MED DISPENSATION FRA ALDERSKRAVET PÅ UNGDOMSHØJSKOLERNE. Egå Ungdomshøjskole & Ungdomshøjskolen ved Ribe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MED DISPENSATION FRA ALDERSKRAVET PÅ UNGDOMSHØJSKOLERNE. Egå Ungdomshøjskole & Ungdomshøjskolen ved Ribe"

Transkript

1 EVALUERING AF FORSØG MED DISPENSATION FRA ALDERSKRAVET PÅ UNGDOMSHØJSKOLERNE Egå Ungdomshøjskole & Ungdomshøjskolen ved Ribe Slutrapport vedr. forsøgsprojektet med fravigelse af alderskravet på 16 ½, mod at sidestille ti års skolegang som adgangsgivende alderskriterie på ungdomshøjskolerne i årene til NATIONALT VIDENCENTER FOR FRIE SKOLER

2 Nationalt videncenter for frie skoler 2011

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Evaluering af forsøg med dispensation fra aldersgrænsen for elever på ungdomshøjskole - Slutrapport.. 2 Forløbet i forsøgsperioden... 2 Vejledning, undervisning og samarbejde med UU på Ungdomshøjskolen ved Ribe... 2 Vejledning på Ungdomshøjskolen ved Ribe... 2 Undervisning på Ungdomshøjskolen ved Ribe... 3 Samarbejde mellem Ungdomshøjskolen ved Ribe og UU... 3 Vejledning, undervisning og samarbejde med UU på Egå Ungdomshøjskole... 3 Vejledning på Egå Ungdomshøjskole... 4 Undervisning på Egå Ungdomshøjskole... 4 Samarbejde mellem Egå Ungdomshøjskole og UU... 4 Forsøgselevernes videre uddannelse og periodens resultater... 4 Spørgsmål Spørgsmål Spørgsmål Spørgsmål Spørgsmål Spørgsmål 8:... 6 Spørgsmål Spørgsmål Spørgsmål Konklusion... 8 Bilagliste

4 Evaluering af forsøg med dispensation fra aldersgrænsen for elever på ungdomshøjskole - Slutrapport Egå Ungdomshøjskole og Ungdomshøjskolen ved Ribe har med godkendelse fra Undervisningsministeriet kørt med forsøg om dispensation fra aldersgrænsen for elever på ungdomshøjskoler. I bekendtgørelsen af lov om frie kostskoler 1 fremgår det, at aldersgrænsen for elever på ungdomshøjskoler ved kursets begyndelse skal være mindst 16 ½ år. Ved dette forsøgsprojekt har man fraveget det tidligere alderskrav. I stedet har det adgangsgivende alderskriterie været ti års skolegang (10 år inkl. børnehaveklassen) og/eller, at eleven er fyldt 16 år ved kursets begyndelse 2. Dispensationen er givet fra 1. januar 2007 og fem år frem til 31. december Formålet med forsøgsprojektet har været at dokumentere, hvad der sker med eleverne efter højskoleopholdet gennem en kortlægning af deres videre færd i uddannelsessystemet, gennemførselsprocent samt niveau. Deri ligger også en fokus på skolernes praksis vedr. vejledning og undervisning. Endemålet for projektet er at vurdere, om et ophold på en ungdomshøjskole kan medvirke til at fastholde unge under 16 ½ år, der ellers er på vej ud af uddannelsessystemet, i enten en uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Forløbet i forsøgsperioden Fra tilladelsen fra undervisningsministeriet til forsøget blev givet, optog ungdomshøjskolerne elever ud fra de nye alderskriterier. I løbet af de fem år forsøget forløb, blev der optaget sammenlagt 71 elever under 16 ½ på ungdomshøjskolerne 3. For at kunne dokumentere elevernes videre færd efter højskoleopholdet udvikledes et spørgeskema 4, som eleverne skulle svare på. 34 elever, ca. 50 %, indsendte efterfølgende spørgeskemaerne med deres svar, og disse ligger til grund for denne evaluering af forsøget 5. Vejledning, undervisning og samarbejde med UU på Ungdomshøjskolen ved Ribe Som beskrevet i deres værdigrundlag og formål, ligger Ungdomshøjskolen ved Ribe stor vægt på personlig, faglig og social udvikling, og vil gennem videreudvikling og videreuddannelse skabe arbejdsglæde og overskud hos eleverne. Vejledning på Ungdomshøjskolen ved Ribe Eleverne på UHR 6 tilbydes i løbet af kursusåret 6-7 individuelle udviklingssamtaler med deres huslærer. Dette har til formål at sætte nogle mål for elevens personlige og faglige udvikling. Vælger en elev at tage et helt år på UHR eller forårsperioden, får eleven en generel indføring i studie- og erhvervsvejledning. Formålet med dette er at give eleven informationer om studie- og erhvervsvalg samt hjælp til ansøgningsskemaer osv. Elever, der har valgt en af de førnævnte perioder, har også mulighed for at følge et fag i vejledning. Formålet med faget er at give elever, der er uafklaret i fht. ungdomsuddannelse, indsigt og redskaber til at kunne træffe et kvalificeret valg ifh. deres uddannelsesfremtid. Både den 2

5 generelle indføring og studie- og erhvervsvalg samt faget i vejledning begynder i januar, således at eleven har tid til at træffe en afklaret beslutning inden 15. marts. Der tilbydes derudover, løbende over hele året, individuelle vejledningssamtaler med en vejleder med en diplomuddannelse i vejledning fra CVU Vest. UHR tilbyder alle elever realkompetenceafklaring. Formålet med denne ordning er, at eleven hjælpes til at synliggøre egne kompetencer, når de skal søge ind på uddannelse eller søge et job. Alle fastansatte lærere på UHR har højskolernes grundkursus i vejledning, og er uddannede sparringspartnere for realkompetencedokumentation 7. UHR har valgt at tilslutte sig Fællesrådet for foreninger for Uddannelses- og Erhvervsvejlederes principper for Etik i vejledningen 8. Undervisning på Ungdomshøjskolen ved Ribe Undervisningen på UHR er opdelt i 4 perioder i hvert kursushalvår. I løbet af et helt kursusår tilbyder UHR ca. 80 forskellige fag. De opdeles således, at der hver periode udbydes 10 forskellige fag i snit. Disse fag kan inddeles i 5 emner: 1. kreative fag, 2. musik og teater, 3. idræt og friluftsliv, 4. medier og journalistik, 5. pædagogik, psykologi og personlig udvikling. Eleven sammensætter selv sit skema efter interesse og har 1-3 fag ugentligt 9. Der er eksamensfrihed på højskolen, og der arbejdes målrettet på, både fagligt og personligt, at eleven skal videre fra skolen 10. Alle lærere er uddannet fra hhv. seminarier, universiteter og konservatorier 11. Samarbejde mellem Ungdomshøjskolen ved Ribe og UU For hver elev, der ved kursusstart ikke var fyldt 16 ½ år, er der i forsøgsperioden lavet en uddannelsesplan for den enkelte elev af en UU-vejleder, hvori opholdet på ungdomshøjskolen indgik 12. Dette har betydet, at der har været en afklarende dialog mellem den enkelte elevs UU-vejleder og UHR i fht. elevens behov og forventninger til højskolen, samt en formulering om UHRs bidrag i fht. eleven. Har en UU-vejleder ytret ønske om tilbagemelding, er der foregået en overlevering/tilbagelevering efter endt højskoleophold. Har en elev afbrudt sit højskoleophold, har UHR meldt dette tilbage til UU-vejlederen 13. Det er UHRs vurdering, at samarbejdet med UU-centrene har været rigtig fornuftigt. Samarbejdet har også haft den fordel, at de opbyggede relationer og erfaringer mellem UU og UHR er blevet videreudviklet i andre projekter. Vejledning, undervisning og samarbejde med UU på Egå Ungdomshøjskole Ud fra formål og værdigrundlag på Egå Ungdomshøjskole stræbes der efter at give eleverne mulighed for at udvikle sig på en alsidig og selvstændig måde med forståelse for fællesskabet. For derved med udgangspunkt i den enkeltes personlighed at skabe grobund for livsmod og livsduelighed 14. 3

6 Vejledning på Egå Ungdomshøjskole På EUH 15 deler vejledningen sig i to grene, uddannelsesvejledning og personlig vejledning, og opgaven er fordelt på henholdsvis uddannelses- og erhvervsvejledere samt kontaktlærerne. Eleverne modtager mindst 3 udviklingssamtaler pr halvår samt 6 på helårskursus med deres kontaktlærer, og derefter fastsættes behovet for flere samtaler mellem kontaktlærer og elev i fællesskab. Dette har livsvejledning og faglig vejledning som formål. I uddannelsesvejledning vejledes der bredt for alle eleverne samlet. Desuden tilbydes der (for helårs- eller forårskursister) fag/undervisning i vejledning. Disse har til formål at give indsigt og redskaber til at vælge den rette uddannelse, samt hjælp til ansøgninger, information om uddannelser osv. Alle elever kommer til mindst en uddannelses- og erhvervsvejledningssamtale, og disse foretages endvidere efter den enkelte elevs behov i løbet af opholdet på højskolen. Alle elever udarbejder en uddannelsesplan. Formålet med dette er at ruste eleverne til livet efter højskoleopholdet. Mangler en elev et fag eller eksamen i 9. eller 10. kl., giver EUH eleven mulighed for at følge undervisning på VUC i Århus under højskoleopholdet 16. Undervisning på Egå Ungdomshøjskole Undervisningen EUH er opdelt i 3 perioder på et kursushalvår med sammenlagt ca. 35 forskellige fag. Disse er fordelt over 7 forskellige fagområder: 1. Idræt, 2. Humanistiske og samfundsfaglige fag, 3. Teaterfag, 4. Medier, foto og film, 5. Musik, 6. Design, 7. Kunst. Eleverne sammensætter selv deres eget skema efter interesse 17. Alle lærere er uddannet fra hhv. seminarier, universiteter og konservatorier 18. Samarbejde mellem Egå Ungdomshøjskole og UU Som på UHR skal der for hver elev, der ved kursusstart ikke er fyldt 16 ½ år, laves en uddannelsesplan af en UU-vejleder, hvori opholdet på ungdomshøjskolen indgår 19. Det afklares mellem UU-vejlederen og EUH om hvorvidt, et ophold på EUH vil være optimalt i fht. de mål den enkelte elev har med et højskoleophold. Der er kontakt mellem vejleder og højskolen, forud for elevens optagelse, under samt efter højskolekurset, og efter behov. Ved kursus ophør orienterer højskolen vejlederen. Egå Ungdomshøjskole deltager også i møder med større grupper af UU-vejledere, hvor UU-afdelinger undersøger unges muligheder på ungdomshøjskoler 20. Forsøgselevernes videre uddannelse og periodens resultater Som tidligere nævnt har 71 elever under 16 ½ år været gennem et ophold på en af de to ungdomshøjskoler. Spørgeskemaet der blev udfærdiget, indeholder 11 spørgsmål til de tidligere elever. 34 af forsøgseleverne har svaret på skolernes udsendte spørgeskema, og disse ligger til grund for analysen 21. 4

7 Spørgsmål 1-3 Hvilken ungdomshøjskole gik du på? Hvornår gik du på ungdomshøjskole? Hvad lavede du lige før du kom på ungdomshøjskole? Af respondenterne har fordelingen over de to skoler været nogenlunde ligelig, dog havde UHR lidt flere elever igennem et højskoleophold end EUH. Langt størstedelen af eleverne, 26 ud af 34, gik på højskolerne i sidste del af forsøgsperioden ( ). Hovedparten af eleverne, 20 ud af 34, kom direkte fra 9. eller 10. kl. 22 Spørgsmål 4 Hvorfor valgte du at tage på ungdomshøjskole? Af de 34 respondenter kunne man forvente begrundelser, der gik i mangeartede retninger; dog falder besvarelserne under mange af de samme emner. Alle svar kan derfor klassificeres i 5 kategorier: 1. Skoletræt, 2. Droppet ud af skolen, 3. Prøve noget nyt, 4. Psykiske og/eller sociale problemer, 5. Manglende modenhed el. personlig udvikling. 3 respondenter svarede, at de var trætte af skolen, 2 var droppet helt ud, 3 havde psykiske/sociale problemer, 5 begrundende sig med manglende modenhed/personlig udvikling, 10 af respondenterne ville prøve noget helt nyt og anderledes og de sidste besvarelser var en kombination af kategorierne. Dog med flertallet af begrundelser i kategori 1, hvor de i en eller anden form, var trætte af skolen og den struktur den tilbyder. De tre følgende citater, kan ses som typiske eksempler på respondenternes udsagn: 1. Jeg var kørt træt og fungerede ikke optimalt i skolen(stress osv.)jeg trængte til at komme lidt væk hjemmefra og opleve noget nyt 2. Jeg var skoletræt og manglede et sabbatår for at finde ud af, hvad jeg ville i fremtiden. 3. Afklaring mht. uddannelse. Afstand fra familieproblemer. Succes oplevelse, kreativ hverdag og for at få større selvtillid, personlig udvikling 23 Dermed ligger respondenternes begrundelser om valg af ophold på ungdomshøjskole i tråd med det miljø, undervisning og vejledning som EUH og UHR tilbyder 24. Fag og undervisning, som minder meget lidt om grundskolens. Spørgsmål 5 Havde du overvejet efterskole i stedet for ungdomshøjskole? 22 respondenter svarede, at de ikke havde overvejet en efterskole i stedet for en ungdomshøjskole 25. Hvilket måske kan hænge sammen med deres besvarelser om, at mange var trætte af skolen. Undervisning og fag på efterskolen kan i mange henseender minde om den undervisning og de fag, der tilbydes i folkeskolen og andre grundskoler. Det ses også i svarene at være den primære begrundelse for, hvorfor de elever, der havde overvejet efterskolen, besluttede at vælge den fra 26. 5

8 Spørgsmål 6 Hvad gik du i gang med lige efter dit ophold på ungdomshøjskole? Under spørgsmål 6 havde respondenterne følgende muligheder for afkrydsning: STX, HHX, HTX, EUD, HF, VUC, Produktionsskole, Arbejde og Andet. 23 af respondenterne svarede, at de efter deres højskoleophold gik i gang med en ungdomsuddannelse afkrydsede produktionsskole. 9 respondenter satte kryds ved Andet. Dog af disse 9 har 3 af dem svaret, at dette Andet var hhv. produktionsskole, EGU og IB (International Baccaleurate). EGU og IB kategoriseres som ungdomsuddannelse. Derfor er det reelle svar, at 25 af de 34 respondenter gik videre i ungdomsuddannelse og 2 på produktionsskole efter endt ophold på ungdomshøjskole. 3 respondenter af de 9, som satte kryds ved Andet, gik tilbage for at færdiggøre folkeskolen. Og de sidste 3 af de 9 gik videre i hhv. efterskole, husholdningsskole og højskole. 1 respondent begyndte i arbejde efter sit højskoleophold 28. Hvis der tages højde for diskrepansen, fordeler respondenternes svar sig således: 25 Ungdomsuddannelse 2 Produktionsskole 6 Andet (3 Folkeskole, 1 Højskole, 1 husholdningsskole, 1 Efterskole) 1 Arbejde Hvorfor der hos respondenter var en diskrepans, vides naturligvis ikke. Men en forklaring kunne være, at de 3 ikke umiddelbart havde en forståelse af systemets klassificering af ungdomsuddannelser. En anden forklaring kunne være, at respondenterne ikke har haft den pågældende afkrydsningsmulighed, da spørgeskemaet ikke har taget højde for andre ungdomsuddannelser, eller at der fra respondentens side har været tale om en simpel fejl. 29 Spørgsmål 7 Har du afsluttet en ungdomsuddannelse? Forsøgseleverne skulle i spørgeskemaet også svare på, hvorvidt de havde gennemført en ungdomsuddannelse og deres evt. karaktergennemsnit. Da ingen af respondenterne på nuværende tidspunkt er færdige med en ungdomsuddannelse, var dette ikke muligt 30 Spørgsmål 8 Er du i gang med en ungdomsuddannelse? 21 ud af de 34 respondenter svarede, at de er i gang med en ungdomsuddannelse 31. Dog som ved spørgsmål 6 opleves en diskrepans. 1 respondent har svaret nej til at være i ungdomsuddannelse, men svarer i spørgsmål 10, at vedkommende er i gang med erhvervsuddannelse (EUD). Derfor må det reelle tal for respondenter, som er i gang med en ungdomsuddannelse være 22. Forklaring på diskrepansen, som angivet ovenover ved gennemgang af spørgsmål 6. Dermed er 3 respondenter faldet fra en ungdomsuddannelse siden deres ophold på en ungdomshøjskole (jf. antallet af elver som gik i gang med en ungdomsuddannelse lige efter deres ophold på ungdomshøjskole (se gennemgang af spørgsmål 6)) af de 22 respondenter, der er i gang med en ungdomsuddannelse, gik direkte videre fra højskolen og over i ungdomsuddannelse, og 6 af respondenterne, som også er videre i ungdomsuddannelse, brugte lidt 6

9 mere tid, inden de gik videre i deres uddannelsesforløb. Igen opleves en uoverensstemmelse. Respondenten, som svarede nej til at være i ungdomsuddannelse, men som senere angiver, at være i gang med erhvervsuddannelse, har derfor i dette spørgsmål ikke angivet årstal for påbegyndelse af ungdomsuddannelse. Derfor kan man ikke vide, om denne gik direkte fra ungdomshøjskolen til ungdomsuddannelse, eller hørte til gruppen som brugte lidt mere tid. Spørgsmål 9 Har du afbrudt en ungdomsuddannelse? 25 af de 34 respondenter har ikke afbrudt en ungdomsuddannelse. Af de 9 resterende, som har afbrudt en ungdomsuddannelse, afbrød 3 af dem uddannelsen inden deres ophold på ungdomshøjskolen, 4 efter opholdet og 2 ved ikke 33. Spørgsmål 10 Hvad laver du nu? Igen, som under spørgsmål 6 havde respondenterne følgende muligheder for afkrydsning: STX, HHX, HTX, EUD, HF, VUC, Produktionsskole, Arbejde og Andet. Her svarede 19 at de var i gang med en ungdomsuddannelse, 1 satte kryds ved produktionsskole, 4 afkrydsede arbejde og 10 satte kryds ved andet. Som tidligere opleves en diskrepans ved svarene i spørgeskemaet. Af de 10, som satte kryds ved Andet, er 3 af respondenterne i ungdomsuddannelse (1 EUD, 1 IB, I EGU), de resterende 7 besvarelser fordeler sig på: 1 produktionsskole, 1 danseuddannelse, 2 på højskole og 3 går hjemme. Ser man på de 4 respondenter, der har afkrydset ved arbejde, ser man igen en uregelmæssighed. Den ene har afkrydset arbejde, men samtidig udfyldt 10. klasse under andet. Dette må formodes at være en fejl. Tidligere svar fra respondenten angiver, at vedkommende gik i gang med 10. klasse efter sit ophold på ungdomshøjskolen. Det blev angivet, at han/hun startede højskoleopholdet i januar 2010 og sluttede et halvt år efter, derfor må det formodes respondenten stadig gik i 10. klasse, da vedkommende udfylde skemaet. Som følge heraf antages det, at det reelt set kun er 3 af respondenterne, som på nuværende tidspunkt er i arbejde. 34 Hvis der tages højde for diskrepansen, fordeler respondenternes svar sig således: 22 Ungdomsuddannelse 2 Produktionsskole 7 Andet (1 10. klasse, 1 danseuddannelse, 2 højskole, 3 går hjemme) 3 Arbejde Forklaring på diskrepansen, som angivet ved gennemgang af spørgsmål 6. Spørgsmål 11 Hvad fik du ud af dit ungdomshøjskoleophold? Som i spørgsmål 4, var der mange forskellige tilbagemeldinger, dog ligger besvarelserne igen indenfor mange af de samme emner. Svarene kan derfor klassificeres i 4 kategorier: 1 Klar til ungdomsuddannelse/klarhed om fremtid, 2. Personlig udvikling/modenhed, 3. Det sociale aspekt, 4. Afhjulpet psykiske/sociale problemer. Mange af respondenternes besvarelser falder indenfor to eller flere af disse kategorier. 7

10 26 af de 34 besvarelser falder under kategorien personlig udvikling/modenhed, hvor begreber som styrket selvtillid, tro på egne evner, og mod på fremtiden nævnes mange gange. 25 besvarelser berører det sociale aspekt, hvor at få venner for livet og øvet i at omgås andre også ofte fremhæves. 8 respondenter besvarede, at de blev klar til at starte på en ungdomsuddannelse eller fik klarhed over deres fremtid. 3 tilkendegav positive svar om at blive afhjulpet psykiske/sociale problemer. De tre følgende citater, kan ses som typiske eksempler på respondenternes udsagn: 1. Et frisk pust fra hverdagen, et ordentlig boost selvtillid og en skøn oplevelse. Desuden fik jeg en masse venner og en ny tro på at jeg sagtens kan klare en ungdomsuddannelse. 2. Bedre sammenhold, mere selvtillid, større tro på mig selv. I det hele taget har jeg fået det meget bedre. 3. Jeg er blevet mere social, og har lært en masse fantastiske mennesker at kende. Jeg er blevet meget bevidst om hvem jeg er, og hvad jeg vil med mit liv 35. Respondenternes svar ligger i tråd med deres tidligere besvarelser om, hvorfor de valgte at gå på ungdomshøjskole (spørgsmål 4). De har fået det ønskede pusterum fra skolen, har gennemgået en personlig udvikling og er bedre rustet til at gå videre med deres liv. Dog med den forskel, at det sociale aspekt som så ofte nævnes i besvarelserne af spørgsmål 11, ikke er nær så present i deres begrundelse af valg om ungdomshøjskole i spørgsmål 4. Derudover vurderes det også ud fra besvarelserne, at respondenterne har fået det ud af deres ophold, som ungdomshøjskolerne rent faktisk sigter efter i formål og værdigrundlag: At give eleverne mulighed for at udvikle sig på en alsidig og selvstændig måde med forståelse for fællesskabet 36, samt at med udgangspunkt i den enkeltes personlighed at skabe grobund for livsmod og livsduelighed 37. Konklusion Som beskrevet i begyndelsen af rapporten, har både Egå Ungdomshøjskole og Ungdomshøjskolen ved Ribe skrevet ind i deres formål og værdigrundlag, at de sigter efter at skabe videreudvikling hos eleverne både fagligt og personligt. Dette afspejles i den vejledning og undervisning, der tilbydes på ungdomshøjskolerne. Der lægges begge steder meget vægt på vejledning, som sigter efter personlig og faglig udvikling. Begge skoler tilbyder uddannelsesvejledning med vejledere og konkrete fag i uddannelses- og erhvervsvejledning. UHR adskiller sig ved at tilbyde realkompetenceafklaring, og EUH adskiller sig ved at give eleven mulighed for at afslutte fag på VUC i Århus under opholdet. På begge ungdomshøjskoler vægtes den personlige vejledning meget højt, og der tilbydes både fastlagte udviklingssamtaler og samtaler efter behov med elevernes kontaktlærere. Fagene, som begge skoler tilbyder, virker som udgangspunkt meget ens, men ligger i indhold langt fra de traditionelle fag i grundskolen. Det giver eleverne mulighed for at vælge efter personlige interesser samt at indtræde i et læringsrum, der udfordrer dem på nye måder. At fagene ikke ligner de traditionelle skolefag viser ifølge respondenternes besvarelser i spørgsmål 4, at være det, de unge søger hen imod. Valget om ungdomshøjskole er truffet, fordi de er trætte af skolen, den rammer og det liv, den tilbyder; fordi de vil udvikles/modnes, og fordi de vil prøve noget nyt. Efterskolen er 8

11 for mange af disse unge ikke en mulighed, da den - bortset fra kostskoleprincippet - meget ligner den almindelige grundskoles generelle struktur. Da størstedelen af forsøgseleverne havde deres ophold på ungdomshøjskolen, 26 ud af 34, i 2009 eller 2010, har ingen af respondenterne nået at færdiggøre en ungdomsuddannelse. Dog af besvarelserne kan man se (jf. spørgsmål 8 og 10), at det er 2 ud af 3 (22 ud af 34 respondenter), som er i gang med en ungdomsuddannelse efter at have været på ungdomshøjskole. Undervejs i gennemgangen af spørgeskemaets resultater, har der været diskrepanser. Hvorfor vides naturligvis ikke. Men en forklaring kan være, at enkelte af respondenterne umiddelbart ikke havde en forståelse af systemets klassificering af ungdomsuddannelser. En anden forklaring kunne være, at respondenterne ikke har haft den pågældende afkrydsningsmulighed, da spørgeskemaet ikke har taget højde for andre ungdomsuddannelser end de oplistede, eller at der fra respondentens side har været tale om en simpel fejl. Tager man højde for diskrepansen i svarene, ser resultaterne af forsøgselevernes videre færd efter endt ophold på ungdomshøjskole således ud: 22 Ungdomsuddannelse 2 Produktionsskole 7 Andet (1 10. klasse, 1 danseuddannelse, 2 højskole, 3 går hjemme) 3 Arbejde Respondenterne har tilkendegivet, at de har fået større selvværd, mere fokus og større sociale kompetencer ud af deres ophold på en ungdomshøjskole. Derudover har de også generelt set, fået mere mod på livet og mod på at få/gennemføre en ungdomsuddannelse. Samlet set viser denne forsøgsperiode med dispensation fra aldersgrænsen: 1. At der er et behov for et alternativ til de unge under 16 ½ år, som er på vej ud af uddannelsessystemet, fordi de er trætte af skolen, har sociale problemer, mangler selvtillid, modenhed og udvikling for at gennemføre den næste del af deres liv (ungdomsuddannelsen) 2. At ungdomshøjskolerne er behovet bevidst og arbejder målrettet for at imødekomme de unge og hjælpe dem videre 3. At opholdet på ungdomshøjskolen synes at opnå formålet, da 2/3 af respondenterne er i gang med en ungdomsuddannelse, og kun 3 af forsøgseleverne er helt ude af uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet. Dermed er vurderingen, at et ophold på en ungdomshøjskole kan medvirke til at fastholde unge under 16 ½ år, der ellers er på vej ud af uddannelsessystemet, i uddannelse. 9

12 Bilagliste Bilag 1a: Opgørelse af elevoptagelse med dispensation fra Egå og UHR Bilag 1b: Udsendte spørgeskema Bilag 1c: Indtastet svarskema fra respondenter Bilag 2: Vejledning på UHR Bilag 3: Etik i vejledningen FUE Bilag 4: Undervisningsplan UHR Bilag 5: Indholdsplan UHR Bilag 6: Godkendelse af dispensation UVM Bilag 7: UHR beskrivelse af Samarbejde med UU-vejledere Bilag 8: Indholds- og undervisningsplan forår 2011 EUH Bilag 9: Beskrivelse af vejledning fra EUH + samarbejde med UU-vejleder Bilag 10: Diagrammer, figur 1-4 Bilag 11: Diagrammer, figur 5-7 Bilag 12: Diagrammer, figur 8-13 Bilag 13: Diagrammer, figur Bilag 14: Formål og værdigrundlag Egå Ungdomshøjskole 10

13 Slutnoter 1 _lov_om_efterskoler 870.pdf 2 Bilag 6: Godkendelse af dispensation UVM 3 Bilag 1a: Opgørelse af elevoptagelse med dispensation fra Egå og UHR 4 Bilag 1b: Udsendte spørgeskema 5 Bilag 1c: Indtastet svarskema fra respondenter 6 Fremover vil Ungdomshøjskolen ved Ribe forkortes som: UHR 7 Bilag 2: Vejledning på UHR 8 Bilag 3: Etik i vejledningen 9 Bilag 4: Undervisningsplan UHR 10 Bilag 5: Indholdsplan UHR 11 Bilag 5: Indholdsplan UHR 12 Bilag 6: Godkendelse af dispensation UVM 13 Bilag 7: UHR beskrivelse af Samarbejde med UU-vejledere 14 Bilag 14: Formål og værdigrundlag Egå Ungdomshøjskole 15 Herefter forkortes Egå Ungdomshøjskole som: EUH 16 Bilag 8: Indholds- og undervisningsplan forår 2011 EUH s. 9 samt bilag 9: Beskrivelse af vejledning fra EUH 17 Bilag 8: Indholds- og undervisningsplan forår 2011 EUH Bilag 6: Godkendelse af dispensation UVM 20 Bilag 9: Beskrivelse af samarbejde med UU fra EUH 21 Bilag 1c: respondenternes besvarelser 22 For yderligere svarresultater af spørgsmålene 1-3, se bilag 10 figur 1-3 samt bilag 1c respondenternes besvarelser 23 Se alle respondenternes besvarelser i bilag 1c samt respondenter nr. 13, 31 og Se afsnit om vejledning og undervisning på hhv. UHR og EUH 25 Bilag 10, figur 4 11

14 26 Se alle respondenternes besvarelser i bilag 1c 27 Ved ungdomsuddannelser menes i henhold til Ungdommens Uddannelsesvejledning: alment (STX), handels- (HHX)eller teknisk gymnasium (HTX), erhvervsuddannelse (EUD), HF, USB/STU, EUD, EGU. 28 Bilag 11, figur Bilag 1c samt Bilag 11, figur 7 30 Bilag 1c 31 Ved almene ungdomsuddannelser menes alment, handels- eller teknisk gymnasium, erhvervsuddannelse, HF eller produktionsskole 32 Bilag 1c respondenternes besvarelser 33 Bilag 12, figur samt respondenternes besvarelser i bilag 1c 34 Se bilag 12, figur samt bilag 13, figur og bilag 1c for elevernes enkelte besvarelser 35 Bilag 1c respondenter nr. 13, 19 og Side 1, afsnit om UHR 37 Side 2, afsnit om EUH 12

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015 UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015 Er du dreng/pige Dreng 329 Pige 336 Ikke besvaret 2 Besvarelse fordelt på skoler Antal 10. klasseskolen 36 Dreng 14 Pige 22 Arresø Skole 84 Dreng

Læs mere

Højskolernes og frie fagskolers mentorordning. v/ Jakob Hvenegaard Andersen Folkehøjskolernes Forening i Danmark 10.

Højskolernes og frie fagskolers mentorordning. v/ Jakob Hvenegaard Andersen Folkehøjskolernes Forening i Danmark 10. Højskolernes og frie fagskolers mentorordning v/ Jakob Hvenegaard Andersen Folkehøjskolernes Forening i Danmark 10. september 2014 Rundt om Hvem er de unge uden ungdomsuddannelse på højskole Effektundersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår?

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår? Brugerundersøgelse 2015 UU-Lillebælt Er du: Dreng Pige 423 47,8% 457 51,6% Hvilken klasse går du i? 9. klasse 702 79,3% 10. klasse 183 20,7% Specialklasse 0 Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse Uddannelsesønsker 2008 9. klasse 10. skoleår 10. klasse folkeskolen, efterskoler og fri grundskoler 423 205 218 Erhvervsuddannelser Tekniske skoler, handelsskoler, landbrugsskoler og Sosu 90 47 43 Stx,

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 er en opgørelse over de unges tilmeldinger til ungdomsuddannelserne (FTU). Der er tale

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om elev- og uddannelsesplanen Fra 8. klasse indeholder elev- og uddannelsesplanen

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da

Læs mere

Tag på Bornholms Højskole

Tag på Bornholms Højskole Bornholms Bornholms Erhvervsskole UU Bornholm Tag på Bornholms og bliv klar til en erhvervsuddannelse Tilbud til dig mellem 17½ og 25 år uden ungdomsuddannelse. HØJSKOLE Brug højskolen som et led i en

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema +

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + Program: Lærerkursus tirsdag 27. oktober 2015 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + 10.30-10.45 Pause hæftet +Tidslinje vedr. UP/IUP) 10.45 11.45 IUP/UP

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 - Bilag

Virksomhedsplan 2012 - Bilag Virksomhedsplan 2012 - Bilag Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal S. 1 513 508 495 610 590 673 646 718 697 677 735 740 739 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 26. april 2016 NOTAT Sagsbehandler: Peter Sønderby Nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning Kommune 2016 Med dette notat gives en kort gennemgang af

Læs mere

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I medfør af 3, stk. 5, 4, stk. 5, 6, stk. 4, 9, stk. 3 og 10, stk. 2, i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UPV i 8. Klasse. Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse

UPV i 8. Klasse. Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse UPV i 8. Klasse Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse UPV i 8. klasse Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse 2015 UPV i 8. klasse 2015 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser skolen Skole Skolen Ungdomsskole Hovedtotal Grundskolen 82 53 33 34 13 4 219 10.Andet 1 2 1 4

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10)

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven Efter 9. eller 10. klasse skal du vælge ungdomsuddannelse.

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr. 01-11-2015

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.s. 3 Aktuel placering 15-17 årige, UU-Center

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016]

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] 2016 [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] Kilde: UU Sydfyn database UV-Vej pr. 01-06-2016 Side 1 Indhold Forord til halvårsstatistik juni 2016... 3 Aktuel placering på unge ml. 15-17 år (inkl.)... 4 UU Sydfyn

Læs mere

Brugerundersøgelsen for 2015 blev gennemført i perioden 7. april til 30. april 2015.

Brugerundersøgelsen for 2015 blev gennemført i perioden 7. april til 30. april 2015. Brugerundersøgelse om UU Vejledningen UU Vejle 2015 Indledning, formål og afgrænsning Elever i 9. klasse og 10. klasse (herunder specialklasse) har i april 2015 evalueret den vejledning, som de har modtaget

Læs mere

Undervisning af bred almen karakter på frie kostskoler

Undervisning af bred almen karakter på frie kostskoler Undervisning af bred almen karakter på frie kostskoler På frie kostskoler (højskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler) skal undervisningen have en bred almen karakter. I forbindelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse Et anderledes

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 1. KVARTAL 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014. Kvartalsrapporten

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

USB-en - Ungdomsuddannelse til unge med Særlige Behov

USB-en - Ungdomsuddannelse til unge med Særlige Behov USB-en - Ungdomsuddannelse til unge med Særlige Behov Ungdomsuddannelse til unge med behov for særlig støtte Pr. 1. august 2007 er der et lovkrav om, at alle kommuner skal tilbyde en ny ungdomsuddannelse

Læs mere

Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse

Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse 2012 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) Særlige forløb for ikke

Læs mere

Hvem har ansvaret hvornår?

Hvem har ansvaret hvornår? Høje-Tåstrup Gymnasium - inspirationsdag om sårbare unge tirsdag d.3.juni 2014 Hvem har ansvaret hvornår? Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Hvem har ansvaret hvornår?

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord Kvartalsrapport UU Odder Skanderborg Skanderborg Kommune Forord Nærværende rapport er tænkt som et redskab til at følge den uddannelsesmæssige udvikling blandt kommunens unge. Rapporten udarbejdes fire

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Ansøgningsskema. Brobygning styrkelse af indslusning til og fastholdelse af en erhvervsuddannelse. Idrætshøjskolen Århus

Ansøgningsskema. Brobygning styrkelse af indslusning til og fastholdelse af en erhvervsuddannelse. Idrætshøjskolen Århus Ansøgningsskema 1 Projektets titel Brobygning styrkelse af indslusning til og fastholdelse af en erhvervsuddannelse 2 Højskolen Navn: Idrætshøjskolen Århus 4 Baggrund fyldig beskrivelse påkrævet Idrætshøjskolen

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Elev- og uddannelsesplan for elever i 9. klasse Uddannelsesplan for elever, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Elev- og uddannelsesplan for elever i 9. klasse Uddannelsesplan for elever, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Elev- og uddannelsesplan for elever i 9. klasse 2009-10 Uddannelsesplan for elever, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til

Læs mere

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Der er en gruppe unge, der ikke får en uddannelse og også får meget svært ved at passe et job. Men hvem vil

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 20 Kvartalsrapporten for 4. kvartal

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU?

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Program UU-vejledning 10. klasse Erhvervsuddannelser EUX Gymnasiale uddannelser Andre og individuelle udd. Afrunding Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Uddannelsesvejledning

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

Ansøgningsskema. Oplevelse oplysning - afklaring- uddannelse. 1 Projektets titel. 2 Højskolen Navn: Vrå Højskole

Ansøgningsskema. Oplevelse oplysning - afklaring- uddannelse. 1 Projektets titel. 2 Højskolen Navn: Vrå Højskole 1 Ansøgningsskema 1 Projektets titel Oplevelse oplysning - afklaring- uddannelse 2 Højskolen Navn: Vrå Højskole 4 Baggrund fyldig beskrivelse påkrævet Vrå højskole har en del erfaring med at samarbejde

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 2. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Version: 3.0 Den 21. januar 2011 NOTAT 21. januar 2011 J.nr. 2009-0008415 Vejledning til registrering af vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen

Læs mere

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om?

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? - Hvad sker der? Uddannelsesplanen hedder den plan, som Landstinget vedtog i 2005. Planen viser en masse konkrete initiativer, der skal styrke uddannelse.

Læs mere

Uddrag fra HE rapport

Uddrag fra HE rapport Uddrag fra HE rapport Tabel A viser elevernes vurdering af, om de føler de har oplevet et anderledes skoleår i forhold til deres tidligere skoleår i folkeskolen. Tabel A Føler du at du har oplevet et anderledes

Læs mere

Ja Nej - Gå til Hvem præsenterede første gang forslaget om at gå på efterskole? (Vælg en svarmulighed)

Ja Nej - Gå til Hvem præsenterede første gang forslaget om at gå på efterskole? (Vælg en svarmulighed) 1. Har du et eller flere børn i 10. klasse på efterskole i skoleåret 2014/15? Ja Nej - Gå til 25 2. Hvilket køn er jeres barn på efterskole? Pige Dreng 3. Har jeres barn også gået på efterskole i 9. klasse?

Læs mere

Analyse. Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger

Analyse. Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger Analyse Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger 21-214 Forfatter: Mette Hjort-Madsen, konsulent Forord af Astrid Haim Thomsen, vejleder,

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet v/ UU-Vejleder (grundskoler) Specialvejleder (specialskoler) STU-vejleder (efter 10. klasse) Dorthe Elly Johansen Tlf. 72 36 61 47 dorjo@holb.dk UU Ungdommens

Læs mere

UU Nordvestjylland. Elevundersøgelse af klasser april 2016

UU Nordvestjylland. Elevundersøgelse af klasser april 2016 Elevundersøgelse af UU Nordvestjylland 9.-10. klasser april 2016 Målgruppen for undersøgelsen er elever i 9. og 10. klasse på alle landets folkeskoler, private grundskoler, kommunale ungdomsskoler og efterskoler,

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: Vi er blevet opmærksomme på, at der har været en vis usikkerhed i forhold til, hvordan uddannelsesstatistikkerne

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA 2011

ANSØGNINGSSKEMA 2011 ANSØGNINGSSKEMA 2011 Når du ansøger: 1. Dette skema skal udfyldes af enhver, der søger optagelse på Menighedsfakultetets 4-årige bacheloruddannelse i teologi. Der gøres opmærksom på, at du samtidig med

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema om at blive Ny Nordisk Skole-institution

Vejledning til ansøgningsskema om at blive Ny Nordisk Skole-institution Vejledning til ansøgningsskema om at blive Ny Nordisk Skole-institution Om Ny Nordisk Skole Ny Nordisk Skole er et forandringsprojekt for dagtilbud, grundskoler, ungdomsuddannelser og fritidstilbud. Ny

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport 2013 Studenter i erhvervsuddannelserne 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016 HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016 KILDE: UU SYDFYN 0 Indhold Forord til halvårsstatistik november 2016... 3 Aktuel placering 15-17 årige (inkl.)... 4 UU Sydfyn alle 4 kommuner samlet... 4 Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 8. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 8. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 8. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af,

Læs mere

Genvej til en ungdomsuddannelse

Genvej til en ungdomsuddannelse Genvej til en ungdomsuddannelse Udgivelse nr. 1 / November 2007 1 2 Indholdsfortegnelse Hvorfor denne folder? Side 3: Side 5: Side 7: Vejledning på højskolerne... vejleder og elev lærer hinanden godt at

Læs mere