Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015"

Transkript

1 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Konklusioner af analysen Pavillonen Afvejning: Kulturelle vs. kommercielle arrangementer Fremtiden for Pavillonen Udlejning af lokaler til Jobcentret henholdsvis Kulturskolen Ønske om at blive regionalt spillested Fremtidssikring af de fysiske rammer Metode Analyse Aktivitetsniveau i Pavillonen Lokalebelægning Arrangementer Delkonklusion Bygningerne Udvendigt Indvendigt Økonomi Økonomistyring i Pavillonen Pavillonens økonomi Delkonklusion Opfølgning på anbefalinger fra 2012 analysen Konklusion Bilag Side 2 af 25

3 1. Indledning I denne rapport ses der på Pavillonen, hvor der mere konkret ses nærmere dels på aktivitetsniveauet i Pavillonen dels Pavillonens økonomi. Formålet med rapporten er tredelt. For det første blev der i 2012 gennemført en tilsvarende økonomianalyse, og tallene herfra er opdateret, så det er muligt at se status i dag. For det andet blev der i 2012 analysen givet en række anbefalinger, og i nærværende analyse ses der ligeledes på, hvad status er på disse anbefalinger. Endelig gennemføres analysen som et input til en ekstern konsulentopgave, der gennemføres vedrørende Pavillonen i foråret I forbindelse med 2012 analysen blev der lavet en tilstandsrapport af de bygninger, som Pavillonen råder over. Som en del af denne tilstandsrapport blev der ligeledes givet nogle anbefalinger til tiltag, der med fordel kunne gennemføres i forhold til bygningerne. I forbindelse med nærværende analyse er der ikke blevet lavet en ny tilstandsrapport, så der vil derfor ikke blive kommenteret på bygningernes stand til dato, men der vil derimod blive fulgt op på de anbefalinger, der blev givet i forbindelse med tilstandsrapporten fra Økonomianalysen er udført at Økonomi og indkøb i Norddjurs Kommune. I arbejdet med at udføre denne opgave har der været dialog med og er blevet udleveret data fra Pavillonen. Analysen er opbygget som følger. Først gives en kort beskrivelse af Pavillonen. Herefter beskrives det, hvordan de forskellige delanalyser er blevet til rent metodisk i forhold til dataindsamling og databehandling. Som følge heraf præsenteres i selve analyseafsnittet de forskellige delanalyser, der danner grundlag for denne rapport. Der ses først på aktivitetsniveauet i Pavillonen, hvorefter der ses nærmere på de bygninger, som Pavillonen råder over, inden fokus lægges mere specifikt på Pavillonens økonomi. Disse forskellige delanalyser ser på forskellige tidsperioder inden for årene og er således et udtryk for tingenes tilstand i disse år. Efterfølgende præsenteres de anbefalinger, der blev givet i 2012 analysen, ligesom der samles op på, hvad status er i dag for hver af anbefalingerne. Afsluttende konkluderes der på analysen. 1.1 Konklusioner af analysen De grundlæggende konklusioner på baggrund af nærværende analyse fordeler sig på tre forskellige områder. For det første er det anbefalingen, at Pavillonens økonomi bør blive mere robust. De seneste år har Pavillonens regnskaber vist et meget snævert positivt resultat, og det betyder, at økonomien hurtigt bliver skrøbelig. Dette underbygges endvidere af, at Pavillonen har en negativ egenkapital, som det ikke hidtil er blevet arbejdet aktivt på at nedbringe. Det er vurderingen fra Økonomi og indkøb, at Pavillonens ledelse og bestyrelse bør arbejde på at øge Pavillonens overskud dels for generelt at få en mere robust økonomi på årlig basis og dels for at kunne nedbringe den negative egenkapital. For det andet viser analysen overordnet, at der er sket en mindre stigning i lokalebooking, men det anbefales, at der arbejdes på at øge lokaleanvendelsen yderligere, hvilket ligeledes kan blive en kilde til ekstra indtjening. Side 3 af 25

4 For det tredje er det anbefalingen, at der sker en generel professionalisering af Pavillonen med hensyn til administration og økonomi. Dette bør ske for at sikre en større grad af gennemsigtighed. Herunder er det anbefalingen, at Pavillonen anskaffer de nødvendige nutidige systemer såsom et lokalebookingsystem og et billetsystem. 2. Pavillonen Kultur- og udviklingsudvalget i Norddjurs Kommune indgik i december 2007 en drifts- og samarbejdsaftale med bestyrelsen for Foreningen Kulturhuset Pavillonen. Norddjurs Kommunes begrundelse for at yde driftsstøtte til Pavillonen - og for at gennemføre bygningsmæssige anlægsprojekter - er at skabe rammer for et samlingssted til kommunens borgere og foreninger til kulturelle arrangementer og samvær. Det er kommunens forudsætning for støtte, at Pavillonen sikrer en kvalitetsmæssig udvikling af kulturtilbud og motiverer til alsidig udfoldelse af kultur- og fritidsaktiviteter bredt. Det er desuden kommunens forudsætning, at Pavillonen også uden for husets rammer aktivt deltager i bestræbelserne på at fremme kommunens kulturelle profil. Aftalen regulerer de økonomiske forhold mellem foreningen og kommunen. I aftalen er det fastsat, at de almindelige regler for bygningsvedligeholdelse af kommunale bygninger følges dvs. at den indvendige vedligeholdelse påhviler Pavillonen. Den ordinære vedligeholdelse af udendørs arealer påhviler primært Pavillonen. Den udvendige vedligeholdelse af bygningerne er kommunens ansvar og tilses af Ejendomsgruppen i Udviklingsforvaltningen. Som del af driftsaftalen er der indgået aftaler med Grenaa Amatørteater, Billard Klubben, Grenaa Firmasport og Vestre Skole, ligesom der er faste aftaler om brug af lokaler med forskellige brugere, bl.a. har Jobcentret indtil nu benyttet nogle lokaler, som Kulturskolen forventes at flytte ind i. Der blev i 2012 indført nye regler for brug af Pavillonens lokaler, hvor der blev strammet op på betaling i forbindelse med benyttelse af lokalerne. Pavillonen søger hvert år Statens Kunstråd om honorarstøtte, der beregnes som et beløb pr. musiker (et klip). Der er følgende betingelser for tilskuddet: - at der afholdes mindst 10 koncerter årligt fordelt på mindst seks måneder - at der er offentlig adgang til koncerterne - at der tages entré - at der ydes professionel tarifmæssig honorering til de medvirkende musikere - at der er minimum 50 % kommunal medfinansiering. - at der afholdes smalle arrangementer 2.1 Afvejning: Kulturelle vs. kommercielle arrangementer Som netop beskrevet er Pavillonen underlagt krav om at levere kulturelle tilbud af forskelligartet og bred karakter. Et godt arrangement rent kulturelt kan være kommercielt og kan således godt kombineres med at være indtægtsbringende. Men et arrangement, der prioriteres, fordi det rent kulturelt giver noget bredde i Pavillonens aktiviteter, kan også være niche-præget og ikke nødvendigvis leve- Side 4 af 25

5 re et overskud. Fra Pavillonens side er man meget bevidst om dette dilemma, men man vælger aktivt at gennemføre begge typer af arrangementer. Således er det et bevidst valg at gennemføre arrangementer, hvor der forventes et underskud, fordi det rent kulturelt giver bredde i Pavillonens arrangementer. Dette er således et valg og en konstant afvejning, der er kendetegnende for Pavillonens sammensætning af arrangementer. 2.2 Fremtiden for Pavillonen Forskellige faktorer og forhåbninger præger Pavillonens fremtid. Her fremhæves indflytning af Kulturskolen, ønsket om at blive regionalt spillested samt fremtidssikring af Pavillonens fysiske fremtoning Udlejning af lokaler til Jobcentret henholdsvis Kulturskolen De seneste år har Norddjurs Kommune lejet nogle lokaler hos Pavillonen, som har huset dele af kommunens jobcenter. Omkring årsskiftet 2014/2015 er Jobcentret flyttet ud af Pavillonens lokaler, og Kulturskolen forventes efterfølgende at flytte ind i lokalerne. Økonomisk får dette ikke umiddelbart nogen væsentlig konsekvens for Pavillonen, idet Norddjurs Kommune hidtil har betalt leje for lokalerne til Jobcentret, og Norddjurs Kommune vil fremadrettet fortsætte med at betale leje for Kulturskolen i stedet. Disse lejeindtægter udgør endvidere en betragtelig del af Pavillonens samlede lejeindtægter jf. afsnit Ønske om at blive regionalt spillested Pavillonen har et stærkt ønske om at blive regionalt spillested. At være regionalt spillested indebærer forskellige kunstneriske opgaver, der til gengæld modsvares af et væsentligt større statsligt tilskud end det tilskud, som Pavillonen modtager i dag. Regionale spillesteder udpeges for en fireårig periode, og Pavillonens ansøgte om at blive regionalt spillested i indeværende periode ( ), men fik afslag uden yderligere begrundelse. Pavillonen har planer om at søge om at blive regionalt spillested igen ved næste ansøgningsrunde for årene Hvis Pavillonens ansøgning bliver godtaget, forventes det af Pavillonen, at man kan se frem til et statsligt tilskud på 1,1-1,4 mio. kr. årligt mod de på nuværende tidspunkt ca. 0,3 mio. kr. Det forventes ikke, at udnævnelsen som regionalt spillested vil føre til behov for væsentlige ændringer i det kommunale tilskud. Muligheden for og betydningen af at blive regionalt spillested er en del af den eksterne konsulentundersøgelse, der skal gennemføres i foråret 2015, hvorfor der ikke knyttes yderligere kommentarer til emnet her Fremtidssikring af de fysiske rammer Bestyrelsen for Pavillonen har i 2008 udarbejdet en rapport om Fremtidssikring af Pavillonen, der er opdelt i tre sammenhængende faser, hvoraf første fase er udført og gennemført ved kommunal finansiering. Fase to og fase tre planlagdes oprindeligt at skulle finansieres af Pavillonen enten gennem egenfinansiering eller gennem fondsmidler. De tre faser kan beskrives som følgende. Side 5 af 25

6 Tabel 1: De tre faser i "Fremtidssikring af Pavillonen" Fase 1: Scene Større scene samt opdaterede kunstnerfaciliteter er gennemført i Prisen var på 7,4 mio. kr. Gennemførelsen af fase 1 har betydet, at Pavillonen fortsat kan afholde større koncerter og andre arrangementer. Det betyder også, at faciliteterne i Hallen ikke længere skal benyttes i forbindelse med arrangementer i Centersalen. Desuden er der installeret et nyt lydanlæg, som forbedrer lydkvaliteten betydeligt. Fase 2: Lokalscenen Fase 3: Publikumsfaciliteter Etablering af en 3. scene og flytte den eksisterende café til åen. Bestyrelsen ønsker at udnytte de smukke omgivelser ned til Grenaaen, hvor natur og kultur kan smelte sammen til en højere kulturel oplevelse og forbinde huset med naturen. Lokalscenen skal være et kulturelt vækstbed, hvor flere kulturelle kunstarter kan få udfoldelsesmuligheder under intime og hyggelige former. Ved at vende husets café og lægge denne sammen med den nye lokalscene bringes en større sammenhæng mellem husets mange forskellige aktiviteter. Forventet pris ca. 12,0 mio. kr. Med dette projekt skabes mulighed for nye og større opsætninger, hvor et større publikum kan have glæde af forestillingerne. Bedre publikumsfaciliteter vil give mulighed for øget entréindtægter samt øget profilering af både Pavillonen og kommunen som resultat. Samtidig vil der blive mulighed for bedre at kunne servicere publikummer og virksomheder ved specialarrangementer og events. Pris ca. 8,0 mio. kr. Som en del af den konsulentopgave, der skal løses i foråret 2015, vil der bl.a. blive kigget på fremtidsscenarier for Pavillonen, herunder de bygningsmæssige muligheder og behov. Ovenstående vil derfor som en naturlig del heraf blive belyst yderligere i den forbindelse, hvorfor det ikke behandles mere her. Pavillonens rammer og vilkår er nu blevet beskrevet, og i det følgende beskrives de mere metodiske aspekter ved nærværende analyse dvs. datakilder, dataindsamling og databehandling. 3. Metode Datagrundlaget bygger på forskellige kilder. For det første er Pavillonens regnskaber for årene blevet behandlet og danner baggrund for analyserne omkring økonomien i Pavillonen. I forhold til de bygningsmæssige spørgsmål og anbefalinger er spørgsmål blevet besvaret af Ejendomsgruppen i Norddjurs Kommunes, der fører tilsyn med kommunens bygninger. Analyser omkring aktivitetsniveauet i Pavillonen samt beskrivelsen af økonomistyring i Pavillonen bygger på data og informationer udleveret af Pavillonens ledelse, ligesom mange spørgsmål er blevet besvaret og præciseret af Pavillonens ledelse. I næste afsnit præsenteres en række delanalyser, der kaster lys over det daglige aktivitetsniveau, den daglige drift og den samlede økonomi for Pavillonen. For hver enkelt delanalyse vil det løbende blive forklaret, hvordan data er blevet behandlet. Side 6 af 25

7 4. Analyse I det følgende præsenteres de forskellige delanalyser, der er gennemført i forbindelse med denne rapport. Først ses der på aktivitetsniveauet i Pavillonen, nærmere bestemt lokalebelægningen for en periode i efteråret 2014, og de arrangementer, der er gennemført i hele Herefter behandles bygningerne, som Pavillonen råder over. Dette er i højere grad en beskrivelse af, hvordan bygningerne vedligeholdes, end der er gennemført egentlige analyser. Slutteligt ses der på Pavillonens økonomi, hvor der først gives en beskrivelse af, hvordan økonomistyring foretages af Pavillonen, og bagefter præsenteres relevante tal, der beskriver Pavillonens økonomi i perioden For hver enkelt delanalyse vil det blive beskrevet, hvilket datagrundlag og hvilken metode der er brugt i databehandlingen, hvorefter data præsenteres, og der kommenteres herpå. 4.1 Aktivitetsniveau i Pavillonen Lokalebelægning I det følgende ses der nærmere på, i hvilket omfang Pavillonens forskellige lokaler bliver brugt og hvornår. Pavillonen har en fast brugerkreds bestående af bl.a. FOF, Ældresagen, Firmasport, Kulturskolen, GFI, GFS og Bekker Dans, som har faste aktiviteter i bestemte lokaler hver uge. Derudover er der lejlighedsvise udlejninger af lokaler til både private og erhverv mod betaling. Bl.a. benytter Norddjurs Kommune sig af Pavillonens lokaler til forskellige arrangementer. Pavillonen arbejder på at udvide samarbejdet med erhvervslivet på Djursland med henblik på at tiltrække flere erhvervsarrangementer. Efter indførelse af nye regler for brug af Pavillonen i 2012 er der sket det, at nogle af brugerne finder alternative gratis lokaler andre steder i byen eller sørger for at blive godkendt på listen over foreninger, som ikke bliver afkrævet betaling for brug af lokalerne i Pavillonen. I nedenstående analyse ses på lokalebelægningen i perioden 20. august 2014 til 20. november Denne tre måneders periode skal ifølge Pavillonen ses som højsæson, og på den måde må data være udtryk for en periode, hvor Pavillonens lokaler anvendes mest. Eksempelvis er sommerperioden og især juli måned meget stille for Pavillonen, idet der stort set ikke foregår aktiviteter i huset i denne periode. Det er derfor relevant at have in mente, når tallene her præsenteres, at de er udtryk for en periode, hvor aktivitetsniveauet i Pavillonen er på sit højeste. Endvidere er der set fra Pavillonens side forskel på, hvilke tidspunkter der kan udlejes. Visse tidspunkter er væsentligt mere populære end andre det gælder både i forhold til tidspunkter på dagen, dage i løbet af ugen og måneder i løbet af året. Når der ses på lokalebelægning, er det således relevant at være opmærksom på, at selvom der er ledig kapacitet, er det ikke sikkert, at det er muligt at finde brugere til lokalerne, fordi den ledige kapacitet er på tidspunkter, hvor der ikke er efterspørgsel efter lokaler. Data består af dag-til-dag udskrifter, som er blevet udleveret af Pavillonen. Disse udskrifter stammer fra Pavillonens eget lokalebookingsystem. Dette lokalebookingsystem er relativt simpelt, hvorfor der ikke kan trækkes ret meget data herfra. Eksempelvis er der ikke information koblet på omkring økonomien i lokalebelægning f.eks. om brugen af et givet lokale til et givet arrangement dækkes af tilskuddet fra Norddjurs Kommune eller af betaling fra brugeren. Side 7 af 25

8 Informationerne på dag-til-dag udskrifterne er blevet indtastet i et samlet dataark, hvorfra nedenstående analyser er blevet lavet. Denne fremgangsmåde blev også brugt i 2012 analysen, hvorfor data kan antages at være relativt sammenligneligt. Det er udelukkende informationer fra dag-til-dag udskrifter, der indgår måtte der være aktiviteter ud over disse, indgår de ikke i analysen. Data er indtastet på en sådan måde, at der sondres imellem tre blokke pr. dag: Formiddag (kl. 8-12), eftermiddag (kl ) og aften (kl ). For hver af disse blokke er det blevet registreret, hvorvidt et lokale er i anvendelse eller ej. Rent metodisk byder denne fremgangsmåde på såvel fordele som ulemper, der er relevante at være opmærksom på. Den primære fordel og argumentet for at bruge fremgangsmåden er, at det er mere simpelt at registrere aktiviteter i de tre blokke end med eksakt timebrug. En væsentlig ulempe er modsat, at lokalebelægningen med denne metode formentlig bliver overvurderet af to årsager. For det første fordi aktiviteter ikke nødvendigvis fylder hele tidsblokken ud. Er der f.eks. en aktivitet kl. 8-9 i et lokale, bliver det registreret, at hele formiddagen er anvendt. På samme måde kan en aktivitet på to timer ligne, at to hele blokke er brugt. Det er f.eks. tilfældet, hvis en aktivitet foregår i et lokale kl I så fald bliver det registreret, at lokalet såvel formiddag som eftermiddag er i brug, mens det faktisk kun er tilfældet i to timer. For det andet betyder metoden, at der er mulighed for lokalebelægning på over 100 %, hvilket ikke intuitivt giver mening. Det skyldes, at hvis der f.eks. er to aktiviteter inden for samme blok i samme lokale f.eks. en aktivitet kl og en aktivitet kl så vil belægningsprocenten være 200 %. Det skyldes således ikke, at der er to aktiviteter samtidig i samme lokale, men blot er opgørelsesmetoden har denne ulempe. Disse ulemper er ganske væsentlige og betyder, at metoden ikke er den mest optimale at bruge. Vi har valgt at anvende metoden alligevel for at kunne sammenligne med tallene fra 2012, hvor samme metode blev brugt. I forbindelse med de fleste arrangementer går der tid med at stille op og rydde væk. Det er der ikke lagt ind i tidsregistreringen hos Pavillonen. Det vil således kunne give anledning til, at der ser ud til at være mere ledig kapacitet, end der rent faktisk er, da det ikke er muligt at have 100 % af tiden belagt med andre ord kan det pege på, at lokalebelægningen bliver undervurderet. Denne problemstilling er dog væsentlig reduceret her, idet vi som netop beskrevet ikke opgør belægningen på timebasis men derimod i tre store tidsblokke. Det må antages, at der i mange tilfælde er aktiviteter, der ikke fylder hele tidsblokke ud, hvorfor belægningen rent faktisk formentlig overvurderes snarere, end det undervurderes. I det følgende ses i tabel 2 og tabel 3 lokalebelægningen for perioden 20. august 2014 til 20. november 2014 fordelt på de lokaler, som Pavillonen råder over, og fordelt på ugedage 1. 1 Efter udarbejdelse af rapporten har Pavillonen gjort opmærksom på, at visse lokaler er i anvendelse ud over, hvad der registreres i deres system og dermed udover det data, der er blevet udleveret til denne rapport. Det drejer sig om lokalerne Lille sal, Lokale 3, Ny hal og Teatersalen. For disse lokaler gælder det således, at de er mere i brug, end hvad der fremgår af tabellerne her. Side 8 af 25

9 Tabel 2: Belægningsprocent på lokaler i Pavillonen opdelt på formiddag, eftermiddag og aften. LOKALE FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN Billedværksted 41 % 76 % 22 % Centersal 6 % 28 % 23 % Foyer/café 13 % 18 % 6 % Grønne Stue 23 % 41 % 33 % Lille Momme 25 % 42 % 22 % Lille sal 5 % 61 % 37 % Multisal 23 % 60 % 54 % Musik/kor 62 % 94 % 60 % Mødelokale 1 2 % 14 % 3 % Mødelokale 3 0 % 18 % 46 % Mødelokale 5 22 % 69 % 66 % Ny hal 12 % 89 % 63 % Pavillon-salen 8 % 55 % 60 % Rytmisk musik 3 % 53 % 49 % Store Momme 25 % 24 % 22 % Teatersal 0 % 26 % 0 % Hovedtotal % 48 % 35 % Hovedtotal % 34 % 23 % Forskel % 14 % 12 % Noter: 1) Kilde: Pavillonens udleverede data, der dækker perioden 20. august 2014 til 20. november ) Formiddag = tidsrummet kl. 8-12, eftermiddag = tidsrummet kl , aften = tidsrummet kl ) Belægningsprocenten er opgjort ved at angive, hvor stor en andel af de samlede antal dage hvert lokale er i brug i de tre tidsblokke. 4) Opgørelsesmetode for 2012 kendes ikke i detaljer, men tallene antages at være relativt sammenlignelige. Dog er der i denne opgørelse flere lokaler med end i ) Foyeren kan ikke bookes separat, men foyeren registreres i systemet, når der foregår noget i huset, der skal tages hensyn til i foyeren. Tabellen viser, at der er relativt stor forskel på, hvor meget de forskellige lokaler anvendes, og ligeledes hvornår på dagen de anvendes. F.eks. kan man se, at billedværkstedet bruges relativt meget og på alle tider, mens eksempelvis teatersalen udelukkende bruges om eftermiddagen og i væsentligt mindre omfang. Ovenstående tabel viser, at der i en del af lokalerne er muligheder i forhold til at anvende lokalerne i højere grad, end det er tilfældet i dag. I stedet for at se på hvert af de forskellige lokaler, kan det også være interessant at se på, hvordan lokalebelægningen ser ud på de forskellige ugedage. Det fremgår af tabellen herunder. Side 9 af 25

10 Tabel 3: Belægningsprocent fordelt på ugens syv dage UGEDAGE FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN Mandag 20 % 72 % 51 % Tirsdag 28 % 66 % 60 % Onsdag 18 % 65 % 56 % Torsdag 13 % 74 % 57 % Fredag 11 % 17 % 14 % Lørdag 14 % 24 % 6 % Søndag 14 % 15 % 0 % Hovedtotal % 48 % 35 % Hovedtotal % 34 % 23 % Forskel -7 % 13 % 12 % Noter: 1) For kilde og forklaring af tabel: Se noter til tabel 2 2) Belægningsprocenten er opgjort som den andel af den pågældende ugedag der er registreret en aktivitet i de forskellige lokaler samlet set i de tre tidsblokke Af tabel 3 fremgår det, at der er størst lokalebelægning i Pavillonen på ugedagene mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, mens belægningsprocenten falder væsentligt, når man ser på ugedagene fredag, lørdag og søndag. Det taler således for især at arbejde for at få ekstra lokalebelægning fredag, lørdag og søndag. Det kræver dog som tidligere nævnt, at der er efterspørgsel efter det. Lokalebelægningen er hermed blevet præsenteret. I det følgende ses der nærmere på de aktiviteter, der finder sted i Pavillonen Arrangementer I det følgende ses der nærmere på forskellige aspekter ved de arrangementer, som Pavillonen afholder. Hvert år sammensætter Pavillonen et bredt udvalg af koncerter og andre arrangementer såsom f.eks. teater og comedy shows. Fælles for disse arrangementer er, at Pavillonen står for at afholde dem, og at der for langt de fleste arrangementer er en entréudgift forbundet med at overvære arrangementerne. Data for de følgende delanalyser er udleveret af Pavillonen og dækker Her præsenteres der ikke noget om økonomien i forbindelse med arrangementerne se i stedet afsnit hvor det beskrives, hvorledes økonomien delvist følges pr. arrangement af Pavillonen. Der blev i 2013 afholdt 66 arrangementer af Pavillonen. Heraf var 61 arrangementer med støtte fra Statens Kunstråd, mens fem arrangementer var uden støtte fra Statens Kunstråd. Hvis disse arrangementer kategoriseres efter billetpris, således at en lille koncert er billetpriser på 0-99 kr., en mellem koncert er billetpriser på kr., og store koncerter er billetpriser på 200 kr. og derover, så har Pavillonen afholdt 34 små koncerter, 16 mellemstore koncerter og 16 store koncerter. Til de 66 arrangementer i 2013 har der været deltagere i alt. Det mindste antal deltagere til et arrangement var fire, mens det største antal deltagere til et arrangement var 720. Det viser således, Side 10 af 25

11 at der er meget stor forskel på, hvor mange deltagere der er til de forskellige arrangementer. Gennemsnitligt giver det et deltagerantal på 158 til de 66 arrangementer. Et andet aspekt er, hvor mange deltagere der betaler fuld pris for billetter henholdsvis reduceret pris eller får fribilletter. Fordelingen ses i tabel 4 herunder. Tabel 4: Andel deltagere med billetter til fuld pris, reduceret pris og gratis adgang ARRANGEMENT FULD PRIS REDUCERET PRIS FRIBILLETTER I ALT Antal Procent 80 % 11 % 10 % 100 % Noter: 1) Kilde: Pavillonen udleverede data, der dækker Tabellen viser, at størstedelen (80 %) af deltagerne betaler fuld pris for deres billetter. Af resten af deltagerne betaler cirka halvdelen reduceret pris, mens den anden halvdel deltager med fribilletter. Ifølge Pavillonen er der to forskellige årsager til, hvorfor nogle får billetter gratis eller til reduceret pris. For det første skyldes det, at Pavillonen har en del sponsorer. For nogle af disse sponsoraftaler gælder det, at sponsorerne f.eks. kan komme gratis ind til arrangementer, eller at medarbejderne f.eks. kan købe billetter til reduceret pris. For det andet skyldes det, at billetter nogle gange sættes ned i pris til arrangementer, hvor det ikke er lykkedes at sælge det forventede antal billetter. Pavillonens argument for at sælge billetter til reduceret pris eller at give fribilletter er, at det i så fald muliggør mersalg i caféen. Det kan endvidere være interessant at se på, hvor Pavillonens publikum kommer fra rent geografisk. Det giver udtryk for, hvor langt væk Pavillonen evner at tiltrække deltagere med sine arrangementer. Pavillonen har ikke et billetsystem, hvorfra det er muligt at trække geografisk statistik. Fra maj 2014 og frem har Pavillonen imidlertid noteret postnumre for de adresser, hvor der er sendt billetter hen. Deltagere, der får sendt billetter med posten, udgør kun en andel af det samlede antal deltagere, men det kan give en indikation af, hvor deltagerne kommer fra. Data kan ikke ses pr. arrangement men kun samlet. I forbindelse med databehandlingen er der arbejdet med det udleverede data fra Pavillonen. De forskellige postnumre er blevet kodet som tilhørende henholdsvis kommuner og regioner ud fra Post Danmarks oversigt over postnumre i hele landet. I forbindelse med denne kodning er der den udfordring, at postnumre kan gå på tværs af såvel kommuner som regioner. For regioner gælder det ikke ret mange postnumre, hvorfor de få postnumre fremgår eksplicit af analysen heraf. For kommuner er der imidlertid mange postnumre, der optræder i flere kommuner, hvorfor det giver en vis usikkerhed. Det er håndteret ved, at det for hvert enkelt postnummer er blevet kodet, hvilke(n) kommune(r) postnummeret hører til. Er postnummeret unikt for en kommune, optræder kun en kommune. Går postnummeret på tværs af to kommuner, er begge kommuner blevet kodet. I analysen sondres der mellem postnumre, der er unikke for en kommune, og postnumre, der går på tværs af kommuner. Hermed opnås i stedet et interval, inden for hvilket det faktisk antal solgte billetter ligger. Side 11 af 25

12 I alt er der sendt 4064 billetter ud til 90 forskellige postnumre i perioden maj til november Som tidligere nævnt har der i alt været deltagere i hele 2013, og at der er udsendt 4064 billetter i perioden på syv måneder viser, at det er en relativt stor andel af billetterne, der sendes med post (uagtet at der her sammenlignes to forskellige år). Knap halvdelen af billetterne (44 %) er sendt til adresser med postnummer i 8500 Grenaa. Det er således en ganske betydelig andel, der kommer fra det absolutte nærområde. I nedenstående tabel 5 fremgår det, hvor stor en andel af de solgte billetter, der er blevet sendt til de forskellige regioner i Danmark. Tabel 5: Sendte billetter fordelt på regioner REGION ANTAL SOLGTE BILLETTER PROCENT Hovedstaden 4 0 % Sjælland 4 0 % Syddanmark 28 1 % Midtjylland % Nordjylland 50 1 % Grønland 3 0 % Blandet 17 0 % I alt % Noter: 1) Pavillonen udleverede data, der dækker perioden maj-november ) Kategorien Blandet skyldes postnumre, der ligger på tværs af regioner. Af ovenstående tabel 5 fremgår det, at 97 % af de sendte billetter er blevet sendt til adresser i Region Midtjylland i perioden. Langt størstedelen af publikum i Pavillonen kommer således fra Region Midtjylland. For at komme det lidt nærmere, hvor publikum kommer fra, er det relevant at se, hvilke kommuner der er sendt billetter ud til. Der er mere præcist lavet en analyse over, hvor mange billetter der er blevet sendt ud til kommunerne Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune, Aarhus Kommune, Randers Kommune og Favrskov Kommune, da disse ligger nærmest Pavillonen. Dette fremgår af nedenstående tabel 6. Side 12 af 25

13 Tabel 6: Sendte billetter fordelt på de fem nærmeste kommuner: Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune, Aarhus Kommune, Randers Kommune og Favrskov Kommune Kommuner Antal billetter Procentdel af billetter Total antal solgte billetter (alle postnumre) Alle fem kommuner (unikke postnumre) % 4064 Alle fem kommuner (postnumre med overlap) % 4064 Norddjurs (unikke postnumre) % 4064 Norddurs (postnumre med overlap) % 4064 Syddjurs (unikke postnumre) % 4064 Syddjurs (postnumre med overlap) % 4064 Aarhus (unikke postnumre) % 4064 Aarhus (postnumre med overlap) % 4064 Randers (unikke postnumre) 69 2 % 4064 Randers (postnumre med overlap) % 4064 Favrskov (unikke postnumre) 42 1 % 4064 Favrskov (postnumre med overlap) % 4064 Interval for andel billetter sendt til kommunerne % % % 7-10 % 2-3 % 1-3 % Noter: 1) Data er udleveret af Pavillonen og dækker perioden 2. maj 2014 til 30. november ) Norddjurs (med overlap) dækker over postnumre i Norddjurs Kommune samt postnumre på tværs af Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune. 3) Syddjurs (med overlap) dækker over postnumre i Syddjurs Kommune samt postnumre på tværs af Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune samt på tværs af Syddjurs Kommune og Aarhus Kommune. 4) Aarhus (med overlap) dækker over postnumre i Aarhus Kommune samt postnumre på tværs af Aarhus Kommune og Syddjurs Kommune samt på tværs af Aarhus Kommune og Favrskov Kommune. 5) Randers (med overlap) dækker over postnumre i Randers Kommune samt postnumre på tværs af Randers Kommune og Favrskov Kommune. 6) Favrskov (med overlap) dækker over postnumre i Favrskov Kommune samt postnumre på tværs af Favrskov Kommune og Randers Kommune samt postnumre på tværs af Favrskov Kommune og Aarhus Kommune. Som tidligere nævnt er data baseret på postnumre, og der er mange af disse postnumre, der går på tværs af kommunegrænser. Det betyder, at der opstår en vis usikkerhed om, hvor stor en andel de forskellige kommuner egentlig udgør af billetsalget. I ovenstående tabel 6 præsenteres som løsning de intervaller, inden for hvilke hver af de fem kommuners billetsalg ligger. Intervallets minimumsværdi er baseret på de postnumre, der er unikke for en kommune, mens intervallets maksimumsværdi er baseret på alle postnumre, der er koblet til en kommune - dvs. både postnumre der er unikke, og postnumre der går på tværs af kommunegrænser. Den reelle andel må ligge inden for dette interval, men det er umiddelbart svært at komme det nærmere. Side 13 af 25

14 Tabellen viser, at de fem kommuner i alt står for et sted imellem 76 % og 96 % af det samlede billetsalg. Heraf udgør salget af billetter til personer i Norddjurs Kommune et sted i intervallet %, hvilket således er størstedelen. Som nævnt tidligere udgør salget af billetter til personer i Grenaa 44 %. Yderligere viser tabel 6, at billetter til Syddjurs Kommune udgør et sted i intervallet %, billetter til Aarhus Kommune et sted i intervallet 7-10 %, billetter til Randers Kommune et sted imellem 2 og 3 % og billetter til Favrskov et sted imellem 1 og 3 %. Det er således ganske begrænset, hvad der tiltrækkes af publikummer fra især Randers og Favrskov, men også publikummer fra Aarhus må siges at udgøre en relativt lille andel. Det viser således samlet set, at Pavillonen primært tiltrækker personer fra det umiddelbare nærområde. Den helt store skare af publikummer kommer fra enten Norddjurs Kommune eller Syddjurs Kommune, og en meget stor andel af disse kommer fra det helt nære lokalområde Delkonklusion Umiddelbart er der fortsat mulighed for en større lokalebelægning, end det er tilfældet i dag. Det vil give mulighed for større indtjening, såfremt det er betalende brugere, der kommer til. Det kræver dog, at der er efterspørgsel efter at leje lokaler hos Pavillonen, hvilket man derfor med fordel kan arbejde for at skabe. Det er væsentligt at være bevidst om, at der er tidspunkter på dage, uger og måneder der er mere populære end andre, ligesom der i forbindelse med mange arrangementer er forbundet opgaver med at gøre lokaler klar og rydde væk igen. Det vil være fordelagtigt for Pavillonen at anskaffe et mere nutidigt lokalebookingsystem, hvor man eksempelvis kan tilføje information om økonomi omkring de enkelte aktiviteter. Dette blev ligeledes anbefalet i analysen fra Der har i 2013 været afholdt 66 arrangementer af Pavillonen af forskellig størrelse både deltagermæssigt og prismæssigt. Langt de fleste af deltagerne kommer fra nærområdet, men billetstatistik viser, at der sendes billetter ud til en del forskellige postnumre. Det vil være fordelagtigt for Pavillonen at anskaffe et billetsystem. Dette må ligeledes kunne give en væsentlig besparelse på porto, idet billetter i dag i stort omfang sendes med posten. 4.2 Bygningerne Vedligeholdelsen af de bygninger, som Pavillonen råder over, er delt mellem Norddjurs Kommune og Pavillonen. Således har Norddjurs Kommune ansvaret for vedligeholdelse af bygningerne udvendigt, mens Pavillonen har ansvaret for den indvendige vedligeholdelse. I det følgende beskrives arbejdet med den udvendige og indvendige vedligeholdelse Udvendigt Som allerede nævnt er den udvendige vedligeholdelse kommunens opgave. Pavillonen har udtrykt stor tilfredshed omkring samarbejdet med Ejendomsgruppen, hvor der ifølge Pavillonen er fin kommunikation og generelt godt samarbejde. Kommunen har nogle midler sat af til vedligeholdelse af ejendomme. Herunder hører bl.a. vedligeholdelse af Pavillonen. Generelt for de midler gælder det, at midlerne skal prioriteres relativt hårdt, Side 14 af 25

15 hvilket betyder, at det primært er meget tiltrængt arbejde, der bliver gennemført. Der kunne således godt forbedres i større grad og mere fremadsynende, end der bliver gjort i dag, men det er ikke muligt, som midlerne er p.t. I 2012 blev der lavet en tilstandsrapport, der beskæftigede sig med de udvendige bygninger. Der er siden da blevet taget udgangspunkt i forbedringsforslag i denne rapport, ligesom der løbende opstår nye behov, der kommer til at indgå i den samlede prioritering af opgaver. Siden 2012 er der ifølge Ejendomsgruppen gennemført en række forskellige vedligeholdelsesarbejder af forskellige karakter både i overensstemmelse med forslag i tilstandsrapporten og anden vedligeholdelse udover det. I tilstandsrapporten blev angivet 43 genopretningsforslag. Heraf er 23 forslag udført, 11 forslag er delvist udført, mens ni forslag ikke er udført på nuværende tidspunkt. I nedenstående tabel 7 følges der op på seks specifikke anbefalinger, der blev fremhævet i 2012 analysen. Tabel 7: Anbefalinger fra 2012 analysen ANBEFALINGER 1) Forslag om en generel opretning af klimaskærmen inden for en til fem år 2) Forslag om planlægning af faste turnusser for vedligehold 3) Forslag om i tidsperioden at forbedre tagkonstruktion, ydervægge, sokkel, vinduer og døre 4) Forslag om indvendig vedligeholdelse i form af renovering af betonbjælke i loft i Pavillonsal 5) Lugtgener fra kloak flere steder i bygningen årsagen hertil bør findes og udbedres 6) Forslag om investeringer i bygningsdriften i form af varme- og vandpumper samt solceller STATUS Der er i perioden udført vedligeholdelse/opretning af klimaskærmen for mellem 0,25-0,50 mio. kr. Der er resterende vedligeholdelse/opretning af klimaskærmen for mellem 0,75-1,25 mio. kr. Der er indgået aftaler om periodisk eftersyn/inspektion af ABA-anlæg, lifte, CTS-anlæg mm. Se punkt 1. Er udført. Note: 1) Kilde: Informationer er givet af Ejendomsgruppen i Norddjurs Kommune. Der har været lugtgener fra mødelokale 5 i Fordelergang/ Undervisning og fra lille køkken i Gl. hovedbygning, og årsagerne er fundet og udbedret. Der kan være lugtgener fra ubenyttet vandlås i toiletrum i Gl. hovedbygning, hvis driftspersonale glemmer at fylde vand i. Ejendomsgruppen har ikke planer om etablering af solceller pga. lovmæssige forhold. Ejendomsgruppen har planer om at undersøge nærmere vedrørende udskiftning/renovering af ventilationsanlæg (overslag kr.) og udbygning/renovering af CTS-anlæg (overslag kr.) og efterisolering/renovering af klimaskærm i Pavillonsal (overslag kr.). Sidstnævnte som alternativ til reparation og maling af eternitplader og træværk i Pavillonsal (overslag kr.). Side 15 af 25

16 4.2.2 Indvendigt Den indvendige vedligeholdelse er Pavillonens opgave og gennemføres i stort omfang af Pavillonens egne medarbejdere. Det betyder ifølge Pavillonen, at der laves relativt meget vedligeholdelse for de penge, der bliver brugt der er f.eks. ganske få håndværkere, der anvendes, hvorved Pavillonen sparer penge. Der benyttes ofte vennetjenester eksempelvis at en maler tilbyder at udføre malerarbejde gratis, hvis Pavillonen betaler malingen, eller at en håndværker tilbyder at bygge en bar gratis, hvis Pavillonen betaler materialerne. Pavillonen har en såkaldt investeringsliste, som er deres egen plan for indvendig vedligeholdelse, men generelt beskrives den indvendige vedligeholdelse af Pavillonen som dynamisk dvs. at udfordringer håndteres, når de opstår. To gange årligt, i januar og i løbet af sommeren, gennemfører Pavillonen en mere omfattende indvendig vedligeholdelse. Januar og sommeren er de tider på året, hvor der er mindst travlt, og derfor er der tid til at varetage vedligeholdelsesopgaver i større grad. Hvert år sættes der et beløb af til indvendig vedligeholdelse, og ved årets udgang ses der på, hvor meget der er brugt af det beløb. Hvis der er penge tilbage, overvejes det, om dele af investeringslisten skal købes/udføres for de resterende penge. 4.3 Økonomi I det følgende ses der nærmere på Pavillonens økonomi og økonomistyring. Data består af Pavillonens revisortegnede regnskaber for perioden og på udleveret materiale fra Pavillonen samt dialog med ledelsen af Pavillonen Økonomistyring i Pavillonen Overordnet sker økonomistyring på to niveauer på Pavillonen: 1) Den samlede økonomi for Pavillonen 2) Styring af arrangementer. Hver af disse beskrives i det følgende. I forhold til den samlede økonomi laves der et budget, hvor samtlige økonomiske poster indgår. Der følges op på dette budget kvartalsmæssigt ved at sammenligne budgettet til dags dato med det faktiske forbrug. Dette gennemgås ligeledes med bestyrelsen. Alle udgifter og indtægter fremgår, og der styres efter cirka at gå i nul. Hvis der opstår et overskud i begyndelsen af året, bruges det ikke umiddelbart. Pavillonens økonomi er kendetegnet ved at svinge i løbet af året, hvorfor et eventuelt overskud holdes tilbage med henblik på at kunne dække et eventuelt underskud senere på året. Derudover styres der mere specifikt på de arrangementer, som Pavillonen afholder. Dette har karakter af delvis styring, idet det kun er visse udgifter/indtægter, der styres efter. Således er det kun udgifter/indtægter direkte knyttet til arrangementet, der medtages, mens øvrige udgifter såsom løn til medarbejdere under arrangementet og fællesudgifter ikke følges pr. arrangement. Det betyder, at det ikke er muligt at få et præcist overblik over det økonomiske resultat pr. arrangement. Det vurderes forud for hvert enkelt planlagt arrangement, hvorvidt man forventer overskud eller underskud, ligesom det estimeres, hvor mange billetter der kan sælges. Der laves en beregning ved at holde udgifter (honorar, produktionsomkostninger, afgifter og følgeudgifter) op imod indtægter Side 16 af 25

17 (billetindtægter og brug af tilskudsmidler). Især er fokus på forholdet mellem udgifter til kunstnere og salget af billetter. Det ses ofte, at forventningen om overskud/underskud for det enkelte arrangement ikke holder stik, men samlet set er det erfaringen fra Pavillonens side, at det går nogenlunde op. Det betyder således i praksis, at arrangementer med overskud til dels kan bruges til at finansiere arrangementer med underskud. Der er ikke umiddelbart en plan for, hvad konsekvensen vil være, hvis det på et tidspunkt viser sig, at arrangementerne samlet set ikke går op, men at der f.eks. samlet set er et stort underskud. Ifølge Pavillonens ledelse er der opmærksomhed på at booke store arrangementer konservativt. Forventningen til billetsalg følges tæt i forhold til det reelle billetsalg for hvert enkelt arrangement. Ser det f.eks. ud til, at der ikke bliver solgt det forventede antal billetter, vil Pavillonen typisk overveje at lave noget mere markedsføring for arrangementet Pavillonens økonomi I det følgende belyses forskellige aspekter af Pavillonens regnskaber for perioden 2010 til Tabel 8: Kommunalt tilskud ÅRETS PRISER I KR Ordinært tilskud Musikaktiviteter Vedligeholdelse (udenoms arealer) Tilskud arrangementer Tilskud i alt Kilde: Pavillonens regnskaber for Det ses af tabel 8, at tilskuddet fra Norddjurs Kommune til Pavillonen ligger ganske stabilt i perioden. I 2013 blev der givet et tilskud på 2,576 mio. kr. Tilskuddet til musikaktiviteter er Norddjurs Kommunes 50 % medfinansiering af honorarstøtte fra Statens Kunstråd. Tabel 9: Lokaleleje fordelt på langtidslejemål, korttidslejemål og momspligtige lejemål ÅRETS PRISER I KR Langtidslejemål Korttidslejemål Momspligtige lejemål Udlejning i alt Kilde: Pavillonens regnskaber for Langtidsleje er faste lejere og har i perioden bl.a. været Jobcentret, Firmasport, Bekker Dans samt et ugentligt banko. Kortidslejemål vedrører lejemål til enkelte arrangementer, mens momspligtige lejemål er enkeltarrangementer, hvor der er servering i lokalet. Som det fremgår af ovenstående tabel, udgør langtidslejemålene næsten det samme år for år, mens korttidslejemålene hvert andet år er henholdsvis faldende og stigende. For korttidslejemål er ind- Side 17 af 25

18 tægten i 2013 noget højere end tidligere år. Momspligtige lejemål varierer år for år. Det ses endvidere, at langt størstedelen af indtægterne stammer fra langtidslejemål. Kommunens betaling for leje af lokaler til Jobcentret har i 2014 udgjort 0,346 mio. kr. Det betyder, at Jobcentrets leje i Pavillonen har udgjort en ganske stor andel af de samlede lejeindtægter for langtidslejemål (uagtet at der her sammenlignes to forskellige år). Regnskabet for 2014 er endnu ikke tilgængeligt, men hvis lejeindtægterne er nogenlunde uændret (som de har været det de seneste år), vil det betyde, at indtægter for Norddjurs Kommunes leje af lokaler til Jobcentret har udgjort ca. to tredjedele af de samlede lejeindtægter for langtidslejemål. Norddjurs Kommune står således for en ganske betydelig andel af de indtægter, som Pavillonen har for langtidslejemål. Ud over lejeindtægten fra jobcentret er der (indtil 3. december) i 2014 blevet faktureret i alt 0,158 mio. kr. til Norddjurs Kommune, hvilket hovedsagligt vedrører leje af lokaler og projektor samt fortæring i forbindelse med møde og kursusvirksomhed. Det må antages, at en andel af dette beløb udgør korttidslejemål og momspligtige lejemål i ovenstående tabel 9. Tabel 10: Cafédriftens økonomi ÅRETS PRISER I KR Caféens indtægter Caféens udgifter Overskud i alt Kilde: Pavillonens regnskaber for Cafédriften er ikke afhængig af offentlige tilskud og skal hvile i sig selv for ikke at være konkurrenceforvridende. I ovenstående tabel indgår omsætning som indtægt, mens vareforbrug og driftsudgifter, hvor sidstnævnte hovedsagligt vedrører løn- og personaleudgifter, udgør caféens udgifter. Pavillonen modtager endvidere et aktivitetstilskud, som her er trukket fra caféens udgifter. Aktivitetstilskuddet er en form for rabat fra Pavillonens leverandører. Caféen bør bidrage til finansiering af de fælles udgifter i Pavillonen, men med et meget lille overskud må det siges at være meget begrænset på nuværende tidspunkt. Salget ses at være faldende, hvilket ligeledes gælder for overskuddet, idet der i 2012 og 2013 næsten ikke har været noget overskud på cafédriften. På den baggrund må det konkluderes, at der bør arbejdes på at øge overskuddet på cafédriften. Dette var ligeledes en anbefaling i analysen fra Tabel 11: Økonomi for arrangementer ÅRETS PRISER I KR Entreindtægter Tilskud inkl. sponsoraftaler Indtægter i alt Honorarudgifter Øvrige udgifter Udgifter i alt Resultat i alt Kilde: Pavillonens regnskaber for Side 18 af 25

19 Entreindtægterne varierer årene imellem, men er faldet betydeligt fra i 2010 at udgøre 1,9 mio. kr. til i 2013 at udgøre 1,5 mio. kr. På udgiftssiden er der et tilsvarende fald på 0,32 mio.kr. under honorarudgifter. Ifølge Pavillonen har der de seneste år været en tendens i forhold til, at publikum i mindre grad har villet betale høj billetpris. Dette har konsekvenser for Pavillonens mulighed for at betale høje honorarer. Dette er således med til at forklare, hvorfor begge poster er faldet. På samme måde som det sås i forhold til cafédriften, er der for arrangementerne et mindre overskud. Det er dog ikke ret meget, når det ses i forhold til, at der skal dækkes fællesomkostninger i form af f.eks. lokaleomkostninger, markedsføring, kontorhold og revision. Pavillonens ledelse og bestyrelse bør derfor arbejde aktivt for at øge overskuddet på arrangementer fremadrettet. Tabel 12: Reparation og vedligeholdelse ÅRETS PRISER I KR Reparation og vedligeholdelse Kilde: Pavillonens regnskaber for Af ovenstående tabel fremgår det, at der de seneste år er sket en stigning i midler brugt på reparation og vedligeholdelse. Således er der en stigning fra 0,097 mio. kr. i 2010 til 0,155 mio. kr. i Som tidligere beskrevet udfører Pavillonens medarbejdere selv i stor udstrækning reparation og vedligeholdelse på stedet. Tabel 13: Repræsentation ÅRETS PRISER I KR Repræsentation Kilde: Pavillonens regnskaber for Som det fremgår af tabellen, er der lidt udsving i udgifterne brugt til repræsentation, men det ligger i samme leje. Udgifterne skyldes i høj grad, at diverse kunstnere får bespisning i forbindelse med deres optræden i Pavillonen. Tabel 14: Disponering af årets resultat ÅRETS PRISER I KR Hensat til fremtidssikring Hensat til investeringer Overført resultat (egenkapital) Total Kilde: Pavillonens regnskaber for I 2010 var der et underskud på ca. 0,1 mio. kr., hvilket hovedsagelig skyldtes fald i udlejningen. I 2011, 2012 og 2013 er der beskedne overskud. Et så lille positivt resultat gør Pavillonens økonomi skrøbelig. Dette underbygges af, at Pavillonens egenkapital er negativ, som nedenstående tabel 15 viser. På den baggrund er der behov for, at Pavillonens ledelse og bestyrelse fremadrettet arbejder aktivt for at øge årets resultat. Side 19 af 25

20 Tabel 15: Egenkapital ÅRETS PRISER I KR Egenkapital Kilde: Pavillonens regnskaber for Egenkapitalen har for hele perioden været negativ med ca. 1,7 mio. kr. Det er ikke undersøgt nærmere, hvordan og hvornår den negative egenkapital er opstået, men foreningen kan betegnes som insolvent. Den negative egenkapital er umiddelbart uden betydning for den daglige drift af foreningens aktiviteter. Såfremt foreningen ophører, betyder den negative egenkapital imidlertid, at der vil være en række gældsposter, forudbetalte billetter, feriepengeforpligtelser mv., som ikke kan indfries. Endvidere kan den negative egenkapital have betydning for, om foreningen er i stand til at opnå banklån eller andre kreditmuligheder. Tabel 16: Hensættelser ÅRETS PRISER I KR 2013 Planlagte udskudte investeringer og aktiviteter 132 Fremtidssikring 110 Investeringer 32 Hensættelser i alt 274 Kilde: Pavillonens regnskaber for I perioden har hensættelserne uændret udgjort, hvad der er vist i ovenstående tabel. Der er således hensættelser på 0,274 mio. kr. i hele perioden. Definition af henlæggelserne fremgår af nedenstående tabel 17. Tabel 17: Forklaring af de forskellige typer af hensættelser Planlagte udskudte investeringer og aktiviteter Hensat til investeringer Hensat til fremtidssikring Denne pulje er hensat som buffer til ekstraordinære aktiviteter, der er ekstra risikobetonet eksempelvis afhængige af vind og vejr. Denne post er hensat til investering af nyt bookingsystem til booking af lokalerne i Pavillonen. Denne post er hensat til de ekstra udgifter, der forventes at komme vedr. interiør til fremtidssikringens fase 2 udbygning mod åen. Der er således ikke foretaget henlæggelser til indvendig vedligeholdelse og reparation. Side 20 af 25

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Fuld tid i egen bolig

Fuld tid i egen bolig Fuld tid i egen bolig Attraktive seniorbofællesskaber med sigte på længst mulig tid i egen bolig Oktober 2011 Karl Vogt-Nielsen, Claus Syberg-Henriksen og Marianne Malmgren CASA Fuld tid i egen bolig Attraktive

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI

KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI Til Dansk Byggeri Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2010 KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI DANSK BYGGERI - KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGSVEDLIGEHOLD 1 Revision

Læs mere

Bilag. Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013

Bilag. Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013 Bilag Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013 2 Indhold 1. Case: Allerød Kommune 3 2. Case: Haderslev Kommune 10 3. Case: Horsens Kommune 17 4. Case: Hørsholm Kommune 24 5. Case: Københavns

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold. Region Hovedstaden

Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold. Region Hovedstaden Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold Region Hovedstaden Deloitte Consulting Afrapportering 11. juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering 5 3. Inspiration til ændring

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder MILJØMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELIN GEN Arbejdsnotat Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder Analysen er udført af Oxford Research for Skov-

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune Halanalyse 2014 Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune 2011 Side 2 af 36 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 3 Indledning og metodisk fundament... 5 Befolkningsgrundlag

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Forside: Herdorf

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Rapport Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Titel: Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Udgiver: Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39 2500

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Beretning om universiteternes stigende egenkapital 12/2012 Beretning om universiteternes

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Analyse af revisorerklæringer

Analyse af revisorerklæringer Analyse af revisorerklæringer Thomas Riise Johansen, CBS, og Lars Kiertzner, FSR danske revisorer 2 Analyse af revisorerklæringer Forord Der er i dag en rimelig præcis viden omkring omfanget af lovpligtig

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

9. november 2011. Folkekirken Analyse af sognenes indkøb

9. november 2011. Folkekirken Analyse af sognenes indkøb 9. november 2011 Folkekirken Analyse af sognenes indkøb Indholdsfortegnelse Forord 1 Resumé 2 1. Indkøbspraksis 5 1.1. Rammer for strategisk indkøb 5 1.2. Indkøbsadfærd 13 1.3. Samarbejde om indkøb 17

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter 27 januar 2014 Indledning: Der er nedsat et udvalg med repræsentanter for LM Vestjylland, LM Østjylland, Virksundstyrelsen og Bibelcampingudvalget.

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere