Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1"

Transkript

1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon Fax Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 I. Baggrund De erhvervsretttede ungdomsuddannelser omfatter erhvervsuddannelser (EUD), social- og sundhedsuddannelser (SOSU), erhvervsgrunduddannelsen (EGU) samt øvrige uddannelser inden for landbrug, skovbrug, husholdning og søfart mv. Uddannelserne optager tilsammen en meget stor del af en ungdomsårgang (ca. 45 pct.). De forbereder direkte til job inden for bestemte brancher og giver formel erhvervskompetence. Uddannelserne forbereder også til videre uddannelse. De erhvervsrettede ungdomsuddannelser rummer meget forskellige enkeltuddannelser med stærkt varierende indhold og slutmål, varighed og sværhedsgrad. Erhvervsgrunduddannelsen (egu) adskiller sig særligt ved at være helt individuelt tilrettelagt. Disse uddannelser suppleres af uddannelsesforløb på produktionsskoler, som primært løser en socialiseringsopgave ud over at give unge nogle praktiske og personlige kompetencer. De bidrager til indslusning til ungdomsuddannelserne og fungerer som sikkerhedsnet for frafaldne unge. Oversigt over ungdomsuddannelserne, deres adgangsveje og muligheder for videreuddannelse: 2) Inklusiv øvrige mellemlange videregående uddannelser. Note: Produktionsskoler er ikke med i oversigten, da produktionsskoleophold ikke er en kompetencegivende. II. Erhvervsuddannelserne (EUD) a. Formål Erhvervsuddannelserne uddanner hovedparten af de unge, der søger en af de erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Der er ca. 120 erhvervsuddannelser og ca. 260 specialer. Desuden er ca. 40 af uddannelserne trindelt. Uddannelserne skal imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige 1 Arbejdspapiret er udarbejdet af Sekretariatet for ministerudvalget for Danmark i den globale økonomi. Papirerne er sendt til Globaliseringsrådet som faktuel baggrund for Globaliseringsrådets diskussioner. Globaliseringsrådet kan ikke tages til indtægt for arbejdspapirerme. 1

2 og generelle kvalifikationer under hensyn til den erhvervsmæssige og samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, arbejdsorganisation og teknologi. Erhvervsuddannelserne er grundlæggende opbygget, så eleven kan tilegne sig specialisering på højeste erhvervsfaglige niveau samtidig med, at uddannelsen sikrer en bredde fagligt - men også sikrer personlige og almene kompetencer. Erhvervsuddannelserne skal tilrettelægges, så de i videst muligt omfang kan: Motivere unge til uddannelse og sikre, at alle unge, der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle muligheder herfor og for at vælge inden for en større flerhed af uddannelser. Give unge en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv. Bidrage til at udvikle de unges interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund og bidrage til deres personlige udvikling. Give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddannelse. Erhvervsuddannelserne bygger på et princip om vekseluddannelse, hvor elever uddannes i skoleophold og oplæres i praktikvirksomheder. Teori og praksis er en forudsætning for at opnå en høj faglig kompetence. Erhvervsuddannelserne bygger på et individuelt opbygget uddannelsesforløb med udgangspunkt i den personlige uddannelsesplan. Heri indgår almene og personlige kompetencer, som skal understøtte den unges mulighed for at begå sig både på arbejdspladsen og i samfundet og være med til at skabe perspektiv i uddannelsesforløbet. Eleverne har en uddannelsesgaranti, der under visse forudsætninger sikrer, at eleven kan gennemføre en erhvervsuddannelse men ikke nødvendigvis den, eleven er begyndt på. Uddannelsesgarantien giver sikkerhed for optag og gennemførelse af en erhvervsrettet uddannelse. For erhvervsuddannelserne betyder uddannelsesgarantien: Alle unge kan optages i en erhvervsuddannelses grundforløb. Alle unge med praktikplads er sikker på en uddannelsse. Alle med 1. trin i en erhvervsuddannelse kan vende tilbage med erhvervserfaring og gennemføre næste trin med beskæftigelse i stedet for en praktikplads. Alle, der har gennemført grundforløbet, og som opfylder kravet om at være egnet, geografsisk mobil, fagligt mobil og aktivt søgende (EMMA-kravet), kan afslutte en uddannelse med erhvervskompetence og jobperspektiv evt. med skolepraktik. b. Struktur Erhvervsuddannelserne omfatter flere forskellige uddannelser inden for det merkantile og det tekniske område, og de varierer i længde fra 1 ½ år til 5 ½ år. Den enkelte uddannelse kan enten indledes på en skole (skoleadgangsvejen) eller med praktik i en virksomhed (praktikadgangsvejen). Almindeligvis 2

3 starter eleverne uddannelsen ad skoleadgangsvejen, dvs. på grundforløbet. Praktikadgangsvejen kræver en uddannelsesaftale mellem en elev og en virksomhed. Grundforløbet - hvor der er fri adgang for alle unge, der har opfyldt undervisningspligten efter folkeskoleloven gennemføres på en erhvervsskole, mens hovedforløbet gennemføres som vekseluddannelse mellem skoleophold og praktik hos en privat eller en offentlig arbejdsgiver. EUD har 7 indgange til grundforløbet, som fører til hovedforløbene på en erhvervsuddannelse. Grundforløbene er: Merkantil, Teknologi og kommunikation, Bygge og anlæg, Håndværk og teknik, Jord til bord, Mekanik, transport og logistik samt Service. Eleverne skal udarbejde en personlig uddannelsesplan, og der kan tages individuelle uddannelsesforløb. Grundforløbet omfatter en obligatorisk del og en valgfri del. Den obligatoriske del omfatter grundfag, områdefag, der er fælles for flere uddannelser, og områdefag, der er særlige for den enkelte uddannelse. I den valgfri del af grundforløbet skal skolen tilbyde undervisning, der indeholder en grundlæggende orientering om og indføring i erhvervsuddannelserne, undervisning, som supplerer elevens uddannelse med grundlæggende fag, undervisning af betydning for videre uddannelse samt undervisning til fordybelse i erhvervsfaglige emner og i emner af betydning for elevens personlige udvikling. Grundforløbene er af fleksibel varighed. På de tekniske erhvervsuddannelser kan grundforløbet vare fra uger. Den normale varighed er 20 uger (½ år). På de merkantile erhvervsuddannelser kan grundforløbet vare fra uger. Den normale varighed er enten 38 eller 76 uger. Hvis eleven efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale, kan der i 40 ud af 126 uddannelser tilbydes skolepraktik. Skolepraktik skal tilbydes egnede praktikpladssøgende elever efter 2 måneders afsluttet grundforløb eller elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale som led i en erhvervsuddannelse. Skolepraktik udbydes af de skoler, som udbyder den enkelte erhvervsuddannelses hovedforløb. Undervisningsministeren fastsætter - efter de faglige udvalgs bestemmelse - regler om de enkelte uddannelsers varighed og deres struktur, herunder fordelingen på skoleundervisning og praktikuddannelse, samt regler om de krav, eleven skal opfylde ved overgang fra grundforløb til skoleundervisning i hovedforløbet. I hovedforløbet skal skoleundervisning og pratikuddannelse supplere hinanden. Fordelingen er fastlagt i en uddannelsesbekendtgørelse ligesom de enkelte uddannelsers mål, varighed og struktur. Her er også fastlagt de enkelte uddannelsers tilknytning til grundforløb samt valg af grundfag i uddannelsens hovedforløb. Skolen skal tilbyde eleven supplerende studieforberedende eller erhvervsrettet undervisning i uddannelsens hovedforløb eller umiddelbart derefter. Formålet er at give eleven en hel eller delvis studiekompetence til enkeltuddannelser eller generel studiekompetence på lige fod med en gymnasial uddannelse. Den frivillige undervisning med studierettet påbygning kan i hovedforløbet eller i fortsættelse af hovedforløbet vare op til 1 ½ år som heltidsundervisning. Undervisningen kan 3

4 tilrettelægges som enkelte timer om ugen sideløbende med den obligatoriske undervisning, som ekstra skoleperioder, som fjernundervisning og i kombinationer. c. Indhold Skoleundervisningen omfatter grundfag, områdefag, specialefag og valgfag, men de indgår med forskellig vægt i de enkelte uddannelser: Grundfag er praktisk og teoretisk undervisning, der bidrager til at give erhvervsuddannelserne faglig bredde. Samtidig har grundfagene til formål at fremme den personlige udvikling, bidrage til studiekompetence og give en forståelse af samfundet og dets udvikling. Områdefag er praktisk og teoretisk undervisning, der er særlig for en eller flere uddannelser, og som bidrager til at give eleven en generel og specifik erhvervskompetence. Områdefagene giver i grundforløbet eleven mulighed for at afprøve sit uddannelsesønske. Det skal kvalificere uddannelsesvalget i grundforløbet og i hovedforløbet give eleven en faglig ballast, der øger fleksibiliteten på arbejdsmarkedet og forhindrer, at den enkelte bliver fastlåst. Specialefag er praktisk og teoretisk undervisning på det højeste faglige niveau i en specifik uddannelse og giver dermed eleven en specifik erhvervskompetence. Eleverne vælger specialefag blandt de fag, der er godkendt for den pågældende uddannelse. Valgfag skal være egnede til at imødekomme elevernes interesser. Der skal tilbydes fag, der er af betydning for videreuddannelse og for adgangen til videregående uddannelser. Der kan endvidere tilbydes valgfag med henblik på kvalifikationsbehov og beskæftigelsesmuligheder i skolens lokalområde. Der er ingen faste regler herfor. Fra 1. januar 2004 er vekseluddannelsesprincippet fornyet med nye løsninger i stedet for skolepraktik, ved bl.a. at udvikle mere fleksible uddannelsesforløb af forskellig længde og dybde som supplement til de eksisterende erhvervsuddannelser. Målet er bl.a. at skabe bedre balance mellem udbud og efterspørgsel af praktikpladser gennem omstilling af uddannelser med længerevarende dårlige beskæftigelsesperspektiver, ændrede incitamenter og fjernelse af barrierer, som tilsammen skal medvirke til at reducere tilgangen til skolepraktik. EUD+ er et særligt afslutningsforløb i erhvervsuddannelserne. EUD+ har samme mål og niveau som det tilsvarende trin i én erhvervsuddannelse. EUD+ har udelukkende betydning for den måde uddannelsen gennemføres på. EUD+ er for den elev, der har et kompetencegivende trin i en erhvervsuddannelse, og som vil tage uddannelsens næste trin. Kun erhvervsuddannelser, der er opbygget i trin, kan tages som EUD+. For at kunne benytte ordningen må eleven ikke være fyldt 25 år, eleven skal have afsluttet trin 1 på sin erhvervsuddannelse, og eleven skal i en periode på mindst 6 måneder efter trin 1 have haft lønnet beskæftigelse, der er relevant i forhold til uddannelsen. Der er i løbet af 2004 udviklet 21 nye korte erhvervsuddannelser, dvs. uddannelser, der varer to år eller derunder. Uddannelserne er et tilbud til elever, der ønsker at komme hurtigt ud på arbejdsmarkedet 4

5 med en erhvervskompetence samt til virksomheder, der har brug for medarbejdere med en kortere erhvervsuddannelse. III. De grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (SOSU) a. Formål De grundlæggende social- og sundhedsuddannelser er ligesom EUD vekseluddannelser med en blanding af praktikuddannelse og undervisning på skole. Uddannelserne består udover af et grundforløb af tre uddannelser med selvstændige slutkompetencer som beskrives nedenfor: Social- og sundhedshjælperuddannelsen har til formål, at eleven erhverver forudsætninger for selvstændigt og i samarbejde med andre at yde personlig og praktisk hjælp til daglig livsførelse, hjælp til aktivering med henblik på at fastholde normal livsudfoldelse og selvstændigt at udføre omsorgsopgaver og elementære sygeplejeopgaver inden for social- og sundhedssektorens område for pleje, omsorg og praktisk hjælp. Social- og sundhedsassistentuddannelsen har til formål at kvalificere eleverne til selvstændigt at varetage og tilrettelægge sammensatte aktivitets- og omsorgsopgaver, herunder koordinerende og undervisende funktioner, samt til selvstændigt at varetage og tilrettelægge grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver. Den pædagogiske grunduddannelse (PGU) kvalificerer til det pædagogiske og omsorgsrettede arbejde med børn, unge og voksne, dvs. til arbejde som pædagogmedhjælper, dagplejer og omsorgsmedhjælper m.v. Amterne udbyder - som ejere af social- og sundhedsskolerne - uddannelserne. Staten yder tilskud til amternes drift af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser gennem bloktilskuddet. Undervisningsministeriet har ansvaret for mål og rammer i de tre uddannelser samt grundforløbet. b. Struktur Uddannelserne har en trinopdelt uddannelsesstruktur med faglig progression startende med grundforløbet og stigende til social- og sundhedshjælperuddannelsen med en overbygning i social- og sundhedsassistentuddannelsen eller fra grundforløbet til den pædagogiske grunduddannelse. Uddannelserne giver adgang til andre erhvervsrettede uddannelser, også på det mellemlange videregående uddannelsesniveau (MVU-niveau). Social- og sundhedsassistentuddannelsen giver f.eks. adgang til sygeplejerskeuddannelsen, og den pædagogiske grunduddannelse giver adgang til pædagoguddannelsen. Amtsråd og kommunalbestyrelser dimensionerer antallet af uddannelsespladser på grundforløbet og praktikpladser i uddannelserne i overensstemmelse med såvel egne behov som det samlede behov for færdiguddannede i amtet. Undervisningsministeren kan fastsætte et mindste antal praktikpladser på 5

6 social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen, hvis ministeren finder, at dimensioneringen ikke er i overensstemmelse med behovet for færdiguddannet arbejdskraft. Grundforløbet 20 uger (Kun obligatorisk for unge fra 9.klasse) Sosu-hjælperuddannelse 1 år og 2 måneder Sosu-assistentuddannelse 1 år og 8 måneder Pædagogisk grunduddannelse (PGU) 1 år og 7½ måneder Videreuddannelse til fx sygeplejerskeuddannelse Videreuddannelse til fx pædagoguddannelse Med kommunalreformen følger en række ændringer. Social- og sundhedsskolerne bliver fra 2007 selvejende institutioner ligesom erhvervsskolerne, og uddannelserne taxameterfinansieres, ligesom erhvervsuddannelserne er det i dag. c. Indhold Eleverne optages direkte på skolerne. Ved optagelsen indgår den enkelte elev en ansættelsesaftale med et amtsråd, en kommunalbestyrelse, bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab eller en privat leverandør af personlig og praktisk hjælp mv. Skoleundervisningen består af række områdefag inden for social- og sundhedsområdet samt grundfag, som i niveau er ligestillede med grundfagene i andre erhvervsrettede uddannelser. Grundforløbet tilrettelægges for unge, der kommer direkte fra 9. klasse i grundskolen og for andre unge, der efter skolens vurdering har behov for at forberede sig fagligt, socialt og personligt til det videre uddannelsesforløb. Optagelse til de enkelte grundforløb og til de efterfølgende uddannelser sker efter ansøgning til en udbydende skole. Skolerne har efter en lovændring i sommeren 2004 mulighed for at tilbyde målrettede grundforløb til flygtninge og indvandrere med behov for undervisning i dansk sprog, kultur og samfundsforståelse. 6

7 Forløbene udbydes i samarbejde med deltagernes hjemkommuner og indeholder elementer af dansk som fremmedsprog, praktik og sundhedsfaglige fag. Social- og sundhedshjælperuddannelsen varer 1 år og 2 måneder med 24 ugers skoleundervisning. Skoleundervisningen kan afhængigt af forudsætninger - forlænges eller afkortes med indtil 6 uger af skolen med tilsvarende regulering af uddannelsens samlede varighed. Adgang til uddannelsen er betinget af et gennemført grundforløb eller af: Mindst 1 års uddannelse eller 1 års arbejdserfaring, der er erhvervet efter undervisningspligtens ophør efter folkeskolen. Anden relevant erfaring, der svarer til de kvalifikationer, der er nævnt ovenfor. Kvalifikationer, der er erhvervet i udlandet, og som svarer til de nævnte krav. Social- og sundhedsassistentuddannelsen varer 1 år og 8 måneder med mindst 32 ugers skoleundervisning. Adgang til uddannelsen er betinget af en gennemført social- og sundhedshjælperuddannelse eller af: Tilsvarende kvalifikationer erhvervet gennem uddannelse eller arbejdserfaring eller en kombination heraf af mindst 1 års varighed. Kvalifikationer erhvervet i udlandet, og som svarer til de nævnte krav. Den pædagogiske grunduddannelse (PGU) varer 1 år og 7½ måned, hvoraf mindst 50 uger finder sted på skole. Adgangskravet til uddannelsen er et SOSU-grundforløb eller anden erhvervs- eller uddannelseserfaring. På uddannelserne modtager eleverne overenskomstmæssig fastsat løn, mens de på grundforløbet kan modtage SU og ikke er omfattet af en ansættelsesaftale. IV. Landbrugsuddannelserne a. Formål Landbrugsuddannelserne består af en grunduddannelse - som er en vekseluddannelse - og af teoretiske overbygningsuddannelser: Grunduddannelsen (faglært landmand) skal tilrettelægges, så den giver faglige og almene kvalifikationer til at varetage funktioner inden for landbrugserhvervet. En faglært landmand er medarbejder på et større landbrug og kan varetage de daglige arbejdsopgaver med ansvar for at passe husdyr og marker. Uddannelsen skal bidrage til de unges personlige udvikling og forståelse af omverdenen. Adgang til grunduddannelsen har alle, der har opfyldt undervisningspligten efter folkeskoleloven. 7

8 Overbygningsuddannelserne (driftsleder, virksomhedsleder og agrarøkonom) tilrettelægges i forlængelse af grunduddannelsen. Driftslederen skal selvstændigt kunne varetage den produktionsmæssige og økonomiske styring af en landbrugsbedrift. Virksomhedslederen skal selvstændigt udarbejde og vurdere langsigtede udviklingsplaner samt lede og styre landbrugsvirksomheder, virksomheder og organisationer. Agrarøkonomen skal varetage den produktionsmæssige og økonomiske styring samt ledelse af en landbrugsvirksomhed, disponere som ejer og funktionær og tage ansvaret for personaleledelse i virksomheden. b. Struktur Grunduddannelsen varer i almindelighed 42 måneder og skal afsluttes i løbet af en periode på højst 8 år. Eleven kan indlede uddannelsen på skole eller i en praktikvirksomhed. Uddannelsen omfatter skoleundervisning på uger samt praktikuddannelse. Uddannelsen er opdelt i 2 moduler, hvor der veksles mellem skoleophold og praktikophold. Undervisningen gennemføres på erhvervsskoler og andre godkendte skoler, institutioner og virksomheder. Praktikuddannelsen og skoleundervisningen skal udgøre et sammenhængende forløb og supplere hinanden. Eleven skal i praktikuddannelsen udføre normalt forekommende arbejdsopgaver inden for landbrugsområdet. Virksomheden udsteder efter endt praktikuddannelse en praktikerklæring, der beskriver det produktionsområde, eleven har modtaget oplæring i. Praktikerklæringen indeholder desuden oplysninger om elevens praktiske færdigheder og samarbejdsevner. En faglært landmand kan uddanne sig videre til jordbrugsteknolog (KVU). Overbygningsuddannelserne Uddannelsen til driftsleder varer 24 uger på skole. Adgang til uddannelsen kræver en gennemført uddannelse som faglært landmand eller gennemført landbrugsuddannelse med specialet jordbrugsassistent (EUD). Adgang til uddannelsen som virksomhedsleder kræver en gennemført driftslederuddannelse. Uddannelsen varer 12 uger på skole. Uddannelsen til agrarøkonom varer 60 uger, men en del kan godskrives for studerende med uddannelse som virksomhedsleder. Tilsvarende kan studerende til agrarøkonom få uddannelsesbevis som driftsleder eller virksomhedsleder. Adgang til uddannelsen kræver påbegyndelse af skoledelen i modul 2 i grunduddannelsen, hvis dette er integreret med agrarøkonomuddannelsen. Det kan dog kræves, at den studerende har gennemført alle praktikdele af uddannelsen til faglært landmand inden skoledelen i modul 2. c. Indhold Grunduddannelsen indledes enten på skole eller i en landbrugsbedrift på grundlag af en uddannelsesaftale. Det er en betingelse for at begynde på en praktikperiode i grunduddannelsen, at der mellem eleven og en eller flere landbrugsbedrifter er indgået en uddannelsesaftale, der mindst omfatter praktikperioden og det efterfølgende skoleophold. Undervisningen omfatter obligatoriske fag, linjefag og valgfag: 8

9 De obligatoriske fagområder er: husdyr, biologi og natur, planter, teknik, økonomi, almene fag. Linjefaget samler og udbygger elevens viden fra de øvrige fagområder inden for en bestemt produktionsgren eller en kombination af produktionsgrene. Der kan vælges enten 1 linjefag, niveau I (et helt linjefag) eller 2 linjefag, niveau II (2 halve linjefag). Valgfag skal imødekomme elevernes interesser og har betydning for elevernes videreuddannelse og for adgangen til videregående uddannelser. Eleven kan gennem valgfagene udbygge folkeskolens afgangsprøve for at kvalificere sig til overbygningsuddannelserne. For valgfag fra andre ungdomsuddannelser gælder de regler, der er fastsat for det pågældende fag. Praktikuddannelsen varer i almindelighed 29 måneder og skal foregå i mindst 2 virksomheder. Praktikuddannelsen omfatter mindst 1/2 år med hovedvægten på husdyr og mindst 1/2 år med planteavl eller 1 år i en bedrift med en kombination af disse produktionsområder. Praktikuddannelsen i modul 1 gennemføres i landbrugsbedrifter i Danmark, der er godkendt af Landbrugsuddannelsesrådet. Praktikuddannelsen i modul 2 kan gennemføres i ikke godkendte virksomheder. Indholdet i overbygningsuddannelserne er: Uddannelsen til driftsleder omfatter fagområderne: produktionsstyring, økonomisk planlægning og styring, samfund og erhverv samt ledelse og kommunikation. Desuden skal der udarbejdes en hovedopgave på 2 uger og gennemføres et valgfag af 1 uges varighed. Der udstedes uddannelsesbevis ved afslutningen (grønt bevis). Uddannelsen til virksomhedsleder omfatter fagområderne: erhvervs- og virksomhedslære (evt. virksomhedsøkonomi og organisation), virksomhedsledelse og strategi (evt. ledelse og samarbejde jf. merkonom- og teknonomuddannelserne) samt ressource- og miljøstyring. Desuden skal der udarbejdes en hovedopgave på to uger og gennemføres et valgfag af 1 uges varighed. Der udstedes uddannelsesbevis ved afslutningen (grønt diplom). Uddannelsen til agrarøkonom omfatter fagområderne: biologi, produktionsstyring, økonomisk planlægning og styring, samfund og erhverv, ledelse og kommunikation samt handelsfag (evt. økonomistyring i merkonomuddannelsen). Desuden skal der gennemføres linjefag på 4 uger, udarbejdes en hovedopgave på 3 uger og gennemføres et valgfag af 3 ugers varighed. Der udstedes uddannelsesbevis ved afslutningen. V. Erhvervsgrunduddannelse (EGU) a. Formål Erhvervsgrunduddannelsen er en individuelt tilrettelagt uddannelse. Den er et tilbud til unge, som befinder sig i en utilfredsstillende uddannelses- eller beskæftigelsesmæssig situation dvs. unge, der af forskellige årsager ikke er gået i gang med/har afbrudt en ungdomsuddannelsen eller endnu ikke har fået fodfæste på arbejdsmarkedet. Generelt kan målgruppen beskrives som unge, der ikke på det givne tidspunkt vil være i stand til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse eller opnå varig beskæftigelse. Der er oftest tale om unge mellem år. 9

10 Formålet med uddannelsen er, at den unge skal opnå personlige, sociale og faglige kvalifikationer, der kan føre til en fast tilknytning til arbejdsmarkedet eller til, at den unge fortsætter i en anden uddannelse. Erhvervsgrunduddannelsen skal give den unge: Kendskab til arbejdsfunktioner på det private eller offentlige arbejdsmarked. Viden og praktiske færdigheder, som kan bruges ved umiddelbar fortsættelse i anden uddannelse, og som er efterspurgte på arbejdsmarkedet. Udvikling som individ og samfundsborger. Erhvervsgrunduddannelsen etableres lokalt, og sammensættes efter elevens behov og forudsætninger. Kommunernes udgifter inkl. produktionsskolernes udgifter til erhvervsgrunduddannelsen finansieres over den kommunale bloktilskudsordning. Kommunerne finansierer selv ansættelse af egu-ansvarlige til at varetage forvaltningen af egu. b. Struktur Erhvervsgrunduddannelsen tager normalt 2 år men kan forlænges med op til 1 års praktikuddannelse. Uddannelsens varighed kan også nedsættes til 1 ½ år for unge, der er fyldt 19 år og har haft mindst 6 måneders forudgående beskæftigelse på fuld tid. Hvis det på et tidspunkt i uddannelsen vurderes, at eleven har opnået forudsætninger for og vilje til kvalificeret at fortsætte i uddannelse eller opnå varig beskæftigelse, kan uddannelsen afbrydes. Erhvervsgrunduddannelsen kan sammensættes på tværs af eksisterende elementer i uddannelser/fag. Uddannelsen veksler mellem skoleophold på mellem uger og praktik og skal tilrettelægges, så eleven efter endt uddannelse reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet og kan optages i en a-kasse. Skoleundervisningen har til formål at opnå: Kundskaber og praktiske færdigheder af betydning for arbejdsfunktioner, der indgår i praktikdelen af uddannelsen. Forudsætninger for en bredere forståelse af den erhvervede erfaringsbaggrund samt forudsætninger for fortsat uddannelse. Kendskab til pligter og rettigheder i arbejdslivet og i samfundet. Skoleelementerne kan hentes fra erhvervsuddannelserne, AMU, SOSU, produktionsskoler, daghøjskoler, heltidsundervisning på ungdomsskoler, voksenuddannelsescentre mv. Skoleundervisningen finansieres ordinært i henhold til lovgivningen for de uddannelseselementer, der indgår i uddannelsen. Kommunen kan yde supplerende tilskud mv. til undervisningen. Praktikdelene vælges inden for det samlede private og offentlige arbejdsmarked. En praktikaftale kan kun godkendes, når en erhvervsskole i området har erklæret, at praktikpladsen ikke for tiden er godkendt til erhvervsuddannelserne, eller at den kan anvendes (ofte tidsbegrænset), fordi den ikke for tiden kan besættes af en elev fra erhvervsuddannelserne. Hensigten er at sikre, at der ikke er konkurrence om praktikpladserne mellem erhvervsuddannelserne og erhvervsgrunduddannelsen. 10

11 Kommunerne iværksætter især uddannelsen for klientgjorte unge i socialforvaltningen, revalidender eller unge, der kommer direkte fra folkeskolen, når det vurderes, at erhvervsgrunduddannelsen er den eneste realistiske mulighed for den unge. En uddannelsesinstitution mv. kan på kommunens vegne oprette og gennemføre erhvervsgrunduddannelsen for kommunen, uanset om det er en kommunal institution. Men ansvaret forbliver hos kommunalbestyrelsen. Erhvervsgrunduddannelsen kan gennemføres på produktionsskoler. Målgruppen er elever, der i løbet af et produktionsskoleophold ikke har opnået tilstrækkelige forudsætninger til at kunne gennemføre en kompetencegivende uddannelse eller opnå varig beskæftigelse. Erhvervsskolerne kan også oprette erhvervsgrunduddannelsen, men alene for dagpengeberettigede unge under 25 år. Eleverne modtager under skoleophold en ugentlig skoleydelse, som i 2004 udgjorde kr. 516 for unge under 18 år og kr for unge, der var fyldt 18 år. I praktik får eleverne ordinær elevløn, som har udgangspunkt i 1. års lønnen i erhvervsuddannelserne. c. Indhold Uddannelsesplanen er det samlende element i erhvervsgrunduddannelsen. Planen skal fungere som et styringsredskab, som både elev, kommune, virksomhed(er) og skole(r) kan bruge for at skabe et sammenhængende og velstruktureret forløb. Uddannelsesplanen skal som minimum indeholde: Den kompetence, eleven forventes at opnå. Indhold, mål og varighed af skole- og praktikdele. Evt. godskrivning - ved evt. fortsat uddannelse - af skole- og praktikdele. Evt. aftaler om fritagelse for eksaminer/prøver. Aftaler om særlig støtteundervisning eller andre hjælpeforanstaltninger. Hver gang en uddannelsesplan underskrives oprettes principielt en ny individuel uddannelse, der er tilpasset den enkelte unges forudsætninger, ønsker og behov. Erhvervsgrunduddannelsen er derfor en vejledningsintensiv uddannelse. Der ydes individuel vejledning under hele forløbet, og det kan være hensigtsmæssigt at udarbejde en egentlig vejledningsplan. Det primære formål med vejledningen er, at eleven når en personlig afklaring. Eleverne skal således vejledes, så de sættes i stand til at gennemføre en erhvervsgrunduddannelse. Vejlederen skal samtidig være opmærksom på, at det kan være formålstjenligt at vejlede elever over i arbejde eller i anden ungdomsuddannelse. For eventuelle faktuelle spørgsmål: Chefkonsulent John Torben Larsen, Undervisningsministeriet, telefon Chefkonsulent Finn Togo, Undervisningsministeriet, telefon

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005.

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005. Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 14 Offentligt Undervisningsministeriet Udkast Forslag til 7. oktober 2005 Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (Praktiske indgange

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

ErhversGrundUddannelse

ErhversGrundUddannelse EGU Skive Kommune ErhversGrundUddannelse EGU Erhvervsgrunduddannelse er en kompetencegivende kommunal ungdomsuddannelse. Uddannelsen er rettet mod unge mellem 16 og 30 år, der ikke umiddelbart kan gennemføre

Læs mere

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne.

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Meritgivende brobygningsforløb for efterskoleelever I henhold til finanslovsaftalen om Bedre uddannelser

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014. til Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD)

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD) Individuel EUD Mulighederne Tilgodeser behov for arbejdskraft og uddannelse (brancheglidning, teknologisk udvikling, udækkede områder m.v.) Rekruttere elever fra ny målgruppe Følge ændringer i kompetencebehov

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Erhvervsuddannelser for voksne - euv v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Indhold 1. Afsæt for euv 2. Forskelle og ligheder mellem eud for unge og voksne 3. De tre uddannelsesveje i euv

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Erhvervsfolk Giver Uddannelse

Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) en skræddersyet arbejdspladsuddannelse! Blomsterbutiksindehaver, Yvonne Jørgensen Jeg har sagt ja til en pige på EGU, fordi jeg simpelthen

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

UDKAST. I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, foretages følgende ændringer:

UDKAST. I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, foretages følgende ændringer: Undervisningsministeriet 19. marts 2014 UDKAST Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., og andre love (Bedre

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at deltage i en række

Læs mere

nyborgungdomsskole.dk

nyborgungdomsskole.dk nyborgungdomsskole.dk Erhvervsfaglig Grunduddannelse er en toårig erhvervsuddannelse for unge under 29, som lærer bedst gennem praktiske aktiviteter og individuelt tilrettelagte forløb Praktiske oplysninger

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som entreprenørmaskinmekaniker I entreprenørmaskinmekaniker specialet bliver du uddannet til specialist i reparation af personlifte

Læs mere

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke:

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke: www.eva.dk Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Ved specialkonsulent Michael Andersen, Praktikermøde for faglige udvalg, torsdag den 9. oktober 2014 Disposition

Læs mere

Økonomisk Administrativt Center Maj 2013. Skoleperioder og tilskudsmærker på Social- og Sundhedsuddannelsen

Økonomisk Administrativt Center Maj 2013. Skoleperioder og tilskudsmærker på Social- og Sundhedsuddannelsen Økonomisk Administrativt Center Maj 2013 Skoleperioder og tilskudsmærker på Indhold 1. SKOLEPERIODETYPER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 1 2. ELEVER MED UDDANNELSESAFTALE TIL TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER...

Læs mere

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Side 1 Struktur: Vekseluddannelse. Gennemføres helt eller delvist på en produktionsskole. Gennemføres

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser TUR Baggrund Det faglige udvalgs overvejelser omkring oprettelse af selvstændige uddannelser Fakta om de nye uddannelser Konsekvenser af EUD reformen Grafiske oversigter, et vejledningsmateriale 1 TUR

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Oplæg 1: 13.00 14.15. Education on demand. Erfaringer med Individuelt tilrettelagte Erhvervsuddannelser (IEUD)

Oplæg 1: 13.00 14.15. Education on demand. Erfaringer med Individuelt tilrettelagte Erhvervsuddannelser (IEUD) Oplæg 1: 13.00 14.15 Education on demand Erfaringer med Individuelt tilrettelagte Erhvervsuddannelser (IEUD) Per Buron Udviklingschef TEC pb@tec.dk Michael Jensen Uddannelseschef, souschef EUD CPH WEST

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Undervisningsplan Den generelle del Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold med opstart efter 1. august 2015 Uddannelser på SOSU Sjælland 5 Grundforløb

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn

et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn F O A F A G O G A R B E J D E et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn Hvad er PGU? Den pædagogiske grunduddannelse eller PGU er en kort ungdomsuddannelse, som varer 1 år og 7 1 /2 måned. Uddannelsen

Læs mere

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Erhvervsuddannelsesreformen (og andre uddannelsesspørgsmål) V/Claus Christensen, JU - Beder Målsætning: Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

Bilag om De erhvervsrettede ungdomsuddannelser i tal 1

Bilag om De erhvervsrettede ungdomsuddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om De erhvervsrettede ungdomsuddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSER I FREMTIDEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Peter Koudahl koudahl@dpu.dk

ERHVERVSUDDANNELSER I FREMTIDEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Peter Koudahl koudahl@dpu.dk ERHVERVSUDDANNELSER I FREMTIDEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Peter Koudahl koudahl@dpu.dk Gangen i oplægget Nogle udgangspunkter Paradokser Hvis er problemet med unge, der ikke uddanner sig? Unges brug af

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Eux - to i en. håndværker og student i én uddannelse

Eux - to i en. håndværker og student i én uddannelse Eux - to i en håndværker og student i én uddannelse Eux kort fortalt Eux er en helt ny ungdomsuddannelse, hvor du både bliver håndværker og student i én og samme uddannelse. Den tager 4,5 år, hvis du vælger

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Nummereringerne svarer til afsnit i ansøgningsmateriale/slides. 1.1: Hvis der ikke er indgået bindende aftaler med bidragsydere til undervisningen

Læs mere

Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen

Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen Indhold Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen... 1 Indhold... 1 Mål og implementering... 2 Hovedindgange og udbudsrunde... 2 Adgangskrav...

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Vejledning om egu - erhvervsgrunduddannelse

Vejledning om egu - erhvervsgrunduddannelse rhvervsgrunduddannelse Vejledning om egu - erhvervsgrunduddannelse Uddannelsesstyrelsens Internetpublikationer nr. 4-2000 Vejledning om egu - erhvervsgrunduddannelse Uddannelsesstyrelsens Internetpublikationer

Læs mere

Ansøgning til uddannelse PAU-EUV

Ansøgning til uddannelse PAU-EUV Ansøgning til uddannelse PAU-EUV EUV - PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (EUV står for erhvervsuddannelse for voksne) For at blive optaget skal du Være fyldt 25 år Have mindst 2 års erhvervserfaring, inden

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Diverse spørgsmål på merkantil - stillet

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN Erhvervsuddannelser og EUV e - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk Morten

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen v/ole Nørvang-Holm Virksomhedscenterchef EUC Sjælland De store infrastrukturprojekter vil være dynamoen i regionens vækst, i årerne der kommer! Stor efterspørgsel

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned - med praktik i udlandet og fokus på innovation i landbruget For dig, der ønsker international erfaring og evnen til at tænke innovativt...

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist.

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Fiskehandler Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Fiskehandler En fiskehandler arbejder først og fremmest med køb og

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet

Nyt fra Undervisningsministeriet Nyt fra Undervisningsministeriet FUETS konference 2010 Jørgen Brock jb@uvm.dk 3395 5685 Claus Søe Claus.soe@uvm.dk 33955307 Side 1 Program Baggrund Unges og kommuners pligter Ungedatabasen E-vejledning

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere