ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE"

Transkript

1 ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE BESKRIVELSE AF OPGAVELØSNING SAMT EFFEKTVURDERING MARTS 2012

2 MARTS 2012 ENERGISTYRELSEN PILOT-PROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE - BESKRIVELSE AF OPGAVELØSNING SAMT EFFEKTVURDERING PROJEKTNR. p a-1 DOKUMENTNR. 1 VERSION 2 UDGIVELSESDATO Marts 2012 UDARBEJDET KHL, ROKR, JJ KONTROLLERET JJ, SHA, KUM GODKENDT KHL

3 PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING VEDR. INSTALLATION AF VARMEPUMPE 5 INDHOLD 1 Sammenfatning og anbefalinger 7 2 Indledning 17 3 Design og omfang af den gennemførte rådgivning Beskrivelse af forløb og aktiviteter Etablering af hjemmesiden Markedsføring og synliggørelse Efteruddannelse af rådgivere Individuel rådgivning Registrering af henvendelser 29 4 Tilgang og metode - dataindsamling Spørgeskemaundersøgelsen Kvalitative interviews Analysemetoder og begrænsninger 32 5 Energirådgivernes evaluering af pilotprojektet Tilfredshed og vurdering af pilotrådgivningskoncept 34 6 Evaluering af kvalitet og tilgængelighed af information på hjemmeside Varmepumpeinformation.dk Relaterede hjemmesider 40 7 Karakteristik af brugere og deres henvendelser Omfang af henvendelser og spørgeskema respons 47

4 6 PILOTPROJEKT - INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDR. INSTALLATION AF VARMEPUMPE 7.2 Segmentering af brugere Boligtyper og repræsentativitet 56 8 Vurdering af indhold og kvalitet af rådgivningen Henvendelser og tidsforbrug Rådgivningens indhold 61 9 Effektevalueringen Dataindsamling og behandling Resultater Effekt og brugersegmenter Afledte økonomiske effekter af rådgivningen Tilgang og metode Omkostningerne forbundet med rådgivning Gevinst ved skift til varmepumpe Samfundsøkonomisk gevinst Privatøkonomisk gevinst Samfundsøkonomisk analyse af rådgivning Finansiering af rådgivningen 101

5 PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING VEDR. INSTALLATION AF VARMEPUMPE 7 1 Sammenfatning og anbefalinger Baggrund Med udgangspunkt i energiaftalen fra februar 2008 blev der afsat 30 mio. kr. til at fremme varmepumper som erstatning af individuelle oliefyr. På den baggrund har Energistyrelsen igangsat en række initiativer, herunder en tilskudsordning samt en række analyser. En central konklusion herfra er, at mange husejere oplever, at de mangler uvildig rådgivning om skift til varmepumper. Derfor igangsatte Energistyrelsen i maj 2011 dette pilotprojekt, hvor målet var at efterprøve behovet for og effekten af en individuel og uafhængig rådgivning i forbindelse med husejeres skift til varmepumper. Nærværende rapport beskriver resultaterne fra dette projekt. Energitjenesten, Teknologisk Institut samt COWI har i perioden maj 2011 til januar 2012 gennemført pilotprojektet som har indeholdt henholdsvis etablering af rådgivningsfunktion, rådgivning af husejere samt en løbende vurdering af effekten. Projektet henvender sig til de ca oliefyrsejere i Danmark, som har et potentiale for varmepumper 1. Det skal endvidere nævnes, at der allerede på nuværende tidspunkt findes ca luft/vand og væske/vand varmepumper i Danmark 2. Den nuværende regering har fokus på at udfase oliefyrene og har i den sammenhæng foreslået, at der indføres et stop for installering af nye oliefyr i eksisterende bygninger fra Denne rapport omhandler dels beskrivelsen af selve opgaveløsningen, dels resultaterne af den effektmåling og erfaringsopsamling, der har fungeret som en integreret del af rådgivningen under hele forløbet. Formålet er at vurdere kvaliteten af den gennemførte rådgivning, effekten i forhold til, hvordan det har påvirket boligejernes viden om egne handlemuligheder og samfundsøkonomien, samt komme med anbefalinger til et eventuelt fremtidigt rådgivningskoncept. 1 Afdækning af potentiale for varmepumper til opvarmning af helårshuse i Danmark til erstatning for oliefyr. COWI, Teknologisk Institut og Statens Byggeforskningsinstitut (2011) 2 Fremtidig metode til opgørelse af bestanden af varmepumper til opvarmning af helårshuse i Danmark, COWI, Teknologisk Institut og Statens Byggeforskningsinstitut (2011)

6 8 PILOTPROJEKT - INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDR. INSTALLATION AF VARMEPUMPE Pilotprojektet Hovedformålet med projektet har været at undersøge effekten af individuel rådgivning, som har omfattet individuel og personlig rådgivning til husejere med oliefyr, der overvejer at skifte til en varmepumpe. Rådgivningsfunktionen i pilotprojektet er etableret med det formål at kunne levere uvildig vejledning af høj kvalitet med udgangspunkt i de individuelle forhold, som gør sig gældende i relation til den enkelte husejer. Valget af en varmepumpe, der er egnet til et specifikt hus, afhænger af mange ting. Dels er der mange forhold i relation til eksisterende varmefordelingssystem og til, hvorvidt det er egnet til en varmepumpeløsning, som skal afklares. Dels skal det vurderes, om det eventuelt kan betale sig at foretage efterisolering i forbindelse med installationen. Det er ofte komplekse problemstillinger, som en del husejere ikke har kompetencer til at vurdere, og det kan være vanskeligt for den enkelte at prioritere, hvilke investeringer, der skal tages først. Pilotprojektet indeholder derfor en individuel rådgivning, hvor en kompetent rådgiver foretager en gennemgang af huset, besvarer spørgsmål fra husejeren, samt kommer med en overordnet vurdering af, hvilken løsning der er bedst egnet. Udover alle de tekniske aspekter vedrørende varmepumper og husets energimæssige tilstand har rådgiveren også skullet kunne besvare andre relevante spørgsmål fra husejeren, f.eks. vedrørende arkitektoniske forhold, rentabilitet og økonomi. Kort fortalt er følgende aktiviteter gennemført i pilotprojektet: Drift og etablering af rådgivningsfunktion fra maj til december 2011, hvor boligejere med oliefyr kunne få individuel rådgivning om skift fra oliefyr til varmepumper. Dette har omfattet indledende og opfølgende uddannelse af et hold energirådgivere, etablering af en backup funktion med varmepumpeeksperter, udvikling og drift af en hjemmeside, gennemførelse af individuel telefon- og mailrådgivning samt husbesøg. Herunder er der udviklet et koncept dels for telefonrådgivning og dels for husbesøg, hvormed det er sikret, at husejerne har fået en ensartet rådgivning Løbende og integreret registrering af henvendelser og data i forbindelse med telefonrådgivning og husbesøg. Derudover er data til erfaringsopsamling og effektvurdering blev indsamlet via forskellige metoder. Dette har indbefattet en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt husejere, som havde modtaget rådgivning, gennemførelse af kvalitative interview med telefonrådgiverne, installatører af varmepumper og brugere samt indsamling af information i forbindelse med 102 husbesøg hos boligejere med oliefyr. Endelig er opsamlet data og information blevet brugt i en vurdering og beregning af rådgivningens effekt og erfaringsopsamling, som præsenteres i denne rapport. Færre henvendelser end forventet Omfang og karakteristik af henvendelser og rådgivning Registreringen af henvendelser i pilotprojektet viser, at der har været i alt ca. 400 henvendelser i forløbet. Dette er noget færre end forventet, og brugerne af pilotprojektets rådgivning udgør kun ca. 0,2 % af de potentielle borgere, som vurderes at

7 PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING VEDR. INSTALLATION AF VARMEPUMPE 9 have et oliefyr i Danmark. Umiddelbart lyder det af få henvendelser, men der er gode grunde til at antallet er relativt lavt. Først og fremmest tager det tid at etablere kendskab til en ny rådgivning, og der har samtidigt ikke været mulighed for at bruge store midler på markedsføring. Herudover har rådgivningen i pilotprojektet fundet sted i en periode præget af usikkerhed omkring fremtidige vilkår for varmepumper. Tilskudsordningen for skrotning af oliefyr blev stoppet kun 1,5 måned inde i projektet, hvorefter der ikke har været klarhed over, om der også i fremtiden vil blive etableret en tilskudsordning. Endelig blev omfanget af finanskrisen forværret fra medio sidste år, hvorfor mange husejere har holdt igen med investeringer i deres ejendom. Stor respons på spørgeskemaer Til gengæld har der været en høj respons på de udsendte spørgeskemaer, som er brugt i effektvurderingen, der ligger langt over forventningen. Hele 62% af de 235 brugere, som har fået tilsendt et spørgeskema, har valgt at deltage i undersøgelsen. En analyse af brugerne af rådgivningen viser følgende: Der har været en jævn geografisk fordeling af henvendelserne, som svarer nogenlunde til den relative fordeling af oliefyr i Danmark. Henvendelserne stammede for en stor del fra den bedre uddannede del af befolkningen med en høj gennemsnitsindkomst, et vist niveau af teknisk viden og primært mænd. Tidsforbruget i forbindelse med telefonrådgivningen har gennemsnitligt været på 45 minutter alt inklusiv. Alt i alt peger undersøgelsen på, at det ikke er et helt repræsentativt segment af boligejere med oliefyr, som har henvendt sig til rådgivningen. Boligejerne som har henvendt sig karakteriseres endvidere ved, at en overraskende stor del af boligejerne udtrykker et ønske om at gøre noget for miljøet, samtidig med at de gerne vil forbedre egen økonomi. Privatøkonomien er således første prioritet, men meget tæt fulgt af et ønske om at handle miljørigtigt. Flere betegner således olie som et brændsel, der grundet klimahensyn hører fortiden til, de har bemærket regeringens udmelding om udfasning af oliefyr, etc. Udover at være meget bevidste om økonomi og klima, peger undersøgelsen også på, at svarpersonerne mener, at det offentlige har et ansvar i forhold til at gøre det muligt for dem at handle klimarigtigt. Svarpersonerne mener i høj grad at staten bør yde økonomiske støtte for at få folk til at udskifte deres oliefyr med mere energivenlige løsninger. Brugere ønsker mere bred information Undersøgelsen viser, at en stor andel af brugere henvender sig til rådgivningen med et ønske om at blive bredt orienteret i forhold til deres valg omkring varmeforsyning af huset og energibesparelser i øvrigt. Flere peger således på, at det virker mærkeligt, at rådgivningen er snævert målrettet rådgivning omkring varmepumper, og at de ønsker en meget bredere indgang til at forstå deres hus og muligheder ift. varmeforsyning og energitilstand.

8 10 PILOTPROJEKT - INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDR. INSTALLATION AF VARMEPUMPE Brugere henvender sig sent i processen Samtidig ses det også, at brugerne henvender sig forholdsvis sent i processen, altså efter de allerede har indhentet tilbud. Dette passer også godt med, at mange af de interviewede brugere giver udtryk for, at det netop er i forbindelse med vurdering af tilbud, at de har behov for uvildig rådgivning. Det bemærkes således af flere brugere, at det er helt umuligt at finde rundt i junglen af installatører og varmepumpetyper/mærker, og at tilbuddene er vidt forskellige i forhold til pris, dimensionering, etc. og derfor svære at vurdere/sammenligne. Stor tilfredshed med rådgivningen Betalingsvillighed i forhold til rådgivningen er generelt lav Brugernes vurdering af rådgivningen Rådgivningen opleves i høj grad som uvildig, og husejerne føler sig generelt langt mere trygge ved den uvildige rådgivning end rådgivningen fra installatører, forsyningsselskaber, forretninger mv. Det samme gælder, når vi ser på det udbytte, som husejerne angiver at have fået af rådgivningen, omend gennemsnittet er lidt lavere. På en skala fra 1 til 7 vurderes det gennemsnitlige udbytte af rådgivningen i forhold til at være bedre rustet til at tage en beslutning til 5,4. I spørgeskemaerne har indtil flere husejere også kommenteret rådgivningen og netop fremhævet det positive ved, at den har været grundig, kompetent, uvildig og gratis. Den store tilfredshed afspejler sig også i at 75% måske eller helt sikkert vil betale for rådgivningen, mens kun 25% af husejerne angiver at de ikke vil betale. Brugerne er dog ikke villige til at betale et højt beløb, således er kun 20% villige til at betale mere end 500 kr. for rådgivningen, såfremt den ikke er gratis. Dette er nok et forventeligt resultat, når man beder folk vurdere en ydelse som de lige har modtaget gratis. Effekt af rådgivningen De kvantitative og kvalitative data, som er indhentet under pilotprojektet, viser følgende omkring effekten af rådgivningen: Resultaterne viser, at respondenterne overordnet set føler sig gennemsnitligt 1 point bedre rustet til at tage en beslutning på en 7-trinsskala, efter at de har modtaget rådgivningen. Dette må siges at være en ganske positiv effekt, som omregnet i % svarer til en forbedring på ca. 15%. I forhold til, hvor tæt de er kommet på udskiftningen af deres varme anlæg, har husejerne flyttet sig 0,2 point på 7-skalaen, altså også positivt (de er kommet tættere på udskiftningen), omend væsentligt mindre. Imidlertid har effekten af rådgivningen i forhold til at komme nærmere en investering i en varmepumpe vist sig at være negativ - altså er husejerne blevet mindre tilbøjelige til at udskifte deres varmeanlæg med en varmepumpe som en konsekvens af rådgivningen. Resultaterne peger i retning af et fald på omkring 10%. Årsagen til dette skal søges, i at flere husejere bliver ekstra opmærksomme på forhold omkring deres hus, grund og økonomi, der gør, at de genovervejer situationen, før de træffer den endelige beslutning. Eksempelvis går de først i gang med at energirenovere deres hus, overvejer, om de først skal udbedre radiatorsystem, eller vurderer, at en varmepumpeinvestering ikke er økonomisk attraktiv af forskellige årsager. Det har i vores beregninger af den samfundsøkonomiske værdiskabelse ikke været muligt at beregne værdien af at rådgivningen i flere tilfælde har resulteret i energibesparelser som resultat af tiltag i forhold til klimaskærm, mv.

9 PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING VEDR. INSTALLATION AF VARMEPUMPE 11 Det er vigtigt at slå fast, at værdien af at rådgive en husejer til ikke at vælge en varmepumpe/først prioritere andre investeringer kan være mindst lige så stor som at bringe dem tættere på en varmepumpe, idet en fejlinvestering eller forkert varmepumpeinstallation både samfunds- og privatøkonomisk er en meget dårlig forretning. Yderligere vil uheldige eksempler på forkert installerede varmepumper potentielt kunne ødelægge hele markedet for varmepumper, idet erfaringer og historier herfra breder sig blandt installatører og husejere via nettet mv. Det har heller ikke her været muligt at værdisætte effekten af at undgå fejlinvesteringer. Husbesøg øger kvaliteten af rådgivningen Den del husejere, som har modtaget husbesøg, vurderer at have fået et større udbytte af rådgivningen end dem, som ikke har modtaget husbesøg. Således vurderer 90% af husejerne med husbesøg at have fået et højt udbytte, mens "kun" 73% af dem, som ikke har modtaget husbesøg, vurderer at have fået et højt udbytte. Husbesøg ser altså ud til at have en positiv effekt i forhold til det udbytte, som husejerne har af rådgivningen. Energirådgiverne oplever også, at mange husbesøg har medført, at husejeren er væsentligt bedre klædt på til at foretage de bedst mulige valg i udskiftningsprocessen og nu ved mere om i hvilken række følge tiltagene bør gennemføres. I effektanalysen er det endvidere analyseret, om der er særlige faktorer i forhold til brugernes social-økonomiske profil, holdninger eller husets karakteristik, som ud fra data vurderes at have en særlig betydning for udfaldet af rådgivningen og/eller boligejerens valg af varmepumpe. Husets alder og isoleringsgrad har som forventet betydning for husejernes beslutninger. Boligejere med ældre og/eller dårligt isolerede huse har både mindre sandsynlighed for at ville udskifte varmeanlæg og mindre sandsynlighed for køb af varmepumpe end boligejere med nyere og/eller bedre isolerede huse. Boligejere med kortere uddannelser har lavere sandsynlighed for at udskifte deres varmeanlæg. Det samme gælder for personer med samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser, hvor sandsynligheden for udskiftning af varmeanlæg er lavere end gennemsnittet. Boligejerne med indkomst op til kr./måned ligger lavest, hvad angår både sandsynligheden for udskiftning af deres varmeanlæg og for, at de køber en varmepumpe. Højest ligger grupperne med indkomster fra til kr./måned. Disse har både størst sandsynlighed for udskiftning af deres varmeanlæg og for at investere i en varmepumpe. Imellem de to førnævnte grupper ligger indkomster, som er højere end kr./måned Der ses ikke en tydelig forskel i forhold til om, det er en mand eller kvinde, der henvender sig til rådgivningen. Alder ser derimod ud til at spille en vigtig rolle, idet dem over 60 har en mindre sandsynlighed for at udskifte deres varmeanlæg end dem under 40, som er mest tilbøjelige til at udskifte varmeanlægget. Der er derimod ikke megen forskel, når det kommer til sandsynligheden for at de køber en varmepumpe.

10 12 PILOTPROJEKT - INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDR. INSTALLATION AF VARMEPUMPE Samfundsøkonomisk effekt I den samfundsøkonomiske analyse har det været formålet at analysere, hvilke omkostninger der er forbundet med den uvildige rådgivning samt at analysere, hvilke gevinster i form af omkostningsbesparelser samt energieffektivisering og CO 2 - reduktion rådgivningen resulterer i. Endelig har det været formålet at belyse forskellige muligheder for finansiering af rådgivningen samt give forslag til, hvordan det sikres, at rådgivning ydes i tilstrækkelig omfang for at sikre at boligejere træffer de rigtige beslutninger omkring deres varmeforsyning. I første omgang er den samfundsøkonomiske effekt af investeringen i en varmepumpe set i forhold til referencesituationen (nyt effektivt oliefyr) beregnet. De økonomiske beregninger er foretaget i forhold til et standard hus på 160 m 2 med et relativt lavt/middel varmebehov (130 m 2 /kwh). Resultatet viser følgende: En væske-vand-varmepumpe viser sig under de givne forudsætninger at have et beregnet samfundsøkonomisk overskud på knap kr kr. udtrykt som nettonutidsværdi over en investeringshorisont på 20 år. En luft-vand-varmepumpe vil under de givne forudsætninger have et samfundsøkonomisk overskud på godt kr kr. udtrykt som nettonutidsværdi over en investeringshorisont på 20 år. Forskellen mellem den samfundsøkonomiske værdi af hhv. væske-vand og luftvand varmepumper skyldes i vores beregninger den relativt højere investering som jordslangerne medfører, som ikke under de antagne forudsætninger opvejes af den højere årsvirkningsgrad som væske-vand varmepumpen har. Den samfundsøkonomiske vurdering af rådgivningen er kompleks, idet der er mange forskellige parametre, som har afgørende indflydelse på beregningen. Først og fremmest er de privat- og samfundsøkonomiske konsekvenser ved en konvertering til varmepumpe meget afhængige af de konkrete forudsætninger, der lægges til grund og vil derfor kunne variere ganske meget fra bolig til bolig. Det ses også, at de privat- og samfundsøkonomiske konsekvenser er ganske afhængige af, om der overvejes konvertering til en væske-vand-varmepumpe eller til en luft-vandvarmepumpe. Dertil kommer de meget store usikkerheder, der er forbundet med effektmålingen og dermed kvantificeringen af effekten af varmepumperådgivningen, ligesom kun dele af effekten har kunnet kvantificeres økonomisk. Særligt problematisk er, at vi kun er i stand til at prissætte den del af rådgivningen, som bringer brugerne tættere på en beslutning omkring en varmepumpeinvestering. Hvis det forudsættes, at halvdelen af brugerne overvejer en konvertering til en væske-vand-varmepumpe, mens den anden halvdel overvejer en konvertering til en luft-vand-varmepumpe, viser beregningerne, at der vil være et samfundsøkonomisk overskud af rådgivningen på henholdsvis: kr. i gennemsnit pr. bruger, hvis kun udgiften til telefonrådgivning medregnes

11 PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING VEDR. INSTALLATION AF VARMEPUMPE kr. i gennemsnit pr. bruger, når både omkostningerne til telefonrådgivning og husbesøg medregnes. Beregningerne indikerer således, at der vil være en samfundsøkonomisk gevinst ved en rådgivningsfunktion som den, der er etableret i forbindelse med pilotprojektet, særligt hvis ikke husbesøgene medregnes. Effektundersøgelsen peger på, at det bør overvejes nærmere, hvorvidt den forholdsvis betydelige meromkostning ved at tilbyde husbesøg står mål med det udbytte af rådgivningen, som alene kan tilskrives husbesøgene. Privatøkonomisk overskud Når der tages udgangspunkt i det givne reference hus viser beregningerne et privatøkonomisk/driftsøkonomisk overskud ved investering i en væske-vand og luft-vand varmepumpe (frem for et moderne oliefyr) på hhv kr og kr. (udtrykt som investeringens nettonutidsværdi beregnet over 20 år), hvilket svarer til en simpel tilbagebetalingstid på 5-6 år. Den positive privatøkonomi skyldes at de aktuelle forbruger energipriser (med tilhørende forventede prisstigninger) slår stærkt igennem og opvejer den relativt højere investering. Igen er det også værd at bemærke at luft-vand modellen falder mest positivt ud, omend den privatøkonomiske forskel ift. en væske-vand varmepumpe er forholdsvis besked. Beregningerne viser dog at også de privatøkonomiske beregninger er følsomme, men at der også er et økonomisk overskud i de følsomhedsberegninger hvor den privatøkonomiske fordel reduceres. Det er her vigtigt at bemærke at det valgte hus repræsenterer et oliefyret hus i den bedre ende af skalaen, hvorfor der ikke medregnes omkostninger til energirenoveringstiltag eller renovering af varmefordelingsanlæg hvilket vil være påkrævet i mange oliefyrede huse. Anbefalinger Erfaringerne fra projektet samt resultaterne fra beregninger og analyser giver anledning til en række anbefalinger: Afklaring af fremtidig politik. Med regeringsskiftet er der flere, som forventer ændringer og initiativer på området. Mange af brugerne er derfor p.t. afventende over for at investere i en varmepumpe, hvilket også opleves af installatørerne, som efter sommeren har oplevet en afmatning. Det er vigtigt, at der så hurtigt så muligt kommer en afklaring og klar politisk udmelding, så boligejerne bliver i stand til at tage en beslutning. Erfaringerne viser, at de politiske udmeldinger samt lovgivning har haft en stor betydning for de husejere, som har udvist interesse for varmepumper, det gælder aldersgrænser for olietanke, udmelding i forhold til udfasning af oliefyr samt skrotningsordningen. Det bør endvidere sikres at der kommer en langsigtet politisk løsning, som skaber stabile vilkår for varmepumpeinvesteringer. Det er centralt idet en investering i en varmepumpe typisk er et langsigtet projekt, som tager tid at realisere. Overvej løsninger for folk med lave indtægter og dårligt isolerede huse. Evalueringen viser at boligejere med lave indtægter og dårligt isolerede huse ikke er særligt tilbøjelige til at installerede en varmepumpe samt opsøge rådgivningen. Det er tydeligt at der skal gøres en ekstra indsats for at få denne gruppe til at overveje udskiftning af deres oliefyr, først og fremmest fordi deres privat-

12 14 PILOTPROJEKT - INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDR. INSTALLATION AF VARMEPUMPE økonomiske formåen er en stor barriere i forhold til den relativt store investering som en varmepumpe kræver. Videreførelse af uvildig rådgivning. Der er blandt husejerne en meget stor opbakning og tilfredshed med den uvildige rådgivning. Endvidere har den individuelle rådgivning som er blevet gennemført i pilotprojektet vist sig at være efterspurgt og effektfuld i forhold til at kvalificere husejernes valg af løsning til varmeforsyning samt have et samfundsøkonomisk overskud. Overvej løbende effekt måling. Pilotprojektet har vist at en kvalificeret og integreret effektmåling giver nyttig viden, som direkte kan benyttes i videreudvikling af tilbud og politikker for eksempelvis varmepumper. Det anbefales derfor at videreføre dette koncept i nye tiltag og evt. i forhold til dette tiltag gennemføres en endelig vurdering af effekten efter ca. 1 år efter henvendelsen til Energitjenesten. Koncepter for husbesøg skal overvejes. Husbesøgene har generelt været populære og vurderes at have en positiv effekt. Boligejerne føler sig generelt bedre klædt på efter et husbesøg, men der er ikke en klar tendens til, at flere vælger en varmepumpe efter et husbesøg, snarere at husejeren får et bedre overblik over sine muligheder. Besøgene er dog en forholdsvis dyr løsning, og det bør overvejes, om de ikke skal være helt eller delvist betalt af brugerne. En bredere rådgivning, som fokuserer på hele husets varmeforsyning. Brugeren oplever det som lidt underligt, at rådgivningen og hjemmeside mest fokuserer og sælger sig på viden om varmepumper. Mange husejere efterlyser et generelt oprids af muligheder for udskiftning af oliefyr (herunder især det økonomiske aspekt) - og ikke en fokusering på varmepumper. En mere helhedsorienteret rådgivning vil øge troværdigheden yderligere, og boligejerne vil føle sig bedre klædt på at til at tage en beslutning. Mere fokus på markedsføring. Da kun 0,2% af folk med oliefyr har kontaktet rådgivning, må det antages, at mange boligejere ikke har hørt om rådgivningen. Det kan tænkes, at det kun er folk, der i forvejen har opsøgt information om varmepumper på nettet, som har opdaget muligheden for rådgivning. For at få fat i segmenter, der ikke specifikt overvejer varmepumper til at starte med, anbefales det at lave en mere omfattende og målrettet markedsføring af rådgivningen i fald rådgivningen fortsættes. Mere fokus på de forskellige segmenter af boligejere. Boligejere med oliefyrede huse repræsenterer et bredt udsnit af den danske befolkning, som bl.a. adskiller sig i forhold til, hvordan de søger informationer, og hvad der påvirker deres beslutning. Det er vigtigt at overveje, hvordan man i fremtiden når den målgruppe, som ikke er godt repræsenteret i forhold til henvendelserne i pilotprojektet, eksempelvis folk som ikke bruger internettet, boligejere i Nordjylland, kvinder, folk med ikke-tekniske uddannelser, etc. Her er man nødsaget til at overveje helt andre kanaler, gennem hvilke man i første omgang kan komme i kontakt med og senere påvirke denne målgruppe.

13 PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING VEDR. INSTALLATION AF VARMEPUMPE 15 Koordinering og forbedring af hjemmesider. Der eksisterer i dag mange kilder til information omkring varmepumper på nettet. Dette giver anledning til stor forvirring hos husejerne. Projektet har omfattet en vurdering og sammenligning af informationsindholdet på de forskellige centrale, offentlige/uvildige varmepumpesites. Vurderingen viser, at hjemmesiderne ikke er optimalt designet i forhold til henvisninger, sammenhæng og indhold, hvorfor de i visse tilfælde bidrager til at skabe forvirring hos brugerne. Det anbefales, at der etableres en central offentlig varmepumpeside, hvorfra der så eventuelt kan linkes til andre sites. Det ville f.eks. være oplagt at slå flere af hjemmesiderne sammen til en hjemmeside, hvis rådgivningen fortsætter. Derudover bør navnene på hjemmesiderne overvejes (f.eks. er det ikke hensigtsmæssig at have en "varmepumpeinfo.dk" og "varmepumpeinformation.dk"). Imødegå kritik, skrøner og historier. Det synes stadig at være en vis usikkerhed omkring varmepumpers driftssikkerhed, og mange anser stadig varmepumper som en "ny" og usikker teknologi. De dårlige historier fylder en del i medierne, og nogle boligejere føler, at de bevæger sig ud på "dybt" vand. Det er problematisk, idet disse historier og meget skeptiske holdninger cirkulerer både blandt installatører og boligejere, hvor de øger usikkerheden blandt dem, der står for at skulle tage en beslutning omkring en varmepumpe. Det er derfor vigtigt, at der kommer cases eller lignende på varmepumpesiderne, hvor der fremvises varmepumper, som har fungeret i mange år, samt historier om, hvad der er gået galt i visse tilfælde og hvorfor. Særligt behov for kvalificeret rådgivning i forhold til tilbud og dimensionering. Evalueringen viser, at husejere, som henvender sig, særligt svært har ved at vurdere, hvordan varmepumpeløsningen skal konfigureres (effekt, jordslanger, radiatorer etc.). Samtidig får de ofte meget modstridende tilbud fra installatører. Derfor skal der i en kommende rådgivning være stor fokus på, hvordan man hjælper boligejerne med at vurdere tilbud og løsningsforslag, hvilket igen peger mod en individuel rådgivning snarere end generelle råd. Man bør overveje, om man skal understøtte denne del af rådgivning med beregningsprogrammer, udvidede case-beskrivelser, etc. Endelig er der god grund til at arbejde med en avanceret brug af nye datamuligheder i rådgivningen som f.eks. Google maps, webcam, direkte brug af bygnings- og energiforbrugsdata via BBR, etc., som på en nem måde vil gøre det muligt for energirådgiveren at få et mere kvalificeret grundlag for målrette rådgivningen. Energirenovering af bolig i sammenhæng med varmepumpeinvestering. For mange boligejere er en varmepumpe en stor investering, særligt når det også i mange tilfælde anbefales at foretage optimering af varmefordelingsanlæg, efterisolering eller udskiftning af vinduer samtidig. Dette er årsagen til, at nogle husejere fravælger eller udskyder varmepumpeinvesteringen. Der anbefales, at der ses nærmere på og udarbejdes anbefalinger i forhold til, hvor langt man skal gå i forhold til energirenovering inden en etablering af en varmepumpe. Behov for uvildig rådgivning i forhold til driftsspørgsmål. I pilotprojektet har der været kontakt til en række husejere, som allerede har etableret en varmepumpe, men oplever problemer med driften og mangler et sted at gå til. Problemet opstår eksempelvis i situationer, hvor en boligejer føler sig svigtet af

14 16 PILOTPROJEKT - INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDR. INSTALLATION AF VARMEPUMPE leverandør eller installatør, som enten ikke tager deres ansvar alvorligt, er gået konkurs eller leverer modstridende oplysninger. Grundet den store usikkerhed blandt oliefyrsejere omkring driftsikkerheden i en varmepumpe kunne det overvejes. En fremtidig rådgivning bør også kunne tilbyde råd omkring drift og mulige problemer med en varmepumpe. Der burde som minimum være mere fokus på dette behov i den generelle information på hjemmesider mv. Dette kunne måske være med til at give boligejerne en følelse af, at de ikke står alene, hvis der skulle opstå problemer. Samtidig kan man fra centralt hold have en finger på pulsen omkring dårlige produkter og typiske problemstillinger. Mere sikkerhed i forhold til investering. En af de store barrierer ved varmepumper er usikkerheden omkring driften og investeringen. Man bør overveje nye finansieringsmuligheder som eksempelvis tilskud, garantiordninger, leasing eller ESCO agtige løsninger, som kunne øge husejerens sikkerhed. En løsning i stil med leasing vil kunne afhjælpe flere problemer; eksempelvis vil der være øget fokus på kvaliteten i installationen og optimering af driftsøkonomien. Det vigtige er, at producent/leverandør påtager sig et ansvar både for drift og besparelse i den periode partnerskabet / kontrakten løber. Øget fokus på samfundsøkonomi. Beregningerne af samfundsøkonomien, både hvad angår etablering af en varmepumpe generelt samt effekten af rådgivningen, viser, at begge tiltag i visse tilfælde kan være kritiske i forhold til at skabe en positiv samfundsøkonomi. Både for rådgivningen og varmepumpeinstallation generelt gælder det således, at ændringer i forudsætningerne som vurderes realistiske kan bevirke, at den samfundsøkonomiske effekt er negativ. Derfor anbefales det, at der i forhold til politiske målsætninger og udformning af politikker for varmepumper holdes skarpt øje med de samfundsøkonomiske konsekvenser.

15 PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING VEDR. INSTALLATION AF VARMEPUMPE 17 2 Indledning Der har gennem længere tid været politisk fokus på udfordringen med at få reduceret og på sigt elimineret oliefyr som opvarmningskilde i boliger. Med udgangspunkt i energiaftalen fra februar 2008 blev det således besluttet at afsætte 30 mio. kr. til fremme af varmepumper som erstatning for individuelle oliefyr via bl.a. en tilskudsordning, som fungerede til 30. juni For at afdække udfordringen fik Energistyrelsen i 2010 gennemført en barriereanalyse 3, som bl.a. pegede på, at mange husejere giver udtryk for, at de mangler uvildig rådgivning i forbindelse med at træffe den endelige beslutning om et skift til varmepumpe. Med udgangspunkt i denne konklusion igangsatte Energistyrelsen dette pilotprojekt med individuel rådgivning i forbindelse med varmepumper. Denne rapport beskriver pilotprojektet og samler op på de erfaringer, som projektet har indhentet, og sidst, men vigtigst, præsenterer rapporten den effektmåling, der er gennemført som en integreret del af pilotprojektet. Pilotprojektet har således indeholdt etablering af rådgivningen, selve rådgivningen af private husejere, måling af effekten af rådgivningen, evaluering af rådgivningen samt anbefalinger til rådgivning fremadrettet. Opgaven er blevet løst af Energitjenesten, Teknologisk Institut (TI) og COWI A/S, som har udført pilotprojektet for Energistyrelsen i perioden 15. april 2011 til 31. januar I korte træk var den overordnede fordeling mellem de tre partnere som følger: Energitjenesten har haft ansvaret for etablering af rådgivningen og drevet selve rådgivningen af de private husejere, herunder hjemmeside, telefonrådgivning samt husbesøg. TI har haft ansvaret for uddannelse af rådgivere, kvalitetssikringen af rådgivning samt fungeret som teknisk backup for energirådgiverne i de tilfælde, hvor 3 Varmepumper i helårshuse, Barrierer og erfaringer blandt danske husejere, Publikum Kommunikation og invirke (2010)

16 18 PILOTPROJEKT - INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDR. INSTALLATION AF VARMEPUMPE husejerne har efterspurgt viden baseret på stor kompetence, der bunder i omfattende viden og erfaring på området. COWI har haft ansvaret for måling af effekten, evaluering af rådgivningen samt udarbejdelsen af nærværende rapport. Rapporten er opbygget af følgende kapitler: Kapitel 3 - Beskriver den gennemførte rådgivning til boligejere under pilotprojektet. Kapitel 4 - Beskriver metoden for og omfanget af dataindsamlingen i forbindelse med erfarings- og effektvurdering. Kapitel 5 - Indeholder resultatet og konklusionerne fra energirådgivernes evaluering af pilotprojektet. Kapitel 6 - Præsenterer en evaluering, som COWI har foretaget af relevante hjemmesider. Kapitel 7 - Viser kortlægningen af de henvendelser, som rådgivningen har modtaget. Kapitel 8 - Præsenterer resultaterne fra brugernes vurdering af indhold og kvalitet af rådgivningen. Kapitel 9 - Indeholder en beskrivelse af den beregnede effekt, som rådgivningen har haft i relation til at påvirke boligejerens valg af en varmepumpe. Kapitel 10 - Præsenterer resultaterne fra den samfunds- og privatøkonomiske vurdering af rådgivningens effekt. Rapporten er udfærdiget af: Jakob Jespersen, Svenn Hansen, Jes Erik Jessen, Rolf Kromand, Anders Døssing Jepsen, Kirstine Hjorth Lorenzen, Energitjenesten Teknologisk Institut COWI COWI COWI COWI

17 PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING VEDR. INSTALLATION AF VARMEPUMPE 19 3 Design og omfang af den gennemførte rådgivning Formålet med rådgivningsfunktionen var at skabe en platform for boligejeren, som bedst muligt var målrettet de behov for rådgivning og information, som efterspørges. I den forbindelse benyttede teamet sig af de erfaringer, som partnerne allerede har med rådgivning af boligejere, herunder særligt Energitjenestens landsdækkende arbejde med rådgivning og information omkring energi. Formålet med rådgivningen var således: At skabe en rådgivningsfunktion, hvor brugerne oplevede en høj kvalitet og ensartethed i rådgivningen. At give husejere mulighed for generel såvel som individuel og detaljeret rådgivning gennem henholdsvis hjemmeside, telefonrådgivning og husbesøg. At integrere erfaringsopsamling og effektmåling, således at pilotprojektet løbende kunne forbedres og efterfølgende bruges som inspiration til fremtidige ordninger. Konsortiets parter har i samarbejde udviklet en række systemer, værktøjer og metoder, som netop har til formål at sikre en ensartet høj kvalitet i rådgivningen fra vejlederne til kunderne: Infoark, der indeholder: FAQ med beskrivelser, definitioner og links, der anvendes i forbindelse med telefon- og mailrådgivning. Energitjenestens fag-team har gennemgået efteruddannelse hos TI. Efteruddannelse hos TI, som har bestået af en udvikling og formidling af af metode for rådgivning, husbesøg samt mailbesvarelser. Tjeklister, som følges, når der udføres rådgivning om varmepumper. Løbende opfølgning med behovsrelateret efteruddannelse, opfølgning på metode m.v.

18 20 PILOTPROJEKT - INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDR. INSTALLATION AF VARMEPUMPE TI har ydet teknisk ekspertrådgivning ( back office ) til energivejlederne ved komplicerede henvendelser. De forskellige elementer er yderligere beskrevet nedenfor. 3.1 Beskrivelse af forløb og aktiviteter Pilotprojektet har bestået af en integreret proces, hvor flere aktiviteter er gennemført samtidigt og afhængigt af hinanden. Følgende aktiviteter er gennemført: Selve etableringsperioden strakte sig fra den 16. april, til rådgivningen startede den 16. maj 2011, hvor hjemmesiden blev offentliggjort og strukturen for rådgivningen var fastlagt. Efteruddannelse af energirådgiverne fra Energitjenesten blev gennemført i april 2011, med en opfølgende session i september Selve rådgivningen åbnede for brugere den 16. maj og sluttede den 16. december Der blev i alt modtaget 402 henvendelser i perioden. Hjemmesiden var klar den 16. maj og er løbende blevet udbygget. Husbesøg blev påbegyndt 1. juni, og ved projektets afslutning var der gennemført 102 besøg fordelt over hele landet. 3.2 Etablering af hjemmesiden Hjemmesiden gik i luften den 16.maj, og målet er, at man her skal kunne finde information om pilotprojektet, generel vejledning om varmepumper, links, samt blive præsenteret for mulighederne for personlig rådgivning vedrørende varmepumpeløsninger. Hjemmesiden henvender sig til oliefyrsejere og tager udgangspunkt i typiske boliger og anvendelse af borgeres egne erfaringer med udskiftning af oliefyr og installation af varmepumper. Formålet med hjemmesiden var i projektperioden især at skabe opmærksomhed omkring og beskrive de muligheder, som Energitjenesten har for at yde gratis personlig rådgivning (pilotprojektet). Pilotprojektets og vejledernes force var netop den personlige dialog med husejerne, hvorved man bedst muligt kunne yde vejledning, som tog udgangspunkt i den individuelle husejers unikke situation. Det har været vigtigt for hjemmesidens opbygning, at de oliefyrsejere, som stadig var i tvivl om, hvilken opvarmningsform de ville udskifte deres oliefyr med, kunne få en uvildig gennemgang af alternativerne, dog med overvægt i detaljerede oplysninger om varmepumper.

19 PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING VEDR. INSTALLATION AF VARMEPUMPE 21 Hjemmesiden søgte også at etablere en samlet indgang til de hjemmesider og det materiale, som allerede findes, herunder f.eks. Energistyrelsens hjemmeside (www.varmepumpesiden.dk ), Center for Energibesparelser (www.goenergi.dk) og Tis hjemmeside Figur 3.1 Hjemmesiden - forside Følgende indhold blev udviklet til hjemmesiden som en del af projektet: Oplysninger om forskellige hustyper, og herunder særligt de 9 casebeskrivelser. Hjemmesiden blev udvidet løbende med en FAQ inddelt i generelle råd og varmepumpetype. Tilsvarende kunne man finde en guide til forståelse af og gennemgang af tilbud. Hjemmesiden og projektet har været promoveret via Google AdWords, partnernes og Energistyrelsens hjemmesider, samt gennem artikler og lokale annoncer. Indholdet på hjemmesiden vil efter projektets afslutning tilhøre Energistyrelsen som projektets ejer. Der har i vejledningsperioden 16/5-16/ været i alt besøgende på hjemmesiden. Her ses besøgene fordelt på uger over perioden:

20 22 PILOTPROJEKT - INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDR. INSTALLATION AF VARMEPUMPE Antal besøg pr. uge Figur 3.2 Oversigt over besøg på hjemmesiden "Varmepumpeinformation" 3.3 Markedsføring og synliggørelse Formålet med markedsføring af rådgivningen har primært været at skabe opmærksomhed omkring mulighederne for gratis, uvildig rådgivning blandt husejere med oliefyr samt dernæst at skabe PR for Energistyrelsen og projektets partnere. Det har ikke været et formål i sig selv at skaffe flest mulige henvendelser, hvilket også har afspejlet sig i projektudbuddet, hvor udgifter til annoncering forventedes afholdt af konsortiet selv. Dette kan også forklare det forholdsvis lave antal henvendelser. I tilfælde, af at en lignende rådgivning videreføres i fremtiden, bør det overvejes, om ikke markedsføringen skal have en mere central placering, således at man når ud til en bredere kreds af boligejere og ikke kun dem, som selv er aktive og gode til at søge information på internettet. Der blev gennemført en række initiativer: Der blev annonceret i Berlingske Media på Sjælland, Fyn, småøerne og i hovedparten af Jylland samt via Nordjyske Media for Nordjylland. Artikler i lokalblade og lokalaviser samt artiklen "Varmepumpen kan erstatte oliefyret" lanceret i det landsdækkende magasin "Land & Liv" og artiklen "Fra oliefyr til varmepumpe" i Den Blå Avis. Nyhedsbreve om projektet blev sendt elektronisk til samarbejdspartnere, fabrikanter m.m., som også i udprintet form har kunnet agere som flyer til kunder. Periodisk reklame for og dens indhold ved brug af Google AdWords samt diverse henvisninger fra konsortiets og samarbejdspartneres hjemmesider.

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet November 2011 1 2 Forord Formålet med denne evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke Varmepumperihel årshuse Bar r i er eroger f ar i ngerbl andtdanskehusej er e Jul i2010 Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke ISBN www: 978-87-7844-866-8 Indhold 1

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Energirenovering i enfamiliehuse Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Rapport udarbejdet for Energistyrelsen Marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Præsentation af 60+-segmentet... 9 3. Præsentation af

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015

Byggeriets Energianalyse 2015 Byggeriets Energianalyse 215 1 Indhold 3 Forord 4 Tema: Kompetenceudvikling 6 Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler 7 1. Potentialer for energirenovering 8 1.1. Energiforbrug i bygninger 1 1.2. Bygningernes

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. B Indhold. Tal i Sag Tal i Sag Tal i Sag Tal i Sag

Indholdsfortegnelse. B Indhold. Tal i Sag Tal i Sag Tal i Sag Tal i Sag Evalueringsrapport Indholdsfortegnelse. B Indhold 1. Sammenfatning... 3 1.1 Arbejdskraftbesparende potentiale... 3 1.2 Øvrige gevinster... 3 1.3 Kvalitative mål: Oplevede kvalitetsforbedringer i arbejdet...

Læs mere

1. Bygninger el og varmebesparelser

1. Bygninger el og varmebesparelser Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 1. Bygninger el og varmebesparelser Marianne Bender, 9/7 2014, for VedvarendeEnergi Indhold Indhold... 1 1.1 Opsummering... 3 1.2 Potentialer for besparelser

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af energisparegaranti ved renovering af almene boliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen i

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen

Læs mere