Socialpædagogernes Landsforbund. Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialpædagogernes Landsforbund. Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand"

Transkript

1 Socialpædagogernes Landsforbund Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand Sagsnr Doknr Dato Social- og Indenrigsministeriets udtalelse om, hvorvidt en kommunes tildeling af en advarsel til en overenskomstansat medarbejder er en afgørelse i forvaltningslovens forstand, og om kommunen herefter er forpligtet til at foretage partshøring forinden tildeling af en advarsel Ved brev af 12. marts 2010 til Socialpædagogernes Landsforbund meddelte det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium, nu Social- og Indenrigsministeriet, at ministeriet i medfør af 53, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse havde besluttet at tage udtalelse af 22. december 2009 fra Statsforvaltningen Midtjylland, nu Statsforvaltningen, samt udtalelse af 15. januar 2010 fra Statsforvaltningen Nordjylland, nu Statsforvaltningen, op til behandling. Sagerne vedrører spørgsmålet om partshøring efter forvaltningsloven samt den ulovbestemte udvidede partshøringspligt, der gælder i visse personaleretlige sager, i forbindelse med tildeling af advarsler til to overenskomstansatte medarbejdere i henholdsvis Silkeborg Kommune og Jammerbugt Kommune, som forbundet repræsenterer. Statsforvaltningen Midtjylland udtalte ved brev af 22. december 2009 efter en gennemgang af forvaltningslovens afgørelsesbegreb, at den advarsel, som Silkeborg Kommune havde tildelt den ansatte, ikke kunne betragtes som en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Kommunen havde derfor efter statsforvaltningens opfattelse ikke været forpligtet til at partshøre den ansatte forinden tildelingen af advarslen. Statsforvaltningen Nordjylland udtalte ved brev af 15. januar 2010, at en tjenstlig advarsel, som den Jammerbugt Kommune havde tildelt den ansatte, var en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Kommunen havde derfor været forpligtet til at partshøre den ansatte efter forvaltningslovens 19, stk. 1, samt efter grundsætningen om udvidet partshøringspligt. Social- og Indenrigsministeriet har som øverste kommunale tilsynsmyndighed taget de to udtalelser op til behandling for så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt en kommunes tildeling af en advarsel til en overenskomstansat medarbejder er en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Ministeriet vurderer i den forbindelse, om kommunen herefter er forpligtet til at partshøre den ansatte efter forvaltningslovens 19, stk. 1, samt om kommunen endvidere er retligt forpligtet til at iagttage den ulovbestemte udvidede partshøringspligt, der gælder i forhold til visse personaleretlige reaktioner.

2 Social- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagerne. Ministeriet beklager meget den lange sagsbehandlingstid. Det er Social- og Indenrigsministeriets opfattelse, at en kommunes tildeling af en advarsel til en overenskomstansat medarbejder må antages at være en afgørelse i forvaltningslovens forstand, jf. forvaltningslovens 2, stk. 1. Dette indebærer, at en kommune har pligt til at foretage partshøring i overensstemmelse med forvaltningslovens 19, stk. 1, forinden en advarsel tildeles. En kommune er efter Social- og Indenrigsministeriets opfattelse derimod ikke retligt forpligtet til i en sag om tildeling af en advarsel at iagttage den ulovbestemte udvidede partshøringspligt, der gælder i forhold til visse personaleretlige reaktioner, forinden en advarsel tildeles. Social- og Indenrigsministeriet er herefter ikke enigt med den daværende Statsforvaltningen Midtjylland i, at Silkeborg Kommune ikke var forpligtet til at partshøre den ansatte efter forvaltningslovens 19, stk. 1, forinden tildelingen af en advarsel. Efter Social- og Indenrigsministeriets opfattelse var Silkeborg Kommune forpligtet til at partshøre den ansatte efter forvaltningslovens 19, stk. 1, forinden tildelingen af advarslen. Social- og Indenrigsministeriet er herefter enigt med den daværende Statsforvaltningen Nordjylland i, at Jammerbugt Kommune var forpligtet til at partshøre den ansatte efter forvaltningslovens 19, stk. 1, forinden tildelingen af en advarsel. Social- og Indenrigsministeriet er derimod ikke enigt med den daværende Statsforvaltningen Nordjylland i, at kommunen herudover var retligt forpligtet til at iagttage den ulovbestemte udvidede partshøringspligt, der gælder i forhold til visse personaleretlige reaktioner. Social- og Indenrigsministeriet har i dag meddelt Statsforvaltningen sin retsopfattelse. Ministeriet har i den forbindelse endvidere anmodet Statsforvaltningen om at orientere alle kommuner og regioner om ministeriets retsopfattelse. Social- og Indenrigsministeriet foretager herefter ikke videre i sagerne. Kopi af dette brev er sendt til Silkeborg Kommune, KL som repræsentant for Jammerbugt Kommune, Statsforvaltningen samt til Folketingets Ombudsmand. Her følger først en gennemgang af sagernes baggrund og derefter en nærmere begrundelse for Social- og Indenrigsministeriets opfattelse. 1. Sagsfremstilling Folketingets Ombudsmand fremsendte ved brev af 15. februar 2010 kopi af Socialpædagogernes Landsforbunds klage af 28. januar 2010 med bilag over Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 22. december 2009 med henblik på, at ministeriet fik lejlighed til at udtale sig om sagen. Folketingets Ombudsmand har bedt om underretning om ministeriets svar til Socialpædagogernes Landsforbund. Af forbundets brev fremgår bl.a. følgende [navnet på den ansatte udelades her]: Det er Socialpædagogernes Landsforbunds opfattelse, at den omhandlede advarsel uanset hvilket grundlag den er givet på er en disciplinær sanktion overfor medarbejder... Advarslen har derfor utvivlsomt karakter af en afgørelse i forvaltningslovens forstand, jf. forvaltningslovens 2. Sagen har af Socialpædagogerne Midtjylland, der er en lokal kreds under forbundet 2

3 Socialpædagogernes Landsforbund været forelagt Statsforvaltningen Midtjylland. Til orientering er vedlagt kopi af Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse. Heraf fremgår, at man er af den opfattelse, at en advarsel ikke kræver forudgående partshøring. Socialpædagogernes Landsforbund stiller sig undrende heroverfor, eftersom Forbundet i en lignende sag fra andre Statsforvaltninger har modtaget tilkendegivelser om, at advarsler er at betragte som afgørelser og derfor kræver forudgående partshøring. Til orientering er vedlagt kopi af 15. januar 2010 fra Statsforvaltningen Nordjylland. Som det fremgår, er denne Statsforvaltning ikke det mindste i tvivl om, at en advarsel er en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium har fra de daværende Statsforvaltningen Midtjylland og Statsforvaltningen Nordjylland modtaget kopi af akterne i sagerne. I det følgende fremstilles under pkt sagen vedrørende Silkeborg Kommunes tildeling af advarsel til en ansat samt Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse herom. Under pkt fremstilles sagen vedrørende Jammerbugt Kommunes tildeling af advarsel til en ansat samt Statsforvaltningen Nordjyllands udtalelse herom Sagsfremstilling vedrørende Silkeborg Kommunes tildeling af advarsel til en ansat samt Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse herom Det fremgår af sagen, at den ansatte gjorde tjeneste på en institution under Silkeborg Kommune som overenskomstansat. Den 7. januar 2008 blev der afholdt et møde med deltagelse af den ansatte, hendes afdelingsleder samt forstanderen for institutionen. Mødet vedrørte den ansattes embedsførelse. Det fremgår af referatet fra mødet, at ledelsen over for den ansatte påpegede flere forhold vedrørende hendes embedsførelse, der efter ledelsens opfattelse ikke var tilfredsstillende. Det fremgår videre, at den ansatte kommenterede herpå, og at ledelsen ville undersøge, hvilke konsekvenser den utilfredsstillende embedsførelse skulle have for den ansatte. Silkeborg Kommune tildelte ved brev af 4. februar 2008 den ansatte en advarsel. Advarslen blev tildelt med henvisning til to af de forhold, der blev drøftet på mødet den 7. januar Den ansatte blev ved advarslen indskærpet, at gentagelse af de to forhold ville medføre bortvisning eller afskedigelse. Socialpædagogernes Landsforbund gjorde ved brev af 20. februar 2008 til Silkeborg Kommune indsigelse over for kommunens advarsel til den ansatte. Forbundet gjorde i brevet bl.a. gældende, at en advarsel er en selvstændig ansættelsesretlig sanktion, der kun er gyldig, hvis arbejdsgiveren har foretaget en udvidet partshøring i henhold til forvaltningsloven. Silkeborg Kommune besvarede i brev af 29. februar 2008 Socialpædagogernes Landsforbunds indsigelser mod advarslen. Kommunen anførte i brevet bl.a., at kommunen ikke er enig med forbundet i, at en advarsel er en selvstændig ansættelsesretlig sanktion, der har forudgående udvidet partshøring som gyldighedsgrund. Kommunen henviste i den forbindelse til Højesterets dom af 6. december 2007, idet kommunen herom anførte, at det fremgår af dommen, at en advarsel er en ledelsesbeslutning og kun bliver en afgørelse i forvaltningslovens forstand, såfremt den tillige får den faktiske konsekvens, at lønmodtagerens arbejdsforhold ændres væsentligt. Kommunen anførte herefter, at det ikke var tilfældet i den foreliggende sag, hvorfor kommu- 3

4 nen måtte fastholde, at den afgivne advarsel var afgivet på tilstrækkeligt oplyst grundlag. Ved brev af 27. marts 2008 til den daværende Statsforvaltningen Midtjylland anmodede Socialpædagogernes Landsforbund statsforvaltningen om at rejse en tilsynssag. Forbundet henviste til, at advarslen til den ansatte efter forbundets opfattelse har karakter af en afgørelse i forvaltningslovens forstand, jf. lovens 2, og at der derfor skulle være foretaget partshøring efter denne lov. Ved brev af 26. juni 2008 til den daværende Statsforvaltningen Midtjylland redegjorde Silkeborg Kommune for, at kommunen er opmærksom på praksis fra Folketingets Ombudsmand, hvorefter udstedelse af en skriftlig advarsel er en forvaltningsakt, der kræver forudgående partshøring for at være gyldig, men at kommunen ikke deler denne retsopfattelse. Silkeborg Kommune henviste til, at en advarsel ikke får nogen umiddelbar betydning for ansættelsesforholdet. Kommunen henviste til Højesterets dom af 6. december 2007 og til dommen gengivet i UfR H. Silkeborg Kommune konkluderede, at der ikke kan rettes kritik mod den sagsbehandling, kommunen havde udført i den konkrete sag. Ved brev af 22. december 2009 udtalte den daværende Statsforvaltningen Midtjylland, at Silkeborg Kommune, efter statsforvaltningens opfattelse, ikke havde været forpligtet til at partshøre den ansatte forinden tildelingen af advarslen. Af statsforvaltningens udtalelse fremgår bl.a. følgende vedrørende forvaltningslovens afgørelsesbegreb, partshøring i personalesager (udvidet partshøringspligt), og den konkrete sag [navnet på den ansatte udelades her]: Hvorvidt en advarsel må betragtes som en afgørelse i forvaltningslovens forstand, er mere tvivlsomt. Det bliver herefter for det første og efter statsforvaltningens opfattelse væsentligste afgørende, om beslutningen indebærer en væsentlig ændring af den pågældendes arbejdsforhold. Dernæst kan det tillægges betydning, om der i grundlaget for beslutningen indgår bebrejdelser af den ansatte. Sidstnævnte forhold har efter Statsforvaltningens opfattelse sin selvstændige betydning, når det skal fastlægges, hvad der reelt er grunden til den trufne beslutning, og dermed hvad der er og skal være temaet for partshøring. Det er herefter statsforvaltningens opfattelse, at der, i hvert fald i situationer, hvor en beslutning indebærer en væsentlig ændring af en offentligt ansats arbejdsforhold, vil være tale om en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Det vil der være uanset grunden til, at ansættelsesmyndigheden har truffet sin beslutning. Statsforvaltningen finder herefter inden for det personaleretlige område, at det afgørende for, om en konkret personaleretlig beslutning må betragtes som en afgørelse i forvaltningslovens forstand er, om beslutningen indebærer en væsentlig ændring af den pågældendes arbejdsforhold. Statsforvaltningen finder [i lighed hermed] ikke, at der for personaleretlige afgørelser, som indebærer væsentlig ændring af den ansattes arbejdsforhold, består en pligt for myndigheden til at foretage partshøring ud over, hvad der følger af forvaltningslovens 19. En tjenstlig advarsel ses ikke i sig selv at indebære en sådan ændring Silkeborg Kommune tildelte d. 4. februar en skriftlig advarsel. Forud for advarslen var afholdt møde, hvori de til grund for advarslen liggende forhold var blevet drøftet mellem kommunen og. Afslutningsvis anførte Silkeborg Kommune, at kommunen ville undersøge, hvilken konsekvens forholdene skulle have. 4

5 Statsforvaltningen bemærker, at den advarsel Silkeborg Kommune tildelte..., ikke udløste umiddelbare retsvirkninger for...advarslen beskriver nogle forhold i...s embedsførelse, som kommunen ikke ønskede skulle gentage sig. Advarslen indeholder således retningslinier for, hvorledes... skal agere i forskellige nærmere angivne relationer. Herudover fremgår det af advarslen, at... i gentagelsestilfælde vil blive afskediget. Dette er imidlertid efter statsforvaltningens opfattelse en tilkendegivelse af, hvilke videre sanktioner, der kan eller vil blive iværksat, såfremt... ikke ændrer sin embedsførelse på de givne punkter. Der vil i givet fald være tale om en ny beslutning, i hvilket tilfælde Silkeborg Kommune må iagttage de herom gældende regler. Statsforvaltningen finder således ikke, at den af Silkeborg Kommune givne advarsel indebærer en ændring af s arbejdsforhold. Advarslen betragtes ikke som en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Dette indebærer efter statsforvaltningens opfattelse, at Silkeborg Kommune ikke har været forpligtet til at partshøre... forinden tildelingen af advarslen. Statsforvaltningen finder dermed ikke, at Silkeborg Kommune har overtrådt regler, hvis overholdelse påses af det kommunale tilsyn. Ved brev af 6. juli 2010 til det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium udtalte den daværende Statsforvaltningen Midtjylland bl.a. følgende: Statsforvaltningen har i den konkrete sag udtalt, at det er tvivlsomt, hvorvidt en advarsel må betragtes som en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Det er statsforvaltningens opfattelse, at det afgørende herfor må være, om den konkrete beslutning kan betragtes som en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Inden for det personaleretlige område må det være afgørende for, at en konkret personaleretlig beslutning kan betragtes som en afgørelse i forvaltningslovens forstand, hvorvidt beslutningen indebærer en væsentlig ændring af den pågældendes arbejdsforhold. I det omfang en advarsel ikke indebærer en væsentlig ændring af den pågældendes arbejdsforhold, finder statsforvaltningen således ikke, at advarslen bør betragtes som en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Det har således ikke været statsforvaltningens hensigt generelt at udtale, at der ikke skal foretages partshøring forinden tildeling af en advarsel. Det har derimod været statsforvaltningens hensigt, at udtale, at det afgørende for om der skal foretages partshøring, er den konkrete beslutnings indhold, ikke beslutningens betegnelse som advarsel. Det er således statsforvaltningens opfattelse, at det for den enkelte situation må vurderes, om den personaleretlige beslutning indebærer en ændring af den ansattes arbejdsforhold. Indebærer beslutningen en ændring af den ansattes arbejdsforhold, finder statsforvaltningen, at der er tale om en afgørelse i forvaltningslovens forstand, og der skal i givet fald ske partshøring efter forvaltningsloven. I den konkrete sag fandt statsforvaltningen ikke, at den af Silkeborg Kommune givne advarsel indebar en ændring af s arbejdsforhold. Advarslen betragtedes derfor ikke som en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Dette indebar efter statsforvaltningens opfattelse, at Silkeborg Kommune ikke havde været forpligtet til at partshøre forinden tildelingen af advarslen. For så vidt angår spørgsmålet om der skal ske udvidet partshøring i forbindelse med personaleretlige beslutninger, kan statsforvaltningen henholde sig til det i udtalelsen af 22. december 2009 anførte. 5

6 Det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium fremsendte ved brev af 28. september 2010 den daværende Statsforvaltningen Midtjyllands høringssvar af 6. juli 2010 samt høringssvar af 7. juli 2010 fra Statsforvaltningen Nordjylland, jf. herom nedenfor pkt. 1.2., til Silkeborg Kommune, KL som repræsentant for Jammerbugt Kommune samt til Socialpædagogernes Landsforbund med henblik på disses eventuelle bemærkninger hertil. Silkeborg Kommune har ikke besvaret ministeriets henvendelse. Socialpædagogernes Landsforbund anførte ved brev af 5. oktober 2010 til det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium, at forbundet i det hele kan tilslutte sig de af Statsforvaltningen Nordjylland fremkomne bemærkninger. Der henvises til pkt Tilsvarende er KLs høringssvar gengivet under pkt Socialpædagogernes Landsforbund har over for det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium oplyst, at den pågældende ansatte er overenskomstansat Sagsfremstilling vedrørende Jammerbugt Kommunes tildeling af advarsel til en ansat samt Statsforvaltningen Nordjyllands udtalelse herom Det fremgår af sagen, at den ansatte i en længere årrække havde gjort tjeneste på en institution under Jammerbugt Kommune som overenskomstansat, og at den ansatte den 19. september 2008 deltog i en samtale med ledelsen. Der fremgår ikke nærmere om denne samtale. Ved brev af 26. september 2008 udsendte Jammerbugt Kommune en instruks vedrørende forskellige forhold på den institution, hvor den ansatte gjorde tjeneste. Instruksen vedrørte bl.a. overholdelse af aftaler, kommunikation og samarbejdsform. Instruksen fremstår uden adressat. Af instruksen fremgår bl.a. følgende: Såfremt ovenstående ikke efterleves vil det få konsekvenser for din videre ansættelse. Ved brev af 8. oktober 2008 til Jammerbugt Kommune anførte Socialpædagogernes Landsforbund, at såfremt det havde været kommunens hensigt med skrivelsen af 26. september 2008 at give den ansatte en tjenstlig advarsel, var denne efter forbundets opfattelse ikke gyldig, da der ikke havde været foretaget forudgående partshøring. Ved brev af 13. november 2008 indkaldte Jammerbugt Kommune den ansatte til en tjenstlig samtale den 18. november Indkaldelsen skete bl.a. under henvisning til samarbejdsproblemer. Det fremgår af referat af 1. december 2008 fra mødet den 18. november 2008, at Jammerbugt Kommune overfor den ansatte gjorde rede for flere punkter, hvor den ansatte efter ledelsens vurdering ikke agerede tilfredsstillende, og at den ansatte kommenterede herpå. Referatet afsluttes med følgende:..selvom det på baggrund af samtalen påtænkes, at give [den ansatte] en tjenstlig advarsel, så sættes der ikke spørgsmålstegn ved hendes engagement og hendes vilje til, at ville beboerne i Bofællesskabet det bedste. Og det er ledelsens forhåbning, at vi fremadrettet sammen, kan få et godt og konstruktivt samarbejde. Ved brev af 1. december 2008 tildelte Jammerbugt Kommune den ansatte en tjenstlig advarsel. Advarslen blev tildelt med henvisning til ledelsens opfattelse af, at den ansatte havde forsømt sine tjenstlige forpligtelser. Kommunen anførte endvidere, hvilke forventninger den havde til den ansattes fremtidige adfærd, og at den hvis der ikke kunne konstateres synlige ændringer i den ansattes adfærd forbeholdt sig ret til yderligere ansættelsesretlige skridt. Den ansatte blev givet mulighed for at komme med bemærkninger til advarslen. Bemærkningerne ville i givet fald blive lagt på hendes personalemappe. 6

7 Ved brev af 3. december 2008 blev den ansatte på ny indkaldt til en tjenstlig samtale d. 8. december Ved brev af 9. december 2008 fra Socialpædagogernes Landsforbund til Jammerbugt Kommune gjorde forbundet rede for, at det var forbundets opfattelse, at kommunens advarsel af 1. december 2008 til den ansatte ikke var gyldigt og dermed ikke kunne tillægges ansættelsesretlige konsekvenser, herunder på grund af manglende partshøring, og at kommunen ikke havde iagttaget den ulovbestemte udvidede partshøringspligt. Ved brev af 10. december 2008 til Socialpædagogernes Landsforbund redegjorde Jammerbugt Kommune for, at der efter kommunens opfattelse ikke skal foretages partshøring forud for tildeling af en advarsel, da det ikke er en forvaltningsafgørelse, og at kommunen havde fået denne opfattelse bekræftet hos KL. Ved brev af 22. december 2008 til den daværende Statsforvaltningen Nordjylland anmodede Socialpædagogernes Landsforbund statsforvaltningen om at rejse en tilsynssag og tilsidesætte den advarsel, som Jammerbugt Kommune havde tildelt den ansatte. Forbundet anførte til støtte herfor bl.a., at advarslen var ugyldig som følge af manglende partshøring. Af forbundets henvendelse til den daværende Statsforvaltningen Nordjylland fremgår bl.a. følgende: Det er SLs opfattelse, at en tjenstlig advarsel er at anse som en myndighedsafgørelse., og dermed omfattet af partshøringsreglerne i forvaltningsloven. Det følger efter vores opfattelse af omfattende retspraksis og udtalelser for Folketingets Ombudsmand, herunder bl.a. FOB og FOB I den førstnævnte udtalelse fastslår Ombudsmanden endvidere, at tildeling af en advarsel endvidere er omfattet af en ulovbestemt udvidet partshøringspligt, der går videre end den i forvaltningsloven forudsatte. Det fremgår af følgende artikler i Ugeskrift for Retsvæsen af Jon Andersen m.fl. UfR 1999 B 25 ff og UfR 2008 B 175 ff, at både ombudsmandspraksis og retspraksis forudsætter, at partshøringen omfatter såvel faktum og bevisvurdering samt forvaltningens juridiske vurdering af sagen samt at denne form for partshøring gennemføres i for af en skriftlig redegørelse. Manglende partshøring medfører efter SLs opfattelse afgørelsens ugyldighed. Socialpædagogernes Landsforbund gjorde i brevet endvidere rede for, at den ansatte ikke havde haft lejlighed for at kommentere et referat fra et af de afholdte møder, samt at der efter forbundets opfattelse ikke var grundlag for advarslen. Jammerbugt Kommune oplyste ved brev af 16. marts 2009 til den daværende Statsforvaltningen Nordjylland bl.a., at kommunen i forbindelse med tildelingen af advarslen til den ansatte havde fulgt generelle anvisninger fra KL. Kommunen oplyste endvidere, at der var indgået fratrædelsesaftale med den ansatte. Ved brev af 15. januar 2010 udtalte Statsforvaltningen Nordjylland bl.a., at Jammerbugt Kommune efter statsforvaltningens opfattelse i forbindelse med udstedelse af tjenstlig advarsel til den ansatte havde handlet ulovligt som følge af manglende overholdelse af reglerne om partshøring. Af Statsforvaltningen Nordjyllands udtalelse af 15. januar 2010 fremgår bl.a. følgende [navnet på den ansatte udelades her]: 7

8 En tjenstlig advarsel som den pågældende er en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Den kommunale myndighed i Jammerbugt er herefter forpligtet til at overholde forvaltningslovens regler, herunder bestemmelsen om partshøring i forvaltningslovens 19, stk. 1. Grundsætningen om udvidet partshøring i sager om uansøgt afskedigelse antages tillige at finde anvendelse ved tildeling af tjenstlige advarsler Statsforvaltningen finder, at den kommunale myndighed har handlet ulovligt i forbindelse med udstedelse af tjenstlig advarsel til, som følge af manglende overholdelse af reglerne om partshøring. En forudsætning for pligtmæssig anvendelse af forvaltningslovens anvendelse af forvaltningslovens 19, stk. 1 [om partshøring] er, at der træffes en forvaltningsretlig afgørelse fra myndighedens side, jf. forvaltningslovens 2, stk. 1. Med udtrykket truffet afgørelse i forvaltningslovens 2, stk. 1 sigtes der til udfærdigelse af retsakter, hvormed forstås udtalelser, der går ud på at fastsætte, hvad der er eller skal være ret i de foreliggende tilfælde. [Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilføjelse]. Den kommunale myndigheds bedømmelse af, at... har forsømt sine tjenestlige forpligtelser og den som følge heraf udstedte advarsel, er en tilkendegivelse af, hvad der i henhold til myndigheden er ret i det pågældende tilfælde. En tjenestlig advarsel som den foreliggende er herefter at opfatte som en afgørelse i forvaltningslovens forstand, se tillige FOB og FOB Den kommunale myndighed er, som følge af der er tale om en forvaltningsretlig afgørelse forpligtet til at overholde forvaltningslovens regler, herunder reglerne om partshøring. Ved brev af 7. juli 2010 til det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium udtalte den daværende Statsforvaltningen Nordjylland bl.a. følgende: I FOB har ombudsmanden udtalt, at bestemmende for vurderingen af, om en beslutning er en afgørelse, navnlig må være, hvor væsentlig betydning beslutningen har for den endelige fastlæggelse af en parts retsposition. Det er almindeligt antaget, at tjenestebefalinger om den nærmere udførelse af tjenesten og andre beslutninger, der træffes i forbindelse med en myndigheds ledelse og fordeling af de opgaver, som det påhviler myndigheden at varetage, ikke er afgørelser i forvaltningslovens forstand. Se hertil bl.a. John Vogter, Forvaltningsloven med kommentarer, 3. udgave, 2001, side 129. Statsforvaltningen Nordjylland finder, at der i tilfælde af væsentlige stillingsændringer er tale om afgørelser i forvaltningslovens forstand. Se hertil U H. Dette udelukker ifølge Statsforvaltningen Nordjylland imidlertid ikke, at der ikke kan være tale om afgørelser, i tilfælde hvor der ikke foreligger væsentlige ændringer i den pågældendes arbejdsforhold. Således finder statsforvaltningen Nordjylland, at en stillingsændring kan være en afgørelse i forvaltningslovens forstand selvom ændringen ikke er væsentlig, såfremt de tilgrundliggende forhold kan bebrejdes den pågældende medarbejder. I et sådant tilfælde er der ikke tale om en tjenestebefaling begrundet i objektive forhold, men derimod en beslutning begrundet i subjektive forhold hos den pågældende medarbejder. 8

9 Se i overensstemmelse hermed U H og FOB I begge sager blev stillingsændringer på grund af samarbejdsvanskeligheder anset for afgørelser i forvaltningslovens forstand. Beslægtet med beslutninger om stillingsændringer er advarsler og irettesættelser. Advarsler og irettesættelser må i sagens natur bebrejdes den pågældende medarbejder. Udstedelse af en advarsel forudsætter sædvanligvis, at forvaltningsmyndigheden forinden har foretaget en vurdering af de konkrete forhold hos den pågældende medarbejder samt de mulige retlige konsekvenser heraf. I den konkrete sager den udstedte advarsel begrundet i manglende samarbejdsvilje i forhold til kollegaer samt ledelse. Advarslen indeholder en klar tilkendegivelse fra den kommunale myndigheds side af, at pågældendes manglende samarbejdsvilje indebar en forsømmelse af vedkommendes tjenestlige forpligtelser. Endvidere udtaler den kommunale myndighed, at myndigheden forventer en ændring i pågældendes adfærd, således at denne indgår i et konstruktivt samarbejde og følger de anviste retningslinjer. Myndigheden tilkendegiver videre, at såfremt der ikke konstateres synlige ændringer, forbeholder myndigheden sig ret til at foretage yderligere ansættelsesretlige skridt. Skrivelsen blev desuden lagt på pågældendes personalesag Statsforvaltningen finder herefter, at advarslen er en tilkendegivelse af, hvad der i henhold til den kommunale myndighed er ret i det foreliggende tilfælde. Der henses til, at den tjenestlige advarsel er begrundet i bebrejdelsesværdige forhold hos den pågældende medarbejder. Statsforvaltningen Nordjylland finder, at advarslen er en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Jf. lovens 2, stk. 1. Det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium hørte, jf. ovenfor pkt. 1.1., Silkeborg Kommune, KL som repræsentant for Jammerbugt Kommune samt til Socialpædagogernes Landsforbund over de daværende Statsforvaltningen Midtjyllands høringssvar af 6. juli 2010 samt Statsforvaltningen Nordjyllands høringssvar af 7. juli Socialpædagogernes Landsforbund har ved brev af 5. oktober 2010 til det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium oplyst, at forbundet i det hele kan tilslutte sig de af den daværende Statsforvaltningen Nordjylland fremkomne bemærkninger. Forbundet har endvidere henvist til Personalestyrelsens hjemmeside, hvoraf fremgår, at styrelsen er af den opfattelse, at en advarsel kræver forudgående partshøring. KL har på vegne af Jammerbugt Kommune ved brev af 23. november 2010 til det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium redegjort for, at det er KLs opfattelse, at en tjenstlig advarsel til en overenskomstansat medarbejder ikke er en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Af KLs brev fremgår bl.a. følgende: En tjenstlig advarsel er af Lars Svenning Andersen (Funktionærret, 3. udgave, s. 693) defineret på følgende måde: En advarsel skal indeholde en klar af bevismæssige grunde skriftlig tilkendegivelse om, at et beskrevet forhold udgør en misligholdelse af ansættelsesforholdet, og at gentagelse af det pågældende forhold vil indebære bestemte konsekvenser (opsigelse eller bortvisning). KL kan tilslutte sig denne definition, der netop fremhæver, at der er tale om en skriftlig tilkendegivelse over for en medarbejder, der går på, at en bestemt adfærd er uacceptabel og kan få ansættelsesretlige konsekvenser ved gentagelse. En advarsel må derfor betragtes som en adfærdsregulerende foranstaltning over for en medarbejder, der ikke opfylder sine forpligtelser i ansættelsesforholdet. Advarslen har derfor principielt 9

10 den samme karakter som enhver anden mundtlig eller skriftlig instruktion, som en arbejdsgiver i henhold til ledelsesretten kan anvende over en medarbejder uden at dette har karakter af en afgørelse, der kræver forudgående partshøring efter forvaltningsloven. Der er således ikke tale om en afgørelse, der har umiddelbare retlige konsekvenser overfor medarbejderen, men som det også fremgår af Svenning Andersens definition, anvendes advarslen som dokumentation eller bevis for i en eventuel senere afskeds- eller bortvisningssag at ledelsen har reageret overfor medarbejderens uacceptable adfærd. En opsigelse eller en bortvisning er utvivlsomt en afgørelse i forvaltningslovens forstand, og i en sådanne situation vil en tjenstlig advarsel så i givet fald indgå som en del af afskeds- og høringsgrundlaget. Selvom en advarsel efter KL s opfattelse ikke er en afgørelse i forvaltningslovens forstand, så er det dog samtidig KL s opfattelse, at en advarsel ud fra god sagbehandlingsskik forudsætter, at medarbejderens bemærkninger indgår i bedømmelsesgrundlaget. Det må derfor også have formodningen imod sig, at en arbejdsgiver udsteder en advarsel uden at have talt med medarbejderen fx ved en tjenstlig samtale om de forhold, som ligger til grund for advarslen. Endelig skal KL henvise til Indenrigsministeriets udtalelse af 19. juni 2001, j.nr. 1999/1220/015-16, samt en artikel i Juristen nr , side 123 ff., af professor Jens Kristiansen. Socialpædagogernes Landsforbund har over for det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium oplyst, at den pågældende medarbejder var overenskomstansat Øvrig sagsfremstilling Det daværende Økonomi- og Indenrigsministerium anmodede ved brev af 10. februar 2012 Justitsministeriet, som er ressortministerium for forvaltningsloven, om en vejledende udtalelse om forholdet mellem ansættelsesretlige advarsler og forvaltningslovens afgørelsesbegreb. Ministeriet bragte løbende sagen i erindring over for Justitsministeriet. Ved brev af 8. juli 2015 modtog Social- og Indenrigsministeriet en udtalelse fra Justitsministeriet, om hvorvidt en forvaltningsmyndigheds tildeling af en advarsel til en overenskomstansat er en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Af udtalelsen fremgår bl.a. følgende: Justitsministeriet kan i den anledning oplyse, at det efter Justitsministeriets opfattelse på det foreliggende retskildemæssige grundlag må antages, at en forvaltningsmyndigheds tildeling af en advarsel til en overenskomstansat medarbejder er en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Justitsministeriet finder derimod, at der ikke er retskildemæssigt grundlag for at fastslå, der i en sag om tildeling af en advarsel herudover skulle gælde en udvidet partshøringspligt. Der henvises i øvrigt til vedlagte notat. Justitsministeriet beklager den meget lange sagsbehandlingstid. Det notat, der henvises til i Justitsministeriets udtalelse, er sålydende: Notat om hvorvidt en forvaltningsmyndigheds tildeling af en advarsel til en overenskomstansat er en afgørelse i forvaltningslovens forstand. 1. Indledning og baggrund 10

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Skoleleder og. tjenestemand. er du. tjenestemand. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. tjenestemand. er du. tjenestemand. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og tjenestemand er du tjenestemand og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver må overveje

Læs mere

Offentligt ansattes ytringsfrihed. Partshøring og begrundelse

Offentligt ansattes ytringsfrihed. Partshøring og begrundelse Offentligt ansattes ytringsfrihed. Partshøring og begrundelse Advokat D, der repræsenterede fagforeningen F, klagede til ombudsmanden over, at Departementet for Sundhed og Infrastruktur havde tildelt en

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der 7. God forvaltningsskik 7.1 Introduktion af begrebet god forvaltningsskik Som nævnt, er forvaltningsloven en såkaldt minimumslov. Heri ligger, at loven ikke hindrer, at dens forskellige bestemmelser, der

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

RAPPORT. Undersøgelse af sager om uansøgt afskedigelse i Kommuneqarfik Sermersooq. 4. december 2014 J.nr. 2014-901-0048

RAPPORT. Undersøgelse af sager om uansøgt afskedigelse i Kommuneqarfik Sermersooq. 4. december 2014 J.nr. 2014-901-0048 RAPPORT Undersøgelse af sager om uansøgt afskedigelse i Kommuneqarfik Sermersooq 4. december 2014 J.nr. 2014-901-0048 1. Indledning... 3 2. Undersøgelsens resultater... 5 3. Retsgrundlaget... 6 3.a Generelt

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

20-4. Forvaltningsret 1121.1 1133.2 114.1 114.3 114.4 2.3. Stillingtagen til klassesammensætningen var en afgørelse

20-4. Forvaltningsret 1121.1 1133.2 114.1 114.3 114.4 2.3. Stillingtagen til klassesammensætningen var en afgørelse 20-4. Forvaltningsret 1121.1 1133.2 114.1 114.3 114.4 2.3. Stillingtagen til klassesammensætningen var en afgørelse Et forældrepar klagede til ombudsmanden over en kommunal skoles beslutning om klassesammensætning

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

Afsked på grund af sygdom

Afsked på grund af sygdom Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens 11-05- 2009 TILSYNET Udtalelse vedrørende klage over Horsens Kommunes meddelelse af administrativt fremmødeforbud på rådhuset. STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets N O TAT Udlån af tjenestemænd Dette notat omhandler udlån af tjenestemænd i forbindelse med udliciteringer. Notatet beskæftiger sig primært med frivillige udlånsaftaler, men i notatet berøres også situationer,

Læs mere

Nedenfor har jeg overordnet redegjort for baggrunden for min beslutning.

Nedenfor har jeg overordnet redegjort for baggrunden for min beslutning. Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender Postboks 1037 3900 Nuuk 30. juni 2014 Nal. nr./j.nr.: 2013-905-0020 All. nr./brevnr.: 33261 Sull./sagsbeh.: MLM/AJ Departementets sagsnr. 2013-090859

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Kommunes salg af fast ejendom

Kommunes salg af fast ejendom Kommunes salg af fast ejendom En kommune solgte et jordstykke til ejeren af en ejendom. Et ægtepar, som ejede en anden ejendom, havde flere gange tilkendegivet over for kommunen at de var interesserede

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Tjenestemænd Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse.

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse. Egedal Kommune 09-10- 2009 Det Sociale Nævn har den 4. august 2008 rettet henvendelse til tilsynsmyndigheden i Statsforvaltningen Hovedstaden om, at Egedal Kommune har overladt sagsbehandlingen af ansøgninger

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

2. Arbejdsgiverens forpligtelser

2. Arbejdsgiverens forpligtelser N O TAT Arbejdsgiverens indhentning af sygedagpengerefusioner og reaktionsmuligheder overfor lønmodtageren 1. Arbejdsgiverens ret til at modtage dagpengerefusion ved medarbejderens sygefravær Ifølge sygedagpengeloven

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

2011 20-3. Bortvisning på grund af straffedom. 13. april 2011

2011 20-3. Bortvisning på grund af straffedom. 13. april 2011 2011 20-3 Bortvisning på grund af straffedom En læge klagede til ombudsmanden over at han på grund af en straffedom var blevet bortvist fra en stilling på et sygehus. Ombudsmanden kunne ikke kritisere

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 Både Finansministeriet og Ministeriet for Ligestilling og Kirke har vigtige opgaver og beføjelser i forhold til kirkefunktionærers løn- og ansættelsesforhold.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i Københavns Teaters sag vedrørende ansættelse af fire teaterchefer på private teatre

Afslag på aktindsigt i Københavns Teaters sag vedrørende ansættelse af fire teaterchefer på private teatre Afslag på aktindsigt i Københavns Teaters sag vedrørende ansættelse af fire teaterchefer på private teatre En journalist klagede til ombudsmanden over Kulturministeriets afslag på en anmodning om aktindsigt

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

Offentliggørelse af advokatudredning. Tavshedspligt. God forvaltningsskik

Offentliggørelse af advokatudredning. Tavshedspligt. God forvaltningsskik Offentliggørelse af advokatudredning. Tavshedspligt. God forvaltningsskik A, der var ansat som retschef ved Formandens Departement, fratrådte i juni 2013 sin stilling på baggrund af en fratrædelsesaftale

Læs mere

Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved geografisk flytning af statslige institutioner. September 2015

Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved geografisk flytning af statslige institutioner. September 2015 Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved geografisk flytning af statslige institutioner September 2015 UDKAST AF 3. AUGUST 2015 Vejledningen er udelukkende udsendt elektronisk. ISBN 87-7956-457-7

Læs mere

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1 november 2012 12/00840 FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 17. januar 2012 fra advokaten

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

Afslag på ansøgning om ansættelse som præst. Delegation. Undersøgelsesprincippet (officialprincippet). Menighedsrepræsentationernes

Afslag på ansøgning om ansættelse som præst. Delegation. Undersøgelsesprincippet (officialprincippet). Menighedsrepræsentationernes Afslag på ansøgning om ansættelse som præst. Delegation. Undersøgelsesprincippet (officialprincippet). Menighedsrepræsentationernes indstillingsret. Notatførelse A klagede til ombudsmanden over at have

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede.

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Begrundelse En socialrådgiver blev efter en ansættelsessamtale indstillet til

Læs mere

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie 4-5. Forvaltningsret 1121.1 11241.3 25.9. Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie En kommune modtog en skriftlig anmeldelse der indeholdt alvorlig kritik af forholdene hos

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere