Socialpædagogernes Landsforbund. Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialpædagogernes Landsforbund. Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand"

Transkript

1 Socialpædagogernes Landsforbund Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand Sagsnr Doknr Dato Social- og Indenrigsministeriets udtalelse om, hvorvidt en kommunes tildeling af en advarsel til en overenskomstansat medarbejder er en afgørelse i forvaltningslovens forstand, og om kommunen herefter er forpligtet til at foretage partshøring forinden tildeling af en advarsel Ved brev af 12. marts 2010 til Socialpædagogernes Landsforbund meddelte det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium, nu Social- og Indenrigsministeriet, at ministeriet i medfør af 53, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse havde besluttet at tage udtalelse af 22. december 2009 fra Statsforvaltningen Midtjylland, nu Statsforvaltningen, samt udtalelse af 15. januar 2010 fra Statsforvaltningen Nordjylland, nu Statsforvaltningen, op til behandling. Sagerne vedrører spørgsmålet om partshøring efter forvaltningsloven samt den ulovbestemte udvidede partshøringspligt, der gælder i visse personaleretlige sager, i forbindelse med tildeling af advarsler til to overenskomstansatte medarbejdere i henholdsvis Silkeborg Kommune og Jammerbugt Kommune, som forbundet repræsenterer. Statsforvaltningen Midtjylland udtalte ved brev af 22. december 2009 efter en gennemgang af forvaltningslovens afgørelsesbegreb, at den advarsel, som Silkeborg Kommune havde tildelt den ansatte, ikke kunne betragtes som en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Kommunen havde derfor efter statsforvaltningens opfattelse ikke været forpligtet til at partshøre den ansatte forinden tildelingen af advarslen. Statsforvaltningen Nordjylland udtalte ved brev af 15. januar 2010, at en tjenstlig advarsel, som den Jammerbugt Kommune havde tildelt den ansatte, var en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Kommunen havde derfor været forpligtet til at partshøre den ansatte efter forvaltningslovens 19, stk. 1, samt efter grundsætningen om udvidet partshøringspligt. Social- og Indenrigsministeriet har som øverste kommunale tilsynsmyndighed taget de to udtalelser op til behandling for så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt en kommunes tildeling af en advarsel til en overenskomstansat medarbejder er en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Ministeriet vurderer i den forbindelse, om kommunen herefter er forpligtet til at partshøre den ansatte efter forvaltningslovens 19, stk. 1, samt om kommunen endvidere er retligt forpligtet til at iagttage den ulovbestemte udvidede partshøringspligt, der gælder i forhold til visse personaleretlige reaktioner.

2 Social- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagerne. Ministeriet beklager meget den lange sagsbehandlingstid. Det er Social- og Indenrigsministeriets opfattelse, at en kommunes tildeling af en advarsel til en overenskomstansat medarbejder må antages at være en afgørelse i forvaltningslovens forstand, jf. forvaltningslovens 2, stk. 1. Dette indebærer, at en kommune har pligt til at foretage partshøring i overensstemmelse med forvaltningslovens 19, stk. 1, forinden en advarsel tildeles. En kommune er efter Social- og Indenrigsministeriets opfattelse derimod ikke retligt forpligtet til i en sag om tildeling af en advarsel at iagttage den ulovbestemte udvidede partshøringspligt, der gælder i forhold til visse personaleretlige reaktioner, forinden en advarsel tildeles. Social- og Indenrigsministeriet er herefter ikke enigt med den daværende Statsforvaltningen Midtjylland i, at Silkeborg Kommune ikke var forpligtet til at partshøre den ansatte efter forvaltningslovens 19, stk. 1, forinden tildelingen af en advarsel. Efter Social- og Indenrigsministeriets opfattelse var Silkeborg Kommune forpligtet til at partshøre den ansatte efter forvaltningslovens 19, stk. 1, forinden tildelingen af advarslen. Social- og Indenrigsministeriet er herefter enigt med den daværende Statsforvaltningen Nordjylland i, at Jammerbugt Kommune var forpligtet til at partshøre den ansatte efter forvaltningslovens 19, stk. 1, forinden tildelingen af en advarsel. Social- og Indenrigsministeriet er derimod ikke enigt med den daværende Statsforvaltningen Nordjylland i, at kommunen herudover var retligt forpligtet til at iagttage den ulovbestemte udvidede partshøringspligt, der gælder i forhold til visse personaleretlige reaktioner. Social- og Indenrigsministeriet har i dag meddelt Statsforvaltningen sin retsopfattelse. Ministeriet har i den forbindelse endvidere anmodet Statsforvaltningen om at orientere alle kommuner og regioner om ministeriets retsopfattelse. Social- og Indenrigsministeriet foretager herefter ikke videre i sagerne. Kopi af dette brev er sendt til Silkeborg Kommune, KL som repræsentant for Jammerbugt Kommune, Statsforvaltningen samt til Folketingets Ombudsmand. Her følger først en gennemgang af sagernes baggrund og derefter en nærmere begrundelse for Social- og Indenrigsministeriets opfattelse. 1. Sagsfremstilling Folketingets Ombudsmand fremsendte ved brev af 15. februar 2010 kopi af Socialpædagogernes Landsforbunds klage af 28. januar 2010 med bilag over Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 22. december 2009 med henblik på, at ministeriet fik lejlighed til at udtale sig om sagen. Folketingets Ombudsmand har bedt om underretning om ministeriets svar til Socialpædagogernes Landsforbund. Af forbundets brev fremgår bl.a. følgende [navnet på den ansatte udelades her]: Det er Socialpædagogernes Landsforbunds opfattelse, at den omhandlede advarsel uanset hvilket grundlag den er givet på er en disciplinær sanktion overfor medarbejder... Advarslen har derfor utvivlsomt karakter af en afgørelse i forvaltningslovens forstand, jf. forvaltningslovens 2. Sagen har af Socialpædagogerne Midtjylland, der er en lokal kreds under forbundet 2

3 Socialpædagogernes Landsforbund været forelagt Statsforvaltningen Midtjylland. Til orientering er vedlagt kopi af Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse. Heraf fremgår, at man er af den opfattelse, at en advarsel ikke kræver forudgående partshøring. Socialpædagogernes Landsforbund stiller sig undrende heroverfor, eftersom Forbundet i en lignende sag fra andre Statsforvaltninger har modtaget tilkendegivelser om, at advarsler er at betragte som afgørelser og derfor kræver forudgående partshøring. Til orientering er vedlagt kopi af 15. januar 2010 fra Statsforvaltningen Nordjylland. Som det fremgår, er denne Statsforvaltning ikke det mindste i tvivl om, at en advarsel er en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium har fra de daværende Statsforvaltningen Midtjylland og Statsforvaltningen Nordjylland modtaget kopi af akterne i sagerne. I det følgende fremstilles under pkt sagen vedrørende Silkeborg Kommunes tildeling af advarsel til en ansat samt Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse herom. Under pkt fremstilles sagen vedrørende Jammerbugt Kommunes tildeling af advarsel til en ansat samt Statsforvaltningen Nordjyllands udtalelse herom Sagsfremstilling vedrørende Silkeborg Kommunes tildeling af advarsel til en ansat samt Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse herom Det fremgår af sagen, at den ansatte gjorde tjeneste på en institution under Silkeborg Kommune som overenskomstansat. Den 7. januar 2008 blev der afholdt et møde med deltagelse af den ansatte, hendes afdelingsleder samt forstanderen for institutionen. Mødet vedrørte den ansattes embedsførelse. Det fremgår af referatet fra mødet, at ledelsen over for den ansatte påpegede flere forhold vedrørende hendes embedsførelse, der efter ledelsens opfattelse ikke var tilfredsstillende. Det fremgår videre, at den ansatte kommenterede herpå, og at ledelsen ville undersøge, hvilke konsekvenser den utilfredsstillende embedsførelse skulle have for den ansatte. Silkeborg Kommune tildelte ved brev af 4. februar 2008 den ansatte en advarsel. Advarslen blev tildelt med henvisning til to af de forhold, der blev drøftet på mødet den 7. januar Den ansatte blev ved advarslen indskærpet, at gentagelse af de to forhold ville medføre bortvisning eller afskedigelse. Socialpædagogernes Landsforbund gjorde ved brev af 20. februar 2008 til Silkeborg Kommune indsigelse over for kommunens advarsel til den ansatte. Forbundet gjorde i brevet bl.a. gældende, at en advarsel er en selvstændig ansættelsesretlig sanktion, der kun er gyldig, hvis arbejdsgiveren har foretaget en udvidet partshøring i henhold til forvaltningsloven. Silkeborg Kommune besvarede i brev af 29. februar 2008 Socialpædagogernes Landsforbunds indsigelser mod advarslen. Kommunen anførte i brevet bl.a., at kommunen ikke er enig med forbundet i, at en advarsel er en selvstændig ansættelsesretlig sanktion, der har forudgående udvidet partshøring som gyldighedsgrund. Kommunen henviste i den forbindelse til Højesterets dom af 6. december 2007, idet kommunen herom anførte, at det fremgår af dommen, at en advarsel er en ledelsesbeslutning og kun bliver en afgørelse i forvaltningslovens forstand, såfremt den tillige får den faktiske konsekvens, at lønmodtagerens arbejdsforhold ændres væsentligt. Kommunen anførte herefter, at det ikke var tilfældet i den foreliggende sag, hvorfor kommu- 3

4 nen måtte fastholde, at den afgivne advarsel var afgivet på tilstrækkeligt oplyst grundlag. Ved brev af 27. marts 2008 til den daværende Statsforvaltningen Midtjylland anmodede Socialpædagogernes Landsforbund statsforvaltningen om at rejse en tilsynssag. Forbundet henviste til, at advarslen til den ansatte efter forbundets opfattelse har karakter af en afgørelse i forvaltningslovens forstand, jf. lovens 2, og at der derfor skulle være foretaget partshøring efter denne lov. Ved brev af 26. juni 2008 til den daværende Statsforvaltningen Midtjylland redegjorde Silkeborg Kommune for, at kommunen er opmærksom på praksis fra Folketingets Ombudsmand, hvorefter udstedelse af en skriftlig advarsel er en forvaltningsakt, der kræver forudgående partshøring for at være gyldig, men at kommunen ikke deler denne retsopfattelse. Silkeborg Kommune henviste til, at en advarsel ikke får nogen umiddelbar betydning for ansættelsesforholdet. Kommunen henviste til Højesterets dom af 6. december 2007 og til dommen gengivet i UfR H. Silkeborg Kommune konkluderede, at der ikke kan rettes kritik mod den sagsbehandling, kommunen havde udført i den konkrete sag. Ved brev af 22. december 2009 udtalte den daværende Statsforvaltningen Midtjylland, at Silkeborg Kommune, efter statsforvaltningens opfattelse, ikke havde været forpligtet til at partshøre den ansatte forinden tildelingen af advarslen. Af statsforvaltningens udtalelse fremgår bl.a. følgende vedrørende forvaltningslovens afgørelsesbegreb, partshøring i personalesager (udvidet partshøringspligt), og den konkrete sag [navnet på den ansatte udelades her]: Hvorvidt en advarsel må betragtes som en afgørelse i forvaltningslovens forstand, er mere tvivlsomt. Det bliver herefter for det første og efter statsforvaltningens opfattelse væsentligste afgørende, om beslutningen indebærer en væsentlig ændring af den pågældendes arbejdsforhold. Dernæst kan det tillægges betydning, om der i grundlaget for beslutningen indgår bebrejdelser af den ansatte. Sidstnævnte forhold har efter Statsforvaltningens opfattelse sin selvstændige betydning, når det skal fastlægges, hvad der reelt er grunden til den trufne beslutning, og dermed hvad der er og skal være temaet for partshøring. Det er herefter statsforvaltningens opfattelse, at der, i hvert fald i situationer, hvor en beslutning indebærer en væsentlig ændring af en offentligt ansats arbejdsforhold, vil være tale om en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Det vil der være uanset grunden til, at ansættelsesmyndigheden har truffet sin beslutning. Statsforvaltningen finder herefter inden for det personaleretlige område, at det afgørende for, om en konkret personaleretlig beslutning må betragtes som en afgørelse i forvaltningslovens forstand er, om beslutningen indebærer en væsentlig ændring af den pågældendes arbejdsforhold. Statsforvaltningen finder [i lighed hermed] ikke, at der for personaleretlige afgørelser, som indebærer væsentlig ændring af den ansattes arbejdsforhold, består en pligt for myndigheden til at foretage partshøring ud over, hvad der følger af forvaltningslovens 19. En tjenstlig advarsel ses ikke i sig selv at indebære en sådan ændring Silkeborg Kommune tildelte d. 4. februar en skriftlig advarsel. Forud for advarslen var afholdt møde, hvori de til grund for advarslen liggende forhold var blevet drøftet mellem kommunen og. Afslutningsvis anførte Silkeborg Kommune, at kommunen ville undersøge, hvilken konsekvens forholdene skulle have. 4

5 Statsforvaltningen bemærker, at den advarsel Silkeborg Kommune tildelte..., ikke udløste umiddelbare retsvirkninger for...advarslen beskriver nogle forhold i...s embedsførelse, som kommunen ikke ønskede skulle gentage sig. Advarslen indeholder således retningslinier for, hvorledes... skal agere i forskellige nærmere angivne relationer. Herudover fremgår det af advarslen, at... i gentagelsestilfælde vil blive afskediget. Dette er imidlertid efter statsforvaltningens opfattelse en tilkendegivelse af, hvilke videre sanktioner, der kan eller vil blive iværksat, såfremt... ikke ændrer sin embedsførelse på de givne punkter. Der vil i givet fald være tale om en ny beslutning, i hvilket tilfælde Silkeborg Kommune må iagttage de herom gældende regler. Statsforvaltningen finder således ikke, at den af Silkeborg Kommune givne advarsel indebærer en ændring af s arbejdsforhold. Advarslen betragtes ikke som en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Dette indebærer efter statsforvaltningens opfattelse, at Silkeborg Kommune ikke har været forpligtet til at partshøre... forinden tildelingen af advarslen. Statsforvaltningen finder dermed ikke, at Silkeborg Kommune har overtrådt regler, hvis overholdelse påses af det kommunale tilsyn. Ved brev af 6. juli 2010 til det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium udtalte den daværende Statsforvaltningen Midtjylland bl.a. følgende: Statsforvaltningen har i den konkrete sag udtalt, at det er tvivlsomt, hvorvidt en advarsel må betragtes som en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Det er statsforvaltningens opfattelse, at det afgørende herfor må være, om den konkrete beslutning kan betragtes som en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Inden for det personaleretlige område må det være afgørende for, at en konkret personaleretlig beslutning kan betragtes som en afgørelse i forvaltningslovens forstand, hvorvidt beslutningen indebærer en væsentlig ændring af den pågældendes arbejdsforhold. I det omfang en advarsel ikke indebærer en væsentlig ændring af den pågældendes arbejdsforhold, finder statsforvaltningen således ikke, at advarslen bør betragtes som en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Det har således ikke været statsforvaltningens hensigt generelt at udtale, at der ikke skal foretages partshøring forinden tildeling af en advarsel. Det har derimod været statsforvaltningens hensigt, at udtale, at det afgørende for om der skal foretages partshøring, er den konkrete beslutnings indhold, ikke beslutningens betegnelse som advarsel. Det er således statsforvaltningens opfattelse, at det for den enkelte situation må vurderes, om den personaleretlige beslutning indebærer en ændring af den ansattes arbejdsforhold. Indebærer beslutningen en ændring af den ansattes arbejdsforhold, finder statsforvaltningen, at der er tale om en afgørelse i forvaltningslovens forstand, og der skal i givet fald ske partshøring efter forvaltningsloven. I den konkrete sag fandt statsforvaltningen ikke, at den af Silkeborg Kommune givne advarsel indebar en ændring af s arbejdsforhold. Advarslen betragtedes derfor ikke som en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Dette indebar efter statsforvaltningens opfattelse, at Silkeborg Kommune ikke havde været forpligtet til at partshøre forinden tildelingen af advarslen. For så vidt angår spørgsmålet om der skal ske udvidet partshøring i forbindelse med personaleretlige beslutninger, kan statsforvaltningen henholde sig til det i udtalelsen af 22. december 2009 anførte. 5

6 Det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium fremsendte ved brev af 28. september 2010 den daværende Statsforvaltningen Midtjyllands høringssvar af 6. juli 2010 samt høringssvar af 7. juli 2010 fra Statsforvaltningen Nordjylland, jf. herom nedenfor pkt. 1.2., til Silkeborg Kommune, KL som repræsentant for Jammerbugt Kommune samt til Socialpædagogernes Landsforbund med henblik på disses eventuelle bemærkninger hertil. Silkeborg Kommune har ikke besvaret ministeriets henvendelse. Socialpædagogernes Landsforbund anførte ved brev af 5. oktober 2010 til det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium, at forbundet i det hele kan tilslutte sig de af Statsforvaltningen Nordjylland fremkomne bemærkninger. Der henvises til pkt Tilsvarende er KLs høringssvar gengivet under pkt Socialpædagogernes Landsforbund har over for det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium oplyst, at den pågældende ansatte er overenskomstansat Sagsfremstilling vedrørende Jammerbugt Kommunes tildeling af advarsel til en ansat samt Statsforvaltningen Nordjyllands udtalelse herom Det fremgår af sagen, at den ansatte i en længere årrække havde gjort tjeneste på en institution under Jammerbugt Kommune som overenskomstansat, og at den ansatte den 19. september 2008 deltog i en samtale med ledelsen. Der fremgår ikke nærmere om denne samtale. Ved brev af 26. september 2008 udsendte Jammerbugt Kommune en instruks vedrørende forskellige forhold på den institution, hvor den ansatte gjorde tjeneste. Instruksen vedrørte bl.a. overholdelse af aftaler, kommunikation og samarbejdsform. Instruksen fremstår uden adressat. Af instruksen fremgår bl.a. følgende: Såfremt ovenstående ikke efterleves vil det få konsekvenser for din videre ansættelse. Ved brev af 8. oktober 2008 til Jammerbugt Kommune anførte Socialpædagogernes Landsforbund, at såfremt det havde været kommunens hensigt med skrivelsen af 26. september 2008 at give den ansatte en tjenstlig advarsel, var denne efter forbundets opfattelse ikke gyldig, da der ikke havde været foretaget forudgående partshøring. Ved brev af 13. november 2008 indkaldte Jammerbugt Kommune den ansatte til en tjenstlig samtale den 18. november Indkaldelsen skete bl.a. under henvisning til samarbejdsproblemer. Det fremgår af referat af 1. december 2008 fra mødet den 18. november 2008, at Jammerbugt Kommune overfor den ansatte gjorde rede for flere punkter, hvor den ansatte efter ledelsens vurdering ikke agerede tilfredsstillende, og at den ansatte kommenterede herpå. Referatet afsluttes med følgende:..selvom det på baggrund af samtalen påtænkes, at give [den ansatte] en tjenstlig advarsel, så sættes der ikke spørgsmålstegn ved hendes engagement og hendes vilje til, at ville beboerne i Bofællesskabet det bedste. Og det er ledelsens forhåbning, at vi fremadrettet sammen, kan få et godt og konstruktivt samarbejde. Ved brev af 1. december 2008 tildelte Jammerbugt Kommune den ansatte en tjenstlig advarsel. Advarslen blev tildelt med henvisning til ledelsens opfattelse af, at den ansatte havde forsømt sine tjenstlige forpligtelser. Kommunen anførte endvidere, hvilke forventninger den havde til den ansattes fremtidige adfærd, og at den hvis der ikke kunne konstateres synlige ændringer i den ansattes adfærd forbeholdt sig ret til yderligere ansættelsesretlige skridt. Den ansatte blev givet mulighed for at komme med bemærkninger til advarslen. Bemærkningerne ville i givet fald blive lagt på hendes personalemappe. 6

7 Ved brev af 3. december 2008 blev den ansatte på ny indkaldt til en tjenstlig samtale d. 8. december Ved brev af 9. december 2008 fra Socialpædagogernes Landsforbund til Jammerbugt Kommune gjorde forbundet rede for, at det var forbundets opfattelse, at kommunens advarsel af 1. december 2008 til den ansatte ikke var gyldigt og dermed ikke kunne tillægges ansættelsesretlige konsekvenser, herunder på grund af manglende partshøring, og at kommunen ikke havde iagttaget den ulovbestemte udvidede partshøringspligt. Ved brev af 10. december 2008 til Socialpædagogernes Landsforbund redegjorde Jammerbugt Kommune for, at der efter kommunens opfattelse ikke skal foretages partshøring forud for tildeling af en advarsel, da det ikke er en forvaltningsafgørelse, og at kommunen havde fået denne opfattelse bekræftet hos KL. Ved brev af 22. december 2008 til den daværende Statsforvaltningen Nordjylland anmodede Socialpædagogernes Landsforbund statsforvaltningen om at rejse en tilsynssag og tilsidesætte den advarsel, som Jammerbugt Kommune havde tildelt den ansatte. Forbundet anførte til støtte herfor bl.a., at advarslen var ugyldig som følge af manglende partshøring. Af forbundets henvendelse til den daværende Statsforvaltningen Nordjylland fremgår bl.a. følgende: Det er SLs opfattelse, at en tjenstlig advarsel er at anse som en myndighedsafgørelse., og dermed omfattet af partshøringsreglerne i forvaltningsloven. Det følger efter vores opfattelse af omfattende retspraksis og udtalelser for Folketingets Ombudsmand, herunder bl.a. FOB og FOB I den førstnævnte udtalelse fastslår Ombudsmanden endvidere, at tildeling af en advarsel endvidere er omfattet af en ulovbestemt udvidet partshøringspligt, der går videre end den i forvaltningsloven forudsatte. Det fremgår af følgende artikler i Ugeskrift for Retsvæsen af Jon Andersen m.fl. UfR 1999 B 25 ff og UfR 2008 B 175 ff, at både ombudsmandspraksis og retspraksis forudsætter, at partshøringen omfatter såvel faktum og bevisvurdering samt forvaltningens juridiske vurdering af sagen samt at denne form for partshøring gennemføres i for af en skriftlig redegørelse. Manglende partshøring medfører efter SLs opfattelse afgørelsens ugyldighed. Socialpædagogernes Landsforbund gjorde i brevet endvidere rede for, at den ansatte ikke havde haft lejlighed for at kommentere et referat fra et af de afholdte møder, samt at der efter forbundets opfattelse ikke var grundlag for advarslen. Jammerbugt Kommune oplyste ved brev af 16. marts 2009 til den daværende Statsforvaltningen Nordjylland bl.a., at kommunen i forbindelse med tildelingen af advarslen til den ansatte havde fulgt generelle anvisninger fra KL. Kommunen oplyste endvidere, at der var indgået fratrædelsesaftale med den ansatte. Ved brev af 15. januar 2010 udtalte Statsforvaltningen Nordjylland bl.a., at Jammerbugt Kommune efter statsforvaltningens opfattelse i forbindelse med udstedelse af tjenstlig advarsel til den ansatte havde handlet ulovligt som følge af manglende overholdelse af reglerne om partshøring. Af Statsforvaltningen Nordjyllands udtalelse af 15. januar 2010 fremgår bl.a. følgende [navnet på den ansatte udelades her]: 7

8 En tjenstlig advarsel som den pågældende er en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Den kommunale myndighed i Jammerbugt er herefter forpligtet til at overholde forvaltningslovens regler, herunder bestemmelsen om partshøring i forvaltningslovens 19, stk. 1. Grundsætningen om udvidet partshøring i sager om uansøgt afskedigelse antages tillige at finde anvendelse ved tildeling af tjenstlige advarsler Statsforvaltningen finder, at den kommunale myndighed har handlet ulovligt i forbindelse med udstedelse af tjenstlig advarsel til, som følge af manglende overholdelse af reglerne om partshøring. En forudsætning for pligtmæssig anvendelse af forvaltningslovens anvendelse af forvaltningslovens 19, stk. 1 [om partshøring] er, at der træffes en forvaltningsretlig afgørelse fra myndighedens side, jf. forvaltningslovens 2, stk. 1. Med udtrykket truffet afgørelse i forvaltningslovens 2, stk. 1 sigtes der til udfærdigelse af retsakter, hvormed forstås udtalelser, der går ud på at fastsætte, hvad der er eller skal være ret i de foreliggende tilfælde. [Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilføjelse]. Den kommunale myndigheds bedømmelse af, at... har forsømt sine tjenestlige forpligtelser og den som følge heraf udstedte advarsel, er en tilkendegivelse af, hvad der i henhold til myndigheden er ret i det pågældende tilfælde. En tjenestlig advarsel som den foreliggende er herefter at opfatte som en afgørelse i forvaltningslovens forstand, se tillige FOB og FOB Den kommunale myndighed er, som følge af der er tale om en forvaltningsretlig afgørelse forpligtet til at overholde forvaltningslovens regler, herunder reglerne om partshøring. Ved brev af 7. juli 2010 til det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium udtalte den daværende Statsforvaltningen Nordjylland bl.a. følgende: I FOB har ombudsmanden udtalt, at bestemmende for vurderingen af, om en beslutning er en afgørelse, navnlig må være, hvor væsentlig betydning beslutningen har for den endelige fastlæggelse af en parts retsposition. Det er almindeligt antaget, at tjenestebefalinger om den nærmere udførelse af tjenesten og andre beslutninger, der træffes i forbindelse med en myndigheds ledelse og fordeling af de opgaver, som det påhviler myndigheden at varetage, ikke er afgørelser i forvaltningslovens forstand. Se hertil bl.a. John Vogter, Forvaltningsloven med kommentarer, 3. udgave, 2001, side 129. Statsforvaltningen Nordjylland finder, at der i tilfælde af væsentlige stillingsændringer er tale om afgørelser i forvaltningslovens forstand. Se hertil U H. Dette udelukker ifølge Statsforvaltningen Nordjylland imidlertid ikke, at der ikke kan være tale om afgørelser, i tilfælde hvor der ikke foreligger væsentlige ændringer i den pågældendes arbejdsforhold. Således finder statsforvaltningen Nordjylland, at en stillingsændring kan være en afgørelse i forvaltningslovens forstand selvom ændringen ikke er væsentlig, såfremt de tilgrundliggende forhold kan bebrejdes den pågældende medarbejder. I et sådant tilfælde er der ikke tale om en tjenestebefaling begrundet i objektive forhold, men derimod en beslutning begrundet i subjektive forhold hos den pågældende medarbejder. 8

9 Se i overensstemmelse hermed U H og FOB I begge sager blev stillingsændringer på grund af samarbejdsvanskeligheder anset for afgørelser i forvaltningslovens forstand. Beslægtet med beslutninger om stillingsændringer er advarsler og irettesættelser. Advarsler og irettesættelser må i sagens natur bebrejdes den pågældende medarbejder. Udstedelse af en advarsel forudsætter sædvanligvis, at forvaltningsmyndigheden forinden har foretaget en vurdering af de konkrete forhold hos den pågældende medarbejder samt de mulige retlige konsekvenser heraf. I den konkrete sager den udstedte advarsel begrundet i manglende samarbejdsvilje i forhold til kollegaer samt ledelse. Advarslen indeholder en klar tilkendegivelse fra den kommunale myndigheds side af, at pågældendes manglende samarbejdsvilje indebar en forsømmelse af vedkommendes tjenestlige forpligtelser. Endvidere udtaler den kommunale myndighed, at myndigheden forventer en ændring i pågældendes adfærd, således at denne indgår i et konstruktivt samarbejde og følger de anviste retningslinjer. Myndigheden tilkendegiver videre, at såfremt der ikke konstateres synlige ændringer, forbeholder myndigheden sig ret til at foretage yderligere ansættelsesretlige skridt. Skrivelsen blev desuden lagt på pågældendes personalesag Statsforvaltningen finder herefter, at advarslen er en tilkendegivelse af, hvad der i henhold til den kommunale myndighed er ret i det foreliggende tilfælde. Der henses til, at den tjenestlige advarsel er begrundet i bebrejdelsesværdige forhold hos den pågældende medarbejder. Statsforvaltningen Nordjylland finder, at advarslen er en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Jf. lovens 2, stk. 1. Det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium hørte, jf. ovenfor pkt. 1.1., Silkeborg Kommune, KL som repræsentant for Jammerbugt Kommune samt til Socialpædagogernes Landsforbund over de daværende Statsforvaltningen Midtjyllands høringssvar af 6. juli 2010 samt Statsforvaltningen Nordjyllands høringssvar af 7. juli Socialpædagogernes Landsforbund har ved brev af 5. oktober 2010 til det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium oplyst, at forbundet i det hele kan tilslutte sig de af den daværende Statsforvaltningen Nordjylland fremkomne bemærkninger. Forbundet har endvidere henvist til Personalestyrelsens hjemmeside, hvoraf fremgår, at styrelsen er af den opfattelse, at en advarsel kræver forudgående partshøring. KL har på vegne af Jammerbugt Kommune ved brev af 23. november 2010 til det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium redegjort for, at det er KLs opfattelse, at en tjenstlig advarsel til en overenskomstansat medarbejder ikke er en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Af KLs brev fremgår bl.a. følgende: En tjenstlig advarsel er af Lars Svenning Andersen (Funktionærret, 3. udgave, s. 693) defineret på følgende måde: En advarsel skal indeholde en klar af bevismæssige grunde skriftlig tilkendegivelse om, at et beskrevet forhold udgør en misligholdelse af ansættelsesforholdet, og at gentagelse af det pågældende forhold vil indebære bestemte konsekvenser (opsigelse eller bortvisning). KL kan tilslutte sig denne definition, der netop fremhæver, at der er tale om en skriftlig tilkendegivelse over for en medarbejder, der går på, at en bestemt adfærd er uacceptabel og kan få ansættelsesretlige konsekvenser ved gentagelse. En advarsel må derfor betragtes som en adfærdsregulerende foranstaltning over for en medarbejder, der ikke opfylder sine forpligtelser i ansættelsesforholdet. Advarslen har derfor principielt 9

10 den samme karakter som enhver anden mundtlig eller skriftlig instruktion, som en arbejdsgiver i henhold til ledelsesretten kan anvende over en medarbejder uden at dette har karakter af en afgørelse, der kræver forudgående partshøring efter forvaltningsloven. Der er således ikke tale om en afgørelse, der har umiddelbare retlige konsekvenser overfor medarbejderen, men som det også fremgår af Svenning Andersens definition, anvendes advarslen som dokumentation eller bevis for i en eventuel senere afskeds- eller bortvisningssag at ledelsen har reageret overfor medarbejderens uacceptable adfærd. En opsigelse eller en bortvisning er utvivlsomt en afgørelse i forvaltningslovens forstand, og i en sådanne situation vil en tjenstlig advarsel så i givet fald indgå som en del af afskeds- og høringsgrundlaget. Selvom en advarsel efter KL s opfattelse ikke er en afgørelse i forvaltningslovens forstand, så er det dog samtidig KL s opfattelse, at en advarsel ud fra god sagbehandlingsskik forudsætter, at medarbejderens bemærkninger indgår i bedømmelsesgrundlaget. Det må derfor også have formodningen imod sig, at en arbejdsgiver udsteder en advarsel uden at have talt med medarbejderen fx ved en tjenstlig samtale om de forhold, som ligger til grund for advarslen. Endelig skal KL henvise til Indenrigsministeriets udtalelse af 19. juni 2001, j.nr. 1999/1220/015-16, samt en artikel i Juristen nr , side 123 ff., af professor Jens Kristiansen. Socialpædagogernes Landsforbund har over for det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium oplyst, at den pågældende medarbejder var overenskomstansat Øvrig sagsfremstilling Det daværende Økonomi- og Indenrigsministerium anmodede ved brev af 10. februar 2012 Justitsministeriet, som er ressortministerium for forvaltningsloven, om en vejledende udtalelse om forholdet mellem ansættelsesretlige advarsler og forvaltningslovens afgørelsesbegreb. Ministeriet bragte løbende sagen i erindring over for Justitsministeriet. Ved brev af 8. juli 2015 modtog Social- og Indenrigsministeriet en udtalelse fra Justitsministeriet, om hvorvidt en forvaltningsmyndigheds tildeling af en advarsel til en overenskomstansat er en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Af udtalelsen fremgår bl.a. følgende: Justitsministeriet kan i den anledning oplyse, at det efter Justitsministeriets opfattelse på det foreliggende retskildemæssige grundlag må antages, at en forvaltningsmyndigheds tildeling af en advarsel til en overenskomstansat medarbejder er en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Justitsministeriet finder derimod, at der ikke er retskildemæssigt grundlag for at fastslå, der i en sag om tildeling af en advarsel herudover skulle gælde en udvidet partshøringspligt. Der henvises i øvrigt til vedlagte notat. Justitsministeriet beklager den meget lange sagsbehandlingstid. Det notat, der henvises til i Justitsministeriets udtalelse, er sålydende: Notat om hvorvidt en forvaltningsmyndigheds tildeling af en advarsel til en overenskomstansat er en afgørelse i forvaltningslovens forstand. 1. Indledning og baggrund 10

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Advarsel på utilstrækkeligt grundlag. Ombudsmandens udtalelse. 23. september 2010

Advarsel på utilstrækkeligt grundlag. Ombudsmandens udtalelse. 23. september 2010 2010 20-13 Advarsel på utilstrækkeligt grundlag Et forbund klagede på vegne af en socialpædagog over en skriftlig advarsel. Begrundelsen for advarslen var at pædagogen havde involveret forældre til beboere

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås.

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås. 2015-46 Advarsel til kommunalt ansat opfyldte ikke de almindelige krav om klarhed En kommunalt ansat fik en skriftlig advarsel, med den begrundelse at hun ikke forvaltede sin faglige rolle professionelt.

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent X dagblad v/journalist NN Ved e-mail af 29. april 2009 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående Z Kommunes afgørelse af samme dato på aktindsigt efter offentlighedsloven i forhenværende

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2008 til Socialpædagogernes Landsforbund

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2008 til Socialpædagogernes Landsforbund Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2008 til Socialpædagogernes Landsforbund 23-10- 2008 Socialpædagogernes Landsforbund/Sydjylland (SL) har i brev af 26. marts 2007 rettet henvendelse til statsforvaltningen

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. november 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn]

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] [borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] Tak for dit brev af 6. maj 2010 vedhæftet dine tidligere breve, hvori du klager over udtalelser fra Statsforvaltningen Hovedstaden om aktindsigt i statsforvaltningens

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist

Statsforvaltningens brev til en journalist Statsforvaltningens brev til en journalist 2016-49294 Dato: 29-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Sjælland om aktindsigt Du har den 13. juni 2016 meddelt Region Sjælland, at du ønsker at klage over

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

HR-staben har behandlet begæringen efter offentlighedslovens 4, stk. 1 og stk. 3 samt 2, stk. 2 og stk. 3, 1. punktum.

HR-staben har behandlet begæringen efter offentlighedslovens 4, stk. 1 og stk. 3 samt 2, stk. 2 og stk. 3, 1. punktum. Sønderborg Kommune aktindsigt i personalesag 0 3-0 7-2 0 0 9 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 14. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i personalesag. Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt 2015-13204 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-09- 2015 Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt Du har ved e-mail af 9. februar 2015 klaget over afgørelse af 9.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

En tjenstlig samtale handler om, at du har udført dit arbejde utilfredsstillende. Du bør forberede dig godt inden.

En tjenstlig samtale handler om, at du har udført dit arbejde utilfredsstillende. Du bør forberede dig godt inden. Ergoterapeutforeningen Tjenstlig samtale En tjenstlig samtale handler om, at du har udført dit arbejde utilfredsstillende. Du bør forberede dig godt inden. Hvad er formålet med en tjenstlig samtale? Formålet

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780 FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej 56-58 8260 Viby J Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr 2010 20-2 Forbud mod at kontakte kommune telefonisk og møde personligt op uden forudgående aftale i ægtefælles sag Ikke en afgørelse En kommune traf beslutning om at en borger ikke måtte kontakte kommunens

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen med begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen med begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Bornholms Regionskommune Rådhuset 3700 Rønne Dato: 6. november 2007 J.nr.: 2007-2140-813

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse:

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: 2016-69965 Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 2. september 2016 meddelt XX

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Stillingsansøgning i forbindelse med indførelse af ny administrativ struktur

Stillingsansøgning i forbindelse med indførelse af ny administrativ struktur FOB 05.189 Stillingsansøgning i forbindelse med indførelse af ny administrativ struktur Et statsfængsel indførte en ny struktur og opslog i den forbindelse internt et antal ledende stillinger. Stillingerne

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger.

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. 13-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 24. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

En klage over Metroselskabet I/S faldt uden for kerneområdet for ombudsmandens virksomhed. 22. oktober 2014

En klage over Metroselskabet I/S faldt uden for kerneområdet for ombudsmandens virksomhed. 22. oktober 2014 2014-30 En klage over Metroselskabet I/S faldt uden for kerneområdet for ombudsmandens virksomhed En advokat bad på vegne af en klient en underentreprenør på metrobyggeriet ombudsmanden om at iværksætte

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Flytning af statslige arbejdspladser

Flytning af statslige arbejdspladser Flytning af statslige arbejdspladser Gå hjemmøde 20. oktober 2015 ved advokat Arvid Andersen Grundlæggende ansættelsesretlig sondring: 1. Uvæsentlige (bagatelagtige) ændringer sådanne kan arbejdsgiveren

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

juli Forvaltningsret

juli Forvaltningsret 2015-43 Oplysninger fra konkrete personalesager indgik også i en generel sag. Der var ikke i den generelle sag foretaget en konkret vurdering af, om oplysningerne kunne undtages fra aktindsigt En journalist

Læs mere

Afskedigelse og øvrige sanktioner. Lederens rolle

Afskedigelse og øvrige sanktioner. Lederens rolle Afskedigelse og øvrige sanktioner Lederens rolle Afskedigelse og øvrige sanktioner Socialpædagogerne 2 Socialpædagogerne Afskedigelse og øvrige sanktioner Indhold 5 Forord 6 Indledning 6 Rammen for behandling

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger 12-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 21. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggør, at Københavns Kommune har handlet i strid med reglerne om ytringsfrihed, da den kommunale medarbejder ikke handlede

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Vedr. Deres klage over Rønde Kommune. De har ved breve af 13. og 14. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus, som i medfør af 47 i lov om

Vedr. Deres klage over Rønde Kommune. De har ved breve af 13. og 14. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus, som i medfør af 47 i lov om 28-09- 2006 Vedr. Deres klage over Rønde Kommune De har ved breve af 13. og 14. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven lovbekendtgørelse

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed 2005-20-2. Forvaltningsret 1124.3 115.3. Optagelser af møder mellem borger og myndighed En borger klagede over myndighedernes afslag på at lade ham optage møder mellem myndighederne og ham på diktafon/båndoptager.

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger.

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-9283 Dato: 15-06-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommune om aktindsigt På foranledning af din henvendelse af 24. januar 2016 har Vejle Kommune den 27. januar

Læs mere

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling.

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 19. august 2002 af Pensionen på Fanø. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere

Vejledning i ansættelsesretlige sager -

Vejledning i ansættelsesretlige sager - Vejledning i ansættelsesretlige sager - godt at holde sig for øje, når man arbejder med disse sager: Djævlen sidder i detaljen Revideret maj 2010 Indhold Personaleafdelingens rolle 2 Juridiske begreber

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. Side 1 af 8 Åbn dokument i NIS Partshøring af naboer inden byggetilladelse (FOM 05-01-2011) Lovgrundlag Forvaltningslovens 19 Resumé To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Afskedigelse af en ansat som ikke accepterede advarsel

Afskedigelse af en ansat som ikke accepterede advarsel Afskedigelse af en ansat som ikke accepterede advarsel Lederen af en musikskole gav en lærer en advarsel fordi hun var udeblevet fra en julekoncert. Advarslen blev givet under et møde, men efter mødet

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere