INSPIRE hvorfor er det en god ide?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSPIRE hvorfor er det en god ide?"

Transkript

1 INSPIRE hvorfor er det en god ide? Ulla Kronborg Mazzoli Geodatastyrelsen Vi kender alle billederne fra de store oversvømmelser i Centraleuropa. Kæmpe store arealer sat under vand, mennesker og dyr truet på livet og efterfølgende enorme omkostninger med at genopbygge. I Danmark har vi også oplevet oversvømmelser i mindre målestok, men nok til at give os en idé om at vand løber der, hvor vand nu engang løber. Vand respekterer ikke grænser, hverken administrative eller nationale. Det gælder også for en række andre miljørelaterede fænomener som f. eks. luftforurening, smittespredning og invasive arter. I beredskabssituationer er det helt afgørende at have adgang til relevant og troværdig information. Der skal hurtigt og let kunne gives svar på spørgsmål som f. eks., hvor løber vandet hen de næste timer, hvilke beboelser er truet, hvor kan vi evakuere til? Og, når vi taler om fænomener, der rammer på tværs af grænser, er det ydermere nødvendigt at kunne tilgå data fra flere forskellige lande og at disse kan anvendes som ét sammenhængende informationsgrundlag. Netop derfor blev INSPIRE-direktivet vedtaget for 7 år siden. Denne artikel giver et overblik over indholdet og betydningen af INSPIRE. Keywords: INSPIRE, offentlige data, forvaltning, miljøforvaltning, geografisk information Det grundlæggende formål med INSPIRE Det er ikke kun i beredskabssituationer, at der er behov for at kunne dele data. I forvaltning af vores miljø, natur, sundhed, forsvar og transportsektor m.fl. er der behov for at udveksle data på tværs af administrative grænser nationalt, regionalt og lokalt. God forvaltning er betinget af adgang til god og troværdig information. Med stadig større kompleksitet og indbyrdes afhængigheder i de problemstillinger som forvaltningen varetager, er det nødvendigt at kunne sammensætte data på tværs af faglige miljøer og sektorer for at skabe det nødvendige beslutningsgrundlag. Et eksempel på en kompleks forvaltningsopgave er VVM (Vurdering af Virkninger for Miljøet). En VVM redegørelse skal beskrive, hvordan et byggeeller anlægsprojekt vil påvirke det omgivende miljø. Det drejer sig f.eks. om oplysning er og analyse af direkte og indirekte virkninger på: Mennesker, dyreliv og planteliv Jordbund, vand, luft, klima og landskab Materielle goder og kulturarv 1 6 PERSPEKTIV NR

2 Det forudsætter adgang til data fra en række forskellige fagmiljøer og administrative niveauer, og en stor del af disse data vil have en geografisk dimension. Adgang til geografisk information er en forudsætning for at kunne forvalte samfundet og håndtere kriser, og ved at basere sin forvaltning på et fælles geografisk grundlag skabes der større sammenhæng i opgavevaretagelsen. Og det er lige præcis INSPIREs kerneformål. INSPIRE-direktivet skal tilvejebringe de nødvendige tekniske, datamæssige og aftalemæssige strukturer, der sikrer adgang til de mange værdifulde offentlige geografiske informationer, der findes i medlemslandene. Meningen er at skabe sammenhæng mellem de eksisterende nationale digitale infrastrukturer på tværs af administrative grænser og på tværs af fag- og sektorgrænser. Det kræver ensartethed og standardisering, og derfor fastlægger INSPIRE-direktivet en fælles ramme for alle EU-medlemslande ved at udstikke regler og retningslinjer for komponenterne i infrastrukturen for geografisk information. Reglerne, også kaldet for gennemførelsesbestemmelser, gælder for følgende komponenter: Metadata oplysninger om datasæt og nettjenester Datasæt harmonisering så data kan sammenstilles Nettjenester søgning, visning, transformation og download Overvågning og rapportering af direktivets imple mentering Aftaler fælles bestemmelser for EU's adgang til landenes data og tjenester INSPIRE-direktivet gennemføres via national lovgivning i de enkelte medlemslande. I Danmark sker det via Lov om infrastruktur for geografisk information også kaldet GI-loven. Læs mere på hvor du også finder vejledninger, videoer og best practise eksempler. Ansvar og opgaver hvem gør hvad? Miljøministeren har bemyndiget Geodatastyrelsen (GST) til at implementere INSPIRE-direktivet i Danmark. Som nationalt INSPIRE kontaktpunkt er GST ansvarlig for kommunikation til og fra EU-Kommissionen og repræsenterer Danmark i INSPIRE-Komiteen 2. GST er også ansvarlig for gennemførelsen af GIloven hvilket bl.a. omfatter facilitering af de nationale INSPIRE parters implementeringsopgaver. Det sker på en række forskellige måder f.eks. via hjemmeside, nyheds breve, hands-on-workshops, informationsmøder og bilaterale arbejdsmøder. For de dataansvarlige, som er omfattet af GI-loven 3, drejer det sig om at sætte sig ind i dataspecifikationerne på deres respektive fagområder, at udarbejde metadata og ajourføre disse, harmonisere datamodeller og sikre, at deres INSPIRE-data og metadata udstilles via nettjenester, som det angives i direktivet. Desuden bidrager de dataansvarlige til den årlige overvågningen af infrastrukturen og bistår GST ved høringer og lignende. Vil du vide mere om organisering af INSPIRE arbejdet på EU-niveau, kan du finde oplysninger på inspire.ec.europa.eu/. Information I INSPIRE-direktivet er angivet en liste over de geografiske informationer, som er omfattet af INSPIREs regelsæt (gennemførelsesbestemmelserne). Listen er opdelt i en række temaer, der tager udgangspunkt i anvendelsen af data indenfor forskellige forvaltningsområder (se figur 2.). F.eks. indeholder temaet Hydrografi, udover vandløb og søer med tilhørende oplande, også en række forskellige elementer relateret til overfladevand, som figur 1. viser. For en række større og tværgående forvaltningsområder betyder det, at relevante informationer er færdigpakket, så de umiddelbart kan bruges sammen man 2 EU-Kommissionen bistås i processen med at vedtage gennemførelsesbestemmelser af INSPIRE-komiteen (Regulatory Commitee) bestående af repræsentanter for medlemsstaterne og ledet af Kommissionen. Dette er kendt som komitologiprocedure. 3 En offentlig myndighed er omfattet af GI-loven, hvis den besidder datasæt, som hidrører INSPIRE bilag 1, 2 og 3. PERSPEKTIV NR

3 Figur 1. Eksempler på elementer omfattet af INSPIRE-temaet Hydrografi (INSPIRE_DataSpecifi cation_hy_v3.0.1). Bilag I 1. Koordinatsystemer 2. Geografiske kvadratnetsystemer 3. Stednavne 4. Administrative enheder 5. Transport netværk 6. Hydrografi 7. Beskyttede områder 8. Adresser 9. Matrikulære parceller Bilag II 1. Højder 2. Arealdække 3. Ortofoto 4. Geologi Bilag III 1. Statistiske enheder 2. Bygninger 3. Jord 4. Arealanvendelse 5. Sikkerhed og sundhed 6. Offentlig forsynings-virksomhed og offentlige tjenesteydelser 7. Miljøovervågningsfaciliteter 8. Produktions- og industrifaciliteter 9. Landbrugs- og akvakulturanlæg 10. Befolkningsfordeling demografi 11. Forvaltede og regulerede områder samt områder med brugsbegrænsning og indberetningsenheder 12. Områder med naturlige risici 13. Atmosfæriske forhold 14. Meteorologisk forhold 15. Oceanografiske forhold 16. Havområder 17. Biogeografiske regioner 18. Levesteder og biotoper 19. Artsfordeling 20. Energiressourcer 21. Mineralressourcer Figur 2. Temaer for geografisk information omfattet af INSPIREs bilag 1, 2 og 3. 8 PERSPEKTIV NR

4 skal ikke først ud og lede efter de forskellige datasæt og derefter bøvle med at sætte disse sammen. EU-standarder kan det bruges til noget i den danske forvaltning? Udarbejdelse af dataspecifikationer for de enkelte temaer, specifikationer af krav til nettjenester og anden teknologi samt retningslinjer for implementering har fundet sted i paneuropæiske arbejdsgrupper. På den måde har man kunnet samle top-ekspertise på de forskellige, ofte omfattende og komplekse forvaltnings-og standardiseringsområder. Det har været et langvarigt arbejde, der nu i 2014 er afsluttet med de sidste implementeringsregler for Spatial Data Services. Dermed har vi et standardiseret grundlag, som med stor fordel kan anvendes i forbindelse med udviklingen af digital forvaltning. Det har vi draget nytte af i Danmark. Helt fra starten har den danske implementeringsstrategi handlet om at få mest mulig nytte ud af INSPIRE direktivet. Det har været et udgangspunkt, at INSPIRE skal understøtte det igangværende arbejde med udviklingen af den nationale infrastruktur for geografisk information og integreres i arbejdet med digital forvaltning. Fordi INSPIRE baserer sig på en standardiseret distributionsmodel for data og på internationalt anerkendte teknologistandarder, kan data sammensættes på tværs af temaerne efter behov og er dermed ikke kun forbeholdt én specifik anvendelse. Det er nyttigt, når der skal udveksles informationer mellem forvaltningsniveauer og mellem sektorer. Anvender vi de samme modeller og standarder, kan vi effektivt genbruge data og teknologi. Det er f.eks. relevant i forhold til klimatilpasning, hvor en række forskellige geografiske informationer skal danne grundlag for analyser og planlægning. Oplysninger om vandløb og søer, oplande og kystlinjen skal spille sammen med højde- og dybdedata og oplysninger om arealanvendelse, f.eks. bebyggede arealer. Disse data er omfattet af INSPIRE-direktivet og standardiseres dermed, så de kan anvendes sammen. Ikke i en isoleret INSPIRE-silo men som en del af det fællesoffentlige administrationsgrundlag. INSPIRE bruges i opbygning af digital forvaltning INSPIRE hviler på en række principper, der danner grundlag for en professionel og målrettet anvendelse af geografisk information. Principperne er ikke specifikke for INSPIRE men derimod brugbare som sund fornuft i mange digitaliseringsinitiativer. INSPIRE-principperne: Data skal kun indsamles én gang. Data skal vedligeholdes, hvor det gøres mest effektivt. Det skal være let at få overblik over, hvilke data og nettjenester der findes. Data skal kunne anvendes sammen, uanset hvor de kommer fra. Der skal være gode betingelser, der sikrer, at data kan bruges af mange i forskellige sammenhænge. INSPIRE for good governance er temaet for dette års INSPIRE Konference, og INSPIRE bidrager allerede med principper, modeller, standarder og tekniske komponenter på en række forvaltningsområder, som de følgende eksempler vil vise. INSPIRE og grunddata Indsatsen omkring Gode grunddata til alle 4 er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi , der er aftalt mellem regeringen, KL (Kommunernes Landsforening) og Danske Regioner. Visionen er, at grunddata skal være den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle også af private virksomheder. Frie grunddata vil være til gavn for både den offentlige sektors effektivitet og for innovationen og værdiskabelsen i hele samfundet. Med grunddata som et nyt digitalt 4 Grunddata betegner en række fundamentale data i offentlige registre om borgere, virksomheder, bygninger, adresser og fast ejendom. PERSPEKTIV NR

5 Figur 3. Fælles grunddata og datafordeler i Danmark ( De geografiske grunddata omfatter: Stednavne Digitale højdemodeller Stedbestemte adm. inddelinger Kvadratnetsenheder Matrikulære parceller Stedbestemte adresser Servitutter Stedbestemte bygninger på lejet grund Stedbestemte ejerlejligheder Kystlinje Naturområder (skove mm.) Veje Jernbaner og færgeruter Stedbestemte bygninger Stedbestemte tekniske anlæg Vandløb Søer Vådområder Havområder råstof kan der udvikles kommercielle produkter og skabes bedre offentlig information og service. Læs mere om grunddataprogrammet her: Grunddataprogrammet har hentet inspiration hos INSPIRE både hvad angår principper for arbejdet med digital infrastruktur og i de konkrete standardiseringsanvisninger, som direktivet indeholder. Udpegningen af geografiske grunddata er sket på baggrund af de data, der allerede er omfattet af INSPI- RE-direktivet og dermed GI-loven. Udgangspunktet er INSPIRE bilag 1 datatemaer, som betegnes som referencedata i direktivet. På den måde sikres det, at den standardisering og de investeringer, der foretages i forbindelse med implementeringen af direktivet, nyttiggøres i en bred sammenhæng. 10 PERSPEKTIV NR

6 Fælles modeller til fælles brug Grunddataprogrammet rækker over flere forskellige forretningsdomæner, der er mere eller mindre relateret til hinanden. For at sikre at grunddata let og fleksibelt kan udveksles og genbruges i mange sammenhænge, er det nødvendigt at arbejde på en fælles datamodel. Derfor har DIGST (Digitaliseringsstyrelsen), MBBL (Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter) og GST udarbejdet et sæt af fælles modelregler. Med dem sikres at modelleringen af dataobjekter sker ud fra et fælles sæt retningslinjer, og at der bygges på fælles grundegenskaber. Da flere grunddata allerede er omfattet af INSPIRE - direktivet, gav det god mening at se på, hvordan INSPIREs standarder og retningslinjer kunne anvendes i arbejdet. INSPIRE har et velfunderet modelmæssigt grundlag baseret på bl.a. ISO-standarder, og et velafprøvet metodemæssigt grundlag som EU's medlemslande har samarbejdet om at udvikle (jvf. føromtalte specifikationsarbejde). Der er derfor lagt vægt på at genbruge INSPIREs standarder og retningslinjer i de fælles modelregler for grunddata. Læs mere om de fælles modelregler her: kl.dk/imagevaultfiles/id_64743/cf_202/modelregler_ for_grunddata.pdf. Teknik skal der til INSPIRE bidrager også med tekniske komponenter i den nationale infrastruktur. Et eksempel er den danske geodataportal, Geodata-info.dk, som omfatter den danske INSPIRE søgetjeneste. Portalen understøtter princippet om, at det skal være let at få overblik over hvilke data og tjenester, der findes. Geodata-info.dk stilles frit til rådighed for alle, og som fælles komponent i den nationale infrastruktur findes der også oplysninger om en række datasæt og tjenester, der ikke er omfattet af INSPIRE-direktivet. Det er GST, der har ansvaret for drift og fortsat udvikling af Geodata-info.dk. Geodata-info.dk er udviklet på Open Source og i fællesskab med de øvrige nordiske lande. Devisen var, at når nu alle lande skal udvikle de samme INSPIRE komponenter, hvorfor så ikke udvikle sammen og dermed dele både udgifter og erfaringer. Som fælles komponent i infrastrukturen anvendes Geodata-info.dk bredt. F.eks. har Danmarks Miljøportal 5, som også er INSPIRE tjenesteudbyder, besluttet, at de metadata, der vedrører portalen, udstilles via Geodata-info. dk. Danmarks Miljøportal genbruger således den funktionalitet til redigering, søgning, visning mv., der allerede er finansieret og udviklet i forbindelse med INSPIRE. Besøg geodata-info.dk her: Overvågning af INSPIRE I forbindelse med den årlige overvågning af INSPIREdirektivet indsamles en række oplysninger om status på implementeringen. Oplysningerne kommer fra de dataansvarlige og er for en stor dels vedkommende allerede at finde som metadata i Geodata-info.dk. For at lette de dataansvarliges arbejde og undgå dobbeltarbejde har GST udviklet et værktøj, der forud for overvågningen trækker relevante oplysninger fra Geodata-info.dk og lægger dem over i overvågningsskemaet. Da overvågningen efterspørger enkelte oplysninger, som ikke kan hentes i metadatabeskrivelserne, er der stadig brug en smule manuel håndtering. Derfor bedes de dataansvarlige om at inddatere de manglende oplysninger, før GST fremsender oplysningerne til EU-Kommissionen. Miljøpolitik og INSPIRE EU's miljøpolitik har til opgave at bevare, beskytte og forbedre miljøet og menneskers sundhed. Dette sker bl.a. via en række direktiver om f.eks. luftkvalitet, badevand og oversvømmelse, der udstikker fælles regler og retningslinjer for medlemsstaternes miljøforvaltning. I forbindelse med implementeringen af disse direktiver skal medlemslande løbende afrapportere om status og fremdrift til EU-Kommissionen. Dertil anvendes rigtigt mange data, hvoraf en stor del har en geografisk 5 Danmarks Miljøportal er et partnerskab mellem kommunerne, Danske Regioner og Miljøministeriet. Portalen skal understøtte miljømyndighedernes opgaveløsning og sikre et ensartet og ajourført datagrundlag på miljøområdet, fremme digitale sagsgange på miljøområdet og styrke formidlingen til offentligheden. PERSPEKTIV NR

7 Figur 4 Frøslev Mose ( dimension. Det ligger derfor ligefor at anvende INSPIRE i denne sammenhæng, for hvorfor indsamle og bearbejde data som i forvejen findes på standardiseret og tilgængelig form? Beskyttede naturområder overvåges af EU Geodata udgør et vigtigt grundlag i Miljøministeriets arbejde med Danmarks beskyttede naturområder. Det er vigtigt at vide præcis hvor, beskyttede områder befinder sig, hvordan de topografisk tager sig ud, og hvorledes de udvikler sig over tid. Ikke mindst når disse områder er omfattet af EU-direktivet Natura2000 og dermed en forpligtelse om at indberette overvågningen til EU. De data, som anvendes hertil, er for størstedelens vedkommende omfattet af INSPIRE, og dette sammenfald har ført til, at der er udarbejdet en udvidelse til INSPIREs datamodeller gældende for Natura2000 indberetningsdata. Med den udvidede model kan Miljøministeriet nu slå to fluer med ét geodatasæt og samtidig opfylde kravene i begge direktiver. Billedet herover forestiller Frøslev Mose, som er beskyttet af Natura2000. Frøslev Mose ligger i Danmarks sydligste hjørne og breder sig på begge sider af den dansk-tyske grænse. Dermed skal Frøslev Moses naturtilstand beskrives med både danske og tyske geodata. Når disse geodata er INSPIRE harmoniseret, kan de ikke alene anvendes på tværs af grænsen, de kan også bruges i sammenhæng med andre INSPIRE-data f.eks. på vejeller landbrugsområdet. Et andet eksempel på sammenhæng mellem direktiver er arbejdet med en udvidet model for afrapportering af Luftkvalitetsdirektivet. Igen var der tale om at høste synergieffekter ved at lade INSPIRE-data udgøre grundlaget for afrapporteringen af luftkvalitet. Ovenpå INSPIRE grundlaget er udviklet en udvidet datamodel, der udover at leve op til INSPIREs dataspecifikationer også indeholder de dataelementer, som Luftkvalitetsdirektivet kræver. På denne måde udgør INSPIRE-data grundlaget for afrapportering af Luftkvalitetsdirektivet. Her ses et eksempel på en sammenligning mellem en del af et tema i INSPIRE (tv.) og en del af afrapporteringen til Luftkvalitetsdirektivet (th.). Effekten af dette arbejde er ikke kun, at der nu kan afrapporteres mere effektivt ved at genbruge INSPI- RE-data. Med udvidelsen af Luftkvalitetsdirektivets temabeskrivelser, så de lever op til specifikationerne i INSPIRE, har man opnået endnu en gevinst. I Luftkvalitetsdirektivets artikel 26 står der: The information shall be made available free of charge by means of any easily accessible media including the internet. Dette krav bliver automatisk imødekommet med kravet om, at alle INSPIRE-data skal gøres tilgængelige via standardiserede nettjenester. 12 PERSPEKTIV NR

8 Figur 5. INSPIRE og Luftkvalitetsdirektivet ( Feltet omkring miljøforvaltning og miljødirektiver er komplekst og omfattende og intet tyder på at der vil komme færre reguleringer i årene frem. Derfor er det også et felt, hvor det giver mening at se på synergieffekter og effektivisering. Eksemplerne fra Natura 2000 og Luftkvalitetsdirektivet viser, at der er muligheder for at høste gevinster hvis der målrettet arbejdes med at integrere det fælles fundmanet for genbrug af data og tjenester, som INSPIRE stiller til rådighed. Hvem sætter retningen? I en stadig mere globaliseret verden har vi i stigende grad behov for at kunne arbejde, udveksle og sammenstille information på tværs af alle mulige administrative og sektorrelaterede grænser. Geografisk information er et omdrejningspunkt for dette, og der er et stort potentiale i at udbrede anvendelsen af det geografiske aspekt i endnu flere sammenhænge. Har vi det fælles grundlag i orden, kan vi for alvor høste gevinsterne. INSPIRE bidrager til dette med en væsentlig delmængde, men den fortsatte udvikling af den nationale infrastruktur for geografisk information kræver samarbejde og koordinering både det offentlige imellem og mellem det offentlige og den private sektor. Uden strukturer til koordinering og styring er det imidlertid vanskeligt at nå målene på en omkostningseffektiv måde. Samordningsudvalget 6 udgør en hjørnesten i den nationale styringsstruktur, og en af udvalgets væsentligste opgaver er at sikre, at infrastrukturen for geografisk information nyttiggøres i den digitale forvaltning. Udvalget skal afgive indstillinger om tiltag til fremme af infrastrukturen for geografisk information i Danmark og bistår miljøministeren ved kontakten med EU-Kommissionen i forbindelse med implementering af INSPIRE-direktivet. Samordningsudvalget udgøres af 10 medlemmer, der repræsenterer offentlige myndigheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner og den private sektor. Formand for udvalget er direktøren for GST. Siden sin oprettelse har udvalget bidraget til løsning af en række opgaver f.eks. i processen med at identificere de danske myndigheder, der er omfattet af INSPIREdirektivet. Udvalget inddrages også forud for møder i INSPIRE-komiteen. 6 Samordningsudvalget vedrørende infrastrukturen for geografisk information er nedsat af miljøministeren i 2010 som en del af implementeringen af INSPIRE-direktivet. Udvalget er etableret på baggrund af paragraf 10 i Loven om infrastruktur for geografisk information (GI-loven). PERSPEKTIV NR

9 Samordningsudvalget har også igangsat et projekt, der skal udrede, hvad der bør være grunddata på vejområdet. Det er i Danmark en kendt udfordring, at der mangler sammenhæng mellem vejgeometrien i de geografiske databaser, og den måde adressebaserede og vejadministrative systemer registrerer vejdata på. En sådan sammenhæng er en forudsætning for at kunne etablere grunddata på vejområdet. Projektet er afsluttet og resulterede i en fælles referencemodel for vejdata, som er inspireret af og kompatibel med INSPIREs transportnetværksmodel. Omdrejningspunktet for Samordningsudvalgets arbejde er nyttiggørelse af geografisk information, både i den offentlige og den private sektor, så der kan skabes vækst og effektivisering. Hvor er vi nu - status og tidslinje INSPIRE-direktivet trådte i kraft i 2007 og bliver gennemført i forskellige stadier og tempi. Direktivet vil være fuldt implementeret i alle EU's medlemslande i Direktivet udgøres af en række fælles gennemførelsesbestemmelser (på engelsk IR), der gælder for de områder, der udgør infrastrukturen for geografisk information (metadata, dataharmonisering, netværkstjenester, aftaler om adgang til data samt overvågning og rapportering). Gennemførelsesbestemmelserne er suppleret af en række tekniske retningslinjer, der giver detaljeret vejledning om implementeringen f.eks. ved at anvise gældende standarder på området. Gennemførelsesbestemmelserne vedtages som kommissionsbeslutninger eller forordninger, og er bindende Nationalt paradigme for adgang til de danske INSPIRE geodatasæt og -tjenester er på plads. Eksisterende ordninger for adgang til de danske INSPIRE geodatasæt og -tjenester er harmoniserede. Søge- og visningstjenester er i drift. Metadata for geodatasæt og tilhørende nettjenester er tilgængelige i Geodata-info.dk. Geodatasæt er harmoniserede. Tjenester for transformation og download er i drift. Figur 6. Trinvis implementering af INSPIRE ( 14 PERSPEKTIV NR

10 for de enkelte medlemslande. I figur 6 er vist, hvordan den trinvise implementering er tidssat med udgangspunkt i INSPIREs tre datatema bilag. Som det fremgår af figuren, er de fleste milepæle i implementeringsplanen nået. I 2014 og 2015 vil arbejdet med harmonisering af datasæt under bilag 3 have særlig fokus, og i Danmark er arbejdet med at identificere myndigheder, der besidder INSPIRE relevante datasæt, allerede i gang på nuværende tidspunkt. INSPIRE i en større sammenhæng INSPIRE er dog ikke hele verden, løser ikke alle vore problemer og kan ikke opfylde alle vore behov. Der er brug for en fortsat udvikling af de fælles strukturer og elementer, der udgør infrastruktur for geografisk information. I Danmark fortsætter samarbejdet om at udvikle strukturer og komponenter, der kan anvendes bredt og på tværs i den digitale forvaltning. Der er mange initiativer i gang, og flere vil komme til behovet for geografisk information er stadigt stigende. Hvor er du, hvor er jeg, hvad ligger i nærheden, hvordan kommer jeg fra A til B? er spørgsmål, som vi, i en eller anden forstand, altid har stillet os selv og hinanden, men nu kan og vil vi have svar på spørgsmålene med det samme og igennem de samme digitale medier, som vi bruger i vores relation til hinanden og omverdenen. Det stiller krav til informationens kvalitet, til funktionalitet og til dynamisk og fleksibel sammenhæng mellem teknik og data. Det skal være let, hurtigt og digitalt. Det forventes i stigende grad, at den offentlige forvaltning stiller effektive tjenester til rådighed for virksomheder og borgere. EU's Digitale Dagsorden har til formål at skabe vækst og hjælpe EU s borgere og virksomheder til at få mest muligt ud af de digitale teknologier. ISA 7 programmet er en del af den Digital Dagsorden og beskæftiger sig med interoperabilitet, genbrug og deling af information mellem EU's offentlige forvaltninger. Som vi allerede har set spiller geografisk information en væsentlig rolle i etablering af sammenhæng i forvaltningen, og infrastrukturen bidrager med komponenter til skabelse af den nødvendige interoperabilitet mellem data og tjenester. Under ISA programmet er derfor oprettet en aktivitet, EULF (European Union Location Framework), der skal fremme udveksling og deling af geografisk information i den digitale forvaltning. EULF har til formål at identificere og promovere best-practise metoder rettet mod konkrete anvendelser og baseret på brugerbehov. EULF konceptet vil komme til at bestå af en samling case studies, specifikationer, retningslinjer, undervisningsmateriale, anbefalinger og initiativer, som de offentlige myndigheder og andre interessenter efterspørger for at lette gennemførelsen, anvendelse og udbygning af INSPIRE i digital forvaltning. EULF vil etablere et åbent og interoperabelt rammeværk, som de offentlige myndigheder kan bruge f.eks. i forbindelse med udbud. Rammeværket vil supplere de eksisterende tekniske IN- SPIRE-retningslinjer med henblik på at lette anvendelsen af infrastrukturen i nye tematiske sektorer. Dermed lægger EULF-rammeværket nogle brugbare strategisk/operationelle rammer for den videre nyttiggørelse af INSPIRE i medlemslandende og understøtter integration og anvendelse af den geografiske komponent i digital forvaltning. Under fokusområdet Return on Investment arbejdes der i foråret 2014 på et metoderammeværk til måling af effekt og nytteværdi af implementering af infrastruktur for geografisk information og til brug for måling af effekt og til at integrere den geografiske komponent i digital forvaltning. Arbejdet vil senere blive gjort tilgængeligt sammen med andre anbefalinger, retningslinjer, best practises, og metoder, der dækker EULF s fokusområder. Læs mere om EULF her: actions/02-interoperability-architecture/2-13action_en.htm ISA programmet omfatter også aktiviteter til målret- 7 ISA - The Interoperability Solutions for European Public Administrations er et EU-program, der understøtter og fremmer effektiv digitalt samarbejde mellem europæiske offentlige myndigheder på tværs af grænserne. Programmet skal sikre tilgængelighed, interoperabilitet, genbrug og deling af fælles løsninger. Et budget på 164,1 mio Euro er afsat til perioden PERSPEKTIV NR

11 Figur 7. EULF fokusområder ( tet genbrug af INSPIRE, Reusable INSPIRE Reference Platform (ARE3NA). Formålet er at identificere genbrugelige komponenter, der kan understøtte implementeringen af INSPIRE og samtidig bidrage til større sammenhæng mellem EU-initiativerne ISA, EU Open Data og EU's Digitale Dagsorden. Dette sker gennem etableringen af en samling af værktøjer, politikker, vejledninger og tekniske komponenter, som vi i Danmark kender det fra OIO EA arbejdet med arkitekturreolen 8. ARE3NA er således en samling praktiske redskaber, der kan bruges i konkrete implementerings- og udviklings øjemed. Ved at dele best practise eksempler, retningslinjer, teknologier og et overordnet rammeværk har de to initiativer tilsammen fat om de fire niveauer for interoperabilitet, som er defineret i EIF 9 (European Interoperability Framework). Således tager EULF sig af de mere juridiske og organisatoriske elementer og ARE3NA om de semantiske og teknologiske elementer, og hermed er en målrettet (gen)anvendelse af geografisk information i mange forskellige sammenhænge gjort lidt lettere. På foranledning af disse to ISA-initiativer er der i efteråret 2013 etableret en fælles INSPIRE-ISA arbejdsgruppe (Spatial Information and Services Working Group). Gruppen skal yde politisk og teknisk rådgivning om den rolle, PERSPEKTIV NR

12 som geografisk information og INSPIRE kan have i arbejdet med EU's digitale dagsorden. Særlig vægt lægges på den politiske tilpasning, integration af e-forvaltningstjenester på tværs af sektorer og grænse, og udvikling og vedtagelse af fælles genanvendelige tekniske komponenter. Gruppen ledes af EU-Kommissionen og består af repræsentanter fra en række medlemslande samt DIGIT 10, the Joint Research Centre 11, DG Environment 12, og Eurostat 13. Danmark er repræsenteret ved det nationale INSPIRE kontaktpunkt, der koordinerer indsatsen med Digitaliseringsstyrelsen. Et af arbejdsgruppens fokusområder er at gennemføre pilotprojekter med henblik på at beskrive konkrete use cases, hvor INSPIRE/ISA kan bidrage med værdifulde komponenter. Det er foreløbigt aftalt at etablere pilotprojekter indenfor to forvaltningsområder; det marine- og transportområdet. INSPIRE nyttiggøres og understøtter det private erhvervsliv Der arbejdes også på at inddrage den private sektor i implementeringen og nyttiggørelsen af INSPIRE. Under EU's 7. rammeprogram for forskning og innovation er der initiativer, som særligt er rettet mod små og mellemstore virksomheder (SMV). I EU er SMV er en stor kilde til vækst, beskæftigelse og innovation. Særligt indenfor Informations- og kommunikationsteknologisektoren kan SMV er bidrage til øget anvendelse af geografisk information og samtidigt skabe nye forretningsmuligheder og dermed øge beskæftigelsen. SmeSpire projektet sætter fokus på disse muligheder i INSPIRE ved at opfordre og understøtte SMV er til at bidrage til medlemslandenes implementering af INSPIRE-direktivet. Projektet har til formål at bygge bro mellem INSPIRE og geo-it-løsninger og består af 15 partnere fra 12 medlemsstater: 8 SMV er, 3 forskningsinstitutioner, 3 offentlige institutioner og 1 NGO (GISIG). Læs mere her: INSPIRE og fremtiden Der er nu gået syv år siden INSPIRE blev vedtaget som fælles ramme for EU-medlemslandenes udvikling af infrastruktur for geografisk information og dermed for arbejdet med at udbrede anvendelsen af geografisk information. Alle gennemførelsesbestemmelser er godkendte, og medlemslandene er i fuld gang med at implementere i overensstemmelser med regler og retningslinjer. De næste par år vil være præget af den store opgave med at harmonisere de mange tematiske datasæt og bringe dem i anvendelse i og udenfor miljøforvaltningen. Med bilag 1 (og delvist bilag 2) har vi fået et reference grundlag eller i dansk kontekst en række grunddata. Dette sæt af harmoniserede, fælles grunddata med tilhørende distributionsfunktionalitet, giver et solidt fundament for anvendelse og nyttiggørelse af bilag 3 s mere forvaltningsrettede data. INSPIRE er dermed en væsentlig del af Infrastrukturmodellen, som vist i figur 8. Vi har i artiklen set hvordan INSPIRE har bidraget til udviklingen af den nationale infrastruktur for geografisk information, både hvad angår det tværgående arbejde med grunddata og det mere sektorspecifikke i forhold til udvidelse af miljødirektiver. Og, hvad bringer fremtiden så? Vil vi stadig tale om INSPIRE om syv år? Måske ikke og måske skyldes det at vi er lykkedes med at gøre INSPIRE til en del af det fælles grundlag vi forvalter og udvikler løsninger på. Men det kommer ikke af sig selv og vi har alle et par opgaver at løse først. I Danmark retter vi særlig fokus på to spor i den fortsatte nyttiggørelse af INSPIRE. Vi vil arbejde med at skabe synergi mellem de forskellige miljødirektiver og INSPIRE og dermed høste gevinsten ved at genbruge INSPIRE komponenter i forbindelse med rapporteringer og overvågninger til EU. Det sker eksempelvis gennem et styrket samarbejdet 10 Generaldirektoratet for Informationsteknologi (DIGIT) Joint Research Centre (JRC) The Directorate-General for the Environment PERSPEKTIV NR

13 Figur 8. Infrastrukturmodellen (Geografisk Redegørelse 2010) mellem IONET og INSPIRE folkene om at identificere hvor der kan drages fordel af at benytte et fælles grundlag i rapporteringssammenhænge. Samtidigt vil vi fortsætte arbejdet med at sikre anven delse og integration af den geografiske komponent i digital forvaltning, og dermed understøtte de muligheder for effektivitet og vækst det skaber. Det er derfor væsentligt, at INSPIRE fortsat kan levere værdi og opfylde skiftende krav og behov også på længere sigt. Derfor vil Danmark støtte op om og søge indflydelse på arbejdet med at vedligeholde og udvikle INSPIRE regler og retningslinjer. EU-Kommissionen har i samråd med medlemslandene opstillet et rammeværk for vedligeholdelse og implementering af INSPIRE (INSPIRE Maintenance and Implementation Framework - MIF). Rammeværket er baseret på de samme principper, som gælder for infrastrukturens etablering i øvrigt (INSPIRE direktivet). Hensigten med MIF er at understøtte det igangværende arbejde med at implementere gennemførelsesbestemmelserne, opsamle erfaringer fra dette arbejde og evt. udmønte disse i ændring af INSPIRE regler og/ eller retningslinjer. De tværgående sammenhænge mellem de forskellige dele af infrastrukturen skal sikres, for ændringer ét sted eksempelvis i dataspecifikationer kan påvirke andre komponenter eksempelvis netværkstjenester. Endelig skal MIF løbende tage hensyn til de krav, der kommer fra det (miljø)politiske arbejde. Det kræver ressourcer og kompetencer at holde dette arbejde i luften og EU Kommissionen har derfor, i efteråret 2013, nedsat en ekspertgruppe - INSPIRE Maintenance and Implementation Group (MIG) til at varetage udmøntningen af MIF. Gruppen består af repræsentanter fra medlemslandene, der har erfaring med implementering af INSPIRE direktivet på både det tekniske og mere governance- 18 PERSPEKTIV NR

14 mæssige plan. Medlemmerne er udpeget af medlemsstaterne og er organiseret i en henholdsvis teknisk og en politisk del. Hensigten er at have en platform for udveksling af erfaringer og best practise samt at rådgive Kommissionen om nødvendige foranstaltninger i forbindelse med at vedligeholde og udvikle INSPIRE regler og retningslinjer. MIG udarbejder en årlig handleplan, der godkendes af medlemsstaterne. Der er en lang tradition for samarbejde mellem de nordiske lande, og INSPIRE er ingen undtagelse herfor. Helt fra en start har de nordiske lande samarbejdet om direktivets implementering og draget stor nytte af at viden- og erfaringsudveksle og, som det er fremgået af artiklen, udvikle komponenter i fællesskab. Samarbejdet vil uden tvivl fortsætte og rækker allerede nu ind over MIG såvel som over det internationale arbejde med infra struktur for geografisk information og digital forvaltning f.eks. i EULF og ISA regi. Vi er alle pressede på ressourcer og mærker behovet for at være endnu mere omkostningseffektive, når vi udvikler og digitaliserer - både i den offentlige og den private sektor. Derfor er der brug for, at vi puljer kræfterne og baserer os på fælles komponenter, fælles aftalegrundlag og fælles principper på tværs af nationale og regionale grænser. Så lad os bruge hinanden på tværs af grænserne. Lad os drage nytte af de mange tværgående samarbejder, projekter, og communities, der er opstået med INSPIRE implementeringen, og fortsat udveksle erfaringer, best practise og konkrete løsninger. Og, vi må huske - INSPIRE bliver, hvad vi gør det til! Referencer Digitaliseringsstyrelsen (Februar 2014). Modelregler for Grunddata, Version: Geodatastyrelsen (April 2012). Redegørelse for Infrastruktur for geografisk information i Danmark Geodatastyrelsen (April 2013). Redegørelse for Infrastruktur for geografisk information i Danmark Hansen, H.S. og L. Hvingel (2011). Geodata som katalysator for digital forvaltning, Geoforum Perspektiv, Volume 20. Geoforum Denmark. P Joint Research Centre (2013). European Union Location Framework strategic vision, Version 0. Masser, I. (2012). INSPIRE s shift in emphasis. GIM International. Volume 26, Number 5, GIM International. Regeringen/Kommunernes Landsforening (Oktober 2012). Gode Grunddata til alle en kilde til vækst og effektivisering. Storgaard, L. E. (2012). INSPIRE in Denmark and its impact on the Danish egovernment. Vejdirektoratet (Januar 2013). Vejreferencemodellen en national standard for stedfæstelse af vejdata. Besøgte web-sites PERSPEKTIV NR

INSPIRE hvorfor er det en god ide?

INSPIRE hvorfor er det en god ide? INSPIRE hvorfor er det en god ide? Ulla Kronborg Mazzoli Geodatastyrelsen Ulla er cand.scient i geografi og har tillige en diplomuddannelse i Ledelse. Hun er funktionsleder i Geodatastyrelsen og varetager

Læs mere

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE Jes Ryttersgaard Hvordan vil Inspire påvirke kommunerne? Indirekte påvirkninger Kommunen som omfattet af INSPIRE Kommunen som bruger af INSPIRE

Læs mere

Er INSPIRE relevant for Grønland? SDI Seminar i Nuuk den november 2010 Ulla Kronborg Mazzoli Kort og Matrikelstyrelsen, Danmark

Er INSPIRE relevant for Grønland? SDI Seminar i Nuuk den november 2010 Ulla Kronborg Mazzoli Kort og Matrikelstyrelsen, Danmark Er INSPIRE relevant for Grønland? SDI Seminar i Nuuk den 23. 25. november 2010 Ulla Kronborg Mazzoli Kort og Matrikelstyrelsen, Danmark Emner INSPIRE direktivet GI lov Status på implementering Lille demo

Læs mere

STEDET SOM INDGANG TIL DIGITAL FORVALTNING INSPIRE-KONFERENCE. Jesper Jarmbæk

STEDET SOM INDGANG TIL DIGITAL FORVALTNING INSPIRE-KONFERENCE. Jesper Jarmbæk STEDET SOM INDGANG TIL DIGITAL FORVALTNING INSPIRE-KONFERENCE Jesper Jarmbæk Sektorspecifik løsning Udveksling og deling Jf. INSPIRE og Nytænkningsudvalget vedr. basisdata Infrastruktur MILJØET ER DRIVER

Læs mere

INSPIRE og Geodata-info

INSPIRE og Geodata-info INSPIRE og Geodata-info MapInfo Netværksmøde, 13 Oktober 2011 Anders Friis-Christensen Kort & Matrikelstyrelsen andfr@kms.dk Disposition INSPIRE Hvad er Geodata-info? Indhold, rolle og anvendelse Opsummering

Læs mere

Dansk Inspire FølgegruppeF. 5. november 2008

Dansk Inspire FølgegruppeF. 5. november 2008 Dansk Inspire FølgegruppeF 5. november 2008 Dagsorden for mødet den 5-11-2008 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Praktiske forhold 3. Status for lovforslaget om Infrastruktur for Geografisk Information 4.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union 1)

Bekendtgørelse af lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union 1) LBK nr 746 af 15/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Styrelsen for Dataforsyning

Læs mere

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010 INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Status på implementering af Lov om Infrastruktur for Geografisk Information 3.

Læs mere

Lov om infrastruktur for geografisk information 1)

Lov om infrastruktur for geografisk information 1) LOV nr 1331 af 19/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 11. juli 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. KMS-600-00029 Senere ændringer til forskriften LBK

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Brugervejledning til oprettelse af metadata

Brugervejledning til oprettelse af metadata Brugervejledning til oprettelse af metadata Når man vælger opret metadata og har valgt template kommer man ind på en side, der ser ud som nedenfor. 1 2 3 4 5 6 1. Layout: Når der skal oprettes metadata

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 12. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 12. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 12. møde 1.Godkendelse af dagsorden 2.Status 3.Overvejelser om strukturering af implementeringen 4.Skitser til handlingsplan 5.Orientering om den formelle implementering

Læs mere

INSPIRE 1 - vil gøre mange ting lettere

INSPIRE 1 - vil gøre mange ting lettere INSPIRE 1 - vil gøre mange ting lettere Af Jes Ryttersgaard, e-mail: jr@kms,dk, Kort & Matrikelstyrelsen. Danmark og Europa et sted i fremtiden - et scenarie Efter endnu en vinter med megen nedbør i det

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Key words: INSPIRE directive. European geographic infrastructure.

Key words: INSPIRE directive. European geographic infrastructure. Thorben Brigsted Hansen 1 og Ulla Kronborg Mazzoli 2 Thorben Brigsted Hansen and Ulla Kronborg Mazzoli: Inspire in Denmark KART OG PLAN, Vol. 70, pp 134 138. P. O. B. 5003, NO-1432 Ås, ISSN 0047-3278 Thorben

Læs mere

Brugervejledning til oprettelse af metadata til tjenester

Brugervejledning til oprettelse af metadata til tjenester Brugervejledning til oprettelse af metadata til tjenester Generelt Når man vælger opret metadata og har valgt templaten til tjenester kommer man ind på en side, der ser ud som nedenfor. 1 2 3 4 5 6 1.

Læs mere

INSPIRE - BAGGRUND INFRASTRUKTUR

INSPIRE - BAGGRUND INFRASTRUKTUR INSPIRE - BAGGRUND Miljøområdets behov 5-10 år frem > Multisektor/Multianvendelse/Multiniveau > Behov for fælles regler > Udgangspunkt * Koordination * Eksisterende data * Gradvis forbedring * Interoperabilitet

Læs mere

Temabeskrivelser for bilag 1 og 2

Temabeskrivelser for bilag 1 og 2 Temabeskrivelser for bilag 1 og 2 Herunder følger de korte temabeskrivelser som de står i INSPIRE direktivet. Ønsker man en mere detaljeret temabeskrivelse kan dette link benyttes http://inspire.jrc.ec.europa.eu/reports/implementingrules/dataspecifications/d2.3_definition_of_annex_the

Læs mere

Danmark og INSPIREs Transportnetværk. Indsæt billede her

Danmark og INSPIREs Transportnetværk. Indsæt billede her Danmark og INSPIREs Transportnetværk Indsæt billede her Lars Storgaard, 24. oktober 2011 Danske geodata i bilag 1.7 Transportnetværk Fra monitoreringen af INSPIRE i DK 2010: Geodata for luftfart: Flykorridorer

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 116 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 116 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 116 Offentligt Notat Geografisk infrastruktur J.nr. KMS-100-00041 Ref. Jr GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 1. Kommissionens forslag Forordning../ /EF, der implementerer

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Nyt fra Geodatastyrelsen

Nyt fra Geodatastyrelsen Nyt fra Kåre Clemmesen, Jysk Fynsk GIS konference 2013 SIDE 1 Rammerne omkring os Finanskrisen: pres på offentlige budgetter Grøn omstilling Øget krav om frie data Krav om at effektivisere offentlige forvaltning

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Forslag. Lov om infrastruktur for geografisk information 1)

Forslag. Lov om infrastruktur for geografisk information 1) 2008/1 LSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 11. juli 2017 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. KMS-600-00029 Fremsat den 8. oktober 2008 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag

Læs mere

Hvilken efterfråge på geografiske data skal vi forvente, at der vil komme fokus på i den kommende tid?

Hvilken efterfråge på geografiske data skal vi forvente, at der vil komme fokus på i den kommende tid? Handout 1 17.8.2004 Efterfrågeutveklingen på geografiske data Session 6: Ny använding av statistik Fredag den 20. august 2004 Åbo, Finland 2004 23:e Nordiska Statistikermötet Danmarks Statistik Erik Sommer

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Dansk Inspire Følgegruppe

Dansk Inspire Følgegruppe Notat Geografisk infrastruktur J.nr. K-100-00029 Ref. jr Den 06. februar 2008 Referat fra møde i Dansk Inspire Følgegruppe den 5. februar 2009 Deltagere: Thomas Møller, Lars Dalgaard, Torben Eriksen, Julie

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Metadata. Til datasæt og nettjenester under INSPIREs bilag 2 og 3. Workshop, 18. November 2013

Metadata. Til datasæt og nettjenester under INSPIREs bilag 2 og 3. Workshop, 18. November 2013 Metadata Til datasæt og nettjenester under INSPIREs bilag 2 og 3 Workshop, 18. November 2013 Program for workshoppen 1. Velkomst, program og præsentation 1. Formål, forventninger og mål med workshoppen

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

STEDBEVIDST UDVIKLING. Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen

STEDBEVIDST UDVIKLING. Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen STEDBEVIDST UDVIKLING Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen - bevidst om at bruge stedet som indgang til digital forvaltning - bevidst om hvordan vi sikrer, at det giver mening at bruge stedet - bevidst

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg Grunddata 7. Marts 2012 Peter Falkenberg pfl@kl.dk Vision Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Hvad er grunddata?

Læs mere

Status på implementeringen af INSPIRE-direktivet i Danmark 2015

Status på implementeringen af INSPIRE-direktivet i Danmark 2015 Status på implementeringen af INSPIRE-direktivet i Danmark 2015 Oktober 2015 Geodatastyrelsen Udarbejdet at studentermedhjælpere Annika Slaatto og Kasper Bechsgaard INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING: STATUS

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Offentlige data i spil

Offentlige data i spil Offentlige data i spil Konference i DGI Byen Torsdag den 4. februar 2010 Kim Lindskov Knudsen Områdechef Anvendelse & Rådgivning Kort & Matrikelstyrelsen Agenda 1. Kort om Kort og Matrikelstyrelsen (KMS)

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

EU s adgang til INSPIRE data

EU s adgang til INSPIRE data EU s adgang til INSPIRE data Rammen, hvorfor beskæftiger vi os med dette emne? Hvad skal den dataansvarlige myndighed være opmærksom på? Hvor er der hjælp at hente? Rammen Harmonisering af EU s adgang

Læs mere

Bekendtgørelse om infrastruktur for geografisk information

Bekendtgørelse om infrastruktur for geografisk information Bekendtgørelse om infrastruktur for geografisk information I medfør af 1, stk. 2, 3, stk. 2, og 12, stk. 2, i lov nr. 1331 af 19. december 2008 om infrastruktur for geografisk information og under hensyn

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Strategi. Danmarks Miljøportal. Vedtaget den

Strategi. Danmarks Miljøportal. Vedtaget den Strategi Danmarks Miljøportal Vedtaget den 15.09.2016 Forord Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab mellem KL, Danske Regioner og Staten repræsenteret ved Miljø- og Fødevareministeriet.

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Harmoniseringsopgaven

Harmoniseringsopgaven Harmoniseringsopgaven - INSPIRE bilag 1-geodatasæt Hvorfor Hvad Hvordan Hvor / hvem Hvornår? Hvorfor For at sikre interoperabilitet og harmonisering inden for et geodatatema bør medlemsstaterne benytte

Læs mere

Bekendtgørelse om infrastruktur for geografisk information

Bekendtgørelse om infrastruktur for geografisk information BEK nr 296 af 25/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Miljømin., Kort- og Matrikelstyrelsen, j.nr. KMS-600-00062 Senere ændringer

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur Grunddataprogrammet Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur deng@nanoq.gl Overordnede mål og perspektiver Strategiske mål for programmet: Grunddataprogrammet skal sikre korrekte grunddata, der

Læs mere

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 Et stærkere og mere trygt digitalt Samfund Maj 2016 Ny version på vej! PROCES NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

Læs mere

Projektbeskrivelse. 3.4 Bedre brug af åbne data. 1. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. 3.4 Bedre brug af åbne data. 1. Baggrund og formål Projektbeskrivelse 3.4 Bedre brug af åbne data 1. Baggrund og formål 1.1 Baggrund Den offentlige sektor skaber hver dag store mængder af data om fx trafik, parkering, forurening, kultur og demografi. Der

Læs mere

Resultatkontrakt 2013 Geodatastyrelsen

Resultatkontrakt 2013 Geodatastyrelsen Resultatkontrakt 2013 Geodatastyrelsen Indholdsfortegnelse Introduktion til Geodatastyrelsens arbejde... 3 Faglige og administrative strategiske mål og resultatmål... 5 Formalia og påtegning... 8 Bilag

Læs mere

14209/17 ipj 1 DG E - 1C

14209/17 ipj 1 DG E - 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2017 (OR. en) 14209/17 CULT 139 DIGIT 238 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 12980/17

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

INSPIRE-implementeringen i Miljøministeriet

INSPIRE-implementeringen i Miljøministeriet INSPIRE-implementeringen i Miljøministeriet Forfattere Allan Kristensen, Naturstyrelsen, allkr@nst.dk Anders Windelin, Miljøstyrelsen, andwi@mst.dk Lars Storgaard, Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Alle,

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015

GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015 GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015 1 Stor nytteværdi i forhold til indsats borgerrettet Stor nytteværdi i forhold til indsats internt Direkte eller indirekte økonomisk gevinst Sikre at datagrundlag er

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Husk INSPIRE-konferencen i Aalborg!

Husk INSPIRE-konferencen i Aalborg! Husk INSPIRE-konferencen i Aalborg! http://inspire.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2014/ INSPIRE Overvågning - informationsmøde 7. april 2014 SIDE 1 Overvågning INSPIRE Informationsmøde, 7. april

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Ramme for kommunernes klimatilpasning

Ramme for kommunernes klimatilpasning Ramme for kommunernes klimatilpasning Louise Grøndahl Rejsehold for klimatilpasning SIDE 1 Forebyggelse frem for oversvømmelse Regeringen vil Etablere en Task Force for klimatilpasning, der skal udarbejde

Læs mere

ÉN INDGANG TIL DATA OM NATUR OG MILJØ

ÉN INDGANG TIL DATA OM NATUR OG MILJØ ÉN INDGANG TIL DATA OM NATUR OG MILJØ ÉN INDGANG TIL DATA OM NATUR OG MILJØ Danmarks Miljøportal er en platform til opsamling og opbevaring af natur- og miljødata, så disse data kan deles mellem myndigheder,

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt KOMITÉNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 18. juni 2015 Europa-Kommissionens forslag af 11. juni 2015 om gennemførelsesretsakt vedrørende

Læs mere

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere

Én indgang til data om natur og miljø

Én indgang til data om natur og miljø Én indgang til data om natur og miljø Én indgang til data om natur og miljø Danmarks Miljøportal er en platform til opsamling og opbevaring af natur- og miljødata, så disse data kan deles mellem myndigheder,

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Formål og baggrund Afhængigheden af digitale løsninger vokser, og udfordringerne med at fastholde

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

HRKS Samarbejde om geodata. Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune

HRKS Samarbejde om geodata. Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune HRKS Samarbejde om geodata Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune HRKS Alle skal lave FOT. Kompleks teknisk opgave, som skal koordineres med staten (KMS). 27 kommuner (+ København og Bornholm).

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Dagsorden. Stedfæstelse af servitutter. 1) Bagrund og formål - Et digitaliseringsprojekt i kritisk afvigelse. 2) Stedfæstelsen hvor er vi?

Dagsorden. Stedfæstelse af servitutter. 1) Bagrund og formål - Et digitaliseringsprojekt i kritisk afvigelse. 2) Stedfæstelsen hvor er vi? Dagsorden Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 371 Offentligt 1) Bagrund og formål - Et digitaliseringsprojekt i kritisk afvigelse 2) Stedfæstelsen hvor er vi? - Status et juridisk og digitalt problembarn

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Præsentation af Danmarks Miljøportal v/ Kaja A. Hansen

Præsentation af Danmarks Miljøportal v/ Kaja A. Hansen Præsentation af Danmarks Miljøportal v/ Kaja A. Hansen Hvad er Danmarks Miljøportal? Et partnerskab mellem Miljøministeriet Kommunernes Landsforening Danske Regioner Etableret for at sikre amternes miljødata

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

De fællesoffentlige samarbejder inden for geodataområdet. Kåre Clemmesen, KMS 10. maj 2011

De fællesoffentlige samarbejder inden for geodataområdet. Kåre Clemmesen, KMS 10. maj 2011 De fællesoffentlige samarbejder inden for geodataområdet Kåre Clemmesen, KMS 10. maj 2011 Kort & Matrikelstyrelsens strategiske grundlag Digital forvaltning tager et stormskridt Ny Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Læs mere

Digital kommuneplan. 28. aug Nils Bo Wille-Jørgensen, GIS &IT

Digital kommuneplan. 28. aug Nils Bo Wille-Jørgensen, GIS &IT Digital kommuneplan 28. aug 2008 Nils Bo Wille-Jørgensen, GIS &IT 1 Grontmij Carl Bro, GIS & IT Hvem er vi? 45 + medarbejdere i DK IT-specialister, Ingeniører, Planlæggere - Konsulenter, Projektledere,

Læs mere

GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden

GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden Kortdage 2013 GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden Indhold 1. Baggrund 2. Analyserammen 3. Den danske, svenske og finske tilgang til digital forvaltning og SDI 4. Nationale GI-surveys

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

Geodata på vej mod et gennembrud

Geodata på vej mod et gennembrud Geodata på vej mod et gennembrud FOT Danmark Troels Andersen, CEDI Agenda Et kig fra sidelinjen På vej mod et gennembrud Centrale udfordringer Anvendelse og udvikling Et kig fra sidelinjen Debatten om

Læs mere

IT PÅ TVÆRS OG TIL FÆLLES GAVN FOR STAT, REGION OG KOMMUNE

IT PÅ TVÆRS OG TIL FÆLLES GAVN FOR STAT, REGION OG KOMMUNE IT PÅ TVÆRS OG TIL FÆLLES GAVN FOR STAT, REGION OG KOMMUNE Afdelingschef Lars Kaalund Orbicon A/S ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET 6. - 7. marts 2007 IT PÅ TVÆRS OG

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Overordnet Sammendrag. Mod en europæisk GI strategi: Erfaringer fra GINIE

Overordnet Sammendrag. Mod en europæisk GI strategi: Erfaringer fra GINIE GINIE: Geografisk Informations- Netværk i Europa IST-2000-29493 Overordnet Sammendrag Mod en europæisk GI strategi: Erfaringer fra GINIE Rapport D 2.11.1 (a) Januar 2004 Projektkoordinator: University

Læs mere

DANSK SYGEPLEJESELSKAB

DANSK SYGEPLEJESELSKAB DANSK SYGEPLEJESELSKAB STRATEGI 2020 www.dasys.dk dasys@dasys.dk 1 FORORD DASYS strategi består af seks strategiske visioner med tilhørende indsatsområder. De seks visioner er: En faglig vision, en organisatorisk

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere