Indhold. 1. Beretning Resultatmål Regnskab 20. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Bilag 7. Bilag 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. 1. Beretning 3. 2. Resultatmål 15. 3. Regnskab 20. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Bilag 7. Bilag 8."

Transkript

1 INDHOLD 1 Indhold Læsevejledning 2 1. Beretning 3 2. Resultatmål Regnskab 20 Bilag 1 Oversigt over erhvervelser i Bilag 2 Begrundelser for erhvervelserne i Bilag 3 Oversigt over forskningsprojekter i Bilag 4 Liste over museets udgivelser i Bilag 5 Liste over artikler, bøger mv. af museets forskere udgivet uden for museets regi i Bilag 6 Oversigt over museets deltagelse i udenlandske udstillinger i Bilag 7 Oversigt over museets deltagelse i danske udstillinger i Bilag 8 Resultatanalyse 62

2 2 LÆSEVEJLEDNING BERETNING 3 LÆSEVEJLEDNING 1. BERETNING Beretning og regnskab 2003 tager udgangspunkt i museets Årsrapport 2003, som er afgivet til Kulturministeriet. I sammenligning med Årsrapport 2003 har Beretning og regnskab 2003 en langt mere udførlig beretning og en udbygget resultatanalyse. Endvidere er der en række bilag om museets aktiviteter. Beretning og regnskab 2003 er ikke påtegnet af Kulturministeriet, men regnskabsdelen (kapitel 3) er identisk med regnskabsdelen i Årsrapporten med undtagelse af en mindre korrektion af årsværksforbruget i tabel 13. Indhold Beretning og regnskab 2003 består af tre kapitler: I kapitel 1 beskrives museets formål og opgaver, og museet aflægger beretning for Kapitel 2 indeholder en skematisk oversigt over resultatmål og målopfyldelse for de mål, som er fastlagt i museets resultatkontrakt for og i museets strategi- og handlingsplan for Af kapitel 3 fremgår museets driftsregnskab, bevillingsafregning, regnskabsmæssige forklaringer, anlægsregnskab og personaleregnskab. Hertil kommer 8 bilag. Bilagene indeholder oversigter over museets erhvervelser af kunstværker og begrundelserne for disse, forskningsprojekter, udgivelser, deltagelse i udstillinger uden for museet samt en resultatanalyse med driftsregnskabet fordelt på hovedformål og udvalgte aktivitetsoplysninger. Regnskabspraksis og opgørelsesmetode Regnskabet er udformet som et udgiftsbaseret regnskab, hvilket er det almindelige regnskabsprincip i staten. Alle udgifter er registreret på varernes og tjenesteydelsernes leveringstidspunkt. Driftsregnskab m.m. i kapitel 3 er udarbejdet i løbende priser, således at der er sammenhæng med opgørelserne i statsregnskabet og med bevillingslovene. Udstillingen Impressionismen og Norden Tv. Vincent van Gogh: Olivenskov, Saint-Rémy, 1889 Th. Karl Nordström: Udsigt over Stockholm fra Skansen, 1889 Museets formål og opgaver Statens Museum for Kunst er Danmarks hovedmuseum for billedkunst. Museet drives i henhold til museumsloven, hvor specielt 7 vedrører Statens Museum for Kunst. Museet har til opgave gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling at belyse den danske og udenlandske billedkunst, fortrinsvis fra den vestlige kulturkreds efter år For den danske kunsts vedkommende skal museet anlægge og opretholde repræsentative samlinger. Museet skal synliggøre og perspektivere samlingerne ved deltagelse i internationalt samarbejde. Museets samlinger danner grundlag for forskning og alment oplysende virksomhed. Museets samlinger består af malerier og skulpturer (hvoraf godt er uddeponeret, herunder ca. 800 på de kongelige slotte), ca kunstværker på papir (tegninger, grafik, fotos, gouacher m.m.) samt gipsafstøbninger af figurer fra antikken, middelalderen og renæssancen. Ud over bygningen i Sølvgade råder museet over en del af Vestindisk Pakhus i Toldbodgade, hvor samlingen af gipsafstøbninger opbevares og vises for publikum. Statens Museum for Kunst er i perioden omfattet af en resultatkontrakt med Kulturministeriet, som fastlægger målene for en række af museets aktiviteter for perioden. Fra 2003 overgik Statens Museum for Kunst fra at være en statsvirksomhed til at være en nettostyret virksomhed var på ondt og godt præget af arbejdet med at På trods af lukningen af den nye bygning hele efteråret 2003 steg besøgstallet i forhold til 2002 og forbedre akustikken i museets nye bygning. På ondt fordi det betød, at den nye bygning måtte lukkes hele nåede op på mere end besøgende. efteråret På godt fordi museet benyttede anledningen til at forberede realiseringen af en egentlig Museets medarbejdere har i 2003 lagt et stort arbejde skulpturgade og planerne om Det levende kunstmuseum i forbindelse med genåbningen af den nye værdier, og museet har på den baggrund og med i at definere og beskrive museets mission, vision og bygning. Det var desuden en stor glæde, at voldgiftssagen vedrørende akustikken blev vundet, og det blev balancerede succeskriterier, som vil kunne vise, om udgangspunkt i en balanced-scorecard model opstillet fastslået, at museet ikke havde medansvar for den museet indfrier sin vision i løbet af de kommende dårlige akustik. 10 år. Der er udarbejdet en strategi for, hvilke indsatsområder museet skal fokusere på, og de enkelte En af de store udfordringer for museet de kommende afdelinger har udarbejdet handlingsplaner for, hvordan de vil bidrage til, at målsætningerne realiseres. år bliver at udnytte de nye muligheder som skulpturgaden og scenen giver for at tiltrække besøgende ved hjælp af spændende programmer, der tager udgangspunkt i museets samlinger og udstillingsvirksomhed. at berige og bevæge mennesket gennem Statens Museum for Kunsts mission er De smukke rum og den forbedrede akustik giver kunsten. gode rammer for den nytænkning, som er en del af museets vision, og der er allerede lagt et alsidigt Museets vision er at blive: program for arrangementerne på scenen i Aktiviteterne er finansieret via private fondsmidler, og Danmarks førende kunstmuseum det er museets håb at kunne fastholde sponsorernes kendt og respekteret nationalt og interesse fremover, da aktiviteterne ikke kan rummes internationalt for kvalitet og nytænkning. inden for museets almindelige bevilling.

3 4 BERETNING 5 Skulptur af Øivind Nygård: Light Conductor, 1993 Museets overordnede indsatsområder Statens Museum for Kunst har i resultatkontrakten for defineret tre overordnede indsatsområder. Fokus på samlingerne Statens Museum for Kunst er et samlingsbaseret museum. Alt arbejde på museet tager sit udgangspunkt i de rige samlinger af dansk og udenlandsk kunst fra ca til i dag. Museet har i 2003 udarbejdet en plan for bevaring af maleri- og skulptursamlingen samt en strategi for den præventive konservering af værker på papir. Desuden har museet været en meget aktiv deltager i udredningsarbejdet vedrørende kulturarven. Museets forskning tager sit udgangspunkt i samlingerne. I afsnittet om forskning nedenfor findes en beskrivelse af de mange fine resultater, som forskningen har frembragt i Formidlingen af samlingerne er styrket gennem forskellige tiltag, som skal styrke den enkelte besøgendes oplevelse af samlingerne. Der er med stor succes lavet publikumsguider til de store særudstillinger. I 2003 gjorde museet desuden en indsats for at gøre udstillingen Impressionismen og Norden lettere tilgængelig for publikum ved hjælp af en præsentation på museets hjemmeside, hvor de besøgende kunne forberede eller evaluere udstillingsbesøget ved at læse om udstillingens temaer og ved at se nogle af de centrale værker gengivet. Statens Museum for Kunst har stor betydning for den internationale forskning i dansk kunst og har et nært samarbejde med udenlandske forskningsmiljøer på museer, universiteter, biblioteker og fototeker. Noget som kommer museet til gode i de fortsatte bestræbelser på at vise dansk kunst i et internationalt perspektiv. Ud over at rådgive udenlandske museer omkring relevante lån fra samlingerne i Statens Museum for Kunst har museet i 2003 fortsat sin intensivering af forsknings- og udstillingssamarbejdet med udenlandske institutioner. I foråret 2003 viste museet udstillingen Impressionismen og Norden, der blev til i samarbejde med Nationalmuseum i Stockholm. Desuden kunne museet glæde sig over, at udstillingen om Lucas Cranach, der blev vist i 2002, vakte så stor interesse i Tyskland, at den i foråret 2003 kunne eksporteres til Hamburg, Bucherius Kunst Forum. Der er desuden grund til at fremhæve den store Eckersbergudstilling, som museet producerede i samarbejde med The National Gallery i Washington. Udstillingen, der blev vist i Washington fra november 2003 til februar 2004, vakte stor opmærksomhed og blev udførligt anmeldt i store amerikanske aviser som The Washington Post og The New York Times. Udstillingen af museets franske tegninger og akvareller, som indledte sin turne i USA i 2002, fortsatte i 2003 til yderligere tre institutioner: Museum of Fine Arts, St. Petersburg, Florida; Arkansas Arts Center, Little Rock og Mary and Leigh Block Museum of Art, Evanston, Illinois. Derudover er der i samarbejde med Skoletjenesten i 2003 udarbejdet undervisningsmateriale til børn og unge i form af materialet Kroppen i kunsten, som henvender sig til klasse. Endelig bidrog museets forskere med rådgivning og artikler til en stor udstilling af Hammershøi i Hamburger Kunsthalle og til en udstilling med L.A. Ring og Harald Sohlberg på Blaafarveværket i Norge. Det internationale samarbejde mellem kunstmuseer En meget væsentlig del af museets forsknings- og udstillingsprojekter bliver til i samarbejde med udenlandske forskere og museer. Det sker eksempelvis i form af råd og videnskabelig udveksling, lån til udstillinger og fælles projekter. Samarbejde med erhvervslivet Statens Museum for Kunst har igen i 2003 haft et omfattende samarbejde med erhvervslivet. Fondsstøtte og sponsorering af museets udstillingsvirksomhed har været helt afgørende for, at museets udstillinger har kunnet gennemføres. Desuden har museet i forhold til tidligere år modtaget store beløb fra private fonde til indkøb af kunst, som bl.a. har gjort det muligt at erhverve et tavlemaleri af den italienske 1300-tals

4 6 BERETNING BERETNING 7 maler Ambrogio Lorenzetti. Tak til alle fonde og spon- direktør og kunstfaglige medarbejdere i løbet af 2003 bar i høj grad frugt i Generøse bevillinger fra denne ændring af organisationen ville være med til at sorer for deres engagement i museets virksomhed. diskuteret og opdateret museets erhvervelsespolitik, private fonde som Augustinus Fonden og Hermod styrke bevaringsindsatsen på museet, idet den daglige herunder justeret strategien for de kommende års Lannungs Museumsfond gjorde det muligt at sikre håndtering af kunsten er helt central for den præven- Flere dele af museets virksomhed er i dag udliciteret erhvervelser. museet betydelige erhvervelser, som det ikke ville have tive bevaring af kunsten. Forventningen er i 2003 bl.a. eller varetages af eksterne virksomheder. Det gælder I 2003 erhvervede Statens Museum for Kunst 46 været muligt at finansiere gennem museets egen ind- blevet indfriet i kraft af en bedre indretning og organi- boghandel, café og rengøring, og i 2003 gennemførtes malerier og skulpturer, 85 kunstværker på papir og købskonto. sering af museets magasiner. udliciteringen af den tekniske vedligeholdelse. ingen afstøbninger. Der er tale om et lille fald i antal- Udstillingsopbygningen varetages i samarbejde med forskellige virksomheder. Det udbyggede samarbejde med let af erhvervelser i forhold til 2002 til gengæld er den samlede købssum næsten fordoblet. I bilag 2 Registrering Der blev i 2003 udarbejdet en samlet bevaringsplan for malerier og skulpturer og en strategi for den præ- erhvervslivet betyder, at museet kan koncentrere sine begrundes de enkelte erhvervelser. En nøjagtig og detaljeret registrering af museets ventive konservering af værker på papir. Desuden blev ressourcer om de områder, hvorpå museet er ekspert. kunstværker er af fundamental betydning for såvel der udarbejdet en strategi for bevaring af museets bil- Samtidig med at Statens Museum for Kunst har fore- publikums mulighed for at tilegne sig relevant viden ledrammer. Strategien vil i 2004 blive udmøntet i en Museets hovedformål taget en repræsentativ indsamling af nyere dansk kunst, har erhvervelserne i 2003 haft stor betydning om kunsten som forskernes videre arbejde med samlingerne. Statens Museum for Kunst arbejder på en egentlig handlingsplan, som implementeres i kontraktperioden. Arbejdet på Statens Museum for Kunst retter sig mod for museets bestræbelser på at komplettere samling- fortsat udbygning af den elektroniske registrering og de hovedformål, som museumsloven og resultatkon- erne på områder, hvor museets tidligere erhvervelser digitalisering af museets samlinger. Den elektroniske Museets mange udstillings- og udlånsaktiviteter er trakten er bygget op om. har efterladt lakuner og mangelfuldt behandlede registrering af museets værker er helt afgørende for generelt meget styrende for konservatornes arbejde, perioder. I relation til sidstnævnte skal det fremhæves, museets øvrige virksomhed, herunder formidlingen af og tilstandsregistreringen og kunsthåndteringen i for- Indsamling at det er lykkedes museet at erhverve flere væsentlige værker af Wilhelm Freddie og værker af betydelige samlingerne på internettet. bindelse med de to store særudstillinger i 2003 krævede mange ressourcer. Et af de store projekter har Statens Museum for Kunst har i henhold til museums- men noget oversete kvindelige kunstnere fra slutning- Den elektroniske registrering foregår hovedsagelig i desuden været restaureringen af skulpturerne til loven pligt til at varetage en repræsentativ indsamling en af 1800-tallet. Det har desuden været meget posi- museets kunstdatabase, hvor hele Den Kgl. Maleri- og Skulpturgaden. af dansk kunst. Repræsentativiteten skal ses i tivt, at museet ret sensationelt har kunnet erhverve et Skulptursamling nu er registreret. Derimod er hoved- sammenhæng med, at Statens Museum for Kunst får maleri af den italienske maler Ambrogio Lorenzetti, parten af den store samling af værker på papir i Den Offentlige og private tilskud samt UMTS-midler gjorde en årlig bevilling til indsamling af kunst på 5,6 mio. kr. hvis værker både er fåtallige og uhyre kostbare. Kgl. Kobberstiksamling udelukkende manuelt registre- det i 2003 muligt at udstationere en forsker på De begrænsede midler til indkøb af kunst understre- Museets samling af ældre udenlandsk kunst har her- ret. I 2002 fik museet imidlertid en særbevilling på National Gallery i London, hvor han gennemfører et ger vigtigheden af, at erhvervelserne hele tiden base- med fået tilført et stort aktiv. 1,0 mio. kr. til digitalisering af Den Kgl. Kobberstik- større forsknings- og restaureringsprojekt om museets res på en nøje vurdering af værkernes kvalitet og rele- samling, som betød, at museet kunne ansætte en to helgentavler fra Siena (ca. 1350). vans. Med henblik på at skabe det optimale, Arbejdet på at styrke museets muligheder for væsent- fotograf og to kunstregistratorer med henblik på at kvalificerede grundlag for indsamlingen har museets lige nyerhvervelser gennem tilskud fra private fonde forstærke indsatsen på papirområdet frem til Museet deltog aktivt i Kulturministeriets udrednings- En bevilling fra regeringens indtægter ved salg af arbejde om bevaringsforholdene for kulturarven. UMTS-licensen (licenser til mobiltelefoni) har gjort det Arbejdet blev afsluttet i 2003, og der forventes i 2004 Udstillingsrum med Per Kirkebys malerier. muligt at opprioritere opgaven yderligere, så endnu flere tegninger og grafiske arbejder er blevet registre- en udmelding fra regeringen om en særlig indsats for bevaringen af kulturarven, der forhåbentlig også vil ret og digitaliseret og gjort tilgængelige for publikum komme Statens Museum for Kunst til gode. Museet via internettet. Herefter er det alene ophavsretten, der har i udredningsarbejdet påpeget, at der i løbet af få kan hindre publikums elektroniske adgang til værker, år vil være mangel på gode magasiner til kunsten. Det som er ophavsretligt beskyttede. Alt i alt er ca er museets håb, at der findes midler til etablering af værker fra Kobberstiksamlingen blevet registreret i nye magasiner på Sjælland, som overholder standar- museets kunstdatabase i derne for gode magasiner. Statens Museum for Kunst håber at kunne tiltrække private midler, som gør det muligt at opprioritere Forskning arbejdet med bestandskatalogerne i Statens Museum for Kunst er det eneste museum for billedkunst, der er omfattet af lov om forskning ved Bevaring arkiver, biblioteker, museer mv. Museet er derfor et af hovedcentrene for kunsthistorisk forskning i Danmark, Museet sammenlagde i 2002 alle kunsthåndterings- og den førende forskningsinstitution når det gælder opgaver med den tidligere Konserveringsafdeling i en forskningen i dansk kunst. Denne funktion styrker ny Bevaringsafdeling. Det var museets forventning, at museet løbende ved at forbedre adgangen til oplys-

5 8 BERETNING 9 ninger om museets samlinger både i form af nye bestandskataloger og ræsonnerede kataloger og ved at udnytte de muligheder, som den nyeste informationsteknologi giver. I 2003 blev en række nye forskningsprojekter planlagt og sat i gang, medens andre kunne afsluttes med tilhørende publikationer, herunder museets engelsksprogede årsskrift Journal. Samtidskunsten blev særligt tilgodeset gennem den fortsatte forsknings- og udstillingsaktivitet knyttet til det særlige udstillingslokale x-rummet. Flere forskere var involveret i udstillings- og forskningsprojekter i samarbejde med danske og udenlandske institutioner og publicerede forskningen internationalt (se bilag 3 og 5). I forbindelse med, at en række forskerstillinger knyttet til Maleri- og Skulptursamlingen i 2002 blev ledige, blev der truffet beslutning om forskernormeringen knyttet til dette samlingsområde. Fremover vil der være knyttet en seniorforsker til hvert af de fire hovedområder, Ældre Europæisk Kunst (før 1800), Ældre Dansk og Skandinavisk Kunst (før 1900), Dansk og International Kunst samt Dansk og International Kunst efter Herudover vil der være knyttet to forskere i tidsbegrænsede stillinger til samlingen, og det blev besluttet, at for perioden skal de varetage forskning inden for dels Rembrandt og den hollandske malerkunst i 1600-tallet, dels kunsten i Danmark i 1700-tallet. To seniorforskerstillinger og to forskerstillinger blev efterfølgende opslået og stillingerne blev besat i foråret Tildelingen af UMTS-midler til forskning i 2003 gjorde det muligt for museet atter at knytte en videnskabelig medarbejder til Afstøbningssamlingen i en treårig forskerstilling. Den nyansatte forsker tiltræder 1. marts 2004 og skal ud over forskning i samlingens historie have ansvar for at gøre samlingen tilgængelig for publikum via museets kunstdatabase. Takket være en bevilling i forbindelse med resultatkontrakten og et 4-årigt tilskud fra Veluxfonden blev det i 2002 muligt at oprette Forskningscenter for Tegnekunst. Forskningscentret har til formål at udarbejde ræsonnerede kataloger over Kobberstiksamlingens tegninger først og fremmest de ældre udenlandske og udgive dem i bogform. I 2003 blev der arbejdet med museets samling af henholdsvis genuesiske tegninger og napolitanske tegninger med henblik på at færdiggøre to ræsonnerede kataloger i Kataloget over de genuesiske tegninger bliver udarbejdet af Mary Newcome Schleier i samarbejde med forskningscentret. UMTS-midlerne gør det også muligt for museet at fortsætte det vigtige samarbejde med universiteterne om uddannelsen af museumsrettede ph.d.ere. En ph.d.-stilling inden for 1960 ernes og 1970 ernes kunst blev opslået i 2003 til besættelse primo 2004 og en ph.d.-stilling inden for 1600-tallets hollandske tegnekunst besættes september Museets direktion og forskere gennemførte i 2003 en intensiv drøftelse af forskningen på museet på baggrund af den internationale evaluering af forskningen ved Statens Museum for Kunst, der blev gennemført i april maj I det omfang museet anser det for hensigtsmæssigt og muligt vil de af forskningsevalueringens anbefalinger, som ikke allerede er fulgt, blive imødekommet i Formidling Publikum Det er en stor glæde for museet, at besøgstallet på trods af lukningen af den nye bygning og skulpturgaden i andet halvår af 2003 voksede betragteligt i forhold til de foregående år. Mere end mennesker besøgte museet i Besøgstallet hænger i høj grad sammen med de to store og populære særudstillinger Impressionismen og Norden samt Carl- Henning Pedersen Et livsværk. Børnenes Kunstmuseum måtte desværre lukke under arbejdet med forbedringerne af akustikken i museets nye bygning. Det medførte, at den nye udstilling Fortælling, myte og drøm måtte udsættes til 2004, men værkstedsaktiviteterne fortsatte ufortrødent i Den Kgl. Afstøbningssamling. Dette gjaldt både aktiviteterne for skoleklasser, Billedskolen for børn, Billedskole og croquistegning for voksne, lærerkuser samt arrangementer for virksomheder mv. Efterspørgslen efter især billedskolen for børn vokser stadig. Til gymnasiet, HF og VUC fortsatte museet sin formidling af undervisningsmateriale via internettet om udstillingerne i x-rummet. Der blev desuden som noget nyt produceret to Cd-rom er om Nils Erik

6 10 BERETNING BERETNING 11 Henning Pedersen helt fra de tidligste pennestrøg til kunstnere og kunstanmeldere i samlingerne og lavet den modne Carl-Henning Pedersens farveleg med særarrangementer for Museumsklubben og forskellige karakteristiske fabeldyr og eventyrlige motiver. virksomhedsmedlemmer. Museet indgik desuden i Kræftens Bekæmpelses årlige kampagne med fokus på Udstillingen Centralitalienske tegninger tog ud- brystkræft. gangspunkt i Kobberstiksamlingens meget store samling af centralitalienske tegninger og markerede Museumsklubbens medlemstal steg til knap 6000 afslutningen af det store arbejde med at katalogisere medlemmer i 2003 og en gentegningsprocent på ca. tegningerne. 75 pct. tyder på, at der er en høj grad af tilfredshed hos medlemmerne. Undersøgelser viser, at det typiske Som følge af lukningen af den nye bygning i 2. halvår medlem af Museumsklubben er mænd og kvinder over blev der kun afholdt to udstillinger af samtidskunst i 45 år, som bor i nærområdet eller HT-området. x-rummet: Annika von Hauswolff og Nils Erik Gjerdevik. Annika von Hauswolff arbejder fortrinsvis Museet deltog i 2003 i en styregruppe nedsat af med fotografi, og fotografierne er alle iscenesatte, Danmarks Turistråd og Dansk Standard med det formål konstruerede tableauer. Nils Erik Gjerdevik udstillingen at udvikle en mærkeordning for danske attraktioner. I bestod af nye værker udført specielt til x-rummet, hvor den forbindelse interviewede museet 400 danske og enorme vægmalerier, oliebilleder i hysteriske farver og udenlandske gæster om deres museumsoplevelse. syrede keramiske skulpturer tilsammen udgjorde et Museet fik i øvrigt tildelt fem stjerner, som er den bed- særegent univers. Takket være Nykredits sponsorering ste vurdering i mærkeordningen. Derudover foretog af x-rummet er det muligt at opretholde dette unikke museet undersøgelser af museets publikumsservice sted for spændende udstillinger af samtidskunst. samt undersøgelser af publikums tilfredshed med de store særudstillinger. Undersøgelserne viste en stigning i Årets webudstilling var en præsentation af udstilling- tilfredsheden med vagternes og billetsalgets publikums- en Impressionismen og Norden i henholdsvis en service samt stor tilfredshed med særudstillingerne. dansk og en engelsk version. Øvrige formål Kunstneren Carl-Henning Pedersen signerer sin portrætbog til museets direktør, Allis Helleland. Arrangementer på museet Der var igen i 2003 stor interesse for at afholde arran- Personaleforhold gementer på museet. Der var dog et mindre fald i Det er et mål, at Statens Museum for Kunst skal være antallet af arrangementer, som skyldtes, at en del af stadig mere venligt overfor publikum, og i 2003 blev et Gjerdeviks udstilling i x-rummet, hvoraf den ene fulgte foråret og Carl-Henning Pedersen Et livsværk i museet ikke kunne anvendes i andet halvår af 2003 stort kompetenceudviklingsprojekt om service og sam- med kataloget og viste en optagelse fra udstillings- efteråret, en mindre særudstilling af kunst på papir på grund af arbejdet med at forbedre akustikken. arbejde for museets frontpersonale Det venlige kunst- rummet, og den anden var møntet på uddannelses- Centralitalienske tegninger, en lille særudstilling museum fuldført. Projektet var støttet af Statens institutionerne og indeholdt et interview med kunst- J.F. Willumsen på besøg, to særudstillinger af sam- Museet har store forventninger til 2004, hvor den for- Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK), neren. tidskunst i x-rummet samt særudstillingen Hånd i bedrede akustik giver mulighed for at afholde mange og museet håber på igen at modtage midler i 2004, så hånd i Børnenes Kunstmuseum, som blev forlænget og varierede arrangementer. kompetenceudviklingen kan fortsættes og udbygges. Museet producerede publikumsguider til de to store indtil lukningen af den nye bygning i august. særudstillinger Impressionismen og Norden samt Carl-Henning Pedersen Et livsværk. Guiderne har Begge de to store forskningsbaserede særudstillinger Markedsføring og pressearbejde Museet deltog i en ERFA-kreds i SCKK-regi med henblik på udarbejdelse af et bedre koncept for medarbej- været en stor succes. Desuden blev der produceret trak mange besøgende til allerflest Impressionis- Den primære indsats i kommunikationsarbejdet var derudviklingssamtaler. introduktionsvideoer til begge udstillinger samt en men og Norden, som blev til i samarbejde med koncentreret om eksponeringen af de store særudstil- præsentation af Impressionismeudstillingen på muse- Nationalmuseum i Stockholm. Udstillingen havde som linger i såvel danske som internationale medier. Museet arbejdede desuden med at forbedre det ets hjemmeside. ambition at kortlægge forbindelserne mellem den psykosociale arbejdsmiljø, og der blev udarbejdet en franske impressionisme, postimpressionisme og kun- Der blev desuden organiseret en række begivenheder handlingsplan, som vil blive fulgt op i Udstillingsvirksomhed sten i Norden. Mikael Wivel var kurator på Carl- Henning Pedersen udstillingen, og udstillingen blev til i relation til museets samlinger og udstillinger i løbet af året. I samarbejde med boghandlen blev der Biblioteket I 2003 gennemførte museet syv særudstillinger: to i tæt samarbejde med museet i Herning, hvor udstil- afholdt kunstbogbrunches, hvor publikum kunne Antallet af henvendelser til biblioteket vedrørende store særudstillinger Impressionismen og Norden i lingen blev vist efterfølgende. Udstillingen viste Carl- møde forfatterne. Der blev tilbudt omvisninger ved benyttelse af læsesalen har været stigende i forhold til

7 12 BERETNING BERETNING , og undervisningen af universitetsstuderende i vil i 2004 blive fulgt op af et byggeprogram, som Den overskud ultimo ,2 mio. kr. (se afsnit 3.2). alt efter om de særlige udviklingsprojekter i kontrak- Forskningscenter for Tegnekunst har øget antallet af Kgl. Bygningsinspektør udarbejder i samarbejde med Resultatet er meget tilfredsstillende og afspejler en ten medregnes, eller målopfyldelsen kun beregnes for eksterne læsesalsbrugere. Godt 300 personer har virksomheden Moe & Brødsgaard. sikker økonomistyring på museet. de egentlige kontraktmål. Museet er meget tilfreds benyttet læsesalen i 2003 først og fremmest til med målopfyldelsen og forventer fortsat at kunne forskning og studier i emner relateret til museets sam- I forbindelse med etableringen af museets nye handi- Indtægtsniveauet var i 2003 væsentligt højere end opnå en målopfyldelse i nærheden af de 100 pct. ved ling. capelevator i 2002 anlagde Københavns Kommune en forventet på Finansloven. Det skyldes bl.a., at museet udløbet af kontraktperioden i ny adgangsvej for handicappede med ny asfaltbelæg- er meget forsigtig med indtægtsskønnet. Men ind- Netstedet Arkade, en international fagportal for arki- ning og fire parkeringspladser for handicappede foran tægtsniveauet er også højere på grund af de mange Fremgangen i besøgstallet er meget tilfredsstillende tektur, kunst og design, som er blevet til i et samarbej- museets hovedindgang. Denne del af arbejdet med at tilskud fra privat og offentlig side. En væsentlig forkla- ikke mindst set i lyset af, at museerne generelt har de mellem 11 kunstbiblioteker, har haft stor succes i forbedre tilgængeligheden til og på museet blev fær- ring på det høje indtægtsniveau i 2003 er et markant haft faldende besøgstal i 2003 bl.a. på grund af færre det forgangne år. dig i 2003, og der blev i den forbindelse etableret større tilskud fra private fonde til erhvervelser af kunst engelske og amerikanske turister. elektronisk adgangskontrol. Projektet fik støtte fra end de foregående år. Derimod stemmer udgiftsnive- Større anlægs- og vedligeholdelsesprojekter Kulturministeriets handicappulje. auet nogenlunde overens med museets interne budget for 2003 (se afsnit 3.1). Hovedkonti Planlægningen og arbejdet med forbedring af akustik- Renoveringen af museets sprøjtekabine og renove- Driftsregnskabet i afsnit 3.1 viser sammenhængen ken i den nye bygning forløb forbilledligt og blev ringen af ventilationsanlæggene blev afsluttet i I 2003 nåede museet et stort skridt videre med at mellem indtægter og udgifter registreret på finans- afsluttet inden for den fastsatte tidsramme og bevil- opfylde målene i resultatkontrakten med Kultur- lovens Statens Museum for Kunst. ling. Det var desuden en stor glæde, at voldgiftssagen blev vundet. Vurdering af de opnåede resultater ministeriet for perioden Først og fremmest indfriede museet en række kontraktmål på beva- Museets anlægsarbejder, der er registreret på finanslovens Statens Museum for Kunst, udbyg- Driftsregnskabet for 2003 viser et overskud på godt ringsområdet, som af prioriteringsmæssige årsager ning i Østre Anlæg, beskrives i afsnit 3.4. Der blev i 2003 udarbejdet en behovsanalyse for 1 mio. kr. Da den akkumulerede opsparing ultimo blev udskudt fra 2002 og Der er en samlet brandsikringen af museets gamle bygning. Analysen 2002 var på 4,1 mio. kr., bliver det akkumulerede gennemsnitlig målopfyldelse på mellem 65 og 67 pct.

8 14 RESULTATMÅL RESULTATMÅL 2.1. Skematisk opstilling af resultatmål samt kobling af økonomi og målopfyldelse Oversigt over mål og resultater i henhold til museets resultatkontrakt for inkl. særlige udviklingsprojekter, som er omfattet af kontrakten disse er tydeligt markeret. Det bemærkes, at ressourceforbruget er angivet på hovedformålsniveau. Der er ikke anført forbrug for hovedformål 1. Indsamling, da resultatkontrakten ikke indeholder mål for dette hovedformål. Ressourceforbruget til indsamling var i mio.kr. og knap 3 årsværk. Indsatsområde/ hovedformål Resultatmål Frist Målopfyldelse: resultat i pct. 2. Registrering Registrere værker af kunst på årligt Der er nyregistreret i alt heraf 100 papir årligt, således at der ved udgangen værker i kontraktperioden og af 2005 er nyregistreret mindst nyregistreringer i Oplysningerne værker af kunst på papir i museets kunst- om værkerne er tilgængelige i museets database og på internettet. kunstdatabase og på museets hjemmeside. 2. Registrering Digitalisering af Den Kgl. Kobberstik digitale fotooptagelser samt 100 (ikke kontraktmål, samling (3000 værker) digitale scanninger (heraf er men mål med til- 855 endnu ikke i kunstdatabasen), delte UMTS-midler) dvs. i alt Registrering Mindst 80 pct. af alle registrerede Perioden Ca. 53 pct. af alle registrerede værker i 75 værker i kunstdatabasen skal være kunstdatabasen er ledsaget af ledsaget af fotos. (mindst) ét foto. 2. Registrering Registreringen af Den Kgl. Afstøbnings Forventes gennemført i samling overføres fra Access til museets kunstdatabase inden udgangen af Ressourceforbrug registrering: Udgifter: 2,4 mio. kr. Antal årsværk: 8 3. Bevaring Der skal laves en konserveringsplan 2002 og 2003 Der er i 2003 udarbejdet en samlet bevarings- 100 for malerierne i 2002 og en plan for plan for malerier og skulpturer (særlig plan for skulpturerne i de uddeponerede malerier på de Kgl. Slotte). Der er desuden udarbejdet status og strategi for præventiv konservering af værker på papir. 3. Bevaring Der skal laves en plan for bevaring af 2002 og Der er i 2003 udarbejdet en strategi 50 museets mange rammer til malerier mv for bevaring af rammerne. En egentlig i Planen følges op af en særlig plan tænkes sammen med løsningen indsats i perioden af magasin-problemet og udarbejdes i Opfølgningen afsluttes i Ressourceforbrug bevaring: Udgifter: 12,8 mio. kr. Antal årsværk: 36

9 16 RESULTATMÅL RESULTATMÅL 17 Indsatsområde/ hovedformål Resultatmål Frist Målopfyldelse: resultat i pct. Indsatsområde/ hovedformål Resultatmål Frist Målopfyldelse: resultat i pct. 4. Forskning Uddanne 1-2 ph.d.ere i perioden. Perioden En ph.d.-afhandling afleveres februar Formidling Gennemføre mindst 1 årlig Årligt Udstillingen "Hånd i hånd" i Børnenes 0 Der er ansat endnu en ph.d. fra 1. februar 2004 kunstudstilling for børn. Kunstmuseum fortsatte i 1. halvår 2003, og forventes ansat yderligere en i men BK var lukket 2. halvår pga. arbejdet med forbedring af akustikken. 4. Forskning Gennemføre mindst 6 forsknings- Årligt Der er gennemført 8 forsknings- 100 projekter årligt. projekter i Formidling Gennemføre mindst 1 undersøgelse Perioden En kvantitativ publikumsservice- 100 af publikums opfattelse af museet og undersøgelse og 2 kvalitative stikprøver, 4. Forskning Årligt udgive et forskningsbaseret Årligt Journal 2002 udkom i efteråret tilfredshed med dets virksomhed. tilfredshedsundersøgelser af særudstillinger, tidsskrift på engelsk, fra 2003 udgives dog fortsat i en papirudgave. interview af 400 gæster i forbind. med udviklingen tidsskriftet alene på museets af en mærke-ordning med DKs Turistråd. hjemmeside. 5. Formidling Gennemføre mindst 1 årlig ny Årligt Udvidet præsentation af udstillingen Forskning Afholde mindst 2 forskningssymposier Perioden Forventes gennemført i 2004 og webudstilling på museets "Impressionisme og Norden", dansk/engelsk. i løbet af perioden. Det ene i forbindelse med Turner-udstillingen hjemmeside. Der var to nye udstillinger i det virtuelle 2004/05. kunstmuseum: "Naturens Børn" og "Erotik tak"). 4. Forskning Konservatorernes bibliotek skal være Perioden Forventes gennemført i katalogiseret og tilgængeligt on-line 5. Formidling Målrettet formidling af samlingerne: Perioden 1) Undervisningsmaterialet "Kroppen 75 senest ved udgangen af kontrakt- (særlige udviklings- 1) Udvikling af undervisningsprogrammer i Kunsten" trykkes jan. 2004, 2) Præsentation perioden. projekter omtalt i for børn og unge, 2) Lettere tilgængeligt af Impressionisme-udstillingen på hjemmekontrakten) materiale til voksne, 3) Udvikling af siden udvikling af lettilgængelige 4. Forskning Udgive 2 ræsonnerede kataloger af Perioden Forventes udgivet 2 i 2004 og 1 i hjemmesiden og det virtuelle museum. guidebøger, 3) Ny præs. af samlingerne (særlige udviklings- kunst på papir i løbet af perioden. afsluttes ultimo projekter i forbindelse med kontrakten) 5. Formidling ressourceforbrug: Udgifter: 28 mio. kr. Antal årsværk: Ressourceforbrug forskning: Udgifter: 3,8 mio. kr. Antal årsværk: 6 7. Drift og anlæg Museets miljøbelastning skal falde Perioden Varme- og el-forbruget er fra ultimo mindst 10 pct. i perioden, målt som kwh ultimo 2003 faldet med knap 8 pct. 5. Formidling Mindst besøgende årligt Årligt Billetstatistik: , kliktal 100 og som energiforbrug til varme (varme: 0,5 pct., el: 14,6 pct.). Øget på museet. (antal personer, der gik gennem pr. graddag. belysning i skulpturgade + scene forventes indgangen): at forøge energiforbruget fremover. 5. Formidling Gennemføre 1 stor årlig forsknings- Årligt 2 store forskningsbaserede udstillinger Drift og anlæg Iværksætte undersøgelse af Perioden Undersøgelse udført i baseret international udstilling, der i 2003: "Impressionismen og Norden", (særlige udviklings- brandsikring og renovering af og yderligere kvalificering tager udgangspunkt i samlingerne. "Carl-Henning Pedersen Et livsværk". projekter omtalt 1. sal i den gamle bygning. foretages i i kontrakten) 5. Formidling Gennemføre mindst 2 årlige Årligt 2 udstillinger i x-rummet: Annika 100 udstillinger af samtidskunst. von Hausswolff, Nils Erik Gjerdevik. 7. Drift og anlæg Gennemføre renovation af ventilations- Perioden Undersøgelser, målinger og økonomisk 50 (særlige udviklings- anlæg i den ældre del af afklaring foretaget i Formidling Gennemføre mindst 2 årlige Årligt 2 udstillinger af samlingerne: 100 projekter omtalt bygningsmassen. Renovering er påbegyndt og udstillinger af samlingerne. "Centralitalienske tegninger" og i kontrakten) gennemføres i "J.F. Willumsen på besøg". 7. Ressourceforbrug hjælpefunktioner: Udgifter: 21,5 mio. kr. heraf bygningsdrift 17,2 mio. kr. Antal årsværk: 11 heraf bygningsdrift: 4

10 18 RESULTATMÅL 19 Video af Sisley Xhafa: Siyum, 2001 Indsatsområde/ hovedformål Resultatmål Frist Målopfyldelse: resultat i pct. Øvrige mål fra museets strategi og handlingsplan Indsamling Udarbejde en opdateret 2003 Museets erhvervelsespolitik er blevet 100 erhvervelsespolitik. opdateret i Der er bl.a. formuleret en strategi for de kommende års erhvervelser samt en intern procedurebeskrivelse. 1. Indsamling Arbejde på generelt at Perioden Arbejdet bar i høj grad frugt i 2003, 100 styrke mulighederne for hvor museet modtog generøse tilskud væsentlige nyerhvervelser. fra private fonde i alt 5,1 mio. og 0,4 mio. kr. i offentligt tilskud. 3. Bevaring Museet deltager aktivt i udredningen Perioden Museet deltog ved direktør, 100 om bevaring af kulturarven. vicedirektør og bevaringschef. 5. Formidling Gennemføre en udvikling hen Perioden Gennemført i 2003, og der er sendt 100 imod det venlige kunstmuseum. en ny ansøgning til SCKK om støtte til opfølgningsarbejdet. 6. Personale Udarbejde en handlingsplan for det Perioden Er udarbejdet i 2003 og 100 psykiske arbejdsmiljø. implementeres i Personale Udarbejde en opdateret lønpolitik. Perioden Gennemført i Personale Gennemføre lederevalueringer. Perioden Systematisk ekstern lederevaluering 0 gennemføres Drift og anlæg Gennemføre udbud vedr. teknisk Perioden Gennemført vedligeholdelse og rådighedsvagt. 7. Drift og anlæg Gennemføre elektronisk sikring af Perioden Gennemført adgangsveje til museet.

11 20 REGNSKAB REGNSKAB REGNSKAB 3.1. Driftsregnskab Museets driftsregnskab er opgjort i løbende priser. Budgettallene er fra museets interne budget hhv. primo 2003 og primo Tabel 3. Driftsregnskab, 2003 Løbende priser kr. Regnskab Budget Regnskab Difference Budget Udgifter Indtægter Resultat, brutto Bevilling (nettotal) Resultat, netto Differencen på kr. mellem budget og regnskab 2003 afviger med 1000 kr. fra bevillingsafregningen i tabel 5. Afvigelsen skyldes afrunding. Tabel 4. Oversigt over hovedformål, kr. Indtægter Udgifter Resultat Indsamling Registrering Bevaring Forskning Formidling Generel ledelse og administration Hjælpefunktioner I alt Bevilling (nettotal) Resultat, netto Bevillingsafregning og akkumuleret resultat Bevillingsafregningen viser sammenhængen mellem museets bevillinger og regnskab i 2003 for såvel driftsbevillingen på hovedkonto og anlægsbevillingerne på hovedkonto , udbygning i Østre Anlæg. Museets driftsindtægter i 2003 var lidt højere end i 2002 og omfattede følgende hovedposter: entré, omvisninger, deponerings- og udlånsgebyrer, indtægtsdækket konservering, forpagtningsafgifter fra boghandel og café, arrangementer, salg til boghandel af kataloger, plakater, postkort mv. (forlagssalg), Museumsklubben, annonceindtægter fra museets magasiner, audioguides, værkstedsbesøg samt fotosalg. Museets tilskudsindtægter var markant højere i 2003 end i Dette skyldes som nævnt i beretningen først og fremmest et betydeligt større tilskud til kunstkøb fra private fonde end hidtil. Hertil kommer øremærkede private og offentlige tilskud til særudstillinger og forskning mv. Se afsnit 3.3. for forklaring af videreførselsbeløb på underkontoniveau. Et overskud på 1,1 mio. kr vurderes som et tilfredsstillende driftsresultat for I tabel 4 vises fordelingen af indtægter og udgifter på hovedformål. Fordelingen er nogenlunde den samme som tidligere år dog var udgifter og indtægter til indsamling højere end normalt, jf. resultatanalysen i bilag 8. Knap en tredjedel af museets samlede udgifter vedrører formidlingsformål, og det er også her hovedparten af museets indtægter genereres. Udstillingen Impressionismen og Norden. Værker i forgrunden af Paul Gauguin. Tabel 5. Bevillingsafregning (oversigt), kr. Bevilling Regnskab Årets Disposition, Akkumuleret overskud overskud der overskud til bortfalder videreførsel Driftsbevilling Lønsum Øvrig drift I alt Anlægsbevilling Udgifter underkonto Udgifter underkonto Udgifter underkonto Udgifter underkonto Indtægter hovedkonto I alt Tabel 6. Akkumuleret resultat, 2003 Løbende priser, 1000 kr. Ultimo 2000 Ultimo 2001 Ultimo 2002 Årets resultat Ultimo 2003 Hovedkonto

12 22 REGNSKAB REGNSKAB 23 På museets driftsbevilling er der et overskud på kr. og et akkumuleret overskud til videreførsel på kr. Det akkumulerede overskud er for en stor dels vedkommende øremærket til anvendelse på en række bevillings- eller tilskudsfinansierede projekter. Det drejer sig bl.a. om tilskud til forskning og særudstillinger samt UMTS-midler, der er bevilget til digitaliseringen af Den Kgl. Kobberstiksamling. I lighed med tidligere år er museets resultat positivt. Se også tabel 11. På anlægsbevillingen er der på hovedkontoniveau et overskud på kr. i 2003 og et akkumuleret overskud på kr. Det akkumulerede overskud er fordelt på alle underkonti, se afsnit 3.4 og tabel 12 for en nærmere forklaring af anlægsregnskabet Indtægtsdækket virksomhed, gebyrer, tilskudsfinansieret forskning samt andre tilskudsfinansierede aktiviteter Statens Museum for Kunst har ikke en særlig underkonto til indtægtsdækket virksomhed, bl.a. fordi den har et meget begrænset omfang, jf. tabel 7. Det drejer sig udelukkende om indtægtsdækket konservering, hvor museets bevaringsafdeling ud over de museale opgaver foretager enkelte konserveringsopgaver af særlig kompliceret art. Aktiviteterne foregår under museets almindelige virksomhed, og prisfastsættelsen på aktiviteterne sker i overensstemmelse med Budgetvejledningens retningslinier. Museet forsøger at sikre, at indtægter og udgifter balancerer og anvender eventuelle overskud som opsparing til nyt udstyr. Nettodriftsindtægten på ordningen var i 2003 på kr., og den samlede lønudgift til behandling af gebyrsager anslås til kr. Udgifterne til låne- og deponeringssager vedrører navnlig sagsbehandling, registrering, udarbejdelse af tilstandsrapporter, kurerrejser, nedtagning og pakning af værker, omhængning i museets faste samlinger, tilsyn og administration, men gebyret dækker kun en del af disse udgifter. Deponerings- og udlånsordningen kan ikke hvile i sig selv på grund af de udlån og deponeringer, som der ikke må tages gebyr for. Tilskud Statens Museum for Kunst modtager tilskud fra en lang række tilskudsydere. Tilskuddene vedrører dels tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, jf , dels andre tilskudsfinansierede aktiviteter, jf primært tilskud til særudstillinger og indkøb af kunstværker. Tabel 9. Tilskudsfinansieret forskning Oversigt 2003 Modtagne Udgift Overskud 1000 kr. tilskud Forskningscenter for Tegnekunst Øvrige projekter 164,6 146,3 18,3 I alt 1164,6 1146,3 18,3 Tabel 7. Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed Løbende priser, 1000 kr Indtægtsdækket konservering Den største del af tilskudsbeløbet vedrører Forskningscenter for Tegnekunst, hvortil Velux Fonden i perioden yder et årligt tilskud på 1 mio.kr. Dertil kommer et tilskud fra Forskningsstyrelsen til museets ph.d.-stipendiat samt et tilskud fra Beckett Fonden til et forskningsprojekt i forbindelse med restaurering af museets to helgentavler fra Siera. Gebyrer Statens Museum for Kunst opkræver, jf. tekstanmærkning nr. 195, gebyr for udlån af værker til udstillinger på udenlandske museer og for uddeponering af museets værker til institutioner i Danmark. Kulturministeriet har godkendt gebyrordningen, som bl.a. indebærer, at der ikke tages gebyr for udlån og deponeringer til danske museer og de kongelige slotte, som på årsbasis udgør cirka halvdelen af samtlige udlån og nydeponeringer. Tabel 8 omfatter udelukkende de udlån og deponeringssager, der tages gebyr for. Kulturminister Brian Mikkelsen og direktør Allis Helleland. Tabel 8. Gebyrordninger Oversigt Overskud Løbende priser, 1000 kr Deponering og udlån Underskuddet i 2003 skyldes bl.a., at der var tale om betydeligt færre gebyrpligtige nydeponeringer kun 45 end de foregående tre år, hvor der var mellem 120 og 150 nydeponeringer. Museet vurderer, at markedet er ved at være mættet. Desuden har museet ud fra et bevaringshensyn set sig nødsaget til at være mere restriktiv med, hvor der deponeres kunstværker.

13 24 REGNSKAB REGNSKAB 25 Som det fremgår af tabel 9 og 10 balancerer tilskudsregnskaberne ikke, som de skal ifølge reglerne. Dette skyldes, at museets tilskudsadministration først er ændret fra og med Tilskudsindtægter og -udgifter for 2003 går i nul, men den manglende nulstilling af indtægter og udgifter i årene før 2003 medfører et overskud hhv. underskud i de to tilskudsregnskaber for Fra 2004 forventes tilskudsregnskaberne at balancere. For underkonto 97 bør det tilføjes, at det af bevillingsafregningen fremgår, at der er et akkumuleret overskud til videreførsel på 5000 kr. Dette skyldes en fejl fra museets side, idet der er bogført et forbrug på tilskudskontoen i periode 13, som vi har glemt at tage med i nulstillingen af underkonto 97. Tabel 10. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter Oversigt 2003 Modtagne Udgift Overskud 1000 kr. tilskud Andre tilskudsfinans. aktiviteter 9689, ,7 I alt 9689, ,7 Som tidligere nævnt var niveauet for andre tilskudsfinansierede aktiviteter meget højt i Dette skyldes et usædvanligt stort tilskud til køb af kunstværker. Derudover er der en lang række tilskud til museets udstillingsvirksomhed, fra bl.a. Hermod Lannungs Fond, Augustinus Fonden, Nykredit, Bestsellers Retail Europe, Synoptik, Georg Jensen m.fl. Desuden har Kulturministeriet givet tilskud til sikring af forpladsen fra Handicappuljen, og Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling har givet tilskud til projektet Det venlige Kunstmuseum. De øvrige sponsorer omfatter såvel fonde som private personer. Niveauet for tilskudsfinansierede aktiviteter er vanskeligt at forudsige, og der vil derfor forekomme udsving i forhold til bevillingen Anlægsregnskab Anlægsregnskabet viser udgifterne for de enkelte anlægsprojekter under hovedkonto Det akkumulerede overskud er positivt for alle underkonti, men neden for tabellen gives forklaringer på afvigelser i forhold til årets bevilling på underkonto 10 og 12. Tabel 12. Igangværende anlægsprojekter 1000 kr. Byggestart Forventet Årets Totaludgift Anlægsprojekt afslutning udgift Udbygning, akustik underkonto Udbygning, (inkl. voldgift) underkonto Brandsikring, projektering underkonto Klimaforbedringer i forhal underkonto Akustikforbedringer underkonto 10 Der blev ved Aktstykke /5 bevilget 5,0 mio.kr. til forbedring af akustikken i skulpturgaden. Det fremgår af bevillingsafregningen for 2003, at der er anvendt kr. på underkonto 10 til arbejdet med forbedring af akustikken i skulpturgaden. De reelle udgifter i 2003 var imidlertid på kr., da en regning på ,20 kr., som vedrørte underkonto 10, fejlagtigt er bogført på underkonto 12. Museet har omposteret beløbet fra underkonto 12 til underkonto 10 primo Planlægningen og arbejdet i forbindelse med forbedringen af akustikken er forløbet forbilledligt og holder sig inden for bevillingen. Voldgiftssagen vedr. akustikken er afsluttet i 2004, og regnskabet forventes derfor afsluttet i De uforbrugte midler på underkonto 95 og 97 indgår med undtagelse af de kr., som ved en fejl ikke kom med i nulstillingen af underkonto 97 ikke i videreførselsbeløbet, men henstår på beholdningskonti, jf. nedenstående tabel 11. Tabellen viser en samlet oversigt over årets indtægter og udgifter, det akkumulerede resultat samt beholdningskonti for de enkelte underkonti i Det akkumulerede resultat på underkonto 10 vedrører først og fremmest særudstillinger samt UMTS-midler, der er bevilget til digitaliseringen af Den Kgl. Kobberstiksamling. Videreførselsbeløbet på underkonto 40 er øremærket til driften af Vestindisk Pakhus. Udbygning af museet underkonto 12 Byggesagen vedrørende udbygningen af museet er stadig ikke afsluttet på grund af den verserende voldgiftssag vedrørende bygherrerådgivningen. Voldgiftssagen forventes afsluttet i Museet har i 2003 afholdt femårs bygningssyn med hjælp fra et uvildigt ingeniørfirma Emcon og har indgået aftaler med entreprenørerne for de områder, hvor der er tilbageværende problemer. På tillægsbevilling 2003 blev der optaget en bevilling på 0,6 mio.kr. til sagsomkostninger i forbindelse med forberedelsen af voldgiftssagerne. Tabel 11. Videreførselsoversigt 2003 Underkonto Underkonto Underkonto Underkonto 1000 kr Indtægter ,1 0, , ,3 Udgifter , , , ,0 Årets resultat , ,4 18,3-227,7 Akk. resultat til videreførsel 4.743,5 451,7-5,0 Ultimosaldo beholdningskonti 0,0-140, ,5 Årets udgift på underkonto 12 var reelt ,20 kr. mindre end de kr., som fremgår af bevillingsafregningen, jf. forklaringen ovenfor til underkonto 10. Desuden skal udgiften på underkonto 12 fratrækkes et beløb på ,62 kr., som vedrører gebyrer og regninger, der er bogført og betalt over anlægsregnskabet men indeholdt udgifter vedr. museets driftsregnskab. Udgifterne på i alt ,62 kr. blev i 2003 overført til museets driftsregnskab via intern handelskonto Der er således en difference mellem statsregnskabet og museets interne regnskab på ,62 kr., som vil blive korrigeret via en regnskabsmæssig ompostering i (De reelle udgifter i 2003 på underkonto 12 var således kr. og årets overskud på kr.)

14 26 REGNSKAB 27 Brandsikring, projektering underkonto 15 Der blev i forbindelse med resultatkontrakten for på TB 2001 optaget en bevilling til projektering af brandsikringsarbejder på 2,0 mio.kr. Der er i 2003 udarbejdet en behovsanalyse, og Den Kgl. Bygningsinspektør udarbejder primo 2004 et byggeprogram for brandsikringen af museets gamle bygning i samarbejde med virksomheden Moe & Brødsgaard. Klimaforbedringer i forhal underkonto 16 Der blev i forbindelse med resultatkontrakten på TB 2001 optaget en bevilling til klimaforbedringer i forhallen på 0,8 mio.kr. Arbejdet med forbedringen af klimaet i forhallen er delvist gået i stå på grund af brandsikringsundersøgelserne, da museet ønsker at vide, hvilke virkninger brandsikringen af den gamle bygning evt. kan få på klimaanlægget, inden arbejdet fortsættes Personaleregnskab ORGANISATIONSSTRUKTUR 2003 Samling Administration og Forskning Bjarne Kasper B. Østergaard Monrad (Peter Nørgaard Larsen) konstitueret okt. 2003) Samling Drift og og Sikkerhed Forskning Michael Kasper K. Monrad Hansen (Peter Nørgaard Larsen) konstitueret okt. 2003) Samling Fællessekretariat og Forskning Eva Kasper Maria Monrad Gertung (Peter Nørgaard Larsen) konstitueret okt. 2003) Samling Vagt og Forskning Kasper Per I. Hansen Monrad (Peter Nørgaard Larsen) konstitueret okt. 2003) Samling Regnskab og Forskning Marion Kasper Limbrecht Monrad (Peter Nørgaard Larsen) konstitueret okt. 2003) Samling Intern og Service Forskning Kasper Erik Jensen Monrad (Peter Nørgaard Larsen) konstitueret okt. 2003) Samling Bibliotek og Forskning Kirsten Kasper Vittrup Monrad (Peter Nørgaard Larsen) konstitueret okt. 2003) Samling Arrangement og Forskning Melena Kasper Monrad Schjøth (Peter Nørgaard Larsen) konstitueret okt. 2003) Tabel 13 viser museets gennemsnitlige årsværksforbrug samt tilgang og afgang af medarbejdere. Tabel 13. Personaleoplysninger Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Årsværk Gennemsnitligt årsværksforbrug Tilgang/afgang 13/7 14/11 4/28 22/9 Samling Direktion og Forskning Direktør Kasper Allis Monrad Helleland (Peter Vicedirektør Nørgaard Larsen) konstitueret Bjarne B. Østergaard okt. 2003) Samling Kommunikation og Forskning Kasper Tine Wickers Monrad (Peter Nørgaard Larsen) konstitueret okt. 2003) Samling Formidling og Forskning Elisabeth Kasper Cederstrøm Monrad (Peter Nørgaard Larsen) konstitueret okt. 2003) Samling Billetsalg og Forskning Marianne Kasper Monrad Johansen (Peter Nørgaard Larsen) konstitueret okt. 2003) Samling Børnenes og Forskning Kasper Kunstmuseum Monrad (Peter Nørgaard Værksted Larsen) konstitueret Michael Hansen okt. 2003) Tallene for tilgang/afgang afspejler antal beskæftigede personer ikke antal årsværk og kan derfor ikke sammenlignes med det gennemsnitlige årsværksforbrug. Antallet af beskæftigede ultimo det pågældende år var: 2000: 109, 2001: 112, 2002: 86, 2003: 99. Som det fremgår af tabellen, er årsværksforbruget faldet en del i forhold til Dette hænger sammen med, at konsekvenserne af besparelserne først for alvor slog igennem på personaleområdet i 2003 på grund af opsigelsesvarsler mv. UMTS-midlerne til digitalisering af Den Kgl. Kobberstiksamling, som museet modtager til og med 2005, har givet mulighed for ansættelse af to registratorer og en fotograf i denne periode. Samling Bevaring og Forskning Kasper Henrik Monrad Bjerre (Peter Nørgaard Larsen) konstitueret okt. 2003) Samling og Forskning Kasper Monrad (Peter Nørgaard Larsen) konstitueret okt. 2003) Samling Kunsthåndtering og Forskning Karen-Marie Kasper Monrad Henriksen (Peter Nørgaard Larsen) konstitueret okt. 2003) Forskningscenter for tegnekunst Chris Fischer Samling og Foto Forskning Jakob Kasper Skou-Hansen Monrad (Peter Nørgaard Larsen) konstitueret okt. 2003) Personaleomsætningen var i 2003 nede på knap 10 pct., hvilket betyder at den er nede på et mere normalt niveau end i 2002, hvor personaleomsætningen som følge af besparelserne var oppe på 30 pct..

15 28 OVERSIGT OVER ERHVERVELSER I 2003 OVERSIGT OVER ERHVERVELSER I BILAG 1: OVERSIGT OVER ERHVERVELSER I 2003 KMS8282 Per Kirkeby: Uden titel Olie på eksisterende oliemaleri på lærred, 17 x 23 cm KMS8287 FOS: Smoking Levels Computerprint opklæbet på aluminium, 90 x 120 mm KMS8296 Pia Andersen: Jalapa III Olie på lærred, 84 x 98 cm Malerier og skulpturer Købt af privat Købt hos Galleri Christina Wilson, København Købt af kunstneren KMS8283 KMS8288 KMS8297 Poul Anker Bech: Asfaltserenade FOS: Kjole Pia Andersen: Paysage XIV KMS8278 Olie på lærred, 200 x 350 cm Træ, filt, nylonstof og læder, 170 cm Olie på lærred, 200 x 260 cm Per Kirkeby: Uden titel, Læsø Købt hos Kunstnersammenslutningen Corner Købt hos Galleri Christina Wilson, København Købt af kunstneren Olie på lærred, 300 x 400 cm Gave fra Augustinus Fonden KMS8284 KMS8289 KMS8298 Nina Sten-Knudsen: The Wave Anna Petersen: En Bretagne-pige ordner planter i drivhuset. Martin Bigum: Stool Pigeon KMS8279 Olie på lærred, 292 x 514 cm 1884 Olie på lærred, 210 x 150 cm Per Kirkeby: Uden titel Købt hos Galleri Faurschou, København Olie på lærred, 121 x 110 cm Købt hos Galleri Nils Stærk, København Olie på eksisterende oliemaleri på pap, 23 x 32 cm Købt hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner, Købt af privat KMS8285 København KMS8299 Nina Sten-Knudsen: Museum Annika von Hausswolff: Uden titel KMS8280 Olie på lærred, 292 x 478 cm KMS8290 Farvefotografi monteret på plexiglas, 150 x 120 cm Per Kirkeby: Dyrehaven i København Købt hos Galleri Faurschou, København Bertha Wegmann: Modelstudie. Ca Gave fra kunstneren Olie på eksisterende oliemaleri på pap, 24 x 34 cm Olie på lærred, 66 x 57 cm Købt af privat KMS8286 Købt hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner, KMS8300 Kirstine Roepstorff: Desolation of the Beast København Annika von Hausswolff: Skeletobjekt KMS8281 Glimmer og broderi på stof, 520 x 768 cm Farvefotografi monteret på plexiglas, 120 x 150 cm Per Kirkeby: Uden titel Købt hos Galleri Christina Wilson, København KMS8291 Købt hos Galleri Andréhn-Schiptjenko, Stockholm Olie på eksisterende oliemaleri på pap, 29,5 x 41,5 cm Lars Nørgård: Vidner til en totalløsning Købt af privat Olie på lærred, 250 x 250 cm KMS8301 Købt hos Galerie Asbæk, København Annika von Hausswolff: Filosofisk stol Nyherhvervelse: Nina Sten-Knudsen: The Wave Farvefotografi monteret på plexiglas, 152 x 110 cm KMS8292/1-2 Købt hos Galleri Andréhn-Schiptjenko, Stockholm Ole Sporring: Kaskade Akryl på lærred samt 28 laminerede fotografier, landkort, KMS8302 etiketter, tekster o.a. Annika von Hausswolff: Stillleben med døde fluer Købt hos Kunstnersammenslutningen Farvefotografi monteret på plexiglas, 80 x 180 cm Grønningen Købt hos Galleri Andréhn-Schiptjenko, Stockholm KMS8293/1-2 KMS8303 Tonny Hørning: Brev til Silkeborg Annika von Hausswolff: At bære sin dør gennem rummet. Alkyd og krydsfiner på krydsfiner, 200 x 240 cm 2003 Købt af kunstneren Farvefotografi monteret på plexiglas, 160 x 120 cm Købt hos Galleri Andréhn-Schiptjenko, Stockholm KMS8294 Pia Andersen: Uden titel KMS8304 Blandteknik på papir på lærred, 180 x 110 cm Annika von Hausswolff: Mindet om min mors undertøj Købt af kunstneren forvandlet til et flammesikret forhæng Stof, 570 x 2100 cm KMS8295 Købt hos Galleri Andréhn-Schiptjenko, Stockholm Pia Andersen: Obidos III Olie på lærred, 120 x 140 cm Købt af kunstneren

16 30 OVERSIGT OVER ERHVERVELSER I 2003 OVERSIGT OVER ERHVERVELSER I Nyerhvervelse: Wilhelm Freddie: Dagen D KMS8313 KMS8322 Wilhelm Freddie: Dagen D Ole Vincent Larsen: Puppen Olie på masonit, 121 x 152,5 cm Akryl på lærred, 64 x 44 cm Købt af privat med tilskud fra Kulturarvsstyrelsen Gave fra kunstnerens enke KMS8314 KMS8323 Ambrogio Lorenzetti: Johannes Døber Bror Hjorth: Familien. Ca Tempera på træ, 52,3 x 47 cm Trærelief, 104,5 x 75 x 6,4 cm Købt af privat med gave fra Arven efter Testamentarisk gave fra Lis Stoltenberg Ole Kielberg og Hermod Lannungs Museumsfond KMS8315 Tegninger, tryk, gouacher, fotos mv. Werner Jacobsz. van den Valckert: Galathea Olie på træ, 108 x 80 cm KKS Købt hos Bruun Rasmussens kunstauktioner Carl Gustaf Pilo, tilskrevet: Hyrdescene II. (Slutningen af med tilskud fra Kulturarvsstyrelsen 1730'erne?) Blyant, pen, pensel, blæk og lavering, 106 x 168 mm KMS8316 Købt 2003 af kunsthandler Henry Avar, Stockholm Werner Jacobsz. van den Valckert: Neptun Olie på træ, 108 x 80 cm KKS Købt hos Bruun Rasmussens kunstauktioner Wilhelm Freddie: Selvportræt, siddende på taburet, vendt med tilskud fra Kulturarvsstyrelsen mod venstre Blyant på tyndt industripapir, 304 x 240 mm KMS8317 Købt 2003 af Galerie Anne Marie, København Wilhelm Freddie: En families genvordigheder Olie på lærred, 99 x 134 cm KKS Købt af privat Wilhelm Freddie: Siddende kvindelig model, vendt mod højre. 2. kvartal af 1980 KMS8305 KMS8309 KMS8318 Blyant på kraftigt, blødt papir, 340 x 285 mm Mari Slaattelid: Detaljen er et ansigt Kirsten Justesen: Omstændigheder Wilhelm Freddie: Venetiansk portræt Købt 2003 af Galerie Anne Marie, København Olie på plexiglas, 100 x 100 cm Glasfiberarmeret epoxy, 58,5 x 44 x 26 cm Olie på lærred, 90 x 64 cm Købt hos Galleri Bo Bjerggaard, København Købt af kunstneren Købt af privat med støtte fra Lizzie og Ejler KKS Ruges Kunstfond Wilhelm Freddie: Stående kvindelig figur med højre hånd KMS8306 KMS8310 støttet til en mur, i baggrunden et landskab Kirsten Justesen: Omstændigheder Kirsten Justesen: Omstændigheder KMS8319 Blyant på svært, stift papir, 309 x 229 mm Glasfiberarmeret epoxy, 58,5 x 44,5 x 25,5 cm Super 8-dokumentation overført til video Ole Vincent Larsen: Portræt af en skriger Købt 2003 af Galerie Anne Marie, København Købt af kunstneren Købt af kunstneren Olie på masonit, 120 x 100 cm Testamentarisk gave fra kunstneren KKS KMS8307 KMS8311 Wilhelm Freddie: Kvindelig model, siddende mod højre. Kirsten Justesen: Omstændigheder Ludvig Find: De døvstummes have. Paris KMS Glasfiberarmeret epoxy, 58,5 x 44,5 x 26 cm Olie på lærred på masonit, 30 x 39,5 cm Ole Vincent Larsen: Åndehullerne Kul på stift papir, 170 x 297 mm Købt af kunstneren Købt af John J.A. Hunovs Samling, København Olie på lærred, 120,5 x 150,5 cm Købt 2003 af Galerie Anne Marie, København Købt af kunstnerens enke KMS8308 KMS8312 KKS Kirsten Justesen: Omstændigheder Jais Nielsen: Landskab med heste KMS8321 Wilhelm Freddie: Liggende kvindelig model, vendt mod Glasfiberarmeret epoxy, 58,5 x 44,5 x 25,5 cm Olie på lærred, 48,9 x 58 cm Ole Vincent Larsen: Fra hændelsernes bagside højre. Vence Købt af kunstneren Købt hos Bruun Rasmussen Havnen, København Olie på masonit, 95,5 x 120,5 cm Oliepastel på svært, stift papir, 3 09 x 409 mm Gave fra kunstnerens enke Købt 2003 af Galerie Anne Marie, København

17 32 OVERSIGT OVER ERHVERVELSER I 2003 OVERSIGT OVER ERHVERVELSER I KKS KKS KKS KKS Wilhelm Freddie: Kvindehoved, vendt mod højre Per Kirkeby: 2 Digte / 2 Gedichte. 4 Træsnit / 4 Holzschnitte Jean-François Millet: En gård mellem træer, Vichy (Allier). David Shrigley: Teeth Oliepastel på stift papir, 320 x 239 mm (Kirkeby bei Kleinheinrich 1) (Ca.1866) Sort-hvidt fotografi, 490 x 390 mm Købt 2003 af Galerie Anne Marie, København Træsnit Pen og brunt blæk over blyant, 110 x 163 mm Købt 2003 i Galleri Nicolai Wallner, København Købt 2003 af Boggalleriet, Rønde Købt 2003 hos Museumsbygningens Kunstauktioner, KKS København KKS Wilhelm Freddie: Kvindehoved. Vence KKS Kasper Bonnén: Uden titel Oliepastel, 419 x 295 mm Per Kirkeby: Maletid / Malzeit. 4 Grafiske Arbejder / 4 KKS /34 Serie på 12 fototegninger: farvefotografi og computerteg- Købt 2003 af Galerie Anne Marie, København Graphische Arbeiten (Kirkeby bei Kleinheinrich 2) John Kørner: Uden titel ninger, varierende mål Farvelitografi og -zinkografi Tre tegninger udført med pen, sort blæk, akryl, oliekridt på Købt 2003 i Galleri Mikael Andersen, København KKS Købt 2003 af Boggalleriet, Rønde karton, 700 x 1000 mm Wilhelm Freddie: Kvindelig model Købt 2003 i Galleri Christina Wilson, København KKS Oliepastel på gulbrunt, ribbet papir, 417 x 410 mm KKS Margrete Sørensen: Årskalender Købt 2003 af Galerie Anne Marie, København Per Kirkeby: Meget senere / Viel später. 4 Grafiske Arbejder KKS Serie på 12 tegninger i forskellige teknikker, 900 x 315 mm / 4 Graphische Arbeiten (Kirkeby bei Kleinheinrich 3) John Kørner: Til Dig, Bioland, Weekend, Festival Købt 2003 på Den Frie Udstilling, København KKS Farvetræsnit, -fotogravure, -litografi og -zinkografi og Kampen fortsætter Wilhelm Freddie: Kvindehoved Købt 2003 af Boggalleriet, Rønde Serie på fem koldnålsraderinger på farvet bund, KKS Kridtlitografi på tyndt, gulligt papir, 273 x 222 mm varierende mål Nils Erik Gjerdevik: Uden titel Købt 2003 af Galerie Anne Marie, København KKS Købt 2003 i Galleri Christina Wilson, København Blyant, gouache, pensel, sort blæk, 700 x 1100 mm Per Kirkeby: Nu står malerne op / Nun stehen die Maler auf. Købt 2003 af Nils Stærk, København KKS Træsnit / 4 Holzschnitte (Kirkeby bei Kleinheinrich 4) KKS Wilhelm Freddie: Nature morte Træsnit Lucian Freud: Mandlig model liggende på en sofa KKS Kridtlitografi på tyndt, gulligt papir, 270 x 220 mm Købt 2003 af Boggalleriet, Rønde Radering, 890 x 740 mm (bladmål) Kirsten Justesen: Omstændigheder Købt 2003 af Galerie Anne Marie, København Købt hos Marlborough Graphics, London 19 sort-hvide fotografier, 456 x 340 mm KKS Købt 2003 af kunstneren KKS Per Kirkeby: billedernes titler /Die Titel der bilder KKS Wilhelm Freddie: Siddende kvinde og kranie. Vence Litografi Hans Meyer Petersen: Uden titel KKS Farvelitografi, 510 x 665 mm Købt 2003 af Boggalleriet, Rønde Tre offsetlitografier, 1175 x 770 mm Nils Erik Gjerdevik: Uden titel Købt 2003 af Galerie Anne Marie, København Købt 2003 af kunstneren Pen, sort blæk, pensel, vandfarve, dækhvidt, akryl, 700 x KKS mm KKS Sarah Lucas: Selvportrætter. ( ) KKS Købt 2003 af Nils Stærk, København Wilhelm Freddie: Siddende kvindelig model, vendt mod Serie på 12 farvefotografier, 600 x 815 mm Hans Meyer Petersen: Uden titel højre. Vence Købt 2003 hos Sadie Coles HQ, London Seks akvatinter, 395 x 297 mm KKS Farvelitografi, 598 x 410 mm Købt 2003 af kunstneren Nils Erik Gjerdevik: Uden titel Købt 2003 af Galerie Anne Marie, København KKS Blyant, pen, sort blæk, pensel, vandfarve, gouache, dæk- Lars Nørgård: 119 tegninger KKS hvidt, 700 x 1100 mm KKS Købt 2003 af kunstneren David Shrigley: Black snowman Købt 2003 af Nils Stærk, København Wilhelm Freddie: Siddende kvindelig model, mod venstre. Farvefotografi, 150 x 200 mm Vence KKS /29 Købt 2003 i Galleri Nicolai Wallner, København KKS Farvelitografi, 680 x 475 mm Aksel Jørgensen: Illustrationer til bl.a. tidsskriftet "Gnisten". Nils Erik Gjerdevik: Uden titel Købt 2003 af Galerie Anne Marie, København København, KKS Blyant, pen, sort blæk, pensel, vandfarve, gouache, akryl, Syv tegninger i forskellige teknikker og varierende mål David Shrigley: The Lord moves in mysterious ways x 1100 mm KKS Købt 2003 af privat Farvefotografi, 250 x 250 mm Købt 2003 af Nils Stærk, København Wilhelm Freddie: Siddende pige Købt 2003 i Galleri Nicolai Wallner, København Farvelitografi, 696 x 500 mm KKS KKS Købt 2003 af Galerie Anne Marie, København Bjørn Nørgaard: I de dage Paven kom til Damaskus KKS Nils Erik Gjerdevik: Uden titel Grafisk mappe med 14 farvekobbertryk David Shrigley: X-Ray Blyant, pen, sort blæk, pensel, gouache, vandfarve, akryl, Købt 2003 af Brøndums Grafiske Værksted, København Værk i to dele: et farvefotografi og et sort-hvidt fotografi, 700 x 1100 mm 305 x 415 mm Købt 2003 af Nils Stærk, København Købt 2003 i Galleri Nicolai Wallner, København

18 34 OVERSIGT OVER ERHVERVELSER I 2003 OVERSIGT OVER ERHVERVELSER I KKS /55 Finn Mickelborg: Med eller uden titel og 2001 Fem tegninger i forskellige teknikker og varierende mål Købt 2003 af kunstneren (51/54) samt gave fra kunstneren (55) KKS /58 Peter Neuchs: Six Months. and Tre akvareller, 210 x 295 mm Købt 2003 i Galleri Specta, København KKS Robert Jacobsen: Penseltegning. Paris Pensel og sort blæk, 300 x 379 mm Købt 2003 i Galerie Edeling, København KKS Robert Jacobsen: Penseltegning. Paris (1949). Pensel og sort blæk, 536 x 651 mm Købt 2003 i Galerie Edeling, København KKS Peter Carlsen: Den eneste ene Litografi, 480 x 380 Den Danske Radeerforenings medlemsudgivelse 2003 KKS /72 Ole Sporring: Kaskade tegnede skitser, varierende mål Gave 2003 fra kunstneren KKS Wilhelm Freddie: Abstraktion. (C. 1928) Pen, pensel og sort blæk, farvekridt, 290 x 221 mm Købt 2003 af privat KKS Wilhelm Freddie: Skitsebog fra Nordsjælland og Nordjylland blade med tegninger fortrinsvis udført med blyant, 232 x 290 mm Købt 2003 af privat KKS Wilhelm Freddie: Fra en kolonihave. (C. 1938) Pensel, vandfarve over blyant, 165 x 232 mm Købt 2003 af privat KKS Wilhelm Freddie: Kostumeudkast til balletten "Kærlighedens triumf". (1940) Blyant, sort kridt, gået efter med ridsefjer, 290 x 227 mm Samt seks kalker i rødt og violet på brunligt kalkepapir, 328 x 523 mm Købt 2003 af privat KKS Wilhelm Freddie: "Världsången". (1945) Sort og farvet kridt, forhøjet med hvidt på gulligt papir, 394 x 295 mm Købt 2003 af privat KKS Wilhelm Freddie: Opstilling med kop og krukke. (Før 1928) Sort kridt, pensel og sort blæk, forhøjet med hvidt, 200 x 248 mm Købt 2003 af privat KKS Wilhelm Freddie: Skitsebog blade med tegninger udført med blyant og blå kuglepen, 219 x 269 mm Købt 2003 af privat KKS Wilhelm Freddie: Abstraktion. (C. 1928) Pen, pensel og sort blæk, farvekridt, 236 x 155 mm Købt 2003 af privat KKS /85 Wilhelm Freddie: Fem figurstudier Kul eller pastelkridt, varierende mål Købt 2003 af privat

19 36 BEGRUNDELSER FOR ERHVERVELSERNE I 2003 BEGRUNDELSER FOR ERHVERVELSERNE I Nyherhvervelse: Nina Sten-Knudsen: Museum BILAG 2: BEGRUNDELSER FOR ERHVERVELSERNE I 2003 KMS8283 Poul Anker Bech: Asfaltserenade I Poul Anker Bechs på én gang nyrealistiske og surrealistiske Malerier og skulpturer landskabsbilleder er det gennemgående motiv forholdet mellem kultur og natur. Der hersker altid en foruroligende stemning, der antyder, at menneskets indgriben i naturen kan resultere i den totale undergang. Således også i det KMS8278 nyindkøbte værk Asfaltserenade fra 2002, hvor en flok Per Kirkeby: Uden titel, Læsø asfaltarbejdere er ved at dække endnu et stykke af den Med maleriet Uden titel, Læsø fra 2001 kompletteres muse- frugtbare danske landbrugsjord med dræbende asfalt. Med ets eksisterende samling af værker af Kirkeby med et nyt og dette billede er Poul Anker Bech repræsenteret med et meget betydeligt værk, der synes at markere et vendepunkt typisk og markant værk i museets samling. i Kirkebys produktion. I maleriet ses en umiddelbar fascination af landskabet og af hele naturens processuelle ned- KMS8284 brydninger og gendannelser, som man har set den manifes- Nina Sten-Knudsen: The Wave teret i Kirkebys tidligere værker. Men der er dukket nogle KMS8285 nye elementer op: forudanelser om det forarbejdede natur- Nina Sten-Knudsen: Museum materiale i form af tømmer, bjælker eller træpladers over- Nina Sten-Knudsen har i de senere år udviklet sig markant flader. I det nye maleri indsætter Kirkeby desuden endnu et som kunstner. Denne udvikling kulminerede i første niveau i processen fra natur til forarbejdning, nemlig anven- omgang med malerierne på hendes udstilling Landskabet, delsen af naturens materiale til fremstillingen af et billede. senere på Ny Carlsberg Glyptotek i 1999 og senest med Et dekorativt, barokt element introducerer således et nyt de fire store malerier, hun udførte til en separatudstilling i kulturbåret og fortællende niveau. DCA Gallery i New York i efteråret I tilknytning hertil erhvervede museet to af malerierne, som sammenfatter statements såsom your power makes me powerless, eller kan se på printet Smoking Levels). Imidlertid fungerer kjo- KMS8279 hendes bestræbelser i de senere år. Maleriet Museum your freedom reduces my freedom hentydninger til de len nu som en skulptur eller rettere de to funktioner eksis- Per Kirkeby: Uden titel viser en masse forskelligartede ting, der er ophobet i et mere nære og private magtforskydninger mellem mennes- terer samtidig som muligheder. Og det er præcis denne KMS8280 sært, uoverskueligt rum, som kunstneren selv kalder et ker. Derudover feminiserer Roepstorff værket ved at samtidighed af flere anvendelses- og aflæsningsmuligheder, Per Kirkeby: Dyrehaven i København komplekst struktureret polyfokalt rum. Billedet sætter bearbejde fladen med broderier, glimmer og perler. som er central i FOS værk. KMS8281 fokus på vores oplevelse af omverdenen og gør op med Per Kirkeby: Uden titel den rumopfattelse, som blev grundlagt i kunsten i renæs- KMS8287 KMS8289 KMS8282 sancen. Ligeså flertydigt er maleriet The Wave, hvor et FOS: Smoking Levels Anna Petersen: En Bretagne-pige ordner planter i drivhuset. Per Kirkeby: Uden titel uoverskueligt stort menneskehav bevæger sig som en bølge KMS Op gennem 1970 erne udførte Per Kirkeby en række male- gennem landskabet, uden at vi ved, hvorfor eller hvor de FOS: Kjole Anna Petersen tilhører de mindre kendte danske kunstnere rier på eksisterende malerier, såkaldte overmalinger. Med kommer fra, eller hvor de skal hen. Den danske kunstner FOS har defineret et begreb han kal- fra anden halvdel af 1800-tallet og har ikke tidligere været erhvervelsen af disse værker har museet repræsenteret der MIT, som står for: -marked, information, teknologi. Det repræsenteret i Statens Museum for Kunst. Desto mere denne værktype i samlingen med fire fine eksempler. KMS8286 er et rummeligt begreb og betyder kort sagt alle de ydre interessant er det, at museet med dette værk har fået Overmalingen af et eksisterende, ofte kitschet maleri er Kirstine Roepstorff: Desolation of the Beast påvirkninger, et moderne menneske får. FOS s værker og mulighed for at supplere den ældre danske samling med et almindelig kendt i kunsthistorien. Herhjemme har fx Asger Kirstine Roepstorff tilhører en generation af kvindelige projekter er associationer over disse påvirkninger, og han på flere måder væsentligt værk. Jorn praktiseret denne arbejdsmetode, der på en gang er kunstnere, der bevidst har integreret teknikker og materia- definerer sin kunstneriske praksis som social design. FOS Som så mange andre kunstnere søgte Anna Petersen til vrængende provokatorisk og imødekommende. ler, der konventionelt har været opfattet som kvindelige i har problematiseret den traditionelle værkopfattelse og Frankrig og Paris, hvor hun i 1880 erne var en del af byens Overmalingerne fungerer som et opgør med traditionen og hårdtslående, udsagnsbaserede værker, der forener en poli- skabt værker, der mere har karakter af platforme for andre skandinaviske kunstnermiljø. Den bretonske landbefolkning en punktering af den konventionelle opfattelse af kunst- tisk bevidsthed og populærkulturelle referencer i næsten aktiviteter fx af social eller politisk karakter. Han er inter- hørte til tidens foretrukne motivkredse. Blandt de skandina- værket som unikt og uantasteligt. Tilsvarende sætter poetiske konstellationer. Desolation of the Beast er et esseret i kunst, som kombinerer billedkunstens æstetiker og viske kunstnere findes der da også flere eksempler på Kirkeby også spørgsmålstegn ved selve kunstnerrollen og enormt banner sammensyet af forskellige flag, der alle betydninger med en praktisk dimension, som man netop beslægtede motiver, men Anna Petersens version hævder indgår i princippet et visuelt og konceptuelt samarbejde udtrykker en eller anden form for ideologi: nationalitets- kender fra design fx tøj, møbler, interiører og plakatkunst. sig smukt blandt mere kendte malerier af finske og svenske med den oprindelige kunstner og dennes motiv. Resultatet flag, flag med revolutionshelten Che Guevara, en dødning Han har eksperimenteret med åbne, dynamiske værker, der naturalister. Kunstneren har med valget af det relativt store er en spændstig konstellation af det oprindelige maleris på en Harley Davidson-motorcykel osv. Alle udsagn, der er kan anvendes på forskellig måde og i forskellige situationer. format og den majestætiske ro, som præger skildringen af ofte naturalistiske banale motiv og Kirkebys abstrakte og meget maskuline og signalerer en form for gruppetilhørs- Det gælder fx også værket Kjole, som faktisk er designet kvindens arbejde, tilført det realistiske hverdagsmotiv en ekspressive tilføjelser. forhold. Imellem flagene har Roepstorff påtrykt sine egne som en kjole, og som har fungeret som sådan (hvilket man nærmest ceremoniel alvor og betydningsladning.

20 38 BEGRUNDELSER FOR ERHVERVELSERNE I 2003 BEGRUNDELSER FOR ERHVERVELSERNE I Nyerhvervelse: Lars Nørgård: Vidner til en totalløsning KMS8292/1-2 billedsprog, der låner inspiration fra tegneserier, fra anden Ole Sporring: Kaskade populærkultur og fra kunsthistoriens klassiske genrer. I Ole Sporrings budskab har bestandig været at gøre Stool-Pigeon er stakkels Art indfanget af en gruppe skumle opmærksom på civilisationens destruktive indvirken på mænd, der ligner fallerede supermænd eller er grotesk naturen og menneskets overlevelsesvilkår i en verden truet muterede med pelsede dyreører, alt imens en klode i kutte af forurening, atomvåben og genmanipulation. Værket ser til med en le i hånden. Som altid i Bigums malerier for- Kaskade fra 2002 komplementerer museets eksisterende nemmer man, at motivet refererer til en mytologisk dimen- samling af Sporring-værker, der bl.a. indeholder hovedvær- sion, men dets specifikke betydning er bevidst uklar og ket Indianernes land. mystisk. Bigum er med dette værk repræsenteret i museets samling med et centralt og karakteristisk maleri. KMS8293/1-2 Tonny Hørning: Brev til Silkeborg KMS8299 Fra slutningen af 1980'erne afspejler Tonny Hørnings vær- Annika von Hausswolff: Uden titel ker kunstnerens optagethed af strukturen og stofligheden i KMS8300 naturen, først og fremmest i træet. Brev fra Silkeborg, der Annika von Hausswolff: Skeletobjekt er inspireret af indtryk fra bedstefaderens skov i Silkeborg KMS8301 og haven i Brønshøj, hører til kunstnerens hovedværker. Annika von Hausswolff: Filosofisk stol Her har han eksperimenteret med træet som materiale og KMS8302 arbejdet med naturens vekselvirkning mellem lys og mørke. Annika von Hausswolff: Stilleben med døde fluer Herved supplerer værket museets eksisterende samling af KMS8303 nyere og ældre Hørning-værker. Annika von Hausswolff: At bære sin dør gennem rummet KMS8294 KMS8304 Pia Andersen: Uden titel Annika von Hausswolff: Mindet om min mors undertøj for- KMS8295 vandlet til et flammesikret forhæng Pia Andersen: Obidos III Den svenske billedkunstner Annika von Hausswolff har KMS8296 markeret sig internationalt med værker, der formulerer et Pia Andersen: Jalapa III nyt felt for fotografiet både indholdsmæssigt og i form af KMS8297 en original kombination af fotos, objekter og rumlige ele- Pia Andersen: Paysage XIV menter. I de seks værker, som museet har erhvervet, peger Pia Andersen brød for alvor igennem som kunstner i Annika von Hausswolff på, at ganske elementære eller dag- 1990'erne. Efter et længere ophold i Mexico fik hendes far- ligdags ting kan indeholde drømme, erindringer og betyd- veholdning dybde, og maleriernes stoflighed blev større og ninger, som rækker langt ud over selve objektet. Hun vil mere sanselig. De fire abstrakte værker fra 90'erne viser gerne have os til at opdage, at det ganske nære og uanseli- KMS8290 Tuxen (KMS8266). Ligesom Bertha Wegmanns maleri er kunstnerens optagethed af farvernes indre glød, den dybe ge rummer muligheder for nye erkendelser. At vi kan udvi- Bertha Wegmann: Modelstudie. Ca begge udført i Paris og udspringer af de danske kunstneres ultramarin og gul-orange-rødt sat sammen i monokrome de vores erfaring gennem en forstærket oplevelse af den Som kunstner, underviser og forkæmper for kvinders ligebe- møde med tidens toneangivende europæiske kunst. farveflader som moderne ikoner. Værkerne forklarer kunst- verden, vi befinder os i. rettigede adgang til uddannelse og karriere, spillede Bertha nerens udvikling fra abstraktion hen mod det tydeligt I Annika von Hausswolffs store og ultraskarpe fotografier Wegmann en betydelig rolle i dansk kunst i årtierne frem KMS8291 naturinspirerede landskabsmaleri og supplerer museets fremstår en ganske almindelig radiator, en knaldrød persien- mod Alligevel har samlingerne i Statens Museum for Lars Nørgård: Vidner til en totalløsning erhvervelse fra 2002 La Pascuala, hvor kunstneren har ladet ne foran et vindue eller en sammenfejet bunke af nuller- Kunst hidtil kun inkluderet et enkelt maleri af Wegmann, et Lars Nørgårds maleri har siden debut'en i 1980'erne fore- sig inspirere af udsigten over et stort spansk landskab. mænd, døde fluer og cigaretskod med en uvant monumen- portræt af kunstnerens søster (KMS3390). gået i en bestandig spænding mellem stringente figurative talitet og klarhed. De nære og dagligdags objekter Med dette modelstudie udført ca i Paris tilføjes sam- billeder med litterært indhold og med abstrakte maleriske KMS8298 forekommer, paradoksalt nok, pludselig uvirkelige. Som til- lingen ikke bare et fint eksempel på hendes sikre akademisk billeder, hvor figurerne mere eller mindre gemmer sig som Martin Bigum: Stool Pigeon hører de en anden verden. Med denne erhvervelse har skolede figurtegning og motivopfattelse, men også et værk, opbrudte løsrevne former i den store helhed af prægtige I Martin Bigums særegne og meget personlige billedunivers museet kvalificeret sin samling af samtidskunst med værker der viser hendes nære tilknytning til periodens internationale farver og store kompositioner. Maleriet Vidner til en total- optræder den lille kutteklædte figur Art som en stædigt af en toneangivende kunstner på den internationale kunst- kunstnermiljø. Erhvervelsen ligger således fint i forlængelse løsning fra 2002 hører til den sidste kategori og udgør et tilbagevendende personificering af kunsten. De scener, scene lige nu. Værkerne vil desuden fint supplere Annika af de sidste par års indkøb af modelstudier fra anden halvdel væsentligt supplement til museets eksisterende samling af landskaber og situationer, som Art skildres i, er tvetydige og von Hausswolffs fotografier af danske fotografer, som alle- af 1800-tallet, udført af Lorenz Frølich (KMS8241) og Laurits Lars Nørgård-værker. symbolladede. Til gengæld er de skildret i et klart aflæseligt rede er i samlingen.

!! "! #$!% %&! ' # ( #

!! ! #$!% %&! ' # ( # !! "! #$!% %&! ' # ( # ) & & *+ #%+, # -& #. #.! " ( * # ** * + + #+ #% # +!//0 & * & %$ #1 % * #!223 4* /// 5+*6 2//! 5+6///// &!4 + + +6*5 23 $# +&6 *! ////+ &!70!+( #1 "#1* //+& #666 * #666 +&# + $#

Læs mere

()) /001-22) 3 * *!*3 ' * % *) % )! # * 4!# 2)* * )% ) )5*3*!# 3 ) %!#)!)5 " ') #!# 6) %!#!# ) * *" % )* )!!

()) /001-22) 3 * *!*3 ' * % *) % )! # * 4!# 2)* * )% ) )5*3*!# 3 ) %!#)!)5  ') #!# 6) %!#!# ) * * % )* )!! !"# $#% &! '! ( % % )*!#* +!,%! -.!. ()) /001-22) 3 * *!*3 ' * % *) % )! # * 4!# 2)* * )% ) )5*3*!# 3 ) %!#)!)5 " ') #!# 6) %!#!# ) * *" % )* )!! )7!% )*) *!#5 ) ( " )5 ' % % ) 8## "!!!"! #%* #)*)"5 #!'

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2000

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2000 VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2000 S T A T E N S M U S E U M F O R K U N S T LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING Virksomhedsregnskabet for 2000 er udformet i overensstemmelse med Vejledning i udarbejdelse af virksomhedsregnskaber,

Læs mere

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1 VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1 LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING Virksomhedsregnskabet for 2001 er udformet i overensstemmelse med Vejledning i udarbejdelse af virksomhedsregnskaber, Finansministeriet januar

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 1999

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 1999 VIRKSOMHEDSREGNSKAB 1999 S T A T E N S M U S E U M F O R K U N S T 2 S T A T E N S M U S E U M F O R K U N S T LÆSEVEJLEDNING Virksomhedsregnskabet for 1999 er udformet i overensstemmelse med Vejledning

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

! " #$ %& ' % ( )%$ ### )%$ #$ ) +,, -. / #

!  #$ %& ' % ( )%$ ### )%$ #$ ) +,, -. / # ! " #$ %& ' % ( )%$ ### )%$ #$ *# ) +,, -. / # ! * 0 1,#)# 2*01)3 *01) $#- ' - ## -# *- ## -#)#.-- 144$ ## # *01)--#, # # -$56 7 $* 6 $*01)-. ## -. -$. # -$5. 66- #5,#, *01)-$- 8 )# $#-'- ## -#.- *01)..#

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling Rammeaftale September 2010 Den Hirschsprungske Samling 2010-2013 Rammeaftalen mellem kulturministeriet og departementet på den ene side og Den Hirschsprungske Samling på den anden side fastlægger mål for

Læs mere

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Horsens Kunstmuseum Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Introduktion Horsens Kunstmuseum - et museum for nyere kunst Horsens Kunstmuseum fokuserer på den moderne kunst. Udgangspunktet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer Lederforeningen for VUC (i det følgende betegnet LFVUC) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende Rammeaftale om brug

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB)

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Årsberetning 2003 for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Indhold 1. Beretning.......... 1.1 Præsentation af ViFAB..... 1.2 ViFABs overordnede finansielle og faglige resultat.

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013 NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk September 2013 INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger

Læs mere

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN ÅRSRAPPORT 2004 Patientklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon:33 38 95 00 Internet: www.pkn.dk E-mail: pkn@pkn.dk FORORD...3 1 BERETNING...4 1.1 Patientklagenævnets

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Formidlingsplanen - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Bevaringsplan - formidlingsplan Regeringen står for en markant og langsigtet indsats på kulturbevaringsområdet: 1. Bevaringsplanen

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2011 KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 Fax 9931 4153 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk Indhold: Side Bestyrelse og

Læs mere

Årsrapport 2004 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Årsrapport 2004 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Årsrapport 2004 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek 2. version -2- Indholdsfortegnelse 1.1. Mission...3 1.2. Vision...3 1.3. Hovedopgaver...3 1.4. Overordnede resultater...4 1.5. Kommende

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010 Bilag 2 Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010 Afrapporteringen i nedenstående skema afspejler resultaterne i 2009 og første halvår af Signatur:

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om statsamternes produktivitet og effektivitet (beretning nr. 2/02) Indledning 1. I

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet. 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1

Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet. 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1 Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1 Om Nationalmuseet 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 2 Om Nationalmuseet Nationalmuseet er Danmarks statslige, kulturhistoriske

Læs mere

Årsrapport Indhold. Beretning side 2 Målrapportering side 4 Regnskab side 5 Påtegning side 7

Årsrapport Indhold. Beretning side 2 Målrapportering side 4 Regnskab side 5 Påtegning side 7 Årsrapport 2003 Indhold Beretning side 2 Målrapportering side 4 Regnskab side 5 Påtegning side 7 Side 1 af 7 1: Beretning Dansk Center for Undervisningsmiljø åbnede i april 2002, hvor der blev ansat en

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU &9(+)8à()197)) &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Odense Bys Museer er organisatorisk opdelt i tværgående afdelinger: Y Publikum & Kommunikation Y Viden & Formidling Y Samlinger & Teknik Odense Bys Museer

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Folketinget Kulturudvalget Christiansborg, den 12. september 2005

Folketinget Kulturudvalget Christiansborg, den 12. september 2005 Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 140 Offentligt Folketinget Kulturudvalget Christiansborg, den 12. september 2005 Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere. Vedlagt omdeles materiale om

Læs mere

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet 2007-2010 1. Indledning a) Om kontrakter i ministeriet Resultatkontrakten for Arbejdstilsynet indgås mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet.

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 40 Offentligt Aktstykke nr. 40 Folketinget 2017-18 40 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 29. november 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse

Læs mere

Resultatberetning for 2016

Resultatberetning for 2016 Resultatberetning for 2016 Horsens Kunstmuseum Horsens Kunstmuseum Resultatberetning 2016 Horsens Kunstmuseum kan se tilbage på et år, hvor vi har oplevet stor anerkendelse for vores arbejde, både på museet

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Forslag til effektivisering eller omlægning, budget

Forslag til effektivisering eller omlægning, budget Titel Helsingør Kommunes Museer, magasinforvaltning ændring af arbejdsgangen Nr.: E309-1 Helsingør Kommunes Museer har i dag magasiner på flere adresser, herunder et ikke tidsvarende magasin i et dyrt

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03

RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03 RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Fødevareministeriets bevillingsadministration (beretning nr. 10/00) 1. I mit

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2012

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2012 Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2012 Resultataftale 2012 mellem 31. januar 2012 Sags nr.: 088.79K.391 Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2 1. Indledning

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153 Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 66 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. a. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afgiver ved dette orienterende aktstykke

Læs mere

Indstilling Århus Kommune Rapport om Bymuseet - herunder dækning af museets forventede driftsunderskud i Resume

Indstilling Århus Kommune Rapport om Bymuseet - herunder dækning af museets forventede driftsunderskud i Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgersrvice Den 13. oktober 2006 Rapport om Bymuseet - herunder dækning af museets forventede driftsunderskud i 2006 Århus Kommune Kulturforvaltningen

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst 22. februar 2010 STRATEGI Digital formidling på Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst satser over en fem-årig periode på at bringe museet helt i front med digital kunstformidling. Satsningen

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Resultatplan VIVE 2. halvår 2017

Resultatplan VIVE 2. halvår 2017 Resultatplan VIVE 2. halvår 2017 INDLEDNING VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd udarbejder og formidler anvendelsesorienteret forskning og analyse i relation til velfærdssamfudnets

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016 PFA Asset Management A/S Aflønningsrapport for 2016 Forord Denne rapport beskriver PFA Asset Managements principper for aflønning, samt hvordan gældende regler blev efterlevet i 2016. Rapporten er udformet

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug. 13 til 31. juli 14 FORMÅL Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om flerårsaftalen for Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner 2003-2006 (beretning nr. 8/05) 28. februar 2008 RN A401/08 Indledning

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet 1. Indledning Politimuseets formelle status er noget uklar. Henhører det under Politihistorisk Selskab, eller må det på baggrund

Læs mere

. marts 2005 j.nr /OWP, Å r s r a p p o r t f o r C h a r l o t t e n b o r g U d s t i l l i n g s b y g n i n g

. marts 2005 j.nr /OWP, Å r s r a p p o r t f o r C h a r l o t t e n b o r g U d s t i l l i n g s b y g n i n g . marts 2005 j.nr. 100116-023/OWP, Å r s r a p p o r t 2 0 0 4 f o r C h a r l o t t e n b o r g U d s t i l l i n g s b y g n i n g 2 - Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1. Mission og Hovedopgaver 1.2.

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014 REFERAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 20. juni 2014 muse@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Resultatkontrakt 2009

Resultatkontrakt 2009 Resultatkontrakt 2009 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 3 3. Vision... 5 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder... 7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale 2014 mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem

Læs mere