Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer"

Transkript

1 Økonomiudvalg Referat Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl Pkt. Tekst Side 38 Likviditet og resultater pr. 28. februar Budget , Budgetdirektiv 2 40 Økonomiudvalgets regnskab Den Selvejende institution Struer Museums budget Struer Statsgymnasium søger om fritagelse for betaling af grundskatter 5 43 Høringssvar til Vandplanen (kuv) 8 44 Høringssvar til NATURA 2000-planerne(kuv) Anlægsregnskaber 2010 (hjm) Ansøgning om tilskud til anlæggelse af en sti mellem Resen og Humlum (hm) Kvalitetssikring af BBR Tilskud til ansættelse af Turist- og bychef 19

2 Indholdsfortegnelse 49 Borgmesterpagten - en pagt mellem europæiske kommuner om EU s klimamål mht. reduktion i CO2-udslip Projekt Aktiviteternes Hus Tværudvalgssamarbejde Orientering Lukket punkt: Låneoptagelse vedrørende Lukket punkt: Placering af deponerede midler 33 Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 2

3 Ø Likviditet og resultater pr. 28. februar 2011 Sagsfremstilling Økonomiafdelingen sender Likviditet og resultater pr. 28. februar 2011 til orientering for Økonomiudvalget. Bilag Likviditet og resultater pr. 28. februar 2011 Beslutning Orientering taget til efterretning. Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 1

4 P Budget , Budgetdirektiv Sagsfremstilling Økonomiafdelingen har som indledning til det kommende budgetarbejde udarbejdet forslag til Budgetdirektiv Heri fastlægges de overordnede mål, procedurer og tidsplan for budgetlægningen. Se detaljer i vedlagte forslag til Budgetdirektiv Økonomiafdelingen anmoder Direktionen om at drøfte og afklare indholdet i forslag til Budgetdirektiv 2012, som skal behandles i Økonomiudvalget den 22. marts Bilag Forslag til Budgetdirektiv 2012 Direktionen indstiller (10. marts 2011, pkt. 46) budgetdirektiv 2012 til Økonomiudvalgets godkendelse. Beslutning Økonomiudvalget godkender budgetdirektiv Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 2

5 S Økonomiudvalgets regnskab 2010 Sagsfremstilling Regnskabsresultatet for Økonomiudvalgets områder ser i hovedtræk således ud: Hele kr. Politikområde Opr. budget Korr. budget Heraf overført til 2011 Revideret budget herefter Regnskab Forskel Administration og planlægning Erhvervsfremme og turisme Støttet byggeri og byfornyelse I alt Positiv forskel = overskud Det samlede regnskabsresultat for udvalgets område, set i forhold til det reviderede budget, er således et overskud på kr. På Byrådets møde (23. november 2010) blev der afgivet en merbevilling på kr. til områder bestemt ved lov, overenskomster mv. Såfremt denne merbevilling ikke var blevet afgivet, ville udvalgets overskud have været kr. Genbevilling i 2011 af uforbrugte 2010 bevillinger Økonomiafdelingen sender én sag til Byrådet med anmodning om genbevilling i 2011 af overskud/underskud i omfattende alle udvalg - drift, anlæg og finansiering. Bilag Økonomiudvalget regnskab 2010 Bilag 2, Genbevilling 2010 Økonomiafdelingen sender regnskabet til godkendelse i Økonomiudvalget. Beslutning Økonomiudvalget godkender regnskabet. Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 3

6 S Den Selvejende institution Struer Museums budget 2011 Sagsfremstilling Repræsentantskabet for Den Selvejende institution Struer Museum har den 26. januar 2011 godkendt basisbudget 2011 for Den Selvejende institution Struer Museum. I det følgende vises hovedtal fra basisbudget Til sammenligning vises tilsvarende tal fra budget Budget 2011 Budget 2010 Nettoomsætning kr kr. Stats- og kommunetilskud kr kr. Ikke offentlige tilskud kr kr. Driftsudgifter kr kr. Renter kr kr. Resultat før afskrivninger kr kr. Afskrivninger kr kr. Driftsresultat efter afskrivninger kr kr. Økonomiafdelingen sender Den Selvejende institution Struer Museums budget for 2011 til orientering i Byrådet via Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag Budget 2011 Kultur- og Fritidsudvalget tiltrådte (16. marts 2011, pkt. 12) indstillingen. Beslutning Økonomiudvalget fremsender til Byrådets orientering, Struer Museums budget for Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 4

7 G Struer Statsgymnasium søger om fritagelse for betaling af grundskatter Sagsfremstilling Revisionsfirmaet PriceWaterhouseCoopers ansøger på vegne af Struer Statsgymnasium, under henvisning til 8 i lov om kommunal ejendomsskat mv., om fritagelse for betaling af grundskyld for gymnasiets ejendomme fra 1. januar 2010: 1. Jyllandsgade Jyllandsgade 5 3. Danmarksgade 2A 4. Struerdalvej 24B 5. Danmarksgade 19 Gymnasiet blev i forbindelse med kommunalreformen pr. 1. januar 2007 omdannet til en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning (statsligt selveje). Gymnasiets ejendom blev overført fra Ringkøbing Amt til staten i denne forbindelse. Staten har pr. 1. januar 2010 videreoverdraget ovennævnte ejendomme 1-4 til Struer Statsgymnasium. Gymnasiet har herudover erhvervet ejendommen Danmarksgade 19 med henblik på ombygning til kostafdeling. I følge lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, 8 stk. 1 a, kan Byrådet meddele hel eller delvis fritagelse for betaling af kommunal grundskyld for skoler. Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Byrådet med anmodning om stillingtagen til om Struer Statsgymnasiums ansøgning, om fritagelse for betaling af grundskyld fra 1. januar 2010, skal imødekommes. Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen for fremlæggelse af flere oplysninger - bl.a. om lovgrundlaget og praksis i nabokommunerne. Lovgrundlaget i forhold til fritagelse for betaling af grundskatter I henhold til 8, stk. 1 i lov om kommunal ejendomsskat, kan Kommunalbestyrelsen meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af: a) Skoler, hospitaler, sygehuse, institutioner godkendt i henhold til den sociale lovgivning, biblioteker under offentligt tilsyn og offentligt tilgængelige museer. Fritagelsen kan dog alene omfatte den bebyggede grund, gårdsplads og have. b) Sports- og idrætsanlæg tilhørende gymnastik-, idræts- og skytteforeninger eller andre organisationer med samme formål. Endvidere kan fritages ejendomme, der anvendes til ungdomslejre og lejrpladser eller til feriekoloni for børn, når ejeren er en organisation, hvis hovedformål er at fremme børns eller unge menneskers friluftsliv. c) Ejendomme, der ejes af almenvelgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål, og som anvendes til institutionens formål. d) Gas-, vand- og fjernvarmeværker, når adgang til leverance fra værket står åben for alle inden for det område, hvori værket arbejder, for så vidt værkets indtægter - bortset Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 5

8 fra normal forrentning af en eventuel indskudskapital - ifølge vedtægtsmæssig bestemmelse udelukkende kan anvendes til værkets formål. I vedhæftede bilag kan ses hvem der aktuelt er fritaget for betaling af grundskatter. Praksis i nabokommunerne I Lemvig Kommune er bl.a. gymnasiet og handelsskolen fritaget. I Holstebro Kommune er bl.a. UCH, handelsskolen og gymnasiet fritaget. Praksis i Struer Kommune - se vedhæftede bilag. Økonomiudvalget udsatte (22. februar 2011, pkt. 22) sagen. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at ændringen fra statseje til at ejendommene fra 1. januar 2010 ejes af en selvejende institution, i sig selv medfører en ændring i de skatter der opkræves. Statsejendomme betaler i Struer Kommune dækningsafgift - en indtægt der derfor bortfalder med den nye ejerform. For Struer Kommune medfører det under alle omstændigheder følgende netto mindreindtægt: og hvert år derefter Tilbagebetaling dækningsafgift mv kr. vedrørende 2010 Manglende indtægt vedr. dækningsafgift kr kr. Mindre indtægt ved bortfald af kr kr. dækningsafgift i alt Grundskyld opkræves i stedet for kr. dækningsafgift beløb vedr og årligt beløb fra kr kr. Netto mindreindtægt i alt (før evt. fritagelse) kr kr. Imødekommelse af gymnasiets ansøgning vil således reelt betyde en mindreindtægt af grundskyld på kr. i 2011 (efterbetaling vedrørende 2010: kr. og betaling vedr. 2011: kr.) og fra 2012 og hvert år derefter kr. Bilag Prgf 8-fritagelser i Struer Kommune Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 6

9 Økonomiafdelingen genfremsender sagen til behandling i Byrådet med anmodning om stillingtagen til, om Struer Statsgymnasiums ansøgning, om fritagelse for betaling af grundskyld fra 1. januar 2010, skal imødekommes. Beslutning Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at Struer Statsgymnasiums ansøgning, om fritagelse for betaling af grundskyld fra 1. januar 2012, imødekommes. Martin Merrild (V), Poul Kjær Nielsen (V) og Martin Hulgaard (C) kunne ikke tilslutte sig indstillingen, men ønsker at Struer Statsgymnasium friholdes fra at betale grundskyld fra 1. januar Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 7

10 P Høringssvar til Vandplanen (kuv) Resumé EU's Vandrammedirektiv foreskriver, at der som udgangspunkt skal være opnået god økologisk tilstand i alt overflade- og grundvand senest i Direktivets bestemmelser er i Danmark fastlagt i miljømålsloven, der beskriver den arbejds- og planlægningsmæssige proces, der skal føre til opfyldelse af direktivets mål. Danmark er opdelt i 4 vanddistrikter, som igen er underopdelt i 23 hovedvandoplande. Struer Kommune er omfattet af 2 hovedvandoplande - Limfjorden og Nissum Fjord. Heraf udgør Limfjordsoplandet langt den største del af kommunens samlede areal (83 %). Staten har udarbejdet en vandplan for hvert hovedvandopland. Hver vandplan indeholder målbeskrivelser samt et indsatsprogram, som vurderes at være det mest omkostningseffektive til opfyldelse af målene. Det bliver kommunerne, der får ansvaret for at gennemføre indsatsprogrammet. Det skal ske ved at der udarbejdes kommunale handleplaner, der beskriver hvordan kommunen vil gennemføre den nødvendige indsats. I forhold til den oprindelige tidsplan, skulle statens forslag til vandplaner være fremlagt den 22. december 2008, og efter en offentlig høring på 6 mdr. skulle den endelige plan være vedtaget den 22. december Arbejdet er, bl.a. på grund af Grøn Vækst, således indtil videre knap 2 år forsinket. Læs nærmere om de enkelte vandplaner på Struer Kommune er med i Limfjordsrådet, der er et formaliseret politisk og administrativt samarbejde mellem 17 kommuner. Formålet er at forbedre Limfjordens miljøtilstand. Det skal bl.a. ske ved at koordinere den kommunale indsats i forbindelse med Vandplanen. Sammenhold gør stærk, derfor vil en fælles stemme give langt bedre muligheder for at blive hørt i forskellige sammenhænge. Opgaverne i relation til vandplanen har helt naturligt været et fokusområde for rådets arbejde de seneste år. Det er således Limfjordsrådet, der på kommunernes vegne varetager de fælles generelle og overordnede miljømæssige opgaver i relation til Limfjorden. Læs nærmere om Limfjordsrådet på Oplandskommunerne til Nissum Fjord har et lignende samarbejde, der dog er knap så formaliseret. Her udarbejdes ikke et fælles overordnet høringssvar. Sagsfremstilling De statslige vandplaner er fremlagt til offentlig høring i en 6 mdr.'s periode fra 4. oktober 2010 til 6. april Forud for den offentlige høring, har planerne været i "teknisk forhøring" hos bl.a. kommunerne i perioden januar - marts Formålet var at få rettet evt. fejl og mangler før den offentlige høring. Struer Kommune er omfattet af 2 planer vedrørende henholdsvis Limfjorden (Hovedvandopland 1.2 Limfjorden) og Nissum Fjord (Hovedvandopland 1.4. Nissum Fjord). Limfjordsrådet har udarbejdet et høringssvar, som dækker de overordnede fælles problemstillinger for oplandskommunerne til Limfjorden. Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 8

11 Kort resume af Limfjordsrådets høringssvar: Det er problematisk, at der sideløbende med høringsprocessen, er nedsat en række arbejdsgrupper, der skal kvalificere grundlaget for det videre arbejde. Dette arbejde burde være gennemført før høringsperioden. Der skal være sammenhæng mellem indsats og finansiering, hvorfor den statslige finansiering ikke skal fordeles efter DUT-princippet, men i stedet følge indsatsen. Det er staten, der overvåger resultaterne af den indsats, der skal udføres, som følge af Vandplanerne. Det skal sikres, at det bliver muligt at dokumentere effekten af indsatsen og dermed også behovet for en yderlig indsats i næste planperiode. Den samlede indsats for Limfjorden er fordelt på 3 delområder. Der ønskes en opdeling i flere delområder, så det bliver muligt at gennemføre en mere målrettet indsats. Det er på et sent tidspunkt besluttet, at reducere kvælstofreduktionen i første planperiode fra ton til ton. For Limfjordens vedkommende betyder det en mindre reduktion på ton. Da det således er uklart hvordan man senere vil finde de ton, kan skabe usikkerhed omkring landbrugets udviklingsmuligheder i Limfjordsoplandet. Der bør være undtagelsesbestemmelser for havne, og det anbefales, at havneområder målsættes som stærkt modificerede områder. For vandløbs vedkommende skal der opstilles realistiske tidsfrister, idet ændringer i f.eks. vedligeholdelse kræver nye regulativer. Det er beklageligt at forhold vedr. grundvand ikke er med i første planperiode. Afslutningsvis gøres der opmærksom på, at der i højere grad kunne havde været fokus på synergien mellem vand- og naturplanerne. Som et supplement til Limfjordsrådets høringssvar, har Natur- og Miljøafdelingen udarbejdet et forslag til et høringssvar, der dækker både Limfjorden og Nissum Fjord. Høringssvaret forholder sig specifikt til forhold vedrører Struer Kommune. Kort resume af forslag til det supplerende høringssvar fra Struer Kommune: Der gøres opmærksom på, at ikke alle faktuelle fejl, som blev påtalt i forbindelse med "den tekniske forhøring" er blevet rettet. For vandløbenes vedkommende anbefales det, at staten anvender den nyeste viden, som Struer Kommune er i besiddelse af. Der er endvidere bemærkninger/spørgsmål vedrørende grundvand og spildevand. Konsekvenserne af klimaændringerne burde havde været med i første planperiode, og afslutningsvis nævnes det at statens overvågningsprogram er utilstrækkeligt. Vandplanerne har flere gange været på Grønt Råds dagsorden - senest på et møde den 6. januar Høringssvarene vil blive forelagt Grønt Råd på mødet den 24. februar Natur- og Miljøafdelingen indstiller, at udvalget tiltræder Limfjordsrådets høringssvar, at udvalget godkender forslag til supplerende høringssvar fra Struer Kommune og at udvalget sender høringssvarene med anbefaling til Byrådets endelige godkendelse Bilag Limfjordsrådets høringssvar Høringssvar_økonomi Bilag 1- Høringssvar Vandplaner til ØU-KB Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 9

12 Teknik- og Miljøudvalget indstiller (3. marts 2011, sag nr. 36) til Byrådet at Limfjordsrådets høringssvar tiltrædes at forslag til supplerende høringssvar fra Struer Kommune godkendes at høringssvarene godkendes endeligt. Beslutning Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at Limfjordsrådets høringssvar tiltrædes at forslag til supplerende høringssvar fra Struer Kommune godkendes at høringssvarene godkendes endeligt. Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 10

13 Høringssvar til NATURA 2000-planerne(kuv) Resumé Natura 2000 består af et europæisk netværk af natur, hvor der gælder særlige regler for beskyttelse. Udpegning og ændringer af de internationale naturbeskyttelsesområder i Danmark foretages af Miljøministeren. De udpegede områder består pt. af 254 Habitatområder og 113 fuglebeskyttelsesområder dog således, at der er et betydeligt overlap mellem nogle af områderne. De samlede Natura 2000 områder i Danmark udgør km2, heraf udgør de marine områder km2. Struer Kommune er omfattet af Natura 2000 område nr. 62 "Venø og Venø Sund" samt område nr. 28 "Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø". Læs nærmere om de enkelte Natura planer på EU's habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv fastsætter et overordnet mål for naturtilstanden. Til forskel fra Vandplanerne, er der for Natur 2000-planerne ikke fastsat nogen tidsfrist for målopfyldelsen, men hver 6. år indberetter Danmark til EU- Kommissionen hvad der er foretaget med henblik på at opnå målet. Miljømålsloven fastlægger rammerne for naturplanlægningens tilvejebringelse, og proceduren og tidsfrister m.v. er stort set identisk, med den, der er beskrevet under vandplanen - der er således tale om sideløbende planlægningsprocesser. På samme måde, som for Vandplanerne er Natur 2000-planerne, bl.a. på grund af Grøn Vækst, foreløbig knap 2 år forsinket. Når Natur 2000-planerne er endelig vedtaget, skal kommunen udarbejde handleplaner for den indsats, der skal iværksættes. Som nævnt ovenfor, udgør de marine områder en stor andel af natura 2000-områderne. Limfjordsrådet har derfor, i forbindelse med udarbejdelsen af høringssvar for vandplanerne, valgt at gøre bemærkninger til Natur 2000-planerne. Læs mere om limfjordsrådet på Sagsfremstilling De statslige Natura 2000-planer er fremlagt til offentlig høring i perioden 4. oktober 2010 til 6. april Samtidig med vandplanerne, har natura 2000 planerne været i "teknisk forhøring" hos bl.a. kommunerne i perioden januar - marts Formålet var at få rettet evt. fejl og mangler før den offentlige høring. Limfjordsrådet gør i høringssvaret særlig opmærksom på, at der i højere grad kunne havde været fokus på synergien mellem vand - og naturplanerne. Skal forholdene forbedres i de marine natura områder vil det ofte kræve en indsats, ikke bare i området, men også i oplandet til området. Struer Kommunes supplerende høringssvar vedrører Naturplan nr. 62 for Venø og Venø Sund og Naturplan nr. 28 for Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Høringssvaret tager udgangspunkt i om disse to naturplaner danner et tilstrækkeligt grundlag for en kommunal handleplan. Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 11

14 Kort resume af forslag til supplerende høringssvar fra Struer kommune: Struer Kommune finder, at statens forslag til Naturplaner ikke i tilstrækkelig grad indfrier Kommunens behov for vores fremtidige arbejde med handleplanen, da planerne blandt andet er for upræcise og ukonkrete. Kommunens primære bemærkninger til Naturplanerne opsummeres nedenfor: Struer Kommune finder det uhensigtsmæssigt, at dele af indsatsprogrammet baseres på trusler som vurderes at være potentielle trusler i stedet for konkrete aktuelle trusselspåvirkninger Vidensgrundlaget (datagrundlaget) bedes uddybet, og der bør igangsættelse nærmere undersøgelser af udpegede arter og hvad der påvirker disse. Det er vigtigt, at der forefindes et tilstrækkeligt vidensgrundlag, som understøtter indsatsbehovet Struer Kommune ønsker indsatsprogrammets retningslinjer om sikring af uforstyrrede levesteder for en række arter uddybet og præciseret. En regulering af færdsel i farvandet omkring Venø eller på Venø vil være på bekostning af den rekreative udnyttelse af naturen og vil have stor betydning for Venøboer og Venøs besøgende. Struer Kommune indstiller, at yderligere restriktioner af færdsel til lands og til vands ikke iværksættes førend det er undersøgt, om fuglelivet i dag udsættes for en væsentlig menneskelig forstyrrelse, eller om det er andre faktorer der i højere grad påvirker fuglelivet Større gennemsigtighed og vidensdeling ønskes. Der er f.eks. ikke redegjort for, hvorfor Kommunens mest værdifulde Natura 2000-natur Hellerød Kær ikke er medtaget i naturplanen. Staten bedes tillige gøre vidensgrundlaget (data) tilgængeligt for kommunerne Struer Kommune frygter at Naturplanerne vil medføre en uhensigtsmæssig skævvridning af naturforvaltningen, hvor kommunen bliver tvunget til at flytte al vores naturindsats til Natura 2000-områder, men fare for nedprioritering af den natur, som ligger uden for Natura 2000-områder. Naturgevinsten og omkostningseffektiviteten vil hermed blive mindre Kommunen er forpligtiget til at udføre de handlinger, der er beskrevet i Naturplanernes indsatsprogram, men kommunen vil få begrænset indflydelse på opnåelse af målene. Struer Kommune indstiller, at der udarbejdes fleksible støtteordninger til naturpleje, der vil inddrage og give kommunerne mulighed for indflydelse, og som også vil understøtte at der bliver flere dyr til naturpleje. Natura 2000-planerne har flere gange været på Grønt Råds dagsorden - senest på et møde den 6. januar Høringssvarene vil blive forelagt Grønt Råd på mødet den 24. februar 2011 og Rådets evt. bemærkninger vil blive forelagt udvalget på mødet. Natur- og Miljøafdelingen indstiller, at udvalget tiltræder Limfjordsrådets høringssvar, at udvalget godkender forslag til supplerende høringssvar fra Struer Kommune og at høringssvarene sendes med anbefaling til Byrådets endelige godkendelse. Bilag Limfjordsrådets høringssvar til natura planen Supplerende høringssvar fra Struer Kommune (økonomi) Bilag 2 Høringssvar Natura 2000-plan ØU-KB Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte (3. marts 2011, sag nr. 37) Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 12

15 Limfjordsrådets høringssvar, at udvalget godkender forslag til supplerende høringssvar fra Struer Kommune og at høringssvarene sendes med anbefaling til Byrådets endelige godkendelse. Beslutning Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at at at Limfjordsrådets høringssvar tiltrædes forslag til supplerende høringssvar fra Struer Kommune tiltrædes høringssvarene endeligt godkendes. Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 13

16 S Anlægsregnskaber 2010 (hjm) Sagsfremstilling Følgende anlægsregnskaber er afsluttet i 2010 Anlægsregnskab Budget (kr.) Regnskab (kr.) Køb af Smedegade 7, samt ombygning til Infocenter Struer Nyt inventar i byrådssalen I alt Bilag Køb af Smedegade 7, samt ombygning til Infocenter Struer Nyt inventar i byrådssalen Økonomiafdelingen indstiller, at regnskaberne godkendes og sendes til Økonomiafdelingen for godkendelse i Byrådet. Beslutning Økonomiudvalget godkender regnskabet og sender sagen til Økonomiafdelingen for godkendelse i Byrådet. Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 14

17 Ansøgning om tilskud til anlæggelse af en sti mellem Resen og Humlum (hm) Resumé Sagen er tidligere behandlet i Teknik- og Miljøudvalget (26. maj 2010, pkt. 108). URS (Udviklingsselskabet for Resen Sogn) søgte om at anlægge en sti delvist på offentligt vejareal, delvis på private matrikler. Udvalget besluttede ikke at give tilladelse til en privat sti på offentligt vejareal. Genbehandling af sag nr. 21 fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. februar Sagsfremstilling Udviklingsselskabet for Resen Sogn (URS) har haft fornyet forhandlinger med lodsejerne for at få brugsret over jord, så hele stien kan ligge på private matrikler. Det menes at være på plads. URS søger Struer Kommune om tilskud efter "kr. til kr. princippet" i alt kr. inkl. moms. Desuden nævner URS et lignende projekt i Lemvig Kommune, hvor kommunen efterfølgende har fået overdraget stien som offentligt vejareal. Hvis stien bliver realiseret, skal Natur- og Miljøafdelingen give tilladelse til at passere vandløbene. URS er blevet bedt om at fremsende bekræftelse på aftale med lodsejerne. De har lovet at fremsende dem før mødet. Teknisk Drift og Anlæg sender, sagen til udvalgets drøftelse Teknik- og Miljøudvalget udsatte (3. februar 2011, pkt. 21) sagen. Bilag Fornyet ansøgning fra Udviklingsselskabet for Resen Sogn Teknik- og Miljøudvalget fremsender (3. marts 2011, pkt. 41) med anbefaling til Økonomiudvalg og Byråd at der frigives kr. inkl. moms af Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto under følgende betingelser. fremtidig vedligeholdelse og drift af stien afholdes af URS samtlige lodsejere tiltræder aftalen om afgivelse af jord tinglysning skal foretages på samtlige parceller og skal betales af URS. Beslutning Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 15

18 Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at der frigives kr. inkl. moms af Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto under følgende betingelser: fremtidig vedligeholdelse og drift af stien afholdes af URS samtlige lodsejere tiltræder aftalen om afgivelse af jord tinglysning skal foretages på samtlige parceller og skal betales af URS. Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 16

19 A Kvalitetssikring af BBR Resumé Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register med data om samtlige landets bygninger og boliger. Registret blev oprettet i 1977 ved indsamling af oplysninger på spørgeskemaer fra samtlige landets ejendomsejere. Registret opdateres løbende af kommunerne, især via byggesagsbehandlinger. Oplysninger i BBR skal afspejle de faktiske fysiske forhold, altså også forhold der evt. ikke kan godkendes. BBR bygger primært på de oplysninger ejeren meddeler kommunen. Kvaliteten af BBR har ofte været kritiseret, men den øgede anvendelse af BBR fremmer løbende kvaliteten (f.eks. krav om tilstandsrapporter ved handel af ejendom). Efter indgået aftale mellem KMD og Struer Kommune, er udarbejdet analyse af potentielle muligheder for kvalitetsforbedring af kommunens BBR. BBR-analysen indeholder en beskrivelse af en række forhold som manglende oprettelse og forkert angivet anvendelse samt en økonomisk beregning af udligningstilskud for Sagsfremstilling Ved gennemgangen af BBR blev fundet en del ejendomme/boliger der kræver rettelse eller oprettelse i BBR Konsekvensen heraf er bl.a., at statens beregninger af udligningstilskud til Struer Kommune og kommunens tildeling af boligstøtte/boligydelse, varmetilskud, opkrævning af fjernvarme og opgørelser til Danmarks Statistik muligvis foretages på et forkert grundlag. Byggekontoret der i det daglige forestår indberetninger til BBR i forbindelse med byggesagsbehandlingen har igennem de seneste år udført en korrekt og tidkrævende indberetning, men der må konstateres, at være plads til forbedring i tidligere udført indberetning. Byggekontoret er opmærksom på dette forhold, men har i det seneste år fokuseret på opbygning af ny praksis med henblik på nedbringelse af sagsbehandlingstider. Sagsbehandlingstiden er i dag nede på et landsgennemsnit og der vil nu blive sat øget fokus på BBR. Medarbejdere i Planafdelingen og i Teknisk Sekretariat er tilført opgaven, ligesom der pr. 1. marts 2011 er midlertidigt ansat 1 medarbejder på opgaven (1 år). KMD s angivelser af potentielle merindtægter ved opdatering af BBR-registret er behæftet med en vis usikkerhed, med oplyses årligt at svare til udgiften på 2-3 mandår. En kvalitetsforbedring må derfor anses som absolut selvfinansierende. Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 17

20 Planafdelingen indstiller, sagen til orientering Beslutning Orientering taget til efteretning. Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 18

21 G Tilskud til ansættelse af Turist- og bychef Resumé Foranlediget af en henvendelse fra Struer Handelsstandsforening afholdtes onsdag den 9. december 2009 et møde for at afdække mulighederne for en fusion mellem handelsstandsforeningerne i Struer og Hvidbjerg og Struer-egnens Turistforening. På mødet præsenteredes følgende problemstilling: Alle interessenter arbejder individuelt for at udvikle handelslivet og turismen i Struer Kommune, løser de samme opgaver relateret til medlemsservice, aktiviteter og markedsføring og oplever de samme udfordringer med af få ressourcer til at slå til. Ideen om etableringen af et øget samarbejde mellem foreningerne i form af en fælles medarbejderstab der effektivt og kreativt løser sammenfaldet af opgaver. Muligheden for at Struer Kommune indgår i samarbejdet og tilfører ekstra ressourcer med det formål at styrke en vigende bosætning i kommunen På baggrund af mødet nedsattes en arbejdsgruppe bestående af 2 repræsentanter fra hver forening samt på processiden 2 repræsentanter fra Struer Kommune med det formål at udarbejde beslutningsgrundlag for en mulig fusion. Arbejdsgruppen har afholdt en række møder, hvor fordele, ulemper, samt rammer for et øget samarbejde med mulighed for fusion på sigt blev drøftet: Ultimo maj 2010 valgte Hvidbjerg Handelsstandsforening at melde sig ud af arbejdsgruppen, idet man ikke kunne se sig i en fusion og ikke var overbevist om fordelene ved et øget samarbejde. Primo september 2010 meldte Turistforeningens formand, at foreningen ikke er interesseret i en egentlig fusion, men gerne vil indgå i et samarbejde omkring etablering af en fælles medarbejderstab med ansættelse af en bykoordinator. Sagsfremstilling I december 2010 opnås der i arbejdsgruppen enighed om nedenstående model for øget samarbejde: Foreningerne er fortsat selvstændige foreninger med egne bestyrelser, som i fællesskab nedsætter en fællesorganisation eller styregruppe. Styregruppen består af: 1 repræsentant fra Struer-egnens Turistforening 1 repræsentant fra Struer Handelsstandsforening 1 repræsentant fra Struer Kommune (bosætning, mediator) Med reference til styregruppen etableres under ledelse af en turist- og bychef en fælles medarbejderstab med 2-3 ansatte. Den fælles medarbejderstab løser drifts- og udviklingsopgaver for foreningerne samt bosætningsopgaver for Struer Kommune. Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 19

22 Turist- og bychefen forestår ledelsen af de fælles driftsopgaver, mens udviklingsopgaver koordineres af styregruppen baseret på de aftaler, der hvert år indgås med styregruppen omkring fælles indsatsområder, strategier, handleplaner samt budget for det kommende år. Turist- og bychef: Kernen i samarbejdsaftalen er ansættelse af en fælles turist- og bychef til: 1. at profilere Struer Kommune som stærkere og mere attraktivt område for turister, handlende og borgere. 2. ressourceeffektivt og iderigt at løse det sammenfald af opgaver som foreningerne individuelt løser i dag: Medlemsservice herunder fælleskontingentstruktur Aktiviteter / events Markedsføring Kontorhold og administrative opgaver - styrket koordinering af aktiviteter for at sikre maksimalt udbytte af aktiviteter for alle - at tiltrække flere medlemmer også håndværkere og virksomheder 3. at styrke bosætningen i Struer Kommune Incitament for samarbejdsaftale: Struer Handelsstandsforening: Baggrunden for Struer Handelsstandsforenings opfordring til øget samarbejde er, at man oplever en vigende tilslutning til foreningen. Samtidig har handelsstandsforeningen internt svært ved at finde de nødvendige kræfter til udvikling og fælles markedsføring. Et samarbejde med forenede kræfter vil give mulighed for nyskabende og kreativ udvikling af aktiviteter og markedsføring på tværs af kommunen. Struer-Egnens Turistforening: I december 2009 indgik Struer-Egnens Turistforening ny samarbejdsaftale med Struer Kommune med deraf følgende ny organisering i Info-Center Struer. Efter et helt år med den nye konstruktion er det turistforeningens oplevelse, at organiseringen ikke fungerer. Resultatet er, at turistforeningen bruger for meget tid på at får det organisatoriske til at fungere og som følge heraf opleves det, at der ikke bruges nok tid på at løse de aftalte primære opgaver med turismeudvikling og medlemspleje. Et samarbejde vil løse de organisatoriske udfordringer, styrke økonomien og sikre fokus på udvikling af turisme og medlemspleje. Bosætning (Struer Kommune): Kommunen oplever vigende bosætning i kommunen og oplever behov for styrkelse af bosætningsaktiviteter for at kunne tiltrække og fastholde borgere i kommunen. Se nedenstående tal fra Danmarks Statistik. Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 20

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 08. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl. 11.20 Pkt. Tekst Side 19 Likviditet og resultater pr. 31. januar 2013 1 20 Maabjerg

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

52 Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2011 - Plan, Teknik og Byg

52 Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2011 - Plan, Teknik og Byg Pkt. Tekst 50 Frigivelse af anlægsmidler 2011 51 Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) fra 2010 til 2011. 52 Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2011 - Plan, Teknik og Byg

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud. Refer Refer Mødedo: 30. maj 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Flemming Gjelstrup og Christian Friis ved afbud. 30. maj 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere