Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 31. oktober 2013 Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Birthe Helth, Eva Sommer-Madsen, Carsten Olsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Brit Skovgaard Ingen Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Udvalgsaftale Kultur og Fritid Orienteringspunkter Orienteringssag - Godkendelse af frivillige folkeoplysende foreninger Administrativt behandlede ansøgninger i Kultur- og Fritid Fuglsang Kunstmuseum ansøger om driftsstøtte fra Samarbejdsprojekt Artcore ansøger om støtte til talentudvikling 2013 og Vordingborg Fotoklub ønsker at lave en billeddokumentation af proces om Solbakken Lokal kunstner ansøger om støtte til opsættelse af skulptur ved Kalvehave Havn The South East Songwriters Club ansøger om støtte til workshops og koncerter Teaterforeningen Bøgestrømmen ansøger om støtte til aktiviteter i Ramme- og samarbejdsaftale for Storstrøms Kammerensemble STARS fremsender budget 2014 til godkendelse Genbehandling af støtte til anlægsprojekter Evaluering af Vordingborg Billedkunstråd Revision af fremtidens drift af Masnedøfortet Evaluering af administrative procedure for ansøgninger til puljer under Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Rettelser til Kompetence- og delegationsplan i perioden 1. februar til 31. august Årshjul for Kultur- og Fritidsudvalget Eventuelt...45 Bilagsoversigt...46 Underskriftsside...47

3 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Sagsnr.: 13/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Bente Ludvigsen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Resumé Der forventes et samlet mindreforbrug på 11,3 mio. kr. i 2013, fordelt med 0,8 mio. kr. på driften og 10,5 mio. kr. på anlæg. Der er ikke sket væsentlige ændringer siden halvårsregnskabet blev godkendt på driftsrammen. På anlægsrammen har udvalget besluttet, at kunstgræsbanen skal være placeret og påbegyndt anlagt inden udgangen af Sagsfremstilling Kvartalsrapporteringen pr. 30. september 2013 er udarbejdet med følgende konklusioner: Drift 2013 Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som udelukkende kan henføres til budgetramme 1. Virksomhederne forventer at overholde deres aftaler. Der har været en dialog med de 3 virksomheder, om deres forventede forbrug resten af året og deres forventede regnskab. Virksomhederne forventer alle at overholde budgetterne. Mindreforbruget på 0,8 mio. kr. skyldes bl.a. besparelse på driftsudgifter til nye fodboldbaner/idrætsanlæg, som ikke anlægges i 2013, diverse pulje til uddeling, 2-årigt projekt under kulturaftalen, hvor 2. rate først udbetales i 2014, og merforbrug som bl.a. kommer fra indgået aftaler om energisparende foranstaltninger, hvor besparelsen ikke p.t. kan mærkes på bygningerne, samt tidsbegrænset lejeaftale med Sukkerfabrikken i Stege, hvor Cantabile2 midlertidigt har til huse. Anlæg 2013 Budgetramme 3 viser et forventet mindre forbrug på 10,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. udskydelse af beslutningen om placeringen af et idrætsanlæg i Vordingborg Kommune og afventning af endelig placering af ungdomshus, samt igangværende anlægsarbejder. Handleplaner Der vil i 2013 være en tæt dialog mellem fagchefen for Kultur- og Fritid og lederen af musikskolen, så det oparbejdede underskud vil være afviklet med udgangen af Målopfyldelse på udvalgsaftale Der arbejdes løbende på udvalgsaftalen, som strækker sig over Målene vedr. udvikling af børne/ungekultur i samarbejde med stabe, øvrige fagsekretariater, interessegrupper og organisationer, - samt målet om tilbagevendende kulturevent Vordingborg Kulturuge med deltagelse af blandt mange andre Cantabile2, Stars, Danmarks Borgcenter, Vordingborg Bibliotekerne, Vordingborg Musikskole, Vilde Vulkaner Vordingborg, Geocenter Møn - forventes ikke at blive gennemført særskilt; men aktiviteter med de nævnte aktører på området har været afholdt som en del af det samlede eventår Økonomi Huskeliste (slet når du er færdig med sagen): 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Baggrund for sagen Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer) Beskrivelse af sagen Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter. Resultat af høringer/forhøringer Hvad har borgere og andre udtalt om sagen? Vurdering og forslag til initiativer Hvad er administrationens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrationen, og er der alternativer? Konsekvenser ved initiativerne/beslutningen Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privatøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker? Økonomiske konsekvenser Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen? Den videre proces Hvad skal der ske nu? Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Åben Bilag til kvartalsrapportering 30. september /13 Indstilling Fagchefen for Kultur og Fritid indstiller, at kvartalsregnskabet godkendes. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt. 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Udvalgsaftale Kultur og Fritid Sagsnr.: 13/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Jesper Kjærulff Lovgrundlag Budgetprocedure for Aftalestyring i Vordingborg Kommune (aftalestyringskoncept for Vordingborg Kommune). Resumé Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget har besluttet lokal budgetprocedure for 2014, herunder proces for indgåelse af udvalgsaftaler for 2014 og Som led heri drøftes udvalgsaftalerne for 2014 og 2015 for Kultur og Fritidssekretariatet. Sagsfremstilling Aftalestyring i Vordingborg Kommune bygger på dialog mellem aftaleparterne, således at det tydeliggøres, hvilke udviklingstendenser, der præger de enkelte områder, hvordan det omsættes til mål og hvordan effekten måles. Bevægelsen væk fra at betragte kultur og fritid som noget, der kan komme, når alt andet er klaret, - til at betragte det som inspirerende, udviklende og idéskabende for den samlede lære, - og inklusionsprocesproces hos både børn, unge og voksne, skal være det bærende i den kommende udvalgsaftale. Kulturelle institutioner skal i tæt samarbejde med blandt andet skoler og daginstitutioner forankre og udbygge samarbejdet ved at bringe kultur og idræt og fritidsaktiviteter ind som en naturlig del af arbejdet med læringsforløb. Dette gøres ved at tilbyde muligheden for at deltage i Kulturtjenesten. De tværgående mål er: Sundhed: o o o Sund kost i kommunale haller og cafeterier. Styrket kontinuitet mellem kommunale sundhedstilbud og foreningslivet/aftenskoler, Nye partnerskaber i krydsfeltet mellem kultur og sundhed Sygefravær: o Kortlægning af sygefravær med henblik på at afdække fokusområder Digitalisering: o Digital kommunikation med borgere. De områdespecifikke mål er : Synlighed og markedsføring. o o Fælles tydelig markedsføring Øget samarbejde med erhvervsliv Udvikling af internt og eksternt samarbejder 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget o o o o Kulturelle institutioner, der tilpasser og tilbyder forløb og aktiviteter, som er tilpasset skolernes trin mål, og den enkelte institutions pædagogiske læreplaner. Foreningsidræt/tilbud og tættere samarbejde med kommunale kulturelle institutioner som Vordingborg Musikskole, Vordingborg Bibliotekerne og Vordingborg Svømmehal i tæt samarbejde med skoler, SFO og daginstitutioner, som en del af en ændring af Folkeskoleloven. Udviklende tværgående samarbejder kulturinstitutioner imellem for at afdække nye muligheder og skabe synergi. Implementering og udvikling af Kulturaftale 2013/14 samt forhandling af Kulturaftale 2015/2018. Udvikling af faciliteter o o o Udviklingen af området på Solbakken til et inspirerende, kreativt og multifunktionelt kultur og fritidsområde. Anlæg af kunstgræsbane, samt projektudvikling af overflytning af boldbaner fra Vordingborg Stadion til området ved ungdomsuddannelserne, Gåsetårnskolens Iselinge afdeling og Vordingborg Kaserne. Renovering/nybygning af svømmehal. Økonomi Huskeliste (slet når du er færdig med sagen): Baggrund for sagen Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer) Beskrivelse af sagen Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter. Resultat af høringer/forhøringer Hvad har borgere og andre udtalt om sagen? Vurdering og forslag til initiativer Hvad er administrationens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrationen, og er der alternativer? Konsekvenser ved initiativerne/beslutningen Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privatøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker? Økonomiske konsekvenser Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen? Den videre proces Hvad skal der ske nu? Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Åben udvalgsaftale endelig version /13 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Indstilling Fagchefen for Kultur og Fritid indstiller, at Udvalgsaftale for Kultur og Fritid godkendes. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt. 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Orienteringspunkter Sagsnr.: 13/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Lone Larsen Sagsfremstilling Orientering fra fagsekretariatet: a) Etablering af Ungeråd i Vordingborg Kommune Efter ønske om etablering af et Ungeråd i Vordingborg Kommune samarbejder skoleforvaltning/vordingborg Ungdomsskole og Kultur og Fritid om at etablere et bredt forankret Ungeråd i Vordingborg Kommune i samarbejde med de unge. Udkast til kommissorium vil blive forelagt til politisk behandling i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 25. november 2013 og i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 9. december Forslag til vedtægter, økonomi, kompetenceplan mv. fremlægges for de 2 fagudvalg i marts 2014 og i Kommunalbestyrelsen til april b) Mulighed for selvbetjening i haller Fagsekretariatet er i gang med at undersøge muligheden for selvbetjeningsløsninger i haller i Vordingborg kommune. Sagen vil blive forelagt udvalget i januar måned c) Invitation fra Teaterforeningen Bøgestrømmen Foreningen inviterer udvalget til forestillingen Sonetter, torsdag den 3. december 2013 i Vordingborg Teater kl. 19,30. Invitation vedlagt som bilag under sag om ansøgning fra Teaterforeningen Bøgestrømmen. d) Kastrup Stadion Efter udvalgets beslutning d. 24. juni 2013 om brugen af Kastrup Stadion har Kultur og Fritid holdt møde med de tre foreninger, der bruger Kastrup Stadion. Kultur og Fritid har ved møderne oplyst foreningerne om, at de indbyrdes må aftale sig frem til eller nå til enighed om betingelserne for fordelingen af udgifterne til strøm, anvendelse mv. af det lille lysanlæg ved hundebanen. Dette er et forhold af privatretlig karakter, som kommunen ikke kan blande sig i. Det gælder desuden ansvaret for det lille lysanlæg, hvor kommunen bistår med iværksættelse og betaling af et årligt eftersyn af lysanlæg på Kastrup Stadion. I et tidligere brev til foreningerne har vi vurderet, at ansvaret for det lille lysanlæg ved hundebanen følger den forening, der har tilladelse til at benytte arealet og opsætte udstyret. Den vurdering har vi trukket tilbage, da ejerskab af de enkelte faciliteter er af privatretlig karakter. Foreningerne er blevet orienteret om dette forhold. d) Ansøgninger til diverse puljer - økonomisk oversigt Der vedlægges et økonomiskema med angivelse af aktuelle restbeløb for alle puljer inden behandling af ansøgninger på udvalgets møde den 31. oktober e) Rapport omkring ventilation, trykforhold og fordampning i Vordingborg Svømmehal Der er ultimo september fremsendt en rapport om tilstanden af ventilationsanlæg for bassinrum og luftfordelingen, detaljer for indblæsning og udsugning samt trykforhold i bassinrum i forhold til omkringliggende rum og arealer i Vordingborg Svømmehal. Endvidere er fordampning fra bassinoverflade ved høj og lav badebelastning også vurderet. Fagsekretariatet har anmodet Svømmehallens ledelse om en redegørelse omkring rapporten. Rapport og redegørelse fremlægges på udvalgets møde den 31. oktober Økonomi Huskeliste (slet når du er færdig med sagen): Baggrund for sagen Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer) 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Beskrivelse af sagen Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter. Resultat af høringer/forhøringer Hvad har borgere og andre udtalt om sagen? Vurdering og forslag til initiativer Hvad er administrationens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrationen, og er der alternativer? Konsekvenser ved initiativerne/beslutningen Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privatøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker? Økonomiske konsekvenser Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen? Den videre proces Hvad skal der ske nu? Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Åben Økonomiskema Bilag til OR punkt KIF 31/ /13 Indstilling Fagchefen for Kultur og Fritid indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Orienteringerne blev drøftet. Der sendes information ud om planen for etablering af Ungerådet. Det blev aftalt, at der laves et møde med Teaterforeningen Bøgestrømmen i det nye år. 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Orienteringssag - Godkendelse af frivillige folkeoplysende foreninger Sagsnr.: 13/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Jens Frimann Lovgrundlag Folkeoplysningsloven. Resumé Godkendelse af frivillige folkeoplysende foreninger. Sagsfremstilling Der er i september/oktober godkendt 2 frivillige folkeoplysende foreninger: Bogø Lokalhistorisk Forening Formål: Foreningens formål er at samle egns- og slægtshistorisk interesserede for såvel ved individuel indsats, folkeoplysende foredrag, kurser og lignende at øge kendskabet til lokalhistorie på Bogø samt at bidrage til forskning, herunder at indsamle materialer om Bogø. Foreningen har endnu ikke oplyst medlemstal eller ansøgt om tilskud. Lindebroens Jollelaug Formål: Foreningens formål er at varetage bådejeres eller folk med tilknytning dertil interesser internt, overfor andre foreninger samt offentlige myndigheder og samarbejde med disse. Foreningen har endnu ikke oplyst medlemstal eller ansøgt om tilskud. Økonomi Huskeliste (slet når du er færdig med sagen): Baggrund for sagen Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer) Beskrivelse af sagen Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter. Resultat af høringer/forhøringer Hvad har borgere og andre udtalt om sagen? Vurdering og forslag til initiativer Hvad er administrationens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrationen, og er der alternativer? Konsekvenser ved initiativerne/beslutningen Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privatøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker? Økonomiske konsekvenser Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen? Den videre proces Hvad skal der ske nu? Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afsat 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Indstilling Fagchefen for Kultur og Fritid indstiller, at sagen tages til efterretning. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt. 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Administrativt behandlede ansøgninger i Kultur- og Fritid 2013 Sagsnr.: 13/ Område: Kultur- og Fritid - Sagsbeh: Maria Larsen Lovgrundlag Puljer 2013 under Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Resumé Udvalget besluttede på møde den 2. oktober 2012, at ansøgninger til puljerne under udvalgets ramme for 2013 på op til kr. kunne behandles administrativt i henhold til besluttede retningslinjer. Kriterier for tildeling af puljemidler for 2013 blev besluttet på møde den 21. januar Administrativt behandlede ansøgninger for maj til oktober 2013 fremsendes til orientering. Sagsfremstilling Ansøgninger til administrativ behandling med ansøgningsfrist fremsendt til sekretariatet og behandlet som følger: Puljer Aktivitet Bevilget/Afvist Aktivitets- og Udviklingspuljen Oremandsgaard Oremandsgaard kr. Kammermusik Kammermusikfestival 13 Cantabile 2 5 workshops til Waves/Skvulp kr. Fægteklubben SFO aktiviteter i kr. Teatret Aspendos og Vordingborg Bibliotekerne Familieteater i Botanisk have kr. Kulturforeningen Pakhus 8 Opstartsarrangement med musik, teater og tryllekunst kr. Forfatterforeningen StORDstrømmen Forfatteroplæsninger Masnedøfortet - sommerudstillingen kr. Borgerforeningen Lundby Gøngemarked august kr Sydfrimix National Frimærkeudstilling i kr. Møn Ungdomsråd Musikaktiviteter - Tirsdagsmarked kr. Ungdomslyd Grundtvigs Mindestuer Løghave i Udby Præstegårdshave kr. Atlas Art Space Lydkunstprojekt Klangrum kr. Orienteringsklubben O-63 Trykning af folder Find vej på kr. Oringe M C Hansen Sange i Musikfestival med musikere fra USA, Canada, England og Danmark kr. Skoven Oliver Nani Spil Dansk Dagen kr. Støtteforeningen Bio Arrangementer i efteråret kr. Bernhard Forfatterforeningen StORDstrømmen Skriveværksted færdiggørelse af tidligere projekt kr. Afslag: Præstø Koret Transportstøtte 0 Beboerforeningen De Søndre Genoptrykning af bog 0 Byer Mern- og Øster Egesborg Lokalråd Leje af telt, toiletvogn, borde, stole, m.v. 0 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Forfatterforeningen StORDstrømmen E-bogs udgivelse og internetformidling. Aktiviteten foregår ej i Vordingborg Kommune 0 Materialestøtte Stensved Tennisklub Forstærkning af stolper til læsejl kr. Vordingborg Ro- og GPSére og tipi kr. Kajakklub Vordingborg Ro- og 3ér havkajak kr. Kajakklub Vintersbølle Brugt airtrack kr. Gymnastikforening Møns Jagtforening 1 sæt lerduekastere kr. Vordingborg Firmasport Klæder billardborde kr. Farmorforeningen Farmors legetur kr. legesager/markedsføring Møns fodbold Klub Boldvogne til pigehold og de små rækker kr. Afslag Vordingborg Svømmeklub Printer og toner 0 Elitestøtte Josephine Juncker Håndbold kr. Anna Andersen Svømning kr. I alt kr. Fagsekretariatet har behandlet ansøgningerne efter de besluttede kriterier 21. januar 2013 og fremsender de administrativt besluttede tilskud til orientering. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Aktivitets- og udviklingspuljen Elitestøtte Materialestøtte Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Aktivitets- og udviklingspuljen Elitestøtte Materialestøtte Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Indstilling Fagchefen for Kultur og Fritid indstiller, at sagen tages til orientering. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt og det blev aftalt, at orientering fremover gives på alle udvalgsmøder. 13

15 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Fuglsang Kunstmuseum ansøger om driftsstøtte fra 2014 Sagsnr.: 13/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Maria Larsen Lovgrundlag Museumsloven. Resumé På udvalgets møde den 22. april 2013 blev det besluttet, at administrationen skulle tage en dialog om fremtidigt arbejde med Fuglsang Kunstmuseum. Som opfølgning på dette er fremsendt ansøgning om årlig driftsstøtte på kr. fra Sagsfremstilling Fuglsang Kunstmuseum er ét af de få bredt dækkende kunstmuseer i Region Sjælland, med tilholdssted i en nytegnet museumsbygning fra 2008, designet af den engelske arkitekt Tony Fretton. Museet er oprindeligt grundlagt i 1890 som en del af det kulturhistoriske museum i Maribo. I 1966 blev det et selvstændigt kunstmuseum og i 1989 kom det til at hedde Storstrøms Kunstmuseum, et navn der blev ændret ved indflytning i de nye museumsrammer ved Fuglsang i Toreby L. Som eneste statsanerkendte kunstmuseum i et vidstrakt geografisk område, har Fuglsang Kunstmuseum det kunstmusealt faglige ansvar for billedkunsten i Vordingborg Kommune. Dette har gennem årene afspejlet sig i en række aktiviteter, herunder en række særudstillinger, hvis kunstneriske fokus også har berørt den vordingborggensiske geografi, bl.a. den store retrospektive og anmelderroste særudstilling om P.C. Skovgaard. Museet har derudover gennem årene ydet forskellig faglig konsulentbistand i forbindelse med skadede værker i det offentlige rum samt senest i den igangværende arbejdsgruppe omkring etableringen af KunsthalGLAS i Præstø. Derudover får Vordingborg Kommune på formidlingsdelen en særlig glæde af den kommende tilslutning til Kulturtjenesten, som Kunstmuseet er medinitiativtager til og fast kulturaktør i. Udvalget har gennem de seneste år årligt bevilget tilskud på ca kr. til Fuglsangs særudstillinger. Ved behandling af seneste ansøgning den 22. april 2013 ønskede udvalget en drøftelse med museet, som kunne udmøntes i en fast årlig aftale. På baggrund af ovenstående ansøger Fuglsang Kunstmuseum om årlig driftsstøtte til udvidelse og udvikling af museets formidlingsaktiviteter på i alt kr. fra 2014 og fremefter. Fagsekretariatet vurderer at Fuglsang Kunstmuseum er et vigtigt omdrejningspunkt for billedkunst i regionen. Gennem aktiviteter og initiativer sikrer Fuglsang Kunstmuseum fastholdelsen af et højt kunstfagligt niveau hvilket også Vordingborg Kommune har fordel af. Der er i budget 2014 ikke afsat midler til afholdelse af driftsstøtte til Fuglsang Kunstmuseum. Støtten kan i 2014 tages fra aktivitets- og udviklingspuljen og efterfølgende indarbejdes i budget 2015 og fremefter. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Aktivitets- og udviklingspuljen for Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Aktivitets- og udviklingspuljen for

16 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. Bilag: 1 Åben Årsberetning /13 2 Åben Ansøgning om driftstilskud 94119/13 Indstilling Fagchefen for Kultur- og Fritid indstiller, at ansøgningen imødekommes med kr. fra 2014 til udvidelse og udvikling af Fuglsang Kunstmuseums formidlingsaktiviteter, at midlerne tages fra aktivitets- og udviklingspuljen i 2014, at tilskuddet indarbejdes i budget 2015 og fremover. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt, idet det bemærkes, at tilskuddet foreløbigt kun gives for

17 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Samarbejdsprojekt Artcore ansøger om støtte til talentudvikling 2013 og 2014 Sagsnr.: 13/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Maria Larsen Lovgrundlag Aktivitets- og udviklingspuljen for 2013 og Resumé Artcore ansøger om støtte til et samarbejdsprojekt i Kulturaftale Storstrøm om talentudvikling. Der ansøges om kr. i henholdsvis 2013 og Sagsfremstilling Talentskolen i Næstved har udarbejdet projekt Artcore, som er et talentudviklingsprojekt i samarbejde med 5 kommuner i Kulturaftale Storstrøm. Projektet består af workshops, netværksmøder og seminarer i samarbejde med flere institutioner i Vordingborg Kommune. Artcore workshops har til formål, at introducere unge mellem år til centrale teorier og praksisser inden for kunstarterne scenekunst/film/billedkunst. at at at finde, understøtte og udvikle unge lokale talenter gennem mødet med professionelle kunstnere, markedsføre de tre talentudviklingsforløb på grundkursusniveau (udover MgK), de unge forbedrer muligheden for at komme på de videregående kunstneriske uddannelser. Netværksmøderne skal udvikle et blivende samarbejde mellem kulturregionens kultur-, billed- og dramaskoler samt kunstneriske grundkurser mv. Samtidig skal udarbejdes et forslag til samlet, struktureret og organiseret fødekæde- og talentudviklingsindsats. Seminarerne har til formål at etablere en fagligt kvalificeret og nuanceret forståelse af temaet fødekæde- og talentudvikling på tværs af institutioner og kunstarter samt at etablere et bredt netværk omkring fødekæde og talentudviklingsindsatsen i Kulturregion Storstrøm. Projektet forventes afholdt i perioden oktober 2013 til december Projektet har langstrakte perspektiver, som vil blive analyseret og konkretiseret i løbet af projektets levetid. Talentskolens egenfinansiering udgør kr. om året. Derudover støttes projektet med kr. årligt fra Kulturregion Storstrøm. Der ansøges om kr. i hhv og 2014 fra de deltagende kommuner, Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Faxe og Næstved kommuner. Der er afsat en aktivitets- og udviklingspulje for 2013 på i alt kr. Separat økonomiskema over udvalgets puljer fremlægges på mødet. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Aktivitets- og udviklingspuljen Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Aktivitets- og

18 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget udviklingspuljen Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. Bilag: 1 Åben Budget, Talentskolen /13 2 Åben Projektbeskrivelse, Artcore /13 3 Åben Årsplan for Artcore /13 Indstilling Fagchefen for Kultur- og Fritid indstiller, at at ansøgningen imødekommes med kr. i hhv og 2014 til dækning af talentudviklingsprojektet Artcore, kriterierne for tildeling af støtte fra aktivitets- og udviklingspuljen for 2013 overholdes, at tilskuddene udbetales fra aktivitets- og udviklingspuljen med kr. i hhv og Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt. 17

19 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Vordingborg Fotoklub ønsker at lave en billeddokumentation af proces om Solbakken Sagsnr.: 13/ Område: Kultur- og Fritid - Sagsbeh: Maria Larsen Sagsfremstilling Vordingborg Fotoklub har i skrivelse af september 2013 foreslået muligheden for, at fotoklubben i den kommende ombygningsperiode og proces mod en samlet løsning, at billeddokumentere udviklingen på Solbakken i Vordingborg. I den forbindelse foreslår Fotoklubben, at der afholdes en billedkonkurrence om udvælgelsen af den bedste billedserie hvor Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget foreslås at fungere som dommere. Såfremt udvalget finder idéen positiv, vil fotoklubben videreudvikle projektet. Fagsekretariatet finder, at ideen giver mulighed for at udvikle samarbejdet med det frivillige foreningsliv. En billedserie, der dokumenterer både proces og produkt, vil være et væsentligt vidnesbyrd i synliggørelsen af realiseringen af et visionært projekt, som vil få betydning for en meget stor del af borgerne i Vordingborg Kommune. De nærmere omstændigheder for rammer og vilkår for adgang til Solbakkens område drøftes med Kultur- og Fritidssekretariatet. Økonomi Huskeliste (slet når du er færdig med sagen): Baggrund for sagen Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer) Beskrivelse af sagen Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter. Resultat af høringer/forhøringer Hvad har borgere og andre udtalt om sagen? Vurdering og forslag til initiativer Hvad er administrationens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrationen, og er der alternativer? Konsekvenser ved initiativerne/beslutningen Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privatøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker? Økonomiske konsekvenser Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen? Den videre proces Hvad skal der ske nu? Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. 18

20 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Indstilling Fagchefen for Kultur og Fritid indstiller, at at forespørgslen fra Vordingborg Fotoklub imødekommes, der afsættes støtte til præmiering af de 3 bedste billeder, som foreslås finansieret af aktivitesog udviklingspulljen. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt. 19

21 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Lokal kunstner ansøger om støtte til opsættelse af skulptur ved Kalvehave Havn Sagsnr.: 13/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Maria Larsen Lovgrundlag Aktivitets- og udviklingspuljen for Resumé Lokal kunstner fremsender ansøgning om støtte til opførelse af skulptur Havnefruen til Kalvehave Havn. Der ansøges ikke om et konkret beløb. Sagsfremstilling På et borgermøde i Den Gule Stald i 2012 blev der sammen med kommunalpolitikere og lokale borgere udvekslet idéer til, hvad der kunne gøres for at give lokalområdet et løft. På mødet præsenterede en lokal kunstner en lille model af en kvindefigur som udkast til en stor substantiel skulptur. Skulpturen Havnefruen foreslås opsat på den lille stenø ved indsejlingen til Kalvehave Havn. En Havnefrue på 1 ½ meter i højden, som med front mod indsejlingen, kunne byde de sejlende gæster velkommen. Projektet opdeles i faser: Ultimo 2013, Projektfase, skitsering, tegninger mm Forår 2014, Etablering af værkstedsplads, modellering og afformning Sommer 2014, Støbning og montering Projektet forventes at kunne stå færdigt i august Der er ikke fremsendt konkret budget til projektet. Forslaget har været sendt til høring i Vordingborg Billedkunstråd den 16. september 2013, som udtaler: Det kunstneriske niveau lever ikke op til den standard Billedkunstrådet ønsker at se i Vordingborg Kommune. Ønsker udvalget at afsætte midler til projektet, er der afsat en aktivitets- og udviklingspulje på kr. i Separat økonomiskema forelægges på mødet. Økonomi Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. Bilag: 1 Åben Havnefruen - et forslag - Billed /13 2 Åben Havnefruen - et forslag - Billed /13 3 Åben Havnefruen - et forslag - Billed /13 Indstilling Fagchefen for Kultur og Fritid indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes. 20

22 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt. 21

23 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget The South East Songwriters Club ansøger om støtte til workshops og koncerter 2014 Sagsnr.: 13/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Maria Larsen Lovgrundlag Aktivitets- og udviklingspuljen for Resumé The South East Songwriters Club ansøger om støtte på kr. til afholdelse af 3 workshops og 3 store koncerter i Sagsfremstilling The South East Songwriters Club er en gruppe sangskrivere hovedsageligt fra Vordingborg Kommune, hvis mål er at forbedre deres håndværk som sangskrivere gennem workshops, undervisning, gruppemøder og foredrag. Samtidig ønsker de at give borgerne i kommunen mulighed for at høre deres sange ved koncerter samt open-stage arrangementer og på den måde være med til at udvikle et inspirerende miljø for musik med den genre i kommunen. Arrangementerne er offentligt tilgængelige og vil blive afholdt på forskellige lokationer i kommunen. Foreningen ønsker at gøre Vordingborg Kommune til et (inter)nationalt kraftcenter og mødeforum for sangskrivere. Gennem de seneste år har støtten fra Vordingborg Kommune betydet, at sangskrivere kommer fra både ind- og udland til arrangementerne. Foreningen har ligeledes et godt samarbejde med Vordingborg Musikskole, hvor der lægges vægt på at arbejde med kommunens yngre sangskrivere. The South East Songwriters Club ansøger om kr. til afholdelse af 3 workshops og 3 store koncerter i Deres forventede budget for 2013 udviser udgifter for kr. og indtægter på kr. I 2013 blev ligeledes afholdt 3 koncerter og 3 workshops. Sangforeningen har i årene modtaget et tilskud fra Vordingborg Kommune på kr. Fagsekretariatet vurderer, at de beskrevne aktiviteter understøtter visionerne for udvikling af et bredt og alsidigt kulturliv. Der er i 2014 afsat en aktivitets- og udviklingspulje på i alt kr. Separat økonomiskema over udvalgets puljer fremlægges på mødet. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Aktivitets- og udviklingspuljen Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Aktivitets- og udviklingspuljen 2014 Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn

24 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Økonomi Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. Bilag: 1 Åben Ansøgning støtte, SESC /13 2 Åben SESC Budget /13 Indstilling Fagchefen for Kultur og Fritid indstiller, at at ansøgningen imødekommes med kr. til afholdelse af 3 workshop og 3 store koncerter i 2014, under forudsætning af, kriterierne for tildeling af støtte fra aktivitets- og udviklingspuljen overholdes, at tilskuddet udbetales fra aktivitets- og udviklingspuljen Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt. 23

25 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Teaterforeningen Bøgestrømmen ansøger om støtte til aktiviteter i 2014 Sagsnr.: 13/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Maria Larsen Lovgrundlag Aktivitets- og udviklingspuljen for Resumé Teaterforeningen Bøgestrømmen ansøger om kr. til dækning af teateraktiviteter i sæson 2013/2014. Sagsfremstilling Foreningen opstod i sin nuværende form som Teaterforeningen, der skulle sikre professionel teatervirksomhed i en udviklende form til hele den nye Vordingborg Kommune. Teaterforeningen Bøgestrømmen arrangerer professionelt teater på små og store scener i Vordingborg Kommune. Der ansøges om tilskud til teateraktiviteter for sæson 2013/14. Folder med sæsonprogram udleveres på mødet. Vordingborg Kommune yder et årligt driftstilskud på ca kr. Derudover har foreningen fået tildelt midler årligt fra den 4-årige overgangsordning på ca kr. årligt. De midler de nu ansøger om udbetaling for i sæson 2013/14. Derudover finansieres aktiviteterne via billetindtægter, lokale sponsorer samt tilskud fra Staten til godkendte forestillinger. Der er fremsendt et budget i balance for perioden 1/7-31/ og 1/1-30/6 2014, under forudsætning af, at indtjeningen på billetter holder. Fagsekretariatet vurderer at teaterforeningen Bøgestrømmen er en vigtig aktør omkring arbejdet med at give borgere i Vordingborg Kommune mulighed for i lokale rammer, at opleve professionelle forestillinger fra større nationale teatre. Der er afsat en aktivitets- og udviklingspulje for 2013 på i alt kr. Separat økonomiskema over udvalgets puljer fremlægges på mødet. Vordingborg kommune og modtager støtte Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Aktivitets- og udviklingspuljen 2014 Aktivitets- og udviklingspuljen 2014 Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn

26 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Økonomi Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. Bilag: 1 Åben Ansøgning om tilskud til teatervirksomhed /13 2 Åben Budget 2013 og /13 3 Åben Aktivitetsbeskrivelse /13 Indstilling Fagchefen for Kultur og Fritid indstiller, at at ansøgningen imødekommes med kr. dækkende næste sæsons teateraktiviteter, kriterierne for tildeling af støtte fra aktivitets- og udviklingspuljen overholdes, at tilskuddet udbetales fra aktivitets- og udviklingspuljen for Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt. 25

27 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Ramme- og samarbejdsaftale for Storstrøms Kammerensemble Sagsnr.: 13/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Britt Steensgaard Jensen Lovgrundlag Musiklovens 3, hvorefter Statens Kunstråd kan yde støtte til bl.a. aktiviteter, der kan virke til fremme af musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet (stk. 5). Lov nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Resumé Nedenstående sagsfremstilling er fælles for Kammerensemblets tilskudskommuner Lolland, Guldborgsund, Faxe, Næstved og Vordingborg. Med det formål at styrke den professionelle musik og musikundervisning i Danmark uden for landsdelsorkestrenes virkeområder har Statens Kunstråds Musikudvalg (tidligere Statens Musikråd) siden 1967 ydet tilskud til de såkaldte basisensembler efter en kommunal, (amtslig) og statslig tilskudsmodel. Driften af Storstrøms Kammerensemble (SKE) varetages i indeværende periode af ensemblets tilskudskommuner i fællesskab samt Kunstrådets Musikudvalg. Statens Kunstråds Musikudvalg ønsker at videreføre fem basisensembler på samme tilskudsniveau som i Det drejer sig om følgende ensembler: Ensemble MidtVest Esbjerg Ensemble Randers Kammerorkester Storstrøms Kammerensemble (SKE) Aarhus Jazz Orchestra Sagsfremstilling Gennem foråret og sommeren 2013 har der væres forhandlinger mellem ovenstående kreds af kommuner og Kunstrådets Musikudvalg om en ny aftale om driften af SKE. Kommunernes forhandlinger har været varetaget af Kulturregion Storstrøms politiske styregruppe (kulturudvalgsformændene fra Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Faxe og Næstved kommuner) samt kulturregionens administrative styregruppe. Forhandlingerne er nu tilendebragt og er mundet ud i vedlagte aftaledokumenter, der skal godkendes af de enkelte tilskudskommuner: Rammeaftale for Storstrøms Kammerensemble Samarbejdsaftale mellem Næstved, Faxe, Guldborgsund, Lolland og Vordingborg kommuner og Storstrøms Kammerensemble om driften af Storstrøms Kammerensemble samt Storstrøms Symfoniorkester for perioden Desuden har SKE udarbejdet Strategi for Storstrøms Kammerensemble. Strategien beskriver, hvordan ensemblet bidrager til at opfylde de overordnede målsætninger gennem resultatmål og nøgletal, der kan belyse målopfyldelsen. Ad. 1. Rammeaftale for Storstrøms Kammerensemble Rammeaftalen beskriver det aftalte grundlag for SKEs strategi og økonomi på de politiske og økonomiske forudsætninger, der eksisterer på tidspunktet for aftalens indgåelse. Aftalen er en gensidig tilkendegivelse af de ønskede resultater af Storstrøms Kammerensembles virksomhed i aftaleperioden. 26

28 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Ad. 2. Samarbejdsaftale mellem Næstved, Faxe, Vordingborg, Guldborgsund, Lolland kommuner Samarbejdsaftalen regulerer Kammerensemblets virksomhed i forhold til ensemblets tilskudskommuner. Desuden regulerer samarbejdsaftalen også enkelte forhold vedrørende Storstrøms Symfoniorkester. I samarbejdsaftalen er opgjort de kammerensemble- og symfonikoncerter som tildeles de enkelte kommuner i aftaleperioden. Økonomi Kr niveau (regnskab) 2014-niveau Statslige driftstilskud Øvrige tilskud fra staten Kommunale driftstilskud Øvrige tilskud fra kommuner og regioner Fonde og sponsorer Egenindtægter mv Finansielle indtægter Finansiering i alt Egenkapital, ultimo Statens driftstilskud, som fastsættes af Statens Kunstråds Musikudvalg på baggrund af de årlige bevillingslove, udgør i aftaleperioden årligt kr. (niveau 2013). Tilskuddet pris- og lønfremskrives årligt efter de almindeligt gældende satser for bevillingsområdet. På tidspunktet for aftalens indgåelse er den statslige fremskrivning til niveau 2014 endnu ikke kendt, men på baggrund af et kvalificeret skøn, forventes det statslige tilskud i 2014 at være kr. (niveau 2014). Kommunernes driftstilskud, som fastsættes på baggrund af de årlige kommunale budgetter, udgør i aftaleperioden årligt kr., (niveau 2014) fordelt således: Kommuner Guldborgsund Guldborgsund huslejetilskud Næstved Lolland Vordingborg Faxe Kommunale driftstilskud i alt Beløb kr kr kr kr kr kr kr. I kommunernes finansiering af SKE indgår ligeledes de enkelte kommuners tilskud til Storstrøms Symfoniorkester. Konsekvensen er en regulering af symfoniorkestrets aktiviteter, der bl.a. betyder et reduceret orkester samt et mindre repertoire. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Storstrøms Kammerensemble Anlæg 27

29 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Afledt drift Finansiering Drift Storstrøms Kammerensemble Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Økonomistaben kan meddele, at tilskuddet til Storstrøms Kammerensemble og Storstrøms Symfoniorkester ønskes forhøjet med kr. i forhold til det fremskrevne budget for 2014 på kr. Forhøjelsen kan foretages inden for udvalgets samlede ramme. Bilag: 1 Åben Samarbejdsaftale SKE /13 2 Åben Rammeaftale /13 3 Åben Strategi version pdf /13 Indstilling Fagchefen for Kultur og Fritid indstiller, at at Rammeaftale for Storstrøms Kammerensemble godkendes, Samarbejdsaftale mellem Næstved, Faxe, Vordingborg, Guldborgsund, Lolland kommuner samt Storstrøms Kammerensemble om driften af Storstrøms Kammerensemble samt Storstrøms Symfoniorkester for godkendes. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt. 28

30 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget STARS fremsender budget 2014 til godkendelse Sagsnr.: 13/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Maria Larsen Lovgrundlag Musikloven. Resumé STARS har indgået en ny rammeaftale med Statens Kunstråds Musikudvalg og Vordingborg Kommune for perioden 1. januar december STARS fremsender budget 2014 til godkendelse. Sagsfremstilling STARS er et af landets 17 Regionale Spillesteder, hvilket betyder, at huset modtager tilskud fra Kulturstyrelsen og fra Vordingborg Kommune. Tilskuddet er bundet op på en række forpligtelser omkring præsentationen af et koncertprogram med et højt kunstnerisk sigte, en forpligtelse til at styrke og støtte op om vækstlaget, lokalt, regionalt og internationalt, og ikke mindst, en forpligtelse til at opretholde og udvikle spillestedet med en professionel scene, organisation og markedsføring. Vordingborg Kommune er offentlig tilsynsmyndighed for STARS. Tilsynet udøves i henhold til bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Budgettet for 2014 udviser: Udgifter Indtægter kr kr. Forventet resultat før skat ca kr. STARS har i 2013 modtaget et driftstilskud på kr. ex. huslejefritagelse. I 2014 er ansøgt om driftstilskud på kr. samt en værdi af huslejefritagelse på kr. fordelt med kr. til Stars og kr. til Baghuset. Budgettet fremlægges til godkendelse i udvalget, hvorefter det fremsendes til Kulturstyrelsen senest den 1. december med henblik på, at de tager budgettet til efterretning. Økonomi Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. Bilag: 1 Åben STARS budget /13 Indstilling Fagchefen for Kultur og Fritid indstiller, at budget 2014 for STARS godkendes og videresendes til Kulturstyrelsen. 29

31 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt. 30

32 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Genbehandling af støtte til anlægsprojekter Sagsnr.: 13/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Jesper Kjærulff Lovgrundlag Lov om kommuners styrelse. Resumé Fagsekretariatet har fra frivillige folkeoplysende foreninger modtaget ansøgninger til omforandringer og tilbygninger af kommunale ejendomme. Der er ikke i 2013 afsat midler til anlægsarbejder under udvalget, hvorfor det ikke vil være muligt, at imødekomme de indsendte ansøgninger. Administrationen ønsker en drøftelse af muligheder fremadrettet. Sagsfremstilling Fagsekretariatet har fra forskellige frivillige foreninger modtaget ønsker om tilbygninger og renoveringer af kommunalt ejede bygninger. Ønsket om at udvikle mulighederne for at dyrke motion, udvikle tværgående samarbejder mellem foreninger og skoler samt at være med til at skabe bedre og mere tidssvarende rammer for foreningsaktiviteterne, har medført et øget antal ansøgninger. Alle ansøgningerne understreger vigtigheden af at skabe rammer for aktiviteter og understøtter de anbefalinger der fremgik af facilitetsrapporten, som blev udfærdiget i Ansøgerne er vejledt og rådgivet om, hvilke andre støttemuligheder der findes. En stor del af disseforudsætter dog en kommunal medfinansiering. Fagsekretariatet foreslår, at udvalget drøfter muligheden for at øge puljen til fysiske forbedringer fra 2014 til lignende projekter. Puljen er i 2013 på i alt kr. dækkende ansøgninger til lysanlæg og eftersyn, forbedring af fysiske rammer for kommunalt ejede forsamlingshuse samt at yde tilskud til lokaleforbedringer i almindelighed. Fagsekretariatet vurderer, at en større pulje, som også omhandler projekter omkring omforandringer og tilbygninger til kommunale bygninger, vil sikre at det frivillige initiativ og virkelyst opretholdes og hjælpe ansøgerne videre i deres søgning efter eksterne midler. Puljen til fysiske forbedringer kan inddækkes af aktivitets- og udviklingspuljen. Begge puljer er inden for udvalgets ramme. Økonomi Huskeliste (slet når du er færdig med sagen): Baggrund for sagen Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer) Beskrivelse af sagen Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter. Resultat af høringer/forhøringer Hvad har borgere og andre udtalt om sagen? Vurdering og forslag til initiativer Hvad er administrationens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrationen, og er der alternativer? 31

33 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Konsekvenser ved initiativerne/beslutningen Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privatøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker? Økonomiske konsekvenser Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen? Den videre proces Hvad skal der ske nu? Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Indstilling Fagchefen for Kultur og Fritid indstiller, at der i budget 2014 afsættes yderligere midler til puljen til fysiske forbedringer, at midlerne tages fra udvalgets aktivitets- og udviklingspulje. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Sagen udsættes til efter budgetforhandlingerne. Supplerende sagsfremstilling til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets møde den 31. oktober 2013 Ved budgetforlig for 2014 indgået den 29. august 2013 blev det vedtaget at afsætte en pulje på kr. til projekter for vedligehold og forbedringer for privatejede forsamlingshuse. Desuden blev det understreget at privatejede forsamlingshuse gives mulighed for at søge byfornyelsesmidler til klimaskærm, tilgængelighed og kondemnable forhold. Fagsekretariatet udfærdiger på den baggrund konkret forslag til retningslinjer for puljen til privatejede forsamlingshuse til førstkommende udvalgsmøde. De ansøgninger, der er indkommet til Fagsekretariatet omhandler forandringer og forbedringer på kommunalt ejede ejendomme, og er således ikke omfattet af forligstekstens ordlyd. Fagsekretariatet har modtaget 2 ansøgninger: Ørslev Gymnastik Forening har ansøgt om i alt kr. til udvidelse af redskabsrum på Ørslev Skole I.F. Svend Gønge har ansøgt om i alt kr. til indretning af lokale til foreningsfitness i den gamle pedelbolig på Svend Gønge-skolen. Fagsekretariatet vurderer at begge initiativer vil medvirke til at udvikle samarbejdet mellem foreninger og skoler, samt skabe mere tidssvarende rammer for foreningsaktiviteter. Fagsekretariatet foreslår derfor at rammen for den eksisterende pulje til fysiske forbedringer i kommunalt ejede ejendomme tilføres yderligere i alt kr. årligt. Beløbet kan inddækkes af aktivitets og udviklingspuljen. Indstilling Fagchefen for Kultur og Fritid indstiller, 32

34 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget at der i budget 2014 afsættes yderligere kr. til puljen til fysiske forbedringer, at midlerne tages fra udvalgets aktivitets- og udviklingspulje. at ansøgningerne behandles på førstkommende møde. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt. 33

35 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Evaluering af Vordingborg Billedkunstråd Sagsnr.: 13/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Bjarne Malmros Jensen Lovgrundlag Lov om kommuners styrelse. Resumé Vordingborg kommune nedsatte efteråret 2010 et Billedkunstråd. Billedkunstrådet modtager årlig støtte fra Statens Kunstråds Billedkunstudvalg, under forudsætning af at Vordingborg Kommune matcher statens tilskud. Udvalget har bestået af 4 lokale billedkunstnere, en kunstkurator samt en kommunal byplanlægger. Ved nedsættelsen besluttede Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, at Billedkunstrådets virke skulle evalueres, når den kommunale valgperiode udløb. Såfremt Vordingborg Kommune ønsker at fortsætte ordningen med et lokalt Billedkunstråd, er der ansøgningsfrist til Statens Kunstråd for Billedkunst den 15. januar Sagsfremstilling Fagsekretariatet har som grundlag for nedenstående statusredegørelse udsendt spørgeskemaer til nuværende og tidligere medlemmer af Billedkunstrådet, og der er modtaget tilbagemelding fra 4 ud af 6 udsendte spørgeskemaer. Formanden for Vordingborg Billedkunstråd har udarbejdet en kort rapport, som er vedlagt som bilag. Desuden er udsendt 10 spørgeskemaer til modtagere af støtte fra Billedkunstrådets pulje. Billedkunstrådets opgaver, som er beskrevet i rådets vedtægter er: At igangsætte og støtte billedkunstneriske aktiviteter i Vordingborg Kommune. (Billedkunstneriske aktiviteter kan være: Udstillinger, huskunstnerforløb, workshops undervisningsforløb, festivaler, foredrag og lign. ) At igangsætte, støtte og formidle permanent kunstnerisk udsmykning af kommunale og andre offentlige bygninger og pladser, herunder rådgive om kunstindkøb Efter nærmere aftale at stå til rådighed for rådgivning af erhvervslivet i forbindelse med billedkunstnerisk udsmykning. Billedkunstrådet har i indeværende periode valgt at løse opgaverne gennem at: Udforme ansøgningsskema og vejledning til kommunens hjemmeside Indkalde ansøgninger open call fra kommunens billedkunstnere Forestå eget projekt. Etablering af udsmykning på gavl i Storegade 10 i Stege Søgt sponsorer og fonde samt gennemført idéfase og udvælgelsesprocedure for kunstner til eget projekt Rådgive Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget omkring Eos, Multicentret i Præstø og bl.a. Havnefruen Netværke med Guldborgsund Billedkunstråd Etablere en database på alle billedkunstnere i Vordingborg Kommune samt etablere en mailliste på alle professionelle billedkunstnere i Vordingborg Kommune Afholdt vejlednings,- og informationsmøde om Statens Kunstråds Huskunstnerordning 34

36 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Der er gennem den sidste periode støttet i alt 16 lokale projekter for kr. Der er givet 13 afslag. Billedkunstrådet har i indeværende periode endnu ikke etableret kontakt og samarbejde med det lokale erhvervsliv. Billedkunstrådet har ikke i indeværende periode indkøbt kunst til Vordingborg kommune. Rådets mødefrekvens har været 4-6 årlige møder. Billedkunstrådet har, trods 2 medlemmer har valgt at udtræde af rådet, gennemført de planlagte aktiviteter i forhold til det overordnede formål. Det er ikke lykkedes efter adskillige annonceringer at rekruttere nye medlemmer til Billedkunstrådet. Fra 1. november 2012 har Statens Kunstråd for Billedkunst ændret i betingelserne for at modtage støtte, og besluttet, at en forudsætning for fremadrettet at modtage støtte er, at det lokale Billedkunstråd dels består af anerkendte kunstnere - dels modtager et mødehonorar for deres arbejde på 800 kr. pr. møde. Kravet om Billedkunstrådets sammensætning kan d.d. ikke opfyldes i Vordingborg Billedkunstråd. Fagsekretariatet vurderer, at de synlige resultater ikke kan tolkes som særskilt markante efter tre år med et Billedkunstråd. Der er i perioden oparbejdet en goodwill og den økonomiske støtte som er givet, er ikke stor pr. ansøgning (gennemsnit kr. pr. projekt), men det er den medfinansiering, der har ofte har været udslagsgivende for realisering projekterne. Fagsekretariatet vurderer, at styrken ved at have et Billedkunstråd ligger i den kontakt og synlighed, som rådet har fået til hele det kommunale billedkunstmiljø. Ligeledes er selv mindre tilskud afgørende for, om mange projekter bliver gennemført. Under forudsætning af, at sammensætningen af Vordingborg Billedkunstråd kan godkendes i henhold til de nye skærpede regler fra Statens Kunstråd for Billedkunst Vurderer fagsekretariatet, at der skal ansøges om en fornyet aftaleperiode. Økonomi Huskeliste (slet når du er færdig med sagen): Baggrund for sagen Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer) Beskrivelse af sagen Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter. Resultat af høringer/forhøringer Hvad har borgere og andre udtalt om sagen? Vurdering og forslag til initiativer Hvad er administrationens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrationen, og er der alternativer? Konsekvenser ved initiativerne/beslutningen Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privatøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker? Økonomiske konsekvenser Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen? Den videre proces Hvad skal der ske nu? Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb 35

37 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Åben Rapport fra formanden for Billedkunstrådet /13 2 Lukket Indstilling Fagchefen for Kultur og Fritid indstiller, at at status for Vordingborg Billedkunstråd tages til efterretning, der udarbejdes og fremsendes fornyet ansøgning til Statens Kunstråds Billedkunstudvalg inden den 15. januar 2014 Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt. 36

38 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Revision af fremtidens drift af Masnedøfortet Sagsnr.: 13/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Bjarne Malmros Jensen Lovgrundlag Lov om kommuners styrelse. Resumé På udvalgsmødet den 9. januar 2012 blev udviklingsplanen 2020 for Masnedøfortet debatteret og udvalget ønskede at få sagen forelagt igen med konkrete forslag. Fagsekretariatet blev anmodet om at arbejde videre med nogle af de forelagte idéer. På udvalgsmødet den 3. september 2012 besluttede udvalget, at bestyrelsen for Masnedøfortet skulle indkaldes med henblik på at opløse vedtægterne for fortet. Ved Kommunalbestyrelsens møde den 29. november 2012 blev ophævelsen af vedtægterne for Masnedøfortet. August 2013 blev der gennem 3 uger annonceret i dagspressen efter indstillinger til forslag til ny styregruppe. På Vordingborg.nu annonceredes der ligeledes efter indstillinger i august. Der er kun indkommet en enkelt indstilling til den nye styregruppe. Sagsfremstilling Ved fristens udløb ultimo august 2013 var der indkommet én enkelt indstilling til en deltager i styregruppen for Masnedøfortet: Torben Nørgaard er indstillet af lokal historisk forening Vordingborg. Trods annoncering af ovennævnte har der været begrænset interesse for at bidrage til udviklingen og driften af Masnedøfortet. Ifølge den oprindelige køreplan skulle styregruppen bestå af kommunale kulturaktører samt enkelte repræsentanter fra de enkelte interessegrupper. Styregruppen arbejdsområde er beskrevet som følgende, afholde minimum to årlige styregruppemøder, indkalde en gang årligt bredt forslag til kulturaktiviteter på fortet, og styregruppen behandler derefter ansøgningerne for at sikre relevans og kvalitet, udarbejde en udviklingsplan og et aktivitetsforslag, som fremsendes til orientering i udvalget. Undervejs i processen og dialogen med nuværende samarbejdspartnere, er der opstået følgende ideer til mulige aktiviteter på Fortet: Tydeliggørelse af fortets historie, rollespils arrangementer, Arbejdende værksteder, Papirhåndværk, Kystlinjen regional identitet, Nordisk ungdomsfestival. Denne svage interesse for at deltage i udviklingen/driften af Masnedøfortet medfører at Fagsekretariatet anmoder Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget om at genoverveje den fremtidige drift. Umiddelbart ser Fagsekretariatet et par muligheder: Model 1 Interesserede kan henvende sig til Fagsekretariatet vedr. udlån/leje af fortet (nuværende model). Model 2 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget gentænker udviklingen og driften af Masnedøfortet, herunder at afsætte særskilte midler til drift af fortet. 37

39 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Fagsekretariatet vurderer, at model 1 vil være den mest relevante løsning, idet model 2 vil kræve at der afsættes særlige midler, som vil fragå andre områder. Økonomi Huskeliste (slet når du er færdig med sagen): Baggrund for sagen Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer) Beskrivelse af sagen Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter. Resultat af høringer/forhøringer Hvad har borgere og andre udtalt om sagen? Vurdering og forslag til initiativer Hvad er administrationens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrationen, og er der alternativer? Konsekvenser ved initiativerne/beslutningen Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privatøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker? Økonomiske konsekvenser Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen? Den videre proces Hvad skal der ske nu? Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Åben Indstilling fra Lokalhistorisk Forening - Torben Nørgaard /13 Indstilling Fagchefen for Kultur og Fritid indstiller, at model 1 godkendes. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt. Sagen genoptages til vurdering i første kvartal

40 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Evaluering af administrative procedure for ansøgninger til puljer under Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Sagsnr.: 13/ Område: Kultur og Friitd - Sagsbeh: Maria Larsen Lovgrundlag Puljer under Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Resumé Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 2. oktober 2012 et forsøg med ændrede retningslinjer for behandling af ansøgninger til puljer under Kultur, Idræts og Fritidsudvalget. Retningslinjer for behandling af ansøgninger fremsendes til evaluering. Sagsfremstilling For at smidiggøre og lette sagsbehandlingen på sager, anmodede Fagsekretariatet om mulighed for at dele ansøgninger til puljer under udvalget op i ansøgninger over kr. og ansøgninger under kr. Formålet var ønsket om at smidiggøre sagsbehandlingen, bedre service til ansøgerne og mere effektive arbejdsgange. På udvalgsmødet 2. oktober 2012 blev besluttet: at at ansøgninger på op til kr. til puljerne under udvalgets ramme for 2013 kunne behandles administrativt efter besluttede retningslinjer, ansøgninger med en beløbsramme over kr. samt sager af principiel karakter skulle forelægges udvalget kvartalsvis efter afsatte ansøgningsfrister henholdsvis 1. februar, 1. maj og 1. oktober 2013 samt 1. oktober 2013 ligeledes for det efterfølgende kalenderår. De endelige kriterier for tildeling af støtte fra puljerne blev vedtaget på udvalgets møde den 21. januar Bevillinger fra puljerne skal medvirke til at udvikle, inspirere og understøtte initiativer, der er i overensstemmelse med Vordingborg Kommunes visioner for udvikling af det samlede kultur-, idrætsog fritidsliv. Alle ansøgte indsatser, initiativer og projekter vurderes i forhold til Kultur og Fritidspolitikken, Idrætspolitikken, Folkeoplysningspolitikken samt vedtagne strategier, kommuneplan og strategiske handleplaner. Fagsekretariatet har i 2013 behandlet op til 60 % af de indkomne ansøgninger administrativt. Fagsekretariatet vurderer, at der modtages løbende flere og mere komplicerede ansøgninger, som kræver en tværgående koordinering med andre afdelinger og udvalg. Ressourcerne ønskes derfor fortsat anvendt på disse sager. Behandling af ansøgninger op til kr. Fagsekretariatet ønsker, at ordningen med de administrative beslutninger op til kr. videreføres. Udvalget er i 2013 orienteret kvartalsvis om bevillingerne. Fagsekretariatet anmoder om, at den kvartalsvise orientering om bevillingerne ændres til, at udvalget orienteres løbende om tildelt bevilling. Behandling af ansøgninger over kr. Fagsekretariatet ønsker ansøgninger over kr. ikke længere behandles på de fastsattes deadlines for ansøgninger. Dette kan i visse tilfælde give en for lang sagsbehandlingstid mellem ansøgningerne. Mange ansøgere har et ønske om en tilkendegivelse inden for et kortere tidsperspektiv end ca. 3 måneder. Fagsekretariatet anmoder om, at ansøgningerne over kr. behandles løbende hen over året. 39

41 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Opfølgning på økonomiskemaet følger de øvrige ansøgningsrunder i lighed med tidligere. Økonomi Huskeliste (slet når du er færdig med sagen): Baggrund for sagen Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer) Beskrivelse af sagen Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter. Resultat af høringer/forhøringer Hvad har borgere og andre udtalt om sagen? Vurdering og forslag til initiativer Hvad er administrationens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrationen, og er der alternativer? Konsekvenser ved initiativerne/beslutningen Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privatøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker? Økonomiske konsekvenser Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen? Den videre proces Hvad skal der ske nu? Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Indstilling Fagchefen for Kultur- og Fritid indstiller, at at ansøgninger til puljerne under udvalgets ramme for 2014 på op til kr. fortsat behandles administrativt i henhold til de besluttede retningslinjer, sagerne løberne fremsendes til orientering til udvalget, at ansøgninger til puljerne under udvalgets ramme for 2014 for over kr. behandles løbende i henhold til de besluttede retningslinjer. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt. 40

42 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Rettelser til Kompetence- og delegationsplan i perioden 1. februar til 31. august 2013 Sagsnr.: 13/ Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Lovgrundlag Kompetence- og delegationsplan for Vordingborg Kommune. Resumé Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 16. maj 2013 den samlede Kompetence- og delegationsplan for Vordingborg Kommune. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at fagsekretariater og stabe fremadrettet skal sikre at Kompetence- og delegationsplanen ajourføres. Ajourføring af de specifikke skemaer for perioden 1. februar til 30. september 2013 forelægges fagudvalgene til godkendelse med efterfølgende orientering i Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte Vordingborg Kommunes samlede Kompetence- og delegationsplan den 16. maj Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at fagsekretariater og stabe fremadrettet skal sikre at kompetence- og delegationsplanen løbende ajourføres. Den godkendte kompetence- og delegationsplan omfatter forhold, der er truffet beslutning om indtil 31. januar Der skal derfor nu i fagudvalgene og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling godkendes rettelser til de specifikke kompetence- og delegationsplaner for udvalgenes områder for så vidt angår de beslutninger der er truffet i fagudvalg, Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og Kommunalbestyrelsen i perioden 1. februar til 30. september 2013 Administrationen har udarbejdet et rettelsesskema, hvor ændringer og nytilførsler indføres, og der er følgende nytilførsler på Kultur og Fritidsområdet: Arkivsamvirket Årsberetning godkendes. Den Gule Stald Godkendelse af driftsaftale. Storstrøms Kammerensemble og Storstrøms Symfoniorkester Godkendelse af aftale med Statens Musikudvalg Godkendelse af regnskab og årsberetning Rettelser kan f.eks. være: Ændring i en allerede beskrevet opgave,(beskrives under den eksisterende overskrift med angivelse af det relevante sagsforløb med placering af kompetence) Bortfald af en opgave, f.eks. på grund af lovændring 41

43 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Beslutning om ændring af kompetence fra et fagudvalg til et andet eller til administrationen, f.eks. overtagelse af en opgave Ny arbejdsopgave, der beskrives under ny hovedoverskrift eller som ny delopgave under eksisterende overskrift med angivelse af de forskellige delelementer i hver sin linje nedenfor, og med angivelse af sagsforløb og placering af kompetence. Fagudvalgenes og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings godkendte ændringer vil for så vidt angår de specifikke kompetence- og delegationsplaner blive forelagt Kommunalbestyrelsen til orientering. Økonomi Huskeliste (slet når du er færdig med sagen): Baggrund for sagen Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer) Beskrivelse af sagen Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter. Resultat af høringer/forhøringer Hvad har borgere og andre udtalt om sagen? Vurdering og forslag til initiativer Hvad er administrationens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrationen, og er der alternativer? Konsekvenser ved initiativerne/beslutningen Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privatøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker? Økonomiske konsekvenser Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen? Den videre proces Hvad skal der ske nu? Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Åben Rettelsesblad - Kultur og Fritid /13 Indstilling Sekretariatschefen indstiller, at de i vedlagte skema foreslåede ændringer i specifikke Kompetence- og delegationsplaner for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget godkendes. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen anbefales. 42

44 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Årshjul for Kultur- og Fritidsudvalget 2013 Sagsnr.: 11/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Maria Larsen Resumé Efter ønske fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget fremsendes revideret Årshjul til orientering på alle udvalgsmøderne. Sagsfremstilling For at højne informationsniveauet og for at skabe et bedre overblik over de overordnede aktiviteter, der gentages med et mere eller mindre fast interval, typisk i årlig cyklus, har det været et ønske fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, at der blev udarbejdet et årshjul for udvalgets område. Årshjulet fremlægges på udvalgsmøderne og anvendes som et dynamisk arbejdsredskab og arbejdsplan får året. Efter hvert udvalgsmøde vil årshjulet blive opdateret med de beslutninger, tiltag m.v. som er fremkommet på udvalgsmødet, ligesom administrationen også løbende holder årshjulet ajour. Økonomi Huskeliste (slet når du er færdig med sagen): Baggrund for sagen Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer) Beskrivelse af sagen Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter. Resultat af høringer/forhøringer Hvad har borgere og andre udtalt om sagen? Vurdering og forslag til initiativer Hvad er administrationens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrationen, og er der alternativer? Konsekvenser ved initiativerne/beslutningen Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privatøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker? Økonomiske konsekvenser Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen? Den videre proces Hvad skal der ske nu? Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Åben Årshjul for KIF /12 Indstilling Fagchefen for Kultur og Fritid, 43

45 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget at det fremlagte årshjul for 2013 tages til orientering. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt. Udvalgets møde den 25. november aflyses og udvalgets møde den 16. december starter kl. 14:30. 44

46 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Eventuelt Sagsnr.: 13/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Lone Larsen Sagsfremstilling. Økonomi Huskeliste (slet når du er færdig med sagen): Baggrund for sagen Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer) Beskrivelse af sagen Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter. Resultat af høringer/forhøringer Hvad har borgere og andre udtalt om sagen? Vurdering og forslag til initiativer Hvad er administrationens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrationen, og er der alternativer? Konsekvenser ved initiativerne/beslutningen Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privatøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker? Økonomiske konsekvenser Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen? Den videre proces Hvad skal der ske nu? Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Det blev aftalt, at der sikres en løbende information om fremdriften i udvikling af Solbakken. 45

47 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Bilagsoversigt 1. Kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 1. Bilag til kvartalsrapportering 30. september 2013 (101556/13) 2. Udvalgsaftale Kultur og Fritid 1. udvalgsaftale endelig version 1 (111327/13) 3. Orienteringspunkter 1. Økonomiskema Bilag til OR punkt KIF 31/ (115198/13) 6. Fuglsang Kunstmuseum ansøger om driftsstøtte fra Årsberetning 2012 (94122/13) 2. Ansøgning om driftstilskud (94119/13) 7. Samarbejdsprojekt Artcore ansøger om støtte til talentudvikling 2013 og Budget, Talentskolen (103960/13) 2. Projektbeskrivelse, Artcore (103964/13) 3. Årsplan for Artcore (113650/13) 9. Lokal kunstner ansøger om støtte til opsættelse af skulptur ved Kalvehave Havn 1. Havnefruen - et forslag - Billed 4 (84648/13) 2. Havnefruen - et forslag - Billed 2 (84645/13) 3. Havnefruen - et forslag - Billed 1 (84643/13) 10. The South East Songwriters Club ansøger om støtte til workshops og koncerter Ansøgning støtte, SESC (106640/13) 2. SESC Budget 2014 (106637/13) 11. Teaterforeningen Bøgestrømmen ansøger om støtte til aktiviteter i Ansøgning om tilskud til teatervirksomhed (112321/13) 2. Budget 2013 og 2014 (109177/13) 3. Aktivitetsbeskrivelse (109176/13) 12. Ramme- og samarbejdsaftale for Storstrøms Kammerensemble Samarbejdsaftale SKE (108735/13) 2. Rammeaftale (108731/13) 3. Strategi version pdf (108782/13) 13. STARS fremsender budget 2014 til godkendelse 1. STARS budget (106195/13) 15. Evaluering af Vordingborg Billedkunstråd 1. Rapport fra formanden for Billedkunstrådet (113060/13) 2. (Lukket bilag) 16. Revision af fremtidens drift af Masnedøfortet 1. Indstilling fra Lokalhistorisk Forening - Torben Nørgaard (113111/13) 18. Rettelser til Kompetence- og delegationsplan i perioden 1. februar til 31. august Rettelsesblad - Kultur og Fritid (110636/13) 19. Årshjul for Kultur- og Fritidsudvalget Årshjul for KIF 2013 (120235/12) 46

48 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Underskriftsside Birthe Helth Eva Sommer-Madsen Carsten Olsen Else-Marie Langballe Sørensen Brit Skovgaard 47

49 Bilag: 1.1. Bilag til kvartalsrapportering 30. september 2013 Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 31. oktober Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

50 Kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Resultat på drift Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre forbrug Forventet forbrugs-% (tal i kr.) Samlet resultat: % Budgetramme % Virksomheder % Svømmehaller % Biblioteker % Musikskole % Øvrige udvalgsramme % Sportshaller % Museer % Biograf % Teater % Musikaktiviteter % Medborger- & Fritidshuse m.m % Campingpladser % Legeplads og samlingsplads i Langebæk % Puljer kulturlivet % Puljer fritidslivet % Kulturaftalen % Kultursamarbejde med andre kommuner % Folkeoplysning & Fritidsaktiviteter % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Budgetpulje - Demografiregulering er lagt ind under Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Noter til forventet regnskab, drift Note 1 Økonomioversigten viser et forventet mindre forbrug på 0,8 mio. kr. på budgetramme 1 i Der er ikke sket væsentlige ændringer siden halvårsregnskabet blev godkendt. Note 2 Virksomhederne forventer at overholde deres aftaler. Der har været en dialog med de 3 virksomheder, om deres forventede forbrug resten af året og deres forventede regnskab. Virksomhederne forventer alle at overholde budgetterne. Note 3 Mindre forbruget på 0,8 mio. kr. skyldes bl.a. besparelse på driftsudgifter til nye fodboldbaner/idrætsanlæg, som ikke anlægges i 2013, diverse pulje til uddeling, 2 årigt projekt under kulturaftalen, hvor 2. rate først udbetales i 2014, og merforbrug som bl.a. kommer fra indgået aftaler om energisparende foranstaltninger, hvor besparelsen ikke p.t. kan mærkes på bygningerne, samt tidsbegrænset lejeaftale med Sukkerfabrikken i Stege, hvor Cantabile 2 midlertidigt har til huse. 1

51 Kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Resultat på anlæg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Handleplan Note Opr. budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mermindreforbrug Forventet forbrugs % (tal i kr.) Anlæg i alt % Byggeprogram Solbakken % 4-H Gården (Rosagervej, Præstø) % Aktivitetshus for Unge i Vordingborg % Flexhallen i Stege % Idrætsbaner i fb med ny hal % Kunstgræsbane % Multicenter Præstø, idrætsfunktioner % Ny sportshal i Vordingborg % Ny svømmehal - undersøgelse % Pulje til anlæg af kunstgræsbaner % Teathersal, renovering over årene % Udskiftning af bogbus % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Handleplaner Tiltag nr. Afvikling af underskud Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total (1.000 kr.) Musikskolen Forventet effekt af tiltag Faktisk effekt af tiltag Forskel Kommentarer til handleplan(er) Der blev i 2011 udarbejdet økonomiske handleplaner for Musikskolen, som i løbet af en to årig periode skulle afvikle oparbejdet underskud. Afviklingen forløber regelmæssigt. Målopfyldelse på udvalgsaftale 2

52 Kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Indsatsområde Mål Succeskriterier Status Synlighed og markedsføring At Vordingborg fremstår som levende og udviklende kulturkommune Udarbejde fælles netbaseret kulturkalender således at Kultur- og idrætsarrangementer præsenteres tydelige og inspirerende på den kommunale hjemmeside. Udvikle samarbejdet omkring Fehmern Bælt forbindelsen Tilbagevendende kulturevent Vordingborg Kulturuge med deltagelse af blandt mange andre Cantabile2, Stars, Danmarks Borgcenter, Vordingborg Bibliotekerne, Vordingborg Musikskole, Vilde Vulkaner Vordingborg, Geocenter Møn Fælles musik/teaterprojekt Ungdomsskole, Musikskole, Stars. Samarbejde mellem kommunale kulturinstitutioner og frivillige grupper og foreninger omkring litteratur, musik, billedkunst, teater. Det grænseoverskridende samarbejde omkring Kultur-LINK fastholdes og intensiveres Udarbejde plan og program for afholdelse af Vordingborg Kulturuge Markedsføring af ide og selve afholdelsen af Vordingborg Kulturuge Planlægge fælles musik/teater arrangementer (evt. musical) Udarbejde plan for afholdelse af fælles arrangementsrække. Fælles tydelig Markedsføring og gennemførelse af initiativer Bibliotek, Stars, BGK, Musikskole, billedskole, Cantabile 2, biografer og frivillige foreninger danner planlægningsnetværk, og gennemfører arrangementer. Lokale kulturelle ildsjæle deltager i udvekslingsprojekter under KulturLINK. 3

53 Kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Udvikling af Børne/ungekultur. - i samarbejde med stabe, øvrige fagsekretariater, interessegrupper og organisationer. Oprette Børnekulturelt netværk fra kulturkuffert til Birdhouse Igangsætte initiativer som dækker aldersgruppen mellem 5-15 år. Udvikling af KUA-center i samarbejde mellem Vordingborg Vandrehjem, Ungdomsskolen, Arbejdsmarkedssekretari atet, UU. Fungere som procesunderstøttende Tamu overtager fra Vandrehjem og Svend Heinild. Udvikle Ungdomshuset Birdhouse i samarbejde mellem Stars, Billedkunst Grundkursus, Ungdomsskolen, SSP og Kultur og Fritidssekretariatet. Ungdomshuset Birdhouse er godkendt til videreførelse i Vordingborg Kommune. Udvikling af faciliteter Udvikle i Vordingborg Fritidspas Øget samarbejde med relevante fagsekretariater bla. Sundhed, Natur, Arbejdsmarked med flere. Etablering af Idrætscenter i Vordingborg. Etablering af kunstgræsbane. Påbegynde overflytning baner fra Vordingborg Stadion til ikke vandlidende område Udarbejde koncept for Fritids pas Vordingborg Formulere fælles projekt vedr. inddragelse af civilsamfund og kost/motion. Indlede samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere 4

54 Kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Renovering af Vordingborg Svømmehal Undersøgelse og renoveringsplan igangsat. Masnedøfortet som Kulturbunker Udarbejde struktur for ændret brug og organisering af Masnedøfortet. Mindre forbruget skyldes bl.a. at driftsudgifter til nye fodboldbaner/idrætsa nlæg ikke kommer i anvendes i 2013, samt at kulturaftalen har udgifter, som først kommer til udbetaling i Mindre forbruget skyldes bl.a. at driftsudgifter til nye fodboldbaner/idrætsanl æg ikke kommer i anvendes i 2013, samt at kulturaftalen har udgifter, som først kommer til udbetaling i Mindre forbruget skyldes bl.a. at driftsudgifter til nye fodboldbaner/idrætsa nlæg ikke kommer i anvendes i 2013, samt at kulturaftalen har udgifter, som først kommer til udbetaling i Mindre forbruget skyldes bl.a. at driftsudgifter til nye fodboldbaner/idrætsa nlæg ikke kommer i anvendes i 2013, samt at kulturaftalen har udgifter, som først kommer til udbetaling i Kulturaftale Fortsat kommunalt samarbejde omkring kulturaftale for Kulturregion Storstrøm mellem et tal kommuner i regionen og Kulturministeriet Samle, formulerede mål, indsatsområder, politikker Proces-tovholder på samling af. Tværgående indsatsområder og udviklingsmål 5

55 Kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Indsatsområde Mål Succeskriterier Sundhed Borgerrettede sundhedspolitiske intentioner implementeres gennem veldokumenterede sundhedsfremmetiltag, der understøtter kommunale kerneydelser til borgerne Sygefravær Medarbejderrettede sundhedspolitiske intentioner implementeres gennem veldokumenterede sundhedsfremmetiltag, der understøtter trivsel og arbejdsglæde Sygefraværet skal nedbringes i Vordingborg Kommune. I 2012 og 2013 skal alle virksomheder, fagsekretariater og stabe medvirke til nedbringelse af sygefravær. Forbedret sundhedsprofil i 2013 herunder reduceret social ulighed i sundhed. Øget sundhed hos børn og unge Med udgangspunkt i sundhedspolitikken er der igangsat veldokumenterede, tværgående sundhedsfremmeindsatser Øget sundhed og trivsel i alle organisatoriske enheder. Med udgangspunkt i Sundhedspolitik for ansatte er der i hver organisatorisk enhed udformet lokale mål og handleplaner for sundhedsfremme på arbejdspladsen Der skal samlet realiseres besparelse på sygefravær på 10 mio. kr. i 2012 og 12 mio. kr. i 2013 svarende til nedbringelse af den gennemsnitlige sygefraværsprocent fra 5,28% i 2010 til 4,46% i 2012 og til 4,30% i 2013 på tværs af hele organisationen. HR og personalestaben vil igennem indsatser og handlinger bidrage til, at arbejdspladserne får støtte og redskaber til at arbejde med fokus på sygefravær Områdespecifikke lokale mål, succeskriterier og evaluering 6

56 Kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Indsatsområde Mål Succeskriterier Sundhed, trivsel og arbejdsglæde Øge fokus på udviklingsmuligheder / kompetenceudvikling for den enkelte medarbejder. I forbindelse medgennemførelse af Mus - samtaler og Seniorsamtaler at udarbejde kompetenceudviklingsplan for den enkelte medarbejder. Sygefravær Medarbejderne deltager i aktiviteter og handlinger med fokus på nedbringelse af sygefravær. Det gennemsnitlige sygefravær i sekretariatet er i 2013 nedbragt fra 2,12 (2011 tal) til 2,0 i På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at vi kan opfylde dette mål Der er risiko for, at vi ikke kan nå at opfylde dette mål Det går rigtig godt med opfyldelsen af dette mål, vi når det. Fagsekretariatchefens redegørelse Samlet konklusion for hele Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Området forventes at komme ud med et overskud på 11,3 mio. kr. i 2013, fordelt med 0,8 mio. kr. på driften og 10,5 mio. kr. på anlæg. Drift 2013 Budgetramme 1 viser et mindre forbrug på 0,8 mio. kr. Besparelsen vedr. primært driftsudgifter til nye fodboldbaner/idrætsanlæg, som ikke anlægges i 2013, samt kulturaftalen, hvor en bevilling først kommer til udbetaling i Anlæg 2013 Budgetramme 3 viser et forventet mindre forbrug på 10,5 mio. kr. Mindre forbruget skyldes bl.a. udskydelse af beslutningen om placeringen af ny sportshal i Vordingborg Kommune og afventning af endelige placering af ungdomshus, samt igangværende anlægsarbejder. Handleplaner Der vil i 2013 være en tæt dialog mellem fagchefen for Kultur- og Fritid og lederen af musikskolen, så det oparbejdede underskud vil være afviklet med udgangen af Målopfyldelse på udvalgsaftale Der arbejdes løbende på udvalgsaftalen, som strækker sig over Målene vedr. udvikling af børne/ungekultur i samarbejde med stabe, øvrige fagsekretariater, interessegrupper og organisationer, - samt målet om tilbagevendende kulturevent Vordingborg Kulturuge med deltagelse af blandt mange andre Cantabile2, Stars, Danmarks Borgcenter, Vordingborg Bibliotekerne, Vordingborg Musikskole, Vilde Vulkaner Vordingborg, Geocenter Møn,- forventes ikke at blive gennemført særskilt; men aktiviteter med de nævnte aktører på området har været afholdt som en del af det samlede eventår

57 Kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 8

58 Bilag: 2.1. udvalgsaftale endelig version 1 Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 31. oktober Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

59 Kultur, Idræt og Fritid Udvalgsaftale

60 Udvalgsaftale [Kultur, Idræt og Fritid] Indholdsfortegnelse Indledning...2 Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udgiftsramme...3 Udviklingstendenser...3 Udviklingsmål...3 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...3 Områdespecifikke indsatsområder og udviklingsmål...3 Referencer til andre relevante styringsværktøjer...3 Underskrifter...3 Kultur, Idræt og Fritid Østerbro 2, 4720 Præstø Senest revideret: 9. oktober

61 Udvalgsaftale [Kultur, Idræt og Fritid] Indledning Aftalen indgås mellem Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget i Vordingborg Kommune og Kultur og Fritidschef Jesper Kjærulff for perioden 1. januar 2014 til 31. december Området Kultur- og Fritidssekretariatet er fagsekretariat for enhederne: Vordingborg Bibliotek Vordingborg Musikskole Vordingborg Svømmehal Fagsekretariatet har den direkte kontakt til Egnsteateret Cantabile 2, Syd Øst Dansk museum, det regionale spillested Stars og Vilde Vulkaner Vordingborg. Ressourcer Budget 2014 Udgifter Budget 2014 Indtægter Kultur, Idræt og Fritid Budgetramme Andre kulturelle opgaver Fælles formål Stadion og idrætsanlæg Folkebiblioteker Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Budget 2014 Netto Udviklingstendenser Synlighed og markedsføring af Vordingborg Kommunes aktive og mangfoldige kulturliv. Udvikling og effektivisering af aktiviteter i samarbejde med institutioner, interessegrupper. organisationer og øvrige fagsekretariater. Planlægning, renovering og anlæg af faciliteter som fleksibelt kan rumme aktiviteter for kultur og idræt. 3

62 Udvalgsaftale [Kultur, Idræt og Fritid] Udviklingsmål Kultur og Fritidssekretariatets aftale for skal skabe synlighed om de opgaver Fagsekretariatet arbejder med, - samt fungere som et styringsværktøj til planlægning af arbejdet i Kultur, Idræts og Fritidsudvalget. Aftalen er et dynamisk værktøj, som ikke udtømmende beskriver alle opgaver; men skaber rammen om de overordnede temaer og de kommende års udfordringer indenfor kultur, idræts og fritidslivet i Vordingborg Kommune. Aftalen skal sikre Kultur, idræt og Fritidsudvalgets udviklingsorienterede fokus, samtidig med fokus på sikker drift og styring. Der følges op på mål indenfor de enkelte indsatsområder i aftalen på kvartalsvise udvalgsmøder med Kultur, idræts og Fritidsudvalget. Strategi og årsplan for Fagsekretariatet for Kultur og Fritid er bygget op omkring 4 hovedpunkter. Synlighed og markedsføring Vi ønsker en øget viden internt og eksternt om Vordingborg Kommunes aktive og mangfoldige kulturliv Udvikling og effektivisering af internt og eksternt samarbejde Vi ønsker at udvikle og effektivisere samarbejdet med stabe, øvrige fagsekretariater, interessegrupper og organisationer og skoler og institutioner Udvikling af faciliteter Vi vil planlægge renovering og anlæg af faciliteter som fleksibelt kan rumme aktiviteter for kultur og idræt Kulturaftale Vi vil sikre en fortsættelse og udvidelse af det tværkommunale samarbejde indenfor Kulturregion Storstrøm. Synlighed og Markedsføring fordi Kulturarv, historie og kunst der udfordrer er det kit der er med til at binde vores samfund sammen på tværs af sociale og økonomiske skel. De fremmer vores fælles forståelse, skaber et fælles grundlag for at vi fælles kan komme videre. Vi skal synliggøre, bevare og udvikle gode rammer for kultur, idræts og fritidsaktiviteter, for derigennem at medvirke til at borgere og erhvervsliv opfatter Vordingborg Kommune som et attraktivt bo og arbejdssted. Vi skal sikre at Vordingborg Kommune får det maksimale udbytte af den kommende faste Fehmern Bælt forbindelse. Udvikling og effektivisering af internt og eksternt samarbejde fordi Stærk netværksdannelse og samarbejde på tværs af hele den samlede kommunale organisation er et vigtigt element i en løsning af de kommende udfordringer. Et øget samarbejde interne og eksterne kulturelle institutioner imellem er væsentligt som grundlag for udvikling af nye tilbud og ydelser. 4

63 Udvalgsaftale [Kultur, Idræt og Fritid] Ligeledes vil en udvikling af samarbejder mellem de frivillige foreninger og skoler og dagtilbud give nye muligheder for inspiration og fornyelser målrettet børn og unges læring. Vi skal understøtte og udvikle samarbejdet mellem kulturinstitutioner og skoler, SFO og dagtilbud, Vi skal understøtte og udvikle samarbejdet mellem det frivillig folkeoplysende foreningsarbejde og skoler, SFO, Dagtilbud Vi skal understøtte og udvikle samarbejdet mellem den folkeoplysende voksenundervisning og Sundhed. Vi skal understøtte og udvikle samarbejdet kulturinstitutionerne imellem for at formidle og understøtte udviklingen af kulturtilbud til, med og for børn og unge. Udvikling af faciliteter fordi Idræts- og kulturbilledets hastige udvikling stiller øgede krav til at faciliteter nytænkes, således at Vordingborg Kommune kan skabe rammerne for både kulturelle, idrætslige selvorganiserende og foreningsbaserede aktiviteter. Kortlægning og opdatering af eksisterende samt planlægning og igangsætning af nye faciliteter for kulturelle og idrætslige aktiviteter centralt beliggende i Vordingborg. Kulturaftale fordi Vi skal sikre relevante og vedkommende kulturtilbud for alle borgere og understøtte et Danmark i balance. Dette kan gøres ved at alle relevante kulturaktører sammen gør en indsats som sikrer kultur for alle. Et øget samarbejde interne og eksterne kulturelle institutioner imellem er væsentligt som grundlag for udvikling af nye tilbud og ydelser. Et øget samarbejde mellem Kulturministeriet, Regionen og kommunerne, - og kommunerne imellem er en afgørende forudsætning for at løse opgaven. Kulturaftalen er rammen om det konkrete og forpligtende samarbejde mellem Staten og kommunerne i Kulturregion Storstrøm. Tværgående indsatsområder og udviklingsmål Indsatsområde Sundhed Mål Sund kost i haller og idrætsanlæg Succeskriterier Udarbejde principper for sund kost i haller og idrætsanlæg i samarbejde med Sundhed. Evaluering Vedtaget politik på området I hver virksomhedsaftale mellem Kultur og Fritidssekretariatet og de kulturelle institutioner indgår at den enkelte institution udmønter De kulturelle institutioner iværksætter veldokumenterede sundhedsfremmende tiltag. Evaluering af virksomhedsaftalen mellem Kultur og Fritidssekretariatet og de kulturelle institutioner 5

64 Udvalgsaftale [Kultur, Idræt og Fritid] kommunens sundhedspolitik for de ansatte. Sygefravær Digitalisering Styrket kontinuitet mellem kommunale sundhedstilbud og foreningsliv og kulturelle institutioner/aftenskoler. Øget samarbejde mellem Sundhed og aftenskoler om kommunale sundhedstilbud Dokumentation for afholdte aktiviteter Nye partnerskaber udvikler nyskabende tiltag i krydsfeltet mellem kultur og sundhed Søge midler til nyskabende tiltag. Indleveret ansøgning Færdige projektbeskrivelser Projektansøgning Godkendt og afsendt Kortlægning af sygefravær på det samlede kulturelle område. Lavere sygefravær Brug af MED og AMR og personalemøder som forum for drøftelse af medarbejdernes sundhed og trivsel. 85 procent af al kommunikation med borgerne foregår digitalt. Konstatering gennem optælling Handleplan for frivillighedspolitikken opfyldt Konstatering gennem optælling. I hver virksomhedsaftale mellem Kultur og Fritidssekretariatet og de kulturelle institutioner indgår At den enkelte institution kortlægger sygefraværet med henblik på at afdække fokusområder og at udarbejde handleplaner med udgangspunkt i de afdækkede fokusområder. Udvikle digitale løsninger, flytte henvendelser fra 1 information til 1 enkelt til en information til mange. Implementere Én fælles indgang for frivillige i Vordingborg Kommune 6

65 Udvalgsaftale [Kultur, Idræt og Fritid] Områdespecifikke indsatsområder og udviklingsmål Indsatsområde Synlighed og Markedsføring Udvikling og effektivisering af internt og eksternt samarbejde Mål Succeskriterier Vordingborg fremstår som levende og udviklende kultur og fritidskommune Fælles tydelig markedsføring og gennemførsel af initiativer Erhvervsliv og kommune arbejder sammen omkring markedsføring af Vordingborg Kommune Planlægning af fælles initiativer og aktiviteter Kulturtjenesten Samarbejde mellem Kulturelle institutioner og Skoler /dagtilbud og frivillige omkring litteratur,musik, billedkunst,idræt, teater, Kulturelle institutioner Indmeldt som samarbejdspartnere i Kulturtjenesten Tværgående samarbejder mellem kulturelle institutioner om fælles projekter Bibliotek, Stars, BGK, Musikskole, Cantabile 2,Borgcenter, frivillige foreninger danner planlægningsnetværk og gennemfører arrangementer i samarbejde med skoler og daginstitutioner. 7 Evaluering Brugertilfredshed med hjemmeside, kultur arrangementskalender, Øget viden hos borgere og erhvervsliv om Kulturelle aktiviteter 5 fælles planlagte aktiviteter Minimum 4 institutioner tilmeldt kulturtjenesten Gennemførelse af arrangementer Dokumentation for planlagte projekter Gennemførelse af fælles arrangementer Dokumentation for planlagte projekter

66 Udvalgsaftale [Kultur, Idræt og Fritid] Udvikling af faciliteter Tværgående samarbejde med andre fagsekretariater Formulering og planlægning af tværgående initiativer indenfor sundhed Gennemførsel af fælles projekt Solbakken Udarbejde overordnet byggeprogram besluttet for området på Solbakken Påbegyndt Etablering af Multicenter for Kultur og Idræt på Solbakken. Proces omkring slutbrugerinddragelse. Brugertilfredshed omkring planlægsnings og udviklingsproces. Udarbejde forslag til renovering eventuelt ny - anlæg af svømmehal Beslutning og tidsplan for renovering af Vordingborg Svømmehal. Aftale med Forsvaret omkring Kunstgræs bane på arealerne ved Iselinge skolen Kunstgræsbane anlagt Tidsplan for overflytning af træningsbaner fra Vordingborg Stadion til arealerne ved Iselinge skolen Overflytning af træningsbaner planlagt og godkendt Tæt mellemkommunalt samarbejde om udvikling af kommende Ny kulturaftale for perioden indgået mellem Kulturministeriet og Næstved,Faxe,Lolland,Guldborgsund og Vordingborg Kommuner. Svømmehal Vedtaget renoveringsplan/anlæg af svømmehal i Vordingborg Kunstgræsbane Idrætsanlæg Kulturaftale Udvikle og styrke de mellemkommunale samarbejde omkring 8

67 Udvalgsaftale [Kultur, Idræt og Fritid] Kulturregion Storstrøm. kulturaftale Samarbejde med regionen omkring konkret udmøntning af aftalte projekter Undersøge muligheder i tættere Samarbejde med Kulturregion Midt vest omkring indsatsområder, fælles projekter Afsøgt mulighed for et tættere samarbejde med andre kulturregioner omkring indsatsområder Opgørelse af fælles projekter Fælles indsatsområder. Opgørelse over midler fra Region Sjælland tildelt Kultur- Region Storstrøm. Sikre regionale midler til projekter og initiativer i Kulturregion Storstrøm Referencer til andre relevante styringsværktøjer Lov om kommuners styrelse Folkeoplysningsloven Børn,- Unge politikken Kultur og Fritidspolitikken Handicappolitikken Folkeoplysningspolitikken Handicappolitikken Lov om tilgængelighed Kulturpolitik og Kulturaftaler Biblioteksloven Musikskoleloven Idrætspolitikken Underskrifter Titel/navn Titel/navn Titel/navn 9

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Refer Do 09. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, 1. sal, Præstø Else-Marie Langballe Sørensen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 12. august 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:15 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Else-Marie Langballe Sørensen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring.

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 12) Meddelelser a) Præsention af Medborgerhuset v/susanne Barfod b) Forslag til ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning c) Høringssvar vedrørende

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke, synliggøre og

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 08. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:12 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 28 Mødedato: 23. september 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.15 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Katrine Nyland Sørensen,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt.

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt. 13. januar 2010 Til medlemmerne af Statens Kunstråds Musikudvalg Referat af møde nr. 12 i 2009 i Musikudvalget tirsdag den 15. december fra kl. 10.00 til 15.00 i Musikcentrets mødelokale på H.C. Andersens

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I KULTURTJENESTEN 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I KULTURTJENESTEN 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I KULTURTJENESTEN 2015 Tid: Onsdag d. 25. februar, kl. 11.00 14.30. Sted: Musikskolen i Guldborgsund, Skolegade 3c, 4800 Nykøbing F. Tilmelding: Signe@kulturtjenesten.dk Deltagerliste:

Læs mere

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra:

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Oplæg til handleplan Forslag til handleplaner for Kunstrådet i 2012 2013 Billedskole / Kulturskole / Kreativ skole Som et supplement til Musikskolen foreslår Kunstrådet,

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde Refer tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Tom Nielsen (A) - formand Grethe Larsen (A) - næstformand Brian Lund Madsen (A) Inger Christensen (A) Karsten Kriegel

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 12. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:15 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Bevilget Bevilget Bevilget Bevilget Bevilget. Tilbagevendende ansøgninger Overordnet

Bevilget Bevilget Bevilget Bevilget Bevilget. Tilbagevendende ansøgninger Overordnet Tilbagevendende ansøgninger Overordnet Bevilget Bevilget Bevilget Bevilget Bevilget 2009 2010 2011 2012 2013 Musik Platancaféen 30.000 45.000 40.050 49.140 0 Oremandsgaard Kammermusik 20.000 20.000 20.000

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 16. november 2006 Mødelokale: Løgumkloster Rådhus, udvalgsværelse 1 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 16:00 Fraværende: Johan Sørensen 16. november 2006

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes juni 2009 af teaterlov (Teaterloven). om egnsteatre (Egnsteaterbekendtgørelsen), hjemlet i lovbekendtgørelse nr. 780 af den 23. Nærværende aftale er indgået i henhold til bekendtgørelse nr. 1404 af den

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 02. september 2015 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Cantabile 2, Kostervej 2B (Sukkerfabrikken i Stege Eva

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

90. Kl. 16.00 - Fremtiden for Søndre Skoles Pigekor

90. Kl. 16.00 - Fremtiden for Søndre Skoles Pigekor Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 16. august 2011 kl. 15:30 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Mødet sluttede kl. 18.30. Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 90 Kl.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Dækker driftstilskud til aftenskolernes egne eller lejede lokaler. Kommunen giver minimumsatsen.

Dækker driftstilskud til aftenskolernes egne eller lejede lokaler. Kommunen giver minimumsatsen. Kultur-,idræts- og Fritidsudvalget Budget 2015 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskolerne) Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Ejer af facilitet

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Strategi 2014-2017 for Storstrøms Kammerensemble Musikudvalgets fælles formål og vision for alle basisensemblerne Formål Basisensemblerne bidrager til, at en mangfoldighed af musik af højeste kunstneriske

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere