Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen"

Transkript

1 Gør tanke til handling Gør VIA tanke University til handling College VIA University College Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen

2 Gør tanke til handling VIA University College VIA Erhvervsuddannelse Den lokale undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse (VIA Erhvervsuddannelser) Redigeret august 2014

3 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Formål med uddannelsen... 2 Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse... 3 Undervisningsmetoder... 3 Pædagogisk didaktisk grundlag... 4 Underviserne... 5 Uddannelsesforløb:... 6 Læringsværksted... 6 Forløb - Det legende menneske... 8 Introduktion til praksis 1. praktikperiode Kompetencemål Skoleperiode Praktikopsamling Kompetencemål Forløb Det gode liv Valgfri specialefag Forløb - Fantasi og Rammer Introduktion til praksis 2. praktikperiode Skoleperiode 21 uger Praktikopsamling Afslutning af grundfag Forløb - Sprog, kommunikation og Relationer Afslutning af områdefag og den afsluttende prøve Fagene på uddannelsen til pædagogisk assistent De enkelte fag på Den Pædagogiske Assistentuddannelse Praktikuddannelsen Personlige kompetencer Faglige kompetencer Elevens uddannelsesbog og uddannelsesplan Prøver og bedømmelser Støtte og vejledningsberedskab Fravær og orlov Fritagelse / godskrivning Love og bekendtgørelser Ikrafttrædelse og godkendelse BILAG 1: Generelle prøvebestemmelser for Den Pædagogiske Assistentuddannelse Viborg og Thisted BILAG 2: Om samarbejde og arbejdsmiljø på Den Pædagogiske assistentuddannelse i Viborg og Thisted Side 1 af 57

4 Introduktion VIA University College, De Pædagogiske Uddannelser Viborg og Thisted udbyder i samarbejde med Viborg, Thisted, Morsø og Vesthimmerlands kommuner den Pædagogiske Assistentuddannelse (PAU). Den Pædagogiske Assistent er en praktisk orienteret uddannelse, som VIA Erhvervsuddannelser udbyder. Vi uddanner til en række funktioner på det pædagogiske arbejdsmarked og netop relationen mellem elever og studerende på forskellige uddannelser samt undervisernes erfaringer fra pædagoguddannelsen, AMU kurser og efter- videreuddannelsesområdet gør, at vi kan tilbyde et varieret uddannelsestilbud til eleverne på Pædagogisk Assistentuddannelse. I denne lokale undervisningsplan kan du læse om, hvordan uddannelsen er tilrettelagt. Uddannelsen baserer sig på et solidt erfaringsgrundlag og udgør en væsentlig del af de pædagogiske uddannelser i Viborg og Thisted. Den Pædagogiske Assistentuddannelse er en af uddannelserne i indgangen SOP i EUD regi med ny bekendtgørelse (Bek. nr. 816 af 20. juli 2012) og uddannelsesordning (af 15. juli 2013). Formål med uddannelsen Ifølge Bekendtgørelse nr. 816 af 20. juli 2012 er formålet med uddannelsen/(den Pædagogiske Assistentuddannelse), at den Pædagogiske Assistent selvstændigt kan varetage praktiske, kreative og fysiske aktiviteter i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for unge og voksne og i borgerens eget hjem. Ligeledes kan den Pædagogiske Assistent bistå pædagogen i arbejdet med fx lære- og handleplaner, sproglig udvikling og stimulering og andre specialpædagogiske opgaver. Uddannelsen hører under Lov om Erhvervsuddannelser og er således harmoniseret i et fælles styrings- og beskrivelseskoncept sammen med en hel række af de øvrige ca. 120 erhvervsuddannelser. Den Pædagogiske Assistentuddannelse er en vekseluddannelse, hvilket indebærer, at den veksler mellem skoleundervisning og praktik. Side 2 af 57

5 Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Den Pædagogiske Assistentuddannelse gennemføres som en erhvervsuddannelse (EUD) med en varighed på 2 år og 3½ måned. Uddannelsen består af 54 ugers skoleforløb og 2 praktikforløb på hver ca. 26 uger i en dag- eller døgninstitution, specialinstitution, dagpleje eller indenfor skoleområdet. Der er udarbejdet mål for alle fag i uddannelsen samt praktikforløbene. Herudover skal man som elev formulere egne personlige og faglige læringsmål for skoleperioderne og praktikperioder. Uddannelsen er på fuld tid og undervisningen på skolen ligger som hovedregel mellem kl og Der er mulighed for forskellige former for studiestøtte og hjælp i skoleperioderne. Uddannelsesvejledning af erfaren uddannelsesvejleder Mentorordning Mulighed for ekstra hjælp til dansk og skrivning af diverse opgaver. Psykologisk rådgivning Undervisningsmetoder Pædagogisk arbejde er professionsfagligt relationsarbejde og derfor er det vigtigt, at den uddannede Pædagogiske Assistent besidder en bred erhvervsfaglig kompetence. Det er begrundelsen for, at der skal udvikles såvel personlige som grundlæggende faglige kompetencer og ikke mindst, at eleven gives mulighed for at arbejde bevidst med forholdet mellem disse kompetencer i såvel skoleperioderne som praktikperioderne. De personlige kompetencer bidrager til udviklingen af elevens erhvervsfaglige kompetencer. For at give eleverne mulighed for at udvikle ovennævnte personlige kompetencer arbejdes der med en uddannelsestænkning, der gør brug af flere pædagogiske metoder. Der vil være lærerstyret undervisning, gruppe- og individuelle læreprocesser og individuelle opgaver. Der lægges i høj grad vægt på gruppearbejdet for at styrke de sociale kompetencer, herunder samarbejdsevner og ansvarsfølelse. En stor del af undervisningen er tilrettelagt i sammenhængende forløb eller temaer, som ofte afsluttes med fremlæggelse. Undervisningen tilrettelægges i stor udstrækning med udgangspunkt i Side 3 af 57

6 problemstillinger og situationer fra praksis og informationsteknologi er integreret i den daglige undervisning. Pædagogisk didaktisk grundlag Det pædagogisk didaktiske grundlag for den pædagogiske assistentuddannelse i VIA skriver sig ind i bekendtgørelsens samt uddannelsesordningens kompetencetilgang. I uddannelsens pædagogisk didaktiske grundlag anvendes kompetencebegrebet på følgende måde: Kompetence er at vide hvad der skal til, og kunne håndtere udfordringerne i en given situation, såvel kropsligt, som kognitivt og følelsesmæssigt- og at ville håndtere disse udfordringer (det vil sige at have kræfterne til det (energi), synes det er væsentligt (motivation) og godt (etik) (Bundsgaard 2013, s.13) Uddannelsens sigte er at eleverne opnår viden, færdigheder og holdninger, således at de er i stand til at bidrage til den erhvervsfaglige praksis, som de står overfor. Kompetencetilgangen indebærer, at undervisningen altid må finde sin begrundelse udenfor skolen, at skolens formål er at uddanne hele mennesker, der kan bidrage til samfundets udvikling og har grundlaget for at leve et godt liv (Bundsgaard 2009 side 7). Kompetencetilgangen åbner fagene mod den verden og fremtid, som den pædagogiske assistent skal agere i. På den pædagogiske assistentuddannelse er den erhvervsfaglige og den studieforberedende kompetence i centrum hvilket fordrer, at der er fokus på såvel faglige som personlige kompetencer i uddannelsen. De personlige kompetencer udspecificeres som sociale-, kommunikative- og som handlekompetencer. Kommunikativ Kompetence Social Kompetence Faglig Kompetence Handle Kompetence Side 4 af 57

7 Faglige kompetencer Social kompetence Kommunikativ kompetence Handlekompetence Viden, grundlæggende færdigheder, praktisk kunnen indenfor faget. Evnen til at håndtere sociale situationer i forskellige sammenhænge. Evnen til at involvere sig i andre mennesker. Evne til refleksion over egen og andres indsats. Samarbejdsevne. Fokus på elevernes mulighed for at udtrykke sig hensigtsmæssigt i forskellige sammenhænge skriftligt, mundtligt og nonverbalt og dermed skabe mulighed for deltagelse. Gå i følgeskab. Fokus på elevernes muligheder for at igangsætte innovative og kreative processer. Den pædagogiske didaktiske tilgang hviler på et fundament af anerkendelse og respekt for elevernes forskelligheder og potentialer. Således tilrettelægges undervisningen, så der gennem differentierede undervisningsformer er mulighed for deltagelse på alle niveauer og med forskellige tilgange til læring. Det didaktiske grundlag skal afspejles i skolens læringsmiljø, som netop understøtter muligheden for differentierede læringsformer. Konkret bygger vores pædagogiske didaktiske tænkning på 4 grundkvaliteter, som forudsætninger for et godt læringsmiljø som ramme for arbejdet med såvel de personlige og faglige kompetencer (Fibiger Laursen). Således er der på den pædagogiske assistentuddannelse fokus på: Tydelig ledelse Struktur Dialog Relation Tydelig rammesætning tager ansvar for retning og forventningsafstemning i relation til roller og indsats. Praksisnære forløb med en tæt kobling til praksis. Personligt engagement Løbende dialog mellem underviser og elever om indhold og form Muligheden for relationsdannelse i større og mindre fællesskaber samt etablering af ligeværdige relationer mellem elev og underviser. Underviserne Underviserne på Pædagogisk Assistentuddannelsen har solidt fagligt grundlag og kendskab til praksis. Alle lærere underviser på flere niveauer i VIA University College. Side 5 af 57

8 Uddannelsesforløb: 1. Skoleperiode 1. Praktik 2. Skoleperiode 2. Praktik 3. Skoleperiode 1. Skoleperiode Læringsværksted Forløb Det legende menneske Introduktion til praksis 1 Dansk, Sprog, kommunikation og psykologi (SKP) Pædagogik Pædagogik KA-fag Bevægelse og Idræt Sundhedsfag SKP Pædagogik Sundhedsfag (førstehjælp og brandbekæmpelse) Læringsværksted Formål med forløbet Introduktion til holdet, uddannelsesstedet og Den Pædagogiske Om forløbet Centrale personlige kompetencer Assistentuddannelse Sætte fokus på den enkelte elevs personlige kompetencer, egen rolle i læreprocessen og evne til at indgå i forpligtende fællesskaber Etablering af et fælleskab og en fælles kultur Skabe rum til etablering af elevernes egen kultur (etablering af holdfester, kageordning, andet.) Eleverne skal opleve sig som medansvarlige og som deltagere i egen uddannelse I Læringsværkstedet er der fokus på at den enkelte elev får påbegyndt uddannelsen på en positiv måde. Det er vigtigt at den enkelte elev føler sig som en del af fællesskabet på holdet, og at eleven ser sig selv som medansvarlig for etablering af en fælles holdkultur. Eleven skal have en introduktion til uddannelsen og i gang med et fagligt indhold Jf. personlige kompetencemål i Den lokale undervisningsplan. Målet er, at eleven udvikler: Initiativ, selvstændighed, ansvarlighed og empati for på den baggrund at møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde og kunne se egen andel i udviklingen af mellemmenneskelige relationer Forståelse af kommunikationens betydning for at forstå, indgå i og udvikle en professionel praksis Side 6 af 57

9 Selvstændigt arbejde/ individuelle opgaver/ opgaver knyttet til produkt eller træning Udarbejdelse af en skriftlig eller visuel Blå Bog, hvor målet er, at eleverne får mulighed for at lære hinanden at kende. Målet er også, at eleverne udvikler en skriftlighed, og at der gennem en præsentation kommer et visuelt aspekt i spil (eksempelvis gennem inddragelse af billeder i en power point præsentation) Små skriveøvelser, hvor målet er at forberede eleverne til det videre skriftlige arbejde i uddannelsen og at give positive skriveoplevelser Min historie. Målet er her, at sætte sig selv i fokus på en kreativ måde og at udvikle evnen til at fortælle Evt. etablering af en dagstur/hyttetur for holdet. Forløbsafslutning Forløbet afsluttes med et fælles praktisk projekt A: Bryllupsfest B: Fernisering (som afslutning på et kreativt projekt) C: Dukketeater forestilling for et andet PAU hold/evt. venskabsklassen D: Andre gode idéer som afslutning er velkomne Spor i det fysiske rum på uddannelsen Forløbsafslutningen dokumenteres i det fysiske rum. Det kunne være billeder fra bryllupsfesten eller produktet fra ferniseringen. Der kunne hænges foto/fotos op af det nye hold. Samarbejde med praksis Inddragelse af en gæstelærer som eksempelvis kan understøtte det kreative projekt. Fx gæstelærere/ NB: Fravalg af institutionsbesøg Institutionsbesøg NB: Forløbet er ikke kun tænkt som en personlig og social introduktion til uddannelsen. Der skal også tænkes en fagfaglighed ind. Faglige mål Dansk Eleven kan anvende relevante tale-, lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i forhold til erhvervsfaglige uddannelsesmæssige og almene sammenhænge Sprog, kommunikation og psykologi (SKP) Eleven har viden om faktorer, der har betydning for samarbejdet og kommunikationen med forældre og pårørende samt viden om og øvelse i samtalen om vanskelige emner. Eleven har viden om samarbejdsrelationer og gruppeprocesser samt indsigt i egen rolle i disse, for her ud fra at indgå i det daglige pædagogiske arbejde herunder samarbejde med kollegaer og øvrige faggrupper har kendskab til non-verbal kommunikations betydning for pædagogisk Side 7 af 57

10 arbejde, kan identificere faktorer på arbejdspladsen, der kan føre til konflikter og vold, har indsigt i principperne for voldspolitik og kriseberedskab og har færdigheder i konfliktdæmpende og voldsforebyggende adfærd, Fagindhold Pædagogik Eleven har viden om den professionelles særlige ansvar for at etablere anerkendende relationer i det pædagogiske arbejde. Dansk Introduktion til skriveprocesser Læsestrategi Fortællestruktur (berettermodel, aktantmodel) Læsning og forståelse af tekster af erhvervsfaglig og almen karakter Introduktion til studienet og biblioteksfunktionen Sprog, kommunikation og psykologi (SKP) samarbejdsrelationer og gruppeprocesser personlig kommunikation Introduktion til læringsstile Pædagogik Introduktion til faget Anerkendende pædagogik Forløb - Det legende menneske Formål med forløbet At eleven skal opdage/genopdage legens magi og sammenhængen mellem leg, håndværk og skabende aktiviteter At eleven får kendskab til legens og bevægelsens betydning for menneskets udvikling af handlekompetence. At eleven får praktisk erfaring med den håndværksmæssige del af forskellige værkstedsaktiviteter, og de teknikker og materialer der knytter sig hertil At eleven oplever sig selv i forskellige roller (igangsætter, deltager, observatør etc.), og kan agere i overensstemmelse med rollen. At eleven kan reflektere over sin egen rolle i forskellige lege og aktiviteter Side 8 af 57

11 At eleven fortsat oplever sig som en del af klassens fælles kultur og ser sig selv som bidragsyder til et positivt fagligt og socialt læringsmiljø. At eleven kan indgå i større forpligtende fællesskaber på tværs af uddannelsen (fællesskab fra PAU til PAU) Om forløbet Forløbet handler om at lære at lege, dvs. finde ind til det skabende menneske i sig selv. Desuden skal eleven kunne sætte sig over dette niveau og med udgangspunkt i egen legepraksis være i stand til at reflektere over legens betydning i en dannelsesmæssig og skabende kontekst. Gennem fælles aktiviteter videreudvikles den enkelte elevs forståelse for egen og andres læring. Centrale personlige kompetencer Jf. personlige kompetencemål i Den lokale Undervisningsplan Målet er, at eleven udvikler: Evnen til ud fra egne fysiske, psykisk, sociale og kulturelle ressourcer at indgå aktivt i samarbejdsrelationer og opgaveløsning Indsigt i læreprocesser og egne lærings- og motivationsmæssige styrker og udviklingspotentialer Nysgerrighed, kreativitet og åbenhed og dermed lyst til kontinuerligt at lære og til at indgå i forandringsprocesser samt evne at håndtere og agere i en social og kulturel mangfoldighed Selvstændigt arbejde/ individuelle opgaver/ opgaver knyttet til produkt eller træning Eleverne udarbejder undervejs i forløbet en øvelsesbog/katalog med fx 5 forskellige lege/aktiviteter. Øvelsesbogen suppleres med billeder eller anden dokumentation til senere praktisk brug i eks. den kommende praktik Logbog. Eleverne skal i logbogsskrivningen eksempelvis reflektere over egen rolle i forbindelse med det at lege eller det at være deltager i en gruppeproces. Disse refleksioner kan evt. anvendes ind i opgavearbejdet Det selvstændige arbejde kobler sig primært til legedagen og opgaveskrivningen. Opgaverne kunne være planlægning af aktivitet/leg, invitation ud til andre PAU hold etc. Andre opgaver kunne være en iagttagelses/ interviewopgave i en institution. Selvstændige opgaver i forlængelse af fagundervisningen (NB. Gode opgaver i PAU-bogen fra Munksgaard) Forløbsafslutning Legedagen (Gruppevis igangsætning af skæve lege/aktiviteter for resten af holdet). På legedagen er der fokus på den enkeltes legefærdigheder og skabende virksomhed, men også på rollen som igangsætter. Side 9 af 57

12 Samarbejde med praksis Fx gæstelærere/ Institutionsbesøg Faglige mål: Opgaveskrivning: Legedagen suppleres med, at grupperne udarbejder en opgave, som lægger op til en kobling mellem legens praktik og teori. Derudover vægtes i opgaven, at eleverne reflekterer over og diskuterer legebegrebet Evt. feltarbejde i institutioner med fx observationer og interviews med fokus på legeaktiviteter (kan både være rettet mod børn, pædagogisk personale og evt. forældre). Evt. gæstelærer, som har legeerfaringer fra praksis. Pædagogik Eleven har viden om den professionelles særlige ansvar for udvikling af den pædagogiske praksis dels for at kunne bidrage til dialogen inden for fagområdet, dels udvikle sin rolle som fagperson. har viden om pædagogikkens historie og dens betydning for bo- og dagtilbuddene i Danmark, har viden om baggrunden for og brugen af pædagogiske lære-, handleplaner og børnemiljøvurderinger og kan i samarbejde med skole, bo- og dagtilbuddets øvrige personale medvirke til at udforme planer, der kan anvendes i det pædagogiske arbejde, Kultur - og aktivitetsfag har indsigt i og færdigheder i at tilrettelægge æstetiske, musiske og praktiske forløb, har viden om og forudsætninger for ud fra de pædagogiske lære- og handleplaner samt børnemiljøvurderinger at tilrettelægge aktiviteter og andre pædagogiske tiltag, der med vægt på den enkeltes potentialer, kulturelle baggrund og udtryksformer fremmer den enkeltes udvikling, har kendskab til naturfaglige og biologiske problemstillinger for at kunne tilrettelægge aktiviteter for børn, unge og voksne på en måde, der skaber interesse for og lyst til at arbejde med naturfaglige emner Bevægelse og idræt har viden om de sociale og fysiske udviklingstrin hos børn, unge og voksne for at kunne planlægge og igangsætte aktiviteter, der tager højde for de udviklingstrin den enkelte eller gruppen befinder sig på i forhold til konkurrence, motivation, samarbejde og leg, kan motivere til bevægelse og idræt hos børn, unge og voksne blandt Side 10 af 57

13 andet gennem leg og dialog, har kendskab til særlige barrierer for fysisk aktivitet hos brugere med fysiske og psykiske handicap samt metoder til at motivere disse grupper til motion og kropslig udfoldelse Fagindhold Sundhedsfag har viden om mikroorganismers betydning for sundhed og sygdom i forhold til hygiejne, rengøring og håndvask samt ved tilberedning og håndtering af fødevarer for at kunne forebygge infektioner herunder institutionsinfektioner. Pædagogik Introduktion til pædagogik som et fag Nutidens institutioner Læreplaner Leg og barnets udvikling Legeformer. Børns legekultur. Leg og læring Pædagogikkens historie Kultur og aktivitetsfag Praktiske erfaringer med forskellige rammer for leg af kropslig og sanselig karakter: Håndværk, teknikker og materialekendskab ud fra specifikke natur- og værkstedsaktiviteter Musikaktiviteter Fortælling Leg og drama/teater Bevægelse og idræt Praktiske erfaringer med at lege forskellige typer af lege Konkurrence-, chance-, lade som om, imitation, fantasi-, svimmelhed og kaos lege Legeformen set i en idrætssammenhæng Legeiscenesættelser i forhold til forskellige målgrupper Sundhedsfag Hygiejne Side 11 af 57

14 Introduktion til praksis 1. praktikperiode Formål Målet er at forberede eleven til praktikken, herunder at udvikle deres skriftlige og mundtlige færdigheder, udvikle deres evner til at reflektere over stofområde, uddannelse, og deres arbejde. Målet er endvidere at introducere eleven til statens/det offentliges rolle i samfundet og til de pædagogiske institutioners formelle rolle, som ramme for børns, unges og voksnes udvikling og læring samt det pædagogisk personales formelle pligter. Prakikopgaven for 1. praktikperiode introduceres. Eleven skal i praktikforberedelsen have mulighed for et forbesøg på praktikstedet. Uddannelsesbogen introduceres. Kompetencemål Pædagogik har kendskab til observationsmetoder for at kunne beskrive, forstå og kommunikere om barnets, den unges eller voksnes udvikling og trivsel i form af fx pædagogiske lære- og handleplaner samt børnemiljøvurderinger, har viden om områdets gældende lovgivning og retningslinjer for tavshedspligt, oplysningspligt, underretningspligt, selvbestemmelse og magtanvendelse. Sundhedsfag har teoretiske og praktiske færdigheder på niveau med grundfaget Grundkursus i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse for herved at kunne yde førstehjælp ved ulykker og pludseligt opståede sygdomme Sprog, kommunikation og psykologi har kendskab til non-verbal kommunikations betydning for pædagogisk arbejde, har viden om faktorer, der har betydning for samarbejdet og kommunikationen med forældre og pårørende samt viden om og øvelse i samtalen om vanskelige emner, har viden om og færdigheder i at anvende konflikthåndteringsstrategier for at kunne yde støtte, vejledning og rådgivning på en værdig og respektfuld måde samt fastholde udviklingspotentialet i anerkendende relationer kan identificere faktorer på arbejdspladsen, der kan føre til konflikter og vold, har indsigt i principperne for voldspolitik og kriseberedskab og har færdigheder i konfliktdæmpende og voldsforebyggende adfærd Side 12 af 57

15 Fagindhold Pædagogik Observation og iagttagelse som pædagogisk redskab Tavshedspligt og underretningspligt Sprog, kommunikation og psykologi nonverbal kommunikations betydning for pædagogisk arbejde viden om faktorer, der har betydning for samarbejdet og kommunikationen med forældre og pårørende viden om og øvelse i samtalen om vanskelige emner viden om og færdigheder i at anvende konflikthåndteringsstrategier for at kunne yde støtte, vejledning og rådgivning på en værdig og respektfuld måde samt fastholde udviklingspotentialet i anerkendende relationer faktorer på arbejdspladsen, der kan føre til konflikter og vold indsigt i principperne for voldspolitik og kriseberedskab og udvikling af færdigheder til konfliktdæmpende og voldsforebyggende adfærd Sundhedsfag Førstehjælp Brandbekæmpelse Arbejdsformer Der arbejdes i grupper med forskellige problemstillinger fra praksis. 2. Skoleperiode Praktikopsamling. Dansk Forløb: Det gode liv Valgfri Specialefag Forløb: Fantasi og rammer Valgfri specialefag 1 uge 5 uger 9 uger 1 uge 8 uger 1 uge 1 uge SKP Dansk Pædagogik Sundhedsfag Bevægelse og Idræt Pædagogik 1. Børn og natur 2. Æstetiske Udtryksformer KA-fag Pædagogik Samfundsfag 1. Specialpæd 2. Socialpæd.. Introduktion til praksis SKP Pædagogik Valgfag (Pæd. dokumentation) Side 13 af 57

16 Praktikopsamling 1 Formål Praktikopsamlingen tager udgangspunkt i elevernes praktikerfaringer. Med udgangspunkt i elevernes indsamlede observationer og refleksioner. Der arbejdes med problemstillinger i forhold til observation som pædagogisk refleksions redskab. Kompetencemål Pædagogik har kendskab til observationsmetoder for at kunne beskrive, forstå og kommunikere om barnets, den unges eller voksnes udvikling og trivsel i form af fx pædagogiske lære- og handleplaner samt børnemiljøvurderinger har viden om områdets gældende lovgivning og retningslinjer for tavshedspligt, oplysningspligt, underretningspligt, selvbestemmelse og magtanvendelse. Sprog, kommunikation og psykologi har kendskab til non-verbal kommunikations betydning for pædagogisk arbejde, har viden om faktorer, der har betydning for samarbejdet og kommunikationen med forældre og pårørende samt viden om og øvelse i samtalen om vanskelige emner, har viden om og færdigheder i at anvende konflikthåndteringsstrategier for at kunne yde støtte, vejledning og rådgivning på en værdig og respektfuld måde samt fastholde udviklingspotentialet i anerkendende relationer kan identificere faktorer på arbejdspladsen, der kan føre til konflikter og vold, har indsigt i principperne for voldspolitik og kriseberedskab og har færdigheder i konfliktdæmpende og voldsforebyggende adfærd, Arbejdsformer Der arbejdes i grupper med forskellige problemstillinger fra praksis. Eleverne arbejder med deres praktikopgave, der fremlægges for holdet. Projektet evalueres mundtligt på holdet. Dansk Formålet med faget er, at eleven udvikler sin sproglige og kulturelle bevidsthed og kritiske sans, sine sprogfærdigheder og sin selv- og omverdensforståelse. Undervisningens mål og fagindhold se beskrivelse side Side 14 af 57

17 Forløb Det gode liv Formål med forløbet At eleven udvikler forståelse for sundhedsfremme i pædagogisk arbejde Om forløbet At eleven tilegner sig viden om sammenhængen mellem sundhed, krop og bevægelse og brugerens generelle trivsel og livskvalitet At eleven tilegner sig kompetencer til at påvirke egen sundhed og livskvalitet som kommende rollemodel Generelt for Det gode liv gælder, at eleverne tilegner sig faglig viden om: sund kost og hvilken indflydelse sund kost har på barnets/menneskets generelle sundhed og trivsel. Fysisk aktivitet og hvilken betydning fysisk aktivitet har for barnets fysiske, psykiske og sociale udvikling. Didaktik, herunder eksempler på didaktiske modeller. Trivsel og livskvalitet Centrale personlige kompetencer Selvstændigt arbejde/individuelle opgaver/opgaver knyttet til produkt eller træning Det gode liv er i forårssemesteret knyttet sammen med madskoleprojektet, hvor eleverne, i grupper, har ansvaret for børn i uge 27. Her er fokus: tilberedning af sund kost samt planlægning og tilrettelæggelse af 1 times fysisk aktivitet dagligt. Madskoleprojektet gennemføres i samarbejde med 4H samt Landbrug og Fødevarer Jf. personlige kompetencemål i Den lokale Undervisningsplan. Målet er, at eleven udvikler: Evnen til at yde omsorg for sig selv og andre på en nærværende og professionel måde Evnen til ud fra egne fysiske, psykisk, sociale og kulturelle ressourcer at indgå aktivt i samarbejdsrelationer og opgaveløsning Færdigheder i at være aktivt søgende, spørgende og kritisk og at kunne handle hensigtsmæssigt i uforudsete situationer Evnen til at anvende evaluering og selvevaluering i sin egen udviklings- og læringsproces Tre individuelle småopgaver gennem forløbet (en opgave for hvert fag). Eksempler på opgavespørgsmål kunne være: Hvordan kan vi bruge Sterns teori i forhold til pædagogisk praksis? Hvad er sundhedsfremme og sundhedsforebyggelse?, Hvad er livskvalitet? Hvad karakteriserer en god bevægelseskultur? Gruppeopgaver med afsæt i udvalgte institutioners sundhedspolitik og hvordan denne kommer til udtryk i dagligdagen evt. gennem Side 15 af 57

18 Samarbejde med praksis (fx gæstelærere/institutio nsbesøg) interviewgenren. Evt. Povertywalk i Århus (livskvalitet/ livsvilkår) på tur med en hjemløs/ eller besøg på institutionen Solbo, hvor der arbejdes med sansestimulation og livskvalitet. Evt. fremstilling af sund mad aktivitetsdag Eleverne danner desuden interessegrupper i forhold til at arbejde med egen sundhed og livsstil med fokus på mulig vaneændring. Samarbejde med praksis har i dette projekt flere dimensioner. Hver gruppe har kontakt med 1 institution, det er typisk en af de institutioner eleverne kender på forhånd fra deres 1. praktik. Der arbejdes med flg.: Interview af 1-2 personaler omkring institutionens sundhedspolitik Samtale med børnene omkring deres opfattelse af sundhed/ det gode liv. Afprøvning af fysiske aktiviteter sammen med børnene med fokus på at udvikle elevernes didaktiske kompetencer. I praksis arbejder eleverne med en praksisdel og en skriftlig del (se nedenfor) Praksisdelen:-- Eleverne skal ud i en institution og undersøge børns oplevelser af hvad sundhed er for en størrelse. Desuden skal eleverne gennemføre 2-3 særligt udvalgte lege med afsæt i en didaktisk model og med særlig fokus på bevægelsesglæde som afsæt for aktiviteterne Den skriftlige del Hvor eleverne skal uddybe ud fra relevante faglige begrundelser, hvorfor det er sundt at være fysisk aktiv. Eleverne skal ud fra forskellige teoretiske perspektiver belyse, hvad der karakteriserer det gode liv, herunder uddybe livskvalitetsbegrebet Forløbsafslutning Forløbet afsluttes med en fremlæggelse bestående af en skriftlig, en mundtlig og en praksisdel, hvor udvalgte aktiviteter gennemføres med resten af holdet. Der er knyttet vejledning til alle 3 dele i projektet. Den skriftlige del: (en videreførelse af den skriftlige del fra projektet i praksis) Side 16 af 57

19 Desuden uddyber eleverne det gode liv/ livskvalitet ud fra forskelige teoretiske perspektiver Eleverne skal uddybe ud fra relevante faglige begrundelser, hvorfor det er sundt at være fysisk aktiv. Den mundtlige del: Her uddyber eleverne deres didaktiske overvejelser i relation til de aktiviteter, de har afprøvet i praksis med en gruppe børn. Eleverne dokumenterer deres praksisdel ved hjælp af udvalgt billedmateriale eller små videooptagelser. Spor i det fysiske rum på uddannelsen Faglige mål Den praktiske del: Her gennemfører eleverne sammen med resten af holdet udvalgte aktiviteter fra det gennemførte praksisforløb. Udvalgte aktiviteter kunne være: a) en aktivitet der forløb rigtig godt b) en aktivitet der forløb mindre godt Klassen reflekterer i fælleskab over de enkelte aktiviteter med særlig fokus på gruppens formidling samt hvor egnet aktiviteten er i forhold til den valgte målgruppe. Eleverne gennemfører forskellige aktiviteter i forhold til særlige venskabsklasse arrangementer: Madlavning hvor venskabsklassen inviteres Forskellige aktivitetstilbud små turneringer Udstilling om sund kost i kantineområdet Pædagogik har viden om den professionelles særlige ansvar for at etablere anerkendende relationer i det pædagogiske arbejde, har viden om pædagogikkens historie og dens betydning for bo- og dagtilbuddene i Danmark, har viden om baggrunden for og brugen af pædagogiske lære-, handleplaner og børnemiljøvurderinger og kan i samarbejde med skole, bo- og dagtilbuddets øvrige personale medvirke til at udforme planer, der kan anvendes i det pædagogiske arbejde, har kendskab til observationsmetoder for at kunne beskrive, forstå og kommunikere om barnets, den unges eller voksnes udvikling og trivsel i Side 17 af 57

20 form af fx pædagogiske lære- og handleplaner samt børnemiljøvurderinger, opnår viden om de pædagogiske muligheder og tilbud, som findes for børn, unge og voksne med behov for adfærdsregulerende støtte, har viden om væsentlige medvirkende faktorer til den normale socialiseringsproces og for integrationsprocessen af såvel mennesker med handicap som udsatte grupper gennem inkluderende tiltag, har viden om, hvordan sårbarhed og udsathed blandt børn, unge og voksne identificeres samt får indsigt i, hvilke metoder, der findes, for at møde dem på anerkendende måde uden stigmatisering og for at udvikle disse målgruppers potentialer, Bevægelse og idræt har viden om betydningen af kropslig udfoldelse for at kunne igangsætte og skabe interesse for fysiske aktiviteter hos børn, unge og voksne, kan planlægge, gennemføre og evaluere fysiske inkluderende aktiviteter, der giver alle børn, unge og voksne mulighed for at deltage og engagere sig, uanset fysiske, psykiske og sociale funktionsevne, kan arbejde med kropsbevidsthed som udviklingsredskab for børn, unge og voksne på grundlag af viden om samspillet mellem kroppens udvikling og den psykiske og sociale udvikling kan motivere til bevægelse og idræt hos børn, unge og voksne blandt andet gennem leg og dialog, har kendskab til særlige barrierer for fysisk aktivitet hos brugere med fysiske og psykiske handicap samt metoder til at motivere disse grupper til motion og kropslig udfoldelse har viden om forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter, som sætter eleven i stand til at reflektere over og igangsætte fysiske aktiviteter, der fremmer børn, unge og voksnes forståelse for og glæde ved sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme. Sundhedsfag opnår viden om børns fysiske og motoriske udvikling og anvende denne viden i det pædagogiske arbejde, har kendskab til seksualitet og kropslighed hos børn, unge og voksne har kendskab til faktorer, som er væsentlige for at fremme sundhed og Side 18 af 57

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Høringssvar på høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog

Høringssvar på høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Høringssvar på høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog PLS vil gerne kvittere for invitationen til at kommentere på udkastet til bekendtgørelsen for den

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

VALGFAGSKATALOG. Indholdsfortegnelse. Uddrag af BEK 834 af 27/06/2013

VALGFAGSKATALOG. Indholdsfortegnelse. Uddrag af BEK 834 af 27/06/2013 VALGFAGSKATALOG sfortegnelse Uddrag af BEK 834 af 27/06/2013... 1 Studietur... 2 Drama... 3 Naturfag... 4 Æstetik og kreativitet... 5 Kost og motion... 6 Mindfulness... 7 Psykisk førstehjælp... 9 Vildmarksliv...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Praktikpjece Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Indhold Praktik i uddannelsen... 1 Praktikinstitutioner... 1 Praktik i udlandet... 2 Læring i professionsbacheloruddannelser... 2 Læring og

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere