Ambulanceassistent Ambulancebehandler Paramediciner. - nøglepersoner i Danmarks præhospitale indsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ambulanceassistent Ambulancebehandler Paramediciner. - nøglepersoner i Danmarks præhospitale indsats"

Transkript

1 Ambulanceassistent Ambulancebehandler Paramediciner - nøglepersoner i Danmarks præhospitale indsats Forslag til en ny uddannelsesmodel Transportgruppen, 3F Marts 2012

2

3 Hvorfor dette forslag? 1. 3F er langt den største faglige organisation for reddere. 3F påtager sig derfor et særligt ansvar for, at redderne til enhver tid er godt rustet til at udføre deres arbejde. Herunder at de har de kompetencer, som deres ansvarsfulde arbejde kræver. Kerneydelsen er at betjene ambulancen og dens udstyr, således at redderen kan udføre normalt forekommende arbejdsopgaver ved redningsarbejde før, under og efter indsats. Redderen besidder personlige og almene kvalifikationer, således at han/hun På baggrund af en samfundsmæssig og menneskelig indsigt kan handle fagligt sikkert, kvalitetsbevidst, etisk korrekt og disciplineret i situationer, hvor redningsindsats og ambulancebehandling er nødvendig. Dette notat indeholder vores bud på, hvordan fremtidens redderuddannelse kan skrues sammen. 2. Den præhospitale del af akutberedskabet har gennemgået en omfattende udvikling, særligt i de sidste 10 år. Dette har stillet store krav til ambulanceassistenterne, ambulancebehandlerne og paramedicinerne (i det følgende under et betegnet som redderne ). 3. De øgede krav til reddernes kompetencer er blevet matchet af en løbende udvikling af de uddannelser, der har været til rådighed: o EUD-redder med speciale ambulance o Ambulancebehandler uddannelse o Paramediciner uddannelse o En række korte kurser i AMU-regi Uddannelserne har ifølge de foreliggende tilbagemeldinger og evalueringer generelt fungeret godt, set i forhold til de efterfølgende arbejdsopgaver. Kritikpunkterne har gået på o manglende sammenhæng mellem uddannelserne, som er placeret dels i erhvervsskoleregi og dels i regionernes regi o meget stort tids- og arbejdspres, specielt i forbindelse med behandler- og paramedicineruddannelserne o for kort tid i kørselspraktik i erhvervsuddannelsen 4. Det er 3F s opfattelse, at vi i de kommende år vil se en fortsat og omfattende udvikling af den præhospitale del af akutberedskabet samt af den interhospitale transport. Dette indebærer, at kravene til reddernes kompetencer fortsat vil øges. Det er en stor udfordring for alle involverede parter at udvikle redderuddannelserne, således at reddernes kompetencer matcher kravene. 5. I dag er ressortplaceringen og ansvaret for reddernes uddannelse delt. Assistentuddannelsen foregår i erhvervsuddannelsesregi. Behandler- og paramedicineruddannelserne foregår i regions-regi. Det fagligt-indholdsmæssige ansvar for assistentuddannelsen er placeret i et fagligt udvalg i henhold til lov om erhvervsuddannelser (TUR s brancheudvalg for redderuddannelsen). Det fagligtindholdsmæssige ansvar for behandler- og paramedicineruddannelserne er placeret i SPU Styregruppen for Præhospital Uddannelse. Denne opdeling fremmer ikke målsætningen om sammenhæng mellem de forskellige redderuddannelser. Ansvaret for kompetencemål, tilrettelæggelse m.v. bør derfor samles i et og samme udvalg, hvor alle relevante parter er repræsenteret.

4 Uddannelsen til ambulanceassistent 6. Assistentuddannelsen er tilrettelagt som en erhvervsuddannelse under den erhvervsfaglige indgang Transport og logistik. Uddannelsen varer 2 år og 7 måneder (inklusive grundforløbet på 15 uger). Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 41 uger. Se den skematiske oversigt over uddannelsen i bilag 1 og bilag 2. I dag er EUC Vest i Esbjerg og Erhvervsskolen Nordsjælland i Hillerød godkendt til at undervise på hovedforløbet. Grundforløbet kan gennemføres på 19 skoler fordelt over hele landet, men bruges i dag kun i begrænset omfang. Behov for ændringer i assistentuddannelsen 7. Tilbagemeldingerne peger på, at de ønskede mål med uddannelsen i det store og hele nås. Der er dog behov for at hæve niveauerne i grundfagene (bla. fysik, kemi og samfundsfag) med henblik på at styrke elevernes forudsætninger for senere efter- og videreuddannelse. Alternativt skal man overveje om eleverne skal dokumentere et C niveau i udvalgte grundfag for adgang til uddannelsen. Endvidere anbefales en ændring af sammensætningen af grundfag, så de målrettes det videre uddannelsesforløb til behandler og paramediciner. Ligeledes er der behov for at styrke undervisningen i PHTLS principper, anatomi, fysiologi, farmakologi, hygiejne/sterilteknik, psykologi og evt. flere medicinske fag med det formål at styrke de færdiguddannede redderes forudsætninger for kvalificeret udførelse af redderarbejdet. Et andet formål er at styrke forudsætningerne for senere efter- og videreuddannelse til behandler- og paramedicinerniveau, hvilket blandt andet kan betyde et behov for mere kørselspraktik med relevante arbejdsopgaver i forhold til praktikmålene. Udviklingsmuligheder - ambulanceassistentuddannelsen 8. Ambulanceassistentuddannelsen kan fortsat og med stor fordel foregå inden for rammerne af lov om erhvervsuddannelse. EUD-loven er i dag den overordnede ramme for en bred vifte af tekniske, merkantile og sundhedsfaglige uddannelser. Dette kan ambulanceassistentuddannelsen med dens mix af praktisk/teknisk og sundhedsfaglige uddannelsesmoduler fortsat drage overordentlig stor nytte af. 9. Med hensyn til de uddannelsesinstitutioner, der bidrager til ambulanceassistentuddannelsen ( erhvervsskoler og SOSU-skoler ), så var de tidligere underlagt to forskellige ministerier. I dag er de underlagt samme lovgivning (Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse) og samme administration i Undervisningsministeriet. Også dette er en fordel for assistentuddannelsen. De ændringer, som de forskellige interessenter i assistentuddannelsen (regioner, præhospitale organisationer, sygehuse, operatører, faglige organisationer m.fl.) ønsker, vil kunne indarbejdes i den eksisterende EUD-ambulanceassistent. Det gælder styrkelsen af de sundhedsfaglige fag/moduler og det gælder niveauet på grundfag/moduler (dansk, fysik, naturfag, samfundsfag m.v.) 10. Som det vil fremgå af pkt. 11 og videre frem, foreslår 3F dog, at assistent-niveauet udgår, og at eleverne fremover afslutter på behandlerniveau. Dermed kan det måske virke lidt forvirrende, at vi foreslår ændringer i assistentuddannelsen. Men det er nu logisk nok, for eleverne skal jo også i fremtiden gennemgå disse dele af uddannelsen. Se den skematiske oversigt over skole- og praktikperioderne i bilag 1. Se tabellen med fag, timetal og fordeling på skoleperioder i bilag 2.

5 Uddannelsen til ambulancebehandler 11. Ifølge BEK nr 1150 af 09/12/2011 om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v., skal ambulancebehandleren kunne foretage: o Basal bedømmelse af patientens tilstand. o Skånsom optagning af tilskadekomne med særligt udstyr. o Etablering og opretholdelse af frie luftveje. o Genoplivning ved kunstig opretholdelse af vejrtrækning med tilskud af ilt samt udvendig hjertemassage. o EKG-overvågning og genoplivning ved brug af defibrillator. o Blødningsstandsning og antishockbehandling. o Brudbehandling således at hele kroppen, eller dele af kroppen, herunder halshvirvelsøjlen kan understøttes. o Akut behandling af afrevne legemsdele. o Akut behandling af brandsårsskader, ætsningsskader, kuldeskader mv. o Fødselshjælp og pleje af nyfødte. Ambulancebehandlere kan efter lægelig delegation foretage: o Medicinsk smertelindring, f.eks. ved inhalation af ilt og lattergas. o Lindring af hjertekrampesmerter, f.eks. med nitroglycerin administreret i mundhulen. o Afbødning af astmaanfald ved inhalation af bronchieudvidende stoffer. o Afbødning af kramper ved administration af krampestillende medicin (benzodiazepin) i endetarmen. o Indledende behandling ved tegn på blodprop i hjertet med acetylsalicylsyre. o Afbødning af insulinchok med glukagon som intramuskulær injektion. o Afbødning af allergiske reaktioner med adrenalin som intramuskulær injektion. o Afbødning af følger efter indtagelse af overdosis af morfinlignende stoffer med naloxon som intramuskulær injektion. o Anlæggelse og gennemskylning af intravenøs adgang. o Opstart af intravenøs væskebehandling af svært tilskadekomne samt patienter med alvorlig kredsløbssvigt som følge af hypovolæmi. Herudover kan ambulancebehandlerne udføre overvågning af patienter under transport efter lægelig delegation og ordination, herunder i forbindelse med telemedicinsk overvågning. 12. Ambulancebehandleruddannelsen foregår under et ansættelsesforhold hos en udbyder af ambulancetjeneste. Uddannelsens varighed er 26 dage fordelt som følger: o 15 dages teoretisk og praktisk uddannelse på en uddannelsesinstitution. o 5 dages hospitalspraktik, fordelt med 3 dage på somatisk hospital og 2 dages simulationstræning. o 5 dages kørselspraktik. o 1 eksamensdag. Uddannelsen strækker sig over i alt 14 uger. 8 uger før uddannelsens start kobles eleven op på en elektronisk læringsplatform og tilbydes forberedende opgradering af den teoretiske viden. De 8 uger indgår ikke i selve uddannelsen og det er frivilligt at deltage. Den teoretiske undervisning foregår på en SOSU skole eller lignende. Uddannelsen omfatter i forhold til ambulanceassistentuddannelsen yderligere teoretisk og praktisk undervisning i anatomi, fysiologi, hygiejne, symptomlære, sygdomslære,

6 herunder smitsomme sygdomme, observationsteknik, farmakologi og håndtering af medicin, patienthåndtering, EKG 12 transmission til sygehus, overvågning og defibrillering, samt informationsteknologi i telemedicin og øvrige teknologiske tiltag, kommunikation, dokumentation, kvalitetssikring, patientsikkerhed, etiske overvejelser i relation til patienter og pårørende. Praktikundervisningen består af: o Sygehuspraktik på primært akutte modtageafdelinger med et betydeligt indtag af patienter med akutte/kritiske medicinske og kirurgiske tilstande. I et vist omfang vil udvalgte anæstesiologiske intensiv-afdelinger tillige anvendes. Praktikken har til formål at give eleven mulighed for at udvikle sine kompetencer både fagligt og i forhold til samarbejde med andre faggrupper. o Ambulancepraktik hvor formålet er at eleven selvstændigt mestrer kompetencer i den præhospitale behandling. o Færdigheds og simulationstræning, som afgør hvorvidt målene for ambulance- og sygehuspraktikken er opnået på tilfredsstillende måde. Adgang til behandleruddannelsen forudsætter mindst 1½ års virke som ambulanceassistent. Desuden skal eleven indenfor de seneste 6 12 måneder have gennemført PHTLS eller tilsvarende kursus. Udviklingsmuligheder - ambulancebehandleruddannelsen 13. 3F mener, at ambulancebehandlernes kompetencer fremover skal anvendes i et tværfagligt samarbejde med relevante faggrupper fra sundhedsvæsenet. Ambulancebehandlerne bør derfor opnå autorisation lige som f.eks. Social og sundhedsassistenter. En autorisation fungerer som en garanti for det gennemførte uddannelsesniveau og de medfølgende kompetencer. 14. Den tidsmæssige ramme på 3 ugers teoriundervisning og 2 ugers praktikundervisning er utilstrækkelig. Det betyder, at eleverne er udsat for et urimeligt tidspres. 3F foreslår derfor, at uddannelsen til ambulancebehandler forlænges, således at uddannelsen kan gennemføres under rimelige forhold, og uddannelsens niveau kan hæves, så behandleren f.eks. får yderligere kompetencer i forbindelse med medicinering af den akutte patient F foreslår herudover, at uddannelsen til ambulancebehandler lægges oven på assistentuddannelsen i form af et supplerende modul inden for rammerne af lov om erhvervsuddannelse 1. Det er dog en forudsætning, at Sundhedsstyrelsen accepterer en tilpasning af forudsætningen om 1½ års virke som assistent. Dette må være muligt set i lyset af, at eleverne i dag kører med som 2. mand (assistent) i sammenlagt 44 uger efter afslutning af sundhedsmodulet, og dermed opnår en betydelig rutine allerede i assistentuddannelsen. Behandleruddannelsen kan foregå i direkte forlængelse af assistentuddannelsen. Rammen kan være et ekstra modul på 1 år, som indledes med 6-7 måneders praktik, efterfulgt af et mix af teori- og praktikmoduler, som afsluttes med en prøve. I forbindelse med en sådan ændring bør man kigge nærmere på indholdet i og tilrettelæggelsen af - teoriuddannelsen. Mht. varigheden af teori-delen af behandlermodulet, er der, som tidligere nævnt, behov for en forlængelse. En skematisk oversigt over en sådan ny og kombineret assistent- /behandleruddannelse kan se således ud: 1 Andre erhvervsuddannelser har benyttet sig af denne mulighed (et eksempel er den 15 ugers overbygning på chaufføruddannelserne til kørselsdisponent).

7 Grundforløb 15 uger Fælles modul 12 ugers teori Sundhedsmodul 19 ugers teori 25 uges (hospitals)praktik Assistentmodul 11 ugers teori 44 ugers praktik Behandlermodul 5-10 ugers teori ugers praktik 6 18 ugers praktik I dag varer assistentuddannelsen 2 år og 7 måneder, inkl. grundforløbet. Den samlede uddannelse frem til ambulancebehandler vil med ovennævnte tilrettelæggelse vare minimum 3 år og 7 måneder. Der har været fremført kritik af, at praktikdelen af assistentdannelsen er for kort, og at dette indebærer den risiko, at målene for denne del af uddannelsen ikke nås på en forsvarlig måde. 3F afviser ikke denne kritik. Vi opfordrer derfor til, at der gennemføres en grundig analyse af uddannelsens praktikdel. Med forbehold for konklusionen i en sådan analyse kan den samlede uddannelse formentlig gennemføres fuldt forsvarligt indenfor en tidsramme af ca. 3 år og 9 måneder. 16. Ved en sammenlægning af assistent- og behandleruddannelserne i erhvervsuddannelsessystemet overgår også den del af uddannelsen, der fører assistenterne frem til behandlerniveauet, til finansiering via EUDsystemet (taxameterfinansiering fra Undervisningsministeriet). En sammenlægning vil endvidere indebære, at virksomhederne også under denne del af uddannelsen bliver berettiget til at få refusion fra Arbejdsgivernes Elevrefusion, når eleverne er på skole. Ovenstående forslag til udvikling af behandleruddannelsen har ikke til hensigt at ændre på, hvilke skoler, der skal udbyde den. 17. Det teoretiske indhold på behandleruddannelsen skal tilrettelægges på et niveau, som sikrer at uddannelsen giver adgang til videregående uddannelser. Desuden er det ønskeligt at udvikle en vifte af efteruddannelsesmuligheder, som f.eks. yderligere kan kvalificere ambulancebehandleren til at varetage tværfaglige funktioner i sundhedsvæsenet. Uddannelsen til paramediciner (ambulancebehandler med særlig kompetence) 18. Ifølge BEK nr 1150 af 09/12/2011 om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v., er paramedicinerens (ambulancebehandler med særlig kompetence) funktionsområde følgende: o De under funktionsområde for ambulancebehandlere nævnte områder (jvf. pkt. 11 ovenfor) o Efter lægelig delegation: Intravenøs indgivelse af smertestillende medicin (morfinlignende stoffer) ved smerter. Afbødning af følger efter indtagelse af overdosis af morfinlignende stoffer, benzodiazepin eller lignende stoffer ved intravenøs indgivelse af medicin som modgift. Afbødning af ophobning af væske i lungerne ved intravenøs indgivelse af vanddrivende medicin. Afbødning af kvalme ved intravenøs indgivelse af kvalmestillende medicin. Intravenøs indgivelse af medicin i forbindelse med hjertestopbehandling, jf. guidelines fra Dansk Råd for Genoplivning. Ambulancebehandlere med særlig kompetence kan efter lægelig delegation i henhold til konkrete behandlingsprotokoller foretage:

8 Intravenøs indgivelse af anden medicin Afslutte visse behandlinger på stedet, eksempelvis til diabetespatienter med for lavt blodsukker Herudover kan ambulancebehandlere med særlig kompetence assistere lægen på en lægeambulance eller lignende samt udføre overvågning og behandling i forbindelse med visse lange patienttransporter til specialafdelinger efter lægelig delegation og ordination, herunder i forbindelse med telemedicinsk overvågning. 19. Uddannelsen til paramedicinerforegår under et ansættelsesforhold hos en udbyder af ambulancetjeneste. Uddannelsen varer mindst 11 uger. Inden den egentlige uddannelse starter, tilbydes eleven 8 ugers introduktion på en elektronisk platform. Dette er dog ikke obligatorisk. Uddannelsesforløbet er opbygget som følger: Uge 1: Teorimodul 1-5 dage på skole. Uge 2-5: Praktikmodul 1 - praktik i bil bemandet med læge og/eller paramediciner - 3 dage i egen region - hospitalspraktik - 3 dage i egen region Uge 6: Teorimodul 2-5 dage på skole. Uge 7-10 Praktikmodul 2 - praktik i bemandet bil med læge og/eller paramediciner 3 dage i egen region. - hospitalspraktik 3 dage - i egen region. Uge 11: Teorimodul 3-3 dage på skole (2 teoridage + 1 eksamensdag). Teoriundervisningen består af følgende fagområder på et højere niveau end i uddannelsen til ambulancebehandler: o anatomi og fysiologi o hygiejne o symptomlære o sygdomslære, herunder smitsomme sygdomme o observationsteknik o farmakologi og håndtering af medicin o patienthåndtering o transmission af 12-aflednings-EKG til sygehus o overvågning og defibrillering. Praktikundervisningen består af: o Sygehuspraktik på anæstesiafdeling og skadestue eller anden akut modtageafdeling o Ambulancepraktik i lægeambulance eller lignende Adgang til paramedicineruddannelsen forudsætter o Gennemført uddannelse til ambulancebehandler o mindst 3 års virke som ambulancebehandler. Den tidsmæssige ramme på 2½ uges teoriundervisning og 12 dages praktikundervisning er utilstrækkelig. Det betyder, at kursisterne er udsat for et urimeligt tidspres. 3F foreslår derfor, at uddannelsen til paramediciner forlænges. Hvorvidt der er behov for ændringer i det faglige indhold, indholdet i og omfanget af praktik eller andre forhold i forbindelse med uddannelsen til paramediciner, må afhænge af nærmere evalueringer, analyser og drøftelser.

9 Udviklingsmuligheder - paramedicineruddannelsen 20. 3F foreslår at uddannelsen tilrettelægges som en Videregående Voksenuddannelse (VVU). En afsluttet erhvervsuddannelse er adgangsgivende til VVU. En VVU skal gennem udvikling af faglige og personlige kompetencer kvalificerevoksne til at kunne varetage funktioner på specialist- eller mellemlederniveau. Paramedicinerne vil gennem dette uddannelsesforløb kunne opnå faglige og personlige kompetencer, som i højere grad sætter dem i stand til at samarbejde tværfagligt med de personalegrupper, der findes på et skadested. En VVU afsluttes på et niveau, der svarer til en erhvervsakademiuddannelse. En VVU vil desuden være adgangsgivende til diplomuddannelser. Disse vil kunne bruges til videreuddannelse og evt. yderligere specialisering af paramedicinerne. Man ville med fordel kunne udvikle diplomuddannelsesmoduler, der gør paramedicineren i stand til at varetager arbejdsopgaver såvel præhospitalt som intrahospitalt. Alternativt kan uddannelsen til paramediciner tilrettelægges inden for en KVU-ramme 2. Sammenhæng i redderuddannelsens niveauer 21. I dag er ansvaret for redderuddannelserne placeret to forskellige steder. TUR s brancheudvalg for redderuddannelsen er ansvarlig for uddannelsen til ambulanceassistent. Den fællesregionale SPU Styregruppen for Præhospital Uddannelse - er ansvarlig for uddannelsen til ambulancebehandler og paramediciner. 22. I betragtning af behovet for sammenhæng mellem de tre uddannelsesniveauer er denne opdeling ikke hensigtsmæssig. 3F foreslår derfor, at de tre uddannelsesniveauer samles i et og samme udvalg. TUR s brancheudvalg for redderuddannelserne vil eventuelt med mindre justeringer mht. sammensætningen kunne fungere som et sådant samlet udvalg, eftersom det er sammensat af arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer inden for redderbranchen, repræsentanter for de regionale sygehuse, korpslæger, Sundhedsstyrelsen m.fl. Merit for nuværende uddannelsesniveau 23. For at forbedre reddernes muligheder for videre- og efteruddannelse, skal der åbnes for merit til andre uddannelser, på samme måde, som f.eks. SOSU-assistenter og sygeplejersker kan meriteres ind i redderuddannelsen. På denne baggrund kan der være behov for udvikling af AMU-kurser, som kan hæve redderens niveau til at matche de adgangskrav der er til de nævnte uddannelser. 2 KVU er en forkortelse for Kort Videregående Uddannelse. Uddannelsen til tandtekniker er et eksempel på uddannelse under KVU-rammen.

10 Bilag 1. Skematisk oversigt over skole- og praktikperioderne i uddannelsen til ambulanceassistent

11 Bilag 2. Fagenes timetal og placering assistentuddannelsen EUD Grundforløb Fælles modul Speciale ambulance Fag H0 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 total Lektioner skp skp skp skp skp skp skp skp skp Fælles fag Førstehjælp + brand 0,5 0,5 18,5 Informationstek u. niv Brancheintroduktion Intro til færdselslære Naturfag brancherettet 1,5 1,5 55,5 Dansk brancherettet Arbejdsmarkedsforhold 0,5 0,5 18,5 Arbejdsmiljø 0,5 0,5 18,5 URO fag Udvidet 1. hjælp 0,5 0,5 18,5 Fysik F Autohjælp Vejen som arbejdsplads 0,5 0,5 18,5 Sikker adfærd Bjærgning Hovedforløb Samfundsfag E 0,5 1 1,5 55,5 Samfundsfag F 0,5 1 1,5 55,5 Informationsteknologi F 0,4 0,2 0, Kemi 0,5 0,7 0, Psykologi 0,4 0,2 0,2 0, Sundhed 0,2 0,2 0, Hygiejne 0,3 0, Internationale forhold Grunduddannelse indsats Redningsarbejde 0,2 0, Frigøring Skadestedslære Ambulanceteknik 1 0,2 1,2 44,4 Bef. af bev.hæmmede 0,8 0,8 29,6 Liggende sygetransport 0,4 0,4 14,8 Siddende sygetransport 0,4 0,4 14,8 Kørekort C 1,6 1,6 59,2 Ambulanceassistent 1 1,2 0, Udrykningskørsel 0,6 0,6 22,2 Kørekort B 1,5 1,5 55,5 EU-bekendtgørelsen Kørekort B-erhverv 0,8 0,8 29,6 Kørekort CE 0 0 Ambulanceassistent 2 0,5 2,2 2,2 1, Svendeprøve 0,5 0,5 18,5 Valgfri specialefag Valgfag 1,5 0,4 0,5 0,3 0,5 3 6,2 229,4 I alt 15 1, ,

12 Marts 2012

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 13. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 13. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 13. december 2011 9. december 2011. Nr. 1150. Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012 Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget Københavns Universitet, 28. September 2012 Freddy Lippert Direktør Region Hovedstadens Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet lippert@regionh.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Ambulancebehandlere. Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende 2003-2005

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Ambulancebehandlere. Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende 2003-2005 Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende Ambulancebehandlere 2003-2005 November 2006 Fuldmægtig, cand. jur. Karen Thormann Fuldmægtig, cand. jur. Stine Kenneth Larsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

BUD PÅ EN BEDRE INDSATS

BUD PÅ EN BEDRE INDSATS BUD PÅ EN BEDRE INDSATS Bud på en BEDRE INDSATS Forord Alle borgere har ret til fri og lige adgang til sundhedsydelser, uanset hvor i Danmark, de bor eller befinder sig. Det gælder naturligvis også en

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Uddannelse. Ambulanceselskabernes erfaringer og visioner

Uddannelse. Ambulanceselskabernes erfaringer og visioner Folketingets Sundheds og Forebyggelsesudvalg Høring om den Præhospitale Indsats Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 194 Offentligt Uddannelse Ambulanceselskabernes erfaringer og

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne.

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Meritgivende brobygningsforløb for efterskoleelever I henhold til finanslovsaftalen om Bedre uddannelser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 372 af 15/04/2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at deltage i en række

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner.

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. 1 Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. Miniguide 2015.v 5 2 Terminalarbejder & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2 H2-7 uger H3-7 uger

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Undervisningsplan Den generelle del Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold med opstart efter 1. august 2015 Uddannelser på SOSU Sjælland 5 Grundforløb

Læs mere

Har du lyst til en uddannelse inden for sundhedsadministration

Har du lyst til en uddannelse inden for sundhedsadministration Har du lyst til en uddannelse inden for sundhedsadministration UDGIVER OPLAG LAYOUT TRYK UDGIVET VARENR. DL PATIENT ADMINISTRATION KOMMUNIKATION 3000 STINE LINDBORG DESIGN KLS GRAFISK HUS JUNI 2013 4409030725

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

- for praktikdelen af portørernes basisuddannelse

- for praktikdelen af portørernes basisuddannelse Uddannelsesbog - for praktikdelen af portørernes basisuddannelse Navn: CPR.nr.: Adresse: Ansættelsessted: Indholdsfortegnelse FORMÅLET MED PRAKTIKKEN... 2 GENERELT OM PRAKTIKTIDEN... 2 A. GRUNDLÆGGENDE

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget.

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX er en helt ny ungdomsuddannelse, som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX En faglig uddannelse som tømrer eller murer samtidig

Læs mere

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse 1 Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse Miniguide 2014v2 2 Den nuværende Terminalarbejderuddannelse. Flyttemedarbejder / Lagermedhjælper 1 1 år Gf1-8 uger Gf2-12 uger H1-4 uger fysik

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Akut beredskab Forelæsning 1

Akut beredskab Forelæsning 1 Akut beredskab Forelæsning 1 Bjarne Dahler-Eriksen Overlæge, klinisk lektor, vicestudieleder, ph.d. Intensivt terapiafsnit Anæstesiologisk afdeling, OUH Introduktion til faget Akut beredskab Studieordningen:

Læs mere

KORTLÆGNING AF BEHOV FOR FLERE AKUTBILER OG AKUT- LÆGEBILER

KORTLÆGNING AF BEHOV FOR FLERE AKUTBILER OG AKUT- LÆGEBILER KORTLÆGNING AF BEHOV FOR FLERE AKUTBILER OG AKUT- LÆGEBILER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) OKTOBER 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og sammenfatning... 4 1.1. Definition

Læs mere

Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig!

Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! F O A F A G O G A R B E J D E Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! er udgivet af FOA

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Erhvervsuddannelsesreformen (og andre uddannelsesspørgsmål) V/Claus Christensen, JU - Beder Målsætning: Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen.

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

GVU til PA 31.07.15-27.09.16

GVU til PA 31.07.15-27.09.16 Adgangskrav: Mindst 2 års relevant erhvervserfaring Grundskolens afgangsniveau i dansk, engelsk og Samfundsfag Fyldt 25 år Praktiske oplysninger: Undervisningstiden er 37 timer pr. uge incl. lektier. Den

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Brobygning 10. kl. Transport & logistik. Chauffør Lager Redder. Navn: Skole:

Brobygning 10. kl. Transport & logistik. Chauffør Lager Redder. Navn: Skole: Brobygning 10. kl Transport & logistik Chauffør Lager Redder Navn: Skole: Velkommen til Teknisk Skole Esbjerg Vi er glade for at se dig på brobygningsforløbet på Teknisk Skole Esbjerg. Her vil du få et

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser TUR Baggrund Det faglige udvalgs overvejelser omkring oprettelse af selvstændige uddannelser Fakta om de nye uddannelser Konsekvenser af EUD reformen Grafiske oversigter, et vejledningsmateriale 1 TUR

Læs mere

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1 EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015 Side 1 Dagens indhold Reformens overordnede mål Reformens pædagogiske intentioner Målgrupper adgangskrav og optagelse

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD)

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD) Individuel EUD Mulighederne Tilgodeser behov for arbejdskraft og uddannelse (brancheglidning, teknologisk udvikling, udækkede områder m.v.) Rekruttere elever fra ny målgruppe Følge ændringer i kompetencebehov

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fokus på fag på højniveau og EUX Præsentation af LES og Industriens uddannelser Politisk kontekst Fokus på Image/attraktive uddannelser IU initiativer:

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Industrioperatør. -på Processkolen i Kalundborg

Industrioperatør. -på Processkolen i Kalundborg Industrioperatør -på Processkolen i Kalundborg Industrioperatør Industrioperatøruddannelsen, som særligt tilrettelagte forløb for elever ansat i industrien, afvikles efter forskellige modeller efter elevernes

Læs mere

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Student GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILSTUDENT MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER

Læs mere

Det faglige udvalg for Ejendomsservice

Det faglige udvalg for Ejendomsservice Det faglige udvalg for Ejendomsservice Vesterbrogade 6D, 4. 1620 København V, Tlf.: 32 54 50 55 E-mail: sus@sus-udd.dk Hjemmeside: www.susudd.dk Praktikvejledning Ejendomsserviceteknikeruddannelsen I kraft15.07.2012

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Voksen VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILVOKSEN MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE LYNGVEJ 19 4600 KØGE

Læs mere

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente.

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente. Referat LUU SOSU møde den 5. februar 2014 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region Midt Lone Smedegaard,

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Eux - to i en. håndværker og student i én uddannelse

Eux - to i en. håndværker og student i én uddannelse Eux - to i en håndværker og student i én uddannelse Eux kort fortalt Eux er en helt ny ungdomsuddannelse, hvor du både bliver håndværker og student i én og samme uddannelse. Den tager 4,5 år, hvis du vælger

Læs mere

4. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Bilag 1: Indstilling

4. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Bilag 1: Indstilling Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Emne: Referat fra mødet onsdag den 8.2.2012 kl. 10-12.00 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Lotte Meilstrup, FOA (suppleant) Janne Uth, Region

Læs mere

112-førstehjælper i Region Midtjylland

112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland Præhospitalet Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland... 3 Opgaven som 112-førstehjælper... 3 Uddannelse...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen

Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen Baggrund for specialuddannelsen I 2006 blev der udarbejdet et forslag til specialuddannelse i kræftsygepleje, der afløste

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere