Indhold. 1. Beretning Resultatmål Regnskab 20. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Bilag 7. Bilag 8.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. 1. Beretning 3. 2. Resultatmål 15. 3. Regnskab 20. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Bilag 7. Bilag 8."

Transkript

1 INDHOLD 1 Indhold Læsevejledning 2 1. Beretning 3 2. Resultatmål Regnskab 20 Bilag 1 Oversigt over erhvervelser i Bilag 2 Begrundelser for erhvervelserne i Bilag 3 Oversigt over forskningsprojekter i Bilag 4 Liste over museets udgivelser i Bilag 5 Liste over artikler, bøger mv. af museets forskere udgivet uden for museets regi i Bilag 6 Oversigt over museets deltagelse i udenlandske udstillinger i Bilag 7 Oversigt over museets deltagelse i danske udstillinger i Bilag 8 Resultatanalyse 62

2 2 LÆSEVEJLEDNING BERETNING 3 LÆSEVEJLEDNING 1. BERETNING Beretning og regnskab 2003 tager udgangspunkt i museets Årsrapport 2003, som er afgivet til Kulturministeriet. I sammenligning med Årsrapport 2003 har Beretning og regnskab 2003 en langt mere udførlig beretning og en udbygget resultatanalyse. Endvidere er der en række bilag om museets aktiviteter. Beretning og regnskab 2003 er ikke påtegnet af Kulturministeriet, men regnskabsdelen (kapitel 3) er identisk med regnskabsdelen i Årsrapporten med undtagelse af en mindre korrektion af årsværksforbruget i tabel 13. Indhold Beretning og regnskab 2003 består af tre kapitler: I kapitel 1 beskrives museets formål og opgaver, og museet aflægger beretning for Kapitel 2 indeholder en skematisk oversigt over resultatmål og målopfyldelse for de mål, som er fastlagt i museets resultatkontrakt for og i museets strategi- og handlingsplan for Af kapitel 3 fremgår museets driftsregnskab, bevillingsafregning, regnskabsmæssige forklaringer, anlægsregnskab og personaleregnskab. Hertil kommer 8 bilag. Bilagene indeholder oversigter over museets erhvervelser af kunstværker og begrundelserne for disse, forskningsprojekter, udgivelser, deltagelse i udstillinger uden for museet samt en resultatanalyse med driftsregnskabet fordelt på hovedformål og udvalgte aktivitetsoplysninger. Regnskabspraksis og opgørelsesmetode Regnskabet er udformet som et udgiftsbaseret regnskab, hvilket er det almindelige regnskabsprincip i staten. Alle udgifter er registreret på varernes og tjenesteydelsernes leveringstidspunkt. Driftsregnskab m.m. i kapitel 3 er udarbejdet i løbende priser, således at der er sammenhæng med opgørelserne i statsregnskabet og med bevillingslovene. Udstillingen Impressionismen og Norden Tv. Vincent van Gogh: Olivenskov, Saint-Rémy, 1889 Th. Karl Nordström: Udsigt over Stockholm fra Skansen, 1889 Museets formål og opgaver Statens Museum for Kunst er Danmarks hovedmuseum for billedkunst. Museet drives i henhold til museumsloven, hvor specielt 7 vedrører Statens Museum for Kunst. Museet har til opgave gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling at belyse den danske og udenlandske billedkunst, fortrinsvis fra den vestlige kulturkreds efter år For den danske kunsts vedkommende skal museet anlægge og opretholde repræsentative samlinger. Museet skal synliggøre og perspektivere samlingerne ved deltagelse i internationalt samarbejde. Museets samlinger danner grundlag for forskning og alment oplysende virksomhed. Museets samlinger består af malerier og skulpturer (hvoraf godt er uddeponeret, herunder ca. 800 på de kongelige slotte), ca kunstværker på papir (tegninger, grafik, fotos, gouacher m.m.) samt gipsafstøbninger af figurer fra antikken, middelalderen og renæssancen. Ud over bygningen i Sølvgade råder museet over en del af Vestindisk Pakhus i Toldbodgade, hvor samlingen af gipsafstøbninger opbevares og vises for publikum. Statens Museum for Kunst er i perioden omfattet af en resultatkontrakt med Kulturministeriet, som fastlægger målene for en række af museets aktiviteter for perioden. Fra 2003 overgik Statens Museum for Kunst fra at være en statsvirksomhed til at være en nettostyret virksomhed var på ondt og godt præget af arbejdet med at På trods af lukningen af den nye bygning hele efteråret 2003 steg besøgstallet i forhold til 2002 og forbedre akustikken i museets nye bygning. På ondt fordi det betød, at den nye bygning måtte lukkes hele nåede op på mere end besøgende. efteråret På godt fordi museet benyttede anledningen til at forberede realiseringen af en egentlig Museets medarbejdere har i 2003 lagt et stort arbejde skulpturgade og planerne om Det levende kunstmuseum i forbindelse med genåbningen af den nye værdier, og museet har på den baggrund og med i at definere og beskrive museets mission, vision og bygning. Det var desuden en stor glæde, at voldgiftssagen vedrørende akustikken blev vundet, og det blev balancerede succeskriterier, som vil kunne vise, om udgangspunkt i en balanced-scorecard model opstillet fastslået, at museet ikke havde medansvar for den museet indfrier sin vision i løbet af de kommende dårlige akustik. 10 år. Der er udarbejdet en strategi for, hvilke indsatsområder museet skal fokusere på, og de enkelte En af de store udfordringer for museet de kommende afdelinger har udarbejdet handlingsplaner for, hvordan de vil bidrage til, at målsætningerne realiseres. år bliver at udnytte de nye muligheder som skulpturgaden og scenen giver for at tiltrække besøgende ved hjælp af spændende programmer, der tager udgangspunkt i museets samlinger og udstillingsvirksomhed. at berige og bevæge mennesket gennem Statens Museum for Kunsts mission er De smukke rum og den forbedrede akustik giver kunsten. gode rammer for den nytænkning, som er en del af museets vision, og der er allerede lagt et alsidigt Museets vision er at blive: program for arrangementerne på scenen i Aktiviteterne er finansieret via private fondsmidler, og Danmarks førende kunstmuseum det er museets håb at kunne fastholde sponsorernes kendt og respekteret nationalt og interesse fremover, da aktiviteterne ikke kan rummes internationalt for kvalitet og nytænkning. inden for museets almindelige bevilling.

3 4 BERETNING 5 Skulptur af Øivind Nygård: Light Conductor, 1993 Museets overordnede indsatsområder Statens Museum for Kunst har i resultatkontrakten for defineret tre overordnede indsatsområder. Fokus på samlingerne Statens Museum for Kunst er et samlingsbaseret museum. Alt arbejde på museet tager sit udgangspunkt i de rige samlinger af dansk og udenlandsk kunst fra ca til i dag. Museet har i 2003 udarbejdet en plan for bevaring af maleri- og skulptursamlingen samt en strategi for den præventive konservering af værker på papir. Desuden har museet været en meget aktiv deltager i udredningsarbejdet vedrørende kulturarven. Museets forskning tager sit udgangspunkt i samlingerne. I afsnittet om forskning nedenfor findes en beskrivelse af de mange fine resultater, som forskningen har frembragt i Formidlingen af samlingerne er styrket gennem forskellige tiltag, som skal styrke den enkelte besøgendes oplevelse af samlingerne. Der er med stor succes lavet publikumsguider til de store særudstillinger. I 2003 gjorde museet desuden en indsats for at gøre udstillingen Impressionismen og Norden lettere tilgængelig for publikum ved hjælp af en præsentation på museets hjemmeside, hvor de besøgende kunne forberede eller evaluere udstillingsbesøget ved at læse om udstillingens temaer og ved at se nogle af de centrale værker gengivet. Statens Museum for Kunst har stor betydning for den internationale forskning i dansk kunst og har et nært samarbejde med udenlandske forskningsmiljøer på museer, universiteter, biblioteker og fototeker. Noget som kommer museet til gode i de fortsatte bestræbelser på at vise dansk kunst i et internationalt perspektiv. Ud over at rådgive udenlandske museer omkring relevante lån fra samlingerne i Statens Museum for Kunst har museet i 2003 fortsat sin intensivering af forsknings- og udstillingssamarbejdet med udenlandske institutioner. I foråret 2003 viste museet udstillingen Impressionismen og Norden, der blev til i samarbejde med Nationalmuseum i Stockholm. Desuden kunne museet glæde sig over, at udstillingen om Lucas Cranach, der blev vist i 2002, vakte så stor interesse i Tyskland, at den i foråret 2003 kunne eksporteres til Hamburg, Bucherius Kunst Forum. Der er desuden grund til at fremhæve den store Eckersbergudstilling, som museet producerede i samarbejde med The National Gallery i Washington. Udstillingen, der blev vist i Washington fra november 2003 til februar 2004, vakte stor opmærksomhed og blev udførligt anmeldt i store amerikanske aviser som The Washington Post og The New York Times. Udstillingen af museets franske tegninger og akvareller, som indledte sin turne i USA i 2002, fortsatte i 2003 til yderligere tre institutioner: Museum of Fine Arts, St. Petersburg, Florida; Arkansas Arts Center, Little Rock og Mary and Leigh Block Museum of Art, Evanston, Illinois. Derudover er der i samarbejde med Skoletjenesten i 2003 udarbejdet undervisningsmateriale til børn og unge i form af materialet Kroppen i kunsten, som henvender sig til klasse. Endelig bidrog museets forskere med rådgivning og artikler til en stor udstilling af Hammershøi i Hamburger Kunsthalle og til en udstilling med L.A. Ring og Harald Sohlberg på Blaafarveværket i Norge. Det internationale samarbejde mellem kunstmuseer En meget væsentlig del af museets forsknings- og udstillingsprojekter bliver til i samarbejde med udenlandske forskere og museer. Det sker eksempelvis i form af råd og videnskabelig udveksling, lån til udstillinger og fælles projekter. Samarbejde med erhvervslivet Statens Museum for Kunst har igen i 2003 haft et omfattende samarbejde med erhvervslivet. Fondsstøtte og sponsorering af museets udstillingsvirksomhed har været helt afgørende for, at museets udstillinger har kunnet gennemføres. Desuden har museet i forhold til tidligere år modtaget store beløb fra private fonde til indkøb af kunst, som bl.a. har gjort det muligt at erhverve et tavlemaleri af den italienske 1300-tals

4 6 BERETNING BERETNING 7 maler Ambrogio Lorenzetti. Tak til alle fonde og spon- direktør og kunstfaglige medarbejdere i løbet af 2003 bar i høj grad frugt i Generøse bevillinger fra denne ændring af organisationen ville være med til at sorer for deres engagement i museets virksomhed. diskuteret og opdateret museets erhvervelsespolitik, private fonde som Augustinus Fonden og Hermod styrke bevaringsindsatsen på museet, idet den daglige herunder justeret strategien for de kommende års Lannungs Museumsfond gjorde det muligt at sikre håndtering af kunsten er helt central for den præven- Flere dele af museets virksomhed er i dag udliciteret erhvervelser. museet betydelige erhvervelser, som det ikke ville have tive bevaring af kunsten. Forventningen er i 2003 bl.a. eller varetages af eksterne virksomheder. Det gælder I 2003 erhvervede Statens Museum for Kunst 46 været muligt at finansiere gennem museets egen ind- blevet indfriet i kraft af en bedre indretning og organi- boghandel, café og rengøring, og i 2003 gennemførtes malerier og skulpturer, 85 kunstværker på papir og købskonto. sering af museets magasiner. udliciteringen af den tekniske vedligeholdelse. ingen afstøbninger. Der er tale om et lille fald i antal- Udstillingsopbygningen varetages i samarbejde med forskellige virksomheder. Det udbyggede samarbejde med let af erhvervelser i forhold til 2002 til gengæld er den samlede købssum næsten fordoblet. I bilag 2 Registrering Der blev i 2003 udarbejdet en samlet bevaringsplan for malerier og skulpturer og en strategi for den præ- erhvervslivet betyder, at museet kan koncentrere sine begrundes de enkelte erhvervelser. En nøjagtig og detaljeret registrering af museets ventive konservering af værker på papir. Desuden blev ressourcer om de områder, hvorpå museet er ekspert. kunstværker er af fundamental betydning for såvel der udarbejdet en strategi for bevaring af museets bil- Samtidig med at Statens Museum for Kunst har fore- publikums mulighed for at tilegne sig relevant viden ledrammer. Strategien vil i 2004 blive udmøntet i en Museets hovedformål taget en repræsentativ indsamling af nyere dansk kunst, har erhvervelserne i 2003 haft stor betydning om kunsten som forskernes videre arbejde med samlingerne. Statens Museum for Kunst arbejder på en egentlig handlingsplan, som implementeres i kontraktperioden. Arbejdet på Statens Museum for Kunst retter sig mod for museets bestræbelser på at komplettere samling- fortsat udbygning af den elektroniske registrering og de hovedformål, som museumsloven og resultatkon- erne på områder, hvor museets tidligere erhvervelser digitalisering af museets samlinger. Den elektroniske Museets mange udstillings- og udlånsaktiviteter er trakten er bygget op om. har efterladt lakuner og mangelfuldt behandlede registrering af museets værker er helt afgørende for generelt meget styrende for konservatornes arbejde, perioder. I relation til sidstnævnte skal det fremhæves, museets øvrige virksomhed, herunder formidlingen af og tilstandsregistreringen og kunsthåndteringen i for- Indsamling at det er lykkedes museet at erhverve flere væsentlige værker af Wilhelm Freddie og værker af betydelige samlingerne på internettet. bindelse med de to store særudstillinger i 2003 krævede mange ressourcer. Et af de store projekter har Statens Museum for Kunst har i henhold til museums- men noget oversete kvindelige kunstnere fra slutning- Den elektroniske registrering foregår hovedsagelig i desuden været restaureringen af skulpturerne til loven pligt til at varetage en repræsentativ indsamling en af 1800-tallet. Det har desuden været meget posi- museets kunstdatabase, hvor hele Den Kgl. Maleri- og Skulpturgaden. af dansk kunst. Repræsentativiteten skal ses i tivt, at museet ret sensationelt har kunnet erhverve et Skulptursamling nu er registreret. Derimod er hoved- sammenhæng med, at Statens Museum for Kunst får maleri af den italienske maler Ambrogio Lorenzetti, parten af den store samling af værker på papir i Den Offentlige og private tilskud samt UMTS-midler gjorde en årlig bevilling til indsamling af kunst på 5,6 mio. kr. hvis værker både er fåtallige og uhyre kostbare. Kgl. Kobberstiksamling udelukkende manuelt registre- det i 2003 muligt at udstationere en forsker på De begrænsede midler til indkøb af kunst understre- Museets samling af ældre udenlandsk kunst har her- ret. I 2002 fik museet imidlertid en særbevilling på National Gallery i London, hvor han gennemfører et ger vigtigheden af, at erhvervelserne hele tiden base- med fået tilført et stort aktiv. 1,0 mio. kr. til digitalisering af Den Kgl. Kobberstik- større forsknings- og restaureringsprojekt om museets res på en nøje vurdering af værkernes kvalitet og rele- samling, som betød, at museet kunne ansætte en to helgentavler fra Siena (ca. 1350). vans. Med henblik på at skabe det optimale, Arbejdet på at styrke museets muligheder for væsent- fotograf og to kunstregistratorer med henblik på at kvalificerede grundlag for indsamlingen har museets lige nyerhvervelser gennem tilskud fra private fonde forstærke indsatsen på papirområdet frem til Museet deltog aktivt i Kulturministeriets udrednings- En bevilling fra regeringens indtægter ved salg af arbejde om bevaringsforholdene for kulturarven. UMTS-licensen (licenser til mobiltelefoni) har gjort det Arbejdet blev afsluttet i 2003, og der forventes i 2004 Udstillingsrum med Per Kirkebys malerier. muligt at opprioritere opgaven yderligere, så endnu flere tegninger og grafiske arbejder er blevet registre- en udmelding fra regeringen om en særlig indsats for bevaringen af kulturarven, der forhåbentlig også vil ret og digitaliseret og gjort tilgængelige for publikum komme Statens Museum for Kunst til gode. Museet via internettet. Herefter er det alene ophavsretten, der har i udredningsarbejdet påpeget, at der i løbet af få kan hindre publikums elektroniske adgang til værker, år vil være mangel på gode magasiner til kunsten. Det som er ophavsretligt beskyttede. Alt i alt er ca er museets håb, at der findes midler til etablering af værker fra Kobberstiksamlingen blevet registreret i nye magasiner på Sjælland, som overholder standar- museets kunstdatabase i derne for gode magasiner. Statens Museum for Kunst håber at kunne tiltrække private midler, som gør det muligt at opprioritere Forskning arbejdet med bestandskatalogerne i Statens Museum for Kunst er det eneste museum for billedkunst, der er omfattet af lov om forskning ved Bevaring arkiver, biblioteker, museer mv. Museet er derfor et af hovedcentrene for kunsthistorisk forskning i Danmark, Museet sammenlagde i 2002 alle kunsthåndterings- og den førende forskningsinstitution når det gælder opgaver med den tidligere Konserveringsafdeling i en forskningen i dansk kunst. Denne funktion styrker ny Bevaringsafdeling. Det var museets forventning, at museet løbende ved at forbedre adgangen til oplys-

5 8 BERETNING 9 ninger om museets samlinger både i form af nye bestandskataloger og ræsonnerede kataloger og ved at udnytte de muligheder, som den nyeste informationsteknologi giver. I 2003 blev en række nye forskningsprojekter planlagt og sat i gang, medens andre kunne afsluttes med tilhørende publikationer, herunder museets engelsksprogede årsskrift Journal. Samtidskunsten blev særligt tilgodeset gennem den fortsatte forsknings- og udstillingsaktivitet knyttet til det særlige udstillingslokale x-rummet. Flere forskere var involveret i udstillings- og forskningsprojekter i samarbejde med danske og udenlandske institutioner og publicerede forskningen internationalt (se bilag 3 og 5). I forbindelse med, at en række forskerstillinger knyttet til Maleri- og Skulptursamlingen i 2002 blev ledige, blev der truffet beslutning om forskernormeringen knyttet til dette samlingsområde. Fremover vil der være knyttet en seniorforsker til hvert af de fire hovedområder, Ældre Europæisk Kunst (før 1800), Ældre Dansk og Skandinavisk Kunst (før 1900), Dansk og International Kunst samt Dansk og International Kunst efter Herudover vil der være knyttet to forskere i tidsbegrænsede stillinger til samlingen, og det blev besluttet, at for perioden skal de varetage forskning inden for dels Rembrandt og den hollandske malerkunst i 1600-tallet, dels kunsten i Danmark i 1700-tallet. To seniorforskerstillinger og to forskerstillinger blev efterfølgende opslået og stillingerne blev besat i foråret Tildelingen af UMTS-midler til forskning i 2003 gjorde det muligt for museet atter at knytte en videnskabelig medarbejder til Afstøbningssamlingen i en treårig forskerstilling. Den nyansatte forsker tiltræder 1. marts 2004 og skal ud over forskning i samlingens historie have ansvar for at gøre samlingen tilgængelig for publikum via museets kunstdatabase. Takket være en bevilling i forbindelse med resultatkontrakten og et 4-årigt tilskud fra Veluxfonden blev det i 2002 muligt at oprette Forskningscenter for Tegnekunst. Forskningscentret har til formål at udarbejde ræsonnerede kataloger over Kobberstiksamlingens tegninger først og fremmest de ældre udenlandske og udgive dem i bogform. I 2003 blev der arbejdet med museets samling af henholdsvis genuesiske tegninger og napolitanske tegninger med henblik på at færdiggøre to ræsonnerede kataloger i Kataloget over de genuesiske tegninger bliver udarbejdet af Mary Newcome Schleier i samarbejde med forskningscentret. UMTS-midlerne gør det også muligt for museet at fortsætte det vigtige samarbejde med universiteterne om uddannelsen af museumsrettede ph.d.ere. En ph.d.-stilling inden for 1960 ernes og 1970 ernes kunst blev opslået i 2003 til besættelse primo 2004 og en ph.d.-stilling inden for 1600-tallets hollandske tegnekunst besættes september Museets direktion og forskere gennemførte i 2003 en intensiv drøftelse af forskningen på museet på baggrund af den internationale evaluering af forskningen ved Statens Museum for Kunst, der blev gennemført i april maj I det omfang museet anser det for hensigtsmæssigt og muligt vil de af forskningsevalueringens anbefalinger, som ikke allerede er fulgt, blive imødekommet i Formidling Publikum Det er en stor glæde for museet, at besøgstallet på trods af lukningen af den nye bygning og skulpturgaden i andet halvår af 2003 voksede betragteligt i forhold til de foregående år. Mere end mennesker besøgte museet i Besøgstallet hænger i høj grad sammen med de to store og populære særudstillinger Impressionismen og Norden samt Carl- Henning Pedersen Et livsværk. Børnenes Kunstmuseum måtte desværre lukke under arbejdet med forbedringerne af akustikken i museets nye bygning. Det medførte, at den nye udstilling Fortælling, myte og drøm måtte udsættes til 2004, men værkstedsaktiviteterne fortsatte ufortrødent i Den Kgl. Afstøbningssamling. Dette gjaldt både aktiviteterne for skoleklasser, Billedskolen for børn, Billedskole og croquistegning for voksne, lærerkuser samt arrangementer for virksomheder mv. Efterspørgslen efter især billedskolen for børn vokser stadig. Til gymnasiet, HF og VUC fortsatte museet sin formidling af undervisningsmateriale via internettet om udstillingerne i x-rummet. Der blev desuden som noget nyt produceret to Cd-rom er om Nils Erik

6 10 BERETNING BERETNING 11 Henning Pedersen helt fra de tidligste pennestrøg til kunstnere og kunstanmeldere i samlingerne og lavet den modne Carl-Henning Pedersens farveleg med særarrangementer for Museumsklubben og forskellige karakteristiske fabeldyr og eventyrlige motiver. virksomhedsmedlemmer. Museet indgik desuden i Kræftens Bekæmpelses årlige kampagne med fokus på Udstillingen Centralitalienske tegninger tog ud- brystkræft. gangspunkt i Kobberstiksamlingens meget store samling af centralitalienske tegninger og markerede Museumsklubbens medlemstal steg til knap 6000 afslutningen af det store arbejde med at katalogisere medlemmer i 2003 og en gentegningsprocent på ca. tegningerne. 75 pct. tyder på, at der er en høj grad af tilfredshed hos medlemmerne. Undersøgelser viser, at det typiske Som følge af lukningen af den nye bygning i 2. halvår medlem af Museumsklubben er mænd og kvinder over blev der kun afholdt to udstillinger af samtidskunst i 45 år, som bor i nærområdet eller HT-området. x-rummet: Annika von Hauswolff og Nils Erik Gjerdevik. Annika von Hauswolff arbejder fortrinsvis Museet deltog i 2003 i en styregruppe nedsat af med fotografi, og fotografierne er alle iscenesatte, Danmarks Turistråd og Dansk Standard med det formål konstruerede tableauer. Nils Erik Gjerdevik udstillingen at udvikle en mærkeordning for danske attraktioner. I bestod af nye værker udført specielt til x-rummet, hvor den forbindelse interviewede museet 400 danske og enorme vægmalerier, oliebilleder i hysteriske farver og udenlandske gæster om deres museumsoplevelse. syrede keramiske skulpturer tilsammen udgjorde et Museet fik i øvrigt tildelt fem stjerner, som er den bed- særegent univers. Takket være Nykredits sponsorering ste vurdering i mærkeordningen. Derudover foretog af x-rummet er det muligt at opretholde dette unikke museet undersøgelser af museets publikumsservice sted for spændende udstillinger af samtidskunst. samt undersøgelser af publikums tilfredshed med de store særudstillinger. Undersøgelserne viste en stigning i Årets webudstilling var en præsentation af udstilling- tilfredsheden med vagternes og billetsalgets publikums- en Impressionismen og Norden i henholdsvis en service samt stor tilfredshed med særudstillingerne. dansk og en engelsk version. Øvrige formål Kunstneren Carl-Henning Pedersen signerer sin portrætbog til museets direktør, Allis Helleland. Arrangementer på museet Der var igen i 2003 stor interesse for at afholde arran- Personaleforhold gementer på museet. Der var dog et mindre fald i Det er et mål, at Statens Museum for Kunst skal være antallet af arrangementer, som skyldtes, at en del af stadig mere venligt overfor publikum, og i 2003 blev et Gjerdeviks udstilling i x-rummet, hvoraf den ene fulgte foråret og Carl-Henning Pedersen Et livsværk i museet ikke kunne anvendes i andet halvår af 2003 stort kompetenceudviklingsprojekt om service og sam- med kataloget og viste en optagelse fra udstillings- efteråret, en mindre særudstilling af kunst på papir på grund af arbejdet med at forbedre akustikken. arbejde for museets frontpersonale Det venlige kunst- rummet, og den anden var møntet på uddannelses- Centralitalienske tegninger, en lille særudstilling museum fuldført. Projektet var støttet af Statens institutionerne og indeholdt et interview med kunst- J.F. Willumsen på besøg, to særudstillinger af sam- Museet har store forventninger til 2004, hvor den for- Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK), neren. tidskunst i x-rummet samt særudstillingen Hånd i bedrede akustik giver mulighed for at afholde mange og museet håber på igen at modtage midler i 2004, så hånd i Børnenes Kunstmuseum, som blev forlænget og varierede arrangementer. kompetenceudviklingen kan fortsættes og udbygges. Museet producerede publikumsguider til de to store indtil lukningen af den nye bygning i august. særudstillinger Impressionismen og Norden samt Carl-Henning Pedersen Et livsværk. Guiderne har Begge de to store forskningsbaserede særudstillinger Markedsføring og pressearbejde Museet deltog i en ERFA-kreds i SCKK-regi med henblik på udarbejdelse af et bedre koncept for medarbej- været en stor succes. Desuden blev der produceret trak mange besøgende til allerflest Impressionis- Den primære indsats i kommunikationsarbejdet var derudviklingssamtaler. introduktionsvideoer til begge udstillinger samt en men og Norden, som blev til i samarbejde med koncentreret om eksponeringen af de store særudstil- præsentation af Impressionismeudstillingen på muse- Nationalmuseum i Stockholm. Udstillingen havde som linger i såvel danske som internationale medier. Museet arbejdede desuden med at forbedre det ets hjemmeside. ambition at kortlægge forbindelserne mellem den psykosociale arbejdsmiljø, og der blev udarbejdet en franske impressionisme, postimpressionisme og kun- Der blev desuden organiseret en række begivenheder handlingsplan, som vil blive fulgt op i Udstillingsvirksomhed sten i Norden. Mikael Wivel var kurator på Carl- Henning Pedersen udstillingen, og udstillingen blev til i relation til museets samlinger og udstillinger i løbet af året. I samarbejde med boghandlen blev der Biblioteket I 2003 gennemførte museet syv særudstillinger: to i tæt samarbejde med museet i Herning, hvor udstil- afholdt kunstbogbrunches, hvor publikum kunne Antallet af henvendelser til biblioteket vedrørende store særudstillinger Impressionismen og Norden i lingen blev vist efterfølgende. Udstillingen viste Carl- møde forfatterne. Der blev tilbudt omvisninger ved benyttelse af læsesalen har været stigende i forhold til

7 12 BERETNING BERETNING , og undervisningen af universitetsstuderende i vil i 2004 blive fulgt op af et byggeprogram, som Den overskud ultimo ,2 mio. kr. (se afsnit 3.2). alt efter om de særlige udviklingsprojekter i kontrak- Forskningscenter for Tegnekunst har øget antallet af Kgl. Bygningsinspektør udarbejder i samarbejde med Resultatet er meget tilfredsstillende og afspejler en ten medregnes, eller målopfyldelsen kun beregnes for eksterne læsesalsbrugere. Godt 300 personer har virksomheden Moe & Brødsgaard. sikker økonomistyring på museet. de egentlige kontraktmål. Museet er meget tilfreds benyttet læsesalen i 2003 først og fremmest til med målopfyldelsen og forventer fortsat at kunne forskning og studier i emner relateret til museets sam- I forbindelse med etableringen af museets nye handi- Indtægtsniveauet var i 2003 væsentligt højere end opnå en målopfyldelse i nærheden af de 100 pct. ved ling. capelevator i 2002 anlagde Københavns Kommune en forventet på Finansloven. Det skyldes bl.a., at museet udløbet af kontraktperioden i ny adgangsvej for handicappede med ny asfaltbelæg- er meget forsigtig med indtægtsskønnet. Men ind- Netstedet Arkade, en international fagportal for arki- ning og fire parkeringspladser for handicappede foran tægtsniveauet er også højere på grund af de mange Fremgangen i besøgstallet er meget tilfredsstillende tektur, kunst og design, som er blevet til i et samarbej- museets hovedindgang. Denne del af arbejdet med at tilskud fra privat og offentlig side. En væsentlig forkla- ikke mindst set i lyset af, at museerne generelt har de mellem 11 kunstbiblioteker, har haft stor succes i forbedre tilgængeligheden til og på museet blev fær- ring på det høje indtægtsniveau i 2003 er et markant haft faldende besøgstal i 2003 bl.a. på grund af færre det forgangne år. dig i 2003, og der blev i den forbindelse etableret større tilskud fra private fonde til erhvervelser af kunst engelske og amerikanske turister. elektronisk adgangskontrol. Projektet fik støtte fra end de foregående år. Derimod stemmer udgiftsnive- Større anlægs- og vedligeholdelsesprojekter Kulturministeriets handicappulje. auet nogenlunde overens med museets interne budget for 2003 (se afsnit 3.1). Hovedkonti Planlægningen og arbejdet med forbedring af akustik- Renoveringen af museets sprøjtekabine og renove- Driftsregnskabet i afsnit 3.1 viser sammenhængen ken i den nye bygning forløb forbilledligt og blev ringen af ventilationsanlæggene blev afsluttet i I 2003 nåede museet et stort skridt videre med at mellem indtægter og udgifter registreret på finans- afsluttet inden for den fastsatte tidsramme og bevil- opfylde målene i resultatkontrakten med Kultur- lovens Statens Museum for Kunst. ling. Det var desuden en stor glæde, at voldgiftssagen blev vundet. Vurdering af de opnåede resultater ministeriet for perioden Først og fremmest indfriede museet en række kontraktmål på beva- Museets anlægsarbejder, der er registreret på finanslovens Statens Museum for Kunst, udbyg- Driftsregnskabet for 2003 viser et overskud på godt ringsområdet, som af prioriteringsmæssige årsager ning i Østre Anlæg, beskrives i afsnit 3.4. Der blev i 2003 udarbejdet en behovsanalyse for 1 mio. kr. Da den akkumulerede opsparing ultimo blev udskudt fra 2002 og Der er en samlet brandsikringen af museets gamle bygning. Analysen 2002 var på 4,1 mio. kr., bliver det akkumulerede gennemsnitlig målopfyldelse på mellem 65 og 67 pct.

8 14 RESULTATMÅL RESULTATMÅL 2.1. Skematisk opstilling af resultatmål samt kobling af økonomi og målopfyldelse Oversigt over mål og resultater i henhold til museets resultatkontrakt for inkl. særlige udviklingsprojekter, som er omfattet af kontrakten disse er tydeligt markeret. Det bemærkes, at ressourceforbruget er angivet på hovedformålsniveau. Der er ikke anført forbrug for hovedformål 1. Indsamling, da resultatkontrakten ikke indeholder mål for dette hovedformål. Ressourceforbruget til indsamling var i mio.kr. og knap 3 årsværk. Indsatsområde/ hovedformål Resultatmål Frist Målopfyldelse: resultat i pct. 2. Registrering Registrere værker af kunst på årligt Der er nyregistreret i alt heraf 100 papir årligt, således at der ved udgangen værker i kontraktperioden og af 2005 er nyregistreret mindst nyregistreringer i Oplysningerne værker af kunst på papir i museets kunst- om værkerne er tilgængelige i museets database og på internettet. kunstdatabase og på museets hjemmeside. 2. Registrering Digitalisering af Den Kgl. Kobberstik digitale fotooptagelser samt 100 (ikke kontraktmål, samling (3000 værker) digitale scanninger (heraf er men mål med til- 855 endnu ikke i kunstdatabasen), delte UMTS-midler) dvs. i alt Registrering Mindst 80 pct. af alle registrerede Perioden Ca. 53 pct. af alle registrerede værker i 75 værker i kunstdatabasen skal være kunstdatabasen er ledsaget af ledsaget af fotos. (mindst) ét foto. 2. Registrering Registreringen af Den Kgl. Afstøbnings Forventes gennemført i samling overføres fra Access til museets kunstdatabase inden udgangen af Ressourceforbrug registrering: Udgifter: 2,4 mio. kr. Antal årsværk: 8 3. Bevaring Der skal laves en konserveringsplan 2002 og 2003 Der er i 2003 udarbejdet en samlet bevarings- 100 for malerierne i 2002 og en plan for plan for malerier og skulpturer (særlig plan for skulpturerne i de uddeponerede malerier på de Kgl. Slotte). Der er desuden udarbejdet status og strategi for præventiv konservering af værker på papir. 3. Bevaring Der skal laves en plan for bevaring af 2002 og Der er i 2003 udarbejdet en strategi 50 museets mange rammer til malerier mv for bevaring af rammerne. En egentlig i Planen følges op af en særlig plan tænkes sammen med løsningen indsats i perioden af magasin-problemet og udarbejdes i Opfølgningen afsluttes i Ressourceforbrug bevaring: Udgifter: 12,8 mio. kr. Antal årsværk: 36

9 16 RESULTATMÅL RESULTATMÅL 17 Indsatsområde/ hovedformål Resultatmål Frist Målopfyldelse: resultat i pct. Indsatsområde/ hovedformål Resultatmål Frist Målopfyldelse: resultat i pct. 4. Forskning Uddanne 1-2 ph.d.ere i perioden. Perioden En ph.d.-afhandling afleveres februar Formidling Gennemføre mindst 1 årlig Årligt Udstillingen "Hånd i hånd" i Børnenes 0 Der er ansat endnu en ph.d. fra 1. februar 2004 kunstudstilling for børn. Kunstmuseum fortsatte i 1. halvår 2003, og forventes ansat yderligere en i men BK var lukket 2. halvår pga. arbejdet med forbedring af akustikken. 4. Forskning Gennemføre mindst 6 forsknings- Årligt Der er gennemført 8 forsknings- 100 projekter årligt. projekter i Formidling Gennemføre mindst 1 undersøgelse Perioden En kvantitativ publikumsservice- 100 af publikums opfattelse af museet og undersøgelse og 2 kvalitative stikprøver, 4. Forskning Årligt udgive et forskningsbaseret Årligt Journal 2002 udkom i efteråret tilfredshed med dets virksomhed. tilfredshedsundersøgelser af særudstillinger, tidsskrift på engelsk, fra 2003 udgives dog fortsat i en papirudgave. interview af 400 gæster i forbind. med udviklingen tidsskriftet alene på museets af en mærke-ordning med DKs Turistråd. hjemmeside. 5. Formidling Gennemføre mindst 1 årlig ny Årligt Udvidet præsentation af udstillingen Forskning Afholde mindst 2 forskningssymposier Perioden Forventes gennemført i 2004 og webudstilling på museets "Impressionisme og Norden", dansk/engelsk. i løbet af perioden. Det ene i forbindelse med Turner-udstillingen hjemmeside. Der var to nye udstillinger i det virtuelle 2004/05. kunstmuseum: "Naturens Børn" og "Erotik tak"). 4. Forskning Konservatorernes bibliotek skal være Perioden Forventes gennemført i katalogiseret og tilgængeligt on-line 5. Formidling Målrettet formidling af samlingerne: Perioden 1) Undervisningsmaterialet "Kroppen 75 senest ved udgangen af kontrakt- (særlige udviklings- 1) Udvikling af undervisningsprogrammer i Kunsten" trykkes jan. 2004, 2) Præsentation perioden. projekter omtalt i for børn og unge, 2) Lettere tilgængeligt af Impressionisme-udstillingen på hjemmekontrakten) materiale til voksne, 3) Udvikling af siden udvikling af lettilgængelige 4. Forskning Udgive 2 ræsonnerede kataloger af Perioden Forventes udgivet 2 i 2004 og 1 i hjemmesiden og det virtuelle museum. guidebøger, 3) Ny præs. af samlingerne (særlige udviklings- kunst på papir i løbet af perioden. afsluttes ultimo projekter i forbindelse med kontrakten) 5. Formidling ressourceforbrug: Udgifter: 28 mio. kr. Antal årsværk: Ressourceforbrug forskning: Udgifter: 3,8 mio. kr. Antal årsværk: 6 7. Drift og anlæg Museets miljøbelastning skal falde Perioden Varme- og el-forbruget er fra ultimo mindst 10 pct. i perioden, målt som kwh ultimo 2003 faldet med knap 8 pct. 5. Formidling Mindst besøgende årligt Årligt Billetstatistik: , kliktal 100 og som energiforbrug til varme (varme: 0,5 pct., el: 14,6 pct.). Øget på museet. (antal personer, der gik gennem pr. graddag. belysning i skulpturgade + scene forventes indgangen): at forøge energiforbruget fremover. 5. Formidling Gennemføre 1 stor årlig forsknings- Årligt 2 store forskningsbaserede udstillinger Drift og anlæg Iværksætte undersøgelse af Perioden Undersøgelse udført i baseret international udstilling, der i 2003: "Impressionismen og Norden", (særlige udviklings- brandsikring og renovering af og yderligere kvalificering tager udgangspunkt i samlingerne. "Carl-Henning Pedersen Et livsværk". projekter omtalt 1. sal i den gamle bygning. foretages i i kontrakten) 5. Formidling Gennemføre mindst 2 årlige Årligt 2 udstillinger i x-rummet: Annika 100 udstillinger af samtidskunst. von Hausswolff, Nils Erik Gjerdevik. 7. Drift og anlæg Gennemføre renovation af ventilations- Perioden Undersøgelser, målinger og økonomisk 50 (særlige udviklings- anlæg i den ældre del af afklaring foretaget i Formidling Gennemføre mindst 2 årlige Årligt 2 udstillinger af samlingerne: 100 projekter omtalt bygningsmassen. Renovering er påbegyndt og udstillinger af samlingerne. "Centralitalienske tegninger" og i kontrakten) gennemføres i "J.F. Willumsen på besøg". 7. Ressourceforbrug hjælpefunktioner: Udgifter: 21,5 mio. kr. heraf bygningsdrift 17,2 mio. kr. Antal årsværk: 11 heraf bygningsdrift: 4

10 18 RESULTATMÅL 19 Video af Sisley Xhafa: Siyum, 2001 Indsatsområde/ hovedformål Resultatmål Frist Målopfyldelse: resultat i pct. Øvrige mål fra museets strategi og handlingsplan Indsamling Udarbejde en opdateret 2003 Museets erhvervelsespolitik er blevet 100 erhvervelsespolitik. opdateret i Der er bl.a. formuleret en strategi for de kommende års erhvervelser samt en intern procedurebeskrivelse. 1. Indsamling Arbejde på generelt at Perioden Arbejdet bar i høj grad frugt i 2003, 100 styrke mulighederne for hvor museet modtog generøse tilskud væsentlige nyerhvervelser. fra private fonde i alt 5,1 mio. og 0,4 mio. kr. i offentligt tilskud. 3. Bevaring Museet deltager aktivt i udredningen Perioden Museet deltog ved direktør, 100 om bevaring af kulturarven. vicedirektør og bevaringschef. 5. Formidling Gennemføre en udvikling hen Perioden Gennemført i 2003, og der er sendt 100 imod det venlige kunstmuseum. en ny ansøgning til SCKK om støtte til opfølgningsarbejdet. 6. Personale Udarbejde en handlingsplan for det Perioden Er udarbejdet i 2003 og 100 psykiske arbejdsmiljø. implementeres i Personale Udarbejde en opdateret lønpolitik. Perioden Gennemført i Personale Gennemføre lederevalueringer. Perioden Systematisk ekstern lederevaluering 0 gennemføres Drift og anlæg Gennemføre udbud vedr. teknisk Perioden Gennemført vedligeholdelse og rådighedsvagt. 7. Drift og anlæg Gennemføre elektronisk sikring af Perioden Gennemført adgangsveje til museet.

11 20 REGNSKAB REGNSKAB REGNSKAB 3.1. Driftsregnskab Museets driftsregnskab er opgjort i løbende priser. Budgettallene er fra museets interne budget hhv. primo 2003 og primo Tabel 3. Driftsregnskab, 2003 Løbende priser kr. Regnskab Budget Regnskab Difference Budget Udgifter Indtægter Resultat, brutto Bevilling (nettotal) Resultat, netto Differencen på kr. mellem budget og regnskab 2003 afviger med 1000 kr. fra bevillingsafregningen i tabel 5. Afvigelsen skyldes afrunding. Tabel 4. Oversigt over hovedformål, kr. Indtægter Udgifter Resultat Indsamling Registrering Bevaring Forskning Formidling Generel ledelse og administration Hjælpefunktioner I alt Bevilling (nettotal) Resultat, netto Bevillingsafregning og akkumuleret resultat Bevillingsafregningen viser sammenhængen mellem museets bevillinger og regnskab i 2003 for såvel driftsbevillingen på hovedkonto og anlægsbevillingerne på hovedkonto , udbygning i Østre Anlæg. Museets driftsindtægter i 2003 var lidt højere end i 2002 og omfattede følgende hovedposter: entré, omvisninger, deponerings- og udlånsgebyrer, indtægtsdækket konservering, forpagtningsafgifter fra boghandel og café, arrangementer, salg til boghandel af kataloger, plakater, postkort mv. (forlagssalg), Museumsklubben, annonceindtægter fra museets magasiner, audioguides, værkstedsbesøg samt fotosalg. Museets tilskudsindtægter var markant højere i 2003 end i Dette skyldes som nævnt i beretningen først og fremmest et betydeligt større tilskud til kunstkøb fra private fonde end hidtil. Hertil kommer øremærkede private og offentlige tilskud til særudstillinger og forskning mv. Se afsnit 3.3. for forklaring af videreførselsbeløb på underkontoniveau. Et overskud på 1,1 mio. kr vurderes som et tilfredsstillende driftsresultat for I tabel 4 vises fordelingen af indtægter og udgifter på hovedformål. Fordelingen er nogenlunde den samme som tidligere år dog var udgifter og indtægter til indsamling højere end normalt, jf. resultatanalysen i bilag 8. Knap en tredjedel af museets samlede udgifter vedrører formidlingsformål, og det er også her hovedparten af museets indtægter genereres. Udstillingen Impressionismen og Norden. Værker i forgrunden af Paul Gauguin. Tabel 5. Bevillingsafregning (oversigt), kr. Bevilling Regnskab Årets Disposition, Akkumuleret overskud overskud der overskud til bortfalder videreførsel Driftsbevilling Lønsum Øvrig drift I alt Anlægsbevilling Udgifter underkonto Udgifter underkonto Udgifter underkonto Udgifter underkonto Indtægter hovedkonto I alt Tabel 6. Akkumuleret resultat, 2003 Løbende priser, 1000 kr. Ultimo 2000 Ultimo 2001 Ultimo 2002 Årets resultat Ultimo 2003 Hovedkonto

12 22 REGNSKAB REGNSKAB 23 På museets driftsbevilling er der et overskud på kr. og et akkumuleret overskud til videreførsel på kr. Det akkumulerede overskud er for en stor dels vedkommende øremærket til anvendelse på en række bevillings- eller tilskudsfinansierede projekter. Det drejer sig bl.a. om tilskud til forskning og særudstillinger samt UMTS-midler, der er bevilget til digitaliseringen af Den Kgl. Kobberstiksamling. I lighed med tidligere år er museets resultat positivt. Se også tabel 11. På anlægsbevillingen er der på hovedkontoniveau et overskud på kr. i 2003 og et akkumuleret overskud på kr. Det akkumulerede overskud er fordelt på alle underkonti, se afsnit 3.4 og tabel 12 for en nærmere forklaring af anlægsregnskabet Indtægtsdækket virksomhed, gebyrer, tilskudsfinansieret forskning samt andre tilskudsfinansierede aktiviteter Statens Museum for Kunst har ikke en særlig underkonto til indtægtsdækket virksomhed, bl.a. fordi den har et meget begrænset omfang, jf. tabel 7. Det drejer sig udelukkende om indtægtsdækket konservering, hvor museets bevaringsafdeling ud over de museale opgaver foretager enkelte konserveringsopgaver af særlig kompliceret art. Aktiviteterne foregår under museets almindelige virksomhed, og prisfastsættelsen på aktiviteterne sker i overensstemmelse med Budgetvejledningens retningslinier. Museet forsøger at sikre, at indtægter og udgifter balancerer og anvender eventuelle overskud som opsparing til nyt udstyr. Nettodriftsindtægten på ordningen var i 2003 på kr., og den samlede lønudgift til behandling af gebyrsager anslås til kr. Udgifterne til låne- og deponeringssager vedrører navnlig sagsbehandling, registrering, udarbejdelse af tilstandsrapporter, kurerrejser, nedtagning og pakning af værker, omhængning i museets faste samlinger, tilsyn og administration, men gebyret dækker kun en del af disse udgifter. Deponerings- og udlånsordningen kan ikke hvile i sig selv på grund af de udlån og deponeringer, som der ikke må tages gebyr for. Tilskud Statens Museum for Kunst modtager tilskud fra en lang række tilskudsydere. Tilskuddene vedrører dels tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, jf , dels andre tilskudsfinansierede aktiviteter, jf primært tilskud til særudstillinger og indkøb af kunstværker. Tabel 9. Tilskudsfinansieret forskning Oversigt 2003 Modtagne Udgift Overskud 1000 kr. tilskud Forskningscenter for Tegnekunst Øvrige projekter 164,6 146,3 18,3 I alt 1164,6 1146,3 18,3 Tabel 7. Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed Løbende priser, 1000 kr Indtægtsdækket konservering Den største del af tilskudsbeløbet vedrører Forskningscenter for Tegnekunst, hvortil Velux Fonden i perioden yder et årligt tilskud på 1 mio.kr. Dertil kommer et tilskud fra Forskningsstyrelsen til museets ph.d.-stipendiat samt et tilskud fra Beckett Fonden til et forskningsprojekt i forbindelse med restaurering af museets to helgentavler fra Siera. Gebyrer Statens Museum for Kunst opkræver, jf. tekstanmærkning nr. 195, gebyr for udlån af værker til udstillinger på udenlandske museer og for uddeponering af museets værker til institutioner i Danmark. Kulturministeriet har godkendt gebyrordningen, som bl.a. indebærer, at der ikke tages gebyr for udlån og deponeringer til danske museer og de kongelige slotte, som på årsbasis udgør cirka halvdelen af samtlige udlån og nydeponeringer. Tabel 8 omfatter udelukkende de udlån og deponeringssager, der tages gebyr for. Kulturminister Brian Mikkelsen og direktør Allis Helleland. Tabel 8. Gebyrordninger Oversigt Overskud Løbende priser, 1000 kr Deponering og udlån Underskuddet i 2003 skyldes bl.a., at der var tale om betydeligt færre gebyrpligtige nydeponeringer kun 45 end de foregående tre år, hvor der var mellem 120 og 150 nydeponeringer. Museet vurderer, at markedet er ved at være mættet. Desuden har museet ud fra et bevaringshensyn set sig nødsaget til at være mere restriktiv med, hvor der deponeres kunstværker.

13 24 REGNSKAB REGNSKAB 25 Som det fremgår af tabel 9 og 10 balancerer tilskudsregnskaberne ikke, som de skal ifølge reglerne. Dette skyldes, at museets tilskudsadministration først er ændret fra og med Tilskudsindtægter og -udgifter for 2003 går i nul, men den manglende nulstilling af indtægter og udgifter i årene før 2003 medfører et overskud hhv. underskud i de to tilskudsregnskaber for Fra 2004 forventes tilskudsregnskaberne at balancere. For underkonto 97 bør det tilføjes, at det af bevillingsafregningen fremgår, at der er et akkumuleret overskud til videreførsel på 5000 kr. Dette skyldes en fejl fra museets side, idet der er bogført et forbrug på tilskudskontoen i periode 13, som vi har glemt at tage med i nulstillingen af underkonto 97. Tabel 10. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter Oversigt 2003 Modtagne Udgift Overskud 1000 kr. tilskud Andre tilskudsfinans. aktiviteter 9689, ,7 I alt 9689, ,7 Som tidligere nævnt var niveauet for andre tilskudsfinansierede aktiviteter meget højt i Dette skyldes et usædvanligt stort tilskud til køb af kunstværker. Derudover er der en lang række tilskud til museets udstillingsvirksomhed, fra bl.a. Hermod Lannungs Fond, Augustinus Fonden, Nykredit, Bestsellers Retail Europe, Synoptik, Georg Jensen m.fl. Desuden har Kulturministeriet givet tilskud til sikring af forpladsen fra Handicappuljen, og Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling har givet tilskud til projektet Det venlige Kunstmuseum. De øvrige sponsorer omfatter såvel fonde som private personer. Niveauet for tilskudsfinansierede aktiviteter er vanskeligt at forudsige, og der vil derfor forekomme udsving i forhold til bevillingen Anlægsregnskab Anlægsregnskabet viser udgifterne for de enkelte anlægsprojekter under hovedkonto Det akkumulerede overskud er positivt for alle underkonti, men neden for tabellen gives forklaringer på afvigelser i forhold til årets bevilling på underkonto 10 og 12. Tabel 12. Igangværende anlægsprojekter 1000 kr. Byggestart Forventet Årets Totaludgift Anlægsprojekt afslutning udgift Udbygning, akustik underkonto Udbygning, (inkl. voldgift) underkonto Brandsikring, projektering underkonto Klimaforbedringer i forhal underkonto Akustikforbedringer underkonto 10 Der blev ved Aktstykke /5 bevilget 5,0 mio.kr. til forbedring af akustikken i skulpturgaden. Det fremgår af bevillingsafregningen for 2003, at der er anvendt kr. på underkonto 10 til arbejdet med forbedring af akustikken i skulpturgaden. De reelle udgifter i 2003 var imidlertid på kr., da en regning på ,20 kr., som vedrørte underkonto 10, fejlagtigt er bogført på underkonto 12. Museet har omposteret beløbet fra underkonto 12 til underkonto 10 primo Planlægningen og arbejdet i forbindelse med forbedringen af akustikken er forløbet forbilledligt og holder sig inden for bevillingen. Voldgiftssagen vedr. akustikken er afsluttet i 2004, og regnskabet forventes derfor afsluttet i De uforbrugte midler på underkonto 95 og 97 indgår med undtagelse af de kr., som ved en fejl ikke kom med i nulstillingen af underkonto 97 ikke i videreførselsbeløbet, men henstår på beholdningskonti, jf. nedenstående tabel 11. Tabellen viser en samlet oversigt over årets indtægter og udgifter, det akkumulerede resultat samt beholdningskonti for de enkelte underkonti i Det akkumulerede resultat på underkonto 10 vedrører først og fremmest særudstillinger samt UMTS-midler, der er bevilget til digitaliseringen af Den Kgl. Kobberstiksamling. Videreførselsbeløbet på underkonto 40 er øremærket til driften af Vestindisk Pakhus. Udbygning af museet underkonto 12 Byggesagen vedrørende udbygningen af museet er stadig ikke afsluttet på grund af den verserende voldgiftssag vedrørende bygherrerådgivningen. Voldgiftssagen forventes afsluttet i Museet har i 2003 afholdt femårs bygningssyn med hjælp fra et uvildigt ingeniørfirma Emcon og har indgået aftaler med entreprenørerne for de områder, hvor der er tilbageværende problemer. På tillægsbevilling 2003 blev der optaget en bevilling på 0,6 mio.kr. til sagsomkostninger i forbindelse med forberedelsen af voldgiftssagerne. Tabel 11. Videreførselsoversigt 2003 Underkonto Underkonto Underkonto Underkonto 1000 kr Indtægter ,1 0, , ,3 Udgifter , , , ,0 Årets resultat , ,4 18,3-227,7 Akk. resultat til videreførsel 4.743,5 451,7-5,0 Ultimosaldo beholdningskonti 0,0-140, ,5 Årets udgift på underkonto 12 var reelt ,20 kr. mindre end de kr., som fremgår af bevillingsafregningen, jf. forklaringen ovenfor til underkonto 10. Desuden skal udgiften på underkonto 12 fratrækkes et beløb på ,62 kr., som vedrører gebyrer og regninger, der er bogført og betalt over anlægsregnskabet men indeholdt udgifter vedr. museets driftsregnskab. Udgifterne på i alt ,62 kr. blev i 2003 overført til museets driftsregnskab via intern handelskonto Der er således en difference mellem statsregnskabet og museets interne regnskab på ,62 kr., som vil blive korrigeret via en regnskabsmæssig ompostering i (De reelle udgifter i 2003 på underkonto 12 var således kr. og årets overskud på kr.)

14 26 REGNSKAB 27 Brandsikring, projektering underkonto 15 Der blev i forbindelse med resultatkontrakten for på TB 2001 optaget en bevilling til projektering af brandsikringsarbejder på 2,0 mio.kr. Der er i 2003 udarbejdet en behovsanalyse, og Den Kgl. Bygningsinspektør udarbejder primo 2004 et byggeprogram for brandsikringen af museets gamle bygning i samarbejde med virksomheden Moe & Brødsgaard. Klimaforbedringer i forhal underkonto 16 Der blev i forbindelse med resultatkontrakten på TB 2001 optaget en bevilling til klimaforbedringer i forhallen på 0,8 mio.kr. Arbejdet med forbedringen af klimaet i forhallen er delvist gået i stå på grund af brandsikringsundersøgelserne, da museet ønsker at vide, hvilke virkninger brandsikringen af den gamle bygning evt. kan få på klimaanlægget, inden arbejdet fortsættes Personaleregnskab ORGANISATIONSSTRUKTUR 2003 Samling Administration og Forskning Bjarne Kasper B. Østergaard Monrad (Peter Nørgaard Larsen) konstitueret okt. 2003) Samling Drift og og Sikkerhed Forskning Michael Kasper K. Monrad Hansen (Peter Nørgaard Larsen) konstitueret okt. 2003) Samling Fællessekretariat og Forskning Eva Kasper Maria Monrad Gertung (Peter Nørgaard Larsen) konstitueret okt. 2003) Samling Vagt og Forskning Kasper Per I. Hansen Monrad (Peter Nørgaard Larsen) konstitueret okt. 2003) Samling Regnskab og Forskning Marion Kasper Limbrecht Monrad (Peter Nørgaard Larsen) konstitueret okt. 2003) Samling Intern og Service Forskning Kasper Erik Jensen Monrad (Peter Nørgaard Larsen) konstitueret okt. 2003) Samling Bibliotek og Forskning Kirsten Kasper Vittrup Monrad (Peter Nørgaard Larsen) konstitueret okt. 2003) Samling Arrangement og Forskning Melena Kasper Monrad Schjøth (Peter Nørgaard Larsen) konstitueret okt. 2003) Tabel 13 viser museets gennemsnitlige årsværksforbrug samt tilgang og afgang af medarbejdere. Tabel 13. Personaleoplysninger Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Årsværk Gennemsnitligt årsværksforbrug Tilgang/afgang 13/7 14/11 4/28 22/9 Samling Direktion og Forskning Direktør Kasper Allis Monrad Helleland (Peter Vicedirektør Nørgaard Larsen) konstitueret Bjarne B. Østergaard okt. 2003) Samling Kommunikation og Forskning Kasper Tine Wickers Monrad (Peter Nørgaard Larsen) konstitueret okt. 2003) Samling Formidling og Forskning Elisabeth Kasper Cederstrøm Monrad (Peter Nørgaard Larsen) konstitueret okt. 2003) Samling Billetsalg og Forskning Marianne Kasper Monrad Johansen (Peter Nørgaard Larsen) konstitueret okt. 2003) Samling Børnenes og Forskning Kasper Kunstmuseum Monrad (Peter Nørgaard Værksted Larsen) konstitueret Michael Hansen okt. 2003) Tallene for tilgang/afgang afspejler antal beskæftigede personer ikke antal årsværk og kan derfor ikke sammenlignes med det gennemsnitlige årsværksforbrug. Antallet af beskæftigede ultimo det pågældende år var: 2000: 109, 2001: 112, 2002: 86, 2003: 99. Som det fremgår af tabellen, er årsværksforbruget faldet en del i forhold til Dette hænger sammen med, at konsekvenserne af besparelserne først for alvor slog igennem på personaleområdet i 2003 på grund af opsigelsesvarsler mv. UMTS-midlerne til digitalisering af Den Kgl. Kobberstiksamling, som museet modtager til og med 2005, har givet mulighed for ansættelse af to registratorer og en fotograf i denne periode. Samling Bevaring og Forskning Kasper Henrik Monrad Bjerre (Peter Nørgaard Larsen) konstitueret okt. 2003) Samling og Forskning Kasper Monrad (Peter Nørgaard Larsen) konstitueret okt. 2003) Samling Kunsthåndtering og Forskning Karen-Marie Kasper Monrad Henriksen (Peter Nørgaard Larsen) konstitueret okt. 2003) Forskningscenter for tegnekunst Chris Fischer Samling og Foto Forskning Jakob Kasper Skou-Hansen Monrad (Peter Nørgaard Larsen) konstitueret okt. 2003) Personaleomsætningen var i 2003 nede på knap 10 pct., hvilket betyder at den er nede på et mere normalt niveau end i 2002, hvor personaleomsætningen som følge af besparelserne var oppe på 30 pct..

15 28 OVERSIGT OVER ERHVERVELSER I 2003 OVERSIGT OVER ERHVERVELSER I BILAG 1: OVERSIGT OVER ERHVERVELSER I 2003 KMS8282 Per Kirkeby: Uden titel Olie på eksisterende oliemaleri på lærred, 17 x 23 cm KMS8287 FOS: Smoking Levels Computerprint opklæbet på aluminium, 90 x 120 mm KMS8296 Pia Andersen: Jalapa III Olie på lærred, 84 x 98 cm Malerier og skulpturer Købt af privat Købt hos Galleri Christina Wilson, København Købt af kunstneren KMS8283 KMS8288 KMS8297 Poul Anker Bech: Asfaltserenade FOS: Kjole Pia Andersen: Paysage XIV KMS8278 Olie på lærred, 200 x 350 cm Træ, filt, nylonstof og læder, 170 cm Olie på lærred, 200 x 260 cm Per Kirkeby: Uden titel, Læsø Købt hos Kunstnersammenslutningen Corner Købt hos Galleri Christina Wilson, København Købt af kunstneren Olie på lærred, 300 x 400 cm Gave fra Augustinus Fonden KMS8284 KMS8289 KMS8298 Nina Sten-Knudsen: The Wave Anna Petersen: En Bretagne-pige ordner planter i drivhuset. Martin Bigum: Stool Pigeon KMS8279 Olie på lærred, 292 x 514 cm 1884 Olie på lærred, 210 x 150 cm Per Kirkeby: Uden titel Købt hos Galleri Faurschou, København Olie på lærred, 121 x 110 cm Købt hos Galleri Nils Stærk, København Olie på eksisterende oliemaleri på pap, 23 x 32 cm Købt hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner, Købt af privat KMS8285 København KMS8299 Nina Sten-Knudsen: Museum Annika von Hausswolff: Uden titel KMS8280 Olie på lærred, 292 x 478 cm KMS8290 Farvefotografi monteret på plexiglas, 150 x 120 cm Per Kirkeby: Dyrehaven i København Købt hos Galleri Faurschou, København Bertha Wegmann: Modelstudie. Ca Gave fra kunstneren Olie på eksisterende oliemaleri på pap, 24 x 34 cm Olie på lærred, 66 x 57 cm Købt af privat KMS8286 Købt hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner, KMS8300 Kirstine Roepstorff: Desolation of the Beast København Annika von Hausswolff: Skeletobjekt KMS8281 Glimmer og broderi på stof, 520 x 768 cm Farvefotografi monteret på plexiglas, 120 x 150 cm Per Kirkeby: Uden titel Købt hos Galleri Christina Wilson, København KMS8291 Købt hos Galleri Andréhn-Schiptjenko, Stockholm Olie på eksisterende oliemaleri på pap, 29,5 x 41,5 cm Lars Nørgård: Vidner til en totalløsning Købt af privat Olie på lærred, 250 x 250 cm KMS8301 Købt hos Galerie Asbæk, København Annika von Hausswolff: Filosofisk stol Nyherhvervelse: Nina Sten-Knudsen: The Wave Farvefotografi monteret på plexiglas, 152 x 110 cm KMS8292/1-2 Købt hos Galleri Andréhn-Schiptjenko, Stockholm Ole Sporring: Kaskade Akryl på lærred samt 28 laminerede fotografier, landkort, KMS8302 etiketter, tekster o.a. Annika von Hausswolff: Stillleben med døde fluer Købt hos Kunstnersammenslutningen Farvefotografi monteret på plexiglas, 80 x 180 cm Grønningen Købt hos Galleri Andréhn-Schiptjenko, Stockholm KMS8293/1-2 KMS8303 Tonny Hørning: Brev til Silkeborg Annika von Hausswolff: At bære sin dør gennem rummet. Alkyd og krydsfiner på krydsfiner, 200 x 240 cm 2003 Købt af kunstneren Farvefotografi monteret på plexiglas, 160 x 120 cm Købt hos Galleri Andréhn-Schiptjenko, Stockholm KMS8294 Pia Andersen: Uden titel KMS8304 Blandteknik på papir på lærred, 180 x 110 cm Annika von Hausswolff: Mindet om min mors undertøj Købt af kunstneren forvandlet til et flammesikret forhæng Stof, 570 x 2100 cm KMS8295 Købt hos Galleri Andréhn-Schiptjenko, Stockholm Pia Andersen: Obidos III Olie på lærred, 120 x 140 cm Købt af kunstneren

16 30 OVERSIGT OVER ERHVERVELSER I 2003 OVERSIGT OVER ERHVERVELSER I Nyerhvervelse: Wilhelm Freddie: Dagen D KMS8313 KMS8322 Wilhelm Freddie: Dagen D Ole Vincent Larsen: Puppen Olie på masonit, 121 x 152,5 cm Akryl på lærred, 64 x 44 cm Købt af privat med tilskud fra Kulturarvsstyrelsen Gave fra kunstnerens enke KMS8314 KMS8323 Ambrogio Lorenzetti: Johannes Døber Bror Hjorth: Familien. Ca Tempera på træ, 52,3 x 47 cm Trærelief, 104,5 x 75 x 6,4 cm Købt af privat med gave fra Arven efter Testamentarisk gave fra Lis Stoltenberg Ole Kielberg og Hermod Lannungs Museumsfond KMS8315 Tegninger, tryk, gouacher, fotos mv. Werner Jacobsz. van den Valckert: Galathea Olie på træ, 108 x 80 cm KKS Købt hos Bruun Rasmussens kunstauktioner Carl Gustaf Pilo, tilskrevet: Hyrdescene II. (Slutningen af med tilskud fra Kulturarvsstyrelsen 1730'erne?) Blyant, pen, pensel, blæk og lavering, 106 x 168 mm KMS8316 Købt 2003 af kunsthandler Henry Avar, Stockholm Werner Jacobsz. van den Valckert: Neptun Olie på træ, 108 x 80 cm KKS Købt hos Bruun Rasmussens kunstauktioner Wilhelm Freddie: Selvportræt, siddende på taburet, vendt med tilskud fra Kulturarvsstyrelsen mod venstre Blyant på tyndt industripapir, 304 x 240 mm KMS8317 Købt 2003 af Galerie Anne Marie, København Wilhelm Freddie: En families genvordigheder Olie på lærred, 99 x 134 cm KKS Købt af privat Wilhelm Freddie: Siddende kvindelig model, vendt mod højre. 2. kvartal af 1980 KMS8305 KMS8309 KMS8318 Blyant på kraftigt, blødt papir, 340 x 285 mm Mari Slaattelid: Detaljen er et ansigt Kirsten Justesen: Omstændigheder Wilhelm Freddie: Venetiansk portræt Købt 2003 af Galerie Anne Marie, København Olie på plexiglas, 100 x 100 cm Glasfiberarmeret epoxy, 58,5 x 44 x 26 cm Olie på lærred, 90 x 64 cm Købt hos Galleri Bo Bjerggaard, København Købt af kunstneren Købt af privat med støtte fra Lizzie og Ejler KKS Ruges Kunstfond Wilhelm Freddie: Stående kvindelig figur med højre hånd KMS8306 KMS8310 støttet til en mur, i baggrunden et landskab Kirsten Justesen: Omstændigheder Kirsten Justesen: Omstændigheder KMS8319 Blyant på svært, stift papir, 309 x 229 mm Glasfiberarmeret epoxy, 58,5 x 44,5 x 25,5 cm Super 8-dokumentation overført til video Ole Vincent Larsen: Portræt af en skriger Købt 2003 af Galerie Anne Marie, København Købt af kunstneren Købt af kunstneren Olie på masonit, 120 x 100 cm Testamentarisk gave fra kunstneren KKS KMS8307 KMS8311 Wilhelm Freddie: Kvindelig model, siddende mod højre. Kirsten Justesen: Omstændigheder Ludvig Find: De døvstummes have. Paris KMS Glasfiberarmeret epoxy, 58,5 x 44,5 x 26 cm Olie på lærred på masonit, 30 x 39,5 cm Ole Vincent Larsen: Åndehullerne Kul på stift papir, 170 x 297 mm Købt af kunstneren Købt af John J.A. Hunovs Samling, København Olie på lærred, 120,5 x 150,5 cm Købt 2003 af Galerie Anne Marie, København Købt af kunstnerens enke KMS8308 KMS8312 KKS Kirsten Justesen: Omstændigheder Jais Nielsen: Landskab med heste KMS8321 Wilhelm Freddie: Liggende kvindelig model, vendt mod Glasfiberarmeret epoxy, 58,5 x 44,5 x 25,5 cm Olie på lærred, 48,9 x 58 cm Ole Vincent Larsen: Fra hændelsernes bagside højre. Vence Købt af kunstneren Købt hos Bruun Rasmussen Havnen, København Olie på masonit, 95,5 x 120,5 cm Oliepastel på svært, stift papir, 3 09 x 409 mm Gave fra kunstnerens enke Købt 2003 af Galerie Anne Marie, København

17 32 OVERSIGT OVER ERHVERVELSER I 2003 OVERSIGT OVER ERHVERVELSER I KKS KKS KKS KKS Wilhelm Freddie: Kvindehoved, vendt mod højre Per Kirkeby: 2 Digte / 2 Gedichte. 4 Træsnit / 4 Holzschnitte Jean-François Millet: En gård mellem træer, Vichy (Allier). David Shrigley: Teeth Oliepastel på stift papir, 320 x 239 mm (Kirkeby bei Kleinheinrich 1) (Ca.1866) Sort-hvidt fotografi, 490 x 390 mm Købt 2003 af Galerie Anne Marie, København Træsnit Pen og brunt blæk over blyant, 110 x 163 mm Købt 2003 i Galleri Nicolai Wallner, København Købt 2003 af Boggalleriet, Rønde Købt 2003 hos Museumsbygningens Kunstauktioner, KKS København KKS Wilhelm Freddie: Kvindehoved. Vence KKS Kasper Bonnén: Uden titel Oliepastel, 419 x 295 mm Per Kirkeby: Maletid / Malzeit. 4 Grafiske Arbejder / 4 KKS /34 Serie på 12 fototegninger: farvefotografi og computerteg- Købt 2003 af Galerie Anne Marie, København Graphische Arbeiten (Kirkeby bei Kleinheinrich 2) John Kørner: Uden titel ninger, varierende mål Farvelitografi og -zinkografi Tre tegninger udført med pen, sort blæk, akryl, oliekridt på Købt 2003 i Galleri Mikael Andersen, København KKS Købt 2003 af Boggalleriet, Rønde karton, 700 x 1000 mm Wilhelm Freddie: Kvindelig model Købt 2003 i Galleri Christina Wilson, København KKS Oliepastel på gulbrunt, ribbet papir, 417 x 410 mm KKS Margrete Sørensen: Årskalender Købt 2003 af Galerie Anne Marie, København Per Kirkeby: Meget senere / Viel später. 4 Grafiske Arbejder KKS Serie på 12 tegninger i forskellige teknikker, 900 x 315 mm / 4 Graphische Arbeiten (Kirkeby bei Kleinheinrich 3) John Kørner: Til Dig, Bioland, Weekend, Festival Købt 2003 på Den Frie Udstilling, København KKS Farvetræsnit, -fotogravure, -litografi og -zinkografi og Kampen fortsætter Wilhelm Freddie: Kvindehoved Købt 2003 af Boggalleriet, Rønde Serie på fem koldnålsraderinger på farvet bund, KKS Kridtlitografi på tyndt, gulligt papir, 273 x 222 mm varierende mål Nils Erik Gjerdevik: Uden titel Købt 2003 af Galerie Anne Marie, København KKS Købt 2003 i Galleri Christina Wilson, København Blyant, gouache, pensel, sort blæk, 700 x 1100 mm Per Kirkeby: Nu står malerne op / Nun stehen die Maler auf. Købt 2003 af Nils Stærk, København KKS Træsnit / 4 Holzschnitte (Kirkeby bei Kleinheinrich 4) KKS Wilhelm Freddie: Nature morte Træsnit Lucian Freud: Mandlig model liggende på en sofa KKS Kridtlitografi på tyndt, gulligt papir, 270 x 220 mm Købt 2003 af Boggalleriet, Rønde Radering, 890 x 740 mm (bladmål) Kirsten Justesen: Omstændigheder Købt 2003 af Galerie Anne Marie, København Købt hos Marlborough Graphics, London 19 sort-hvide fotografier, 456 x 340 mm KKS Købt 2003 af kunstneren KKS Per Kirkeby: billedernes titler /Die Titel der bilder KKS Wilhelm Freddie: Siddende kvinde og kranie. Vence Litografi Hans Meyer Petersen: Uden titel KKS Farvelitografi, 510 x 665 mm Købt 2003 af Boggalleriet, Rønde Tre offsetlitografier, 1175 x 770 mm Nils Erik Gjerdevik: Uden titel Købt 2003 af Galerie Anne Marie, København Købt 2003 af kunstneren Pen, sort blæk, pensel, vandfarve, dækhvidt, akryl, 700 x KKS mm KKS Sarah Lucas: Selvportrætter. ( ) KKS Købt 2003 af Nils Stærk, København Wilhelm Freddie: Siddende kvindelig model, vendt mod Serie på 12 farvefotografier, 600 x 815 mm Hans Meyer Petersen: Uden titel højre. Vence Købt 2003 hos Sadie Coles HQ, London Seks akvatinter, 395 x 297 mm KKS Farvelitografi, 598 x 410 mm Købt 2003 af kunstneren Nils Erik Gjerdevik: Uden titel Købt 2003 af Galerie Anne Marie, København KKS Blyant, pen, sort blæk, pensel, vandfarve, gouache, dæk- Lars Nørgård: 119 tegninger KKS hvidt, 700 x 1100 mm KKS Købt 2003 af kunstneren David Shrigley: Black snowman Købt 2003 af Nils Stærk, København Wilhelm Freddie: Siddende kvindelig model, mod venstre. Farvefotografi, 150 x 200 mm Vence KKS /29 Købt 2003 i Galleri Nicolai Wallner, København KKS Farvelitografi, 680 x 475 mm Aksel Jørgensen: Illustrationer til bl.a. tidsskriftet "Gnisten". Nils Erik Gjerdevik: Uden titel Købt 2003 af Galerie Anne Marie, København København, KKS Blyant, pen, sort blæk, pensel, vandfarve, gouache, akryl, Syv tegninger i forskellige teknikker og varierende mål David Shrigley: The Lord moves in mysterious ways x 1100 mm KKS Købt 2003 af privat Farvefotografi, 250 x 250 mm Købt 2003 af Nils Stærk, København Wilhelm Freddie: Siddende pige Købt 2003 i Galleri Nicolai Wallner, København Farvelitografi, 696 x 500 mm KKS KKS Købt 2003 af Galerie Anne Marie, København Bjørn Nørgaard: I de dage Paven kom til Damaskus KKS Nils Erik Gjerdevik: Uden titel Grafisk mappe med 14 farvekobbertryk David Shrigley: X-Ray Blyant, pen, sort blæk, pensel, gouache, vandfarve, akryl, Købt 2003 af Brøndums Grafiske Værksted, København Værk i to dele: et farvefotografi og et sort-hvidt fotografi, 700 x 1100 mm 305 x 415 mm Købt 2003 af Nils Stærk, København Købt 2003 i Galleri Nicolai Wallner, København

18 34 OVERSIGT OVER ERHVERVELSER I 2003 OVERSIGT OVER ERHVERVELSER I KKS /55 Finn Mickelborg: Med eller uden titel og 2001 Fem tegninger i forskellige teknikker og varierende mål Købt 2003 af kunstneren (51/54) samt gave fra kunstneren (55) KKS /58 Peter Neuchs: Six Months. and Tre akvareller, 210 x 295 mm Købt 2003 i Galleri Specta, København KKS Robert Jacobsen: Penseltegning. Paris Pensel og sort blæk, 300 x 379 mm Købt 2003 i Galerie Edeling, København KKS Robert Jacobsen: Penseltegning. Paris (1949). Pensel og sort blæk, 536 x 651 mm Købt 2003 i Galerie Edeling, København KKS Peter Carlsen: Den eneste ene Litografi, 480 x 380 Den Danske Radeerforenings medlemsudgivelse 2003 KKS /72 Ole Sporring: Kaskade tegnede skitser, varierende mål Gave 2003 fra kunstneren KKS Wilhelm Freddie: Abstraktion. (C. 1928) Pen, pensel og sort blæk, farvekridt, 290 x 221 mm Købt 2003 af privat KKS Wilhelm Freddie: Skitsebog fra Nordsjælland og Nordjylland blade med tegninger fortrinsvis udført med blyant, 232 x 290 mm Købt 2003 af privat KKS Wilhelm Freddie: Fra en kolonihave. (C. 1938) Pensel, vandfarve over blyant, 165 x 232 mm Købt 2003 af privat KKS Wilhelm Freddie: Kostumeudkast til balletten "Kærlighedens triumf". (1940) Blyant, sort kridt, gået efter med ridsefjer, 290 x 227 mm Samt seks kalker i rødt og violet på brunligt kalkepapir, 328 x 523 mm Købt 2003 af privat KKS Wilhelm Freddie: "Världsången". (1945) Sort og farvet kridt, forhøjet med hvidt på gulligt papir, 394 x 295 mm Købt 2003 af privat KKS Wilhelm Freddie: Opstilling med kop og krukke. (Før 1928) Sort kridt, pensel og sort blæk, forhøjet med hvidt, 200 x 248 mm Købt 2003 af privat KKS Wilhelm Freddie: Skitsebog blade med tegninger udført med blyant og blå kuglepen, 219 x 269 mm Købt 2003 af privat KKS Wilhelm Freddie: Abstraktion. (C. 1928) Pen, pensel og sort blæk, farvekridt, 236 x 155 mm Købt 2003 af privat KKS /85 Wilhelm Freddie: Fem figurstudier Kul eller pastelkridt, varierende mål Købt 2003 af privat

19 36 BEGRUNDELSER FOR ERHVERVELSERNE I 2003 BEGRUNDELSER FOR ERHVERVELSERNE I Nyherhvervelse: Nina Sten-Knudsen: Museum BILAG 2: BEGRUNDELSER FOR ERHVERVELSERNE I 2003 KMS8283 Poul Anker Bech: Asfaltserenade I Poul Anker Bechs på én gang nyrealistiske og surrealistiske Malerier og skulpturer landskabsbilleder er det gennemgående motiv forholdet mellem kultur og natur. Der hersker altid en foruroligende stemning, der antyder, at menneskets indgriben i naturen kan resultere i den totale undergang. Således også i det KMS8278 nyindkøbte værk Asfaltserenade fra 2002, hvor en flok Per Kirkeby: Uden titel, Læsø asfaltarbejdere er ved at dække endnu et stykke af den Med maleriet Uden titel, Læsø fra 2001 kompletteres muse- frugtbare danske landbrugsjord med dræbende asfalt. Med ets eksisterende samling af værker af Kirkeby med et nyt og dette billede er Poul Anker Bech repræsenteret med et meget betydeligt værk, der synes at markere et vendepunkt typisk og markant værk i museets samling. i Kirkebys produktion. I maleriet ses en umiddelbar fascination af landskabet og af hele naturens processuelle ned- KMS8284 brydninger og gendannelser, som man har set den manifes- Nina Sten-Knudsen: The Wave teret i Kirkebys tidligere værker. Men der er dukket nogle KMS8285 nye elementer op: forudanelser om det forarbejdede natur- Nina Sten-Knudsen: Museum materiale i form af tømmer, bjælker eller træpladers over- Nina Sten-Knudsen har i de senere år udviklet sig markant flader. I det nye maleri indsætter Kirkeby desuden endnu et som kunstner. Denne udvikling kulminerede i første niveau i processen fra natur til forarbejdning, nemlig anven- omgang med malerierne på hendes udstilling Landskabet, delsen af naturens materiale til fremstillingen af et billede. senere på Ny Carlsberg Glyptotek i 1999 og senest med Et dekorativt, barokt element introducerer således et nyt de fire store malerier, hun udførte til en separatudstilling i kulturbåret og fortællende niveau. DCA Gallery i New York i efteråret I tilknytning hertil erhvervede museet to af malerierne, som sammenfatter statements såsom your power makes me powerless, eller kan se på printet Smoking Levels). Imidlertid fungerer kjo- KMS8279 hendes bestræbelser i de senere år. Maleriet Museum your freedom reduces my freedom hentydninger til de len nu som en skulptur eller rettere de to funktioner eksis- Per Kirkeby: Uden titel viser en masse forskelligartede ting, der er ophobet i et mere nære og private magtforskydninger mellem mennes- terer samtidig som muligheder. Og det er præcis denne KMS8280 sært, uoverskueligt rum, som kunstneren selv kalder et ker. Derudover feminiserer Roepstorff værket ved at samtidighed af flere anvendelses- og aflæsningsmuligheder, Per Kirkeby: Dyrehaven i København komplekst struktureret polyfokalt rum. Billedet sætter bearbejde fladen med broderier, glimmer og perler. som er central i FOS værk. KMS8281 fokus på vores oplevelse af omverdenen og gør op med Per Kirkeby: Uden titel den rumopfattelse, som blev grundlagt i kunsten i renæs- KMS8287 KMS8289 KMS8282 sancen. Ligeså flertydigt er maleriet The Wave, hvor et FOS: Smoking Levels Anna Petersen: En Bretagne-pige ordner planter i drivhuset. Per Kirkeby: Uden titel uoverskueligt stort menneskehav bevæger sig som en bølge KMS Op gennem 1970 erne udførte Per Kirkeby en række male- gennem landskabet, uden at vi ved, hvorfor eller hvor de FOS: Kjole Anna Petersen tilhører de mindre kendte danske kunstnere rier på eksisterende malerier, såkaldte overmalinger. Med kommer fra, eller hvor de skal hen. Den danske kunstner FOS har defineret et begreb han kal- fra anden halvdel af 1800-tallet og har ikke tidligere været erhvervelsen af disse værker har museet repræsenteret der MIT, som står for: -marked, information, teknologi. Det repræsenteret i Statens Museum for Kunst. Desto mere denne værktype i samlingen med fire fine eksempler. KMS8286 er et rummeligt begreb og betyder kort sagt alle de ydre interessant er det, at museet med dette værk har fået Overmalingen af et eksisterende, ofte kitschet maleri er Kirstine Roepstorff: Desolation of the Beast påvirkninger, et moderne menneske får. FOS s værker og mulighed for at supplere den ældre danske samling med et almindelig kendt i kunsthistorien. Herhjemme har fx Asger Kirstine Roepstorff tilhører en generation af kvindelige projekter er associationer over disse påvirkninger, og han på flere måder væsentligt værk. Jorn praktiseret denne arbejdsmetode, der på en gang er kunstnere, der bevidst har integreret teknikker og materia- definerer sin kunstneriske praksis som social design. FOS Som så mange andre kunstnere søgte Anna Petersen til vrængende provokatorisk og imødekommende. ler, der konventionelt har været opfattet som kvindelige i har problematiseret den traditionelle værkopfattelse og Frankrig og Paris, hvor hun i 1880 erne var en del af byens Overmalingerne fungerer som et opgør med traditionen og hårdtslående, udsagnsbaserede værker, der forener en poli- skabt værker, der mere har karakter af platforme for andre skandinaviske kunstnermiljø. Den bretonske landbefolkning en punktering af den konventionelle opfattelse af kunst- tisk bevidsthed og populærkulturelle referencer i næsten aktiviteter fx af social eller politisk karakter. Han er inter- hørte til tidens foretrukne motivkredse. Blandt de skandina- værket som unikt og uantasteligt. Tilsvarende sætter poetiske konstellationer. Desolation of the Beast er et esseret i kunst, som kombinerer billedkunstens æstetiker og viske kunstnere findes der da også flere eksempler på Kirkeby også spørgsmålstegn ved selve kunstnerrollen og enormt banner sammensyet af forskellige flag, der alle betydninger med en praktisk dimension, som man netop beslægtede motiver, men Anna Petersens version hævder indgår i princippet et visuelt og konceptuelt samarbejde udtrykker en eller anden form for ideologi: nationalitets- kender fra design fx tøj, møbler, interiører og plakatkunst. sig smukt blandt mere kendte malerier af finske og svenske med den oprindelige kunstner og dennes motiv. Resultatet flag, flag med revolutionshelten Che Guevara, en dødning Han har eksperimenteret med åbne, dynamiske værker, der naturalister. Kunstneren har med valget af det relativt store er en spændstig konstellation af det oprindelige maleris på en Harley Davidson-motorcykel osv. Alle udsagn, der er kan anvendes på forskellig måde og i forskellige situationer. format og den majestætiske ro, som præger skildringen af ofte naturalistiske banale motiv og Kirkebys abstrakte og meget maskuline og signalerer en form for gruppetilhørs- Det gælder fx også værket Kjole, som faktisk er designet kvindens arbejde, tilført det realistiske hverdagsmotiv en ekspressive tilføjelser. forhold. Imellem flagene har Roepstorff påtrykt sine egne som en kjole, og som har fungeret som sådan (hvilket man nærmest ceremoniel alvor og betydningsladning.

20 38 BEGRUNDELSER FOR ERHVERVELSERNE I 2003 BEGRUNDELSER FOR ERHVERVELSERNE I Nyerhvervelse: Lars Nørgård: Vidner til en totalløsning KMS8292/1-2 billedsprog, der låner inspiration fra tegneserier, fra anden Ole Sporring: Kaskade populærkultur og fra kunsthistoriens klassiske genrer. I Ole Sporrings budskab har bestandig været at gøre Stool-Pigeon er stakkels Art indfanget af en gruppe skumle opmærksom på civilisationens destruktive indvirken på mænd, der ligner fallerede supermænd eller er grotesk naturen og menneskets overlevelsesvilkår i en verden truet muterede med pelsede dyreører, alt imens en klode i kutte af forurening, atomvåben og genmanipulation. Værket ser til med en le i hånden. Som altid i Bigums malerier for- Kaskade fra 2002 komplementerer museets eksisterende nemmer man, at motivet refererer til en mytologisk dimen- samling af Sporring-værker, der bl.a. indeholder hovedvær- sion, men dets specifikke betydning er bevidst uklar og ket Indianernes land. mystisk. Bigum er med dette værk repræsenteret i museets samling med et centralt og karakteristisk maleri. KMS8293/1-2 Tonny Hørning: Brev til Silkeborg KMS8299 Fra slutningen af 1980'erne afspejler Tonny Hørnings vær- Annika von Hausswolff: Uden titel ker kunstnerens optagethed af strukturen og stofligheden i KMS8300 naturen, først og fremmest i træet. Brev fra Silkeborg, der Annika von Hausswolff: Skeletobjekt er inspireret af indtryk fra bedstefaderens skov i Silkeborg KMS8301 og haven i Brønshøj, hører til kunstnerens hovedværker. Annika von Hausswolff: Filosofisk stol Her har han eksperimenteret med træet som materiale og KMS8302 arbejdet med naturens vekselvirkning mellem lys og mørke. Annika von Hausswolff: Stilleben med døde fluer Herved supplerer værket museets eksisterende samling af KMS8303 nyere og ældre Hørning-værker. Annika von Hausswolff: At bære sin dør gennem rummet KMS8294 KMS8304 Pia Andersen: Uden titel Annika von Hausswolff: Mindet om min mors undertøj for- KMS8295 vandlet til et flammesikret forhæng Pia Andersen: Obidos III Den svenske billedkunstner Annika von Hausswolff har KMS8296 markeret sig internationalt med værker, der formulerer et Pia Andersen: Jalapa III nyt felt for fotografiet både indholdsmæssigt og i form af KMS8297 en original kombination af fotos, objekter og rumlige ele- Pia Andersen: Paysage XIV menter. I de seks værker, som museet har erhvervet, peger Pia Andersen brød for alvor igennem som kunstner i Annika von Hausswolff på, at ganske elementære eller dag- 1990'erne. Efter et længere ophold i Mexico fik hendes far- ligdags ting kan indeholde drømme, erindringer og betyd- veholdning dybde, og maleriernes stoflighed blev større og ninger, som rækker langt ud over selve objektet. Hun vil mere sanselig. De fire abstrakte værker fra 90'erne viser gerne have os til at opdage, at det ganske nære og uanseli- KMS8290 Tuxen (KMS8266). Ligesom Bertha Wegmanns maleri er kunstnerens optagethed af farvernes indre glød, den dybe ge rummer muligheder for nye erkendelser. At vi kan udvi- Bertha Wegmann: Modelstudie. Ca begge udført i Paris og udspringer af de danske kunstneres ultramarin og gul-orange-rødt sat sammen i monokrome de vores erfaring gennem en forstærket oplevelse af den Som kunstner, underviser og forkæmper for kvinders ligebe- møde med tidens toneangivende europæiske kunst. farveflader som moderne ikoner. Værkerne forklarer kunst- verden, vi befinder os i. rettigede adgang til uddannelse og karriere, spillede Bertha nerens udvikling fra abstraktion hen mod det tydeligt I Annika von Hausswolffs store og ultraskarpe fotografier Wegmann en betydelig rolle i dansk kunst i årtierne frem KMS8291 naturinspirerede landskabsmaleri og supplerer museets fremstår en ganske almindelig radiator, en knaldrød persien- mod Alligevel har samlingerne i Statens Museum for Lars Nørgård: Vidner til en totalløsning erhvervelse fra 2002 La Pascuala, hvor kunstneren har ladet ne foran et vindue eller en sammenfejet bunke af nuller- Kunst hidtil kun inkluderet et enkelt maleri af Wegmann, et Lars Nørgårds maleri har siden debut'en i 1980'erne fore- sig inspirere af udsigten over et stort spansk landskab. mænd, døde fluer og cigaretskod med en uvant monumen- portræt af kunstnerens søster (KMS3390). gået i en bestandig spænding mellem stringente figurative talitet og klarhed. De nære og dagligdags objekter Med dette modelstudie udført ca i Paris tilføjes sam- billeder med litterært indhold og med abstrakte maleriske KMS8298 forekommer, paradoksalt nok, pludselig uvirkelige. Som til- lingen ikke bare et fint eksempel på hendes sikre akademisk billeder, hvor figurerne mere eller mindre gemmer sig som Martin Bigum: Stool Pigeon hører de en anden verden. Med denne erhvervelse har skolede figurtegning og motivopfattelse, men også et værk, opbrudte løsrevne former i den store helhed af prægtige I Martin Bigums særegne og meget personlige billedunivers museet kvalificeret sin samling af samtidskunst med værker der viser hendes nære tilknytning til periodens internationale farver og store kompositioner. Maleriet Vidner til en total- optræder den lille kutteklædte figur Art som en stædigt af en toneangivende kunstner på den internationale kunst- kunstnermiljø. Erhvervelsen ligger således fint i forlængelse løsning fra 2002 hører til den sidste kategori og udgør et tilbagevendende personificering af kunsten. De scener, scene lige nu. Værkerne vil desuden fint supplere Annika af de sidste par års indkøb af modelstudier fra anden halvdel væsentligt supplement til museets eksisterende samling af landskaber og situationer, som Art skildres i, er tvetydige og von Hausswolffs fotografier af danske fotografer, som alle- af 1800-tallet, udført af Lorenz Frølich (KMS8241) og Laurits Lars Nørgård-værker. symbolladede. Til gengæld er de skildret i et klart aflæseligt rede er i samlingen.

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1 VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1 LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING Virksomhedsregnskabet for 2001 er udformet i overensstemmelse med Vejledning i udarbejdelse af virksomhedsregnskaber, Finansministeriet januar

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Årsrapport 2004 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Årsrapport 2004 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Årsrapport 2004 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek 2. version -2- Indholdsfortegnelse 1.1. Mission...3 1.2. Vision...3 1.3. Hovedopgaver...3 1.4. Overordnede resultater...4 1.5. Kommende

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB)

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Årsberetning 2003 for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Indhold 1. Beretning.......... 1.1 Præsentation af ViFAB..... 1.2 ViFABs overordnede finansielle og faglige resultat.

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer Lederforeningen for VUC (i det følgende betegnet LFVUC) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende Rammeaftale om brug

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010 Bilag 4 Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København Februar 2010 RAPPORT OM REVISIONEN VED IT-UNIVERSITETET I KØBEN- HAVN 1 Løbende revision ved IT-Universitet i København i oktober

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission:

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission: Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer Kommunikationsarbejde: Vision og mission: 1) Hvordan bruger du museets vision og mission/strategi i dit daglige arbejde? 2) Hvem er det relevant

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM HANDLINGSPLAN 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2. Museet som sted 3. Det lokale, det nationale og det internationale 4. Museets forpligtigelser:

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Årsberetning 1998. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk

Årsberetning 1998. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk Årsberetning 1998 Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk Årsberetning 1998 En ny særudstilling, Sport & Krop!, et værksted for alle med lyst til

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Avisdigitalisering. Fjernlånsmøde 12. november 2013. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket.dk. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket.

Avisdigitalisering. Fjernlånsmøde 12. november 2013. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket.dk. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket. Avisdigitalisering Fjernlånsmøde 12. november 2013 Planen Kort om Statens Avissamling Avisdigitalisering baggrund Om bevillingerne bag Bevaring og formidling Avisdigitalisering hvordan Digitalisering

Læs mere

"Spor/Traces" her 26/12-10 Se tidligere serier 7/12

Spor/Traces her 26/12-10 Se tidligere serier 7/12 Hotel Vanitas fortsætter med et nyt ugentligt bidrag på gruppens hjemmeside www.hotelvanitas.dk denne gang under temaet "Spor/Traces" mine bidrag vil kunne ses ved at clicke her sidst opdateret 26/12-10.

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

KØB AF KUNST KAN TRÆKKES FRA I SKAT NYE FORBEDREDE FRADRAGSREGLER FOR VIRKSOMHEDER

KØB AF KUNST KAN TRÆKKES FRA I SKAT NYE FORBEDREDE FRADRAGSREGLER FOR VIRKSOMHEDER FEBRUAR 2006 KØB AF KUNST KAN TRÆKKES FRA I SKAT WWW.KUM.DK KØB AF KUNST KAN TRÆKKES FRA I SKAT NYE FORBEDREDE FRADRAGSREGLER FOR VIRKSOMHEDER INFORMATION TIL VIRKSOMHEDER Lin Utzon: Uden titel, 2000 Lin

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3. Årets økonomiske resultat 9 1.4. Finansielle

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Dagsorden for møde den 26. september 2011

Dagsorden for møde den 26. september 2011 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet MM 15. september 2011 Dagsorden for møde den 26. september 2011 Efter

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Jesper Stub Johnsen Nationalmuseet Danmark Det nationale museumsmøte Trondheim 2010 8.-11. september Norges Museumsforbund Samlingsforvaltning - forudsætning

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Ledelsesberetning for 2011

Ledelsesberetning for 2011 Ledelsesberetning for 2011 Formål Fondens formål er at virke til gavn for det danske samfund ved, alt efter fondsbestyrelsens nærmere bestemmelse, a) at støtte kunst og kulturelle formål b) at støtte forskning

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008 Rapport om revisionen ved Akademiraadet Juli 2008 RAPPORT OM REVISIONEN VED AKADEMIRAADET 1 Udvidet gennemgang af Akademiraadets årsrapport for 2007 i juni 2008 Kontor: D7 J.nr.: 2008-5648-8 Tilfredsstillende

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Der afholdes udlånsmøder den første onsdag i måneden. Låneanmodninger, der er modtaget senest en uge før, vil blive behandlet på mødet.

Der afholdes udlånsmøder den første onsdag i måneden. Låneanmodninger, der er modtaget senest en uge før, vil blive behandlet på mødet. UDLÅNSBETINGELSER FOR STATENS MUSEUM FOR KUNST 1. Statens Museum for Kunst udlåner kun til museer og institutioner, hvor sikkerhedsforanstaltningerne på enhver måde opfylder vore krav, og hvor den fornødne

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

UDLÅNSBETINGELSER FOR STATENS MUSEUM FOR KUNST

UDLÅNSBETINGELSER FOR STATENS MUSEUM FOR KUNST UDLÅNSBETINGELSER FOR STATENS MUSEUM FOR KUNST 1. Omkostninger 1.1 Alle omkostninger i forbindelse med lånet (forsikring, pakning, rammer, transport, kurerledsagelse, m.v.) afholdes af låner. 1.2 I tilfælde

Læs mere

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum VEJLEDNING REVIDERET JUNI 2009 JUNI 2009 Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum KULTURARVSSTYRELSEN

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Arbejdet med publikation om forvaltning og revision af offentlige tilskud Disposition Baggrund Publikation Revision af tilskud 2 Baggrund Tidligere arbejder

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere