagelse i Ungdomsskolens årlige alternative idrætsdag Sejeste 8. klasse Basisklassens udstillinger af kreative værker og deltagelse i kunstkonkurrencer TESO-klassens udnyttelse af tilbuddet om 1/1 kunstner til ¼ pris Besøg af gæstelærere og ekskursioner Idrætsundervisningen forlægges til besøg og prøvetimer i idrætsforeninger Den årlige fælles temauge Natur & Kultur Klassernes biograf- og teaterture samt koncerter Som det fremgår af flere af indsatsbeskrivelserne i afsnit 9 vil områder som integration i fritidstilbud og sundhed blive prioriteret højt i denne virksomhedsplanperiode både af AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE og de øvrige afdelinger i Ungdomsskolen. Området er også under lup i handlingsplanen for undervisningsmiljøet 2007 se denne på 3.d. Pædagogik og didaktik AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE skal med udgangspunkt i Integrationsindsatsens overordnede målsætning organisatorisk og indholdsmæssigt tilrettelægge undervisningen ud fra følgende vilkår: en målgruppe, der i antal og undervisningsprofiler er under konstant forandring ændringer i lovgivning og bekendtgørelser under primært Integrations- og Undervisningsministerierne, og sekundært under Beskæftigelses- og Socialministerierne En stor opgave og udfordring har derfor været at udvikle et fagligt og pædagogisk fundament og et arbejds- og undervisningsmiljø, som sætter den enkelte unges udvikling i centrum, som giver personalet handlemuligheder og som kan implementere hyppige og udefrakommende organisatoriske og indholdsmæssige ændringer og nye krav. Det faglige og pædagogiske fundament i AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE er medarbejdernes engagement i de unge, og deres faglige viden koblet med evnen og viljen til at fællesgøre erfaringer i relation til undervisning, integration, tosprogethed, ungdom og tværfagligt samarbejde. Der er således tale om et dynamisk fundament. AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE kan endvidere kendetegnes ved frihed og vilje til at handle, samt evne til kreativ nytænkning under den overordnede pædagogiske ramme for Integrationsindsatsen og Ungdomsskolens overordnede værdier og mål. Side 14 af 51

16 Den pædagogiske profil betyder, at AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE: har høje, positive og synlige forventninger til de unge holder fokus på arbejdet med unge og tosprogethed sideordner at stille krav med at give muligheder målsætter og evaluerer undervisning og øvrige aktiviteter kobler sprogundervisning med fagundervisning fortløbende evaluerer den enkelte unges samlede kompetencer og potentialer i det interne og eksterne samarbejde har respekt for hinandens arbejdsfelter/opgaver Et omfattende læseplansarbejde i 2004 med konsulentbistand - og efterfølgende revision i har resulteret i, at der foreligger læreplaner for de klassetyper, som AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE har ansvar for. Læreplanerne kan ses på og indeholder: signalement af og formål med klassetypen centrale kundskabs- og færdighedsområder samt mål læseplan for fagområder, tværfaglige emner og problemstillinger Læreplanerne skal fungere som redskaber til synliggørelse, koordinering, dokumentation af undervisningsvirksomhed samt til den fælles drøftelse og udvikling af undervisningens indhold og metoder. De er ikke statiske, og revideres jævnligt. Sideløbende med udvikling af læreplaner blev der udviklet et redskab til beskrivelse af den enkelte unges aktuelle kompetencer og potentialer. Statusbeskrivelsen, som fra august 2007 betegnes elevplan, følger opdelingen af læreplanens centrale kundskabs- og færdighedsområder, og indeholder en beskrivelse af den enkelte unge i relation til: Dansksproglige kompetencer (lingvistiske, pragmatiske, strategiske kompetencer) Sociale/kulturelle kompetencer (interkulturelle kompetencer, samarbejdsevne og læringsstil) Praktisk/manuelle og kreative kompetencer (kropsbevidsthed, idrætslige færdigheder, dramatisk og kunstnerisk udfoldelse samt materiale og værktøjskendskab) Faglige kompetencer (viden og færdigheder, fagsproglig kompetence, arbejdsindsats og faglig interesse) Samlet vurdering af kompetencer og potentialer (konklusion og forslag til det videre forløb) Oversigt over gennemførte aktiviteter (forløb i klassetyper, erhvervspraktik, modultest, projektopgaver mv.) Side 15 af 51

17 Statusbeskrivelsen/elevplanen udarbejdes af lærerteamet, og anvendes til: Evaluerings- og opfølgningssamtaler mellem elev, klasselærer, forældre og/eller sagsbehandler (kommentarer og aftaler herfra indskrives i planen) Uddannelsessamtaler mellem elev og UU-vejleder Klasseskift eller udslusning statusbeskrivelsen/elevplanen sendes til modtagende lærer/uddannelsesinstitution Statusbeskrivelserne giver et samlet overblik over de forskellige elevprofiler, og er dermed et redskab til klasse- og holddannelser. Udarbejdelse af individuelle læringsplaner er et lovkrav i danskuddannelsen, som i AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE er en integreret del af det samlede undervisningstilbud. Der har været eksperimenteret med forskellige redskaber og metoder i relation til udarbejdelse af individuelle læringsplaner for fagene herunder redskaber til elevens overblik over egne læringsmål og læringsstrategier. For at skabe en balance mellem diverse skemaer/planer, elevsamtaler, dokumentation mv. har AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE fra skoleåret 2006/2007 valgt at samle lærernes udtalelser, elevens, eventuelle forældres udsagn/ønsker samt eventuelt aftaler med sagsbehandler i den halvårlige statusbeskrivelse/elevplan. Der udarbejdes således en periodeplan/årsplan for den enkelte klasse samt 2 årlige elevplaner pr. elev. 3.e. Samarbejdet om og med de unge Målet er, at de unge har en tryg, indholdsrig og gennemskuelig hverdag, at de har tillid til medarbejderne, og oplever dem som gode rollemodeller og troværdige voksne, der lytter og handler effektivt, ansvarligt, kompetent og med empati. Når AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE arbejder ud fra et ressource- og helhedssyn i forhold til den enkelte unge betyder det, at vi: tager udgangspunkt i de unges livsvilkår - herunder bl.a. deres tosprogethed og status som etniske minoriteter arbejder med den enkelte unges samlede kompetencer og potentialer anerkender og understøtter, at den enkelte unge opererer i et bredt spektrum af roller - som fx elev, klassekammerat, uddannelses- eller jobsøgende, familiemedlem, barn i en traumatiseret familie, forsørger, kæreste, ven, boligsøgende, kontanthjælpsmodtager. Side 16 af 51

18 optræder og handler professionelt, og sikrer, at den unge er i de rette hænder ; dvs. at undervisningen varetages af lærerne, at vejledning varetages af UU-vejledere, at rådgivning varetages af socialrådgivere mv. inddrager den unges netværk, familie eller pårørende i videst muligt omfang. Figur 4: Helhedsorienteret tilgang til den unge UNG i relation til uddannelse/beskæftigelse UNG i relation til familie/bolig UNG i relation til fritid/venner Foruden ovenstående generelle vilkår, må unge i Integrationsindsatsen endvidere forholde sig til en række andre vilkår som fx at være tosproget, at være migrant, at være etnisk minoritet og for mange gælder endvidere, at de må leve med forskellige former for tab. Interkulturel viden er derfor en nødvendig kompetence for kernemedarbejdere i Integrationsindsatsen. I forhold til medarbejderne betyder en helhedsorienteret tilgang til den enkelte unge: at medarbejderen besidder den fornødne faglighed og er i stand til at italesætte denne at medarbejderen har evne og vilje til at arbejde tværfagligt at medarbejderen arbejdsmæssigt har mulighed for at samarbejde AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE har som fuldtidsbeskæftiget institution på området løbende arbejdet med ovenstående i form af fx retningslinjer og procedurer for det eksterne samarbejde, funktionsbeskrivelser og kompetenceudvikling. I interne og eksterne samarbejdsfora diskuteres jævnligt både de gode og dårlige eksempler på samarbejde i relation til en helhedsorienteret tilgang og opgaveløsning om og med den enkelte unge. Netop den helhedsorienterede tilgang til den enkelte unge stiller krav til samarbejdet på tværs af institutioner i Integrationsindsatsen (se figur 5), og problemstillin- Side 17 af 51

19 ger heri har været medvirkende til, at der i forslaget til ændringer i Integrationsindsatsen også indgår forslag om en ny styrings- og samarbejdsstruktur. I netværkssammenhænge må vi - med nedenstående batteri af professionelle - turde stille kritiske spørgsmål til hinanden om frafald. Forudsætningen for koordinering og succes er, at involverede aktører arbejder bevidst og konsekvent mod fælles mål. Figur 5: Mulige professionelle medarbejdere i forhold til en ung under Integrationsindsatsen i overgangen fra en klasse i Afd. for tosprogede unge til et grundforløb på en erhvervsuddannelse. Kontaktlærer UUvejleder Studievejleder Faglærere Tidligere klasselærer DEN UNGE Andetsprogslærer Socialrådgiver Socialjæger Koordinator af Integrationsindsats Socialpædagog Ungdomsskole/klubmedarbejder Elevcoach Ungdomsrådet og undervisningsmiljøvurdering Ungdomsrådet i AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE giver de unge mulighed for at stifte bekendtskab med det repræsentative demokrati. Ungdomsrådet er sammensat af en repræsentant fra hver klassetype. Ungdomsrådet tildeles årligt en pulje penge. Der er udarbejdet retningslinjer for valg, arbejdsområder mv. To medarbejdere støtter de unge i formidling af emner og problemstillinger, mødevirksomhed, deltagelse i Unge på Tinge 12, fællesmøder og arrangementer med de øvrige ungdomsråd i Ungdomsskolen. De unge trænes i at søge indflydelse, at fremlægge og begrunde for- 12 Aalborg Ungdomsskoles demokratiarbejde og konceptet Unge på Tinge er beskrevet på Side 18 af 51

20 slag og at afprøve forskellige argumentationsteknikker. Klasselærerne bakker op om Ungdomsrådets arbejde ved bl.a. hjælp til valg samt for- og efterbehandling af møder. Alle medarbejdere hjælper de unge, således at det er muligt at arbejde med og på flere sprog. Herigennem sikres fokus på indhold og proces, og aldrig på de unges evt. manglende dansksproglige færdigheder. I AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE har vi valgt at arbejde med undervisningsmiljøvurdering én gang årligt 13, fordi der i arbejdet med undervisningsmiljøvurdering er gode muligheder for at arbejde med demokratiske processer, at integrere faglige områder fra læseplanen, og gode muligheder for reel ungeinvolvering. Endvidere giver en årlig UMV mulighed for, at flest mulig elever trods stor udskiftning får ejerskab til hele processen. Alle elever involveres, idet arbejdet integreres i undervisningen med en temauge, hvor elever og lærere arbejder på tværs af klasser. Ungdomsrådets medlemmer fungerer dermed også som undervisningsmiljørepræsentanter, hvilket indebærer, at de efter den fælles afdækning af det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø udarbejder forslag til handlingsplan, som sendes til høring i klasserne og Pædagogisk Råd. Beskrivelser af erfaringer findes på 3.f. Det socialpædagogiske arbejde Socialpædagogen er omdrejningspunktet i det socialpædagogiske arbejde, hvor nøgleordene er samtale og tillid. Med en helhedsorienteret tilgang til den unge bliver det socialpædagogiske arbejde en del af alle medarbejderes funktion. Alle har ansvar for at samarbejdet mellem lærer <-> elev <-> socialpædagog har de bedste forudsætninger. Det socialpædagogiske arbejde omfatter personlig hjælp og rådgivning til den enkelte unge, dvs. både den akutte og den mere langsigtede hjælp og støtte - såvel af problemløsende som af forebyggende karakter. Endvidere omfatter arbejdet støtte og hjælp i forhold til fritid og i forhold til familie og netværk; fx hjælp til at skabe/bevare konstruktive kontakter til omverdenen, til at begå sig hensigtsmæssigt i forskellige sammenhænge eller hjælp til at beherske forskellige strategier i kontakten med andre. I dagligdagen samarbejder socialpædagog og klasselærer i form af uformelle og fastlagte møder om fx behov for særlige tiltag, tættere opfølgning, inddragelse af sagsbehandlere, forældre/pårørende mv. Det er også en socialpædagogisk opgave at analysere og registrere tendenser og bevægelser i målgruppen, og at sikre dette diskuteres med kolleger. 13 Undervisningsmiljøloven foreskriver, at dette sker mindst hver 3. år. Side 19 af 51

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Indhold: 1. Indledning/baggrund 2. Lovgivning og præsentation af de særlige forløb 3. Oversigt over de særlige forløb 4. Procedure 5. Aftale

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Forældreinformation om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning UU Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Kære forældre Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen.

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Unge2-projektet. Nye ledere

Unge2-projektet. Nye ledere Unge2-projektet Unge2-projektet er et 9. klasses tilbud for sent ankomne unge flygtninge og indvandrere mellem 15 og 25. Skolen hører administrativt under Lundebjergskolen og er placeret på Ballerup Sprogcenter.

Læs mere

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen gennemføres primært

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive URIS Uddannelsesrådet i Skive Kommune Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive Aftaler og organisation Skive-modellen Modellen er et udtryk for, at vi alle tager et fælles ansvar for, at

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 INDHOLDSOVERSIGT: 01 Indledning 02 Rammer for undervisningen i fremmedsprog 03 Fremmedsprog i andre sammenhænge 04 Internationalisering og interkulturel kompetence

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

5. Den specialpædagogiske bistand

5. Den specialpædagogiske bistand 5. Den specialpædagogiske bistand 1. DEN SPECIALPÆDAGOGISKE BISTAND I denne boks fremgår Skoleafdelingens vurdering af den specialpædagogiske bistand på skolerne. Baggrund: Ifølge folkeskoleloven påhviler

Læs mere

Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år

Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år 2014/2015 Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år 10. klasseskolen på UCN har ud over tilbuddet om at gå i almindelig 10. klasse et særligt tilbud til de elever, som har indlærings- og sociale/emotionelle

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (uddrag)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse SOSU-uddannelserne 2009 Institutionens navn: SOSU Nord Institutionsnummer: 851452 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til skolens handlingsplan 2009

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

integration af tosprogede elever på Mølleskolen

integration af tosprogede elever på Mølleskolen integration af tosprogede elever på Mølleskolen Hvad er vores fælles ansvar? Integration er hele skolens ansvar, ikke kun den enkelte læres individuelle opgave. Integration er en proces, der tager tid,

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Skovvangskolens. Specialcenter

Skovvangskolens. Specialcenter Skovvangskolens Specialcenter 1 Om Skovvangskolens Støttecenter. Fra politisk side vil man i de kommende år udlægge specialundervisningsmidlerne til den enkelte skole. Målet er, at indsatsen overfor de

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø for skoleåret 2012-13 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende Jens Pietras

vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø for skoleåret 2012-13 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende Jens Pietras Jens Pietras, Møllebakken 3 4300 Holbæk Tlf.: 59-435954, mobil: 51240330 E-mail: jens@clioonline.dk eller jepi@ucc.dk Holbæk 30. april 2013 Tilsynserklæring vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Forberedelse til arbejde/uddannelse: Sociale kompetencer Praktik STU STU er Struer kommunes årige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse for unge mellem 6 år og

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere