De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110"

Transkript

1 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110

2 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne (EUD) Velkommen Tillykke med at du er blevet medlem af et lokalt uddannelsesudvalg (LUU). Det er et tillidshverv, hvor du repræsenterer 3F i forhold til en bestemt erhvervsuddannelse, og det er din opgave at varetage medlemmernes interesser. Du skal vide, at der findes lokale uddannelsesudvalg i tilknytning til både arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) og erhvervsuddannelserne (EUD). Selvom deres opgaver ligner hinanden, så er de ikke helt ens. På nogle skoler har man slået de to typer udvalg sammen, sådan at ét lokalt uddannelsesudvalg har ansvar for både AMU og EUD. På andre skoler har man valgt at sammenlægge lokale uddannelsesudvalg for flere erhvervsuddannelser. Hvis der er ønske om at sammenlægge udvalg, skal medlemmerne i begge udvalg inddrages i beslutningen. Udvalg, der er slået sammen, skal - som et minimum - sikre sig, at dagsordenen afspejler samtlige de uddannelser, som udvalget har ansvaret for. Vejledningen her koncentrerer sig om de lokale uddannelsesudvalg for EUD, og den beskriver, hvad et lokalt uddannelsesudvalg laver og hvilke ting, udvalget er med til at bestemme. 2 3

3 Hvilke opgaver har et lokalt uddannelsesudvalg? Udvalget skal rådgive skolen i spørgsmål, der vedrører den uddannelse, som udvalget har ansvaret for, samt virke for samarbejdet mellem skolen og det lokale arbejdsmarked (se lovens 41). Alle udvalgets opgaver er fastsat i både en lov og en bekendtgørelse (se lov om erhvervsuddannelser, nr. 183 af og bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser, nr af ) Du kan hente loven og bekendtgørelsen her: Loven: Bekendtgørelsen: Man kan begynde sin erhvervsuddannelse med at tage et grundforløb. Grundforløbet kaldes også en indgang, og der er i alt syv indgange: l det merkantile område - handel, kontor og finans l teknologi og kommunikation l bygge og anlæg l håndværk og teknik l fra jord til bord l mekanik, transport og logistik l service Hver enkelt erhvervsuddannelse er beskrevet i sin egen bekendtgørelse og vejledning, som kan findes på Undervisningsministeriets hjemmeside under de 7 indgange: us.uvm.dk/erhverv/lov/bek_vejl/index.htm?menuid= Erhvervsuddannelserne er opbygget sådan, at eleven lærer noget på skolen og får lejlighed til at afprøve det i virkeligheden, når han/hun er i praktik i en virksomhed. Under praktikken får man desuden arbejdspladsens kultur ind under huden, og man lærer branchen og dens virkelighed at kende. Det er det vekseluddannelsesprincip, som Danmark er kendt for i udlandet. Loven beskriver det overordnede ansvar, som det lokale uddannelsesudvalg har for at sikre et godt samarbejde mellem skolen og det lokale arbejdsmarked, herunder l hvilke valgfag der har særlig betydning lokalt, l at der findes de praktikpladser, der er behov for l afklaring af eventuelle uoverensstemmelser mellem arbejdsgiver og elev. Udvalget bør have en forretningsorden, som blandt andet beskriver l hvem der leder møderne l hvordan skolen servicerer udvalget l udvalgets opgaver, når en elev har problemer i forhold til uddannelsen. Om praktikpladser Det lokale uddannelsesudvalg skal deltage i det opsøgende arbejde med henblik på at skaffe gode praktikpladser. Desuden skal udvalget medvirke i det opsøgende arbejde på de allerede godkendte virksomheder (jf. 39 i bekendtgørelsen). Parterne har fået den opgave, fordi vi er en del af den virkelighed, uddannelserne retter sig mod. Vores kontakt til virksomhederne og medarbejderne giver os både mulighed og ansvar for at sikre et konstruktivt samspil mellem skolerne og arbejdspladserne: Vi skal være med til at sikre, at der er tilstrækkeligt med gode praktikpladser, og at de godkendte praktiksteder indholdsmæssigt løfter deres del af uddannelsesopgaven. Faktisk har det faglige udvalg ret til at komme ud på de enkelte praktikvirksomheder, hvis udvalget har behov for at skaffe sig oplysninger om uddannelsesmæssige forhold (se lovens 42, stk. 2). Denne opgave kan det faglige udvalg overdrage til det lokale uddannelsesudvalg (se lovens 41, stk. 3). Det kan være en god idé, netop fordi parterne lokalt har meget bedre mulighed for en tæt kontakt til virksomhederne. 4 5

4 Det lokale uddannelsesudvalg har ikke brug for nogen retskendelse for at komme på besøg i praktikvirksomhederne, men man skal selvfølgelig kunne dokumentere, hvem man er og på hvis vegne, man kommer (se lovens 42, stk. 2). Om kvaliteten i praktikdelen Det faglige udvalg skal i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne foretage løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsernes praktikdel (jf. 4 i bekendtgørelsen). Hvad forstår man ved kvalitet i praktikken? Det betyder helt enkelt, at praktikken lever op til sit formål. Det lokale uddannelsesudvalg har her en slags vagthundefunktion. Alle praktikvirksomheder har beskrevet, hvilke arbejdsfunktioner eleven får lejlighed til at øve sig i. Det er grundlaget for deres godkendelse, og det lokale uddannelsesudvalg skal tilse, at virksomhederne lever op til deres forpligtelse. På den måde fungerer udvalget som elevernes værn mod dårlige praktiksteder, hvor lærlingene mest bliver sat til at lave kaffe og feje gulv eller udelukkende får lov til at udføre en eneste arbejdsfunktion eller ganske få rutinefunktioner. Om kvaliteten i skoledelen Skolens kvalitetssystem skal indeholde en procedure for løbende selvevaluering og kvalitetsudvikling. Skolen har ansvaret for, at der er en god kvalitet i undervisningen, og den har også ansvar for at dokumentere kvaliteten gennem en løbende evaluering. Det lokale uddannelsesudvalg har - sammen med skolens medarbejdere - et ansvar for at overvåge kvaliteten og påpege eventuelle problemer (jf. 5 i bekendtgørelsen). Hvad gør man, når man skal sikre kvalitet i skoledelen? Der er flere ting, man som lokalt uddannelsesudvalg kan se på, når man skal vurdere skoleundervisningens kvalitet: l at eleverne når målene i de forskellige fag, som indgår i uddannelsen (grundfag, områdefag, specialefag og valgfag) l at skoledel og praktikdel understøtter hinanden l at de valgte undervisningsmetoder er velvalgte i forhold til fagene l at lærerne har tilstrækkelige faglige og pædagogiske kvalifikationer og løbende får efteruddannelse l at eleverne får rimeligt gode karakterer sammenlignet med elever på andre skoler l at elevers frafald ikke skyldes dårlig kvalitet i undervisningen eller fejlvisitation. Den lokale undervisningsplan Hver erhvervsuddannelse har sin egen bekendtgørelse og vejledning. Med udgangspunkt i dem skal hver skole lave sin egen undervisningsplan for både grundforløb og hovedforløb. Skolen skal inddrage uddannelsesudvalget i denne opgave. Den lokale undervisningsplan er det nærmeste, man kommer til en indholdsbeskrivelse af fagene i en erhvervsuddannelse og en metodebeskrivelse af undervisningen i de forskellige fag og projekter. Den lokale undervisningsplan er en meget omfattende beskrivelse af blandt andet skolens arbejde med elevernes personlige uddannelsesbog, vurderingen af elevernes forudsætninger for at gå på uddannelsen, eventuel samlæsning med andre uddannelser og meget andet. Undervisningsplanen skal kun tages op til revision, når der er behov for ændringer (jf. 33 og 34 i bekendtgørelsen). Den lokale bedømmelsesplan Det lokale uddannelsesudvalg skal også være med til at fastsætte en skolebedømmelsesplan, dvs. retningslinier for bedømmelse af elevernes præstationer (jf. 35 i bekendtgørelsen). 6 7

5 Bedømmelsesplanen beskriver blandt andet, hvordan og hvornår der skal bedømmes. Den angiver desuden, hvilke prøver skolen selv sætter i værk samt alt det praktiske omkring udstedelse af beviser. Hvad vil det sige at repræsentere en organisation? Det siger sig selv, at du ikke sidder i et lokalt uddannelsesudvalg for din egen skyld - selvom vi naturligvis håber, du vil synes, at det er spændende. Du sidder der heller ikke kun for din virksomheds eller dine nærmeste kollegers skyld. Dit ansvar er bredere. Du sidder i det lokale uddannelsesudvalg på vegne af alle de 3F ere, der arbejder inden for udvalgets område. Men fortvivl ikke: Du har afdelingen til at hjælpe dig og bakke dig op. Derfor er det vigtigt, at du hurtigst muligt får lavet en aftale med din afdeling, fx den faglige sekretær. I skal aftale, hvordan I løbende holder en tæt kontakt, hvordan du kan trække på afdelingen, og hvordan afdelingen vil skabe kontakt mellem dig og et fagligt netværk. Både du og afdelingen skal være opmærksomme på, at et engageret uddannelsesarbejde også giver pote i form af gode relationer til skolen og adgang til eleverne. God elevkontakt er god medlemsservice. Hvad kan du forvente dig af skolen, når du bliver medlem af et lokalt uddannelsesudvalg? Når du først kommer ind i udvalget, kan du bede formanden for udvalget og skolen om at få en introduktion til udvalgsarbejdet. Du skal som udgangspunkt have en oversigt over udvalgets driftsopgaver, som blandt andet omfatter overvågning af uddannelsens kvalitet og det praktikpladsopsøgende arbejde. Du kan naturligvis forvente en seriøs mødeplanlægning fra skolens side, dvs. at der bliver afholdt møder i det lokale uddannelsesudvalg med en ordentlig dagsorden og de nødvendige bilag. Hvis der er problemer med det, må du brokke dig til udvalgets formand eller skolen disse ting skal bare fungere. Om kontakten til det faglige udvalg Hver erhvervsuddannelse har et centralt udvalg - et fagligt udvalg - som skal sørge for, at branchen har de erhvervsuddannelser, der er behov for. Udvalget er sammensat af repræsentanter for de organisationer, der har overenskomster på området og der skal være lige mange fra arbejdsgiverne og arbejdstagerne ligesom i det lokale uddannelsesudvalg. Du kan forvente, at skolen har en god kontakt til det faglige udvalg, og at dette udvalg interesserer sig indgående for det, I drøfter og mener i det lokale uddannelsesudvalg. For at sikre en løbende dialog mellem dit udvalg og det faglige udvalg bør referaterne fra jeres møder sendes til det faglige udvalg. En repræsentant fra det faglige udvalg eller fra dets sekretariat - vil fra tid til anden deltage i jeres udvalgsmøder. Du kan altid selv kontakte 3F s medlem af det faglige udvalg, hvis du har behov for det. Hvad kan skolen forvente sig af dig? Skolen kan forvente, at du interesserer dig for og har mod på opgaven med at være medlem af det lokale uddannelsesudvalg. Det forventes også, at du vil være med til at sikre skolen gode praktikpladser, og at du vil være ambassadør for uddannelsen. Skolen kan også forvente, at du har ørerne åbne og vil råbe op, hvis du hører om problemer med uddannelsen, så skolen kan gøre noget ved det hurtigst muligt. Det er selvfølgelig vigtigt, at du også husker at viderebringe ros, når der er grund til det. Du skal også vide, at I kan kontakte det faglige udvalg, hvis I kan pege på, at der er behov for ændringer i uddannelsen. På den måde kan du være med til at gøre en forskel. 8 9

6 Om samspillet mellem dig, afdelingen og de tillidsvalgte i branchen Du er ikke alene. Du er blevet udpeget af din afdeling til at sidde i et lokalt uddannelsesudvalg. Du repræsenterer medlemmerne, og du skal hjælpe skolen med at servicere dem. Den opgave skal du løfte i samarbejde med afdelingen og de lokale tillidsrepræsentanter fra branchen. Man kan forestille sig, at afdelingen er behjælpelig med, at I holder nogle netværksmøder, når der er konkrete spørgsmål på tapetet. Afdelingen bør også sørge for, at du kommer til at mødes med medlemmer af andre lokale uddannelsesudvalg og medlemmer af skolens bestyrelse, så I kan udveksle erfaringer og idéer og støtte hinanden i arbejdet. Skulle du have behov for at snakke med én fra 3F, som sidder i det faglige udvalg, er du altid velkommen til at ringe, skrive eller maile til os. Branche/Gruppe: Uddannelseskonsulent: Byggeri Steen Boesen Byggeri Flemming Jensen Det grønne område Kim Olsen Det offentlige område Kaj Andersen Industri Claus Eskesen Rengøring (privat og Susanne Wind offentlig) og Omsorg Kok, smørrebrøds- Tanja Brauer jomfru og cater Tjener Kenneth Novak Receptionist og hotel- Preben Rasmussen og fritidsassistent Transport Poul Christensen Uddannelseskonsulenterne kan kontaktes på tlf Du kan også ringe til det faglige udvalgs sekretariat. De faglige Udvalgs sekretariater: Byggeri: tlf.: Det grønne område: tlf.: Industri: tlf.: PGU: tlf.: Service: tlf.: Transport: tlf.: Køkken, hotel og restauration: tlf.: Yderligere oplysninger Byggeri: Det grønne område: Det offentlige område: Industri: PGU: Service: Transport: Køkken, hotel og restauration: Du kan finde denne folder Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne (EUD) på 3F s hjemmeside under Uddannelsesnyt

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN?

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? side 2 PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE Forfatter: Annemarie Holsbo Fotos: Colourbox Layout: Robert Georgalas Teknologisk Institut har udgivet publikationen

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik

Sammenhæng mellem skole og praktik Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse

Pædagogisk assistentuddannelse vejledning Pædagogisk assistentuddannelse - som GVU på det pædagogiske arbejdsområde Indholdsfortegnelse Forord Forord...3 Bilag 1: Silkeborgmodellen... 14 Pædagogisk assistentuddannelse...4 Fakta om grundlæggende

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega 1. udgave årgang 2006 VIS KVALITET - læs det før din kollega s.11 Side 11-manden på side 11 LÆS I DAG informér din kollega i morgen s.8 Omformulerede uddannelsesmål gav højere tilfredshed s.31 Viskvalitet.dk

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat AMU rengøring - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat Anne Mette Rasmussen Kubix Mette Semey Marts 2009 Kubix ApS Nørre

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere