Inden jeg aflægger beretning, vil jeg give ordet til dirigenten Søren Jenstrup, der vil orientere om den lukkede del af generalforsamlingen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inden jeg aflægger beretning, vil jeg give ordet til dirigenten Søren Jenstrup, der vil orientere om den lukkede del af generalforsamlingen."

Transkript

1 DEN DANSKE BØRSMÆGLERFORENING Bestyrelsens mundtlige beretning ved formanden Niels 18. marts 2004 Roth aflagt på den ordinære generalforsamling den 18. marts 2004 Velkomst Det er mig en glæde at kunne byde velkommen til den åbne del af Børsmæglerforeningens ordinære generalforsamling. Velkommen til vores indbudte gæster og selvfølgelig en særlig velkomst til Professor Jesper Lau Hansen. Inden jeg aflægger beretning, vil jeg give ordet til dirigenten Søren Jenstrup, der vil orientere om den lukkede del af generalforsamlingen. Rammebetingelser Med de rette rammebetingelser kan kapitalmarkedet give et ikke ubetydeligt bidrag til den økonomiske vækst. Det er efterhånden et veldokumenteret og bredt anerkendt fænomen. For de fleste danskere er det danske realkreditsystem et klart eksempel på, hvordan kapitalmarkedsbaseret kreditformidling nemt og effektivt kan formidle kapital fra aktører med placeringsbehov til eksempelvis familier, der skal finansiere et boligkøb. Aktiemarkedet har sit klare fortrin ved at kunne stille risikovillig opsparing til rådighed for især vækstvirksomheder. Aktiemarkedet kan dermed medvirke til udvikling af nye virksomheder og de omstillinger, erhvervslivet skal igennem for at klare sig godt i en international økonomi. Et velfungerende aktiemarked betyder også, at der løbende finder en markedsbaseret prisfastsættelse sted af virksomheder, hvilket eksempelvis er særdeles relevant ved overtagelser.

2 Side 2 En væsentlig egenskab ved kapitalmarkedet er også, at den løbende handel og prissætning sikrer en fordeling af risici på netop de aktører, som er villige til at påtage sig risici. Min opfattelse, og formentlig mange andre markedsaktørers, er, at et velfungerende marked især er kendetegnet ved, at man kan komme hurtigt og billigt ud og ind af forskellige positioner, så nye informationer og vurderinger hurtigt prises ind i kursen. Eksempelvis er en investor typisk villig til at påtage sig en større kurs- eller kreditrisiko, hvis investor eller mægler hurtigt kan komme ud af en position eller dække sig af via et afledet produkt. Især vores aktiemarked har problemer med at leve op til disse krav. Efter vores bedste vurdering spiller de rammebetingelser, som myndigheder og politikere vogter over, en endda meget vigtig rolle for, hvor effektivt markederne fungerer, og det er vores vurdering, at rammebetingelserne er et godt stykke fra, hvor de burde være. Vi har i flere omgange peget på love og anden regulering, der udgør barrierer for, at markederne er velfungerende eller står i vejen for nyudvikling eller brug af nye instrumenter og teknikker. På flere af disse områder har relevante ministre og myndigheder dog taget problemstillingerne op, og i et vist omfang kan man vel sætte sin lid til, at det sker for at finde brugbare løsninger. Jeg kan her nævne hedgefonde, aktielån, derivater; alle emner jeg vil komme ind på senere. Økonomi- og Erhvervsministeriet er på andre områder i færd med at sætte fokus på dele af vores aktiemarked, hvor der er arbejde i gang om risikovillige investeringer. Ministeriet har tillige iværksat et analysearbejde om det danske aktiemarked, og vi går gerne ind i en konstruktiv drøftelse herom, når ministeriet er parat til det. I EU-regi er integrationen af landenes kapitalmarkeder også gjort til et vigtigt element i ønsket om at gøre EU s økonomi til den mest konkurrencedygtige i verden. Den finansielle handlingsplan med

3 dens mange direktiver og forordninger er i disse år ved at blive implementeret i sektoren. Processen indebærer betydelige omkostninger for branchen. Man diskuterer i disse måneder, hvad indholdet skal være, efter den finansielle handlingsplan er gennemført. Mit bud er, at der skal være en pause, så alle aktører får mulighed for at tilpasse sig de nye regler, og branchen får ro til at opfylde sin rolle i det finansielle system. Side 3 Aktieavancebeskatning Overordnet kan vi ikke klage over manglende opmærksomhed. Om den mest presserende og væsentligste barriere på aktiemarkedet, nemlig reglerne for beskatning af privates aktieavancer, savner vi dog i udstrakt grad handling. Det eneste positive i sagen i meget lang tid var, da statsministeren i februar i Folketinget sagde, at regeringen har et stærkt ønske om en forenkling af reglerne for beskatning af privates aktieavancer. Det er et ønske, vi fuldt ud tilslutter os. Regeringen har hidtil afstået fra forenklinger af aktieavancereglerne med henvisning til skattestoppet, herunder især hensynet til adgangen til at realisere mindre avancer skattefrit efter 3-årsreglen. Efter vores vurdering må dette problem imidlertid kunne løses, og eksempelvis har både Sverige og Norge kunnet lave mere simple regler. Hvor der er vilje er der vej! Det er sagt før, men det må åbenbart siges igen! De gældende regler er uhyre komplicerede og må anses for indbegrebet af en administrativ byrde for investorerne og vel også for skatteadministrationen. I tilgift - og en art tilgift man gerne lod sig skille fra - så indbyder reglerne til en stærkt uhensigtsmæssig adfærd hos investorerne. Det gælder s-grænsen, som det er uattraktivt for investorerne at overskride. Dernæst er der 3- årsreglen, som fastlåser aktiebesiddelser. Konsekvensen af reglerne er, at skattemæssige overvejelser alt for ofte eller i for høj grad

4 kommer til at dominere over i øvrigt fornuftige overvejelser om køb eller salg af en aktiepost. Side 4 I Norge og Sverige betaler man uanset ejertid henholdsvis 28 og 30 pct. i skat af aktieavancer. Herhjemme kommer man nemt til at betale op til 59 pct. ved realisation inden for tre års ejertid, og først 43 pct. derefter. Vi ligger meget langt efter vores naboer på dette område. Følgerne af reglerne er, at vi står med et marked, der er mindre velfungerende, end det kunne være og med højere kapitalomkostninger for selskaberne til følge. Problemer med manglende børsintroduktioner I 2003 blev der ikke foretaget egentlige børsintroduktioner på Københavns Fondsbørs, når der ses bort fra tilkomsten af to investeringsselskaber, og den sidste egentlige børsintroduktion på Fondsbørsen var i juni Fraværet af nye børsnoteringer hænger som bekendt sammen med den betydelige usikkerhed, der har hersket på aktiemarkederne i kølvandet af punkteringen af dotcom boblen og den efterfølgende nedgang i økonomien. En medvirkende faktor har været det historisk set meget lave renteniveau, hvorved gældsfinansiering er blevet et gunstigt alternativ. På de øvrige, europæiske børser har der heller ikke været kødannelser af potentielle børsaspiranter, så den umiddelbare situation på de danske markeder afviger ikke væsentligt fra udlandet, om end der visse steder er set en spirende interesse. Om mulighederne for at børsintroducere nye, mindre selskaber er der imidlertid en række strukturelle træk, som giver anledning til yderligere overvejelser. I løbet af de sidste 10 år er der sket en gradvis forøgelse af kravene til udarbejdelse og indhold af børsprospekter, ligesom markedsføringen er blevet meget mere omfattende. Aktier er i dag

5 et globalt produkt. Udviklingen har betydet, at børsintroduktioner er blevet mere komplicerede og dyrere. Man kan pege på flere årsager hertil, men den væsentligste enkeltfaktor er efter min vurdering internationaliseringen med større krav til, at dokumentationen juridisk er på plads, så investorerne ikke efterfølgende rejser erstatningskrav. Ligeledes er de institutionelle investorers krav til likviditeten i de udstedte aktier steget. Summen af dette er, at den nedre grænse for en børsintroduktion er steget markant, og børsværdien af et nyt selskab skal helst over 1½-2 mia. kr., før en introduktion kan komme på tale. Side 5 Med disse vilkår er mange af de danske, mindre og mellemstore virksomheder afskåret fra at blive børsnoteret på normal vis og drage de fordele, der er forbundet hermed. Det er her positivt, at Fondsbørsen og regeringen er opmærksomme på problemet og har igangsat et arbejde med at finde løsninger på problemstillingen. Et såkaldt alternativt børsmarked for mindre selskaber indgår som et modul i overvejelserne. Fra Børsmæglerforeningens side støtter vi, at mulighederne bliver undersøgt grundigt, så der kommer et godt beslutningsgrundlag. Nøgleordene er, at det skal være enkelt og billigt for alle parter. Alle involverede er klar over, at det ikke er nogen hel nem opgave at forene potentielle selskabers ønske om lavere informationskrav i forhold til børsnoterede selskaber og hensynet til at sikre investorerne et godt beslutningsgrundlag for at investere. Der skal også tages stilling til, hvordan markedspladsen skal placeres i forhold til gældende og kommende regulering fra EU s side. En løsning på den næsten gordiske knude forudsætter selvsagt, at der er investorer, som vil købe aktier i de mindre selskaber. Der vil næppe være nogen interesse fra udlandets side, som ellers er storaftager af aktier i de største danske selskaber. En mulig løsning må derfor basere sig på interesse fra danske institutionelle investorer og private investorer. Mere simple skatteregler er i denne

6 sammenhæng en helt nødvendig forudsætning for at få sidstnævnte gruppe på banen. Side 6 Hedgefonde På vores generalforsamling i fjor kom vi med et klart ønske om, at der herhjemme skabes en platform, så det bliver muligt at lave danske hedgefonde. Ønskerne drejer sig både om et juridisk set-up og en brugbar skattemæssig behandling af sådanne danske hedgefondes aktiviteter. Det var prisværdigt, at økonomi- og erhvervsministeren efterfølgende tog sagen op, og at der nu er sat et arbejde i gang i Finanstilsynet og Skatteministeriet om de relevante problemstillinger. For det juridiske set-up har vi ønsket mulighed for en open-ended struktur svarende til skabelonen for investeringsforeninger, således at der kan etableres hedgeforeninger. Ud fra en risikobetragtning kan investering i hedgefonde bedst sammenlignes med at investere i enkeltaktier. Når man investerer i en aktie, er det med tro på ledelsens evne til at drive virksomheden efter de intentioner, der fremgår af selskabets mission. Når investor placerer i en hedgefond, tager investor især en risiko på porteføljeforvalterens evne til at forvalte midlerne og gør det med udgangspunktet i et prospekt og øvrig information om fonden. Beskyttelsesniveauet for investorerne bør ud fra denne betragtning være på linje med investering i aktier. Afgørende må være, at investorerne får et seriøst beslutningsgrundlag samtidig med en effektiv kontrol af, at hedgeforeningen holder sig inden for de risikorammer, som den har oplyst i salgsmaterialet eller prospektet. Det er endvidere vigtigt, at der åbnes adgang for et varieret udbud, således at der bliver mulighed for både større foreninger og mindre, udpræget nicheorienterede udbydere. På skattesiden er der behov for, at indkomsten opgøres efter et nettoprincip, således at tab og gevinster på finansielle instrumenter,

7 aktielån samt andre indtægter og udgifter opgøres samlet, og nettoindkomsten beskattes under én hat. Side 7 Det forhåbentlige slutresultat er, at regelsættet giver fuld investeringsfrihed, og at det skattemæssigt bliver praktisk muligt at afsætte beviser fra hedgeforeninger til såvel danske som udenlandske investorer. Det centrale i beslutningstagernes vurderinger bør være, at hedgefonde under alle omstændigheder er ved finde vej til danske investorer, hvorfor man bør indrette reguleringen, så det kan ske mest effektivt. Derivater Det danske marked for aktiederivater er tilbagestående i forhold til markederne omkring os. I Sverige er omsætningen faktor 10 af den danske, og i Norge er omsætningen på det dobbelte. Der er flere årsager hertil, men også på dette område er skattereglerne den øverste barriere, hvor især den manglende adgang til at modregne tab på derivater i eksempelvis gevinst på det underliggende aktiv udgør et problem. Der er en dialog med myndighederne om denne problemstilling, og jeg vil opfordre til, at denne fører til et brugbart udfald. Der er en række gode grunde til at udvikle et derivatmarked. For markedet er der gevinster i form af øget likviditet og en mere effektiv prissætning af de underliggende aktier. For investorerne er der især tale om en effektiv adgang til at afdække og justere positioner. Aktielån Sammen med Finansrådet og Københavns Fondsbørs har vi længe ønsket bedre vilkår for at lave aktielån. Også her er skatten den største barriere for udviklingen af markedet. Domstolene har fastslået, at en ikke-næringsdrivende låntager er uden fradragsret for tab, men beskattes af en eventuel gevinst efter væddeløbsparagraffen. Som bekendt beskattes aktiegevinster

8 normalt efter aktieavancebeskatningsloven, og det bør gevinster fra aktielån også. Skattedepartementet har dog også her inviteret til en dialog om en decideret lovgivning, som forhåbentlig vil løse problemerne. Side 8 Hvis vi får forbedret vilkårene for aktielån, så vil mulighederne for dels at benytte derivater, dels lave short selling blive øget markant, idet aktielån er et delelement i en short selling position. Generelle skattebetragtninger I det foregående har jeg især fremhævet skattesystemet som en afgørende barriere for udviklingen af det danske værdipapirmarked. Det er vigtigt for mig at fremhæve, at kritikken ikke går på, om princippet om afkast fra værdipapirer skal beskattes eller ej, men at der i de nuværende regler er for mange forvridninger og barrierer, som hindrer anvendelse af finansielle produkter til skade for hele økonomien. Problemet er, at kapitalindkomst i udstrakt grad beskattes vidt forskelligt afhængigt af, hvordan den fremtræder, og i hvilken sammenhæng den er tjent. Mange af reglerne har endvidere udviklet sig ved knopskydninger og lappeløsninger. Man kan vist roligt sige, at der ikke er meget investorbeskyttelse indbygget i skattesystemet. På et tidspunkt bliver det påkrævet med en gennemgribende revision af hele området. Obligationsmarkedet I 2003 fik vi en gennemgribende modernisering af markedspladsen for statsobligationer. Engroshandlen blev overført til den internationale handelsplatform MTS, hvor handlen sker elektronisk, samtidig med at Nationalbanken etablerede en primary dealer eller pd-ordning. Engroshandlen med statspapirer er nu på samme tekniske niveau som i 12 andre EU-lande.

9 For de danske deltagere var det vigtigt, at reglerne om offentliggørelse af handler blev justeret, så handler over 3 mio. kr. uden om Fondsbørsens handelssystem og altså også handler på MTS-platformen først offentliggøres efter handelsdagens slutning. Hidtil skulle alle indberettede handler vises til markedet i løbet af 5 minutter, og en fortsættelse af denne regel for statspapirer ville ikke have givet level playing field for de danske deltagere i forhold til de heldigvis mange udenlandske deltagere i pd-ordningen. De nye regler på dette område er også mere på linje med reglerne på udenlandske markeder. Side 9 Endelig har de mindre investorer fået adgang til at handle statsobligationer direkte på børsen, og mulighederne herfor støttes af, at en række mæglere har forpligtet sig til at stille priser på Fondsbørsen for mindre handler. Efter vores vurdering er der samlet set fundet en tilfredsstillende løsning, som alle interessenter bør kunne få gavn af i de kommende år. Vi har forstået, at Finanstilsynet ønsker en gennemgang af hele regelsættet for gennemsigtighed på obligationsmarkedet, når den igangværende revision i EU af det nuværende investeringsservicedirektiv er tilendebragt. Modsat aktier vil det nye direktiv næppe indeholde regler om transparens for obligationer. Vi stiller gerne op til en sådan dialog sammen med markedets øvrige interessenter. EU-regulering En stadigt større del af reguleringen af det danske værdipapirmarked kommer fra EU. Der laves i disse år mange direktiver og forordninger med det formål at skabe et reelt fælles kapitalmarked for de nu snart 25 EU-lande. Hensigten med reglerne er at lette adgangen til grænseoverskridende virksomhed og etablere ens spilleregler for markedsaktørerne, så ingen på grund af

10 forskellige regelsæt mellem landene opnår konkurrencefortrin. Slutresultatet på hele øvelsen skulle gerne være, at udbydere og investorer får de fordele, som ét stort og åbent marked tilbyder, og hvor benchmark herfor er det amerikanske kapitalmarked. Side 10 Et fælles kapitalmarked i EU forudsætter en betydelig grad af harmonisering af medlemslandenes regler, idet landene i udgangssituationen har indrettet sig noget forskelligt. Det gælder ikke mindst vedrørende investorbeskyttelse. Den uheldige harmonisering opstår ofte, når hvert land skal have noget indført i teksten, så man så at sige summerer landenes hidtidige regler. En bedre harmonisering fås ved at udarbejde et sammenhængende regelsæt. På visse områder må de enkelte lande acceptere mindre administrativ forbrugerbeskyttelse, men forbrugerne vil høste en samlet mergevinst ved en større konkurrence. Revisionen af ISD Som jeg tidligere har nævnt, arbejdes der for tiden - intensivt vist nok - med en revision af det gældende investeringsservicedirektiv. For børsmæglererhvervet er der tale om et meget vigtigt direktiv, som vil berøre centrale dele af vores virksomhedsaktivitet. Centralt i hele debatten er det legale set-up for markedernes indretning og stillingen mellem børserne og værdipapirhandlerne. I det nuværende ISD er der mulighed for, at et land kan have børspligt for landets egne investorer. Den adgang er primært brugt i de sydeuropæiske lande. I de nordiske lande og UK har vi haft en markedsstruktur, hvor parterne frit har kunnet aftale handelsform. I de kommende regler vil landene ikke kunne indføre børspligt. Til gengæld kommer der krav om en reel market maker-forpligtelse for børsmæglere, som handler uden om børsen. Det er et nyt krav for os og hermed en pris, danske mæglere betaler for, at investorerne i andre lande får mere liberale regler.

11 Side 11 Efter vores opfattelse bør market maker-forpligtelsen imidlertid kun gælde i forhold til de handler, som konkurrerer direkte med fondsbørser, og forpligtelsen bør ikke gælde engrosmarkedet. Afslutning Børsmæglerforeningen har i det forløbne år beskæftiget sig med en række andre problemstillinger, som jeg ikke har været inde på her. Disse er omtalt i den skriftlige beretning, der er omdelt til alle deltagere. Som annonceret for et par måneder tager jeg med denne generalforsamling afsked med Børsmæglerforeningen, som jeg har deltaget i bestyrelsen for siden 1994 og som formand for siden begyndelsen af Det har været en spændende periode, hvor mange udfordringer er blevet håndteret til gavn for branchen. Aktieavancebeskatningsreglerne er et område, der ikke er blevet trimmet, uanset at jeg ikke har forsømt at bringe spørgsmålet op i de forgangne år, men her er så en opgave, som den nyvalgte formand må arbejde videre med. Jeg vil endelig benytte lejligheden til at ønske den nye formand tillykke med valget. Jeg vil gerne slutte med en tak til vores samarbejdspartnere. Tak til Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finanstilsynet, Fondsrådet, Københavns Fondsbørs, Nationalbanken, Værdipapircentralen og Finansrådet, men selvfølgelig også andre myndigheder, organisationer samt pressen for et godt samarbejde. Tak for jeres opmærksomhed.

L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne

L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 9 Offentligt Folketingets Skatteudvalg København, den 27. april 2016 L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne L123 førstebehandles d. 28. april i Folketinget.

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt 13. november 2015 J.nr. 15-3006067 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 31 af 16. oktober 2015

Læs mere

Europa-Kommissionens hvidbog om forbedring af EU s indre marked rammer for investeringsfonde KOM(2006)686

Europa-Kommissionens hvidbog om forbedring af EU s indre marked rammer for investeringsfonde KOM(2006)686 Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0686 Bilag 3 Offentligt SUPPLERENDE GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. juni 2007 Eksp.nr. JAV/ Europa-Kommissionens hvidbog om forbedring af EU s indre marked rammer

Læs mere

NOTAT TIL EU-SPECIALUDVALGET

NOTAT TIL EU-SPECIALUDVALGET NOTAT TIL EU-SPECIALUDVALGET 11. marts 2015 JURA Kommissionens grønbog om etablering af en kapitalmarkedsunion (Green Paper - Building a Capital Markets Union), COM(2015)63 1. Resumé Kommissionen offentliggjorde

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget Den økonomiske konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Note om forstærket samarbejde vedrørende

Læs mere

20. marts 2003. Det er mig en glæde at byde velkommen til den åbne del af. Børsmæglerforeningens ordinære generalforsamling 2003.

20. marts 2003. Det er mig en glæde at byde velkommen til den åbne del af. Børsmæglerforeningens ordinære generalforsamling 2003. Bestyrelsens mundtlige beretning ved formanden adm. direktør Niels Roth, Carnegie Bank, aflagt på Børsmæglerforeningens ordinære generalforsamling den 20. marts 2003 20. marts 2003 Velkomst Det er mig

Læs mere

Investeringsfondsbranchens årsmøde 21. april 2015.

Investeringsfondsbranchens årsmøde 21. april 2015. Det talte ord gælder Investeringsfondsbranchens årsmøde 21. april 2015. Mundtlig beretning ved formanden for Investeringsfondsbranchen, direktør Tage Fabrin-Brasted, Nykredit Invest DIAS 1 Risikospredning

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12.

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk 12. august 2013 Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om

Læs mere

Ministerens tale til Investordagen, Dansk Aktionærforenings årsdag kl. 13.00-13.30.

Ministerens tale til Investordagen, Dansk Aktionærforenings årsdag kl. 13.00-13.30. Ministerens tale til Investordagen, Dansk Aktionærforenings årsdag kl. 13.00-13.30. [DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at komme og give mit besyv med på dansk aktionærforenings årsdag. Man

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 30. marts 2015 Kapitalmarkedsunion skal

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009 20. marts 2009 Kort overblik Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der indføres forøget beskatning af udbytter og avancer på såkaldte

Læs mere

Finansrådets høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse

Finansrådets høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att. Michael Friis Finansrådets høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse om store engagementer Generelle bemærkninger Finansrådet vil gerne indledningsvist

Læs mere

.DSLWHOÃ.DSLWDOPDUNHGHW

.DSLWHOÃ.DSLWDOPDUNHGHW .DSLWHOÃ.DSLWDOPDUNHGHW,ÃGHWWHÃNDSLWHOÃEHO\VHVÃGHWÃGDQVNHÃNDSLWDOPDUNHGÃÃKHUXQGHUÃE UVPDU NHGHWÃRJÃY UGLSDSLUDIYLNOLQJHQÃ2YHURUGQHWÃHUÃELOOHGHWÃDIÃGHWÃGDQVNH NDSLWDOPDUNHGÃDWÃ'DQPDUNÃLÃEHWUDJWQLQJÃDIÃVLQÃVW

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER]

FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] [Indledning] Tak for invitationen til at komme her i dag. Og lad mig gå lige til sagen og tale lidt om socialisme. Jeg kan huske,

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.12.2012 C(2012) 8806 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning DA DA KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, Dato 24. november 2011 Side 1 af 6 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2100 København Ø Sendes til Peter.Bak@Skat.dk Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) L 86 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget (2. samling) L 86 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 86 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2007-511-0020 Dato: 16. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 86 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk)

18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk) 18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk) Høring vedr. forslag til ændring af lov om værdipapirhandel m.v., forslag til lov om kapitalmarkeder

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

.DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH

.DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH .DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH Folkeafstemning Deltagelse i euro-samarbejdet Omkring 1 år Op til 2-3 år Virksomhedernes omstilling til euro kan påbegyndes Omstilling i virksomhederne kan ske hurtigt forudsat

Læs mere

Skat af negative renter

Skat af negative renter - 1 Skat af negative renter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har udarbejdet et udkast til et lovforslag om beskatningen af det særegne fænomen negative renter. Gennem de

Læs mere

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 2014 Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Investering gennem investeringsfonde er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor

Læs mere

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct.

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct. 6 Ledelsens beretning LEDELSENS BERETNING LD opnåede meget tilfredsstillende resultater i 2004. Det samlede afkast for LD blev på 13,6 pct. Alle puljer gav positive og tilfredsstillende afkast, og LD Vælger

Læs mere

Markedet for investeringsfonde i 2013

Markedet for investeringsfonde i 2013 Analyse januar 2014 2011 20. januar 2014 Markedet for investeringsfonde i 2013 Gode afkast og store nyindskud sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.385 mia. kroner ultimo

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 577 af 27. maj 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 577 af 27. maj 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 577 Offentligt J.nr. 2011-318-0409 Dato: 22.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 577 af 27. maj 2011.

Læs mere

1620 København V 8200 Århus N Telefon 33 39 46 00 Telefon 87 40 50 00 Telefax 33 39 46 06 Telefax 87 40 50 10

1620 København V 8200 Århus N Telefon 33 39 46 00 Telefon 87 40 50 00 Telefax 33 39 46 06 Telefax 87 40 50 10 Dansk Landbrug LandboUngdom Vesterbrogade 4A Udkærsvej 15, Skejby 1620 København V 8200 Århus N Telefon 33 39 46 00 Telefon 87 40 50 00 Telefax 33 39 46 06 Telefax 87 40 50 10 Dato 24. april 2007 Folketingets

Læs mere

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges.

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges. i:\maj-2000\skat-a-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Maj 2000 RESUMÈ BESKATNING VED AFLØNNING MED AKTIER Efter forslaget kan selskaber ved en skriftlig aftale med medarbejderen vælge

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Inden jeg aflægger beretning vil jeg give ordet til dirigenten Søren Jenstrup, der vil orientere om den lukkede del af generalforsamlingen.

Inden jeg aflægger beretning vil jeg give ordet til dirigenten Søren Jenstrup, der vil orientere om den lukkede del af generalforsamlingen. Bestyrelsens mundtlige beretning ved formanden, adm. direktør Niels Roth, Carnegie Bank, aflagt på den ordinære generalforsamling i Børsmæglerforeningen den 29 marts 2001 Velkomst Det er mig en glæde at

Læs mere

Ligningslovens 7 A medarbejderobligationer - virksomhedens konkurs - SKM2013.27.SR

Ligningslovens 7 A medarbejderobligationer - virksomhedens konkurs - SKM2013.27.SR - 1 Ligningslovens 7 A medarbejderobligationer - virksomhedens konkurs - SKM2013.27.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 20/11 2012, ref. i SKM2013.27.SR,

Læs mere

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information Faktaark 20. august 2012 Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg Regeringens forbrugerpolitiske eftersyn indeholder 23 initiativer fordelt på fire hovedområder: - Information - Klagemuligheder

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Analyse af beskatningen af investeringsinstitutter og deres investorer

Analyse af beskatningen af investeringsinstitutter og deres investorer objekter lpelinjer skærmen r til gitter Vælg OK Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 179 Offentligt sbillede onet midt på slidet et bagud din tekst lg layout r dit slide t fra

Læs mere

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner:

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: København, september 2015 Notat: Selskaber med begrænset hæftelse Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: Antallet af anpartsselskaber er steget fra ca. 77.700 selskaber i 2001 til ca. 199.500

Læs mere

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER 1 FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Højere lønsumsafgift på den finansielle sektor (1,0 mia. kr.). Reform af selskabsskatten (3,2

Læs mere

Samråd i LIU den 15. december 2015 om kønsfordelingen blandt iværksættere

Samråd i LIU den 15. december 2015 om kønsfordelingen blandt iværksættere Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 29 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 15. december 2015 15/09000-2 Click here to enter text. Samråd i LIU den

Læs mere

Udnyttelse af usædvanlig prisforskel på 2 typer olie DOKUMENTATION

Udnyttelse af usædvanlig prisforskel på 2 typer olie DOKUMENTATION Udnyttelse af usædvanlig prisforskel på 2 typer olie Lige nu er der en helt usædvanlig prisforskel på de to mest handlede olietyper, hvor Brent Crude Oil er 11 til 14 dollar dyrere end WTI Crude Oil. Historisk

Læs mere

REVISORDØGNET D. 14. SEPTEMBER KL. 9.00-9.20. Tak for invitationen til at komme og åbne Revisordøgnet 2015.

REVISORDØGNET D. 14. SEPTEMBER KL. 9.00-9.20. Tak for invitationen til at komme og åbne Revisordøgnet 2015. REVISORDØGNET D. 14. SEPTEMBER KL. 9.00-9.20 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] [Indledning] Tak for invitationen til at komme og åbne Revisordøgnet 2015. Erhvervsområdet har de seneste år været vant til at se

Læs mere

Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene.

Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene. Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene. Side 2 Indhold Side 3...Drop opsparingen og investér i stedet pengene Side 4...Hyppigst stillede

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity?

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Finansanalytikerforeningen 22. januar 2007 Ole Mikkelsen Direktør i SPEAS, (afdelingschef i Nykredit) Eksponering mod Private

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

FÆLLES EUROPÆISK REGULERING AF SKYGGEBANKER - AKTØRERNE OG AKTIVITETERNE

FÆLLES EUROPÆISK REGULERING AF SKYGGEBANKER - AKTØRERNE OG AKTIVITETERNE FÆLLES EUROPÆISK REGULERING AF SKYGGEBANKER - AKTØRERNE OG AKTIVITETERNE 1 Skyggebanksystemet Skyggebanksystemet er det kreditformidlingssystem, der omfatter enheder og aktiviteter, som falder uden for

Læs mere

Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation

Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation 1) Formålet Bilaget definerer: Vedtaget af generalforsamlingen 10. december 2013 generelt branchekodeks for

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Implementering af boligkreditdirektivet

Implementering af boligkreditdirektivet Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø 26. november 2014 lhj Implementering af boligkreditdirektivet Vi takker for muligheden for at kommentere regeringens lovforslag om gennemførelse af boligkreditdirektivet.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget EU-note - E 7 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Fri konkurrence for posttjenester

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Grønbog

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Indledning (og kontingentstigning) Som de fleste af jer ved, er DTLs arbejdsgiverforening et frivilligt tilbud

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

Notat om Miljøstyrelses lovforslag til implementering af batteridirektivet

Notat om Miljøstyrelses lovforslag til implementering af batteridirektivet Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 105 Offentligt Notat om Miljøstyrelses lovforslag til implementering af batteridirektivet Notatet uddyber RenoSams bemærkninger til lovforslag

Læs mere

Vi eliminerer den største stopklods for dine investeringer dig selv

Vi eliminerer den største stopklods for dine investeringer dig selv Vi eliminerer den største stopklods for dine investeringer dig selv De uvildige finansielle rådgivere kæmper en indædt kamp om at vinde kundernes gunst. Ifølge direktøren i Miranova, Rune Wagenitz, er

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere

Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence

Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence Åbent brev til Folketingets Socialudvalg Folketingets Kommunaludvalg Folketingets Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalg Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på:

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: Rådgiveransvar Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: mulighederne for at søge erstatning i de tilfælde, hvor mangelfuld rådgivning om finansielle

Læs mere

VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard

VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU KREDITKLEMME? Kilde: Nykredit DET FINANSIELLE MARKED HVAD ER UDFORDRINGEN Penge Formidl.

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 14. marts 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Optimum A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde H Ø R I N G Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde Finansrådet har følgende bemærkninger til SKATs udkast til styresignal om

Læs mere

Ventureselskaber management fee TfS 40924

Ventureselskaber management fee TfS 40924 1 Ventureselskaber management fee TfS 40924 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret har ved en dom af 15/1 2010 ændret Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 868, idet landsretten

Læs mere

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Rapport om viden om investeringsforeningsbeviser. hos rådgivere. i danske pengeinstitutter

Rapport om viden om investeringsforeningsbeviser. hos rådgivere. i danske pengeinstitutter Rapport om viden om investeringsforeningsbeviser hos rådgivere i danske pengeinstitutter Finanstilsynet, februar 2010 1 1. Resume og konklusion Finanstilsynet har været på inspektion i filialer af 12 udvalgte

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Att.: Josephine Them Parnas Langelinie Allé 17 2100 København Ø

Erhvervs- og Byggestyrelsen Att.: Josephine Them Parnas Langelinie Allé 17 2100 København Ø = 5. december 2008 HSR Erhvervs- og Byggestyrelsen Att.: Josephine Them Parnas Langelinie Allé 17 2100 København Ø e êáåöëëî~ê= îéçêk= äçîñçêëä~ö= çã= åçêáåö= ~Ñ= ÑçêëâÉääáÖÉ= äçîé= é = ÕâçåçãáJ= çö= bêüîéêîëãáåëáíéêáéíë=

Læs mere

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse februar 2012 Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Investering i forening er et alternativ til at spare direkte op i aktier og obligationer. Når investor

Læs mere

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 2. december 2013 Sted: Erhvervs- og Vækstministeriet, Mødesal F, Slotsholmsgade 12, 1216 København K 1. Besøg af erhvervs- og vækstministeren: Diskussion

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere