Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer"

Transkript

1 Økonomiudvalg Referat Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl Pkt. Tekst Side 38 Likviditet og resultater pr. 28. februar Budget , Budgetdirektiv 2 40 Økonomiudvalgets regnskab Den Selvejende institution Struer Museums budget Struer Statsgymnasium søger om fritagelse for betaling af grundskatter 5 43 Høringssvar til Vandplanen (kuv) 8 44 Høringssvar til NATURA 2000-planerne(kuv) Anlægsregnskaber 2010 (hjm) Ansøgning om tilskud til anlæggelse af en sti mellem Resen og Humlum (hm) Kvalitetssikring af BBR Tilskud til ansættelse af Turist- og bychef 19

2 Indholdsfortegnelse 49 Borgmesterpagten - en pagt mellem europæiske kommuner om EU s klimamål mht. reduktion i CO2-udslip Projekt Aktiviteternes Hus Tværudvalgssamarbejde Orientering Lukket punkt: Låneoptagelse vedrørende Lukket punkt: Placering af deponerede midler 33 Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 2

3 Ø Likviditet og resultater pr. 28. februar 2011 Sagsfremstilling Økonomiafdelingen sender Likviditet og resultater pr. 28. februar 2011 til orientering for Økonomiudvalget. Bilag Likviditet og resultater pr. 28. februar 2011 Beslutning Orientering taget til efterretning. Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 1

4 P Budget , Budgetdirektiv Sagsfremstilling Økonomiafdelingen har som indledning til det kommende budgetarbejde udarbejdet forslag til Budgetdirektiv Heri fastlægges de overordnede mål, procedurer og tidsplan for budgetlægningen. Se detaljer i vedlagte forslag til Budgetdirektiv Økonomiafdelingen anmoder Direktionen om at drøfte og afklare indholdet i forslag til Budgetdirektiv 2012, som skal behandles i Økonomiudvalget den 22. marts Bilag Forslag til Budgetdirektiv 2012 Direktionen indstiller (10. marts 2011, pkt. 46) budgetdirektiv 2012 til Økonomiudvalgets godkendelse. Beslutning Økonomiudvalget godkender budgetdirektiv Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 2

5 S Økonomiudvalgets regnskab 2010 Sagsfremstilling Regnskabsresultatet for Økonomiudvalgets områder ser i hovedtræk således ud: Hele kr. Politikområde Opr. budget Korr. budget Heraf overført til 2011 Revideret budget herefter Regnskab Forskel Administration og planlægning Erhvervsfremme og turisme Støttet byggeri og byfornyelse I alt Positiv forskel = overskud Det samlede regnskabsresultat for udvalgets område, set i forhold til det reviderede budget, er således et overskud på kr. På Byrådets møde (23. november 2010) blev der afgivet en merbevilling på kr. til områder bestemt ved lov, overenskomster mv. Såfremt denne merbevilling ikke var blevet afgivet, ville udvalgets overskud have været kr. Genbevilling i 2011 af uforbrugte 2010 bevillinger Økonomiafdelingen sender én sag til Byrådet med anmodning om genbevilling i 2011 af overskud/underskud i omfattende alle udvalg - drift, anlæg og finansiering. Bilag Økonomiudvalget regnskab 2010 Bilag 2, Genbevilling 2010 Økonomiafdelingen sender regnskabet til godkendelse i Økonomiudvalget. Beslutning Økonomiudvalget godkender regnskabet. Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 3

6 S Den Selvejende institution Struer Museums budget 2011 Sagsfremstilling Repræsentantskabet for Den Selvejende institution Struer Museum har den 26. januar 2011 godkendt basisbudget 2011 for Den Selvejende institution Struer Museum. I det følgende vises hovedtal fra basisbudget Til sammenligning vises tilsvarende tal fra budget Budget 2011 Budget 2010 Nettoomsætning kr kr. Stats- og kommunetilskud kr kr. Ikke offentlige tilskud kr kr. Driftsudgifter kr kr. Renter kr kr. Resultat før afskrivninger kr kr. Afskrivninger kr kr. Driftsresultat efter afskrivninger kr kr. Økonomiafdelingen sender Den Selvejende institution Struer Museums budget for 2011 til orientering i Byrådet via Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag Budget 2011 Kultur- og Fritidsudvalget tiltrådte (16. marts 2011, pkt. 12) indstillingen. Beslutning Økonomiudvalget fremsender til Byrådets orientering, Struer Museums budget for Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 4

7 G Struer Statsgymnasium søger om fritagelse for betaling af grundskatter Sagsfremstilling Revisionsfirmaet PriceWaterhouseCoopers ansøger på vegne af Struer Statsgymnasium, under henvisning til 8 i lov om kommunal ejendomsskat mv., om fritagelse for betaling af grundskyld for gymnasiets ejendomme fra 1. januar 2010: 1. Jyllandsgade Jyllandsgade 5 3. Danmarksgade 2A 4. Struerdalvej 24B 5. Danmarksgade 19 Gymnasiet blev i forbindelse med kommunalreformen pr. 1. januar 2007 omdannet til en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning (statsligt selveje). Gymnasiets ejendom blev overført fra Ringkøbing Amt til staten i denne forbindelse. Staten har pr. 1. januar 2010 videreoverdraget ovennævnte ejendomme 1-4 til Struer Statsgymnasium. Gymnasiet har herudover erhvervet ejendommen Danmarksgade 19 med henblik på ombygning til kostafdeling. I følge lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, 8 stk. 1 a, kan Byrådet meddele hel eller delvis fritagelse for betaling af kommunal grundskyld for skoler. Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Byrådet med anmodning om stillingtagen til om Struer Statsgymnasiums ansøgning, om fritagelse for betaling af grundskyld fra 1. januar 2010, skal imødekommes. Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen for fremlæggelse af flere oplysninger - bl.a. om lovgrundlaget og praksis i nabokommunerne. Lovgrundlaget i forhold til fritagelse for betaling af grundskatter I henhold til 8, stk. 1 i lov om kommunal ejendomsskat, kan Kommunalbestyrelsen meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af: a) Skoler, hospitaler, sygehuse, institutioner godkendt i henhold til den sociale lovgivning, biblioteker under offentligt tilsyn og offentligt tilgængelige museer. Fritagelsen kan dog alene omfatte den bebyggede grund, gårdsplads og have. b) Sports- og idrætsanlæg tilhørende gymnastik-, idræts- og skytteforeninger eller andre organisationer med samme formål. Endvidere kan fritages ejendomme, der anvendes til ungdomslejre og lejrpladser eller til feriekoloni for børn, når ejeren er en organisation, hvis hovedformål er at fremme børns eller unge menneskers friluftsliv. c) Ejendomme, der ejes af almenvelgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål, og som anvendes til institutionens formål. d) Gas-, vand- og fjernvarmeværker, når adgang til leverance fra værket står åben for alle inden for det område, hvori værket arbejder, for så vidt værkets indtægter - bortset Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 5

8 fra normal forrentning af en eventuel indskudskapital - ifølge vedtægtsmæssig bestemmelse udelukkende kan anvendes til værkets formål. I vedhæftede bilag kan ses hvem der aktuelt er fritaget for betaling af grundskatter. Praksis i nabokommunerne I Lemvig Kommune er bl.a. gymnasiet og handelsskolen fritaget. I Holstebro Kommune er bl.a. UCH, handelsskolen og gymnasiet fritaget. Praksis i Struer Kommune - se vedhæftede bilag. Økonomiudvalget udsatte (22. februar 2011, pkt. 22) sagen. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at ændringen fra statseje til at ejendommene fra 1. januar 2010 ejes af en selvejende institution, i sig selv medfører en ændring i de skatter der opkræves. Statsejendomme betaler i Struer Kommune dækningsafgift - en indtægt der derfor bortfalder med den nye ejerform. For Struer Kommune medfører det under alle omstændigheder følgende netto mindreindtægt: og hvert år derefter Tilbagebetaling dækningsafgift mv kr. vedrørende 2010 Manglende indtægt vedr. dækningsafgift kr kr. Mindre indtægt ved bortfald af kr kr. dækningsafgift i alt Grundskyld opkræves i stedet for kr. dækningsafgift beløb vedr og årligt beløb fra kr kr. Netto mindreindtægt i alt (før evt. fritagelse) kr kr. Imødekommelse af gymnasiets ansøgning vil således reelt betyde en mindreindtægt af grundskyld på kr. i 2011 (efterbetaling vedrørende 2010: kr. og betaling vedr. 2011: kr.) og fra 2012 og hvert år derefter kr. Bilag Prgf 8-fritagelser i Struer Kommune Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 6

9 Økonomiafdelingen genfremsender sagen til behandling i Byrådet med anmodning om stillingtagen til, om Struer Statsgymnasiums ansøgning, om fritagelse for betaling af grundskyld fra 1. januar 2010, skal imødekommes. Beslutning Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at Struer Statsgymnasiums ansøgning, om fritagelse for betaling af grundskyld fra 1. januar 2012, imødekommes. Martin Merrild (V), Poul Kjær Nielsen (V) og Martin Hulgaard (C) kunne ikke tilslutte sig indstillingen, men ønsker at Struer Statsgymnasium friholdes fra at betale grundskyld fra 1. januar Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 7

10 P Høringssvar til Vandplanen (kuv) Resumé EU's Vandrammedirektiv foreskriver, at der som udgangspunkt skal være opnået god økologisk tilstand i alt overflade- og grundvand senest i Direktivets bestemmelser er i Danmark fastlagt i miljømålsloven, der beskriver den arbejds- og planlægningsmæssige proces, der skal føre til opfyldelse af direktivets mål. Danmark er opdelt i 4 vanddistrikter, som igen er underopdelt i 23 hovedvandoplande. Struer Kommune er omfattet af 2 hovedvandoplande - Limfjorden og Nissum Fjord. Heraf udgør Limfjordsoplandet langt den største del af kommunens samlede areal (83 %). Staten har udarbejdet en vandplan for hvert hovedvandopland. Hver vandplan indeholder målbeskrivelser samt et indsatsprogram, som vurderes at være det mest omkostningseffektive til opfyldelse af målene. Det bliver kommunerne, der får ansvaret for at gennemføre indsatsprogrammet. Det skal ske ved at der udarbejdes kommunale handleplaner, der beskriver hvordan kommunen vil gennemføre den nødvendige indsats. I forhold til den oprindelige tidsplan, skulle statens forslag til vandplaner være fremlagt den 22. december 2008, og efter en offentlig høring på 6 mdr. skulle den endelige plan være vedtaget den 22. december Arbejdet er, bl.a. på grund af Grøn Vækst, således indtil videre knap 2 år forsinket. Læs nærmere om de enkelte vandplaner på Struer Kommune er med i Limfjordsrådet, der er et formaliseret politisk og administrativt samarbejde mellem 17 kommuner. Formålet er at forbedre Limfjordens miljøtilstand. Det skal bl.a. ske ved at koordinere den kommunale indsats i forbindelse med Vandplanen. Sammenhold gør stærk, derfor vil en fælles stemme give langt bedre muligheder for at blive hørt i forskellige sammenhænge. Opgaverne i relation til vandplanen har helt naturligt været et fokusområde for rådets arbejde de seneste år. Det er således Limfjordsrådet, der på kommunernes vegne varetager de fælles generelle og overordnede miljømæssige opgaver i relation til Limfjorden. Læs nærmere om Limfjordsrådet på Oplandskommunerne til Nissum Fjord har et lignende samarbejde, der dog er knap så formaliseret. Her udarbejdes ikke et fælles overordnet høringssvar. Sagsfremstilling De statslige vandplaner er fremlagt til offentlig høring i en 6 mdr.'s periode fra 4. oktober 2010 til 6. april Forud for den offentlige høring, har planerne været i "teknisk forhøring" hos bl.a. kommunerne i perioden januar - marts Formålet var at få rettet evt. fejl og mangler før den offentlige høring. Struer Kommune er omfattet af 2 planer vedrørende henholdsvis Limfjorden (Hovedvandopland 1.2 Limfjorden) og Nissum Fjord (Hovedvandopland 1.4. Nissum Fjord). Limfjordsrådet har udarbejdet et høringssvar, som dækker de overordnede fælles problemstillinger for oplandskommunerne til Limfjorden. Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 8

11 Kort resume af Limfjordsrådets høringssvar: Det er problematisk, at der sideløbende med høringsprocessen, er nedsat en række arbejdsgrupper, der skal kvalificere grundlaget for det videre arbejde. Dette arbejde burde være gennemført før høringsperioden. Der skal være sammenhæng mellem indsats og finansiering, hvorfor den statslige finansiering ikke skal fordeles efter DUT-princippet, men i stedet følge indsatsen. Det er staten, der overvåger resultaterne af den indsats, der skal udføres, som følge af Vandplanerne. Det skal sikres, at det bliver muligt at dokumentere effekten af indsatsen og dermed også behovet for en yderlig indsats i næste planperiode. Den samlede indsats for Limfjorden er fordelt på 3 delområder. Der ønskes en opdeling i flere delområder, så det bliver muligt at gennemføre en mere målrettet indsats. Det er på et sent tidspunkt besluttet, at reducere kvælstofreduktionen i første planperiode fra ton til ton. For Limfjordens vedkommende betyder det en mindre reduktion på ton. Da det således er uklart hvordan man senere vil finde de ton, kan skabe usikkerhed omkring landbrugets udviklingsmuligheder i Limfjordsoplandet. Der bør være undtagelsesbestemmelser for havne, og det anbefales, at havneområder målsættes som stærkt modificerede områder. For vandløbs vedkommende skal der opstilles realistiske tidsfrister, idet ændringer i f.eks. vedligeholdelse kræver nye regulativer. Det er beklageligt at forhold vedr. grundvand ikke er med i første planperiode. Afslutningsvis gøres der opmærksom på, at der i højere grad kunne havde været fokus på synergien mellem vand- og naturplanerne. Som et supplement til Limfjordsrådets høringssvar, har Natur- og Miljøafdelingen udarbejdet et forslag til et høringssvar, der dækker både Limfjorden og Nissum Fjord. Høringssvaret forholder sig specifikt til forhold vedrører Struer Kommune. Kort resume af forslag til det supplerende høringssvar fra Struer Kommune: Der gøres opmærksom på, at ikke alle faktuelle fejl, som blev påtalt i forbindelse med "den tekniske forhøring" er blevet rettet. For vandløbenes vedkommende anbefales det, at staten anvender den nyeste viden, som Struer Kommune er i besiddelse af. Der er endvidere bemærkninger/spørgsmål vedrørende grundvand og spildevand. Konsekvenserne af klimaændringerne burde havde været med i første planperiode, og afslutningsvis nævnes det at statens overvågningsprogram er utilstrækkeligt. Vandplanerne har flere gange været på Grønt Råds dagsorden - senest på et møde den 6. januar Høringssvarene vil blive forelagt Grønt Råd på mødet den 24. februar Natur- og Miljøafdelingen indstiller, at udvalget tiltræder Limfjordsrådets høringssvar, at udvalget godkender forslag til supplerende høringssvar fra Struer Kommune og at udvalget sender høringssvarene med anbefaling til Byrådets endelige godkendelse Bilag Limfjordsrådets høringssvar Høringssvar_økonomi Bilag 1- Høringssvar Vandplaner til ØU-KB Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 9

12 Teknik- og Miljøudvalget indstiller (3. marts 2011, sag nr. 36) til Byrådet at Limfjordsrådets høringssvar tiltrædes at forslag til supplerende høringssvar fra Struer Kommune godkendes at høringssvarene godkendes endeligt. Beslutning Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at Limfjordsrådets høringssvar tiltrædes at forslag til supplerende høringssvar fra Struer Kommune godkendes at høringssvarene godkendes endeligt. Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 10

13 Høringssvar til NATURA 2000-planerne(kuv) Resumé Natura 2000 består af et europæisk netværk af natur, hvor der gælder særlige regler for beskyttelse. Udpegning og ændringer af de internationale naturbeskyttelsesområder i Danmark foretages af Miljøministeren. De udpegede områder består pt. af 254 Habitatområder og 113 fuglebeskyttelsesområder dog således, at der er et betydeligt overlap mellem nogle af områderne. De samlede Natura 2000 områder i Danmark udgør km2, heraf udgør de marine områder km2. Struer Kommune er omfattet af Natura 2000 område nr. 62 "Venø og Venø Sund" samt område nr. 28 "Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø". Læs nærmere om de enkelte Natura planer på EU's habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv fastsætter et overordnet mål for naturtilstanden. Til forskel fra Vandplanerne, er der for Natur 2000-planerne ikke fastsat nogen tidsfrist for målopfyldelsen, men hver 6. år indberetter Danmark til EU- Kommissionen hvad der er foretaget med henblik på at opnå målet. Miljømålsloven fastlægger rammerne for naturplanlægningens tilvejebringelse, og proceduren og tidsfrister m.v. er stort set identisk, med den, der er beskrevet under vandplanen - der er således tale om sideløbende planlægningsprocesser. På samme måde, som for Vandplanerne er Natur 2000-planerne, bl.a. på grund af Grøn Vækst, foreløbig knap 2 år forsinket. Når Natur 2000-planerne er endelig vedtaget, skal kommunen udarbejde handleplaner for den indsats, der skal iværksættes. Som nævnt ovenfor, udgør de marine områder en stor andel af natura 2000-områderne. Limfjordsrådet har derfor, i forbindelse med udarbejdelsen af høringssvar for vandplanerne, valgt at gøre bemærkninger til Natur 2000-planerne. Læs mere om limfjordsrådet på Sagsfremstilling De statslige Natura 2000-planer er fremlagt til offentlig høring i perioden 4. oktober 2010 til 6. april Samtidig med vandplanerne, har natura 2000 planerne været i "teknisk forhøring" hos bl.a. kommunerne i perioden januar - marts Formålet var at få rettet evt. fejl og mangler før den offentlige høring. Limfjordsrådet gør i høringssvaret særlig opmærksom på, at der i højere grad kunne havde været fokus på synergien mellem vand - og naturplanerne. Skal forholdene forbedres i de marine natura områder vil det ofte kræve en indsats, ikke bare i området, men også i oplandet til området. Struer Kommunes supplerende høringssvar vedrører Naturplan nr. 62 for Venø og Venø Sund og Naturplan nr. 28 for Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Høringssvaret tager udgangspunkt i om disse to naturplaner danner et tilstrækkeligt grundlag for en kommunal handleplan. Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 11

14 Kort resume af forslag til supplerende høringssvar fra Struer kommune: Struer Kommune finder, at statens forslag til Naturplaner ikke i tilstrækkelig grad indfrier Kommunens behov for vores fremtidige arbejde med handleplanen, da planerne blandt andet er for upræcise og ukonkrete. Kommunens primære bemærkninger til Naturplanerne opsummeres nedenfor: Struer Kommune finder det uhensigtsmæssigt, at dele af indsatsprogrammet baseres på trusler som vurderes at være potentielle trusler i stedet for konkrete aktuelle trusselspåvirkninger Vidensgrundlaget (datagrundlaget) bedes uddybet, og der bør igangsættelse nærmere undersøgelser af udpegede arter og hvad der påvirker disse. Det er vigtigt, at der forefindes et tilstrækkeligt vidensgrundlag, som understøtter indsatsbehovet Struer Kommune ønsker indsatsprogrammets retningslinjer om sikring af uforstyrrede levesteder for en række arter uddybet og præciseret. En regulering af færdsel i farvandet omkring Venø eller på Venø vil være på bekostning af den rekreative udnyttelse af naturen og vil have stor betydning for Venøboer og Venøs besøgende. Struer Kommune indstiller, at yderligere restriktioner af færdsel til lands og til vands ikke iværksættes førend det er undersøgt, om fuglelivet i dag udsættes for en væsentlig menneskelig forstyrrelse, eller om det er andre faktorer der i højere grad påvirker fuglelivet Større gennemsigtighed og vidensdeling ønskes. Der er f.eks. ikke redegjort for, hvorfor Kommunens mest værdifulde Natura 2000-natur Hellerød Kær ikke er medtaget i naturplanen. Staten bedes tillige gøre vidensgrundlaget (data) tilgængeligt for kommunerne Struer Kommune frygter at Naturplanerne vil medføre en uhensigtsmæssig skævvridning af naturforvaltningen, hvor kommunen bliver tvunget til at flytte al vores naturindsats til Natura 2000-områder, men fare for nedprioritering af den natur, som ligger uden for Natura 2000-områder. Naturgevinsten og omkostningseffektiviteten vil hermed blive mindre Kommunen er forpligtiget til at udføre de handlinger, der er beskrevet i Naturplanernes indsatsprogram, men kommunen vil få begrænset indflydelse på opnåelse af målene. Struer Kommune indstiller, at der udarbejdes fleksible støtteordninger til naturpleje, der vil inddrage og give kommunerne mulighed for indflydelse, og som også vil understøtte at der bliver flere dyr til naturpleje. Natura 2000-planerne har flere gange været på Grønt Råds dagsorden - senest på et møde den 6. januar Høringssvarene vil blive forelagt Grønt Råd på mødet den 24. februar 2011 og Rådets evt. bemærkninger vil blive forelagt udvalget på mødet. Natur- og Miljøafdelingen indstiller, at udvalget tiltræder Limfjordsrådets høringssvar, at udvalget godkender forslag til supplerende høringssvar fra Struer Kommune og at høringssvarene sendes med anbefaling til Byrådets endelige godkendelse. Bilag Limfjordsrådets høringssvar til natura planen Supplerende høringssvar fra Struer Kommune (økonomi) Bilag 2 Høringssvar Natura 2000-plan ØU-KB Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte (3. marts 2011, sag nr. 37) Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 12

15 Limfjordsrådets høringssvar, at udvalget godkender forslag til supplerende høringssvar fra Struer Kommune og at høringssvarene sendes med anbefaling til Byrådets endelige godkendelse. Beslutning Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at at at Limfjordsrådets høringssvar tiltrædes forslag til supplerende høringssvar fra Struer Kommune tiltrædes høringssvarene endeligt godkendes. Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 13

16 S Anlægsregnskaber 2010 (hjm) Sagsfremstilling Følgende anlægsregnskaber er afsluttet i 2010 Anlægsregnskab Budget (kr.) Regnskab (kr.) Køb af Smedegade 7, samt ombygning til Infocenter Struer Nyt inventar i byrådssalen I alt Bilag Køb af Smedegade 7, samt ombygning til Infocenter Struer Nyt inventar i byrådssalen Økonomiafdelingen indstiller, at regnskaberne godkendes og sendes til Økonomiafdelingen for godkendelse i Byrådet. Beslutning Økonomiudvalget godkender regnskabet og sender sagen til Økonomiafdelingen for godkendelse i Byrådet. Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 14

17 Ansøgning om tilskud til anlæggelse af en sti mellem Resen og Humlum (hm) Resumé Sagen er tidligere behandlet i Teknik- og Miljøudvalget (26. maj 2010, pkt. 108). URS (Udviklingsselskabet for Resen Sogn) søgte om at anlægge en sti delvist på offentligt vejareal, delvis på private matrikler. Udvalget besluttede ikke at give tilladelse til en privat sti på offentligt vejareal. Genbehandling af sag nr. 21 fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. februar Sagsfremstilling Udviklingsselskabet for Resen Sogn (URS) har haft fornyet forhandlinger med lodsejerne for at få brugsret over jord, så hele stien kan ligge på private matrikler. Det menes at være på plads. URS søger Struer Kommune om tilskud efter "kr. til kr. princippet" i alt kr. inkl. moms. Desuden nævner URS et lignende projekt i Lemvig Kommune, hvor kommunen efterfølgende har fået overdraget stien som offentligt vejareal. Hvis stien bliver realiseret, skal Natur- og Miljøafdelingen give tilladelse til at passere vandløbene. URS er blevet bedt om at fremsende bekræftelse på aftale med lodsejerne. De har lovet at fremsende dem før mødet. Teknisk Drift og Anlæg sender, sagen til udvalgets drøftelse Teknik- og Miljøudvalget udsatte (3. februar 2011, pkt. 21) sagen. Bilag Fornyet ansøgning fra Udviklingsselskabet for Resen Sogn Teknik- og Miljøudvalget fremsender (3. marts 2011, pkt. 41) med anbefaling til Økonomiudvalg og Byråd at der frigives kr. inkl. moms af Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto under følgende betingelser. fremtidig vedligeholdelse og drift af stien afholdes af URS samtlige lodsejere tiltræder aftalen om afgivelse af jord tinglysning skal foretages på samtlige parceller og skal betales af URS. Beslutning Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 15

18 Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at der frigives kr. inkl. moms af Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto under følgende betingelser: fremtidig vedligeholdelse og drift af stien afholdes af URS samtlige lodsejere tiltræder aftalen om afgivelse af jord tinglysning skal foretages på samtlige parceller og skal betales af URS. Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 16

19 A Kvalitetssikring af BBR Resumé Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register med data om samtlige landets bygninger og boliger. Registret blev oprettet i 1977 ved indsamling af oplysninger på spørgeskemaer fra samtlige landets ejendomsejere. Registret opdateres løbende af kommunerne, især via byggesagsbehandlinger. Oplysninger i BBR skal afspejle de faktiske fysiske forhold, altså også forhold der evt. ikke kan godkendes. BBR bygger primært på de oplysninger ejeren meddeler kommunen. Kvaliteten af BBR har ofte været kritiseret, men den øgede anvendelse af BBR fremmer løbende kvaliteten (f.eks. krav om tilstandsrapporter ved handel af ejendom). Efter indgået aftale mellem KMD og Struer Kommune, er udarbejdet analyse af potentielle muligheder for kvalitetsforbedring af kommunens BBR. BBR-analysen indeholder en beskrivelse af en række forhold som manglende oprettelse og forkert angivet anvendelse samt en økonomisk beregning af udligningstilskud for Sagsfremstilling Ved gennemgangen af BBR blev fundet en del ejendomme/boliger der kræver rettelse eller oprettelse i BBR Konsekvensen heraf er bl.a., at statens beregninger af udligningstilskud til Struer Kommune og kommunens tildeling af boligstøtte/boligydelse, varmetilskud, opkrævning af fjernvarme og opgørelser til Danmarks Statistik muligvis foretages på et forkert grundlag. Byggekontoret der i det daglige forestår indberetninger til BBR i forbindelse med byggesagsbehandlingen har igennem de seneste år udført en korrekt og tidkrævende indberetning, men der må konstateres, at være plads til forbedring i tidligere udført indberetning. Byggekontoret er opmærksom på dette forhold, men har i det seneste år fokuseret på opbygning af ny praksis med henblik på nedbringelse af sagsbehandlingstider. Sagsbehandlingstiden er i dag nede på et landsgennemsnit og der vil nu blive sat øget fokus på BBR. Medarbejdere i Planafdelingen og i Teknisk Sekretariat er tilført opgaven, ligesom der pr. 1. marts 2011 er midlertidigt ansat 1 medarbejder på opgaven (1 år). KMD s angivelser af potentielle merindtægter ved opdatering af BBR-registret er behæftet med en vis usikkerhed, med oplyses årligt at svare til udgiften på 2-3 mandår. En kvalitetsforbedring må derfor anses som absolut selvfinansierende. Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 17

20 Planafdelingen indstiller, sagen til orientering Beslutning Orientering taget til efteretning. Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 18

21 G Tilskud til ansættelse af Turist- og bychef Resumé Foranlediget af en henvendelse fra Struer Handelsstandsforening afholdtes onsdag den 9. december 2009 et møde for at afdække mulighederne for en fusion mellem handelsstandsforeningerne i Struer og Hvidbjerg og Struer-egnens Turistforening. På mødet præsenteredes følgende problemstilling: Alle interessenter arbejder individuelt for at udvikle handelslivet og turismen i Struer Kommune, løser de samme opgaver relateret til medlemsservice, aktiviteter og markedsføring og oplever de samme udfordringer med af få ressourcer til at slå til. Ideen om etableringen af et øget samarbejde mellem foreningerne i form af en fælles medarbejderstab der effektivt og kreativt løser sammenfaldet af opgaver. Muligheden for at Struer Kommune indgår i samarbejdet og tilfører ekstra ressourcer med det formål at styrke en vigende bosætning i kommunen På baggrund af mødet nedsattes en arbejdsgruppe bestående af 2 repræsentanter fra hver forening samt på processiden 2 repræsentanter fra Struer Kommune med det formål at udarbejde beslutningsgrundlag for en mulig fusion. Arbejdsgruppen har afholdt en række møder, hvor fordele, ulemper, samt rammer for et øget samarbejde med mulighed for fusion på sigt blev drøftet: Ultimo maj 2010 valgte Hvidbjerg Handelsstandsforening at melde sig ud af arbejdsgruppen, idet man ikke kunne se sig i en fusion og ikke var overbevist om fordelene ved et øget samarbejde. Primo september 2010 meldte Turistforeningens formand, at foreningen ikke er interesseret i en egentlig fusion, men gerne vil indgå i et samarbejde omkring etablering af en fælles medarbejderstab med ansættelse af en bykoordinator. Sagsfremstilling I december 2010 opnås der i arbejdsgruppen enighed om nedenstående model for øget samarbejde: Foreningerne er fortsat selvstændige foreninger med egne bestyrelser, som i fællesskab nedsætter en fællesorganisation eller styregruppe. Styregruppen består af: 1 repræsentant fra Struer-egnens Turistforening 1 repræsentant fra Struer Handelsstandsforening 1 repræsentant fra Struer Kommune (bosætning, mediator) Med reference til styregruppen etableres under ledelse af en turist- og bychef en fælles medarbejderstab med 2-3 ansatte. Den fælles medarbejderstab løser drifts- og udviklingsopgaver for foreningerne samt bosætningsopgaver for Struer Kommune. Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 19

22 Turist- og bychefen forestår ledelsen af de fælles driftsopgaver, mens udviklingsopgaver koordineres af styregruppen baseret på de aftaler, der hvert år indgås med styregruppen omkring fælles indsatsområder, strategier, handleplaner samt budget for det kommende år. Turist- og bychef: Kernen i samarbejdsaftalen er ansættelse af en fælles turist- og bychef til: 1. at profilere Struer Kommune som stærkere og mere attraktivt område for turister, handlende og borgere. 2. ressourceeffektivt og iderigt at løse det sammenfald af opgaver som foreningerne individuelt løser i dag: Medlemsservice herunder fælleskontingentstruktur Aktiviteter / events Markedsføring Kontorhold og administrative opgaver - styrket koordinering af aktiviteter for at sikre maksimalt udbytte af aktiviteter for alle - at tiltrække flere medlemmer også håndværkere og virksomheder 3. at styrke bosætningen i Struer Kommune Incitament for samarbejdsaftale: Struer Handelsstandsforening: Baggrunden for Struer Handelsstandsforenings opfordring til øget samarbejde er, at man oplever en vigende tilslutning til foreningen. Samtidig har handelsstandsforeningen internt svært ved at finde de nødvendige kræfter til udvikling og fælles markedsføring. Et samarbejde med forenede kræfter vil give mulighed for nyskabende og kreativ udvikling af aktiviteter og markedsføring på tværs af kommunen. Struer-Egnens Turistforening: I december 2009 indgik Struer-Egnens Turistforening ny samarbejdsaftale med Struer Kommune med deraf følgende ny organisering i Info-Center Struer. Efter et helt år med den nye konstruktion er det turistforeningens oplevelse, at organiseringen ikke fungerer. Resultatet er, at turistforeningen bruger for meget tid på at får det organisatoriske til at fungere og som følge heraf opleves det, at der ikke bruges nok tid på at løse de aftalte primære opgaver med turismeudvikling og medlemspleje. Et samarbejde vil løse de organisatoriske udfordringer, styrke økonomien og sikre fokus på udvikling af turisme og medlemspleje. Bosætning (Struer Kommune): Kommunen oplever vigende bosætning i kommunen og oplever behov for styrkelse af bosætningsaktiviteter for at kunne tiltrække og fastholde borgere i kommunen. Se nedenstående tal fra Danmarks Statistik. Økonomiudvalg, 22. marts 2011 Side 20

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune Til Medlemmerne af Ligestillingsudvalget Udviklingsafdelingen Toftevej 43 Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Poul Veje Pedersen Direkte 7257 7457 pvp@jammerbugt.dk 28.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1550 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02410

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Deltagere: Leder Natur og Miljø, Peter Dorff Hansen (formand) Friluftsrådet, Jørgen E. Petersen Grøn Hverdag Sorø og omegn, Dorte E. Nielsen Sorø Kodriverlaug,

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen, Inger Lundsberg indkaldes som suppleant. Susanne Olufsen. Martin Hulgaard indkaldt som suppleant.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 01. december 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Torben Hansen, Erling Prang Indholdsfortegnelse Side 472. Godkendelse af dagsorden... 1110 473. Drøftelse af høringssvar

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Direktionen Business Region North Denmark Referat

Direktionen Business Region North Denmark Referat Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere