Ambulanceassistent Ambulancebehandler Paramediciner. - nøglepersoner i Danmarks præhospitale indsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ambulanceassistent Ambulancebehandler Paramediciner. - nøglepersoner i Danmarks præhospitale indsats"

Transkript

1 Ambulanceassistent Ambulancebehandler Paramediciner - nøglepersoner i Danmarks præhospitale indsats Forslag til en ny uddannelsesmodel Transportgruppen, 3F Marts 2012

2

3 Hvorfor dette forslag? 1. 3F er langt den største faglige organisation for reddere. 3F påtager sig derfor et særligt ansvar for, at redderne til enhver tid er godt rustet til at udføre deres arbejde. Herunder at de har de kompetencer, som deres ansvarsfulde arbejde kræver. Kerneydelsen er at betjene ambulancen og dens udstyr, således at redderen kan udføre normalt forekommende arbejdsopgaver ved redningsarbejde før, under og efter indsats. Redderen besidder personlige og almene kvalifikationer, således at han/hun På baggrund af en samfundsmæssig og menneskelig indsigt kan handle fagligt sikkert, kvalitetsbevidst, etisk korrekt og disciplineret i situationer, hvor redningsindsats og ambulancebehandling er nødvendig. Dette notat indeholder vores bud på, hvordan fremtidens redderuddannelse kan skrues sammen. 2. Den præhospitale del af akutberedskabet har gennemgået en omfattende udvikling, særligt i de sidste 10 år. Dette har stillet store krav til ambulanceassistenterne, ambulancebehandlerne og paramedicinerne (i det følgende under et betegnet som redderne ). 3. De øgede krav til reddernes kompetencer er blevet matchet af en løbende udvikling af de uddannelser, der har været til rådighed: o EUD-redder med speciale ambulance o Ambulancebehandler uddannelse o Paramediciner uddannelse o En række korte kurser i AMU-regi Uddannelserne har ifølge de foreliggende tilbagemeldinger og evalueringer generelt fungeret godt, set i forhold til de efterfølgende arbejdsopgaver. Kritikpunkterne har gået på o manglende sammenhæng mellem uddannelserne, som er placeret dels i erhvervsskoleregi og dels i regionernes regi o meget stort tids- og arbejdspres, specielt i forbindelse med behandler- og paramedicineruddannelserne o for kort tid i kørselspraktik i erhvervsuddannelsen 4. Det er 3F s opfattelse, at vi i de kommende år vil se en fortsat og omfattende udvikling af den præhospitale del af akutberedskabet samt af den interhospitale transport. Dette indebærer, at kravene til reddernes kompetencer fortsat vil øges. Det er en stor udfordring for alle involverede parter at udvikle redderuddannelserne, således at reddernes kompetencer matcher kravene. 5. I dag er ressortplaceringen og ansvaret for reddernes uddannelse delt. Assistentuddannelsen foregår i erhvervsuddannelsesregi. Behandler- og paramedicineruddannelserne foregår i regions-regi. Det fagligt-indholdsmæssige ansvar for assistentuddannelsen er placeret i et fagligt udvalg i henhold til lov om erhvervsuddannelser (TUR s brancheudvalg for redderuddannelsen). Det fagligtindholdsmæssige ansvar for behandler- og paramedicineruddannelserne er placeret i SPU Styregruppen for Præhospital Uddannelse. Denne opdeling fremmer ikke målsætningen om sammenhæng mellem de forskellige redderuddannelser. Ansvaret for kompetencemål, tilrettelæggelse m.v. bør derfor samles i et og samme udvalg, hvor alle relevante parter er repræsenteret.

4 Uddannelsen til ambulanceassistent 6. Assistentuddannelsen er tilrettelagt som en erhvervsuddannelse under den erhvervsfaglige indgang Transport og logistik. Uddannelsen varer 2 år og 7 måneder (inklusive grundforløbet på 15 uger). Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 41 uger. Se den skematiske oversigt over uddannelsen i bilag 1 og bilag 2. I dag er EUC Vest i Esbjerg og Erhvervsskolen Nordsjælland i Hillerød godkendt til at undervise på hovedforløbet. Grundforløbet kan gennemføres på 19 skoler fordelt over hele landet, men bruges i dag kun i begrænset omfang. Behov for ændringer i assistentuddannelsen 7. Tilbagemeldingerne peger på, at de ønskede mål med uddannelsen i det store og hele nås. Der er dog behov for at hæve niveauerne i grundfagene (bla. fysik, kemi og samfundsfag) med henblik på at styrke elevernes forudsætninger for senere efter- og videreuddannelse. Alternativt skal man overveje om eleverne skal dokumentere et C niveau i udvalgte grundfag for adgang til uddannelsen. Endvidere anbefales en ændring af sammensætningen af grundfag, så de målrettes det videre uddannelsesforløb til behandler og paramediciner. Ligeledes er der behov for at styrke undervisningen i PHTLS principper, anatomi, fysiologi, farmakologi, hygiejne/sterilteknik, psykologi og evt. flere medicinske fag med det formål at styrke de færdiguddannede redderes forudsætninger for kvalificeret udførelse af redderarbejdet. Et andet formål er at styrke forudsætningerne for senere efter- og videreuddannelse til behandler- og paramedicinerniveau, hvilket blandt andet kan betyde et behov for mere kørselspraktik med relevante arbejdsopgaver i forhold til praktikmålene. Udviklingsmuligheder - ambulanceassistentuddannelsen 8. Ambulanceassistentuddannelsen kan fortsat og med stor fordel foregå inden for rammerne af lov om erhvervsuddannelse. EUD-loven er i dag den overordnede ramme for en bred vifte af tekniske, merkantile og sundhedsfaglige uddannelser. Dette kan ambulanceassistentuddannelsen med dens mix af praktisk/teknisk og sundhedsfaglige uddannelsesmoduler fortsat drage overordentlig stor nytte af. 9. Med hensyn til de uddannelsesinstitutioner, der bidrager til ambulanceassistentuddannelsen ( erhvervsskoler og SOSU-skoler ), så var de tidligere underlagt to forskellige ministerier. I dag er de underlagt samme lovgivning (Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse) og samme administration i Undervisningsministeriet. Også dette er en fordel for assistentuddannelsen. De ændringer, som de forskellige interessenter i assistentuddannelsen (regioner, præhospitale organisationer, sygehuse, operatører, faglige organisationer m.fl.) ønsker, vil kunne indarbejdes i den eksisterende EUD-ambulanceassistent. Det gælder styrkelsen af de sundhedsfaglige fag/moduler og det gælder niveauet på grundfag/moduler (dansk, fysik, naturfag, samfundsfag m.v.) 10. Som det vil fremgå af pkt. 11 og videre frem, foreslår 3F dog, at assistent-niveauet udgår, og at eleverne fremover afslutter på behandlerniveau. Dermed kan det måske virke lidt forvirrende, at vi foreslår ændringer i assistentuddannelsen. Men det er nu logisk nok, for eleverne skal jo også i fremtiden gennemgå disse dele af uddannelsen. Se den skematiske oversigt over skole- og praktikperioderne i bilag 1. Se tabellen med fag, timetal og fordeling på skoleperioder i bilag 2.

5 Uddannelsen til ambulancebehandler 11. Ifølge BEK nr 1150 af 09/12/2011 om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v., skal ambulancebehandleren kunne foretage: o Basal bedømmelse af patientens tilstand. o Skånsom optagning af tilskadekomne med særligt udstyr. o Etablering og opretholdelse af frie luftveje. o Genoplivning ved kunstig opretholdelse af vejrtrækning med tilskud af ilt samt udvendig hjertemassage. o EKG-overvågning og genoplivning ved brug af defibrillator. o Blødningsstandsning og antishockbehandling. o Brudbehandling således at hele kroppen, eller dele af kroppen, herunder halshvirvelsøjlen kan understøttes. o Akut behandling af afrevne legemsdele. o Akut behandling af brandsårsskader, ætsningsskader, kuldeskader mv. o Fødselshjælp og pleje af nyfødte. Ambulancebehandlere kan efter lægelig delegation foretage: o Medicinsk smertelindring, f.eks. ved inhalation af ilt og lattergas. o Lindring af hjertekrampesmerter, f.eks. med nitroglycerin administreret i mundhulen. o Afbødning af astmaanfald ved inhalation af bronchieudvidende stoffer. o Afbødning af kramper ved administration af krampestillende medicin (benzodiazepin) i endetarmen. o Indledende behandling ved tegn på blodprop i hjertet med acetylsalicylsyre. o Afbødning af insulinchok med glukagon som intramuskulær injektion. o Afbødning af allergiske reaktioner med adrenalin som intramuskulær injektion. o Afbødning af følger efter indtagelse af overdosis af morfinlignende stoffer med naloxon som intramuskulær injektion. o Anlæggelse og gennemskylning af intravenøs adgang. o Opstart af intravenøs væskebehandling af svært tilskadekomne samt patienter med alvorlig kredsløbssvigt som følge af hypovolæmi. Herudover kan ambulancebehandlerne udføre overvågning af patienter under transport efter lægelig delegation og ordination, herunder i forbindelse med telemedicinsk overvågning. 12. Ambulancebehandleruddannelsen foregår under et ansættelsesforhold hos en udbyder af ambulancetjeneste. Uddannelsens varighed er 26 dage fordelt som følger: o 15 dages teoretisk og praktisk uddannelse på en uddannelsesinstitution. o 5 dages hospitalspraktik, fordelt med 3 dage på somatisk hospital og 2 dages simulationstræning. o 5 dages kørselspraktik. o 1 eksamensdag. Uddannelsen strækker sig over i alt 14 uger. 8 uger før uddannelsens start kobles eleven op på en elektronisk læringsplatform og tilbydes forberedende opgradering af den teoretiske viden. De 8 uger indgår ikke i selve uddannelsen og det er frivilligt at deltage. Den teoretiske undervisning foregår på en SOSU skole eller lignende. Uddannelsen omfatter i forhold til ambulanceassistentuddannelsen yderligere teoretisk og praktisk undervisning i anatomi, fysiologi, hygiejne, symptomlære, sygdomslære,

6 herunder smitsomme sygdomme, observationsteknik, farmakologi og håndtering af medicin, patienthåndtering, EKG 12 transmission til sygehus, overvågning og defibrillering, samt informationsteknologi i telemedicin og øvrige teknologiske tiltag, kommunikation, dokumentation, kvalitetssikring, patientsikkerhed, etiske overvejelser i relation til patienter og pårørende. Praktikundervisningen består af: o Sygehuspraktik på primært akutte modtageafdelinger med et betydeligt indtag af patienter med akutte/kritiske medicinske og kirurgiske tilstande. I et vist omfang vil udvalgte anæstesiologiske intensiv-afdelinger tillige anvendes. Praktikken har til formål at give eleven mulighed for at udvikle sine kompetencer både fagligt og i forhold til samarbejde med andre faggrupper. o Ambulancepraktik hvor formålet er at eleven selvstændigt mestrer kompetencer i den præhospitale behandling. o Færdigheds og simulationstræning, som afgør hvorvidt målene for ambulance- og sygehuspraktikken er opnået på tilfredsstillende måde. Adgang til behandleruddannelsen forudsætter mindst 1½ års virke som ambulanceassistent. Desuden skal eleven indenfor de seneste 6 12 måneder have gennemført PHTLS eller tilsvarende kursus. Udviklingsmuligheder - ambulancebehandleruddannelsen 13. 3F mener, at ambulancebehandlernes kompetencer fremover skal anvendes i et tværfagligt samarbejde med relevante faggrupper fra sundhedsvæsenet. Ambulancebehandlerne bør derfor opnå autorisation lige som f.eks. Social og sundhedsassistenter. En autorisation fungerer som en garanti for det gennemførte uddannelsesniveau og de medfølgende kompetencer. 14. Den tidsmæssige ramme på 3 ugers teoriundervisning og 2 ugers praktikundervisning er utilstrækkelig. Det betyder, at eleverne er udsat for et urimeligt tidspres. 3F foreslår derfor, at uddannelsen til ambulancebehandler forlænges, således at uddannelsen kan gennemføres under rimelige forhold, og uddannelsens niveau kan hæves, så behandleren f.eks. får yderligere kompetencer i forbindelse med medicinering af den akutte patient F foreslår herudover, at uddannelsen til ambulancebehandler lægges oven på assistentuddannelsen i form af et supplerende modul inden for rammerne af lov om erhvervsuddannelse 1. Det er dog en forudsætning, at Sundhedsstyrelsen accepterer en tilpasning af forudsætningen om 1½ års virke som assistent. Dette må være muligt set i lyset af, at eleverne i dag kører med som 2. mand (assistent) i sammenlagt 44 uger efter afslutning af sundhedsmodulet, og dermed opnår en betydelig rutine allerede i assistentuddannelsen. Behandleruddannelsen kan foregå i direkte forlængelse af assistentuddannelsen. Rammen kan være et ekstra modul på 1 år, som indledes med 6-7 måneders praktik, efterfulgt af et mix af teori- og praktikmoduler, som afsluttes med en prøve. I forbindelse med en sådan ændring bør man kigge nærmere på indholdet i og tilrettelæggelsen af - teoriuddannelsen. Mht. varigheden af teori-delen af behandlermodulet, er der, som tidligere nævnt, behov for en forlængelse. En skematisk oversigt over en sådan ny og kombineret assistent- /behandleruddannelse kan se således ud: 1 Andre erhvervsuddannelser har benyttet sig af denne mulighed (et eksempel er den 15 ugers overbygning på chaufføruddannelserne til kørselsdisponent).

7 Grundforløb 15 uger Fælles modul 12 ugers teori Sundhedsmodul 19 ugers teori 25 uges (hospitals)praktik Assistentmodul 11 ugers teori 44 ugers praktik Behandlermodul 5-10 ugers teori ugers praktik 6 18 ugers praktik I dag varer assistentuddannelsen 2 år og 7 måneder, inkl. grundforløbet. Den samlede uddannelse frem til ambulancebehandler vil med ovennævnte tilrettelæggelse vare minimum 3 år og 7 måneder. Der har været fremført kritik af, at praktikdelen af assistentdannelsen er for kort, og at dette indebærer den risiko, at målene for denne del af uddannelsen ikke nås på en forsvarlig måde. 3F afviser ikke denne kritik. Vi opfordrer derfor til, at der gennemføres en grundig analyse af uddannelsens praktikdel. Med forbehold for konklusionen i en sådan analyse kan den samlede uddannelse formentlig gennemføres fuldt forsvarligt indenfor en tidsramme af ca. 3 år og 9 måneder. 16. Ved en sammenlægning af assistent- og behandleruddannelserne i erhvervsuddannelsessystemet overgår også den del af uddannelsen, der fører assistenterne frem til behandlerniveauet, til finansiering via EUDsystemet (taxameterfinansiering fra Undervisningsministeriet). En sammenlægning vil endvidere indebære, at virksomhederne også under denne del af uddannelsen bliver berettiget til at få refusion fra Arbejdsgivernes Elevrefusion, når eleverne er på skole. Ovenstående forslag til udvikling af behandleruddannelsen har ikke til hensigt at ændre på, hvilke skoler, der skal udbyde den. 17. Det teoretiske indhold på behandleruddannelsen skal tilrettelægges på et niveau, som sikrer at uddannelsen giver adgang til videregående uddannelser. Desuden er det ønskeligt at udvikle en vifte af efteruddannelsesmuligheder, som f.eks. yderligere kan kvalificere ambulancebehandleren til at varetage tværfaglige funktioner i sundhedsvæsenet. Uddannelsen til paramediciner (ambulancebehandler med særlig kompetence) 18. Ifølge BEK nr 1150 af 09/12/2011 om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v., er paramedicinerens (ambulancebehandler med særlig kompetence) funktionsområde følgende: o De under funktionsområde for ambulancebehandlere nævnte områder (jvf. pkt. 11 ovenfor) o Efter lægelig delegation: Intravenøs indgivelse af smertestillende medicin (morfinlignende stoffer) ved smerter. Afbødning af følger efter indtagelse af overdosis af morfinlignende stoffer, benzodiazepin eller lignende stoffer ved intravenøs indgivelse af medicin som modgift. Afbødning af ophobning af væske i lungerne ved intravenøs indgivelse af vanddrivende medicin. Afbødning af kvalme ved intravenøs indgivelse af kvalmestillende medicin. Intravenøs indgivelse af medicin i forbindelse med hjertestopbehandling, jf. guidelines fra Dansk Råd for Genoplivning. Ambulancebehandlere med særlig kompetence kan efter lægelig delegation i henhold til konkrete behandlingsprotokoller foretage:

8 Intravenøs indgivelse af anden medicin Afslutte visse behandlinger på stedet, eksempelvis til diabetespatienter med for lavt blodsukker Herudover kan ambulancebehandlere med særlig kompetence assistere lægen på en lægeambulance eller lignende samt udføre overvågning og behandling i forbindelse med visse lange patienttransporter til specialafdelinger efter lægelig delegation og ordination, herunder i forbindelse med telemedicinsk overvågning. 19. Uddannelsen til paramedicinerforegår under et ansættelsesforhold hos en udbyder af ambulancetjeneste. Uddannelsen varer mindst 11 uger. Inden den egentlige uddannelse starter, tilbydes eleven 8 ugers introduktion på en elektronisk platform. Dette er dog ikke obligatorisk. Uddannelsesforløbet er opbygget som følger: Uge 1: Teorimodul 1-5 dage på skole. Uge 2-5: Praktikmodul 1 - praktik i bil bemandet med læge og/eller paramediciner - 3 dage i egen region - hospitalspraktik - 3 dage i egen region Uge 6: Teorimodul 2-5 dage på skole. Uge 7-10 Praktikmodul 2 - praktik i bemandet bil med læge og/eller paramediciner 3 dage i egen region. - hospitalspraktik 3 dage - i egen region. Uge 11: Teorimodul 3-3 dage på skole (2 teoridage + 1 eksamensdag). Teoriundervisningen består af følgende fagområder på et højere niveau end i uddannelsen til ambulancebehandler: o anatomi og fysiologi o hygiejne o symptomlære o sygdomslære, herunder smitsomme sygdomme o observationsteknik o farmakologi og håndtering af medicin o patienthåndtering o transmission af 12-aflednings-EKG til sygehus o overvågning og defibrillering. Praktikundervisningen består af: o Sygehuspraktik på anæstesiafdeling og skadestue eller anden akut modtageafdeling o Ambulancepraktik i lægeambulance eller lignende Adgang til paramedicineruddannelsen forudsætter o Gennemført uddannelse til ambulancebehandler o mindst 3 års virke som ambulancebehandler. Den tidsmæssige ramme på 2½ uges teoriundervisning og 12 dages praktikundervisning er utilstrækkelig. Det betyder, at kursisterne er udsat for et urimeligt tidspres. 3F foreslår derfor, at uddannelsen til paramediciner forlænges. Hvorvidt der er behov for ændringer i det faglige indhold, indholdet i og omfanget af praktik eller andre forhold i forbindelse med uddannelsen til paramediciner, må afhænge af nærmere evalueringer, analyser og drøftelser.

9 Udviklingsmuligheder - paramedicineruddannelsen 20. 3F foreslår at uddannelsen tilrettelægges som en Videregående Voksenuddannelse (VVU). En afsluttet erhvervsuddannelse er adgangsgivende til VVU. En VVU skal gennem udvikling af faglige og personlige kompetencer kvalificerevoksne til at kunne varetage funktioner på specialist- eller mellemlederniveau. Paramedicinerne vil gennem dette uddannelsesforløb kunne opnå faglige og personlige kompetencer, som i højere grad sætter dem i stand til at samarbejde tværfagligt med de personalegrupper, der findes på et skadested. En VVU afsluttes på et niveau, der svarer til en erhvervsakademiuddannelse. En VVU vil desuden være adgangsgivende til diplomuddannelser. Disse vil kunne bruges til videreuddannelse og evt. yderligere specialisering af paramedicinerne. Man ville med fordel kunne udvikle diplomuddannelsesmoduler, der gør paramedicineren i stand til at varetager arbejdsopgaver såvel præhospitalt som intrahospitalt. Alternativt kan uddannelsen til paramediciner tilrettelægges inden for en KVU-ramme 2. Sammenhæng i redderuddannelsens niveauer 21. I dag er ansvaret for redderuddannelserne placeret to forskellige steder. TUR s brancheudvalg for redderuddannelsen er ansvarlig for uddannelsen til ambulanceassistent. Den fællesregionale SPU Styregruppen for Præhospital Uddannelse - er ansvarlig for uddannelsen til ambulancebehandler og paramediciner. 22. I betragtning af behovet for sammenhæng mellem de tre uddannelsesniveauer er denne opdeling ikke hensigtsmæssig. 3F foreslår derfor, at de tre uddannelsesniveauer samles i et og samme udvalg. TUR s brancheudvalg for redderuddannelserne vil eventuelt med mindre justeringer mht. sammensætningen kunne fungere som et sådant samlet udvalg, eftersom det er sammensat af arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer inden for redderbranchen, repræsentanter for de regionale sygehuse, korpslæger, Sundhedsstyrelsen m.fl. Merit for nuværende uddannelsesniveau 23. For at forbedre reddernes muligheder for videre- og efteruddannelse, skal der åbnes for merit til andre uddannelser, på samme måde, som f.eks. SOSU-assistenter og sygeplejersker kan meriteres ind i redderuddannelsen. På denne baggrund kan der være behov for udvikling af AMU-kurser, som kan hæve redderens niveau til at matche de adgangskrav der er til de nævnte uddannelser. 2 KVU er en forkortelse for Kort Videregående Uddannelse. Uddannelsen til tandtekniker er et eksempel på uddannelse under KVU-rammen.

10 Bilag 1. Skematisk oversigt over skole- og praktikperioderne i uddannelsen til ambulanceassistent

11 Bilag 2. Fagenes timetal og placering assistentuddannelsen EUD Grundforløb Fælles modul Speciale ambulance Fag H0 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 total Lektioner skp skp skp skp skp skp skp skp skp Fælles fag Førstehjælp + brand 0,5 0,5 18,5 Informationstek u. niv Brancheintroduktion Intro til færdselslære Naturfag brancherettet 1,5 1,5 55,5 Dansk brancherettet Arbejdsmarkedsforhold 0,5 0,5 18,5 Arbejdsmiljø 0,5 0,5 18,5 URO fag Udvidet 1. hjælp 0,5 0,5 18,5 Fysik F Autohjælp Vejen som arbejdsplads 0,5 0,5 18,5 Sikker adfærd Bjærgning Hovedforløb Samfundsfag E 0,5 1 1,5 55,5 Samfundsfag F 0,5 1 1,5 55,5 Informationsteknologi F 0,4 0,2 0, Kemi 0,5 0,7 0, Psykologi 0,4 0,2 0,2 0, Sundhed 0,2 0,2 0, Hygiejne 0,3 0, Internationale forhold Grunduddannelse indsats Redningsarbejde 0,2 0, Frigøring Skadestedslære Ambulanceteknik 1 0,2 1,2 44,4 Bef. af bev.hæmmede 0,8 0,8 29,6 Liggende sygetransport 0,4 0,4 14,8 Siddende sygetransport 0,4 0,4 14,8 Kørekort C 1,6 1,6 59,2 Ambulanceassistent 1 1,2 0, Udrykningskørsel 0,6 0,6 22,2 Kørekort B 1,5 1,5 55,5 EU-bekendtgørelsen Kørekort B-erhverv 0,8 0,8 29,6 Kørekort CE 0 0 Ambulanceassistent 2 0,5 2,2 2,2 1, Svendeprøve 0,5 0,5 18,5 Valgfri specialefag Valgfag 1,5 0,4 0,5 0,3 0,5 3 6,2 229,4 I alt 15 1, ,

12 Marts 2012

Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale m.v.

Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale m.v. BEK nr 431 af 18/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 160757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale

Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMTK Koordineret med: Sagsnr.: 0903832 Dok. nr.: 1776499 Dato: 7. januar 2016 Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 13. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 13. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 13. december 2011 9. december 2011. Nr. 1150. Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedelsesdato: marts 2010. Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedt af Transporterhvervets UddannelsesRåd og det faglige udvalg for Redderuddannelsen i henhold til bilag 5 i bekendtgørelse

Læs mere

Vejledningsopgaven for uddannelse til ambulanceassistent, ambulancebehandler og paramediciner ved Hospitalsenheden Vest

Vejledningsopgaven for uddannelse til ambulanceassistent, ambulancebehandler og paramediciner ved Hospitalsenheden Vest Vejledningsopgaven for uddannelse til ambulanceassistent, ambulancebehandler og paramediciner ved Beskrivelsen omhandler vejledningsopgaven i (HEV) i forhold til erhvervsuddannelsen Redder med speciale

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012 Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget Københavns Universitet, 28. September 2012 Freddy Lippert Direktør Region Hovedstadens Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet lippert@regionh.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedelsesdato: 6. juli 2011. Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedt af det faglige udvalg for Redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 202 af 09/03/2011 om uddannelserne i den

Læs mere

Ambulancetjenesten 2013

Ambulancetjenesten 2013 Ambulancetjenesten 2013 Ambulancetjenesten 2013 Det præhospitale landskab i Danmark. Et kig over skulderen. Hvor er vi i dag. Erfaringer med de nuværende 3 niveauer. Fremtiden for uddannelser. Det præhospitale

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Revision af Social- og sundhedsuddannelsen. Nanna Højlund Temadag FOA Nordsjælland og FOA Frederikssund April 2012

Revision af Social- og sundhedsuddannelsen. Nanna Højlund Temadag FOA Nordsjælland og FOA Frederikssund April 2012 Revision af Social- og sundhedsuddannelsen Nanna Højlund Temadag FOA Nordsjælland og FOA Frederikssund April 2012 Mit oplæg (ca. 1½ t) Hvad er en erhvervsuddannelse og hvordan er den styret? Generelt om

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Koncerndirektionen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 25. november 2008 Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Det følgende er en kort beskrivelse af resultatet af det gennemførte

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Ambulancebehandlere. Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende 2003-2005

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Ambulancebehandlere. Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende 2003-2005 Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende Ambulancebehandlere 2003-2005 November 2006 Fuldmægtig, cand. jur. Karen Thormann Fuldmægtig, cand. jur. Stine Kenneth Larsen

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

Hvorfor eux? En eux har to formål. Uddannelsen skal sikre eleverne erhvervsrettede kompetencer samt adgang til relevant videreuddannelse.

Hvorfor eux? En eux har to formål. Uddannelsen skal sikre eleverne erhvervsrettede kompetencer samt adgang til relevant videreuddannelse. EUX på PAU og SOSU Baggrund Forliget om eud-reformen indeholder en målsætning om, at der kommer eux på de fleste erhvervsuddannelser. Ministeren har fået bemyndigelse til at udvikle eux på de områder,

Læs mere

BUD PÅ EN BEDRE INDSATS

BUD PÅ EN BEDRE INDSATS BUD PÅ EN BEDRE INDSATS Bud på en BEDRE INDSATS Forord Alle borgere har ret til fri og lige adgang til sundhedsydelser, uanset hvor i Danmark, de bor eller befinder sig. Det gælder naturligvis også en

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

SAMMENLÆGNING AF ASSISTENT- OG BEHANDLERUDDANNELSEN HOLDNINGSPAPIR

SAMMENLÆGNING AF ASSISTENT- OG BEHANDLERUDDANNELSEN HOLDNINGSPAPIR SAMMENLÆGNING AF ASSISTENT- OG BEHANDLERUDDANNELSEN REDDERNES UDVIKLINGSSEKRETARIATS AMBULANCE REFERENCEGRUPPE REDDERNES UDVIKLINGSSEKRETARIATS UDVIKLINGSKONSULENTER Martin Montan Rager Jacob Guldberg

Læs mere

AUTORISATION af ambulancebehandlere?

AUTORISATION af ambulancebehandlere? AUTORISATION af ambulancebehandlere? En gennemgang af den nuværende retlige regulering af ambulancebehandleres sundhedsfaglige virksomhed og følgerne af en manglende autorisation 20. juni 2016 Ulla Hybel

Læs mere

Ambulancebehandlere. kompetencer og ansvar. En gennemgang af den retlige regulering af ambulancebehandleres sundhedsfaglige virksomhed. 20.

Ambulancebehandlere. kompetencer og ansvar. En gennemgang af den retlige regulering af ambulancebehandleres sundhedsfaglige virksomhed. 20. Ambulancebehandlere kompetencer og ansvar En gennemgang af den retlige regulering af ambulancebehandleres sundhedsfaglige virksomhed 20. juni 2016 Ulla Hybel Cand. jur. Ph.d. 1 Ambulancebehandlere kompetencer

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Analyse: Fremtidens uddannelsesstruktur inden for redderområdet

Analyse: Fremtidens uddannelsesstruktur inden for redderområdet Analyse: Fremtidens uddannelsesstruktur inden for redderområdet 1 Indhold: Indledning s. 3 Ambulancetjenesten s. 5 Rednings- og brandtjenesten s. 23 Autohjælp/bjærgning s. 27 Nye jobfunktioner i redningstjenesten

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Hospitalstekniskassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Social-og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 efter EUD-reformen

Social-og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 efter EUD-reformen Social-og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 efter EUD-reformen Ny opbygning af uddannelsen: Grundforløb 1, grundforløb 2, hovedforløb trin 1 og trin 2 Elevgrupper: Grundforløb 1: 12 ugers erhvervsfag, 8

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Generelt om oplæg til vedligeholdelsesuddannelse i Falcks Ambulancetjeneste. Gældende fra 1. april 2007.

Generelt om oplæg til vedligeholdelsesuddannelse i Falcks Ambulancetjeneste. Gældende fra 1. april 2007. Generelt om oplæg til vedligeholdelsesuddannelse i Falcks Ambulancetjeneste. Gældende fra 1. april 2007. Side 1 af 11 Baggrund Med ikrafttræden af ambulancebekendtgørelse nr. 1039 af 2. december 2000 og

Læs mere

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Erika Frischknecht Christensen, lægelig chef Præhospitalet www.regionmidtjylland.dk Der var engang http://www.genealogy-samsoe.dk/

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Lad dig udfordre. Bliv pædagogisk assistent. PAU_Pjece_Messe_A5.indd 1 05/01/09 16:17:22

Lad dig udfordre. Bliv pædagogisk assistent. PAU_Pjece_Messe_A5.indd 1 05/01/09 16:17:22 Lad dig udfordre Bliv pædagogisk assistent PAU_Pjece_Messe_A5.indd 1 05/01/09 16:17:22 Hvorfor blive pædagogisk assistent? Den pædagogiske assistentuddannelse er en helt ny pædagogisk uddannelse. Her bliver

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til redder

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til redder BEK nr 338 af 27/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.36T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 585 af

Læs mere

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 LUP Trin 2 Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 EUD-reform GF 2 20 ugers forløb, hvor en del af det teoretiske fra det gamle Trin 1 s første skoleperiode læres Adgangskrav: 02 i dansk og matematik

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Uddannelsesoversigt. Nødbehandlerbil i Skagen, Region Nordjylland.

Uddannelsesoversigt. Nødbehandlerbil i Skagen, Region Nordjylland. Uddannelsesoversigt Nødbehandlerbil i Skagen, Region Nordjylland. 1. Uddannelsens bestemmelse Nødbehandleruddannelsen gennemføres for det kommunale beredskab i Frederikshavn, som har indgået samarbejdsaftale

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde Infodag for praktikvejledere 1. oktober 2015 Nye skolepraktikplaner SSH 2016 Mål for EUD reformen 2015 Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse Mål 2: Flere

Læs mere

Uddannelsesordning Ambulancebehandleruddannelsen

Uddannelsesordning Ambulancebehandleruddannelsen Uddannelsesordning Ambulancebehandleruddannelsen 1 1. FORMÅL... 4 2. MÅLGRUPPE OG ADGANGSBETINGELSER... 4 3. MÅL FOR UDDANNELSEN... 4 4. UDDANNELSESSTRUKTUR:... 5 4.1 UDDANNELSENS OPBYGNING OG VARIGHED...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

(Udkast af 28. februar 2012)

(Udkast af 28. februar 2012) Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik (Udkast af 28. februar 2012) I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Forslag til EUD-reform fra Danske SOSU-skoler

Forslag til EUD-reform fra Danske SOSU-skoler (for elever med praktikplads) (for elever med praktikplads) (for elever med praktikplads) Forslag til EUD-reform fra Danske SOSU-skoler Meriteres inden for indgangen. Meriteres inden for indgangen. Meriteres

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Troels Martin Hansen Overlæge, Akutlægebilen Århus www.regionmidtjylland.dk 1-1-2 opkald 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital

Læs mere

Talenter i erhvervsuddannelserne

Talenter i erhvervsuddannelserne Talenter i erhvervsuddannelserne Rammer og muligheder Gert Nielsen Oplæg på Talentvejskonference, marts 2015 Side 1 4 klare mål 1. Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til redder

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til redder BEK nr 256 af 14/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Finans Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: Finans Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse inden

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Uddannelse. Ambulanceselskabernes erfaringer og visioner

Uddannelse. Ambulanceselskabernes erfaringer og visioner Folketingets Sundheds og Forebyggelsesudvalg Høring om den Præhospitale Indsats Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 194 Offentligt Uddannelse Ambulanceselskabernes erfaringer og

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Vedligeholdelsesforløb. for. Ambulancebehandler. Gældende fra 1. april 2007.

Vedligeholdelsesforløb. for. Ambulancebehandler. Gældende fra 1. april 2007. for Ambulancebehandler V4 Gældende fra 1. april 2007. side 1 af 9 1.0. Adgangsbetingelser og struktur Reddere der har bestået ambulancebehandleruddannelsen, (opdateringsudd. Niveau 2/ambulancebehandleruddannelse),

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at deltage i en række

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser

Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser Undervisningsministeriet den 21. september 2011 Sagsnr. 108.534.021 Udstedelsesdato: 25. maj 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser Udstedt af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser i

Læs mere

Møde om eksamen og censorudtalelser, audiologiassistentuddannelsen

Møde om eksamen og censorudtalelser, audiologiassistentuddannelsen Til censorer for audiologiassistentuddannelsen 2012 Overlæger Kristian Otto Nielsen, Sygehus Sønderjylland Jørgen Hedegaard Jensen, Gentofte hospital Audiologiassistenter Gitte Nykjær Andersen, Odense

Læs mere

uddannelse2001 Serviceassistent

uddannelse2001 Serviceassistent uddannelse2001 Serviceassistent Søger du udfordringer? så bliv serviceassistent er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen orienterer om uddannelsen til serviceassistent og beskriver, hvad jobbet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Bilag 1A Terminologi og gældende lovgivning

Bilag 1A Terminologi og gældende lovgivning Bilag 1A Terminologi og gældende lovgivning 1. Gældende lovgivning 2. Terminologi 1. Gældende lovgivning Sundhedsloven (lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010) Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Operationstekniker - en uddannelse i sundhedssektoren

Operationstekniker - en uddannelse i sundhedssektoren Operationstekniker - en uddannelse i sundhedssektoren Operationstekniker på et af Region Hovedstadens hospitaler I regionens operationsafsnit varetages opgaver med at gennemføre en lang række forskellige

Læs mere

Lærerkursus Sønderborg 16-9-15. DEN PRAKTISKE VEJ TIL JOB og en mellemlang videregående uddannelse

Lærerkursus Sønderborg 16-9-15. DEN PRAKTISKE VEJ TIL JOB og en mellemlang videregående uddannelse Lærerkursus Sønderborg 16-9-15 DEN PRAKTISKE VEJ TIL JOB og en mellemlang videregående uddannelse DEN PRAKTISKE VEJ TIL JOB og en mellemlang videregående uddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENT 2 år 1 1/2 mdr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Veterinærsygeplejerske

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Veterinærsygeplejerske Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 01/06/2008 Udstedt af det faglige udvalg for veterinærsygeplejeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 146 af 29/02/2008 om uddannelserne i

Læs mere

Hold dig ajour med dit fag

Hold dig ajour med dit fag Social- og Sundhedssektoren December 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Hold dig ajour med dit fag dine muligheder for efteruddannelse Redaktion: Lotte Meilstrup Politisk ansvarlig: Karen Stæhr Foto: Jørgen

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Undervisningsplan Den generelle del Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold med opstart efter 1. august 2015 Uddannelser på SOSU Sjælland 5 Grundforløb

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner.

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. 1 Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. Miniguide 2015.v 5 2 Terminalarbejder & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2 H2-7 uger H3-7 uger

Læs mere

Farmakologi og medicinadministration. Nyt selvstændigt fagmål i social- og sundhedsassistentuddannelsen

Farmakologi og medicinadministration. Nyt selvstændigt fagmål i social- og sundhedsassistentuddannelsen Farmakologi og medicinadministration Nyt selvstændigt fagmål i social- og sundhedsassistentuddannelsen Farmakologi og medicinhåndtering Indhold i fagmålet er taget fra faget sygepleje, naturfag, somatisk

Læs mere

[Bygge og anlæg] Eux - to i en håndværker og student i én uddannelse

[Bygge og anlæg] Eux - to i en håndværker og student i én uddannelse [Bygge og anlæg] Eux - to i en håndværker og student i én uddannelse Eux kort fortalt Eux er en ny ungdomsuddannelse, hvor du både bliver håndværker og student i én og samme uddannelse. Den tager fire

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato: 5. juni 2013 Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedt af Fællesudvalget for landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Vodskov d. 22. marts 2013

Vodskov d. 22. marts 2013 Vodskov d. 22. marts 2013 Opsamling på møde om lockout-situationen Indbudte: Alle relevante arbejdsgiverrepræsentanter for elever, kursister og studerende, der deltager i undervisning/uddannelse på SOSU

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

SUS Tandteknikerfagets Faglige Udvalg

SUS Tandteknikerfagets Faglige Udvalg Praktikvejledning Laboratorietandtekniker 1 Praktikvejledning for Laboratorietandteknikeruddannelsen Uddannelses varighed er 4 år og 6 måneder Forord Denne vejledning har til hensigt at give den uddannelsesansvarlige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere