Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 31. oktober 2013 Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Birthe Helth, Eva Sommer-Madsen, Carsten Olsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Brit Skovgaard Ingen Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Udvalgsaftale Kultur og Fritid Orienteringspunkter Orienteringssag - Godkendelse af frivillige folkeoplysende foreninger Administrativt behandlede ansøgninger i Kultur- og Fritid Fuglsang Kunstmuseum ansøger om driftsstøtte fra Samarbejdsprojekt Artcore ansøger om støtte til talentudvikling 2013 og Vordingborg Fotoklub ønsker at lave en billeddokumentation af proces om Solbakken Lokal kunstner ansøger om støtte til opsættelse af skulptur ved Kalvehave Havn The South East Songwriters Club ansøger om støtte til workshops og koncerter Teaterforeningen Bøgestrømmen ansøger om støtte til aktiviteter i Ramme- og samarbejdsaftale for Storstrøms Kammerensemble STARS fremsender budget 2014 til godkendelse Genbehandling af støtte til anlægsprojekter Evaluering af Vordingborg Billedkunstråd Revision af fremtidens drift af Masnedøfortet Evaluering af administrative procedure for ansøgninger til puljer under Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Rettelser til Kompetence- og delegationsplan i perioden 1. februar til 31. august Årshjul for Kultur- og Fritidsudvalget Eventuelt...45 Bilagsoversigt...46 Underskriftsside...47

3 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Sagsnr.: 13/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Bente Ludvigsen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Resumé Der forventes et samlet mindreforbrug på 11,3 mio. kr. i 2013, fordelt med 0,8 mio. kr. på driften og 10,5 mio. kr. på anlæg. Der er ikke sket væsentlige ændringer siden halvårsregnskabet blev godkendt på driftsrammen. På anlægsrammen har udvalget besluttet, at kunstgræsbanen skal være placeret og påbegyndt anlagt inden udgangen af Sagsfremstilling Kvartalsrapporteringen pr. 30. september 2013 er udarbejdet med følgende konklusioner: Drift 2013 Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som udelukkende kan henføres til budgetramme 1. Virksomhederne forventer at overholde deres aftaler. Der har været en dialog med de 3 virksomheder, om deres forventede forbrug resten af året og deres forventede regnskab. Virksomhederne forventer alle at overholde budgetterne. Mindreforbruget på 0,8 mio. kr. skyldes bl.a. besparelse på driftsudgifter til nye fodboldbaner/idrætsanlæg, som ikke anlægges i 2013, diverse pulje til uddeling, 2-årigt projekt under kulturaftalen, hvor 2. rate først udbetales i 2014, og merforbrug som bl.a. kommer fra indgået aftaler om energisparende foranstaltninger, hvor besparelsen ikke p.t. kan mærkes på bygningerne, samt tidsbegrænset lejeaftale med Sukkerfabrikken i Stege, hvor Cantabile2 midlertidigt har til huse. Anlæg 2013 Budgetramme 3 viser et forventet mindre forbrug på 10,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. udskydelse af beslutningen om placeringen af et idrætsanlæg i Vordingborg Kommune og afventning af endelig placering af ungdomshus, samt igangværende anlægsarbejder. Handleplaner Der vil i 2013 være en tæt dialog mellem fagchefen for Kultur- og Fritid og lederen af musikskolen, så det oparbejdede underskud vil være afviklet med udgangen af Målopfyldelse på udvalgsaftale Der arbejdes løbende på udvalgsaftalen, som strækker sig over Målene vedr. udvikling af børne/ungekultur i samarbejde med stabe, øvrige fagsekretariater, interessegrupper og organisationer, - samt målet om tilbagevendende kulturevent Vordingborg Kulturuge med deltagelse af blandt mange andre Cantabile2, Stars, Danmarks Borgcenter, Vordingborg Bibliotekerne, Vordingborg Musikskole, Vilde Vulkaner Vordingborg, Geocenter Møn - forventes ikke at blive gennemført særskilt; men aktiviteter med de nævnte aktører på området har været afholdt som en del af det samlede eventår Økonomi Huskeliste (slet når du er færdig med sagen): 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Baggrund for sagen Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer) Beskrivelse af sagen Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter. Resultat af høringer/forhøringer Hvad har borgere og andre udtalt om sagen? Vurdering og forslag til initiativer Hvad er administrationens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrationen, og er der alternativer? Konsekvenser ved initiativerne/beslutningen Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privatøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker? Økonomiske konsekvenser Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen? Den videre proces Hvad skal der ske nu? Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Åben Bilag til kvartalsrapportering 30. september /13 Indstilling Fagchefen for Kultur og Fritid indstiller, at kvartalsregnskabet godkendes. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt. 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Udvalgsaftale Kultur og Fritid Sagsnr.: 13/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Jesper Kjærulff Lovgrundlag Budgetprocedure for Aftalestyring i Vordingborg Kommune (aftalestyringskoncept for Vordingborg Kommune). Resumé Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget har besluttet lokal budgetprocedure for 2014, herunder proces for indgåelse af udvalgsaftaler for 2014 og Som led heri drøftes udvalgsaftalerne for 2014 og 2015 for Kultur og Fritidssekretariatet. Sagsfremstilling Aftalestyring i Vordingborg Kommune bygger på dialog mellem aftaleparterne, således at det tydeliggøres, hvilke udviklingstendenser, der præger de enkelte områder, hvordan det omsættes til mål og hvordan effekten måles. Bevægelsen væk fra at betragte kultur og fritid som noget, der kan komme, når alt andet er klaret, - til at betragte det som inspirerende, udviklende og idéskabende for den samlede lære, - og inklusionsprocesproces hos både børn, unge og voksne, skal være det bærende i den kommende udvalgsaftale. Kulturelle institutioner skal i tæt samarbejde med blandt andet skoler og daginstitutioner forankre og udbygge samarbejdet ved at bringe kultur og idræt og fritidsaktiviteter ind som en naturlig del af arbejdet med læringsforløb. Dette gøres ved at tilbyde muligheden for at deltage i Kulturtjenesten. De tværgående mål er: Sundhed: o o o Sund kost i kommunale haller og cafeterier. Styrket kontinuitet mellem kommunale sundhedstilbud og foreningslivet/aftenskoler, Nye partnerskaber i krydsfeltet mellem kultur og sundhed Sygefravær: o Kortlægning af sygefravær med henblik på at afdække fokusområder Digitalisering: o Digital kommunikation med borgere. De områdespecifikke mål er : Synlighed og markedsføring. o o Fælles tydelig markedsføring Øget samarbejde med erhvervsliv Udvikling af internt og eksternt samarbejder 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget o o o o Kulturelle institutioner, der tilpasser og tilbyder forløb og aktiviteter, som er tilpasset skolernes trin mål, og den enkelte institutions pædagogiske læreplaner. Foreningsidræt/tilbud og tættere samarbejde med kommunale kulturelle institutioner som Vordingborg Musikskole, Vordingborg Bibliotekerne og Vordingborg Svømmehal i tæt samarbejde med skoler, SFO og daginstitutioner, som en del af en ændring af Folkeskoleloven. Udviklende tværgående samarbejder kulturinstitutioner imellem for at afdække nye muligheder og skabe synergi. Implementering og udvikling af Kulturaftale 2013/14 samt forhandling af Kulturaftale 2015/2018. Udvikling af faciliteter o o o Udviklingen af området på Solbakken til et inspirerende, kreativt og multifunktionelt kultur og fritidsområde. Anlæg af kunstgræsbane, samt projektudvikling af overflytning af boldbaner fra Vordingborg Stadion til området ved ungdomsuddannelserne, Gåsetårnskolens Iselinge afdeling og Vordingborg Kaserne. Renovering/nybygning af svømmehal. Økonomi Huskeliste (slet når du er færdig med sagen): Baggrund for sagen Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer) Beskrivelse af sagen Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter. Resultat af høringer/forhøringer Hvad har borgere og andre udtalt om sagen? Vurdering og forslag til initiativer Hvad er administrationens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrationen, og er der alternativer? Konsekvenser ved initiativerne/beslutningen Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privatøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker? Økonomiske konsekvenser Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen? Den videre proces Hvad skal der ske nu? Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Åben udvalgsaftale endelig version /13 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Indstilling Fagchefen for Kultur og Fritid indstiller, at Udvalgsaftale for Kultur og Fritid godkendes. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt. 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Orienteringspunkter Sagsnr.: 13/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Lone Larsen Sagsfremstilling Orientering fra fagsekretariatet: a) Etablering af Ungeråd i Vordingborg Kommune Efter ønske om etablering af et Ungeråd i Vordingborg Kommune samarbejder skoleforvaltning/vordingborg Ungdomsskole og Kultur og Fritid om at etablere et bredt forankret Ungeråd i Vordingborg Kommune i samarbejde med de unge. Udkast til kommissorium vil blive forelagt til politisk behandling i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 25. november 2013 og i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 9. december Forslag til vedtægter, økonomi, kompetenceplan mv. fremlægges for de 2 fagudvalg i marts 2014 og i Kommunalbestyrelsen til april b) Mulighed for selvbetjening i haller Fagsekretariatet er i gang med at undersøge muligheden for selvbetjeningsløsninger i haller i Vordingborg kommune. Sagen vil blive forelagt udvalget i januar måned c) Invitation fra Teaterforeningen Bøgestrømmen Foreningen inviterer udvalget til forestillingen Sonetter, torsdag den 3. december 2013 i Vordingborg Teater kl. 19,30. Invitation vedlagt som bilag under sag om ansøgning fra Teaterforeningen Bøgestrømmen. d) Kastrup Stadion Efter udvalgets beslutning d. 24. juni 2013 om brugen af Kastrup Stadion har Kultur og Fritid holdt møde med de tre foreninger, der bruger Kastrup Stadion. Kultur og Fritid har ved møderne oplyst foreningerne om, at de indbyrdes må aftale sig frem til eller nå til enighed om betingelserne for fordelingen af udgifterne til strøm, anvendelse mv. af det lille lysanlæg ved hundebanen. Dette er et forhold af privatretlig karakter, som kommunen ikke kan blande sig i. Det gælder desuden ansvaret for det lille lysanlæg, hvor kommunen bistår med iværksættelse og betaling af et årligt eftersyn af lysanlæg på Kastrup Stadion. I et tidligere brev til foreningerne har vi vurderet, at ansvaret for det lille lysanlæg ved hundebanen følger den forening, der har tilladelse til at benytte arealet og opsætte udstyret. Den vurdering har vi trukket tilbage, da ejerskab af de enkelte faciliteter er af privatretlig karakter. Foreningerne er blevet orienteret om dette forhold. d) Ansøgninger til diverse puljer - økonomisk oversigt Der vedlægges et økonomiskema med angivelse af aktuelle restbeløb for alle puljer inden behandling af ansøgninger på udvalgets møde den 31. oktober e) Rapport omkring ventilation, trykforhold og fordampning i Vordingborg Svømmehal Der er ultimo september fremsendt en rapport om tilstanden af ventilationsanlæg for bassinrum og luftfordelingen, detaljer for indblæsning og udsugning samt trykforhold i bassinrum i forhold til omkringliggende rum og arealer i Vordingborg Svømmehal. Endvidere er fordampning fra bassinoverflade ved høj og lav badebelastning også vurderet. Fagsekretariatet har anmodet Svømmehallens ledelse om en redegørelse omkring rapporten. Rapport og redegørelse fremlægges på udvalgets møde den 31. oktober Økonomi Huskeliste (slet når du er færdig med sagen): Baggrund for sagen Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer) 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Beskrivelse af sagen Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter. Resultat af høringer/forhøringer Hvad har borgere og andre udtalt om sagen? Vurdering og forslag til initiativer Hvad er administrationens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrationen, og er der alternativer? Konsekvenser ved initiativerne/beslutningen Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privatøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker? Økonomiske konsekvenser Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen? Den videre proces Hvad skal der ske nu? Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Åben Økonomiskema Bilag til OR punkt KIF 31/ /13 Indstilling Fagchefen for Kultur og Fritid indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Orienteringerne blev drøftet. Der sendes information ud om planen for etablering af Ungerådet. Det blev aftalt, at der laves et møde med Teaterforeningen Bøgestrømmen i det nye år. 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Orienteringssag - Godkendelse af frivillige folkeoplysende foreninger Sagsnr.: 13/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Jens Frimann Lovgrundlag Folkeoplysningsloven. Resumé Godkendelse af frivillige folkeoplysende foreninger. Sagsfremstilling Der er i september/oktober godkendt 2 frivillige folkeoplysende foreninger: Bogø Lokalhistorisk Forening Formål: Foreningens formål er at samle egns- og slægtshistorisk interesserede for såvel ved individuel indsats, folkeoplysende foredrag, kurser og lignende at øge kendskabet til lokalhistorie på Bogø samt at bidrage til forskning, herunder at indsamle materialer om Bogø. Foreningen har endnu ikke oplyst medlemstal eller ansøgt om tilskud. Lindebroens Jollelaug Formål: Foreningens formål er at varetage bådejeres eller folk med tilknytning dertil interesser internt, overfor andre foreninger samt offentlige myndigheder og samarbejde med disse. Foreningen har endnu ikke oplyst medlemstal eller ansøgt om tilskud. Økonomi Huskeliste (slet når du er færdig med sagen): Baggrund for sagen Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer) Beskrivelse af sagen Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter. Resultat af høringer/forhøringer Hvad har borgere og andre udtalt om sagen? Vurdering og forslag til initiativer Hvad er administrationens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrationen, og er der alternativer? Konsekvenser ved initiativerne/beslutningen Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privatøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker? Økonomiske konsekvenser Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen? Den videre proces Hvad skal der ske nu? Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afsat 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Indstilling Fagchefen for Kultur og Fritid indstiller, at sagen tages til efterretning. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt. 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Administrativt behandlede ansøgninger i Kultur- og Fritid 2013 Sagsnr.: 13/ Område: Kultur- og Fritid - Sagsbeh: Maria Larsen Lovgrundlag Puljer 2013 under Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Resumé Udvalget besluttede på møde den 2. oktober 2012, at ansøgninger til puljerne under udvalgets ramme for 2013 på op til kr. kunne behandles administrativt i henhold til besluttede retningslinjer. Kriterier for tildeling af puljemidler for 2013 blev besluttet på møde den 21. januar Administrativt behandlede ansøgninger for maj til oktober 2013 fremsendes til orientering. Sagsfremstilling Ansøgninger til administrativ behandling med ansøgningsfrist fremsendt til sekretariatet og behandlet som følger: Puljer Aktivitet Bevilget/Afvist Aktivitets- og Udviklingspuljen Oremandsgaard Oremandsgaard kr. Kammermusik Kammermusikfestival 13 Cantabile 2 5 workshops til Waves/Skvulp kr. Fægteklubben SFO aktiviteter i kr. Teatret Aspendos og Vordingborg Bibliotekerne Familieteater i Botanisk have kr. Kulturforeningen Pakhus 8 Opstartsarrangement med musik, teater og tryllekunst kr. Forfatterforeningen StORDstrømmen Forfatteroplæsninger Masnedøfortet - sommerudstillingen kr. Borgerforeningen Lundby Gøngemarked august kr Sydfrimix National Frimærkeudstilling i kr. Møn Ungdomsråd Musikaktiviteter - Tirsdagsmarked kr. Ungdomslyd Grundtvigs Mindestuer Løghave i Udby Præstegårdshave kr. Atlas Art Space Lydkunstprojekt Klangrum kr. Orienteringsklubben O-63 Trykning af folder Find vej på kr. Oringe M C Hansen Sange i Musikfestival med musikere fra USA, Canada, England og Danmark kr. Skoven Oliver Nani Spil Dansk Dagen kr. Støtteforeningen Bio Arrangementer i efteråret kr. Bernhard Forfatterforeningen StORDstrømmen Skriveværksted færdiggørelse af tidligere projekt kr. Afslag: Præstø Koret Transportstøtte 0 Beboerforeningen De Søndre Genoptrykning af bog 0 Byer Mern- og Øster Egesborg Lokalråd Leje af telt, toiletvogn, borde, stole, m.v. 0 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Forfatterforeningen StORDstrømmen E-bogs udgivelse og internetformidling. Aktiviteten foregår ej i Vordingborg Kommune 0 Materialestøtte Stensved Tennisklub Forstærkning af stolper til læsejl kr. Vordingborg Ro- og GPSére og tipi kr. Kajakklub Vordingborg Ro- og 3ér havkajak kr. Kajakklub Vintersbølle Brugt airtrack kr. Gymnastikforening Møns Jagtforening 1 sæt lerduekastere kr. Vordingborg Firmasport Klæder billardborde kr. Farmorforeningen Farmors legetur kr. legesager/markedsføring Møns fodbold Klub Boldvogne til pigehold og de små rækker kr. Afslag Vordingborg Svømmeklub Printer og toner 0 Elitestøtte Josephine Juncker Håndbold kr. Anna Andersen Svømning kr. I alt kr. Fagsekretariatet har behandlet ansøgningerne efter de besluttede kriterier 21. januar 2013 og fremsender de administrativt besluttede tilskud til orientering. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Aktivitets- og udviklingspuljen Elitestøtte Materialestøtte Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Aktivitets- og udviklingspuljen Elitestøtte Materialestøtte Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Indstilling Fagchefen for Kultur og Fritid indstiller, at sagen tages til orientering. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt og det blev aftalt, at orientering fremover gives på alle udvalgsmøder. 13

15 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Fuglsang Kunstmuseum ansøger om driftsstøtte fra 2014 Sagsnr.: 13/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Maria Larsen Lovgrundlag Museumsloven. Resumé På udvalgets møde den 22. april 2013 blev det besluttet, at administrationen skulle tage en dialog om fremtidigt arbejde med Fuglsang Kunstmuseum. Som opfølgning på dette er fremsendt ansøgning om årlig driftsstøtte på kr. fra Sagsfremstilling Fuglsang Kunstmuseum er ét af de få bredt dækkende kunstmuseer i Region Sjælland, med tilholdssted i en nytegnet museumsbygning fra 2008, designet af den engelske arkitekt Tony Fretton. Museet er oprindeligt grundlagt i 1890 som en del af det kulturhistoriske museum i Maribo. I 1966 blev det et selvstændigt kunstmuseum og i 1989 kom det til at hedde Storstrøms Kunstmuseum, et navn der blev ændret ved indflytning i de nye museumsrammer ved Fuglsang i Toreby L. Som eneste statsanerkendte kunstmuseum i et vidstrakt geografisk område, har Fuglsang Kunstmuseum det kunstmusealt faglige ansvar for billedkunsten i Vordingborg Kommune. Dette har gennem årene afspejlet sig i en række aktiviteter, herunder en række særudstillinger, hvis kunstneriske fokus også har berørt den vordingborggensiske geografi, bl.a. den store retrospektive og anmelderroste særudstilling om P.C. Skovgaard. Museet har derudover gennem årene ydet forskellig faglig konsulentbistand i forbindelse med skadede værker i det offentlige rum samt senest i den igangværende arbejdsgruppe omkring etableringen af KunsthalGLAS i Præstø. Derudover får Vordingborg Kommune på formidlingsdelen en særlig glæde af den kommende tilslutning til Kulturtjenesten, som Kunstmuseet er medinitiativtager til og fast kulturaktør i. Udvalget har gennem de seneste år årligt bevilget tilskud på ca kr. til Fuglsangs særudstillinger. Ved behandling af seneste ansøgning den 22. april 2013 ønskede udvalget en drøftelse med museet, som kunne udmøntes i en fast årlig aftale. På baggrund af ovenstående ansøger Fuglsang Kunstmuseum om årlig driftsstøtte til udvidelse og udvikling af museets formidlingsaktiviteter på i alt kr. fra 2014 og fremefter. Fagsekretariatet vurderer at Fuglsang Kunstmuseum er et vigtigt omdrejningspunkt for billedkunst i regionen. Gennem aktiviteter og initiativer sikrer Fuglsang Kunstmuseum fastholdelsen af et højt kunstfagligt niveau hvilket også Vordingborg Kommune har fordel af. Der er i budget 2014 ikke afsat midler til afholdelse af driftsstøtte til Fuglsang Kunstmuseum. Støtten kan i 2014 tages fra aktivitets- og udviklingspuljen og efterfølgende indarbejdes i budget 2015 og fremefter. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Aktivitets- og udviklingspuljen for Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Aktivitets- og udviklingspuljen for

16 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. Bilag: 1 Åben Årsberetning /13 2 Åben Ansøgning om driftstilskud 94119/13 Indstilling Fagchefen for Kultur- og Fritid indstiller, at ansøgningen imødekommes med kr. fra 2014 til udvidelse og udvikling af Fuglsang Kunstmuseums formidlingsaktiviteter, at midlerne tages fra aktivitets- og udviklingspuljen i 2014, at tilskuddet indarbejdes i budget 2015 og fremover. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt, idet det bemærkes, at tilskuddet foreløbigt kun gives for

17 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Samarbejdsprojekt Artcore ansøger om støtte til talentudvikling 2013 og 2014 Sagsnr.: 13/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Maria Larsen Lovgrundlag Aktivitets- og udviklingspuljen for 2013 og Resumé Artcore ansøger om støtte til et samarbejdsprojekt i Kulturaftale Storstrøm om talentudvikling. Der ansøges om kr. i henholdsvis 2013 og Sagsfremstilling Talentskolen i Næstved har udarbejdet projekt Artcore, som er et talentudviklingsprojekt i samarbejde med 5 kommuner i Kulturaftale Storstrøm. Projektet består af workshops, netværksmøder og seminarer i samarbejde med flere institutioner i Vordingborg Kommune. Artcore workshops har til formål, at introducere unge mellem år til centrale teorier og praksisser inden for kunstarterne scenekunst/film/billedkunst. at at at finde, understøtte og udvikle unge lokale talenter gennem mødet med professionelle kunstnere, markedsføre de tre talentudviklingsforløb på grundkursusniveau (udover MgK), de unge forbedrer muligheden for at komme på de videregående kunstneriske uddannelser. Netværksmøderne skal udvikle et blivende samarbejde mellem kulturregionens kultur-, billed- og dramaskoler samt kunstneriske grundkurser mv. Samtidig skal udarbejdes et forslag til samlet, struktureret og organiseret fødekæde- og talentudviklingsindsats. Seminarerne har til formål at etablere en fagligt kvalificeret og nuanceret forståelse af temaet fødekæde- og talentudvikling på tværs af institutioner og kunstarter samt at etablere et bredt netværk omkring fødekæde og talentudviklingsindsatsen i Kulturregion Storstrøm. Projektet forventes afholdt i perioden oktober 2013 til december Projektet har langstrakte perspektiver, som vil blive analyseret og konkretiseret i løbet af projektets levetid. Talentskolens egenfinansiering udgør kr. om året. Derudover støttes projektet med kr. årligt fra Kulturregion Storstrøm. Der ansøges om kr. i hhv og 2014 fra de deltagende kommuner, Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Faxe og Næstved kommuner. Der er afsat en aktivitets- og udviklingspulje for 2013 på i alt kr. Separat økonomiskema over udvalgets puljer fremlægges på mødet. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Aktivitets- og udviklingspuljen Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Aktivitets- og

18 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget udviklingspuljen Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. Bilag: 1 Åben Budget, Talentskolen /13 2 Åben Projektbeskrivelse, Artcore /13 3 Åben Årsplan for Artcore /13 Indstilling Fagchefen for Kultur- og Fritid indstiller, at at ansøgningen imødekommes med kr. i hhv og 2014 til dækning af talentudviklingsprojektet Artcore, kriterierne for tildeling af støtte fra aktivitets- og udviklingspuljen for 2013 overholdes, at tilskuddene udbetales fra aktivitets- og udviklingspuljen med kr. i hhv og Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt. 17

19 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Vordingborg Fotoklub ønsker at lave en billeddokumentation af proces om Solbakken Sagsnr.: 13/ Område: Kultur- og Fritid - Sagsbeh: Maria Larsen Sagsfremstilling Vordingborg Fotoklub har i skrivelse af september 2013 foreslået muligheden for, at fotoklubben i den kommende ombygningsperiode og proces mod en samlet løsning, at billeddokumentere udviklingen på Solbakken i Vordingborg. I den forbindelse foreslår Fotoklubben, at der afholdes en billedkonkurrence om udvælgelsen af den bedste billedserie hvor Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget foreslås at fungere som dommere. Såfremt udvalget finder idéen positiv, vil fotoklubben videreudvikle projektet. Fagsekretariatet finder, at ideen giver mulighed for at udvikle samarbejdet med det frivillige foreningsliv. En billedserie, der dokumenterer både proces og produkt, vil være et væsentligt vidnesbyrd i synliggørelsen af realiseringen af et visionært projekt, som vil få betydning for en meget stor del af borgerne i Vordingborg Kommune. De nærmere omstændigheder for rammer og vilkår for adgang til Solbakkens område drøftes med Kultur- og Fritidssekretariatet. Økonomi Huskeliste (slet når du er færdig med sagen): Baggrund for sagen Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer) Beskrivelse af sagen Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter. Resultat af høringer/forhøringer Hvad har borgere og andre udtalt om sagen? Vurdering og forslag til initiativer Hvad er administrationens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrationen, og er der alternativer? Konsekvenser ved initiativerne/beslutningen Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privatøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker? Økonomiske konsekvenser Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen? Den videre proces Hvad skal der ske nu? Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. 18

20 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Indstilling Fagchefen for Kultur og Fritid indstiller, at at forespørgslen fra Vordingborg Fotoklub imødekommes, der afsættes støtte til præmiering af de 3 bedste billeder, som foreslås finansieret af aktivitesog udviklingspulljen. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt. 19

21 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Lokal kunstner ansøger om støtte til opsættelse af skulptur ved Kalvehave Havn Sagsnr.: 13/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Maria Larsen Lovgrundlag Aktivitets- og udviklingspuljen for Resumé Lokal kunstner fremsender ansøgning om støtte til opførelse af skulptur Havnefruen til Kalvehave Havn. Der ansøges ikke om et konkret beløb. Sagsfremstilling På et borgermøde i Den Gule Stald i 2012 blev der sammen med kommunalpolitikere og lokale borgere udvekslet idéer til, hvad der kunne gøres for at give lokalområdet et løft. På mødet præsenterede en lokal kunstner en lille model af en kvindefigur som udkast til en stor substantiel skulptur. Skulpturen Havnefruen foreslås opsat på den lille stenø ved indsejlingen til Kalvehave Havn. En Havnefrue på 1 ½ meter i højden, som med front mod indsejlingen, kunne byde de sejlende gæster velkommen. Projektet opdeles i faser: Ultimo 2013, Projektfase, skitsering, tegninger mm Forår 2014, Etablering af værkstedsplads, modellering og afformning Sommer 2014, Støbning og montering Projektet forventes at kunne stå færdigt i august Der er ikke fremsendt konkret budget til projektet. Forslaget har været sendt til høring i Vordingborg Billedkunstråd den 16. september 2013, som udtaler: Det kunstneriske niveau lever ikke op til den standard Billedkunstrådet ønsker at se i Vordingborg Kommune. Ønsker udvalget at afsætte midler til projektet, er der afsat en aktivitets- og udviklingspulje på kr. i Separat økonomiskema forelægges på mødet. Økonomi Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. Bilag: 1 Åben Havnefruen - et forslag - Billed /13 2 Åben Havnefruen - et forslag - Billed /13 3 Åben Havnefruen - et forslag - Billed /13 Indstilling Fagchefen for Kultur og Fritid indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes. 20

22 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt. 21

23 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget The South East Songwriters Club ansøger om støtte til workshops og koncerter 2014 Sagsnr.: 13/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Maria Larsen Lovgrundlag Aktivitets- og udviklingspuljen for Resumé The South East Songwriters Club ansøger om støtte på kr. til afholdelse af 3 workshops og 3 store koncerter i Sagsfremstilling The South East Songwriters Club er en gruppe sangskrivere hovedsageligt fra Vordingborg Kommune, hvis mål er at forbedre deres håndværk som sangskrivere gennem workshops, undervisning, gruppemøder og foredrag. Samtidig ønsker de at give borgerne i kommunen mulighed for at høre deres sange ved koncerter samt open-stage arrangementer og på den måde være med til at udvikle et inspirerende miljø for musik med den genre i kommunen. Arrangementerne er offentligt tilgængelige og vil blive afholdt på forskellige lokationer i kommunen. Foreningen ønsker at gøre Vordingborg Kommune til et (inter)nationalt kraftcenter og mødeforum for sangskrivere. Gennem de seneste år har støtten fra Vordingborg Kommune betydet, at sangskrivere kommer fra både ind- og udland til arrangementerne. Foreningen har ligeledes et godt samarbejde med Vordingborg Musikskole, hvor der lægges vægt på at arbejde med kommunens yngre sangskrivere. The South East Songwriters Club ansøger om kr. til afholdelse af 3 workshops og 3 store koncerter i Deres forventede budget for 2013 udviser udgifter for kr. og indtægter på kr. I 2013 blev ligeledes afholdt 3 koncerter og 3 workshops. Sangforeningen har i årene modtaget et tilskud fra Vordingborg Kommune på kr. Fagsekretariatet vurderer, at de beskrevne aktiviteter understøtter visionerne for udvikling af et bredt og alsidigt kulturliv. Der er i 2014 afsat en aktivitets- og udviklingspulje på i alt kr. Separat økonomiskema over udvalgets puljer fremlægges på mødet. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Aktivitets- og udviklingspuljen Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Aktivitets- og udviklingspuljen 2014 Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn

24 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Økonomi Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. Bilag: 1 Åben Ansøgning støtte, SESC /13 2 Åben SESC Budget /13 Indstilling Fagchefen for Kultur og Fritid indstiller, at at ansøgningen imødekommes med kr. til afholdelse af 3 workshop og 3 store koncerter i 2014, under forudsætning af, kriterierne for tildeling af støtte fra aktivitets- og udviklingspuljen overholdes, at tilskuddet udbetales fra aktivitets- og udviklingspuljen Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt. 23

25 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Teaterforeningen Bøgestrømmen ansøger om støtte til aktiviteter i 2014 Sagsnr.: 13/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Maria Larsen Lovgrundlag Aktivitets- og udviklingspuljen for Resumé Teaterforeningen Bøgestrømmen ansøger om kr. til dækning af teateraktiviteter i sæson 2013/2014. Sagsfremstilling Foreningen opstod i sin nuværende form som Teaterforeningen, der skulle sikre professionel teatervirksomhed i en udviklende form til hele den nye Vordingborg Kommune. Teaterforeningen Bøgestrømmen arrangerer professionelt teater på små og store scener i Vordingborg Kommune. Der ansøges om tilskud til teateraktiviteter for sæson 2013/14. Folder med sæsonprogram udleveres på mødet. Vordingborg Kommune yder et årligt driftstilskud på ca kr. Derudover har foreningen fået tildelt midler årligt fra den 4-årige overgangsordning på ca kr. årligt. De midler de nu ansøger om udbetaling for i sæson 2013/14. Derudover finansieres aktiviteterne via billetindtægter, lokale sponsorer samt tilskud fra Staten til godkendte forestillinger. Der er fremsendt et budget i balance for perioden 1/7-31/ og 1/1-30/6 2014, under forudsætning af, at indtjeningen på billetter holder. Fagsekretariatet vurderer at teaterforeningen Bøgestrømmen er en vigtig aktør omkring arbejdet med at give borgere i Vordingborg Kommune mulighed for i lokale rammer, at opleve professionelle forestillinger fra større nationale teatre. Der er afsat en aktivitets- og udviklingspulje for 2013 på i alt kr. Separat økonomiskema over udvalgets puljer fremlægges på mødet. Vordingborg kommune og modtager støtte Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Aktivitets- og udviklingspuljen 2014 Aktivitets- og udviklingspuljen 2014 Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn

26 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Økonomi Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. Bilag: 1 Åben Ansøgning om tilskud til teatervirksomhed /13 2 Åben Budget 2013 og /13 3 Åben Aktivitetsbeskrivelse /13 Indstilling Fagchefen for Kultur og Fritid indstiller, at at ansøgningen imødekommes med kr. dækkende næste sæsons teateraktiviteter, kriterierne for tildeling af støtte fra aktivitets- og udviklingspuljen overholdes, at tilskuddet udbetales fra aktivitets- og udviklingspuljen for Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt. 25

27 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Ramme- og samarbejdsaftale for Storstrøms Kammerensemble Sagsnr.: 13/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Britt Steensgaard Jensen Lovgrundlag Musiklovens 3, hvorefter Statens Kunstråd kan yde støtte til bl.a. aktiviteter, der kan virke til fremme af musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet (stk. 5). Lov nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Resumé Nedenstående sagsfremstilling er fælles for Kammerensemblets tilskudskommuner Lolland, Guldborgsund, Faxe, Næstved og Vordingborg. Med det formål at styrke den professionelle musik og musikundervisning i Danmark uden for landsdelsorkestrenes virkeområder har Statens Kunstråds Musikudvalg (tidligere Statens Musikråd) siden 1967 ydet tilskud til de såkaldte basisensembler efter en kommunal, (amtslig) og statslig tilskudsmodel. Driften af Storstrøms Kammerensemble (SKE) varetages i indeværende periode af ensemblets tilskudskommuner i fællesskab samt Kunstrådets Musikudvalg. Statens Kunstråds Musikudvalg ønsker at videreføre fem basisensembler på samme tilskudsniveau som i Det drejer sig om følgende ensembler: Ensemble MidtVest Esbjerg Ensemble Randers Kammerorkester Storstrøms Kammerensemble (SKE) Aarhus Jazz Orchestra Sagsfremstilling Gennem foråret og sommeren 2013 har der væres forhandlinger mellem ovenstående kreds af kommuner og Kunstrådets Musikudvalg om en ny aftale om driften af SKE. Kommunernes forhandlinger har været varetaget af Kulturregion Storstrøms politiske styregruppe (kulturudvalgsformændene fra Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Faxe og Næstved kommuner) samt kulturregionens administrative styregruppe. Forhandlingerne er nu tilendebragt og er mundet ud i vedlagte aftaledokumenter, der skal godkendes af de enkelte tilskudskommuner: Rammeaftale for Storstrøms Kammerensemble Samarbejdsaftale mellem Næstved, Faxe, Guldborgsund, Lolland og Vordingborg kommuner og Storstrøms Kammerensemble om driften af Storstrøms Kammerensemble samt Storstrøms Symfoniorkester for perioden Desuden har SKE udarbejdet Strategi for Storstrøms Kammerensemble. Strategien beskriver, hvordan ensemblet bidrager til at opfylde de overordnede målsætninger gennem resultatmål og nøgletal, der kan belyse målopfyldelsen. Ad. 1. Rammeaftale for Storstrøms Kammerensemble Rammeaftalen beskriver det aftalte grundlag for SKEs strategi og økonomi på de politiske og økonomiske forudsætninger, der eksisterer på tidspunktet for aftalens indgåelse. Aftalen er en gensidig tilkendegivelse af de ønskede resultater af Storstrøms Kammerensembles virksomhed i aftaleperioden. 26

28 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Ad. 2. Samarbejdsaftale mellem Næstved, Faxe, Vordingborg, Guldborgsund, Lolland kommuner Samarbejdsaftalen regulerer Kammerensemblets virksomhed i forhold til ensemblets tilskudskommuner. Desuden regulerer samarbejdsaftalen også enkelte forhold vedrørende Storstrøms Symfoniorkester. I samarbejdsaftalen er opgjort de kammerensemble- og symfonikoncerter som tildeles de enkelte kommuner i aftaleperioden. Økonomi Kr niveau (regnskab) 2014-niveau Statslige driftstilskud Øvrige tilskud fra staten Kommunale driftstilskud Øvrige tilskud fra kommuner og regioner Fonde og sponsorer Egenindtægter mv Finansielle indtægter Finansiering i alt Egenkapital, ultimo Statens driftstilskud, som fastsættes af Statens Kunstråds Musikudvalg på baggrund af de årlige bevillingslove, udgør i aftaleperioden årligt kr. (niveau 2013). Tilskuddet pris- og lønfremskrives årligt efter de almindeligt gældende satser for bevillingsområdet. På tidspunktet for aftalens indgåelse er den statslige fremskrivning til niveau 2014 endnu ikke kendt, men på baggrund af et kvalificeret skøn, forventes det statslige tilskud i 2014 at være kr. (niveau 2014). Kommunernes driftstilskud, som fastsættes på baggrund af de årlige kommunale budgetter, udgør i aftaleperioden årligt kr., (niveau 2014) fordelt således: Kommuner Guldborgsund Guldborgsund huslejetilskud Næstved Lolland Vordingborg Faxe Kommunale driftstilskud i alt Beløb kr kr kr kr kr kr kr. I kommunernes finansiering af SKE indgår ligeledes de enkelte kommuners tilskud til Storstrøms Symfoniorkester. Konsekvensen er en regulering af symfoniorkestrets aktiviteter, der bl.a. betyder et reduceret orkester samt et mindre repertoire. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Storstrøms Kammerensemble Anlæg 27

29 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Afledt drift Finansiering Drift Storstrøms Kammerensemble Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Økonomistaben kan meddele, at tilskuddet til Storstrøms Kammerensemble og Storstrøms Symfoniorkester ønskes forhøjet med kr. i forhold til det fremskrevne budget for 2014 på kr. Forhøjelsen kan foretages inden for udvalgets samlede ramme. Bilag: 1 Åben Samarbejdsaftale SKE /13 2 Åben Rammeaftale /13 3 Åben Strategi version pdf /13 Indstilling Fagchefen for Kultur og Fritid indstiller, at at Rammeaftale for Storstrøms Kammerensemble godkendes, Samarbejdsaftale mellem Næstved, Faxe, Vordingborg, Guldborgsund, Lolland kommuner samt Storstrøms Kammerensemble om driften af Storstrøms Kammerensemble samt Storstrøms Symfoniorkester for godkendes. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt. 28

30 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget STARS fremsender budget 2014 til godkendelse Sagsnr.: 13/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Maria Larsen Lovgrundlag Musikloven. Resumé STARS har indgået en ny rammeaftale med Statens Kunstråds Musikudvalg og Vordingborg Kommune for perioden 1. januar december STARS fremsender budget 2014 til godkendelse. Sagsfremstilling STARS er et af landets 17 Regionale Spillesteder, hvilket betyder, at huset modtager tilskud fra Kulturstyrelsen og fra Vordingborg Kommune. Tilskuddet er bundet op på en række forpligtelser omkring præsentationen af et koncertprogram med et højt kunstnerisk sigte, en forpligtelse til at styrke og støtte op om vækstlaget, lokalt, regionalt og internationalt, og ikke mindst, en forpligtelse til at opretholde og udvikle spillestedet med en professionel scene, organisation og markedsføring. Vordingborg Kommune er offentlig tilsynsmyndighed for STARS. Tilsynet udøves i henhold til bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Budgettet for 2014 udviser: Udgifter Indtægter kr kr. Forventet resultat før skat ca kr. STARS har i 2013 modtaget et driftstilskud på kr. ex. huslejefritagelse. I 2014 er ansøgt om driftstilskud på kr. samt en værdi af huslejefritagelse på kr. fordelt med kr. til Stars og kr. til Baghuset. Budgettet fremlægges til godkendelse i udvalget, hvorefter det fremsendes til Kulturstyrelsen senest den 1. december med henblik på, at de tager budgettet til efterretning. Økonomi Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. Bilag: 1 Åben STARS budget /13 Indstilling Fagchefen for Kultur og Fritid indstiller, at budget 2014 for STARS godkendes og videresendes til Kulturstyrelsen. 29

31 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt. 30

32 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Genbehandling af støtte til anlægsprojekter Sagsnr.: 13/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Jesper Kjærulff Lovgrundlag Lov om kommuners styrelse. Resumé Fagsekretariatet har fra frivillige folkeoplysende foreninger modtaget ansøgninger til omforandringer og tilbygninger af kommunale ejendomme. Der er ikke i 2013 afsat midler til anlægsarbejder under udvalget, hvorfor det ikke vil være muligt, at imødekomme de indsendte ansøgninger. Administrationen ønsker en drøftelse af muligheder fremadrettet. Sagsfremstilling Fagsekretariatet har fra forskellige frivillige foreninger modtaget ønsker om tilbygninger og renoveringer af kommunalt ejede bygninger. Ønsket om at udvikle mulighederne for at dyrke motion, udvikle tværgående samarbejder mellem foreninger og skoler samt at være med til at skabe bedre og mere tidssvarende rammer for foreningsaktiviteterne, har medført et øget antal ansøgninger. Alle ansøgningerne understreger vigtigheden af at skabe rammer for aktiviteter og understøtter de anbefalinger der fremgik af facilitetsrapporten, som blev udfærdiget i Ansøgerne er vejledt og rådgivet om, hvilke andre støttemuligheder der findes. En stor del af disseforudsætter dog en kommunal medfinansiering. Fagsekretariatet foreslår, at udvalget drøfter muligheden for at øge puljen til fysiske forbedringer fra 2014 til lignende projekter. Puljen er i 2013 på i alt kr. dækkende ansøgninger til lysanlæg og eftersyn, forbedring af fysiske rammer for kommunalt ejede forsamlingshuse samt at yde tilskud til lokaleforbedringer i almindelighed. Fagsekretariatet vurderer, at en større pulje, som også omhandler projekter omkring omforandringer og tilbygninger til kommunale bygninger, vil sikre at det frivillige initiativ og virkelyst opretholdes og hjælpe ansøgerne videre i deres søgning efter eksterne midler. Puljen til fysiske forbedringer kan inddækkes af aktivitets- og udviklingspuljen. Begge puljer er inden for udvalgets ramme. Økonomi Huskeliste (slet når du er færdig med sagen): Baggrund for sagen Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer) Beskrivelse af sagen Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter. Resultat af høringer/forhøringer Hvad har borgere og andre udtalt om sagen? Vurdering og forslag til initiativer Hvad er administrationens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrationen, og er der alternativer? 31

33 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Konsekvenser ved initiativerne/beslutningen Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privatøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker? Økonomiske konsekvenser Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen? Den videre proces Hvad skal der ske nu? Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Indstilling Fagchefen for Kultur og Fritid indstiller, at der i budget 2014 afsættes yderligere midler til puljen til fysiske forbedringer, at midlerne tages fra udvalgets aktivitets- og udviklingspulje. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Sagen udsættes til efter budgetforhandlingerne. Supplerende sagsfremstilling til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets møde den 31. oktober 2013 Ved budgetforlig for 2014 indgået den 29. august 2013 blev det vedtaget at afsætte en pulje på kr. til projekter for vedligehold og forbedringer for privatejede forsamlingshuse. Desuden blev det understreget at privatejede forsamlingshuse gives mulighed for at søge byfornyelsesmidler til klimaskærm, tilgængelighed og kondemnable forhold. Fagsekretariatet udfærdiger på den baggrund konkret forslag til retningslinjer for puljen til privatejede forsamlingshuse til førstkommende udvalgsmøde. De ansøgninger, der er indkommet til Fagsekretariatet omhandler forandringer og forbedringer på kommunalt ejede ejendomme, og er således ikke omfattet af forligstekstens ordlyd. Fagsekretariatet har modtaget 2 ansøgninger: Ørslev Gymnastik Forening har ansøgt om i alt kr. til udvidelse af redskabsrum på Ørslev Skole I.F. Svend Gønge har ansøgt om i alt kr. til indretning af lokale til foreningsfitness i den gamle pedelbolig på Svend Gønge-skolen. Fagsekretariatet vurderer at begge initiativer vil medvirke til at udvikle samarbejdet mellem foreninger og skoler, samt skabe mere tidssvarende rammer for foreningsaktiviteter. Fagsekretariatet foreslår derfor at rammen for den eksisterende pulje til fysiske forbedringer i kommunalt ejede ejendomme tilføres yderligere i alt kr. årligt. Beløbet kan inddækkes af aktivitets og udviklingspuljen. Indstilling Fagchefen for Kultur og Fritid indstiller, 32

34 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget at der i budget 2014 afsættes yderligere kr. til puljen til fysiske forbedringer, at midlerne tages fra udvalgets aktivitets- og udviklingspulje. at ansøgningerne behandles på førstkommende møde. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt. 33

35 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Evaluering af Vordingborg Billedkunstråd Sagsnr.: 13/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Bjarne Malmros Jensen Lovgrundlag Lov om kommuners styrelse. Resumé Vordingborg kommune nedsatte efteråret 2010 et Billedkunstråd. Billedkunstrådet modtager årlig støtte fra Statens Kunstråds Billedkunstudvalg, under forudsætning af at Vordingborg Kommune matcher statens tilskud. Udvalget har bestået af 4 lokale billedkunstnere, en kunstkurator samt en kommunal byplanlægger. Ved nedsættelsen besluttede Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, at Billedkunstrådets virke skulle evalueres, når den kommunale valgperiode udløb. Såfremt Vordingborg Kommune ønsker at fortsætte ordningen med et lokalt Billedkunstråd, er der ansøgningsfrist til Statens Kunstråd for Billedkunst den 15. januar Sagsfremstilling Fagsekretariatet har som grundlag for nedenstående statusredegørelse udsendt spørgeskemaer til nuværende og tidligere medlemmer af Billedkunstrådet, og der er modtaget tilbagemelding fra 4 ud af 6 udsendte spørgeskemaer. Formanden for Vordingborg Billedkunstråd har udarbejdet en kort rapport, som er vedlagt som bilag. Desuden er udsendt 10 spørgeskemaer til modtagere af støtte fra Billedkunstrådets pulje. Billedkunstrådets opgaver, som er beskrevet i rådets vedtægter er: At igangsætte og støtte billedkunstneriske aktiviteter i Vordingborg Kommune. (Billedkunstneriske aktiviteter kan være: Udstillinger, huskunstnerforløb, workshops undervisningsforløb, festivaler, foredrag og lign. ) At igangsætte, støtte og formidle permanent kunstnerisk udsmykning af kommunale og andre offentlige bygninger og pladser, herunder rådgive om kunstindkøb Efter nærmere aftale at stå til rådighed for rådgivning af erhvervslivet i forbindelse med billedkunstnerisk udsmykning. Billedkunstrådet har i indeværende periode valgt at løse opgaverne gennem at: Udforme ansøgningsskema og vejledning til kommunens hjemmeside Indkalde ansøgninger open call fra kommunens billedkunstnere Forestå eget projekt. Etablering af udsmykning på gavl i Storegade 10 i Stege Søgt sponsorer og fonde samt gennemført idéfase og udvælgelsesprocedure for kunstner til eget projekt Rådgive Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget omkring Eos, Multicentret i Præstø og bl.a. Havnefruen Netværke med Guldborgsund Billedkunstråd Etablere en database på alle billedkunstnere i Vordingborg Kommune samt etablere en mailliste på alle professionelle billedkunstnere i Vordingborg Kommune Afholdt vejlednings,- og informationsmøde om Statens Kunstråds Huskunstnerordning 34

36 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Der er gennem den sidste periode støttet i alt 16 lokale projekter for kr. Der er givet 13 afslag. Billedkunstrådet har i indeværende periode endnu ikke etableret kontakt og samarbejde med det lokale erhvervsliv. Billedkunstrådet har ikke i indeværende periode indkøbt kunst til Vordingborg kommune. Rådets mødefrekvens har været 4-6 årlige møder. Billedkunstrådet har, trods 2 medlemmer har valgt at udtræde af rådet, gennemført de planlagte aktiviteter i forhold til det overordnede formål. Det er ikke lykkedes efter adskillige annonceringer at rekruttere nye medlemmer til Billedkunstrådet. Fra 1. november 2012 har Statens Kunstråd for Billedkunst ændret i betingelserne for at modtage støtte, og besluttet, at en forudsætning for fremadrettet at modtage støtte er, at det lokale Billedkunstråd dels består af anerkendte kunstnere - dels modtager et mødehonorar for deres arbejde på 800 kr. pr. møde. Kravet om Billedkunstrådets sammensætning kan d.d. ikke opfyldes i Vordingborg Billedkunstråd. Fagsekretariatet vurderer, at de synlige resultater ikke kan tolkes som særskilt markante efter tre år med et Billedkunstråd. Der er i perioden oparbejdet en goodwill og den økonomiske støtte som er givet, er ikke stor pr. ansøgning (gennemsnit kr. pr. projekt), men det er den medfinansiering, der har ofte har været udslagsgivende for realisering projekterne. Fagsekretariatet vurderer, at styrken ved at have et Billedkunstråd ligger i den kontakt og synlighed, som rådet har fået til hele det kommunale billedkunstmiljø. Ligeledes er selv mindre tilskud afgørende for, om mange projekter bliver gennemført. Under forudsætning af, at sammensætningen af Vordingborg Billedkunstråd kan godkendes i henhold til de nye skærpede regler fra Statens Kunstråd for Billedkunst Vurderer fagsekretariatet, at der skal ansøges om en fornyet aftaleperiode. Økonomi Huskeliste (slet når du er færdig med sagen): Baggrund for sagen Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer) Beskrivelse af sagen Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter. Resultat af høringer/forhøringer Hvad har borgere og andre udtalt om sagen? Vurdering og forslag til initiativer Hvad er administrationens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrationen, og er der alternativer? Konsekvenser ved initiativerne/beslutningen Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privatøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker? Økonomiske konsekvenser Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen? Den videre proces Hvad skal der ske nu? Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb 35

37 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Åben Rapport fra formanden for Billedkunstrådet /13 2 Lukket Indstilling Fagchefen for Kultur og Fritid indstiller, at at status for Vordingborg Billedkunstråd tages til efterretning, der udarbejdes og fremsendes fornyet ansøgning til Statens Kunstråds Billedkunstudvalg inden den 15. januar 2014 Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt. 36

38 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Revision af fremtidens drift af Masnedøfortet Sagsnr.: 13/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Bjarne Malmros Jensen Lovgrundlag Lov om kommuners styrelse. Resumé På udvalgsmødet den 9. januar 2012 blev udviklingsplanen 2020 for Masnedøfortet debatteret og udvalget ønskede at få sagen forelagt igen med konkrete forslag. Fagsekretariatet blev anmodet om at arbejde videre med nogle af de forelagte idéer. På udvalgsmødet den 3. september 2012 besluttede udvalget, at bestyrelsen for Masnedøfortet skulle indkaldes med henblik på at opløse vedtægterne for fortet. Ved Kommunalbestyrelsens møde den 29. november 2012 blev ophævelsen af vedtægterne for Masnedøfortet. August 2013 blev der gennem 3 uger annonceret i dagspressen efter indstillinger til forslag til ny styregruppe. På Vordingborg.nu annonceredes der ligeledes efter indstillinger i august. Der er kun indkommet en enkelt indstilling til den nye styregruppe. Sagsfremstilling Ved fristens udløb ultimo august 2013 var der indkommet én enkelt indstilling til en deltager i styregruppen for Masnedøfortet: Torben Nørgaard er indstillet af lokal historisk forening Vordingborg. Trods annoncering af ovennævnte har der været begrænset interesse for at bidrage til udviklingen og driften af Masnedøfortet. Ifølge den oprindelige køreplan skulle styregruppen bestå af kommunale kulturaktører samt enkelte repræsentanter fra de enkelte interessegrupper. Styregruppen arbejdsområde er beskrevet som følgende, afholde minimum to årlige styregruppemøder, indkalde en gang årligt bredt forslag til kulturaktiviteter på fortet, og styregruppen behandler derefter ansøgningerne for at sikre relevans og kvalitet, udarbejde en udviklingsplan og et aktivitetsforslag, som fremsendes til orientering i udvalget. Undervejs i processen og dialogen med nuværende samarbejdspartnere, er der opstået følgende ideer til mulige aktiviteter på Fortet: Tydeliggørelse af fortets historie, rollespils arrangementer, Arbejdende værksteder, Papirhåndværk, Kystlinjen regional identitet, Nordisk ungdomsfestival. Denne svage interesse for at deltage i udviklingen/driften af Masnedøfortet medfører at Fagsekretariatet anmoder Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget om at genoverveje den fremtidige drift. Umiddelbart ser Fagsekretariatet et par muligheder: Model 1 Interesserede kan henvende sig til Fagsekretariatet vedr. udlån/leje af fortet (nuværende model). Model 2 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget gentænker udviklingen og driften af Masnedøfortet, herunder at afsætte særskilte midler til drift af fortet. 37

39 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Fagsekretariatet vurderer, at model 1 vil være den mest relevante løsning, idet model 2 vil kræve at der afsættes særlige midler, som vil fragå andre områder. Økonomi Huskeliste (slet når du er færdig med sagen): Baggrund for sagen Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer) Beskrivelse af sagen Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter. Resultat af høringer/forhøringer Hvad har borgere og andre udtalt om sagen? Vurdering og forslag til initiativer Hvad er administrationens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrationen, og er der alternativer? Konsekvenser ved initiativerne/beslutningen Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privatøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker? Økonomiske konsekvenser Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen? Den videre proces Hvad skal der ske nu? Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Åben Indstilling fra Lokalhistorisk Forening - Torben Nørgaard /13 Indstilling Fagchefen for Kultur og Fritid indstiller, at model 1 godkendes. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt. Sagen genoptages til vurdering i første kvartal

40 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Evaluering af administrative procedure for ansøgninger til puljer under Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Sagsnr.: 13/ Område: Kultur og Friitd - Sagsbeh: Maria Larsen Lovgrundlag Puljer under Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Resumé Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 2. oktober 2012 et forsøg med ændrede retningslinjer for behandling af ansøgninger til puljer under Kultur, Idræts og Fritidsudvalget. Retningslinjer for behandling af ansøgninger fremsendes til evaluering. Sagsfremstilling For at smidiggøre og lette sagsbehandlingen på sager, anmodede Fagsekretariatet om mulighed for at dele ansøgninger til puljer under udvalget op i ansøgninger over kr. og ansøgninger under kr. Formålet var ønsket om at smidiggøre sagsbehandlingen, bedre service til ansøgerne og mere effektive arbejdsgange. På udvalgsmødet 2. oktober 2012 blev besluttet: at at ansøgninger på op til kr. til puljerne under udvalgets ramme for 2013 kunne behandles administrativt efter besluttede retningslinjer, ansøgninger med en beløbsramme over kr. samt sager af principiel karakter skulle forelægges udvalget kvartalsvis efter afsatte ansøgningsfrister henholdsvis 1. februar, 1. maj og 1. oktober 2013 samt 1. oktober 2013 ligeledes for det efterfølgende kalenderår. De endelige kriterier for tildeling af støtte fra puljerne blev vedtaget på udvalgets møde den 21. januar Bevillinger fra puljerne skal medvirke til at udvikle, inspirere og understøtte initiativer, der er i overensstemmelse med Vordingborg Kommunes visioner for udvikling af det samlede kultur-, idrætsog fritidsliv. Alle ansøgte indsatser, initiativer og projekter vurderes i forhold til Kultur og Fritidspolitikken, Idrætspolitikken, Folkeoplysningspolitikken samt vedtagne strategier, kommuneplan og strategiske handleplaner. Fagsekretariatet har i 2013 behandlet op til 60 % af de indkomne ansøgninger administrativt. Fagsekretariatet vurderer, at der modtages løbende flere og mere komplicerede ansøgninger, som kræver en tværgående koordinering med andre afdelinger og udvalg. Ressourcerne ønskes derfor fortsat anvendt på disse sager. Behandling af ansøgninger op til kr. Fagsekretariatet ønsker, at ordningen med de administrative beslutninger op til kr. videreføres. Udvalget er i 2013 orienteret kvartalsvis om bevillingerne. Fagsekretariatet anmoder om, at den kvartalsvise orientering om bevillingerne ændres til, at udvalget orienteres løbende om tildelt bevilling. Behandling af ansøgninger over kr. Fagsekretariatet ønsker ansøgninger over kr. ikke længere behandles på de fastsattes deadlines for ansøgninger. Dette kan i visse tilfælde give en for lang sagsbehandlingstid mellem ansøgningerne. Mange ansøgere har et ønske om en tilkendegivelse inden for et kortere tidsperspektiv end ca. 3 måneder. Fagsekretariatet anmoder om, at ansøgningerne over kr. behandles løbende hen over året. 39

41 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Opfølgning på økonomiskemaet følger de øvrige ansøgningsrunder i lighed med tidligere. Økonomi Huskeliste (slet når du er færdig med sagen): Baggrund for sagen Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer) Beskrivelse af sagen Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter. Resultat af høringer/forhøringer Hvad har borgere og andre udtalt om sagen? Vurdering og forslag til initiativer Hvad er administrationens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrationen, og er der alternativer? Konsekvenser ved initiativerne/beslutningen Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privatøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker? Økonomiske konsekvenser Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen? Den videre proces Hvad skal der ske nu? Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Indstilling Fagchefen for Kultur- og Fritid indstiller, at at ansøgninger til puljerne under udvalgets ramme for 2014 på op til kr. fortsat behandles administrativt i henhold til de besluttede retningslinjer, sagerne løberne fremsendes til orientering til udvalget, at ansøgninger til puljerne under udvalgets ramme for 2014 for over kr. behandles løbende i henhold til de besluttede retningslinjer. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt. 40

42 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Rettelser til Kompetence- og delegationsplan i perioden 1. februar til 31. august 2013 Sagsnr.: 13/ Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Lovgrundlag Kompetence- og delegationsplan for Vordingborg Kommune. Resumé Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 16. maj 2013 den samlede Kompetence- og delegationsplan for Vordingborg Kommune. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at fagsekretariater og stabe fremadrettet skal sikre at Kompetence- og delegationsplanen ajourføres. Ajourføring af de specifikke skemaer for perioden 1. februar til 30. september 2013 forelægges fagudvalgene til godkendelse med efterfølgende orientering i Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte Vordingborg Kommunes samlede Kompetence- og delegationsplan den 16. maj Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at fagsekretariater og stabe fremadrettet skal sikre at kompetence- og delegationsplanen løbende ajourføres. Den godkendte kompetence- og delegationsplan omfatter forhold, der er truffet beslutning om indtil 31. januar Der skal derfor nu i fagudvalgene og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling godkendes rettelser til de specifikke kompetence- og delegationsplaner for udvalgenes områder for så vidt angår de beslutninger der er truffet i fagudvalg, Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og Kommunalbestyrelsen i perioden 1. februar til 30. september 2013 Administrationen har udarbejdet et rettelsesskema, hvor ændringer og nytilførsler indføres, og der er følgende nytilførsler på Kultur og Fritidsområdet: Arkivsamvirket Årsberetning godkendes. Den Gule Stald Godkendelse af driftsaftale. Storstrøms Kammerensemble og Storstrøms Symfoniorkester Godkendelse af aftale med Statens Musikudvalg Godkendelse af regnskab og årsberetning Rettelser kan f.eks. være: Ændring i en allerede beskrevet opgave,(beskrives under den eksisterende overskrift med angivelse af det relevante sagsforløb med placering af kompetence) Bortfald af en opgave, f.eks. på grund af lovændring 41

43 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Beslutning om ændring af kompetence fra et fagudvalg til et andet eller til administrationen, f.eks. overtagelse af en opgave Ny arbejdsopgave, der beskrives under ny hovedoverskrift eller som ny delopgave under eksisterende overskrift med angivelse af de forskellige delelementer i hver sin linje nedenfor, og med angivelse af sagsforløb og placering af kompetence. Fagudvalgenes og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings godkendte ændringer vil for så vidt angår de specifikke kompetence- og delegationsplaner blive forelagt Kommunalbestyrelsen til orientering. Økonomi Huskeliste (slet når du er færdig med sagen): Baggrund for sagen Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer) Beskrivelse af sagen Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter. Resultat af høringer/forhøringer Hvad har borgere og andre udtalt om sagen? Vurdering og forslag til initiativer Hvad er administrationens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrationen, og er der alternativer? Konsekvenser ved initiativerne/beslutningen Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privatøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker? Økonomiske konsekvenser Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen? Den videre proces Hvad skal der ske nu? Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Åben Rettelsesblad - Kultur og Fritid /13 Indstilling Sekretariatschefen indstiller, at de i vedlagte skema foreslåede ændringer i specifikke Kompetence- og delegationsplaner for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget godkendes. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen anbefales. 42

44 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Årshjul for Kultur- og Fritidsudvalget 2013 Sagsnr.: 11/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Maria Larsen Resumé Efter ønske fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget fremsendes revideret Årshjul til orientering på alle udvalgsmøderne. Sagsfremstilling For at højne informationsniveauet og for at skabe et bedre overblik over de overordnede aktiviteter, der gentages med et mere eller mindre fast interval, typisk i årlig cyklus, har det været et ønske fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, at der blev udarbejdet et årshjul for udvalgets område. Årshjulet fremlægges på udvalgsmøderne og anvendes som et dynamisk arbejdsredskab og arbejdsplan får året. Efter hvert udvalgsmøde vil årshjulet blive opdateret med de beslutninger, tiltag m.v. som er fremkommet på udvalgsmødet, ligesom administrationen også løbende holder årshjulet ajour. Økonomi Huskeliste (slet når du er færdig med sagen): Baggrund for sagen Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer) Beskrivelse af sagen Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter. Resultat af høringer/forhøringer Hvad har borgere og andre udtalt om sagen? Vurdering og forslag til initiativer Hvad er administrationens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrationen, og er der alternativer? Konsekvenser ved initiativerne/beslutningen Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privatøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker? Økonomiske konsekvenser Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen? Den videre proces Hvad skal der ske nu? Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Åben Årshjul for KIF /12 Indstilling Fagchefen for Kultur og Fritid, 43

45 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget at det fremlagte årshjul for 2013 tages til orientering. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt. Udvalgets møde den 25. november aflyses og udvalgets møde den 16. december starter kl. 14:30. 44

46 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Eventuelt Sagsnr.: 13/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Lone Larsen Sagsfremstilling. Økonomi Huskeliste (slet når du er færdig med sagen): Baggrund for sagen Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer) Beskrivelse af sagen Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter. Resultat af høringer/forhøringer Hvad har borgere og andre udtalt om sagen? Vurdering og forslag til initiativer Hvad er administrationens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrationen, og er der alternativer? Konsekvenser ved initiativerne/beslutningen Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privatøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker? Økonomiske konsekvenser Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen? Den videre proces Hvad skal der ske nu? Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Det blev aftalt, at der sikres en løbende information om fremdriften i udvikling af Solbakken. 45

47 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Bilagsoversigt 1. Kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 1. Bilag til kvartalsrapportering 30. september 2013 (101556/13) 2. Udvalgsaftale Kultur og Fritid 1. udvalgsaftale endelig version 1 (111327/13) 3. Orienteringspunkter 1. Økonomiskema Bilag til OR punkt KIF 31/ (115198/13) 6. Fuglsang Kunstmuseum ansøger om driftsstøtte fra Årsberetning 2012 (94122/13) 2. Ansøgning om driftstilskud (94119/13) 7. Samarbejdsprojekt Artcore ansøger om støtte til talentudvikling 2013 og Budget, Talentskolen (103960/13) 2. Projektbeskrivelse, Artcore (103964/13) 3. Årsplan for Artcore (113650/13) 9. Lokal kunstner ansøger om støtte til opsættelse af skulptur ved Kalvehave Havn 1. Havnefruen - et forslag - Billed 4 (84648/13) 2. Havnefruen - et forslag - Billed 2 (84645/13) 3. Havnefruen - et forslag - Billed 1 (84643/13) 10. The South East Songwriters Club ansøger om støtte til workshops og koncerter Ansøgning støtte, SESC (106640/13) 2. SESC Budget 2014 (106637/13) 11. Teaterforeningen Bøgestrømmen ansøger om støtte til aktiviteter i Ansøgning om tilskud til teatervirksomhed (112321/13) 2. Budget 2013 og 2014 (109177/13) 3. Aktivitetsbeskrivelse (109176/13) 12. Ramme- og samarbejdsaftale for Storstrøms Kammerensemble Samarbejdsaftale SKE (108735/13) 2. Rammeaftale (108731/13) 3. Strategi version pdf (108782/13) 13. STARS fremsender budget 2014 til godkendelse 1. STARS budget (106195/13) 15. Evaluering af Vordingborg Billedkunstråd 1. Rapport fra formanden for Billedkunstrådet (113060/13) 2. (Lukket bilag) 16. Revision af fremtidens drift af Masnedøfortet 1. Indstilling fra Lokalhistorisk Forening - Torben Nørgaard (113111/13) 18. Rettelser til Kompetence- og delegationsplan i perioden 1. februar til 31. august Rettelsesblad - Kultur og Fritid (110636/13) 19. Årshjul for Kultur- og Fritidsudvalget Årshjul for KIF 2013 (120235/12) 46

48 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Underskriftsside Birthe Helth Eva Sommer-Madsen Carsten Olsen Else-Marie Langballe Sørensen Brit Skovgaard 47

49 Bilag: 1.1. Bilag til kvartalsrapportering 30. september 2013 Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 31. oktober Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

50 Kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Resultat på drift Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre forbrug Forventet forbrugs-% (tal i kr.) Samlet resultat: % Budgetramme % Virksomheder % Svømmehaller % Biblioteker % Musikskole % Øvrige udvalgsramme % Sportshaller % Museer % Biograf % Teater % Musikaktiviteter % Medborger- & Fritidshuse m.m % Campingpladser % Legeplads og samlingsplads i Langebæk % Puljer kulturlivet % Puljer fritidslivet % Kulturaftalen % Kultursamarbejde med andre kommuner % Folkeoplysning & Fritidsaktiviteter % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Budgetpulje - Demografiregulering er lagt ind under Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Noter til forventet regnskab, drift Note 1 Økonomioversigten viser et forventet mindre forbrug på 0,8 mio. kr. på budgetramme 1 i Der er ikke sket væsentlige ændringer siden halvårsregnskabet blev godkendt. Note 2 Virksomhederne forventer at overholde deres aftaler. Der har været en dialog med de 3 virksomheder, om deres forventede forbrug resten af året og deres forventede regnskab. Virksomhederne forventer alle at overholde budgetterne. Note 3 Mindre forbruget på 0,8 mio. kr. skyldes bl.a. besparelse på driftsudgifter til nye fodboldbaner/idrætsanlæg, som ikke anlægges i 2013, diverse pulje til uddeling, 2 årigt projekt under kulturaftalen, hvor 2. rate først udbetales i 2014, og merforbrug som bl.a. kommer fra indgået aftaler om energisparende foranstaltninger, hvor besparelsen ikke p.t. kan mærkes på bygningerne, samt tidsbegrænset lejeaftale med Sukkerfabrikken i Stege, hvor Cantabile 2 midlertidigt har til huse. 1

51 Kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Resultat på anlæg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Handleplan Note Opr. budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mermindreforbrug Forventet forbrugs % (tal i kr.) Anlæg i alt % Byggeprogram Solbakken % 4-H Gården (Rosagervej, Præstø) % Aktivitetshus for Unge i Vordingborg % Flexhallen i Stege % Idrætsbaner i fb med ny hal % Kunstgræsbane % Multicenter Præstø, idrætsfunktioner % Ny sportshal i Vordingborg % Ny svømmehal - undersøgelse % Pulje til anlæg af kunstgræsbaner % Teathersal, renovering over årene % Udskiftning af bogbus % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Handleplaner Tiltag nr. Afvikling af underskud Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total (1.000 kr.) Musikskolen Forventet effekt af tiltag Faktisk effekt af tiltag Forskel Kommentarer til handleplan(er) Der blev i 2011 udarbejdet økonomiske handleplaner for Musikskolen, som i løbet af en to årig periode skulle afvikle oparbejdet underskud. Afviklingen forløber regelmæssigt. Målopfyldelse på udvalgsaftale 2

52 Kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Indsatsområde Mål Succeskriterier Status Synlighed og markedsføring At Vordingborg fremstår som levende og udviklende kulturkommune Udarbejde fælles netbaseret kulturkalender således at Kultur- og idrætsarrangementer præsenteres tydelige og inspirerende på den kommunale hjemmeside. Udvikle samarbejdet omkring Fehmern Bælt forbindelsen Tilbagevendende kulturevent Vordingborg Kulturuge med deltagelse af blandt mange andre Cantabile2, Stars, Danmarks Borgcenter, Vordingborg Bibliotekerne, Vordingborg Musikskole, Vilde Vulkaner Vordingborg, Geocenter Møn Fælles musik/teaterprojekt Ungdomsskole, Musikskole, Stars. Samarbejde mellem kommunale kulturinstitutioner og frivillige grupper og foreninger omkring litteratur, musik, billedkunst, teater. Det grænseoverskridende samarbejde omkring Kultur-LINK fastholdes og intensiveres Udarbejde plan og program for afholdelse af Vordingborg Kulturuge Markedsføring af ide og selve afholdelsen af Vordingborg Kulturuge Planlægge fælles musik/teater arrangementer (evt. musical) Udarbejde plan for afholdelse af fælles arrangementsrække. Fælles tydelig Markedsføring og gennemførelse af initiativer Bibliotek, Stars, BGK, Musikskole, billedskole, Cantabile 2, biografer og frivillige foreninger danner planlægningsnetværk, og gennemfører arrangementer. Lokale kulturelle ildsjæle deltager i udvekslingsprojekter under KulturLINK. 3

53 Kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Udvikling af Børne/ungekultur. - i samarbejde med stabe, øvrige fagsekretariater, interessegrupper og organisationer. Oprette Børnekulturelt netværk fra kulturkuffert til Birdhouse Igangsætte initiativer som dækker aldersgruppen mellem 5-15 år. Udvikling af KUA-center i samarbejde mellem Vordingborg Vandrehjem, Ungdomsskolen, Arbejdsmarkedssekretari atet, UU. Fungere som procesunderstøttende Tamu overtager fra Vandrehjem og Svend Heinild. Udvikle Ungdomshuset Birdhouse i samarbejde mellem Stars, Billedkunst Grundkursus, Ungdomsskolen, SSP og Kultur og Fritidssekretariatet. Ungdomshuset Birdhouse er godkendt til videreførelse i Vordingborg Kommune. Udvikling af faciliteter Udvikle i Vordingborg Fritidspas Øget samarbejde med relevante fagsekretariater bla. Sundhed, Natur, Arbejdsmarked med flere. Etablering af Idrætscenter i Vordingborg. Etablering af kunstgræsbane. Påbegynde overflytning baner fra Vordingborg Stadion til ikke vandlidende område Udarbejde koncept for Fritids pas Vordingborg Formulere fælles projekt vedr. inddragelse af civilsamfund og kost/motion. Indlede samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere 4

54 Kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Renovering af Vordingborg Svømmehal Undersøgelse og renoveringsplan igangsat. Masnedøfortet som Kulturbunker Udarbejde struktur for ændret brug og organisering af Masnedøfortet. Mindre forbruget skyldes bl.a. at driftsudgifter til nye fodboldbaner/idrætsa nlæg ikke kommer i anvendes i 2013, samt at kulturaftalen har udgifter, som først kommer til udbetaling i Mindre forbruget skyldes bl.a. at driftsudgifter til nye fodboldbaner/idrætsanl æg ikke kommer i anvendes i 2013, samt at kulturaftalen har udgifter, som først kommer til udbetaling i Mindre forbruget skyldes bl.a. at driftsudgifter til nye fodboldbaner/idrætsa nlæg ikke kommer i anvendes i 2013, samt at kulturaftalen har udgifter, som først kommer til udbetaling i Mindre forbruget skyldes bl.a. at driftsudgifter til nye fodboldbaner/idrætsa nlæg ikke kommer i anvendes i 2013, samt at kulturaftalen har udgifter, som først kommer til udbetaling i Kulturaftale Fortsat kommunalt samarbejde omkring kulturaftale for Kulturregion Storstrøm mellem et tal kommuner i regionen og Kulturministeriet Samle, formulerede mål, indsatsområder, politikker Proces-tovholder på samling af. Tværgående indsatsområder og udviklingsmål 5

55 Kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Indsatsområde Mål Succeskriterier Sundhed Borgerrettede sundhedspolitiske intentioner implementeres gennem veldokumenterede sundhedsfremmetiltag, der understøtter kommunale kerneydelser til borgerne Sygefravær Medarbejderrettede sundhedspolitiske intentioner implementeres gennem veldokumenterede sundhedsfremmetiltag, der understøtter trivsel og arbejdsglæde Sygefraværet skal nedbringes i Vordingborg Kommune. I 2012 og 2013 skal alle virksomheder, fagsekretariater og stabe medvirke til nedbringelse af sygefravær. Forbedret sundhedsprofil i 2013 herunder reduceret social ulighed i sundhed. Øget sundhed hos børn og unge Med udgangspunkt i sundhedspolitikken er der igangsat veldokumenterede, tværgående sundhedsfremmeindsatser Øget sundhed og trivsel i alle organisatoriske enheder. Med udgangspunkt i Sundhedspolitik for ansatte er der i hver organisatorisk enhed udformet lokale mål og handleplaner for sundhedsfremme på arbejdspladsen Der skal samlet realiseres besparelse på sygefravær på 10 mio. kr. i 2012 og 12 mio. kr. i 2013 svarende til nedbringelse af den gennemsnitlige sygefraværsprocent fra 5,28% i 2010 til 4,46% i 2012 og til 4,30% i 2013 på tværs af hele organisationen. HR og personalestaben vil igennem indsatser og handlinger bidrage til, at arbejdspladserne får støtte og redskaber til at arbejde med fokus på sygefravær Områdespecifikke lokale mål, succeskriterier og evaluering 6

56 Kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Indsatsområde Mål Succeskriterier Sundhed, trivsel og arbejdsglæde Øge fokus på udviklingsmuligheder / kompetenceudvikling for den enkelte medarbejder. I forbindelse medgennemførelse af Mus - samtaler og Seniorsamtaler at udarbejde kompetenceudviklingsplan for den enkelte medarbejder. Sygefravær Medarbejderne deltager i aktiviteter og handlinger med fokus på nedbringelse af sygefravær. Det gennemsnitlige sygefravær i sekretariatet er i 2013 nedbragt fra 2,12 (2011 tal) til 2,0 i På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at vi kan opfylde dette mål Der er risiko for, at vi ikke kan nå at opfylde dette mål Det går rigtig godt med opfyldelsen af dette mål, vi når det. Fagsekretariatchefens redegørelse Samlet konklusion for hele Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Området forventes at komme ud med et overskud på 11,3 mio. kr. i 2013, fordelt med 0,8 mio. kr. på driften og 10,5 mio. kr. på anlæg. Drift 2013 Budgetramme 1 viser et mindre forbrug på 0,8 mio. kr. Besparelsen vedr. primært driftsudgifter til nye fodboldbaner/idrætsanlæg, som ikke anlægges i 2013, samt kulturaftalen, hvor en bevilling først kommer til udbetaling i Anlæg 2013 Budgetramme 3 viser et forventet mindre forbrug på 10,5 mio. kr. Mindre forbruget skyldes bl.a. udskydelse af beslutningen om placeringen af ny sportshal i Vordingborg Kommune og afventning af endelige placering af ungdomshus, samt igangværende anlægsarbejder. Handleplaner Der vil i 2013 være en tæt dialog mellem fagchefen for Kultur- og Fritid og lederen af musikskolen, så det oparbejdede underskud vil være afviklet med udgangen af Målopfyldelse på udvalgsaftale Der arbejdes løbende på udvalgsaftalen, som strækker sig over Målene vedr. udvikling af børne/ungekultur i samarbejde med stabe, øvrige fagsekretariater, interessegrupper og organisationer, - samt målet om tilbagevendende kulturevent Vordingborg Kulturuge med deltagelse af blandt mange andre Cantabile2, Stars, Danmarks Borgcenter, Vordingborg Bibliotekerne, Vordingborg Musikskole, Vilde Vulkaner Vordingborg, Geocenter Møn,- forventes ikke at blive gennemført særskilt; men aktiviteter med de nævnte aktører på området har været afholdt som en del af det samlede eventår

57 Kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 8

58 Bilag: 2.1. udvalgsaftale endelig version 1 Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 31. oktober Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

59 Kultur, Idræt og Fritid Udvalgsaftale

60 Udvalgsaftale [Kultur, Idræt og Fritid] Indholdsfortegnelse Indledning...2 Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udgiftsramme...3 Udviklingstendenser...3 Udviklingsmål...3 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...3 Områdespecifikke indsatsområder og udviklingsmål...3 Referencer til andre relevante styringsværktøjer...3 Underskrifter...3 Kultur, Idræt og Fritid Østerbro 2, 4720 Præstø Senest revideret: 9. oktober

61 Udvalgsaftale [Kultur, Idræt og Fritid] Indledning Aftalen indgås mellem Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget i Vordingborg Kommune og Kultur og Fritidschef Jesper Kjærulff for perioden 1. januar 2014 til 31. december Området Kultur- og Fritidssekretariatet er fagsekretariat for enhederne: Vordingborg Bibliotek Vordingborg Musikskole Vordingborg Svømmehal Fagsekretariatet har den direkte kontakt til Egnsteateret Cantabile 2, Syd Øst Dansk museum, det regionale spillested Stars og Vilde Vulkaner Vordingborg. Ressourcer Budget 2014 Udgifter Budget 2014 Indtægter Kultur, Idræt og Fritid Budgetramme Andre kulturelle opgaver Fælles formål Stadion og idrætsanlæg Folkebiblioteker Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Budget 2014 Netto Udviklingstendenser Synlighed og markedsføring af Vordingborg Kommunes aktive og mangfoldige kulturliv. Udvikling og effektivisering af aktiviteter i samarbejde med institutioner, interessegrupper. organisationer og øvrige fagsekretariater. Planlægning, renovering og anlæg af faciliteter som fleksibelt kan rumme aktiviteter for kultur og idræt. 3

62 Udvalgsaftale [Kultur, Idræt og Fritid] Udviklingsmål Kultur og Fritidssekretariatets aftale for skal skabe synlighed om de opgaver Fagsekretariatet arbejder med, - samt fungere som et styringsværktøj til planlægning af arbejdet i Kultur, Idræts og Fritidsudvalget. Aftalen er et dynamisk værktøj, som ikke udtømmende beskriver alle opgaver; men skaber rammen om de overordnede temaer og de kommende års udfordringer indenfor kultur, idræts og fritidslivet i Vordingborg Kommune. Aftalen skal sikre Kultur, idræt og Fritidsudvalgets udviklingsorienterede fokus, samtidig med fokus på sikker drift og styring. Der følges op på mål indenfor de enkelte indsatsområder i aftalen på kvartalsvise udvalgsmøder med Kultur, idræts og Fritidsudvalget. Strategi og årsplan for Fagsekretariatet for Kultur og Fritid er bygget op omkring 4 hovedpunkter. Synlighed og markedsføring Vi ønsker en øget viden internt og eksternt om Vordingborg Kommunes aktive og mangfoldige kulturliv Udvikling og effektivisering af internt og eksternt samarbejde Vi ønsker at udvikle og effektivisere samarbejdet med stabe, øvrige fagsekretariater, interessegrupper og organisationer og skoler og institutioner Udvikling af faciliteter Vi vil planlægge renovering og anlæg af faciliteter som fleksibelt kan rumme aktiviteter for kultur og idræt Kulturaftale Vi vil sikre en fortsættelse og udvidelse af det tværkommunale samarbejde indenfor Kulturregion Storstrøm. Synlighed og Markedsføring fordi Kulturarv, historie og kunst der udfordrer er det kit der er med til at binde vores samfund sammen på tværs af sociale og økonomiske skel. De fremmer vores fælles forståelse, skaber et fælles grundlag for at vi fælles kan komme videre. Vi skal synliggøre, bevare og udvikle gode rammer for kultur, idræts og fritidsaktiviteter, for derigennem at medvirke til at borgere og erhvervsliv opfatter Vordingborg Kommune som et attraktivt bo og arbejdssted. Vi skal sikre at Vordingborg Kommune får det maksimale udbytte af den kommende faste Fehmern Bælt forbindelse. Udvikling og effektivisering af internt og eksternt samarbejde fordi Stærk netværksdannelse og samarbejde på tværs af hele den samlede kommunale organisation er et vigtigt element i en løsning af de kommende udfordringer. Et øget samarbejde interne og eksterne kulturelle institutioner imellem er væsentligt som grundlag for udvikling af nye tilbud og ydelser. 4

63 Udvalgsaftale [Kultur, Idræt og Fritid] Ligeledes vil en udvikling af samarbejder mellem de frivillige foreninger og skoler og dagtilbud give nye muligheder for inspiration og fornyelser målrettet børn og unges læring. Vi skal understøtte og udvikle samarbejdet mellem kulturinstitutioner og skoler, SFO og dagtilbud, Vi skal understøtte og udvikle samarbejdet mellem det frivillig folkeoplysende foreningsarbejde og skoler, SFO, Dagtilbud Vi skal understøtte og udvikle samarbejdet mellem den folkeoplysende voksenundervisning og Sundhed. Vi skal understøtte og udvikle samarbejdet kulturinstitutionerne imellem for at formidle og understøtte udviklingen af kulturtilbud til, med og for børn og unge. Udvikling af faciliteter fordi Idræts- og kulturbilledets hastige udvikling stiller øgede krav til at faciliteter nytænkes, således at Vordingborg Kommune kan skabe rammerne for både kulturelle, idrætslige selvorganiserende og foreningsbaserede aktiviteter. Kortlægning og opdatering af eksisterende samt planlægning og igangsætning af nye faciliteter for kulturelle og idrætslige aktiviteter centralt beliggende i Vordingborg. Kulturaftale fordi Vi skal sikre relevante og vedkommende kulturtilbud for alle borgere og understøtte et Danmark i balance. Dette kan gøres ved at alle relevante kulturaktører sammen gør en indsats som sikrer kultur for alle. Et øget samarbejde interne og eksterne kulturelle institutioner imellem er væsentligt som grundlag for udvikling af nye tilbud og ydelser. Et øget samarbejde mellem Kulturministeriet, Regionen og kommunerne, - og kommunerne imellem er en afgørende forudsætning for at løse opgaven. Kulturaftalen er rammen om det konkrete og forpligtende samarbejde mellem Staten og kommunerne i Kulturregion Storstrøm. Tværgående indsatsområder og udviklingsmål Indsatsområde Sundhed Mål Sund kost i haller og idrætsanlæg Succeskriterier Udarbejde principper for sund kost i haller og idrætsanlæg i samarbejde med Sundhed. Evaluering Vedtaget politik på området I hver virksomhedsaftale mellem Kultur og Fritidssekretariatet og de kulturelle institutioner indgår at den enkelte institution udmønter De kulturelle institutioner iværksætter veldokumenterede sundhedsfremmende tiltag. Evaluering af virksomhedsaftalen mellem Kultur og Fritidssekretariatet og de kulturelle institutioner 5

64 Udvalgsaftale [Kultur, Idræt og Fritid] kommunens sundhedspolitik for de ansatte. Sygefravær Digitalisering Styrket kontinuitet mellem kommunale sundhedstilbud og foreningsliv og kulturelle institutioner/aftenskoler. Øget samarbejde mellem Sundhed og aftenskoler om kommunale sundhedstilbud Dokumentation for afholdte aktiviteter Nye partnerskaber udvikler nyskabende tiltag i krydsfeltet mellem kultur og sundhed Søge midler til nyskabende tiltag. Indleveret ansøgning Færdige projektbeskrivelser Projektansøgning Godkendt og afsendt Kortlægning af sygefravær på det samlede kulturelle område. Lavere sygefravær Brug af MED og AMR og personalemøder som forum for drøftelse af medarbejdernes sundhed og trivsel. 85 procent af al kommunikation med borgerne foregår digitalt. Konstatering gennem optælling Handleplan for frivillighedspolitikken opfyldt Konstatering gennem optælling. I hver virksomhedsaftale mellem Kultur og Fritidssekretariatet og de kulturelle institutioner indgår At den enkelte institution kortlægger sygefraværet med henblik på at afdække fokusområder og at udarbejde handleplaner med udgangspunkt i de afdækkede fokusområder. Udvikle digitale løsninger, flytte henvendelser fra 1 information til 1 enkelt til en information til mange. Implementere Én fælles indgang for frivillige i Vordingborg Kommune 6

65 Udvalgsaftale [Kultur, Idræt og Fritid] Områdespecifikke indsatsområder og udviklingsmål Indsatsområde Synlighed og Markedsføring Udvikling og effektivisering af internt og eksternt samarbejde Mål Succeskriterier Vordingborg fremstår som levende og udviklende kultur og fritidskommune Fælles tydelig markedsføring og gennemførsel af initiativer Erhvervsliv og kommune arbejder sammen omkring markedsføring af Vordingborg Kommune Planlægning af fælles initiativer og aktiviteter Kulturtjenesten Samarbejde mellem Kulturelle institutioner og Skoler /dagtilbud og frivillige omkring litteratur,musik, billedkunst,idræt, teater, Kulturelle institutioner Indmeldt som samarbejdspartnere i Kulturtjenesten Tværgående samarbejder mellem kulturelle institutioner om fælles projekter Bibliotek, Stars, BGK, Musikskole, Cantabile 2,Borgcenter, frivillige foreninger danner planlægningsnetværk og gennemfører arrangementer i samarbejde med skoler og daginstitutioner. 7 Evaluering Brugertilfredshed med hjemmeside, kultur arrangementskalender, Øget viden hos borgere og erhvervsliv om Kulturelle aktiviteter 5 fælles planlagte aktiviteter Minimum 4 institutioner tilmeldt kulturtjenesten Gennemførelse af arrangementer Dokumentation for planlagte projekter Gennemførelse af fælles arrangementer Dokumentation for planlagte projekter

66 Udvalgsaftale [Kultur, Idræt og Fritid] Udvikling af faciliteter Tværgående samarbejde med andre fagsekretariater Formulering og planlægning af tværgående initiativer indenfor sundhed Gennemførsel af fælles projekt Solbakken Udarbejde overordnet byggeprogram besluttet for området på Solbakken Påbegyndt Etablering af Multicenter for Kultur og Idræt på Solbakken. Proces omkring slutbrugerinddragelse. Brugertilfredshed omkring planlægsnings og udviklingsproces. Udarbejde forslag til renovering eventuelt ny - anlæg af svømmehal Beslutning og tidsplan for renovering af Vordingborg Svømmehal. Aftale med Forsvaret omkring Kunstgræs bane på arealerne ved Iselinge skolen Kunstgræsbane anlagt Tidsplan for overflytning af træningsbaner fra Vordingborg Stadion til arealerne ved Iselinge skolen Overflytning af træningsbaner planlagt og godkendt Tæt mellemkommunalt samarbejde om udvikling af kommende Ny kulturaftale for perioden indgået mellem Kulturministeriet og Næstved,Faxe,Lolland,Guldborgsund og Vordingborg Kommuner. Svømmehal Vedtaget renoveringsplan/anlæg af svømmehal i Vordingborg Kunstgræsbane Idrætsanlæg Kulturaftale Udvikle og styrke de mellemkommunale samarbejde omkring 8

67 Udvalgsaftale [Kultur, Idræt og Fritid] Kulturregion Storstrøm. kulturaftale Samarbejde med regionen omkring konkret udmøntning af aftalte projekter Undersøge muligheder i tættere Samarbejde med Kulturregion Midt vest omkring indsatsområder, fælles projekter Afsøgt mulighed for et tættere samarbejde med andre kulturregioner omkring indsatsområder Opgørelse af fælles projekter Fælles indsatsområder. Opgørelse over midler fra Region Sjælland tildelt Kultur- Region Storstrøm. Sikre regionale midler til projekter og initiativer i Kulturregion Storstrøm Referencer til andre relevante styringsværktøjer Lov om kommuners styrelse Folkeoplysningsloven Børn,- Unge politikken Kultur og Fritidspolitikken Handicappolitikken Folkeoplysningspolitikken Handicappolitikken Lov om tilgængelighed Kulturpolitik og Kulturaftaler Biblioteksloven Musikskoleloven Idrætspolitikken Underskrifter Titel/navn Titel/navn Titel/navn 9

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Årshjul for KIF 2014

Årshjul for KIF 2014 Årshjul for KIF 2014 Januar 2014 (Afleveringsfrist 13. december 2013, kl. 8,00) 11/21667 Årshjul KIF 2014 Bilag 120387/13 Forslag til mødeplan for ØPU og fagudvalg Godkendelse af forretningsorden til KIF

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Refer Do 31. oktober 2013 Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Birthe Helth, Eva Sommer-Madsen, Carsten Olsen,

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Kompetence- og delegationsplan for Afdeling for Kultur og Fritid

Kompetence- og delegationsplan for Afdeling for Kultur og Fritid Kompetence- og delegationsplan for Afdeling for Kultur og Fritid Lovområde Lov om kommunernes styrelse Lov om folkeoplysning Lov om biblioteksvirksomhed Lov om musikskoler Museumsloven Øvrige regelsæt

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Referat - møde i Den Politiske Styregruppe 6. marts 2013, kl. 16,000-18,00 Afholdes i Administrationsbygningen, Jernbanegade 7, 4930 Maribo, lokale 129 Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth,

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Opr. Budget. Korr. budget. Faktisk forbrug

Opr. Budget. Korr. budget. Faktisk forbrug Resultat på drift Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug regnskab mer- /mindre forbrug forbrugs-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 57.080 61.655 36.900 60.811-844

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere

Kultur- og fritidshandleplan

Kultur- og fritidshandleplan Kultur- og fritidshandleplan 2015-2019 Nedenstående er en komplet oversigt over kommende aktiviteter frem mod 2017 i tilknytning til Kultur- og fritidspolitikken 2015-2019. Kultur- og frtidshandleplanen

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Spot Festivalen 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. Spot Festivalen er en

Læs mere

Folkeoplysningsråd. Referat. Dato 16. juni 2015. Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00. Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø

Folkeoplysningsråd. Referat. Dato 16. juni 2015. Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00. Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø Folkeoplysningsråd Refer Do 16. juni 2015 Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø Michael Bitsch-Olsen, John Juul, Henrik

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Referat- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

REFERAT. Godkendt af udvalget den 5. november 2013.

REFERAT. Godkendt af udvalget den 5. november 2013. 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 29 Mødedato: 21. og 22. oktober 2013 Tidspunkt: mandag 10.00 17.00 og tirsdag 9 12.30 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Sagsbehandling (Antal)

Sagsbehandling (Antal) Ansøgninger vedr. punkter på dagsorden til den: 28-01-2014 Pulje der søges kr. Indstillet kr. Geografisk placering Punkt Primære målgruppe Bemærkning Fransk Forår Aktivitets- og udviklingspulje 93.000

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Sagsbehandling (Antal)

Sagsbehandling (Antal) Ansøgninger vedr. punkter på dagsorden til den: 11. november 2014 Pulje der søges Ansøgt kr. Indstillet kr. Geografisk placering Punkt Bemærkning I alt ansøgt til udvalget 0 0 Oversigt Aktivitets- og udviklingspulje

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden møde i Den Administrative Styregruppe 9. november kl. 9.00 11.30 Afholdes i Mødelokale 233, Administrationsbygningen, Valdemarsgade 43, Vordingborg Kommune Deltagere: Den Administrative Styregruppe:

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt.

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 10) Meddelser a) Stistik over samtlige børn i aldersgruppen 10-17 år i Ballerup Kommune opdelt på skoledistrikter Børnestistik opdelt i skoledistrikter

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt. 16. marts 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 13 Mødedato: 26. marts 2015 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til kl.16.20 Sted: Mødelokale 8 i stuen Fra kl. 13.00 til 14.00 mødtes udvalget

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

7. Godkendelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland

7. Godkendelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland Ringkøbing-Skjern Kommune Kultur- og Fritidsudvalget 10. november 2015 7. Godkendelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland 2015-2018 15-027162 Sagsfremstilling Forslag til ny kulturaftale mellem Kulturministeren

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen 10. februar 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen REFERAT Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune ÅBENT UDBUD Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016 Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune KONTAKTINFORMATION Udbuddet varetages af Center for Kultur og Borgerservice i Næstved Kommune. Tilbud

Læs mere

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud. Revideret september 2016

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud. Revideret september 2016 Kulturelle tilskud Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Revideret september 2016 Kulturelle tilskud rammer og vilkår Rudersdal Kommune har en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke,

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Refer Do 25. november 2013 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Lokale 2, Vordingborg Rådhus Medlemmer Birthe Helth, Eva Sommer-Madsen, Carsten Olsen, Else-Marie

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 12. oktober 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Stadion, Ved Stadion 6, 2820 Gentofte Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER Formål Formålet med Puljen til lokale projekter er at tilskynde lokale aktører til at igangsætte initiativer til udvikling

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Hillerød Kommune og Klaverfabrikken Live. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke, synliggøre og

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 05. oktober 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 18:30 Fraværende: Johan Kristensen 05. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38 Bevillingsområde 40.38 Kulturel virksomhed 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter: Musik (musikundervisning m.m.). (Musikteater Baltoppen, Skovlunde Kulturhus/Kulturhus Måløv, Ungdomshuset Vognporten

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 09. april 2013 Mødetidspunkt: 17:15 Mødelokale: Medlemmer: Sollentuna II Ømer Kuscu, Arne Bech, Ivan Fogtmann, Nina Thøgersen, Kenneth F. Christensen Bemærkninger: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Bornholms Regionskommune og Fonden Musikhuzet Bornholm. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Refer Do 28. januar 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik (formand), Else-Marie Langballe Sørensen,

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Referat Dato: 02-02-2010 /FO Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Mødedeltagere: Flemming Olsen, Jørgen Sprogøe Petersen, Joan Kamstrup, Kai

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater 1. Aftaleparter Den selvejende institution Bornholms Teater (herefter kaldt teatret) Teaterstræde 2 3700 Rønne CVR: 28179669 og Bornholms Regionskommune (herefter

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den 18.06.2008 kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 106. Meddelelser og orientering... 3 107. Budget 2009 prioritering

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dato: 02.10.15 Initialer MGK Åbent Punkt

1. Godkendelse af dagsorden Dato: 02.10.15 Initialer MGK Åbent Punkt Indhold 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Missions og Strategiseminar, videre tidsplan... 3 3. Busordninger diverse... 4 4. Udviklingspuljen, ansøgninger... 5 5. Næste mødedato... 7 6. Eventuelt... 8

Læs mere

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra:

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Oplæg til handleplan Forslag til handleplaner for Kunstrådet i 2012 2013 Billedskole / Kulturskole / Kreativ skole Som et supplement til Musikskolen foreslår Kunstrådet,

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Stars

Rammeaftale om det regionale spillested Stars Rammeaftale om det regionale spillested Stars 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Vordingborg Kommune og Stars - Storstrøms Amts Rytmiske Spillested. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 28. januar 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Global Copenhagen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 04. september 2013 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:55 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Henrik Holmer, Poul

Læs mere

REFERAT. Bente Dahl, Henrik Jansberg, Maria Frej, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt og Søren B. Kristensen.

REFERAT. Bente Dahl, Henrik Jansberg, Maria Frej, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt og Søren B. Kristensen. 23. august 2016 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 27 Mødedato: 22. august 2016 Tidspunkt: fra kl. 9.30 til kl.15.30 Sted: Mødelokale 5 i stuen Mødtes med Lotte Toftemark og Line

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Metodevalg og datagrundlag mv.

Metodevalg og datagrundlag mv. Indhold Metodevalg og datagrundlag mv....2 Samlet statistik for hele Statens Kunstfond...7 Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur... 16 Legatudvalget for Billedkunst... 19 Projektstøtteudvalget

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget Kultur- og fritidsudvalget Kultur, Natur og Fritid PHS 11. maj 2016 Projektnavn: Vestjyllands Kunstpavillon Funktion: Politikområde: Fritidslivspolitikken Politisk mål: Vi skal styrke de eksisterende kultur-

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Train

Rammeaftale om det regionale spillested Train Rammeaftale om det regionale spillested Train 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Train. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 TIRSDAG DEN 1. APRIL 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 1. april 2008 Side: 2 Fraværende: Pia Longet

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Sagsbehandling (Antal)

Sagsbehandling (Antal) Ansøgninger vedr. punkter på dagsorden til den: 12. juni 2014 Pulje der søges Ansøgt kr. Indstillet kr. Geografisk placering Punkt Primære målgruppe Bemærkning Bogø Sejlklub Materialestøtte 27.000 13.000

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere