Forslag. til. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. til. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil"

Transkript

1 Skatteministeriet Udkast Maj 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil I lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil foretages følgende ændringer: 1. I 12, stk. 1, 2. pkt., ændres»ansættelsen«til:»sin tiltrædelse« I 19 ændres»beskyttelse af spillernes penge,«til:»beskyttelse af spillerne,«,»og nærmere regler om«til:», brug af spillemyndighedens mærkningsordning og«. 3. I 19 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte regler om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om underretningspligt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, herunder regler om, at underretning skal være affattet på grønlandsk, dansk eller et andet sprog samt ske i elektronisk form (digital kommunikation).«4. I 22, stk. 2, ændres»offentliggøre en årsredegørelse«til:»sende en årsredegørelse til spillemyndigheden«. 5. Efter 24 indsættes:» 24 a. Indehaveren af tilladelse efter 6 til udbud af væddemål på heste- og hundevæddeløb skal betale en afgift til den danske stat på 11 pct. af bruttospilleindtægten.«6. I 28, stk. 1, udgår»og for væddemål og spil i onlinekasino nævnt i 25« , stk. 2, 3. pkt., affattes således:»skal indehaveren af tilladelsen til udbud af lotterier i Grønland, jf. 6, angive og indbetale afgift af tilsvarende lotterier udbudt i Danmark, skal afgiften efter denne lov angives og indbetales sammen med afgiften for lotterierne udbudt i Danmark.«1

2 8. Efter 28 indsættes:» 28 a. For væddemål på heste- og hundevæddeløb nævnt i 24 a og væddemål og spil i onlinekasino nævnt i 25 er afgiftsperioden kalendermåneden. Stk. 2. Afgiften skal angives og betales senest den 15. i måneden efter udløbet af afgiftsperioden. Skal en spiludbyder, der er afgiftspligtig efter denne lov, angive og betale afgift af tilsvarende væddemål og spil i onlinekasino udbudt i Danmark, skal afgiften efter denne lov angives og betales sammen med afgiften for disse spil udbudt i Danmark. Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan afkorte afgiftsperioden og betalingsfristen for en registreret virksomhed med kalendermåneden som afgiftsperiode, såfremt afgift ikke er betalt rettidigt.«9. 37 affattes således:» 37. Klager over afgørelser truffet af spillemyndigheden afgøres af Landsskatteretten, medmindre andet følger af regler udstedt i medfør af skatteforvaltningslovens 35 b, stk. 3.«10. I 38, stk. 1, og stk. 2, 2. pkt., 39 og 40, stk. 1, og stk. 2, 2. pkt., indsættes efter»landsskatteretten«:»eller skatteankeforvaltningen«. 11. I 38, stk. 2, 3. pkt., og 40, stk. 2, 3. pkt., ændres»retspræsidenten, en retsformand eller en kontorchef i Landsskatteretten«til:»en retsformand eller en kontorchef i skatteankeforvaltningen efter bemyndigelse fra Landsskatterettens ledende retsformand« affattes således:» 41. Afgørelser truffet af spillemyndigheden, skatteankeforvaltningen og Landsskatteretten kan indbringes for domstolene, senest 3 måneder efter at afgørelse er truffet. Finder indbringelse ikke sted inden for fristen, er den pågældende myndigheds afgørelse endelig.«13. I 45, stk. 1, nr. 2, ændres» 28, stk. 2,«til:» 28, stk. 2, 28 a, stk. 2,«. 14. I 45, stk. 1, nr. 7, ændres»tilladelse, eller«til:»tilladelse,«. 15. I 45, stk. 1, nr. 8, ændres»afgiftskontrollen.«til:»afgiftskontrollen eller«. 16. I 45, stk. 1, indsættes som nr. 9:»9) varetager den daglige drift efter 12, stk. 1, som bestyrer uden at være godkendt af spillemyndigheden.«17. I 46 indsættes som stk. 2: 2

3 »Stk. 2. I forskrifter om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, der udstedes i medfør af loven, kan der idømmes bøde eller foranstaltninger efter kriminallov for Grønland for den, der særligt groft eller omfattende forsætligt overtræder bestemmelserne.«stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. 1, nr. 8-11, har virkning for klager og anmodninger om genoptagelse, som indgives efter lovens ikrafttræden, eller som er indgivet tidligere, og hvorom Landsskatteretten før denne dato endnu ikke har truffet afgørelse. 3

4 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets indhold og baggrund 3. Lovforslagets enkelte elementer 3.3. Lov for Grønland om visse spil Skatteministerens bemyndigelse til at fastsætte regler i bekendtgørelsesform Gældende regler Lovforslaget Bestyrere af spilsteder Gældende regler Lovforslaget Forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Gældende regler Lovforslaget Afgiftsperioden Gældende regler Lovforslaget Afgift af heste- og hundevæddemål Gældende regler Lovforslaget Spillemyndighedens tilsyn med tilladelsesindehavere Gældende regler Lovforsalget Klagestrukturen Gældende regler Lovforslaget 4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige 5. Administrative konsekvenser for det offentlige 6. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet 7. Administrative konsekvenser for erhvervslivet 8. Administrative konsekvenser for borgerne 9. Miljømæssige konsekvenser 10. Forholdet til EU-retten 11. Hørte myndigheder og organisationer 12. Sammenfattende skema 4

5 1. Indledning Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning (bl.a. lov om spil, lov for Grønland om visse spil og lov om afgifter af spil) i kraft. Den væsentligste ændring ved den nye spillelovgivning var, at væddemål og spil på onlinekasino blev liberaliseret, således at alle spiludbydere, der opfylder en række krav, kan få tilladelse til at udbyde spillene i Danmark og Grønland. Spiludbyderne skal registreres og betale spilafgifter til den danske stat. Der er ikke i lov om spil og lov om afgifter af spil eller i bemærkningerne hertil en forpligtelse til en revision af lovene, men i perioden efter lovene trådte i kraft er der opnået erfaring med, hvordan lovgivningen virker i praksis. På baggrund af erfaringerne og ønsker fra spiludbyderne foreslås i lovforslaget ændringer i lov om spil, lov om afgifter af spil og lov for Grønland om visse spil 2. Lovforslagets indhold og baggrund Med lovforslaget foretages mindre justeringer af reglerne som følge af den udvikling, som er konstateret i de ca. to og et halvt år, reglerne har været i kraft. I lov om spil og i lov for Grønland om visse spil er det ikke muligt at fastsætte straf i form af fængsel for overtrædelse af reglerne i bekendtgørelserne. Bestemmelser om bekæmpelse af hvidvask af penge afspejler, med undtagelse af straframmen, de tilsvarende regler i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). For at sikre en ensartethed mellem lov om spil og lov for Grønland om visse spil samt hvidvaskloven foreslås i lovforslaget, at der indsættes en hjemmel til at fastsætte straf i form af bøde eller fængsel i indtil 6 måneder (og for Grønland foranstaltning efter kriminalloven for Grønland) for overtrædelse af administrative bestemmelser, som har til formål at forebygge eller bekæmpe hvidvask af udbytte eller finansiering af terrorisme. På baggrund af opnåede erfaringer med de i lovforslaget omhandlede love indeholder lovforslaget desuden en række mindre korrektioner. 3. Lovforslagets enkelte elementer Bestyrere af spilsteder Gældende regler Det følger af lov om spil 37, at den daglige drift af landbaserede kasinoer, spillehaller med gevinstgivende spilleautomater og butikker, hvor der udbydes lotteri eller væddemål, kan skal forestås af en bestyrer i det omfang, at driften ikke varetages af tilladelsesindehaveren selv. 38 indeholder en regel om, at bestyreren forud for ansættelsen skal godkendes af Spillemyndigheden. 38 indeholder ligeledes regler om, hvilke betingelser der stilles for, at bestyreren kan opnå en godkendelse fra Spillemyndigheden. 5

6 59, stk. 5, indeholder hjemmel til at strafpålægge tilladelsesindehaveren for overtrædelse af bl.a. disse regler. Det er dog ikke muligt at strafpålægge personer, der uden Spillemyndighedens godkendelse varetager den daglige drift som bestyrer Lovforslaget Det foreslås at ændre ordlyden i 38, stk. 1, således at formuleringen forud for ansættelsen ændres til formuleringen forud for sin tiltrædelse. Formålet med ændringen er at tydeliggøre, at Spillemyndighedens godkendelse af bestyreren skal ske inden bestyrerens tiltrædelse, og således godt kan ske efter bestyrerens ansættelse. Siden ikrafttrædelsen af lov om spil har Spillemyndigheden konstateret overtrædelser af lovens krav om, at den daglige drift skal forestås af en af Spillemyndigheden godkendt bestyrer. Lovens 59, stk. 5, foreslås derfor ændret, således at det bliver muligt at straffe de personer, som uden Spillemyndighedens godkendelse varetager den daglige drift som bestyrer af spilstedet Forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Gældende regler Lov om spil 17 indeholder en hjemmel for skatteministeren til at fastsætte regler for nærmere opregnede forhold vedrørende landbaserede kasinoer, herunder eksempelvis adgangskrav, åbningstid, tilsyn med kasinoets spil og bekæmpelse af hvidvask. I lovens 41 findes en hjemmel for skatteministeren til at fastsætte nærmere regler for spillene og afviklingen af disse, herunder eksempelvis regler om indsatser og gevinster i spillene. Lovens 60, stk. 1, indeholder hjemmel til at fastsætte regler om straf i form af bøde for forsætlig eller grov uagtsom overtrædelse af bestemmelser i forskrifter, der er udstedt med hjemmel i loven Lovforslaget Det foreslås, at hjemlen til at fastsætte regler til bekæmpelse af hvidvask for landbaserede kasinoer flyttes til 41 og dermed kommer til at omfatte alle spil. Herudover foreslås, at hjemlen i 41 udvides med en hjemmel for skatteministeren til at fastsætte regler til bekæmpelse af finansiering af terrorisme, herunder om underretningspligten til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet ønsker, at fremtidige underretninger om hvidvask af penge som udgangspunkt skal ske digitalt, og der er derfor udarbejdet en bekendtgørelse herom i forhold til hvidvaskloven, som træder i kraft den 15. juni For at skabe ensartethed vil der med hjemlen blive udstedt en tilsvarende bekendtgørelse i forhold til spillelovgivningen, som vil træde i kraft samtidig med denne lov. I lovens 60 foreslås tilføjet en hjemmel til at fastsætte straf i form af bøde eller fængsel i indtil 6 måneder for overtrædelse af de bestemmelser, der har til formål at forebygge eller bekæmpe hvidvask af udbytte eller finansiering af terrorisme. Forslaget skal ses i sammenhæng med de eksisterende regler i 6

7 hvidvaskloven. Med ændringen bliver der en ensartethed mellem lov om spil og tilhørende bekendtgørelser og hvidvaskloven. Set i forhold til den eksisterende bestemmelse i lov om spil 60, stk. 1, er der tale om en strafskærpelse for så vidt angår særlig grove eller omfattende forsætlige overtrædelser af regler, der er fastsat i medfør af loven Skatteministerens bemyndigelse til at fastsætte regler i bekendtgørelsesform Gældende regler Et væsentligt formål med vedtagelsen af lov om spil var beskyttelsen af spillerne såvel i relation til at sikre et rimeligt, ansvarligt og gennemsigtigt udbud af spil, som i forhold til at beskytte unge eller andre udsatte personer mod udnyttelse gennem spil eller udvikling af spilafhængighed. Dette følger af lov om spil 1. I lov om spil 41 findes en hjemmel til skatteministeren til at fastsætte nærmere regler for spillene og afviklingen af disse, herunder eksempelvis foranstaltninger til beskyttelse af spillernes penge. Spillemyndigheden har udviklet en mærkningsordning, som skal hjælpe forbrugerne med at identificere de spiludbydere, som har en gyldig tilladelse fra Spillemyndigheden til at udbyde spil i Danmark. Det er Spillemyndighedens erfaring, at mærkningsordningen bruges af spiludbyderne. Der er dog ikke fastsat nærmere regler for brugen af mærkningsordningen Lovforslaget Det foreslås at ændre 41, stk. 1, således at hjemlen for skatteministeren til at fastsætte regler om beskyttelse af spillernes penge ændres og udvides til en mere generel beskyttelse af spillerne. Bestemmelsen vil fortsat rumme beskyttelsen af spillernes penge, men anvendelsesområdet udvides og præciseres med henblik på at sikre udtrykkelig hjemmel til yderligere beskyttelse af spillerne i overensstemmelse med lovens formål. Der kan eksempelvis være tale om krav vedrørende garantier for endnu ikke udløste gevinster. Det foreslås desuden at ændre 41, stk. 1, således at der tilføjes en hjemmel for skatteministeren til at fastsætte regler om brug af Spillemyndighedens mærkningsordning. Reglerne kan bl.a. vedrøre anvendelsen af mærkningsordningen i markedsføringen, herunder de nærmere betingelser for selve anvendelsen og udformningen af mærket, f.eks. farvevalg, størrelse, placering m.v Spillemyndighedens tilsyn med tilladelsesindehavere Gældende regler Efter lov om spil 43, stk. 2, skal indehavere af tilladelse til udbud af væddemål eller onlinekasino offentliggøre en årsredegørelse med virksomhedens nøgletal samt en beretning om, hvordan lovens krav er blevet efterlevet. Disse oplysninger indgår bl.a. som en del af Spillemyndighedens tilsyn med de pågældende tilladelsesindehavere og bruges til Spillemyndighedens analyser af spilmarkedet Lovforslaget 7

8 I forbindelse med tilsyn og dialog med spiludbyderne er Spillemyndigheden blevet opmærksom på, at visse oplysninger om spiludbydernes virksomhed har eller kan have karakter af at være følsom forretningsinformation, hvorfor et krav om offentliggørelse ikke er hensigtsmæssig. Den oprindelige hensigt med bestemmelsen var, at Spillemyndigheden nøje skulle gennemgå de rapporter, som tilladelsesindehaverne forpligtes til at udarbejde med henblik på at indskærpe overtrædelser, fastsætte skærpede vilkår og eventuelt indlede sager om tilbagekaldelse af tilladelsen. Rapporterne indgår med andre ord i bl.a. i Spillemyndighedens tilrettelæggelse af tilsynsopgaven og i forhold til at kunne foretage diverse analyser. Det var således ikke den oprindelige hensigt, at der skulle offentliggøres følsom forretningsinformation, som konkurrenterne kan have en fordel af at få kendskab til. Spillemyndigheden har fortsat brug for informationerne, hvorfor det foreslås, at de nævnte informationer i stedet for offentliggørelse sendes til Spillemyndigheden. Dermed beskyttes oplysningerne, og de kan efter en konkret vurdering eventuelt blive undtaget fra aktindsigt efter offentlighedsloven, idet der er tale om drifts- eller forretningsforhold eller lignende, der er af væsentlig økonomisk betydning for den virksomhed, oplysningerne angår Afgiftsperioden Gældende regler I forbindelse med liberaliseringen af udbud af væddemål og spil i onlinekasino blev afgiftsperioden fastsat til ugen. Den meget korte afgiftsperiode blev fastsat ud fra den betragtning, at der var tale om nye regler for et liberaliseret spilmarked karakteriseret ved en række nye udbydere, der hovedsageligt er etableret uden for Danmark, og hvor hensynene til bl.a. beskyttelse af spillerne og sikring af afgiftsbetalingen kræver en høj grad af regulering. Spiludbyderne har imidlertid påpeget, at den meget korte afgiftsperiode giver administrative byrder og desuden medfører, at der i nogle afgiftsperioder med få indskud fra spillerne, men med store gevinstudbetalinger, kan være en negativ bruttospilleindtægt. Da afgiften betales af bruttospilleindtægten, som er indskud fratrukket gevinster, skal der ganske vist ikke betales afgift i perioder med negativ bruttospilleindtægt, men de gevinstudbetalinger, der i perioden medfører den negative bruttospilleindtægt, kan heller ikke overføres som fradrag i perioder med positiv bruttospilleindtægt Lovforslaget Den liberaliserede spillelovgivning har nu været i kraft i to år, og erfaringerne viser en relativt høj grad af efterrettelighed hos spiludbyderne bl.a. i relation til afgiftsbetalingen. En længere afgiftsperiode vurderes ikke at sænke efterretteligheden. Der var hverken i forslaget til den liberaliserede spillelovgivnings provenuberegninger eller i de øvrige bemærkninger forudset, at ugen som afgiftsperiode ville resultere i tilfælde med negativ bruttospilleindtægt (negativt afgiftsgrundlag). Da en længere afgiftsperiode mindsker risikoen for, at bruttospilleindtægten i perioden vil være negativ, foreslås det, at afgiftsperioden ændres fra ugen til måneden for væddemål og onlinekasinospil. 8

9 Ud over at forslaget vil mindske tilfældene af negativt afgiftsgrundlag, vil det samtidig betyde, at afgiftsperioden for væddemål og spil i onlinekasino bliver den samme som f.eks. for spil i landbaserede kasinoer og gevinstgivende spilleautomater. Endelig vil forslaget lette de administrative byrder for spiludbyderne Lov for Grønland om visse spil Udbuddet af spil i Grønland og afgifter heraf reguleres af lov for Grønland om visse spil, jf. lov nr. 223 af 22. marts 2011, som trådte i kraft den 1. januar Skatteministerens bemyndigelse til at fastsætte regler i bekendtgørelsesform Gældende regler I lov for Grønland om visse spil 19 findes en hjemmel for skatteministeren til at fastsætte nærmere regler for spillene og afviklingen af disse, herunder eksempelvis foranstaltninger til beskyttelse af spillernes penge. Indholdsmæssigt svarer bestemmelsen til lov om spil 41, stk. 1, og der henvises derfor til afsnit Lovforslaget De foreslåede ændringer er identiske med forslaget til ændringen af lov om spil 41, stk. 1, og der henvises derfor til afsnit Bestyrere af spilsteder Gældende regler Den daglige drift af butikker, hvor der udbydes lotteri eller væddemål, skal forestås af en bestyrer, i det omfang driften ikke varetages af tilladelsesindehaveren selv. Dette følger af lov for Grønland om visse spil 12, stk. 1. Indholdsmæssigt svarer bestemmelsen til lov om spil , stk. 1, om retshåndhævelse svarer indholdsmæssigt til den tilsvarende strafbestemmelse i lov om spil 59, stk. 5. For de gældende regler vedrørende bestyrere og strafansvar henvises der derfor til afsnit Lovforslaget De foreslåede ændringer er identiske med forslaget til ændringerne af lov om spil 37 og 59, stk. 5, og der henvises derfor til afsnit Forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Gældende regler I lov for Grønland om visse spil 19 findes en hjemmel for skatteministeren til at fastsætte nærmere regler om bl.a. forebyggelse af hvidvask af penge. Lovens 46, stk. 1, indeholder hjemmel til at fastsætte regler om bødeansvar for forsætlig eller grov uagtsom overtrædelse af bestemmelser i forskrifter, der er udstedt med hjemmel i loven. 9

10 For gældende regler henvises der til afsnit Lovforslaget Den foreslåede ændring af 19 er identisk med de foreslåede ændringer af lov om spil 41 (et nyt stk. 3), og der henvises derfor til afsnit Den foreslåede ændring af 46 svarer indholdsmæssigt (med undtagelse af sanktionen) til ændringen af lov om spil 60, og der henvises i den sammenhæng til afsnit I lov om spil 60, stk. 2, foreslås bøde eller fængsel indtil 6 måneder, mens der i lov for Grønland om visse spil foreslås bøde eller foranstaltninger efter kriminallov for Grønland. Dette skyldes forskellen mellem den danske straffelovgivning og den grønlandske kriminalret Afgiftsperioden Gældende regler Afgiftsperioden for væddemål og spil i onlinekasino er ugen Lovforslaget Det foreslås, at afgiftsperioden for væddemål og spil i onlinekasino ændres fra ugen til kalendermåneden på linje med forslaget om afgiftsperioden for tilsvarende spil udbudt i Danmark, jf. bemærkningerne til afsnit Afgiften for heste- og hundevæddemål Gældende regler I henhold til 6 i lov for Grønland om visse spil kan Danske Spil A/S udbyde lotteri og puljevæddemål på heste- og hundevæddeløb. I henhold til 24 er udbuddet af lotteri afgiftsbelagt, og afgiften skal indbetales til den danske stat. Afgiften svarer til den afgift, der skal betales for tilsvarende lotteri udbudt i Danmark. Ved en fejl er udbuddet af heste- og hundevæddemål imidlertid ikke blevet afgiftsbelagt. Det betyder, at Danske Spil A/S kan udbyde hestevæddemål til spillere i Grønland afgiftsfrit, hvilket Danske Spil A/S er blevet gjort opmærksom på. Der er ikke nogle væddeløbsbaner i Grønland (og dermed ingen totalisatorspil), men spillerne kan spille online eller i kiosker m.v. på væddeløb i samme omfang som danske spillere Lovforslaget Det foreslås ved indsættelse af en ny 24 a, at spillet i Grønland afgiftspålægges som tilsvarende spil i Danmark ( 7 i lov om afgifter af spil), hvor der skal betales 11 pct. i afgift af bruttospilleindtægten. Af spillet i Danmark skal endvidere betales en tillægsafgift på 19 pct. af den del af den månedlige bruttospilleindtægt, der overstiger 16,7 mio. kr. Da omsætningen af spillet i Grønland er meget lille, vurderes det irrelevant at indsætte en bestemmelse om tillægsafgift for spillet i Grønland Spillemyndighedens tilsyn med tilladelsesindehavere Gældende regler 10

11 Ligesom 43, stk. 2, i lov om spil indeholder 22, stk. 2, i lov for Grønland om visse spil en bestemmelse om, at indehavere af tilladelse til udbud af væddemål eller onlinekasino skal offentliggøre en årsredegørelse med virksomhedens nøgletal samt en beretning om, hvordan lovens krav er blevet efterlevet. Disse oplysninger indgår bl.a. som en del af Spillemyndighedens tilsyn med de pågældende tilladelsesindehavere og bruges til Spillemyndighedens analyser af spilmarkedet Lovforslaget Den foreslåede ændring af 22, stk. 2, er identisk med den foreslåede ændring af 43, stk. 2, i lov om spil, og betyder, at årsredegørelsen fremover ikke skal offentliggøres men sendes til Spillemyndigheden. Der henvises til bemærkningerne til afsnit Klagestrukturen Gældende regler Reglerne om klager over afgørelser truffet af Spillemyndigheden samt reglerne for domstolsprøvelse af afgørelser findes i i lov for Grønland om visse spil. Af bestemmelserne følger, at Spillemyndighedens afgørelser kan påklages til Landsskatteretten Lovforslaget Klagestrukturen for Spillemyndighedens afgørelser truffet efter lov for Grønland om visse spil blev ikke ændret i forbindelse med, at klagestrukturen blev ændret for resten af Skatteministeriets område, jf. lov nr. 649 af 12. juni 2013 om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. Med forslaget om ændringerne i 37, 38 og 41 i lov for Grønland om visse spil sigtes der til at bringe reglerne for klager og domstolsprøvelse i overensstemmelse med de seneste ændringer til skatteforvaltningsloven og de regler, som gælder for Landsskatterettens og Skatteankestyrelsens sagsbehandling. Ændringsforslaget medfører ikke materielle ændringer i borgernes og virksomhedernes adgang til at klage eller søge domstolsprøvelse af Spillemyndighedens afgørelser. 4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige 5. Administrative konsekvenser for det offentlige 6. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Forslaget om at ændre afgiftsperioden for visse spil fra ugen til kalendermåneden vil betyde, at spiludbydere kun i ganske få tilfælde vil få et negativt afgiftstilsvar (bruttospilleindtægt), og de skønnes dermed at få en samlet økonomisk gevinst på ca. 3 mio. kr. årligt svarende til statens mindreprovenu. Øvrige dele af lovforslaget vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. 7. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget er sendt i høring i Erhvervsstyrelsen (TER). 11

12 [Det skønnes, at forslaget vil lette de administrative byrder for de spiludbydere, som er omfattet af forslaget om at ændre afgiftsperioden for spilafgiften fra ugen til kalendermåneden.] Øvrige dele af lovforslaget vurderes ikke at have administrative konsekvenser for erhvervslivet. 8. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 9. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 10. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter, men lovforslaget er notificeret efter informationsproceduredirektivet. 11. Hørte myndigheder og organisationer Udover de relevante ministerier samt Grønlands Hjemmestyre er udkastet til lovforslag sendt i høring hos: 12. Sammenfattende skema Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 5 Den foreslåede ændring er en sproglig præcisering af det tidspunkt, hvor godkendelse fra Spillemyndigheden skal foreligge. Ændringen betyder, at Spillemyndighedens godkendelse af bestyreren godt kan foreligge efter personens ansættelse, men at personen ikke må varetage hvervet/rollen som bestyrer, så længe Spillemyndighedens godkendelse ikke foreligger. 12

13 Til nr. 6 I 41 videreføres bestemmelsens oprindelige indhold i sin helhed, men der foreslås enkelte tilføjelser. Tilføjelserne i stk. 1 omfatter beskyttelse af spillere og Spillemyndighedens mærkningsordninger. Beskyttelse af spillere Bestemmelsen vil fortsat rumme beskyttelsen af spillernes penge, men anvendelsesområdet udvides og præciseres med henblik på at sikre udtrykkelig hjemmel til yderligere beskyttelse af spillerne i overensstemmelse med lovens formål. Der kan eksempelvis være tale om krav vedrørende garantier for endnu ikke udløste gevinster. Mærkningsordningen Spillemyndigheden har etableret en mærkningsordning, som skal hjælpe forbrugerne med at genkende de spiludbydere, som har en gyldig tilladelse fra Spillemyndigheden til at udbyde spil i Danmark. Alle spiludbydere, der har en tilladelse fra Spillemyndigheden, har i dag mulighed for at anvende mærket i deres markedsføring, eksempelvis på hjemmesider, i tv-reklamer og i annoncer. Ud over virksomheder med en tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino kan ligeledes Danske Lotteri Spil, Klasselotteriet, de landbaserede kasinoer og virksomheder med tilladelse til at opstille og drive gevinstgivende spilleautomater anvende mærket. Organisationer og andre, som har fået tilladelse af Spillemyndigheden til at afholde almennyttigt lotteri, kan rette henvendelse til Spillemyndigheden, hvis de ønsker at anvende mærket. Anvendelse kan eksempelvis finde sted på skrabelodder og i markedsføringsmateriale. Spillemyndighedens erfaring er, at mærket bruges og ønskes brugt af spiludbyderne på det danske marked, og at spillerne er glade for mærket. Spillemyndighedens mærkningsordning anses med andre ord som et led i en styrket forbrugerbeskyttelse på spilområdet. En forudsætning for brug af mærkningsordningen er dog, at der er kendskab og tiltro til mærket blandt forbrugerne og på markedet, både i forhold til hvem og under hvilke betingelser et mærke kan anvendes. Der er efter Spillemyndighedens opfattelse et behov for at fastsætte nærmere regler om brugen af mærkningsordningen, herunder anvendelsen heraf i markedsføring, da der er konstateret uhensigtsmæssig anvendelse af det nuværende mærke. Dette er også med til i fremtiden at konsolidere det lovlige spilmarked. Der foreslås derfor indført en hjemmel til, at skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for anvendelsen af Spillemyndighedens mærkningsordning. Hjemlen omfatter ligeledes eventuelt fremtidige mærkningsordninger fra Spillemyndigheden, som vurderes at kunne bidrage til styrkelsen af forbrugerbeskyttelsen på spilområdet. Spiludbydere, som ikke har en tilladelse, og derfor ikke må anvende mærket, men som alligevel anvender mærket, vil kunne ifalde strafansvar efter markedsføringslovens 3 om vildledning. Til nr. 7 13

14 Som nyt stk. 3 foreslås en hjemmel til skatteministeren til at fastsætte regler om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme for alle spil. Med bemyndigelsen får skatteministeren hjemmel til i en bekendtgørelse at kunne fastsætte nærmere regler om, at underretning om mistænkelige transaktioner eller rådgivningsopgaver skal ske elektronisk gennem Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets nye underretningssystem. Bekendtgørelsen vil bl.a. indeholde bestemmelser om, hvordan underretningen skal foregå, hvilke oplysninger der skal indgå samt hvilke krav der stilles til de oplysninger, der skal følge med den elektroniske underretning m.v. Med hjemlen kan der endvidere fastsættes regler om, på hvilket eller hvilke sprog underretninger skal være affattet. Baggrunden er, at det pr. 15. juni 2014 bliver muligt at foretage underretninger elektronisk til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet ved fremsendelse af et XML-skema eller direkte på statsadvokaturens hjemmeside, hvilket vil forenkle underretningsproceduren for de virksomheder og personer, som er omfattet af loven. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet kan kun opnå den fulde effekt af digitaliseringen, hvis en meget væsentlig del af underretningerne fremover fremsendes gennem den elektroniske kanal, og hvis alle oplysningerne afleveres på en måde, så de kan anvendes umiddelbart i statsadvokaturens it-system til registrering og behandling af oplysninger til brug for efterforskning. Da der er tale om et område, hvor teknologien udvikler sig hurtigt, foreslås der, at den nærmere regelfastsættelse sker på bekendtgørelsesniveau. Finanstilsynet har udarbejdet en ny bekendtgørelse om underretning til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet i forhold til hvidvaskloven. Bekendtgørelsen fastsætter bl.a., at underretninger om hvidvask af penge som udgangspunkt skal ske digitalt, og underretningen skal ske på dansk eller engelsk. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni Med hjemlen vil skatteministeren udstede en tilsvarende bekendtgørelse i forhold til spillelovgivningen. Til nr. 12 Henset til, at årsredegørelsen efter gældende regler skal offentliggøres, og at visse oplysninger om spiludbydernes virksomhed har eller kan have karakter af følsom forretningsinformation, foreslås kravet om offentliggørelse ændret til, at årsredegørelsen i stedet skal sendes til Spillemyndigheden. Dermed beskyttes oplysningerne, og de kan efter en konkret vurdering eventuelt blive undtaget fra aktindsigt efter offentlighedsloven, idet der er tale om drifts- eller forretningsforhold eller lignende, der er af væsentlig økonomisk betydning for den virksomhed, oplysningerne angår. Spillemyndigheden vil som hidtil i dialog med branchen nærmere fastsætte, hvilke oplysninger som skal indgå i årsredegørelsen, herunder hvilke oplysninger der betragtes som forretningsmæssige og økonomiske nøgletal. Eksempler på forretningsmæssige og økonomiske nøgletal kan være oplysninger om resultat før 14

15 skat, markedsføringsomkostninger, indeståender på spilkonti og den modregningsfri konto samt antal af spilkonti. Spillemyndigheden kan offentliggøre tal m.v. fra årsredegørelserne, så længe det sker i anonymiseret form. Til nr. 19 Det foreslås, at der som en ny 60, stk. 2, indsættes hjemmel til at fastsætte straf i form af bøde eller fængsel i indtil 6 måneder for overtrædelse af de bestemmelser i de forskellige bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af lov om spil, som har til formål at forebygge eller bekæmpe hvidvask af udbytte eller finansiering af terrorisme. F.eks. indeholder bekendtgørelsen om landbaserede kasinoer og bekendtgørelsen om onlinekasino bestemmelser angående forebyggende foranstaltninger mod hvidvask m.v. Strafsanktioner efter denne bestemmelse forudsættes alene at finde anvendelse for særligt grove eller omfattende forsætlige overtrædelser i overensstemmelse med, hvad der i forvejen gælder efter hvidvaskloven. Den foreslåede straframme på indtil 6 måneders fængsel er en spejling af de gældende regler i hvidvaskloven. Formuleringen særlig grove eller omfattende forsætlige overtrædelser stammer ligeledes fra hvidvaskloven, hvor det er formuleret som særlig grove eller omfattende forsætlige overtrædelser. Med hjemlen er der tiltænkt en skærpelse af straffen for de forsætlige overtrædelser, der betragtes som værende særligt grove eller omfattende. Det tilsigtes med bestemmelsen, at det bødeniveau, der kendes fra hvidvaskloven, overføres til lov om spil, således at de hensyn, der ligger bag strafudmålingen, er ens. For eksempel påtænkes den foreslåede 60, stk. 2, at omfatte særlig grove eller omfattende forsætlige overtrædelser af reglerne om legitimationskrav, pligten til underretning af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet og krav om kundskab til kunderne. Det materielle indhold af bestemmelsen vil svare til reglerne i hvidvaskloven. Anvendelsesområdet for lov om spil 60, stk. 2, forudsættes således ikke udvidet i forhold til reglerne i hvidvaskloven, hverken i relation til tilregnelseskrav, straframme eller bødeniveau. Til 2 Til nr. 4 og 5 Det foreslås, at afgiftsperioden for væddemål og spil i onlinekasino ændres fra ugen til kalendermåneden. Reglerne for spil med kalendermåneden som afgiftsperiode fremgår af 21, mens reglerne for spil med ugen som afgiftsperiode fremgår af

16 Forslaget om den længere afgiftsperiode mindsker risikoen for, at bruttospilleindtægten i perioden vil være negativ og vil samtidig betyde, at afgiftsperioden for væddemål og spil i onlinekasino bliver den samme som for f.eks. spil i landbaserede kasinoer og gevinstgivende spilleautomater. Til 3 Til nr. 1 I den gældende 12, stk. 1, bruges ansættelsen som tidspunktet for, hvornår Spillemyndighedens godkendelse af en bestyrer i en butik, der sælger lotterier og væddemål, skal foreligge. Det foreslås, at tidspunktet ændres til tiltrædelse. Den foreslåede ændring er således en sproglig præcisering af det tidspunkt, hvorpå godkendelsen fra Spillemyndigheden skal foreligge. Det tydeliggøres med ændringen, at Spillemyndighedens godkendelse af bestyreren godt kan foreligge efter ansættelsen, så længe Spillemyndighedens godkendelse foreligger, inden personen varetager erhvervet som bestyrer, det vil sige tiltræder som bestyrer. Tilsvarende ændring er foreslået i lov om spil, jf. bemærkningerne til 1, nr. 5. Til nr. 2 I 19 videreføres bestemmelsens oprindelige indhold i sin helhed, men der foreslås enkelte tilføjelser. Tilføjelserne i stk. 1 omfatter beskyttelse af spillere og Spillemyndighedens mærkningsordninger. Tilsvarende ændring er foreslået i lov om spil, jf. bemærkningerne til 1, nr. 6, hvortil der henvises. Til nr. 3 Som nyt stk. 2 foreslås en hjemmel til skatteministeren til at fastsætte regler om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme for alle spil. Tilsvarende ændring er foreslået i lov om spil, jf. bemærkningerne til 1, nr. 7, hvortil der henvises. Den eneste forskel mellem disse to bestemmelser er, at grønlandsk indgår som sprog, som underretninger kan være affattet på. Til nr. 4 Forslaget til ændring af 22, stk. 2, betyder, at de årsredegørelser, som udbyderne af væddemål og spil i onlinekasino efter gældende regler skal offentliggøre, i stedet skal sendes til Spillemyndigheden. Hermed sikres beskyttelse af følsomme oplysninger samtidig med, at Spillemyndigheden får de nødvendige oplysninger til brug for tilsyn med udbyderne. 16

17 Tilsvarende ændring er foreslået i lov om spil, jf. bemærkningerne til 1, nr. 12. Til nr. 5 I henhold til 6 i lov om visse spil i Grønland kan Danske Spil A/S udbyde lotteri og puljevæddemål på heste- og hundevæddeløb. I henhold til 24 er udbuddet af lotteri afgiftsbelagt, og afgiften skal indbetales til den danske stat. Ved en fejl er udbuddet af heste- og hundevæddemål imidlertid ikke blevet afgiftsbelagt. Det foreslås, at udbud af heste- og hundevæddemål i Grønland afgiftspålægges som tilsvarende udbud i Danmark, hvor der skal betales 11 pct. i afgift af bruttospilleindtægten. Af spillet i Danmark skal endvidere betales en tillægsafgift på 19 pct. af den del af den månedlige bruttospilleindtægt, der overstiger 16,7 mio. kr. Da omsætningen af spillet i Grønland er meget lille, forslås det, at der ikke fastsættes en tillægsafgift for spillet i Grønland. Til nr. 6 og 7 Ændringerne er konsekvens af forslaget om at ændre afgiftsperioden for væddemål og spil i onlinekasino fra ugen til kalendermåneden, jf. bemærkningerne til 3, nr. 8. Til nr. 8 Det foreslås med indsættelse af en ny 28 a, at afgiftsperioden for væddemål og spil i onlinekasino ændres fra ugen til kalendermåneden. Tilsvarende ændring er foreslået for udbud af spillene i Danmark, jf. bemærkningerne til 2, nr. 4 og 5. For spil, som udbydes i Danmark, og som har kalendermåneden som afgiftsperiode, skal afgiften angives og betales senest den 15. i måneden efter udløbet af afgiftsperioden. I stk. 2 foreslås den samme frist indsat for spil udbudt i Grønland. At en udbyder, der skal angive og betale for både udbud af spil i Danmark og i Grønland, skal angive og betale afgifterne samlet, jf. stk. 2, 2. pkt., er også tilfældet i dag ved ugeafregninger. I stk. 3 foreslås det, at SKAT kan afkorte afgiftsperioden og betalingsfristen, hvis afgiften ikke betales rettidigt. Tilsvarende bestemmelse findes i 21, stk. 2, i lov om afgifter af spil for udbydere af spil i Danmark med kalendermåneden som afgiftsperiode. Til nr Lovforslagets 3, nr. 9-12, svarer til de ændringer, der er gennemført i lov om spil og i lov om offentligt hasardspil i turneringsform i relation til klager over Spillemyndighedens afgørelser. Ændringerne i nr er en konsekvens af ændringerne af skatteforvaltningsloven som følge af den nye klagestruktur på Skatteministeriets område, som trådte i kraft den 1. januar

18 Der henvises til lov nr. 649 af 12. juni 2013 om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (og til skatteforvaltningsloven). Til nr. 9 Efter lov for Grønland om visse spil 37 kan klager over afgørelser truffet af Spillemyndigheden påklages til Landsskatteretten. Det fremgår endvidere, at skatteforvaltningslovens 13, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse på klager over afgørelser truffet af Spillemyndigheden. Det indebærer, at sådanne sager kan gøres til kontorsager, og dermed afgøres af Landsskatterettens sekretariat. Skatteforvaltningslovens 13, stk. 3, er ophævet og erstattet af skatteforvaltningslovens 35 b, stk. 3, jf. lov nr. 649 af 12. juni Efter denne bestemmelse skal kontorsagerne afgøres af Skatteankestyrelsen, da sekretariatsbetjeningen af Landsskatteretten efter lov nr. 649 af 12. juni 2013 varetages af Skatteankestyrelsen. Som konsekvens heraf foreslås det, at klager over spillemyndighedernes afgørelser kan afgøres af Landsskatteretten eller af Skatteankestyrelsen, hvis det følger af regler udstedt i medfør af skatteforvaltningslovens 35 b, stk. 3, at kompetencen til at afgøre sagen er hos Skatteankestyrelsen. Til nr. 10 Lov for Grønland om visse spil indeholder i en række regler om, hvorvidt en klage til Landsskatteretten har opsættende virkning eller ej. I alle tilfælde bestemmes det samtidig, at Landsskatteretten kan træffe afgørelse om, at klager, som efter lovens udgangspunkt har opsættende virkning, ikke skal have opsættende virkning, eller at klager, som efter lovens udgangspunkt ikke har opsættende virkning, skal have opsættende virkning. Som følge af den foreslåede ændring i 3, nr. 10, foreslås det, at Skatteankestyrelsen får en tilsvarende kompetence i de sager, hvor kompetencen til at træffe afgørelse i sagen ligger hos denne. Til nr. 11 Efter stk. 2, 3. pkt., i lov for Grønland om visse spil 38 og 40, kan Landsskatterettens afgørelser om, at klager skal eller ikke skal have opsættende virkning (se herom ovenfor i bemærkningerne til 3, nr. 10), træffes af retspræsidenten, en retsformand eller en kontorchef i Landsskatteretten. Det foreslås for det første, at angivelsen af, at retspræsidenten kan træffe afgørelsen, udgår af bestemmelsen. Dette er en konsekvens af, at titlen retspræsident i Landsskatteretten er afskaffet. Se nærmere herom i bemærkningerne til lov nr. 649 af 12. juni 2013 om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (lovforslagets 1, nr. 10) samt skatteforvaltningsloven

19 Som følge af, at sekretariatsbetjeningen af Landsskatteretten er overtaget af Skatteankestyrelsen, jf. lov nr. 649 af 12. juni 2013, foreslås det for det andet, at afgørelsen i stedet for at kunne træffes af en kontorchef i Landsskatteretten skal kunne træffes af en kontorchef i Skatteankestyrelsen. Da afgørelsen foretages på Landsskatterettens vegne, foreslås det dog, at en kontorchef i Skatteankestyrelsen alene kan træffe afgørelsen efter bemyndigelse fra den ledende retsformand. Til nr. 12 Efter 41 i lov for Grønland om visse spil er der en frist på 3 måneder for at indbringe afgørelser truffet af Spillemyndigheden eller Landsskatteretten for domstolene. Det foreslås, at der skal gælde samme frist for at indbringe de afgørelser for domstolene, som Skatteankestyrelsen træffer efter ændringen foreslået i lovforslagets 3, nr. 9. Det foreslås endvidere at nyaffatte 41. Bestemmelsen giver på nuværende tidspunkt anledning til tvivl, og derfor foreslås ordlyden ændret, så indholdet af bestemmelsen fremstår mere klart. Bortset fra den ovennævnte ændring vedrørende indbringelse af afgørelser truffet af Skatteankestyrelsen til domstolene er der ikke tilsigtet nogen ændring af retstilstanden med den foreslåede nyaffattelse. Til nr. 13 Efter gældende regler kan der idømmes bøde til den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder 28, stk. 2, ved ikke at angive og betale afgiften af lotterier, væddemål og spil i onlinekasino rettidigt. Da en sådan regel bør gælde uanset længden af afgiftsperioden, foreslås 28 a, stk. 2, tilføjet i 45, stk. 1, nr. 2. Til nr. 14 Der er tale om en konsekvensændring på baggrund af indsættelsen af en ny 45, stk. 1, nr. 9. Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets 3, nr. 16. Til nr. 15 Der er tale om en konsekvensændring på baggrund af indsættelsen af en ny 45, stk. 1, nr. 9. Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets 3, nr. 16. Til nr. 16 Siden ikrafttrædelsen af lov om spil har Spillemyndigheden konstateret overtrædelser af lovens krav om, at den daglige drift skal forestås af en af Spillemyndigheden godkendt bestyrer. Lovens 45, stk. 1, foreslås, som der er også er tilfældet for lov om spil 59, stk. 5, derfor ændret, således at det bliver muligt at straffe de personer, som uden Spillemyndighedens godkendelse varetager den daglige drift som bestyrer af et spilsted. 19

20 Som for de øvrige overtrædelser af 45, stk. 1, er tilregnelseskravet, at handlingen skal være begået forsætligt eller groft uagtsomt. Til nr. 17 Det foreslås, at der som 46, stk. 2, indsættes hjemmel til at fastsætte bødeansvar eller foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland for overtrædelse af de bestemmelser i de forskellige bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af lov for Grønland om spil, som har til formål at forebygge eller bekæmpe hvidvask af udbytte eller finansiering af terrorisme. Bødeansvar eller foranstaltninger efter denne bestemmelse forudsættes alene at finde anvendelse for særlig grove eller omfattende forsætlige overtrædelser i overensstemmelse med, hvad der i forvejen gælder efter hvidvaskloven. Hvidvaskloven finder ikke direkte anvendelse for Grønland. Det vurderes imidlertid at være væsentligt at sikre ensartet regulering i Grønland og Danmark på dette område. Forskellen mellem denne bestemmelse og den tilsvarende foreslåede bestemmelse i lov om spil (forslagets 1, nr. 19) er alene, at der efter bestemmelsen i lov om spil kan idømmes indtil 6 måneders fængsel, mens der efter bestemmelsen i lov for Grønland om visse spil kan idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland. Formuleringen særlig grove eller omfattende forsætlige overtrædelser stammer fra hvidvaskloven, hvor det er formuleret som særlig grove eller omfattende forsætlige overtrædelser. Med hjemlen er der tiltænkt en skærpelse af straffen for de forsætlige overtrædelser, der betragtes som værende særlig grove eller omfattende. Det tilsigtes med bestemmelsen, at det bødeniveau, der kendes fra hvidvaskloven, overføres til lov for Grønland om visse spil, således at de hensyn, der ligger bag strafudmålingen, er ens. For eksempel påtænkes den foreslåede 46, stk. 2, at omfatte særligt grove eller omfattende forsætlige overtrædelser af regler om legitimationskrav, pligten til underretning af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet og krav om kendskab til kunderne. Det materielle indhold af bestemmelsen vil svare til reglerne i hvidvaskloven. Anvendelsesområdet for lov om spil 46, stk. 2, forudsættes således ikke udvidet i forhold til reglerne i hvidvaskloven, hverken i relation til tilregnelseskrav, straframme eller bødeniveau. Til 6 Til stk. 1 20

21 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar Til stk. 2 Det foreslås, at lovforslagets ændringer vedrørende klagestrukturen får virkning for alle klager og anmodninger om genoptagelse, når klagen eller anmodningen indgives den 1. januar 2015 eller senere. For så vidt angår klager og anmodninger om genoptagelse, som er indgivet senest den 31. december 2014, foreslås det, at disse klager og genoptagelsesanmodninger overgår til det foreslåede nye klagesystem, hvis der ikke senest den 31. december 2014 er truffet afgørelse vedrørende sagen i Landsskatteretten. De pågældende klager vil således skulle visiteres af Skatteankestyrelsen efter skatteforvaltningsloven 35 b, og genoptagelse vil skulle ske efter reglerne i skatteforvaltningslovens 35 g. 21

22 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 3 I lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil foretages følgende ændringer: 12. Den daglige drift af butikker, hvor der sælges lotteri eller væddemål, jf. 6-8, skal forestås af tilladelsesindehaveren selv eller af en bestyrer. Bestyreren skal forud for ansættelsen godkendes af spillemyndigheden. Det er en betingelse for at opnå godkendelse, at bestyreren opfylder betingelserne i 8, stk. 4, nr. 1, 2 og I 12, stk. 1, 2. pkt., ændres»ansættelsen«til:»sin tiltrædelse«. Stk Skatteministeren kan fastsætte regler om, at der ikke kan udbydes væddemål på bestemte kategorier af begivenheder, samt nærmere regler om spillene og afvikling af disse, herunder regler om indsatser og gevinster i spillene, tilbagebetalingsprocenter, kontrolforanstaltninger, der er nødvendige for lovens gennemførelse, godkendelse og placering af teknisk udstyr, der anvendes til afvikling af spil, informationsforpligtelser, registrering af spillerne, opbevaring af data, foranstaltninger til beskyttelse af spillernes penge, krav til klagesagsbehandling, 2. I 19 ændres»beskyttelse af spillernes penge,«til:»beskyttelse af spillerne,«,»og nærmere regler om«til:», brug af spillemyndighedens mærkningsordning og«. 22

23 tilladelsesindehaverens personales deltagelse i spil og nærmere regler om betalingsformidling af indsatser og gevinster til og fra en ulovlig spiludbyder samt forebyggelse af hvidvask af penge. 3. I 19 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte regler om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om underretningspligt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, herunder regler om, at underretning skal være affattet på grønlandsk, dansk eller et andet sprog samt ske i elektronisk form (digital kommunikation).« Stk. 2. Indehavere af tilladelse til udbud af væddemål eller drift af onlinekasino, jf. 7, skal efter det første år senest 2 måneder efter afslutningen af hvert regnskabsår offentliggøre en årsredegørelse med virksomhedens nøgletal og en beretning om, hvordan tilladelsesindehaveren har efterlevet lovens krav. 4. I 22, stk. 2, ændres»offentliggøre en årsredegørelse«til:»sende en årsredegørelse til spillemyndigheden«. 5. Efter 24 indsættes:» 24 a. Indehaveren af tilladelse efter 6 til udbud af væddemål på heste- og hundevæddeløb skal betale en afgift til den danske stat på 11 pct. af bruttospilleindtægten.«28. For lotterier nævnt i 24 og for væddemål og spil i onlinekasino nævnt i 25 er afgiftsperioden ugen (mandag til søndag). Stk. 2. Afgiften skal angives og indbetales senest 5 dage efter afgiftsperiodens udløb. Falder den seneste angivelses- og indbetalingsdag på en helligdag, skal angivelse og indbetaling ske førstkommende hverdag. Skal en spiludbyder, der er afgiftspligtig efter 6. I 28, stk. 1, udgår»og for væddemål og spil i onlinekasino nævnt i 25« , stk. 2, 3. pkt., affattes således:»skal indehaveren af tilladelsen til udbud af lotterier i Grønland, jf. 6, angive og indbetale afgift af tilsvarende lotterier udbudt i Danmark, skal afgiften efter denne lov angives og indbetales sammen med afgiften for lotterierne udbudt i 23

24 denne lov, angive og indbetale afgift af tilsvarende lotterier, væddemål og spil i onlinekasino udbudt i Danmark, skal afgiften efter denne lov angives og indbetales sammen med afgiften for spillet udbudt i Danmark. Danmark.«8. Efter 28 indsættes:» 28 a. For væddemål på heste- og hundevæddeløb nævnt i 24 a og væddemål og spil i onlinekasino nævnt i 25 er afgiftsperioden kalendermåneden. Stk. 2. Afgiften skal angives og betales senest den 15. i måneden efter udløbet af afgiftsperioden. Skal en spiludbyder, der er afgiftspligtig efter denne lov, angive og betale afgift af tilsvarende væddemål og spil i onlinekasino udbudt i Danmark, skal afgiften efter denne lov angives og betales sammen med afgiften for disse spil udbudt i Danmark. Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan afkorte afgiftsperioden og betalingsfristen for en registreret virksomhed med kalendermåneden som afgiftsperiode, såfremt afgift ikke er betalt rettidigt.«37. Klager over afgørelser truffet af spillemyndigheden kan påklages til Landsskatteretten. Skatteforvaltningslovens 13, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse på klager over afgørelser truffet af spillemyndigheden. 38. Klager over spillemyndighedens afgørelser om tilbagekaldelse af tilladelser til udbud af spil, jf. 10, stk. 2, nr. 1, 4 og 5, har opsættende virkning, medmindre Landsskatteretten bestemmer andet. Stk. 2. Klager over andre af spillemyndighedens afgørelser om tilbagekaldelse af tilladelser til udbud af spil end nævnt i stk. 1 har ikke opsættende virkning. Landskatteretten kan dog tillægge en klage opsættende affattes således:» 37. Klager over afgørelser truffet af spillemyndigheden afgøres af Landsskatteretten, medmindre andet følger af regler udstedt i medfør af skatteforvaltningslovens 35 b, stk. 3.«10. I 38, stk. 1, og stk. 2, 2. pkt., 39 og 40, stk. 1, og stk. 2, 2. pkt., indsættes efter»landsskatteretten«:»eller skatteankeforvaltningen«. 11. I 38, stk. 2, 3. pkt., og 40, stk. 2, 3. pkt., ændres»retspræsidenten, en retsformand eller en kontorchef i Landsskatteretten«til:»en retsformand eller en kontorchef i skatteankeforvaltningen efter 24

Forslag. til. 1. I 10 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Der kan ikke efter stk. 1 og 2 gives tilladelse til at udbyde klasselotteri.«

Forslag. til. 1. I 10 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Der kan ikke efter stk. 1 og 2 gives tilladelse til at udbyde klasselotteri.« Skatteministeriet Udkast 16. januar 2015 J.nr. 13-0127997 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil, lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Læs mere

2014/1 LSF 173 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016. Fremsat den 25. marts 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag.

2014/1 LSF 173 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016. Fremsat den 25. marts 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag. 2014/1 LSF 173 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0127997 Fremsat den 25. marts 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 13. april 2016. Bekendtgørelse af lov for Grønland om visse spil. 7. april 2016. Nr. 336.

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 13. april 2016. Bekendtgørelse af lov for Grønland om visse spil. 7. april 2016. Nr. 336. Lovtidende A 2016 Udgivet den 13. april 2016 7. april 2016. Nr. 336. Bekendtgørelse af lov for Grønland om visse spil Herved bekendtgøres lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil med de

Læs mere

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig ændring af lov for Grønland om visse spil. (Naalakkersuisoq for Finanser

Læs mere

Skatteudvalget L 15 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 15 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 15 Bilag 6 Offentligt 12. november 2015 J.nr. 15-1958420 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 15 - Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love Lovforslag nr. L 173 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

Forslag. Lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov for Grønland om visse spil Til lovforslag nr. L 73 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2011 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er 1) at holde forbruget

Læs mere

N Y E R E G L E R I S P I L L E L O V G I V N I N G E N E R U N D E R B E H A N D L I N G

N Y E R E G L E R I S P I L L E L O V G I V N I N G E N E R U N D E R B E H A N D L I N G 13. maj 2015 N Y E R E G L E R I S P I L L E L O V G I V N I N G E N E R U N D E R B E H A N D L I N G Indledning Folketinget har den 21. april 2015 haft et lovforslag gennem 1. behandling. Indtil videre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov for Grønland om visse spil 1) Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov for Grønland om visse spil 1) Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov for Grønland om visse

Læs mere

Forslag. Lov om spil 1)

Forslag. Lov om spil 1) Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er 1) at holde forbruget af spil om penge på et moderat niveau, 2) at beskytte unge eller andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) LOV nr 1574 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1958420 Senere ændringer til forskriften LBK nr 119 af 22/01/2016

Læs mere

Redegørelse om beløbet til Grønland i forbindelse med spil

Redegørelse om beløbet til Grønland i forbindelse med spil Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 166 Offentligt 12. april 2016 J.nr. 15-0694798 Redegørelse om beløbet til Grønland i forbindelse med spil Skriftlig redegørelse Skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Forslag. Lov om spil 1)

Forslag. Lov om spil 1) 2009/1 LSF 202 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2009-511-0041 Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen)

Læs mere

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Til 26

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Til 26 Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 61 Offentligt Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12 1) Som stk. 2 indsættes: Stk. 2. Tilladelsen kan helt eller delvist med skatteministeren godkendelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. november 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 531 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 1. april 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 531 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 1. april 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 531 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 28. maj 2008 Kontor: Politikontoret Sagsnr.:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2017-18 Fremsat den 16. november 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil (Bevarelse af monopolet for udbuddet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgifter af spil

Bekendtgørelse af lov om afgifter af spil LBK nr 337 af 07/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0292410 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om spil 1)

Bekendtgørelse af lov om spil 1) LBK nr 119 af 22/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2989699 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1573 af 15/12/2015

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Bekendtgørelse nr. [Klik og indtast nummer] af [Klik og indtast dato] 2015. Bekendtgørelse om almennyttige foreningslotterier 1)

Bekendtgørelse nr. [Klik og indtast nummer] af [Klik og indtast dato] 2015. Bekendtgørelse om almennyttige foreningslotterier 1) Skatteministeriet J. nr. 13-5457626 Bekendtgørelse nr. [Klik og indtast nummer] af [Klik og indtast dato] 2015 Bekendtgørelse om almennyttige foreningslotterier 1) I medfør af 10, stk. 2, 36, stk. 2, 41,

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V.

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V. 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Ansøgningen skal udfyldes af personer, der ønsker at blive godkendt som bestyrer

Læs mere

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler 2007/2 LSV 125 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22.

Læs mere

2014/1 LSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Fremsat den 30. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag.

2014/1 LSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Fremsat den 30. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag. 2014/1 LSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0357670 Fremsat den 30. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om spil 1)

Bekendtgørelse af lov om spil 1) LBK nr 1494 af 06/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1060123 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos... Vekselkontoret 4. april 2014 Sag 2013-0035985 Tilsyn i henhold til hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

Læs mere

Lov om afgifter af spil

Lov om afgifter af spil LOV nr 698 af 25/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2009-511-0033 Senere ændringer til forskriften LBK nr 819 af

Læs mere

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser 1. Formålet med denne lov er at sikre, at der sker en deling af udbyttet ved anvendelse af genetiske resurser med de, der leverer de

Læs mere

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Ny paragraf

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Ny paragraf Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 65 Offentligt Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12 1) Som stk. 2 indsættes: Stk. 2. Tilladelsen kan helt eller delvist med skatteministeren godkendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven (Ophævelse af

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

OMTRYK 19. 20. 27. 21. 22. 28. 23. 24. 29. 25. 30. 26.

OMTRYK 19. 20. 27. 21. 22. 28. 23. 24. 29. 25. 30. 26. Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 OMTRYK Korrektion af henvisning i 42, stk. 3 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er 1) at holde forbruget af spil om penge på et moderat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 391 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-321-0014 Udkast (1) 17. august 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 27 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted.

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. marts 2012 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om afgifter af spil

Forslag. Lov om afgifter af spil Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Udbud eller arrangement af spil er afgiftspligtigt i

Læs mere

L 203 Forslag til lov om afgifter af spil.

L 203 Forslag til lov om afgifter af spil. Page 1 of 37 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 203 Forslag til lov om afgifter af spil. (Spilleafgiftsloven). Af skatteministeren Troels Lund Poulsen

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 173 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 173 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 173 Bilag 1 Offentligt 25. marts 2015 J.nr. 13-0127997 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

LOV nr 848 af 01/07/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar Lov om spil 1)

LOV nr 848 af 01/07/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar Lov om spil 1) LOV nr 848 af 01/07/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-511-0041 Senere ændringer til forskriften LOV nr 223 af 22/03/2011

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Til vekselkontoret 10. december 2013 Sag 2013-0033723 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 15. august 2013 og 5. september 2013 tilsynsbesøg hos, CVR-nr..

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1.

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1. Kendelse af 7. oktober 2004. J.nr. 03-176.255. Tiltrådt, at elektroniske penge kun kan udstedes af pengeinstitutter eller af virksomheder, der har tilladelse i henhold til lov om elektroniske penge. Lov

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Den xx.xx.2012 FM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Efter at Grønlands Hjemmestyre overtog sundhedsområdet fra Den Danske Stat den 1. januar 1992, har Sundhedsvæsenets

Læs mere

Forslag til Lov om afgifter af spil (Spilleafgiftsloven)

Forslag til Lov om afgifter af spil (Spilleafgiftsloven) Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0033 12. februar 2010 Forslag til Lov om afgifter af spil (Spilleafgiftsloven) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Visse spil, der udbydes, arrangeres eller afholdes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

1. 6 affattes således:

1. 6 affattes således: Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 90 Offentligt Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.)

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) 1 I lov om nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve, foretages følgende ændring: 1. 5 ophæves.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven

Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven LBK nr 758 af 02/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven 1) Hermed bekendtgøres skatteforvaltningsloven, jf. lov nr. 427 af 6. juni 2005,

Læs mere

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer:

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer: Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0025 Dok.: 1290206 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse

Læs mere

Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R 18. juli 2013 Sag 2012-0033489 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Styrelsen var den 20. juni 2013 på et tilsynsbesøg hos S1, CVR-nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 148 af 15/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7005-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 401 af 28/04/2014

Læs mere

L 202 Forslag til lov om spil.

L 202 Forslag til lov om spil. Page 1 of 78 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 202 Forslag til lov om spil. Af skatteministeren Troels Lund Poulsen (V) Samling: 2009-10 Status:

Læs mere

Lov for Grønland om visse spil

Lov for Grønland om visse spil LOV nr 223 af 22/03/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-511-0047 Senere ændringer til forskriften LOV nr 848 af 01/07/2010

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-711-0033 Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven BEK nr 1634 af 21/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-322-0005 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1442 af 23/12/2012

Læs mere

Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald)

Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) 1 I lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald, jf. lov nr. 225 af

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Spilleregler for. Find & Vind

Spilleregler for. Find & Vind Spilleregler for Find & Vind gældende fra 3. marts 2016 1 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Find & Vind spil i henhold til de nedenstående regler. 2. Find & Vind er en spiltype,

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk BEK nr 148 af 16/02/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-02-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Gebyrpligt Kapitel 2 Tilskud til indsamling af dæk Kapitel 3 Administrative

Læs mere

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til 2006/1 LSF 20 Offentliggørelsesdato: 04-10-2006 Økonomi- og Erhvervsministeriet Fremsat den 4. oktober 2006 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag.

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag. 2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-960-0002 Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

2015/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag.

2015/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag. 2015/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1958420 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Grenaa Taxa s økonomiske forening har i henhold til Lovbekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr. 107 af 30. januar 2013 og Bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 85 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. november 2013 af Morten Bødskov Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændring af kravene til godkendelse som kørelærer) 1 I færdselsloven,

Læs mere

Høringsudkast af 21. november 2005

Høringsudkast af 21. november 2005 Høringsudkast af 21. november 2005 Bekendtgørelse om transport og import af genetisk modificerede organismer 1 I medfør af 10 stk. 2, 13, stk. 1 og 2, 14, stk. 2, 19, 27, stk. 1 og 2 og 36 i lov om miljø

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: js@skat.dk 4. oktober 2010 Vedrørende høring over forslag til lov om ændring af skattekontrolloven Datatilsynet Borgergade 28, 5.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 188 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0045 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af navneloven

Forslag. Lov om ændring af navneloven Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af navneloven (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.) 1 I navneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114 Page 1 of 6 Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 1262 af 16/12/2009 Gældende (produktsikkerhedsloven) Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 4. juni 2015 Sag 2015-2013 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen var den 26. november 2014 på kontrolbesøg hos..., CVR-nr. på selskabets adresse. På mødet var... repræsenteret

Læs mere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere BEK nr 978 af 01/10/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-6611-111

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer BEK nr 811 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/9 Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug, udarbejde en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne

Læs mere

15. september 2006 EM 2006/46. Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af 2. august 2006

15. september 2006 EM 2006/46. Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af 2. august 2006 15. september 2006 EM 2006/46 Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af 2. august 2006 Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx 2006 om ændring af landstingsforordning om forebyggelse og bekæmpelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen)

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 5 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-2660247 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) 1 I ligningsloven,

Læs mere

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven). Page 1 of 10 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

Læs mere