VIRKSOMHEDSPLAN Afdelingen for tosprogede unge AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE VIRKSOMHEDSPLAN Side 0 af 51

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSOMHEDSPLAN 2007-2009 Afdelingen for tosprogede unge AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE VIRKSOMHEDSPLAN 2007 2009. Side 0 af 51"

Transkript

1 AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE VIRKSOMHEDSPLAN Side 0 af 51

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... side 2 2. De overordnede rammer... side 3 a) Baggrund og præsentation b) Fysiske rammer og personale c) Lovgrundlag og kommunalpolitiske beslutninger og politikker d) Grundlag for udvikling og økonomi 3. Opgaver og aktiviteter... side 9 a) Koordinering b) Undervisningens organisering og fagrække c) Kultur, sport og sundhed d) Pædagogik og didaktik e) Samarbejdet om og med de unge f) Det socialpædagogiske arbejde 4. Målgruppe og elevprofiler... side 20 a) Generelt om målgruppen b) Udviklingen i elevprofiler og prognoser 5. Det interne og eksterne samarbejde... side 22 a) Arbejdsvilkår og arbejdets tilrettelæggelse b) Internt samarbejde og pædagogisk udvikling c) Samarbejdspartnere og netværk 6. Evaluering og dokumentation... side 27 a) Udvikling af forskellige evaluerings- og dokumentationsformer b) Status på mål og indsatser i Udfordringer og forventninger... side Værdier, visioner og målsætninger for side Politik- og indsatsområder side 33 Side 1 af 51

3 1. Indledning AFD. FOR TOSPROGEDE UNGEs hovedopgave er at tilbyde målrettede undervisningsforløb for tosprogede unge og at samarbejde om integrationsopgaver med øvrige aktører på ungeområdet. Det fordrer, at vi har overblik over målgruppen, at vi har overblik over aktører på ungeområdet og på integrationsområdet, at vi kan arbejde i netværk og at vi er i stand til at indrette os i forhold til nye lovgivninger, ændringer i den kommunale struktur mv. Denne virksomhedsplanperiode strækker sig over 3 kalenderår og 3 skoleår, og eftersom vores organisation er under stadig udvikling og forandring, har vi af hensyn til aktualiteten vægtet at beskrive organisationens hvad og hvorfor. Vedrørende aktuelle beskrivelser af organisationens hvordan, dvs. forhold, som løbende ændres og tilpasses, henviser vi til hjemmesiden Virksomhedsplanen for er den fjerde i AFD. FOR TOSPROGEDE UNGEs historie. Når indeværende planperiode afsluttes i december 2009, nærmer AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE sig sin 10 års fødselsdag. Det er dokumenteret, at Integrationsindsatsen er nødvendig og at den har gjort en forskel i relation til tosprogede unges integration i uddannelsessystemet, og at AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE har en betydelig andel heri. Derfor benytter vi lejligheden til at synliggøre vores forventninger til fremtiden både for os selv, samarbejdspartnere og beslutningstagere. AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE får rigtig mange henvendelser og forespørgsler fra konsulenter i kommuner og ministerier, fra studerende på forskellige uddannelsesinstitutioner og andre, som på forskellig vis arbejder med unge og integration. Vi håber derfor, at indeværende virksomhedsplan kan medvirke til at dække også dette informationsbehov. Afsnit 2 6 er statusbeskrivelser af rammer, opgaver, målgruppe, samarbejde samt evaluering og dokumentation. Afsnit 7 9 er fremadrettede beskrivelser af udfordringer, forventninger, værdier, visioner, målsætninger samt politik- og indsatsområder. Ambitionen er således, at virksomhedsplanen for bliver et konstruktivt arbejdsredskab for organisationen, og at den giver nye samarbejdspartnere, ledere i forvaltningerne, politikere samt andre interesserede indsigt i organisationen. Side 2 af 51

4 2. De overordnede rammer 2.a. Baggrund og præsentation Tosprogede unge, som kommer til Danmark midt i eller efter grundskoleforløbet (folkeskolen), kan have svært ved at profitere af og honorere kravene i uddannelsessystemet. I lovgivningen for netop denne målgruppe er der ensidigt fokus på at lære dansk - defineret som sprog og kultur samt fokus på at blive selvforsørgende, dvs. væk fra integrationsydelse eller kontanthjælp. Målgruppens behov for tilegnelse af almen og faglig viden, personlig udvikling og almen dannelse samt almene prøver er ikke tilstrækkeligt tilgodeset gennem gældende lovgivning, og uddannelsessystemerne er generelt endnu ikke gearet til integrationsopgaver herunder en flerkulturel dimension i undervisning og vejledning. Det kræver derfor en særlig kommunal indsats og et samarbejde på tværs af institutionerne at sikre, at tosprogede unge tilbydes en undervisning, som giver dem mulighed for at honorere krav til fx afgangsprøver, og at de efterfølgende støttes i overgangen fra grundskolen til starten på en ungdomsuddannelse. Figur 1.a.: Det ordinære uddannelsessystem i relation til tosprogede unge UNGDOMSUDDANNELSER Erhvervsskoler, gymnasier mv. 16 ARBEJDS- MARKEDET Beskæftigelsesprojekter Produktionsskolen år Sprogcenter 18 år Særlige skoletilbud 18 år Ungdomsskolen år Folkeskolen 6 16 år VUC 18 år I slutningen af 90 erne blev det dokumenteret, at et stort antal tosprogede unge pendlede rundt mellem projekter og uddannelsesinstitutioner (figur 1.a.) og i stort omfang endte med at frafalde ungdomsuddannelserne. Aalborg Kommune besluttede derfor i foråret 1999 at oprette en samlet, koordineret og målrettet indsats (figur 1.b.) for at sikre tosprogede Side 3 af 51

5 unges integration i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i fritiden. Ansvaret blev organisatorisk placeret i Aalborg Ungdomsskole, som den 1. august 2000 oprettede AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE. Grundtanken i Integrationsindsatsen for tosprogede unge i Aalborg er, at man via koordinering og samarbejde på tværs af kommunale enheder og ordinære uddannelsessystemer (modsat særlige projekter) kan og skal sikre, at også tosprogede unge opnår de nødvendige kompetencer til at få fodfæste i uddannelser og på arbejdsmarkedet. Integrationsindsatsen er således: det koordinerede samarbejde på tværs af institutioner om opgaver vedrørende tosprogede unge, dvs. undervisning/uddannelse samt støtte, rådgivning og vejledning de særlige tiltag i forhold til tosprogede unge, som ikke har, eller ikke forventes at få et fuldt grundskoleforløb, eller som har behov for støtte for at få fodfæste i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i ungdomsmiljøer/foreningslivet baseret på samarbejdsaftaler mellem kommunale og ikke-kommunale aktører og interessenter på ungeområdet lokale tiltag, som lukker huller i lovgivning og regelsæt, og som for den enkelte unge binder systemerne sammen Figur 1.b: Integrationsindsatsen som det netværk, der binder ordinære uddannelsessystemer sammen UNGDOMSUDDANNELSER Erhvervsskoler, gymnasier mv. 16 ARBEJDS- MARKEDET Beskæftigelsesprojekter Produktionsskolen år INTEGRATIONSINDSATSEN år Sprogcenter 18 år Særlige skoletilbud 18 år Ungdomsskolen år Folkeskolen 6 16 år VUC 18 år Side 4 af 51

6 Integrationsindsatsen er således en kommunalpolitisk beslutning om at yde en særlig indsats via et netværk af samarbejdende institutioner. AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE er en selvstændig institution, som er en afdeling under Aalborg Ungdomsskole er sekretariat og koordinerende enhed for Integrationsindsatsen er skole for elever i basis-, prøve- og erhvervsforberedende klasser har undervisningslokaler og kontorer på Ny Kastetvej 1 3 i Aalborg har klasser/hold på - og i samarbejde med - flere uddannelsesinstitutioner i Aalborg AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE er således én af mange aktører på ungeområdet (se figur 2). Koordineringsopgaver og sekretariatsfunktioner under AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE består i behandling af henvisninger og visitation af unge, koordinering og organisering af klassetyper, afrapporteringer og opgørelser til forvaltninger, pædagogisk udvikling og kompetenceforløb for medarbejdere samt ajourføring af elevdatabase og udarbejdelse af statistik. Undervisningsopgaverne under AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE består i at oprette målrettede tilbud, herunder danskuddannelse, til årige tosprogede unge, som ikke er sikret den grundlæggende undervisning via de ordinære tilbud, eller som har behov for støtte i ordinære uddannelser eller på arbejdsmarkedet. Gennem aktiviteter og samarbejde med aktører inden for fritidsområdet skal AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE desuden medvirke til de unges integration i fritids- og ungdomsmiljøer. Figur 2: Aktører på ungeområdet i Aalborg UDDANNELSESOMRÅDET Folkeskolen Gymnasier/hf Produktionsskolen VUC Handelsskolen Teknisk skole Afd. for tosprogede unge SOSU Foreninger FRITIDSOMRÅDET Ungdomsskolen UU-Aalborg Ungdomscentret Fritidsklubber Socialcentrene DET SOCIALE OMRÅDE Jobcentrene BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET At arbejde i netværk og at indgå i formelle og uformelle samarbejdsrelationer er en forudsætning for at indfri målsætningen for Integrationsindsatsen. Side 5 af 51

7 2.b. Fysiske rammer og personale Som koordinerende enhed bliver AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE i manges øjne identisk med Integrationsindsatsen. For de fleste, både unge og samarbejdspartnere, er det logisk at koble undervisningsaktiviteter til en fysisk lokalitet. I foregående afsnit er redegjort for AFD. FOR TOSPROGEDE UNGEs status i relation til opgaver i Integrationsindsatsen. Her redegøres for de fysiske rammer i blæksprutte-organisationen. AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE har som institution adresse på Ny Kastetvej 1 3 i Aalborg, hvor vi siden august har lejet lokaler af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU- Aalborg). Her er administrationen og nogle af undervisningsaktiviteterne placeret. De øvrige undervisningsaktiviteter foregår på uddannelsesinstitutioner rundt omkring i byen, idet AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE har klasser/hold (elever og lærere) på VUC, SOSU-Nord, Teknisk skole, Handelsskolen og Produktionsskolen. På Ny Kastetvej er der i alt ca. 500 m 2 til rådighed. Det samlede bygningskompleks består af en ældre villa, som er indrettet med kontorer til personalet i UU og til leder og assistent i AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE. Endvidere er der pædagogisk værksted til materialesamling og lærerforberedelse. Personalet i AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE og UU-Aalborg deler frokoststue og toiletter. En nyere tilbygning til villaen består af en undervisningsfløj i to etager med foyer, 5 undervisningslokaler, et kontor til socialpædagogen samt 4 elevtoiletter og en sal i kælderen. Fra foyeren er der udgang til en have, hvor der er opstillet borde og bænke. 400 meter fra Ny Kastetvej ligger Sportshøjskolen, hvor AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE lejer undervisnings- og værkstedslokaler (kreativt værksted). AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE råder desuden over 2 minibusser og kan benytte Ungdomsskolens mange øvrige faciliteter. Personalet i AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE består af et antal lærere 2, en socialpædagog, en assistent og en leder. Alle er så vidt muligt fuldtidsansatte, dog kan der i perioder være ansat en lærer på deltid. ¾ dele af personalegruppen har været med fra starten i år Det er gennem årene lykkedes at have en ligelig fordeling på køn. Personalets kompetencer, udvikling og arbejdsvilkår er beskrevet i afsnit 5. 1 I perioden august 2000 til juli 2004 lejede Afd. for tosprogede unge lokaler af Teknisk skole på Lindholm Brygge i Nørresundby. 2 Antallet af lærere er afhængigt af elevtal og undervisningsaktiviteter. Antallet har ligget mellem 12 og 18 lærere. Side 6 af 51

8 2.c. Lovgrundlag og kommunalpolitiske beslutninger og politikker De fleste institutioner fungerer på grundlag af én lovgivning. For AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE gælder imidlertid, at opgaverne udføres i forhold til en meget bred målgruppe og i samarbejde med forskellige aktører på ungeområdet, og dermed i henhold til flere lovgivninger. De vigtigste love i relation til de pædagogiske opgaver i AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE er: lov om ungdomsskoler: Grundlaget for etablering af AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE. lov om danskuddannelse: AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE er godkendt som udbyder i relation til årige med ungeprofil. lov om undervisningsmiljø: Gælder alle undervisningsinstitutioner. lov om integration: Unge med integrationskontrakt henvises til danskuddannelse og supplerende undervisning i AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats: Unge med jobplan henvises til danskuddannelse og aktivering/supplerende undervisning i AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE. lov om folkeskolen: AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE løser undervisningsopgaver for og i samarbejde med folkeskolen i relation til under 18-årige. lov om erhvervsskoler: AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE samarbejder med erhvervsskolerne om fleksible grundforløb og varetager bl.a. faget Erhvervsrettet Andetsprogsdansk. lov om almen voksenuddannelse: AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE samarbejder med VUC om prøveforberedende undervisning på AVU-niveau. lov om produktionsskoler: AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE samarbejder med Produktionsskolen om undervisningstilbud. lov om vejledning: UEA-undervisning, arbejdet med uddannelsesbog og uddannelsesplan samt udskolingsaktiviteter foregår i samarbejde med UU-Aalborg. Overordnede kommunale beslutninger, som direkte vedrører AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE: Den koordinerede integrationsindsats for årige unge i Aalborg, vedtaget i foråret 2000, og senest revideret i januar Heraf fremgår at: Det overordnede mål er, at de unge erhverver sig faglige, sproglige, kulturelle, personlige, sociale og almene forudsætninger for og kompetencer til at indgå i ordinære uddannelser og på arbejdsmarkedet, og at de unge erhverver sig forudsætninger for og kompetencer til at tage del i demokratiske processer herunder at indgå i fritidstilbud og ungdomsmiljøer Aalborg Kommunes Integrationspolitik, vedtaget i august 2005 Aalborg Kommunes Børne- og Ungepolitik, vedtaget i foråret 2007 Side 7 af 51

9 2.d. Grundlag for udvikling og økonomi AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE har ansvar for koordinering og tilrettelæggelse af målrettede forløb for tosprogede unge, og har dermed ansvar for en stor del af den samlede pædagogiske udvikling i Integrationsindsatsen. AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE har ikke en årlig elevnormering eller et fast budget. AFD. FOR TO- SPROGEDE UNGE fungerer i kraft af de aftaler 3, der indgås med forvaltninger, undervisningsinstitutioner og omegnskommuner 4. Aftalerne indgås på baggrund af oplæg fra AFD. FOR TO- SPROGEDE UNGE indeholdende prognoser for elevtal og et skønnet behov for undervisningsaktiviteter samt dokumentation af foregående års aktiviteter og resultater. Det økonomiske grundlag har siden august 2000 været baseret på indtægter via: Årlig bevilling fra Skoleforvaltningen til undervisning af under 18-årige Aftale om månedspladspris med Socialforvaltningen 5 for de over 18-årige i aktivering Taxameterordning fastsat af Socialforvaltningen vedr. unge i danskuddannelse Fast bevilling fra Skoleforvaltningen og Socialforvaltningen til støtte i ordinære forløb Månedspladspris og taxameterordning for unge fra omegnskommuner Salg af undervisning til erhvervsskolerne Denne finansieringsmodel tager hverken højde for princippet om løbende indtag af et ukendt antal elever med meget forskellige profiler, eller kravet om fleksibilitet og oprettelse af målrettede undervisningstilbud. Dette har medført en række vanskeligheder i forhold til: muligheder for at indgå samarbejdsaftaler og være en troværdig samarbejdspartner planlægning i forhold til klassetyper udmelding af undervisningstilbud i god tid til vejledningssystemet planlægning af lærerressourcer etablering af selvstyrende teams om klasser/elevgrupper personalegruppens arbejdsforhold kontinuitet i den pædagogiske udvikling herunder kompetenceudvikling For at løse problemstillingerne i relation til ovenstående, herunder ændringer i målgruppens antal og profiler samt samarbejdet på tværs af institutionerne, har AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE været primusmotor i udarbejdelse af forslag til ændringer i Integrationsindsatsen 6. 3 Samarbejdsaftalerne er beskrevet i afsnit 5c og 6a. 4 Efter kommunesammenlægningen er der meget få elever fra omegnskommuner. 5 Fra januar 2007 Familie- og Beskæftigelsesafdelingen 6 Forslaget forventes behandlet politisk i forbindelse med budget Side 8 af 51

10 3. Opgaver og aktiviteter 3.a. Koordinering AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE koordinerer Integrationsindsatsens undervisningstilbud. 80 % af de samlede undervisningsaktiviteter henhører under AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE, hvoraf over halvdelen organiseres i samarbejde med og i fysisk tilknytning til ordinære uddannelsesinstitutioner. Der er gennem årene udviklet en model med 3 undervisningstyper: Basisundervisning, prøve- og erhvervsforberedende undervisning og støtte i ordinære forløb. Under hver undervisningstype etableres målrettede forløb 7, der bl.a. er organiseret som klasser, hold, lektiecaféer og studiegrupper. Det er en model, som viser sig at være gennemskuelig, og som giver den enkelte unge mulighed for et målrettet forløb og et synligt uddannelses- eller erhvervsmæssigt perspektiv at tilgodese Integrationsindsatsens overordnede målsætninger og principperne om samspil mellem forskellige undervisningsregi at være fleksibel, idet den kan tilpasses ændringer i omfanget af unge i de forskellige undervisningstyper Figur 3: Undervisningstyper og klasser i Integrationsindsatsen BASISUNDERVISNING MODTAGEKLASSER år i folkeskolen PRØVE- OG ERHVERVS- FORBEREDENDE UNDERVISNING PRØVEFORBEREDENDE KLASSER år i Afd. for tosprogede unge 10. klasse TOSPROGET LINJE år i folkeskolen STØTTE I ORDINÆRE UDDANNELSER / JOB ERHVERVSRETTET ANDETSPROGSDANSK + FLEKSIBLE GRUNDFORLØB år Teknisk skole/handelsskolen BASISKLASSER år i Afd. for tospr. unge UNGEKLASSE år på VUC KOMBINATIONSKLASSER år Afd. for tosprogede unge i samarbejde med erhvervsskoler Støtte i ungdomsuddannelser år Støtte på arbejdsmarkedet år 7 På er alle/aktuelle klassetyper beskrevet med målgruppe, mål, indhold og varighed. 8 Betegnelsen erstatter den tidligere ERHVERVSKLASSE. Side 9 af 51

11 Indskrivning sker efter henvisning fra PPR, UU eller Job- og Socialcentrene. Som følge af såvel løbende henvisning/indskrivning 9 af nye elever som udslusning af gamle elever sker der ændringer i holddannelserne i løbet af skoleåret. Profilerne i skemaet illustrerer, hvorfor der i Integrationsindsatsen arbejdes med prognoser for elevtal 10. Henvisere Målgruppeprofil Undervisningsbehov PPR og UU Nyankomne årige, årige fra Modtageklasser (M3, M4) årige, som ikke profiterer af undervisningen i klasse tilflyttere fra andre kommuner u/ 18 år Jobcentrene Nyankomne årige tilflyttere fra andre kommuner o/ 18 år UU årige, påbegyndt en ungdomsuddannelse eller frafaldstruede tilflyttere fra andre kommuner o/18 år Basisundervisning Prøve- og erhvervsforberedende undervisning Basisundervisning eller Prøve- og erhvervsforberedende undervisning Støtte i ordinære forløb Grundlaget for etablering af klassetyper og holddannelse er: PPRs oversigter med elever til/fra modtageklasser, dvs. elever, som fortsætter i folkeskolens modtageklasser eller overgår til klasser i AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE AFD. FOR TOSPROGEDE UNGEs oversigter med elever, som hhv. fortsætter i klasser i AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE, overgår til folkeskolens 10. klasser (primært 10. klasse Tosproget Linje), overgår til Ungeklassen på VUC eller udsluses med støtte i ungdomsuddannelse Kopi af uddannelsesplaner fra UU-Aalborg med elever fra folkeskolens 9. eller 10. klasser, som har behov for støtte i en ungdomsuddannelse 2.b. Undervisningens organisering og fagrække Undervisningen i klassetyper under AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE organiseres i fagblokke. Med udgangspunkt i en fag- og timefordelingsplan for hver klassetype udarbejdes skemaer i forhold til den aktuelle elevgruppe. Som følge af det løbende indtag og den løbende udslusning justeres skemaerne flere gange årligt. Ifølge lovgivningen skal alle udlændinge over 18 år som minimum bestå en danskuddannelse bestående af 6 modultest og afsluttende prøve i læseforståelse, mundtlige færdigheder 9 Procedurer for henvisning, visitation og indskrivning findes på 10 Udviklingen i elevtal og prognoser er beskrevet i afsnit 4. Side 10 af 51

12 og skriftlig fremstilling. Danskuddannelsen er normeret til 1,2 årsværk, og skal være afsluttet inden for 3 år. I AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE integreres danskuddannelsen og modultestning i det samlede undervisningstilbud. Eksempel på fag-, aktivitets- og timefordelingsplan for klassetyper under AFD. FOR TOSPROGE- DE UNGE: Fag Basisklasse Erhvervsklasse Kombinationsklasser Dansk, samfundsfag, historie Engelsk Matematik Naturfag Tysk / ekstra dansk Sundhed og bevægelse Individuel praktik / Værksted Lektioner pr. uge Øvrige aktiviteter Erhvervspraktik 2 x 1 uge 2 x 1 uge - Præsentationskurser mv. 2 x 1 uge 2 x 1 uge - Lejrskole 3 dage 1 uge 3 dage Temauger 4 x 1 uge 4 x 1 uge 4 x 1 uge Projekt 2 x 1 uge 2 x 1 uge 4 x 1 uge Kombinationsklasser er klasser eller hold, hvor undervisningen er organiseret som en kombination af 3/5 almen fagundervisning i AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE og 2/5 undervisning på en erhvervsskole eller praktik i en virksomhed. Forløbene tilrettelægges i et tværfagligt samarbejde mellem lærerne i AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE og lærerne på den pågældende erhvervsskole. Praktikforløb aftales mellem læreren i AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE og den enkelte praktikvært. I samarbejde med UU-Aalborg aftales årligt omfanget af erhvervspraktik, præsentationskurser og brobygningsforløb i de enkelte klassetyper. Herefter udarbejder klasselærer og UUvejleder en årsplan for de forskellige vejledningsaktiviteter; herunder uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsundervisning, orienteringsmøder for forældre og pårørende samt udarbejdelse/justering af uddannelsesplan med videre. I klassetyperne på Ny Kastetvej afvikles 4 årlige temauger på tværs af klasserne. Temaugerne placeres umiddelbart før en ferie og har et overordnet emne som fx sundhed, højtider, undervisningsmiljøvurdering og natur & kultur. Ekskursioner og lejrskoler indgår som obligatoriske aktiviteter i hver klassetype, og tilrettelægges i tilknytning til et tema i under- Side 11 af 51

13 visningen med faglige, kulturelle og sociale mål. Foruden de obligatoriske fag og aktiviteter er der en række fællesarrangementer, der knytter sig til skoleåret og årets højtider. Disse traditioner - fx motionsdag, juleafslutning, dimission og sommerfest - er med til at styrke fællesskabet. Herudover udvider AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE til stadighed sit netværk med nye samarbejdspartnere, som bidrager til udvikling af pædagogiske aktiviteter og forskellige arrangementer på tværs af klasser, elevgrupper og medarbejdere. Dette er beskrevet yderligere i afsnit 5. Hver klasse har en klasselærer og 2 3 faglærere. Så vidt det er muligt, dannes faste lærerteam om den enkelte klassetype. For at kunne tilgodese fagrækken har enkelte lærere dog undervisning i flere klassetyper. Lærerteamet er bl.a. ansvarlig for at udarbejde en årsplan, som tilgodeser den konkrete elevgruppe, fagrækken samt øvrige aktiviteter. Således er teamet ansvarlig for, at undervisning i IT, UEA 11 og afvikling af modultest integreres i årsplanen. Eksempel på skema for klasse under Afd. for tosprogede unge: moduler Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag DANSK NATURFAG ENGELSK DANSK MATEMATIK Pause Pause Pause Pause Pause MATEMATIK DANSK NATURFAG MATEMATIK ENGELSK Pause Pause Pause Pause Pause DANSK NATURFAG DANSK Pause Pause Pause Pause TYSK / DANSK IDRÆT & SVØMNING TYSK / DANSK Støtten i ordinære forløb organiseres i samarbejde med den enkelte uddannelsesinstitution. Der har gennem årene været forskellige samarbejdskonstellationer. Eksempler fra seneste planperiode er: Ungeklassen, som er etableret i et samarbejde med VUC. Forløbet afsluttes med AVUprøve i fagene dansk, engelsk, matematik og naturfag. Klassens fag- og timerække samt projektuger og lejrskole aftales/justeres årligt, og visitationen til klassen foregår i fællesskab. Der dannes et lærerteam om klassen med lærere fra VUC og AFD. FOR TOSPROGEDE UN- GE. Sidstnævnte varetager klasselærerfunktion og tolærerordning i dansk, samfundsfag, matematik og naturfag. 11 Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering Side 12 af 51

14 Smedeprojektet, som er etableret i et samarbejde mellem Håndværk og Teknik på Teknisk skole, og som er et særligt tilrettelagt grundforløb. En lærer fra AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE varetager klasselærerfunktion samt undervisningen i Erhvervsrettet Andetsprogsdansk. Erhvervsrettet Andetsprogsdansk på Teknisk skole og Handelsskolen varetages af AFD. FOR TOSPROGEDE UNGEs lærere, og tilrettelægges som individuel undervisning eller holdundervisning for tosprogede unge i et omfang af 6-10 lektioner ugentligt på hver af de forskellige afdelinger/indgange til erhvervsuddannelserne. Studiestøtte for tosprogede unge i gymnasiale uddannelser tilbydes 1 2 eftermiddage om ugen i et omfang af i alt 4 6 lektioner, og foregår på VUC. Studiestøtten varetages af lærere fra AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE, og foregår som lektiehjælp for tosprogede unge fra forskellige uddannelsesinstitutioner. Omfanget af behovet for støtte i ordinære forløb er stadig stigende, og behovet for især på erhvervsuddannelserne at styrke og formalisere samarbejde om visitation og indhold er øget. Dette er et indsatsområde i planperioden (se s. 37). 3.c. Kultur, sport og sundhed En del af Integrationsindsatsens målsætning er, at tosprogede unge integreres i fritidstilbud og ungdomsmiljøer. AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE bevilges ikke ressourcer til denne opgave, da realiseringen af målsætningen sker i et samarbejde med Ungdomsskolens øvrige afdelinger og ungdomshuse samt andre aktører på fritidsområdet. AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE bidrager til unges integration i fritidstilbud og ungdomsmiljøer ved: at de unge gennem undervisningen får indblik i og erfaringer med et bredt udsnit af sportslige og kulturelle tilbud at fritidsrelaterede emner integreres i den daglige undervisning og i ekskursioner at klasselærere og socialpædagog samarbejder med medarbejdere i Ungdomsskolens øvrige afdelinger om information og tilmelding til undervisning i den almene ungdomsskole og aktiviteter i ungdomshusene at arrangere idrætsaktiviteter i samarbejde med det etablerede fritids- og foreningsliv at klasselærere og socialpædagog informerer og inddrager forældre og pårørende i relevante aktiviteter at medarbejdere informerer samarbejdspartnere om de unge og deres forudsætninger Side 13 af 51

15 Eksempler på den konkrete udmøntning af ovenstående er: Erhvervsklassens deltagelse i Ungdomsskolens årlige alternative idrætsdag Sejeste 8. klasse Basisklassens udstillinger af kreative værker og deltagelse i kunstkonkurrencer TESO-klassens udnyttelse af tilbuddet om 1/1 kunstner til ¼ pris Besøg af gæstelærere og ekskursioner Idrætsundervisningen forlægges til besøg og prøvetimer i idrætsforeninger Den årlige fælles temauge Natur & Kultur Klassernes biograf- og teaterture samt koncerter Som det fremgår af flere af indsatsbeskrivelserne i afsnit 9 vil områder som integration i fritidstilbud og sundhed blive prioriteret højt i denne virksomhedsplanperiode både af AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE og de øvrige afdelinger i Ungdomsskolen. Området er også under lup i handlingsplanen for undervisningsmiljøet 2007 se denne på 3.d. Pædagogik og didaktik AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE skal med udgangspunkt i Integrationsindsatsens overordnede målsætning organisatorisk og indholdsmæssigt tilrettelægge undervisningen ud fra følgende vilkår: en målgruppe, der i antal og undervisningsprofiler er under konstant forandring ændringer i lovgivning og bekendtgørelser under primært Integrations- og Undervisningsministerierne, og sekundært under Beskæftigelses- og Socialministerierne En stor opgave og udfordring har derfor været at udvikle et fagligt og pædagogisk fundament og et arbejds- og undervisningsmiljø, som sætter den enkelte unges udvikling i centrum, som giver personalet handlemuligheder og som kan implementere hyppige og udefrakommende organisatoriske og indholdsmæssige ændringer og nye krav. Det faglige og pædagogiske fundament i AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE er medarbejdernes engagement i de unge, og deres faglige viden koblet med evnen og viljen til at fællesgøre erfaringer i relation til undervisning, integration, tosprogethed, ungdom og tværfagligt samarbejde. Der er således tale om et dynamisk fundament. AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE kan endvidere kendetegnes ved frihed og vilje til at handle, samt evne til kreativ nytænkning under den overordnede pædagogiske ramme for Integrationsindsatsen og Ungdomsskolens overordnede værdier og mål. Side 14 af 51

16 Den pædagogiske profil betyder, at AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE: har høje, positive og synlige forventninger til de unge holder fokus på arbejdet med unge og tosprogethed sideordner at stille krav med at give muligheder målsætter og evaluerer undervisning og øvrige aktiviteter kobler sprogundervisning med fagundervisning fortløbende evaluerer den enkelte unges samlede kompetencer og potentialer i det interne og eksterne samarbejde har respekt for hinandens arbejdsfelter/opgaver Et omfattende læseplansarbejde i 2004 med konsulentbistand - og efterfølgende revision i har resulteret i, at der foreligger læreplaner for de klassetyper, som AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE har ansvar for. Læreplanerne kan ses på og indeholder: signalement af og formål med klassetypen centrale kundskabs- og færdighedsområder samt mål læseplan for fagområder, tværfaglige emner og problemstillinger Læreplanerne skal fungere som redskaber til synliggørelse, koordinering, dokumentation af undervisningsvirksomhed samt til den fælles drøftelse og udvikling af undervisningens indhold og metoder. De er ikke statiske, og revideres jævnligt. Sideløbende med udvikling af læreplaner blev der udviklet et redskab til beskrivelse af den enkelte unges aktuelle kompetencer og potentialer. Statusbeskrivelsen, som fra august 2007 betegnes elevplan, følger opdelingen af læreplanens centrale kundskabs- og færdighedsområder, og indeholder en beskrivelse af den enkelte unge i relation til: Dansksproglige kompetencer (lingvistiske, pragmatiske, strategiske kompetencer) Sociale/kulturelle kompetencer (interkulturelle kompetencer, samarbejdsevne og læringsstil) Praktisk/manuelle og kreative kompetencer (kropsbevidsthed, idrætslige færdigheder, dramatisk og kunstnerisk udfoldelse samt materiale og værktøjskendskab) Faglige kompetencer (viden og færdigheder, fagsproglig kompetence, arbejdsindsats og faglig interesse) Samlet vurdering af kompetencer og potentialer (konklusion og forslag til det videre forløb) Oversigt over gennemførte aktiviteter (forløb i klassetyper, erhvervspraktik, modultest, projektopgaver mv.) Side 15 af 51

17 Statusbeskrivelsen/elevplanen udarbejdes af lærerteamet, og anvendes til: Evaluerings- og opfølgningssamtaler mellem elev, klasselærer, forældre og/eller sagsbehandler (kommentarer og aftaler herfra indskrives i planen) Uddannelsessamtaler mellem elev og UU-vejleder Klasseskift eller udslusning statusbeskrivelsen/elevplanen sendes til modtagende lærer/uddannelsesinstitution Statusbeskrivelserne giver et samlet overblik over de forskellige elevprofiler, og er dermed et redskab til klasse- og holddannelser. Udarbejdelse af individuelle læringsplaner er et lovkrav i danskuddannelsen, som i AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE er en integreret del af det samlede undervisningstilbud. Der har været eksperimenteret med forskellige redskaber og metoder i relation til udarbejdelse af individuelle læringsplaner for fagene herunder redskaber til elevens overblik over egne læringsmål og læringsstrategier. For at skabe en balance mellem diverse skemaer/planer, elevsamtaler, dokumentation mv. har AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE fra skoleåret 2006/2007 valgt at samle lærernes udtalelser, elevens, eventuelle forældres udsagn/ønsker samt eventuelt aftaler med sagsbehandler i den halvårlige statusbeskrivelse/elevplan. Der udarbejdes således en periodeplan/årsplan for den enkelte klasse samt 2 årlige elevplaner pr. elev. 3.e. Samarbejdet om og med de unge Målet er, at de unge har en tryg, indholdsrig og gennemskuelig hverdag, at de har tillid til medarbejderne, og oplever dem som gode rollemodeller og troværdige voksne, der lytter og handler effektivt, ansvarligt, kompetent og med empati. Når AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE arbejder ud fra et ressource- og helhedssyn i forhold til den enkelte unge betyder det, at vi: tager udgangspunkt i de unges livsvilkår - herunder bl.a. deres tosprogethed og status som etniske minoriteter arbejder med den enkelte unges samlede kompetencer og potentialer anerkender og understøtter, at den enkelte unge opererer i et bredt spektrum af roller - som fx elev, klassekammerat, uddannelses- eller jobsøgende, familiemedlem, barn i en traumatiseret familie, forsørger, kæreste, ven, boligsøgende, kontanthjælpsmodtager. Side 16 af 51

18 optræder og handler professionelt, og sikrer, at den unge er i de rette hænder ; dvs. at undervisningen varetages af lærerne, at vejledning varetages af UU-vejledere, at rådgivning varetages af socialrådgivere mv. inddrager den unges netværk, familie eller pårørende i videst muligt omfang. Figur 4: Helhedsorienteret tilgang til den unge UNG i relation til uddannelse/beskæftigelse UNG i relation til familie/bolig UNG i relation til fritid/venner Foruden ovenstående generelle vilkår, må unge i Integrationsindsatsen endvidere forholde sig til en række andre vilkår som fx at være tosproget, at være migrant, at være etnisk minoritet og for mange gælder endvidere, at de må leve med forskellige former for tab. Interkulturel viden er derfor en nødvendig kompetence for kernemedarbejdere i Integrationsindsatsen. I forhold til medarbejderne betyder en helhedsorienteret tilgang til den enkelte unge: at medarbejderen besidder den fornødne faglighed og er i stand til at italesætte denne at medarbejderen har evne og vilje til at arbejde tværfagligt at medarbejderen arbejdsmæssigt har mulighed for at samarbejde AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE har som fuldtidsbeskæftiget institution på området løbende arbejdet med ovenstående i form af fx retningslinjer og procedurer for det eksterne samarbejde, funktionsbeskrivelser og kompetenceudvikling. I interne og eksterne samarbejdsfora diskuteres jævnligt både de gode og dårlige eksempler på samarbejde i relation til en helhedsorienteret tilgang og opgaveløsning om og med den enkelte unge. Netop den helhedsorienterede tilgang til den enkelte unge stiller krav til samarbejdet på tværs af institutioner i Integrationsindsatsen (se figur 5), og problemstillin- Side 17 af 51

19 ger heri har været medvirkende til, at der i forslaget til ændringer i Integrationsindsatsen også indgår forslag om en ny styrings- og samarbejdsstruktur. I netværkssammenhænge må vi - med nedenstående batteri af professionelle - turde stille kritiske spørgsmål til hinanden om frafald. Forudsætningen for koordinering og succes er, at involverede aktører arbejder bevidst og konsekvent mod fælles mål. Figur 5: Mulige professionelle medarbejdere i forhold til en ung under Integrationsindsatsen i overgangen fra en klasse i Afd. for tosprogede unge til et grundforløb på en erhvervsuddannelse. Kontaktlærer UUvejleder Studievejleder Faglærere Tidligere klasselærer DEN UNGE Andetsprogslærer Socialrådgiver Socialjæger Koordinator af Integrationsindsats Socialpædagog Ungdomsskole/klubmedarbejder Elevcoach Ungdomsrådet og undervisningsmiljøvurdering Ungdomsrådet i AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE giver de unge mulighed for at stifte bekendtskab med det repræsentative demokrati. Ungdomsrådet er sammensat af en repræsentant fra hver klassetype. Ungdomsrådet tildeles årligt en pulje penge. Der er udarbejdet retningslinjer for valg, arbejdsområder mv. To medarbejdere støtter de unge i formidling af emner og problemstillinger, mødevirksomhed, deltagelse i Unge på Tinge 12, fællesmøder og arrangementer med de øvrige ungdomsråd i Ungdomsskolen. De unge trænes i at søge indflydelse, at fremlægge og begrunde for- 12 Aalborg Ungdomsskoles demokratiarbejde og konceptet Unge på Tinge er beskrevet på Side 18 af 51

20 slag og at afprøve forskellige argumentationsteknikker. Klasselærerne bakker op om Ungdomsrådets arbejde ved bl.a. hjælp til valg samt for- og efterbehandling af møder. Alle medarbejdere hjælper de unge, således at det er muligt at arbejde med og på flere sprog. Herigennem sikres fokus på indhold og proces, og aldrig på de unges evt. manglende dansksproglige færdigheder. I AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE har vi valgt at arbejde med undervisningsmiljøvurdering én gang årligt 13, fordi der i arbejdet med undervisningsmiljøvurdering er gode muligheder for at arbejde med demokratiske processer, at integrere faglige områder fra læseplanen, og gode muligheder for reel ungeinvolvering. Endvidere giver en årlig UMV mulighed for, at flest mulig elever trods stor udskiftning får ejerskab til hele processen. Alle elever involveres, idet arbejdet integreres i undervisningen med en temauge, hvor elever og lærere arbejder på tværs af klasser. Ungdomsrådets medlemmer fungerer dermed også som undervisningsmiljørepræsentanter, hvilket indebærer, at de efter den fælles afdækning af det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø udarbejder forslag til handlingsplan, som sendes til høring i klasserne og Pædagogisk Råd. Beskrivelser af erfaringer findes på 3.f. Det socialpædagogiske arbejde Socialpædagogen er omdrejningspunktet i det socialpædagogiske arbejde, hvor nøgleordene er samtale og tillid. Med en helhedsorienteret tilgang til den unge bliver det socialpædagogiske arbejde en del af alle medarbejderes funktion. Alle har ansvar for at samarbejdet mellem lærer <-> elev <-> socialpædagog har de bedste forudsætninger. Det socialpædagogiske arbejde omfatter personlig hjælp og rådgivning til den enkelte unge, dvs. både den akutte og den mere langsigtede hjælp og støtte - såvel af problemløsende som af forebyggende karakter. Endvidere omfatter arbejdet støtte og hjælp i forhold til fritid og i forhold til familie og netværk; fx hjælp til at skabe/bevare konstruktive kontakter til omverdenen, til at begå sig hensigtsmæssigt i forskellige sammenhænge eller hjælp til at beherske forskellige strategier i kontakten med andre. I dagligdagen samarbejder socialpædagog og klasselærer i form af uformelle og fastlagte møder om fx behov for særlige tiltag, tættere opfølgning, inddragelse af sagsbehandlere, forældre/pårørende mv. Det er også en socialpædagogisk opgave at analysere og registrere tendenser og bevægelser i målgruppen, og at sikre dette diskuteres med kolleger. 13 Undervisningsmiljøloven foreskriver, at dette sker mindst hver 3. år. Side 19 af 51

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dialogdel

Indholdsfortegnelse Dialogdel Indholdsfortegnelse Dialogdel 1. Institutionens adresse mv. 4 2. Overordnet politisk målsætning 4 3. Delmål 6 Servicemål 7 4. Skolens overordnede målsætning 9 Distriktsskolen Pædagogisk målsætning 9 Timefordeling

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole Virksomhedsplan Kalundborgegnens Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Lovændringer... 3 Væsentlige

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2007 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 EN NY KOMMUNE ET NYT SKOLESYN...3 1. SKOLESYN FOR VEJLE KOMMUNE... 4 1.1. LÆRINGSSYN...5 1.2.

Læs mere

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget UNDERVISNINGSMINISTERIET - MARTS 2004 Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget Marts 2004 Pædagoguddannelsen

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Skoleudviklingsplan 2012

Skoleudviklingsplan 2012 Fjerritslev Skole Skoleudviklingsplan 2012 Februar 2012 Elo Nielsen Skoleleder 1 Indholdsfortegnelse: Fjerritslev skole - faktuelt s.3 Indledning - Det formelle grundlag for arbejdet. s. 4 Baggrund for

Læs mere

Lokal udviklingsplan 2011/12

Lokal udviklingsplan 2011/12 Lokal udviklingsplan 2011/12 1 Indhold: Præsentation og grundlag s. 3 Magnetskole Hverdagsetik Værdigrundlag Status, opgaver og mål s. 7 Særlige indsatsområder på Skjoldhøjskolen i 2011/12 Børn og unges

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008 1

Kvalitetsrapport 2008 1 Kvalitetsrapport 2008 1 Folkeskolerne FORORD... 4 Beskrivelse af Skive Kommunes Skolevæsen... 4 Det fælles skolevæsen/netværk... 4 Børnekulturnetværk... 4 Musik... 4 Billedkunst... 5 Film og medier...

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere