VIRKSOMHEDSPLAN Afdelingen for tosprogede unge AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE VIRKSOMHEDSPLAN Side 0 af 51

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSOMHEDSPLAN 2007-2009 Afdelingen for tosprogede unge AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE VIRKSOMHEDSPLAN 2007 2009. Side 0 af 51"

Transkript

1 AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE VIRKSOMHEDSPLAN Side 0 af 51

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... side 2 2. De overordnede rammer... side 3 a) Baggrund og præsentation b) Fysiske rammer og personale c) Lovgrundlag og kommunalpolitiske beslutninger og politikker d) Grundlag for udvikling og økonomi 3. Opgaver og aktiviteter... side 9 a) Koordinering b) Undervisningens organisering og fagrække c) Kultur, sport og sundhed d) Pædagogik og didaktik e) Samarbejdet om og med de unge f) Det socialpædagogiske arbejde 4. Målgruppe og elevprofiler... side 20 a) Generelt om målgruppen b) Udviklingen i elevprofiler og prognoser 5. Det interne og eksterne samarbejde... side 22 a) Arbejdsvilkår og arbejdets tilrettelæggelse b) Internt samarbejde og pædagogisk udvikling c) Samarbejdspartnere og netværk 6. Evaluering og dokumentation... side 27 a) Udvikling af forskellige evaluerings- og dokumentationsformer b) Status på mål og indsatser i Udfordringer og forventninger... side Værdier, visioner og målsætninger for side Politik- og indsatsområder side 33 Side 1 af 51

3 1. Indledning AFD. FOR TOSPROGEDE UNGEs hovedopgave er at tilbyde målrettede undervisningsforløb for tosprogede unge og at samarbejde om integrationsopgaver med øvrige aktører på ungeområdet. Det fordrer, at vi har overblik over målgruppen, at vi har overblik over aktører på ungeområdet og på integrationsområdet, at vi kan arbejde i netværk og at vi er i stand til at indrette os i forhold til nye lovgivninger, ændringer i den kommunale struktur mv. Denne virksomhedsplanperiode strækker sig over 3 kalenderår og 3 skoleår, og eftersom vores organisation er under stadig udvikling og forandring, har vi af hensyn til aktualiteten vægtet at beskrive organisationens hvad og hvorfor. Vedrørende aktuelle beskrivelser af organisationens hvordan, dvs. forhold, som løbende ændres og tilpasses, henviser vi til hjemmesiden Virksomhedsplanen for er den fjerde i AFD. FOR TOSPROGEDE UNGEs historie. Når indeværende planperiode afsluttes i december 2009, nærmer AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE sig sin 10 års fødselsdag. Det er dokumenteret, at Integrationsindsatsen er nødvendig og at den har gjort en forskel i relation til tosprogede unges integration i uddannelsessystemet, og at AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE har en betydelig andel heri. Derfor benytter vi lejligheden til at synliggøre vores forventninger til fremtiden både for os selv, samarbejdspartnere og beslutningstagere. AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE får rigtig mange henvendelser og forespørgsler fra konsulenter i kommuner og ministerier, fra studerende på forskellige uddannelsesinstitutioner og andre, som på forskellig vis arbejder med unge og integration. Vi håber derfor, at indeværende virksomhedsplan kan medvirke til at dække også dette informationsbehov. Afsnit 2 6 er statusbeskrivelser af rammer, opgaver, målgruppe, samarbejde samt evaluering og dokumentation. Afsnit 7 9 er fremadrettede beskrivelser af udfordringer, forventninger, værdier, visioner, målsætninger samt politik- og indsatsområder. Ambitionen er således, at virksomhedsplanen for bliver et konstruktivt arbejdsredskab for organisationen, og at den giver nye samarbejdspartnere, ledere i forvaltningerne, politikere samt andre interesserede indsigt i organisationen. Side 2 af 51

4 2. De overordnede rammer 2.a. Baggrund og præsentation Tosprogede unge, som kommer til Danmark midt i eller efter grundskoleforløbet (folkeskolen), kan have svært ved at profitere af og honorere kravene i uddannelsessystemet. I lovgivningen for netop denne målgruppe er der ensidigt fokus på at lære dansk - defineret som sprog og kultur samt fokus på at blive selvforsørgende, dvs. væk fra integrationsydelse eller kontanthjælp. Målgruppens behov for tilegnelse af almen og faglig viden, personlig udvikling og almen dannelse samt almene prøver er ikke tilstrækkeligt tilgodeset gennem gældende lovgivning, og uddannelsessystemerne er generelt endnu ikke gearet til integrationsopgaver herunder en flerkulturel dimension i undervisning og vejledning. Det kræver derfor en særlig kommunal indsats og et samarbejde på tværs af institutionerne at sikre, at tosprogede unge tilbydes en undervisning, som giver dem mulighed for at honorere krav til fx afgangsprøver, og at de efterfølgende støttes i overgangen fra grundskolen til starten på en ungdomsuddannelse. Figur 1.a.: Det ordinære uddannelsessystem i relation til tosprogede unge UNGDOMSUDDANNELSER Erhvervsskoler, gymnasier mv. 16 ARBEJDS- MARKEDET Beskæftigelsesprojekter Produktionsskolen år Sprogcenter 18 år Særlige skoletilbud 18 år Ungdomsskolen år Folkeskolen 6 16 år VUC 18 år I slutningen af 90 erne blev det dokumenteret, at et stort antal tosprogede unge pendlede rundt mellem projekter og uddannelsesinstitutioner (figur 1.a.) og i stort omfang endte med at frafalde ungdomsuddannelserne. Aalborg Kommune besluttede derfor i foråret 1999 at oprette en samlet, koordineret og målrettet indsats (figur 1.b.) for at sikre tosprogede Side 3 af 51

5 unges integration i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i fritiden. Ansvaret blev organisatorisk placeret i Aalborg Ungdomsskole, som den 1. august 2000 oprettede AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE. Grundtanken i Integrationsindsatsen for tosprogede unge i Aalborg er, at man via koordinering og samarbejde på tværs af kommunale enheder og ordinære uddannelsessystemer (modsat særlige projekter) kan og skal sikre, at også tosprogede unge opnår de nødvendige kompetencer til at få fodfæste i uddannelser og på arbejdsmarkedet. Integrationsindsatsen er således: det koordinerede samarbejde på tværs af institutioner om opgaver vedrørende tosprogede unge, dvs. undervisning/uddannelse samt støtte, rådgivning og vejledning de særlige tiltag i forhold til tosprogede unge, som ikke har, eller ikke forventes at få et fuldt grundskoleforløb, eller som har behov for støtte for at få fodfæste i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i ungdomsmiljøer/foreningslivet baseret på samarbejdsaftaler mellem kommunale og ikke-kommunale aktører og interessenter på ungeområdet lokale tiltag, som lukker huller i lovgivning og regelsæt, og som for den enkelte unge binder systemerne sammen Figur 1.b: Integrationsindsatsen som det netværk, der binder ordinære uddannelsessystemer sammen UNGDOMSUDDANNELSER Erhvervsskoler, gymnasier mv. 16 ARBEJDS- MARKEDET Beskæftigelsesprojekter Produktionsskolen år INTEGRATIONSINDSATSEN år Sprogcenter 18 år Særlige skoletilbud 18 år Ungdomsskolen år Folkeskolen 6 16 år VUC 18 år Side 4 af 51

6 Integrationsindsatsen er således en kommunalpolitisk beslutning om at yde en særlig indsats via et netværk af samarbejdende institutioner. AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE er en selvstændig institution, som er en afdeling under Aalborg Ungdomsskole er sekretariat og koordinerende enhed for Integrationsindsatsen er skole for elever i basis-, prøve- og erhvervsforberedende klasser har undervisningslokaler og kontorer på Ny Kastetvej 1 3 i Aalborg har klasser/hold på - og i samarbejde med - flere uddannelsesinstitutioner i Aalborg AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE er således én af mange aktører på ungeområdet (se figur 2). Koordineringsopgaver og sekretariatsfunktioner under AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE består i behandling af henvisninger og visitation af unge, koordinering og organisering af klassetyper, afrapporteringer og opgørelser til forvaltninger, pædagogisk udvikling og kompetenceforløb for medarbejdere samt ajourføring af elevdatabase og udarbejdelse af statistik. Undervisningsopgaverne under AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE består i at oprette målrettede tilbud, herunder danskuddannelse, til årige tosprogede unge, som ikke er sikret den grundlæggende undervisning via de ordinære tilbud, eller som har behov for støtte i ordinære uddannelser eller på arbejdsmarkedet. Gennem aktiviteter og samarbejde med aktører inden for fritidsområdet skal AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE desuden medvirke til de unges integration i fritids- og ungdomsmiljøer. Figur 2: Aktører på ungeområdet i Aalborg UDDANNELSESOMRÅDET Folkeskolen Gymnasier/hf Produktionsskolen VUC Handelsskolen Teknisk skole Afd. for tosprogede unge SOSU Foreninger FRITIDSOMRÅDET Ungdomsskolen UU-Aalborg Ungdomscentret Fritidsklubber Socialcentrene DET SOCIALE OMRÅDE Jobcentrene BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET At arbejde i netværk og at indgå i formelle og uformelle samarbejdsrelationer er en forudsætning for at indfri målsætningen for Integrationsindsatsen. Side 5 af 51

7 2.b. Fysiske rammer og personale Som koordinerende enhed bliver AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE i manges øjne identisk med Integrationsindsatsen. For de fleste, både unge og samarbejdspartnere, er det logisk at koble undervisningsaktiviteter til en fysisk lokalitet. I foregående afsnit er redegjort for AFD. FOR TOSPROGEDE UNGEs status i relation til opgaver i Integrationsindsatsen. Her redegøres for de fysiske rammer i blæksprutte-organisationen. AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE har som institution adresse på Ny Kastetvej 1 3 i Aalborg, hvor vi siden august har lejet lokaler af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU- Aalborg). Her er administrationen og nogle af undervisningsaktiviteterne placeret. De øvrige undervisningsaktiviteter foregår på uddannelsesinstitutioner rundt omkring i byen, idet AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE har klasser/hold (elever og lærere) på VUC, SOSU-Nord, Teknisk skole, Handelsskolen og Produktionsskolen. På Ny Kastetvej er der i alt ca. 500 m 2 til rådighed. Det samlede bygningskompleks består af en ældre villa, som er indrettet med kontorer til personalet i UU og til leder og assistent i AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE. Endvidere er der pædagogisk værksted til materialesamling og lærerforberedelse. Personalet i AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE og UU-Aalborg deler frokoststue og toiletter. En nyere tilbygning til villaen består af en undervisningsfløj i to etager med foyer, 5 undervisningslokaler, et kontor til socialpædagogen samt 4 elevtoiletter og en sal i kælderen. Fra foyeren er der udgang til en have, hvor der er opstillet borde og bænke. 400 meter fra Ny Kastetvej ligger Sportshøjskolen, hvor AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE lejer undervisnings- og værkstedslokaler (kreativt værksted). AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE råder desuden over 2 minibusser og kan benytte Ungdomsskolens mange øvrige faciliteter. Personalet i AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE består af et antal lærere 2, en socialpædagog, en assistent og en leder. Alle er så vidt muligt fuldtidsansatte, dog kan der i perioder være ansat en lærer på deltid. ¾ dele af personalegruppen har været med fra starten i år Det er gennem årene lykkedes at have en ligelig fordeling på køn. Personalets kompetencer, udvikling og arbejdsvilkår er beskrevet i afsnit 5. 1 I perioden august 2000 til juli 2004 lejede Afd. for tosprogede unge lokaler af Teknisk skole på Lindholm Brygge i Nørresundby. 2 Antallet af lærere er afhængigt af elevtal og undervisningsaktiviteter. Antallet har ligget mellem 12 og 18 lærere. Side 6 af 51

8 2.c. Lovgrundlag og kommunalpolitiske beslutninger og politikker De fleste institutioner fungerer på grundlag af én lovgivning. For AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE gælder imidlertid, at opgaverne udføres i forhold til en meget bred målgruppe og i samarbejde med forskellige aktører på ungeområdet, og dermed i henhold til flere lovgivninger. De vigtigste love i relation til de pædagogiske opgaver i AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE er: lov om ungdomsskoler: Grundlaget for etablering af AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE. lov om danskuddannelse: AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE er godkendt som udbyder i relation til årige med ungeprofil. lov om undervisningsmiljø: Gælder alle undervisningsinstitutioner. lov om integration: Unge med integrationskontrakt henvises til danskuddannelse og supplerende undervisning i AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats: Unge med jobplan henvises til danskuddannelse og aktivering/supplerende undervisning i AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE. lov om folkeskolen: AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE løser undervisningsopgaver for og i samarbejde med folkeskolen i relation til under 18-årige. lov om erhvervsskoler: AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE samarbejder med erhvervsskolerne om fleksible grundforløb og varetager bl.a. faget Erhvervsrettet Andetsprogsdansk. lov om almen voksenuddannelse: AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE samarbejder med VUC om prøveforberedende undervisning på AVU-niveau. lov om produktionsskoler: AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE samarbejder med Produktionsskolen om undervisningstilbud. lov om vejledning: UEA-undervisning, arbejdet med uddannelsesbog og uddannelsesplan samt udskolingsaktiviteter foregår i samarbejde med UU-Aalborg. Overordnede kommunale beslutninger, som direkte vedrører AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE: Den koordinerede integrationsindsats for årige unge i Aalborg, vedtaget i foråret 2000, og senest revideret i januar Heraf fremgår at: Det overordnede mål er, at de unge erhverver sig faglige, sproglige, kulturelle, personlige, sociale og almene forudsætninger for og kompetencer til at indgå i ordinære uddannelser og på arbejdsmarkedet, og at de unge erhverver sig forudsætninger for og kompetencer til at tage del i demokratiske processer herunder at indgå i fritidstilbud og ungdomsmiljøer Aalborg Kommunes Integrationspolitik, vedtaget i august 2005 Aalborg Kommunes Børne- og Ungepolitik, vedtaget i foråret 2007 Side 7 af 51

9 2.d. Grundlag for udvikling og økonomi AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE har ansvar for koordinering og tilrettelæggelse af målrettede forløb for tosprogede unge, og har dermed ansvar for en stor del af den samlede pædagogiske udvikling i Integrationsindsatsen. AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE har ikke en årlig elevnormering eller et fast budget. AFD. FOR TO- SPROGEDE UNGE fungerer i kraft af de aftaler 3, der indgås med forvaltninger, undervisningsinstitutioner og omegnskommuner 4. Aftalerne indgås på baggrund af oplæg fra AFD. FOR TO- SPROGEDE UNGE indeholdende prognoser for elevtal og et skønnet behov for undervisningsaktiviteter samt dokumentation af foregående års aktiviteter og resultater. Det økonomiske grundlag har siden august 2000 været baseret på indtægter via: Årlig bevilling fra Skoleforvaltningen til undervisning af under 18-årige Aftale om månedspladspris med Socialforvaltningen 5 for de over 18-årige i aktivering Taxameterordning fastsat af Socialforvaltningen vedr. unge i danskuddannelse Fast bevilling fra Skoleforvaltningen og Socialforvaltningen til støtte i ordinære forløb Månedspladspris og taxameterordning for unge fra omegnskommuner Salg af undervisning til erhvervsskolerne Denne finansieringsmodel tager hverken højde for princippet om løbende indtag af et ukendt antal elever med meget forskellige profiler, eller kravet om fleksibilitet og oprettelse af målrettede undervisningstilbud. Dette har medført en række vanskeligheder i forhold til: muligheder for at indgå samarbejdsaftaler og være en troværdig samarbejdspartner planlægning i forhold til klassetyper udmelding af undervisningstilbud i god tid til vejledningssystemet planlægning af lærerressourcer etablering af selvstyrende teams om klasser/elevgrupper personalegruppens arbejdsforhold kontinuitet i den pædagogiske udvikling herunder kompetenceudvikling For at løse problemstillingerne i relation til ovenstående, herunder ændringer i målgruppens antal og profiler samt samarbejdet på tværs af institutionerne, har AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE været primusmotor i udarbejdelse af forslag til ændringer i Integrationsindsatsen 6. 3 Samarbejdsaftalerne er beskrevet i afsnit 5c og 6a. 4 Efter kommunesammenlægningen er der meget få elever fra omegnskommuner. 5 Fra januar 2007 Familie- og Beskæftigelsesafdelingen 6 Forslaget forventes behandlet politisk i forbindelse med budget Side 8 af 51

10 3. Opgaver og aktiviteter 3.a. Koordinering AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE koordinerer Integrationsindsatsens undervisningstilbud. 80 % af de samlede undervisningsaktiviteter henhører under AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE, hvoraf over halvdelen organiseres i samarbejde med og i fysisk tilknytning til ordinære uddannelsesinstitutioner. Der er gennem årene udviklet en model med 3 undervisningstyper: Basisundervisning, prøve- og erhvervsforberedende undervisning og støtte i ordinære forløb. Under hver undervisningstype etableres målrettede forløb 7, der bl.a. er organiseret som klasser, hold, lektiecaféer og studiegrupper. Det er en model, som viser sig at være gennemskuelig, og som giver den enkelte unge mulighed for et målrettet forløb og et synligt uddannelses- eller erhvervsmæssigt perspektiv at tilgodese Integrationsindsatsens overordnede målsætninger og principperne om samspil mellem forskellige undervisningsregi at være fleksibel, idet den kan tilpasses ændringer i omfanget af unge i de forskellige undervisningstyper Figur 3: Undervisningstyper og klasser i Integrationsindsatsen BASISUNDERVISNING MODTAGEKLASSER år i folkeskolen PRØVE- OG ERHVERVS- FORBEREDENDE UNDERVISNING PRØVEFORBEREDENDE KLASSER år i Afd. for tosprogede unge 10. klasse TOSPROGET LINJE år i folkeskolen STØTTE I ORDINÆRE UDDANNELSER / JOB ERHVERVSRETTET ANDETSPROGSDANSK + FLEKSIBLE GRUNDFORLØB år Teknisk skole/handelsskolen BASISKLASSER år i Afd. for tospr. unge UNGEKLASSE år på VUC KOMBINATIONSKLASSER år Afd. for tosprogede unge i samarbejde med erhvervsskoler Støtte i ungdomsuddannelser år Støtte på arbejdsmarkedet år 7 På er alle/aktuelle klassetyper beskrevet med målgruppe, mål, indhold og varighed. 8 Betegnelsen erstatter den tidligere ERHVERVSKLASSE. Side 9 af 51

11 Indskrivning sker efter henvisning fra PPR, UU eller Job- og Socialcentrene. Som følge af såvel løbende henvisning/indskrivning 9 af nye elever som udslusning af gamle elever sker der ændringer i holddannelserne i løbet af skoleåret. Profilerne i skemaet illustrerer, hvorfor der i Integrationsindsatsen arbejdes med prognoser for elevtal 10. Henvisere Målgruppeprofil Undervisningsbehov PPR og UU Nyankomne årige, årige fra Modtageklasser (M3, M4) årige, som ikke profiterer af undervisningen i klasse tilflyttere fra andre kommuner u/ 18 år Jobcentrene Nyankomne årige tilflyttere fra andre kommuner o/ 18 år UU årige, påbegyndt en ungdomsuddannelse eller frafaldstruede tilflyttere fra andre kommuner o/18 år Basisundervisning Prøve- og erhvervsforberedende undervisning Basisundervisning eller Prøve- og erhvervsforberedende undervisning Støtte i ordinære forløb Grundlaget for etablering af klassetyper og holddannelse er: PPRs oversigter med elever til/fra modtageklasser, dvs. elever, som fortsætter i folkeskolens modtageklasser eller overgår til klasser i AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE AFD. FOR TOSPROGEDE UNGEs oversigter med elever, som hhv. fortsætter i klasser i AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE, overgår til folkeskolens 10. klasser (primært 10. klasse Tosproget Linje), overgår til Ungeklassen på VUC eller udsluses med støtte i ungdomsuddannelse Kopi af uddannelsesplaner fra UU-Aalborg med elever fra folkeskolens 9. eller 10. klasser, som har behov for støtte i en ungdomsuddannelse 2.b. Undervisningens organisering og fagrække Undervisningen i klassetyper under AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE organiseres i fagblokke. Med udgangspunkt i en fag- og timefordelingsplan for hver klassetype udarbejdes skemaer i forhold til den aktuelle elevgruppe. Som følge af det løbende indtag og den løbende udslusning justeres skemaerne flere gange årligt. Ifølge lovgivningen skal alle udlændinge over 18 år som minimum bestå en danskuddannelse bestående af 6 modultest og afsluttende prøve i læseforståelse, mundtlige færdigheder 9 Procedurer for henvisning, visitation og indskrivning findes på 10 Udviklingen i elevtal og prognoser er beskrevet i afsnit 4. Side 10 af 51

12 og skriftlig fremstilling. Danskuddannelsen er normeret til 1,2 årsværk, og skal være afsluttet inden for 3 år. I AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE integreres danskuddannelsen og modultestning i det samlede undervisningstilbud. Eksempel på fag-, aktivitets- og timefordelingsplan for klassetyper under AFD. FOR TOSPROGE- DE UNGE: Fag Basisklasse Erhvervsklasse Kombinationsklasser Dansk, samfundsfag, historie Engelsk Matematik Naturfag Tysk / ekstra dansk Sundhed og bevægelse Individuel praktik / Værksted Lektioner pr. uge Øvrige aktiviteter Erhvervspraktik 2 x 1 uge 2 x 1 uge - Præsentationskurser mv. 2 x 1 uge 2 x 1 uge - Lejrskole 3 dage 1 uge 3 dage Temauger 4 x 1 uge 4 x 1 uge 4 x 1 uge Projekt 2 x 1 uge 2 x 1 uge 4 x 1 uge Kombinationsklasser er klasser eller hold, hvor undervisningen er organiseret som en kombination af 3/5 almen fagundervisning i AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE og 2/5 undervisning på en erhvervsskole eller praktik i en virksomhed. Forløbene tilrettelægges i et tværfagligt samarbejde mellem lærerne i AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE og lærerne på den pågældende erhvervsskole. Praktikforløb aftales mellem læreren i AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE og den enkelte praktikvært. I samarbejde med UU-Aalborg aftales årligt omfanget af erhvervspraktik, præsentationskurser og brobygningsforløb i de enkelte klassetyper. Herefter udarbejder klasselærer og UUvejleder en årsplan for de forskellige vejledningsaktiviteter; herunder uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsundervisning, orienteringsmøder for forældre og pårørende samt udarbejdelse/justering af uddannelsesplan med videre. I klassetyperne på Ny Kastetvej afvikles 4 årlige temauger på tværs af klasserne. Temaugerne placeres umiddelbart før en ferie og har et overordnet emne som fx sundhed, højtider, undervisningsmiljøvurdering og natur & kultur. Ekskursioner og lejrskoler indgår som obligatoriske aktiviteter i hver klassetype, og tilrettelægges i tilknytning til et tema i under- Side 11 af 51

13 visningen med faglige, kulturelle og sociale mål. Foruden de obligatoriske fag og aktiviteter er der en række fællesarrangementer, der knytter sig til skoleåret og årets højtider. Disse traditioner - fx motionsdag, juleafslutning, dimission og sommerfest - er med til at styrke fællesskabet. Herudover udvider AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE til stadighed sit netværk med nye samarbejdspartnere, som bidrager til udvikling af pædagogiske aktiviteter og forskellige arrangementer på tværs af klasser, elevgrupper og medarbejdere. Dette er beskrevet yderligere i afsnit 5. Hver klasse har en klasselærer og 2 3 faglærere. Så vidt det er muligt, dannes faste lærerteam om den enkelte klassetype. For at kunne tilgodese fagrækken har enkelte lærere dog undervisning i flere klassetyper. Lærerteamet er bl.a. ansvarlig for at udarbejde en årsplan, som tilgodeser den konkrete elevgruppe, fagrækken samt øvrige aktiviteter. Således er teamet ansvarlig for, at undervisning i IT, UEA 11 og afvikling af modultest integreres i årsplanen. Eksempel på skema for klasse under Afd. for tosprogede unge: moduler Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag DANSK NATURFAG ENGELSK DANSK MATEMATIK Pause Pause Pause Pause Pause MATEMATIK DANSK NATURFAG MATEMATIK ENGELSK Pause Pause Pause Pause Pause DANSK NATURFAG DANSK Pause Pause Pause Pause TYSK / DANSK IDRÆT & SVØMNING TYSK / DANSK Støtten i ordinære forløb organiseres i samarbejde med den enkelte uddannelsesinstitution. Der har gennem årene været forskellige samarbejdskonstellationer. Eksempler fra seneste planperiode er: Ungeklassen, som er etableret i et samarbejde med VUC. Forløbet afsluttes med AVUprøve i fagene dansk, engelsk, matematik og naturfag. Klassens fag- og timerække samt projektuger og lejrskole aftales/justeres årligt, og visitationen til klassen foregår i fællesskab. Der dannes et lærerteam om klassen med lærere fra VUC og AFD. FOR TOSPROGEDE UN- GE. Sidstnævnte varetager klasselærerfunktion og tolærerordning i dansk, samfundsfag, matematik og naturfag. 11 Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering Side 12 af 51

14 Smedeprojektet, som er etableret i et samarbejde mellem Håndværk og Teknik på Teknisk skole, og som er et særligt tilrettelagt grundforløb. En lærer fra AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE varetager klasselærerfunktion samt undervisningen i Erhvervsrettet Andetsprogsdansk. Erhvervsrettet Andetsprogsdansk på Teknisk skole og Handelsskolen varetages af AFD. FOR TOSPROGEDE UNGEs lærere, og tilrettelægges som individuel undervisning eller holdundervisning for tosprogede unge i et omfang af 6-10 lektioner ugentligt på hver af de forskellige afdelinger/indgange til erhvervsuddannelserne. Studiestøtte for tosprogede unge i gymnasiale uddannelser tilbydes 1 2 eftermiddage om ugen i et omfang af i alt 4 6 lektioner, og foregår på VUC. Studiestøtten varetages af lærere fra AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE, og foregår som lektiehjælp for tosprogede unge fra forskellige uddannelsesinstitutioner. Omfanget af behovet for støtte i ordinære forløb er stadig stigende, og behovet for især på erhvervsuddannelserne at styrke og formalisere samarbejde om visitation og indhold er øget. Dette er et indsatsområde i planperioden (se s. 37). 3.c. Kultur, sport og sundhed En del af Integrationsindsatsens målsætning er, at tosprogede unge integreres i fritidstilbud og ungdomsmiljøer. AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE bevilges ikke ressourcer til denne opgave, da realiseringen af målsætningen sker i et samarbejde med Ungdomsskolens øvrige afdelinger og ungdomshuse samt andre aktører på fritidsområdet. AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE bidrager til unges integration i fritidstilbud og ungdomsmiljøer ved: at de unge gennem undervisningen får indblik i og erfaringer med et bredt udsnit af sportslige og kulturelle tilbud at fritidsrelaterede emner integreres i den daglige undervisning og i ekskursioner at klasselærere og socialpædagog samarbejder med medarbejdere i Ungdomsskolens øvrige afdelinger om information og tilmelding til undervisning i den almene ungdomsskole og aktiviteter i ungdomshusene at arrangere idrætsaktiviteter i samarbejde med det etablerede fritids- og foreningsliv at klasselærere og socialpædagog informerer og inddrager forældre og pårørende i relevante aktiviteter at medarbejdere informerer samarbejdspartnere om de unge og deres forudsætninger Side 13 af 51

15 Eksempler på den konkrete udmøntning af ovenstående er: Erhvervsklassens deltagelse i Ungdomsskolens årlige alternative idrætsdag Sejeste 8. klasse Basisklassens udstillinger af kreative værker og deltagelse i kunstkonkurrencer TESO-klassens udnyttelse af tilbuddet om 1/1 kunstner til ¼ pris Besøg af gæstelærere og ekskursioner Idrætsundervisningen forlægges til besøg og prøvetimer i idrætsforeninger Den årlige fælles temauge Natur & Kultur Klassernes biograf- og teaterture samt koncerter Som det fremgår af flere af indsatsbeskrivelserne i afsnit 9 vil områder som integration i fritidstilbud og sundhed blive prioriteret højt i denne virksomhedsplanperiode både af AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE og de øvrige afdelinger i Ungdomsskolen. Området er også under lup i handlingsplanen for undervisningsmiljøet 2007 se denne på 3.d. Pædagogik og didaktik AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE skal med udgangspunkt i Integrationsindsatsens overordnede målsætning organisatorisk og indholdsmæssigt tilrettelægge undervisningen ud fra følgende vilkår: en målgruppe, der i antal og undervisningsprofiler er under konstant forandring ændringer i lovgivning og bekendtgørelser under primært Integrations- og Undervisningsministerierne, og sekundært under Beskæftigelses- og Socialministerierne En stor opgave og udfordring har derfor været at udvikle et fagligt og pædagogisk fundament og et arbejds- og undervisningsmiljø, som sætter den enkelte unges udvikling i centrum, som giver personalet handlemuligheder og som kan implementere hyppige og udefrakommende organisatoriske og indholdsmæssige ændringer og nye krav. Det faglige og pædagogiske fundament i AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE er medarbejdernes engagement i de unge, og deres faglige viden koblet med evnen og viljen til at fællesgøre erfaringer i relation til undervisning, integration, tosprogethed, ungdom og tværfagligt samarbejde. Der er således tale om et dynamisk fundament. AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE kan endvidere kendetegnes ved frihed og vilje til at handle, samt evne til kreativ nytænkning under den overordnede pædagogiske ramme for Integrationsindsatsen og Ungdomsskolens overordnede værdier og mål. Side 14 af 51

16 Den pædagogiske profil betyder, at AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE: har høje, positive og synlige forventninger til de unge holder fokus på arbejdet med unge og tosprogethed sideordner at stille krav med at give muligheder målsætter og evaluerer undervisning og øvrige aktiviteter kobler sprogundervisning med fagundervisning fortløbende evaluerer den enkelte unges samlede kompetencer og potentialer i det interne og eksterne samarbejde har respekt for hinandens arbejdsfelter/opgaver Et omfattende læseplansarbejde i 2004 med konsulentbistand - og efterfølgende revision i har resulteret i, at der foreligger læreplaner for de klassetyper, som AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE har ansvar for. Læreplanerne kan ses på og indeholder: signalement af og formål med klassetypen centrale kundskabs- og færdighedsområder samt mål læseplan for fagområder, tværfaglige emner og problemstillinger Læreplanerne skal fungere som redskaber til synliggørelse, koordinering, dokumentation af undervisningsvirksomhed samt til den fælles drøftelse og udvikling af undervisningens indhold og metoder. De er ikke statiske, og revideres jævnligt. Sideløbende med udvikling af læreplaner blev der udviklet et redskab til beskrivelse af den enkelte unges aktuelle kompetencer og potentialer. Statusbeskrivelsen, som fra august 2007 betegnes elevplan, følger opdelingen af læreplanens centrale kundskabs- og færdighedsområder, og indeholder en beskrivelse af den enkelte unge i relation til: Dansksproglige kompetencer (lingvistiske, pragmatiske, strategiske kompetencer) Sociale/kulturelle kompetencer (interkulturelle kompetencer, samarbejdsevne og læringsstil) Praktisk/manuelle og kreative kompetencer (kropsbevidsthed, idrætslige færdigheder, dramatisk og kunstnerisk udfoldelse samt materiale og værktøjskendskab) Faglige kompetencer (viden og færdigheder, fagsproglig kompetence, arbejdsindsats og faglig interesse) Samlet vurdering af kompetencer og potentialer (konklusion og forslag til det videre forløb) Oversigt over gennemførte aktiviteter (forløb i klassetyper, erhvervspraktik, modultest, projektopgaver mv.) Side 15 af 51

17 Statusbeskrivelsen/elevplanen udarbejdes af lærerteamet, og anvendes til: Evaluerings- og opfølgningssamtaler mellem elev, klasselærer, forældre og/eller sagsbehandler (kommentarer og aftaler herfra indskrives i planen) Uddannelsessamtaler mellem elev og UU-vejleder Klasseskift eller udslusning statusbeskrivelsen/elevplanen sendes til modtagende lærer/uddannelsesinstitution Statusbeskrivelserne giver et samlet overblik over de forskellige elevprofiler, og er dermed et redskab til klasse- og holddannelser. Udarbejdelse af individuelle læringsplaner er et lovkrav i danskuddannelsen, som i AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE er en integreret del af det samlede undervisningstilbud. Der har været eksperimenteret med forskellige redskaber og metoder i relation til udarbejdelse af individuelle læringsplaner for fagene herunder redskaber til elevens overblik over egne læringsmål og læringsstrategier. For at skabe en balance mellem diverse skemaer/planer, elevsamtaler, dokumentation mv. har AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE fra skoleåret 2006/2007 valgt at samle lærernes udtalelser, elevens, eventuelle forældres udsagn/ønsker samt eventuelt aftaler med sagsbehandler i den halvårlige statusbeskrivelse/elevplan. Der udarbejdes således en periodeplan/årsplan for den enkelte klasse samt 2 årlige elevplaner pr. elev. 3.e. Samarbejdet om og med de unge Målet er, at de unge har en tryg, indholdsrig og gennemskuelig hverdag, at de har tillid til medarbejderne, og oplever dem som gode rollemodeller og troværdige voksne, der lytter og handler effektivt, ansvarligt, kompetent og med empati. Når AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE arbejder ud fra et ressource- og helhedssyn i forhold til den enkelte unge betyder det, at vi: tager udgangspunkt i de unges livsvilkår - herunder bl.a. deres tosprogethed og status som etniske minoriteter arbejder med den enkelte unges samlede kompetencer og potentialer anerkender og understøtter, at den enkelte unge opererer i et bredt spektrum af roller - som fx elev, klassekammerat, uddannelses- eller jobsøgende, familiemedlem, barn i en traumatiseret familie, forsørger, kæreste, ven, boligsøgende, kontanthjælpsmodtager. Side 16 af 51

18 optræder og handler professionelt, og sikrer, at den unge er i de rette hænder ; dvs. at undervisningen varetages af lærerne, at vejledning varetages af UU-vejledere, at rådgivning varetages af socialrådgivere mv. inddrager den unges netværk, familie eller pårørende i videst muligt omfang. Figur 4: Helhedsorienteret tilgang til den unge UNG i relation til uddannelse/beskæftigelse UNG i relation til familie/bolig UNG i relation til fritid/venner Foruden ovenstående generelle vilkår, må unge i Integrationsindsatsen endvidere forholde sig til en række andre vilkår som fx at være tosproget, at være migrant, at være etnisk minoritet og for mange gælder endvidere, at de må leve med forskellige former for tab. Interkulturel viden er derfor en nødvendig kompetence for kernemedarbejdere i Integrationsindsatsen. I forhold til medarbejderne betyder en helhedsorienteret tilgang til den enkelte unge: at medarbejderen besidder den fornødne faglighed og er i stand til at italesætte denne at medarbejderen har evne og vilje til at arbejde tværfagligt at medarbejderen arbejdsmæssigt har mulighed for at samarbejde AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE har som fuldtidsbeskæftiget institution på området løbende arbejdet med ovenstående i form af fx retningslinjer og procedurer for det eksterne samarbejde, funktionsbeskrivelser og kompetenceudvikling. I interne og eksterne samarbejdsfora diskuteres jævnligt både de gode og dårlige eksempler på samarbejde i relation til en helhedsorienteret tilgang og opgaveløsning om og med den enkelte unge. Netop den helhedsorienterede tilgang til den enkelte unge stiller krav til samarbejdet på tværs af institutioner i Integrationsindsatsen (se figur 5), og problemstillin- Side 17 af 51

19 ger heri har været medvirkende til, at der i forslaget til ændringer i Integrationsindsatsen også indgår forslag om en ny styrings- og samarbejdsstruktur. I netværkssammenhænge må vi - med nedenstående batteri af professionelle - turde stille kritiske spørgsmål til hinanden om frafald. Forudsætningen for koordinering og succes er, at involverede aktører arbejder bevidst og konsekvent mod fælles mål. Figur 5: Mulige professionelle medarbejdere i forhold til en ung under Integrationsindsatsen i overgangen fra en klasse i Afd. for tosprogede unge til et grundforløb på en erhvervsuddannelse. Kontaktlærer UUvejleder Studievejleder Faglærere Tidligere klasselærer DEN UNGE Andetsprogslærer Socialrådgiver Socialjæger Koordinator af Integrationsindsats Socialpædagog Ungdomsskole/klubmedarbejder Elevcoach Ungdomsrådet og undervisningsmiljøvurdering Ungdomsrådet i AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE giver de unge mulighed for at stifte bekendtskab med det repræsentative demokrati. Ungdomsrådet er sammensat af en repræsentant fra hver klassetype. Ungdomsrådet tildeles årligt en pulje penge. Der er udarbejdet retningslinjer for valg, arbejdsområder mv. To medarbejdere støtter de unge i formidling af emner og problemstillinger, mødevirksomhed, deltagelse i Unge på Tinge 12, fællesmøder og arrangementer med de øvrige ungdomsråd i Ungdomsskolen. De unge trænes i at søge indflydelse, at fremlægge og begrunde for- 12 Aalborg Ungdomsskoles demokratiarbejde og konceptet Unge på Tinge er beskrevet på Side 18 af 51

20 slag og at afprøve forskellige argumentationsteknikker. Klasselærerne bakker op om Ungdomsrådets arbejde ved bl.a. hjælp til valg samt for- og efterbehandling af møder. Alle medarbejdere hjælper de unge, således at det er muligt at arbejde med og på flere sprog. Herigennem sikres fokus på indhold og proces, og aldrig på de unges evt. manglende dansksproglige færdigheder. I AFD. FOR TOSPROGEDE UNGE har vi valgt at arbejde med undervisningsmiljøvurdering én gang årligt 13, fordi der i arbejdet med undervisningsmiljøvurdering er gode muligheder for at arbejde med demokratiske processer, at integrere faglige områder fra læseplanen, og gode muligheder for reel ungeinvolvering. Endvidere giver en årlig UMV mulighed for, at flest mulig elever trods stor udskiftning får ejerskab til hele processen. Alle elever involveres, idet arbejdet integreres i undervisningen med en temauge, hvor elever og lærere arbejder på tværs af klasser. Ungdomsrådets medlemmer fungerer dermed også som undervisningsmiljørepræsentanter, hvilket indebærer, at de efter den fælles afdækning af det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø udarbejder forslag til handlingsplan, som sendes til høring i klasserne og Pædagogisk Råd. Beskrivelser af erfaringer findes på 3.f. Det socialpædagogiske arbejde Socialpædagogen er omdrejningspunktet i det socialpædagogiske arbejde, hvor nøgleordene er samtale og tillid. Med en helhedsorienteret tilgang til den unge bliver det socialpædagogiske arbejde en del af alle medarbejderes funktion. Alle har ansvar for at samarbejdet mellem lærer <-> elev <-> socialpædagog har de bedste forudsætninger. Det socialpædagogiske arbejde omfatter personlig hjælp og rådgivning til den enkelte unge, dvs. både den akutte og den mere langsigtede hjælp og støtte - såvel af problemløsende som af forebyggende karakter. Endvidere omfatter arbejdet støtte og hjælp i forhold til fritid og i forhold til familie og netværk; fx hjælp til at skabe/bevare konstruktive kontakter til omverdenen, til at begå sig hensigtsmæssigt i forskellige sammenhænge eller hjælp til at beherske forskellige strategier i kontakten med andre. I dagligdagen samarbejder socialpædagog og klasselærer i form af uformelle og fastlagte møder om fx behov for særlige tiltag, tættere opfølgning, inddragelse af sagsbehandlere, forældre/pårørende mv. Det er også en socialpædagogisk opgave at analysere og registrere tendenser og bevægelser i målgruppen, og at sikre dette diskuteres med kolleger. 13 Undervisningsmiljøloven foreskriver, at dette sker mindst hver 3. år. Side 19 af 51

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Procedure for modtagelsesklassen M3 i Hillerød Kommune

Procedure for modtagelsesklassen M3 i Hillerød Kommune Procedure for modtagelsesklassen M3 i Hillerød Kommune Faglig udvikling Læringsstrategier Løbende evaluering Basisundervisning i dansk som andetsprog Opbyggelse af basisordforråd Statisk/dynamisk årsplan

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogsområdet er reguleret af folkeskoleloven og dagtilbudsloven. Undervisningsministeriet tager i sin praksis udgangspunkt i den

Læs mere

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evalueringens struktur Evalueringen har fulgt to spor, nemlig 1) selvevaluering i medarbejderteamet og bestyrelsen, samt spørgeskema

Læs mere

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet Punkt 7. Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet 2015-004510 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune Integrationspolitik for Tønder Kommune Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Indsatsområder... 4 Boligplacering... 4 Modtagelsen... 5 Danskundervisning... 6 Beskæftigelse... 6 Børn, unge og uddannelse...

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune Vejen til Fremtidens skole i Skanderborg Kommune Forord Indledning Politiske visioner Indsa Sammenhængende børnepolitik Vejen til fremtidens skole i Skanderborg Kommune tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014 VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014 Virksomhedsbeskrivelse Navn: Adresse: Tlf. nr.: 48 22 78 80 Sprogcenter Nordsjælland Milnersvej 41C, 3400 Hillerød Sprogcenter Nordsjælland er en uddannelsesinstitution for

Læs mere

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Indledning Dette dokument er udarbejdet med afsæt i Lov 409 (LBK nr. 409 af 26/04/2013), overenskomst mellem

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Undervisning af unge fra januar 2017

Undervisning af unge fra januar 2017 Målgruppe: Formål: Målsætning: Periode: Overordnet tilgang: Unge fra 18 25 år med opholdstilladelse efter 7, 8 eller 9c i Udlændingeloven. Unge fra 16 18 år, der ikke har relevant skoletilbud jf. Folkeskoleloven

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

Statusområde Status Vi er især tilfredse med Vi ønsker at videreudvikle Tiltag & tidsperspektiv Skolens værdigrundlag og den daglige undervisning

Statusområde Status Vi er især tilfredse med Vi ønsker at videreudvikle Tiltag & tidsperspektiv Skolens værdigrundlag og den daglige undervisning EVALUERING 2016 Skolens undervisningstilbud Statusområde Status Vi er især tilfredse med Vi ønsker at videreudvikle Tiltag & tidsperspektiv Skolens værdigrundlag og den daglige undervisning Skolens daglige

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Fakta om undersøgelsen af plejeboliger

Fakta om undersøgelsen af plejeboliger Fakta om undersøgelsen af plejeboliger Målingen af administrative opgaver i plejeboliger viser, at den største gruppe ansatte social- og sundhedshjælpere bruger 71 pct. af deres tid på direkte brugerrettede

Læs mere

Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole:

Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole: Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole: Med udgangspunkt i folkeskolens formålsparagraf, visionen for et godt børneliv i Herlev, værdigrundlaget for skolerne i Herlev samt et konkret udgangspunkt

Læs mere

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til nyoprettet integrationsafdeling. Integration af flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan.

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan. Skoleplan Skolerne skal udarbejde en skoleplan, der beskriver, hvordan de vil implementere skolereformen i praksis. I skoleplanen skelnes der mellem hvad der er implementeret pr. 1. august 2014, når lovens

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Skole - med rapport 1 Lærer 43 Forældre 94 Elev 280 1 2. Elevernes svar Jeg

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen DETALJERET RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre 29 Skole - med rapport

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Randers Ungdomsskole AFTALE NOVEMBER 2014

Randers Ungdomsskole AFTALE NOVEMBER 2014 Randers Ungdomsskole AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

ufrederiksberg UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

ufrederiksberg UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Ungdommens Uddannelsesvejledning April 2006 u ufrederiksberg Kære (klasse)lærer

Læs mere

Bilag til sagsfremstilling vedr. organisatorisk placering af de ældste tosprogede elever i Faaborg-Midtfyn Kommune

Bilag til sagsfremstilling vedr. organisatorisk placering af de ældste tosprogede elever i Faaborg-Midtfyn Kommune Bilag til sagsfremstilling vedr. organisatorisk placering af de ældste tosprogede elever i Faaborg-Midtfyn Kommune Kommentarer fra Tingagerskolen: Vi kan se mange fordele ved model A på den lange bane

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen.

Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen. Skole- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen. Sagsbeskrivelse Med folkeskolereformen af den 7. juni 2013 er der

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune Juni 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Norddjurs Kommune Integrationspolitik

Norddjurs Kommune Integrationspolitik Norddjurs Kommune Integrationspolitik Indledning Integrationspolitikken er et udtryk for Norddjurs Kommunes holdninger og værdier i indsatsen for flygtninge og indvandrere. Integrationspolitikken opstiller

Læs mere

Aftale mellem UU Aalborg og Familieog Beskæftigelsesforvaltningen om indsatsen for at få flere 15-24-årige i uddannelse

Aftale mellem UU Aalborg og Familieog Beskæftigelsesforvaltningen om indsatsen for at få flere 15-24-årige i uddannelse Aftale mellem UU Aalborg og Familieog Beskæftigelsesforvaltningen om indsatsen for at få flere 15-24-årige i uddannelse UU Aalborg Jobcenter Ung Socialcenter Ung Familiegrupperne Ungdomscentret Fritidscentrene

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen

Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen Skole og Forældre i København Kursus for skolebestyrelsesmedlemmer Nyborg Strand oktober 2013 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål

Læs mere

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 1 Kolofon Foto Stengård Skole, april 2014 Kirsten Haase Layout GPV Produktion Gladsaxe TSL 2 Indledning Gladsaxe Kommune, Skolelederforeningen

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde

Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 10. marts 2006 Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde den 9. december 2005 vedrørende Den selvstændige skole Grupperne 1.

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten

Bilag til styrelsesvedtægten Bilag til styrelsesvedtægten Fritidsundervisningen Ungdomsklubber Dagundervisningen 10. klasse Dagundervisningen Heltidsundervisning (UP) Dagundervisningen Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) Dagundervisningen

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Kolding Februar 2007 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere og vurdere faktorer,

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune September 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed,

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Indledende bemærkninger: Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Nærværende Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 er første skridt på vejen mod endnu bedre samarbejde mellem Vordingborg Kommune og Kreds

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Ungepolitik Ballerup Kommune

Ungepolitik Ballerup Kommune www.ballerup.dk Ungepolitik Ballerup Kommune Vi satser på mennesker Ny ungepolitik Den 26. januar 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen den nye Ungepolitik Forud var gået en god, lang og grundig proces, hvor

Læs mere

Handleplan 2007 2011 for pædagogiske og undervisningsmæssige aktiviteter for tosprogede børn i Høje-Taastrup Kommune i daginstitution og skole.

Handleplan 2007 2011 for pædagogiske og undervisningsmæssige aktiviteter for tosprogede børn i Høje-Taastrup Kommune i daginstitution og skole. FORORD Handleplan 2007 2011 for pædagogiske og undervisningsmæssige aktiviteter for tosprogede børn i Høje-Taastrup Kommune i daginstitution og skole. Med udgangen af skoleåret 05/06 udløber nuværende

Læs mere

Modtagelse i praksis i Hillerød Kommune Multikulturelle Skoler workshop B mandag den 16. og tirsdag den 17. November 2015

Modtagelse i praksis i Hillerød Kommune Multikulturelle Skoler workshop B mandag den 16. og tirsdag den 17. November 2015 Modtagelse i praksis i Hillerød Kommune Multikulturelle Skoler workshop B mandag den 16. og tirsdag den 17. November 2015 16/17-11-2015 Modtagelse i praksis i Hillerød 1 Ny kommune samme overskrifter Hillerød

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse

Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse Emneoversigt: - Inklusion - Sponsorering - Trivselscentret - Elevplaner - Vikardækning - Evaluering af elever - Holddannelse - Socialpædagogisk

Læs mere