Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer"

Transkript

1 Økonomiudvalg Referat Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl Pkt. Tekst Side 38 Likviditet og resultater pr. 28. februar Budget , Budgetdirektiv 2 40 Økonomiudvalgets regnskab Den Selvejende institution Struer Museums budget Struer Statsgymnasium søger om fritagelse for betaling af grundskatter 5 43 Høringssvar til Vandplanen (kuv) 8 44 Høringssvar til NATURA 2000-planerne(kuv) Anlægsregnskaber 2010 (hjm) Ansøgning om tilskud til anlæggelse af en sti mellem Resen og Humlum (hm) Kvalitetssikring af BBR Tilskud til ansættelse af Turist- og bychef 19

2 Indholdsfortegnelse 49 Borgmesterpagten - en pagt mellem europæiske kommuner om EU s klimamål mht. reduktion i CO2-udslip Projekt Aktiviteternes Hus Tværudvalgssamarbejde Orientering Lukket punkt: Låneoptagelse vedrørende Lukket punkt: Placering af deponerede midler 33 Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 2

3 Ø Likviditet og resultater pr. 28. februar 2011 Sagsfremstilling Økonomiafdelingen sender Likviditet og resultater pr. 28. februar 2011 til orientering for Økonomiudvalget. Bilag Likviditet og resultater pr. 28. februar 2011 Beslutning Orientering taget til efterretning. Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 1

4 P Budget , Budgetdirektiv Sagsfremstilling Økonomiafdelingen har som indledning til det kommende budgetarbejde udarbejdet forslag til Budgetdirektiv Heri fastlægges de overordnede mål, procedurer og tidsplan for budgetlægningen. Se detaljer i vedlagte forslag til Budgetdirektiv Økonomiafdelingen anmoder Direktionen om at drøfte og afklare indholdet i forslag til Budgetdirektiv 2012, som skal behandles i Økonomiudvalget den 22. marts Bilag Forslag til Budgetdirektiv 2012 Direktionen indstiller (10. marts 2011, pkt. 46) budgetdirektiv 2012 til Økonomiudvalgets godkendelse. Beslutning Økonomiudvalget godkender budgetdirektiv Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 2

5 S Økonomiudvalgets regnskab 2010 Sagsfremstilling Regnskabsresultatet for Økonomiudvalgets områder ser i hovedtræk således ud: Hele kr. Politikområde Opr. budget Korr. budget Heraf overført til 2011 Revideret budget herefter Regnskab Forskel Administration og planlægning Erhvervsfremme og turisme Støttet byggeri og byfornyelse I alt Positiv forskel = overskud Det samlede regnskabsresultat for udvalgets område, set i forhold til det reviderede budget, er således et overskud på kr. På Byrådets møde (23. november 2010) blev der afgivet en merbevilling på kr. til områder bestemt ved lov, overenskomster mv. Såfremt denne merbevilling ikke var blevet afgivet, ville udvalgets overskud have været kr. Genbevilling i 2011 af uforbrugte 2010 bevillinger Økonomiafdelingen sender én sag til Byrådet med anmodning om genbevilling i 2011 af overskud/underskud i omfattende alle udvalg - drift, anlæg og finansiering. Bilag Økonomiudvalget regnskab 2010 Bilag 2, Genbevilling 2010 Økonomiafdelingen sender regnskabet til godkendelse i Økonomiudvalget. Beslutning Økonomiudvalget godkender regnskabet. Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 3

6 S Den Selvejende institution Struer Museums budget 2011 Sagsfremstilling Repræsentantskabet for Den Selvejende institution Struer Museum har den 26. januar 2011 godkendt basisbudget 2011 for Den Selvejende institution Struer Museum. I det følgende vises hovedtal fra basisbudget Til sammenligning vises tilsvarende tal fra budget Budget 2011 Budget 2010 Nettoomsætning kr kr. Stats- og kommunetilskud kr kr. Ikke offentlige tilskud kr kr. Driftsudgifter kr kr. Renter kr kr. Resultat før afskrivninger kr kr. Afskrivninger kr kr. Driftsresultat efter afskrivninger kr kr. Økonomiafdelingen sender Den Selvejende institution Struer Museums budget for 2011 til orientering i Byrådet via Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag Budget 2011 Kultur- og Fritidsudvalget tiltrådte (16. marts 2011, pkt. 12) indstillingen. Beslutning Økonomiudvalget fremsender til Byrådets orientering, Struer Museums budget for Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 4

7 G Struer Statsgymnasium søger om fritagelse for betaling af grundskatter Sagsfremstilling Revisionsfirmaet PriceWaterhouseCoopers ansøger på vegne af Struer Statsgymnasium, under henvisning til 8 i lov om kommunal ejendomsskat mv., om fritagelse for betaling af grundskyld for gymnasiets ejendomme fra 1. januar 2010: 1. Jyllandsgade Jyllandsgade 5 3. Danmarksgade 2A 4. Struerdalvej 24B 5. Danmarksgade 19 Gymnasiet blev i forbindelse med kommunalreformen pr. 1. januar 2007 omdannet til en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning (statsligt selveje). Gymnasiets ejendom blev overført fra Ringkøbing Amt til staten i denne forbindelse. Staten har pr. 1. januar 2010 videreoverdraget ovennævnte ejendomme 1-4 til Struer Statsgymnasium. Gymnasiet har herudover erhvervet ejendommen Danmarksgade 19 med henblik på ombygning til kostafdeling. I følge lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, 8 stk. 1 a, kan Byrådet meddele hel eller delvis fritagelse for betaling af kommunal grundskyld for skoler. Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Byrådet med anmodning om stillingtagen til om Struer Statsgymnasiums ansøgning, om fritagelse for betaling af grundskyld fra 1. januar 2010, skal imødekommes. Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen for fremlæggelse af flere oplysninger - bl.a. om lovgrundlaget og praksis i nabokommunerne. Lovgrundlaget i forhold til fritagelse for betaling af grundskatter I henhold til 8, stk. 1 i lov om kommunal ejendomsskat, kan Kommunalbestyrelsen meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af: a) Skoler, hospitaler, sygehuse, institutioner godkendt i henhold til den sociale lovgivning, biblioteker under offentligt tilsyn og offentligt tilgængelige museer. Fritagelsen kan dog alene omfatte den bebyggede grund, gårdsplads og have. b) Sports- og idrætsanlæg tilhørende gymnastik-, idræts- og skytteforeninger eller andre organisationer med samme formål. Endvidere kan fritages ejendomme, der anvendes til ungdomslejre og lejrpladser eller til feriekoloni for børn, når ejeren er en organisation, hvis hovedformål er at fremme børns eller unge menneskers friluftsliv. c) Ejendomme, der ejes af almenvelgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål, og som anvendes til institutionens formål. d) Gas-, vand- og fjernvarmeværker, når adgang til leverance fra værket står åben for alle inden for det område, hvori værket arbejder, for så vidt værkets indtægter - bortset Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 5

8 fra normal forrentning af en eventuel indskudskapital - ifølge vedtægtsmæssig bestemmelse udelukkende kan anvendes til værkets formål. I vedhæftede bilag kan ses hvem der aktuelt er fritaget for betaling af grundskatter. Praksis i nabokommunerne I Lemvig Kommune er bl.a. gymnasiet og handelsskolen fritaget. I Holstebro Kommune er bl.a. UCH, handelsskolen og gymnasiet fritaget. Praksis i Struer Kommune - se vedhæftede bilag. Økonomiudvalget udsatte (22. februar 2011, pkt. 22) sagen. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at ændringen fra statseje til at ejendommene fra 1. januar 2010 ejes af en selvejende institution, i sig selv medfører en ændring i de skatter der opkræves. Statsejendomme betaler i Struer Kommune dækningsafgift - en indtægt der derfor bortfalder med den nye ejerform. For Struer Kommune medfører det under alle omstændigheder følgende netto mindreindtægt: og hvert år derefter Tilbagebetaling dækningsafgift mv kr. vedrørende 2010 Manglende indtægt vedr. dækningsafgift kr kr. Mindre indtægt ved bortfald af kr kr. dækningsafgift i alt Grundskyld opkræves i stedet for kr. dækningsafgift beløb vedr og årligt beløb fra kr kr. Netto mindreindtægt i alt (før evt. fritagelse) kr kr. Imødekommelse af gymnasiets ansøgning vil således reelt betyde en mindreindtægt af grundskyld på kr. i 2011 (efterbetaling vedrørende 2010: kr. og betaling vedr. 2011: kr.) og fra 2012 og hvert år derefter kr. Bilag Prgf 8-fritagelser i Struer Kommune Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 6

9 Økonomiafdelingen genfremsender sagen til behandling i Byrådet med anmodning om stillingtagen til, om Struer Statsgymnasiums ansøgning, om fritagelse for betaling af grundskyld fra 1. januar 2010, skal imødekommes. Beslutning Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at Struer Statsgymnasiums ansøgning, om fritagelse for betaling af grundskyld fra 1. januar 2012, imødekommes. Martin Merrild (V), Poul Kjær Nielsen (V) og Martin Hulgaard (C) kunne ikke tilslutte sig indstillingen, men ønsker at Struer Statsgymnasium friholdes fra at betale grundskyld fra 1. januar Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 7

10 P Høringssvar til Vandplanen (kuv) Resumé EU's Vandrammedirektiv foreskriver, at der som udgangspunkt skal være opnået god økologisk tilstand i alt overflade- og grundvand senest i Direktivets bestemmelser er i Danmark fastlagt i miljømålsloven, der beskriver den arbejds- og planlægningsmæssige proces, der skal føre til opfyldelse af direktivets mål. Danmark er opdelt i 4 vanddistrikter, som igen er underopdelt i 23 hovedvandoplande. Struer Kommune er omfattet af 2 hovedvandoplande - Limfjorden og Nissum Fjord. Heraf udgør Limfjordsoplandet langt den største del af kommunens samlede areal (83 %). Staten har udarbejdet en vandplan for hvert hovedvandopland. Hver vandplan indeholder målbeskrivelser samt et indsatsprogram, som vurderes at være det mest omkostningseffektive til opfyldelse af målene. Det bliver kommunerne, der får ansvaret for at gennemføre indsatsprogrammet. Det skal ske ved at der udarbejdes kommunale handleplaner, der beskriver hvordan kommunen vil gennemføre den nødvendige indsats. I forhold til den oprindelige tidsplan, skulle statens forslag til vandplaner være fremlagt den 22. december 2008, og efter en offentlig høring på 6 mdr. skulle den endelige plan være vedtaget den 22. december Arbejdet er, bl.a. på grund af Grøn Vækst, således indtil videre knap 2 år forsinket. Læs nærmere om de enkelte vandplaner på Struer Kommune er med i Limfjordsrådet, der er et formaliseret politisk og administrativt samarbejde mellem 17 kommuner. Formålet er at forbedre Limfjordens miljøtilstand. Det skal bl.a. ske ved at koordinere den kommunale indsats i forbindelse med Vandplanen. Sammenhold gør stærk, derfor vil en fælles stemme give langt bedre muligheder for at blive hørt i forskellige sammenhænge. Opgaverne i relation til vandplanen har helt naturligt været et fokusområde for rådets arbejde de seneste år. Det er således Limfjordsrådet, der på kommunernes vegne varetager de fælles generelle og overordnede miljømæssige opgaver i relation til Limfjorden. Læs nærmere om Limfjordsrådet på Oplandskommunerne til Nissum Fjord har et lignende samarbejde, der dog er knap så formaliseret. Her udarbejdes ikke et fælles overordnet høringssvar. Sagsfremstilling De statslige vandplaner er fremlagt til offentlig høring i en 6 mdr.'s periode fra 4. oktober 2010 til 6. april Forud for den offentlige høring, har planerne været i "teknisk forhøring" hos bl.a. kommunerne i perioden januar - marts Formålet var at få rettet evt. fejl og mangler før den offentlige høring. Struer Kommune er omfattet af 2 planer vedrørende henholdsvis Limfjorden (Hovedvandopland 1.2 Limfjorden) og Nissum Fjord (Hovedvandopland 1.4. Nissum Fjord). Limfjordsrådet har udarbejdet et høringssvar, som dækker de overordnede fælles problemstillinger for oplandskommunerne til Limfjorden. Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 8

11 Kort resume af Limfjordsrådets høringssvar: Det er problematisk, at der sideløbende med høringsprocessen, er nedsat en række arbejdsgrupper, der skal kvalificere grundlaget for det videre arbejde. Dette arbejde burde være gennemført før høringsperioden. Der skal være sammenhæng mellem indsats og finansiering, hvorfor den statslige finansiering ikke skal fordeles efter DUT-princippet, men i stedet følge indsatsen. Det er staten, der overvåger resultaterne af den indsats, der skal udføres, som følge af Vandplanerne. Det skal sikres, at det bliver muligt at dokumentere effekten af indsatsen og dermed også behovet for en yderlig indsats i næste planperiode. Den samlede indsats for Limfjorden er fordelt på 3 delområder. Der ønskes en opdeling i flere delområder, så det bliver muligt at gennemføre en mere målrettet indsats. Det er på et sent tidspunkt besluttet, at reducere kvælstofreduktionen i første planperiode fra ton til ton. For Limfjordens vedkommende betyder det en mindre reduktion på ton. Da det således er uklart hvordan man senere vil finde de ton, kan skabe usikkerhed omkring landbrugets udviklingsmuligheder i Limfjordsoplandet. Der bør være undtagelsesbestemmelser for havne, og det anbefales, at havneområder målsættes som stærkt modificerede områder. For vandløbs vedkommende skal der opstilles realistiske tidsfrister, idet ændringer i f.eks. vedligeholdelse kræver nye regulativer. Det er beklageligt at forhold vedr. grundvand ikke er med i første planperiode. Afslutningsvis gøres der opmærksom på, at der i højere grad kunne havde været fokus på synergien mellem vand- og naturplanerne. Som et supplement til Limfjordsrådets høringssvar, har Natur- og Miljøafdelingen udarbejdet et forslag til et høringssvar, der dækker både Limfjorden og Nissum Fjord. Høringssvaret forholder sig specifikt til forhold vedrører Struer Kommune. Kort resume af forslag til det supplerende høringssvar fra Struer Kommune: Der gøres opmærksom på, at ikke alle faktuelle fejl, som blev påtalt i forbindelse med "den tekniske forhøring" er blevet rettet. For vandløbenes vedkommende anbefales det, at staten anvender den nyeste viden, som Struer Kommune er i besiddelse af. Der er endvidere bemærkninger/spørgsmål vedrørende grundvand og spildevand. Konsekvenserne af klimaændringerne burde havde været med i første planperiode, og afslutningsvis nævnes det at statens overvågningsprogram er utilstrækkeligt. Vandplanerne har flere gange været på Grønt Råds dagsorden - senest på et møde den 6. januar Høringssvarene vil blive forelagt Grønt Råd på mødet den 24. februar Natur- og Miljøafdelingen indstiller, at udvalget tiltræder Limfjordsrådets høringssvar, at udvalget godkender forslag til supplerende høringssvar fra Struer Kommune og at udvalget sender høringssvarene med anbefaling til Byrådets endelige godkendelse Bilag Limfjordsrådets høringssvar Høringssvar_økonomi Bilag 1- Høringssvar Vandplaner til ØU-KB Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 9

12 Teknik- og Miljøudvalget indstiller (3. marts 2011, sag nr. 36) til Byrådet at Limfjordsrådets høringssvar tiltrædes at forslag til supplerende høringssvar fra Struer Kommune godkendes at høringssvarene godkendes endeligt. Beslutning Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at Limfjordsrådets høringssvar tiltrædes at forslag til supplerende høringssvar fra Struer Kommune godkendes at høringssvarene godkendes endeligt. Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 10

13 Høringssvar til NATURA 2000-planerne(kuv) Resumé Natura 2000 består af et europæisk netværk af natur, hvor der gælder særlige regler for beskyttelse. Udpegning og ændringer af de internationale naturbeskyttelsesområder i Danmark foretages af Miljøministeren. De udpegede områder består pt. af 254 Habitatområder og 113 fuglebeskyttelsesområder dog således, at der er et betydeligt overlap mellem nogle af områderne. De samlede Natura 2000 områder i Danmark udgør km2, heraf udgør de marine områder km2. Struer Kommune er omfattet af Natura 2000 område nr. 62 "Venø og Venø Sund" samt område nr. 28 "Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø". Læs nærmere om de enkelte Natura planer på EU's habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv fastsætter et overordnet mål for naturtilstanden. Til forskel fra Vandplanerne, er der for Natur 2000-planerne ikke fastsat nogen tidsfrist for målopfyldelsen, men hver 6. år indberetter Danmark til EU- Kommissionen hvad der er foretaget med henblik på at opnå målet. Miljømålsloven fastlægger rammerne for naturplanlægningens tilvejebringelse, og proceduren og tidsfrister m.v. er stort set identisk, med den, der er beskrevet under vandplanen - der er således tale om sideløbende planlægningsprocesser. På samme måde, som for Vandplanerne er Natur 2000-planerne, bl.a. på grund af Grøn Vækst, foreløbig knap 2 år forsinket. Når Natur 2000-planerne er endelig vedtaget, skal kommunen udarbejde handleplaner for den indsats, der skal iværksættes. Som nævnt ovenfor, udgør de marine områder en stor andel af natura 2000-områderne. Limfjordsrådet har derfor, i forbindelse med udarbejdelsen af høringssvar for vandplanerne, valgt at gøre bemærkninger til Natur 2000-planerne. Læs mere om limfjordsrådet på Sagsfremstilling De statslige Natura 2000-planer er fremlagt til offentlig høring i perioden 4. oktober 2010 til 6. april Samtidig med vandplanerne, har natura 2000 planerne været i "teknisk forhøring" hos bl.a. kommunerne i perioden januar - marts Formålet var at få rettet evt. fejl og mangler før den offentlige høring. Limfjordsrådet gør i høringssvaret særlig opmærksom på, at der i højere grad kunne havde været fokus på synergien mellem vand - og naturplanerne. Skal forholdene forbedres i de marine natura områder vil det ofte kræve en indsats, ikke bare i området, men også i oplandet til området. Struer Kommunes supplerende høringssvar vedrører Naturplan nr. 62 for Venø og Venø Sund og Naturplan nr. 28 for Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Høringssvaret tager udgangspunkt i om disse to naturplaner danner et tilstrækkeligt grundlag for en kommunal handleplan. Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 11

14 Kort resume af forslag til supplerende høringssvar fra Struer kommune: Struer Kommune finder, at statens forslag til Naturplaner ikke i tilstrækkelig grad indfrier Kommunens behov for vores fremtidige arbejde med handleplanen, da planerne blandt andet er for upræcise og ukonkrete. Kommunens primære bemærkninger til Naturplanerne opsummeres nedenfor: Struer Kommune finder det uhensigtsmæssigt, at dele af indsatsprogrammet baseres på trusler som vurderes at være potentielle trusler i stedet for konkrete aktuelle trusselspåvirkninger Vidensgrundlaget (datagrundlaget) bedes uddybet, og der bør igangsættelse nærmere undersøgelser af udpegede arter og hvad der påvirker disse. Det er vigtigt, at der forefindes et tilstrækkeligt vidensgrundlag, som understøtter indsatsbehovet Struer Kommune ønsker indsatsprogrammets retningslinjer om sikring af uforstyrrede levesteder for en række arter uddybet og præciseret. En regulering af færdsel i farvandet omkring Venø eller på Venø vil være på bekostning af den rekreative udnyttelse af naturen og vil have stor betydning for Venøboer og Venøs besøgende. Struer Kommune indstiller, at yderligere restriktioner af færdsel til lands og til vands ikke iværksættes førend det er undersøgt, om fuglelivet i dag udsættes for en væsentlig menneskelig forstyrrelse, eller om det er andre faktorer der i højere grad påvirker fuglelivet Større gennemsigtighed og vidensdeling ønskes. Der er f.eks. ikke redegjort for, hvorfor Kommunens mest værdifulde Natura 2000-natur Hellerød Kær ikke er medtaget i naturplanen. Staten bedes tillige gøre vidensgrundlaget (data) tilgængeligt for kommunerne Struer Kommune frygter at Naturplanerne vil medføre en uhensigtsmæssig skævvridning af naturforvaltningen, hvor kommunen bliver tvunget til at flytte al vores naturindsats til Natura 2000-områder, men fare for nedprioritering af den natur, som ligger uden for Natura 2000-områder. Naturgevinsten og omkostningseffektiviteten vil hermed blive mindre Kommunen er forpligtiget til at udføre de handlinger, der er beskrevet i Naturplanernes indsatsprogram, men kommunen vil få begrænset indflydelse på opnåelse af målene. Struer Kommune indstiller, at der udarbejdes fleksible støtteordninger til naturpleje, der vil inddrage og give kommunerne mulighed for indflydelse, og som også vil understøtte at der bliver flere dyr til naturpleje. Natura 2000-planerne har flere gange været på Grønt Råds dagsorden - senest på et møde den 6. januar Høringssvarene vil blive forelagt Grønt Råd på mødet den 24. februar 2011 og Rådets evt. bemærkninger vil blive forelagt udvalget på mødet. Natur- og Miljøafdelingen indstiller, at udvalget tiltræder Limfjordsrådets høringssvar, at udvalget godkender forslag til supplerende høringssvar fra Struer Kommune og at høringssvarene sendes med anbefaling til Byrådets endelige godkendelse. Bilag Limfjordsrådets høringssvar til natura planen Supplerende høringssvar fra Struer Kommune (økonomi) Bilag 2 Høringssvar Natura 2000-plan ØU-KB Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte (3. marts 2011, sag nr. 37) Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 12

15 Limfjordsrådets høringssvar, at udvalget godkender forslag til supplerende høringssvar fra Struer Kommune og at høringssvarene sendes med anbefaling til Byrådets endelige godkendelse. Beslutning Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at at at Limfjordsrådets høringssvar tiltrædes forslag til supplerende høringssvar fra Struer Kommune tiltrædes høringssvarene endeligt godkendes. Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 13

16 S Anlægsregnskaber 2010 (hjm) Sagsfremstilling Følgende anlægsregnskaber er afsluttet i 2010 Anlægsregnskab Budget (kr.) Regnskab (kr.) Køb af Smedegade 7, samt ombygning til Infocenter Struer Nyt inventar i byrådssalen I alt Bilag Køb af Smedegade 7, samt ombygning til Infocenter Struer Nyt inventar i byrådssalen Økonomiafdelingen indstiller, at regnskaberne godkendes og sendes til Økonomiafdelingen for godkendelse i Byrådet. Beslutning Økonomiudvalget godkender regnskabet og sender sagen til Økonomiafdelingen for godkendelse i Byrådet. Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 14

17 Ansøgning om tilskud til anlæggelse af en sti mellem Resen og Humlum (hm) Resumé Sagen er tidligere behandlet i Teknik- og Miljøudvalget (26. maj 2010, pkt. 108). URS (Udviklingsselskabet for Resen Sogn) søgte om at anlægge en sti delvist på offentligt vejareal, delvis på private matrikler. Udvalget besluttede ikke at give tilladelse til en privat sti på offentligt vejareal. Genbehandling af sag nr. 21 fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. februar Sagsfremstilling Udviklingsselskabet for Resen Sogn (URS) har haft fornyet forhandlinger med lodsejerne for at få brugsret over jord, så hele stien kan ligge på private matrikler. Det menes at være på plads. URS søger Struer Kommune om tilskud efter "kr. til kr. princippet" i alt kr. inkl. moms. Desuden nævner URS et lignende projekt i Lemvig Kommune, hvor kommunen efterfølgende har fået overdraget stien som offentligt vejareal. Hvis stien bliver realiseret, skal Natur- og Miljøafdelingen give tilladelse til at passere vandløbene. URS er blevet bedt om at fremsende bekræftelse på aftale med lodsejerne. De har lovet at fremsende dem før mødet. Teknisk Drift og Anlæg sender, sagen til udvalgets drøftelse Teknik- og Miljøudvalget udsatte (3. februar 2011, pkt. 21) sagen. Bilag Fornyet ansøgning fra Udviklingsselskabet for Resen Sogn Teknik- og Miljøudvalget fremsender (3. marts 2011, pkt. 41) med anbefaling til Økonomiudvalg og Byråd at der frigives kr. inkl. moms af Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto under følgende betingelser. fremtidig vedligeholdelse og drift af stien afholdes af URS samtlige lodsejere tiltræder aftalen om afgivelse af jord tinglysning skal foretages på samtlige parceller og skal betales af URS. Beslutning Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 15

18 Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at der frigives kr. inkl. moms af Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto under følgende betingelser: fremtidig vedligeholdelse og drift af stien afholdes af URS samtlige lodsejere tiltræder aftalen om afgivelse af jord tinglysning skal foretages på samtlige parceller og skal betales af URS. Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 16

19 A Kvalitetssikring af BBR Resumé Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register med data om samtlige landets bygninger og boliger. Registret blev oprettet i 1977 ved indsamling af oplysninger på spørgeskemaer fra samtlige landets ejendomsejere. Registret opdateres løbende af kommunerne, især via byggesagsbehandlinger. Oplysninger i BBR skal afspejle de faktiske fysiske forhold, altså også forhold der evt. ikke kan godkendes. BBR bygger primært på de oplysninger ejeren meddeler kommunen. Kvaliteten af BBR har ofte været kritiseret, men den øgede anvendelse af BBR fremmer løbende kvaliteten (f.eks. krav om tilstandsrapporter ved handel af ejendom). Efter indgået aftale mellem KMD og Struer Kommune, er udarbejdet analyse af potentielle muligheder for kvalitetsforbedring af kommunens BBR. BBR-analysen indeholder en beskrivelse af en række forhold som manglende oprettelse og forkert angivet anvendelse samt en økonomisk beregning af udligningstilskud for Sagsfremstilling Ved gennemgangen af BBR blev fundet en del ejendomme/boliger der kræver rettelse eller oprettelse i BBR Konsekvensen heraf er bl.a., at statens beregninger af udligningstilskud til Struer Kommune og kommunens tildeling af boligstøtte/boligydelse, varmetilskud, opkrævning af fjernvarme og opgørelser til Danmarks Statistik muligvis foretages på et forkert grundlag. Byggekontoret der i det daglige forestår indberetninger til BBR i forbindelse med byggesagsbehandlingen har igennem de seneste år udført en korrekt og tidkrævende indberetning, men der må konstateres, at være plads til forbedring i tidligere udført indberetning. Byggekontoret er opmærksom på dette forhold, men har i det seneste år fokuseret på opbygning af ny praksis med henblik på nedbringelse af sagsbehandlingstider. Sagsbehandlingstiden er i dag nede på et landsgennemsnit og der vil nu blive sat øget fokus på BBR. Medarbejdere i Planafdelingen og i Teknisk Sekretariat er tilført opgaven, ligesom der pr. 1. marts 2011 er midlertidigt ansat 1 medarbejder på opgaven (1 år). KMD s angivelser af potentielle merindtægter ved opdatering af BBR-registret er behæftet med en vis usikkerhed, med oplyses årligt at svare til udgiften på 2-3 mandår. En kvalitetsforbedring må derfor anses som absolut selvfinansierende. Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 17

20 Planafdelingen indstiller, sagen til orientering Beslutning Orientering taget til efteretning. Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 18

21 G Tilskud til ansættelse af Turist- og bychef Resumé Foranlediget af en henvendelse fra Struer Handelsstandsforening afholdtes onsdag den 9. december 2009 et møde for at afdække mulighederne for en fusion mellem handelsstandsforeningerne i Struer og Hvidbjerg og Struer-egnens Turistforening. På mødet præsenteredes følgende problemstilling: Alle interessenter arbejder individuelt for at udvikle handelslivet og turismen i Struer Kommune, løser de samme opgaver relateret til medlemsservice, aktiviteter og markedsføring og oplever de samme udfordringer med af få ressourcer til at slå til. Ideen om etableringen af et øget samarbejde mellem foreningerne i form af en fælles medarbejderstab der effektivt og kreativt løser sammenfaldet af opgaver. Muligheden for at Struer Kommune indgår i samarbejdet og tilfører ekstra ressourcer med det formål at styrke en vigende bosætning i kommunen På baggrund af mødet nedsattes en arbejdsgruppe bestående af 2 repræsentanter fra hver forening samt på processiden 2 repræsentanter fra Struer Kommune med det formål at udarbejde beslutningsgrundlag for en mulig fusion. Arbejdsgruppen har afholdt en række møder, hvor fordele, ulemper, samt rammer for et øget samarbejde med mulighed for fusion på sigt blev drøftet: Ultimo maj 2010 valgte Hvidbjerg Handelsstandsforening at melde sig ud af arbejdsgruppen, idet man ikke kunne se sig i en fusion og ikke var overbevist om fordelene ved et øget samarbejde. Primo september 2010 meldte Turistforeningens formand, at foreningen ikke er interesseret i en egentlig fusion, men gerne vil indgå i et samarbejde omkring etablering af en fælles medarbejderstab med ansættelse af en bykoordinator. Sagsfremstilling I december 2010 opnås der i arbejdsgruppen enighed om nedenstående model for øget samarbejde: Foreningerne er fortsat selvstændige foreninger med egne bestyrelser, som i fællesskab nedsætter en fællesorganisation eller styregruppe. Styregruppen består af: 1 repræsentant fra Struer-egnens Turistforening 1 repræsentant fra Struer Handelsstandsforening 1 repræsentant fra Struer Kommune (bosætning, mediator) Med reference til styregruppen etableres under ledelse af en turist- og bychef en fælles medarbejderstab med 2-3 ansatte. Den fælles medarbejderstab løser drifts- og udviklingsopgaver for foreningerne samt bosætningsopgaver for Struer Kommune. Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 19

22 Turist- og bychefen forestår ledelsen af de fælles driftsopgaver, mens udviklingsopgaver koordineres af styregruppen baseret på de aftaler, der hvert år indgås med styregruppen omkring fælles indsatsområder, strategier, handleplaner samt budget for det kommende år. Turist- og bychef: Kernen i samarbejdsaftalen er ansættelse af en fælles turist- og bychef til: 1. at profilere Struer Kommune som stærkere og mere attraktivt område for turister, handlende og borgere. 2. ressourceeffektivt og iderigt at løse det sammenfald af opgaver som foreningerne individuelt løser i dag: Medlemsservice herunder fælleskontingentstruktur Aktiviteter / events Markedsføring Kontorhold og administrative opgaver - styrket koordinering af aktiviteter for at sikre maksimalt udbytte af aktiviteter for alle - at tiltrække flere medlemmer også håndværkere og virksomheder 3. at styrke bosætningen i Struer Kommune Incitament for samarbejdsaftale: Struer Handelsstandsforening: Baggrunden for Struer Handelsstandsforenings opfordring til øget samarbejde er, at man oplever en vigende tilslutning til foreningen. Samtidig har handelsstandsforeningen internt svært ved at finde de nødvendige kræfter til udvikling og fælles markedsføring. Et samarbejde med forenede kræfter vil give mulighed for nyskabende og kreativ udvikling af aktiviteter og markedsføring på tværs af kommunen. Struer-Egnens Turistforening: I december 2009 indgik Struer-Egnens Turistforening ny samarbejdsaftale med Struer Kommune med deraf følgende ny organisering i Info-Center Struer. Efter et helt år med den nye konstruktion er det turistforeningens oplevelse, at organiseringen ikke fungerer. Resultatet er, at turistforeningen bruger for meget tid på at får det organisatoriske til at fungere og som følge heraf opleves det, at der ikke bruges nok tid på at løse de aftalte primære opgaver med turismeudvikling og medlemspleje. Et samarbejde vil løse de organisatoriske udfordringer, styrke økonomien og sikre fokus på udvikling af turisme og medlemspleje. Bosætning (Struer Kommune): Kommunen oplever vigende bosætning i kommunen og oplever behov for styrkelse af bosætningsaktiviteter for at kunne tiltrække og fastholde borgere i kommunen. Se nedenstående tal fra Danmarks Statistik. Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 20

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

Møde 12. december 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 12. december 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 12. december 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Per Jakobsen Mødet hævet kl.: 15.45 Indkaldte: kl. 13.05 Britta Rasmussen, Økonomi og Løn, pkt. 99

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus

Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Karin Houmann og Steen Jakobsen Indkaldte: kl. 13.15 Lise Jakobsen, Børne- og Familiecentret,

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars REFERAT FOR ØKONOMIUDVALGETS EKSTRAORDINÆRE MØDE DEN 18. DECEMBER 2006 KL. 13.00 PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Læs mere

Indstilling Århus Kommune Etablering af fælles midtjysk Bruxelles-kontor 1. Resume

Indstilling Århus Kommune Etablering af fælles midtjysk Bruxelles-kontor 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 5. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling Etablering af fælles midtjysk Bruxelles-kontor 1. Resume Med

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2013 Ny høring af statens vandplaner Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Forslag til Aarhus Kommunes høringssvar til statens vandplaner,

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder Punkt 9. Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder 2017-031316 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Trusler Har Staten overset mulige trusler ud fra jeres viden og lokalkendskab?

Trusler Har Staten overset mulige trusler ud fra jeres viden og lokalkendskab? FOKUS-OMRÅDER Høring af Vand- og Naturplaner Det er aftalt i Grønt Råd, at der afholdes møder vedr. høringen af Statens Vand- og Naturplaner med det formål, at lokale interesseorganisationer og Kommunen

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Det Grønne Råd, Skive Kommune. Referat

Det Grønne Råd, Skive Kommune. Referat Det Grønne Råd, Skive Kommune Referat Møde d. 24. november 2016 Mødet blev afholdt i Den Blå Diamant, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 16.00-18.00 Deltagere: - Erik Preisler, Skive Idrætssamvirke

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Limfjordsrådet. Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden

Limfjordsrådet. Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden Samarbejde mellem 18 Kommuner. Stiftende møde 4. juni 2007. Per 1. marts 2010 er også Vandoplandsstyregruppe. Limfjorden Oplandet til Limfjorden udgør ~1/6

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 9 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 26. januar 2004 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Hans Krarup Olesen og Ingrid Hejslet med afbud. Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Kommunale naturhandleplaner

Kommunale naturhandleplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Dato 13. marts 2017 Kommunale naturhandleplaner 2016-2021 Forslag om kommunale naturhandleplaner for 2016-2021. Planerne

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Møde onsdag, den 26. maj 2010 kl. 09:15 i Byrådssalen

Møde onsdag, den 26. maj 2010 kl. 09:15 i Byrådssalen Socialudvalg Referat Møde onsdag, den 26. maj 2010 kl. 09:15 i Byrådssalen Afbud/fraværende: Ingen Indkaldt til ordinært møde: kl. 9.15 - Yvonne Villadsen vedr. punkt nr. 74 kl. 9.30 - Irene Kristensen

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 20.06.13 kl. 16:30 i mødelokale 1 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Ikke til stede: Lars Kilhof

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Natura 2000-planerne er på vej. Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing

Natura 2000-planerne er på vej. Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing Natura 2000-planerne er på vej Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing Indhold af N2000-plan Natura 2000-planen består af følgende delelementer: BASISANALYSEN Beskrivelse af området

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NATURCENTER KARPENHØJ

NATURCENTER KARPENHØJ NATURCENTER KARPENHØJ Den udarbejdede analyse af mulighederne for et tættere samarbejde mellem Naturcenter Syddjurs, Mols Lab under Naturhistorisk Museum i Århus og DGI Karpenhøj har resulteret i en beslutning

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Forslag til organisationsændring i høring

Forslag til organisationsændring i høring Forslag til organisationsændring i høring Byrådet besluttede i sit møde d. 15. juni d.å. at forvaltningen skulle arbejde videre med forslag til ændring af den administrative organisering. I forlængelse

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade Bogense

Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade Bogense Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Sekretariat: Byregion Fyn Thomas Thume Nielsen thni@odense.dk tlf. nr. 30 66 16 28 1 Dagsorden

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET den 30.03.2009 i Borgmesterens Mødeværelse Afbud Finn Lambek (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Handicapanalysen - analyse af kvalitetsstandarder på handicapområdet...

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud:

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud: Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 9. september 2015 Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Møde 24. januar 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 24. januar 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 24. januar 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Martin Merrild Mødet hævet kl. 10.25 Pkt. Tekst Side 1 Likviditet og resultater pr. 31. december 2011 1 2 Risikostyring

Læs mere

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Beskæftigelsesudvalg Referat Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Afbud: Jesper Nielsen. Karin Schøn. Indkaldt: Irene Kristensen kl. 13.00 Pkt. Tekst Side 19 Orientering 22 20 Meddelelser

Læs mere

Referat. Magistraten. Mødedato: 15. august Mødetidspunkt: 17:00. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger:

Referat. Magistraten. Mødedato: 15. august Mødetidspunkt: 17:00. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Referat Mødetidspunkt: 17:00 Mødested: Udvalgsværelse 1 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Morten Jung havde meldt forfald. I stedet mødte Karsten Lauritsen. Sidetal: 2 272. Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus

Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 14.50 Indkaldte: kl. 14.00 Anne-Marie Steen Schrøder, Børne- og Familiecentret,

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Borgmesterens Afdeling Magistratens 4. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Indstilling om ny organisering

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan

Udkast til Natura 2000-handleplan Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54 Habitatområde H50 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S

Lynettefællesskabet I/S Bilag til pkt. 5 Lynettefællesskabet I/S 18. september 2009 Vandsektorlovens konsekvenser for Lynettefællesskabet 1. Baggrund Et bredt politisk flertal i Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Lov om vandsektorens

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren

Læs mere

33 Ledsagelse og støtte under ferieophold 1. 34 Orientering om " husleje sag" 1. 35 Evaluering af "den gode praksis" 1

33 Ledsagelse og støtte under ferieophold 1. 34 Orientering om  husleje sag 1. 35 Evaluering af den gode praksis 1 Handicaprådet Referat Møde 21. oktober 2015 kl. 16:00 i HOPS Tilstede: Steen Jakobsen, Lene Houe, Palle Lykke Ravn Gert Lund, Mona Rask, John Børsting, Lene Rysgaard Lene Hornstrup. Afbud: Tine Hammer,

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Skallingen og Langli Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F55 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Vadehavet Skallingen

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Skørsø Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Udgiver: Holstebro Kommune

Læs mere