Fra frafald til fastholdelse på EUDuddannelserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra frafald til fastholdelse på EUDuddannelserne"

Transkript

1 Fra frafald til fastholdelse på EUDuddannelserne - med særlig fokus på minoritetsunge Bjarne Togsverd Studienummer: Vejleder: Solveig Brander Eksamen: juni 2007 JCVU Modul: Vejledning og samfund Opgave: anslag fordelt på 12 sider Må udlånes

2 Indholdsfortegnelse Forside Indholdsfortegnelse Problemstilling Side 1 Den store interesse for frafald Side 1 Hvorfor jeg er optaget af denne problemstilling Side 1 Problemformulering Side 1 Valg af metoder Side 2 Hvorfor er afbrud et interessant emne Side 2 Hvorfor afbryder de unge, og hvorfor får de sidste 20 % ikke en ungdomsuddannelse Side 3 EUD-uddannelsernes opbygning i historisk lys Side 4 Hvilken rolle spiller Reform 2000 i forhold til afbrud og fastholdelse i uddannelse Side 5 Hvad ligger der bag regeringens målsætning om, at 95 % skal have en ungdomsuddannelse Side 6 Hvilke indsatser skal der til, for at flere unge og herunder flere tosprogsunge gennemfører en ungdomsuddannelse Side 7 Bordieus forståelse af uddannelse Side 9 Perspektivering og forsøg på konklusion Side 10 Hvad jeg vil uddybe ved fremlæggelsen Side 12 Litteraturliste Bilag 1. Frafald på ungdomsuddannelserne Bilag 2. Prøvegennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse

3 Problemstilling: Der er et stort frafald på teknisk skole ikke mindst på grundforløbet og ikke mindst blandt unge med en anden etnisk baggrund end dansk. På landsplan afbryder 60 % af de minoritetsunge et forløb på teknisk skole. 1 UU Århus har opgjort, at afbrudstallet for de tosprogede unge 2 er 2½ gange større end de etniske danskere. Frafaldet fra EUD-uddannelserne for alle unge er væsentlig større end fra de gymnasiale uddannelser. Den store interesse for frafald: Er frafaldet i det hele taget et problem? Er der ikke bare tale om et omvalg? Igen med reference til UU Århus ved vi, at de unge ikke umiddelbart går videre i uddannelse. 1 år efter en afbrudt uddannelse er således kun ca. 42% atter i uddannelse. I dag opnår ca. 80 % af en ungdomsårgang en ungdomsuddannelse. Fra statens/ samfundets side er der en stor interesse i, at restgruppen får en ungdomsuddannelse. Hvad ligger der bag denne interesse? Selve målsætningen er ikke ny. Hvorfor optræder den netop i disse år med så stor vægt? Hvorfor jeg er optaget af denne problemstilling? Jeg er ansat som vejleder og koordinator i Ungdommens Uddannelsesvejledning. Som vejleder arbejder jeg med overvejende unge tosprogede fra 2 Vestbyskoler og sidder i modtagelsen i Jobcenter Århus, hvor alle, der søger vejledning eller kontanthjælp og er under 25 år, skal tale med en UU-vejleder. Som koordinator arbejder jeg bl.a. med tosprogede og sidder med statistik i UU for de årige. Som medarbejder i UU lever vi midt i en medie og politisk virkelighed. Eksempel: Når JP Århus har en artikel: Hver anden ung indvandrer mangler en uddannelse afføder det straks en byge af spørgsmål fra de politiske partier til UU Århus. Problemformulering: Hvad er årsagen til, at mange unge og herunder unge med en anden etnisk baggrund end dansk ikke gennemfører en EUD-uddannelse? Hvad skal der til for, at flere unge og herunder unge med en anden etnisk baggrund end dansk gennemfører en EUD-uddannelse? Spørgsmål, jeg ønsker svar på? Hvem er de 20 %, der ikke får en ungdomsuddannelse? Hvorfor er der mange tosprogede, der ikke får en ungdomsuddannelse? Passer de unge ikke til uddannelserne? Passer uddannelserne ikke til de unge? Afgrænsning: Undersøgelsen handler ikke om tidligere kuratorunge altså specialundervisningselever. Jeg har valgt ikke at medtage en undersøgelse af de tosprogedes kultur som årsag til afbrud, fordi min undersøgelse i så fald ville blive for omfattende. Mit fokus vil være EUD- uddannelserne på teknisk skole. 1 Bilag 1. Frafald på ungdomsuddannelserne. Lånt fra oplæg af Ulla Højmark Jensen 2 I dette afsnit er det lykkedes mig sprogligt at benævne målgruppen på 3 forskellige måder: De mere politiske korrekte: som unge med en anden etnisk baggrund end dansk og minoritetsunge til den sidste: tosprogede unge/ tosprogsunge. Jeg vil overvejende benytte mig af den sidste formulering. Der er fra undervisningsministeriets side netop udsendt en ny definition af målgruppen.

4 Selve opgaven Valg af metoder: Jeg har i min opgave hentet baggrundsstof i allerede udgivet faglitteratur om emnet, men også betjent mig af de mange rapporter om uddannelse, som er udkommet de senere år. Nogle af rapporterne er udgivet af Undervisningsministeriet og består typisk af en pixi-udgave med tilhørende baggrundsrapport. Andre rapporter er udgivet af CEFU eller andre institutioner. Der er stor forskel i det datagrundlag, der ligger til grund for rapporterne og den efterfølgende bearbejdning og ligeledes i i formålet med rapporterne. Eksempelvis er Mønsterbryderprojektet et grundigt projekt, der er forløbet over 2 år byggende på gennemarbejdning af eksisterende litteratur om emnet, kvalitative undersøgelser, eksperimenterende aktiviteter,m.m. Flere af rapporterne står i indbyrdes afhængighed af hinanden. Mange af rapporterne fra Undervisningsministeriet skal ses i sammenhæng med 95 % målsætningen og den tilhørende lovgivning. Disse mange sammenhænge kunne i sig selv være et undersøgelsesprojekt værd. Undervejs benytter jeg mig af kvalitative interviews foretaget af mig november Mine egne undersøgelser kan først og fremmest bruges til pejlinger og kan på ingen måde sammenlignes med mere videnskabelige undersøgelser. Hvorfor er afbrud et interessant emne? Der er mange interessenter i problemstillingen: de mange afbrud. Fra EUD-uddannelsernes side er der selvfølgelig megen bevågenhed om emnet. Anette Lauridsen, vicedirektør ÅTS, foretager en sproglig skelnen mellem begreberne frafald og afbrud. Et frafald giver opfattelsen af, at eleverne er fortabte og står ude på gaden 3, hvorimod afbrud signalerer, at eleverne kan have foretaget et uddannelsesskift. 4 Anette Lauridsen skriver i forordet til SATS at fastholdelse er en samfundsopgave. Hun skriver, at ÅTS ikke er gode nok til at fastholde de unge i uddannelse, og at man på den lange bane skal arbejde med at kvalificere førstegangsvalget. Erhvervsuddannelserne som institutioner har også en tydelig interesse i at mindske frafaldet, da de er underlagt taxameterstyring. Fra arbejdsgiverside er man i disse år tydelig nervøs for, om man har kvalificeret og nok arbejdskraft ikke mindst med flaskehalsproblemer og med de kommende års demografiske problemer med den mindre gruppe erhvervsaktive i forhold til gruppen uden for arbejdsmarkedet. Det er i det lys, man skal se den øgede interesse fra erhvervslivets side for at få flere unge og ikke mindst tosprogsunge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. I efteråret iværksatte Dansk Byggeri en landskampagne støttet af Integrationsministeriet, og sidst har Dansk Industri været på banen med tal, der fortæller, at kun halvdelen af alle tosprogsunge blandt de årige i Århus Kommune er i uddannelse. 5 3 Anette Lauridsen: Spot på ungdomsuddannelserne 4 Der eksisterer ikke nogen landsdækkende definition af, hvad et afbrud er. På Århus Tekniske Skole registrerer man det som et afbrud, hvis den unge har været tilmeldt uddannelsen, selv om de aldrig dukker op. UU Århus definition af afbrud skal man have været mødt frem til uddannelsesstedet, før det betegnes som værende et afbrud. 5 JP UU Århus egne tal viser målt februar 2007: at 56,8 % tosprogede var i uddannelse. Tager man tilflytterne væk, viser tallet 64,4 % altså 2/3 af de unge, som vi har fulgt, er i uddannelse.

5 Hvorfor afbryder de unge, og hvorfor får de sidste 20 % ikke en ungdomsuddannelse? Egentlig to spørgsmål, men også to sider af samme sag, fordi blandt de 20 % er mange, der på et tidspunkt har forsøgt sig med en ungdomsuddannelse. I Ungdom, identitet og uddannelse ser forfatterne, at ungdomsuddannelserne i dag bidrager i meget høj grad til de unges identitetsudvikling, og det har stor betydning for de unges valg af uddannelse. På selve uddannelsen hopper de fra, hvis den ikke giver dem en identitet, de kan stå inde for. Mange unge gør op med den klassiske lønarbejderidentitet, og det arbejde, de skal have, skal være et spændende, udfordrende og interessant arbejde, der giver mulighed for personlig udfoldelse. I den traditionelle arbejderidentitet er udholdenhed et vigtigt element, men udholdenheden er utrolig lav blandt mange unge i dag 6 og er ved at blive et generelt udviklingstræk i dag. Forfatterne bag bogen har rod i teorier om den kulturelle frisættelse og teorier om risikosamfundet. Ulla Højmark Jensen 7 beskriver i Unge uden uddannelse som begrundelse for fravalg af uddannelse et ungdomsmantra: Man skal være sig selv og at man kun skal gøre det, man har lyst til modsat tidligere fokus på forsørgelsen. Ud fra en interviewundersøgelse af unge uden uddannelse opstiller hun med udgangspunkt i Bourdieus kapitalbegreber: økonomisk kapital, kulturel kapital og social kapital fire ungdomsprofiler: de vedholdende, de flakkende, de opgivende, de praktiske. Hun problematiserer, at man som samfund tillader de unge efter ni års skolegang at kunne vælge uddannelse fra. Hun giver ikke en enkelt institution skylden med stiller spørgsmålstegn ved, om grundskole, uddannelsesinstitutionerne og arbejdsmarkedet og vejledning sammen og hver for sig lever op til deres opgave. I Rapporten 4 år efter grundskole, der også tager et sociologisk udgangspunkt, påvises, at chancen for at blive placeret i restgruppen er større, hvis testresultatet i læsning og den unge selvvurdering i 9. klasse er lav. Den familiære baggrund gør sig gældende: en lav socioøkonomisk placering for moderen øger risikoen for, at den unge ender i restgruppen. Det er den kulturelt-økonomiske prægning, forældre har givet deres børn, som de efterfølgende vil kunne trække på. Det er de resursesvage unge, der ikke straks går i gang med en ungdomsuddannelse, fordi de er skoletrætte, ønsker at tjene penge eller har gode erfaringer med erhvervspraktik. De unge på teknisk skole har en langt tydeligere orientering mod praktisk arbejde og et lavere fagligt niveau end unge, der søger gymnasiet. Forklaringer som ovennævnte på unges afbrud eller valg af uddannelse i identitetsproblemer eller med forklaringer ud fra et sociologisk perspektiv gælder både etniske danske og tosprogsunge. Er der særlige faktorer, der gør sig gældende for tosprogsunges afbrud? Vi ved, at tosprogsunge i Århus Kommune afbryder 2½ gange så meget som etniske danske unge. 8 Baseret på et skøn er manglende faglige kompetencer 9, dårlige arbejdsvaner og andet uddannelsesønske de hyppigste årsager. 6 Knud Illeris m.fl.: Ungdom, identitet og uddannelse side Ulla Højmark Jensen: Unge uden uddannelse hvem er de og hvordan kan de vejledes? 8 Kilde UU Århus 9 Bilag 2 understøtter dette skøn

6 Dette skøn understøttes også af interviews med to vejledere Ruth Nissen og Anni West fra Århus Tekniske Skole november Dette interview angik tosprogedes afbrud fra ÅTS. Som årsager til afbrud anfører Ruth Nissen, at mange tosprogede har en lavere tærskel for sygdom end andre unge mennesker. De uddannelsesshopper, de er for unge og de mangler social og kulturel kapital. Anni West supplerer: det sproglige fundament er ikke tilstrækkeligt, og skiftet fra folkeskolen er for forvirrende. Går man til de unge selv, gennemførte jeg også i november 2006 interview med to unge tosprogede, der var faldet fra ÅTS. Den ene anførte som hovedårsag, at det skyldes udsigten til manglende praktikplads(frisør). Den anden udtalte: Det var ikke, som jeg havde forestillet mig. Den ene havde en oplevelse af teknisk skole, hvor det gik for hurtigt. Den anden en oplevelse af, at det var et stort sted at gå. Jeg følte mig næsten som et lille barn. I rapporten Udlændinge på ungdomsuddannelserne inddeles de unge udlændinge på erhvervsuddannelserne i 4 grupper efter grad af uddannelseskapital og grad af social kapital i et etnisk perspektiv. De isolerede, de selvbevidste, de fortrængende og de veltilpassede - en pendant til Vibeke Højmarks inddeling af de svage unge. De forskellige grupper af unges kapital fører også til forskellige begrundelser for afbrud. Eksempelvis er dårlige danskkundskaber, 10 utilstrækkelige faglige kundskaber og manglende sociale relationer med danskere især medvirkende til frafald for de isolerede, mens frafald blandt de selvbevidste og de veltilpassede i højere grad skyldes vanskeligheder med at skaffe praktikpladser. 11 En anden årsag er at uddannelsesvalget træffes i de etniske netværk. På uddannelserne mødes de unge med faglige krav, som de vanskeligt kan leve op til, og som er svære at begrunde i efterfølgende jobfunktioner. Der anføres årsager som læreres manglende forståelse af tosprogsunges læringsproblemer og problemer med projektarbejdsformen. Tosprogsunge oplever, at der stilles større krav til deres faglige kvalifikationer end til danske unge for at få en praktikplads. Konkluderende kan siges, at tosprogede som gruppe er meget forskelligartet og møder op med meget forskellige forudsætninger. Ligeledes må erhvervsuddannelserne se på sig selv? Kan man i højere grad end i dag inkludere tosprogsunge på uddannelserne? Men det store problem er fortsat manglen på praktikpladser til de unge tosprogede. Eksempelvis har ÅTS netop deltaget i et projekt, hvor også erhvervslivet i Århus har været inddraget. Teknisk skole har ved brug af mentorer løst deres del af opgaven, men erhvervslivet halter bagefter. På det organisatoriske niveau efterlyser erhvervslivet arbejdskraft, men når det kommer til den enkelte mester fravælger han for ofte de tosprogede. EUD-uddannelsernes opbygning i historisk lys Ungdomsuddannelserne er delt i 2 skarpt adskilte systemer: de gymnasiale uddannelser og de erhvervsfaglige uddannelser. De erhvervsfaglige uddannelser er udsprunget af lærlingeuddannelserne, der fungerede efter mesterlæreprincippet. Lærlingeuddannelserne blev fra 70 erne erstattet af efg-uddannelserne, der med en bred indføring i hovedområdet startede med et basisår inden valg af fag. Efg-uddannelserne blev i 1991 afløst af EUD- uddannelserne med en vidtrækkende reform i Bilag 2. Prøvegennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve i 9.klasse. Lånt fra oplæg af Ulla Højmark Jensen. 11 Integrationsministeriet: Udlændinge på ungdomsuddannelserne side 21

7 På trods af disse ændringer af uddannelserne er de fortsat ramt af uløste problemer som store svingninger i tilgangen til uddannelserne og et stort frafald. Det store problem er praktikpladssituationen, og i de erhvervsfaglige uddannelserne er man i modsætning til de gymnasiale uddannelser ramt af beskæftigelsesudsigterne på kort sigt. Uddannelsernes indhold bestemmes af de faglige udvalg. Derfor er uddannelsernes indhold den dag i dag det politiske produkt af magtkampe. 12 Hvilken rolle spiller Reform 2000 i forhold til afbrud og fastholdelse i uddannelse? Strukturen i de erhvervsfaglige uddannelser består efter reformen af to dele grundforløbet og hovedforløbet. Grundforløbet er skolebaseret og strækker sig normalt fra uger. Efter grundforløbet starter praktikperioden med perioder, hvor man vender tilbage til skolen. Reformen lægger op til individuelle læringsforløb. Eleven laver sin egen uddannelsesplan og har sin egen uddannelsesbog til at styre forløbet med. Reformen er blevet forskelligt modtaget. Reformen er blevet kritiseret for den meget stærke individualisering, og for at mange ikke mindst udsatte elever vil gå tabt i kompetencemiljøerne. Omvendt bliver reformen i bladet Ungdomsforskning netop rost, fordi den med de individuelle elevplaner sætter eleven i centrum. Vibe Aarkrog(VA) pointerer i sin artikel: Rummelighed og sammenhæng, at ud over at kunne tiltrække en bredt udsnit af de unge er målet med Reform 2000, at eleverne udvikler en positiv holdning til livslang læring 13. Øget fleksibilitet og overskuelighed er ifølge VA årsag til at EUDuddannelserne blev ændret til 7 indgange, og hvor man først senere på grundforløbet vælger det endelige fag. Den øgede differentiering med mulighed for at bruge fra uger på grundforløbet skal styres af uddannelsesplanen, som samtidig stiller store krav til elevens refleksion. Det er ikke blot et udtryk for individualisering af uddannelserne, men også for den moderne pædagogiske diskurs, hvor eleven sættes i centrum inspireret af det svensk-finske begreb årskurslöshet Reformen kræver, at eleven kan se sammenhæng med det, der sker på grundforløbet og det valgte fag. Der er et krav om, at eleven skal tænke konkret og abstrakt og er bevidst om egne læringsprocesser. Det, der går galt for mange elever, er den manglende transfer, fordi mange elever på grundforløbet tænker konkret. VA konkluderer, at de uddannelsessvage elever har vanskeligt ved at overskue de mange komplicerede valg og de mange projektforløb. Jette Larsen skriver i Unges oplevelse af vekseluddannelse, at der er sket en umærkelig glidning af fleksibilitet som et mantra fra erhvervslivet til at være et behov hos de unge 16. Den fleksible længde af grundforløbet vanskeliggør muligheder for pædagogisk projektundervisning, den faglige progression og mulighed for at udvikle sociale relationer. Tværtimod virker det selekterende, at den unge bare tildeles 5 uger ekstra. Hun gør op med den tilbudsorienterede undervisning og efterlyser 12 Erik Jørgen Hansen: Uddannelsessystemerne i sociologisk perspektiv side Vibe Aarkrog: Rummelighed og sammenhæng side Vibe Aarkrog: Rummelighed og sammenhæng side De samme tiltag gør sig gældende i folkeskolen, hvor eleverne på tværs af klasser og årgange holdsættes 16 Jette Larsen: Unges oplevelse af vekseluddannelse side 8

8 veldefinerede praktiske projektforløb. Hun gør op med tidligere refererede undersøgelser 17 om de unges opgivenhed, og fremhæver at hendes unge i undersøgelsen netop kan være udholdende i andre sammenhænge, og hendes unge godt kan finde identitet i arbejdslivet. Hun fokuserer på, at de svage konstrueres i forhold til, hvad de stilles over for. Intentionen bag reform 2000: at kunne rumme både de svage og de stærke elever, er en stor udfordring. Det individualiserede forløb er et godt tilbud for den stærke ung, der kan overskue forløbet og foretage den fornødne transfer. For den svage ung, der egentlig bare ønsker sig en uddannelse og komme ud at arbejde med sit fag, er udfordringen voldsom og medvirkende til det store frafald. Reformen har ikke løst det grundlæggende problem: at tiltrække flere resursestærke unge. Hvad ligger der bag regeringens målsætning om, at 95 % skal have en ungdomsuddannelse? Regeringen udsendte juni 2005 pjecen: Danmark og globaliseringen. I fremtiden vil der være brug for flere højtuddannede og færre faglærte. Samtidig er gruppen uden uddannelse udsat for en større risiko for arbejdsløshed. Hvis ikke flere får en uddannelse, risikerer vi et opdelt arbejdsmarked. Dette synspunkt falder godt i tråd med Zygmunt Bauman, der omtaler de menneskelige konsekvenser af globaliseringen. Han peger på en øget polarisering i samfundet mellem turister og vagabonder eller med andre ord mellem eliten og folk. 18 Et højt uddannelsesniveau er også med til at sikre en høj produktivitet. Men Danmark er ikke længere blandt de bedst uddannede i verden. De grundlæggende færdigheder er ikke gode nok (Pisaundersøgelserne) og hver 8. har ikke en ungdomsuddannelse, og særligt på de erhvervsfaglige uddannelser er frafaldet stort. Pjecen blev april 2006 fulgt op af Fremgang, fornyelse og tryghed også kaldet Globaliseringsrapporten. Der er mål, som Verdens bedste folkeskole, og alle elever skal have en ungdomsuddannelse. Konkret skal 95% af eleverne have en ungdomsuddannelse i Vejledningen skal være mere professionel gennem øget uddannelse af vejlederne, og der skal sikres en bedre overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Det skal ske ved bedre vejledning, mentorordninger og bedre tilbagemelding fra ungdomsuddannelserne. En krumtap i dette arbejde er UU. Juni 2006 blev Velfærdsforliget indgået, og det er senere blevet fulgt op med lovgivning på området som øget forældreinddragelse også til unge efter folkeskolen, og der er nye love på vej som ny lov om vejledning, lov om produktionsskoler og EGU, B51 osv. 17 Knud Illeris m.fl.: Ungdom, identitet og uddannelse. Jette Larsens fremhæver, at identitetsproblemer også hos tidligere generationer har spillet en rolle og kritiserer uddannelsesinstitutionerne for at lægge under for den kulturelle frisættelse. 18 Erik Jørgen Hansen: Uddannelsessystemerne i sociologisk perspektiv side 29

9 95% målsætningen er ikke ny. I programmet Undervisning til Alle fra 1993 var målsætningen, at i år 2000 skulle mindst % af en ungdomsårgang gennemføre en ungdomsuddannelse. 19 Dengang var det en radikal undervisningsminister, Ole Vig Jensen. Der skulle satses på rummelighed og etablering af nye uddannelser som EGU og Den fri ungdomsuddannelse for at mindske restgruppen. Man havde forventning om, at uddannelsen kunne fremme lighedsbegrebet. Så selve diskursen: at alle skal have en ungdomsuddannelse, er der bred politisk enighed om, men ud fra et forskelligt sigte. Prøver man at træde et skridt tilbage anes et mønster i regeringens tiltag. I modsætning til uddannelsespolitikken i starten af 90 erne, der baserede sig på en lighedsideologi og ud fra en humanistisk dannelsestradition er tiltagene i dag gennemsyret af en liberalistisk og en cost benefit indstilling. Hvilke indsatser skal der til, for at flere unge og herunder flere tosprogsunge gennemfører en ungdomsuddannelse? Hvad har man gjort? I rapporten Hold fast stilles spørgsmålstegn ved uddannelsesstedernes rolle, at der i for høj grad tages udgangspunkt i et mangelsyn: Eleven møder ikke op med de nødvendige faglige, personlige, sociale og kulturelle kompetencer. Man afbøder disse mangler ved gennem screening, realkompetencevurdering og samtaler at kunne iværksætte tiltag. I Hold Fast problematiseres dette mangelsyn for at kunne føre til stigmatisering af de tosprogede, og at det, som eleven opfatter som sin identitet, blive gjort til et problem. Hvilke indsatser skal der til? Hold Fast lægger op til at se på eleverne ud fra et deltagerperspektiv, hvor det må være skolens opgave at etablere læringsmiljøer, der inkluderer alle elever med deres forskellighed eksempelvis ved gradvis at indføre projektarbejdsformen og etablere læringsfællesskaber helt på linje med Jette Larsen. Der nævnes en række gode initiativer som forlængede forløb og lektiecafeer. Som i folkeskolerne kan man også gøre brug af Den interkulturelle pædagogik. Der peges på Dansk som andetsprog med øget sproglig opmærksomhed og før-faglig sprog. Med rapporten De unges veje til en ungdomsuddannelserne afsluttes en 3 årig undersøgelse af de unges uddannelsesvalg. Det største problem i følge rapporten er erhvervsskolernes problemer med at rekruttere fagligt stærke elever og derved ikke kan udgøre et alternativ til gymnasieskolerne. Rapporten peger også på nødvendigheden af professionelle støttepersoner i overgangen med folkeskole og erhvervsuddannelserne. De unge, der vælger en erhvervsuddannelse, vælger i højere grad uddannelse som en nødvendighed og en form for sikkerhedsnet i forhold til at klare sig på arbejdsmarkedet. Der betones vigtigheden af fornemmelsen af tilhørsforhold, da undervisningen fordrer en selvstændighed og modenhed, som ikke alle unge kan honorere. 19 Erik Jørgen Hansen: Uddannelsessystemerne i sociologisk perspektiv side 223

10 Fremover ny lovgivning: I lighed med at regeringen nedsatte et udvalg, der barslede med Globaliseringsrapporten, blev der nedsat et udvalg, der skulle komme med forslag til Fremtidssikring af erhvervsuddannelsernes. Det mundede ud i en række konkrete forslag, som danner baggrunden for lovforslag til en reform af erhvervsuddannelserne fremsat marts De erhvervsfaglige uddannelser, landmandsuddannelserne og SOSU skal samles under en lovgivning og med en fælles opbygning. Der opereres med indgange. Alle uddannelse skal trindeles med en klar jobprofil til hvert enkelt trin. Der skal være niveaudeling på grundforløbet, og der skal tilbydes grundforløbspakker for forskellige målgrupper af elever. For at fremme tosprogedes praktikmuligheder indføres praktikforløb i starten af grundforløbet og brug af mentorer. Skolerne skal iværksætte en målrettet indsats for bedre at vejlede og fastholde de unge i et samarbejde med UU. Der skal iværksættes en national kampagne for at skaffe praktikpladser til tosprogsunge, og der indføres uddannelsesgaranti for alle. En række gode forslag med intention om at imødegå det store frafald på erhvervsuddannelserne herunder den meget stærke individualisering, uoverskueligheden og den manglende status i forhold til de gymnasiale ungdomsuddannelser. Hvad jeg mener, der skal til: Hvor en rapport som Fra frafald til fastholdelse i lighed med en traditionel tænkning på erhvervsuddannelserne anskuer de tosprogede som besiddelse af nogle mangler lægger både Hold Fast og Unges veje i ungdomsuddannelserne op til, at det er institutionerne, der må foretage de nødvendige ændringer. Det må være lettere at ændre en institution end at ændre personerne! Vi er også nødt til at se tosprogethed som en resurse. Brug af mentorer. Mentorbegrebet bliver brugt som tidens løsning på alle problemer vedr. tosprogede unge. Den unge anbefales en professionel mentor ved overgang fra folkeskolen til ungdomsuddannelse, der anbefales brug af mentorer på uddannelsesstederne, selv på højskoler er der mulighed for at få en mentor. Men virker det? Personligt har jeg tæt kendskab til et mentorforløb på ÅTS, der forløb med gode resultater. Men er det selve mentorprojektet, der virker? Er det den positive opmærksomhed? Hvad sker der, når mentorbegrebet bliver koblet sammen med unge med lav social status? Sker der en stigmatisering? Mig bekendt eksisterer der ikke en videnskabelig undersøgelse vedr. brug af mentorer.

11 Bordieus forståelse af uddannelse Jeg har flere gange omtalt Bordieu og refereret til undersøgelser, der bygger på hans tanker. Bordieu har udviklet sin reproduktionsteori, som går ud på, hvordan samfundets eliter udnytter uddannelsessystemet til at befæste deres stilling 20, en kritik af de overvejende skjulte mekanismer, der sikrer en reproduktion af den herskende sociale orden. Det reguleres ved, at for at få adgang til uddannelsessystemet skal man være i besiddelse af kulturel kapital, der defineres som værende resurser, som mange og navnlig de herskende klasser finder værdifuldt. Bordieu forestiller sig, at den kulturelle kapital kan veksles om til uddannelseskapital, som senere kan give adgang til andre former for kapital som økonomisk kapital. Bordieu omtaler også social kapital. Det er den kapital, der afgør, om man har mulighed for at forrente sin uddannelseskapital. Et andet nøglebegreb er habitus dvs. systemer af dispositioner, der tillader mennesket at handle i den sociale verden. Habitus er en af kapitalens eksistensformer. Vi har hver for sig en habitus, men det er markedet, 21 der afgør, hvilke dele, der kan fungere som kapital. Habitus forklarer, hvorfor mennesker styrer deres kapital på forskellige måder. Bordieus opfattelse er, at den enkelte indgår hele tiden i sammenhænge, som indebærer, at den enkelte må improvisere for at klare sig. Disse improvisationer bygger på tillærte færdigheder og dispositioner. 22 Felt er et system af relationer mellem positioner. Uddannelsessektoren kan opfattes som et felt i hvilket, der foregår en kamp om adgang til de muligheder uddannelse giver anledning til. I feltet indgår begrebet doxa, der kan oversættes til uddannelsessystemets skjulte koder. Navnlig sidstnævnte giver tosprogede store problemer i mødet med uddannelsessystemet. Hvis man prøver at overføre Bordieus forklaringer til danske forhold er der en tendens til, at en væsentlig del af sorteringen flyttes fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne. 20 Donald Broady: Kapitalbegrebet som uddannelsessociologisk værktøj side i denne sammenhæng teknisk skole 22 Steen Elsborg m.fl.: Mulighed for mønsterbrud i ungdomsuddannelserne side 31

12 Perspektivering og forsøg på konklusion: Hvad er årsagen til, at mange unge og herunder unge med en anden etnisk baggrund end dansk ikke gennemfører en EUD-uddannelse? Som belyst i ovenstående er der mange svar på det spørgsmål. Passer de unge ikke til uddannelserne? Uden at forfalde til et mangelsyn møder mange unge uddannelsessystemet med en for ringe kulturel og uddannelses kapital. 10.maj offentliggjorde Rockwool Fondens en undersøgelse, der viser, at 64 % af de arabiske drenge forlader folkeskolens 9. klasse uden funktionelle læsekompetencer. For mange unge forlader folkeskolen uden de basale kundskaber, for mange unge forlader folkeskolen uden at have fået et ordentligt skoletilbud i 8. og 9. klasse! En del af disse unge behøver et andet indløb inden start på en EUD-uddannelse. De skal have opbygget en kulturel og uddannelses kapital inden mødet med teknisk skole. Her er det nødvendigt for alle parter ikke at lægge under for pres fra regeringens side, som prøver at anlægge en ny diskurs: det er vigtigt hurtigt at komme i gang med en uddannelse, men gøre de unge klar til uddannelse. Der er for lidt status i at gå på teknisk skole. Et af teknisk skoles grundlæggende problemer er at kunne tiltrække de stærke unge, men de gymnasiale uddannelser med deres adgangsbillet til højere sociale status og deres bedre tilbud om et ungdomsliv trækker. Når man samtidig ikke bliver mødt med andet krav end at have gået 9 år i skole, vil det i sagens natur være de knap så stærke unge, der søger teknisk skole. Men hvordan løser teknisk skole så denne udfordring, som i bund og grund er et uddannelsespolitisk spørgsmål? Passer EUD-uddannelserne til de unge? Reform 2000 har hat sat sig på 2 stole. På den ene side med sin stærke individualisering at skulle tiltrække de stærke unge, på den anden side samtidig at lade de mere bogligt svage unge, som udgør størstedelen af deres elever, i stikken. Der er samtidig sket en akademisering af uddannelserne. Er det nødvendigt? Behøver man at kunne skrive engelske stile for at blive en god frisør? Al ny lovgivning er svær, når den skal implementeres, og det har internt på teknisk skole givet store problemer f.eks., at faglærerne lige pludselig var dømt til at skulle være kontaktlærere. I dag er Århus Tekniske Skole ikke en ungdomsuddannelse længere med kun 18 % af deres elever som værende under 18 år. Skal der etableres egentlige ungdomsklasser? Hvad skal der til for, at flere unge og herunder unge med en anden etnisk baggrund end dansk gennemfører en EUD-uddannelse? Kigger man på alle de love og lovforslag, der de sidste par år er fremkommet, er de underlagt 95 % målsætningen. I denne forbindelse er det ikke mindst erhvervsuddannelserne, der skal løfte denne opgave. Hvordan løser de den opgave, når det samtidig er forbundet med lavstatus at gå på teknisk skole? En måde at nedbryde skellet mellem de gymnasiale og erhvervsuddannelserne kunne være at lave en enhedsuddannelse i lighed med vore nabolande Norge og Sverige. Disse lande har ikke de samme problemer som os med afbrud fra ungdomsuddannelserne.

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning Identifikation af unge med særlige behov for vejledning Indledning Nærværende mappe rummer en rapport. Den er et resultat af et projektarbejde om Identifikation af unge med særlige behov for vejledning.

Læs mere

Udsatte unge på vej i uddannelsessystemet. Ph.d.-afhandling

Udsatte unge på vej i uddannelsessystemet. Ph.d.-afhandling Udsatte unge på vej i uddannelsessystemet Ph.d.-afhandling Mette Pless April 2009 Forskerskolen DOCSOL (Doctoral School of Organisational Learning) Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse

Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse Valg modul 2 Erhvervs og studievejleder Tove Søndergaard Bak, Hotel og Restaurantskolen, København 15 12 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Resultater af den erhvervspædagogiske forskning 2007-2009

Resultater af den erhvervspædagogiske forskning 2007-2009 Resultater af den erhvervspædagogiske forskning 2007-2009 1 Forord I dette notat sammenfattes de resultater af den danske erhvervspædagogiske forskning, der er offentliggjort i perioden juni 2007 til november

Læs mere

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen.

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen. Motivation i erhvervsuddannelserne Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen Anden delrapport Rikke Brown Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU

Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU AT GØRE EN FORSKEL Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU Michael Svendsen Pedersen Lektor, Institut for Psykologi

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Unges veje mod ungdomsuddannelserne. Mette Pless og Noemi Katznelson

Unges veje mod ungdomsuddannelserne. Mette Pless og Noemi Katznelson Mette Pless og Noemi Katznelson Unges veje mod ungdomsuddannelserne Tredje rapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2007

Læs mere

Set i relation til den samfundsmæssige

Set i relation til den samfundsmæssige Erhvervsuddannelserne et forsømt forskningsområde Ida Juul Interessen for at forske i erhvervsuddannelserne har været ringe i sammenligning med den interesse, henholdsvis folkeskolen og de almene gymnasium

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

ndli ph.d. PH.D.-AFHANDLING

ndli ph.d. PH.D.-AFHANDLING ndli ph.d. ng afha PH.D.-AFHANDLING ARNT VESTERGAARD LOUW INDGANG OG ADGANG PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE Analyse af tømrerelevernes muligheder og udfordringer i mødet med faget, lærerne og de pædagogiske praksisser

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Veje til ungdomsuddannelse

Veje til ungdomsuddannelse Veje til ungdomsuddannelse 2 Kvalitative interview med skoleledere, lærere, elever og UU-vejledere 11:40 Laila Dreyer Espersen Misja Eiberg Dines andersen 11:40 VEJE TIL UNGDOMSUDDANNELSE 2 KVALITATIVE

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde Unge på kanten af Uddannelsessystemet - Metoder og virkning af relationsbaseret

Læs mere

Forældre og vejledning

Forældre og vejledning Forældre og vejledning - et sociologisk perspektiv Master i Vejledning Modulopgave modul 2 Vejleder: Peter Plant Studerende: Rita Buhl Studienummer: rb445901 Eksamenstermin: forår 2007 0 INDHOLD INDLEDNING...

Læs mere

BILAG TIL UNGEANALYSEN

BILAG TIL UNGEANALYSEN BILAG TIL UNGEANALYSEN Bilag 1: Statistik vedrørende de unge Bilag 2: Udvikling af tilbud til de unge Bilag 3: Unge cases Bilag 4: Dataindsamlingsmetode Bilag 1: Statistik vedrørende de unge 1. Frafald,

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse

Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Forfattere: chefkonsulent Jóannes J. Gaard

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

SOCIAL DIFFERENTIERING OG MOBILITET I GYMNASIET

SOCIAL DIFFERENTIERING OG MOBILITET I GYMNASIET SOCIAL DIFFERENTIERING OG MOBILITET I GYMNASIET KULTUREL PRAKSIS, SOCIALE POSITIONER OG MULIGHED FOR INKLUSION Af Susanne Murning Ph.d.-afhandling, Foråret 2013 Center for Ungdomsforskning Institut for

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere