Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)"

Transkript

1 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til grund for sin afgørelse, som er til ugunst for parten, og som parten ikke er bekendt med. Dette inkluderer ikke blot oplysninger, som parten rent faktisk ikke kender, men også oplysninger, som parten kender, men hvor han ikke er bekendt med, at myndigheden vil lægge vægt på dem. I det konkrete tilfælde tillægges det vægt, at Hans Nielsen er 61 år, og at kommunen derfor antager, at han snart skal pensioneres. Dermed er betingelserne for partshøring efter fvl. 19, stk. 1, opfyldt, hvorfor det er en mangel, at der ikke foretages partshøring, før afgørelsen træffes. Litt.: Forvaltningsret Sagsbehandling, 6. udg. (herefter SB), s ) Begrundelse Da Hans Nielsen ikke får fuldt ud medhold i sin ansøgning, har han krav på en begrundelse for den trufne afgørelse, jf. fvl. 22. De indholdsmæssige krav til begrundelsen fremgår af fvl. 24,stk. 1 og 2. Der foreligger ingen egentlige retsregler som grundlag for afgørelsen, som bygger på kommunens vedtagne alkoholpolitik (som igen må antages at have hjemmel i kommunalfuldmagten og almindelige ansættelsesretlige regler). Det kan næppe betragtes som en retlig mangel, at der ikke eksplicit henvises til kommunens vedtagne alkoholpolitik, og selv om dette skulle antages, er der i hvert fald tale om en konkret uvæsentlig mangel. Da der er tale om en skønsmæssig afgørelse, skal de hovedhensyn og faktiske omstændigheder, der har været lagt til grund for afgørelsen, anføres i begrundelsen. Dette krav er opfyldt med den givne begrundelse. Litt.: SB, s ) Skoledirektørens habilitet Da skoledirektørens kone er ansat på Center for Alkoholafvænning, som har en interesse i at få så mange klienter fra kommunen som muligt, må det overvejes, om skoledirektøren er inhabil i forbindelse med afgørelsen af Hans Nielsens sag. Som almindelig sagsbehandler på centeret kan skoledirektørens kone ikke siges at have en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens afgørelse, jf. fvl. 3, stk. 1, nr. 2. Skoledirektøren kan derfor ikke anses for at være inhabil i medfør af denne bestemmelse. Endvidere kunne det overvejes, om skoledirektøren er inhabil ud fra opsamlingsbestemmelsen i fvl. 3, stk. 1, nr. 5. Heller ikke dette kan antages at være tilfældet, da forbindelsen mellem afgørelsen og hans kones eventuelle interesse i at få yderligere en klient på centeret er så svag, at det ikke kan vække tvivl om skoledirektørens upartiskhed. Litt.: SB, s ) Mulighed for klage til kommunalbestyrelsen Skoledirektøren oplyser, at han af kommunalbestyrelsen har fået tildelt kompetencen til at træffe afgørelser i sager om alkoholafvænningsbehandling. Dermed er der tale om intern delegation fra

2 2 kommunalbestyrelsen. Ved intern delegation er der aldrig mulighed for at rekurrere til den overordnede (delegerende) myndighed. Det er således korrekt, at Hans Nielsen ikke har mulighed for at påklage afgørelsen af sin sag til kommunalbestyrelsen. Litt.: SB, s. 54. Materielle spørgsmål 5) Hvilken type afgørelse er der tale om? Kommunalbestyrelsens beslutning vedrørende støtte til alkoholafvænningsbehandling er formuleret som en skønsmæssig beføjelse. Samtidig må beslutningen dog ses som udtryk for den praksis, som kommunen følger i denne type af sager, hvorfor ansatte i kommunen ud fra en lighedsgrundsætning må kunne forvente at få tilskud til alkoholafvænning, medmindre særlige forhold gør sig gældende. I realiteten er der således tale om en retligt bindende regel (med et vist skønsmæssigt element) for kommunen, indtil praksis eventuelt laves om gennem en beslutning i kommunalbestyrelsen. Den konkrete afgørelse vedrørende Hans Nielsen har derfor mere karakter af en retlig subsumption end en udøvelse af skøn. Litt.: Forvaltningsret Almindelige emner, 5. udg. (herefter AE), s. 136 og s.395. U (Frugtplantagesagen). 6) Er begrundelserne for afslaget saglige? Som nævnt skal der foreligge særlige grunde til at fravige en fast administrativ praksis for ikke at komme i strid med lighedsgrundsætningen. Spørgsmålet er herefter, om de hensyn, som skoledirektøren har lagt til grund for sin afgørelse, kan betragtes som saglige. For det første anføres, at det åbenbart er en del af kommunens praksis, at man kun giver støtte til afvænning i tilfælde, hvor alkoholafhængigheden er lægeligt dokumenteret. Det kan ikke kritiseres, at kommunen sikrer sig, at de penge, man anvender, faktisk bliver anvendt til det formål, de var tiltænkt. Hensynet må derfor betragtes som sagligt. For det andet anføres, at man ikke yder tilskud til alternativ behandling. Som udgangspunkt må det være sagligt, at kommunen sikrer sig, at den behandling, som ydes, har en tilstrækkelig kvalitet, hvilket kan retfærdiggøre, at man kun yder tilskud til behandling, der gennemføres af autoriserede sundhedspersoner. Afskæring af enhver form for alternativ behandling (forstået som behandling, der ikke forestås af autoriseret personale) har imidlertid karakter af skøn under regel. Det er derfor lovligt, at kommunen som hovedregel kun yder tilskud til behandling gennem autoriseret personale, men der skal være mulighed for også at give tilskud til anden behandling, hvis denne på anden måde kan dokumenteres at være effektiv. Efter oplysningerne i opgaven har Hans Nielsen dog ikke fremlagt en sådan dokumentation, og den konkrete afgørelse kan derfor ikke kritiseres som usaglig. For det tredje begrundes afslaget med Hans Nielsens alder, idet kommunen ikke ønsker at anvende penge på en medarbejder, der kun har få år tilbage som ansat. Dette hensyn kan ikke betragtes som sagligt i forhold til den praksis, som kommunalbestyrelsen har vedtaget. Denne praksis skelner ikke mellem forskellige typer af ansatte (herunder yngre og ældre medarbejdere), og der er derfor tale om et usagligt hensyn, der er lagt til grund for afgørelsen. Endvidere har kommunen forsømt sin undersøgelsespligt ved uden nærmere undersøgelse af lægge til grund, at Hans Nielsen kun har få år tilbage som lærer. Offentligt ansatte har (som hovedregel) ikke længere nogen fast grænse for, hvor længe de kan blive i ansættelsen, og kommunens antagelse er derfor rent gætteri.

3 3 Litt.: AE, s , s og s Kontrol af afgørelsen 7) Klagemulighed til kommunalbestyrelsen Som allerede tidligere fastslået, har Hans Nielsen ikke mulighed for at påklage skoledirektørens afgørelse til kommunalbestyrelsen. Litt.: SB, s ) Klage til Statsforvaltningen Hans Nielsen kan henvende sig til Statsforvaltningen med sin sag, men efter kmstl. 48 a, er det Statsforvaltningen selv, der afgør, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag. Som udgangspunkt omfatter Statsforvaltningens kompetence som kommunal tilsynsmyndighed ikke ansættelsesretlige forhold, således som der er tale om her. Da der imidlertid er tale om mulige overtrædelser af generelle offentligretlige regler (skøn under regel, usaglige hensyn), har Statsforvaltningen mulighed for at tage sagen op alligevel. Statsforvaltningen kan fremkomme med en vejledende udtalelse (jf. kmstl. 50), ligesom Statsforvaltningen kan annullere skoledirektørens beslutning (jf. kmstl. 50 a, stk. 1) også selv om den i dette tilfælde er bragt til udførelse (jf. kmstl. 50, stk. 1, 3. pkt.). Litt.: Kommunalret, 3. udg., s , s og s ) Klage til Ombudsmanden Hans Nielsen har mulighed for at indbringe sin sag for Ombudsmanden, jf. ombl. 7, stk. 1 (jf. 8) og 13, stk. 1. Ombudsmanden kan ikke retligt bindende afgøre sagen, men kan fremsætte kritik og udtale sin opfattelse af sagen, jf. ombl. 22. Litt.: AE, s , s og s ) Indbringelse af sagen for domstolene Hans Nielsen kan endvidere indbringe sin sag for domstolene, jf. grl. 63, idet han opfylder de sædvanlige procesforudsætninger. Manglende parthøring er en generelt væsentlig mangel, som ikke i den konkrete sag kan udelukkes at have haft betydning for sagens afgørelse. Inddragelse af usaglige hensyn i afgørelsen er som udgangspunkt også en væsentlig retlig mangel, men fører ikke til ugyldighed, hvis afgørelsen i øvrigt kan bæres af saglige hensyn. Dette er tilfældet i den konkrete sag, hvor Hans Nielsen trods opfordringer ikke har dokumenteret sit problem ved en lægeerklæring. Tilsvarende er skøn under regel også en generelt væsentlig mangel, men den synes også i denne sag at være konkret uvæsentlig. På baggrund af især sagsbehandlingsfejlen vil det sandsynlige udfald af en retssag være, at domstolene under hensyn til hvordan Hans Nielsen udformer sine påstande vil hjemvise sagen til fornyet behandling i kommunen. Litt.: SB, s , s og s AE, s , s , s.397 og s

4 4 Rettevejledning til AO 2 vintereksamen 2013 (omprøve) 1. Kompetence: Efter loven tilkommer kompetencen til at træffe afgørelse Styrelsen for Kvalitet i Behandlingen. Styrelsen kan uden udtrykkelig hjemmel i loven indhente en udtalelse fra Institut for Sundhedsdata vedrørende ansøgningen, men instituttet har ikke kompetence til at afgøre sagen. Virkningen af tilsidesættelse af kompetenceregler er ugyldighed. Dette gælder uanset afgørelsens indholdsmæssige eventuelle lovlighed og rigtighed. Det er et plus, hvis det diskuteres, om der foreligger en nullitet. Sagsbehandling, 6. udgave, s. 196, s. 391,s. 400, A.E., 5. udgave, s Sagsbehandlingstid: Det følger af ombudsmandspraksis, at forvaltningen er berettiget til inden for de givne rammer at prioritere de opgaver, som myndigheden skal varetage. Den foretagne prioritering må dog ikke medføre, at sagsbehandlingstiden for de nedprioriterede sager bliver af en længde, der væsentligt overskrider, hvad der under hensyn til sagens karakter og i forhold til den enkelte ansøger kan anses for rimeligt, dvs. sagsbehandlingstiden må ikke være urimeligt lang. Ved vurderingen af, om sagsbehandlingstiden er acceptabel, indgår bl.a. hensynet til sagens kompleksitet, og om sagen giver anledning til principielle overvejelser. Ud over at opfylde dette krav til en rimelig sagsbehandlingstid skal den foretagne prioritering ske ud fra korrekte og saglige kriterier. Der kan som eksempel henvises til FOB (Tamilsagen), der er medtaget i materialesamlingen. Uden holdepunkter i særlige konkrete omstændigheder må det antages, at en samlet sagsbehandlingstid på over 1 år ikke er rimelig i den foreliggende sag. Styrelsen skal efter loven vurdere, om der er tale om et konkret sundhedsvidenskabeligt projekt, der er af væsentlig samfundsmæssig interesse. Dette sidste er skønspræget, men kan som udgangspunkt ikke i sig selv begrunde en sagsbehandlingstid som den foreliggende. Ombudsmanden har endvidere udtalt, at det følger af god forvaltningsskik, at forvaltningen skal underrette borgeren, når sagsbehandlingen trækker ud. I sagen sker dette først næsten 1 år efter, at ansøgningen er modtaget. Samlet må sagsbehandlingstiden efter Ombudsmandens praksis anses for uacceptabel, jf. nedenfor om klagemulighederne. A.E., s. 478, s Skøn under regel: I brevet af 5. august 2013, der må anses for en afgørelse, begrunder Styrelsen for Kvalitet i Behandlingen afslaget med henvisning til en fast praksis. Dette er i strid med grundsætningen om pligtmæssigt skøn. Der er som udgangspunkt tale om en væsentlig mangel, som medfører afgørelsens ugyldighed. Det er et ekstra plus, hvis besvarelsen drøfter, hvorvidt manglen er uden betydning, fordi styrelsen må antages at kunne sandsynliggøre, at den manglende individuelle vurdering ikke har haft betydning for resultatet. Ud fra opgavens oplysninger kan dette dog næppe antages. Et forskningsprojekt som det foreliggende må alt andet lige siges at have en væsentlig samfundsmæssig interesse.

5 5 Sagsbehandling, s. 11 ff., A.E., s. 273, s Begrundelse og klagevejledning: Styrelsens afgørelse af 5. august 2013 opfylder ikke kravene til begrundelse efter forvaltningslovens Virkningen er som udgangspunkt ugyldighed. Afgørelsen mangler endvidere klagevejledning, jf. forvaltningslovens 25. Virkningen er ikke ugyldighed, men at en eventuel klagefrist suspenderes. Sagsbehandling, s. 344 ff., s. 363 ff., s. 418 ff., s Klagemuligheder: 5.1. Institut for Sundhedsdata: Instituttet er en selvstændig myndighed. Det betyder, at der ikke uden udtrykkelig lovhjemmel er klageadgang til anden administrativ myndighed. Afgørelsen af 24. maj 2013 vil kunne påklages til Folketingets Ombudsmand, jf. ombudsmandslovens 13. Ombudsmanden afgør dog selv, om klagen giver tilstrækkelig grund til undersøgelse, jf. 16. Ombudsmanden kan udtale sin opfattelse af sagen, herunder udtale kritik, jf. ombudsmandslovens 22. Der vil endvidere kunne anlægges sag ved domstolene i medfør af grundlovens 63. Udfaldet af retssagen være annullation på grund af inkompetence. Som nævnt under pkt. 1kan det diskuteres, om der foreligger en nullitet. Dette kan også prøves og fastslås af en domstol Styrelsen for Kvalitet i Behandlingen: Styrelsen er underordnet ministeren for sundhed. I sager om tilladelse til videregivelse af helbredsoplysninger m.v. fra patientjournaler til en forsker til brug for et konkret forskningsprojekt har styrelsen imidlertid en originær kompetence. Det skal derfor diskuteres, hvorvidt den almindelige rekursadgang består i dette tilfælde. Udgangspunktet er, at rekursen består. Styrelsens afgørelse kan derfor påklages til ministeren. Som følge heraf er Ombudsmanden ikke kompetent, før rekursen er udnyttet, jf. ombudsmandslovens 14. Dette gælder også med hensyn til sagsbehandlingen, herunder sagsbehandlingstiden, som indgår i prøvelsen af styrelsens endelige afgørelse. Passivitet, som kan ligestilles med et afslag, kan dog påklages særskilt. Styrelsens afgørelse vil endvidere kunne indbringes for domstolene, jf. grundlovens 63. Som udgangspunkt vil domstolen annullere afgørelsen på grund af sagsbehandlingsfejl og manglende pligtmæssigt skøn. Annullation udelukker principielt ikke, at styrelsen gentager den annullerede afgørelse under overholdelse af de relevante sagsbehandlingsregler samt under overholdelse af reglen om pligtmæssigt skøn. Hvis påstandene tillader det, kan resultatet af domstolsprøvelsen blive hjemvisning til fornyet behandling hos styrelsen. A.E., s. 45 ff., s , s. 360, s. 378, s , s , s

Rettevejledning til AO om Lilleskolen

Rettevejledning til AO om Lilleskolen Rettevejledning til AO om Lilleskolen 1. Formelle mangler ved kommunens afgørelse 1.1. Myndighedsinhabilitet Storborg Kommune er både ansøger og kompetent myndighed efter byggeloven. Der foreligger derfor

Læs mere

Sommereksamen 2003 Rettevejledning AO 1

Sommereksamen 2003 Rettevejledning AO 1 Sommereksamen 2003 Rettevejledning AO 1 1. Spørgsmålet om aktindsigt a. Storborg Amts afgørelse om aktindsigt Da Otto Hede ikke er part i sager vedrørende andre ejendomme end hans egen, skal spørgsmålet

Læs mere

Rettevejledning til AO 1

Rettevejledning til AO 1 Rettevejledning til AO 1 1. Aftalen mellem Kommunen og Festival og farver A/S a) Aftalens indhold Det oplyses i opgaven, at valget af aftaleformen som retsakt er lovlig, og dette forhold skal derfor i

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

RETTEVEJLEDNING FORVALTNINGSRET SOMMEREN 2005

RETTEVEJLEDNING FORVALTNINGSRET SOMMEREN 2005 RETTEVEJLEDNING FORVALTNINGSRET SOMMEREN 2005 Rettevejledning AO 1 1. Vilkår nr. 1 (magtfordrejning) Vilkår nr. 1 knyttet til dispensationen af 10. oktober 2001 er udtryk for varetagelse af et trafikalt

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

AO 1 Rettevejledning sommeren 2002

AO 1 Rettevejledning sommeren 2002 AO 1 Rettevejledning sommeren 2002 1. Økonomiudvalgets kompetence Løn- og personaleforhold hører under økonomiudvalget, men der er ikke tale om en selvstændig kompetence i forhold til kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til:

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. december 2013 13/21459-11 x x x AFSLAG PÅ DELVIS NEDLÆGGELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 30. oktober 2013 over Kommunens

Læs mere

Det bemærkes dog, at det ikke er ikke afgørende for den følgende del af besvarelsen, om man vurderer spørgsmålet efter ofl eller fvl.

Det bemærkes dog, at det ikke er ikke afgørende for den følgende del af besvarelsen, om man vurderer spørgsmålet efter ofl eller fvl. Rettevejledning AO 1 1. Aktindsigt i politianmeldelse En offentlig myndigheds indgivelse af en politianmeldelse kan ikke i almindelighed antages at være en afgørelse. Spørgsmålet om aktindsigt skal på

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Rettevejledning AO 1

Rettevejledning AO 1 Rettevejledning AO 1 1. Kommunalfuldmagten Kommunerne har traditionelt kunnet varetage eller støtte aktiviteter af kulturel karakter inden for rammerne af kommunalfuldmagten. En del områder er lovregulerede,

Læs mere

Opgaveteksten lægger op til en drøftelse af følgende problemstillinger:

Opgaveteksten lægger op til en drøftelse af følgende problemstillinger: Rettevejledning til AO 1: Opgaveteksten lægger op til en drøftelse af følgende problemstillinger: 1: Opfylder kommunens partshøring den 31. januar 2011 kravene til en partshøring? 2: Kommunens skrivelse

Læs mere

Afgørelse af klage over Københavns Kommunes afgørelse af 28. oktober 2014 vedr. CS' ansøgning om delebilsparkering i København

Afgørelse af klage over Københavns Kommunes afgørelse af 28. oktober 2014 vedr. CS' ansøgning om delebilsparkering i København Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/15819-10 Side 1/7 Afgørelse af klage over Københavns Kommunes afgørelse af 28. oktober 2014 vedr.

Læs mere

Vintereksamen 2005/2006 Rettevejledning AO 1

Vintereksamen 2005/2006 Rettevejledning AO 1 Vintereksamen 2005/2006 Rettevejledning AO 1 A. Offentligt ansattes ytringsfrihed I pensum angives retsstillingen at være den, at den offentligt ansatte som det klare udgangspunkt har adgang til som privatperson

Læs mere

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggør, at Københavns Kommune har handlet i strid med reglerne om ytringsfrihed, da den kommunale medarbejder ikke handlede

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2012 12/09246 KLAGE OVER AFSLAG PÅ GENOPTAGELSE AF SAG OM OVERKØRSEL Vejdirektoratet har behandlet din klage af 28. august 2012. Du har klaget over

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt 1. Indledning 2 2. Indledende sagsbehandling 3 1.1. Hvornår er der tale om en klage 3 2.2. Hvem er klageberettiget 4 2.2. Ubegrundede eller foreløbige klager 4 2.3. Kvittering for klagen 5 3. Særligt om

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11.

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11. Dato 9. september 2014 Dokument 14/10050 Side Afgørelse af klage over Kommunens afgørelse af 17. juni 2014 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at

Læs mere

Vilkåret om sikkerhedsstillelse har som udgangspunkt hjemmel i råstoflovens 10, stk. 1, nr. 2.

Vilkåret om sikkerhedsstillelse har som udgangspunkt hjemmel i råstoflovens 10, stk. 1, nr. 2. 22. maj 2012 Rettevejledning AO 1 (sommereksamen 2012) 1. Efterbehandlingsvilkår Vilkåret om efterbehandling har hjemmel i råstoflovens 10, stk. 1, nr. 1 og 3. Vilkåret opfylder imidlertid ikke bestemthedskravet,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

FORVALTNINGSRET SOMMEREKSAMEN 2004

FORVALTNINGSRET SOMMEREKSAMEN 2004 FORVALTNINGSRET SOMMEREKSAMEN 2004 AO 1 Ved ekspropriation til statens anlæg, f.eks. motorveje, træffer Ekspropriationskommissionen afgørelse vedrørende den konkrete ekspropriation og fastsætter i den

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012 2012-18 Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat En børnebogsforfatter fik afslag fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg på en ansøgning om et arbejdslegat. Det fremgik, at Litteraturudvalget havde

Læs mere

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Høje-Taastrup

Læs mere

Almindelig forvaltningsret

Almindelig forvaltningsret Bendt Berg Almindelig forvaltningsret 3. udgave FORLAGET THOMSON Forord U 1. Forvaltningsret 13 1.1. Den offentlige forvaltning 13 1.2. Forvaltningens virksomhed 14 1.3. Forvaltningsafg0relser 15 1.4.

Læs mere

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 12. februar 2014 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 12. februar 2014 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Assens kommune Rådhus Allé Assens

Assens kommune Rådhus Allé Assens Assens kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens 2015-42261 Dato: 10-06-2016 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Anna Lise Jensen og Kaj Aksel Jensen vedrørende deres klage over afslag på retlig lovliggørelse

Læs mere

Kolding kommune Akseltorv Kolding

Kolding kommune Akseltorv Kolding Kolding kommune Akseltorv 1 6000 Kolding Dato: 24-01-2017 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til advokat vedrørende ejendommen beliggende, kommunens j.nr. 2015 1365. Med venlig hilsen Trine Brønsgaard

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009 2009 4-5 Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven En borger klagede til ombudsmanden over at kommunen og det sociale nævn havde afvist at godkende hendes udgifter til bil som rimelige

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej Dato 28. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/07286-9 Side 1/6 Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Advokatfirma Bruun & Hjejle Att.: advokat Poul Heidmann Nørregade 21 1165 København K Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a.

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Del I Den offentlige forvaltning (kap. 1-2) 17. Del II Sagsbehandling (kap. 3-11) 29. Del III Hjemmel (kap ) 101

Del I Den offentlige forvaltning (kap. 1-2) 17. Del II Sagsbehandling (kap. 3-11) 29. Del III Hjemmel (kap ) 101 Del I Den offentlige forvaltning (kap. 1-2) 17 Kapitel 1 Forvaltningens organisation 19 Kapitel 2 Kompetence 24 Del II Sagsbehandling (kap. 3-11) 29 Kapitel 3 Introduktion til sagsbehandling 31 Kapitel

Læs mere

Eksempler på kommunale klagesager hvad kan en borgerrådgiver gøre?

Eksempler på kommunale klagesager hvad kan en borgerrådgiver gøre? Eksempler på kommunale klagesager hvad kan en borgerrådgiver gøre? Ansøgning om plejebolig ( 108 i Serviceloven) Enhver der pga. funktionsnedsættelse eller lignende ønsker en plejebolig kan søge om en

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Advokatfirma Bruun & Hjejle Att.: Advokat Nicolaj Kleist Nørregade 21 1165 København K Sendt pr. e-mail til nkl@bruunhjejle.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Modul 2 Dag 1 Kommunerne og Statsforvaltningen. Birgitta Bundgaard, Miljøstyrelsen

Modul 2 Dag 1 Kommunerne og Statsforvaltningen. Birgitta Bundgaard, Miljøstyrelsen Modul 2 Dag 1 Kommunerne og Statsforvaltningen Birgitta Bundgaard, Miljøstyrelsen Overblik Kort om Folketing, regering og miljøministeren Miljøstyrelsen regeludarbejdende og regelfortolkende myndighed

Læs mere

Introduktion til kommunale styreformer, kommunalfuldmagten og kommunaltilsynet

Introduktion til kommunale styreformer, kommunalfuldmagten og kommunaltilsynet Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 34 Offentligt Introduktion til kommunale styreformer, kommunalfuldmagten og kommunaltilsynet 19. august 2015 Minikonference for Social-

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger.

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. 13-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 24. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist 14-3. Forvaltningsret 114.4 13.1. Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist En kvinde klagede til Ankestyrelsen over at Arbejdsskadestyrelsen havde givet hende afslag på aktindsigt

Læs mere

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Vedtægt for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Norddjurs Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen.

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen. [Advokat for A, B og C] Jord & Affald J.nr. 133/K03-0046 Ref. SIHO Den 12. juli 2006 Deres j.nr. 750643 Miljøstyrelsen ophæver Viborg Amts afgørelse af 14. marts 2006 om indbygning af forurenet jord i

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef Mariagerfjord Byråd Nordre Kajgade 1 9500 Hobro 1. april 2011 TILSYNET Sagsbehandling overladt til Falck Hjælpemidler. Det Sociale Nævn har rettet henvendelse til det kommunale tilsyn i anledning af, at

Læs mere

Opdateringer til Forvaltningsret kompendium, 4. udg.

Opdateringer til Forvaltningsret kompendium, 4. udg. Opdateringer til Forvaltningsret kompendium, 4. udg. 2.3.2.3: Delegation til private FOB 2008.463 (kommunens advokat): En kommune havde delegeret til en advokat at varetage kommunikationen med en borger

Læs mere

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens

Læs mere

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed 2005-20-2. Forvaltningsret 1124.3 115.3. Optagelser af møder mellem borger og myndighed En borger klagede over myndighedernes afslag på at lade ham optage møder mellem myndighederne og ham på diktafon/båndoptager.

Læs mere

Det er Statsforvaltningens opfattelse, at den tid, der er medgået til behandlingen af din aktindsigtsanmodning, ikke ligger inden for lovens rammer.

Det er Statsforvaltningens opfattelse, at den tid, der er medgået til behandlingen af din aktindsigtsanmodning, ikke ligger inden for lovens rammer. Uffe Thorndahl Klintholm Havnevej 74 4791 Borre 2016-27003 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 28. marts 2016 rettet henvendelse til Vordingborg Kommune vedrørende behandlingen

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

INDGÅET 18 DEC. 2013 STATSFORVALTNINGEN. Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring. Rebild Kommune

INDGÅET 18 DEC. 2013 STATSFORVALTNINGEN. Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring. Rebild Kommune 2013-12-18 09 46 STATSFORVALTNINGEN Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring INDGÅET 18 DEC. 2013 Rebild Kommune 12 12 2013 Vi har skrevet til Jætte-Byg A/S, Skelhøjsvej 8, Suldrup, vedrørende

Læs mere

Påbud vedrørende overkørsel til Skådevej

Påbud vedrørende overkørsel til Skådevej Dato 8. januar 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 15/16658-9 Side 1/8 Påbud vedrørende overkørsel til Skådevej Vejdirektoratet har behandlet din klage

Læs mere

Vejledning om behandling af klager over Det Frie Forskningsråds afgørelser

Vejledning om behandling af klager over Det Frie Forskningsråds afgørelser Vejledning om behandling af klager over Det Frie Forskningsråds afgørelser INDLEDNING Denne vejledning beskriver reglerne om adgangen til at klage over Det Frie Forskningsråds afgørelser og ministeriets

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt.

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt. [XXX] Fremsendes pr. alm. post og pr. e-mail til [XXX] samt [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen.

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen. 2010 18-2 Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r) Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om manglende klagevejledning. Baggrunden var en klage over et brev fra

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

Videregivelse af dokument fra kommunal selvstyrehavn til kommunen var ekstern. 22. august 2017

Videregivelse af dokument fra kommunal selvstyrehavn til kommunen var ekstern. 22. august 2017 2017-23 Videregivelse af dokument fra kommunal selvstyrehavn til kommunen var ekstern Ombudsmanden modtog tre klager over, at den kommunale selvstyrehavn Vejle Havn havde meddelt afslag på aktindsigt i

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Bilag 7: Gældende lovgivning på altanområdet - Juridisk notat vedr. retningslinjer og lovgrundlaget. Sagsnr

Bilag 7: Gældende lovgivning på altanområdet - Juridisk notat vedr. retningslinjer og lovgrundlaget. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 7: Gældende lovgivning på altanområdet - Juridisk notat vedr. retningslinjer og lovgrundlaget 1. Indledning 2. Hvorfor udarbejde

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. De har gjort gældende at ændringen i Deres

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere