Gads Forlag Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gads Forlag Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2"

Transkript

1 Miniordbog A Aaron Antonovsky ( ): professor i medicinsk sociologi. Abstinenser: symptomer som følge af, at kroppen mangler stimulerende middel. ACT: er en forkortelse af engelsk Acceptance and Commitment Therapy (terapi, hvor man accepterer og affinder sig med sin situation). ADHD: er en forkortelse af engelsk Attention Deficit and Hyperkinetic Disorder, på dansk: opmærksomhedsproblemer og motorisk hyperaktivitet. ADD er betegnelsen, hvis man udelukkende har opmærksomhedsproblemer. Betegnelsen HD bruges, hvis man kun har problemer med at være meget aktiv og motorisk urolig. Afasi: tab af tale og/eller sprogforståelse. Affektiv: følelsesmæssig. Agnosi: tab af evnen til at genkende. Agorafobi: betyder oprindelig angst for åbne pladser. Akatisi: tilstand med uro i kroppen (motorisk uro) især i benene. Akkreditering: formel godkendelse af et sygehus på baggrund af en kvalitetsvurdering. Vurderingen skal være udført af en ekstern organisation ud fra nogle faste retningslinjer. (Alkohol)craving: en sygeligt stærk trang til alkohol. Under afvænning aftager craving efter alkohol over måneder eller måske år. Ambivalens: samtidig tilstedeværelse af to modsatrettede følelser. Amnesi: tab af hukommelse. Anorexia nervosa: anorexia kommer af ordet appetitmangel. Nervosa hentyder til, at det er en nervøs, altså psykisk opstået appetitmangel. Antikolinerg: som har en hæmmende effekt på signalveje, der styres af acetylkolin. Apati: sløvhed. Apraksi: tab af praktiske færdigheder. Aspergers syndrom: har problemer med det sociale samspil med andre. Autisme: indadvendthed, en person vender sig bort fra den ydre virkelighed og trækker sig ind i sin egen verden. En udviklingsforstyrrelse der ofte bliver diagnosticeret hos det spæde barn. Autorisation: godkendelse fra en myndighed af, at man har en bestemt uddannelse og dermed bestemte kvalifikationer. B Behaviorisme: det engelske udtryk for adfærdspsykologi.

2 Bipolar: som har to poler. Bipolar affektiv depression: sygdommen har to poler, nemlig mani og depression. Bipolar lidelse: lidelse, der veksler mellem mani og depression. Bizar: afviger meget fra det normale og vækker stærk undren. Bulimia nervosa: bulimia kommer af ordet oksehunger eller omskrevet: stærkt forøget sult. Burner: er engelsk og betyder en, der brænder sig selv. C Centralstimulerende medicin: medicin, der virker og bruges bl.a. til behandling af ADHD. Eksempler er amfetamin, methylphenidat og slankemedicinen amfepramon. Compliance: patientens evne eller vilje til at efterleve den medicinske behandling, som lægen har ordineret. Containe: kommer fra engelsk, betyder at rumme. Craving: sygelig trang til et rusmiddel. Cutter: er engelsk og betyder en, der skærer sig. D DAMP: er en forkortelse af engelsk Deficit in Attention, Motor control and Perception. Deeskalering: nedtrapning. Delirium: en mental tilstand med voldsom nedgang i opmærksomhed og tænkeevne (desorienteret) forårsaget af fysisk skadelig påvirkning af hjernen, fx i forbindelse med abstinenser ved alkoholog stofmisbrug. Hos ældre mennesker kan pludseligt opståede psykotiske symptomer som hallucinationer eller vrangforestillinger skyldes såkaldt delir. Delirium er en forbigående lidelse, tidligere kendt som konfusion, uklarhed eller forvirring. Delirium tremens: en akut psykotisk tilstand, der opstår hos den alkoholafhængige som følge af brat ophør med alkoholindtag og deraf abstinensudvikling. Depersonalisering: uvirkelighedsfølelser eller fremmedfølelse overfor sig selv eller sin krop. Depoteffekt: en særlig variant af medicin, som forlænger dens virkning i kroppen. Depression: langvarig tilstand med nedtrykthed. Derealisation: uvirkelighedsfølelse af omgivelserne. Diagnosesystem: en måde, hvorpå man opdeler sygdomme og lidelser. Dopamin: en neurotransmitter (signalstof). 2

3 Dyssocial personlighedsstruktur: person, der mangler indlevelse i andres følelser, asocial og følelseskold. E ECT: Electro Convulsive Therapy. Elektrisk udløst krampetilstand. Ekstrapyramidale bivirkninger: bivirkninger, der stammer uden for hjernens pyramidebaner og viser sig ved stivhed og rysten. Emotionelt ustabil personlighedsstruktur: personlighedstræk, der svinger i følelser, humør og i forholdet til andre mennesker. Endorfiner: et morfinlignende stof, som findes i hjernen. Det har en smertestillende virkning og øger humøret. Epilepsi: anfald af kramper og bevidstløshed. Evidens: et videnskabeligt bevis. F Facilitering: at gøre det lettere. Flashback: er kortvarige, virkelighedstro genoplevelser af traumatiske begivenheder. Fobi: en sygelig angst for en bestemt ting eller situation. Frontallap: pandelap. G Gnose: endelse, der betyder viden eller erkendelse. H Halveringstid: den tid, som det tager for kroppen at udskille halvdelen af en bestemt medicin fra kroppen. Et stofs halveringstid har derfor betydning for, hvor længe en virkning varer. Harm reduction: skadesreduktion. Hippocampus: ligger i den udviklingsmæssigt gamle del af hjernen. Har stor betydning for indlæring og hukommelse. Hjernestamme: den del af hjernen, der medvirker til koordinering af bevægelserne. Hyperventilation: hurtigere respiration (vejrtrækning) end nødvendigt, som fører til nedsat kuldioxid-indhold i blodet. Dette kan medføre hjertebanken, svimmelhed og besvimelse. I ICF: står for International Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsnedsættelse og Helbredstilstand (ICF 2003). Infantil autisme: undgår kontakt, kan ikke aflæse og forstå andre menneskers følelser og handlinger. Sprog og tænkning er forsinket. Inklusion: at være medregnet i fællesskabet. 3

4 Innovation: skabelse af noget nyt, nytænkning. Integration: at være optaget i fællesskabet. Interaktion: samspil. Her: én slags medicin forstærker eller svækker virkning eller bivirkninger hos en anden medicin. Intersubjektivitet: når den indre verden kan vises til andre og gøres synlig i en sådan grad, at de to mennesker tror, de tænker eller føler det samme. Intervenere: gribe ind. K Katatoni: psykomotoriske forstyrrelser. Kerneselv: en selvopfattelse, hvor man har en fornemmelse af sig selv adskilt fra andre mennesker og en følelse af en sammenhængende krop. KOL: kronisk obstruktiv lungesygdom, også kaldet rygerlunger. Komplementær relation: et ligeværdigt forhold, hvor vilkårene er forskellige, men tilsammen udgør et hele. L Latensperiode: forsinket periode, før REM søvnen indtræder. M Mani: en tilstand med opstemthed og stor virketrang. Marte meo: betyder ved egen kraft. Man anvender udtrykket om en bestemt metode, der er udviklet af Maria Aarts. MCI: milde kognitive forstyrrelser, dækker overgangen mellem normal funktion og demens. Korttidshukommelsen er svækket, mens andre kognitive funktioner næsten er normale. Megalomani: storhedsforestillinger. Mindfulness: en terapiform, hvor man træner totalt nærvær og lærer at acceptere psykisk smerte. Mutisme: psykisk betinget stumhed. N Neologisme: dannelse af nyt ord. Konkreter: konkrete, fysiske genstande, der understøtter kommunikationen. Kriminalforsorgen: Kriminalforsorgen har ansvar for landets arrester og fængsler samt tilsyn af lovovertrædere, der har fået andre domme end frihedsberøvende domme. O OCD: er en forkortelse af engelsk obsessive-compulsive disorder (obsessive = tvangstanker, compulsive = tvangshandlinger, disorder = lidelse). 4

5 Obducere: åbne den døde krop for at undersøge kroppens indre; bagefter lukkes den igen. Opioid: stof udviklet af råopium, som har smertestillende virkning. P p.n.-medicin: (latin pro necessitate = efter behov) lægeordineret medicin, der ikke anvendes i fast dosering, men kan gives ved behov. Paranoid: forfølgelsesvanvid. Paranoid psykose: en vedvarende tilstand, hvor personen er præget af forestillinger om at være forfulgt og har mistet sin realitetssans. Patogenese: sygdommes opståen og udvikling. Perception: opfattelsen af sansepåvirkninger. Perceptionsfelt: opfattelsesfelt. Perfektionist: en person, som aldrig synes, at noget kan blive godt nok. Peroral administration: medicinen administreres gennem munden, fx som tablet, depottablet eller mikstur. Personlig integritet: at kunne handle selvstændigt i overensstemmelse med egne værdier og holdninger. Personlighedsforstyrrelser: afvigende personlighedstræk i forhold til normalbefolkningen. Plakker (plaques): aflejring af proteinet beta-amyloid mellem hjernens celler. Plejetestamente: indeholder ønsker til en fremtidig omsorg og pleje. Polyfarmaci: (poly- = flere, farmaci = lægemidler) når flere slags medicin gives på én gang. Posttraumatisk: bruges om et psykisk traume, der følger efter en voldsom begivenhed. Præmorbid: om optræden forud for en sygdom. Psykiatri: læren om psykiske sygdomme og behandlingen af dem. Psykoedukation: patient- og pårørendeundervisning om at leve med en psykisk sygdom. Psykofarmaka: en samlet betegnelse for medicin, der griber ind i processer i centralnervesystemet. Psykoterapeut: psykolog, psykiater eller lignende, der er efteruddannet i en eller flere terapiformer. Psykoterapeutisk: metoder, der bygger på psykologisk viden. PTSD: er en forkortelse af engelsk Post- Traumatic Stress Disorder og betyder posttraumatisk stressreaktion. Pædagogisk handleplan: beskriver den hjælp og støtte, som den sindslidende skal have. 5

6 R Realitetskorrigere: at rette en persons opfattelse af omverden. Realitetstestning: testning af, om ens tanker, følelser og oplevelser stemmer med virkeligheden. Recovery: at komme sig efter psykisk sygdom. REM (Rapid Eye Movements): REMsøvnen kaldes også drømmesøvnen. Den er kendetegnet ved meget høj hjerneaktivitet, og kropsmusklerne er i denne søvn helt sat ud af spil, nærmest som lammet. Retrogenese: retro- betyder bagud, og genese betyder opståen. S Salutogenese: sundhedens opståen og udvikling. Separationsangst: angst for adskillelse. Seponering: at stoppe en medicinsk behandling. Seponerings-syndrom: ubehagelige bivirkninger ved for hurtig nedtrapning. Serotonin: en neurotransmitter (signalstof). SKP: støtte- og kontaktpersonordningen. Somatisering: tilbøjelighed til at udvikle fysiske symptomer, hvor der ikke kan påvises nogen fysisk eller fysiologisk årsag til tilstanden. Somatisk: legemlig (af soma, der betyder krop, legeme). På somatiske afdelinger behandler man kroppens sygdomme. Specialpsykolog: er en psykolog med en fireårig videreuddannelse inden for psykiatri. Spontant knoglebrud: et knoglebrud, der kommer uden et uheld og føles som smerter. Det opstår, fordi det netværk af knoglestykker, der giver knoglerne styrke og bøjelighed, forsvinder. SSRI-præparater: selektive serotoningenoptagelseshæmmere. Stigmatisere: at stemple en person, der afviger negativt fra omgivelserne. Stigmatisering: stemple en person som afvigende. Stress: stresshormonet kortisol er forhøjet under depression. Stupor: ubevægelig, stivnet. Supervision: en metode til at bearbejde psykologiske problemstillinger i en åben og uformel atmosfære med specialister. Symmetrisk relation: et lige forhold med samme rettigheder og muligheder. Symptomatisk: medicin kan reducere nogle af symptomerne uden dog at helbrede den grundlæggende sygdom. Sårbarhed: en betegnelse for en øget risiko for psykisk sygdom. Denne sårbarhed findes i en del familier og er sikkert arveligt betinget i mange tilfælde, men den behøver ikke at være det. 6

7 T Tangles (neurofibriltotter): sammenfiltrede tråde af proteinet tau i nervecellerne. Tardiv dyskinesi: ufrivillige bevægelser. Temporallap: tindingelap. Terapeutisk behandling: behandling, hvor man arbejder med mennesker gennem samtaler og aktiviteter. Terapeutisk indeks: det doseringsområde, der netop giver en virkning i kroppen uden at nå en giftig koncentration i kroppen. Når dette indeks er snævert, betyder det, at der ikke er langt fra en virkning til en forgiftning med medicinen. V Validering: at tage udgangspunkt i, at den andens udsagn er gyldige. Verbalisere: udtrykke sig i ord, give sproglig form. Visitere: træffe afgørelse om, hvilket tilbud en person skal have. Væsentlig personskade: skader på kroppen som følge af vold, forgiftning eller forbrænding. Tourettes syndrom: en lidelse, hvor en person ufrivilligt kommer med skældsord og gentager de samme bevægelser. Transkulturel psykiatri: psykiatri på tværs af kulturelle baggrunde. Trigge: udløse. Tvangsfiksering: fastspænding med bælte, hånd- og/eller fodremme. U Undgående tilknytningsstil: når et menneske har svært ved at etablere tætte relationer til andre. Det er et mønster, der er dannet i den tidlige barndom. Unipolar affektiv depression: sygdommen har én pol, her står denne ene pol udelukkende for det depressive symptombillede. 7

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå NOTER I PSYKIATRI asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd af Asma Bashir fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord... 9. Forfattere... 11. 5 Delir... 113. 1 Den akutte, psykiatriske patient... 13. 6 Demens... 131

Indholdsfortegnelse. Forord... 9. Forfattere... 11. 5 Delir... 113. 1 Den akutte, psykiatriske patient... 13. 6 Demens... 131 Indholdsfortegnelse Forord... 9 Forfattere... 11 1 Den akutte, psykiatriske patient... 13 Oversigt... 13 Den akutte situation... 14 Akut psykiatrisk undersøgelse... 17 Akut almen psykopatologi... 23 2

Læs mere

,QGKROG 'H QLWLRQHU DI KDQGLFDSV RJ V\JGRPPH... 5 +MHUQHVNDGHU XGYLNOLQJVIRUVW\UUHOVHU RJ XGYLNOLQJVK PQLQJ... 7 3V\NLVNH V\JGRPPH...

,QGKROG 'H QLWLRQHU DI KDQGLFDSV RJ V\JGRPPH... 5 +MHUQHVNDGHU XGYLNOLQJVIRUVW\UUHOVHU RJ XGYLNOLQJVK PQLQJ... 7 3V\NLVNH V\JGRPPH... ,QGKROG 'H QLWLRQHU DI KDQGLFDSV RJ V\JGRPPH... 5 +MHUQHVNDGHU XGYLNOLQJVIRUVW\UUHOVHU RJ XGYLNOLQJVK PQLQJ... 7 ADHD... 7 Afasi... 8 Autismespektrumsforstyrrelse... 9 Epilepsi... 10 Hjerneskade... 12

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere

STRESS, ANGST OG DEPRESSION BUNDER OFTE I

STRESS, ANGST OG DEPRESSION BUNDER OFTE I STRESS, ANGST OG DEPRESSION BUNDER OFTE I LEVEREGLER OM KONTROL OG PERFEKTIONISME (MANGE MED HØJE PRÆSTATIONSKRAV OG SVÆR SELVKRITIK FÅR PSYKISKE OG SEKSUELLE PROBLEMER PGA. KONTROLSKABENDE LEVEREGLER)

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet 47258 Udviklet af: Jane Kuchler Social- og sundhedsskolen Fyn jaku@sosufyn.dk 1 1. Uddannelsens sammenhæng i jobområde

Læs mere

Tourettes syndrom En vejledning for forældre

Tourettes syndrom En vejledning for forældre Tourettes syndrom En vejledning for forældre af overlæge dr. med. Finn Ursin Knudsen Dette hæfte tilegnes Tourettebørnene og deres forældre 2 Finn Ursin Knudsen, overlæge dr. med. Tourette Klinikken ved

Læs mere

Vintereksamen 2007 KLINISK del 2. KARAKTER 7.

Vintereksamen 2007 KLINISK del 2. KARAKTER 7. 1. Forundersøgelsen Det første møde og samtale med en ny klient indbefatter en række forberedelser. Man må forinden mødet gøre sig den opmærksomhed, at et psykologisk behandlingsforløb er meget individuelt

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Lev med ADHD - hele livet

Lev med ADHD - hele livet Lev med ADHD - hele livet Indhold Side Hvad er ADHD 3 Forskellige typer ADHD 3 Forløb og komplikationer 5 Hvordan klarer de sig? 6 Hvad skyldes ADHD? 6 Hyppighed 8 Diagnose 8 Hvordan viser vanskelig hederne

Læs mere

ADHD hos voksne. Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov

ADHD hos voksne. Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov ADHD hos voksne Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov Indhold Hvad er ADHD? 3 Voksne med ADHD kan med den rette forståelse og behandling i langt de fleste

Læs mere

Indhold. 3 Stof person miljø 5 Rusen i hjernen 8 Mini-ordbog 9 Lovgivning 10 Typer af stoffer

Indhold. 3 Stof person miljø 5 Rusen i hjernen 8 Mini-ordbog 9 Lovgivning 10 Typer af stoffer stoflex stoflex Indhold 3 Stof person miljø 5 Rusen i hjernen 8 Mini-ordbog 9 Lovgivning 10 Typer af stoffer Sløvende stoffer 12 Cannabis (hash, marihuana, pot ) 14 Benzodiazepiner (Rohypnol, Stesolid

Læs mere

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær Af Majken Blom Søefeldt og Charlotte Hallin fra PsykiatriFonden Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

Værd at vide om depression

Værd at vide om depression Værd at vide om depression Til depressionsramte, pårørende, venner, kollegaer og andre interesserede Landsforeningen SIND arbejder for sundhedsfremme gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og recovery

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Alkohol. afhængighed

Alkohol. afhængighed Alkohol & afhængighed Alkohol & afhængighed en psykosocial og neuropsykologisk synsvinkel Birgit Trembacz og Lisbeth Juul Hansen Videnscentrets skrifter kan frit citeres, dog med tydelig angivelse af kilden.

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDHOLD. www.angstforeningen.dk

Indholdsfortegnelse INDHOLD. www.angstforeningen.dk August 2006 15 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Tema: Sygdomsangst og behandling Mindfullness meditations-terapi Ny DSI-rapport om angstlidelser Møde med Aron T. Beck Efterårets foredrag ISSN 1601-8591

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler

Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 10 Dette materiale er baggrund for facilitators oplæg om benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler. Det

Læs mere

Eksistentiel psykoterapi og diagnoser Hvordan kan man arbejde med klientens livsverdener og derved bygge bro mellem tilsyneladende modsætninger?

Eksistentiel psykoterapi og diagnoser Hvordan kan man arbejde med klientens livsverdener og derved bygge bro mellem tilsyneladende modsætninger? behandling Eksistentiel psykoterapi og diagnoser Hvordan kan man arbejde med klientens livsverdener og derved bygge bro mellem tilsyneladende modsætninger? Af CHARLOTTE SILAS HOULBERG De sidste mange år

Læs mere

Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over:

Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over: Notat: Misbrugsproblematikker Indledning Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over: Hvordan defineres misbrug Hvilke forskellige former for misbrug er

Læs mere

Information til unge, forældre, lærere og pædagoger

Information til unge, forældre, lærere og pædagoger Børn og unge kan også have angst Information til unge, forældre, lærere og pædagoger Indhold Forord af Per Hove Thomsen...................... 3 Hvorfor har mit barn angst?...................... 5 De forskellige

Læs mere

Fra tab til trivsel. Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer

Fra tab til trivsel. Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer Fra tab til trivsel Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer INDHOLDSFORTEGNELSE 13 Resumé 15 Forløb 17 Fokuspunkter 19 Kvindernes respons

Læs mere

Værd at vide om ADHD. www.novartis.dk RIT-12/2009-38 RI.1871

Værd at vide om ADHD. www.novartis.dk RIT-12/2009-38 RI.1871 Værd at vide om ADHD www.novartis.dk RIT-12/2009-38 RI.1871 Før du læser videre Hæftet henvender sig til forældre til børn med ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder), tidligere DAMP (Deficits

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Kompendium i Voksenpsykiatri

Kompendium i Voksenpsykiatri Kompendium i Voksenpsykiatri Gregers Wegener 1994 MR-Forlag Universitetsparken Århus Universitet 2 Forord Nærværende kompendium er et forsøg på at koncentrere nogle væsentlige begreber fra voksenpsykiatrien.

Læs mere

Tema: Hypnose og haveterapi

Tema: Hypnose og haveterapi Nr. 26 OKTOBER 2009 www.angstforeningen.dk Tema: Hypnose og haveterapi Angst og hypnose Naturens puls Metagkognitiv terapi PTSD Foreningen 4 8 10 17 Redaktion: Marie Särs Andersen (ansv. red.) Claus Sersar

Læs mere