Fra EUD til videregående uddannelse på erhvervsakademierne. - Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra EUD til videregående uddannelse på erhvervsakademierne. - Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger"

Transkript

1 Fra EUD til videregående uddannelse på erhvervsakademierne - Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger Afrapportering af arbejdet i EA2015-arbejdsgruppen Fra EUD til videregående uddannelse, oktober 2012

2 Indhold 1. Indledning Forudsætninger for øget overgang fra EUD til videregående uddannelse Målsætninger og anbefalinger Målsætning: Relevante udbud på deltid og fuldtid samt fuld anerkendelse af deltidsuddannelserne Målsætning: Tydelige uddannelses- og karriereveje Målsætning: Lige adgangsveje Afsluttende bemærkninger Arbejdsgrundlag Talgrundlag

3 1. Indledning I regi af Erhvervsakademi 2015-initiativet blev der medio 2012 nedsat en arbejdsgruppe, som siden har arbejdet på en række anbefalinger til, hvordan overgangen fra erhvervsuddannelserne (EUD) til erhvervsakademi- og AU-uddannelserne kan styrkes. Arbejdstitlen var Fra EUD til videregående uddannelse Kongevejen, og arbejdsgruppens opdrag skal ses i tæt forbindelse med den politiske målsætning om, at 60 % af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse i Det særlige fokus på overgangen fra EUD er yderligere knyttet til, at EUD ernes konkrete erfaringer med arbejdsprocesser og produktskabelse i kombinationen med videregående uddannelse i høj grad kan bidrage til at styrke produktivitetsudviklingen i Danmark (AKF 2012). Arbejdsgruppen fungerer under den samlede vision for Erhvervsakademi 2015-initiativet (EA2015), som er ( ) at sikre udviklingen og udbuddet af erhvervsakademi (EA)- og professionsbacheloruddannelser (PB), der retter sig mod en bred vifte af beskæftigelse indenfor de tekniske og merkantile områder. Det skal være videregående uddannelser, der bygger på en tæt sammenhæng med erhvervsuddannelserne, og som indgår som et centralt element i en samlet praksis- og erhvervsrettet uddannelsessøjle (Vision, EA2015- initiativet). Erhvervsakademisektoren er relativt ny som selvstændig sektor og er i disse år ved at konstituere sig for alvor. Akademiernes uddannelser retter sig særligt mod det private erhvervsliv, men har også fagområder, der henvender sig til et offentligt arbejdsmarked. Gruppen er sammensat af følgende repræsentanter fra erhvervsakademierne, arbejdsmarkedets parter og erhvervsskolerne: Steen Enemark Kildesgaard (Københavns Erhvervsakademi), formand for arbejdsgruppen Anders Vind (LO), EA2015 styregruppemedlem Asger Rabølle Nielsen (EA Lillebælt) John Callisen (Copenhagen Business Academy) Lasse Munk Madsen (Aarhus Tech) Michael Kaas Andersen (Danske Erhvervsskoler) Martin Grønbæk Jensen (HK) Svend Solvig (Teknisk Landsforbund) Sidse Frich Tygesen (Dansk Byggeri) Birgitte Slot (DI) Gorm Johansen (Dansk Erhverv) Maya Ryevad (Københavns Erhvervsakademi) I perioden juni-oktober 2012 har gruppen afholdt tre møder, og det endelige resultat består af: Nærværende notat der fremlægger arbejdsgruppens anbefalinger til målsætninger og fokusområder En opsamling af resultaterne i de aktuelle undersøgelser som har haft overgangen fra EUD til videregående uddannelse som genstandsfelt (se afsnit 5 Arbejdsgrundlag ) Et oplæg på Erhvervsakademiernes Årsdag 2

4 2. Forudsætninger for øget overgang fra EUD til videregående uddannelse Det er langt fra enkelt at kortlægge, hvad der skal til for, at overgangen fra EUD til videregående uddannelse kan styrkes. Problemstillinger såsom faldende EUD-årgange, manglende praktikpladser og erhvervsuddannelsernes, som oftest uforskyldte, dårlige omdømme er uden tvivl væsentlige og indbyrdes forstærkende faktorer, der påvirker EUD-årgangenes vertikale uddannelsesmobilitet negativt. Fortsat fokus på disse problemer i EUD-systemet er derfor nødvendigt, hvis forudsætningerne for øget overgang fra EUD til videregående uddannelse skal forbedres. Omvendt er det forventningen, at en styrket sammenhæng til det øvrige uddannelsessystem, herunder særligt erhvervsakademierne, kan bidrage positivt til erhvervsuddannelsessektoren. Der er en række barrierer for den enkelte og i systemet, der udover de nævnte problemstillinger på EUD, besværliggør vejen for de EUD ere, som ønsker at tage videregående uddannelse. Hvor det giver mening for den enkelte, for brancherne og for samfundet skal der arbejdes aktivt på at fjerne disse og gøre de videregående uddannelsesmuligheder lettere tilgængelige. Det er i forlængelse heraf vigtigt fortsat at være bevidste om, at videregående uddannelse ikke er den rigtige vej for alle EUD ere. Det er derfor væsentligt, at debatten ikke bidrager til en diskurs om, at videregående uddannelse har den højeste værdi for den enkelte og i samfundet generelt. Fokus i nærværende arbejde er erhvervsakademierne. At øge overgangen til videregående uddannelse på et erhvervsakademi kan imidlertid ikke betragtes som det eneste middel, hvis det efterspurgte uddannelsesløft skal kunne realiseres. For at nå målet må der nødvendigvis eksistere et utal af kongeveje og trådte stier på deltid såvel som fuldtid indenfor forskellige uddannelsessektorer og brancher. Arbejdsgruppen har arbejdet på baggrund af aktuelle analyser af udfordringer i forhold til, at flere med en erhvervsuddannelse tager en videregående uddannelse. Dokumentation for argumentationsgrundlaget findes således i disse. Se afsnit 5 arbejdsgrundlag og det opsamlende notat Væsentlige faktorer på EUD ernes veje til videregående uddannelse. De følgende afsnit fremlægger de perspektiver og forudsætninger, som arbejdsgruppen har fundet afgørende for drøftelserne, og de er således afsættet til anbefalingerne. 3

5 Det aktuelle billede Erhvervsakademierne blev blandt andet etableret med det formål at være en samlet og styrket naturlig overbygning på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Som det fremgår af visionen for EA2015- initiativet har sektoren som mål, at erhvervsakademierne udbyder videregående uddannelser, der bygger på en tæt sammenhæng med erhvervsuddannelserne. Optaget på fuldtidsuddannelserne på erhvervsakademierne i 2011 (LO, 2011) var fordelt på studerende med følgende uddannelsesbaggrunde: Figur 1. Erhvervsakademiernes optag på fuldtidsuddannelserne i 2011 fordelt på uddannelsesbaggrund Kilde: LO, 2011, Øje på Uddannelse Som det fremgår af figuren, udgør optaget fra erhvervsuddannelserne (EUD) en mindre andel på 14,2 % af det samlede optag på erhvervsakademierne i 2011, mens de gymnasiale ungdomsuddannelser (STX, HTX, HHX og HF) samlet udgør 57,6 %. Der er således en betydelig vægt mod de gymnasiale ungdomsuddannelser. Tallene viser, at akademierne har en tæt forbindelse til den samlede erhvervsrettede uddannelsessektor i og med, at de erhvervsrettede ungdomsuddannelser (HHX, HTX og EUD) tilsammen udgør knap halvdelen (43,5 %) af optaget på akademierne. Her skal også tages i betragtning, at næsten 10 % af optaget er kategoriseret som uoplyst og yderligere 20 % er markeret som andet. Ifølge tal fra UNI-C 1 er nogle forbindelser mellem EUD og de videregående uddannelser på erhvervsakademierne betydeligt mere befærdede end andre: 1 Det gælder for alle figurer, der er genereret ved udtræk fra UNI-C s database, at 1) tilgang udtrykker det antal studerende, der påbegynder en uddannelse i et givent tælleår (1/10-30/9), og 2) antal studerende under 5 personer i specifikke grupper er maskerede, men indgår i de samlede tal. Se yderligere på uvm.dk for dokumentation og metode. 4

6 Figur 2. Optag på erhvervsakademierne i 2011 opdelt på MVU og KVU, hvor den studerendes højest fuldførte uddannelse er et EUD-hovedforløb: Kilde: UNI-Cs databank. Tilgang dækker over det antal studerende, der påbegynder en uddannelse i et givent tælleår (1/10-30/9). Som det fremgår af figuren er der store forskelle på, hvilke faglærte der påbegynder en videregående fuldtidsuddannelse på et erhvervsakademi fordelt på fagområde. Afhængigt af uddannelsesudbud vil det derfor også variere fra akademi til akademi, hvor mange EUD ere de enkelte institutioner optager. Hovedforløbene indenfor Teknik, håndværk og transport er det spor, hvor flest EUD ere går videre på et erhvervsakademi (1001 studerende). De færreste EUD ere kommer fra hovedforløbene indenfor Sundhed, omsorg og pædagogik (25 studerende). Krop, natur og service (192 studerende) og det Merkantile (389) lægger sig imellem de to ydrepunkter. Ud fra 2011-tallene på fuldtidsuddannelserne kan der spores en tendens til, at forbindelserne mellem EUD og erhvervsakademiernes videregående uddannelser holder sig indenfor samme områder. Eksempelvis tager flest indenfor Strøm, styring og it en videregående uddannelse til installatør. Det samme billede gør sig gældende indenfor Bygge og anlæg, hvor den altoverskyggende vej er den videregående uddannelse til bygningskonstruktør. På det merkantile område fortsætter hovedparten af de faglærte også med videreuddannelse på en økonomisk/merkantil videregående uddannelse. Se videre tekstboksen på næste side. Dette tyder på, at det er værd at styrke forbindelserne mellem de fagligt sammenhængende områder på EUD og på erhvervsakademierne. Samtidig viser den relativt lille overgang i 2011 på 1607 studerende med EUD-baggrund, at forbindelserne kan gøres stærkere. Ifølge tal fra UNI-C har de færdigudlærte EUDårgange ligget stabilt på omkring personer om året i Dette understøttes af AKFs analyse, der på baggrund af UNI-Cs tal viser, at der i årene har været en relativt stabil andel på 1,6 % af de færdigudlærte EUD ere, der er startet på en KVU indenfor en periode på 27 mdr. efter gennemført uddannelse. Til sammenligning ligger tallet på mellem 6,7 % og 7,4 % i samme periode for de gymnasiale uddannelser (se figur 4, afsnit 6 Talgrundlag ). Endvidere viser undersøgelsen, 2 Tallene relaterer til fuldførte EUD-hovedforløb i UNI-C s databank. 5

7 at 3 % af EUD-årgangene fra startede på en kort videregående uddannelse indenfor 5 år efter afsluttet EUD (AKF 2012). Akademierne har således en tæt forbindelse til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser, men at visionen om en tæt sammenhæng med EUD fortsat ikke er fuldt ud opnået. Det, som hidtil er tænkt som Kongevejen, udgør således en forholdsvis lille del af det samlede optag på erhvervsakademiernes fuldtidsuddannelser, og andelen af EUD ere, som vælger at tage videregående uddannelse indenfor 5 år efter færdiggjort EUD, er meget begrænset. Dette understreger, at det ikke er nok med enkelte hovedspor, men at der må være flere. I den forbindelse er deltidsuddannelserne væsentlige. De seneste tal fra UNI-C, der blev offentliggjort i OECD-rapporten september 2012 (Tabel 24), viser, at personer med en EUD som højest færdiggjorte uddannelse udgjorde 38,2 % af det samlede antal deltagere i 2008/2009. Det tyder på, at EUD erne har en forholdsvis god tilknytning til deltidsuddannelsessystemet, og der ligger en betydelig mulighed i at have fokus på deltidstilrettelæggelse, når det handler om EUD ernes videreuddannelse. Det er vigtigt at bemærke, at tallene ikke er renset for personer, som deltager i flere programmer indenfor samme år, og at de heller ikke knytter sig isoleret til erhvervsakademierne. Generelt er der behov for et fyldestgørende, sammenligneligt og aktuelt talgrundlag på deltidsområdet. Eksempelvis er et udtræk i UNI-Cs database vedrørende åben uddannelse, der er sammenligneligt med ovenstående tal på fuldtidsuddannelserne, ikke tilgængelige via uvm.dk. EUD erne holder sig indenfor eget fagområde, når de vælger at påbegynde videreuddannelse på fuldtid De faglærte indenfor EUD-området Teknik, håndværk og transport fordeler sig relativt ligeligt mellem KVU og MVU ( ) på erhvervsakademierne. På KVU er den største undergruppe faglærte indenfor hovedforløbet Strøm, styring og it med 225 studerende. Disse faglærte tager primært en videregående uddannelse til installatør (131) eller en anden teknisk uddannelse (48). På erhvervsakademiernes MVU er faglærte indenfor Bygge og anlæg den dominerende undergruppe med 348 studerende, der alle tager en professionsbachelor som bygningskonstruktør. se figur 5, 6 og 7, afsnit 6 Talgrundlag. Fra det merkantile EUD-område begynder i alt 389 faglærte på et erhvervsakademi, særligt på KVU (330). Ud af de 330 studerende tager 247 en økonomisk/merkantil KVU, hvor de mest populære er Handelsøkonom (76), Finansøkonom (70) og Markedsføringsøkonom (60). En del tager også It-faglige KVU (54). Omkring 60 studerende tog i 2011 en MVU på et erhvervsakademi. Knapt halvdelen af dem startede på en professionsbachelor i Økonomi og IT (28). se figur 8 og 9, afsnit 6 Talgrundlag På erhvervsakademiernes KVU fordeler de studerende, der kommer med en EUD fra området Krop, natur og service, sig med henholdsvis 137 studerende på bio- og laboratorieuddannelserne, primært Procesteknolog (87) og Jordbrugsteknolog (42), og de resterende af de i alt 192 KVU-studerende tager en økonomisk/merkantil uddannelse. En meget lille andel tager en MVU (13). se figur 10 og 11, afsnit 6 Talgrundlag At der er så få i 2011-optaget fra hovedforløbene på Sundhed, omsorg og pædagogik kan nok forklares ved, at akademierne på nuværende tidspunkt har et relativt begrænset uddannelsesudbud, der lægger sig i forlængelse af uddannelserne til social- og sundhedshjælper, -assistent eller pædagogiskassistent. 6

8 Uddannelse som middel og ikke som mål I overgangen fra EUD til videregående uddannelse er der særligt tre faktorer, som motiverer EUD erne til videreuddannelse. De tre faktorer betegner tre spor eller tre logikker: 1. Videreuddannelse: Selvstændigt ønske om videreuddannelse 2. Karriereudvikling: Ønske om nye jobmuligheder og fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet 3. Iværksætteri: Mål om kompetenceudvikling med henblik på at starte egen virksomhed På baggrund af analyserne er det arbejdsgruppens opfattelse, at de motivationer, der vejer tungest, er de to sidstnævnte. Helt afgørende for arbejdet med at øge videreuddannelsesfrekvensen for EUD erne er derfor også forståelsen af de forskellige rationaler og værdier, som ligger i henholdsvis den gymnasiale og den erhvervsrettede del af ungdomsuddannelserne. Eleverne på gymnasierne er ofte tidligt blevet indført i en tænkning, som peger mod et langt uddannelsesforløb, der på et senere tidspunkt i livet vil give dem arbejdsmarkedsrelevante kompetencer af mere eller mindre bestemt karakter. Ifølge forskningen forholder det sig ikke på samme måde for hovedparten af EUD erne. Det er en væsentlig del af EUD ernes og erhvervsskolesektorens logik, at tilknytning til et specifikt arbejdsmarked er den primære belønning for uddannelse uddannelsen er således sjældent målet i sig selv. Den høje beskæftigelsesfrekvens for EUD erne vidner om den tætte kontakt til arbejdsmarkedet. Erhvervsakademiernes særlige faglige styrkepositioner i at øge EUD ernes overgangsfrekvens Tæt sammenspil med praksis og mulighed for fortsat arbejdsmarkedstilknytning Kombination af teoretisk og praktisk kunnen Tæt relation til det lokale erhvervsliv Iværksætteri er et væsentligt element i uddannelserne Disse forhold skaber en grundlæggende anderledes tilgang til det at uddanne sig. Fordi tydelige job- og karrieremuligheder er en meget væsentlig del af EUD ernes motivation for uddannelse, er det et vigtigt fokus i arbejdet med at øge antallet af EUD ere, der tager en videregående uddannelse på et erhvervsakademi. Dette må således optræde som et gennemgående ræsonnement i de fremadrettede strategier, og det peger samtidig på, at deltidssystemet, hvor fortsat arbejdsmarkedstilknytning er mulig, må have en helt central rolle. Det er naturligvis nødvendigt fortsat at følge udviklingen i EUD-årgangene, da gruppen langt fra er homogen. Ligeledes kan ovenstående også ændre sig i takt med nye tendenser og uddannelsesstrategier på erhvervsuddannelsesområdet. En kuperet og ofte tåget vej mod videregående uddannelse Erhvervsakademiernes uddannelser er med enkelte undtagelser ikke tydelige uddannelsesspor for potentielle studerende fra erhvervsuddannelserne. Undersøgelserne viser, at EUD erne ikke har et tilstrækkeligt kendskab til deres muligheder for at tage videregående uddannelse. Det skyldes dels, at de miljøer og rollemodeller, EUD erne møder på erhvervsskolerne, i høj grad er fokuseret på arbejdsperspektivet og kun i et mindre omfang finder det naturligt at stimulere til videreuddannelse. Samtidig har vejledning og formidling af information svære betingelser. Vejledning og information til EUD erne om videregående uddannelse besværliggøres særligt af to forhold: 7

9 1) EUD ernes veje gennem uddannelsessystemet er ofte mere komplicerede end for de gymnasiale elever. Det erhvervsrettede spor har mange traditionsbundende og tågede veje, der ikke altid matcher det øvrige uddannelsessystems opbygning og logik. Hertil kommer, at arbejdsmarkedet hele tiden ændrer sig og efterspørger nye kvalifikationer. Dette kan gøre budskabet om videregående uddannelse svært at formidle på en let og overskuelig måde, og samtidig kan det være svært at være opdateret på mulighederne. Ikke mindst fordi erhvervsakademiernes uddannelsestilbud er under løbende udvikling. I praksis er det ofte faglærerne på erhvervsskolerne, som har ansvaret for vejledningen. Vejledningen har derfor en tendens til at være bundet til den enkeltes viden, fag og erfaringer. 2) Der kan gå en del tid før EUD erne vælger at videreuddanne sig, dvs. ofte længe efter de har forladt erhvervsskolerne. Det betyder, at vejledningsindsatsen i høj grad må ske andre steder end på erhvervsskolerne og erhvervsakademierne, f.eks. i virksomhederne, de faglige organisationer, erhvervsskolernes faglige udvalg og andre kanaler, hvor der er adgang til målgruppen. UU-vejledningen har formelt ansvaret for at vejlede de unge, men der synes at være et hul i forhold til vejledning af voksne. Det er vigtigt at understrege, at det naturligvis er positivt, at der inden for EUD-sektoren er et stærkt fokus på at virke i erhvervslivet - dette skal og bør være omdrejningspunktet. Der er dog parallelt et behov for, at der under, men også efter EUD ernes uddannelse sker en stærkere orientering mod videre uddannelse. Forsørgelsesgrundlaget er afgørende Analyserne af barrierer og muligheder for øget overgang fra EUD til videregående uddannelse peger på, at en afgørende faktor i overvejelserne om at påbegynde videregående uddannelse er muligheden for at forene uddannelse og den livssituation, den enkelte er i. Det betyder blandt andet, at det for den enkelte EUD er er afgørende, om det er muligt at opretholde et forsørgelsesgrundlag, som ikke over en længere periode ligger langt under personens forsørgelsesforpligtelser. EUD ernes stærke arbejdsmarkedsfokus er ofte kombineret med et ønske om at få en stabil indkomst. Rapporterne konkluderer entydigt, at de økonomiske overvejelser er en afgørende faktor i valget om at uddanne sig efter en EUD. I forbindelse hermed er der en relation mellem alder, familieforpligtelse og tendensen til at videreuddanne sig. Jo ældre de faglærte er ved færdiggørelsen af deres EUD eller inden de fortsætter i videregående uddannelse, jo flere familieforpligtelser vil de typisk have, og des mere usandsynligt er det, at de vælger at videreuddanne sig. Dette viser sig også ved, at de faglærte, som er år ved færdiggørelsen af deres EUD, er mest tilbøjelige til at påbegynde videregående uddannelse, mens faglærte over 30 år ved afslutningen af uddannelsen er mindst tilbøjelige. Da aldersspredningen blandt de EUD-uddannede er stor, og 28 % af de EUD ere, der tager en fuldtidsuddannelse, ifølge AKF (2012) er over 30 år ved afslutningen af deres uddannelse, er nye finansieringsmodeller på dette område relevante at undersøge. Det er ikke indenfor arbejdsgruppens kommissorium at stille konkrete forslag hertil, men arbejdsgruppen opfordrer til, at alle aktører omkring erhvervsuddannelserne og de videregående uddannelser i særdeleshed på politisk niveau drøfter, hvad der kan gøres for at sikre en økonomisk stimulering til videregående uddannelse for EUD ere med forsørgelses- og familieforpligtelser. Det vurderes at være et helt afgørende forhold for markant øget overgang til videregående uddannelse. I den forbindelse skal SVUsystemet gennemlyses. I det følgende stiller arbejdsgruppen blandt andet en række forslag til, hvordan erhvervsakademierne gennem organisering og uddannelsestilrettelæggelse kan være med til at styrke muligheden for at kombinere rollen som forsøger med rollen som studerende/uddannelsesaktiv. 8

10 3. Målsætninger og anbefalinger Arbejdsgruppen har på baggrund af ovenstående samt de rapporter og undersøgelser, der er gennemført på området i 2012, drøftet, hvad der, med akademierne som omdrejningspunkt, kan gøres for at øge overgangen til videregående uddannelse. Arbejdsgruppen anbefaler på baggrund af ovenstående følgende målsætninger og fokusområder. 3.1 Målsætning: Relevante udbud på deltid og fuldtid samt fuld anerkendelse af deltidsuddannelserne Relevante udbud: For at øge optaget på erhvervsakademierne er der behov for, at der kontinuerligt sikres relevante udbud. Erhvervsakademierne og institutionernes samarbejdspartere må derfor i fællesskab arbejde for, at udbuddene på akademierne er tidssvarende og interessante for institutionernes potentielle deltids- og fuldtidsstuderende samt matcher arbejdsmarkedets behov. Som tekstboksen på side 6 beskrev, er der en tendens til, at de faglærte holder sig indenfor deres fagområde, når de vælger at påbegynde en videregående uddannelse. Derfor er det helt afgørende, at erhvervsakademiernes uddannelsesdækning ikke har blinde punkter. Det kræver et tæt sammenspil mellem uddannelsessektoren og virksomhederne, således at erhvervslivets hurtige udvikling afspejler sig i udbuddene, og samtidig kræver det en høj fleksibilitet og omstillingsparathed på akademierne i forhold til at understøtte tilpasning af de eksisterende udbud og implementering af nye udbud. Det er arbejdsgruppens vurdering, at der på nuværende tidspunkt er særligt behov for fokus på at lave nye akademiuddannelser på deltid, dels som parallelt udbud til eksisterende uddannelser på fuldtid og dels som helt nye uddannelser. Deltidsuddannelsernes tilrettelæggelsesform kan være forskellig afhængigt af branche, traditioner m.m. Det kan eksempelvis være relevant at tænke i aftenundervisning på nogle områder, mens det ikke giver mening på andre. Et eksempel på manglende deltidsudbud af eksisterende fuldtidsuddannelse er installatør-uddannelserne. På baggrund af undersøgelsernes konklusioner er det sandsynligt, at øget fleksibilitet i form af flere udbud på deltid vil bidrage til at mindske de økonomiske barrierer, som EUD erne oplever. Argumentet herfor er, at fleksibiliteten kan understøtte fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed opretholdelse af et for den enkelte nødvendigt forsørgelsesgrundlag. Deltidstilrettelæggelse kan herved appellere til en gruppe personer, der ikke ønsker at indgå i rollen som fuldtidsstuderende af praktiske eller personlige årsager. Virksomhedernes accept er i denne forbindelse helt essentiel. Udbredelse af kendskabet til finansieringsmuligheder blandt virksomhederne er derfor også yderst relevant. KEA har haft succes med at udvikle deltidsuddannelse på sundhedsområdet. Uddannelsen i sundhedspraksis havde sidste år 178 kursister. Endvidere har institutionen i 2012 fået godkendt udbud i Velfærdsteknologi. KEA har herigennem sat fokus på nye målgrupper og brancher. Erhvervsakademierne har i fællesskab en stor opgave i at sikre udvikling af de relevante udbud, udbudsformer og i at sikre en arbejdsdeling imellem sig, blandt andet fordi der på en række områder vil være en begrænset volumen. For at skabe et sammenhængende uddannelsessystem med tydelige videreuddannelsesmuligheder er det endvidere arbejdsgruppens opfattelse, at det er nødvendigt med en øget professionsbachelor- 9

11 overbygningsdækning i form af top up-uddannelser på fuldtidsuddannelserne og diplomuddannelser på deltidsuddannelserne. Dette ikke mindst for at motivere flere til at tage en EUD ved synliggørelse af, at der er videreuddannelsesmuligheder hele vejen gennem systemet der skal lidt populært sagt være et tydeligt træk i skorstenen. Fuld anerkendelse: En forudsætning for øget fleksibilitet og træk i skorstenen er fuld anerkendelse af deltidsuddannelse i det videregående uddannelsessystem. Det skal være muligt at få anerkendelse for kompetencer opnået gennem deltidsuddannelse. Anbefalingen er således, at der sker et opgør med deltidsog fuldtidssystemets parallelløb til fordel for en øget integration. Vægtstangen må her være, at de rette slutmål opnås, og at der tilegnes en fagligt tilfredsstillende kvalificering til de specifikke jobfunktioner. Udover behovet for en formel anerkendelse af et gennemført deltidsuddannelsesforløb, er et vigtigt skridt mod reel anerkendelse af opnåede kompetencer i deltidssystemet, at der er en mere systematisk anvendelse af både merit og realkompetencevurderingen. De nuværende modeller er meget administrationstunge, og de indebærer, at medarbejderne på den enkelte uddannelse på den enkelte institution hver gang foretager en individuel vurdering. Dette er efter arbejdsgruppens overbevisning ikke hensigtsmæssig. Der er behov for at sikre opsamling af erfaring og genbrug af den opnåede viden på systematisk vis med en mere central organisatorisk forankring. Det er vigtigt, at redskaberne ikke bruges til en uhensigtsmæssig afkortning af uddannelsesforløbene uddannelsernes slutmål skal fortsat være i fokus. Det er arbejdsgruppens overbevisning, at kombinationen af fleksibel tilrettelæggelse, øget anerkendelse af kompetencer opnået via deltidsuddannelse og relevante udbud, der kan nå potentielle nye målgrupper og nye brancher, kan øge det samlede uddannelsesniveau og dermed være til gavn for arbejdsmarkedet. For at disse tiltag skal kunne iværksættes, må aktører omkring uddannelserne samarbejde om nedenstående indsatser. Arbejdsgruppen anbefaler: At der på alle relevante områder udvikles dobbelt tilbud om uddannelse med både heltids- og deltidstilrettelæggelse At der etableres en arbejdsdeling og samarbejde mellem akademierne omkring bæredygtig volumen At der udvikles en eller flere top-up og diplomuddannelser på alle erhvervsakademi- og akademiuddannelser At der sker en reel ligestilling og anerkendelse af deltidsuddannelserne i heltidsuddannelsessystemet At der sker en central organisatorisk forankring af merit og realkompetencevurderingskapaciteten At der udarbejdes et mere fyldestgørende talgrundlag for åben uddannelse, især VVU og diplom, der gør det muligt og gennemsigtigt at følge områdets udvikling 3.2 Målsætning: Tydelige uddannelses- og karriereveje Karriereorientering: Der er behov for, at erhvervsakademiernes uddannelses- og karriereveje har skarpe og tydelige profiler. Som nævnt i de indledende perspektiver er der behov for, at EUD ernes vidensniveau og orientering vedrørende videreuddannelse øges. Arbejdsgruppen vurderer, at EUD ernes viden om videregående uddannelse bedst øges, hvis vejledningen og den generelle information tager afsæt i, hvilke muligheder videregående uddannelse skaber på arbejdsmarkedet og i mindre grad med fokus på uddannelsen selv. Eksempler på tydelige profiler er overgangen fra tømrer til bygningskonstruktør eller fra hovedforløbet Strøm, styring og it til installatør begge indenfor det tekniske område, hvor den største overgang fra EUD finder sted. 10

12 Det er samtidig helt afgørende at få fortalt den gode historie om, at en EUD med en efterfølgende videregående uddannelse på et erhvervsakademi skaber gode muligheder i erhvervslivet. Brobygning: Brobygning er en anden måde at synliggøre mulighederne. Da overgangsfrekvensen på nuværende tidspunkt er relativt lille pr. EUD-årgang, er det arbejdsgruppens vurdering, at det kun i begrænset omfang giver mening med klassiske brobygningsmodeller fra enkeltuddannelse på EUD til enkelte hold på akademierne. Brobygning må derfor tænkes på en ny måde. Formerne kan være mange og bør tilpasses til konteksten. Eksempler på brobygningsformer er: Brobygningsaktiviteter forankret i akademiernes videnscentre. Videnscentrene er oftest etableret med tværgående fokusområder på tværs af akademiernes uddannelser. Endvidere har akademiernes videncentre et tværgående nationalt ansvar for et vidensområde, som i visse tilfælde er rettet mod specifikke brancher. At bruge videnscentrene er en af flere måder EUD-eleverne kan få kendskab til det generelle studie-miljø på et erhvervsakademi og endvidere få indsigt i forskellige uddannelsesretninger Et andet forslag er at bruge studerende fra erhvervsakademierne som gæstelærer, blandt andet gennem fremvisning af projekter Et tredje eksempel er at udforme brobygning som en uddannelses- og karrierefestival. I Slagelse Kommune afholdes der hvert år en uddannelses- og karrierefestival, hvor udstillinger med information om uddannelse og karriere kombineres med musik. EA Sjælland deltager. Dagen havde i år mere end 5000 besøgende Informationssøgning: For at forenkle informationssøgningen og vejledningen til videregående uddannelse samt for at tydeliggøre de muligheder EUD erne har, er det relevant at revurdere de eksisterende digitale søgefunktioner og informationsplatforme. Der er særligt to problemstillinger forbundet med de nuværende muligheder. Dels er der et problem omkring logikken i søgefunktionernes opbygning, og dels mangler erhvervsakademiernes uddannelser synlighed på de tilgængelige offentlige portaler. Den måde, der tænkes vejledning på i dag, betyder, at søgefunktionerne tager udgangspunkt i endemålet, dvs. hvilken uddannelse den informationssøgende har interesse i at blive optaget på. Herefter er der typisk angivet en række adgangskrav, bl.a. studentereksamen eller anden relevant EUD. Som analyserne peger på, er dette ofte uoverskueligt for EUD erne. Et forslag er derfor, at der indføres en logik i søgemaskinernes opbygning, som tager udgangspunkt i den EUD, den enkelte har. Herfra skal søgefunktionen kunne vise direkte optagelsesmuligheder samt evt. suppleringskrav og andre uddannelsesforslag. Det er således arbejdsgruppens vurdering, at den måde der tænkes digital vejledning på i dag må vendes på hovedet. 11

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER

ÅRSBERETNING 2014 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Strategi for Danske Erhvervsakademier... 6 Efter- og videreuddannelse... 8 Udvikling og forskning... 10 Dimensionering... 13 Udviklingskontrakter...

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009 Undervisningsministeriet

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne Fleksibilitet og gennemsigtighed Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser NYE VEJE Fremtidens videregående uddannelsessystem analyserapport Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

Bedre uddannelser til jordbrugs- og fødevarererhvervet. - Oplæg fra Landbrug & Fødevarer, Fødevareforbundet NNF og 3F

Bedre uddannelser til jordbrugs- og fødevarererhvervet. - Oplæg fra Landbrug & Fødevarer, Fødevareforbundet NNF og 3F Bedre uddannelser til jordbrugs- og fødevarererhvervet - Oplæg fra Landbrug & Fødevarer, Fødevareforbundet NNF og 3F Marts 2015 Forord Den danske jordbrug- og fødevarebranche er i konstant udvikling og

Læs mere

ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN

ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN JANUAR 2011 TRÆETS EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN RAPPORT Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C JANUAR 2011 TRÆETS EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF FREMTIDENS

Læs mere

Evaluering af Junior-TAMU

Evaluering af Junior-TAMU Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse

Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Forfattere: chefkonsulent Jóannes J. Gaard

Læs mere

Eux de første erfaringer udvikling af god praksis. Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard

Eux de første erfaringer udvikling af god praksis. Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard Eux de første erfaringer udvikling af god praksis Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard Eux de første erfaringer udvikling af god praksis Forfattere: Ole Dibbern Andersen og Jørgen Theibel Østergaard

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Resultater af den erhvervspædagogiske forskning 2007-2009

Resultater af den erhvervspædagogiske forskning 2007-2009 Resultater af den erhvervspædagogiske forskning 2007-2009 1 Forord I dette notat sammenfattes de resultater af den danske erhvervspædagogiske forskning, der er offentliggjort i perioden juni 2007 til november

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN Til KL og FOA Dokumenttype Rapport Dato Februar 2011 UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN INDHOLD

Læs mere

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [Afsluttende evaluering Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [INDHOLDSFORTEGNELSE] [1.0. FORORD]... 3 [2.0. INDLEDNING]... 6 2.1. Baggrund for igangsættelse af projektet... 6 2.2.

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

Analyse af behov for fremtidigt udbud af efteruddannelse på motorcykelområdet

Analyse af behov for fremtidigt udbud af efteruddannelse på motorcykelområdet Analyse af behov for fremtidigt udbud af efteruddannelse på motorcykelområdet 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 1. Sammenfatning og anbefalinger 6 2. Generelle udviklingstendenser inden for branchen 9

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere