Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser"

Transkript

1 Sagsnr Ref. TAH/mbø Revideret 10. november 2005 Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Handlingsplan for en sammenhængende og styrket ramme for de erhvervsrettede videregående uddannelser Flere unge skal have en videregående uddannelse, der kan bruges til at sikre gode velfærdsydelser eller understøtte virksomhedernes konkurrenceevne. Globaliseringen og den stigende internationale konkurrence stiller store krav til virksomhedernes og medarbejdernes fleksibilitet og omstillingsevne. Et væsentlig led i Danmarks svar på globaliseringen er en større satsning på uddannelse, forskning og innovation. Men den danske erhvervsstruktur betyder, at konkurrencekraften ikke alene skabes ved styrket forskning. Vi skal derfor have meget mere fokus på, at velfærd og konkurrenceevne sikres gennem de erhvervsrettede videregående uddannelser og ikke kun gennem de akademisk orienterede uddannelser. De professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser, det vil sige de korte videregående uddannelser (KVU) og de mellemlange videregående uddannelser (MVU) sikrer en velkvalificeret og innovationsorienteret arbejdskraft til danske institutioner og virksomheder. Der skal være en bedre sammenhæng mellem uddannelsesniveauerne. Vi skal have flere videregående uddannelser, der er klart erhvervsrettet, og dermed også bygger på faglærtes praktiske arbejdsmarkedskompetencer frem for akademiske kvalifikationer. Vi skal have attraktive uddannelser med klare jobprofiler. Deltagerne i en given uddannelse skal vide, hvad de kan opnå med uddannelsen, og erhvervslivet skal vide, hvilke kompetencer de kan forvente af kandidaterne. Det vil mindske frafald på uddannelserne og øge beskæftigelsesgraden. Fleksibilitet skal i centrum i et arbejdsmarked som er komplekst og forskelligartet, både hvad angår virksomhedsprofiler, jobmuligheder og kompetencekrav for de videreuddannede. Dette stiller store krav til uddannelsessystemet. Det kræver fleksibilitet internt i uddannelserne, så man sikrer, at så mange som muligt gennemfører, og det kræver fleksibilitet eksternt, så kvalifikationerne kan justeres efter de aktuelle behov. Erhvervsakademirådets redegørelse fra foråret 2005 viser, at flere af de nuværende KVUuddannelser ikke fungerer. Erhvervsakademirådet har efterfølgende anbefalet en revision af lov om erhvervsakademiuddannelser. Revisionen af loven skal sikre, at rammerne for tilrettelæggelsen af KVU-uddannelser bliver mere rummelige, og åbner mulighed for flere forskellige uddannelsesmodeller både hvad angår målgruppe, struktur, varighed og indhold. På den baggrund foreslår LO, at regeringen igangsætter et arbejde, der udmønter sig i en handlingsplan for en sammenhængende og styrket ramme for de erhvervsrettede videregående uddannelser. LO foreslår, at kernen i handlingsplanen bliver en samlet ramme for KVU og MVU og etablering af en ny erhvervsbachelorgrad.

2 LO s forslag til en 7 punkts handlingsplan for de erhvervsrettede videregående uddannelser: 1. Etablering af en ny fælles ramme for de erhvervsrettede videregående uddannelser samt etablering af en ny bachelorgrad Der etableres en erhvervsbachelorgrad under en ny fælles ramme, som omfatter professionsbachelor og Erhvervsbachelor 1. Det vil give et mere fleksibelt videregående uddannelsessystem og mulighed for at løfte KVU-uddannelserne samt fjerne den nuværende adskillelse af KVU- og MVU-uddannelserne. Der skal være adgang fra såvel gymnasiet som fra erhvervsuddannelserne (EUD). 2. Sikring af bedre muligheder for faglige overbygninger og specialiseringer på EUDuddannelserne Der skabes bedre muligheder for at bygge ovenpå en erhvervsuddannelse i forbindelse med et løft af KVU er til erhvervsbachelorniveau. Der skal skabes mulighed for overbygninger og specialiseringer i forlængelse af en erhvervsuddannelse, således at der også er et attraktivt tilbud til dem, der ikke nødvendigvis ønsker en hel erhvervsbachelor. Målet er et mere sammenhængende grund-, efter-, og videreuddannelsessystem og flere veje til at opnå en erhvervsrettet videregående uddannelse. Herunder skal der være mulighed for at knytte eksisterende KVU-uddannelser eller dele af disse tættere til EUD, hvis der er behov for det. 3. Styrkelse af praktikken som kerneelement i de erhvervsrettede videregående uddannelser Praktikelementet i forhold til de nuværende KVU er skal styrkes. Det giver en tættere sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsmarkedet, og styrker deltagernes overgang til job. Der skal i erhvervsrettede videregående uddannelser være et praktikophold indbygget i uddannelsen. Der skal naturligvis, som med øvrige uddannelseselementer, være mulighed for hel eller delvis merit, hvis man har opnået de krævede erfaringer fra tidligere forløb i virksomheder eller institutioner. 4. Udvikling af en ensartet, kvalitetsbaseret institutionsstruktur gennem akkrediterede institutioner Der skal ske en forsat styrkelse af institutioner, der udbyder erhvervsrettede videregående uddannelser. Der skal være plads til forskellige faglige institutionsprofiler, samtidig med at 1 En erhvervsbacheloruddannelse er baseret på en mangfoldighed af erhvervsrettede kompetencer bragt sammen i fleksible, gennemskuelige 3-årige forløb, der hver for sig kan kvalificere til en bachelorgrad, eller hvor dele heraf kan indgå i et andet kvalifikationsløft. De enkelte uddannelser skal fortsat have titler som signaler hvad uddannelsen kvalificere til. 2

3 der sikres en volumen og en faglig dybde på den enkelte institution, som igen sikrer et højt fagligt niveau. LO foreslår udviklet et akkrediteringssystem 2, som baserer sig på præcise krav til institutionerne (lærerkvalifikationer, deltagelse i udviklingsopgaver i institutioner og virksomheder, etc.). Centralt for kvalitetsdefinitionerne er en ligeværdig prioritering af såvel institutionens evne til løbende at inddrage praksis ved, at deltage i udviklingsaktiviteter i institutioner og virksomheder, og institutionens evne til at inddrage og nyttiggøre forskningsmæssige resultater fra universiteterne. 5. Sikring af tæt kontakt til øvrige erhvervsrettede uddannelser via fælles institutionsrammer Uddannelsesinstitutionerne skal have styrket mulighed for at blive en samlet leverandør af arbejdskraft og efter- og videreuddannelse til de enkelte lokale virksomheder og institutioner. Dette vil være med til at styrke den faglige professionelle dimension i institutionen og styrke kontakten til virksomheder og aftagerinstitutioner. Der skal derfor være mulighed for fusioner mellem institutioner, der i dag udbyder på forskellige uddannelsesniveauer og ikke alene mellem institutioner på samme niveau. 6. Behov for udvikling af nye uddannelser og uddannelsesmuligheder Med udviklingen af et samlet udbud og en samlet struktur for de erhvervsrettede videregående uddannelser skal der ses på, hvor der er behov for nye uddannelser. Især på det private arbejdsmarked skal det vurderes, om der på en række merkantile og tekniske områder er behov for mere erhvervsorienterede uddannelser, der ikke i dag er dækket af henholdsvis HA (erhvervsøkonomisk bacheloruddannelse) eller Diplomingeniøruddannelserne. 7. Styrkelse af kontakten til erhvervsliv gennem etablering af fagråd De erhvervsrettede videregående uddannelser skal have en tæt kontakt med aftagerne og dermed det erhvervsliv og de institutioner, de har som interessenter. Det skal være et kendetegn for såvel den centrale uddannelsesudvikling som lokalt i forhold til den enkelte institution. Der skal etableres en ny rådgivende struktur på det videregående uddannelsesområde. På landsplan og lokalt etableres der et antal fagråd i forhold til de relevante institutioner. Fagrådene består af arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter inden for en række beslægtede områder (eksempelvis for henholdsvis det tekniske, merkantile, social og sundhed, det pædagogiske områder etc.). Rådgivning samles nationalt i et råd for de erhvervsrettede videregående uddannelser. 2 Akkreditering er en vurdering i forhold til eksterne og foruddefinerede kvalitetskriterier, som munder ud i en beslutning om hvorvidt uddannelsen lever op til disse kriterier. Akkrediteringen vil gælde et bestemt antal uddannelsesområder, som institutionen kan udbyde uddannelser indenfor. 3

4 Bilag Hvad er en Erhvervsbachelor? Erhvervsbachelor er en ny bachelorgrad, som giver mulighed for etablering af videregående erhvervsrettede uddannelser op til 3 års varighed, på de dele af arbejdsmarkedet, hvor der behov for det, og som er så fleksible, at den samtidig kan tilgodese de dele af arbejdsmarkedet, som har behov for kortere uddannelsesforløb. Med etablering af Erhvervsbachelor sker der en sammensmeltning af KVU- og MVU-områderne i en fælles ramme med to bachelorgrader. Forskellen er at professionsbachelor er rettet mod velafgrænsede jobfunktioner, mens erhvervsbachelorrammen omfatter uddannelser, som skal dække et komplekst arbejdsmarked med mange forskellige kompetencekrav og jobprofiler. Der er brug for fleksible rammer, som kan imødekomme de komplekse krav på videreuddannelsesområdet og skabe attraktive videregående uddannelser, som samtidig dækker virksomhedernes behov. LO foreslår derfor, at både længde, indhold og form tilrettelægges afhængigt af, hvilket område uddannelsen er rettet mod. På det merkantile område og på nogle IT-områder er der for eksempel behov for længere forløb, end de nuværende KVU-uddannelser giver mulighed for. Samtidig er installatøruddannelsen et eksempel på en KVU-uddannelse, som fungerer godt, og hvor der ikke umiddelbart er behov for et bachelorniveau. På det tekniske område er der behov for uddannelser, der giver jobspecifikke spidskompetencer på et erhvervsrettet videregående niveau. På dette område skal der være mulighed for at knytte uddannelserne tættere til EUD 3. Disse forskellige behov vil kunne imødekommes ved at etablere en rammelovgivning, som både rummer uddannelser på bachelorniveau og uddannelser af kortere varighed. For deltagerne bliver det et mere gennemskueligt system fra EUD til bachelor med både afstignings- og påbygningsmuligheder. På denne måde opnår vi et sammenhængende grund-, efter- og videreuddannelsessystem og mange veje til at opnå en erhvervsrettet videregående uddannelse. De enkelte uddannelser under Erhvervsbachelorrammen skal fortsat have selvstændige titler som signaler hvad uddannelsen er rettet imod. For deltagerne betyder det, at de fortsat vil blive uddannet som Produktionsteknolog, Finansøkonom, Datamatiker eller Laborant etc. Karakteristika for videregående uddannelser under Erhvervsbachelorrammen Forslaget om Erhvervsbachelor skal som nævnt tilgodese et komplekst arbejdsmarked, hvor uddannelsesbehovene er forskellige. Men selvom der er store forskelle, er der også en række forhold, som er fælles for uddannelser under Erhvervsbachelorrammen. I det følgende gives et forslag til, hvad der overordnet karakteriserer uddannelser under Erhvervsbachelorrammen. 3 Denne problemstilling vil også indgå i Undervisningsministeriets udvalgsarbejde om fremtidssikring af erhvervsuddannelserne 4

5 A. Uddannelsernes længde, indhold og form tilrettelægges afhængigt af, hvilket område af arbejdsmarkedet de er rettet mod. Definitionen af områderne på arbejdsmarkedet skal afklares nærmere. B. Uddannelserne skal have et klart jobsigte og klare uddannelses/kompetenceprofiler. Det betyder, at deltagerne i en given uddannelse skal vide, hvad de kan opnå med uddannelsen, og erhvervslivet skal vide, hvilke kompetencer de kan forvente af kandidaterne. Det vil mindske frafald på uddannelserne og øge beskæftigelsesgraden. C. Man bliver erhvervsbachelor, når man har optjent 180 ECTS-point, svarende til 3 års fuldtidsuddannelse, ovenpå en ungdomsuddannelse. Heraf kan max. 60 point opnås gennem praktik. For at opnå erhvervsbachelorgrad afsluttes med et bachelorprojekt enten integreret i en uddannelse eller som selvstudium. Som supplement til ECTS-systemet skal det overvejes, hvordan der kan etableres et pointsystem, hvor de enkelte godkendte uddannelseselementer, såvel kurser/uddannelser som praktisk erfaring, fastsættes efter deres betydning/vægt i forhold til uddannelsens mål. Rammerne for pointsystemet fastsættes centralt og min/max krav til bredde og dybde i uddannelseselementerne skal afspejles i pointsystemet. F.eks. kan man operere med uddannelse og praktik på flere niveauer. D. Adgangskravet til uddannelser under erhvervsbachelorrammen er en gennemført ungdomsuddannelse. Men uddannelserne skal indrettes, så der tages hensyn til de forskellige forudsætninger, henholdsvis personer med gymnasial baggrund og personer med EUD. E. Uddannelserne opbygges af moduler. Behovet på arbejdsmarkedet for personer som kun tager enkelte moduler, vil varierer afhængigt af område. Modulerne kan således virke som en videreuddannelsesmulighed for personer, som ikke umiddelbart har behov for den bredere bacheloruddannelse, men vil videreuddannes mere specifikt inden for et område. På andre områder kan moduler virke som en videre/uddannelsesmulighed for personer, der vil op på bachelorniveau. Dette findes allerede i de nuværende KVU-uddannelser med uddannelsen som teknisk manager offshore, der er en videreuddannelses mulighed ovenpå uddannelser som driftsteknolog, elinstallatør, produktionsteknolog eller lignende. Bachelorrammen skal også rumme videreuddannelsesmuligheder for voksne med erhvervserfaring og kvalifikationer fra forskellige typer kurser, efteruddannelse m.v. Disse forskellige forudsætninger skal vurderes ved afklaring af realkompetencer. Herefter skal de kunne gennemføre eventuelt manglende dele af uddannelsen og derigennem opnå uddannelsesbevis. Endelige skal uddannelser og kurser, udbudt i videreuddannelses- 5

6 systemet for voksne, integreres i erhvervsbachelorloven. Det forudsættes, at realkompetenceafklaring bliver udviklet som afklaringsredskab. F. Mulighed for praktik op til 1 år. Praktikken er et væsentligt element på flere måder. Det giver et tættere samspil mellem skole og virksomheder. Det giver mulighed for specialisering og lettere jobadgang for deltagerne efter uddannelsen. Praktikkens form, indhold, niveau og tidspunkt i uddannelserne skal fastlægges ved udviklingen af uddannelserne. G. Uddannelserne skal primært gennemføres på handelsskolerne og de tekniske skoler for at understøtte et anvendelses- og udviklingsorienteret sigte. Det nuværende system med meritaftaler mellem skolerne skal erstattes af landsdækkende meritaftaler. 6

7 Erhvervsbachelorrammen Grafikken illustrerer forløb med de 3 generelle uddannelsestyper under Erhvervsbachelorrammen. Søjlen til venstre er korte uddannelsesforløb på et videregående niveau. Svarende til længden på de nuværende KVU-uddannelser. Søjlen i midten er fleksible branche afhængige uddannelsesforløb, der er modulopbygget og fører op til bachelorgrad. Søjlen til højre er forløbet for personer, som har været på arbejdsmarked nogle år efter grunduddannelse. Alle deres erfaringer (kurser, erhvervserfaring m.v.) vurderes med henblik på merit og sammensætning af eventuel suppleringsmoduler og praktik. Uddannelsestitel som viser hvilken kort kompetencegivende videregående uddannelse der er gennemført Erhvervsbachelor med en uddannelsestitel som viser hvilken uddannelse der er gennemført. Forløbet svarer til længden på de nuværende KVUuddannelser (2 år). Typisk på områder hvor der ikke er behov for bachelorgrad Moduler Praktik Moduler Speciale/projekt Udvalgte erhvervsbachelor moduler og praktik. Indhold og længde afhænger af hidtidige kompetencer Valg af delvist eller helt bachelorforløb Realkompetenceafklaring. Alle typer erfaringer indgår i vurderingen Direkte vej ovenpå EUD eller Gymnasium Indgang med erhvervserfaring 7

Fagbevægelsens strategi på de videregående uddannelsesområder

Fagbevægelsens strategi på de videregående uddannelsesområder Fagbevægelsens strategi på de videregående uddannelsesområder Mål og visioner Såvel arbejdsmarkedet som uddannelsesmønstret er under opbrud i disse år. Ændringerne på arbejdsmarkedet afspejler i høj grad

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Giv os uddannelser, vi kan bruge. FA s anbefalinger til forbedring af kvalitet og relevans i de videregående uddannelser

Giv os uddannelser, vi kan bruge. FA s anbefalinger til forbedring af kvalitet og relevans i de videregående uddannelser Giv os uddannelser, vi kan bruge FA s anbefalinger til forbedring af kvalitet og relevans i de videregående uddannelser Indledning Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) fremlægger her en række bud

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009 Undervisningsministeriet

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi...for velfærdsuddannelserne 1 1 2 4 5 8 12 Forord Indledning og sammenfatning Anbefalinger og konkrete forslag Indsatsområde I: Vejen til uddannelserne

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006. Bilag 19. Delrapport vedr. merit og akkreditering

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006. Bilag 19. Delrapport vedr. merit og akkreditering Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 19 Delrapport vedr. merit og akkreditering Indholdsfortegnelse Resume 1. Opgave 4 2. Forudsætninger 4 3. Afgrænsninger

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne Fleksibilitet og gennemsigtighed Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget UNDERVISNINGSMINISTERIET - MARTS 2004 Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget Marts 2004 Pædagoguddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-567/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer 2008-543/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering

Læs mere

Dette notat afdækker udfordringer ved akkreditering af masteruddannelser. Fokus er især på to forhold:

Dette notat afdækker udfordringer ved akkreditering af masteruddannelser. Fokus er især på to forhold: Notat Modtager(e): Akkrediteringsrådet ACE Notat om masteruddannelser: niveau og vurdering i forbindelse med akkreditering Dette notat afdækker udfordringer ved akkreditering af masteruddannelser. Fokus

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Ny dansk kvalifikationsramme. Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme. for videregående uddannelser

Ny dansk kvalifikationsramme. Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme. for videregående uddannelser Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse Referencegruppen om en ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelser Maj 2007 Indhold 1. Hvad er en kvalifikationsramme? 2. Hvem har

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

to skridt frem og to skridt tilbage?

to skridt frem og to skridt tilbage? Videncentre i professionshøjskoler to skridt frem og to skridt tilbage? side 9 Af: Jørgen Thorslund, Prorektor UC Lillebælt I denne artikel vil jeg forbinde nogle tråde fra etableringen af videncentre

Læs mere

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser NYE VEJE Fremtidens videregående uddannelsessystem analyserapport Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

Bedre uddannelser til jordbrugs- og fødevarererhvervet. - Oplæg fra Landbrug & Fødevarer, Fødevareforbundet NNF og 3F

Bedre uddannelser til jordbrugs- og fødevarererhvervet. - Oplæg fra Landbrug & Fødevarer, Fødevareforbundet NNF og 3F Bedre uddannelser til jordbrugs- og fødevarererhvervet - Oplæg fra Landbrug & Fødevarer, Fødevareforbundet NNF og 3F Marts 2015 Forord Den danske jordbrug- og fødevarebranche er i konstant udvikling og

Læs mere