INSPIRE hvorfor er det en god ide?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSPIRE hvorfor er det en god ide?"

Transkript

1 INSPIRE hvorfor er det en god ide? Ulla Kronborg Mazzoli Geodatastyrelsen Vi kender alle billederne fra de store oversvømmelser i Centraleuropa. Kæmpe store arealer sat under vand, mennesker og dyr truet på livet og efterfølgende enorme omkostninger med at genopbygge. I Danmark har vi også oplevet oversvømmelser i mindre målestok, men nok til at give os en idé om at vand løber der, hvor vand nu engang løber. Vand respekterer ikke grænser, hverken administrative eller nationale. Det gælder også for en række andre miljørelaterede fænomener som f. eks. luftforurening, smittespredning og invasive arter. I beredskabssituationer er det helt afgørende at have adgang til relevant og troværdig information. Der skal hurtigt og let kunne gives svar på spørgsmål som f. eks., hvor løber vandet hen de næste timer, hvilke beboelser er truet, hvor kan vi evakuere til? Og, når vi taler om fænomener, der rammer på tværs af grænser, er det ydermere nødvendigt at kunne tilgå data fra flere forskellige lande og at disse kan anvendes som ét sammenhængende informationsgrundlag. Netop derfor blev INSPIRE-direktivet vedtaget for 7 år siden. Denne artikel giver et overblik over indholdet og betydningen af INSPIRE. Keywords: INSPIRE, offentlige data, forvaltning, miljøforvaltning, geografisk information Det grundlæggende formål med INSPIRE Det er ikke kun i beredskabssituationer, at der er behov for at kunne dele data. I forvaltning af vores miljø, natur, sundhed, forsvar og transportsektor m.fl. er der behov for at udveksle data på tværs af administrative grænser nationalt, regionalt og lokalt. God forvaltning er betinget af adgang til god og troværdig information. Med stadig større kompleksitet og indbyrdes afhængigheder i de problemstillinger som forvaltningen varetager, er det nødvendigt at kunne sammensætte data på tværs af faglige miljøer og sektorer for at skabe det nødvendige beslutningsgrundlag. Et eksempel på en kompleks forvaltningsopgave er VVM (Vurdering af Virkninger for Miljøet). En VVM redegørelse skal beskrive, hvordan et byggeeller anlægsprojekt vil påvirke det omgivende miljø. Det drejer sig f.eks. om oplysning er og analyse af direkte og indirekte virkninger på: Mennesker, dyreliv og planteliv Jordbund, vand, luft, klima og landskab Materielle goder og kulturarv 1 6 PERSPEKTIV NR

2 Det forudsætter adgang til data fra en række forskellige fagmiljøer og administrative niveauer, og en stor del af disse data vil have en geografisk dimension. Adgang til geografisk information er en forudsætning for at kunne forvalte samfundet og håndtere kriser, og ved at basere sin forvaltning på et fælles geografisk grundlag skabes der større sammenhæng i opgavevaretagelsen. Og det er lige præcis INSPIREs kerneformål. INSPIRE-direktivet skal tilvejebringe de nødvendige tekniske, datamæssige og aftalemæssige strukturer, der sikrer adgang til de mange værdifulde offentlige geografiske informationer, der findes i medlemslandene. Meningen er at skabe sammenhæng mellem de eksisterende nationale digitale infrastrukturer på tværs af administrative grænser og på tværs af fag- og sektorgrænser. Det kræver ensartethed og standardisering, og derfor fastlægger INSPIRE-direktivet en fælles ramme for alle EU-medlemslande ved at udstikke regler og retningslinjer for komponenterne i infrastrukturen for geografisk information. Reglerne, også kaldet for gennemførelsesbestemmelser, gælder for følgende komponenter: Metadata oplysninger om datasæt og nettjenester Datasæt harmonisering så data kan sammenstilles Nettjenester søgning, visning, transformation og download Overvågning og rapportering af direktivets imple mentering Aftaler fælles bestemmelser for EU's adgang til landenes data og tjenester INSPIRE-direktivet gennemføres via national lovgivning i de enkelte medlemslande. I Danmark sker det via Lov om infrastruktur for geografisk information også kaldet GI-loven. Læs mere på hvor du også finder vejledninger, videoer og best practise eksempler. Ansvar og opgaver hvem gør hvad? Miljøministeren har bemyndiget Geodatastyrelsen (GST) til at implementere INSPIRE-direktivet i Danmark. Som nationalt INSPIRE kontaktpunkt er GST ansvarlig for kommunikation til og fra EU-Kommissionen og repræsenterer Danmark i INSPIRE-Komiteen 2. GST er også ansvarlig for gennemførelsen af GIloven hvilket bl.a. omfatter facilitering af de nationale INSPIRE parters implementeringsopgaver. Det sker på en række forskellige måder f.eks. via hjemmeside, nyheds breve, hands-on-workshops, informationsmøder og bilaterale arbejdsmøder. For de dataansvarlige, som er omfattet af GI-loven 3, drejer det sig om at sætte sig ind i dataspecifikationerne på deres respektive fagområder, at udarbejde metadata og ajourføre disse, harmonisere datamodeller og sikre, at deres INSPIRE-data og metadata udstilles via nettjenester, som det angives i direktivet. Desuden bidrager de dataansvarlige til den årlige overvågningen af infrastrukturen og bistår GST ved høringer og lignende. Vil du vide mere om organisering af INSPIRE arbejdet på EU-niveau, kan du finde oplysninger på inspire.ec.europa.eu/. Information I INSPIRE-direktivet er angivet en liste over de geografiske informationer, som er omfattet af INSPIREs regelsæt (gennemførelsesbestemmelserne). Listen er opdelt i en række temaer, der tager udgangspunkt i anvendelsen af data indenfor forskellige forvaltningsområder (se figur 2.). F.eks. indeholder temaet Hydrografi, udover vandløb og søer med tilhørende oplande, også en række forskellige elementer relateret til overfladevand, som figur 1. viser. For en række større og tværgående forvaltningsområder betyder det, at relevante informationer er færdigpakket, så de umiddelbart kan bruges sammen man 2 EU-Kommissionen bistås i processen med at vedtage gennemførelsesbestemmelser af INSPIRE-komiteen (Regulatory Commitee) bestående af repræsentanter for medlemsstaterne og ledet af Kommissionen. Dette er kendt som komitologiprocedure. 3 En offentlig myndighed er omfattet af GI-loven, hvis den besidder datasæt, som hidrører INSPIRE bilag 1, 2 og 3. PERSPEKTIV NR

3 Figur 1. Eksempler på elementer omfattet af INSPIRE-temaet Hydrografi (INSPIRE_DataSpecifi cation_hy_v3.0.1). Bilag I 1. Koordinatsystemer 2. Geografiske kvadratnetsystemer 3. Stednavne 4. Administrative enheder 5. Transport netværk 6. Hydrografi 7. Beskyttede områder 8. Adresser 9. Matrikulære parceller Bilag II 1. Højder 2. Arealdække 3. Ortofoto 4. Geologi Bilag III 1. Statistiske enheder 2. Bygninger 3. Jord 4. Arealanvendelse 5. Sikkerhed og sundhed 6. Offentlig forsynings-virksomhed og offentlige tjenesteydelser 7. Miljøovervågningsfaciliteter 8. Produktions- og industrifaciliteter 9. Landbrugs- og akvakulturanlæg 10. Befolkningsfordeling demografi 11. Forvaltede og regulerede områder samt områder med brugsbegrænsning og indberetningsenheder 12. Områder med naturlige risici 13. Atmosfæriske forhold 14. Meteorologisk forhold 15. Oceanografiske forhold 16. Havområder 17. Biogeografiske regioner 18. Levesteder og biotoper 19. Artsfordeling 20. Energiressourcer 21. Mineralressourcer Figur 2. Temaer for geografisk information omfattet af INSPIREs bilag 1, 2 og 3. 8 PERSPEKTIV NR

4 skal ikke først ud og lede efter de forskellige datasæt og derefter bøvle med at sætte disse sammen. EU-standarder kan det bruges til noget i den danske forvaltning? Udarbejdelse af dataspecifikationer for de enkelte temaer, specifikationer af krav til nettjenester og anden teknologi samt retningslinjer for implementering har fundet sted i paneuropæiske arbejdsgrupper. På den måde har man kunnet samle top-ekspertise på de forskellige, ofte omfattende og komplekse forvaltnings-og standardiseringsområder. Det har været et langvarigt arbejde, der nu i 2014 er afsluttet med de sidste implementeringsregler for Spatial Data Services. Dermed har vi et standardiseret grundlag, som med stor fordel kan anvendes i forbindelse med udviklingen af digital forvaltning. Det har vi draget nytte af i Danmark. Helt fra starten har den danske implementeringsstrategi handlet om at få mest mulig nytte ud af INSPIRE direktivet. Det har været et udgangspunkt, at INSPIRE skal understøtte det igangværende arbejde med udviklingen af den nationale infrastruktur for geografisk information og integreres i arbejdet med digital forvaltning. Fordi INSPIRE baserer sig på en standardiseret distributionsmodel for data og på internationalt anerkendte teknologistandarder, kan data sammensættes på tværs af temaerne efter behov og er dermed ikke kun forbeholdt én specifik anvendelse. Det er nyttigt, når der skal udveksles informationer mellem forvaltningsniveauer og mellem sektorer. Anvender vi de samme modeller og standarder, kan vi effektivt genbruge data og teknologi. Det er f.eks. relevant i forhold til klimatilpasning, hvor en række forskellige geografiske informationer skal danne grundlag for analyser og planlægning. Oplysninger om vandløb og søer, oplande og kystlinjen skal spille sammen med højde- og dybdedata og oplysninger om arealanvendelse, f.eks. bebyggede arealer. Disse data er omfattet af INSPIRE-direktivet og standardiseres dermed, så de kan anvendes sammen. Ikke i en isoleret INSPIRE-silo men som en del af det fællesoffentlige administrationsgrundlag. INSPIRE bruges i opbygning af digital forvaltning INSPIRE hviler på en række principper, der danner grundlag for en professionel og målrettet anvendelse af geografisk information. Principperne er ikke specifikke for INSPIRE men derimod brugbare som sund fornuft i mange digitaliseringsinitiativer. INSPIRE-principperne: Data skal kun indsamles én gang. Data skal vedligeholdes, hvor det gøres mest effektivt. Det skal være let at få overblik over, hvilke data og nettjenester der findes. Data skal kunne anvendes sammen, uanset hvor de kommer fra. Der skal være gode betingelser, der sikrer, at data kan bruges af mange i forskellige sammenhænge. INSPIRE for good governance er temaet for dette års INSPIRE Konference, og INSPIRE bidrager allerede med principper, modeller, standarder og tekniske komponenter på en række forvaltningsområder, som de følgende eksempler vil vise. INSPIRE og grunddata Indsatsen omkring Gode grunddata til alle 4 er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi , der er aftalt mellem regeringen, KL (Kommunernes Landsforening) og Danske Regioner. Visionen er, at grunddata skal være den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle også af private virksomheder. Frie grunddata vil være til gavn for både den offentlige sektors effektivitet og for innovationen og værdiskabelsen i hele samfundet. Med grunddata som et nyt digitalt 4 Grunddata betegner en række fundamentale data i offentlige registre om borgere, virksomheder, bygninger, adresser og fast ejendom. PERSPEKTIV NR

5 Figur 3. Fælles grunddata og datafordeler i Danmark (http://www.digst.dk/loesninger-og-infrastruktur/grunddata). De geografiske grunddata omfatter: Stednavne Digitale højdemodeller Stedbestemte adm. inddelinger Kvadratnetsenheder Matrikulære parceller Stedbestemte adresser Servitutter Stedbestemte bygninger på lejet grund Stedbestemte ejerlejligheder Kystlinje Naturområder (skove mm.) Veje Jernbaner og færgeruter Stedbestemte bygninger Stedbestemte tekniske anlæg Vandløb Søer Vådområder Havområder råstof kan der udvikles kommercielle produkter og skabes bedre offentlig information og service. Læs mere om grunddataprogrammet her: Grunddataprogrammet har hentet inspiration hos INSPIRE både hvad angår principper for arbejdet med digital infrastruktur og i de konkrete standardiseringsanvisninger, som direktivet indeholder. Udpegningen af geografiske grunddata er sket på baggrund af de data, der allerede er omfattet af INSPI- RE-direktivet og dermed GI-loven. Udgangspunktet er INSPIRE bilag 1 datatemaer, som betegnes som referencedata i direktivet. På den måde sikres det, at den standardisering og de investeringer, der foretages i forbindelse med implementeringen af direktivet, nyttiggøres i en bred sammenhæng. 10 PERSPEKTIV NR

6 Fælles modeller til fælles brug Grunddataprogrammet rækker over flere forskellige forretningsdomæner, der er mere eller mindre relateret til hinanden. For at sikre at grunddata let og fleksibelt kan udveksles og genbruges i mange sammenhænge, er det nødvendigt at arbejde på en fælles datamodel. Derfor har DIGST (Digitaliseringsstyrelsen), MBBL (Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter) og GST udarbejdet et sæt af fælles modelregler. Med dem sikres at modelleringen af dataobjekter sker ud fra et fælles sæt retningslinjer, og at der bygges på fælles grundegenskaber. Da flere grunddata allerede er omfattet af INSPIRE - direktivet, gav det god mening at se på, hvordan INSPIREs standarder og retningslinjer kunne anvendes i arbejdet. INSPIRE har et velfunderet modelmæssigt grundlag baseret på bl.a. ISO-standarder, og et velafprøvet metodemæssigt grundlag som EU's medlemslande har samarbejdet om at udvikle (jvf. føromtalte specifikationsarbejde). Der er derfor lagt vægt på at genbruge INSPIREs standarder og retningslinjer i de fælles modelregler for grunddata. Læs mere om de fælles modelregler her: kl.dk/imagevaultfiles/id_64743/cf_202/modelregler_ for_grunddata.pdf. Teknik skal der til INSPIRE bidrager også med tekniske komponenter i den nationale infrastruktur. Et eksempel er den danske geodataportal, Geodata-info.dk, som omfatter den danske INSPIRE søgetjeneste. Portalen understøtter princippet om, at det skal være let at få overblik over hvilke data og tjenester, der findes. Geodata-info.dk stilles frit til rådighed for alle, og som fælles komponent i den nationale infrastruktur findes der også oplysninger om en række datasæt og tjenester, der ikke er omfattet af INSPIRE-direktivet. Det er GST, der har ansvaret for drift og fortsat udvikling af Geodata-info.dk. Geodata-info.dk er udviklet på Open Source og i fællesskab med de øvrige nordiske lande. Devisen var, at når nu alle lande skal udvikle de samme INSPIRE komponenter, hvorfor så ikke udvikle sammen og dermed dele både udgifter og erfaringer. Som fælles komponent i infrastrukturen anvendes Geodata-info.dk bredt. F.eks. har Danmarks Miljøportal 5, som også er INSPIRE tjenesteudbyder, besluttet, at de metadata, der vedrører portalen, udstilles via Geodata-info. dk. Danmarks Miljøportal genbruger således den funktionalitet til redigering, søgning, visning mv., der allerede er finansieret og udviklet i forbindelse med INSPIRE. Besøg geodata-info.dk her: Overvågning af INSPIRE I forbindelse med den årlige overvågning af INSPIREdirektivet indsamles en række oplysninger om status på implementeringen. Oplysningerne kommer fra de dataansvarlige og er for en stor dels vedkommende allerede at finde som metadata i Geodata-info.dk. For at lette de dataansvarliges arbejde og undgå dobbeltarbejde har GST udviklet et værktøj, der forud for overvågningen trækker relevante oplysninger fra Geodata-info.dk og lægger dem over i overvågningsskemaet. Da overvågningen efterspørger enkelte oplysninger, som ikke kan hentes i metadatabeskrivelserne, er der stadig brug en smule manuel håndtering. Derfor bedes de dataansvarlige om at inddatere de manglende oplysninger, før GST fremsender oplysningerne til EU-Kommissionen. Miljøpolitik og INSPIRE EU's miljøpolitik har til opgave at bevare, beskytte og forbedre miljøet og menneskers sundhed. Dette sker bl.a. via en række direktiver om f.eks. luftkvalitet, badevand og oversvømmelse, der udstikker fælles regler og retningslinjer for medlemsstaternes miljøforvaltning. I forbindelse med implementeringen af disse direktiver skal medlemslande løbende afrapportere om status og fremdrift til EU-Kommissionen. Dertil anvendes rigtigt mange data, hvoraf en stor del har en geografisk 5 Danmarks Miljøportal er et partnerskab mellem kommunerne, Danske Regioner og Miljøministeriet. Portalen skal understøtte miljømyndighedernes opgaveløsning og sikre et ensartet og ajourført datagrundlag på miljøområdet, fremme digitale sagsgange på miljøområdet og styrke formidlingen til offentligheden. PERSPEKTIV NR

7 Figur 4 Frøslev Mose (www.inspire-danmark.dk) dimension. Det ligger derfor ligefor at anvende INSPIRE i denne sammenhæng, for hvorfor indsamle og bearbejde data som i forvejen findes på standardiseret og tilgængelig form? Beskyttede naturområder overvåges af EU Geodata udgør et vigtigt grundlag i Miljøministeriets arbejde med Danmarks beskyttede naturområder. Det er vigtigt at vide præcis hvor, beskyttede områder befinder sig, hvordan de topografisk tager sig ud, og hvorledes de udvikler sig over tid. Ikke mindst når disse områder er omfattet af EU-direktivet Natura2000 og dermed en forpligtelse om at indberette overvågningen til EU. De data, som anvendes hertil, er for størstedelens vedkommende omfattet af INSPIRE, og dette sammenfald har ført til, at der er udarbejdet en udvidelse til INSPIREs datamodeller gældende for Natura2000 indberetningsdata. Med den udvidede model kan Miljøministeriet nu slå to fluer med ét geodatasæt og samtidig opfylde kravene i begge direktiver. Billedet herover forestiller Frøslev Mose, som er beskyttet af Natura2000. Frøslev Mose ligger i Danmarks sydligste hjørne og breder sig på begge sider af den dansk-tyske grænse. Dermed skal Frøslev Moses naturtilstand beskrives med både danske og tyske geodata. Når disse geodata er INSPIRE harmoniseret, kan de ikke alene anvendes på tværs af grænsen, de kan også bruges i sammenhæng med andre INSPIRE-data f.eks. på vejeller landbrugsområdet. Et andet eksempel på sammenhæng mellem direktiver er arbejdet med en udvidet model for afrapportering af Luftkvalitetsdirektivet. Igen var der tale om at høste synergieffekter ved at lade INSPIRE-data udgøre grundlaget for afrapporteringen af luftkvalitet. Ovenpå INSPIRE grundlaget er udviklet en udvidet datamodel, der udover at leve op til INSPIREs dataspecifikationer også indeholder de dataelementer, som Luftkvalitetsdirektivet kræver. På denne måde udgør INSPIRE-data grundlaget for afrapportering af Luftkvalitetsdirektivet. Her ses et eksempel på en sammenligning mellem en del af et tema i INSPIRE (tv.) og en del af afrapporteringen til Luftkvalitetsdirektivet (th.). Effekten af dette arbejde er ikke kun, at der nu kan afrapporteres mere effektivt ved at genbruge INSPI- RE-data. Med udvidelsen af Luftkvalitetsdirektivets temabeskrivelser, så de lever op til specifikationerne i INSPIRE, har man opnået endnu en gevinst. I Luftkvalitetsdirektivets artikel 26 står der: The information shall be made available free of charge by means of any easily accessible media including the internet. Dette krav bliver automatisk imødekommet med kravet om, at alle INSPIRE-data skal gøres tilgængelige via standardiserede nettjenester. 12 PERSPEKTIV NR

8 Figur 5. INSPIRE og Luftkvalitetsdirektivet (www.inspire-danmark.dk). Feltet omkring miljøforvaltning og miljødirektiver er komplekst og omfattende og intet tyder på at der vil komme færre reguleringer i årene frem. Derfor er det også et felt, hvor det giver mening at se på synergieffekter og effektivisering. Eksemplerne fra Natura 2000 og Luftkvalitetsdirektivet viser, at der er muligheder for at høste gevinster hvis der målrettet arbejdes med at integrere det fælles fundmanet for genbrug af data og tjenester, som INSPIRE stiller til rådighed. Hvem sætter retningen? I en stadig mere globaliseret verden har vi i stigende grad behov for at kunne arbejde, udveksle og sammenstille information på tværs af alle mulige administrative og sektorrelaterede grænser. Geografisk information er et omdrejningspunkt for dette, og der er et stort potentiale i at udbrede anvendelsen af det geografiske aspekt i endnu flere sammenhænge. Har vi det fælles grundlag i orden, kan vi for alvor høste gevinsterne. INSPIRE bidrager til dette med en væsentlig delmængde, men den fortsatte udvikling af den nationale infrastruktur for geografisk information kræver samarbejde og koordinering både det offentlige imellem og mellem det offentlige og den private sektor. Uden strukturer til koordinering og styring er det imidlertid vanskeligt at nå målene på en omkostningseffektiv måde. Samordningsudvalget 6 udgør en hjørnesten i den nationale styringsstruktur, og en af udvalgets væsentligste opgaver er at sikre, at infrastrukturen for geografisk information nyttiggøres i den digitale forvaltning. Udvalget skal afgive indstillinger om tiltag til fremme af infrastrukturen for geografisk information i Danmark og bistår miljøministeren ved kontakten med EU-Kommissionen i forbindelse med implementering af INSPIRE-direktivet. Samordningsudvalget udgøres af 10 medlemmer, der repræsenterer offentlige myndigheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner og den private sektor. Formand for udvalget er direktøren for GST. Siden sin oprettelse har udvalget bidraget til løsning af en række opgaver f.eks. i processen med at identificere de danske myndigheder, der er omfattet af INSPIREdirektivet. Udvalget inddrages også forud for møder i INSPIRE-komiteen. 6 Samordningsudvalget vedrørende infrastrukturen for geografisk information er nedsat af miljøministeren i 2010 som en del af implementeringen af INSPIRE-direktivet. Udvalget er etableret på baggrund af paragraf 10 i Loven om infrastruktur for geografisk information (GI-loven). PERSPEKTIV NR

9 Samordningsudvalget har også igangsat et projekt, der skal udrede, hvad der bør være grunddata på vejområdet. Det er i Danmark en kendt udfordring, at der mangler sammenhæng mellem vejgeometrien i de geografiske databaser, og den måde adressebaserede og vejadministrative systemer registrerer vejdata på. En sådan sammenhæng er en forudsætning for at kunne etablere grunddata på vejområdet. Projektet er afsluttet og resulterede i en fælles referencemodel for vejdata, som er inspireret af og kompatibel med INSPIREs transportnetværksmodel. Omdrejningspunktet for Samordningsudvalgets arbejde er nyttiggørelse af geografisk information, både i den offentlige og den private sektor, så der kan skabes vækst og effektivisering. Hvor er vi nu - status og tidslinje INSPIRE-direktivet trådte i kraft i 2007 og bliver gennemført i forskellige stadier og tempi. Direktivet vil være fuldt implementeret i alle EU's medlemslande i Direktivet udgøres af en række fælles gennemførelsesbestemmelser (på engelsk IR), der gælder for de områder, der udgør infrastrukturen for geografisk information (metadata, dataharmonisering, netværkstjenester, aftaler om adgang til data samt overvågning og rapportering). Gennemførelsesbestemmelserne er suppleret af en række tekniske retningslinjer, der giver detaljeret vejledning om implementeringen f.eks. ved at anvise gældende standarder på området. Gennemførelsesbestemmelserne vedtages som kommissionsbeslutninger eller forordninger, og er bindende Nationalt paradigme for adgang til de danske INSPIRE geodatasæt og -tjenester er på plads. Eksisterende ordninger for adgang til de danske INSPIRE geodatasæt og -tjenester er harmoniserede. Søge- og visningstjenester er i drift. Metadata for geodatasæt og tilhørende nettjenester er tilgængelige i Geodata-info.dk. Geodatasæt er harmoniserede. Tjenester for transformation og download er i drift. Figur 6. Trinvis implementering af INSPIRE (www.inspire-danmark.dk) 14 PERSPEKTIV NR

10 for de enkelte medlemslande. I figur 6 er vist, hvordan den trinvise implementering er tidssat med udgangspunkt i INSPIREs tre datatema bilag. Som det fremgår af figuren, er de fleste milepæle i implementeringsplanen nået. I 2014 og 2015 vil arbejdet med harmonisering af datasæt under bilag 3 have særlig fokus, og i Danmark er arbejdet med at identificere myndigheder, der besidder INSPIRE relevante datasæt, allerede i gang på nuværende tidspunkt. INSPIRE i en større sammenhæng INSPIRE er dog ikke hele verden, løser ikke alle vore problemer og kan ikke opfylde alle vore behov. Der er brug for en fortsat udvikling af de fælles strukturer og elementer, der udgør infrastruktur for geografisk information. I Danmark fortsætter samarbejdet om at udvikle strukturer og komponenter, der kan anvendes bredt og på tværs i den digitale forvaltning. Der er mange initiativer i gang, og flere vil komme til behovet for geografisk information er stadigt stigende. Hvor er du, hvor er jeg, hvad ligger i nærheden, hvordan kommer jeg fra A til B? er spørgsmål, som vi, i en eller anden forstand, altid har stillet os selv og hinanden, men nu kan og vil vi have svar på spørgsmålene med det samme og igennem de samme digitale medier, som vi bruger i vores relation til hinanden og omverdenen. Det stiller krav til informationens kvalitet, til funktionalitet og til dynamisk og fleksibel sammenhæng mellem teknik og data. Det skal være let, hurtigt og digitalt. Det forventes i stigende grad, at den offentlige forvaltning stiller effektive tjenester til rådighed for virksomheder og borgere. EU's Digitale Dagsorden har til formål at skabe vækst og hjælpe EU s borgere og virksomheder til at få mest muligt ud af de digitale teknologier. ISA 7 programmet er en del af den Digital Dagsorden og beskæftiger sig med interoperabilitet, genbrug og deling af information mellem EU's offentlige forvaltninger. Som vi allerede har set spiller geografisk information en væsentlig rolle i etablering af sammenhæng i forvaltningen, og infrastrukturen bidrager med komponenter til skabelse af den nødvendige interoperabilitet mellem data og tjenester. Under ISA programmet er derfor oprettet en aktivitet, EULF (European Union Location Framework), der skal fremme udveksling og deling af geografisk information i den digitale forvaltning. EULF har til formål at identificere og promovere best-practise metoder rettet mod konkrete anvendelser og baseret på brugerbehov. EULF konceptet vil komme til at bestå af en samling case studies, specifikationer, retningslinjer, undervisningsmateriale, anbefalinger og initiativer, som de offentlige myndigheder og andre interessenter efterspørger for at lette gennemførelsen, anvendelse og udbygning af INSPIRE i digital forvaltning. EULF vil etablere et åbent og interoperabelt rammeværk, som de offentlige myndigheder kan bruge f.eks. i forbindelse med udbud. Rammeværket vil supplere de eksisterende tekniske IN- SPIRE-retningslinjer med henblik på at lette anvendelsen af infrastrukturen i nye tematiske sektorer. Dermed lægger EULF-rammeværket nogle brugbare strategisk/operationelle rammer for den videre nyttiggørelse af INSPIRE i medlemslandende og understøtter integration og anvendelse af den geografiske komponent i digital forvaltning. Under fokusområdet Return on Investment arbejdes der i foråret 2014 på et metoderammeværk til måling af effekt og nytteværdi af implementering af infrastruktur for geografisk information og til brug for måling af effekt og til at integrere den geografiske komponent i digital forvaltning. Arbejdet vil senere blive gjort tilgængeligt sammen med andre anbefalinger, retningslinjer, best practises, og metoder, der dækker EULF s fokusområder. Læs mere om EULF her: actions/02-interoperability-architecture/2-13action_en.htm ISA programmet omfatter også aktiviteter til målret- 7 ISA - The Interoperability Solutions for European Public Administrations er et EU-program, der understøtter og fremmer effektiv digitalt samarbejde mellem europæiske offentlige myndigheder på tværs af grænserne. Programmet skal sikre tilgængelighed, interoperabilitet, genbrug og deling af fælles løsninger. Et budget på 164,1 mio Euro er afsat til perioden PERSPEKTIV NR

11 Figur 7. EULF fokusområder (http://ec.europa.eu/isa/actions/02-interoperability-architecture/2-13action_en.htm). tet genbrug af INSPIRE, Reusable INSPIRE Reference Platform (ARE3NA). Formålet er at identificere genbrugelige komponenter, der kan understøtte implementeringen af INSPIRE og samtidig bidrage til større sammenhæng mellem EU-initiativerne ISA, EU Open Data og EU's Digitale Dagsorden. Dette sker gennem etableringen af en samling af værktøjer, politikker, vejledninger og tekniske komponenter, som vi i Danmark kender det fra OIO EA arbejdet med arkitekturreolen 8. ARE3NA er således en samling praktiske redskaber, der kan bruges i konkrete implementerings- og udviklings øjemed. Ved at dele best practise eksempler, retningslinjer, teknologier og et overordnet rammeværk har de to initiativer tilsammen fat om de fire niveauer for interoperabilitet, som er defineret i EIF 9 (European Interoperability Framework). Således tager EULF sig af de mere juridiske og organisatoriske elementer og ARE3NA om de semantiske og teknologiske elementer, og hermed er en målrettet (gen)anvendelse af geografisk information i mange forskellige sammenhænge gjort lidt lettere. På foranledning af disse to ISA-initiativer er der i efteråret 2013 etableret en fælles INSPIRE-ISA arbejdsgruppe (Spatial Information and Services Working Group). Gruppen skal yde politisk og teknisk rådgivning om den rolle, PERSPEKTIV NR

12 som geografisk information og INSPIRE kan have i arbejdet med EU's digitale dagsorden. Særlig vægt lægges på den politiske tilpasning, integration af e-forvaltningstjenester på tværs af sektorer og grænse, og udvikling og vedtagelse af fælles genanvendelige tekniske komponenter. Gruppen ledes af EU-Kommissionen og består af repræsentanter fra en række medlemslande samt DIGIT 10, the Joint Research Centre 11, DG Environment 12, og Eurostat 13. Danmark er repræsenteret ved det nationale INSPIRE kontaktpunkt, der koordinerer indsatsen med Digitaliseringsstyrelsen. Et af arbejdsgruppens fokusområder er at gennemføre pilotprojekter med henblik på at beskrive konkrete use cases, hvor INSPIRE/ISA kan bidrage med værdifulde komponenter. Det er foreløbigt aftalt at etablere pilotprojekter indenfor to forvaltningsområder; det marine- og transportområdet. INSPIRE nyttiggøres og understøtter det private erhvervsliv Der arbejdes også på at inddrage den private sektor i implementeringen og nyttiggørelsen af INSPIRE. Under EU's 7. rammeprogram for forskning og innovation er der initiativer, som særligt er rettet mod små og mellemstore virksomheder (SMV). I EU er SMV er en stor kilde til vækst, beskæftigelse og innovation. Særligt indenfor Informations- og kommunikationsteknologisektoren kan SMV er bidrage til øget anvendelse af geografisk information og samtidigt skabe nye forretningsmuligheder og dermed øge beskæftigelsen. SmeSpire projektet sætter fokus på disse muligheder i INSPIRE ved at opfordre og understøtte SMV er til at bidrage til medlemslandenes implementering af INSPIRE-direktivet. Projektet har til formål at bygge bro mellem INSPIRE og geo-it-løsninger og består af 15 partnere fra 12 medlemsstater: 8 SMV er, 3 forskningsinstitutioner, 3 offentlige institutioner og 1 NGO (GISIG). Læs mere her: INSPIRE og fremtiden Der er nu gået syv år siden INSPIRE blev vedtaget som fælles ramme for EU-medlemslandenes udvikling af infrastruktur for geografisk information og dermed for arbejdet med at udbrede anvendelsen af geografisk information. Alle gennemførelsesbestemmelser er godkendte, og medlemslandene er i fuld gang med at implementere i overensstemmelser med regler og retningslinjer. De næste par år vil være præget af den store opgave med at harmonisere de mange tematiske datasæt og bringe dem i anvendelse i og udenfor miljøforvaltningen. Med bilag 1 (og delvist bilag 2) har vi fået et reference grundlag eller i dansk kontekst en række grunddata. Dette sæt af harmoniserede, fælles grunddata med tilhørende distributionsfunktionalitet, giver et solidt fundament for anvendelse og nyttiggørelse af bilag 3 s mere forvaltningsrettede data. INSPIRE er dermed en væsentlig del af Infrastrukturmodellen, som vist i figur 8. Vi har i artiklen set hvordan INSPIRE har bidraget til udviklingen af den nationale infrastruktur for geografisk information, både hvad angår det tværgående arbejde med grunddata og det mere sektorspecifikke i forhold til udvidelse af miljødirektiver. Og, hvad bringer fremtiden så? Vil vi stadig tale om INSPIRE om syv år? Måske ikke og måske skyldes det at vi er lykkedes med at gøre INSPIRE til en del af det fælles grundlag vi forvalter og udvikler løsninger på. Men det kommer ikke af sig selv og vi har alle et par opgaver at løse først. I Danmark retter vi særlig fokus på to spor i den fortsatte nyttiggørelse af INSPIRE. Vi vil arbejde med at skabe synergi mellem de forskellige miljødirektiver og INSPIRE og dermed høste gevinsten ved at genbruge INSPIRE komponenter i forbindelse med rapporteringer og overvågninger til EU. Det sker eksempelvis gennem et styrket samarbejdet 10 Generaldirektoratet for Informationsteknologi (DIGIT) Joint Research Centre (JRC) The Directorate-General for the Environment PERSPEKTIV NR

13 Figur 8. Infrastrukturmodellen (Geografisk Redegørelse 2010) mellem IONET og INSPIRE folkene om at identificere hvor der kan drages fordel af at benytte et fælles grundlag i rapporteringssammenhænge. Samtidigt vil vi fortsætte arbejdet med at sikre anven delse og integration af den geografiske komponent i digital forvaltning, og dermed understøtte de muligheder for effektivitet og vækst det skaber. Det er derfor væsentligt, at INSPIRE fortsat kan levere værdi og opfylde skiftende krav og behov også på længere sigt. Derfor vil Danmark støtte op om og søge indflydelse på arbejdet med at vedligeholde og udvikle INSPIRE regler og retningslinjer. EU-Kommissionen har i samråd med medlemslandene opstillet et rammeværk for vedligeholdelse og implementering af INSPIRE (INSPIRE Maintenance and Implementation Framework - MIF). Rammeværket er baseret på de samme principper, som gælder for infrastrukturens etablering i øvrigt (INSPIRE direktivet). Hensigten med MIF er at understøtte det igangværende arbejde med at implementere gennemførelsesbestemmelserne, opsamle erfaringer fra dette arbejde og evt. udmønte disse i ændring af INSPIRE regler og/ eller retningslinjer. De tværgående sammenhænge mellem de forskellige dele af infrastrukturen skal sikres, for ændringer ét sted eksempelvis i dataspecifikationer kan påvirke andre komponenter eksempelvis netværkstjenester. Endelig skal MIF løbende tage hensyn til de krav, der kommer fra det (miljø)politiske arbejde. Det kræver ressourcer og kompetencer at holde dette arbejde i luften og EU Kommissionen har derfor, i efteråret 2013, nedsat en ekspertgruppe - INSPIRE Maintenance and Implementation Group (MIG) til at varetage udmøntningen af MIF. Gruppen består af repræsentanter fra medlemslandene, der har erfaring med implementering af INSPIRE direktivet på både det tekniske og mere governance- 18 PERSPEKTIV NR

14 mæssige plan. Medlemmerne er udpeget af medlemsstaterne og er organiseret i en henholdsvis teknisk og en politisk del. Hensigten er at have en platform for udveksling af erfaringer og best practise samt at rådgive Kommissionen om nødvendige foranstaltninger i forbindelse med at vedligeholde og udvikle INSPIRE regler og retningslinjer. MIG udarbejder en årlig handleplan, der godkendes af medlemsstaterne. Der er en lang tradition for samarbejde mellem de nordiske lande, og INSPIRE er ingen undtagelse herfor. Helt fra en start har de nordiske lande samarbejdet om direktivets implementering og draget stor nytte af at viden- og erfaringsudveksle og, som det er fremgået af artiklen, udvikle komponenter i fællesskab. Samarbejdet vil uden tvivl fortsætte og rækker allerede nu ind over MIG såvel som over det internationale arbejde med infra struktur for geografisk information og digital forvaltning f.eks. i EULF og ISA regi. Vi er alle pressede på ressourcer og mærker behovet for at være endnu mere omkostningseffektive, når vi udvikler og digitaliserer - både i den offentlige og den private sektor. Derfor er der brug for, at vi puljer kræfterne og baserer os på fælles komponenter, fælles aftalegrundlag og fælles principper på tværs af nationale og regionale grænser. Så lad os bruge hinanden på tværs af grænserne. Lad os drage nytte af de mange tværgående samarbejder, projekter, og communities, der er opstået med INSPIRE implementeringen, og fortsat udveksle erfaringer, best practise og konkrete løsninger. Og, vi må huske - INSPIRE bliver, hvad vi gør det til! Referencer Digitaliseringsstyrelsen (Februar 2014). Modelregler for Grunddata, Version: Geodatastyrelsen (April 2012). Redegørelse for Infrastruktur for geografisk information i Danmark Geodatastyrelsen (April 2013). Redegørelse for Infrastruktur for geografisk information i Danmark Hansen, H.S. og L. Hvingel (2011). Geodata som katalysator for digital forvaltning, Geoforum Perspektiv, Volume 20. Geoforum Denmark. P Joint Research Centre (2013). European Union Location Framework strategic vision, Version 0. Masser, I. (2012). INSPIRE s shift in emphasis. GIM International. Volume 26, Number 5, GIM International. Regeringen/Kommunernes Landsforening (Oktober 2012). Gode Grunddata til alle en kilde til vækst og effektivisering. Storgaard, L. E. (2012). INSPIRE in Denmark and its impact on the Danish egovernment. Vejdirektoratet (Januar 2013). Vejreferencemodellen en national standard for stedfæstelse af vejdata. Besøgte web-sites PERSPEKTIV NR

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE Jes Ryttersgaard Hvordan vil Inspire påvirke kommunerne? Indirekte påvirkninger Kommunen som omfattet af INSPIRE Kommunen som bruger af INSPIRE

Læs mere

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010 INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Status på implementering af Lov om Infrastruktur for Geografisk Information 3.

Læs mere

INSPIRE 1 - vil gøre mange ting lettere

INSPIRE 1 - vil gøre mange ting lettere INSPIRE 1 - vil gøre mange ting lettere Af Jes Ryttersgaard, e-mail: jr@kms,dk, Kort & Matrikelstyrelsen. Danmark og Europa et sted i fremtiden - et scenarie Efter endnu en vinter med megen nedbør i det

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Overordnet Sammendrag. Mod en europæisk GI strategi: Erfaringer fra GINIE

Overordnet Sammendrag. Mod en europæisk GI strategi: Erfaringer fra GINIE GINIE: Geografisk Informations- Netværk i Europa IST-2000-29493 Overordnet Sammendrag Mod en europæisk GI strategi: Erfaringer fra GINIE Rapport D 2.11.1 (a) Januar 2004 Projektkoordinator: University

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Redegørelse. Infrastruktur for geografisk information i Danmark 2012

Redegørelse. Infrastruktur for geografisk information i Danmark 2012 Redegørelse Infrastruktur for geografisk information i Danmark 2012 Indholdsfortegnelse Ministerens forord 3 Indledning 4 Hvorfor geografisk infrastruktur? 5 Indsamling 6 Behandling 10 Distribution 14

Læs mere

Præsentation af Danmarks Miljøportal v/ Kaja A. Hansen

Præsentation af Danmarks Miljøportal v/ Kaja A. Hansen Præsentation af Danmarks Miljøportal v/ Kaja A. Hansen Hvad er Danmarks Miljøportal? Et partnerskab mellem Miljøministeriet Kommunernes Landsforening Danske Regioner Etableret for at sikre amternes miljødata

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Redegørelse. Infrastruktur for geografisk information i Danmark 2011

Redegørelse. Infrastruktur for geografisk information i Danmark 2011 Redegørelse Infrastruktur for geografisk information i Danmark 2011 Indholdsfortegnelse Ministerens forord 3 Geografisk information har voksende betydning for fællesoffentlig digitalisering 4 Geografiske

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Ramme for kommunernes klimatilpasning

Ramme for kommunernes klimatilpasning Ramme for kommunernes klimatilpasning Louise Grøndahl Rejsehold for klimatilpasning SIDE 1 Forebyggelse frem for oversvømmelse Regeringen vil Etablere en Task Force for klimatilpasning, der skal udarbejde

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Hvorfor standardisering? For vej- og trafikdata er det særligt vigtigt med fastlagte og kommunikerede

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

B 103 - Bilag 6 Offentligt

B 103 - Bilag 6 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Bilag 6 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Referat fra 13. møde i INSPIRE DK-følgegruppe den 27.9.2007 kl. 10-13

Referat fra 13. møde i INSPIRE DK-følgegruppe den 27.9.2007 kl. 10-13 INSPIRE DK-Følgegruppen Strategi & Sekretariat J.nr. Ref. Den 25. oktober 2007 Referat fra 13. møde i INSPIRE DK-følgegruppe den 27.9.2007 kl. 10-13 Deltagere Anne K. Revald, Vejdirektoratet Bjarne Lanng,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Emner Rammerne for PDE (Projekt Digitalisering Erhverv) Formål. Hvad er

Læs mere

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering ITA - Manifest for Visioner for digitalisering Manifest Et manifest er en tekst som danner grundlaget for en ideologi eller en anden slags bevægelse, ved at gøre rede for principperne og intentionerne

Læs mere

DANMARKS AREALINFORMATION

DANMARKS AREALINFORMATION DANMARKS AREALINFORMATION DATA OM MILJØET I DANMARK INTRODUKTION TIL DANMARKS AREALINFORMATION Danmarks Arealinformation 1 er en digital platform, der viser et bredt udvalg af fællesoffentlige stedbestemte

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Stedfæstelsen af servitutter

Stedfæstelsen af servitutter Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del Bilag 30 Offentligt Stedfæstelsen af servitutter et digitaliseringsprojekt i kritisk afvigelse INTRODUKTION Med Lov 539 af 08-06-2006 om ændring af lov om tinglysning (TL)

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Løbende ajourføring af GeoDanmarkdata - Hvorfor og hvordan

Løbende ajourføring af GeoDanmarkdata - Hvorfor og hvordan Løbende ajourføring af GeoDanmarkdata - Hvorfor og hvordan Thorbjørn Vang Søndergaard, GISkonsulent, Kolding Kommune Rasmus Klog, GIS-administrator, Vejle Kommune Baggrund Vi har deltaget i s pilotprojekt

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Resultatkontrakt 2014. Geodatastyrelsen, Miljøministeriet

Resultatkontrakt 2014. Geodatastyrelsen, Miljøministeriet Resultatkontrakt 2014 Geodatastyrelsen, Miljøministeriet Titel: Resultatkontrakt 2014 Redaktion: Ledelsessekretariatet Udgiver: Geodatastyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV www.gst.dk År: 2013 2

Læs mere

Delaftale 3 Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning

Delaftale 3 Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning Delaftale 3 Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning Formål med delaftale 3 Etablering af et fælles, landsdækkende grunddatasæt for vandløb Sammenhæng mellem myndigheders vandløbsdata Udgangspunkt

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008 Helsingør Kommune 1. Baggrund og projektgruppe 2. Rapporten 3. Behov og ønsker 4. Muligheder og standarder 5. Principper for GIS 6. Organisation og Økonomi 7. Efterfølgende 8. (Anvendelses eksempler) 1

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder - Status og forventninger Rønne, Bornholm 19. november 2012 Oversigt Introduktion til

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky

Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky P R O D U K T S P E C I F I K A T I O N Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky Data version 2.0 - Januar 2015 Januar 2015 Rentemestervej 8, 2400 København NV, Tlf.: 7254 5000, E-mail: gst@gst.dk Data version

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Disposition ver-, under-, eller simpelthen implementering af direktivkrav? se: Udvælgelse (identifikation)

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe En effektiv og ensartet håndhævelse af internationale miljøregler for skibe er en forudsætning for, at reglerne får den ønskede effekt

Læs mere

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 OIO Serviceprincipper Version: 1.1 Status: i høring i PF for GD1 og GD2 Oprettet: 4. juni 2014 Dato: 4. juni 2014 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

EU's vejledninger om klima

EU's vejledninger om klima EU's vejledninger om klima VED LONE KØRNØV MV dag 2011 Klimaændringer, planlægning og miljøvurdering hvor er koblingerne? kræver Klimaændringer kræver Forebyggelse MILJØ- VURDERING Tilpasning bidrager

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen til Aalborg Universitet i Ballerup Praktiske oplysninger. Kaffepause i forhallen, frokost med sandwich og lejlighed til at netværke,

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

28. november 2013. Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016

28. november 2013. Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016 28. november 2013 Fødevareministeriets Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016 0 Indhold Indledning... 2 Udgangspunkt i de strategiske pejlemærker... 2 Koncerndigitaliseringsstrategiens formål... 2 Fokus

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25.

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25. Connect2Care Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet UNIK projektmøde 25. januar, Aarhus University Connect2Care Use of New technologies in Innovative solutions

Læs mere

Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser

Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser Grunddataprogrammet under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Rapport om standard og governance for danske myndigheders håndtering af udenlandske adresser Version: 1.1a Status: Godkendt

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere Jens Kjellerup Digitaliseringschef Ballerup Kommmune & Bestyrelsen OS 2 - Offentlig Digitaliseringsfællesskab jeh2@balk.dk Tlf. +45 2477 4242 Agenda Digitaliseringslandskabet

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere