Regnskab Borgmesterens forord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2009. Borgmesterens forord"

Transkript

1 I 2009 besøgte regentparret Frederikssund Kommune i forbindelse med byens 200 års købstadsjubilæum. Her ses regentparrets karet, eskorteret af gardehusar regimentet, på Kronprins Frederiks bro. Årsregnskab 2009 Foto: Lasse Bruhn

2 INDHOLD Borgmesterens forord...1 Påtegninger...2 Ledelsens påtegning... 2 Revisionens påtegning...3 Ledelsens årsberetning...4 Driftsregnskab...8 Driftsregnskab udgiftsbaseret... 8 Driftsregnskab omkostningsbaseret... 9 Balance...10 Balance Finansiel status Pengestrømsopgørelse Omregningstabel...14 Personaleoversigt...15 Overførsler...17 Overførte bevillinger på driftsområderne Bemærkninger Driftsområder uden overførselsadgang Overførsler på anlægsområdet...26 Anlægsoversigt...29 Kautions og garantiforpligtigelser...30 Oversigt over Swap aftaler...30 Noter til driftsregnskab og balance...31 Note 1. Skatter, tilskud og udligning Note 2. Byudvikling, bolig og miljø Note 3. Undervisning og kultur Note 4. Sundhedsområdet Note 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Note 6. Fællesudgifter og administration Note 7. Langfristede tilgodehavender af aktiver og ejerandele Note 8. Langfristet gæld Note 9. Tværgående artsoversigt Anvendt regnskabspraksis vedr. omkostningsregnskab...35 Regnskabsoversiger...40 Omkostningskalkulationer vedr. personlig og praktisk bistand Udførelse af opgaver for andre myndigheder Regnskabsoversigt på bevillingsniveau Regnskabsoversigt på stedniveau... 52

3 Borgmesterens forord Regnskabet for 2009 foreligger nu, og det udviser et overskud af ordinær drift på 23,7 mio. kr., hvilket må betegnes som tilfredsstillende, set i forhold til de forventninger, der var ved årets start. I det oprindelige budget var der et forventet overskud af ordinær drift på 13,2 mio. kr. I løbet af 2009 blev der meddelt tillægsbevillinger for i alt 59,3 mio. kr., hvoraf de 51,3 mio. kr. vedrører overførte overskud fra Det er meget positivt, at kommunens økonomistyring nu, efter kommunesammenlægningen i 2007, er så præcis, at der, ud af et samlet driftsbudget på mere end 2,3 mia. kr. kun er behov for tillægsbevillinger ud over overførslerne på netto 8 mio. kr. Og det er meget positivt, at regnskabet tilmed bliver en anelse bedre end dette. De opsparede overskud, der skal overføres fra 2009 til 2010, forventes at udgøre 52,3 mio. kr., og dermed ser det ud til, at vi nu har ramt et stabilt niveau, da det stort set svarer til niveauet fra På anlægssiden er der afholdt skattefinansierede udgifter for i alt 207, 9 mio. kr. Det er et meget højt niveau for en kommune som Frederikssund, og skyldes ikke mindst, at byggeriet af det nye ældrecenter Pedersholm har været i fuld gang i Ældrecentret finansieres ved byggekredit og efterfølgende låneoptagelse, og derfor modsvares en del af udgifterne af ekstraordinært store indtægter. Medvirkende til det høje anlægsniveau er også, at kommunen, på grund af problemer med den digitale tinglysning, endnu ikke har modtaget indtægten fra salget af den tidligere administrationsbygning på Heimdalsvej i Frederikssund. Kommunen solgte i 2009 denne bygning da der viste sig mulighed for at erhverve bygninger på Torvet i Frederikssund, som tidligere blev anvendt af Retten i Frederikssund. Dette har gjort det muligt at samle en stor del af kommunens administration i Frederikssund, hvilket har medført rationaliseringer og besparelser på driftsbudgettet. At udviklingen i 2009 har været lidt bedre end forventet, og at der generelt har været en god økonomistyring, er ikke ensbetydende med, at kommunens økonomiske udfordringer er løst. I 2009 blev kassebeholdningen reduceret med 89 mio. kr., og det giver sig selv, at det ikke er holdbart på længere sigt. Heldigvis har Frederikssund Kommune har en god kassebeholdning, og derfor er det muligt at lave de nødvendige forbedringer af økonomien på en gennemtænkt og langsigtet måde. Frederikssund Byråd er fast besluttet på at foretage de nødvendige tilpasninger, således at vi får en langtidsholdbar økonomi i balance. Det er nemlig forudsætningen for at kunne videreudvikle kommunen og dens service til borgerne. Frederikssund, den 11. maj 2010 Ole Find Jensen Borgmester 1

4 Påtegninger Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har d. 18. maj 2010 aflagt årsregnskab for 2009 for Frederikssund Kommune til byrådet. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om kommunernes styrelse og reglerne i Indenrigs og Sundhedsministeriets Budget og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelsesloven 45 overgiver byrådet hermed regnskabet til revision. Kommunens revision (KPMG) skal senest 15. august afgive revisionsberetning således at Byrådet kan foretage den endelige behandling af regnskabet inden udgangen af september måned. Frederikssund Kommune, den 26. maj 2010 Ole Find Jensen Borgmester Ole Jacobsen Kommunnaldirektør 2

5 Revisionens påtegning XXXX 3

6 Ledelsens årsberetning Forudsætningen for budget 2009 Udgangspunktet for budget 2009 var overslagsårene i det vedtagne budget I budgettet for 2008 var der forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt i 2009, og ved at tage udgangspunkt i overslagsårene, er disse ændringer medtaget i budgettet, med mindre andet er besluttet særskilt. I forhold til 2008 blev der foretaget fremskrivning af priser og lønninger til 2009 niveau med KL s anbefalede satser. For 2009 valgte Frederikssund Kommune statsgaranti, da vurderingen på tidspunktet for budgetvedtagelsen var, at dette var mere fordelagtigt end selvbudgettering. Denne vurdering er fortsat gældende, ikke mindst fordi finanskrisen har udviklet sig til en økonomisk krise med lavere aktivitet og faldende ejendomspriser. Valget af statsgaranti betyder, at der ikke sker en individuel regulering af skatteindtægter og bloktilskud for Frederikssund Kommune i 2012, som der ville, såfremt man havde valgt selvbudgettering. Frederikssund vil dog få andel i en generel regulering af balancetilskuddet, såfremt de samlede skatteindtægter for alle landets kommuner afviger fra det forudsatte ved budgetvedtagelsen i Det samlede resultat kendes endnu ikke, og derfor vides det heller ikke, om en evt. regulering bliver positiv eller negativ. På udgiftssiden blev der i budgettet for 2009 indarbejdet en række reguleringer som følge af f.eks. konstaterede behov i forbindelse med budgetopfølgninger m.v. i løbet af 2008 og DUT reguleringer, dvs. ændringer som følge af bl.a. ny lovgivning, der medfører ændringer af kommunernes bloktilskud. For 2009 var det bl.a. merudgifter som følge af kommunernes overtagelse af myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi og merudgifter i forbindelse med øgede brændstofafgifter ved kollektiv trafik. Af egentlige, politiske ændringer, blev der i budgettet for 2009 vedtaget besparelser m.v. for i alt 38 mio. kr., hvilket medførte, at der i det oprindelige budget var et overskud af ordinær driftsvirksomhed på ca. 13 mio. kr. og en budgetteret reduktion af likvide aktiver på ca. 37 mio. kr. Det overordnede regnskabsresultat Nedenstående tabel viser det overordnede regnskabsresultat for 2009 sammen med det oprindelige og korrigerede budget 2009 og afvigelsen mellem regnskab og korrigeret budget. Mio. kr. + = udgifter / = indtægter Opr. budget Kor. budget Regnskab Afvigelse Indtægter fra skatter, tilskud og udligning 1.875, , ,1 3,8 Skattefinansierede driftsudgifter 2.229, , ,3 62,9 Renter og kursreguleringer 24,6 24,0 13,8 10,3 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 13,2 46,1 23,6 69,9 Skattefinansierede anlægsudgifter 127,2 196,8 207,9 11,1 Resultat af det skattefinansierede område 114,0 242,9 184,3 58,7 Resultat af forsyningsområdet 2,4 68,1 10,0 58,1 Resultat i alt 116,5 311,0 194,3 116,8 Optagne lån 125,7 205,5 120,9 84,6 Afdrag på lån 36,2 35,3 34,2 1,1 Øvrige finansforskydninger m.v. 10,2 10,5 18,6 29,1 Ændring af likvide aktiver 37,2 151,3 89,0 62,3 4

7 Ordinær driftsvirksomhed I det oprindelige budget var der regnet med et overskud af ordinær drift på 13,2 mio. kr. I årets løb blev der givet tillægsbevillinger, således at dette blev vendt til et underskud på 46,1 mio. kr. Det altovervejende forklaring herpå er, at der blev overført decentrale overskud fra 2008 på 51,3 mio. kr. Regnskabet udviser et overskud af ordinær drift på 23,6 mio. kr., hvilket er 69,9 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Heraf vedrører 52,3 mio. kr. decentrale overskud, der skal overføres til Overførslerne er specificeret og kommenteret i særskilt afsnit i regnskabet. Overførslerne fra 2008 til 2009 var som nævnt 51,3 mio. kr., og dermed ser det ud til, at man nu har ramt et stabilt niveau efter kommunesammenlægningen i 2006/07. Den del af overskuddet, der ikke overføres til 2010, udgør 17,6 mio. kr. Dette overskud kan altovervejende henføres til Økonomiudvalgets områder, nærmere betegnet et mindreforbrug på administration på ca. 10 mio. kr. og mindreudgifter til renter m.v. i samme størrelsesorden. Mindreudgiften til renter skyldes bl.a. et højere likviditetsniveau end forudsat ved budgetvedtagelsen og en ikke budgetteret indtægt fra salget af KMD (tidl. Kommunedata), hvor Frederikssund Kommune fik udbetalt en andel på 4 mio. kr. Kommunens udgifter er bevillingsmæssigt opdelt i områder med og uden overførselsadgang. Overordnet er alle serviceudgifter, hvilket bl.a. er udgifter på det tekniske område, kultur, skoler, daginstitutioner, ældrepleje og administration, omfattet af overførselsadgang, men overførselsindkomster, f.eks. sygedagpenge, pensioner, kontanthjælp og boligsikring, ikke overføres mellem de enkelte budgetår. På områder uden overførselsadgang er der i 2009 et mindreforbrug på 3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Fordelingen heraf fremgår af særskilt oversigt til regnskabet. Det er ledelsens vurdering, at Frederikssund Kommune på længere sigt bør have et overskud af ordinær driftsvirksomhed på min. 60 mio. kr., således at kommunen har mulighed for at finansiere nødvendige anlægsprojekter og afdrage på kommunens gæld. Det positive resultat, med et overskud af ordinær drift på 23,6 mio. kr., er derfor, efter ledelsens opfattelse, ikke ensbetydende med, at arbejdet med at forbedre kommunens driftsbalance er færdigt. Skattefinansieret anlægsvirksomhed I det oprindelige budget var der indlagt skattefinansierede anlæg for 127,2 mio. kr. I det korrigerede budget steg niveauet til 196,8 mio. kr., svarende til en forøgelse på knapt 70 mio. kr. Fra 2008 til 2009 blev der overført anlæg for 136 mio. kr., og der blev i årets løb givet en tillægsbevilling til erhvervelse af arealer til byudvikling i St. Rørbæk på ca. 100 mio. kr. I modsat retning gik en reduktion af budgettet til plejecentret Pedershave på ca. 140 mio. kr. hvilket dels skyldes, at udgiften både var medtaget i det oprindelige budget 2009 og overførslen fra 2008, dels at der i løbet af 2009 er foretaget en fornyet vurdering af fordelingen af anlægsudgifter mellem 2009 og 2010, hvorefter budgettet for 2009 er nedskrevet, og budgetgrundlaget for 2010 er opskrevet tilsvarende. De 140 mio. kr. er fordelt med nedskrivning af budgettet pga. overførsel fra 2008 på hhv. 93 mio. kr. vedr. boligdelen og 11 mio. kr. vedr. servicearealer og overflytning af budget til 2010 på 36 mio. kr. Endelig blev budgettet i 2009 korrigeret med en nettoindtægt på 26 mio. kr. i forbindelse med, at kommunen fik mulighed for at købe tidligere retsbygninger på Torvet i Frederikssund til administrative formål og i den forbindelse solgte Islebjerggård på Heimdalsvej, hvor kommunens socialafdeling tidligere var placeret. 5

8 Udgiften til skattefinansierede anlæg er i regnskabet 207,9 mio. kr., hvilket er 11,1 mio. kr. mere end korrigeret budget. Forklaringen på merforbruget er, at ovennævnte nettoindtægt på 26 mio. kr. fra salget af Heimdalsvej ikke er indgået i regnskabet, da handlen endnu ikke er tinglyst. En anden væsentlig post uforbrugte bevillinger til ældrecentret Pedershave på ca. 20 mio. kr., og hertil kommer uforbrugte bevillinger på andre områder, som samlet burde medføre et mindreforbrug på skattefinansierede anlæg. Forklaringen på, at der, på trods af disse mindreforbrug, er et samlet merforbrug, er svigtende indtægter fra salg af kommunale ejendomme. Salgsindtægterne er vurderet i forbindelse med overførslen af uforbrugte anlæg fra 2009 til 2010, og dette betyder, at der foreslås overført netto 1,5 mio. kr., hvilket er noget under det faktiske merforbrug på 11,1 mio. kr. Regnskab, budget og overførsel for de enkelte anlægsprojekter fremgår af særskilt oversigt til regnskabet. Forsyningsområdet I det oprindelige budget var der forudsat et underskud på forsyningsvirksomhederne på 2,4 mio. kr. Dette beløb vedrører alene affaldshåndtering og tømningsordninger, idet vand og spildevand var forudsat udskilt i særskilt aktieselskab i Selskabsdannelsen blev dog først gennemført i sidste halvdel af 2009, dog med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2009, og derfor blev uforbrugte bevillinger, også til vand og spildevand, overført til 2009, således at forsyningsvirksomhederne havde bevillingsmæssig dækning for at afholde anlægsudgifter indtil selskabsdannelsen blev gennemført. Dette er forklaringen på, at det korrigerede budget er øget med 65,7 mio. kr. til i alt 68,1 mio. kr. Regnskabet for forsyningsvirksomhederne udviser et underskud på 10,0 mio. kr., hvilket er udtryk for en forbedring af mellemværendet mellem det skattefinansierede område og forsyningsvirksomhederne. Beløbet er fordelt med 8,0 mio. kr. vedr. vandforsyning, 1,0 mio. kr. vedr. spildevandsforsyning og 1,0 mio. kr. vedr. affaldshåndtering. Ændringen i mellemværendet bevirker, at der forventes en endelig refusionsopgørelse i forbindelse med selskabsdannelsen af vand og spildevand til fordel for det skattefinansierede område, men den endelige refusionsopgørelse foreligger først i løbet af 2010, hvor saldoen vil blive afregnet. Lån og øvrige finansforskydninger I det oprindelige budget var der forudsat låneoptagelse for 125,7 mio. kr. og afdrag på lån for 36,2 mio. kr. Låneoptagelsen blev i det korrigerede budget øget med 79,8 mio. kr. til 205,5 mio. kr. De væsentligste ændringer i budgettet var, at Byrådet i 2009 besluttede at foretage arealerhvervelser til byudvikling i St. Rørbæk for godt 120 mio. kr., og at lånefinansiere 85% af udgiften hertil, svarende til 103,4 mio. kr. I modsat retning gik, at lånefinansieringen af ældrecentret Pedershave blev reduceret med 26,8 mio. kr. i forbindelse med reduktionen af anlægsbudgettet, jf. bemærkningerne under skattefinansieret anlægsvirksomhed. I regnskabet er der foretaget låneoptagelse på 120,9 mio. kr., hvilket er 84,6 mio. kr. mindre end forudsat i det korrigerede budget. Dette skyldes bl.a., at Pedershave var forudsat lånefinansieret, men da byggeriet ikke var afsluttet i 2009, er finansieringen sket på byggekredit under øvrige finansforskydninger, der til gengæld udviser en merindtægt. En anden væsentlig forklaring er, at den automatiske låneramme for 2009 først blev udnyttet primo Denne er på 20,5 mio. kr., og vil medføre en ekstraordinær forbedring af resultatet for

9 Udviklingen i likvide aktiver Det oprindelige budget 2009 indeholdt et forbrug af likvide aktiver på 37,2 mio. kr. Som følge af de ovennævnte bevillingsændringer blev det forventede forbrug ændret til 151,3 mio. kr. i det korrigerede budget, mens regnskabet udviser et forbrug på 89,0 mio. kr. I alt et mindreforbrug på 62,3 mio. kr., hvoraf de 52,3 mio. kr. kan tilskrives decentrale overskud, der overføres til Mio. kr. Månedlig likviditet samt kassekreditregel Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Gns. kassekreditregel Reduktionen i likvide aktiver afspejler sig også i kurven over den månedlige udvikling i kommunens likviditet for Som det ses, har niveauet været faldende hen over året, og været på et markant lavere niveau end i Dette har medført et fald i den gennemsnitlige kassebeholdning målt efter kassekreditreglen, som ved udgangen af 2009 var 173,7 mio. kr. Kassekreditreglen indebærer, at en kommune, på intet tidspunkt, må have negativ gennemsnitlig kassebeholdning, målt over de sidste 365 dage. Frederikssund Kommune har i 2009 ikke på noget tidspunkt været i nærheden af at komme i konflikt med denne regel, men det er oplagt, at den tendens, som har været i 2009, ikke kan fortsætte. Som nævnt under ordinær driftsvirksomhed, er der behov for at forbedre kommunens driftsbalance, hvilket vil medføre en mere positiv udvikling i kommunens likviditet. Kommunens likviditet er dog fortsat på et ganske højt niveau, og det er derfor muligt at gennemføre de nødvendige ændringer på en gennemarbejdet måde, og kommunens ledelse vil derfor i den kommende tid arbejde med forslag til driftsforbedringer, som kan sikre, at faldet i likvide aktiver standses. 7

10 Driftsregnskab Driftsregnskab udgiftsbaseret Regnskabsopgørelse Hele kr. Oprindeligt budget 2009 Det skattefinansierede område Korrigeret budget 2009 Regnskab 2009 Afvigelse Indtægter Skatter Tilskud og udligning I alt Driftsudgifter excl. Forsyningsvirksomheder Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v I alt Statsrefusion Undervisning og kultur Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I alt Driftsvirksomhed og refusion i alt Renter og kursregulering Resultat af ordinær driftsvirksomhed Anlægsudgifter excl. Forsyningsvirksomheder Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v I alt Resultat af det skattefinansierede område Forsyningsområdet Drift (udgifter indtægter) Anlæg (udgifter indtægter) Resultat af forsyningsområdet Resultat i alt Finansieringsoversigt Tilgang af likvide aktiver Årets reultat Optagne lån I alt Anvendelse af likvide aktiver Afdrag på lån (langfristet gæld) Øvrige finansforskydninger m.m I alt Ændring af likviditet

11 Driftsregnskab omkostningsbaseret Resultatopgørelse Hele kr. Regnskab 2008 Regnskab 2009 Det skattefinansierede område Indtægter excl. refusion (art 7) Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v I alt Statsrefusion Undervisning og kultur Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I alt I alt indtægter incl. refusion Afskrivninger (art 0.1) Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v I alt Hensættelser (art 0.3) Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v I alt Øvrige omkostninger Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v I alt Resultat af ordinær drift Indtægter Skatteindtægter Tilskud og udligning Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinære poster Årets resultat af det skattefinansierede område Forsyningsområdet Indtægter incl. refusion (art 7) Afskrivninger (art 0.1) Hensættelser (art 0.3) 81 Øvrige omkostninger Resultat af ordinær drift og før ekstraordinære poster Årets resultat af forsyningsområdet Kommunens samlede resultat

12 Balance Balance Hele kr. Ultimo 2008 Ultimo 2009 Aktiver Anlægsaktiver: Materielle anlægsaktiver (funktion ) Immaterielle anlægsaktiver (funktion 9.85) Finansielle anlægsaktiver (funktion og ) Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebehanoldning (funktion 9.86) Fysiske anlæg til salg (funktion 9.87) Tilgodehavender (funktion ) Værdipapirer (funktion 9.20) Likvide beholdninger (funktion og ) Omsætningsaktiver i alt Aktiver ialt Passiver Egenkapital (funktion ) Hensatte forpligtelser (funktion 9.90) Langfristede gældsforpligtelser (funktion ) Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita mv (funktion ) Kortfristede gældsforpligtelser (funktion ) Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Note: Landsbyggefonden (funktion 9.24) udgør 103,5 mio. kr. ultimo

13 Finansiel status Hele kr. Primo saldo 2009 Ultimo saldo Aktiver , ,09 09 Balance , ,09 22 Likvide aktiver , ,14 01 Kontante beholdninger , ,53 05 Indskud i pengeinstitutter m.v , ,06 07 Investerings og placeringsforeninger , ,00 08 Realkreditobligationer ,78 0,00 10 Statsobligationer m.v , ,67 25 Tilgodehavender hos staten , ,29 12 Refusionstilgodehavender , ,90 13 Andre tilgodehavender , ,39 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt , ,39 14 Tilgodehavender i betalingskontrol , ,02 15 Andre tilgodehavender , ,22 16 Forudbetalte udgifter , ,03 18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med , ,44 32 Langfristede tilgodehavender , ,39 20 Pantebreve , ,72 21 Aktier og andelsbeviser m.v , ,06 22 Tilgodehavender hos grundejere , ,60 23 Udlån til beboerindskud , ,49 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender , ,52 27 Deponerede beløb for lån m.v ,00 0,00 35 Udlæg vedrørende forsynings virksomheder , ,14 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt , ,00 34 Vandforsyning ,36 0,00 35 Andre forsyningsvirksomheder , ,14 38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for , ,00 37 Staten , ,00 42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v , ,80 42 Legater , ,43 43 Deposita , ,76 44 Parkeringsfond , ,39 58 Materielle anlægsaktiver , ,00 81 Grunde og bygninger , ,00 82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm idler , ,00 83 Inventar herunder com putere og andet IT udstyr , ,00 84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for ,88 0,00 62 Immaterielle anlægsaktiver , ,00 85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle , ,00 68 Omsætningsaktiver fysiske anlæg til salg , ,00 87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg , ,00 fortsættes på næste side 11

14 fortsat fra forrige side Hele kr. Primo saldo 2009 Ultimo saldo Passiver , ,09 09 Balance , ,09 45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v , ,99 46 Legater , ,43 47 Deposita , ,56 48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for , ,64 48 Kommuner og regioner m.v , ,36 49 Staten , ,00 50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter 0, ,94 50 Kassekreditter og byggelån 0, ,94 51 Kortfristet gæld til staten , ,25 52 Anden gæld , ,25 52 Kortfristet gæld i øvrigt , ,49 53 Kirkelige skatter og afgifter , ,46 55 Skyldige feriepenge , ,61 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager , ,66 59 Mellemregningskonto , ,03 60 Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår , ,91 61 Selvejende institutioner med overenskomst , ,88 55 Langfristet gæld , ,05 63 Selvejende institutioner med overenskomst , ,06 65 Andre kommuner og regioner , ,00 68 Realkredit , ,30 70 Kommunekredit , ,57 71 Pengeinstitutter , ,39 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger , ,66 79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver , ,07 72 Hensatte forpligtelser , ,55 90 Hensatte forpligtelser , ,55 75 Egenkapital , ,18 91 Modpost for takstfinansierede aktiver , ,93 92 Modpost for selvejende institutioners aktiver , ,00 93 Modpost for skattefinansierede aktiver , ,00 94 Reserve for opskrivninger , ,07 99 Balancekonto , ,82 12

15 Pengestrømsopgørelse Hele kr. Regnskab 2009 Årets nettoomkostninger, hkt afskrivning, hkt hensættelser (tjenestemandspensioner), hkt øvrige periodiserede omkostninger, hkt skatteindtægter, fkt tilskud og udligning, fkt finansindtægter, fkt finansudgifter, fkt ekstraordinære indtægter, hkt. 0 6 ekstraordinære udgifter, hkt. 0 6 Likvide midler fra årets virksomhed Investeringer nettoinvesteringer, hkt Likvide midler fra investeringer Finansiering + låneoptagelse, fkt afdrag på lån, fkt øvrige finansforskydninger, fkt og Likvide midler fra finansieringsvirksomheden Ændring i likvide midler, fkt Likvider, primo budgetåret, fkt Likvider, ultimo budgetåret, fkt

16 Omregningstabel Hele kr. Regnskab 2009 Årets resultat fra omkostningsregnskab (hovedart 0 9) Aktiverede anskaffelser (art 0.0) 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v Aktiverede anskaffelser (art 0.0) ialt Af og nedskrivninger (art 0.1) 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v Af og nedskrivninger (art 0.1) ialt Evt. lagerregulering (art 0.2) ialt + Hensættelser (art 0.3) 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 03 Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v Hensættelser (art 0.3) ialt Øvrige periodiserede omkostninger (art ) 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v Øvrige periodiserede omkostninger (art ) ialt Årets resultat efter udgiftsregnskabet (hovedart 0 9)

17 Personaleoversigt Antal medarbejdere omregnet til heltidsansatte Regnskab Regnskab Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme, fælles formål 1,00 1,00 Faste ejendomme i alt 1,00 1, Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 17,16 16,13 Fritidsfaciliteter i alt 17,16 16, Øvrig planlægning, undersøgelser m.v. 0,74 0,98 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 0,74 0, Redningsberedskab 68,26 0,00 Redningsberedskab i alt 68,26 0,00 Hovedkonto 00 i alt 87,16 18,11 01 Forsyningsvirksomheder m.v Vandforsyning 6,53 7,00 Vandforsyning i alt 6,53 7, Spildevandsanlæg, fælles formål 16,22 16,70 Spildevandsanlæg i alt 16,22 16, Genbrugsstationer 13,68 16,29 Affaldshåndtering i alt 13,68 16,29 Hovedkonto 01 i alt 36,43 39,99 02 Transport og infrastruktur Fælles formål 76,14 72,85 Transport og infrastruktur i alt 76,14 72,85 Hovedkonto 02 i alt 76,14 72,85 03 Undervisning og kultur Folkeskoler 622,52 606, Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1,29 1, Syge og hjemmeundervisning 0,02 0, Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 34,77 35, Skolefritidsordninger 193,36 195, Kommunale specialskoler 141,30 146, Sprogstimulering for 2 sprogede børn førskolealder 1,40 1, Specialpædagogisk bistand til voksne 0,00 0, Idrætsfaciliteter for børn og unge 0,00 0,12 Folkeskolen i alt 994,66 988, Erhvervsgrunduddannelser 0,00 0,06 Erhvervsgrunduddannelser i alt 0,00 0, Folkebiblioteker 41,34 40,30 Folkebiblioteker i alt 41,34 40, Museer 20,93 20, Musikarrangementer 11,80 11, Andre kulturelle opgaver 8,50 6,42 Kulturel virksomhed i alt 41,23 37, Folkeoplysende voksenundervisning 0,27 0, Ungdomsskolevirksomhed 24,22 25,76 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. i alt 24,49 25,79 Hovedkonto 03 i alt 1101, ,65 04 Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 20,99 23, Kommunal tandpleje 31,60 33, Sundhedsfremme og forebyggelse 1,77 2, Kommunal sundhedstjeneste 13,09 14,88 Sundhedsområdet i alt 67,45 74,08 Hovedkonto 04 i alt 67,45 74,08 fortsættes næste side 15

18 fortsat fra forrige side Antal medarbejdere omregnet til heltidsansatte Regnskab Regnskab Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge, fælles formål 1) 76,71 50, Dagpleje 155,34 148, Vuggestuer 0,00 0, Børnehaver 69,79 47, Integrerede daginstitutioner 378,93 426, Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 75,6 64, Særlige dagtilbud og særlige klubber 9,51 21, Tilskud til privatinst., privat dagpleje m.v., puljeordninger 4,05 5,17 Dagtilbud til børn og unge i alt 769,93 764, Plejefam. og opholdssteder m.v. for børn og unge 0,22 0, Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 19,17 22, Døgninstitutioner for børn og unge 43,27 37,04 Tilbud til børn og unge med særlige behov i alt 62,66 59, Ældreboliger 0,00 0, Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 2) 695,19 735, Forebyggende indsats for ældre og handicappede 12,56 24, Plejehjem og beskyttede boliger 0,00 0, Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning m.v. 12,79 12,06 Tilbud til ældre og handicappede i alt 720,54 771, Aktivitets og samværstilbud 0,00 0,04 Rådgivning i alt 0,00 0, Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 0,00 39, Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 29,83 28, Kontaktperson og ledsageordning (pgf. 45, 97 99) 8,93 4, Aktivitets og samværstilbud (pgf. 104) 17,30 27,82 Tilbud til voksne med særlige behov i alt 56,06 100, Sociale formål 0,07 0,05 Kontante ydelser i alt 0,07 0, Revalidering 5,75 6,26 Revalidering i alt 5,75 6, Løntilskud til ledige ansat i kommuner 14,41 29, Beskæftigelsesordninger 6,13 5,65 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt 20,54 34,98 Hovedkonto 05 i alt 1635, ,63 06 Fællesudgifter og administration m.v Kommunalbestyrelsesmedlemmer 27,25 0, Valg m.v. 0,00 0,17 Politisk organisation i alt 27,25 0, Administrationsbygninger 18,29 7, Sekretariat og forvaltninger 3) 299,48 303, Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre 42,98 49, Administration vedørende naturbeskyttelse 0,00 4, Administration vedrørende miljøbeskyttelse 0,00 3,52 Administrativ organisation i alt 360,75 368, Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 0,09 0,10 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 0,09 0,10 Hovedkonto 06 i alt 388,09 368,65 Hovedkontiene i alt 3392, ,96 Heraf udgør: 1) Praktikpladser, pædagogstud. og PAU/PGU elever 17,60 2) Div. elever 70,70 3) Div. elever 1, Ekstern konto UU Vest 13,00 13, Ekstern konto Beredskab Halsnæs Frederikssund 116,04 SUM 3405, ,90 16

19 Overførsler Overførte bevillinger på driftsområderne Udvalg Korrigeret budget Regnskab Korrektioner Korrigeret resultat Møde resultat 1/3 overførsel fra 2007 Samlet overførsel Overførsel i % af korrigeret budget Serviceudgifter Økonomiudvalget Boligpolitik % Driftssikring af boligbyggeri % Beredskab % Redningsberedskab % Politisk organisation % Politisk organisation % Kommunalbestyrelsesmedlemmer % Kommissioner, råd og nævn % Valg % Administration % Administrationsbygninger % Sekretariat og forvaltninger % Administration vedr. jobcentre % Administration vedr. naturbeskyttelse % Administration vedr. miljøbeskyttelse % Diverse udgifter og indtægter % Turisme kun Byciklen Lønpuljer og tjenestemandspensioner % Lønpuljer % Tjenestemandspension % I alt økonomiudvalget % fortsættes næste side 17

20 fortsat fra forrige side Overførsel i Udvalg Korrigeret budget Regnskab Korrektioner Korrigeret resultat Møde resultat 1/3 overførsel fra 2007 Samlet overførsel % af korrigeret budget Opvækst og uddannelsesudvalget 0 Skole og klubområdet % Folkeskoler % Fællesudgift. for kommunens samlede skolevæsen % Syge og hjemmeundervisning % skolefritidsordninger % Befordring af elever i grundskolen % Bidrag til statslige og private skoler % Efterskoler % Ungdomsskolens uddannelsesvejledning % Produktionsskoler % Teatre % Ungdomsskoleundervisning % Kommunalt tilskud til statsligt finansierede selvvejende % Kommunal tandpleje % Klubber og andre socialpæd. Fritidstilb % Specialundervisning % Pædagogisk psykologisk rådgivning % Skolefritidsordninger % Specialundervisning i regionale tilbud % Kommunale specialskoler % Sprogstimulering for tosprogede børn % Støttepædagogkorpset % Særlige dagtilbud og særlige klubber % Dagpasning % Teatre Kommunal Sundhedstjeneste % Fælles formål % Dagpleje % Børnehaver % Integrerede institutioner % Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner % Anbringelser og forebyggende foranstaltninger % Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Plejefamilier og opholdssteder % Forebyggende foranstaltninger % Døgninstitutioner % Sikrede døgninstitutioner % Botilbud forpersoner med særlige sociale porblemer Kontantperson og ledsagerordning Sociale formål % Administration % Sekretariat og forvaltninger % I alt Opvækst og uddannelsesudvalget % fortsættes næste side 18

21 fortsat fra forrige side Udvalg Korrigeret budget Regnskab Korrektioner Korrigeret resultat Møde resultat 1/3 overførsel fra 2007 Samlet overførsel Overførsel i % af korrigeret budget Kultur, Fritid og Idrætsudvalget Kultur og Fritid % Andre fritidsfaciliteter % Idrætsfaciliter % Folkebiblioteker % Museer % Biografer % Teatre % Musikarrangementer % Andre kulturelle opgaver % Fælles formål % Folkeoplysende voksenundervisning % Frivilligt folkeoplysende foreniingsarbejde % Lokaletilskud % Administration Sekretariat og forvaltninger % I alt Kultur, Fritid og og Kulturudvalget % 0 Social, Ældre og Sundhedsudvalget 0 Socialservice Specialpædagogisk bistand til voksne % Ungdomsuddannelser % Andre sundhedsudgifter % Pleje og omsorg af ældre og handicappede % Forebyggende indsats for ældre % Rådgivning Hjælpemiddeldepot % Botilbud til personer med særlige sociale problemer % Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede % Behandling af stofmisbruger % Botilbud til længerevarende ophold % Botilbud til midlertidigt ophold % Kontaktperson og ledsagerordning % Beskyttet beskæftigelse % Aktivitets og samværstilbud % Øvrige sociale formål % Servicecenter % Andre sundhedsudgifter % Ældreområdet % Andre sundhedsudgifter % Ældreboliger % Pleje og omsorg af ældre og handicappede % Forebyggende indsats for ældre % Plejehjem og beskyttede boliger % Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning m.v % Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign % Rådgivning Hjælpemiddeldepot 0 0 Sundhed og forebyggelse % Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, gr % Sundhedsfremme og forebyggelse % Kommunal Sundhedstjeneste % Forebyggende indsats for ældre og handc % Aktivitetsbestemt (med)finansiering % Aktivitetsbestemt medfinansiering % Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning % Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Administration % Sekretariat og forvaltninger % I alt Social, Ældre og Sundhedsudvalget % fortsættes næste side 19

22 fortsat fra forrige side Overførsel i Udvalg Korrigeret budget Regnskab Korrektioner Korrigeret resultat Møde resultat 1/3 overførsel fra 2007 Samlet overførsel % af korrigeret budget Beskæftigelsesudvalget 0 Beskæftigelsesindsats % Revalicdering % Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats Løntilskud til ledige ansat i kommuner % Servicejob % Beskæfigelsordninger % I alt Beskæftigelsesudvalget % Teknik, Miljø og Erhvervsudvalget Jordforsyning % Jordforsyning % Kommunale bygninger % Faste ejendomme/fælles formål % Beboelse % Erhvervsejendomme % Andre faste ejendomme % Byfornyelse % Hovedvedligeh oldelse % Tværgående gr Veje og grønne områder % Grønne områder og naturpladser % Fælles formål % Driftsbygninger og pladser Parkering % Vejvedligeholdelse m.v % Belægninger m.v % Vintertjeneste % Natur og miljø % Naturforvaltningsprojekter % Vedligeholdelse af vandløb % Miljøbeskyttelse % Skadedyrsbekæmpelse % Erhverv og turisme % Turisme / % Erhvervsservice og iværksætteri % Administration % Sekretariat og forvaltninger % I alt Teknik, Miljø og Erhvervsudvalget % Plan og Udviklingsudvalget Kollektiv trafik % Busdrift % Administration % Sekretariat og forvaltninger % I alt Plan og udviklingsudvalget % I alt % 20

23 Bemærkninger Med enkelte undtagelser er alle servicedriftsudgifter omfattet af overførselsadgang, mens over og underskud vedrørende overførselsindkomster ikke overføres. Opgørelserne vedrørende 2009 er gennemgået af Økonomi og fagområderne for at sikre, at der ikke overføres resultater, som skyldes demografiændringer, budgetfejl el.lign. Det umiddelbare resultat er et overskud på 71,9 mio. kr. Gennemgangen af områderne har medvirket til en reduktion af overskuddet således, at den samlede overførsel udgør 52,6 mio. kr., svarende til 3% af det korrigerede budget vedrørende serviceudgifter. Heraf er 9,8 mio. kr. indefrosset overskud fra Tabel 1: Samlede driftsoverførsler fra 2009 til 2010 Korr. Budget Korr. Resultat Justering af serviceudgifter 1/3 fra 2007 Samlet overførsel Overførsel i % af korr. Budget Økonomiudv % Opv. og Udd % Kultur Fritid og % Idræt Social Ældre og % Sundhedsudv. Beskæftigelsesudv % Teknik Miljø og % Erhverv Plan og Udvikling % I alt % I alt % Økonomiudvalget Under Økonomiudvalget overføres 14,6 mio. kr., svarende til 5% af korrigeret budget. 3,4 mio.kr. omhandler budgetlagt garantiforpligtelse vedrørende Boligselskabet Krabbelodden, som forventes at komme til udbetaling i Endvidere er 2,153 mio. kr. uforbrugte trepartsmidler afsat i forbindelse med overenskomstaftalerne dels til kompetenceudvikling og dels til seniorpolitiske initiativer. 1,3 mio. kr. vedrører mindreforbrug på IKT området. Resterende 8 mio. kr. er mindre udgifter vedrørende administrationen (overførsler fra 2008 på 13,7 mio. kr.). Opvækst og Uddannelsesudvalget For Opvækst og Uddannelsesudvalget søges 15,8 mio. kr. overført fra 2009 til 2010, svarende til 2% af det samlede budget. Heraf er 4,69 mio. kr. indefrosset 1/3 del fra Skole og klubområdet repræsenterer 5,7 mio. kr. af de samlede overførsler for udvalget, svarende til 1% af det samlede budget. Skolerne inkl. Pædagogisk central søger netto 1,6 mio. kr. overført. Beløbet dækker over en virkelighed, hvor en skole får overført et mindre forbrug på 0,55 mio.kr. og en anden skole får overført merforbrug på 0,66 mio.kr. 21

24 Korr. Budget Korr. Resultat Justering af serviceudgifter 1/3 fra 2007 Samlet overførsel Overførsel i % af korr. Budget Skole og klub % Kvalitet og % Særopgaver Dagpasning % Familieområdet % Administration % OU i alt % De 14 skolefritidsordninger søger i alt 1,76 mio. kr. overført. Endvidere overføres 0,38 mio. kr. vedrørende Ungdomsskoleområdet, hvor af 0,448 mio. kr. er indefrosset fra 2007 og 0,59 mio. kr. til klubområdet, hvor af 0,63 mio. kr. er indefrosset fra Endelig søger den kommunale tandpleje 1,37 mio.kr overført til (Fra 2008 til 2009 overførte tandplejen 1,4 mio. kr.) Midlerne skal bl.a. benyttes til udskiftning af ældre udstyr, opgradering af røntgenudstyr samt indretning af tandklinik til omsorgstandpleje. For Specialundervisningsområdet søges 3,73 mio. kr. overført. Heraf omhandler 1,66 mio. kr. takstfinansierede institutioner, som over en årrække skal hvile i sig selv. Et eventuelt mer og mindreforbrug skal således overføres. Det omhandler Kølholmskolen, Skolen ved Kæret, Slotsskolen, Oppe Sundby samt tilhørende sfo. Endelig overføres i alt 1,506 mio. kr. vedrørende PPR, Støttepædagogkorpset, Sprogstimulerende foranstaltninger samt specialbørnehaver samt 0,568 mio. kr. vedrørende Heldagsskolen. På dagtilbudsområdet søges 4,8 mio. kr. overført, svarende til 2% af budgettet. For Anbringelser og forebyggende søges 1,058 mio. kr. overført. Heraf vedrører 0,57 mio. kr. den forebyggende indsats samt 0,478 mio. kr. mindre forbrug på døgninstitutionerne Birkebo og Hjortholm (Kong Frederik), som er en takstfinansieret institution, som skal hvile i sig selv. Det er væsentligt at notere sig, at de samlede udgifter i 2008 udgjorde 105,7 mio. kr. (2010 prisniveau), hvor udgifterne i 2009 er øget til 112,5 mio. kr. Området er under pres. Sammenlignet med øvrige kommuner har Frederikssund som udgangspunkt haft relativt lave udgifter på området. Kultur Fritid og Idrætsudvalget For kultur og fritidsudvalget søger 5,428 mio. kr. overført fra 2009 til 2010, hvoraf 0,9 mio. kr. vedrører indefrosset overskud fra ,370 mio. kr. vedrører Egnsmuseet Færgegården, hvoraf 0,87 mio. kr. vedrører museumsdrift og 1,5 mio. kr. til indtægtsdækket udgravningsvirkomhed, som skal hvile i sig selv over en årrække. På de øvrige kulturelle områder: Idrætsfaciliteter, andre kulturelle opgaver og folkeoplysning er der samlede overførsler i størrelsesordenen 4% af det samlede budget fra 2009 til

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Specifikationer til årsberetning 2012

Specifikationer til årsberetning 2012 Specifikationer til årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 6 Børne- og Familieudvalget...

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem 3.8 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER 8.01 Kontante beholdninger 8.05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt 1000 kr. Opr. Tillægsbev. Korrigeret Regnskab Forventet NETTODRIFTSUDGIFTER 1.912.311 57.957 1.970.268 936.322 1.905.249 01 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg Bevillingsomr der 1 konomiudvalget 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg 1 Skole 3 Błrn 0-6 r 4 Familie 3 Arbejdsmarkedsudvalg

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomi har i løbet af juli og august måned udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som gennemgås i det følgende. Gennemgangen består af følgende afsnit: Samlet

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB 2006... 4 HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB 2006... 4 HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB 2006... 4 HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?... 4 HVOR KOM PENGENE FRA I 2006?... 4 REGNSKABSPRINCIPPER... 5 GENERELLE

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

A. Indledning B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab C. Regnskabsoversigt D. Finansiel status E. Personaleoversigt

A. Indledning B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab C. Regnskabsoversigt D. Finansiel status E. Personaleoversigt Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 7 Revisionspåtegning... 9 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 11 Kommunens årsberetning... 13 Anvendt regnskabspraksis... 17 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1. Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Økonomiudvalg -2.039.943-82.822-2.122.765-1.011.708-2.116.798 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.424-18.800 7.623

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Ballerup Kommune årsregnskab 2014

Ballerup Kommune årsregnskab 2014 Ballerup Kommune årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 8 Kommunens årsberetning... 9

Læs mere

Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2011 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 250 stk Forsidefoto: Dan Turèlls Plads I tabeller

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Regnskab 2009. Borgmesterens forord

Regnskab 2009. Borgmesterens forord I 2009 besøgte regentparret Frederikssund Kommune i forbindelse med byens 200 års købstadsjubilæum. Her ses regentparrets karet, eskorteret af gardehusar regimentet, på Kronprins Frederiks bro. Årsregnskab

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere