Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle"

Transkript

1 Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

2 Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter og tømrere i tusindvis. Det er ikke kun et problem for dem, der skal have lavet deres tag eller repareret deres bil. Det er et problem for os alle sammen, fordi vi mister velstand i det øjeblik danske virksomheder ikke kan få kvalificeret arbejdskraft og dermed må se ordrerne ryge til udlandet i stedet. Problemet forstørres af, at der er et meget stort frafald på erhvervsuddannelserne. Kombinationen af den lave søgning og det store frafald gør, at der er behov for en gennemgribende forandring af erhvervsuddannelserne. Et behov, som arbejdsmarkedets parter (DA og LO) også har påpeget i deres fælles udspil på området, som Det Konservative Folkeparti gerne vil kvittere for. Årsagerne til situationen på erhvervsuddannelserne er naturligvis mange. For det første lider uddannelserne under manglende prestige, hvilket betyder, at mange af de unge, der burde søge ind på en erhvervsuddannelse, søger andre uddannelser som eksempelvis de gymnasiale. For det andet viser PISAundersøgelser, at hver femte elev, der forlader 9 klasse, mangler de nødvendige kvalifikationer i dansk og matematik til at fortsætte på en ungdomsuddannelse. Mange af disse unge havner på erhvervsskolerne, hvor de falder fra ofte på flere forskellige uddannelser. Og for det tredje er der en del af de unge, der mangler motivationen til overhovedet at gå på erhvervsuddannelserne. Mange kommuner sender dem derhen, fordi de ikke ved, hvad de ellers skal tilbyde dem. Samtidig med, at der er et behov for at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive og mere faglige, er der tilsvarende et behov for at sætte ind over for den relativt store gruppe af unge, der ikke har forudsætningerne for at gå på en erhvervsuddannelse, enten fordi de ikke har fået de nødvendige kompetencer i folkeskolen, fordi de af andre grunde ikke er parate til at tage en uddannelse, eller fordi de endnu ikke ved, hvad de vil. Det er af afgørende betydning, at disse unge ikke lades i stikken. Målsætningen må være at få alle med. Derfor skal der også gøres en særlig indsats for at hjælpe disse unge med at blive fagligt og personligt parate. Denne indsats skal ske allerede tidligt i folkeskolen. Men den skal naturligvis også finde sted i de tilfælde, hvor man forlader folkeskolen uden at være klar til en uddannelse. Her skal produktionsskolerne ved hjælp af nye muligheder og instrumenter, som Det Konservative Folkeparti vil give dem, kunne give det faglige løft, de unge mangler. Det Konservative Folkeparti vil skabe prestige omkring erhvervsuddannelserne, vise de faglige karrieremuligheder og sikre, at de unge, der optages, er motiverede og parate. Det skal danne grundlag for erhvervsuddannelser i verdensklasse og sikre, at 40 % af de unge om 5 år vælger en faglig uddannelse, og at en fjerdedel af disse om 10 år fortsætter på en videregående uddannelse. Konkret foreslår Det Konservative Folkeparti følgende tiltag, der uddybes i de følgende afsnit:

3 For de unge, der ikke er motiverede og fagligt parate til at starte en uddannelse, samt for de, der falder ud af uddannelsen undervejs, skal der laves et individuelt forløb med henblik på at sikre, at den unge bliver uddannelsesparat. Der skal i folkeskolen sættes ind tidligere i forhold til afklaring og vejledning af eleverne med henblik på det rigtige valg af uddannelse første gang. Varedeklarationer på erhvervsuddannelserne skal fortælle præcist om krav, indhold og eventuelle videreuddannelsesmuligheder siden hen. Der indføres adgangskrav til erhvervsuddannelserne. Udover at opfylde disse adgangskrav skal man også vurderes at være uddannelsesparat og motiveret. I forløbet på erhvervsuddannelserne skal der være bedre styr på, om eleverne deltager i undervisningen. Fagligheden på erhvervsuddannelserne skal højnes med mere kvalitet i undervisningen og dygtigere lærere. Der skal arbejdes mere med niveaudeling, talentlinjer og innovative linjer, der højner lysten til iværksætteri. Opgradering af faciliteter og udstyr så det svarer til det, som eleverne møder ude på virksomhederne. Alle i uddannelse Uanset hvilke tiltag, der i løbet af 8. og 9. skoleår iværksættes, vil der være en gruppe af elever, som enten endnu ikke har de faglige færdigheder til at starte på en uddannelse, eller som simpelthen ikke er afklarede om, hvad de gerne vil. For disse ikke-uddannelsesparate er det afgørende, at man giver dem de faglige færdigheder eller hjælper til en personlig afklaring, så de hurtigst muligt kan komme videre med en uddannelse. Hvis man foretager en række målrettede ændringer af det nuværende uddannelsessystem, mener vi, at dette godt kan lade sig gøre inden for de nuværende rammer, nemlig i regi af 10. klasse og produktionsskolerne. Kommunerne bør ikke slippe sine unge borgere, før de er kvalificerede, motiverede og afklarede til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Når det gælder folkeskolens 10. klasse, skal den i højere grad indrettes på en måde, så den udelukkende fokuserer på at gøre de elever, der endnu ikke er klar til efterfølgende at tage en ungdomsuddannelse, parate til det. Det vil sige, at 10. klasse fremover skal blive bedre til at højne det faglige niveau hos de ikkeuddannelsesparate, på at afklare, hvad disse elever vil, på at introducere eleverne til forskellige ungdomsuddannelser, og på at gøre det klart, hvad der dér forventes af eleven. En sådan målretning af folkeskolens 10. klasse men ikke efterskolerne vil skulle gennemføres ved at forbeholde tilbuddet til de ikke-uddannelsesparate, således at eleverne vil skulle visiteres hertil af den skole, hvor eleven har færdiggjort 9. klasse. Det vil generelt bringe danske unge hurtigere gennem uddannelsessystemet og samtidig sikre de nødvendige ressourcer til at tage hånd om den gruppe af elever, der har mest brug for det ekstra skoleår.

4 Produktionsskolerne er det andet vigtige led i arbejdet med at gøre eleverne klar til at tage en egentlig erhvervsuddannelse. For at de kan udfylde denne rolle på bedst mulig vis, er der dog behov for at foretage en række ændringer i forhold til det nuværende system. For det første skal der gøres op med synet på produktionsskolerne som et opbevaringssted. De skal omtales mere positivt, også i selve lovgivningen. Det kan blandt andet ske ved at anerkende, at et ungt menneske på en produktionsskole rent faktisk er i gang med en ungdomsuddannelse blot ad en anden vej. For det andet skal der også på produktionsskolerne investeres i udstyr og maskiner, så materiellet er tidssvarende og ligner det, som man senere vil komme til at møde på erhvervsskolerne og i virksomhederne. For det tredje bør de nuværende begrænsninger for, hvor længe man kan opholde sig på en produktionsskole, afskaffes. I dag er det sådan, at man højst kan være på en produktionsskole i samlet set ét år, fra man har forladt folkeskolen, til man fylder 25 år, medmindre helt særlige forhold gør sig gældende. For en del unge betyder det, at de bliver udskrevet fra produktionsskolerne uden at være klar til at komme videre på en erhvervsuddannelse til trods for, at det måske netop er et lidt længere ophold, som vil gøre dem klar til dette. For et fjerde skal der også være mulighed for længerevarende, gensidige kombinationsforløb mellem produktions- og erhvervsskolerne, så man som elev på en produktionsskole kommer tættere på erhvervsskolerne og dermed eksempelvis bliver fortrolig med uddannelsen dér. Endelig skal der oprettes en mentorordning for de ikke-uddannelsesparate. Mentorerne kan blandt andre være håndværksmestre, kokke eller noget helt tredje alt efter hvilken uddannelse, eleverne viser særlig interesse for at starte på. Mentorernes opgave er at støtte, følge og guide eleverne i en mere personlig proces frem mod en erhvervsuddannelse, og eventuelt at introducere dem til faget. Vejledning og varedeklaration Det er af afgørende betydning, at man så tidligt som muligt hjælper de unge med hensyn til det senere valg af uddannelse. Derfor skal der fra 8. klassetrin skal sættes ind i forhold til afklaring, råd og vejledning, så man på bedst mulig måde er med til at guide de unge i den rigtige retning netop med hensyn til deres valg af uddannelse, bl.a. ved at uddannelsesvejledningen får et markant løft, hvor også undervisere fra erhvervsskolerne deltager. Dette er en løbende proces, hvor det kontinuerligt skal sikres, at eleverne bliver gjort klar til at kunne tage en uddannelse. En proces, hvor faglighed naturligvis skal spille den absolut mest fremtrædende rolle. Men også en proces, hvor eleverne skal blive fortrolige med, hvad der forventes af dem på en uddannelse, så de er klar til at opfylde disse forventninger. Dette vil i højere grad betyde, at der gøres brug af virksomhedsbesøg og besøg på erhvervsskolerne.

5 Erhvervsskolerne eller de faglige udvalg, der har ansvaret for indholdet af erhvervsuddannelserne, skal til hver uddannelse udarbejde en varedeklaration, altså en kort oversigt over de adgangskrav, der er studiet, hvilke faglige kompetencer, studiet i øvrigt kræver, hvilken type arbejde, det giver adgang til, og hvilke videregående uddannelser, der efterfølgende kan være adgang til. Det vil skabe et bedre overblik for den studerende og de personer uden for uddannelsessektoren, som den studerende ellers konsulterer, eksempelvis familiemedlemmer. Adgangskrav til erhvervsuddannelserne For at sikre, at de elever der starter på en erhvervsuddannelse er parate til dette, er det ikke nok, at de er afklarede omkring deres valg. De skal også have de faglige kompetencer til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Derfor skal der indføres adgangskrav på erhvervsuddannelserne. Det skal som udgangspunkt indebære, at man skal have bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik med mindst karakteren 2 (bestået). Men de forskellige erhvervsuddannelser er hver især vidt forskellige, og det kan for mange af dem give mening at indlægge yderligere adgangskrav, eksempelvis om bestået engelsk eller fysik, hvor erfaringen viser, at det er vigtigt for at kunne følge uddannelsen og varetage arbejde efterfølgende. Den nærmere udformning af kravene bør ske i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og de faglige udvalg. Derudover skal det være et krav for optagelse, at man generelt vurderes at være uddannelsesparat og motiveret for at begynde på en erhvervsuddannelse. Denne afgørelse bør i sidste ende ligge hos erhvervsskolerne selv, da de har forudsætningerne for at vide, hvad uddannelsen kræver såvel fagligt som menneskeligt. Er disse krav opfyldt, og der hos de studerende findes et solidt, fælles fagligt afsæt, vil det ikke alene sikre, at den enkelte er parat til uddanne sig på området, men også, at den samlede uddannelse får en højere kvalitet, da den kan tage sit udgangspunkt fra et højere niveau. Som supplement til disse krav, må elever, der har indgået en uddannelsesaftale om mesterlæreuddannelse med en virksomhed, kunne optages, selv om de ikke har bestået dansk og matematik. I disse tilfælde er der nemlig særlig grund til at antage, at parterne i fællesskab kan skabe en god faglært gennem den praktiske oplæring i virksomheden. Krav om aktiv deltagelse Når man er blevet optaget på en erhvervsuddannelse, er det vigtigt, at man også lægger sig i selen for at gennemføre. At man møder op til undervisningen og følger den.

6 For at sikre dette indføres der en øvre grænse for tilladt fravær fra undervisningen. Overskrides denne grænse betyder det, at man som elev udmeldes fra sin uddannelse. I den forbindelse er det naturligvis vigtigt, at der tages højde for eventuelle personlige, undskyldende omstændigheder. Høj faglighed Som på alle andre uddannelser skal det også på erhvervsuddannelserne sikres, at fagligheden bliver så høj som overhovedet muligt. Fagligheden skal med andre ord være i højsædet. Det betyder blandt andet, at kvaliteten i undervisningen skal højnes. Og det samme skal lærernes faglige niveau gennem efteruddannelse og bedre aflønning, således at de bedste kandidater tiltrækkes. Samtidig skal der på erhvervsuddannelserne ligesom i folkeskolen arbejdes mere med holddannelse, så eleverne udfordres mest muligt ud fra det niveau, de har, ligesom der på alle skoler laves helt særlige talentlinjer for de elever, der har et ekstraordinært talent og som samtidig udviser interesse for at dyrke dette. Endelig skal der oprettes selvstændige voksen- og ungespor, idet der aldersmæssigt er stor spredning på eleverne på erhvervsskolerne. Opdelingen vil sikre, at der for de unge er interessante, sociale ungdomsmiljøer, som kan være med til at fastholde eleverne. Og for de ældre vil det sikre, at der ikke skal bruges tid på studier, som på grund af erhvervserfaring eller anden uddannelse er overflødig. Tidssvarende faciliteter Det er et stort problem, at udstyret på mange skoler er forældet og nedslidt. Den type maskiner, som eleverne møder på virksomhederne, skal naturligvis også i brug på skolerne. Derfor er der brug for en generel opgradering af skolerne, så de er tidssvarende og på bedst mulig vis understøtter kvaliteten af elevernes undervisning. Det vil samtidig understøtte et generelt, attraktivt studiemiljø. Ruster Danmarks unge bedre til fremtiden Med ovenstående forslag mener vi at danne grundlag for en reform af erhvervsuddannelserne, der kan sikre de unge kompetencerne til et liv på arbejdsmarkedet med alle det gode, dette indebærer for den enkelte. Og det vil sikre erhvervslivet den gode arbejdskraft, der kan være med til at bringe Danmarks økonomi tilbage på ret kurs.

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser Indhold 2 Forord 7 Godt udgangspunkt 13 Forslag 1: Bedre og mere relevant undervisning kernen 17 Forslag 2: Bedre alternativer

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Indholdsfortegnelse over bilag

Indholdsfortegnelse over bilag Indholdsfortegnelse over bilag Bilag 1: Interview med Helge Bjørneboe Fynsk, Tømrerfaglærer, EUC Syd... 1 Bilag 2: Interview af nyuddannet tømrersvend hos Tømrer-snedkermester Juul Valentin, Simon Borch

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Evaluering af Junior-TAMU

Evaluering af Junior-TAMU Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere