Den gode erhvervsuddannelse?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den gode erhvervsuddannelse?"

Transkript

1 Den gode erhvervsuddannelse? En analyse af relationerne mellem uddannelsespolitisk tænkning og elever i erhvervsuddannelse. Ph.d.-afhandling Peter Koudahl December 2004 Roskilde Universitetscenter Forskerskolen i Livslang Læring 1

2 Den gode erhvervsuddannelse?... 1 En analyse af relationerne mellem... 1 uddannelsespolitisk tænkning og elever i... 1 erhvervsuddannelse... 1 Kapitel 1. Den gode erhvervsuddannelse... 5 Praktikpladssituationen som eksempel... 8 Krisen i erhvervsuddannelserne - og svaret: Reform Afhandlingens struktur Kapitel 2. Tilrettelæggelse af det empiriske arbejde Kapitel 3. Relationerne mellem empiri, teori og metode Den historiske epistemologi Det epistemologiske brud Konstruktion af det videnskabelige objekt Om relationerne mellem politik og videnskab Er forskningen objektiv? Objektivering af forskerpositionen Kapitel 4. En historiserende konstruktion af erhvervsuddannelsesfeltet Hvad er et socialt felt?...52 Opløsningen af lavene - markedet som regulator Lærlingeuddannelse efter Lærlingen - under uddannelse eller i arbejde? Skoleundervisningen i erhvervsuddannelserne Organisationernes etablering i feltet Lærlingeloven i Almen undervisning i erhvervsuddannelserne Striden om EFG; skole eller mesterlære Praktikpladsproblemet Frem mod 1990 reformen Reformen i Taxameterfinansieringen af erhvervsuddannelserne Kapitel 5. Reform Erhvervsuddannelsernes formål og struktur Hvad begrunder Reform 2000? Den frisatte, identitetsarbejdende ungdom Arven fra teorierne om Human Capital Om studieforberedelse i Reform Perspektivering og diskussion af de studieforberedende elementer in erhvervsuddannelserne

3 Integrationen af grundfag, områdefag og specialefag Prioritering af tid til de studieforberedende elementer Grundfagsundervisnings niveau og studieforberedelse Kapitel 6. Spørgeskemaundersøgelsen Udvælgelse af population Konstruktion af spørgeskema Referencegruppernes sammensætning Udvælgelse af respondenter Spørgeskemaets indhold og opbygning Distribution og indsamling af spørgeskema Muligheder og begrænsninger i anvendelsen af spørgeskema Korrespondanceanalyse Korrespondanceanalysens historie Hvad kan korrespondanceanalysen til forskel fra andre statistiske metoder? Variabeltyper Hvordan fortolkes korrespondanceanalysekortet? Kritiske kommentarer Kapitel 7. Praktikteorien; habitus og kapital Habitusbegrebets historie Klassehabitus Kapitalbegrebet Kapitel 8. Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen Samlet fremstilling som korrespondanceanalyse De medtagne illustrative variable er følgende: Som aktive variable er følgende medtaget i analysen Respondentanalyse Korrespondanceanalyse af alle fag Tolkning af de illustrative variable Tolkning af de aktive variable analysetema: Hvad har eleverne lavet inden de er begyndt deres nuværende erhvervsuddannelse? analysetema: Hvor kommer eleverne fra? Hvad er deres familiære baggrunde? Forældrenes uddannelse og socialklasse Fars uddannelse og job Mors uddannelse og arbejde

4 3. analysetema: Hvordan har eleverne haft det med folkeskolen? analysetema: Hvorfor eleverne har valgt deres uddannelse? analysetema. Hvordan vurderer eleverne deres nuværende uddannelse, særligt med henblik på de elementer der handler om Reform 2000? Kapitel 9. Opsamling og perspektivering Hvilke historiske forhold har været afgørende for den måde det i dag er muligt at regulere erhvervsuddannelserne? Er det muligt at studieforberedelse, ungdomsuddannelse og erhvervskvalificering kan rummes i samme struktur? Hvilke forestillinger om de unge ligger til grund for Reform 2000? Hvordan harmonerer de med de unge der er i gang med en erhvervsuddannelse? Hvad er relationerne mellem den bureaukratiske positions opfattelse af hvad erhvervsuddannelserne skal, som det kommer til udtryk i lovgivning og bekendtgørelser - og det som erhvervsuddannelserne kan? Litteratur Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag

5 Kapitel 1. Den gode erhvervsuddannelse Dette er en afhandling om den gode erhvervsuddannelse. Det er samtidig en afhandling der undersøger, hvorfor der ikke er konsensus om, hvad den gode erhvervsuddannelse er. Engang skulle det blive til en afhandling om vekseluddannelsesprincippet i erhvervsuddannelserne, og det er det i nogen grad også blevet, men det er især en afhandling der undersøger relationerne mellem den måde der bliver lavet politikker i forhold til erhvervsuddannelserne og hvordan forestillinger, som driver dette arbejde, relaterer sig til de betingelser, der gælder for de elever som skal praktisere uddannelserne. I dette kapitel vil jeg redegøre for afhandlingens problemstillinger og for hvordan jeg er kommet frem til de forskningsspørgsmål, der har været styrende for arbejdet med afhandlingen. Som det vil fremgå, er det samtidig historien om, hvordan de problemstillinger, jeg oprindelig havde til hensigt at arbejde med, har forandret sig i forhold til det oprindelige udgangspunkt. Da jeg begyndte arbejdet med afhandlingen i 2001, var omdrejningspunktet princippet om vekseluddannelse. Det vil sige den måde at tilrettelægge uddannelserne, hvor eleverne skiftevis får undervisning på de tekniske skoler og dels er under oplæring i praktikvirksomhederne 1. Princippet 1 Abstract i den oprindelige projektansøgning Erhvervsuddannelserne ved tekniske skoler ønskes undersøgt med udgangspunkt i objektiverende ikke-deltagende observationsstudier, interviews og spørgeskemaundersøgelser. Særligt interessant er det at undersøge udviklingen af professionelle kompetencer hos eleverne samt at undersøge hvad der gemmer sig bag dette begreb. Dette indebærer en undersøgelse af relationerne mellem de skolebaserede uddannelsesdele og de praktikbaserede uddannelsesdele (samlet i det følgende kaldet vekseluddannelsesprincippet), der som det praktiseres indenfor erhvervsuddannelserne, bliver betragtet som enestående og som eksemplarisk for integration af teori og praktik. Desuden vil projektet undersøge betydningen af elevernes samlede livserfaringer og disses betydning for at erhverve sig de professionelle kompetencer. Med analytisk fokus på eleverne vil projektet bidrage til afklaring af, hvorledes den professionelle praktiker udvikler sine kompetencer. Formålet er dels at bidrage til en øget forståelse af sammenhænge mellem de teoretisk baserede uddannelsesdele og de praktiske uddannelsesdele og dels at udpege mulige udviklingsmuligheder indenfor tilrettelæggelsen af vekseluddannelsen indenfor erhvervsuddannelserne på de tekniske skoler. 5

6 om vekseluddannelse har i mange år været bærende for erhvervsuddannelserne og er internationalt berømmet, fordi det på en gang sikrer eleverne en praksisnær oplæring i virksomhederne og udviklingen af de brede kvalifikationer, der knytter sig til fagets udøvelse. Samtidig giver det mulighed for, at eleverne kan udvikle og styrke deres traditionelle skolekundskaber gennem den skolebaserede grundfagsundervisning, så de kan erhverve sig boglige forudsætninger for at kunne uddanne sig videre efter endt erhvervsuddannelse. Med vekseluddannelsesprincippet sikrer uddannelsen en fleksibel arbejdskraft, der ikke på forhånd fastlåses i en enkelt specialiseret virksomhed og som er i stand til at indgå i fortsat kvalifikations og kompetenceudvikling. Den internationale anerkendelse af vekseluddannelsesprincippet førte i 1999 til at erhvervsuddannelserne i Danmark blev hædret med den prestigefyldte Carl Bertelsmann pris på DM og de kunne hermed officielt tituleres Verdens bedste erhvervsuddannelsessystem. Der var opstillet fire kriterier for vurderingen af erhvervsuddannelserne: Samspillet mellem aktørerne i erhvervsuddannelsessystemet Udviklingen af kvalifikationer og kompetencer Uddannelsesstrukturer og organisation Kvalitetsudvikling og finansiering I Undervisningsministeriets pressemeddelelse i forbindelse med overrækkelsen af prisen til daværende undervisningsminister Margrethe Vestager fremgår det, at den blevgivet for uddannelsernes evne til fornyelse og for uddannelsernes bidrag til innovative og eksemplariske løsninger på centrale sociale og politiske problemer (Undervisningsministeriet 1999). I begrundelse for tildelingen af prisen, blev netop samspillet mellem aktørerne i erhvervsuddannelsessystemet fremhævet som et væsentligt aspekt af de danske erhvervsuddannelser, herunder samspillet mellem de tekniske skoler og praktikvirksomhederne som det bærende didaktiske princip. Lige siden indførelsen af skoleundervisning som supplement til virksomhedsoplæringen har der været debat om vekseluddannelsesprincippet 2. Debatten har haft to dimensioner: Dels en pædagogisk og didaktisk dimen- 2 I kapitel 3 foretager jeg en historiserende feltkonstruktion, der viser hvordan interessenternes indbyrdes stridigheder har udfoldet sig og hvordan de har haft indflydelse på, hvordan der i feltet kan tænkes og tales om erhvervsuddannelserne. 6

7 sion, der har udgangspunkt i spørgsmålet om, hvordan det bliver muligt at skabe sammenhæng mellem skole- og praktikdele.. Dels en dimension, der drejer sig om uddannelsernes formål. Er det erhvervsuddannelsernes primære opgave at sikre opfyldelsen af erhvervslivets skiftende behov for specifikke kvalifikationer eller er det erhvervsuddannelsernes opgave at sikre eleverne en bred, almen og studiekvalificerende uddannelse? Eller ligger uddannelsernes opgave snarere et sted imellem disse? I den forstand er det udtryk for en fortløbende debat om ejerskabet til uddannelserne. De danske erhvervsuddannelsers organisering efter vekseluddannelsesprincippet adskiller sig fra den måde man i de fleste andre lande organiserer uddannelsen af faglært arbejdskraft, og der kan spores en sammenhæng mellem organiseringen af uddannelserne og den måde de bliver styret. Grundlæggende kan man tale om 3 forskellige styringsmodeller (jvf Green mfl. 1999): Markedsmodellen: Karakteristisk for denne model er, at det er markedskræfterne, der er styrende for uddannelsen af faglært arbejdskraft. Staten har ingen eller meget begrænset indflydelse. Uddannelsen foregår som oplæring i virksomhederne og bliver derved en funktion af den konkrete virksomhed og de arbejdsopgaver, der skal løses der. Fordelen ved denne model er, at virksomhederne kan uddanne den arbejdskraft, de har brug for og at der kun bliver uddannet det antal personer, som der er plads til på arbejdsmarkedet. Det sørger markedsreguleringen af udbuddet af praktikpladser for. Der eksisterer derfor heller ikke et praktikpladsproblem på samme måde, som vi kender det fra de danske erhvervsuddannelser. Ulempen er, at når oplæringen sker afhængig af virksomhedens konkrete arbejdsopgaver, er der risiko for, at eleverne udvikler smalle kvalifikationer. Den uddannede arbejdsstyrke bliver dermed ikke fleksibel i forhold til ændringer i produktionen, indførelse af ny teknologi etc. Modellen eksisterer i England. Den statslige model: Her er der tale om en centralt styret model, hvor den praktiske oplæring er lagt ind i den almene uddannelse. Indholdet i uddannelserne er reguleret af staten. Det betyder, at muligheden for at gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse er betinget af, at eleverne er i stand til at omgås med den traditionelle skoleundervisning, også selvom de ønsker en praktisk orienteret uddannelse. I den forstand kan man tale om, at modellen er elitær, fordi den medvirker til at sortere de bogligt svage fra. 7

8 Fordelen er, at modellen sikrer alle muligheden for at kunne kvalificerer sig gennem uddannelsessystemet, uden at de på forhånd skal beslutte sig for enten en boglig eller en praktisk orienteret uddannelse. Den sikrer med andre ord et fleksibelt uddannelsessystem, som giver eleverne mulighed for at skifte retning undervejs. På den anden side er der risiko for, at de kvalifikationer eleverne erhverver sig ikke er de, der efterspørges på arbejdsmarkedet. Modellen kendes fra Frankrig. Den kooperative model. Denne styreform kendes fra Danmark og er karakteriseret ved inddragelse af arbejdsmarkedets parter i alle uddannelsens niveauer. Det gælder fra det lovforberedende arbejde til den daglige styring af de tekniske skoler og virksomhedernes involvering i uddannelserne. Fordelen ved den kooperative model er, at den medvirker til at sikre en stor grad af legitimitet i organisationernes bagland, virksomhederne og blandt de ansatte. Sammenlignet med en statsstyret model medvirker den til at sikre en sammenhænge mellem uddannelsen af faglært arbejdskraft og arbejdsmarkedets behov. Samtidig medvirker den til at sikre en koordinering af fremtidsrettede mål for uddannelserne, sammenlignet med en markedsstyret model. Og sidst forpligter den parterne på aktiv deltagelse i fagenes udvikling. Svaghederne kan være, at den fastholder traditionelle faggrænser og at den kan forekomme bureaukratisk og ufleksibel, fordi alle parter skal høres i relation til revisioner af love og regler. Konkret i danske sammenhænge kan man stille spørgsmålet, om interessenters forvaltning af statslige midler kan sikre en samlet udvikling af uddannelserne, eller om denne interesseforvaltning giver sig udtryk i at alle interessenter først og fremmest stræber efter at sikre egne interesser, selvom disse kan være i modstrid med overordnede interesser. Endelig kan man spørge sig, om organisationerne er repræsentative i forhold til virksomhederne og til de medlemmer de repræsenterer. Praktikpladssituationen som eksempel Praktikpladssituationen kan fungere som en illustration af de interessestridigheder den kooperative styringsmodel indebærer. Vekseluddannelsen er karakteriseret ved at foregå i forskellige logikker: En skolelogik og en virksomhedslogik. Der hvor staten har den største mulighed for at påvirke uddannelserne indhold er i skoledelene. Dette kan lade sig gøre, fordi skolernes økonomi overvejende hviler på tildeling af statslige midler. Derimod 8

9 er det mere problematisk at regulere virksomhedernes bidrag til den samlede uddannelse. Virksomhederne er afhængige af, at de kan producere med økonomisk overskud. Viljen til at stille praktikpladser til rådighed vil derfor være afhængig af, om det er foreneligt hermed. Samtidig er det helt centralt for vekseluddannelsesprincippets eksistens, at virksomhederne stiller det fornødne antal praktikpladser til rådighed. Og det har der gennem mange år været problemer med. Antallet af praktikpladser har været jævnt faldende gennem de sidste 50 år. Nedgangen har været skævt fordelt i forskellige fag og vi har i dag en situation, hvor der indenfor nogle fag er stor mangel på praktikpladser, mens der indenfor andre fag er mangel på elever til de eksisterende praktikpladser. Samtidig har antallet af unge, der begynder en erhvervsfaglig uddannelse også været faldende. Dog ikke i samme grad som faldet i antallet af praktikpladser. Der har været iværksat mange kampagner og tiltag for at skabe flere praktikpladser. Lige fra økonomisk tilskud til virksomhederne for at ansætte lærlinge til etablering af skolepraktikordningen, hvor eleverne gennemfører praktikken på de tekniske skoler. Praktikpladssituationen er imidlertid stadig et stort problem, måske det største i relation til vekseluddannelsesprincippets fortsatte eksistens. Netop fordi den statslige regulering af erhvervsuddannelserne i praksis alene lader sig gøre i forhold til skoledelen, sidder virksomhederne inde med nøglen til vekseluddannelsens fortsatte eksistens. I praksis står virksomhederne i en fordelagtig situation i forhold til den kooperative styringsform, fordi gennemførsel af forandringer i uddannelserne er afhængig af, at de stiller praktikpladser til rådighed. I den forståelse fremtræder princippet om vekseluddannelse ikke alene som et didaktisk princip, men også som et middel der kan anvendes til at gennemsætte krav til uddannelsernes udformning. I forhold til samarbejdet mellem skole og virksomhed kan en undersøgelse fra skolesamarbejdet CEU blandt ca. 200 virksomheder der enten har eller har haft elever i praktik illustrere problemet. Undersøgelsens hovedkonklusioner er at: 1. Virksomhederne har ikke nogen klar og entydig opfattelse af erhvervsuddannelserne som en del af ungdomsuddannelsessystemet. 2. Virksomhederne har ikke en entydig opfattelse af den funktion og det ansvar, de varetager som uddannende virksomhed. 3. Virksomhederne har tilsvarende ikke nogen klar opfattelse af teknisk skole som en uddannelsesinstitution (CEU 2002). 9

10 Krisen i erhvervsuddannelserne - og svaret: Reform 2000 I den seneste reform af erhvervsuddannelserne, Reform , der trådte i kraft ved årsskiftet 2001, er princippet om vekseluddannelse bevaret. Forud for arbejdet med at reformere verdens bedste erhvervsuddannelser, var de udsat for en del kritik, der kan samles i følgende punkter: Der var et stort frafald og for mange elever der ikke fuldførte deres uddannelse på normeret tid. Der kunne registreres en dalende søgning til erhvervsuddannelserne og samtidig en stigning af unge, der søgte en gymnasial uddannelse. Der var for få der uddannede sig videre efter endt erhvervsuddannelse. Yderligere blev erhvervsuddannelserne kritiseret for at være usmidige i deres opbygning, således at hvis en elev begyndte en uddannelse indenfor et fag, for derefter at finde ud af, at han hellere ville uddanne sig indenfor et andet fag, måtte han begynde helt forfra (jf. Undervisningsministeriet 2001d). Et af de krav, der stilledes til reformarbejdet, var således at gøre uddannelserne mere smidige og fleksible for at undgå uddannelsesmæssige blindgyder. Etableringen af syv brede indgange, hvor eleverne får mulighed for at vælge et andet fag, end de oprindelig begyndte på, har været svaret på dette krav. Med henblik på at øge antallet af færdiguddannede der efterfølgende går i gang med yderligere uddannelse, blev grundfagsundervisningen styrket og det blev muligt for eleverne at vælge undervisning på højere niveau end tidligere, for derved at give mulighed for at de kan meritere sig i forhold til andre uddannelser. Det største problem var imidlertid det faldende antal unge, der søgte uddannelserne og det meget store frafald, der fortsat kunne konstateres. Dette er i reformen forsøgt imødekommet gennem individualiseringen af erhvervsuddannelserne og moduliseringen af undervisningen på de tekniske skoler. Tiltag der på en meget markant måde bryder med tidligere tiders organisering af uddannelserne. Individualiseringen indebærer at hver enkelt elev i løbet af grundforløbet, der kan strække sig over 10 til 60 uger, skal have afklaret sine egne personlige kompetencer og at han skal formulere sine personlige mål med 3 Indholdet i reform 2000 vil blive analyseret og diskuteret grundigt i kapitel 6. 10

11 sin uddannelse. Planen skal løbende revideres og tilpasses i relation til de opstillede delmål og elevens personlige kvalifikations og kompetenceudvikling, både hvad angår de elementer, der retter sig direkte mod det fag elever er ved at uddanne sig i og de traditionelle skolefaglige elementer som sprog, matematik og samfundsfag. For at honorere hver enkelt elevs personlige uddannelsesmål, skal undervisningen på de tekniske skoler udbydes i moduler, så eleven kan vælge de moduler, der passer til de uddannelsesdelmål, han netop nu gerne vil nå. Hvor de tekniske skoler hidtil har tilrettelagt undervisningen holdvis, således at eleverne følger det samme hold, når de er på skoleperioder, bliver holdene med reformen sat sammen af de elever, der i den konkrete skoleperiode har de samme fag skrevet ind i deres personlige uddannelsesplan. Det betyder, at den enkelte elev ikke kan være sikker på, hvilke andre elever han skal være sammen med i undervisningstiden på de tekniske skoler. Det kan være, at han skal have motorlære med nogle elever, engelsk med nogle andre og slutte dagen med undervisning i arbejdsmiljø med et tredje hold elever. Individualiseringen af erhvervsuddannelserne er i Reform 2000 således udbredt til alle niveauer af de dele af uddannelsen der foregår på de tekniske skoler. Reformen af verdens bedste erhvervsuddannelse har afgørende konsekvenser på flere niveauer: For det første er reformen afgørende for de tekniske skolers måde at fungere på. Skolerne må på helt basale administrative og praktiske områder i gang med at omstille sig til de lovfæstede krav om modulisering af undervisningen, organiseringen af kontaktlærerordningen, administration af elevernes uddannelsesplaner mv. For lærerne på skolerne betyder reformen, at de må forandre deres opfattelse af lærerarbejdet. De kan ikke længere udføre deres arbejde som lærer med udgangspunkt i, at de besidder en faglig viden og kunnen og fordi de er gode til at lære eleverne de faglige elementer, der knytter sig til uddannelsen. De skal forandre deres selvforståelse som lærer i retning af at være elevens vejleder, samtalepartner og rådgiver. Og for eleverne stiller reformen helt nye krav til deres valgkompetence, evne til at overskue sit eget uddannelsesforløb og til at reflektere over egen læreproces gennem fortsatte evalueringer og opstilling af uddannelsens mål og delmål (jf. Juul 2001, Aakrog 2001). 11

12 Praktikvirksomhedernes situation efter Reform 2000 er uændret, bortset fra et udtrykt krav om at der skal være løbende kontakt med elevens tekniske skole under praktikopholdene. Fra et forskningsmæssigt udgangspunkt rejser reformen og dens intentioner nogle spørgsmål, der rækker ud over princippet om vekseluddannelse. Det er for det første spørgsmålet om, hvilke forestillinger om eleverne i erhvervsuddannelser, der kan begrunde individualiseringen. De individualiserede uddannelser stiller helt nye og forandrede krav til eleverne, såsom at være i stand til at vælge blandt de moduler undervisningen udbydes i og om at være kommunikative i forhold til kontaktlæreren for at blive i stand til at opstille personlige mål og delmål. Desuden stiller reformen krav til eleverne om at være refleksive omkring egen læreproces og om at få indsigt i egen måde at lære på (Christensen 2000, Undervisningsministeriet 2004a). I forhold til ambitionen om at tiltrække flere elever til erhvervsuddannelserne er det derfor interessant at klarlægge hvilke overvejelser der er gjort omkring, hvordan unge mennesker er og om hvordan de orienterer sig i tilværelsen, herunder i forhold til deres valg af uddannelse. Samlet leder dette frem til afhandlingens første forskningsspørgsmål: Hvilke forestillinger om de unge ligger til grund for Reform 2000 og hvordan harmonerer disse med de unge der er i gang med en erhvervsuddannelse? Fra politisk side har erhvervsuddannelserne været et centralt element i bestræbelsen på at nedbringe den andel af en ungdomsårgang, der ikke gennemfører en uddannelse efter at have afsluttet folkeskolen (Undervisningsministeriet 1978). Erhvervsuddannelserne har fået denne rolle, fordi de har fokus på det praktiske arbejde, og antagelsen har været at restgruppen overvejende består af unge der enten er skoletrætte eller har relativt dårlige skolekundskaber eksempelvis hvad angår læsning og skrivning (jf. Hansen 1995, Det Økonomiske Råd 2003). Det betyder, at det har været afgørende at erhvervsuddannelserne tilrettelægges på en måde, der tager udgangspunkt i og er tilpasset disse unges forudsætninger. Der har gennem tiden været megen strid om, hvordan restgruppens størrelse skal opgøres og derfor også om, hvor stor den egentlig er. Med udgangspunkt i den opgørelse de økonomiske vismænd anvender, bestemmes restgruppen som de, der ikke gennemfører en uddannelse efter folkeskolen. Hvis man medregner antallet af unge, der ikke gennemfører en kompetencegivende uddannelse, men eksempelvis alene en gymnasial uddannelse er tallet ca. 28% (jf. Andreasen mfl 1997). I 1988 opgør Mathi- 12

13 esen (1999) restgruppen som alle de, der ikke får en kompetencegivende uddannelse. Han når med baggrund i tal fra Danmarks Statistik frem til, at den består af 36,9% af en ungdomsårgang. Med udgangspunkt i Undervisningsministeriets egne tal ser det ud til, at gruppen af unge, der ikke får en kompetencegivende uddannelse er steget fra 20,5% i 2000 til 24,8% i 2002 (A4 11. okt. 2004). I en situation hvor muligheden for at få fodfæste på arbejdsmarkedet i stadig stigende grad er afhængig af gennemført uddannelse (Socialforskningsinstituttet 2002) og hvor store områder af arbejdsmarkedet, hvor ufaglærte har kunnet finde beskæftigelse er på vej væk eller allerede er forsvundet (A4 20. sept 2004) er det et stort samfundsmæssigt problem, at næsten hver femte afslutter deres uddannelseskarriere med folkeskolens afgangsprøve og at hver fjerde ikke gennemføre en kompetencegivende uddannelse. I forhold til erhvervsuddannelserne rejser dette spørgsmålet om, hvorvidt individualisering er den rigtige måde at tilrettelægge uddannelserne, hvis målet fortsat skal være, at erhvervsuddannelserne skal medvirke til at mindske størrelsen af restgruppen. I betragtning af at frafaldet på erhvervsuddannelserne er steget efter Reform 2000, bliver det endnu mere presserende at undersøge det grundlag, som reformen er baseret på. Reform 2000 rejser videre spørgsmålet om, hvilke tanker der i arbejdet op til reformen er tænkt om det uddannelses- og arbejdsmarked, som erhvervsuddannelserne retter sig imod. Hvilke forestillinger om fremtidens behov for kvalifikationer og kompetencer der har haft indflydelse på reformens udformning. Herunder spørgsmålet om, hvordan de studieforberedende elementer i reformen skal have plads i uddannelserne. Traditionelt har erhvervsuddannelserne primært været forankret i den arbejdsmæssige praksis. Og det karakteriserer stadig de moderne erhvervsuddannelser, at langt den største del af uddannelsestiden foregår som praktisk oplæring i virksomhederne. Uddannelsen til tømrer varer mindst 3 år og 6 måneder eller 182 uger, afhængig af hvor lang tid eleven er i grundforløb. Herfra skal trækkes ferier og fridage, så den samlede uddannelsestid bliver omkring 160 effektive uger. Af disse skal kun 23 uger foregå som skoleperioder imellem virksomhedspraktikken (jf. Undervisningsministeriet 2004b). Historisk har uddannelserne udviklet sig fra lavsvæsnet, hvor uddannelsen af håndværkere var en integreret del af det praktiske arbejde. Der eksisterede ikke formaliserede uddannelsesplaner, pædagogikker eller di- 13

14 daktikker. Mesterlæren var omdrejningspunkt og man kan beskrive uddannelsesprocessen som lærlingens deltagelse i det praksisfællesskab som mesters husholdning udgjorde (Lave & Wenger 1991, Møller 1991, Frode, Møller og Hastrup 1984, Sigurjonsson 2002, Nielsen & Kvale 1999, 2003 mfl.). Udviklingen af erhvervsuddannelserne efter ophævelsen af lavenes monopol på at uddanne håndværkere, som skete med vedtagelsen af næringslovene i 1857, er karakteriseret ved at staten gradvis får mere indflydelse på uddannelsernes tilrettelæggelse og indhold gennem at overtage større dele af de tekniske skolers finansiering, ved at de dele af uddannelserne, der foregår på tekniske skoler, bliver stadig flere og ved at der knyttes stadig flere elementer til uddannelserne, der ikke direkte er relateret til det konkrete håndværk. De love og bekendtgørelser, der omgiver erhvervsuddannelserne har da også fokus på skoledelene. Den gældende lov om erhvervsuddannelse (Undervisningsministeriet 2004d) indeholder således 9 paragraffer omhandlende skoleuddannelsen og 2 næsten indholdsløse paragraffer omhandlende praktikuddannelsen. I formålsparagraffen præciseres, i nævnte rækkefølge, at erhvervsuddannelserne skal motivere de unge til uddannelse, give grundlag for fremtidigt arbejdsliv, udvikle de unges demokratiske sindelag og bidrage til personlig udvikling, imødekomme arbejdsmarkedets skiftende kvalifikations og kompetencebehov og endelig give de unge grundlag for videreuddannelse (jf. Undervisningsministeriet 2004d). Intentionen har fra begyndelsen været, at reformen først skulle implementeres i grundforløbet, det vil sige i relation til skoleuddannelsen, og siden hen implementeres i hovedforløbet. Og i den forstand kan det give mening at skoledelene tillægges så stor vægt i loven. På den anden side rejser det spørgsmålet om, i hvilken udstrækning erhvervsuddannelserne kan blive i stand til at indfri lovens meget brede formål og specielt rejser det spørgsmålet om, hvordan de ambitiøse mål om studieforberedelse kan indfries i en struktur, hvor skoleuddannelsen i praksis kommer til at fungere som et appendiks til virksomhedsoplæringen. Samlet leder det frem til afhandlingens andet forskningsspørgsmål: Lovgivningen lægger op til at erhvervsuddannelserne skal rumme følgende elementer: De skal være arbejdsmarkedskvalificerende, studieforberedende og alment dannende som andre ungdomsuddannelser. Det rejser spørgsmålet: Er det muligt at disse elementer kan rummes i den samme struktur? 14

15 Erhvervsuddannelserne adskiller sig fra andre dele af ungdomsuddannelsessystemet, der alene har til formål at kvalificere eleverne til en efterfølgende kompetencegivende uddannelse, ved at uddanne eleverne i forhold til de behov, som det arbejdsmarked, der aftager de færdiguddannede, har. Det betyder, at erhvervsuddannelserne grundlæggende er underlagt de skiftende økonomiske konjunkturer på arbejdsmarkedet og at de skal være i stand til at levere netop den arbejdskraft, der efterspørges på et givent tidspunkt. Man kan sige at dette er erhvervsuddannelsernes raison d etre. Hvis ikke de leverer varen i form af den efterspurgte arbejdskraft, har de ingen eksistensberettigelse. Den tætte relation til arbejdsmarkedet afspejles i den måde politikker om erhvervsuddannelserne dannes og i den konkrete styring af uddannelsernes arbejde. Man kan karakterisere erhvervsuddannelserne som præget af stor åbenhed i forhold til deres interessenter i den forstand, at når der skal ske forandringer i regler, love eller bekendtgørelser sker dette først efter, at alle interessenter er blevet involveret. Arbejdsmarkedets parter bruger megen tid og energi på at påvirke beslutningsprocessen i retninger, der tilgodeser deres egne dagsordener og behov. Det gælder eksempelvis arbejdsgiverorganisationer som Dansk Arbejdsgiverforening og Håndværksrådet, der er enige om at erhvervsuddannelserne er erhvervslivets uddannelser og at de derfor skal tilpasses erhvervslivets behov. Et stridspunkt i denne sammenhæng er skoleperiodernes placering og indhold. Håndværksrådet arbejder for, at de aktiviteter der foregår på skolerne skal afstemmes med det der sker i praktikken. Skolerne skal tilbyde eleverne præcis de elementer praktikvirksomhederne til enhver tid efterspørger. Skolerne skal med andre ord lave det samme, som det, der foregår i praktikken. Arbejdsgiverforeningen argumenterer for indskrænkninger i skoleperioderne, blandt andet fordi de betragtes som utidige afbrydelser i det, der fra dette perspektiv opfattes som uddannelsernes egentlige indhold; praktikken. I et andet perspektiv gør de tekniske skoler sig store anstrengelser for at placere skoleperioderne mere centralt i erhvervsuddannelserne og for at at fremstå som en ungdomsuddannelsesinstitution. På Skive Tekniske Skole har man i den forbindelse lavet et forsøgs- og udviklingsarbejde med titlen Virksomheden som reel meduddanner, ud fra den betragtning at virksomhederne ikke medvirker til opfyldelse af de mål for erhvervsuddannelserne, der ligger ud over deres egne interesser. Også lærerne på de 15

16 tekniske skoler er engageret i at påvirke, hvordan erhvervsuddannelserne skal fungere. Gennem Dansk Teknisk Lærerforbund og Lærersammenslutningen ved Arbejdsmarkedsuddannelserne gøres der store anstrengelser for at erhvervsuddannelserne bliver tilrettelagt på en måde, der tilgodeser lærernes behov for ordentlige arbejdsvilkår, forberedelsestid mv. I relation til de tekniske skoler eksisterer der lokale faglige udvalg, der består af repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, arbejdsmarkedets parter og skolerne. De skal regulere skolernes aktiviteter, så de fungerer i overensstemmelse med det lokale erhvervslivs behov. Yderligere eksisterer der de faglige fællesudvalg for hvert fag. De har blandt andet til opgave at sikre kvaliteten af uddannelserne. Eksempelvis kan de faglige fællesudvalg nægte skoler at afholde svendeprøve, hvis de mener, at uddannelsen af elever i et givet fag er for ringe. Der er altså et stort antal interessenter involveret i reguleringen af erhvervsuddannelserne. Fælles for dem er, at de alle vil have Den bedste erhvervsuddannelse, men de er samtidig fælles om at mene noget forskelligt om, hvori den består. Dette leder frem til afhandlingens tredje forskningsspørgsmål. Hvilke historiske forhold siden lavsvæsnets opløsning har været afgørende for den måde det i dag er muligt at regulere erhvervsuddannelserne? Samlet leder det frem til det overordnede spørgsmål som afhandlingen vil forsøge at besvare: Hvad er relationerne mellem det uddannelsespolitiske niveaus krav til hvad erhvervsuddannelserne skal, som det kommer til udtryk i lovgivning og bekendtgørelser, og det som erhvervsuddannelserne kan? Afhandlingens struktur Jeg har i afhandlingen bevidst undgået at skrive et stort teoretisk kapitel. I stedet har jeg valgt at præsentere teorien i sammenhæng med de analyser jeg foretager. Fordelen er, at læseren ikke skal slæbe sig igennem lange teoretiske diskussioner men i stedet får mulighed for at opleve teorien arbejdstøjet. Desuden diskuterer jeg gennem hele afhandlingen de delkonklusioner jeg kommer frem til. Det betyder at afhandlingens sidste kapitel har karakter af en diskuterende opsamling og perspektivering snarere end af egentlig konklusion. 16

17 I kapitel 2 redegør jeg for, hvordan jeg har grebet det empiriske arbejde an og for forhold, der har haft afgørende indflydelse for det endelige undersøgelsesdesign og som sådan for, hvordan afhandlingens fokus har ændret sig som et resultat af selve arbejdet. I kapitel 3 diskuterer jeg afhandlingens videnskabsteoretiske og epistemologiske grundlag og konsekvenserne for det konkrete empiriske arbejde jeg har foretaget for at blive i stand til at svare på afhandlingens forskningsspørgsmål. Kapitel 4 indledes med en teoretisk fremstilling af Bourdieus feltbegreb. Dette er omdrejningspunktet for den historiserende konstruktion af erhvervsuddannelsesfeltet fra opløsningen af lavsvæsnet til vedtagelsen og implementering af Reform I kapitel 5 diskuterer jeg Reform 2000 og de begrundelser og forestillinger om de unge, der er baggrund for individualiseringen af erhvervsuddannelserne. Endelig diskuterer jeg muligheder og begrænsninger for at erhvervsuddannelserne både kan rumme et erhvervskvalificerende, et studieforberedende og et alment dannende element. Diskussionen vil have udgangspunkt i resultatet af den historiserende feltkonstruktion. I kapitel 6 tager jeg fat på afhandlingens andet empiriske arbejde: Spørgeskemaundersøgelsen. Her redegør jeg for udvælgelsen af population, konstruktion af skema og diskuterer muligheder og begrænsninger ved metoden. Kapitlet afsluttes med præsentation og diskussion af de anvendte metoder til analyse af spørgeskemaet. Fokus er især på anvendelsen af korrespondanceanalyse. I kapitel 8 gennemgår jeg det teoretiske forlæg for analysen af spørgeskemaundersøgelsen: Bourdieus praktikteori. Efterfølgende præsenterer jeg resultater fra undersøgelsen og diskuterer dem i forhold til afhandlingens forskningsspørgsmål. I kapitel 9 foretager jeg en opsamling og perspektivering af afhandlingens samlede resultat. 17

18 Kapitel 2. Tilrettelæggelse af det empiriske arbejde I dette kapitel vil jeg redegøre for, hvordan jeg har grebet det empiriske arbejde an for at blive i stand til at besvare de opstillede forskningsspørgsmål. Projektet har taget forskellige drejninger undervejs. Det er et resultat af selve forskningsprocessen, gennem hvilken jeg er blevet klogere på min forskningsgenstand. Desuden har praktiske forhold i relation til det empiriske arbejde haft indflydelse på det endelige undersøgelsesdesign. Når man som forsker vil undersøge en given problemstilling må den omformes på en sådan måde, at den kan bearbejdes gennem anvendelse af teoretiske, begrebsmæssige og metodiske værktøjer. I denne indledende proces får man en masse ideer og indfald, som alle kan medvirke til at skubbe på processen. Det kan eksempelvis ske gennem en formulering af et problem, et objekt eller gennem opstilling af hypoteser vedrørende det empiriske materiale. Da jeg oprindelig formulerede afhandlingens undersøgelsesdesign, var jeg blandt andet inspireret af den undersøgelse som Kristian Larsen har foretaget af sygeplejerskeuddannelsen (Larsen 2000). Sygeplejerskeuddannelsen er som erhvervsuddannelserne opbygget omkring et vekseluddannelsesprincip, hvor de studerende veksler mellem undervisning i skoleagtige sammenhænge og praktikophold på hospitalsafdelinger. Larsens fokus har været sygeplejerskeuddannelsens praktikdele, gennem hvilken han har undersøgt, hvori sygeplejefaglig professionalitet består, og hvordan den udvikles gennem uddannelsesforløbet. Hans fokus har været at undersøge, hvordan den sygeplejestuderende gennem uddannelsesforløbet lærer sig at opføre sig som sygeplejerske, at tale og tænke som sådan, så hun i de andre sygeplejerskers og det øvrige sundhedspersonales øjne fremstår som en rigtig sygeplejerske. Bourdieus begreb om illusio (Bourdieu 1994, 1996a, Bourdieu & Waquant 1996) har været centralt i forståelsen. Bourdieu taler om, at der i feltet eksisterer noget som feltets agenter er enige om er væsentligt at kæmpe og strides om, at der til feltet knytter sig specifikke indsatser og gevinster og at der til feltet knytter sig legitime midler, med hvilke agenterne kan forfægte indtagelsen af en given position. Deltagelsen i feltet er betinget af anerkendelsen af feltets illusio. 18

19 Konkret viser Larsen, at den sygeplejestuderende lærer, at der eksempelvis er forskel på vigtigheden af lægen og af fysioterapeuten og at hun skal opføre sig på forskellig måde, med forskellig ærbødighed, over for dem. Hun lærer det som en umærkelig proces gennem uddannelsesforløbet, således at hun som en selvfølge indordner sig under feltets logik og dermed reproducerer denne del af feltets illusio. Et andet eksempel er Larsens påpegning af, hvor den sygeplejestuderende orienterer sig hen på forskellige tidspunkter i uddannelsesforløbet. I sammentrængt form kan det beskrives som, at den studerende i begyndelsen af sin uddannelse næsten udelukkende orienterer sig mod patienten, mod sengestuen og den konkrete omgang med patienternes fysiske, psykiske og sociale behov. Det vil sige mod den konkrete pleje og omsorg. Den studerende, der er ved at afslutte sin uddannelse, er derimod orienteret mod kontoret, mod de administrative opgaver, forberedelse og opfølgning af stuegang, på samarbejdet med lægerne og mod medicinskabet. Med sin undersøgelse viser Larsen eksistensen af diskrepanserne mellem det diskursive niveau, som det eksempelvis er udtrykt i lærebøger og anbefalinger, og det praktiske niveau der manifesterer sig i sygeplejerskens observerbare praktikker. Det interessante er, at det praktiske niveau kan eksistere side om side med det diskursive niveau, uden at det giver anledning til konflikt. Det i en sådan grad, at når sygeplejerskerne interviewes om de observationer, Larsen har gjort af deres praksis, taler de om dem og forklarer hvad de gjorde i praksis med henvisning til den litteratur, de har læst på skolen. Også selvom der ikke er overensstemmelse mellem hendes handlinger og lærebøgernes forskrifter. Larsens pointe er dels, at for at blive anerkendt som sygeplejerske er anerkendelsen af feltets illusio helt afgørende. Dels at den praktiske udførelse af arbejdet ikke kan forklares med henvisning til det diskursive niveau, men snarere skal søges i de sygeplejestuderendes livshistorisk oparbejdede dispositioner, der i første omgang genererer valget af sygeplejerskeuddannelsen og i anden omgang gør det muligt for hende at blive anerkendt i feltet og at kunne eksistere som sygeplejerske på den anerkendte måde, samtidig med hun synes, at det er den rigtige måde at være sygeplejerske på. I mit tilfælde viste det sig dog hurtigt, at det ikke meningsfuldt lader sig gøre at undersøge erhvervsuddannelserne på samme måde som Larsen har undersøgt sygeplejerskeuddannelsen. Erhvervsuddannelserne omfatter ca. 19

20 elever, tilknyttet næsten 50 tekniske skoler, der uddanner i næsten 100 forskellige fag, som ikke nødvendigvis har noget til fælles bortset fra deres administrative placering. Forskelligheden blandt fagene angår grundlæggende orienteringer, praktikker, ideologi, rekruttering og elevernes forestillinger om fremtiden. Man kan sige, at fagene fungerer efter forskellige logikker og helt forskellige illusio. Der findes fag, hvor fysisk styrke og udholdenhed er centrale kvalifikationer, som smed, bager eller murer. Der er fag, der fordrer stærke kundskaber i matematik og fysik, som elektrikeruddannelsen. Andre fag er udpræget kreative/kunstneriske i selvopfattelsen og kræver en udpræget æstetisk sans, som uddannelserne til frisør eller mediegrafiker. For uddannelserne til veterinærsygeplejerske, laboratorietekniker eller tandklinikassistent er der krav om kundskaber i biologi, kemi og fysik. En undersøgelse tilsvarende Larsens kunne have været foretaget som et eksemplarisk studie med inddragelse af et enkelt fag, men med den risiko at den kun ville have interesse for et meget begrænset publikum. Min interesse har været at gennemføre undersøgelsen på en sådan måde, at resultatet kan generaliseres til så store dele af feltet som muligt. Det har derfor været afgørende at undersøgelsen involverer et stort antal elever og et bredt udsnit af erhvervsuddannelserne. På denne baggrund har en del af det empiriske arbejde bestået i gennemførsel af en spørgeskemaundersøgelse blandt elever i erhvervsuddannelse. Det har derfor været nødvendigt at foretage nogle valg for at blive i stand til at forfølge afhandlingens forskningsambition. Som udgangspunkt har det været nødvendigt at operationalisere problemstillingen på en måde, der har gjort den håndterligt at arbejde med. I denne proces er der flere forhold, der har haft afgørende indflydelse: Det gælder først og fremmest min tilstedeværelse på de tekniske skoler, hvor jeg har haft kontakt med elever og lærere samt med ledere på forskellige niveauer. En afgørende erfaring, jeg har gjort mig i den sammenhæng er, at forskellige grupper har forskelligt forhold til det, de har fælles: Undervisning af elever i erhvervsuddannelse. Denne konstatering af, at der på skolerne eksisterer grupper, der har helt forskellig forestilling om hvori den gode erhvervsuddannelse består, har haft afgørende indflydelse på at konstruere og forstå erhvervsuddannelse i en feltoptik, som jeg præsenterer i kapitel 4. (Se Bourdieu 1986, 1991, Broady 1999). Et socialt felt kan præliminært forstås som et socialt mikrokosmos, i hvilket en specifik menneskelig praksis finder sted ud fra en logik, der er 20

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Eux - behov for justeringer. Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer

Eux - behov for justeringer. Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer Eux - behov for justeringer Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer af IDA og GL September 2015 Indhold Eux - behov for justeringer... 3 Søgningen til eux er stærkt stigende... 4 Bekymring for

Læs mere

Viden. hvordan den skabes og anvendes i praksis. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

Viden. hvordan den skabes og anvendes i praksis. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Viden hvordan den skabes og anvendes i praksis Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Socialrådgiverdage 2013 Det centrale er, hvordan vi bliver bevidst om viden, hvordan vi lagrer og opsamler den samt hvordan

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Vores velstand og velfærd kræver handling nu

Vores velstand og velfærd kræver handling nu Vores velstand og velfærd kræver handling nu Uddannelse en nødvendig investering Skatte- og Velfærdskommissionen Marts 2011 Perspektiver omkring uddannelse Den enkelte: Højere indkomster Mere sikre beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSER I FREMTIDEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Peter Koudahl koudahl@dpu.dk

ERHVERVSUDDANNELSER I FREMTIDEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Peter Koudahl koudahl@dpu.dk ERHVERVSUDDANNELSER I FREMTIDEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Peter Koudahl koudahl@dpu.dk Gangen i oplægget Nogle udgangspunkter Paradokser Hvis er problemet med unge, der ikke uddanner sig? Unges brug af

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Webudgave CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS. Pædagogisk udviklingsprojekt

Webudgave CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS. Pædagogisk udviklingsprojekt Kulturel indvielse af forældrene Pædagogisk udviklingsprojekt Følgeforskningsprojekt CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS 1 Kontaktpersoner: Karin Løvenskjold

Læs mere

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om?

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? - Hvad sker der? Uddannelsesplanen hedder den plan, som Landstinget vedtog i 2005. Planen viser en masse konkrete initiativer, der skal styrke uddannelse.

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD)

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD) Individuel EUD Mulighederne Tilgodeser behov for arbejdskraft og uddannelse (brancheglidning, teknologisk udvikling, udækkede områder m.v.) Rekruttere elever fra ny målgruppe Følge ændringer i kompetencebehov

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Resumé Denne afhandling handler om social differentiering og kulturel praksis i gymnasiet, og om gymnasielevernes arbejde med at finde sig til rette i gymnasiet. Om relationen mellem social klasse og uddannelse,

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Frafald, overgange og inklusion - enkle svar eller svære spørgsmål?

Frafald, overgange og inklusion - enkle svar eller svære spørgsmål? IMODUS konference 19. jan 2012 Frafald, overgange og inklusion - enkle svar eller svære spørgsmål? Hvad er problemet med unges overgange? Restgruppen og indsatsen mod frafald : - når problemets løsning

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen v/ole Nørvang-Holm Virksomhedscenterchef EUC Sjælland De store infrastrukturprojekter vil være dynamoen i regionens vækst, i årerne der kommer! Stor efterspørgsel

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Erhvervspædagogisk diplomuddannelse for yrkesfaglærere - og kompetenceløft af lærere og ledere

Erhvervspædagogisk diplomuddannelse for yrkesfaglærere - og kompetenceløft af lærere og ledere Erhvervspædagogisk diplomuddannelse for yrkesfaglærere - og kompetenceløft af lærere og ledere Nasjonalt Råd for lærerutdanning i Norge, maj 2015 NCE / Metropol Side 1 Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005.

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005. Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 14 Offentligt Undervisningsministeriet Udkast Forslag til 7. oktober 2005 Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (Praktiske indgange

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Erhvervsfolk Giver Uddannelse

Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) en skræddersyet arbejdspladsuddannelse! Blomsterbutiksindehaver, Yvonne Jørgensen Jeg har sagt ja til en pige på EGU, fordi jeg simpelthen

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Ny pædagoguddannelse Demokratisk, personlig og faglig kompetence. En sætning, der blev væk

Ny pædagoguddannelse Demokratisk, personlig og faglig kompetence. En sætning, der blev væk Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 127 Offentligt (03) 28. februar 2014 Ny pædagoguddannelse Demokratisk, personlig og faglig kompetence. En sætning, der blev væk Pædagoguddannelsen,

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25.

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. EUD-reformen og de mest udsatte unge Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. Hvad skaber vækst og udvikling i DK? 2001 00 erne 10 erne Margrethe Vestager: Produktionssamfundet

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Elever og lærere er enige: Tusindvis af unge optages på erhvervsuddannelserne med meget lille udsigt til at kunne gennemføre. Synspunktet understøttes

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke:

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke: www.eva.dk Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Ved specialkonsulent Michael Andersen, Praktikermøde for faglige udvalg, torsdag den 9. oktober 2014 Disposition

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

DEL. Resultater fra alle spørgsmålene Resultater fra tømrervirksomheder Resultater fra auto-virksomheder Resultater fra Elektrikervirksomheder

DEL. Resultater fra alle spørgsmålene Resultater fra tømrervirksomheder Resultater fra auto-virksomheder Resultater fra Elektrikervirksomheder Undersøgelse: 9LUNVRPKHGHUVRSUHWWHOVHDI SUDNWLNSODGVHU LQGHQIRUXGGDQQHOVHU 7U IDJHQHV%\JJHXGGDQQHOVH±7 PUHU $XWRPHNDQLNHU (OHNWULNHU 2OH.DUPDUN 0RUWHQ3LLO+DQVHQ 'DQPDUNV(UKYHUYVS GDJRJLVNH/ UHUXGGDQQHOVH

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Unge og uddannelsesvalg i lyset af motivation, kultur og traditioner.

Unge og uddannelsesvalg i lyset af motivation, kultur og traditioner. Unge og uddannelsesvalg i lyset af motivation, kultur og traditioner. Peter Koudahl koudahl@phmetropol.dk Dagens oplæg Hvor er vi? Hvordan kan vi forstå at vælge? Kombinationsprojektet Tid som en afgørende

Læs mere

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Nummereringerne svarer til afsnit i ansøgningsmateriale/slides. 1.1: Hvis der ikke er indgået bindende aftaler med bidragsydere til undervisningen

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere