Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1"

Transkript

1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon Fax Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 I. Baggrund De erhvervsretttede ungdomsuddannelser omfatter erhvervsuddannelser (EUD), social- og sundhedsuddannelser (SOSU), erhvervsgrunduddannelsen (EGU) samt øvrige uddannelser inden for landbrug, skovbrug, husholdning og søfart mv. Uddannelserne optager tilsammen en meget stor del af en ungdomsårgang (ca. 45 pct.). De forbereder direkte til job inden for bestemte brancher og giver formel erhvervskompetence. Uddannelserne forbereder også til videre uddannelse. De erhvervsrettede ungdomsuddannelser rummer meget forskellige enkeltuddannelser med stærkt varierende indhold og slutmål, varighed og sværhedsgrad. Erhvervsgrunduddannelsen (egu) adskiller sig særligt ved at være helt individuelt tilrettelagt. Disse uddannelser suppleres af uddannelsesforløb på produktionsskoler, som primært løser en socialiseringsopgave ud over at give unge nogle praktiske og personlige kompetencer. De bidrager til indslusning til ungdomsuddannelserne og fungerer som sikkerhedsnet for frafaldne unge. Oversigt over ungdomsuddannelserne, deres adgangsveje og muligheder for videreuddannelse: 2) Inklusiv øvrige mellemlange videregående uddannelser. Note: Produktionsskoler er ikke med i oversigten, da produktionsskoleophold ikke er en kompetencegivende. II. Erhvervsuddannelserne (EUD) a. Formål Erhvervsuddannelserne uddanner hovedparten af de unge, der søger en af de erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Der er ca. 120 erhvervsuddannelser og ca. 260 specialer. Desuden er ca. 40 af uddannelserne trindelt. Uddannelserne skal imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige 1 Arbejdspapiret er udarbejdet af Sekretariatet for ministerudvalget for Danmark i den globale økonomi. Papirerne er sendt til Globaliseringsrådet som faktuel baggrund for Globaliseringsrådets diskussioner. Globaliseringsrådet kan ikke tages til indtægt for arbejdspapirerme. 1

2 og generelle kvalifikationer under hensyn til den erhvervsmæssige og samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdsorganisation og teknologi. Erhvervsuddannelserne er grundlæggende opbygget, så eleven kan tilegne sig specialisering på højeste erhvervsfaglige niveau samtidig med, at uddannelsen sikrer en bredde fagligt - men også sikrer personlige og almene kompetencer. Erhvervsuddannelserne skal tilrettelægges, så de i videst muligt omfang kan: Motivere unge til uddannelse og sikre, at alle unge, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor og for at vælge inden for en større flerhed af uddannelser. Give unge en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv. Bidrage til at udvikle de unges interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige udvikling. Give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse. Erhvervsuddannelserne bygger på et princip om vekseluddannelse, hvor elever uddannes i skoleophold og oplæres i praktikvirksomheder. Teori og praksis er en forudsætning for at opnå en høj faglig kompetence. Erhvervsuddannelserne bygger på et individuelt opbygget uddannelsesforløb med udgangspunkt i den personlige uddannelsesplan. Heri indgår almene og personlige kompetencer, som skal understøtte den unges mulighed for at begå sig både på arbejdspladsen og i samfundet og være med til at skabe perspektiv i uddannelsesforløbet. Eleverne har en uddannelsesgaranti, der under visse forudsætninger sikrer, at eleven kan gennemføre en erhvervsuddannelse men ikke nødvendigvis den, eleven er begyndt på. Uddannelsesgarantien giver sikkerhed for optag og gennemførelse af en erhvervsrettet uddannelse. For erhvervsuddannelserne betyder uddannelsesgarantien: Alle unge kan optages i en erhvervsuddannelses grundforløb. Alle unge med praktikplads er sikker på en uddannelsse. Alle med 1. trin i en erhvervsuddannelse kan vende tilbage med erhvervserfaring og gennemføre næste trin med beskæftigelse i stedet for en praktikplads. Alle, der har gennemført grundforløbet, og som opfylder kravet om at være egnet, geografsisk mobil, fagligt mobil og aktivt søgende (EMMA-kravet), kan afslutte en uddannelse med erhvervskompetence og jobperspektiv evt. med skolepraktik. b. Struktur Erhvervsuddannelserne omfatter flere forskellige uddannelser inden for det merkantile og det tekniske område, og de varierer i længde fra 1 ½ år til 5 ½ år. Den enkelte uddannelse kan enten indledes på en skole (skoleadgangsvejen) eller med praktik i en virksomhed (praktikadgangsvejen). Almindeligvis 2

3 starter eleverne uddannelsen ad skoleadgangsvejen, dvs. på grundforløbet. Praktikadgangsvejen kræver en uddannelsesaftale mellem en elev og en virksomhed. Grundforløbet - hvor der er fri adgang for alle unge, der har opfyldt undervisningspligten efter folkeskoleloven gennemføres på en erhvervsskole, mens hovedforløbet gennemføres som vekseluddannelse mellem skoleophold og praktik hos en privat eller en offentlig arbejdsgiver. EUD har 7 indgange til grundforløbet, som fører til hovedforløbene på en erhvervsuddannelse. Grundforløbene er: Merkantil, Teknologi og kommunikation, Bygge og anlæg, Håndværk og teknik, Jord til bord, Mekanik, transport og logistik samt Service. Eleverne skal udarbejde en personlig uddannelsesplan, og der kan tages individuelle uddannelsesforløb. Grundforløbet omfatter en obligatorisk del og en valgfri del. Den obligatoriske del omfatter grundfag, områdefag, der er fælles for flere uddannelser, og områdefag, der er særlige for den enkelte uddannelse. I den valgfri del af grundforløbet skal skolen tilbyde undervisning, der indeholder en grundlæggende orientering om og indføring i erhvervsuddannelserne, undervisning, som supplerer elevens uddannelse med grundlæggende fag, undervisning af betydning for videre uddannelse samt undervisning til fordybelse i erhvervsfaglige emner og i emner af betydning for elevens personlige udvikling. Grundforløbene er af fleksibel varighed. På de tekniske erhvervsuddannelser kan grundforløbet vare fra uger. Den normale varighed er 20 uger (½ år). På de merkantile erhvervsuddannelser kan grundforløbet vare fra uger. Den normale varighed er enten 38 eller 76 uger. Hvis eleven efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale, kan der i 40 ud af 126 uddannelser tilbydes skolepraktik. Skolepraktik skal tilbydes egnede praktikpladssøgende elever efter 2 måneders afsluttet grundforløb eller elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale som led i en erhvervsuddannelse. Skolepraktik udbydes af de skoler, som udbyder den enkelte erhvervsuddannelses hovedforløb. Undervisningsministeren fastsætter - efter de faglige udvalgs bestemmelse - regler om de enkelte uddannelsers varighed og deres struktur, herunder fordelingen på skoleundervisning og praktikuddannelse, samt regler om de krav, eleven skal opfylde ved overgang fra grundforløb til skoleundervisning i hovedforløbet. I hovedforløbet skal skoleundervisning og pratikuddannelse supplere hinanden. Fordelingen er fastlagt i en uddannelsesbekendtgørelse ligesom de enkelte uddannelsers mål, varighed og struktur. Her er også fastlagt de enkelte uddannelsers tilknytning til grundforløb samt valg af grundfag i uddannelsens hovedforløb. Skolen skal tilbyde eleven supplerende studieforberedende eller erhvervsrettet undervisning i uddannelsens hovedforløb eller umiddelbart derefter. Formålet er at give eleven en hel eller delvis studiekompetence til enkeltuddannelser eller generel studiekompetence på lige fod med en gymnasial uddannelse. Den frivillige undervisning med studierettet påbygning kan i hovedforløbet eller i fortsættelse af hovedforløbet vare op til 1 ½ år som heltidsundervisning. Undervisningen kan 3

4 tilrettelægges som enkelte timer om ugen sideløbende med den obligatoriske undervisning, som ekstra skoleperioder, som fjernundervisning og i kombinationer. c. Indhold Skoleundervisningen omfatter grundfag, områdefag, specialefag og valgfag, men de indgår med forskellig vægt i de enkelte uddannelser: Grundfag er praktisk og teoretisk undervisning, der bidrager til at give erhvervsuddannelserne faglig bredde. Samtidig har grundfagene til formål at fremme den personlige udvikling, bidrage til studiekompetence og give en forståelse af samfundet og dets udvikling. Områdefag er praktisk og teoretisk undervisning, der er særlig for en eller flere uddannelser, og som bidrager til at give eleven en generel og specifik erhvervskompetence. Områdefagene giver i grundforløbet eleven mulighed for at afprøve sit uddannelsesønske. Det skal kvalificere uddannelsesvalget i grundforløbet og i hovedforløbet give eleven en faglig ballast, der øger fleksibiliteten på arbejdsmarkedet og forhindrer, at den enkelte bliver fastlåst. Specialefag er praktisk og teoretisk undervisning på det højeste faglige niveau i en specifik uddannelse og giver dermed eleven en specifik erhvervskompetence. Eleverne vælger specialefag blandt de fag, der er godkendt for den pågældende uddannelse. Valgfag skal være egnede til at imødekomme elevernes interesser. Der skal tilbydes fag, der er af betydning for videreuddannelse og for adgangen til videregående uddannelser. Der kan endvidere tilbydes valgfag med henblik på kvalifikationsbehov og beskæftigelsesmuligheder i skolens lokalområde. Der er ingen faste regler herfor. Fra 1. januar 2004 er vekseluddannelsesprincippet fornyet med nye løsninger i stedet for skolepraktik, ved bl.a. at udvikle mere fleksible uddannelsesforløb af forskellig længde og dybde som supplement til de eksisterende erhvervsuddannelser. Målet er bl.a. at skabe bedre balance mellem udbud og efterspørgsel af praktikpladser gennem omstilling af uddannelser med længerevarende dårlige beskæftigelsesperspektiver, ændrede incitamenter og fjernelse af barrierer, som tilsammen skal medvirke til at reducere tilgangen til skolepraktik. EUD+ er et særligt afslutningsforløb i erhvervsuddannelserne. EUD+ har samme mål og niveau som det tilsvarende trin i én erhvervsuddannelse. EUD+ har udelukkende betydning for den måde uddannelsen gennemføres på. EUD+ er for den elev, der har et kompetencegivende trin i en erhvervsuddannelse, og som vil tage uddannelsens næste trin. Kun erhvervsuddannelser, der er opbygget i trin, kan tages som EUD+. For at kunne benytte ordningen må eleven ikke være fyldt 25 år, eleven skal have afsluttet trin 1 på sin erhvervsuddannelse, og eleven skal i en periode på mindst 6 måneder efter trin 1 have haft lønnet beskæftigelse, der er relevant i forhold til uddannelsen. Der er i løbet af 2004 udviklet 21 nye korte erhvervsuddannelser, dvs. uddannelser, der varer to år eller derunder. Uddannelserne er et tilbud til elever, der ønsker at komme hurtigt ud på arbejdsmarkedet 4

5 med en erhvervskompetence samt til virksomheder, der har brug for medarbejdere med en kortere erhvervsuddannelse. III. De grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (SOSU) a. Formål De grundlæggende social- og sundhedsuddannelser er ligesom EUD vekseluddannelser med en blanding af praktikuddannelse og undervisning på skole. Uddannelserne består udover af et grundforløb af tre uddannelser med selvstændige slutkompetencer som beskrives nedenfor: Social- og sundhedshjælperuddannelsen har til formål, at eleven erhverver forudsætninger for selvstændigt og i samarbejde med andre at yde personlig og praktisk hjælp til daglig livsførelse, hjælp til aktivering med henblik på at fastholde normal livsudfoldelse og selvstændigt at udføre omsorgsopgaver og elementære sygeplejeopgaver inden for social- og sundhedssektorens område for pleje, omsorg og praktisk hjælp. Social- og sundhedsassistentuddannelsen har til formål at kvalificere eleverne til selvstændigt at varetage og tilrettelægge sammensatte aktivitets- og omsorgsopgaver, herunder koordinerende og undervisende funktioner, samt til selvstændigt at varetage og tilrettelægge grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver. Den pædagogiske grunduddannelse (PGU) kvalificerer til det pædagogiske og omsorgsrettede arbejde med børn, unge og voksne, dvs. til arbejde som pædagogmedhjælper, dagplejer og omsorgsmedhjælper m.v. Amterne udbyder - som ejere af social- og sundhedsskolerne - uddannelserne. Staten yder tilskud til amternes drift af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser gennem bloktilskuddet. Undervisningsministeriet har ansvaret for mål og rammer i de tre uddannelser samt grundforløbet. b. Struktur Uddannelserne har en trinopdelt uddannelsesstruktur med faglig progression startende med grundforløbet og stigende til social- og sundhedshjælperuddannelsen med en overbygning i social- og sundhedsassistentuddannelsen eller fra grundforløbet til den pædagogiske grunduddannelse. Uddannelserne giver adgang til andre erhvervsrettede uddannelser, også på det mellemlange videregående uddannelsesniveau (MVU-niveau). Social- og sundhedsassistentuddannelsen giver f.eks. adgang til sygeplejerskeuddannelsen, og den pædagogiske grunduddannelse giver adgang til pædagoguddannelsen. Amtsråd og kommunalbestyrelser dimensionerer antallet af uddannelsespladser på grundforløbet og praktikpladser i uddannelserne i overensstemmelse med såvel egne behov som det samlede behov for færdiguddannede i amtet. Undervisningsministeren kan fastsætte et mindste antal praktikpladser på 5

6 social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen, hvis ministeren finder, at dimensioneringen ikke er i overensstemmelse med behovet for færdiguddannet arbejdskraft. Grundforløbet 20 uger (Kun obligatorisk for unge fra 9.klasse) Sosu-hjælperuddannelse 1 år og 2 måneder Sosu-assistentuddannelse 1 år og 8 måneder Pædagogisk grunduddannelse (PGU) 1 år og 7½ måneder Videreuddannelse til fx sygeplejerskeuddannelse Videreuddannelse til fx pædagoguddannelse Med kommunalreformen følger en række ændringer. Social- og sundhedsskolerne bliver fra 2007 selvejende institutioner ligesom erhvervsskolerne, og uddannelserne taxameterfinansieres, ligesom erhvervsuddannelserne er det i dag. c. Indhold Eleverne optages direkte på skolerne. Ved optagelsen indgår den enkelte elev en ansættelsesaftale med et amtsråd, en kommunalbestyrelse, bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab eller en privat leverandør af personlig og praktisk hjælp mv. Skoleundervisningen består af række områdefag inden for social- og sundhedsområdet samt grundfag, som i niveau er ligestillede med grundfagene i andre erhvervsrettede uddannelser. Grundforløbet tilrettelægges for unge, der kommer direkte fra 9. klasse i grundskolen og for andre unge, der efter skolens vurdering har behov for at forberede sig fagligt, socialt og personligt til det videre uddannelsesforløb. Optagelse til de enkelte grundforløb og til de efterfølgende uddannelser sker efter ansøgning til en udbydende skole. Skolerne har efter en lovændring i sommeren 2004 mulighed for at tilbyde målrettede grundforløb til flygtninge og indvandrere med behov for undervisning i dansk sprog, kultur og samfundsforståelse. 6

7 Forløbene udbydes i samarbejde med deltagernes hjemkommuner og indeholder elementer af dansk som fremmedsprog, praktik og sundhedsfaglige fag. Social- og sundhedshjælperuddannelsen varer 1 år og 2 måneder med 24 ugers skoleundervisning. Skoleundervisningen kan afhængigt af forudsætninger - forlænges eller afkortes med indtil 6 uger af skolen med tilsvarende regulering af uddannelsens samlede varighed. Adgang til uddannelsen er betinget af et gennemført grundforløb eller af: Mindst 1 års uddannelse eller 1 års arbejdserfaring, der er erhvervet efter undervisningspligtens ophør efter folkeskolen. Anden relevant erfaring, der svarer til de kvalifikationer, der er nævnt ovenfor. Kvalifikationer, der er erhvervet i udlandet, og som svarer til de nævnte krav. Social- og sundhedsassistentuddannelsen varer 1 år og 8 måneder med mindst 32 ugers skoleundervisning. Adgang til uddannelsen er betinget af en gennemført social- og sundhedshjælperuddannelse eller af: Tilsvarende kvalifikationer erhvervet gennem uddannelse eller arbejdserfaring eller en kombination heraf af mindst 1 års varighed. Kvalifikationer erhvervet i udlandet, og som svarer til de nævnte krav. Den pædagogiske grunduddannelse (PGU) varer 1 år og 7½ måned, hvoraf mindst 50 uger finder sted på skole. Adgangskravet til uddannelsen er et SOSU-grundforløb eller anden erhvervs- eller uddannelseserfaring. På uddannelserne modtager eleverne overenskomstmæssig fastsat løn, mens de på grundforløbet kan modtage SU og ikke er omfattet af en ansættelsesaftale. IV. Landbrugsuddannelserne a. Formål Landbrugsuddannelserne består af en grunduddannelse - som er en vekseluddannelse - og af teoretiske overbygningsuddannelser: Grunduddannelsen (faglært landmand) skal tilrettelægges, så den giver faglige og almene kvalifikationer til at varetage funktioner inden for landbrugserhvervet. En faglært landmand er medarbejder på et større landbrug og kan varetage de daglige arbejdsopgaver med ansvar for at passe husdyr og marker. Uddannelsen skal bidrage til de unges personlige udvikling og forståelse af omverdenen. Adgang til grunduddannelsen har alle, der har opfyldt undervisningspligten efter folkeskoleloven. 7

8 Overbygningsuddannelserne (driftsleder, virksomhedsleder og agrarøkonom) tilrettelægges i forlængelse af grunduddannelsen. Driftslederen skal selvstændigt kunne varetage den produktionsmæssige og økonomiske styring af en landbrugsbedrift. Virksomhedslederen skal selvstændigt udarbejde og vurdere langsigtede udviklingsplaner samt lede og styre landbrugsvirksomheder, virksomheder og organisationer. Agrarøkonomen skal varetage den produktionsmæssige og økonomiske styring samt ledelse af en landbrugsvirksomhed, disponere som ejer og funktionær og tage ansvaret for personaleledelse i virksomheden. b. Struktur Grunduddannelsen varer i almindelighed 42 måneder og skal afsluttes i løbet af en periode på højst 8 år. Eleven kan indlede uddannelsen på skole eller i en praktikvirksomhed. Uddannelsen omfatter skoleundervisning på uger samt praktikuddannelse. Uddannelsen er opdelt i 2 moduler, hvor der veksles mellem skoleophold og praktikophold. Undervisningen gennemføres på erhvervsskoler og andre godkendte skoler, institutioner og virksomheder. Praktikuddannelsen og skoleundervisningen skal udgøre et sammenhængende forløb og supplere hinanden. Eleven skal i praktikuddannelsen udføre normalt forekommende arbejdsopgaver inden for landbrugsområdet. Virksomheden udsteder efter endt praktikuddannelse en praktikerklæring, der beskriver det produktionsområde, eleven har modtaget oplæring i. Praktikerklæringen indeholder desuden oplysninger om elevens praktiske færdigheder og samarbejdsevner. En faglært landmand kan uddanne sig videre til jordbrugsteknolog (KVU). Overbygningsuddannelserne Uddannelsen til driftsleder varer 24 uger på skole. Adgang til uddannelsen kræver en gennemført uddannelse som faglært landmand eller gennemført landbrugsuddannelse med specialet jordbrugsassistent (EUD). Adgang til uddannelsen som virksomhedsleder kræver en gennemført driftslederuddannelse. Uddannelsen varer 12 uger på skole. Uddannelsen til agrarøkonom varer 60 uger, men en del kan godskrives for studerende med uddannelse som virksomhedsleder. Tilsvarende kan studerende til agrarøkonom få uddannelsesbevis som driftsleder eller virksomhedsleder. Adgang til uddannelsen kræver påbegyndelse af skoledelen i modul 2 i grunduddannelsen, hvis dette er integreret med agrarøkonomuddannelsen. Det kan dog kræves, at den studerende har gennemført alle praktikdele af uddannelsen til faglært landmand inden skoledelen i modul 2. c. Indhold Grunduddannelsen indledes enten på skole eller i en landbrugsbedrift på grundlag af en uddannelsesaftale. Det er en betingelse for at begynde på en praktikperiode i grunduddannelsen, at der mellem eleven og en eller flere landbrugsbedrifter er indgået en uddannelsesaftale, der mindst omfatter praktikperioden og det efterfølgende skoleophold. Undervisningen omfatter obligatoriske fag, linjefag og valgfag: 8

9 De obligatoriske fagområder er: husdyr, biologi og natur, planter, teknik, økonomi, almene fag. Linjefaget samler og udbygger elevens viden fra de øvrige fagområder inden for en bestemt produktionsgren eller en kombination af produktionsgrene. Der kan vælges enten 1 linjefag, niveau I (et helt linjefag) eller 2 linjefag, niveau II (2 halve linjefag). Valgfag skal imødekomme elevernes interesser og har betydning for elevernes videreuddannelse og for adgangen til videregående uddannelser. Eleven kan gennem valgfagene udbygge folkeskolens afgangsprøve for at kvalificere sig til overbygningsuddannelserne. For valgfag fra andre ungdomsuddannelser gælder de regler, der er fastsat for det pågældende fag. Praktikuddannelsen varer i almindelighed 29 måneder og skal foregå i mindst 2 virksomheder. Praktikuddannelsen omfatter mindst 1/2 år med hovedvægten på husdyr og mindst 1/2 år med planteavl eller 1 år i en bedrift med en kombination af disse produktionsområder. Praktikuddannelsen i modul 1 gennemføres i landbrugsbedrifter i Danmark, der er godkendt af Landbrugsuddannelsesrådet. Praktikuddannelsen i modul 2 kan gennemføres i ikke godkendte virksomheder. Indholdet i overbygningsuddannelserne er: Uddannelsen til driftsleder omfatter fagområderne: produktionsstyring, økonomisk planlægning og styring, samfund og erhverv samt ledelse og kommunikation. Desuden skal der udarbejdes en hovedopgave på 2 uger og gennemføres et valgfag af 1 uges varighed. Der udstedes uddannelsesbevis ved afslutningen (grønt bevis). Uddannelsen til virksomhedsleder omfatter fagområderne: erhvervs- og virksomhedslære (evt. virksomhedsøkonomi og organisation), virksomhedsledelse og strategi (evt. ledelse og samarbejde jf. merkonom- og teknonomuddannelserne) samt ressource- og miljøstyring. Desuden skal der udarbejdes en hovedopgave på to uger og gennemføres et valgfag af 1 uges varighed. Der udstedes uddannelsesbevis ved afslutningen (grønt diplom). Uddannelsen til agrarøkonom omfatter fagområderne: biologi, produktionsstyring, økonomisk planlægning og styring, samfund og erhverv, ledelse og kommunikation samt handelsfag (evt. økonomistyring i merkonomuddannelsen). Desuden skal der gennemføres linjefag på 4 uger, udarbejdes en hovedopgave på 3 uger og gennemføres et valgfag af 3 ugers varighed. Der udstedes uddannelsesbevis ved afslutningen. V. Erhvervsgrunduddannelse (EGU) a. Formål Erhvervsgrunduddannelsen er en individuelt tilrettelagt uddannelse. Den er et tilbud til unge, som befinder sig i en utilfredsstillende uddannelses- eller beskæftigelsesmæssig situation dvs. unge, der af forskellige årsager ikke er gået i gang med/har afbrudt en ungdomsuddannelsen eller endnu ikke har fået fodfæste på arbejdsmarkedet. Generelt kan målgruppen beskrives som unge, der ikke på det givne tidspunkt vil være i stand til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse eller opnå varig beskæftigelse. Der er oftest tale om unge mellem år. 9

10 Formålet med uddannelsen er, at den unge skal opnå personlige, sociale og faglige kvalifikationer, der kan føre til en fast tilknytning til arbejdsmarkedet eller til, at den unge fortsætter i en anden uddannelse. Erhvervsgrunduddannelsen skal give den unge: Kendskab til arbejdsfunktioner på det private eller offentlige arbejdsmarked. Viden og praktiske færdigheder, som kan bruges ved umiddelbar fortsættelse i anden uddannelse, og som er efterspurgte på arbejdsmarkedet. Udvikling som individ og samfundsborger. Erhvervsgrunduddannelsen etableres lokalt, og sammensættes efter elevens behov og forudsætninger. Kommunernes udgifter inkl. produktionsskolernes udgifter til erhvervsgrunduddannelsen finansieres over den kommunale bloktilskudsordning. Kommunerne finansierer selv ansættelse af egu-ansvarlige til at varetage forvaltningen af egu. b. Struktur Erhvervsgrunduddannelsen tager normalt 2 år men kan forlænges med op til 1 års praktikuddannelse. Uddannelsens varighed kan også nedsættes til 1 ½ år for unge, der er fyldt 19 år og har haft mindst 6 måneders forudgående beskæftigelse på fuld tid. Hvis det på et tidspunkt i uddannelsen vurderes, at eleven har opnået forudsætninger for og vilje til kvalificeret at fortsætte i uddannelse eller opnå varig beskæftigelse, kan uddannelsen afbrydes. Erhvervsgrunduddannelsen kan sammensættes på tværs af eksisterende elementer i uddannelser/fag. Uddannelsen veksler mellem skoleophold på mellem uger og praktik og skal tilrettelægges, så eleven efter endt uddannelse reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet og kan optages i en a-kasse. Skoleundervisningen har til formål at opnå: Kundskaber og praktiske færdigheder af betydning for arbejdsfunktioner, der indgår i praktikdelen af uddannelsen. Forudsætninger for en bredere forståelse af den erhvervede erfaringsbaggrund samt forudsætninger for fortsat uddannelse. Kendskab til pligter og rettigheder i arbejdslivet og i samfundet. Skoleelementerne kan hentes fra erhvervsuddannelserne, AMU, SOSU, produktionsskoler, daghøjskoler, heltidsundervisning på ungdomsskoler, voksenuddannelsescentre mv. Skoleundervisningen finansieres ordinært i henhold til lovgivningen for de uddannelseselementer, der indgår i uddannelsen. Kommunen kan yde supplerende tilskud mv. til undervisningen. Praktikdelene vælges inden for det samlede private og offentlige arbejdsmarked. En praktikaftale kan kun godkendes, når en erhvervsskole i området har erklæret, at praktikpladsen ikke for tiden er godkendt til erhvervsuddannelserne, eller at den kan anvendes (ofte tidsbegrænset), fordi den ikke for tiden kan besættes af en elev fra erhvervsuddannelserne. Hensigten er at sikre, at der ikke er konkurrence om praktikpladserne mellem erhvervsuddannelserne og erhvervsgrunduddannelsen. 10

11 Kommunerne iværksætter især uddannelsen for klientgjorte unge i socialforvaltningen, revalidender eller unge, der kommer direkte fra folkeskolen, når det vurderes, at erhvervsgrunduddannelsen er den eneste realistiske mulighed for den unge. En uddannelsesinstitution mv. kan på kommunens vegne oprette og gennemføre erhvervsgrunduddannelsen for kommunen, uanset om det er en kommunal institution. Men ansvaret forbliver hos kommunalbestyrelsen. Erhvervsgrunduddannelsen kan gennemføres på produktionsskoler. Målgruppen er elever, der i løbet af et produktionsskoleophold ikke har opnået tilstrækkelige forudsætninger til at kunne gennemføre en kompetencegivende uddannelse eller opnå varig beskæftigelse. Erhvervsskolerne kan også oprette erhvervsgrunduddannelsen, men alene for dagpengeberettigede unge under 25 år. Eleverne modtager under skoleophold en ugentlig skoleydelse, som i 2004 udgjorde kr. 516 for unge under 18 år og kr for unge, der var fyldt 18 år. I praktik får eleverne ordinær elevløn, som har udgangspunkt i 1. års lønnen i erhvervsuddannelserne. c. Indhold Uddannelsesplanen er det samlende element i erhvervsgrunduddannelsen. Planen skal fungere som et styringsredskab, som både elev, kommune, virksomhed(er) og skole(r) kan bruge for at skabe et sammenhængende og velstruktureret forløb. Uddannelsesplanen skal som minimum indeholde: Den kompetence, eleven forventes at opnå. Indhold, mål og varighed af skole- og praktikdele. Evt. godskrivning - ved evt. fortsat uddannelse - af skole- og praktikdele. Evt. aftaler om fritagelse for eksaminer/prøver. Aftaler om særlig støtteundervisning eller andre hjælpeforanstaltninger. Hver gang en uddannelsesplan underskrives oprettes principielt en ny individuel uddannelse, der er tilpasset den enkelte unges forudsætninger, ønsker og behov. Erhvervsgrunduddannelsen er derfor en vejledningsintensiv uddannelse. Der ydes individuel vejledning under hele forløbet, og det kan være hensigtsmæssigt at udarbejde en egentlig vejledningsplan. Det primære formål med vejledningen er, at eleven når en personlig afklaring. Eleverne skal således vejledes, så de sættes i stand til at gennemføre en erhvervsgrunduddannelse. Vejlederen skal samtidig være opmærksom på, at det kan være formålstjenligt at vejlede elever over i arbejde eller i anden ungdomsuddannelse. For eventuelle faktuelle spørgsmål: Chefkonsulent John Torben Larsen, Undervisningsministeriet, telefon Chefkonsulent Finn Togo, Undervisningsministeriet, telefon

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005.

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005. Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 14 Offentligt Undervisningsministeriet Udkast Forslag til 7. oktober 2005 Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (Praktiske indgange

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. LBK nr 987 af 16/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 059.19G.121 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014

Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014 Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014 Social- og Sundhedsskolerne i Region Syddanmark samt Region Syddanmark og kommuner i Region Syddanmark har med interesse modtaget

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B.

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B. Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet Indhold Afsæt for reformen, mål og overordnede initiativer Nedslagspunkter: Optagelse

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Oppositionspartierne (S, SF, R og Ehl) foreslår sammen, at der etableres en fleksuddannelse for unge mellem 15 og 25 år. De folkeoplysende skoleformer hilser forslaget

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. LBK nr 738 af 20/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Talenter i erhvervsuddannelserne

Talenter i erhvervsuddannelserne Talenter i erhvervsuddannelserne Rammer og muligheder Gert Nielsen Oplæg på Talentvejskonference, marts 2015 Side 1 4 klare mål 1. Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Bilag om produktionsskoler 1

Bilag om produktionsskoler 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om produktionsskoler 1 I. Målgruppen Formålet med produktionsskoler

Læs mere

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser Denne folder har til formål at oplyse virksomheder

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSES- BEKENDTGØRELSEN OG -ORDNINGEN De faglige udvalg er i fuld gang med at udarbejde uddannelsesordninger og uddannelsesbekendtgørelser

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling.

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling. Undervisningsministeriet Vester Voldgade 123 1552 København V. 1) Uddannelsens formål og hvilken erhvervsfaglig fællesindgang eller fællesindgange uddannelsen agtes tilknyttet. 2) De beskæftigelsesområder,

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

ErhversGrundUddannelse

ErhversGrundUddannelse EGU Skive Kommune ErhversGrundUddannelse EGU Erhvervsgrunduddannelse er en kompetencegivende kommunal ungdomsuddannelse. Uddannelsen er rettet mod unge mellem 16 og 30 år, der ikke umiddelbart kan gennemføre

Læs mere

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne - euv

Erhvervsuddannelse for voksne - euv Erhvervsuddannelse for voksne - euv Elevplanskonferencen 22. og 23. september 2014 Jakob Overgaard Jørgensen Fuldmægtig Undervisningsministeriet Side 1 Disposition Udfordringer for de voksne Formål med

Læs mere

EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1

EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1 EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1 Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Fra 30 til 19% Baggrund for reformen

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

INFORMATION TIL ELEVER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

INFORMATION TIL ELEVER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne INFORMATION TIL ELEVER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser Du kan vælge ekstra udfordringer til din erhvervsuddannelse, hvis du vil:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Fra den 1. januar 2008 skal alle erhvervsskoler udbyde grundforløbspakker.

Fra den 1. januar 2008 skal alle erhvervsskoler udbyde grundforløbspakker. August 2008 Debatoplæg - Grundforløbspakker Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg for elektrikeruddannelsen er med til at sikre, at den enkelte skole har

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 352 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Spørgsmål AF: Der er i dag stort set mangel på alle

Læs mere

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kapitalkædedrift Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014. til Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

1. Ansvar og redskaber til kommunerne

1. Ansvar og redskaber til kommunerne 6. Alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Uddannelsesniveauet skal løftes, så vi sikrer mod,

Læs mere

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test September 2015 Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Denne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Finans Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: Finans Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse inden

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

LANDMAND. Grøn uddannelse. Roskilde Tekniske Skole PULSEN Roskilde. Roskilde Tekniske Skole. - ét skridt foran!

LANDMAND. Grøn uddannelse. Roskilde Tekniske Skole PULSEN Roskilde. Roskilde Tekniske Skole. - ét skridt foran! LANDMAND Grøn uddannelse Roskilde Tekniske Skole PULSEN 10 4000 Roskilde - ét skridt foran! Roskilde Tekniske Skole Landmand På landbrugsuddannelsen kan du tage ét af følgende specialer: Husdyr Planter

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD)

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD) Individuel EUD Mulighederne Tilgodeser behov for arbejdskraft og uddannelse (brancheglidning, teknologisk udvikling, udækkede områder m.v.) Rekruttere elever fra ny målgruppe Følge ændringer i kompetencebehov

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse

Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse Indhold 1. Generelle betragtninger om produktionsskolernes rolle. 2. Hvornår er den unge parat til at starte på en fleksuddannelse? 3. Hvordan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at deltage i en række

Læs mere

Landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser.

Landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser. Landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser. I medfør af 1 i lov nr. 582 af 29. november 1978 for Grønland om erhvervsmæssige uddannelser fastsættes:

Læs mere

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne.

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Meritgivende brobygningsforløb for efterskoleelever I henhold til finanslovsaftalen om Bedre uddannelser

Læs mere

Uddannelsesforbundets udspil til en reform af erhvervsuddannelserne

Uddannelsesforbundets udspil til en reform af erhvervsuddannelserne Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 281 Offentligt Uddannelsesforbundets udspil til en reform af erhvervsuddannelserne - set med praktikernes øjne Nørre Farimagsgade 15 1364 København

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato 1. august 2011 Udstedt af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 853 af 11/07/2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke:

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke: www.eva.dk Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Ved specialkonsulent Michael Andersen, Praktikermøde for faglige udvalg, torsdag den 9. oktober 2014 Disposition

Læs mere

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Erhvervsuddannelsesreformen (og andre uddannelsesspørgsmål) V/Claus Christensen, JU - Beder Målsætning: Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen.

Læs mere

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU Punkt 2. Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU 2016-002127 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som entreprenørmaskinmekaniker I entreprenørmaskinmekaniker specialet bliver du uddannet til specialist i reparation af personlifte

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 Rådet for Ungdomsuddannelser - unge, der ikke tager den lige vej til uddannelse DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 18. juni 2015 BTF Dok ID: 61587 Dagsorden 1. Velkomst ved formanden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 110 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Tale til åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg UDU alm. del, spørgsmål K og L. Spørgsmålene

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014 Eud-reformen og produktionsskolerne Vissenbjerg 9. december 2014 Stig Nielsen Kontor for Vejledning og Overgange 3392 5450 stnie1@uvm.dk Side 1 Produktionsskolernes styrkede rolle Side 2 Aftale om: Bedre

Læs mere

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Tekstil Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

nyborgungdomsskole.dk

nyborgungdomsskole.dk nyborgungdomsskole.dk Erhvervsfaglig Grunduddannelse er en toårig erhvervsuddannelse for unge under 29, som lærer bedst gennem praktiske aktiviteter og individuelt tilrettelagte forløb Praktiske oplysninger

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Erhvervsuddannelser for voksne - euv v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Indhold 1. Afsæt for euv 2. Forskelle og ligheder mellem eud for unge og voksne 3. De tre uddannelsesveje i euv

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere