Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)"

Transkript

1 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til grund for sin afgørelse, som er til ugunst for parten, og som parten ikke er bekendt med. Dette inkluderer ikke blot oplysninger, som parten rent faktisk ikke kender, men også oplysninger, som parten kender, men hvor han ikke er bekendt med, at myndigheden vil lægge vægt på dem. I det konkrete tilfælde tillægges det vægt, at Hans Nielsen er 61 år, og at kommunen derfor antager, at han snart skal pensioneres. Dermed er betingelserne for partshøring efter fvl. 19, stk. 1, opfyldt, hvorfor det er en mangel, at der ikke foretages partshøring, før afgørelsen træffes. Litt.: Forvaltningsret Sagsbehandling, 6. udg. (herefter SB), s ) Begrundelse Da Hans Nielsen ikke får fuldt ud medhold i sin ansøgning, har han krav på en begrundelse for den trufne afgørelse, jf. fvl. 22. De indholdsmæssige krav til begrundelsen fremgår af fvl. 24,stk. 1 og 2. Der foreligger ingen egentlige retsregler som grundlag for afgørelsen, som bygger på kommunens vedtagne alkoholpolitik (som igen må antages at have hjemmel i kommunalfuldmagten og almindelige ansættelsesretlige regler). Det kan næppe betragtes som en retlig mangel, at der ikke eksplicit henvises til kommunens vedtagne alkoholpolitik, og selv om dette skulle antages, er der i hvert fald tale om en konkret uvæsentlig mangel. Da der er tale om en skønsmæssig afgørelse, skal de hovedhensyn og faktiske omstændigheder, der har været lagt til grund for afgørelsen, anføres i begrundelsen. Dette krav er opfyldt med den givne begrundelse. Litt.: SB, s ) Skoledirektørens habilitet Da skoledirektørens kone er ansat på Center for Alkoholafvænning, som har en interesse i at få så mange klienter fra kommunen som muligt, må det overvejes, om skoledirektøren er inhabil i forbindelse med afgørelsen af Hans Nielsens sag. Som almindelig sagsbehandler på centeret kan skoledirektørens kone ikke siges at have en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens afgørelse, jf. fvl. 3, stk. 1, nr. 2. Skoledirektøren kan derfor ikke anses for at være inhabil i medfør af denne bestemmelse. Endvidere kunne det overvejes, om skoledirektøren er inhabil ud fra opsamlingsbestemmelsen i fvl. 3, stk. 1, nr. 5. Heller ikke dette kan antages at være tilfældet, da forbindelsen mellem afgørelsen og hans kones eventuelle interesse i at få yderligere en klient på centeret er så svag, at det ikke kan vække tvivl om skoledirektørens upartiskhed. Litt.: SB, s ) Mulighed for klage til kommunalbestyrelsen Skoledirektøren oplyser, at han af kommunalbestyrelsen har fået tildelt kompetencen til at træffe afgørelser i sager om alkoholafvænningsbehandling. Dermed er der tale om intern delegation fra

2 2 kommunalbestyrelsen. Ved intern delegation er der aldrig mulighed for at rekurrere til den overordnede (delegerende) myndighed. Det er således korrekt, at Hans Nielsen ikke har mulighed for at påklage afgørelsen af sin sag til kommunalbestyrelsen. Litt.: SB, s. 54. Materielle spørgsmål 5) Hvilken type afgørelse er der tale om? Kommunalbestyrelsens beslutning vedrørende støtte til alkoholafvænningsbehandling er formuleret som en skønsmæssig beføjelse. Samtidig må beslutningen dog ses som udtryk for den praksis, som kommunen følger i denne type af sager, hvorfor ansatte i kommunen ud fra en lighedsgrundsætning må kunne forvente at få tilskud til alkoholafvænning, medmindre særlige forhold gør sig gældende. I realiteten er der således tale om en retligt bindende regel (med et vist skønsmæssigt element) for kommunen, indtil praksis eventuelt laves om gennem en beslutning i kommunalbestyrelsen. Den konkrete afgørelse vedrørende Hans Nielsen har derfor mere karakter af en retlig subsumption end en udøvelse af skøn. Litt.: Forvaltningsret Almindelige emner, 5. udg. (herefter AE), s. 136 og s.395. U (Frugtplantagesagen). 6) Er begrundelserne for afslaget saglige? Som nævnt skal der foreligge særlige grunde til at fravige en fast administrativ praksis for ikke at komme i strid med lighedsgrundsætningen. Spørgsmålet er herefter, om de hensyn, som skoledirektøren har lagt til grund for sin afgørelse, kan betragtes som saglige. For det første anføres, at det åbenbart er en del af kommunens praksis, at man kun giver støtte til afvænning i tilfælde, hvor alkoholafhængigheden er lægeligt dokumenteret. Det kan ikke kritiseres, at kommunen sikrer sig, at de penge, man anvender, faktisk bliver anvendt til det formål, de var tiltænkt. Hensynet må derfor betragtes som sagligt. For det andet anføres, at man ikke yder tilskud til alternativ behandling. Som udgangspunkt må det være sagligt, at kommunen sikrer sig, at den behandling, som ydes, har en tilstrækkelig kvalitet, hvilket kan retfærdiggøre, at man kun yder tilskud til behandling, der gennemføres af autoriserede sundhedspersoner. Afskæring af enhver form for alternativ behandling (forstået som behandling, der ikke forestås af autoriseret personale) har imidlertid karakter af skøn under regel. Det er derfor lovligt, at kommunen som hovedregel kun yder tilskud til behandling gennem autoriseret personale, men der skal være mulighed for også at give tilskud til anden behandling, hvis denne på anden måde kan dokumenteres at være effektiv. Efter oplysningerne i opgaven har Hans Nielsen dog ikke fremlagt en sådan dokumentation, og den konkrete afgørelse kan derfor ikke kritiseres som usaglig. For det tredje begrundes afslaget med Hans Nielsens alder, idet kommunen ikke ønsker at anvende penge på en medarbejder, der kun har få år tilbage som ansat. Dette hensyn kan ikke betragtes som sagligt i forhold til den praksis, som kommunalbestyrelsen har vedtaget. Denne praksis skelner ikke mellem forskellige typer af ansatte (herunder yngre og ældre medarbejdere), og der er derfor tale om et usagligt hensyn, der er lagt til grund for afgørelsen. Endvidere har kommunen forsømt sin undersøgelsespligt ved uden nærmere undersøgelse af lægge til grund, at Hans Nielsen kun har få år tilbage som lærer. Offentligt ansatte har (som hovedregel) ikke længere nogen fast grænse for, hvor længe de kan blive i ansættelsen, og kommunens antagelse er derfor rent gætteri.

3 3 Litt.: AE, s , s og s Kontrol af afgørelsen 7) Klagemulighed til kommunalbestyrelsen Som allerede tidligere fastslået, har Hans Nielsen ikke mulighed for at påklage skoledirektørens afgørelse til kommunalbestyrelsen. Litt.: SB, s ) Klage til Statsforvaltningen Hans Nielsen kan henvende sig til Statsforvaltningen med sin sag, men efter kmstl. 48 a, er det Statsforvaltningen selv, der afgør, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag. Som udgangspunkt omfatter Statsforvaltningens kompetence som kommunal tilsynsmyndighed ikke ansættelsesretlige forhold, således som der er tale om her. Da der imidlertid er tale om mulige overtrædelser af generelle offentligretlige regler (skøn under regel, usaglige hensyn), har Statsforvaltningen mulighed for at tage sagen op alligevel. Statsforvaltningen kan fremkomme med en vejledende udtalelse (jf. kmstl. 50), ligesom Statsforvaltningen kan annullere skoledirektørens beslutning (jf. kmstl. 50 a, stk. 1) også selv om den i dette tilfælde er bragt til udførelse (jf. kmstl. 50, stk. 1, 3. pkt.). Litt.: Kommunalret, 3. udg., s , s og s ) Klage til Ombudsmanden Hans Nielsen har mulighed for at indbringe sin sag for Ombudsmanden, jf. ombl. 7, stk. 1 (jf. 8) og 13, stk. 1. Ombudsmanden kan ikke retligt bindende afgøre sagen, men kan fremsætte kritik og udtale sin opfattelse af sagen, jf. ombl. 22. Litt.: AE, s , s og s ) Indbringelse af sagen for domstolene Hans Nielsen kan endvidere indbringe sin sag for domstolene, jf. grl. 63, idet han opfylder de sædvanlige procesforudsætninger. Manglende parthøring er en generelt væsentlig mangel, som ikke i den konkrete sag kan udelukkes at have haft betydning for sagens afgørelse. Inddragelse af usaglige hensyn i afgørelsen er som udgangspunkt også en væsentlig retlig mangel, men fører ikke til ugyldighed, hvis afgørelsen i øvrigt kan bæres af saglige hensyn. Dette er tilfældet i den konkrete sag, hvor Hans Nielsen trods opfordringer ikke har dokumenteret sit problem ved en lægeerklæring. Tilsvarende er skøn under regel også en generelt væsentlig mangel, men den synes også i denne sag at være konkret uvæsentlig. På baggrund af især sagsbehandlingsfejlen vil det sandsynlige udfald af en retssag være, at domstolene under hensyn til hvordan Hans Nielsen udformer sine påstande vil hjemvise sagen til fornyet behandling i kommunen. Litt.: SB, s , s og s AE, s , s , s.397 og s

4 4 Rettevejledning til AO 2 vintereksamen 2013 (omprøve) 1. Kompetence: Efter loven tilkommer kompetencen til at træffe afgørelse Styrelsen for Kvalitet i Behandlingen. Styrelsen kan uden udtrykkelig hjemmel i loven indhente en udtalelse fra Institut for Sundhedsdata vedrørende ansøgningen, men instituttet har ikke kompetence til at afgøre sagen. Virkningen af tilsidesættelse af kompetenceregler er ugyldighed. Dette gælder uanset afgørelsens indholdsmæssige eventuelle lovlighed og rigtighed. Det er et plus, hvis det diskuteres, om der foreligger en nullitet. Sagsbehandling, 6. udgave, s. 196, s. 391,s. 400, A.E., 5. udgave, s Sagsbehandlingstid: Det følger af ombudsmandspraksis, at forvaltningen er berettiget til inden for de givne rammer at prioritere de opgaver, som myndigheden skal varetage. Den foretagne prioritering må dog ikke medføre, at sagsbehandlingstiden for de nedprioriterede sager bliver af en længde, der væsentligt overskrider, hvad der under hensyn til sagens karakter og i forhold til den enkelte ansøger kan anses for rimeligt, dvs. sagsbehandlingstiden må ikke være urimeligt lang. Ved vurderingen af, om sagsbehandlingstiden er acceptabel, indgår bl.a. hensynet til sagens kompleksitet, og om sagen giver anledning til principielle overvejelser. Ud over at opfylde dette krav til en rimelig sagsbehandlingstid skal den foretagne prioritering ske ud fra korrekte og saglige kriterier. Der kan som eksempel henvises til FOB (Tamilsagen), der er medtaget i materialesamlingen. Uden holdepunkter i særlige konkrete omstændigheder må det antages, at en samlet sagsbehandlingstid på over 1 år ikke er rimelig i den foreliggende sag. Styrelsen skal efter loven vurdere, om der er tale om et konkret sundhedsvidenskabeligt projekt, der er af væsentlig samfundsmæssig interesse. Dette sidste er skønspræget, men kan som udgangspunkt ikke i sig selv begrunde en sagsbehandlingstid som den foreliggende. Ombudsmanden har endvidere udtalt, at det følger af god forvaltningsskik, at forvaltningen skal underrette borgeren, når sagsbehandlingen trækker ud. I sagen sker dette først næsten 1 år efter, at ansøgningen er modtaget. Samlet må sagsbehandlingstiden efter Ombudsmandens praksis anses for uacceptabel, jf. nedenfor om klagemulighederne. A.E., s. 478, s Skøn under regel: I brevet af 5. august 2013, der må anses for en afgørelse, begrunder Styrelsen for Kvalitet i Behandlingen afslaget med henvisning til en fast praksis. Dette er i strid med grundsætningen om pligtmæssigt skøn. Der er som udgangspunkt tale om en væsentlig mangel, som medfører afgørelsens ugyldighed. Det er et ekstra plus, hvis besvarelsen drøfter, hvorvidt manglen er uden betydning, fordi styrelsen må antages at kunne sandsynliggøre, at den manglende individuelle vurdering ikke har haft betydning for resultatet. Ud fra opgavens oplysninger kan dette dog næppe antages. Et forskningsprojekt som det foreliggende må alt andet lige siges at have en væsentlig samfundsmæssig interesse.

5 5 Sagsbehandling, s. 11 ff., A.E., s. 273, s Begrundelse og klagevejledning: Styrelsens afgørelse af 5. august 2013 opfylder ikke kravene til begrundelse efter forvaltningslovens Virkningen er som udgangspunkt ugyldighed. Afgørelsen mangler endvidere klagevejledning, jf. forvaltningslovens 25. Virkningen er ikke ugyldighed, men at en eventuel klagefrist suspenderes. Sagsbehandling, s. 344 ff., s. 363 ff., s. 418 ff., s Klagemuligheder: 5.1. Institut for Sundhedsdata: Instituttet er en selvstændig myndighed. Det betyder, at der ikke uden udtrykkelig lovhjemmel er klageadgang til anden administrativ myndighed. Afgørelsen af 24. maj 2013 vil kunne påklages til Folketingets Ombudsmand, jf. ombudsmandslovens 13. Ombudsmanden afgør dog selv, om klagen giver tilstrækkelig grund til undersøgelse, jf. 16. Ombudsmanden kan udtale sin opfattelse af sagen, herunder udtale kritik, jf. ombudsmandslovens 22. Der vil endvidere kunne anlægges sag ved domstolene i medfør af grundlovens 63. Udfaldet af retssagen være annullation på grund af inkompetence. Som nævnt under pkt. 1kan det diskuteres, om der foreligger en nullitet. Dette kan også prøves og fastslås af en domstol Styrelsen for Kvalitet i Behandlingen: Styrelsen er underordnet ministeren for sundhed. I sager om tilladelse til videregivelse af helbredsoplysninger m.v. fra patientjournaler til en forsker til brug for et konkret forskningsprojekt har styrelsen imidlertid en originær kompetence. Det skal derfor diskuteres, hvorvidt den almindelige rekursadgang består i dette tilfælde. Udgangspunktet er, at rekursen består. Styrelsens afgørelse kan derfor påklages til ministeren. Som følge heraf er Ombudsmanden ikke kompetent, før rekursen er udnyttet, jf. ombudsmandslovens 14. Dette gælder også med hensyn til sagsbehandlingen, herunder sagsbehandlingstiden, som indgår i prøvelsen af styrelsens endelige afgørelse. Passivitet, som kan ligestilles med et afslag, kan dog påklages særskilt. Styrelsens afgørelse vil endvidere kunne indbringes for domstolene, jf. grundlovens 63. Som udgangspunkt vil domstolen annullere afgørelsen på grund af sagsbehandlingsfejl og manglende pligtmæssigt skøn. Annullation udelukker principielt ikke, at styrelsen gentager den annullerede afgørelse under overholdelse af de relevante sagsbehandlingsregler samt under overholdelse af reglen om pligtmæssigt skøn. Hvis påstandene tillader det, kan resultatet af domstolsprøvelsen blive hjemvisning til fornyet behandling hos styrelsen. A.E., s. 45 ff., s , s. 360, s. 378, s , s , s

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv En mor rejste som medlem af forældrebestyrelsen i en daginstitution mistanke om skimmelsvamp

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Administrative sanktioner i forhold til kommunal forvaltning 1

Administrative sanktioner i forhold til kommunal forvaltning 1 62 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2012, 89. årgang Administrative sanktioner i forhold til kommunal forvaltning 1 Af professor, dr.jur. Carsten Henrichsen, Det Juridiske Institut, Københavns Universitet

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 6 1. Embedets almindelige forhold... 7 1.1. Personale...

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten Dato: J.nr.: 2004-3405-980 Sagsbehandler: VSA Akt. nr.: 48 om ombudsmandens undersøgelse af 40 klagesager fra Landsskatteretten INDHOLDSFORTEGNELSE I. UNDERSØGELSENS AFGRÆNSNING, TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE...3

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den 02. 11. 2011 Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel tilsynssag En mand klagede til Datatilsynet over ToldSkats behandling af personoplysninger om ham i forbindelse med udsendelsen af selvangivelser

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere