MED DISPENSATION FRA ALDERSKRAVET PÅ UNGDOMSHØJSKOLERNE. Egå Ungdomshøjskole & Ungdomshøjskolen ved Ribe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MED DISPENSATION FRA ALDERSKRAVET PÅ UNGDOMSHØJSKOLERNE. Egå Ungdomshøjskole & Ungdomshøjskolen ved Ribe"

Transkript

1 EVALUERING AF FORSØG MED DISPENSATION FRA ALDERSKRAVET PÅ UNGDOMSHØJSKOLERNE Egå Ungdomshøjskole & Ungdomshøjskolen ved Ribe Slutrapport vedr. forsøgsprojektet med fravigelse af alderskravet på 16 ½, mod at sidestille ti års skolegang som adgangsgivende alderskriterie på ungdomshøjskolerne i årene til NATIONALT VIDENCENTER FOR FRIE SKOLER

2 Nationalt videncenter for frie skoler 2011

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Evaluering af forsøg med dispensation fra aldersgrænsen for elever på ungdomshøjskole - Slutrapport.. 2 Forløbet i forsøgsperioden... 2 Vejledning, undervisning og samarbejde med UU på Ungdomshøjskolen ved Ribe... 2 Vejledning på Ungdomshøjskolen ved Ribe... 2 Undervisning på Ungdomshøjskolen ved Ribe... 3 Samarbejde mellem Ungdomshøjskolen ved Ribe og UU... 3 Vejledning, undervisning og samarbejde med UU på Egå Ungdomshøjskole... 3 Vejledning på Egå Ungdomshøjskole... 4 Undervisning på Egå Ungdomshøjskole... 4 Samarbejde mellem Egå Ungdomshøjskole og UU... 4 Forsøgselevernes videre uddannelse og periodens resultater... 4 Spørgsmål Spørgsmål Spørgsmål Spørgsmål Spørgsmål Spørgsmål 8:... 6 Spørgsmål Spørgsmål Spørgsmål Konklusion... 8 Bilagliste

4 Evaluering af forsøg med dispensation fra aldersgrænsen for elever på ungdomshøjskole - Slutrapport Egå Ungdomshøjskole og Ungdomshøjskolen ved Ribe har med godkendelse fra Undervisningsministeriet kørt med forsøg om dispensation fra aldersgrænsen for elever på ungdomshøjskoler. I bekendtgørelsen af lov om frie kostskoler 1 fremgår det, at aldersgrænsen for elever på ungdomshøjskoler ved kursets begyndelse skal være mindst 16 ½ år. Ved dette forsøgsprojekt har man fraveget det tidligere alderskrav. I stedet har det adgangsgivende alderskriterie været ti års skolegang (10 år inkl. børnehaveklassen) og/eller, at eleven er fyldt 16 år ved kursets begyndelse 2. Dispensationen er givet fra 1. januar 2007 og fem år frem til 31. december Formålet med forsøgsprojektet har været at dokumentere, hvad der sker med eleverne efter højskoleopholdet gennem en kortlægning af deres videre færd i uddannelsessystemet, gennemførselsprocent samt niveau. Deri ligger også en fokus på skolernes praksis vedr. vejledning og undervisning. Endemålet for projektet er at vurdere, om et ophold på en ungdomshøjskole kan medvirke til at fastholde unge under 16 ½ år, der ellers er på vej ud af uddannelsessystemet, i enten en uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Forløbet i forsøgsperioden Fra tilladelsen fra undervisningsministeriet til forsøget blev givet, optog ungdomshøjskolerne elever ud fra de nye alderskriterier. I løbet af de fem år forsøget forløb, blev der optaget sammenlagt 71 elever under 16 ½ på ungdomshøjskolerne 3. For at kunne dokumentere elevernes videre færd efter højskoleopholdet udvikledes et spørgeskema 4, som eleverne skulle svare på. 34 elever, ca. 50 %, indsendte efterfølgende spørgeskemaerne med deres svar, og disse ligger til grund for denne evaluering af forsøget 5. Vejledning, undervisning og samarbejde med UU på Ungdomshøjskolen ved Ribe Som beskrevet i deres værdigrundlag og formål, ligger Ungdomshøjskolen ved Ribe stor vægt på personlig, faglig og social udvikling, og vil gennem videreudvikling og videreuddannelse skabe arbejdsglæde og overskud hos eleverne. Vejledning på Ungdomshøjskolen ved Ribe Eleverne på UHR 6 tilbydes i løbet af kursusåret 6-7 individuelle udviklingssamtaler med deres huslærer. Dette har til formål at sætte nogle mål for elevens personlige og faglige udvikling. Vælger en elev at tage et helt år på UHR eller forårsperioden, får eleven en generel indføring i studie- og erhvervsvejledning. Formålet med dette er at give eleven informationer om studie- og erhvervsvalg samt hjælp til ansøgningsskemaer osv. Elever, der har valgt en af de førnævnte perioder, har også mulighed for at følge et fag i vejledning. Formålet med faget er at give elever, der er uafklaret i fht. ungdomsuddannelse, indsigt og redskaber til at kunne træffe et kvalificeret valg ifh. deres uddannelsesfremtid. Både den 2

5 generelle indføring og studie- og erhvervsvalg samt faget i vejledning begynder i januar, således at eleven har tid til at træffe en afklaret beslutning inden 15. marts. Der tilbydes derudover, løbende over hele året, individuelle vejledningssamtaler med en vejleder med en diplomuddannelse i vejledning fra CVU Vest. UHR tilbyder alle elever realkompetenceafklaring. Formålet med denne ordning er, at eleven hjælpes til at synliggøre egne kompetencer, når de skal søge ind på uddannelse eller søge et job. Alle fastansatte lærere på UHR har højskolernes grundkursus i vejledning, og er uddannede sparringspartnere for realkompetencedokumentation 7. UHR har valgt at tilslutte sig Fællesrådet for foreninger for Uddannelses- og Erhvervsvejlederes principper for Etik i vejledningen 8. Undervisning på Ungdomshøjskolen ved Ribe Undervisningen på UHR er opdelt i 4 perioder i hvert kursushalvår. I løbet af et helt kursusår tilbyder UHR ca. 80 forskellige fag. De opdeles således, at der hver periode udbydes 10 forskellige fag i snit. Disse fag kan inddeles i 5 emner: 1. kreative fag, 2. musik og teater, 3. idræt og friluftsliv, 4. medier og journalistik, 5. pædagogik, psykologi og personlig udvikling. Eleven sammensætter selv sit skema efter interesse og har 1-3 fag ugentligt 9. Der er eksamensfrihed på højskolen, og der arbejdes målrettet på, både fagligt og personligt, at eleven skal videre fra skolen 10. Alle lærere er uddannet fra hhv. seminarier, universiteter og konservatorier 11. Samarbejde mellem Ungdomshøjskolen ved Ribe og UU For hver elev, der ved kursusstart ikke var fyldt 16 ½ år, er der i forsøgsperioden lavet en uddannelsesplan for den enkelte elev af en UU-vejleder, hvori opholdet på ungdomshøjskolen indgik 12. Dette har betydet, at der har været en afklarende dialog mellem den enkelte elevs UU-vejleder og UHR i fht. elevens behov og forventninger til højskolen, samt en formulering om UHRs bidrag i fht. eleven. Har en UU-vejleder ytret ønske om tilbagemelding, er der foregået en overlevering/tilbagelevering efter endt højskoleophold. Har en elev afbrudt sit højskoleophold, har UHR meldt dette tilbage til UU-vejlederen 13. Det er UHRs vurdering, at samarbejdet med UU-centrene har været rigtig fornuftigt. Samarbejdet har også haft den fordel, at de opbyggede relationer og erfaringer mellem UU og UHR er blevet videreudviklet i andre projekter. Vejledning, undervisning og samarbejde med UU på Egå Ungdomshøjskole Ud fra formål og værdigrundlag på Egå Ungdomshøjskole stræbes der efter at give eleverne mulighed for at udvikle sig på en alsidig og selvstændig måde med forståelse for fællesskabet. For derved med udgangspunkt i den enkeltes personlighed at skabe grobund for livsmod og livsduelighed 14. 3

6 Vejledning på Egå Ungdomshøjskole På EUH 15 deler vejledningen sig i to grene, uddannelsesvejledning og personlig vejledning, og opgaven er fordelt på henholdsvis uddannelses- og erhvervsvejledere samt kontaktlærerne. Eleverne modtager mindst 3 udviklingssamtaler pr halvår samt 6 på helårskursus med deres kontaktlærer, og derefter fastsættes behovet for flere samtaler mellem kontaktlærer og elev i fællesskab. Dette har livsvejledning og faglig vejledning som formål. I uddannelsesvejledning vejledes der bredt for alle eleverne samlet. Desuden tilbydes der (for helårs- eller forårskursister) fag/undervisning i vejledning. Disse har til formål at give indsigt og redskaber til at vælge den rette uddannelse, samt hjælp til ansøgninger, information om uddannelser osv. Alle elever kommer til mindst en uddannelses- og erhvervsvejledningssamtale, og disse foretages endvidere efter den enkelte elevs behov i løbet af opholdet på højskolen. Alle elever udarbejder en uddannelsesplan. Formålet med dette er at ruste eleverne til livet efter højskoleopholdet. Mangler en elev et fag eller eksamen i 9. eller 10. kl., giver EUH eleven mulighed for at følge undervisning på VUC i Århus under højskoleopholdet 16. Undervisning på Egå Ungdomshøjskole Undervisningen EUH er opdelt i 3 perioder på et kursushalvår med sammenlagt ca. 35 forskellige fag. Disse er fordelt over 7 forskellige fagområder: 1. Idræt, 2. Humanistiske og samfundsfaglige fag, 3. Teaterfag, 4. Medier, foto og film, 5. Musik, 6. Design, 7. Kunst. Eleverne sammensætter selv deres eget skema efter interesse 17. Alle lærere er uddannet fra hhv. seminarier, universiteter og konservatorier 18. Samarbejde mellem Egå Ungdomshøjskole og UU Som på UHR skal der for hver elev, der ved kursusstart ikke er fyldt 16 ½ år, laves en uddannelsesplan af en UU-vejleder, hvori opholdet på ungdomshøjskolen indgår 19. Det afklares mellem UU-vejlederen og EUH om hvorvidt, et ophold på EUH vil være optimalt i fht. de mål den enkelte elev har med et højskoleophold. Der er kontakt mellem vejleder og højskolen, forud for elevens optagelse, under samt efter højskolekurset, og efter behov. Ved kursus ophør orienterer højskolen vejlederen. Egå Ungdomshøjskole deltager også i møder med større grupper af UU-vejledere, hvor UU-afdelinger undersøger unges muligheder på ungdomshøjskoler 20. Forsøgselevernes videre uddannelse og periodens resultater Som tidligere nævnt har 71 elever under 16 ½ år været gennem et ophold på en af de to ungdomshøjskoler. Spørgeskemaet der blev udfærdiget, indeholder 11 spørgsmål til de tidligere elever. 34 af forsøgseleverne har svaret på skolernes udsendte spørgeskema, og disse ligger til grund for analysen 21. 4

7 Spørgsmål 1-3 Hvilken ungdomshøjskole gik du på? Hvornår gik du på ungdomshøjskole? Hvad lavede du lige før du kom på ungdomshøjskole? Af respondenterne har fordelingen over de to skoler været nogenlunde ligelig, dog havde UHR lidt flere elever igennem et højskoleophold end EUH. Langt størstedelen af eleverne, 26 ud af 34, gik på højskolerne i sidste del af forsøgsperioden ( ). Hovedparten af eleverne, 20 ud af 34, kom direkte fra 9. eller 10. kl. 22 Spørgsmål 4 Hvorfor valgte du at tage på ungdomshøjskole? Af de 34 respondenter kunne man forvente begrundelser, der gik i mangeartede retninger; dog falder besvarelserne under mange af de samme emner. Alle svar kan derfor klassificeres i 5 kategorier: 1. Skoletræt, 2. Droppet ud af skolen, 3. Prøve noget nyt, 4. Psykiske og/eller sociale problemer, 5. Manglende modenhed el. personlig udvikling. 3 respondenter svarede, at de var trætte af skolen, 2 var droppet helt ud, 3 havde psykiske/sociale problemer, 5 begrundende sig med manglende modenhed/personlig udvikling, 10 af respondenterne ville prøve noget helt nyt og anderledes og de sidste besvarelser var en kombination af kategorierne. Dog med flertallet af begrundelser i kategori 1, hvor de i en eller anden form, var trætte af skolen og den struktur den tilbyder. De tre følgende citater, kan ses som typiske eksempler på respondenternes udsagn: 1. Jeg var kørt træt og fungerede ikke optimalt i skolen(stress osv.)jeg trængte til at komme lidt væk hjemmefra og opleve noget nyt 2. Jeg var skoletræt og manglede et sabbatår for at finde ud af, hvad jeg ville i fremtiden. 3. Afklaring mht. uddannelse. Afstand fra familieproblemer. Succes oplevelse, kreativ hverdag og for at få større selvtillid, personlig udvikling 23 Dermed ligger respondenternes begrundelser om valg af ophold på ungdomshøjskole i tråd med det miljø, undervisning og vejledning som EUH og UHR tilbyder 24. Fag og undervisning, som minder meget lidt om grundskolens. Spørgsmål 5 Havde du overvejet efterskole i stedet for ungdomshøjskole? 22 respondenter svarede, at de ikke havde overvejet en efterskole i stedet for en ungdomshøjskole 25. Hvilket måske kan hænge sammen med deres besvarelser om, at mange var trætte af skolen. Undervisning og fag på efterskolen kan i mange henseender minde om den undervisning og de fag, der tilbydes i folkeskolen og andre grundskoler. Det ses også i svarene at være den primære begrundelse for, hvorfor de elever, der havde overvejet efterskolen, besluttede at vælge den fra 26. 5

8 Spørgsmål 6 Hvad gik du i gang med lige efter dit ophold på ungdomshøjskole? Under spørgsmål 6 havde respondenterne følgende muligheder for afkrydsning: STX, HHX, HTX, EUD, HF, VUC, Produktionsskole, Arbejde og Andet. 23 af respondenterne svarede, at de efter deres højskoleophold gik i gang med en ungdomsuddannelse afkrydsede produktionsskole. 9 respondenter satte kryds ved Andet. Dog af disse 9 har 3 af dem svaret, at dette Andet var hhv. produktionsskole, EGU og IB (International Baccaleurate). EGU og IB kategoriseres som ungdomsuddannelse. Derfor er det reelle svar, at 25 af de 34 respondenter gik videre i ungdomsuddannelse og 2 på produktionsskole efter endt ophold på ungdomshøjskole. 3 respondenter af de 9, som satte kryds ved Andet, gik tilbage for at færdiggøre folkeskolen. Og de sidste 3 af de 9 gik videre i hhv. efterskole, husholdningsskole og højskole. 1 respondent begyndte i arbejde efter sit højskoleophold 28. Hvis der tages højde for diskrepansen, fordeler respondenternes svar sig således: 25 Ungdomsuddannelse 2 Produktionsskole 6 Andet (3 Folkeskole, 1 Højskole, 1 husholdningsskole, 1 Efterskole) 1 Arbejde Hvorfor der hos respondenter var en diskrepans, vides naturligvis ikke. Men en forklaring kunne være, at de 3 ikke umiddelbart havde en forståelse af systemets klassificering af ungdomsuddannelser. En anden forklaring kunne være, at respondenterne ikke har haft den pågældende afkrydsningsmulighed, da spørgeskemaet ikke har taget højde for andre ungdomsuddannelser, eller at der fra respondentens side har været tale om en simpel fejl. 29 Spørgsmål 7 Har du afsluttet en ungdomsuddannelse? Forsøgseleverne skulle i spørgeskemaet også svare på, hvorvidt de havde gennemført en ungdomsuddannelse og deres evt. karaktergennemsnit. Da ingen af respondenterne på nuværende tidspunkt er færdige med en ungdomsuddannelse, var dette ikke muligt 30 Spørgsmål 8 Er du i gang med en ungdomsuddannelse? 21 ud af de 34 respondenter svarede, at de er i gang med en ungdomsuddannelse 31. Dog som ved spørgsmål 6 opleves en diskrepans. 1 respondent har svaret nej til at være i ungdomsuddannelse, men svarer i spørgsmål 10, at vedkommende er i gang med erhvervsuddannelse (EUD). Derfor må det reelle tal for respondenter, som er i gang med en ungdomsuddannelse være 22. Forklaring på diskrepansen, som angivet ovenover ved gennemgang af spørgsmål 6. Dermed er 3 respondenter faldet fra en ungdomsuddannelse siden deres ophold på en ungdomshøjskole (jf. antallet af elver som gik i gang med en ungdomsuddannelse lige efter deres ophold på ungdomshøjskole (se gennemgang af spørgsmål 6)) af de 22 respondenter, der er i gang med en ungdomsuddannelse, gik direkte videre fra højskolen og over i ungdomsuddannelse, og 6 af respondenterne, som også er videre i ungdomsuddannelse, brugte lidt 6

9 mere tid, inden de gik videre i deres uddannelsesforløb. Igen opleves en uoverensstemmelse. Respondenten, som svarede nej til at være i ungdomsuddannelse, men som senere angiver, at være i gang med erhvervsuddannelse, har derfor i dette spørgsmål ikke angivet årstal for påbegyndelse af ungdomsuddannelse. Derfor kan man ikke vide, om denne gik direkte fra ungdomshøjskolen til ungdomsuddannelse, eller hørte til gruppen som brugte lidt mere tid. Spørgsmål 9 Har du afbrudt en ungdomsuddannelse? 25 af de 34 respondenter har ikke afbrudt en ungdomsuddannelse. Af de 9 resterende, som har afbrudt en ungdomsuddannelse, afbrød 3 af dem uddannelsen inden deres ophold på ungdomshøjskolen, 4 efter opholdet og 2 ved ikke 33. Spørgsmål 10 Hvad laver du nu? Igen, som under spørgsmål 6 havde respondenterne følgende muligheder for afkrydsning: STX, HHX, HTX, EUD, HF, VUC, Produktionsskole, Arbejde og Andet. Her svarede 19 at de var i gang med en ungdomsuddannelse, 1 satte kryds ved produktionsskole, 4 afkrydsede arbejde og 10 satte kryds ved andet. Som tidligere opleves en diskrepans ved svarene i spørgeskemaet. Af de 10, som satte kryds ved Andet, er 3 af respondenterne i ungdomsuddannelse (1 EUD, 1 IB, I EGU), de resterende 7 besvarelser fordeler sig på: 1 produktionsskole, 1 danseuddannelse, 2 på højskole og 3 går hjemme. Ser man på de 4 respondenter, der har afkrydset ved arbejde, ser man igen en uregelmæssighed. Den ene har afkrydset arbejde, men samtidig udfyldt 10. klasse under andet. Dette må formodes at være en fejl. Tidligere svar fra respondenten angiver, at vedkommende gik i gang med 10. klasse efter sit ophold på ungdomshøjskolen. Det blev angivet, at han/hun startede højskoleopholdet i januar 2010 og sluttede et halvt år efter, derfor må det formodes respondenten stadig gik i 10. klasse, da vedkommende udfylde skemaet. Som følge heraf antages det, at det reelt set kun er 3 af respondenterne, som på nuværende tidspunkt er i arbejde. 34 Hvis der tages højde for diskrepansen, fordeler respondenternes svar sig således: 22 Ungdomsuddannelse 2 Produktionsskole 7 Andet (1 10. klasse, 1 danseuddannelse, 2 højskole, 3 går hjemme) 3 Arbejde Forklaring på diskrepansen, som angivet ved gennemgang af spørgsmål 6. Spørgsmål 11 Hvad fik du ud af dit ungdomshøjskoleophold? Som i spørgsmål 4, var der mange forskellige tilbagemeldinger, dog ligger besvarelserne igen indenfor mange af de samme emner. Svarene kan derfor klassificeres i 4 kategorier: 1 Klar til ungdomsuddannelse/klarhed om fremtid, 2. Personlig udvikling/modenhed, 3. Det sociale aspekt, 4. Afhjulpet psykiske/sociale problemer. Mange af respondenternes besvarelser falder indenfor to eller flere af disse kategorier. 7

10 26 af de 34 besvarelser falder under kategorien personlig udvikling/modenhed, hvor begreber som styrket selvtillid, tro på egne evner, og mod på fremtiden nævnes mange gange. 25 besvarelser berører det sociale aspekt, hvor at få venner for livet og øvet i at omgås andre også ofte fremhæves. 8 respondenter besvarede, at de blev klar til at starte på en ungdomsuddannelse eller fik klarhed over deres fremtid. 3 tilkendegav positive svar om at blive afhjulpet psykiske/sociale problemer. De tre følgende citater, kan ses som typiske eksempler på respondenternes udsagn: 1. Et frisk pust fra hverdagen, et ordentlig boost selvtillid og en skøn oplevelse. Desuden fik jeg en masse venner og en ny tro på at jeg sagtens kan klare en ungdomsuddannelse. 2. Bedre sammenhold, mere selvtillid, større tro på mig selv. I det hele taget har jeg fået det meget bedre. 3. Jeg er blevet mere social, og har lært en masse fantastiske mennesker at kende. Jeg er blevet meget bevidst om hvem jeg er, og hvad jeg vil med mit liv 35. Respondenternes svar ligger i tråd med deres tidligere besvarelser om, hvorfor de valgte at gå på ungdomshøjskole (spørgsmål 4). De har fået det ønskede pusterum fra skolen, har gennemgået en personlig udvikling og er bedre rustet til at gå videre med deres liv. Dog med den forskel, at det sociale aspekt som så ofte nævnes i besvarelserne af spørgsmål 11, ikke er nær så present i deres begrundelse af valg om ungdomshøjskole i spørgsmål 4. Derudover vurderes det også ud fra besvarelserne, at respondenterne har fået det ud af deres ophold, som ungdomshøjskolerne rent faktisk sigter efter i formål og værdigrundlag: At give eleverne mulighed for at udvikle sig på en alsidig og selvstændig måde med forståelse for fællesskabet 36, samt at med udgangspunkt i den enkeltes personlighed at skabe grobund for livsmod og livsduelighed 37. Konklusion Som beskrevet i begyndelsen af rapporten, har både Egå Ungdomshøjskole og Ungdomshøjskolen ved Ribe skrevet ind i deres formål og værdigrundlag, at de sigter efter at skabe videreudvikling hos eleverne både fagligt og personligt. Dette afspejles i den vejledning og undervisning, der tilbydes på ungdomshøjskolerne. Der lægges begge steder meget vægt på vejledning, som sigter efter personlig og faglig udvikling. Begge skoler tilbyder uddannelsesvejledning med vejledere og konkrete fag i uddannelses- og erhvervsvejledning. UHR adskiller sig ved at tilbyde realkompetenceafklaring, og EUH adskiller sig ved at give eleven mulighed for at afslutte fag på VUC i Århus under opholdet. På begge ungdomshøjskoler vægtes den personlige vejledning meget højt, og der tilbydes både fastlagte udviklingssamtaler og samtaler efter behov med elevernes kontaktlærere. Fagene, som begge skoler tilbyder, virker som udgangspunkt meget ens, men ligger i indhold langt fra de traditionelle fag i grundskolen. Det giver eleverne mulighed for at vælge efter personlige interesser samt at indtræde i et læringsrum, der udfordrer dem på nye måder. At fagene ikke ligner de traditionelle skolefag viser ifølge respondenternes besvarelser i spørgsmål 4, at være det, de unge søger hen imod. Valget om ungdomshøjskole er truffet, fordi de er trætte af skolen, den rammer og det liv, den tilbyder; fordi de vil udvikles/modnes, og fordi de vil prøve noget nyt. Efterskolen er 8

11 for mange af disse unge ikke en mulighed, da den - bortset fra kostskoleprincippet - meget ligner den almindelige grundskoles generelle struktur. Da størstedelen af forsøgseleverne havde deres ophold på ungdomshøjskolen, 26 ud af 34, i 2009 eller 2010, har ingen af respondenterne nået at færdiggøre en ungdomsuddannelse. Dog af besvarelserne kan man se (jf. spørgsmål 8 og 10), at det er 2 ud af 3 (22 ud af 34 respondenter), som er i gang med en ungdomsuddannelse efter at have været på ungdomshøjskole. Undervejs i gennemgangen af spørgeskemaets resultater, har der været diskrepanser. Hvorfor vides naturligvis ikke. Men en forklaring kan være, at enkelte af respondenterne umiddelbart ikke havde en forståelse af systemets klassificering af ungdomsuddannelser. En anden forklaring kunne være, at respondenterne ikke har haft den pågældende afkrydsningsmulighed, da spørgeskemaet ikke har taget højde for andre ungdomsuddannelser end de oplistede, eller at der fra respondentens side har været tale om en simpel fejl. Tager man højde for diskrepansen i svarene, ser resultaterne af forsøgselevernes videre færd efter endt ophold på ungdomshøjskole således ud: 22 Ungdomsuddannelse 2 Produktionsskole 7 Andet (1 10. klasse, 1 danseuddannelse, 2 højskole, 3 går hjemme) 3 Arbejde Respondenterne har tilkendegivet, at de har fået større selvværd, mere fokus og større sociale kompetencer ud af deres ophold på en ungdomshøjskole. Derudover har de også generelt set, fået mere mod på livet og mod på at få/gennemføre en ungdomsuddannelse. Samlet set viser denne forsøgsperiode med dispensation fra aldersgrænsen: 1. At der er et behov for et alternativ til de unge under 16 ½ år, som er på vej ud af uddannelsessystemet, fordi de er trætte af skolen, har sociale problemer, mangler selvtillid, modenhed og udvikling for at gennemføre den næste del af deres liv (ungdomsuddannelsen) 2. At ungdomshøjskolerne er behovet bevidst og arbejder målrettet for at imødekomme de unge og hjælpe dem videre 3. At opholdet på ungdomshøjskolen synes at opnå formålet, da 2/3 af respondenterne er i gang med en ungdomsuddannelse, og kun 3 af forsøgseleverne er helt ude af uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet. Dermed er vurderingen, at et ophold på en ungdomshøjskole kan medvirke til at fastholde unge under 16 ½ år, der ellers er på vej ud af uddannelsessystemet, i uddannelse. 9

12 Bilagliste Bilag 1a: Opgørelse af elevoptagelse med dispensation fra Egå og UHR Bilag 1b: Udsendte spørgeskema Bilag 1c: Indtastet svarskema fra respondenter Bilag 2: Vejledning på UHR Bilag 3: Etik i vejledningen FUE Bilag 4: Undervisningsplan UHR Bilag 5: Indholdsplan UHR Bilag 6: Godkendelse af dispensation UVM Bilag 7: UHR beskrivelse af Samarbejde med UU-vejledere Bilag 8: Indholds- og undervisningsplan forår 2011 EUH Bilag 9: Beskrivelse af vejledning fra EUH + samarbejde med UU-vejleder Bilag 10: Diagrammer, figur 1-4 Bilag 11: Diagrammer, figur 5-7 Bilag 12: Diagrammer, figur 8-13 Bilag 13: Diagrammer, figur Bilag 14: Formål og værdigrundlag Egå Ungdomshøjskole 10

13 Slutnoter 1 _lov_om_efterskoler 870.pdf 2 Bilag 6: Godkendelse af dispensation UVM 3 Bilag 1a: Opgørelse af elevoptagelse med dispensation fra Egå og UHR 4 Bilag 1b: Udsendte spørgeskema 5 Bilag 1c: Indtastet svarskema fra respondenter 6 Fremover vil Ungdomshøjskolen ved Ribe forkortes som: UHR 7 Bilag 2: Vejledning på UHR 8 Bilag 3: Etik i vejledningen 9 Bilag 4: Undervisningsplan UHR 10 Bilag 5: Indholdsplan UHR 11 Bilag 5: Indholdsplan UHR 12 Bilag 6: Godkendelse af dispensation UVM 13 Bilag 7: UHR beskrivelse af Samarbejde med UU-vejledere 14 Bilag 14: Formål og værdigrundlag Egå Ungdomshøjskole 15 Herefter forkortes Egå Ungdomshøjskole som: EUH 16 Bilag 8: Indholds- og undervisningsplan forår 2011 EUH s. 9 samt bilag 9: Beskrivelse af vejledning fra EUH 17 Bilag 8: Indholds- og undervisningsplan forår 2011 EUH Bilag 6: Godkendelse af dispensation UVM 20 Bilag 9: Beskrivelse af samarbejde med UU fra EUH 21 Bilag 1c: respondenternes besvarelser 22 For yderligere svarresultater af spørgsmålene 1-3, se bilag 10 figur 1-3 samt bilag 1c respondenternes besvarelser 23 Se alle respondenternes besvarelser i bilag 1c samt respondenter nr. 13, 31 og Se afsnit om vejledning og undervisning på hhv. UHR og EUH 25 Bilag 10, figur 4 11

14 26 Se alle respondenternes besvarelser i bilag 1c 27 Ved ungdomsuddannelser menes i henhold til Ungdommens Uddannelsesvejledning: alment (STX), handels- (HHX)eller teknisk gymnasium (HTX), erhvervsuddannelse (EUD), HF, USB/STU, EUD, EGU. 28 Bilag 11, figur Bilag 1c samt Bilag 11, figur 7 30 Bilag 1c 31 Ved almene ungdomsuddannelser menes alment, handels- eller teknisk gymnasium, erhvervsuddannelse, HF eller produktionsskole 32 Bilag 1c respondenternes besvarelser 33 Bilag 12, figur samt respondenternes besvarelser i bilag 1c 34 Se bilag 12, figur samt bilag 13, figur og bilag 1c for elevernes enkelte besvarelser 35 Bilag 1c respondenter nr. 13, 19 og Side 1, afsnit om UHR 37 Side 2, afsnit om EUH 12

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet v/ UU-Vejleder (grundskoler) Specialvejleder (specialskoler) STU-vejleder (efter 10. klasse) Dorthe Elly Johansen Tlf. 72 36 61 47 dorjo@holb.dk UU Ungdommens

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.s. 3 Aktuel placering 15-17 årige, UU-Center

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8 Alle 9'ere Hele UU Faxe Næstved Vordingborg 10. skoleår 44,7 48,3 36,8 55,7 EUD 10,6 11,5 11,7 7,8 Gymnasiale 39,9 35,9 46,4 31,6 STU/EGU 0,4 0,2 0,3 0,6 Andet 4,5 4,1 4,8 4,4 Alle 10'ere 10./11. skoleår

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Dette dokument beskriver variablene i det institutionsregisterudtræk, som UNI-C stiller til rådighed via adressen http://statweb.uni-c.dk/instregudtraek/

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Hvem har ansvaret hvornår?

Hvem har ansvaret hvornår? Høje-Tåstrup Gymnasium - inspirationsdag om sårbare unge tirsdag d.3.juni 2014 Hvem har ansvaret hvornår? Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Hvem har ansvaret hvornår?

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Tag på Bornholms Højskole

Tag på Bornholms Højskole Bornholms Bornholms Erhvervsskole UU Bornholm Tag på Bornholms og bliv klar til en erhvervsuddannelse Tilbud til dig mellem 17½ og 25 år uden ungdomsuddannelse. HØJSKOLE Brug højskolen som et led i en

Læs mere

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse Oplæg om ungdomsuddannelser for forældre til elever i 7.klasse Dagsorden: Ny lovgivning, nye reformer: Uddannelsesparathedsvurdering i 8.klasse Fokusering af vejledningsindsatsen Ug.dk og e-vejledning

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 6. juni 2014 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever Projektbeskrivelse Ny Nordisk Skole Randers Deltagere i projektet Munkholmskolen, Bymarksvej 18, Stevnstrup, 8870 Langå Randers Social- og Sundhedsskole, Minervavej 47, 8960 Randers SØ Tradium Randers,

Læs mere

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Elever og lærere er enige: Tusindvis af unge optages på erhvervsuddannelserne med meget lille udsigt til at kunne gennemføre. Synspunktet understøttes

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Kapitel 1 Formål og indhold 1. Formålet med statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland STATISTIK 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006 UU Center Himmerland Bilag til årsberetning 2005-2006 Udvikling i antallet af 9. og 10. kl. elever der søger ind på de gymnasiale

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om?

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? - Hvad sker der? Uddannelsesplanen hedder den plan, som Landstinget vedtog i 2005. Planen viser en masse konkrete initiativer, der skal styrke uddannelse.

Læs mere

Willis Jura. Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008. Ændringer i den omfattede personkreds. Hvilke typer af aktivitet?

Willis Jura. Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008. Ændringer i den omfattede personkreds. Hvilke typer af aktivitet? Willis Jura August 2008 Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008 Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering sikrer, at personer, der deltager i

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet SommerCamp 2011 Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. Er du ung og har anden etnisk baggrund end dansk, giver Integrationsministeriet støtte

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juli 2011 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse,

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Kørekort til ungdomsuddannelser: Søg info på www.ug.dk Velkommen til kørekort til ungdomsuddannelser. I skal nu møde

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 1.1.

Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 1.1. Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 11 August 2007 Analyse af besvarelser på spørgeskema vedr Anvendelse 95 i samarbejdet mellem folkeskoler og UU-centre Datagrundlaget og formålet

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Kaffe Fair er et skævt læringstilbud til skæve mennesker

Kaffe Fair er et skævt læringstilbud til skæve mennesker Kaffe Fair er et skævt læringstilbud til skæve mennesker I dag: Kaffe Fair er et særligt læringsrum, som samtidig er en café, der drives af Daghøjskolen FOKUS og ligger i hovedbiblioteket i det centrale

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Elev- og uddannelseplan

Elev- og uddannelseplan Elev- og uddannelseplan Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse 2009-10 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven I 9. klasse skal du udarbejde

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 28. april 2015 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

Orientering om ungdomsuddannelserne

Orientering om ungdomsuddannelserne Orientering om ungdomsuddannelserne Program Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser 10. klasse Uddannelsesparathed Optagelse Nyttige links Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Ungdomsuddannelser

Læs mere

16 år - og på ungdomshøjskole. Evaluering af forsøg med nedsættelse af mindstealderen

16 år - og på ungdomshøjskole. Evaluering af forsøg med nedsættelse af mindstealderen 16 år - og på ungdomshøjskole Evaluering af forsøg med nedsættelse af mindstealderen Af FLORIS Consult, januar 2013 1 Indhold Indledning...3 Resumé af hovedresultater...5 Anbefalinger...8 Forsøget baggrund

Læs mere

Ansvarsfordeling UU/kommune jf. vejledning til L564 (STU-loven), pr. 16-11-2011 UURS samarbejdet

Ansvarsfordeling UU/kommune jf. vejledning til L564 (STU-loven), pr. 16-11-2011 UURS samarbejdet Ansvarsfordeling UU/kommune jf. vejledning til L564 (STU-loven), pr. 16-11-2011 UURS samarbejdet For at undgå fremtidige uklarheder/misforståelser omkring ansvarsfordelingen UU-centrene imellem samt imellem

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Orientering om omlægning af tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper

Orientering om omlægning af tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper Folkehøjskoler Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Formateret: Tlf. 3392 5000 Engelsk (USA) Fax 3392

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Der er en gruppe unge, der ikke får en uddannelse og også får meget svært ved at passe et job. Men hvem vil

Læs mere

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five November 2008 STATUSUNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five Indhold INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 De unges baggrund... 4 Hvor er de unge nu?... 4 De unges holdninger til High:five...

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i september 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere