PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010"

Transkript

1 Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010 Nr. 01 den 27. maj

2 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse af hele demensområdet, herunder hvilke tiltag der skal etableres for at sikre en harmonisering af området i Norddjurs Kommune. Det er endvidere tilkendegivet overfor Plejeområdets ledelse, at redegørelsen skal indeholde forslag til de tiltag, der skal igangsættes inden for demensområdet for at imødekomme fremtidens behov. Det overordnede formål med en kommunal demenspolitik er bl.a. At At At At styrke indsatsen for de demente og deres pårørende i Norddjurs Kommune sikre en tilstrækkelig faglighed omkring de dementes muligheder, vilkår m.v.. (Medarbejderne skal have den rette uddannelse og de rette kompetencer.) sikre at udredning af demente sker så tidligt i forløbet som muligt udbrede viden om demens til så mange borgere som muligt. Større viden om demenssugdomme er afgørende for at kunne optimere den forebyggende og tidlige indsats. Antallet af borgere med demens forventes at stige markant inden for de næste 30 år, alene på grund af den demografiske udvikling. Stigningen vil være størst blandt de 80 + årige, da det er antallet af ældre i denne gruppe, der stiger mest i fremtiden. Områdeledergruppen har igangsat et udredningsarbejde, hvor relevante medarbejderrepræsentanter inden for plejeområdet har været involveret. Status i arbejdet fremsendes hermed til Voksen- og plejeudvalget, således at opgaven kan koordineres med de politiske tanker og overvejelser der er på området. Redegørelsen indeholder konkrete forslag der kan medvirke til en udbygning af forholdene for borgere med en demens. Plejeområdet John Andreasen Plejechef 2

3 Indholdsfortegnelse: 1. Demensområdet kræver en opmærksom indsats 4 2. Et godt liv på trods af en demenssygdom, er det overordnet mål 4 3. En sammenhængende indsats er centralt for kommunens tilbud 4 4. Tilværelsen med en demenssygdom og de tilbud der kan støtte tilværelsen med en demenssygdom 5 5. Organisering 8 6. Demensindsatsen i udvikling 9 3

4 1. Demensområdet kræver en opmærksom indsats I Norddjurs kommune har en stor gruppe borgere et liv med en demenssygdom. Demenssygdommen påvirker hverdagen, så der er brug for et godt og tæt samspil med pårørende og med de tilbud kommunen har. Norddjurs Kommune vil med denne demenspolitik sikre, at der til stadighed er opmærksomhed på, at vi har passende tilbud til denne gruppe af borgere. Viden om sygdommen og den enkeltes sygdom er en del af en passende støtte. Det er samtidig centralt for os, at vi bevarer respekten for det enkelte menneske., det betyder at vi ser personen frem for sygdommen. Borgerens selvbestemmelse er derfor central for vores indsats. "I Norddjurs Kommune har alle et sundt liv fyldt med livsglæde og handlekraft" er den sundhedspolitiske vision i Norddjurs Kommune. Den vision spiller tæt sammen med demenspolitikkens vision om Et godt liv på trods af en demenssygdom. For at sikre den optimale indsats, er entydighed i organiseringen, der sikrer tydeligere videns- og ansvarsfordeling og samtidig åbenhed i forhold til lokale forskelligheder medtaget i indledningen. Demenspolitikken er samtidig grundlaget for harmonisering af de tilbud, der er i forhold til borgere i de forskellige dele af kommunen 2. Et godt liv på trods af en demenssygdom, er det overordnet mål En demenssygdom kan ændre vilkårene for tilværelsen. I Norddjurs kommune er vi optaget af, hvordan vi på bedste måde bidrager til et godt liv på trods af en demenssygdom. Vores overordnede mål for vores bidrag til et godt liv er: At borgeren kan bevare de kvaliteter i hverdagslivet, der har betydning for deres tilværelse. At borgeren og pårørende oplever en sammenhængende indsats. At der et bredt udbud af tilbud, så man borgerne ikke er afhængig af, hvor i kommunen de bor. At borgeren får den optimale pleje og omsorg. 3. En sammenhængende indsats er centralt for kommunens tilbud Udgangspunktet på demensområdet er mål, * der sikrer støtte til den bedst mulige hverdag for borgerne og deres pårørende * der sikrer en passende harmonisering på tværs af kommunen 4

5 * der sikrer den bedste vidensdeling mellem de ansatte i Norddjurs Kommune. Det betyder, at der er fokus på: En sundhedsfremmende indsats - at der til stadighed skabes viden om og dialog om den tidlige og forebyggende indsats, hvor de medvirkende hovedaktører - borgeren, pårørende og personalet oplever, at der er fokus på at komme på forkant af situationen herunder en relevant udredning og en tidlig og optimal indsats. Fleksible og sammenhængende tilbud, der sikrer at borgerne oplever sammenhæng i indsatsen uanset om der er tale om borgere med demens eller pårørende. Den nyeste viden på området er vi ajour med og formidler den til relevante personer og organisationer. Udviklingen i behovene følges tæt. Der foretages løbende relevante prioriteringen af hvilken indsats og tilbud, der bedst matcher borgerne behov i forhold til de ressourcer, der er til rådighed. 4. Tilværelsen med en demenssygdom og de tilbud der kan støtte tilværelsen med en demenssygdom De konkrete tilbud tager udgangspunkt i de faser af et demensforløb man som borger, pårørende eller ansat kan opleve: a. Nye mønstre i hverdagslivet? Er der tale om demens? Borgeren, pårørende eller andre i omgivelserne mærker en forandring. Tvivl og usikkerhed er det mest udprægede kendetegn, ved de overvejelser man som borger eller som pårørende gør sig. Det efterspørges typisk sparring med folk, der har oplevet noget lignende eller ved hvordan symptomerne, der har vist sig kan tolkes. Vi har derfor kaldt denne periode for - den første kontakt. Den første kontakt Opfordre til udredning En udredning kan medvirke til en relevant medicinsk behandling og der kan dæmpe eller forsinke nogen af symptomerne. 5

6 Målet er, at indsatsen medvirker til en tidlig udredning såfremt borgeren ønsker det. Indsatsen skal medvirke til at dokumentere borgerens symptomer med henblik på at kunne tilbyde den bedste støtte. Større synlighed Åbenhed om demens kan støtte en positiv holdning til borgere med demens. Det kan også medvirke til, at det bliver lettere at være pårørende. Målet er synlighed om demens. Videncenter for demens der har en central rolle i demenspolitikken. Kampagner, der involverer alle borgere Demens kan være tabubelagt, bla. på grund af manglende viden om demens. Det kan være afgørende for en borger med demens at omgivelserne forstår hvordan tilværelsen kan ændre sig med en demenssygdom. Det gør det lettere at støtte en borger med demens. Målet er, at der løbende er opmærksomhed på at sprede viden om demens i lokalsamfundet, så de enkelte medborger får lettere ved at forstå eller støtte en borger med demens. Entydighed i kontaktmulighed Når man ikke tidligere har haft brug for hjælp, kan det være svært at vide hvor man skal henvende sig, om de overvejelser man går med. Målet er, at skabe en entydig kontaktmulighed, så man som borger har let ved at finde frem til hvor, der er hjælp at hente. Netværkstilbud Det er ikke altid der er brug for et egentligt tilbud om hjælp eller egentlig indsats, der kan blot være brug for at tale med nogen om det man som borger eller pårørende oplever. Målet er, at borgeren med demens eller pårørende har mulighed for at komme i dialog med en demenskoordinator eller møde ligestillede, der har kendskab til, hvad demens kan betyde for tilværelsen. b. Støtte til at opretholde hverdagen. Demensen spiller med i hverdagen, men ændringerne i tilværelsen opleves relativt ukompliceret. Forandringer i tilværelsen stiller nye krav til borgeren med demens og dennes omgivelser. Et god liv kan fastholdes, men det kræver øget opmærksomhed i hverdagen. Der er brug for støtte og aflastning i eller udenfor hjemmet. Det efterspørges tilbud, der kan supplere borgerens og familiens evne til at mestre hverdagen. Med en passende støtte lykkes dette oftest, om end tilværelsen med en demenssygdom byder på stadig nye udfordringer. Vi har derfor kaldt denne periode for - den tidlige indsats. 6

7 Den tidlige indsats En tydelig indgang for borgeren Der er forskelligartede tilbud til borgere med demens. Det kan være svært at orientere sig i de forskellige muligheder, samtidig med at tilværelsen rummer nye udfordringer. Målet er, at skabe en indsats, der betyder at borgeren har let ved at finde frem til hvor, der er hjælp at hente. Den hjælp der tilbydes skal borgeren opleve som sammenhængende. Fleksible tilbud, der kan tilpasse sig behovene Der kan være perioder, hvor behovet for hjælp øges eller er skiftende. Tilværelsen med en demenssygdom kan være en stor udfordring for borgeren og for pårørende Målet er, at indsatsen er meget fleksibel og døgnet rundt kan tilpasses de behov, der måtte opstå. c. Hverdagen er en udfordring? Samspillet med borgeren og ressourcepersonerne er i centrum Et kompliceret samspil. Forandringer i tilværelsen kan på et tidspunkt stille stor krav til borgeren med demens og dennes omgivelser. Et god liv kan fastholdes, men kræver en stor indsats for at skabe en passende sammenhæng i oplevelsen af tilværelsen. Der er brug for at flere parter står sammen i familien, omgivelserne og det offentlige tilbud for at hjælpe borgeren med demens med at opretholde et godt liv. Tilbudene skal hjælpe borgeren og pårørende med at tackle hverdagens nye udfordringer. Det kan være vanskeligt for de involverede at vurdere, hvad der er en passende indsats. Vi har derfor kaldt denne periode for - et kompliceret samspil Sammenhængende indsats, tydelig samarbejdsmodel og synlighed på de centrale personers funktioner Der er forskellige tilbud til borgere med demens. Der er mange ansatte med forskellige nyttige specialtilbud eller en særlig viden. Det kan som borger være svært at orientere sig i disse tilbud. Målet er, at de forskellige tilbud og den forskellige specialviden der er tilstede, har klare og entydig aftale om hvordan de bedst arbejder sammen, så borgeren oplever en sammenhængende indsats tilpasset den enkeltes behov. Borgeren tilbydes en kontaktperson, der sikrer at samspillet i indsatsen fungerer optimalt Samarbejdsmodellen skal tage højde for at samarbejdet ligeledes omfatter ansatte i regionen eller andet regi. 7

8 Udgangspunkt i den enkelte borger Det grundlæggende udgangspunkt for indsatsen og tilbudene er, at indsatsen tilpasses den enkelte borger. Målet er, at indsatsen og tilbudene kan justeres, så det er den enkelte borgers aftaler og handleplaner der er styrende for indsatsen i hverdagen. Der er fokus på den gode pleje og det gode hverdagsliv. Vi er gearet til samspillet med borgere, der har det vanskeligt. I perioder kan det være rigtig svært for borgeren med demens, at orientere sig i hverdagen. Det kan betyde at tilværelsen og bestemte situationer opleves som vanskelige og til tider uforståelige. Målet er, at støtte borgerens selvbestemmelse. Det vanskelige omsorgsarbejde skal styrkes gennem en socialpædagogisk orienteret indsats, der medvirker til at støtte borgeren i at opleve det gode liv og minimere magtanvendelsen og voldssituationer. d. En ny bolig. En ny hverdag? Tilværelsen i en plejebolig Hverdagen i det hidtidige hjem stiller for store udfordringer. Borgeren med demens ønsker en plejebolig, hvor tilværelsen kan opleves som mere overskuelig. Et godt liv kan fastholdes, men det indebærer et tæt samspil med, familien, personalet og andre beboere. Der er brug for en målrettet indsats for at skabe et godt hverdagsliv i plejeboligen på trods af udpræget svækkelse. Vi har derfor kaldt denne periode for tilværelsen i en plejebolig Der er bløde overgangen mellem hjemmepleje og plejeboliger. Målet er, at skabe kontinuitet i hverdagen i tilværelsen for borgeren der flytter i en plejebolig. Kontinuitet i tilværelsen og beboernes hverdagsliv er udgangspunktet for indsatsen i plejeboligen. Udgangspunktet for støtten er et godt liv på trods af svækkelse. Der er fokus på beboerens livshistorie, tilværelsen i egen bolig, samspillet i naboskabet og samspillet med pårørende. Målet er, at der i samarbejde med beboeren er udarbejdet en handleplan, som personalet n anvender som udgangspunkt for det gode samspil i hverdagen. 5. Organisering Tilbud, indsats og organisering, der skaber et optimalt samspil om opgaven Entydighed i organiseringen, der sikrer tydelig videns- og ansvarsfordeling og samtidig åbenhed i forhold til lokale forskelligheder 8

9 Vi justerer og tilpasser indsatsen og tilbudene til borgere med demens. Indsatsen bygger på en ajourført viden og at den faglige viden deles mellem de ansatte i Norddjurs kommune. Tilbuddene i kommunen er harmoniseret, så der er bredt udbud i såvel hjemmeplejen Øst og hjemmeplejen Vest samt i plejeboligerne og indenfor dagtilbudsområdet Medvirkende til at sikre dette er Videncentret om demens, der til stadighed sikret, at der er fokus på en optimal indsats i kommunen. Visionen for videnscentret er, at være den koordinerende og udfarende kraft i at omsætte demenspolitikken i Norddjurs Kommune, hvor entydighed i indgangen og sammenhængende indsats er nøgleordene for den oplevelse, vi ønsker borgerne møder. 6. Demensindsatsen i udvikling I 2009 og 2010 vil der være fokus på de små ændringer de kan gøre en stor forskel: Omsætte demenspolitikken intentioner og mål Sikre en passende harmonisering. Det betyder, at der etableres en udvidelse af dagtilbuddet i Øst at Videnscentret på demensområdet etableres at der udarbejdes en samarbejdsmodel 9

10 Dagcentertilbud i Øst Der er på sigt behov for at kunne tilbyde 5 dages tilbud (hverdage) til demente. Det vil betyde: Lokaler: Et egnet (externt) hus, en lejlighed i rolige/ugernerte omgivelser, der kan indrettes udfra de behov demente kan have. Udearealerne i tilknytning dertil skal invitere til oplevelser og fysisk aktivitet. Transport: Vi (personalet den dag) vil gerne fastholde at hente den demente i eget hjem. Lige nu anvendes Violskræntens bus 1 ½ dag pr. uge, Fremtiden skal planlægges med mere bus tid, Enten ved at låne flere forskellige, hvilket kan være tidskrævende eller have én fast bus til rådighed/evt. m. buschauffør som kun varetager kørsel og et personale deltager og henter borgerne v. hjemmet. Personale: Der skal til den lille gruppe 3 5 demente være 2 personale til gruppen. Når der tages forbehold for ferie, sygdom og kurser, skal der være mindst 3 tilknyttet. Det er afgørende at personalet har lyst og evner for opgaven med demente. For at opgaven kan løses vil vi prioriterer at den enkelte medarbejder ikke har denne opgaven alle ugens 5 dage, men veksler mellem andre opgaver i dagcentrene. Vi mener at tilbuddet skal prioriteres meget højt, hvilket vil sige; ingen aflysninger, dette gør at vi skal have et beredskab af kendt personale der kan træde til ved behov. Andre aktiviteter kan så blive aflyst. Tilbuddet til borgerne skal differentieres, således at der tages hensyn både til den yngre del og den ældre del af brugergr. i planlægningen af ugen. Udgifter til personale og øvrige udg. ved etablering af demensdagc.: mandage tirsdage onsdage torsdage fredage Heldagstilbud heldagstilbud Halvdagstilbud heldagstilbud heldagstilbud Fra kl For 3 5 borgere fra kl samarbejdsmøder, ingen dagc.tilbud personale 2 pers.: pers.: pers.: pers.: pers.: personale ansat på 37 timer, fri hver 3. fredag (på skift). 10

11 Ved ferie og sygdom vil der blive behov for vikardækning. De 3 personale bør ikke afvikle ferie samtidigt, med mindre der vil være sommerferielukning i 2 3 uger. Opgaver: dagc. 4 hele og 1 halv dag pr. uge, samt hjemmebesøg, administration, indkøb, samarbejde, oprettelse af pårørendegr., kunsulentfunktioner m.m. Øvrige personalegr.: pedelfunktion, rengøring af centret. Øvrige udgifter til materialer og udlæg til madfremstilling. Brugerne skal betale for de måltider de indtager Udgifter til lokaleleje: ukendt Udgifter til møbler: ukendt. Det skal fortrinsvis være genbrugsmøbler. Og udgifter til køkkenredskaber. Udgifter til transport: drift eller lån af en bus. Der er delvis brugerbetaling på kørselen. Venlig hilsen Ellen Keller Den Vurdering af ressourcebehovet. Der er behov for, Familliehuset ved Fuglsanggården undersøges som en mulighed. Tre heldagstilbud og to halvdagstilbud. En bus til transport. Yderligere ca. 2 x timers stillinger. Ellen vurderer nærmere ud fra aktuelt behov (venteliste mv.). Det overvejes om en af dagene evt. skal indeholde et tilbud til yngre borgere. Det vurderes om de skal være et personale, der udelukkende arbejder med borgere med demens. 11

12 Videnscenter for demens Visionen for videnscentret er, At være den koordinerende og udfarende kraft i at omsætte demenspolitikken i Norddjurs Kommune, hvor entydighed i indgangen og sammenhængende indsats er nøgleordene for den oplevelse, vi ønsker borgerne møder. Videnscentret er et murstensløst center Centret består af et antal demenskoordinatorer, der samtidig har deres udgangspunkt i praksis på demensområdet, med udgangspunkt i træning, hjermmeplen og plejeboliger. Målgruppen for centrets virke er, - Borgere med demens uanset alder og boform - Pårørende - Medarbejdere Målgruppen er desuden borgere i kommune, frivillige samt relevante samarbejdspartnere. Mål: Sikre en sundhedsfremmende indsats, hvilket betyder, at der til stadighed skabes viden om og dialog om en tidlige og forebyggende indsats, hvor de medvirkende hovedaktører -. Borgeren, pårørende og personalet oplever at der er fokus på at komme på forkant af situationen herunder en relevant udredning og en tidlig og optimal indsats. Tage initiativer, der sikrer at borgerne oplever fleksible og sammenhængende tilbud uanset om der er tale om borgere med demens eller pårørende. Følge udviklingen og behovene for indsats og tilbud på området. Videnscentret har ansvaret for, at politikere og administration kan foretage relevante prioriteringen af hvilke tilbud der bedst matcher borgerne behov i forhold til de ressourcer der er til rådighed. Være ajour med den nyeste viden på området og formidle denne til relevante personer og organisationer. Have ansvaret for eller koordinere driften af tilbud der bedst varetages på tværs af kommunen. Der kan være tale om: o Tilbud til yngre borgere med demens, da der er få borgere i målgruppen. o Telefonrådgivning, da der jan være brug for en vis grad af anonymitet. o Indledende demenstest. 12

13 o Videns- og holdningsorienteret indsats i forhold til kommunes borgere. Hvilke opgaver løftes bedst i videnscentrets regi?` Hjælper borgerne med at skabe sammenhæng. o Indlæggelse og udskrivelse fra sygehus mv. En form for standard manual i et forløb. o Korttidsaflastning. o Netværkstilbud til borgere og pårørende afhængig af behov løfter videnscentret opgaven o borgernes mulighed for en anonym henvendelse o demenstest og udredning Guide personalet med o undervisning o vejledning og supervision o involvere sig i konkrete forløb o demensanalyse i forhold til borgere hvor samspillet udfordrer Organisering af videnscentret: Centret bemandes med et antal demenskoordinatorer og en af koordinatorerne kan have et udvidet ansvar for koordinering og udvikling. Koordinatoren kan være knyttet til ældrechefen eller alternativt være en af områdelederne. I hverdagen er koordinatoren deltager i områdeledergruppen i det omfang der er spørgsmål af relevans for demensområdet. Hermed forventes der skabt et ledelsesmæssigt fokus på området. Demenskoordinatorerne har en ansættelses- og arbejdspraksis med udgangspunkt i følgende områder: Træning, Hjemmeplejen Øst, Hjemmeplejen Vest samt plejeboligerne. Koordinatorerne aftaler, hvor ofte det er nødvendigt at mødes for at sikre, at videnscentret på trods af forskellige fysiske udgangspunktet kan skabe den nødvendige sammenhæng og koordinering på demensområdet Der etableres et niveau med nøglepersoner, der geografisk og i forhold til funktionsområder består af personer med særlig kompetence eller ansvar på demensområdet. Det vil være de lokale enheder, der vælger de personer, der skal indgå som nøglepersoner. Videnscentret har ansvaret for, at de personer og ildsjæle der udgør nøglepersoner får et kendskab til hinanden og hinandens kompetencer. Hvor kan vi starte? Der etableres en sygeplejeklinikker i Øst og Vest. Sygeplejeklinikkerne kunne rumme den åbne borgerrettede indgang. Dimensionering af videnscentret for demens Opgaver der opprioriteres: 13

14 Yngre borgere med demens. Tilbud voksen- handicappede med demens. Synlighed og sammenhæng i indsatsen Koordinering og udvikling af tilbud på demensområdet Etablering af Videnscentret Vidensdeling i personale Styrke den socialpædagogiske tilgang med henblik på at reducere magtanvendelsen og styrke borgerens selvbestemmelse Ressourcebehovet: o Det samlede behov er 4 5 stillinger + en koordinator på 30 timer. Udgangspunktet er 178 timer. o Koordintor ansættes via internt sillingsopslag o 1,5 stilling i Øst. o 1,5 stilling i Vest o 2 x 20 timer i plejeboligerne Skønnet nuværende forbrug o Øst. Aktuelt er der 15 timer i hjemmeplejen + 18 i Kærnehuset. o Vest. Aktuelt 33 timer) o Plejeboligerne. Aktuelt er der 18 timer (Kærnehuset). Videnscentret kan starte i efteråret med opgaver og timer der er tilstede. I 2010 kan der etableres de funktioner, der er budgetdækning for i budget

15 15

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Nr. 01 den 5. november 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse af hele demensområdet,

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Tiltag på demensområdet Nr. 08 den 4. juni 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse

Læs mere

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Nr. 01 den 12. august 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har på møde den

Læs mere

Demenspolitik. Hvad gør Furesø Kommune 2009-2016. Ældrepleje og aktiviteter. Ældrepleje og aktiviteter. Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse

Demenspolitik. Hvad gør Furesø Kommune 2009-2016. Ældrepleje og aktiviteter. Ældrepleje og aktiviteter. Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse Ældrepleje og aktiviteter Ældrepleje og aktiviteter Demenspolitik Hvad gør Furesø Kommune 2009-2016 Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse Oplag: 200 Udgivet: Januar 2009 Redaktion: Susanne Jensen Billeder:

Læs mere

DEMENSPOLITIK 2016-17

DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK THISTED KOMMUNE 2016-2017 Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 4 Fokusområder... 6 Tidlig opsporing, udredning og afklaring... 6 Pleje-

Læs mere

Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse

Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Demenspolitik 2012 Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 3 Fokusområder... 5 Udredning og afklaring... 5 Pleje- og omsorgstilbud...

Læs mere

Demens Muligheder for hjælp, støtte og aktiviteter i Gladsaxe Kommune for demensramte og deres pårørende

Demens Muligheder for hjælp, støtte og aktiviteter i Gladsaxe Kommune for demensramte og deres pårørende gladsaxe.dk Relevante telefonnumre: Visitationen Telefon 39 57 55 53 Akutpladserne Træningcenter Gladsaxe Kildebakkegårds Allé 165 2860 Søborg Telefon 39 57 40 31 Egeklubben Telefon 39 57 46 86 gladsaxe.dk/seniorcenteregegaarden

Læs mere

Susanne Jensen. Demens- og Udviklingskonsulent

Susanne Jensen. Demens- og Udviklingskonsulent Status pa Demensomra det eftera r 2013 Susanne Jensen Demens- og Udviklingskonsulent 1 Indhold Baggrund... 3 Koordinering af den kommunale indsats... 4 Koordinering... 4 Tidlig opsporing... 5 Særlig støtte

Læs mere

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune Værdighedspolitik for Ældreområdet Herlev Kommune Juni 2016 Forord Herlev Kommune kan her præsentere sin første Værdighedspolitik. Med Værdighedspolitikken fortsætter Herlev Kommune arbejdet med at udvikle

Læs mere

Omsorg for personer med særlige behov som følge af demens

Omsorg for personer med særlige behov som følge af demens Omsorg for personer med særlige behov som følge af demens Baggrund Demens er en sygdom, der oftest rammer personer i alderen 60 år og opefter, og hvor antallet af personer med sygdommen stiger med alderen.

Læs mere

Forebyggende tiltag Sundhed

Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard NOTAT Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 30-04-2014 2013-17740 2014-61101 Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard Sekretariat og Udvikling Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge

Læs mere

Social - og Omsorgspolitik

Social - og Omsorgspolitik Social - og Omsorgspolitik Hvorfor en Social og Omsorgspolitik? Kommunalreformen har ændret Danmarkskortet hvilket har betydet at Slagelse Kommune, har ca. 80.000 borgere, hvor ca. 17.500 borgere er over

Læs mere

Strategi på demensområdet i Esbjerg Kommune. Sundhed & Omsorg. Marts 2011

Strategi på demensområdet i Esbjerg Kommune. Sundhed & Omsorg. Marts 2011 Strategi på demensområdet i Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg Marts 2011 Godkendt i Ledergruppen d. 29.marts 2011 1 Indhold 1. Forord... - 4-1.1 Demens... - 4-1.2 På forkant med udviklingen... - 4-2 Vision...

Læs mere

Demenspolitik 2016-2019

Demenspolitik 2016-2019 Demenspolitik 2016-2019 1 Forord ved borgmester Skal udarbejdes. 2 Baggrund Helt særlige forhold gør sig gældende for borgere med demens. Demens er en kronisk og fremadskridende sygdom. Borgeren mister

Læs mere

Indledning. side 2. Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4. Demenspolitik i Svendborg Kommune...side 6

Indledning. side 2. Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4. Demenspolitik i Svendborg Kommune...side 6 Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Indhold Indledning. side 2 Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4 Demenspolitik i Svendborg Kommune....side 6 Målopfyldelse aktiviteter i 2009.side 8 Udviklingsmål

Læs mere

Opsummering af fokusområder for demensindsatsen i Gladsaxe Kommune 2015 og 2016:

Opsummering af fokusområder for demensindsatsen i Gladsaxe Kommune 2015 og 2016: GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Demensindsatsen til kvalitetsstandarderne NOTAT Dato: 25. marts 2015 Af: Charlotte Holm Opsummering af fokusområder for demensindsatsen i Gladsaxe Kommune

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik INDSATSER PRINCIPPER OVERORDNET POLITIK Godkendt af Samsø Kommunes kommunalbestyrelse 26.4.2016 Værdighedspolitik I Samsø Kommune ønsker vi, at alle borgere skal have mulighed for en værdig alderdom. For

Læs mere

Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget

Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg NOTAT Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget Den 21. maj 2015 godkendte

Læs mere

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017 Varde kommune Demensstrategi 2013-2017 13/749 5686/13 Indholdsfortegnelse Demensstrategi 2013-2017... 2 Baggrund:... 2 Vision for demensstrategien i Varde Kommune... 3 Målgruppen:... 3 Vision:... 3 Demensstrategien

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Demensområdet Kvalitetsstandard 2016

Demensområdet Kvalitetsstandard 2016 Demensområdet Kvalitetsstandard 2016 Hvis du har mistanke om at du, eller en du kender, har en demenssygdom, eller har symptomer på det, kan du kontakte kommunens demenskonsulent. Hvad er formålet? Hvad

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015

Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015 Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015 Generelt for plejecentrene Af de faste boliger på plejecentrene er der demenspladser og almindelige pladser. Demenspladserne er for de beboere, der

Læs mere

Indsats på demensområdet

Indsats på demensområdet Indsats på demensområdet Sammenhæng og tryghed i demensindsatsen Når et menneske rammes af en demenssygdom, påvirker det livsvilkårene for personen selv og de pårørende. Aalborg Kommune gør en indsats

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 - Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4

Læs mere

Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Ældrepolitik. Brøndby Kommune Ældrepolitik Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg...

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Livskraft hele livet. Seniorpolitik

Livskraft hele livet. Seniorpolitik Livskraft hele livet Seniorpolitik Forord Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen ønsker en helhedsorienteret seniorpolitik, som kan sikre rammerne og vise retningen, når samarbejdet

Læs mere

BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune

BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune Udarbejdet af SocialRespons, Juni 2015 Indhold Forløb, baggrund & introduktion

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Kommuner vil skabe bedre indsats for demensramte og pårørende

Kommuner vil skabe bedre indsats for demensramte og pårørende Kommuner vil skabe bedre indsats for demensramte og pårørende Statsministeren efterlyser et skarpere fokus på demens og den lokale indsats for demente og deres pårørende. Nu går syv kommuner sammen for

Læs mere

SOS Demens Samspil om Sygdom Demens. Projektleder - Michael Sorgenfri H. Pedersen

SOS Demens Samspil om Sygdom Demens. Projektleder - Michael Sorgenfri H. Pedersen SOS Demens Samspil om Sygdom Demens Før man starter et projekt - Skal man sørge for, at der er ressourcer nok! Økonomi: Tid: Det har vi 1.000.000 kr. årligt + midler fra Socialministeriets pulje for Udvikling

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken stevns kommune 2016 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst mulig

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Handicap og psykiatripolitik

Handicap og psykiatripolitik Handicap og psykiatripolitik Vedtaget i Byrådet i oktober 2008 Forord Handicap- og Psykiatripolitik er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i den første valgperiode i den nye Middelfart

Læs mere

Handleplan på demensområdet

Handleplan på demensområdet Handleplan på demensområdet Indledning Handleplanen på demensområdet er tænkt som retningsvisende i forhold til at udmønte den del af Sundhedsog Ældrepolitikken, som omhandler demensområdet. Handleplanen

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Hvad tilbydes

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Det store mødelokale i Vrå Fraværende: Laug Mathiasen, Ingrid Andreasen Bemærkninger

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitikkens indhold Indledning Forekomst Vision Overordnet mål i Faxe Kommune Indsatsområder: Information Tidlig indsats / udredning Tilbud til

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Den gode inklusion DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Kalundborg Kommune 4400 Kalundborg www.kalundborg.dk Telefon, omstilling: 59 53 44 00 1/12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby.

Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby. Punkt 3. Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby. 2013-49283. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, At

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

LEDER AF MYNDIGHEDSAFDELINGEN

LEDER AF MYNDIGHEDSAFDELINGEN GULDBORGSUND KOMMUNE LEDER AF MYNDIGHEDSAFDELINGEN JOB- OG PERSONPROFIL Indhold VILKÅR... 3 1. Stillingen... 3 2. Ansættelsesvilkår... 3 3. Guldborgsund Kommune... 3 4. Den administrative organisation...

Læs mere

Ansøgningsskema. Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter

Ansøgningsskema. Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter Servicestyrelsen, Skibhusvej 52 B, 5000 Odense C Ansøgningsskema Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter 1 Ansøger:

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

demens sygdomme servicedeklaration

demens sygdomme servicedeklaration demens sygdomme servicedeklaration TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS- SYGDOMME OG DERES PÅRØRENDE Det er Guldborgsund Kommunes politik, at yde en kvalificeret og koordineret indsats på demensområdet. veluddannet

Læs mere

Strategi for demensområdet

Strategi for demensområdet Velfærd og Sundhed Sagsnr. 27.00.00-P05-6-14 Sagsbe. TC/SR/MSJ Dato:03.09.2015 Strategi for demensområdet 2015-2019 Håndterbarhed Begribelighed Meningsfuldhed Oplevelse af sammenhæng 1 Formål Horsens Kommune

Læs mere

Velkommen til Struer Kommunes Plejeboliger

Velkommen til Struer Kommunes Plejeboliger Sundhed og Omsorg Østergade 11, 1. 7600 Struer Tlf. 96 84 84 84 www.struer.dk Velkommen til Struer Kommunes Plejeboliger Praktiske oplysninger Marts 2015 12 Indhold Egne notater Dit nye hjem.... 3 Din

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 5 personalerepræsentanter og de 3 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Demensområdet Svendborg Kommune Årsrapport 2013

Demensområdet Svendborg Kommune Årsrapport 2013 Demensområdet Svendborg Kommune Årsrapport 2013 Myndighedsafdelingen Demenskonsulenterne Charlotte Gehring Karoline Raundahl Side 1 af 21 Indhold Indledning. side 3 Fremskrivning af demens i Svendborg

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe.

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe. Værestedsstrategi Indhold Indledning...3 Væresteder i Haderslev Kommune...3 Sociale væresteder...3 Borgercafeen, Haderslev...3 Regnbuen, Vojens...4 Socialt ansvar...4 Væresteder for sindslidende...4 Brugerhuset,

Læs mere

Demensteam i Kolding Kommune. Senior- og Sundhedsforvaltningen

Demensteam i Kolding Kommune. Senior- og Sundhedsforvaltningen Demensteam i Danmark Tal fra Kolding kommune 88 519 indbyggere statistisk er der 1180 borgere med demens i ca. 400 af disse er kendt af demenskonsulent og bor i eget hjem i 2020 vil der være 1537 demente

Læs mere

gladsaxe.dk Handicappolitik for Gladsaxe Kommune 2010-2013 1

gladsaxe.dk Handicappolitik for Gladsaxe Kommune 2010-2013 1 gladsaxe.dk Handicappolitik for Gladsaxe Kommune 2010-2013 1 Forord I Gladsaxe Komwr vi tradition for at være på forkant med udviklingen ikke mindst på handicapområdet. Vi etablerede således bruger- og

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Denne informationspjece henvender sig til sagsbehandlere, politikere og andre interesserede i børn- og ungeområdet i kommunerne. Informationspjecen

Læs mere

Indsatser finansieret af værdighedspuljen

Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatsbeskrivelse 2016 2017 2018 2019. Styrkelse af kvaliteten i den midlertidige indsats 1 stilling á 32 timer/uge Den nuværende Centersygepleje blev finansieret

Læs mere

Servicedeklaration for AutismeCenter Region Syddanmark. Afdelingerne

Servicedeklaration for AutismeCenter Region Syddanmark. Afdelingerne Servicedeklaration for AutismeCenter Region Syddanmark Afdelingerne Hus B og C på Holmehøjvej 2A Centrumværkstedet, Gestelevvej 14 Det Gule Hus, Algade 76 Praktiske oplysninger Holmehøjvej 2A, 5750 Ringe

Læs mere

Kildebakken Plejecenter. Demensindsatser Retningsgivende for udviklingen af tilbud til demensramte borgere i Haderslev Kommune

Kildebakken Plejecenter. Demensindsatser Retningsgivende for udviklingen af tilbud til demensramte borgere i Haderslev Kommune Kildebakken Plejecenter Demensindsatser Retningsgivende for udviklingen af tilbud til demensramte borgere i Haderslev Kommune Demensindsatser i Haderslev Kommune Formål: Mellem 80 100.000 danskere rammes

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud

Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud Indledning. Spiregruppen er Struer Kommunes specialtilbud til børn i 3 6 års alderen, undtagelsesvis også 0 3 års alderen. Specialgruppen er organiseret i henhold til Dagtilbudsloven,

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016 2020 Baggrund Odder Kommune ønsker med demensstrategien at imødegå de udfordringer, der følger med et stigende antal borgere med demenssygdomme. Samtidig ønsker vi at gøre det med stor

Læs mere

Aflastning. Målgruppen er borgere og pårørende, som har behov for aflastning i hjemmet.

Aflastning. Målgruppen er borgere og pårørende, som har behov for aflastning i hjemmet. Aflastning n er borgere og pårørende, som har behov for aflastning i hjemmet. Formålet med aflastning er, at: aflaste den pårørende under dennes sygdom og ferie genvinde kræfter og derved kunne støtte

Læs mere

Forslag til tiltag under Værdighedspolitikken 2016

Forslag til tiltag under Værdighedspolitikken 2016 Forslag til tiltag under Værdighedspolitikken 2016 1. Indledning I forbindelse med vedtagelsen af Regeringens Værdighedsmilliard skal alle kommuner inden 1. juli 2016 udarbejde en værdighedspolitik samt

Læs mere

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Online

Læs mere

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig Sammen om velfærd Vi har brug for dig Vi lever i en ny virkelighed, hvor det kommunale husholdningsbudget er presset. Det kræver, at vi sammen skaber en ny velfærd. Det kalder vi Ny virkelighed Ny velfærd.

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Demensområdet. Svendborg Kommune Årsrapport 2015. Myndighedsafdelingen Demenskonsulenterne Charlotte Gehring Karoline Raundahl Louise Damgaard

Demensområdet. Svendborg Kommune Årsrapport 2015. Myndighedsafdelingen Demenskonsulenterne Charlotte Gehring Karoline Raundahl Louise Damgaard Demensområdet Svendborg Kommune Årsrapport 2015 Myndighedsafdelingen Demenskonsulenterne Charlotte Gehring Karoline Raundahl Louise Damgaard Side 1 af 15 Indhold 1.1 Indledning side 3 1.2 Fremskrivning

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Ammepolitik i Region Syddanmark Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Fødeplanen i Region Syddanmark Udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for Svangreomsorgen af 2009 og seneste specialeplan.

Læs mere

Årsberetning 2013. Redaktionsgruppen Anna Lütken Annie Karen Petersen Kirsten Pedersen, kasserer Kirsten Pedersen, sekretær

Årsberetning 2013. Redaktionsgruppen Anna Lütken Annie Karen Petersen Kirsten Pedersen, kasserer Kirsten Pedersen, sekretær Årsberetning 2013 Redaktionsgruppen Anna Lütken Annie Karen Petersen Kirsten Pedersen, kasserer Kirsten Pedersen, sekretær Opsætning og tryk Selvhjælp Fredericia-Middelfart Årsberetning 2013 Selvhjælp

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere