ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE"

Transkript

1 ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE BESKRIVELSE AF OPGAVELØSNING SAMT EFFEKTVURDERING MARTS 2012

2 MARTS 2012 ENERGISTYRELSEN PILOT-PROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE - BESKRIVELSE AF OPGAVELØSNING SAMT EFFEKTVURDERING PROJEKTNR. p a-1 DOKUMENTNR. 1 VERSION 2 UDGIVELSESDATO Marts 2012 UDARBEJDET KHL, ROKR, JJ KONTROLLERET JJ, SHA, KUM GODKENDT KHL

3 PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING VEDR. INSTALLATION AF VARMEPUMPE 5 INDHOLD 1 Sammenfatning og anbefalinger 7 2 Indledning 17 3 Design og omfang af den gennemførte rådgivning Beskrivelse af forløb og aktiviteter Etablering af hjemmesiden Markedsføring og synliggørelse Efteruddannelse af rådgivere Individuel rådgivning Registrering af henvendelser 29 4 Tilgang og metode - dataindsamling Spørgeskemaundersøgelsen Kvalitative interviews Analysemetoder og begrænsninger 32 5 Energirådgivernes evaluering af pilotprojektet Tilfredshed og vurdering af pilotrådgivningskoncept 34 6 Evaluering af kvalitet og tilgængelighed af information på hjemmeside Varmepumpeinformation.dk Relaterede hjemmesider 40 7 Karakteristik af brugere og deres henvendelser Omfang af henvendelser og spørgeskema respons 47

4 6 PILOTPROJEKT - INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDR. INSTALLATION AF VARMEPUMPE 7.2 Segmentering af brugere Boligtyper og repræsentativitet 56 8 Vurdering af indhold og kvalitet af rådgivningen Henvendelser og tidsforbrug Rådgivningens indhold 61 9 Effektevalueringen Dataindsamling og behandling Resultater Effekt og brugersegmenter Afledte økonomiske effekter af rådgivningen Tilgang og metode Omkostningerne forbundet med rådgivning Gevinst ved skift til varmepumpe Samfundsøkonomisk gevinst Privatøkonomisk gevinst Samfundsøkonomisk analyse af rådgivning Finansiering af rådgivningen 101

5 PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING VEDR. INSTALLATION AF VARMEPUMPE 7 1 Sammenfatning og anbefalinger Baggrund Med udgangspunkt i energiaftalen fra februar 2008 blev der afsat 30 mio. kr. til at fremme varmepumper som erstatning af individuelle oliefyr. På den baggrund har Energistyrelsen igangsat en række initiativer, herunder en tilskudsordning samt en række analyser. En central konklusion herfra er, at mange husejere oplever, at de mangler uvildig rådgivning om skift til varmepumper. Derfor igangsatte Energistyrelsen i maj 2011 dette pilotprojekt, hvor målet var at efterprøve behovet for og effekten af en individuel og uafhængig rådgivning i forbindelse med husejeres skift til varmepumper. Nærværende rapport beskriver resultaterne fra dette projekt. Energitjenesten, Teknologisk Institut samt COWI har i perioden maj 2011 til januar 2012 gennemført pilotprojektet som har indeholdt henholdsvis etablering af rådgivningsfunktion, rådgivning af husejere samt en løbende vurdering af effekten. Projektet henvender sig til de ca oliefyrsejere i Danmark, som har et potentiale for varmepumper 1. Det skal endvidere nævnes, at der allerede på nuværende tidspunkt findes ca luft/vand og væske/vand varmepumper i Danmark 2. Den nuværende regering har fokus på at udfase oliefyrene og har i den sammenhæng foreslået, at der indføres et stop for installering af nye oliefyr i eksisterende bygninger fra Denne rapport omhandler dels beskrivelsen af selve opgaveløsningen, dels resultaterne af den effektmåling og erfaringsopsamling, der har fungeret som en integreret del af rådgivningen under hele forløbet. Formålet er at vurdere kvaliteten af den gennemførte rådgivning, effekten i forhold til, hvordan det har påvirket boligejernes viden om egne handlemuligheder og samfundsøkonomien, samt komme med anbefalinger til et eventuelt fremtidigt rådgivningskoncept. 1 Afdækning af potentiale for varmepumper til opvarmning af helårshuse i Danmark til erstatning for oliefyr. COWI, Teknologisk Institut og Statens Byggeforskningsinstitut (2011) 2 Fremtidig metode til opgørelse af bestanden af varmepumper til opvarmning af helårshuse i Danmark, COWI, Teknologisk Institut og Statens Byggeforskningsinstitut (2011)

6 8 PILOTPROJEKT - INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDR. INSTALLATION AF VARMEPUMPE Pilotprojektet Hovedformålet med projektet har været at undersøge effekten af individuel rådgivning, som har omfattet individuel og personlig rådgivning til husejere med oliefyr, der overvejer at skifte til en varmepumpe. Rådgivningsfunktionen i pilotprojektet er etableret med det formål at kunne levere uvildig vejledning af høj kvalitet med udgangspunkt i de individuelle forhold, som gør sig gældende i relation til den enkelte husejer. Valget af en varmepumpe, der er egnet til et specifikt hus, afhænger af mange ting. Dels er der mange forhold i relation til eksisterende varmefordelingssystem og til, hvorvidt det er egnet til en varmepumpeløsning, som skal afklares. Dels skal det vurderes, om det eventuelt kan betale sig at foretage efterisolering i forbindelse med installationen. Det er ofte komplekse problemstillinger, som en del husejere ikke har kompetencer til at vurdere, og det kan være vanskeligt for den enkelte at prioritere, hvilke investeringer, der skal tages først. Pilotprojektet indeholder derfor en individuel rådgivning, hvor en kompetent rådgiver foretager en gennemgang af huset, besvarer spørgsmål fra husejeren, samt kommer med en overordnet vurdering af, hvilken løsning der er bedst egnet. Udover alle de tekniske aspekter vedrørende varmepumper og husets energimæssige tilstand har rådgiveren også skullet kunne besvare andre relevante spørgsmål fra husejeren, f.eks. vedrørende arkitektoniske forhold, rentabilitet og økonomi. Kort fortalt er følgende aktiviteter gennemført i pilotprojektet: Drift og etablering af rådgivningsfunktion fra maj til december 2011, hvor boligejere med oliefyr kunne få individuel rådgivning om skift fra oliefyr til varmepumper. Dette har omfattet indledende og opfølgende uddannelse af et hold energirådgivere, etablering af en backup funktion med varmepumpeeksperter, udvikling og drift af en hjemmeside, gennemførelse af individuel telefon- og mailrådgivning samt husbesøg. Herunder er der udviklet et koncept dels for telefonrådgivning og dels for husbesøg, hvormed det er sikret, at husejerne har fået en ensartet rådgivning Løbende og integreret registrering af henvendelser og data i forbindelse med telefonrådgivning og husbesøg. Derudover er data til erfaringsopsamling og effektvurdering blev indsamlet via forskellige metoder. Dette har indbefattet en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt husejere, som havde modtaget rådgivning, gennemførelse af kvalitative interview med telefonrådgiverne, installatører af varmepumper og brugere samt indsamling af information i forbindelse med 102 husbesøg hos boligejere med oliefyr. Endelig er opsamlet data og information blevet brugt i en vurdering og beregning af rådgivningens effekt og erfaringsopsamling, som præsenteres i denne rapport. Færre henvendelser end forventet Omfang og karakteristik af henvendelser og rådgivning Registreringen af henvendelser i pilotprojektet viser, at der har været i alt ca. 400 henvendelser i forløbet. Dette er noget færre end forventet, og brugerne af pilotprojektets rådgivning udgør kun ca. 0,2 % af de potentielle borgere, som vurderes at

7 PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING VEDR. INSTALLATION AF VARMEPUMPE 9 have et oliefyr i Danmark. Umiddelbart lyder det af få henvendelser, men der er gode grunde til at antallet er relativt lavt. Først og fremmest tager det tid at etablere kendskab til en ny rådgivning, og der har samtidigt ikke været mulighed for at bruge store midler på markedsføring. Herudover har rådgivningen i pilotprojektet fundet sted i en periode præget af usikkerhed omkring fremtidige vilkår for varmepumper. Tilskudsordningen for skrotning af oliefyr blev stoppet kun 1,5 måned inde i projektet, hvorefter der ikke har været klarhed over, om der også i fremtiden vil blive etableret en tilskudsordning. Endelig blev omfanget af finanskrisen forværret fra medio sidste år, hvorfor mange husejere har holdt igen med investeringer i deres ejendom. Stor respons på spørgeskemaer Til gengæld har der været en høj respons på de udsendte spørgeskemaer, som er brugt i effektvurderingen, der ligger langt over forventningen. Hele 62% af de 235 brugere, som har fået tilsendt et spørgeskema, har valgt at deltage i undersøgelsen. En analyse af brugerne af rådgivningen viser følgende: Der har været en jævn geografisk fordeling af henvendelserne, som svarer nogenlunde til den relative fordeling af oliefyr i Danmark. Henvendelserne stammede for en stor del fra den bedre uddannede del af befolkningen med en høj gennemsnitsindkomst, et vist niveau af teknisk viden og primært mænd. Tidsforbruget i forbindelse med telefonrådgivningen har gennemsnitligt været på 45 minutter alt inklusiv. Alt i alt peger undersøgelsen på, at det ikke er et helt repræsentativt segment af boligejere med oliefyr, som har henvendt sig til rådgivningen. Boligejerne som har henvendt sig karakteriseres endvidere ved, at en overraskende stor del af boligejerne udtrykker et ønske om at gøre noget for miljøet, samtidig med at de gerne vil forbedre egen økonomi. Privatøkonomien er således første prioritet, men meget tæt fulgt af et ønske om at handle miljørigtigt. Flere betegner således olie som et brændsel, der grundet klimahensyn hører fortiden til, de har bemærket regeringens udmelding om udfasning af oliefyr, etc. Udover at være meget bevidste om økonomi og klima, peger undersøgelsen også på, at svarpersonerne mener, at det offentlige har et ansvar i forhold til at gøre det muligt for dem at handle klimarigtigt. Svarpersonerne mener i høj grad at staten bør yde økonomiske støtte for at få folk til at udskifte deres oliefyr med mere energivenlige løsninger. Brugere ønsker mere bred information Undersøgelsen viser, at en stor andel af brugere henvender sig til rådgivningen med et ønske om at blive bredt orienteret i forhold til deres valg omkring varmeforsyning af huset og energibesparelser i øvrigt. Flere peger således på, at det virker mærkeligt, at rådgivningen er snævert målrettet rådgivning omkring varmepumper, og at de ønsker en meget bredere indgang til at forstå deres hus og muligheder ift. varmeforsyning og energitilstand.

8 10 PILOTPROJEKT - INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDR. INSTALLATION AF VARMEPUMPE Brugere henvender sig sent i processen Samtidig ses det også, at brugerne henvender sig forholdsvis sent i processen, altså efter de allerede har indhentet tilbud. Dette passer også godt med, at mange af de interviewede brugere giver udtryk for, at det netop er i forbindelse med vurdering af tilbud, at de har behov for uvildig rådgivning. Det bemærkes således af flere brugere, at det er helt umuligt at finde rundt i junglen af installatører og varmepumpetyper/mærker, og at tilbuddene er vidt forskellige i forhold til pris, dimensionering, etc. og derfor svære at vurdere/sammenligne. Stor tilfredshed med rådgivningen Betalingsvillighed i forhold til rådgivningen er generelt lav Brugernes vurdering af rådgivningen Rådgivningen opleves i høj grad som uvildig, og husejerne føler sig generelt langt mere trygge ved den uvildige rådgivning end rådgivningen fra installatører, forsyningsselskaber, forretninger mv. Det samme gælder, når vi ser på det udbytte, som husejerne angiver at have fået af rådgivningen, omend gennemsnittet er lidt lavere. På en skala fra 1 til 7 vurderes det gennemsnitlige udbytte af rådgivningen i forhold til at være bedre rustet til at tage en beslutning til 5,4. I spørgeskemaerne har indtil flere husejere også kommenteret rådgivningen og netop fremhævet det positive ved, at den har været grundig, kompetent, uvildig og gratis. Den store tilfredshed afspejler sig også i at 75% måske eller helt sikkert vil betale for rådgivningen, mens kun 25% af husejerne angiver at de ikke vil betale. Brugerne er dog ikke villige til at betale et højt beløb, således er kun 20% villige til at betale mere end 500 kr. for rådgivningen, såfremt den ikke er gratis. Dette er nok et forventeligt resultat, når man beder folk vurdere en ydelse som de lige har modtaget gratis. Effekt af rådgivningen De kvantitative og kvalitative data, som er indhentet under pilotprojektet, viser følgende omkring effekten af rådgivningen: Resultaterne viser, at respondenterne overordnet set føler sig gennemsnitligt 1 point bedre rustet til at tage en beslutning på en 7-trinsskala, efter at de har modtaget rådgivningen. Dette må siges at være en ganske positiv effekt, som omregnet i % svarer til en forbedring på ca. 15%. I forhold til, hvor tæt de er kommet på udskiftningen af deres varme anlæg, har husejerne flyttet sig 0,2 point på 7-skalaen, altså også positivt (de er kommet tættere på udskiftningen), omend væsentligt mindre. Imidlertid har effekten af rådgivningen i forhold til at komme nærmere en investering i en varmepumpe vist sig at være negativ - altså er husejerne blevet mindre tilbøjelige til at udskifte deres varmeanlæg med en varmepumpe som en konsekvens af rådgivningen. Resultaterne peger i retning af et fald på omkring 10%. Årsagen til dette skal søges, i at flere husejere bliver ekstra opmærksomme på forhold omkring deres hus, grund og økonomi, der gør, at de genovervejer situationen, før de træffer den endelige beslutning. Eksempelvis går de først i gang med at energirenovere deres hus, overvejer, om de først skal udbedre radiatorsystem, eller vurderer, at en varmepumpeinvestering ikke er økonomisk attraktiv af forskellige årsager. Det har i vores beregninger af den samfundsøkonomiske værdiskabelse ikke været muligt at beregne værdien af at rådgivningen i flere tilfælde har resulteret i energibesparelser som resultat af tiltag i forhold til klimaskærm, mv.

9 PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING VEDR. INSTALLATION AF VARMEPUMPE 11 Det er vigtigt at slå fast, at værdien af at rådgive en husejer til ikke at vælge en varmepumpe/først prioritere andre investeringer kan være mindst lige så stor som at bringe dem tættere på en varmepumpe, idet en fejlinvestering eller forkert varmepumpeinstallation både samfunds- og privatøkonomisk er en meget dårlig forretning. Yderligere vil uheldige eksempler på forkert installerede varmepumper potentielt kunne ødelægge hele markedet for varmepumper, idet erfaringer og historier herfra breder sig blandt installatører og husejere via nettet mv. Det har heller ikke her været muligt at værdisætte effekten af at undgå fejlinvesteringer. Husbesøg øger kvaliteten af rådgivningen Den del husejere, som har modtaget husbesøg, vurderer at have fået et større udbytte af rådgivningen end dem, som ikke har modtaget husbesøg. Således vurderer 90% af husejerne med husbesøg at have fået et højt udbytte, mens "kun" 73% af dem, som ikke har modtaget husbesøg, vurderer at have fået et højt udbytte. Husbesøg ser altså ud til at have en positiv effekt i forhold til det udbytte, som husejerne har af rådgivningen. Energirådgiverne oplever også, at mange husbesøg har medført, at husejeren er væsentligt bedre klædt på til at foretage de bedst mulige valg i udskiftningsprocessen og nu ved mere om i hvilken række følge tiltagene bør gennemføres. I effektanalysen er det endvidere analyseret, om der er særlige faktorer i forhold til brugernes social-økonomiske profil, holdninger eller husets karakteristik, som ud fra data vurderes at have en særlig betydning for udfaldet af rådgivningen og/eller boligejerens valg af varmepumpe. Husets alder og isoleringsgrad har som forventet betydning for husejernes beslutninger. Boligejere med ældre og/eller dårligt isolerede huse har både mindre sandsynlighed for at ville udskifte varmeanlæg og mindre sandsynlighed for køb af varmepumpe end boligejere med nyere og/eller bedre isolerede huse. Boligejere med kortere uddannelser har lavere sandsynlighed for at udskifte deres varmeanlæg. Det samme gælder for personer med samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser, hvor sandsynligheden for udskiftning af varmeanlæg er lavere end gennemsnittet. Boligejerne med indkomst op til kr./måned ligger lavest, hvad angår både sandsynligheden for udskiftning af deres varmeanlæg og for, at de køber en varmepumpe. Højest ligger grupperne med indkomster fra til kr./måned. Disse har både størst sandsynlighed for udskiftning af deres varmeanlæg og for at investere i en varmepumpe. Imellem de to førnævnte grupper ligger indkomster, som er højere end kr./måned Der ses ikke en tydelig forskel i forhold til om, det er en mand eller kvinde, der henvender sig til rådgivningen. Alder ser derimod ud til at spille en vigtig rolle, idet dem over 60 har en mindre sandsynlighed for at udskifte deres varmeanlæg end dem under 40, som er mest tilbøjelige til at udskifte varmeanlægget. Der er derimod ikke megen forskel, når det kommer til sandsynligheden for at de køber en varmepumpe.

10 12 PILOTPROJEKT - INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDR. INSTALLATION AF VARMEPUMPE Samfundsøkonomisk effekt I den samfundsøkonomiske analyse har det været formålet at analysere, hvilke omkostninger der er forbundet med den uvildige rådgivning samt at analysere, hvilke gevinster i form af omkostningsbesparelser samt energieffektivisering og CO 2 - reduktion rådgivningen resulterer i. Endelig har det været formålet at belyse forskellige muligheder for finansiering af rådgivningen samt give forslag til, hvordan det sikres, at rådgivning ydes i tilstrækkelig omfang for at sikre at boligejere træffer de rigtige beslutninger omkring deres varmeforsyning. I første omgang er den samfundsøkonomiske effekt af investeringen i en varmepumpe set i forhold til referencesituationen (nyt effektivt oliefyr) beregnet. De økonomiske beregninger er foretaget i forhold til et standard hus på 160 m 2 med et relativt lavt/middel varmebehov (130 m 2 /kwh). Resultatet viser følgende: En væske-vand-varmepumpe viser sig under de givne forudsætninger at have et beregnet samfundsøkonomisk overskud på knap kr kr. udtrykt som nettonutidsværdi over en investeringshorisont på 20 år. En luft-vand-varmepumpe vil under de givne forudsætninger have et samfundsøkonomisk overskud på godt kr kr. udtrykt som nettonutidsværdi over en investeringshorisont på 20 år. Forskellen mellem den samfundsøkonomiske værdi af hhv. væske-vand og luftvand varmepumper skyldes i vores beregninger den relativt højere investering som jordslangerne medfører, som ikke under de antagne forudsætninger opvejes af den højere årsvirkningsgrad som væske-vand varmepumpen har. Den samfundsøkonomiske vurdering af rådgivningen er kompleks, idet der er mange forskellige parametre, som har afgørende indflydelse på beregningen. Først og fremmest er de privat- og samfundsøkonomiske konsekvenser ved en konvertering til varmepumpe meget afhængige af de konkrete forudsætninger, der lægges til grund og vil derfor kunne variere ganske meget fra bolig til bolig. Det ses også, at de privat- og samfundsøkonomiske konsekvenser er ganske afhængige af, om der overvejes konvertering til en væske-vand-varmepumpe eller til en luft-vandvarmepumpe. Dertil kommer de meget store usikkerheder, der er forbundet med effektmålingen og dermed kvantificeringen af effekten af varmepumperådgivningen, ligesom kun dele af effekten har kunnet kvantificeres økonomisk. Særligt problematisk er, at vi kun er i stand til at prissætte den del af rådgivningen, som bringer brugerne tættere på en beslutning omkring en varmepumpeinvestering. Hvis det forudsættes, at halvdelen af brugerne overvejer en konvertering til en væske-vand-varmepumpe, mens den anden halvdel overvejer en konvertering til en luft-vand-varmepumpe, viser beregningerne, at der vil være et samfundsøkonomisk overskud af rådgivningen på henholdsvis: kr. i gennemsnit pr. bruger, hvis kun udgiften til telefonrådgivning medregnes

11 PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING VEDR. INSTALLATION AF VARMEPUMPE kr. i gennemsnit pr. bruger, når både omkostningerne til telefonrådgivning og husbesøg medregnes. Beregningerne indikerer således, at der vil være en samfundsøkonomisk gevinst ved en rådgivningsfunktion som den, der er etableret i forbindelse med pilotprojektet, særligt hvis ikke husbesøgene medregnes. Effektundersøgelsen peger på, at det bør overvejes nærmere, hvorvidt den forholdsvis betydelige meromkostning ved at tilbyde husbesøg står mål med det udbytte af rådgivningen, som alene kan tilskrives husbesøgene. Privatøkonomisk overskud Når der tages udgangspunkt i det givne reference hus viser beregningerne et privatøkonomisk/driftsøkonomisk overskud ved investering i en væske-vand og luft-vand varmepumpe (frem for et moderne oliefyr) på hhv kr og kr. (udtrykt som investeringens nettonutidsværdi beregnet over 20 år), hvilket svarer til en simpel tilbagebetalingstid på 5-6 år. Den positive privatøkonomi skyldes at de aktuelle forbruger energipriser (med tilhørende forventede prisstigninger) slår stærkt igennem og opvejer den relativt højere investering. Igen er det også værd at bemærke at luft-vand modellen falder mest positivt ud, omend den privatøkonomiske forskel ift. en væske-vand varmepumpe er forholdsvis besked. Beregningerne viser dog at også de privatøkonomiske beregninger er følsomme, men at der også er et økonomisk overskud i de følsomhedsberegninger hvor den privatøkonomiske fordel reduceres. Det er her vigtigt at bemærke at det valgte hus repræsenterer et oliefyret hus i den bedre ende af skalaen, hvorfor der ikke medregnes omkostninger til energirenoveringstiltag eller renovering af varmefordelingsanlæg hvilket vil være påkrævet i mange oliefyrede huse. Anbefalinger Erfaringerne fra projektet samt resultaterne fra beregninger og analyser giver anledning til en række anbefalinger: Afklaring af fremtidig politik. Med regeringsskiftet er der flere, som forventer ændringer og initiativer på området. Mange af brugerne er derfor p.t. afventende over for at investere i en varmepumpe, hvilket også opleves af installatørerne, som efter sommeren har oplevet en afmatning. Det er vigtigt, at der så hurtigt så muligt kommer en afklaring og klar politisk udmelding, så boligejerne bliver i stand til at tage en beslutning. Erfaringerne viser, at de politiske udmeldinger samt lovgivning har haft en stor betydning for de husejere, som har udvist interesse for varmepumper, det gælder aldersgrænser for olietanke, udmelding i forhold til udfasning af oliefyr samt skrotningsordningen. Det bør endvidere sikres at der kommer en langsigtet politisk løsning, som skaber stabile vilkår for varmepumpeinvesteringer. Det er centralt idet en investering i en varmepumpe typisk er et langsigtet projekt, som tager tid at realisere. Overvej løsninger for folk med lave indtægter og dårligt isolerede huse. Evalueringen viser at boligejere med lave indtægter og dårligt isolerede huse ikke er særligt tilbøjelige til at installerede en varmepumpe samt opsøge rådgivningen. Det er tydeligt at der skal gøres en ekstra indsats for at få denne gruppe til at overveje udskiftning af deres oliefyr, først og fremmest fordi deres privat-

12 14 PILOTPROJEKT - INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDR. INSTALLATION AF VARMEPUMPE økonomiske formåen er en stor barriere i forhold til den relativt store investering som en varmepumpe kræver. Videreførelse af uvildig rådgivning. Der er blandt husejerne en meget stor opbakning og tilfredshed med den uvildige rådgivning. Endvidere har den individuelle rådgivning som er blevet gennemført i pilotprojektet vist sig at være efterspurgt og effektfuld i forhold til at kvalificere husejernes valg af løsning til varmeforsyning samt have et samfundsøkonomisk overskud. Overvej løbende effekt måling. Pilotprojektet har vist at en kvalificeret og integreret effektmåling giver nyttig viden, som direkte kan benyttes i videreudvikling af tilbud og politikker for eksempelvis varmepumper. Det anbefales derfor at videreføre dette koncept i nye tiltag og evt. i forhold til dette tiltag gennemføres en endelig vurdering af effekten efter ca. 1 år efter henvendelsen til Energitjenesten. Koncepter for husbesøg skal overvejes. Husbesøgene har generelt været populære og vurderes at have en positiv effekt. Boligejerne føler sig generelt bedre klædt på efter et husbesøg, men der er ikke en klar tendens til, at flere vælger en varmepumpe efter et husbesøg, snarere at husejeren får et bedre overblik over sine muligheder. Besøgene er dog en forholdsvis dyr løsning, og det bør overvejes, om de ikke skal være helt eller delvist betalt af brugerne. En bredere rådgivning, som fokuserer på hele husets varmeforsyning. Brugeren oplever det som lidt underligt, at rådgivningen og hjemmeside mest fokuserer og sælger sig på viden om varmepumper. Mange husejere efterlyser et generelt oprids af muligheder for udskiftning af oliefyr (herunder især det økonomiske aspekt) - og ikke en fokusering på varmepumper. En mere helhedsorienteret rådgivning vil øge troværdigheden yderligere, og boligejerne vil føle sig bedre klædt på at til at tage en beslutning. Mere fokus på markedsføring. Da kun 0,2% af folk med oliefyr har kontaktet rådgivning, må det antages, at mange boligejere ikke har hørt om rådgivningen. Det kan tænkes, at det kun er folk, der i forvejen har opsøgt information om varmepumper på nettet, som har opdaget muligheden for rådgivning. For at få fat i segmenter, der ikke specifikt overvejer varmepumper til at starte med, anbefales det at lave en mere omfattende og målrettet markedsføring af rådgivningen i fald rådgivningen fortsættes. Mere fokus på de forskellige segmenter af boligejere. Boligejere med oliefyrede huse repræsenterer et bredt udsnit af den danske befolkning, som bl.a. adskiller sig i forhold til, hvordan de søger informationer, og hvad der påvirker deres beslutning. Det er vigtigt at overveje, hvordan man i fremtiden når den målgruppe, som ikke er godt repræsenteret i forhold til henvendelserne i pilotprojektet, eksempelvis folk som ikke bruger internettet, boligejere i Nordjylland, kvinder, folk med ikke-tekniske uddannelser, etc. Her er man nødsaget til at overveje helt andre kanaler, gennem hvilke man i første omgang kan komme i kontakt med og senere påvirke denne målgruppe.

13 PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING VEDR. INSTALLATION AF VARMEPUMPE 15 Koordinering og forbedring af hjemmesider. Der eksisterer i dag mange kilder til information omkring varmepumper på nettet. Dette giver anledning til stor forvirring hos husejerne. Projektet har omfattet en vurdering og sammenligning af informationsindholdet på de forskellige centrale, offentlige/uvildige varmepumpesites. Vurderingen viser, at hjemmesiderne ikke er optimalt designet i forhold til henvisninger, sammenhæng og indhold, hvorfor de i visse tilfælde bidrager til at skabe forvirring hos brugerne. Det anbefales, at der etableres en central offentlig varmepumpeside, hvorfra der så eventuelt kan linkes til andre sites. Det ville f.eks. være oplagt at slå flere af hjemmesiderne sammen til en hjemmeside, hvis rådgivningen fortsætter. Derudover bør navnene på hjemmesiderne overvejes (f.eks. er det ikke hensigtsmæssig at have en "varmepumpeinfo.dk" og "varmepumpeinformation.dk"). Imødegå kritik, skrøner og historier. Det synes stadig at være en vis usikkerhed omkring varmepumpers driftssikkerhed, og mange anser stadig varmepumper som en "ny" og usikker teknologi. De dårlige historier fylder en del i medierne, og nogle boligejere føler, at de bevæger sig ud på "dybt" vand. Det er problematisk, idet disse historier og meget skeptiske holdninger cirkulerer både blandt installatører og boligejere, hvor de øger usikkerheden blandt dem, der står for at skulle tage en beslutning omkring en varmepumpe. Det er derfor vigtigt, at der kommer cases eller lignende på varmepumpesiderne, hvor der fremvises varmepumper, som har fungeret i mange år, samt historier om, hvad der er gået galt i visse tilfælde og hvorfor. Særligt behov for kvalificeret rådgivning i forhold til tilbud og dimensionering. Evalueringen viser, at husejere, som henvender sig, særligt svært har ved at vurdere, hvordan varmepumpeløsningen skal konfigureres (effekt, jordslanger, radiatorer etc.). Samtidig får de ofte meget modstridende tilbud fra installatører. Derfor skal der i en kommende rådgivning være stor fokus på, hvordan man hjælper boligejerne med at vurdere tilbud og løsningsforslag, hvilket igen peger mod en individuel rådgivning snarere end generelle råd. Man bør overveje, om man skal understøtte denne del af rådgivning med beregningsprogrammer, udvidede case-beskrivelser, etc. Endelig er der god grund til at arbejde med en avanceret brug af nye datamuligheder i rådgivningen som f.eks. Google maps, webcam, direkte brug af bygnings- og energiforbrugsdata via BBR, etc., som på en nem måde vil gøre det muligt for energirådgiveren at få et mere kvalificeret grundlag for målrette rådgivningen. Energirenovering af bolig i sammenhæng med varmepumpeinvestering. For mange boligejere er en varmepumpe en stor investering, særligt når det også i mange tilfælde anbefales at foretage optimering af varmefordelingsanlæg, efterisolering eller udskiftning af vinduer samtidig. Dette er årsagen til, at nogle husejere fravælger eller udskyder varmepumpeinvesteringen. Der anbefales, at der ses nærmere på og udarbejdes anbefalinger i forhold til, hvor langt man skal gå i forhold til energirenovering inden en etablering af en varmepumpe. Behov for uvildig rådgivning i forhold til driftsspørgsmål. I pilotprojektet har der været kontakt til en række husejere, som allerede har etableret en varmepumpe, men oplever problemer med driften og mangler et sted at gå til. Problemet opstår eksempelvis i situationer, hvor en boligejer føler sig svigtet af

14 16 PILOTPROJEKT - INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDR. INSTALLATION AF VARMEPUMPE leverandør eller installatør, som enten ikke tager deres ansvar alvorligt, er gået konkurs eller leverer modstridende oplysninger. Grundet den store usikkerhed blandt oliefyrsejere omkring driftsikkerheden i en varmepumpe kunne det overvejes. En fremtidig rådgivning bør også kunne tilbyde råd omkring drift og mulige problemer med en varmepumpe. Der burde som minimum være mere fokus på dette behov i den generelle information på hjemmesider mv. Dette kunne måske være med til at give boligejerne en følelse af, at de ikke står alene, hvis der skulle opstå problemer. Samtidig kan man fra centralt hold have en finger på pulsen omkring dårlige produkter og typiske problemstillinger. Mere sikkerhed i forhold til investering. En af de store barrierer ved varmepumper er usikkerheden omkring driften og investeringen. Man bør overveje nye finansieringsmuligheder som eksempelvis tilskud, garantiordninger, leasing eller ESCO agtige løsninger, som kunne øge husejerens sikkerhed. En løsning i stil med leasing vil kunne afhjælpe flere problemer; eksempelvis vil der være øget fokus på kvaliteten i installationen og optimering af driftsøkonomien. Det vigtige er, at producent/leverandør påtager sig et ansvar både for drift og besparelse i den periode partnerskabet / kontrakten løber. Øget fokus på samfundsøkonomi. Beregningerne af samfundsøkonomien, både hvad angår etablering af en varmepumpe generelt samt effekten af rådgivningen, viser, at begge tiltag i visse tilfælde kan være kritiske i forhold til at skabe en positiv samfundsøkonomi. Både for rådgivningen og varmepumpeinstallation generelt gælder det således, at ændringer i forudsætningerne som vurderes realistiske kan bevirke, at den samfundsøkonomiske effekt er negativ. Derfor anbefales det, at der i forhold til politiske målsætninger og udformning af politikker for varmepumper holdes skarpt øje med de samfundsøkonomiske konsekvenser.

15 PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING VEDR. INSTALLATION AF VARMEPUMPE 17 2 Indledning Der har gennem længere tid været politisk fokus på udfordringen med at få reduceret og på sigt elimineret oliefyr som opvarmningskilde i boliger. Med udgangspunkt i energiaftalen fra februar 2008 blev det således besluttet at afsætte 30 mio. kr. til fremme af varmepumper som erstatning for individuelle oliefyr via bl.a. en tilskudsordning, som fungerede til 30. juni For at afdække udfordringen fik Energistyrelsen i 2010 gennemført en barriereanalyse 3, som bl.a. pegede på, at mange husejere giver udtryk for, at de mangler uvildig rådgivning i forbindelse med at træffe den endelige beslutning om et skift til varmepumpe. Med udgangspunkt i denne konklusion igangsatte Energistyrelsen dette pilotprojekt med individuel rådgivning i forbindelse med varmepumper. Denne rapport beskriver pilotprojektet og samler op på de erfaringer, som projektet har indhentet, og sidst, men vigtigst, præsenterer rapporten den effektmåling, der er gennemført som en integreret del af pilotprojektet. Pilotprojektet har således indeholdt etablering af rådgivningen, selve rådgivningen af private husejere, måling af effekten af rådgivningen, evaluering af rådgivningen samt anbefalinger til rådgivning fremadrettet. Opgaven er blevet løst af Energitjenesten, Teknologisk Institut (TI) og COWI A/S, som har udført pilotprojektet for Energistyrelsen i perioden 15. april 2011 til 31. januar I korte træk var den overordnede fordeling mellem de tre partnere som følger: Energitjenesten har haft ansvaret for etablering af rådgivningen og drevet selve rådgivningen af de private husejere, herunder hjemmeside, telefonrådgivning samt husbesøg. TI har haft ansvaret for uddannelse af rådgivere, kvalitetssikringen af rådgivning samt fungeret som teknisk backup for energirådgiverne i de tilfælde, hvor 3 Varmepumper i helårshuse, Barrierer og erfaringer blandt danske husejere, Publikum Kommunikation og invirke (2010)

16 18 PILOTPROJEKT - INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDR. INSTALLATION AF VARMEPUMPE husejerne har efterspurgt viden baseret på stor kompetence, der bunder i omfattende viden og erfaring på området. COWI har haft ansvaret for måling af effekten, evaluering af rådgivningen samt udarbejdelsen af nærværende rapport. Rapporten er opbygget af følgende kapitler: Kapitel 3 - Beskriver den gennemførte rådgivning til boligejere under pilotprojektet. Kapitel 4 - Beskriver metoden for og omfanget af dataindsamlingen i forbindelse med erfarings- og effektvurdering. Kapitel 5 - Indeholder resultatet og konklusionerne fra energirådgivernes evaluering af pilotprojektet. Kapitel 6 - Præsenterer en evaluering, som COWI har foretaget af relevante hjemmesider. Kapitel 7 - Viser kortlægningen af de henvendelser, som rådgivningen har modtaget. Kapitel 8 - Præsenterer resultaterne fra brugernes vurdering af indhold og kvalitet af rådgivningen. Kapitel 9 - Indeholder en beskrivelse af den beregnede effekt, som rådgivningen har haft i relation til at påvirke boligejerens valg af en varmepumpe. Kapitel 10 - Præsenterer resultaterne fra den samfunds- og privatøkonomiske vurdering af rådgivningens effekt. Rapporten er udfærdiget af: Jakob Jespersen, Svenn Hansen, Jes Erik Jessen, Rolf Kromand, Anders Døssing Jepsen, Kirstine Hjorth Lorenzen, Energitjenesten Teknologisk Institut COWI COWI COWI COWI

17 PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING VEDR. INSTALLATION AF VARMEPUMPE 19 3 Design og omfang af den gennemførte rådgivning Formålet med rådgivningsfunktionen var at skabe en platform for boligejeren, som bedst muligt var målrettet de behov for rådgivning og information, som efterspørges. I den forbindelse benyttede teamet sig af de erfaringer, som partnerne allerede har med rådgivning af boligejere, herunder særligt Energitjenestens landsdækkende arbejde med rådgivning og information omkring energi. Formålet med rådgivningen var således: At skabe en rådgivningsfunktion, hvor brugerne oplevede en høj kvalitet og ensartethed i rådgivningen. At give husejere mulighed for generel såvel som individuel og detaljeret rådgivning gennem henholdsvis hjemmeside, telefonrådgivning og husbesøg. At integrere erfaringsopsamling og effektmåling, således at pilotprojektet løbende kunne forbedres og efterfølgende bruges som inspiration til fremtidige ordninger. Konsortiets parter har i samarbejde udviklet en række systemer, værktøjer og metoder, som netop har til formål at sikre en ensartet høj kvalitet i rådgivningen fra vejlederne til kunderne: Infoark, der indeholder: FAQ med beskrivelser, definitioner og links, der anvendes i forbindelse med telefon- og mailrådgivning. Energitjenestens fag-team har gennemgået efteruddannelse hos TI. Efteruddannelse hos TI, som har bestået af en udvikling og formidling af af metode for rådgivning, husbesøg samt mailbesvarelser. Tjeklister, som følges, når der udføres rådgivning om varmepumper. Løbende opfølgning med behovsrelateret efteruddannelse, opfølgning på metode m.v.

18 20 PILOTPROJEKT - INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDR. INSTALLATION AF VARMEPUMPE TI har ydet teknisk ekspertrådgivning ( back office ) til energivejlederne ved komplicerede henvendelser. De forskellige elementer er yderligere beskrevet nedenfor. 3.1 Beskrivelse af forløb og aktiviteter Pilotprojektet har bestået af en integreret proces, hvor flere aktiviteter er gennemført samtidigt og afhængigt af hinanden. Følgende aktiviteter er gennemført: Selve etableringsperioden strakte sig fra den 16. april, til rådgivningen startede den 16. maj 2011, hvor hjemmesiden blev offentliggjort og strukturen for rådgivningen var fastlagt. Efteruddannelse af energirådgiverne fra Energitjenesten blev gennemført i april 2011, med en opfølgende session i september Selve rådgivningen åbnede for brugere den 16. maj og sluttede den 16. december Der blev i alt modtaget 402 henvendelser i perioden. Hjemmesiden var klar den 16. maj og er løbende blevet udbygget. Husbesøg blev påbegyndt 1. juni, og ved projektets afslutning var der gennemført 102 besøg fordelt over hele landet. 3.2 Etablering af hjemmesiden Hjemmesiden gik i luften den 16.maj, og målet er, at man her skal kunne finde information om pilotprojektet, generel vejledning om varmepumper, links, samt blive præsenteret for mulighederne for personlig rådgivning vedrørende varmepumpeløsninger. Hjemmesiden henvender sig til oliefyrsejere og tager udgangspunkt i typiske boliger og anvendelse af borgeres egne erfaringer med udskiftning af oliefyr og installation af varmepumper. Formålet med hjemmesiden var i projektperioden især at skabe opmærksomhed omkring og beskrive de muligheder, som Energitjenesten har for at yde gratis personlig rådgivning (pilotprojektet). Pilotprojektets og vejledernes force var netop den personlige dialog med husejerne, hvorved man bedst muligt kunne yde vejledning, som tog udgangspunkt i den individuelle husejers unikke situation. Det har været vigtigt for hjemmesidens opbygning, at de oliefyrsejere, som stadig var i tvivl om, hvilken opvarmningsform de ville udskifte deres oliefyr med, kunne få en uvildig gennemgang af alternativerne, dog med overvægt i detaljerede oplysninger om varmepumper.

19 PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING VEDR. INSTALLATION AF VARMEPUMPE 21 Hjemmesiden søgte også at etablere en samlet indgang til de hjemmesider og det materiale, som allerede findes, herunder f.eks. Energistyrelsens hjemmeside (www.varmepumpesiden.dk ), Center for Energibesparelser (www.goenergi.dk) og Tis hjemmeside Figur 3.1 Hjemmesiden - forside Følgende indhold blev udviklet til hjemmesiden som en del af projektet: Oplysninger om forskellige hustyper, og herunder særligt de 9 casebeskrivelser. Hjemmesiden blev udvidet løbende med en FAQ inddelt i generelle råd og varmepumpetype. Tilsvarende kunne man finde en guide til forståelse af og gennemgang af tilbud. Hjemmesiden og projektet har været promoveret via Google AdWords, partnernes og Energistyrelsens hjemmesider, samt gennem artikler og lokale annoncer. Indholdet på hjemmesiden vil efter projektets afslutning tilhøre Energistyrelsen som projektets ejer. Der har i vejledningsperioden 16/5-16/ været i alt besøgende på hjemmesiden. Her ses besøgene fordelt på uger over perioden:

20 22 PILOTPROJEKT - INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDR. INSTALLATION AF VARMEPUMPE Antal besøg pr. uge Figur 3.2 Oversigt over besøg på hjemmesiden "Varmepumpeinformation" 3.3 Markedsføring og synliggørelse Formålet med markedsføring af rådgivningen har primært været at skabe opmærksomhed omkring mulighederne for gratis, uvildig rådgivning blandt husejere med oliefyr samt dernæst at skabe PR for Energistyrelsen og projektets partnere. Det har ikke været et formål i sig selv at skaffe flest mulige henvendelser, hvilket også har afspejlet sig i projektudbuddet, hvor udgifter til annoncering forventedes afholdt af konsortiet selv. Dette kan også forklare det forholdsvis lave antal henvendelser. I tilfælde, af at en lignende rådgivning videreføres i fremtiden, bør det overvejes, om ikke markedsføringen skal have en mere central placering, således at man når ud til en bredere kreds af boligejere og ikke kun dem, som selv er aktive og gode til at søge information på internettet. Der blev gennemført en række initiativer: Der blev annonceret i Berlingske Media på Sjælland, Fyn, småøerne og i hovedparten af Jylland samt via Nordjyske Media for Nordjylland. Artikler i lokalblade og lokalaviser samt artiklen "Varmepumpen kan erstatte oliefyret" lanceret i det landsdækkende magasin "Land & Liv" og artiklen "Fra oliefyr til varmepumpe" i Den Blå Avis. Nyhedsbreve om projektet blev sendt elektronisk til samarbejdspartnere, fabrikanter m.m., som også i udprintet form har kunnet agere som flyer til kunder. Periodisk reklame for og dens indhold ved brug af Google AdWords samt diverse henvisninger fra konsortiets og samarbejdspartneres hjemmesider.

Initiativer vedrørende varmepumper

Initiativer vedrørende varmepumper Initiativer vedrørende varmepumper Den lille blå om Varmepumper Kolding 2.november 2011 v. Lene K. Nielsen Energistyrelsen De energipolitiske udfordringer Regeringen vil hurtigst muligt fremlægge et forslag

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energipolitisk fokus og skrotningsordningen Mikkel Sørensen Energipolitisk fokus I juni 2005 fremlagde regeringen Energistrategi 2025. I en baggrundsrapport blev varmepumper

Læs mere

Barrierer for varmepumper Varmepumpedagen 2010

Barrierer for varmepumper Varmepumpedagen 2010 Barrierer for varmepumper Varmepumpedagen 2010 Mikkel Sørensen Udfordring Varmepumper er allerede i dag i mange tilfælde den samfundsøkonomisk billigste opvarmningsform udenfor fjernvarmeområder Privatøkonomisk

Læs mere

Analyse af praktiske. Klik for at redigere i. erfaringer med. energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. master. Midtvejskonference

Analyse af praktiske. Klik for at redigere i. erfaringer med. energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. master. Midtvejskonference Klik for at redigere i erfaringer med master Analyse af praktiske energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Midtvejskonference 6. Februar 2013 AGENDA Formål Metode Foreløbige resultater Problemstilliner

Læs mere

Opgavebeskrivelse: Analyse af erhvervs- og samfundsøkonomiske effekter for varmepumper i Danmark til erstatning for oliefyr

Opgavebeskrivelse: Analyse af erhvervs- og samfundsøkonomiske effekter for varmepumper i Danmark til erstatning for oliefyr Opgavebeskrivelse: Analyse af erhvervs- og samfundsøkonomiske effekter for varmepumper i Danmark til erstatning for oliefyr Udbuddet omfatter følgende dokumenter 1. Kontraktudkast 2. Opgavebeskrivelse

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej Bliv uafhængig af stigende oliepriser og gør samtidig noget godt for miljøet. Energi Fyn hjælper dig på vej Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! 1 Energi Fyn har varmepumpeeksperter

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Muligheder i et nyt varmeanlæg

Muligheder i et nyt varmeanlæg Program Hvilke muligheder er der for et nyt varmeanlæg? Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg? Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen? Muligheder i et nyt varmeanlæg Fjernvarme

Læs mere

DREJEBOG VED KONVERTERING

DREJEBOG VED KONVERTERING VARMEVÆRKERNES ERIKA ZVINGILAITE, INSERO ENERGY OG JANE MOUSTGAARD, RAMBØLL DREJEBOGENS INDHOLD Energirenovering BRUTTOLISTER Overvejelser og analyser inden beslutning om konvertering træffes Tilslutning

Læs mere

Kursus i etablering af lokale partnerskaber. Kursussted Dato, år

Kursus i etablering af lokale partnerskaber. Kursussted Dato, år Kursus i etablering af lokale partnerskaber Kursussted Dato, år 1 Kursus i etablering af lokale partnerskaber Kursusprogram Work-shops! Om Energitjenesten Introduktion til kursus og drejebogen Formålet

Læs mere

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 Temaer for arbejdsgruppens drøftelser Møde 1 Boligejeren indblik i adfærd, motivation og behov Grøn Boligkontrakt afgørende elementer for succes

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Vejledning til den kommunale energiplanlægger. Energistyrelsen

Vejledning til den kommunale energiplanlægger. Energistyrelsen Vejledning til den kommunale energiplanlægger Energistyrelsen November 2015 PROJEKT NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød CVR-nr. 37295728 Tilsluttet FRI T: +45 4810 4200 F: +45 4810 4300 E: niras@niras.dk

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

Tjen penge på energirenovering

Tjen penge på energirenovering Tjen penge på energirenovering Videncenter for energibesparelser i bygninger er til for dig Vil du gerne slå to fluer med ét smæk? Vil du gerne ha mere at lave og samtidig sænke CO 2 -udslippet? Hvis du

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk. Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.dk Varmepumper på en tre kvarter? 1. Historie 2. Anlægstyper 3. Miljø

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

Grøn energi til område fire

Grøn energi til område fire Notat 05. nov 2013 Dokumentnr. 296204 Grøn energi til område fire Konklusioner Cirka hver femte kommune har en energiforsyning, hvor kun op til 50 procent er dækket af kollektiv forsyning Cirka hver tredje

Læs mere

Program for ny varmekilde

Program for ny varmekilde Program for ny varmekilde Hvilke muligheder er der for at udskifte olie- og naturgasfyr Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen Uvildigt

Læs mere

PRIVATKLIENTUNDERSØGELSE

PRIVATKLIENTUNDERSØGELSE Rapport - borgernes behov for og anvendelse af juridisk rådgivning ved køb og salg af bolig 11. april 2003 Notater INDHOLD Baggrund for undersøgelsen... 4 Undersøgelsens formål... 5 Målgruppe... 5 Metode...

Læs mere

Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger

Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger 12. maj 2015 - Gastekniske Dage 2015 Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger Set fra produktleverandøren Vaillant A/S, Anders Zeeberg Hybrid - hvad er det? Hybrid stammer oprindeligt fra latin

Læs mere

Udskiftning af oliefyr. Hvornår er det en god idé?

Udskiftning af oliefyr. Hvornår er det en god idé? Udskiftning af oliefyr Hvornår er det en god idé? 1 Indhold i oplæg Den energipolitiske virkelighed Energirenovering generelt Hvorfor energirenovering Tendenser og bevægelser Skal det kunne svare sig?

Læs mere

Fælles regionalt/kommunalt energiprogram REEEZ resultater og erfaringer

Fælles regionalt/kommunalt energiprogram REEEZ resultater og erfaringer Fælles regionalt/kommunalt energiprogram REEEZ resultater og erfaringer Flemming Jørgensen 30/4-15 Region Sjælland og 12 kommuner har i perioden 1. marts 2012 til 28. februar 2015 gennemført energiprogrammet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Potentialer for energibesparelser i danskernes boliger. Konkrete og enkle energispareforslag fra TEKNIQ din installatør gir dig råd Danskerne og energibesparelser

Læs mere

SPECIFIKATION på. Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse. Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud.

SPECIFIKATION på. Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse. Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud. SPECIFIKATION på Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud Januar 2018 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND... 2 2. BESKRIVELSE AF OPGAVEN... 2

Læs mere

Energirenovering blandt husejere

Energirenovering blandt husejere Energirenovering blandt husejere Spørgeskemaundersøgelse blandt husejere, sommeren 2013 Energirenovering blandt husejere 1. august 2013 side 2/7 Indholdsfortegnelse Undersøgelsens målgruppe... 3 Boligernes

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energirenovering. En befolkningsundersøgelse

Energirenovering. En befolkningsundersøgelse Energirenovering En befolkningsundersøgelse Januar 2015 Energirenovering Indledning Siden den første store oliekrise i begyndelsen af 70 erne har der været stigende bevidsthed om fordelene ved at isolere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grambyvej 19A Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-020675 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energiaftalen i februar og hvad så nu? Mikkel Sørensen Energipolitisk aftale 21. februar 2008: En aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne,

Læs mere

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der på en enkel og overskuelig måde tilbyder målrettede og relevante digitale værktøjer,

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi N O T AT Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi Initiativerne samt finansieringsmodellen fra Vores energi vil give gevinster såvel som udgifter

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Energipolitiske perspektiver Varmepumper til erstatning for oliefyr i Danmark 25. maj 2011. Charlotte Forsingdal Energistyrelsen

Energipolitiske perspektiver Varmepumper til erstatning for oliefyr i Danmark 25. maj 2011. Charlotte Forsingdal Energistyrelsen Energipolitiske perspektiver Varmepumper til erstatning for oliefyr i Danmark 25. maj 2011 Charlotte Forsingdal Energistyrelsen Strategien er oplæg til forhandlinger mellem forligspartierne Flere varmepumper

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 346 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 346 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 15-16 EFK Alm.del Bilag 346 Offentligt Notat om energiforbedringer i yderområder Kontor/afdeling Center for Erhverv og Energieffektivitet Dato 21. juni 16 J nr. 16-787

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energieffektiviseringer vvs erne muligheder

Energieffektiviseringer vvs erne muligheder Energieffektiviseringer vvs erne muligheder DGF s Gastekniske Dage 2014 Per Jensen Afdelingschef HMN Naturgas I/S 20-05-2014 1 Agenda Hvorfor energieffektiviseringer? Hvilke initiativer er etableret? Samarbejder

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik 1: Princip for varmepumpe 2: Case 2 Beregning VP. Kontra Gas 3: Regeringens nye energistrategi 4: Som vi ser udviklingen med VP. 5: Hvad kunne være fremtidens uddannelse Henrik P. Hansen 1 Strategi for

Læs mere

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Midtløkke 15 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-007044 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

ER DET TID TIL AT SKIFTE OLIEFYRET? - Vi hjælper dig med en billigere varmeregning

ER DET TID TIL AT SKIFTE OLIEFYRET? - Vi hjælper dig med en billigere varmeregning ER DET TID TIL AT SKIFTE OLIEFYRET? - Vi hjælper dig med en billigere varmeregning F2120 Luft/vand varmepumpe Stor effektivitet selv ved lave udetemperaturer En luft/vand varmepumpe er både et billigt

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sundby Alle 76 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000229 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energi i Hjarbæk. Rapport

Energi i Hjarbæk. Rapport Energi i Hjarbæk Rapport NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 Den 1. maj 2015 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel. +45 9682 0400 Fax +45

Læs mere

BedreBolig-plan BOLIGEJER

BedreBolig-plan BOLIGEJER KLADDE Rapportnr: 0 Firmanr: 40 Dato: 04-11-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Dansk Bygningsrådgivning Kurt Lynge Christensen Visborgvej 6 9560 Hadsund E-mail info@danskbygningsraadgivning.dk Tlf.nr

Læs mere

Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder

Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

SPAR ENERGI MED BIG DATA

SPAR ENERGI MED BIG DATA Steen Olesen Klimakonsulent SPAR ENERGI MED BIG DATA Dataanalyser ifm. Høje-Taastrup Going Green BAGGRUND Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Portal for Energiforbrug og Energibesparelser Afdækning af

Læs mere

Muligheder for investering i vindmøller

Muligheder for investering i vindmøller Frederiksberg Kommune Muligheder for investering i vindmøller Rapport September 2011 Projektnr 69738 - R-1 Dokumentnr 69739-01- 02 Version 30 Udgivelsesdato 22092011 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt SAJ

Læs mere

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING Spar mange penge på din varmeregning med en -TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING SPAR PÅ VARMEUDGIFTERNE Med en luft-til-vand varmepumpe fra Nordisk Energirenovering har du mulighed for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Pæregrenen 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ringstedgade 19 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4700 Næstved BBR-nr.: 370-19450 Energikonsulent: Bjarne Dickow Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Nr. Spørgsmål Svar 1. Har ENS ønsker til eller nøgletal for størrelsen på info-midler indenfor de 9.4 mio. (dette udbud)?

Nr. Spørgsmål Svar 1. Har ENS ønsker til eller nøgletal for størrelsen på info-midler indenfor de 9.4 mio. (dette udbud)? Spørgsmål stillet i forbindelse med Energistyrelsens udbud af rammekontrakt om uvildig rådgivning af bygningsejere i forbindelse med udskiftning af olie- og naturgasfyr med en VE-baseret opvarmningsform.

Læs mere

Analyse af energieffektiviseringsområdet Installatørbranchen

Analyse af energieffektiviseringsområdet Installatørbranchen Analyse af energieffektiviseringsområdet Installatørbranchen Februar 2016 Indhold 1. Om undersøgelsen... 3 1.1 Baggrund og formål med undersøgelsen... 3 1.2 Undersøgelsens metode... 3 1.3 Stikprøvestørrelse

Læs mere

Den intelligente bygning i det smarte energisystem.

Den intelligente bygning i det smarte energisystem. Udbud af analyse: Den intelligente bygning i det smarte energisystem. Orienteringsmøde d. 11. september 2017 Energistyrelsen Program for mødet 1. Introduktion og baggrund, v. Energistyrelsen. 2. Orientering

Læs mere

LANDSBYENS ENERGI - HALKÆR OG HOLTET

LANDSBYENS ENERGI - HALKÆR OG HOLTET LANDSBYENS ENERGI - HALKÆR OG HOLTET Projektbeskrivelse I Aalborg Kommune er Landsbyens Energi et pilotprojekt, hvor beboerne i to landsbyer uden for kollektiv forsyning, Halkær og Holtet, tilbydes en

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet.

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Status for Handleplan for varme- og energiforsyning Roskilde Kommune 2010-2015 Emne/opgave (Aktører og opgavestart) Status pr. 31.12.2011 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Roskilde Kommune vil i

Læs mere

Holdningsanalyse januar 2013 Energiforbedringer. Rapport vedrørende østjydernes forventninger til investeringer i energiforbedringer i 2013.

Holdningsanalyse januar 2013 Energiforbedringer. Rapport vedrørende østjydernes forventninger til investeringer i energiforbedringer i 2013. Holdningsanalyse januar 2013 Energiforbedringer Rapport vedrørende østjydernes forventninger til investeringer i energiforbedringer i 2013. 1 Metode og baggrund Baggrund og formål Analysen har som formål

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49.

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lokesvej 12 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-029360 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Evaluering af BedreBoligordningens. - Kontaktpunkterne

Evaluering af BedreBoligordningens. - Kontaktpunkterne Evaluering af BedreBoligordningens testforløb - Kontaktpunkterne Energistyrelsen 27. juni 2014 Agenda Baggrund og formål Hovedkonklusioner Anbefalinger Baggrund og formål Energistyrelsen har bedt (GK),

Læs mere

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER FORMÅLET MED ENERGI- MÆRKNINGSORDNINGEN Gavnligt for miljø, indeklima og økonomi Formålet med energimærkningsordningen er at motivere bygningsejere til at bruge mindre

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND STATUS: INDIVIDUELLE VARMEFORBRUGERE I REGION MIDT De individuelle varmeforbrugere står for 15 % af regionens samlede brændselsforbrug Opvarmningstype for boliger Energiforbrug

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2015. Resultatkontrakt. Smart Energy i Midten. 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12. Kontraktens parter

Opfølgning pr. 1. marts 2015. Resultatkontrakt. Smart Energy i Midten. 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12. Kontraktens parter Opfølgning pr. 1. marts 2015 Resultatkontrakt Smart Energy i Midten 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM

HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM Hybrid opvarmningssystem Princip opbygning Kombination af eksisterende eller ny varmekedel og en el varmepumpe Hybrid teknologi opvarmning Traditionel kedel Varmepumpe Hybrid

Læs mere

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 BedreBolig Energirigtig renovering af private boliger BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 23/01/15 15:31 2 BedreBolig BedreBolig en helhedsorienteret tilgang til energirenovering BedreBolig er

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

BBR-nr.: 420-5801 Energimærkning nr.: 100102937 Gyldigt 5 år fra: 03-11-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-5801 Energimærkning nr.: 100102937 Gyldigt 5 år fra: 03-11-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogensevej 88 Postnr./by: 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-5801 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger

Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger Min dagsorden Potentialer for energirenovering Fokus på sektorer Virkemidler for energirenovering VE og bygninger Opbyggelige ønsker Potentialer

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

ESCO Light præsentation. ESCO-light arbejdsgruppen

ESCO Light præsentation. ESCO-light arbejdsgruppen ESCO Light præsentation 14. juni 2010 ESCO-konceptet har været en murbrækker for at få gang i energibesparelserne, specielt i store bygninger, fordi det nedbryder de væsentligste barrierer for energibesparelser.

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Opgavebeskrivelse: Bestanden af varmepumper til opvarmning af helårshuse i Danmark

Opgavebeskrivelse: Bestanden af varmepumper til opvarmning af helårshuse i Danmark Opgavebeskrivelse: Bestanden af varmepumper til opvarmning af helårshuse i Danmark Udbuddets indhold 1. Kontraktudkast 2. Opgavebeskrivelse (dette dokument), der indeholder, baggrund og formål med projektet,

Læs mere